__MAIN_TEXT__

Page 1

KATALÓG TRÉNINGOV 2021


obsah O NÁS NÁŠ PRÍSTUP BLENDED LEARNING PRINCÍP VEDENIA ONLINE ŠKOLENÍ ROZVOJOVÉ PROGRAMY: MANAGEMENT A LEADERSHIP MAXMAN MANAŽÉRSKY TRENAŽÉR TM AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNEHO ČLOVEKA BUDOVANIE MOTIVOVANÉHO A VÝKONNÉHO TÍMU VITA JTE VO SVETE LEADERSHIPU MANAŽÉR AKO LÍDER A KOUČ MANAŽÉR AKO FACILITÁTOR ANGAŽOVANOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ (PRE ZAČÍNA JÚCICH LÍDROV) ŤAŽKÉ ROZHOVORY SO ZAMESTNANCAMI ROZVOJ ĽUDÍ VEDENIE PORÁD A STRETNUTÍ SPRIEVODCA MANAŽÉRA FÁZAMI ZMENY „DESIGNING NEW FUTURE“ „REMOTE MANAGEMENT“ A VEDENIE ĽUDÍ V HYBRIDNOM SVETE MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ HODNOTIACE ROZHOVORY EFEKTÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA – PRINCÍP RADICAL CANDOR LEADERSHIP STYLES MOTIVÁCIA 3.0 FLIGBY™ - ONLINE LEADERSHIP SIMULÁCIA BUDOVANIE DOSPELEJ KULTÚRY V TÍMOCH/ORGANIZÁCIÁCH ROZVOJOVÉ PROGRAMY: PREDAJ A STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV PREDA JNÉ ZRUČNOSTI KONCEPTUÁLNY PREDA J MANAGING STRATEGIC ACCOUNTS TM WINNING COMPLEX SALES™ COACHING THE SALES PROCESS TM VYJEDNÁVANIE DESIGN THINKING

4 10 11 16 20 22 24 26 28 30 32 34

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76


ROZVOJOVÉ PROGERAMY: VŠEOBECNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (SOFT SKILLS) EFEKTÍVNA TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA V HYBRIDNOM SVETE ZNAČKA MENOM JA (OSOBNÝ BRANDING) EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI BUDOVANIE MENTÁLNEJ SILY KREATIVITA – „OUT OF BOX“ MYSLENIE KRITICKÉ MYSLENIE FINANCIE PRE NEFINANČNÍKOV NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA PRESVEDČIVÁ PREZENTÁCIA RIEŠENIE KONFLIKTOV STRESS MANAGEMENT A BUDOVANIE REZILIENCIE TIME MANAGEMENT A OSOBNÁ EFEKTIVITA TVÁROU TVÁR ZMENE – POCHOPENIE ZMENY ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA MEDZIKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA MINDFULNESS ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA STRATEGICKÉ PRESVIEDČANIE GROWTH MINDSET ROZVOJOVÉ PROGRAMY: ROZVOJ HR VEDENIE EFEKTÍVNYCH VÝBEROVÝCH POHOVOROV TRÉNING HODNOTITEĽOV ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTIER AKO ROZVÍJAŤ ĽUDÍ V ORGANIZÁCII TRÉNING TRÉNEROV TRÉNING TRÉNEROV V ONLINE SVETE ROZVOJ TÍMOV TEAMBUILDING TÍMOVÁ PRÁCA TRÉNERI/KONZULTANTI CENY REFERENCIE

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 162 164


O nás Od roku 1994 sa snažíme zlepšovať svet ako v pracovných projektoch, tak aj v tých dobrovoľníckych a neziskových. Vášnivo radi robíme svoju prácu a robíme všetko pre to, aby sme mohli byť hrdí na čokoľvek, čo robíme. Zameriavame sa na rozvoj zamestnancov, manažérov a lídrov. Navrhujeme a realizujeme Assessment centrá a Development centrá, realizujeme tréningy, konzultácie, koučing, mentoring, analýzy „osobnosti“ aj organizácie, diagnostiku procesov i ľudských zdrojov, poradenstvo v oblastiach: manažment, leadership, stratégia, rozvoj, HR, predaj, vyjednávanie,... Našimi zákazníkmi sú firmy v Európe a Ázii z rôznych oblastí: IT, telco, financie, výroba, služby, FMCG, energetika,... V roku 2014 sme založili odbornú konferenciu HRLeaders, ktorá je určená pre všetkých HR profesionálov a manažérov.


5


RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU Vieme, že každá firma či organizácia je jedinečná a na vzdelávanie a rozvoj má špecifické požiadavky. Našim cieľom je prinášať čo najefektívnejšie riešenia pre našich klientov, teda ponúknuť im rozvojové projekty šité na mieru ich potrebám. Riešenia vytvárame: a) úpravou existujúcich rozvojových produktov Maxman Consultants podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta b) vytvorením úplne nového programu/projektu na základe konzultácie s klientom Projektom šitým na mieru zabezpečujeme súlad rozvojového projektu s jedinečnou firemnou kultúrou klienta, s jeho stratégiou, filozofiou a cieľmi.


7


KRAJINY, KDE SME REALIZOVALI ROZVOJOVÉ PROGRAMY: Slovensko | Česká republika | Rakúsko | Maďarsko | Poľsko | Rumunsko | Turecko | Grécko | India Spojené Arabské Emiráty | Malajzia | Kazachstan | Sri Lanka | Gruzínsko | USA

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH: Infoteam Sales network Profesijné združenie pre zážitkové vzdelávanie Performability network International partners for assessment and development Slovenská asociácia koučov International Coaches Federation Persona global


PONÚKAME: ■

Tréningy a školenia v týchto oblastiach: ■

management a leadership

predaj a starostlivosť o zákazníkov

všeobecný osobnostný rozvoj (soft skills)

rozvoj HR

tímový rozvoj

Transformácia na samoriadiacu organizáciu

Komplexné rozvojové programy pre lídrov, manažérov, obchodníkov, talenty,… .

Individuálne rozvojové nástroje (koučing, shadowing, mentoring)

Maxman Online Zóna – online vzdelávacia platforma

Online hodnotiace nástroje (360-stupňová spätná väzba, prieskum zákazníckej spokojnosti,..)

Tímový rozvoj – zlepšovanie tímovej spolupráce, tímové intervencie, teambuildingy

Facilitácia workshopov a tímových, manažérskych stretnutí

Konzultačné služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Diagnostika – Assessment & development centrá

Optimalizácia a zefektívňovanie procesov, zvyšovanie výkonnosti firmy

9


Náš prístup reálne manažérske skúsenosti trénerov (praktické skúsenosti jednotlivých trénerov z manažérskych pozícií pri vedení tímov na Slovensku a v Čechách) psychologický „background“ vybraných trénerov obchodnícke skúsenosti vybraných trénerov medzinárodné skúsenosti (rozvojové programy realizujeme v krajinách nielen strednej Európy, ale aj v Ázii) silný interný tím trénerov (neponúkame a nepredávame externistov a freelance trénerov) dávame dôraz na použitie pragmatických prístupov, zameriavame sa na rozvoj konkrétnych zručností a osvojenie si techník okamžite aplikovateľných v praxi máme vlastný online nástroj na meranie spokojnosti a spätnej väzby (360-stupňová spätná väzba, 90-stupňová spätná väzba, dotazníky zákazníckej spokojnosti,...)


Blended learning Naším cieľom je, aby bol rozvoj a vzdelávanie pre ľudí čo najefektívnejšie a najpestrejšie, a aby sme vytvorili vhodné podmienky na vzdelávanie pre všetkých ľudí bez ohľadu na to, aký je ich preferovaný štýl učenia. Preto navrhujeme, aby bol rozvoj podporovanými niekoľkými nástrojmi a metódami, čiže kombinovaným vzdelávaním (blended learning).

11


PREWORK Pred školením dostanú účastníci v rámci pozvánky na školenie aj zadanie na tzv. prework, tj. ešte pred príchodom na školenie budú mať za úlohu buď si pripraviť časť podkladov, s ktorými budú pracovať počas školenia, prípadne si prečítať alebo pozrieť video súvisiace s preberanou témou. Cieľom je, aby sa účastníci naladili na danú rozvojovú tému, a aby sa potom na prezenčnom školení mohli viac sústrediť na samotný nácvik zručností, techník... WEBINÁRE Online rozvojový nástroj, ktorého sa účastníci zúčastňujú prostredníctvom webovej platformy zo svojho počítača na pracovisku či doma. Je to interaktívna prezentácia lektora v reálnom čase na vybranú tému, v rámci ktorej sa účastníci môžu zapájať prostredníctvom chatu, klásť otázky, zúčastňovať sa hlasovaní a kvízov, zdieľať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Lektor kombinuje klasickú formu školení s e-learningom. Napriek tomu, že webinár nevyžaduje fyzickú prítomnosť účastníkov na mieste konania, je to veľmi interaktívna forma vzdelávania. Webináre realizujeme v 2 formách: ■ ■

pred prezenčným školením: ako základný nástroj vhľadu do témy, poskytnutie teórie, know-how a techník účastníkom a základný nácvik zručností po školení: ako nástroj na skupinovú reflexiu toho, ako sa darí implementovať naučené, na opätovné zopakovanie si preberanej témy a prehĺbenie vedomostí z danej oblasti.

Zvyčajná dĺžka webinára je 60-90 minút, účastníci sa pripájajú na online platformu zo svojho počítača kdekoľvek a webinár vedie Maxman lektor/konzultant.


ŠKOLENIA (prezenčné/online) Na školeniach sa zameriavame na praktické príklady využitia techník a odporúčaní v danej téme, na nácviky a skúšanie si naučeného, následnú spätnú väzbu účastníkom, na facilitované diskusie a aktivity podporujúce osvojenie si techník. Školenia je možné realizovať prezenčnou i online formou. AKČNÉ PLÁNY Na záver každého školenia si účastníci navrhnú individuálne akčné plány, ktoré budú plniť v pracovnom prostredí. Odporúčame posilniť implementáciu naučeného aj zo strany manažmentu spoločnosti tým, že dané akčné plány budú súčasťou rozvojového plánu účastníkov a v rámci cyklu riadenia výkonnosti budú prediskutovávané s priamym nadriadeným, ktorý môže svojmu členovi tímu pomôcť reflektovať jeho pokroky a poskytnúť mu potrebnú podporu. VIRTUÁLNA UČEBŇA Online priestor, kde majú účastníci možnosť diskutovať, zdieľať skúsenosti, konzultovať ako so školiteľom, tak medzi sebou. Dostávajú tu k dispozícii odkazy na literatúru, web stránky, videá, záznamy z prednášok. Školiteľ navštevuje virtuálnu učebňu vo vopred dohodnutých intervaloch a časoch a je účastníkom k dispozícii. Virtuálne učebne realizujeme na platforme MS Teams, Slack prípadne iných externých alebo interných platformách zadávateľov.

13


MAXMAN ONLINE ZÓNA Vzdelávacia online platforma postavená na vzdelávacích konceptoch a dlhoročného know-how Maxman Consultants. Môže slúžiť ako samostatný plnohodnotný rozvojový nástroj, alebo ako doplnok klasických „prezenčných“ tréningov / školení, prípadne online školení. Maxman online zóna ponúka video-tutoriály, prostredníctvom ktorých si účastníci osvoja manažérske, obchodnícke alebo tímové zručnosti. V rámci online zóny je možné absolvovať aj základnú psychodiagnostiku (spoznať svoje osobnostné preferencie, silné a slabé stránky). INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE / KOUČING / SHADOWING Pri vybraných skupinách a vybraných témach je možné rozvoj doplniť o individuálne stretnutia s lektorom zamerané na koučing a konzultácie, prípadne na shadowing účastníka rozvoja priamo pri výkone práce (napr. vedenie porád, prezentačné zručnosti, stretnutia/telefonáty s klientmi...) ONLINE SPÄTNÁ VÄZBA PRE ÚČASTNÍKOV Na to, aby si po jednotlivých rozvojových aktivitách vytvorili účastníci návyk využívať naučené zručnosti, osvedčila sa nám opakovaná realizácia 90°, 180° alebo 360° online spätnej väzby, najmä pri rozvoji manažérov. Účastníci dostávajú anonymnú spätnú väzbu od svojich členov tímu o tom, ako efektívne využívajú zručnosti, ktoré sa naučili na školeniach. Tento mierny „psychologický tlak“ vedie k tomu, že účastníci vydržia nové zručnosti aplikovať dlhší čas a postupne si tak vytvárajú návyk. Využitie online spätnej väzby znásobuje pozitívny efekt jednotlivých školení. K dispozícii je Maxman online platforma, prostredníctvom ktorej dizajnujeme spätnú väzbu podľa potrieb daného klienta.


