ÖBDF Verksamhetsberättelse 2020

Page 1

Östsvenska Basketdistriktsförbundet

Årsredovisning 2019


Innehåll Ordföranden har ordet ................................................................... 4

Verksamhetsberättelse Årsmötet 2018 .................................................................................... 6 Organisation ........................................................................................ 8 Kansliet ................................................................................................ 10 Utbildningsverksamheten ............................................................ 10 Tävlingsverksamheten ................................................................... 10 Domarverksamheten ..................................................................... 10 Tävlingsresultat ................................................................................. 12 Samsyn ................................................................................................ 14 Projekten . . ........................................................................................... 15 Slutord .. ................................................................................................ 15 Förvaltningsberättelse ................................................................... 16 Resultaträkning .. ............................................................................... 17 Balansräkning . . .................................................................................. 18 Tilläggsupplysningar ...................................................................... 19 2


FOTO: LOTTEN BERGMAN

3


FOTO: LOTTEN BERGMAN

Ordföranden har ordet TÄNK VAD ETT år går fort, och nu är det dags att sammanfatta 2019 års verksamhet. Ett år då slitet ökar att få in medel till utveckling, mer än tid till nytänk om just utveckling. Vårt kansli (Patrik) och vår verksamhetsutvecklare (Andreas) gör ett mycket bra arbete, men allt tar mer tid än vad vi önskar. VÅR BASVERKSAMHET, tävling för ungdom och bredd samt distriktsserier för seniorer, går just nu lite av kräftgång. Årsmötet 2019 gick emot styrelsens förslag om att återuppta samarbete med Mellansvenska BDF, då man önskade fler möjligheter att kunna medverka med övriga gränsande basketditrikt. Vad jag vet så har det inte skett så många nya distriktssamarbeten. Mellansvenskas lag har istället fått söka sig mot Westras tävlingsverksamhet, och det har medfört längre resor för vissa lag. Vi beklagar att vi inte lyckats få till stånd egna div 3-/motionsserier för damer och herrar. Detta tror vi kan bli verklighet nästa säsong. Klart är att minskad tävlingsverksamhet påverkar ÖBDF:s utveckling och ekonomi. Det i sin tur gör framtiden lite osäker. SÅ TILL VÅRT sorgebarn utbildning 2.0. Kursverksamheten tappade styrfarten helt, efter att vi 2017 och 2018

4

FOTO: LOTTEN BERGMAN

gjort en rejäl nystart. Nu skall all utbildningsadministration ske via SBBF centralt. Våra föreningar har klart uttryckt sitt missnöje med information, kommunikation och svårigheter vid kursanmälan. Därtill kurser som inte kunnat genomföras på grund av för få handledare. Även dyrare kurser gör att klubbarna tvingas skicka färre deltagare. Alla BDF har uppmärksammat problemen, som kan se lite olika ut, och framfört dessa samlat till SBBF. Trots uppvaktningar har reaktionen uteblivit eller tagit för lång tid. I höstas beslöt de samlade BDF:en att motionera till 2020 års förbundsmöte om att utbildningsplanering och administration skall återföras till BDF:en. Där finns kunskapen!


FOTO: THOMAS AUGUSTSSON, MVT

Jag vill samtidigt framföra att innehåll och kursplaner, i stort, verkar mycket bra och genomtänkta och den som orkar läsa moduler på nätet blir säkert en bättre tränare och domare på sikt. VI ÄR JU IGÅNG med ”Basketfemman”, som gått framåt även om allt går långsammare än arbetsgrupp och styrelse önskar och hoppas. Erbjudandet borde vara oemotståndligt, men så ser tydligen inte mottagarna (läs skolorna) det. Andreas försöker verkligen komma vidare, men vi måste hitta en samarbetspartner. Dessutom gjorde RF och SBBF om bidragsmöjligheterna, så inga Idrottslyftsmedel skulle gå till skolsatsningar. Nu har man tagit bort ”Idrottslyftet” och vad som nu kommer istället vet nästan ingen detaljerna kring. Att det tar tid att få igång en skola och helst koppla den samman med en av våra föreningar tar för mycket och för lång tid om vi inte kan hitta ”friska” pengar till detta. ”ALLA KAN DUNKA”, vår satsning på barn med funktionsvariationer, kom också igång med ett engångsstöd av Sörmlandsidrotten 2018 och kunde delvis fortsätta i år. Helt fantastisk verksamhets­utveckling men den är svår att starta och hålla igång, då grupperna är både blandade och avstånden ibland stora för att samla en grupp med

