Page 1

Å´Å Ò Œ §Êµ Í¡ CLEARANCE

SALE Smar t _Pr oj ect orVer si on4

2DI magePr ocessi ngCMM EasyVi ew 300

St at eof t hear tMeas ur i ngMac hi ne Model :S_P_C5MS@83

I t al yMade

PCDev i c e:Touc hSc r eenAI O wi t hWi n7/ 8x 64PRO,moni t orr es ol ut i on1920x 1080HD

•Meas ur i ngr angeX* Y* Z:300* 300* 200

Camer a:5MegaPi x el I ndus t r i al

•St age:Hi ghpr ec i s i ongr ani t es t age •I magef i el d/Wor k i ngdi s t anc e:6x 4. 51. 2x 0. 9/ 8378mm •Tr ans mi t t edi l l umi nat i on:T el ec ont r i c ,l ongl i geLED •St agedr i v i ngs y s t em:CNCc ont r ol l ed

Li ghtr ec ei v i ngl ens :Doubl et el ec ent r i cl ens Fi el dofVi ew( FOV) :83x 62mm Repeat abi l i t yac c ur ac y :±1μm Meas ur ementac c ur ac y :±6μm

•Obj ec t i v e:Manual z oom,t el ec ent r i c

Wei ght :Appr ox .30k g

•Magni f i c at i on:1x-5x

Di mens i ons :280x 280x 1000mm

•Di gi t al r es ol ut i on:0. 1μm

Oper at i onambi ent° C:+10t o40° C

•CNCc ont r ol :3ax i s

Powers uppl y :24Vc c

•Max .t abl el oad( c a. ) :20k g •Sur f ac ei l l umi nat i on:Longl i f eLED,s ec t i ons wi t c habl e •Mac hi nedi mens i ons( c a. )W* D* H:660* 700* 1630mm •Lengt hmeas ur ementunc er t ai nt y :

Exy=( 2. 0+L/ 150mm)μm,meas ur i ngl engt hLi n( mm)

( DI NENI SO 103602,VDI / VDE2617)

Exy=( 2. 8+L/ 150mm)μm,meas ur i ngl engt hLi n( mm)

Pr i c e:1, 800, 000. -

Pr omot i on:999, 000. -

Powerc ons umpt i on:3A I l l umi nat i ons y s t em:Sof t war epr ogr ammabl eCol l i mat edt el ec ent r i cl i ght[ bac k ] Sof t war epr ogr ammabl e4s ec t orl eds[ f r ont ] Sof t war epr ogr ammabl eDi f f us edl edl i ght

Pr i c e:1, 150, 000. -

Pr omot i on:749, 000. -

Wi t houtPr obe

Pr i c e:2, 500, 000. -

Pr omot i onPr i ce:1, 199, 000. -

Pr i c e:650, 000. -

Pr omot i onPr i ce:399, 000. -


Swi ssMade

Engi neerSet

Bl ueSYSTEM SI GMA Sens i t i v i t y :0. 001mm/ m Range:±20mm/ m

Hei ghtGauges

Swi ssMade

Model :VT300MA( Manual )

-Meas ur i ngr ange:370( 14)mm ( i n)

-Gr aphi chel pf ormeas ur i ng

-Max .per mi s s i bl eer r or s :0. 1+L( mm)/2000μm -Repeat abi l i t y( 2s ) :0. 05μm

pr i nt er

Pr i c e:880, 000. -

Pr omot i on:579, 000. -

Opt i on: USBConnec t i ngCabl e: Pr i c e12, 500. - Pr omot i on:11, 000. -

LEVELSOFTPRO LI GHTwi t hDongl e: Pr i c e70, 000. - Pr omot i on:59, 900. -

-Res ol ut i ons :0. 01÷0. 00001( . 0001÷. 000001)mm ( i n)

-Bac k uponex t er nal s uppor t ( USBk ey )

-Max .di s pl ac ements peed:400mm /s

-Wor k i ngonac c umul at or

-Meas ur i ngf or c e:0÷12N

-Lar ger angeofac c es s or i es

-Oper at i onal t emper at ur e:+10÷+40° C

Rabge:305mm. Res ol ut i on:0. 01/ 0. 001/ 0. 0001mm. Max . er r or:2+L( mm. ) / 400μm

Pr i c e:423, 500. -

Pr omot i on:199, 000. -

ModelESM 301E

U. S. A.Made

-Loadc apac i t y : 300l b( 1. 5k N)@ upt o24i n/ mi n( 610mm/ mi n) 200l b( 1k N)@ >24i n/ mi n( 610mm/ mi n) -Max i mum t r av el di s t anc e: ESM301:1 1. 5i n( 292mm) ESM301L:18i n( 457mm) -Speedr ange: St andar d:0. 5-13i n/ mi n( 13-330mm/ mi n) Opt i onal :0. 02-45i n/ mi n( 0. 5-1 100mm/ mi n) -Speeds et t i ngac c ur ac y :±0. 2% -Speedv ar i at i onwi t hl oad:±0% ( s t eppermot ordr i v en) -Tr av el ac c ur ac y :±0. 002i n( 0. 05mm) -Tr av el r es ol ut i on:0. 001i n/0. 02mm -Li mi ts wi t c hr epeat abi l i t y :0. 001i n( 0. 03mm) Pr i ce:280, 000. -Pr omot i on:149, 900. Wor kshopcal i per Model :S_CalWORK

•Max i mum s peedofdi s pl ac ement: 2m/ s ec •Mec hani c al f r amei ns t ai nl es ss t eel , har denedandgr ound •Aut omat i cs wi t c hof fmode