PROCES TRÉNINGU Krátky teoretický vstup

Tipy, techniky, odporúčania

Nácvik, praktické skúšanie

Diskusia a spätná väzba

Pri našich tréningoch je kladený veľký dôraz na nácvik a precvičovanie jednotlivých techník a situácií a následnú analýzu so spätnou väzbou. Účastníci majú možnosť si jednotlivé techniky, ktoré im vysvetľuje a demonštruje tréner, okamžite skúšať a zažiť na vlastnej koži a na základe cielenej spätnej väzby upravovať a postupne zlepšovať svoj výkon. Pomer teórie: reálneho nácviku/rolových hier/simulácií je cca 20% : 80% v prospech nácviku, skúšania, praktických ukážok a simulácií.

15


Princíp vedenia online školení Ponúkame vám plnohodnotné vzdelávanie z pohodlia vášho domova či kancelárie. Pri virtuálnych školeniach využívame kombináciu video-hovoru, online zadaní úloh, prípadových štúdií, interaktívnych prezentácií, video ukážok, online chatu, digitálnych kvízov, ako aj interaktívneho online canvas na zdieľanie náčrtov, nápadov a skečovania myšlienok. Na posilnenie a udržanie interaktivity a vtiahnutia účastníkov pracujeme počas virtuálneho školenia so skupinou maximálne 9 účastníkov. Ako to prebieha? Účastníci dostanú e-mailom link do virtuálnej miestnosti spolu s prihlasovacími údajmi. Je potrebné, aby mali účastníci pripojenie na internet a funkčnú kameru na počítači. Po kliknutí na link ich vo virtuálnej miestnosti uvíta lektor, ktorý ich bude počas školenia sprevádzať. Po ukončení školenia dostávajú účastníci vzdelávacie materiály, prípadne prezentáciu e-mailom v elektronickej podobe.


17


POUŽÍVANÉ TRÉNINGOVÉ TECHNIKY

Role play Demonštrácie Prípadové štúdie

Rolové situácie jeden na jedného. Skupinové rolové hry. Ukážky konkrétnych zručností / konkrétnych situácií. Manažérske prípadové štúdie - individuálne alebo skupinové riešenia.

Skupinové aktivity

Skupinové riešenie úloh ilustrujúcich preberanú tému.

Krátke teoretické vstupy

Predstavenie teoretických východísk jednotlivých tém. Stručné návody na využitie nástrojov, techník.

Interaktívne diskusie

Spätná väzba

Stručné návody na využitie nástrojov, techník. Skupinová spätná väzba (skupina si dáva spätnú väzbu na svoj výkon) + spätná väzba skupine od trénera. Individuálna spätná väzba (skupina dáva spätnú väzbu jednotlivcovi) + spätná väzba od trénera.


ĎALŠIE SLUŽBY S PRIDANOU HODNOTOU PRE KLIENTA

Tréningové priestory

Využitie tréningových priestorov pre našich klientov je zahrnuté v cene tréningového dňa.

Občerstvenie

Počas tréningov realizovaných v priestoroch Maxman Training centra ponúkame účastníkom občerstvenie (voda s citrónom, sypané a balené čaje, kvalitná káva, ovocie, sladké a slané sušienky). Kvalita občerstvenia je pre nás dôležitá, preto si dávame záležať na tom, aby bolo zdravé, chutné a čerstvé. Občerstvenie v popísanom rozsahu je v cene tréningového dňa.

Pozvánka na tréning od samotného trénera

Veríme v to, že tréning začína prvým kontaktom účastníka s témou tréningu a samotným trénerom. Preto naši tréneri zasielajú pozvánku so stručným popisom obsahu, prínosu tréningov a základné organizačné inštrukcie kontaktnej osobe na strane klienta (zvyčajne zadávajúci manažér alebo pracovník oddelenia ľudských zdrojov). Kontaktná osoba na strane klienta následne odovzdáva/ mailom preposiela pozvánku samotným účastníkom tréningu.

Spätná väzba

Tréningové materiály pre účastníkov

Po každom tréningu lektor sumarizuje spätnú väzbu zo samotného tréningu a iné užitočné odkazy a zasiela tzv. záznam tréningu pre klienta. Informácie slúžia na overenie úžitku a prínosu tréningu pre účastníkov a podporu implementácie naučeného do praxe. Veríme, že v dnešnej rýchlej dobe plnej zmien je potrebné hľadať nástroje na to, aby sme pomohli účastníkom ukotviť poznatky a odkazy z tréningu. Účastníci po každom tréningu získajú stručný ale obsahovo výživný tréningový materiál so zhrnutím toho najdôležitejšieho zo samotného tréningu.

19


Management a leadership RozvojovĂŠ programy


21


Maxman manažérsky trenažértm Individuálny rozvojový program postavený na simuláciách reálnych (ťažkých) manažérskych situácií. Manažér – účastník počas trenažéra pracuje so skutočným tímom ľudí, ktorí sú špeciálne pripravovaní na to, aby vytvorili požadované situácie a reakcie. V priebehu trenažéra dochádza k nastaveniu zrkadla manažérovi na jeho/jej používané manažérske techniky, k opakovanému precvičovaniu identifikovaných kľúčových zručností, k rozvoju schopností správne reagovať v kritických situáciách,...


Kľúčové aktivity prebiehajúce počas Manažérskeho Trenažéra: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

manažér je vystavený reálnym situáciám robí rozhodnutia vedie tím ľudí má osobné stretnutia rieši konflikty a krízové situácie v priebehu celého dňa zodpovedá za svoj time management popri tom dostáva v jednotlivých blokoch spätnú väzbu (jeho správanie a reakcie sú vyhodnocované) v krátkych vstupoch si osvojuje vhodné techniky a manažérske nástroje, ktoré potom využíva v reálnej praxi

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

línioví, strední, top manažéri / talenty simulácie, facilitované diskusie, rolové hry a cielená spätná väzba pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 20/80 1 deň 1 účastník

23


AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNEHO ČLOVEKA Tréning zameraný na zlepšenie recruiterských zručností manažérov. Ponúkame jednoduché a účinné tipy a techniky pre manažérov, AKO a ČO sa pýtať kandidáta, aby zistili, či je pre nich ten správny. Otvorene hovoríme o možných chybách a nástrahách výberových pohovorov, aj o tom, ako zbytočne neplytvať časom. Účastníci by mali po tréningu vedieť viesť efektívny výberový pohovor, klásť adekvátne otázky a získať relevantné odpovede od kandidátov, mať profesionálny prístup voči kandidátom.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Koho hľadám? Kto je pre mňa ten správny kandidát? Kde a ako hľadať kandidátov? analýza životopisov a prvá preselekcia príprava na interview štruktúra interview STAR metodika vedenia interview (behaviorálne vedenie interview) práca s výsledkami, vyhodnotenie interview a kandidáta komunikácia s kandidátom a employer branding

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 9 účastníkov

25


Budovanie motivovaného a výkonného tímu Tréningový program pre manažérov, ktorý pokrýva celý cyklus riadenia výkonu: od plánovania a zadávania cieľov a úloh, cez monitoring, motiváciu, podporu zamestnancov, až po hodnotenie ich výkonu. Účastníci sa naučia, ako riadiť výkon svojho tímu efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zadávanie cieľov a úloh monitorovanie výkonu (ako a ako často) pravidelná spätná väzba motivácia a podpora členov tímu pravidelné stretnutia so zamestnancami rozvojové stretnutia a rozvojové plány zamestnancov hodnotenie výkonu

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 20/80 1-2 dni 12 účastníkov

27


Vitajte vo svete leadershipu Rozvojový program zameraný na pochopenie a osvojenie si širokého spektra základných manažérskych techník a nástrojov, ktoré pomôžu novým manažérom v ich prvých dňoch vedenia svojho tímu. Tréning vždy šijeme na mieru a jeho obsah aj rozsah závisí od potrieb konkrétneho klienta.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

roly manažéra manažérska psychológia efektívna komunikácia zadávanie cieľov a úloh, monitorovanie a hodnotenie výkonu pravidelná spätná väzba motivácia a podpora členov tímu

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

začínajúci manažéri / team lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 - 2 dni 12 účastníkov

29


Manažér ako líder a kouč Rozvojový program zameraný na prehĺbenie si manažérskych zručností, ktoré budúcim lídrom pomôžu vo vedení ľudí a vybudovaní tímov s prihliadnutím na ich individuálne rozdiely a špecifiká Tréning vždy šijeme na mieru a jeho obsah aj rozsah závisí od potrieb konkrétneho klienta.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

situačný leadership efektívne využitie „tlaku a ťahu“ prezentácia a vystupovanie na verejnosti pravidelné individuálne stretnutia so zamestnancami (hodnotiace, rozvojové) rozvoj zamestnancov koučing a mentoring rozhodovanie

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / team lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

31


Manažér ako Facilitátor Rozvojový program zameraný na osvojenie si všetkých základných facilitačných techník a zručností potrebných na vedenie skupinových diskusií, brainstormingov, workshopov a pre vedenie tímov participatívnym spôsobom. Tréning vždy šijeme na mieru a jeho obsah aj rozsah závisí od potrieb konkrétneho klienta.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■

facilitácia a vedenie porád vtiahnutie ľudí do diskusií, brainstormingu vedenie tímov participatívnym spôsobom riešenie problémov, konfliktov

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 9 účastníkov

33


Angažovanosť a zodpovednosť (pre začínajúcich lídrov) Rozvojový program zameraný na jednej strane na sebapoznanie účastníkov a ich individuálnu reflexiu a sebareflexiu, nastavenie si svojho rozvojového plánu, a na tréningové bloky podporujúce angažovanosť a zodpovednosť účastníkov v rámci spoločnosti a v rámci požiadaviek, ktoré sú na nich kladené v roli manažérov.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

čo všetko vám pomáha vo vašom osobnostnom a profesionálnom rozvoji? efektívny rozvojový mix: Princíp 70-20-10 štýly učenia angažovanosť – čo to znamená, aké sú základné piliere, na ktorých stojí angažovanosť angažovanosť a koncept Flow integrita a morálne konanie konkrétne situácie z praxe, ktoré sú zamerané najmä na preberanie zodpovednosti: či už za individuálne alebo tímové výsledky, schopnosť priznať si chybu a prebrať za ňu zodpovednosť čo to znamená „naučená bezmocnosť“ a ako jej čeliť

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

35


Ťažké rozhovory so zamestnancami Tento tréning je určený pre manažérov a všetkých tých, ktorí riadia tímy. Situácia, ktorá sa teraz deje na Slovensku i na celom svete, je nečakaná a nikto na ňu nebol pripravený. Okrem zásadných zmien v našich súkromných životoch a spôsoboch fungovania, prináša so sebou aj prudkú zmenu v ekonomike a biznise – menia sa naše nastavenia, systém práce, procesy, formy komunikácie a spolupráce, schopnosť a možnosti plánovať. Na pleciach manažérov je tlak ešte vyšší, pretože každú zmenu potrebujú komunikovať svojim členom tímu. Prinášame praktické odporúčania, tipy a princípy, ako v tejto výnimočnej situácii efektívne, partnersky a empaticky komunikovať s členmi tímu – či na individuálnej alebo tímovej úrovni.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

stres a panika počas zmien dospelá komunikácia empatia voľba správneho prístupu ľudia v mojom tíme oznamovanie negatívnych správ