funktionsvariationer. Trots det, och utan extra medel spirar verksamheten på några platser. Inte minst tack vare vår utvecklingsansvarige Andreas energi. DET NYA KANSLIET, med Patrik Nilsson, fungerar nu utmärkt och rutiner och tävlingsadministration genomförs snabbt och bra. När det gäller vår verksamhetsplan, kan vi checka av alltfler poster, men än är vi långt ifrån nöjda. Styrelsen frågar sig varför inte fler vill ta del av rese-och lägerbidrag till exempel. Vi har även en ny gemensam strategi 2025, som gäller hela Svensk Basket att förhålla oss till. Det skall vi nu sjösätta och det kommer säkert att synas i ÖBDF:s verksamhetsplaner. FEM ÅR GÅR fort när man har roligt! Så har det varit och en hel del har gjorts, men mycket återstår. Nu är det dags för mig att tacka för åren som ordförande. Tack även alla styrelsekamrater och kommittéledamöter, och inte minst vår personal Patrik och Andreas för ett engagerat, kunnigt och kul arbete. Vi behöver alla hjälpas åt om vi skall nå våra högt ställda mål och Strategi 2025. Ulf Klasson, ordförande ÖBDF

5


Östsvenska Basketdistriktsförbundet

Verksamhetsberättelse 2018 Årsmötet 2019 MÖTET AVHÖLLS DEN 30 mars i Nyhemshallen, Katrineholm och sju föreningar närvarade. Totalt deltog 14 personer från våra föreningar och styrelsen. Under förmiddagen genomfördes ordförande-/ föreningskonferens för andra året, och årets ämne var Strategi 2025 och arbetet inför extra förbundsårsmötet I augusti. Från SBBF:s styrelse medverkade Nina Gill samt från kansliet. UNDER MÖTET BEHANDLADES ÖBDF:s verksamhetsplan och Nyköpings och Norrköpings motioner om tävlingsorganisationen. Den stora frågan blev återigen om vi skulle återuppta tävlingssamarbetet med Mellansvenska BDF, som styrelsen föreslagit, eller öka möjligheterna till andra tävlingsutbyten enligt motionären. Efter diskussion drog TK/styrelsen tillbaka sitt förslag och Dolphins likaså med sin motion nr 1. Föreningarna på plats har en fortsatt önskan att spela i ÖBDF och utöver det få välja distrikt att spela i utefter deras behov och efter OK från det distriktets BDF. Under förutsättning att ÖBDF som idag går i första hand. Efter lång diskussion och votering beslöt mötet åter följa motionärerna. 6

Ytterligare två motioner från Norrköping Dolphins behandlades: Dels en motion om domartillsättningar och utbildning i distriktet. Mötet ansåg där, efter någon diskussion, motionen besvarad enligt styrelsens förslag att ÖBDF inte äger frågan längre. Motionen om att uppmärksamma ideella krafter tillstyrktes. SAMTLIGA POSTER I styrelsen kunde besättas vid valen, även om fler kvinnor behövs för att vi skall nå en ökad jämlikhet. Mötet utsåg enhälligt Ulf Klas�son, Klintehamn till ny ordförande, efter att Lars Löfgren hastigt avlidit under december. Till ledamöter på två år valdes Lotten Bergman, Eskilstuna (omval) och Ole Olsson, Norrköping (nyval). På fyllnadsval valdes Mats Fredriksson, Katrineholm in för en tid av ett år. Till ny revisor valdes Mathias Henriksson, Motala, (MH redovisningsbyrå) för ett år. Revisorsuppleant utses ej enligt årsmötet. Mötet valde Oscar Lindberg, Eskilstuna till ordförande i valberedningen, och som ledamöter Johan Bäckman, Eskilstuna, Peter Stenius, Stigtomta samt Kris Grundberg, Söderköping.