-Temper at ur eofs t or age:10÷+40° C -Rel at i v ehumi di t y :20÷80%

Pr i c e:3, 000, 000. -

-Wei ght :78k g

Pr omot i on:1, 899, 000. I t al yMade

Mot or i z edTestSt and

Or dernumber :910. 0507. 10

Swi ssMade

-Cl eardi s pl aywi t hl ar gedi gi t s -Pr i nt i ngofr epor t sonUSB

Wi r el ess

Hor i z ont alMeasur i ngI nst r ument s LABCONCEPT+Pr emi um 300B

Di gi t alFor ceGauge

U. S. A.Made

Model :BG50E Ac c ur ac y:±0. 2% ±1di gi t Sampl i ngr at e:65 Di s pl ayr at e:2. 5/65i npeakmode Range:25x0. 01k gf

Pr omot i onPr i ce:14, 900. -

Model :EG50E Ac c ur ac y:±0. 3% ±1di gi t Sampl i ngr at e:30 Di s pl ayr at e:2. 5/30i npeakmode Range:25x0. 02k gf

Pr omot i onPr i ce:13, 900. -

Har dnessTest er ModelDi gi25RS

Forst andar dRockwel l: 15010060k gf

Forsuper f i ci alRockwel lt est s wi t hl oad:453015k gf ForBr i nel l i ndent at i onwi t h l oad:10030k gf ForVi c k er si ndent at i onwi t h l oad:10060k gf

Pr omot i onPr i ce:229, 000. ModelDi gi25R

Forst andar dRockwel l:

15010060k gf ForBr i nel l i ndent at i onwi t h l oad:250187, 510062, 5k gf ForVi c k er si ndent at i onwi t hl oad:10060k gf

Pr omot i onPr i ce:199, 900. -

Uni ver salTest i ngMachi ne Model :WDW20E

Di alGauges Model :M 2TS Readi ng:0. 01mm Rangeperr ev ol ut i on:1mm Tot al Range:10mm Bez el di a. :58mm Shockpr oof

-Max .Load( k N) :20 -St i f f nes s ( Kn/ mm) :80 -Loadr es ol ut i on:1/ 200000 -Loadc apac i t y :0. 4%~100% ofMax .t es tl oad -Loadac c ur ac y :≤±0. 5%

Ger manyMade

Spect r ophot omet er Model :sph860

Pr omot i onPr i ce:2, 290. Meas ur i ngRange:150mm Max .Er r orG :20μm Dept hr od:Ø 1. 5mm Pr omot i onPr i ce:2, 990. -

I t al yMade

Pol i sherGr i ndi ngMachi nes

Model :MU52STSI Readi ng:0. 01mm Tot al Range:0. 8mm Bez el di a. :58mm Er r orFr ee

Pr omot i onPr i ce:1, 990. -

Pol i sher/Gr i ndi ngMachi nes Model:MP1

-Def or mat i onac c ur ac y :≤±0. 5% ( wi t hi nt he 2%100% off ul l sc al eofex t ens omet er) -Vel oc i t yac c uar c y :0. 2% ofs et t i ngs peed -Res ol ut i onofdi s pl ac ement meas ur ement :0. 001mm Pr i ce:800, 000. -

Pr omot i on:350, 000. -

3DDi mensi onalI nspect i on Mi cr oscope

Model:MP21V

-Di s pl ay edSpec t r al Range:400nm t o700nm -Col ourSc al es :XYZ,Yx y ,ΔECI EL* a* b* ,L*u* v * ,L* C* h,Hunt erLab -Li ghtSour c e:whi t eandbl ueLED' sLi f es pan >20y ear s

Pr i ce:285, 000. -

Pr omot i on:149, 900. -

Di gi t alUl t r asoni c Fl aw Det ect or CTS9009

-Si ngl ewheel Ø 200/ 230mm. -Speed40~600r pm -Di m.350x 750x 400mm

Model :VHL3000

-Wei ght :25k g.

-Di amet erofgr i ndi ngpl at e:Ø 230mm. -Di amet erofpol i s hi ngpl at e:Ø 200mm.

Pr i ce:150, 000. -

Pr omot i on:79, 900. -

-Rot at i ons peedofpol i s hi ngPl at e: 501000r / mi n

Pr i ce:99, 000. -

Pr omot i on:59, 900. -

Headof f i ce: 261Soi OnNuc h17y ak16,Suk humv i t77Rd. , Suanl uang,Bangk ok10250Thai l and T el .:+66( 0)27177199 Fax .:66( 0)23002272

-Obs eer v i ngAngl e:45°( VHL3010)or55° ( VHL3020) -Opt i c al Zoom Magni f i c at i on:0. 7x ~4. 5x -Vi deoZoom Magni f i c at i on:33x ~214x -Rot ar yAngl e:360° -I l l umi nat i on :Adj us t abl eLEDRi ngLi ght s our c e -Rot at i ngSpees dCont r ol :Adj us t abl eDCMot or

Pr i ce:200, 000. -

Pr omot i on:99, 900. -

●Max .s ampl i ngr at e240MHz ;Meas ur ement r es ol ut i on0. 1mm. ●Oper at i ngf r equenc yr ange:0. 5~10MHz . ●20~2000HzPRF( s t ep:20Hz ) :av oi d r ev er ber at i ons i gnal sdur i ngf l awdet ec t i on. ●Upt o500s et sofc ur v eandwav ef or mc anbe s avedf orv ar i ouswor k pi ec esandf l awdet ec t i on s t andar ds .

Pr i ce:350, 000. -

Pr omot i on:199, 900. -

Br anchof f i ce:271/ 21Moo.8,Bor wi n, A.Sr i r ac haChonbur i 20230Thai l and T el .:66( 0)+383457556 Fax .:+66( 0)+38345757

Emai lsal es@maxval ue. co. t h www. maxval ue. co. t h

Clearance Sale  
Clearance Sale  
Advertisement