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

37


ROZVOJ ĽUDÍ Tréning zameraný na zlepšenie znalostí a zručností v oblasti seba rozvoja a rozvoja ľudí. Počas tréningu získavajú účastníci praktické nástroje a tipy na to, ako správne identifikovať rozvojové potreby, ako optimálne plánovať rozvoj seba a iných, aké rozvojové nástroje je možné použiť a s akým efektom.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rozvoj zamestnancov ako súčasť riadenia výkonu princípy rozvoja a učenia a ich aplikácia v praxi (štýly učenia, Kolbov cyklus) 70/20/10 – efektívny rozvojový mix ako rozvíjať seba a iných bez „budgetu“ ako správne identifikovať rozvojové potreby dialóg so zamestnancom o rozvoji nástroje rozvoja ■ sebapoznanie ■ spätná väzba ■ koučing ■ mentoring ■ shadowing ■ buddy systém ■ on the job rozvojové nástroje efektívny rozvojový plán (Development roadmap)

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 10 účastníkov

39


VEDENIE PORÁD A STRETNUTÍ Interaktívny tréning pre všetkých, ktorí chcú docieliť, aby výsledkom porád, ktoré vedú bolo splnenie vytýčených cieľov a plné využitie potenciálu prítomných. Na tréningu si účastníci osvoja princípy prípravy na poradu a voľby vhodnej štruktúry, ako aj proces efektívneho vedenia porád a prekonávania náročných situácií. Tréning pokrýva aj tému zručností a techník vedúcich k efektívnejšiemu riadeniu skupinovej dynamiky vo virtuálnom prostredí – na online poradách. Účastníci sa naučia zvládať špecifiká online porád, znižovať online únavu a efektívne viesť online diskusie.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

plánovanie porady kľúčové faktory úspechu agenda porady účastníci, miesto, čas, roly základná štruktúra vedenia porady podpora aktívnej účasti zvládania rozsiahlych príspevkov zvládanie náročných účastníkov zvládanie konfliktov

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / projektoví manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 9 účastníkov

41


Sprievodca manažéra fázami zmeny Program postavený na 8-krokovom procese riadenia zmien podľa J.P.Kottera. Počas programu budú účastníci prevedení jednotlivými fázami implementácie zmeny. Pri každej fáze dostanú k dispozícii zručnosti/nástroje na úspešnú realizáciu danej fázy.


Kľúčové témy: ■ ■

zmena ako proces 8 krokov riadenia zmeny ■ tvorba naliehavosti ■ budovanie koalícií ■ tvorba obrazu budúcnosti ■ komunikácia a získanie „buy in“ ■ „empowerment“ ■ rýchle výhry ■ zvládanie odporu ■ ukotvenie zmeny

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

43


„Designing new future“ Facilitovaný workshop postavený na koncepte Design Thinkingu, ktorého cieľom bude vytvorenie najlepšej možnej formy spolupráce, komunikácie, riadenia a celkového fungovania kompaktného tímu do súčasného sveta na základe skúseností z offline a online sveta.


Koncept 1. fáza: Definovanie / Očakávania / Návrhy / Prototyp 2. fáza: Testovanie 3. fáza: Vyhodnotenie prototypu fungovania V prípade potreby vytvorenia nového konceptu si tím prechádza 1. fázu v zrýchlenom procese.

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažér so svojím tímom facilitovaný workshop 2 dni 12 účastníkov

45


„Remote management“ a vedenie ľudí v hybridnom svete Rozvojový program určený pre manažérov, ktorí riadia ľudí pracujúcich hybridne (nielen v kanceláriách, ale aj na zdieľaných pracoviskách alebo z domu.), zameraný na špecifiká „remote“ riadenia výkonu, plánovania a vyhodnocovania výsledkov, ako aj na pretavenie základných manažérskych nástrojov – práca so zadávaním cieľov, poskytovaním spätnej väzby, podporou aj rozvojom tímu, ktorého členov nemám „po ruke“. Účastníci pochopia špecifiká hybridnej komunikácie a budú vedieť prispôsobiť svoj štýl tak, aby remote komunikácia nijakým spôsobom neznižovala efektivitu (naopak napomohla zvýšenej efektivite).


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

výzvy a špecifiká hybridnej práce psychológia práce na diaľku, online komunikácia, dôvera a spolupráca prepnutie zo synchrónnej komunikácie na asynchrónnu komunikačné nástroje a techniky, ktoré musíme používať komunikácia vo vysokom kontexte vs. komunikácia v nízkom kontexte vysoký vs. nízky odstup od moci ako si udržať dôveru a lojalitu, aké sú kľúčové podmienky existujúce manažérske schopnosti, ktoré sa stali kľúčovými v hybridnom svete získavanie nových zručností

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

47


MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ Mentoring a koučing sú dva veľmi efektívne nástroje individuálneho aj tímového rozvoja podriadených. Obidva by mal manažér využívať vo svojej práci. Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov „na plný úväzok“, ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky obidvoch prístupov. Ak je manažér mentorom, rozvíja mentorovaného odovzdávaním vedomostí a skúsenosti, vytváraním príležitostí v kariérnom raste. Aktivita je predovšetkým na strane mentora, prístup je viac priamy, občas direktívny: „Robte to takto, lebo..., nerobte to takto, lebo...“ Ak je manažér koučom, rozvíja koučovaného predovšetkým vhodne položenými otázkami, aby väčšinu riešení našiel sám. Veľká časť aktivity je na strane koučovaného, prístup je viac nedirektívny: „Čo sa stane, ak to budete naďalej robiť tak, že ...? „Čo sa stane, ak to nebudete naďalej robiť tak, že ...?“


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kompetencie kouča a mentora Proces mentoringu a koučingu Proces zážitkového učenia v mentoringu Koučing s okamžitým efektom Manuál mentora a kouča Partneri učenia Práca mentora na vlastnom rozvoji

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri Zážitkový tréning pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 10/90 2 dni + 5 individuálnych stretnutí 12 účastníkov

49


HODNOTIACE ROZHOVORY Cieľom školenia je pomôcť účastníkom naučiť sa efektívnejšie viesť hodnotiaceho rozhovory, prostredníctvom praktického nácviku reálnych situácií z praxe účastníkov a spätnej väzby lektora. Školenie je založené na praktickom nácviku dávania a prijímania spätnej väzby a realizácie hodnotiacich rozhovorov.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

Ako pripraviť seba aj podriadeného na zmysluplný rozhovor Príprava štruktúry rozhovoru Vedenie hodnotiaceho rozhovoru a nastavovanie jeho kritérií Zásady poskytovania spätnej väzby Ako sa vyvarovať základným chybám pri vedení hodnotiacich rozhovorov

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 30/70 1 deň 12 účastníkov

51


Efektívna spätná väzba – princíp Radical Candor Interaktívny tréning predstavuje účastníkom koncept Radikálnej otvorenosti, ktorý autorka Kim Scott využívala vo svojej praxi. Pozostáva z vysvetlenia konceptov a využitia nástrojov, ktorými sa koncepty dajú preniesť praxe. Účastníci majú zároveň možnosť priniesť svoje vlastné skúsenosti a dané techniky si priamo na nich vyskúšať. Odchádzajú nielen s predstavou o princípoch, ale aj s konkrétnymi, aplikovateľnými akčnými krokmi.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

vytváranie priestoru / rola manažéra zdieľanie skúseností so spätnou väzbou príbehy radikálnej otvorenosti čomu sa vyhnúť a ako to robiť správne cyklus manažmentu radikálnej otvorenosti rozdelenie zamestnancov podľa trajektórie rastu a podľa výsledkov nastavovanie tímových stretnutí tak, aby otvárali radikálnu otvorenosť

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / lídri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 30/70 1 - 2 dni 12 účastníkov

53


LEADERSHIP STYLES Rozvojový program môže byť nastavený ako základný prehľad štýlov, ktoré pri svojej práci manažéri využívajú. Pochopia svoj preferovaný spôsob riadenia a uvedomia si, ktoré zo štýlov nevyužívajú naplno a je v nich potenciál. Dostanú tiež základný prehľad o manažérskych nástrojoch, ktoré je pri jednotlivých štýloch vhodné využívať. Nadstavbou tohto programu sú jednodňové tréningy – každý zameraný na podrobnejšie pochopenie daného štýlu.


Kedy sa zúčastniť: ■ ■ ■ ■

Koučovací štýl: Ak potrebujete, aby vaši podriadení zvládali stále náročnejšie úlohy, aby bolo možné na nich preniesť viac zodpovednosti a aby boli samostatnejší Vizionársky štýl: Ak potrebujete získať ľudí pre nápady, myšlienky, projekty či úlohy. Ak chcete dosiahnuť vyššiu motiváciu, zanietenie Participatívny štýl: Ak potrebujete v tíme vytvoriť priestor pre kvalitnú spoluprácu a podporiť v podriadených schopnosť prebrať zodpovednosť, posilniť proaktivitu. Ak chcete zvýšiť zapojenie a zainteresovanosť ľudí Direktívny a tempo-udávajúci štýl: Ak riadite tím náročný na zvládanie, ak potrebujete popracovať na svojej striktnosti, stručnosti a dôslednosti v riadení alebo vediete krízové projekty, prípadne reštrukturalizácie

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 30/70 1 - 5 dní 12 účastníkov

55


Motivácia 3.0 O tom, ako najlepšie motivovať zamestnancov k dobrej práci, bolo vytvorených mnoho teórií a ešte viac publikácií. Na našom školení sa však nezameriavame na rôzne teórie motivácie, naopak, držíme sa pragmaticky reálnych situácií a prejavov správania. Riadime sa pravidlom – najprv sa odučme ľudí demotivovať a až následne pridávajme motivačné techniky a stratégie. S účastníkmi preto prechádzame ich konkrétne skúsenosti a vytvárame stratégie, ako želané zmeny implementovať do reálneho pracovného procesu.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

čo všetko ľudí demotivuje objavovanie slepých manažérskych miest – identifikovanie demotivačných zlozvykov ktoré prejavy správania manažéra pôsobia negatívne na výkon jednotlivcov aj celého tímu tvorba akčných plánov – konkrétnych a uchopiteľných krokov, prostredníctvom ktorých jednotliví účastníci postupne eliminujú negatívny dopad demotivátorov na výkon ľudí vo svojich tímoch rôzne typy ľudí sú motivované rozdielnymi drivermi. Kľúčom k manažérskemu úspechu je správna identifikácia daných driverov u jednotlivých členov tímu a následný výber účinných motivačných techník

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 30/70 1 deň 12 účastníkov

57


FLIGBY™ - online leadership simulácia Vstúpte do sveta budúcnosti učenia a blended learning pomocou FLIGBY™. Je to ONLINE LEADERSHIP SIMULÁCIA, ktorá rozvíja lídrov a budúcich lídrov, aby dokázali vytvárať vysoko angažované a zároveň vysoko výkonné tímy. Ide o gamifikovaný prístup k rozvoju manažérskych kompetencií na báze celosvetovo uznávaného vedeckého konceptu FLOW (prúdenie), ktorého autorom je popredný predstaviteľ pozitívnej psychológie Prof. M. Csíkszentmihályi. FLIGBY je kombináciou online simulačnej videohry s rozvojovým programom a zároveň assessmentom kompetencií na báze medzinárodných benchmarkov. Nosnou časťou programu je samotná hra FLIGBY, ktorú hrajú účastníci individuálne. Tá u nich meria 29 manažérskych kompetencií, podáva im veľmi otvorenú priebežnú spätnú väzbu od virtuálneho mentora a v závere poskytne komplexný manažérsky profil meraných kompetencií pre každého „hráča“.