FOTO: LOTTEN BERGMAN

7


Organisation Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten samt ett par arbetsmöten, där stor kraft lagts på försök till verkställande av våra planer, utveckling av organisationen. Vidare löpande ekonomiska och administrativa frågor. Styrelsen konstaterar att med nuvarande organisation och besättning har styrelsen svårt att vara operativ (tiden), men vi hoppas mycket på den nyanställda personalen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Ulf Klasson, Klintehamn Mats Fredriksson. Katrineholm Lotten Bergman, Eskilstuna Ole Olsson, Norrköping Henrik Wahlstrand Hyvönen, Motala Simon Liedgren, Linköping Patrik Nilsson, Södertälje

ordförande vice ordförande, fyllnadsval 1 år ledamot omval 2 år ledamot nyval 2 år ledamot, 1 år kvar ledamot, 1 år kvar adjungerad sekreterare

Revisorer Mattias Henriksson, (MH-redovisning) ordinarie revisor Vakant revisorssupplenat

Valberedning Oskar Lindberg, Eskilstuna Peter Stenius, Stigtomta Johan Bäckman, Eskilstuna Kris Grundberg, Söderköping

sammankallande ledamot ledamot ledamot

Tävlingskommitté Ole Olsson, Norrköping Jimmy Tingsborg, Norrköping Ulf Wedberg, Katrineholm Kari Hyvönen, Motala Patrik Nilsson, Södertälje

ordförande tom 191204 ledamot ledamot tom 190920 ledamot adjungerad, kanslist ÖBDF

Domarkommitté Kari Hyvönen, Motala Jimmy Tingsborg, Norrköping Patrik Nilsson

domartillsättare och ordförande ledamot adjungerad

Arbetsgrupp ”Basketfemman” Ulf Klasson, Klintehamn Mats Fredriksson, Katrineholm Anita Seppänen, Husby-Rekarne Andreas Engberg, Gnesta

sammankallande ledamot ledamot adjungerad verksamhetsutvecklare och sekreterare

Disciplinnämnd Vakant och styrelsen har fungerat under året, men inga disciplinärende har inkommit

8


FOTO: LOTTEN BERGMAN

9


Kansliet Från februari 2018 har Patrik Nilsson (bilden) ansvarat för ÖBDF:s kansliverksamhet. Patrik har i huvudsak arbetat med administrativa arbetsuppgifter som i huvudsak rört seriespelet och Idrott on Line. För löpande ekonomi och underlag för bokslut har Carina Löving Lundin varit ansvarig, ett arbete hon i huvudsak skött hemifrån.

FOTO: LOTTEN BERGMAN

Utbildningsverksamheten Formellt har ingen utbildning genomförts då Utbildning 2.0 styrts över till SBBF. Utfallet för oss har varit dåligt. Vi har ändå genomfört distriktsfunktio-

närskurs i Nyköping,i oktober med ca 15 deltagare samt domarrepetitionskurs i september i Norrköping med ca 20 deltagare.

Tävlingsverksamheten Administrationen av den dagliga verksamheten har under året skötts av Patrik Nilsson på ÖBDF:s kansli.

har ökat kraftigt vilket lovar gott för vårt framtida seriespel.

EFTER ETT ANTAL uppdateringar fungerar nu licenssystemet för laglicenser okay. Säsongen 2018/19 minskade antalet lag jämfört med föregående säsong, delvis beroende på att två serier inte blev av, samt att samarbetet med Mellansvenska upphörde efter ett beslut på årsmötet 2018. Totalt var 57 lag anmälda och 50 fullföljde serierna.

TÄVLINGSKONFERENSEN 2019 genomfördes i Katrineholm och innehöll som vanligt livliga och givande diskussioner. Patrik har deltagit i tävlingsmöten för SBBF och också haft ett gott samarbete med övriga BDF, speciellt Sthlms BDF.

DIVISION 2 ADMINISTRERADES av Stockholms BDF 2018/19 och här deltog fyra dam- och tre herrlag. Glädjande är att antalet registrerade EB-licenser

I VÅRT DISTRIKT HAR det anordnats tre basketcuper under 2019. Motala Basket Cup september 2019 hade 34 deltagande lag. Stadium Basket Cup april 2019 i Norrköping hade 74 deltagande lag. Eskilstuna Basket Cup maj 2019 hade 240 deltagande lag.

