Page 1

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) záujemca o marketingové informácie (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytnutím svojich kontaktných údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (sídlom: Vígľašská 12, 851 07 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email. Účelom poskytnutia a spracúvania osobných údajov je zasielanie noviniek o plánovaných školeniach, marketingových akciách a spoluorganizovnaných akciách spoločnosti Maxman Consultants, spol. s .r.o. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom tieto nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám. Súhlas je daný na dobu 3 rokov, pričom je možné ho kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónom čísle 02/52631515, zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu info@maxmanconsultants.com, na korešpondenčnú adresu spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, alebo kliknutím na odkaz odhlásenia sa z odberu noviniek. Neodvolaním udeleného súhlasu niektorým z vyššie spomenutých spôsobov súhlasí účastník so spracovaním jeho osobných údajov v uvedenom rozsahu. Účastník má právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. Urobiť tak môže obrátením sa na organizátora prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, kde mu budú zodpovedané všetky prípadné otázky zodpovednou osobou.

Gdpr  
Gdpr