Kľúčové témy: ■

■ ■

v hre sa účastník stáva novovymenovaným generálnym riaditeľom firmy, kde riadi 8-členný manažérsky tím. Jeho cieľom je premeniť firmu so silne demotivovaným tímom na vysoko výkonnú, finančne úspešnú firmu, ktorá má zároveň optimálne pracovné prostredie. Hra meria finančné dopady jednotlivých rozhodnutí hráča a dopad rozhodnutí na úroveň motivácie členov tímu “hráč” sa usiluje vytiahnuť členov virtuálneho tímu zo stavu apatie, frustrácie a úzkosti a vhodným využívaním manažérskych zručností ich postupne doviesť k stavu Flow. Práca v stave Flow totiž zabezpečuje niekoľkonásobné zvýšenie výkonnosti účastník počas 23 scén prijíma rozhodnutia a je vystavený množstvu situácií, ktoré sú kľúčové pre osvojenie si kompetencie skvelého lídra: formuje stratégiu, rieši konfliktné situácie, určuje priority, dáva spätnú väzbu, prijíma rozhodnutia v množstve manažérskych dilem a denných výziev účastník dostáva po absolvovaní FLIGBY komplexnú individuálnu správu, kde je hodnotených 29 kompetencií preukázaných počas hry. Účastníci rozvoja sa následne stretávajú na workshope. Tu prebieha spoločná interpretácia kľúčových momentov a konceptov, ktoré účastníci zažili počas FLIGBY simulácie, identifikácia paralel s ich pracovnou realitou a hľadanie možných riešení do budúcna (tipy, techniky a odporúčania pod vedením nášho lektora/konzultanta)

Cieľová skupina Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri Interaktívna simulačná videohra, počas workshopov krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, facilitované diskusie, rolové hry Úvodný workshop 0,5 dňa FLIGBY online simulácia 5-8 hodín Praktický follow up workshop 1 deň 12 účastníkov

59


Budovanie dospelej kultúry v tímoch/organizáciách Hnacím motorom firiem sú zanietení, angažovaní a samostatní ľudia. V rámci rozvojového programu sa dozviete, ako zavádzať kultúru vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov (od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách), ako pracovať s princípmi väčšej slobody a dôvery bez toho, aby došlo zároveň k anarchii. K dispozícii dostanete techniky, princípy a konkrétne aktivity, pomocou ktorých dokážete postupne implementovať prvky samoriadenia do vašich tímov.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

základné princípy nevyhnutné pre zavádzanie samoriadenia do tímov piliere participatívneho spolu-riadenia sedem úrovní rozhodovania praktické nástroje využiteľné v tímoch pri prechode na samoriadenie príklady a „case studies“

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri a tímlídri príklady a prípadové štúdie, facilitované diskusie, best practice sharing, experimentovanie s konkrétnymi nástrojmi + spätná väzba 0,5 dňa 10 účastníkov

61


PREDAJ A STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV Rozvojové programy


63


PREDAJNÉ ZRUČNOSTI Komplexný rozvojový program pre zamestnancov na obchodníckych pozíciách, zameraný na dosahovanie výkonu podľa nastavených cieľov v oblasti predaja, obsluhy a manažmentu predaja. Tréningy majú podporiť rast „obchodníckej“ aktivity v prístupe k zákazníkovi a napomôcť v snahe zvýšiť efektívnosť obchodného i obslužného kanála z pohľadu dosahovaných predajných výsledkov, vrátane podpory obchodu.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

komunikácia v predaji cold calling typológia pre potreby predaja akvizičný predaj key account management základy predajného procesu zisťovanie potrieb a riešenie námietok/argumentácia vyjednávanie uzatváranie predaja

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

Predajcovia na úvorni retail, corporate,private, B2B, KAM, AM, Public krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 8 dní (8 x jednodňový tréning) 8 účastníkov

65


KONCEPTUÁLNY PREDAJ Ľudia nakupujú pre svoje vlastné dôvody, nie pre dôvody, ktoré má obchodník! Nikto nekupuje produkt ako taký. Zákazník kupuje to, čo si myslí, že produkt alebo služba znamenajú pre neho, čo z toho bude mať on, čo môže pre neho osobne urobiť. To je jeho „koncept“. Koncepty sa týkajú pracovných aj osobných záležitostí. Firmy nemajú koncepty, jednotlivci ich majú. Ak je vo firme zákazníka viacero ľudí, ktorí majú vplyv na rozhodovanie o kontrakte, každý z nich má „svoj koncept“.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

vynikajúca komunikácia: telefonický kontakt, verbálna a neverbálna face-to-face komunikácia,logická štruktúra odovzdávanej informácie, prijímanie negatívnej informácie vytvorenie vzťahu: techniky získania pozornosti a budovania dôvery v telefonickej a faceto-face komunikácii získavanie informácií: potvrdzujúce (prieskumné) otázky, zisťovacie otázky (otázky na nové informácie), otázky na postoj, otázky na záväzky, otázky na zistenie hlavných problémov dávanie informácií: prezentácia tovaru/služby, zvládanie námietok (cena, konkurencia, podmienky), presvedčovanie, riešenie sťažností, odmietnutie neopodstatnených požiadaviek získanie záväzku: pokračovanie verzus pokrok v obchodnom prípade, silné a slabé signály kúpy, priame a nepriame zakončenie, nátlakové a nenátlakové zakončenie

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

Obchodníci, Key Account manažéri Tréning zručností, workshop pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 30/70 2 dni 12 účastníkov

67


MANAGING STRATEGIC ACCOUNTSTM Managing Strategic Account je program navrhnutý s cieľom pomáhať tímom zodpovedným za key account management navrhovať komplexný program rozvoja spolupráce so zákazníkom. Základný princíp tohto programu spočíva v poznaní, že dodávatelia musia neustále a dôsledne generovať pridanú hodnotu pre zákazníka, ak sa chcú stať jeho strategickým partnerom. Účastníci počas workshopu analyzujú silné a slabé stránky zákazníka a získavajú lepší prehľad o štruktúre jeho aktivít generujúcich pridanú hodnotu. Na základe tejto komplexnej analýzy vyvíjajú stratégiu spolupráce na obdobie 1-2 roky.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

zdravotný stav našich vzťahov so zákazníkom pochopenie cieľov a výziev zákazníka identifikácia a kvantifikácia nových príležitostí pre spoluprácu vývoj novej vízie spolupráce so zákazníkom vytvorenie spoločného akčného plánu pre realizáciu vízie

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

Program je určený pre profesionálnych predajcov a tímy zodpovedné za riadenie kľúčových zákazníkov (account manažéri, sales manažéri, pre-sales špecialisti, konzultanti). krátke teoretické vstupy, práca na skutočných obchodných príležitostiach v malých skupinách, interview so zákazníkom, prezentácia 3 dni 15 účastníkov

69


WINNING COMPLEX SALES™ Workshop Winning Complex Sales™ je navrhnutý pre tímy obchodníkov s cieľom pomôcť im analyzovať a zlepšovať svoj proces predaja vo významných obchodných príležitostiach. Účastníci zlepšujú svoju stratégiu a akčný plán pre existujúce obchodné príležitosti pomocou diskusie v malých tímoch. Praktická a ľahko implementovateľná metóda spolu s podpornými nástrojmi pomáha účastníkom rýchle zakomponovať tento koncept do každodennej práce, čo vedie ku krátkodobému aj dlhodobému zvyšovaniu výkonnosti predaja.í.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

identifikácia a kvalifikácie príležitosti v komplexnom prostredí analýza nákupného centra a kľúčových osôb ovplyvňujúcich kúpu value proposition ako poraziť konkurenciu ideálny proces predaja implementácia procesu predaja

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

Winning Complex Sales™ je určený pre profesionálnych predajcov a tímy zodpovedné za získavanie zákaziek a manažovanie príležitostí (account manager, sales manager, pre-sales špecialisti, konzultanti). krátke teoretické vstupy, práca na skutočných obchodných príležitostiach v malých skupinách, diskusia pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 15 účastníkov

71


COACHING THE SALES PROCESSTM Tento workshop je určený pre manažérov obchodných tímov, ktorí už absolvovali program Winning Complex Sales™. Cieľom workshopu je naučiť manažérov systematicky viesť svojich ľudí ku implementovaniu techník a nástrojov ideálneho procesu predaja. Po absolvovaní tohto workshopu sú manažéri schopní so svojimi ľuďmi robiť Win-Loss analýzu, zdieľať si best practices a navzájom si pomáhať pri plnení náročných cieľov predaja.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■

koučing ako nástroj rozvoja obchodníkov mapa príležitosti predaja win-loss analýza implementácia procesu predaja

Cieľová skupina

Program je určený pre manažérov tímov profesionálnych obchodníkov, ktorí už absolvovali workshop Winning Complex Sales™

Metodika tréningu

krátke teoretické vstupy, práca na skutočných obchodných príležitostiach vo dvojiciach, diskusia

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

1-2 dni 6 účastníkov

73


VYJEDNÁVANIE Hlavným zameraním tréningu je profesionalizácia účastníkov pri vyjednávaní a negociačných stretnutiach, či už s externými alebo internými partnermi (kolegovia, dodávatelia, zákazníci, odbory,...). Účastníci sa naučia, ako sa pripraviť na vyjednávanie, ako zvoliť vhodnú stratégiu a získajú potrebné zručnosti a informácie, ktoré im pomôžu v dosahovaní úspechu pri obchodných i neobchodných typoch vyjednávaní.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

stratégia a taktiky pri vyjednávaní príprava na profesionálne vyjednávanie s externými aj internými partnermi využívanie jednotlivých vyjednávacích technik techniky, ako uzatvárať obchod bez ďalšieho zbytočného odkladania zvládanie námietok a princípy ako pracovať s odmietaním a odporom zo strany partnera využívanie jednoduchej typológie pri komunikácii s partnerom

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / obchodníci / nákupcovia krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry, zhotovenie videozáznamu a následná spätná väzba 2 dni 6 - 12 účastníkov

75


Design Thinking „Design Thinking“ je interaktívny a participatívny proces vhodný na rozbehnutie a rýchle otestovanie možných scenárov projektov a projektových výziev. Či ide o menší a jednoduchší alebo komplexný a ťažko definovateľný problém, „Design Thinking“ tímu umožní vybrať z problému kľúčovú zložku (interakciu), dá tímu priestor na kreatívne riešenie a vystavenie prototypu (možné aj pri službe) a otestuje použiteľnosť na relevantnej vzorke užívateľov. Metóda „Design Thinking“ má 5 krokov („emphatize, define, ideate, prototype, test“), v rámci ktorých sa tím snaží porozumieť nastaveniu klienta, spochybniť vlastné predpoklady, predefinovať problémy, identifikovať alternatívne stratégie a riešenia, z ktorých vytvorí prototyp a ten otestuje v reálnej interakcii s klientom.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

5 krokov metódy Design Thinking pochopenie potrieb zákazníka participatívne tvorenie od nápadu k prototypu rýchle overenie hypotéz v iteráciách

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, workshop na simulovanom alebo reálnom príklade, facilitované diskusie, brainstorming, debrief a spätná väzba 2 dni 6 - 12 účastníkov

77


VŠEOBECNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (SOFT SKILLS) Rozvojové programy