Domarverksamheten Under verksamhetsåret har ÖBDF:s domartillsättare varit Kari Hyvönen DOMARUPPDRAG: Kari har tillsatt följande antal domarnomineringar: Division 2 herrar 15 st. Division 2 damer 32 st. Herrar motion 8 st. Damer senior 3

10

st. USM/RM 54 st. Totalt 224 uppdrag. Totalt finns 19 aktiva domare i distriktet. UTBILDNING: Motala Basket arrangerade utbildning matchledare A där 9 st deltog. 4 st nya distriktsdomare. NOMINERING: ÖBDF har fått en ny SBL-domare.


FOTO: LOTTEN BERGMAN

11


Tävlingsresultat 2018-19 Sluttabeller 2018/19 (Lag utom tävlan har tagits bort)

DU18-20 Norrköping Dolphins KFUM Katrineholms IF Nyköping Basket

6 6 6

5 3 1

1 3 5

500 - 216 290 - 398 206 - 382

10 6 2

9 9 9 9

8 5 4 0

0 3 5 9

596 - 353 458 - 423 514 - 522 330 - 600

16 10 8 0

Norrköping Dolphins 14 Norrköping Dolphins Orange 14 Söderköping Basket 14 KFUM Katrineholms IF 14 Västerås Basket 14 KFUM Linköping 14 Eskilstuna Basket 14 Visby BBK 14

14 12 8 8 7 4 2 1

0 2 6 6 7 10 12 13

944 - 501 936 - 457 682 - 636 724 - 679 732 - 679 664 - 740 535 - 954 426 - 997

28 24 16 16 14 8 4 2

16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 13 11 10 10 4 4 3 1

0 3 5 6 6 12 12 13 15

1101 - 497 1012 - 601 1024 - 620 733 - 585 899 - 706 570 - 932 537 - 913 480 - 874 406 - 1034

32 26 22 20 20 8 8 6 2

9 9 9 9

8 6 3 1

1 3 6 9

734 - 536 611 - 523 542 - 569 419 - 678

16 12 6 2

9 9 9 9

9 5 3 1

0 4 6 8

832 - 412 419 - 555 461 - 559 399 - 585

18 10 6 2

8 8 8 8 8

8 5 5 2 0

0 3 3 6 8

607 - 258 438 - 354 447 - 440 319 - 566 366 - 559

16 10 10 4 0

8 8 8 8 8

8 6 4 2 0

0 2 4 6 8

878 - 85 416 - 489 297 - 459 252 - 474 213 - 549

16 12 8 4 0

DU16-17 Norrköping Dolphins KFUM Katrineholms IF Västerås Basket Nyköping Basket

FU15

FU13 Norrköping Dolphins KFUM Katrineholms IF Västerås Basket Eskilstuna Basket Visby BBK KFUM Linköping Norrköping Dolphins Vit Nyköping Basket Söderköping Basket

HU16-17 Motala Basket KFUM Katrineholms IF KFUM Linköping Eskilstuna Basket

PU15 Motala Basket KFUM Katrineholms IF KFUM Linköping Eskilstuna Basket

PU14 KFUM Katrineholms IF Visby BBK Norrköping Dolphins Vit Nyköping Basket Motala Basket

PU13 Norrköping Dolphins Söderköping Basket Eskilstuna Basket KFUM Linköping Norrköping Dolphins Orange

12


FOTO: LOTTEN BERGMAN

13


Samsyn, samarbete, SISU HENRIK WAHLSTRAND HYVÖNEN deltog på Östergötlands Idrottsförbunds (nuvarande RF-SISU Östergötland) SDF-möte i början av december 2019, när Östsvenska BDF skrev på avtalet för Samsyn Östergötland. Henrik hade tidigare varit i kontakt med ÖIF om att även ÖBDF vill vara med på Samsyn Östergötland-avtalet. Från början var det idrotterna fotboll, ishockey, bandy, handboll och innebandy som var med i avtalet. Nu är även basket och skidsport med i Samsyn Östergötland. 14

Avtalet innehåller ett antal riktlinjer för att skapa förutsättningar för fler ungdomar att hålla på med mer än en idrott upp till 15 års ålder. SAMSYN ÖSTERGÖTLAND har påbörjat arbetet lokalt i Motala, Linköping och Kinda. Motala Basket har deltagit på en träff i Samsyn Motala och har skrivit på avtalet för att skapa förutsättningar ungdomar att dubbelidrotta upp till 15 års ålder – gärna längre. ÖBDF ser gärna att våra föreningar är med och skriver på sitt lokala Samsynsavtal.