79


Efektívna tímová spolupráca v hybridnom svete Efektívna spolupráca v tíme sa stále spolieha na už známe princípy, avšak nové spôsoby spolupráce si vyžadujú aj nové zručnosti a postupy, na ktoré nielen manažéri, ale aj tímy doteraz neboli zvyknutí. Na tréningu sa účastníci dozvedia viac o psychológii „remote“ sveta, ktoré postoje je dôležité zmeniť na plnohodnotnú spoluprácu v online svete, ako prekonať pasce home officu a práce na diaľku a konkrétne kroky transformácie tímu z kamenného na hybridné fungovanie. Dôležitou súčasťou tréningu bude aj psychohygiena, ktorej opodstatnenosť v dnešných časoch vystúpila do popredia ešte viac ako predtým.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

psychológia „remote“ sveta zmena zafixovaných postojov podpora efektívnej spolupráce v rámci tímu psychohygiena a mentálne zdravie pasce home officu kroky transformácie tímu na „nový normál“

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

kompaktný tím krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a workshopom : 30/70 1 deň 12 účastníkov (na 1 trénera)

81


ZNAČKA MENOM JA (OSOBNÝ BRANDING) Každý človek je značka, či si to uvedomuje, alebo nie, či na tom cielene pracuje, alebo necháva svoju značku žiť si vlastným životom. Osobná značka znamená renomé, reputáciu, dojem, ktorý si o nás druhí ľudia vytvárajú. Čím lepšie sa nám darí budovať svoju vlastnú značku (vo vnútri firmy aj smerom von), tým máme väčšie šance presadiť nápady, myšlienky, projekty ovplyvňovať dianie okolo seba. Budovanie značky menom „JA“ má svoje princípy a pravidlá. Na tomto tréningu si účastníci osvoja práve techniky a postupy osobného brandingu a získajú pohľady na to, ako s relatívne malou časovou investíciou zvýšiť hodnotu a dopad svojej vlastnej značky


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

osobný branding – celkový koncept a štruktúra základných otázok analýza cieľovej skupiny analýza osobnej pridanej hodnoty pozicioning výhody / nevýhody jednotlivých komunikačných kanálov tvorba individuálnych máp osobného brandingu

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

Tréning je modelovateľný pre široké spektrum účastníkov – od koncových zamestnancov až po vrcholový manažment krátke teoretické vstupy, tipy, triky a techniky, ktoré účastníci priamo na tréningu aplikujú na svoje vlastné situácie na konci školenia má každý z účastníkov vytvorenú vlastnú mapu svojho osobného brandingu pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 12 účastníkov

83


EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V niektorých situáciách jedna nesprávne zvolená formulácia napácha nevyčísliteľné škody. Rozvojový program Efektívna komunikácia je zameraný na natrénovanie si techník komunikácie na rovnocennej úrovni vo firme, efektívneho predávania informácií, porozumenia kolegom a osvojenia si techník profesionálnej komunikácie. Vďaka efektívnej komunikácii jednoduchšie zvládnete pozitívne udržiavanie vzťahov, delegovanie, zadávanie cieľov, ovplyvňovanie, predchádzanie a riešenie konfliktov.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

princípy a pravidlá účinnej a efektívnej komunikácie komunikačné techniky / tipy a odporúčania typológia komunikačných partnerov aktívne počúvanie zrozumiteľnosť a jasnosť v komunikácii presviedčanie komunikačné krízy osobná, mailová, telefonická komunikácia a ich špecifiká spätná väzba ako účinný nástroj efektívnej komunikácie

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

zamestnanci / manažéri krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 - 2 dni 10 účastníkov

85


FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI Interaktívny program, ktorého cieľom je pochopenie a osvojenie si zručností a techník potrebných na efektívnu prácu so skupinovou dynamikou. Účastníci sa naučia profesionálne viesť skupinové diskusie a stretnutia, zvládať náročné situácie a pracovať s odporom a s ťažkými účastníkmi.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

skupinová dynamika nastavenie štruktúry a formátu stretnutia nástroje na rôzne druhy zámerov facilitácie techniky a prístupy na prácu so skupinovou dynamikou osvojenie si zručnosti pracovať s náročnými účastníkmi predchádzanie neefektívnostiam a konfliktným situáciám

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / projektoví manažéri krátke teoretické vstupy, simulácie facilitácií a náročných situácií, rolové hry, feedback pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 - 2 dni 9 účastníkov

87


Budovanie mentálnej sily Tréning pomôže účastníkom identifikovať stresové faktory a naučiť efektívnejšie zvládať stresové situácie. Počas tréningu sa zameriavame na rozpoznanie spúšťačov negatívnych emócií u seba a vo svojom okolí, elimináciu negatívnych dopadov ťažkých situácií a na nástroje na budovanie psychickej odolnosti.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rozvoj reziliencie (psychickej odolnosti), ktorá je nevyhnutná v ťažkých obdobiach príklady a inšpirácie zo zvládania krízových situácii v biznise a športe sebareflexia ako predpoklad zdravého „seba-vedomia“ - ako si vybudovať reálny obraz o sebe analýza jadrových presvedčení o sebe, sebakritika vs. sebaprijatie, hľadanie a uvedomenie si svojich silných stránok a rezerv mentálny tréning: Mentálna ABC - Zmena negatívnych presvedčení a postojov, ktoré znižujú odolnosť zamestnancov asertívne minimum ako nástroj a pomôcka k lepšiemu zvládaniu stresu sebaúčinnosť ako základ psychickej odolnosti v práci pri dosahovaní cieľov

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

89


Kreativita – „out of box“ myslenie Účastníci budú mať na tréningu možnosť spoznať a pochopiť svoj špecifický štýl a prístup ku kreativite a tvorbe nových myšlienok, porozumieť výhodám svojho štýlu, ale aj výhodám štýlov a prístupov druhých ľudí. Počas tréningu sa naučia techniky generovania nových nápadov a myšlienok, princípy „out of box“ myslenia, ale vytvoria si aj spôsoby kritického pohľadu na nápady a návrhy. Nemenej dôležitou súčasťou tréningu je aj blok, v ktorom účastníci dostanú tipy a odporúčania ako pre svoje nápady a myšlienky získať podporu a spojencov.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

princípy tvorby nápadov, návrhov, projektov špecifiká svojho vlastného prístupu ku kreativite a generovaniu nových myšlienok tvorba myšlienkových máp vizuálna facilitácia brainwriting nácvik kreatívnych techník rozvoj tvorivosti

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

91


Kritické myslenie Tréning poskytne účastníkom pohľad na ich štýl myslenia, najmä rozmýšľania o komplexných a zložitých témach či situáciách, ktoré si vyžadujú, aby sme boli kritickejší. Schopnosť kritického myslenia si vyžaduje, aby sme sa pozreli na spôsoby, akými ľudia v myslení padajú do pascí, aby sme pochopili, kedy môžeme dôverovať našim pohľadom na veci, situácie a kedy byť opatrnejší. Je dôležité vedieť, ktoré nástroje môžeme použiť, aby sme mohli lepšie pracovať s našimi myšlienkovými procesmi.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

testovanie kritického myslenia príklady a inšpirácie zo zvládania krízových situácii v biznise a športe čo sú skutočné fakty práca v myslení 6 mysliacich klobúkov od Edwarda Debona

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 12 účastníkov

93


FINANCIE PRE NEFINANČNÍKOV Cieľom interaktívneho tréningu je pochopenie dopadu transakcií, ktoré jednotliví účastníci v rámci svojich kompetenciíí aktívne ovplyvňujú na celkové výsledky a hospodárenie firmy. Na tréningu si osvoja finančný pohľad na denno-denné biznis rozhodnuta, a to cez hlbšie pochopenie pojmov náklady, výnosy, cash-flow, majetok a zdroje financovania. Na konci tréningového dňa budú účastníci schopní interpretovať najdôležitejšie súvislosti z účtovných výkazov reálnych firiem (relevantných pre účastníkov napr. vlastná spoločnosť, spoločnosti v skupine, významní klienti resp. konkurenti).


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

financie ako jednotný jazyk podnikania meranie výkonnosti firmy finančné výkazy: Súvaha a Výsledovka majetok zdroje financovania výnosy a náklady Capex vs. Opex cash-flow

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / projektoví manažéri Prípadové štúdie, krátke teoretické vstupy, facilitované diskusie, “čítanie”- interpretácia reálnych finančných výkazov pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 - 2 dni 9 účastníkov

95


NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA Cieľom tréningu je rozšíriť vnútorné zdroje a zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať konfliktom na pracovisku. Cieľom školenia je poskytnúť podporu, teoretickú orientáciu a zručnosti vedúce k ústretovej a efektívnej tímovej spolupráci a vnútornej motivácii účastníkov. Školenie je postavené na prístupe „Nenásilná komunikácia“ podľa PhDr. M. Rosenberga.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

jasné vyjadrovanie sa bez obviňovania a kritiky porozumenie a empatia počúvať a počuť, čo hovoria druhí zvládanie zložitých medziľudských situácií efektívne a v priateľskej atmosfére prijatie „ťažkých“ vyjadrení od druhých ako povedať „nie“ jasne, bez urazenia druhej osoby predchádzanie vzniku konfliktov a problémov ako inšpirovať iných k ochotnej a radostnej spolupráci

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 - 2 dni 12 účastníkov

97


PRESVEDČIVÁ PREZENTÁCIA Tento interaktívny tréning je zameraný na nácvik a osvojenie si princípov a techník profesionálneho prezentovania. Počas tréningu sa zameriavame na rozvoj zručností v oblasti obsahu a štruktúry prezentácie, formy a vizuálnej stránky prezentácie a samotného prednesu a realizácie prezentácie, to všetko s cieľom naučiť účastníkov jasne, zrozumiteľne a presvedčivo prezentovať. Lektor počas tréningu pracuje s modernými teóriami a najnovšími trendami z oblasti rozvoja prezentačných zručností. Jedným z nich je napr. jednoduché a účinné prezentovanie biznis dát a komplexných informácií (výstupy, reporty, dáta, čísla, grafy, tabuľky).


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

princípy profesionálnej prezentácie typy prezentácie podľa cieľa (informatívna, marketingová, dátová atď.) obsah, rozsah a štruktúra presvedčivej prezentácie forma prezentácie (vizualizácia, design, grafické spracovanie) prezentovanie biznis dát a komplexných informácií (výstupy, reporty, dáta, čísla, grafy, tabuľky). realizácia samotnej prezentácie práca s publikom (prispôsobenie prezentácie publiku, interakcia s publikom a vedenie diskusií, práca s otázkami atď.) práca s prezentačnými nástrojmi (PowerPoint, prezentačný mód, práca s flipchartom, atď.)

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / projektoví manažéri/všetci tí, ktorí potrebujú presvedčivo prezentovať krátke teoretické vstupy, praktické nácviky prípravy a realizácie prezentácie, video feedback. Pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 20/80 1 - 3 dni (v závislosti od potrieb a zamerania tréningu) 9 účastníkov

99


RIEŠENIE KONFLIKTOV Cieľom tréningu je naučiť účastníkov nielen ako riešiť existujúce konflikty, ale aj ako rozpoznať potenciálny konflikt a predísť mu. Účastníkov naučíme techniky identifikovania pozitívnej motivácie druhej strany a spôsob nachádzania spoločného menovateľa, ktoré vedú k porozumeniu a ku kreatívnym spôsobom hľadania spoločného východiska zo situácie. Účastníci budú pracovať aj s metódami emocionálnej inteligencie.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

fakty verzus domnienky a hodnotenia ľudské pocity a potreby ako prostriedok k porozumeniu de-eskalácia napätia v komunikácii pochopenie podstaty konfliktu zvládanie hnevu, apatie a iných nepríjemných emócií prijatie „ťažkých“ vyjadrení od druhých faktory budovania dôvery a efektívnej spolupráce v tíme

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 12 účastníkov

101


Stress management a budovanie reziliencie Cieľom tréningu je pomôcť účastníkom identifikovať stresové faktory a naučiť ich efektívnejšie zvládať súčasné stresové situácie. Počas tréningu sa zameriavame na rozpoznanie stresových spúšťačov, elimináciu negatívnych dopadov stresových situácií a identifikovanie efektívnych reakcií na jednotlivé situácie. Účastníci majú príležitosť pozastaviť sa v rýchlosti dnešnej doby, uvedomiť si svoje silné stránky a naučiť sa využívať ich vo svoj prospech. Súčasťou preberaných tém je aj work-life balance jednotlivých účastníkov vzhľadom na zvýšenú psychickú záťaž vyplývajúcu z dôsledkov covid krízy a zmien v organizácii pracovného i súkromného života.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

pochopenie podstaty stresu a jeho fázy zdroje stresu (čas, tlak, ľudia, atď.) identifikácia faktorov stresu predchádzanie stresovým situáciám efektívne zvládanie stresu a záťažových situácií riešenie vlastných individuálnych prípadov stresových situácií

Cieľová skupina

Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 12 účastníkov

103


TIME MANAGEMENT A OSOBNÁ EFEKTIVITA Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a zlepšenia v narábaní s časom a zdrojmi. Prostredníctvom zlepšenia zručností v plánovaní, prioritizovaní úloh a zadaní si účastníci zvýšia svoju efektivitu, kontrolu nad organizáciou práce aj vnútornú motiváciu k vybudovaniu nových návykov. Dôležitou súčasťou tréningu je aj práca s mentálnym nastavením účastníkom a získaním ich zanietenia pre zvýšenie osobnej efektivity.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

hlavné princípy manažmentu času a osobnej efektivity práca s prioritami, tipy a techniky v prioritizácii z hľadiska času a obsahu nástroje plánovania „žrúti času“, ich identifikácia a ako ich eliminovať techniky osobnej efektivity (GTD, Eisenhower, Paretto, ABC) ako efektívneho nástroja manažmentu času technológie a ich využitie pre zvyšovaní osobnej efektivity princípy tvorby správnych návykov

Cieľová skupina

manažéri /všetci tí, ktorí chcú fungovať efektívnejšie

Metodika tréningu

teoretické vstupy sú striedané demonštráciami a praktickými ukážkami, interaktívne diskusie a spätná väzba posilňujú aplikáciu naučeného do praxe. pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

1-2 dni 10 účastníkov

105


Tvárou tvár zmene – Pochopenie zmeny Tréning je postavený na KAI - Kirton Adaption Inovation Inventory a hĺbkovom pochopení osobnostných rozdielov. Účastníci pochopia prínos diverzity vo svojich tímoch a svojom okolí. Pred tréningom dostanú účastníci prístup do našej Maxman Online Zóny, kde si vyplnia dotazník Štýlov riešenia problémov, z ktorého výsledkami budú počas tréningu pracovať.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

KAI Ja – pochopenie vlastného osobnostného štýlu Ľudia v mojom tíme Moje okolie Synergia

Cieľová skupina Metodika tréningu Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 12 účastníkov

107


ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA Tréning je zameraný jednak na pochopenie dôležitosti zákazníckej orientácie a zároveň účastníkom ponúka konkrétne efektívne metódy komunikácie so zákazníkmi. Či účastníci pracujú s externými alebo internými zákazníkmi, porozumenie ich potrebám a adekvátna reakcia na ne je to, čo zo zákazníka spraví spokojného zákazníka. Na tréningu ponúkame praktické a jednoduché tipy na identifikovanie potrieb a zvýšenie spokojnosti zákazníka počas celého procesu komunikácie.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

identifikovanie potrieb a očakávaní kladenie otázok a aktívne počúvanie zásady zákazníckej orientácie typy zákazníkov a spôsob, ako s nimi komunikovať sociálne štýly (základná typológia, silné a slabé stránky jednotlivých typov, špecifiká práce, uvažovania a komunikácie jednotlivých typov).

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 10 účastníkov

109


MEDZIKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA Tréningový program je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností účastníkov v spolupráci s rozličnými národnosťami. Cieľom tréningu je spoznať dôležitosť kultúrneho kontextu a špecifík jednotlivých národností v pracovnom prostredí a zamedziť tak nedorozumeniam spôsobenými kultúrnymi rozdielmi. Dôraz je kladený na porozumenie kultúrnych rozdielov v medzinárodnom prostredí, ako aj ich dopadu na spoluprácu a komunikáciu. Po tréningu budú účastníci vedieť, ako komunikovať s partnermi z rozličných kultúr tak, aby boli druhou stranou správne pochopení a prijatí. Nadobudnú porozumenie medzikultúrnym rozdielom a ich vplyvom na spoluprácu s kolegami, partnermi a zákazníkmi.


Kľúčové témy: ■

■ ■ ■ ■

základné princípy v jednotlivých krajinách so zameraním na ■ stretnutia ■ zvyklosti pri prvých stretnutiach ■ miera formálnosti čomu sa vyhýbať čo naopak robiť na získanie dôvery a rešpektu identifikácia kultúrnych štandardov aplikácia nadobudnutých znalostí v oblasti komunikácie

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 6-12 účastníkov

111


MINDFULNESS Cieľom tímového workshopu je získať nový pohľad na seba a na tím prostredníctvom zážitkových aktivít všímavosti a jogy smiechu. Účastníci si vyskúšajú na vlastnej koži nevšedný spôsob uvoľnenia, spontánnosti, stres managementu a práce s mysľou Všímavosť (Mindfulness) je technika meditácie, ktorá pomáha zvýšiť koncentráciu, pohodu a výkon na pracovisku. Redukuje stres a podporuje imunitu. Na workshope si povieme odkiaľ táto metóda prišla, prečo sa aplikuje na pracoviskách po celom svete a hlavne si ju vyskúšame na niekoľkých cvičeniach.


Prínos nášho riešenia: ■

prístup je založený na ■ autentickosti ■ otvorenosti ■ úprimnosti prežívania účastníkov ■ vzájomnom inšpirovaní sa zdieľaním táto metóda zapája a odzrkadľuje racionálne chápanie a aj emocionálne prežívanie účastníkov z práce.

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri / zamestnanci / tímy intenzívny zážitkový workshop pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 10/90 ½ dňa 15 účastníkov

113


ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA Ak sa správate asertívne, prejaví sa to hlavne v dlhodobých a dôležitých medziľudských vzťahoch a situáciách. Počas tréningu pochopíte princípy asertivity, nacvičíte si asertívne techniky, naučíte sa presadzovať svoje požiadavky a potreby spôsobom, aby ste dbali na práva druhej osoby. Pochopíte, že asertivita znamená nie len postoj k druhým ľudom, ale aj postoj k sebe. Cieľom asertivity sú zdravé vzťahy a spokojnosť sám so sebou.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

asertivita ako filozofia rozlíšenie medzi asertivitou a ostatnými formami správania 10 asertívnych práv techniky asertívnej komunikácie asertívne vyjadrovanie spätnej väzby komunikačné techniky ako riešiť komunikačné krízy asertívne

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

všetci, ktorí chcú byť asertívnejší krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, sebareflexia, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

115


EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA Vedieť zvládať vlastné emócie a chápať emócie druhých ľudí je vysokou pridanou hodnotou pri manažérskej práci. Počas workshopu budeme pracovať s rozdielmi medzi racionalitou / iracionalitou a emóciami. Účastníkom pomôžeme získať hlbšie pochopenie seba aj druhých ľudí a poskytneme im techniky a zručnosti, ktorými môžu efektívnejšie pracovať s emóciami. Stručne povedané: zameriame sa na zvyšovanie EQ.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rozdiel medzi EQ a IQ a typom osobnosti vzťah medzi emóciami a racionalitou a ich rovnováha zmysel a pochopenie jednotlivých emócií zvládanie a kontrola (negatívnych) emócií EQ na pracovisku vnímanie, udržiavanie a rozvoj pracovných vzťahov využitie emočného potenciálu pre dosahovanie cieľov

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri aj nemanažéri krátke teoretické vstupy, nácvik situácií z praxe, rozbor situácií, spätná väzba a sebareflexia pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 12 účastníkov

117


STRATEGICKÉ PRESVIEDČANIE PREDSTAVTE SI DVE SITUÁCIE: Prezentujete svoj návrh/projekt vedeniu. Všetko prebehne podľa vašich predstáv, prezentácia sa vám vydarila. Keď skončíte, vedenie sa na chvíľu zamyslí a potom povie NIE. A predstavte si znova tú istú situáciu, rovnaká prezentácia, všetko prebieha identicky, na konci sa vedenie zamyslí a povie ÁNO. Rozdiel medzi prvým a druhým prípadom nie je v prezentácii samotnej (ani v projekte), rozdiel je v krokoch, ktoré ste urobili ešte pred samotným prezentovaním návrhu. Tréning strategického presviedčania je práve o týchto krokoch.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

analýza nákupného centra a rozloženia síl networking (princípy, ktoré vstupujú do hry) GO/NO GO rozhodnutie tvorba presviedčacej mapy a stratégie presadenia projektu zloženie „presviedčacieho tímu“ (pri komplexných projektoch) akčné plány – nastavenie konkrétnych krokov, ktoré účastníci v daných presviedčacích projektoch zrealizujú po skončení tréningu

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri, zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 12 účastníkov

119


Growth mindset Na tréningu predstavíme účastníkom koncept nastavenia mysle na rast (ako protiklad fixného nastavenia mysle), a ako sa tieto nastavenia prejavujú a ovplyvňujú náš pracovný i osobný život. Počas tréningu si účastníci otestujú ich vlastné nastavenie mysle v súčasnosti, dozvedia sa, ako nastavenia mysle ovplyvňujú našu úroveň dlhodobej efektivity, úroveň tímovej dynamiky a motivácie. Zažijú praktické rolové hry a simulácie a zoznámia sa s praktickými nástrojmi, ako transformovať svoje správanie smerom k rastu.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■

testovanie a reflexia nastavenia časová os životného nastavenia nastavenia v tímoch orientácia na problém vs. na riešenia budovanie vytrvalosti a hľadanie zmyslu

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

manažéri, tímlídri a zamestnanci krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitovaná diskusia, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 20/80 1 deň 12 účastníkov

121


ROZVOJ HR Rozvojové programy


123


VEDENIE efektívnycH VÝBEROVÝCH POHOVOROV Tréning zameraný na zlepšenie recruiterských zručností a efektivity personalistov, recruiterov. Ponúkame jednoduché a účinné tipy a techniky AKO a ČO sa pýtať kandidáta, aby zistili, či je pre ich organizáciu ten správny. Otvorene hovoríme o možných chybách a nástrahách výberových pohovorov, aj o tom, ako zbytočne neplytvať časom. Účastníci by mali po tréningu vedieť viesť efektívny výberový pohovor, klásť adekvátne otázky a získať relevantné odpovede od kandidátov, mať profesionálny prístup voči kandidátom.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Koho hľadám? Kto je pre mňa ten správny kandidát? Kde a ako hľadať kandidátov? spolupráca a rozdelenie rolí s hiring manažérmi analýza životopisov a prvá preselekcia príprava na interview štruktúra interview STAR metodika vedenia interview (behaviorálne vedenie interview) práca s výsledkami, vyhodnotenie interview a kandidáta komunikácia s kandidátom

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

recruiteri / personalisti krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 9 účastníkov

125


TRÉNING HODNOTITEĽOV ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTIER Tréning určený pre interných hodnotiteľov – „assessorov“ alebo ľudí zodpovedných za návrh, realizáciu a interpretáciu assessment a development centier. Účastníci sa naučia definovať potreby, navrhnúť program AC/DC a jeho realizáciu. Získajú zručnosti v poskytovaní spätnej väzby účastníkom, ako aj v príprave a plánovaní rozvojových plánov. Účastníci programu najprv sami prejdú jednodňovým Assessment Centrom, budú si môcť vyskúšať jednotlivé aktivity a modelové situácie (ktoré sa neskôr naučia sami pripravovať a hodnotiť) a zažijú ukážkovú realizáciu AC zo strany Maxman Consultants. Následný dvojdňový tréningový program je zameraný na dizajnovanie Assessment a Development Centier, techniky vedenia a vyhodnocovania AC/DC, poskytovanie spätnej väzby. Účastníci budú opakovane v úlohe hodnotiteľov, aby si osvojili jednotlivé zručnosti a pochopili techniky pozorovania a hodnotenia.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

princípy / pravidlá / roly / etika v Assessment Centrách kompetencie, zručnosti sledované na AC rola pozorovateľa/hodnotiteľa proces hodnotenia kandidátov (pozorovanie, zápis, klasifikácia, hodnotenie) najčastejšie chyby hodnotiteľov metodika, použité techniky na AC, konkrétne príklady a precvičovanie behaviorálna metóda vedenia interviews v rámci AC = STAR metóda proces AC krok za krokom: dizajn AC, výber kandidátov, realizácia AC, vyhodnotenie kandidátov hodnotiteľmi, spätná väzba kandidátov

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

recruiteri / personalisti/ manažéri Reálne AC/DC, krátke teoretické a metodické vstupy, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 3 dni 8 účastníkov

127


AKO ROZVÍJAŤ ĽUDÍ V ORGANIZÁCII Tréning určený pre personalistov a „vzdelávačov“, zameraný na zlepšenie znalostí a zručností v oblasti rozvoja ľudí. Počas tréningu získavajú účastníci praktické nástroje a tipy na to, ako správne identifikovať rozvojové potreby, definovať stratégiu rozvoja prepojenú s biznis cieľmi organizácie, ako optimálne plánovať rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, aké rozvojové nástroje je možné použiť a s akým efektom.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

stratégia rozvoja v úzkom prepojení s biznis stratégiou organizácie ako správne identifikovať rozvojové potreby princípy rozvoja a učenia a ich aplikácia v praxi (štýly učenia, Kolbov cyklus) 70/20/10 – efektívny rozvojový mix dialóg s manažérmi a zamestnancami o rozvoji nástroje rozvoja ■ sebapoznanie ■ spätná väzba ■ koučing ■ mentoring ■ shadowing ■ buddy systém ■ on the job rozvojové nástroje a iné... efektívny rozvojový plán (Development roadmap)

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

personalisti / „vzdelávači“ krátke teoretické vstupy, nácvik techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-2 dni 10 účastníkov

129


TRÉNING TRÉNEROV Interaktívny tréningový program zameraný na rozvoj trénerských a facilitačných zručností interných odborných školiteľov, externých trénerov, koučov, konzultantov, manažérov. Taktiež je určený pre všetkých, ktorí sú zodpovední za trénovanie a rozvoj, alebo pre tých, ktorí pracujú so skupinovou dynamikou. Účastníci sa naučia štruktúrovane pripravovať zrozumiteľné a pútavé prezentácie, prispôsobiť obsah aj formu typu publika a procesu učenia účastníka, pracovať so skupinovou dynamikou, stručne, jasne a výstižne komunikovať a vizualizovať dôležité odkazy. Počas tréningu budú mať okamžite možnosť si jednotlivé techniky opakovane vyskúšať a získať spätnú väzbu na svoj výkon.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■

štýly učenia: pochopenie vplyvu osobnostných rozdielov na učenie sa komunikácia: jasné, stručné a zrozumiteľné predávanie informácií vizualizácia dôležitých odkazov, príprava a realizácia prezentácie dynamika skupiny zvládanie otázok, zvládanie ťažkých situácií zadávanie úloh pri tréningu, školení

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

interní lektori, manažéri, prezentátori krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 2 dni 8 účastníkov

131


Tréning trénerov v online svete Cieľom projektu je doviesť účastníkov k vysokej profesionalite vo vedení online tréningov s využitím nástrojov, ktoré online platformy ponúkajú. Účastníci budú mať možnosť osvojiť si zručnosti a správne návyky, opakovane si precvičiť techniky práce s pozornosťou, vťahovanie a zapájanie členov skupiny, facilitovanie interaktívnych diskusií v online prostredí.


Kľúčové témy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

špecifiká online vzdelávania ako na online interaktivitu výzvy spojené s online vzdelávaním a ako sa vyhnúť problémom zručnosti trénera v online svete štýly učenia a proces učenia transformácia Kolbovho cyklu učenia do online prostredia ako minimalizovať fenomén ZOOM fatique (únava z online stretnutí)

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

interní lektori, manažéri, prezentátori krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1 deň 12 účastníkov

133


ROZVOJ TÍMOV Rozvojové programy


135


TEAMBUILDING Teambuilding chápeme ako tímové stretnutie orientované na spoločný hlboký zážitok umocnený podporou niektorých zručností. Jeho hlavnými cieľmi sú spolupatričnosť, uvedomenie si vzájomnej zodpovednosti, ktorá presahuje hranice jednotlivých oddelení / regiónov, posilnenie hodnôt a dôvery, ale aj uvedomenie si potreby vnímať firmu, ako keby som bol spolumajiteľ, ako keby to bola moja firma. Dôležité pre nás bude aj udržanie myšlienky spolupatričnosti v rámci vašej spoločnosti – SPOLOČNE, DOKOPY – stmelenie zamestnancov je hlavnou výzvou každého teambuildingového projektu.


Ciele: ■ ■ ■ ■ ■

Skvalitniť tímové procesy – komunikáciu a riešenie konfliktov Prehĺbiť tímovú spoluprácu Spoznať seba a ostatných v nevšedných situáciách Podporiť lojalitu Zabaviť sa

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine Lokalita

Zamestnanci – Teamspirit (viac zábava) Nižší a stredný manažment (teambuilding s workshopom) TOP management (teambuilding so strategickými workshopmi) Zážitkovo-zábavné aktivity, počas ktorých si účastníci prakticky osvoja zručnosti prenositeľné do pracovného a súkromného života Krátke teoretické vstupy, nácvik nových techník, simulácie, facilitované diskusie, rolové hry Pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom : 30/70 1-3 dni 30 účastníkov Radi poradíme miesta, kde máme výborné skúsenosti s realizáciou teambuildingových stretnutí

137 23


TÍMOVÁ PRÁCA Za posledných 20 rokov sa zásadne zmenili podmienky tímovej práce. Pribúda počet projektových a zmenšuje sa počet organizačných tímov. To sa zásadne odráža aj v prístupe k rozvoju tímovej práce. Už dávno neplatí, že podmienkou dobrej tímovej práce sú predovšetkým dobré vzťahy. Väčšiu váhu v rozvoji tímovej práce má zvládnutie procesov v rámci tímu, ale aj procesov na rozhraní tímu a okolia, v ktorom tím funguje. Náš program rozvoja tímovej práce vychádza z koncepcie 3R holandského psychológa Benjamina S. Kuipersa. Cieľ workshopu: Optimalizovať procesy v štyroch kľúčových oblastiach efektívnej tímovej práce. Poznať osobnostné preferencie v štýloch učenia a štýloch riešenia problémov.


Kľúčové témy: ■

3R model ■ Responsibilities. Zodpovednosť tímu za výsledky. Zadania úloh tímu musia byť jasné a jednoznačne pochopené. ■ Responsivenes. Tím musí vhodne tímu reagovať na tri oblasti fungovania: vnútorné vzťahy, vonkajšie vzťahy, riadenie úlohy. ■ Results. Prvoradým výsledkom tímovej práce je očakávaný pracovný výkon. Druhoradým, ale nie menej dôležitým, výsledkom tímovej práce je pracovná spokojnosť. Diagnostika v rozvoji tímovej práce: štýly učenia, štýly riešenia problémov.

Cieľová skupina

Metodika tréningu

Odporúčaná dĺžka tréningu Maximálny počet účastníkov v skupine

akékoľvek tímy: projektové, organizačné, vzdialené, maticové workshop, na ktorom účastníci navrhnú optimalizáciu procesov pomer medzi teóriou a praktickým nácvikom: 10/90 2 dni Kompaktný tím do počtu 21 ľudí

139


TRÉNERI/KONZULTANTI Rozvojové programy


141


Lukáš Bakoš Managing Director spoločnosti Maxman Consultants. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvojročného nadstavbového štúdia manažmentu na UBC Sydney v Austrálii. Manažérske skúsenosti získal pôsobením na pozíciách Manažér pre tréning a rozvoj v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti a ako HR Riaditeľ v medzinárodnej IT spoločnosti, kde mal na starosti celkové zastrešenie HR pre pobočky spoločnosti v Európe a Ázii. Lukáš je senior konzultant v oblasti manažmentu, leadershipu a predaja. Venuje sa konzultáciám a tréningom manažérskych zručností, rozvoju a budovaniu tímov, rozvoju manažérskych kompetencií, tvorbe a realizácii Assessment a Development centier, koučingu pre senior a top manažérov. Lukáš má rozsiahle medzinárodné trénerské a konzultačné skúsenosti, ktoré nadobudol pri dizajnovaní a vedení tréningov a rozvojových projektov pre manažérov a ich tímy v desiatke krajín v Európe a Ázii.

Videovizitka


143


Peter Benkovič Spoluzakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Peter je senior trénerom, konzultantom, facilitátorom, koučom pre vrcholových manažérov a obchodníkov v medzinárodných spoločnostiach. Vzdelaním je psychológ. V rokoch 2006-2008 bol viceprezidentom Československého profesijného združenia pre zážitkové vzdelávanie. V rokoch 2007 – 2008 bol Peter šéfredaktorom časopisu Manažérske echo. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí – vo Veľkej Británii (1991, 1992, 1993, 1994, 2005, 2006, 2011), v Nemecku (1992, 1998, 2001, 2008), vo Švajčiarsku (1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010). Je licencovaným užívateľom programov „Winning Complex Sales ™, Managing Strategic Accounts ™, Initiating New Businesses ™ and Coaching the Sales Process ™. Publikoval viac než 30 článkov o koučovaní, rozvoji manažérov, leadershipe, manažérskych kompetenciách, assessment a development centrách, tímovej práci.

Videovizitka


145


Snežana ĎUricová Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Päť rokov pôsobila v spoločnosti Slovak Telekom, kde prešla od oblasti recruitmentu, personálneho marketingu, cez riadenie výkonnosti až po komplexné HR poradenstvo manažérom zahŕňajúce aj oblasti odmeňovania a benefitov, kariérneho plánovania, riadenia a rozvoja tímu. Manažérske skúsenosti získala pôsobením na pozícii HR Manažér v medzinárodnej spoločnosť Zurich Insurance a neskôr v spoločnosti IBM. Venuje sa vedeniu rozvojových programov pre manažérov a ich tímy. Dizajnovaniu a realizácii Assessment a Development Centier, individuálnym konzultáciám, ako aj poradenstvu pre HR špecialistov a interné HR oddelenia.

Videovizitka


147


alexandra grófová Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má niekoľko ročné skúsenosti s organizáciou B2B konferencii. Pôsobila na Slovensku a v Malajzii, kde manažovala medzinárodné projekty v oblasti farmácie. Neskôr pracovala v medzinárodnej korporácií, kde nadobudla rozsiahle skúsenosti s vedením teamov v oblasti služieb zákazníkom, ľudských zdrojov a predaja. V Maxmane pôsobí ako trénerka a konzultantka so zameraním na medzikultúrne rozdiely v riadení projektov a komunikácii, na komunikačné zručnosti pre podporu performance managementu a podporu predaja prostredníctvom dôslednej komunikačnej starostlivosti o klienta. Vo voľnom čase sa venuje jóge a je certifikovanou nutričnou špecialistkou.

Videovizitka


149


arnold kiss Arnold vyštudoval medzinárodné vzťahy a sociálnu psychológiu na Slovensku, v Holandsku a v Belgicku. Počas štúdia založil a viedol niekoľko študentských organizácií a zároveň pracoval ako lektor cudzích jazykov. Vo veku 21 rokov sa zapojil do programu Teach for Slovakia, prostredníctvom ktorého v náročnom prostredí ďalej rozvíjal svoje líderské schopnosti a pomáhal žiakom zo sociálne slabého prostredia uspieť osobnostne i akademicky. Orientácia na vzdelávanie ho doviedla do Maxmanu, kde sa venuje predaju a trénovaniu soft skills z oblasti prezentačných zručností, tímového rozvoja, stress managementu a riešenia konfliktov. Vo voľnom čase sa ďalej venuje dobrovoľníctvu a rozvoju slovenského školstva.

Videovizitka


151


Peter Kukliš Peter vyštudoval financie na EU v Bratislave, študoval aj na Wirtschaftsuniversitaet vo Viedni a Manchester Metropolitan University. Riadil marketingový tím IT firmy v indickom Pune, kde jeden a pol roka žil. Šesť rokov pracoval ako úspešný obchodný zástupca a manažér obchodného tímu vo fair-trade obchodnej spoločnosti v anglickom Cambridge. Ako manažér viedol, transformoval a budoval obchodný tím a niesol zodpovednosť za tretinu obratu firmy. Svoje skúsenosti z obchodu, zákazníckej komunikácie a vedenia ľudí úročí od roku 2010 ako konzultant, lektor, kouč a mediátor v oblasti komunikácie, emocionálnej inteligencie a reziliencie. Učil v Británii a od roku 2012 aj na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Je jediný certifikovaný tréner Nenásilnej komunikácie na Slovensku a v Čechách. Je tiež certifikovaný tréner Focusingu.

Videovizitka


153


tomáš malik Tomáš už od detských a študentských čias žije globálne a multikultúrne. Veľkú časť detstva prežil v Ázii a po štúdiu finančného manažmentu a globálnych vzťahov v USA intenzívne cestoval a pracoval v rôznych častiach sveta, aby sa nakoniec vrátil na Slovensko. V mladosti sa ako vrcholový športovec venoval tenisu, neskôr niekoľko rokov pôsobil vo svetovom tenise ako kouč/tréner, napríklad aj na pozícii kapitána slovenského reprezentačného Fed Cup tímu, či trénera na okruhu WTA. Manažérske zručnosti neskôr využil v biznise ako vrcholový manažér. Má dlhoročné a bohaté skúsenosti z oblasti riadenia firiem, obchodu, marketingu, biznis developmentu a krízového manažmentu. Zameriava sa najmä na rozvoj lídrov a manažmentu, efektivitu a motiváciu jednotlivcov a tímov, koučing, mentoring, konzultácie a zvládanie krízových situácií. Ak nie je práve s rodinou alebo priateľmi, rád trávi čas športom, cestovaním, s knihou alebo v prírode.

Videovizitka


155


jarka marčičiaková Jarka študovala psychológiu na UCM v Trnave a svoju kariéru začala na oddelení ľudských zdrojov v retailovej spoločnosti. Potom pôsobila ako recruiterka a neskôr ako change manažérka v celofiremných projektoch v spoločnosti vo FMCG segmente. Okrem iného zastrešovala zavedenie talent manažmentu, špecializovala sa na riadenie výkonnosti, firemné vzdelávanie, a zároveň pôsobila ako HR Business partnerka. Vo svojej kariére pokračovala ako HR manažérka pre SSC v nadnárodnej korporácii. Má osemročnú manažérsku skúsenosť. Počas jej kariéry ju najviac lákal rozvoj a motivácia ľudí, a preto sa rozhodla stať sa profesionálnou koučkou a lektorkou. Absolvovala mnohé rozvojové programy v oblasti manažérskeho rozvoja, koučingu a osobnej efektivity na Slovensku aj v zahraničí.


157


michal murárik Michal synergicky prepája psychológiu, manažment a šport. Popri štúdiu psychológie na Filozofickej Fakulte UK absolvoval aj štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu. Ako bývalý vrcholový športovec pôsobil počas VŠ aj po nej ako tréner v zjazdovom lyžovaní, kde viedol športovcov k dosahovaniu vrcholných výsledkov. Neskôr sa rozhodol uberať iným smerom a pôsobil najprv v oblasti marketingového výskumu, kde skúmal princípy rozhodovania a nákupného správania. Praktické skúsenosti v HR získal v spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde sedem rokov viedol strategické rozvojové a výberové projekty pre manažérov a ich tímy. Okrem rozvoja manažérov pôsobí od roku 2011 aj ako športový psychológ a psychoterapeut.

Videovizitka


159


Orši Véghová Orši je koučom, lektorkou a konzultantkou HR procesov a manažérskych zručností. Vyštudovala ekonómiu a svoju kariéru začínala v poradenskej spoločnosti BMB Leitner, kde sa vypracovala na manažérku daňového oddelenia a pomáhala medzinárodným aj lokálnym spoločnostiam optimalizovať finančné a právne vzťahy v súlade s ich stratégiou. Svoje dlhoročné skúsenosti z poradenstva zúročila ako finančná riaditeľka spoločnosti E.ON IT Slovakia, kde zodpovedala za oblasť financií, controllingu a nákupu. Počas obdobia pôsobenia v energetike získala rozsiahle skúsenosti s implementáciou procesov a s metodológiou riadenia projektov. V roku 2010 absolvovala koučingový výcvik na Business Coach Akadémii v Budapešti a stala sa profesionálnym business koučom a lektorom. Špecializuje sa na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností, ako aj finančno-právneho povedomia manažérov.

Videovizitka


161


Ceny TRANSPARENTNOSŤ: V Maxman-e veríme v transparentnosť. Ceny máme stanovené fixne, všetci klienti majú od nás nastavené rovnaké sadzby (bez ohľadu na to, či sa jedná o malú lokálnu spoločnosť, alebo o veľkú korporáciu), nesnažíme sa pri jednom klientovi podliezť cenu a pri druhom si to vynahradiť. Sme za otvorenú komunikáciu a naše ceny nie sú tajné ani pred zákazníkmi, ani pred konkurenciou. Takto sa nikdy nemôže stať, že by sa dvaja naši klienti stretli a zistili by, že niektorý z nich si vyjednal lepšie podmienky a niektorý má u nás podmienky nastavené horšie. KVALITA: Riešenia, ktoré našim klientom poskytujeme sú špičkové a berieme ako samozrejmosť poskytnúť okrem školiacich dní vždy niečo navyše – potréningovú podporu, čas strávený s klientmi pri hľadaní riešení, stretnutia, na ktorých dávame spätnú väzbu, ale aj tréningové priestory alebo občerstvenie, ktoré účastníkom v našom školiacom centre zabezpečujeme bezplatne.


*Cenabez DPH Jeden tréningový deň (1 tréner / 1 skupina) veľkosť skupiny max. 12 účastníkov

1350,- €

Maxman Manažérsky Trenažér™ (1 tréner / 1 človek)

1450,- €

Koučing / Shadowing / Konzultácie (60 min.)

200,- €

*Ceny sa nevzťahujú na partnerov spoločnosti (Bakoš/Benkovič/Ďuricová): Cena jedného školiaceho dňa vedeného partnerom spoločnosti je 1.600,- €. Cena jednej hodiny koučingu s partnerom spoločnosti je 250,- €. Možnosť bezplatného zrušenia záväzne potvrdeného termínu: najneskôr 21 dní pred realizáciou rozvojovej aktivity. Na rozvojové aktivity zrušené neskôr ako o 21 dní pred realizáciou sa vzťahuje storno poplatok 30% z ceny rozvojovej aktivity. Na rozvojové aktivity zrušené menej ako 5 dní pred realizáciou sa vzťahuje storno poplatok 50% z ceny rozvojovej aktivity. Náklady na ubytovanie a stravu trénerov a účastníkov (v prípade, že sa na program vzťahujú) hradí klient. Cestovné náklady trénera (v prípade realizácie rozvojových programov mimo Bratislavský kraj) hradí klient - 0,28 € / km.

163


Referencie 2010 - 2020


30-70 3M 3oSoft ABB Abbvie AccorHotels Across Wealth Management Adidas Adient AdrianMed Agrana Ahold AlfaBio Amylum Anasoft AON Apple Arthur D. Little Arval Ascoll Asseco Solutions AT&T AuJob Avitech AVON AWS-Slovakia Basta digital Baumit Benefit Systems Billa BMB Leitner Boehringer Ingelheim Boge Elastmetall British American Tobacco British Council BUBO Travel Business Lease Cambridge Assessment Cardif CBRE Cemmac Ceragon Cetelem

Cisco Coca-cola Cofely Coffee Experts Continental Convoi Covestro Creative Web CRH Crif ČSOB ČSOB Poisťovňa ČSOB Stavebná sporiteľňa Dalkia / Veolia Danfoss Power Solutions Datavard Deichmann Descartes Deutsche Schule Deutsche telekom Digi Slovakia Digiline Diligentia DOXX Dôvera DPD DS Smith E.ON IT Ecopress Edenred Embraco ENEL Engie E-on Ericsson ESET Eurofit Trading Europlanit EurotaxGlass Eurowag Ferratum First data Fleming Group

Fona Dental Forbes Foxconn Frequentis Slovakia FUN MEDIA GROUP Futbaltour.sk Future Proof GA Drilling Gefco Generali IT Getrag GFK Glenmark Pharmaceuticals Global Blue Global IT Services Grant Thornton Consulting Greyson Grupo Antolin Havas Media HB Reavis Henkel HERO Czech Hewlett-Packard Holandské kráľovské veľvyslanectvo Hollen Hospodárske noviny Humanic Hyundai IBM IIF Bakery IKEA Imperial Group ING Bank ING GSO Innovatrics Inteva products Intrum Justitia Slovakia Inžinierske stavby a.s. Iron Mountain Istropolitana Ogilvy Itera Iuventa Job Angels

165 3


Johnson Controls Jungheinrich Kaspian Kcell Kazakhstan Kistler Kongsberg Automotive KOSIT KPMG Kronospan Kronovision LafargeHolcim EBS Lear Lenovo Lidl Lionbridge Lyreco Magneti Marelli Marmot&Crow Martinus Mary Kay Mattoni MC Syncro Medea Slovakia Medusa Group Mercedes – Benz Metro MIBA Miba Steeltec Microsoft Modrý koník Mondelez Mondi Coating Štětí MSD NAOS Nectar Financial Ness New Yorker NHS Nissan Novartis O2 Oberbank OBI

OMS OTP Banka OVB Panalpina Pantheon Technologies Partners Group Piano Pixel Federation PosAm Poštová banka Prefis Probugas Profesia PWC QPC Raiffeisen RWE IT Saint Gobain Sales Genetics SamsiDigital SCA Servier SES Tlmače Schneider Electric Schunk Intec. Siemens Sika Skanska Skytoll Sli.do Slovak Telekom Slovanet Slovenské elektrárne Enel Slovnaft Soitron SPP St. Nicolaus Strabag Stredoslovenská distribučná Stredoslovenská energetika Streit Trnava Studio Moderna Sunpharma

Susterra Svet zdravia SWEP Swiss Re Sygic Synergie Tate & Lyle Tatra banka Tatra leasing T-Com Tempest Terno TNT Tower Automotive Transparency International Triad Advertising TV Markíza Unicredit Bank Unimedia Union poisťovňa Uniqa Universal McCann Vaša samoška Velux Vermont Visteon Electronics Vodafone Volkswagen VSD VÚB Banka Východoslovenská energetika W&P W.A.W Whirlpool Wienerberger Wittur YIT YMS Group Západoslovenská energetika Zenith Zentiva ZP M-A Zurich Insurance


www.maxman-consultants.com

Profile for Maxman Consultants

Maxman Consultants - Katalóg tréningov 2021  

Maxman Consultants - Katalóg tréningov 2021  

Advertisement