Projekt Basketfemman Projektet har under året bedrivits på två orter. Målet under 2019 var att starta upp verksamhet på ytterligare två orter. Detta har inte uppnåtts då det funnits utmaningar i att finna intresserade ledare hos våra föreningar, samtidigt som skolornas intresse att vara med har varierat.

Alla Kan Dunka Syftet med projektet har varit att ge barn mellan 7–12 år med intellektuell funktionsnedsättning och /eller NPF en möjlighet till basketträning utifrån deras förutsättningar. Verksamhet har under 2019 bedrivits på två orter.

Föreningsutveckling Andreas Enberg (bilden) har under 2019 arbetat som föreningsutvecklare inom ÖBDF. Utöver att driva projekten Basketfemman och Alla Kan Dunka så har en stor del av arbetet bestått av support via telefon och mejl samt besök hos våra föreningar. Syftet med dessa besök har varit att lyssna in våra före­ ningars behov samt hjälp till att utveckla föreningarna utifrån ÖBDF, SBBF och RF:s rådande riktlinjer.

FOTO: LOTTEN BERGMAN

Slutord Året har präglats av fortsatt stärkande av rutiner , kansli och styrelsearbete. Tyvärr har inte våra projekt utvecklats så snabbt som vi hoppats, mycket på grund av bristande medel. Vi måste bli tydligare med marknadsföringen av våra projekt. Vår ekonomi var god vid ingången av 2018. Vi har arbetat med en underbalanserad budget, och vi har under

året varit tvungna att ta mer av kapitalet, då tävlingsverksamheten minskat och vi inte lyckats hitta nya samarbetspartners. Vi har ännu inte ett allvarligt ekonomiskt läge, men underskottet bör återställas så snart det är möjligt. Vi anser att ÖBDF kan göra mer för våra föreningar, men då måste en fortsatt ökad dialog till. 15


Östsvenska Basketdistriktsförbundet

Förvaltningsberättelse 2019

Bokslut 31 december 2019

Verksamhet Föreningen/förbundet administrerar tävlingsfrågor och utbildningar inom sitt distrikt. Verksamheten är distriktsorgan under Svenska Basketbollförbundet.

Resultat och ställning Översikt Nettoomsättning Resultat efter finansposter Balansomslutning Soliditet

2019 2018 2017 2016 357 450 859 658 858 933 786 470 – 150 125 46 845 239 958 236 478 970 696 1 099 744 1 152 234 791 856 88% 92% 92% 91%

Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat 1 004 934 Årets resultat – 150 125

16

Totalt

854 809

Balanseras i ny räkning

855 328

Totalt

855 328


Resultaträkning ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet 817606-9915 Avser perioden: 1 januari 2019 – 31 december 2019

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

357 450 287 885 645 335

605 140 254 518 859 658

Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2 Summa rörelsekostnader

– 239 319 – 88 291 – 467 369 – 794 979

– 334 002 – 110 589 – 367 538 – 812 129

Rörelseresultat

– 149 644

47 529

Rörelsekostnader

Finansiella poster Övriga ränteintäkter och likn. res.poster 3 Räntekostnader och liknande res.poster 4 Summa finansiella poster

– – 481 – 481

270 – 954 – 684

Resultat efter finansiella poster

– 150 125

46 845

Redovisat resultat

– 150 125

46 845

17


Balansräkning ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet 817606-9915 Avser perioden: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

71 627 45 460 34 816 151 903

54 979 88 164 2 001 145 144

Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank

818 274 818 274

954 600 954 600

Summa omsättningstillgångar

970 177

1 099 744

Summa tillgångar

970 177

1 099 744

EGET KAPITAL OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat

1 004 934 – 150 126

958 089 46 845

Summa eget kapital

854 808

1 004 934

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

625 13 339 101 405

11 350 9 892 73 568

Summa kortfristiga skulder

115 369

94 810

970 177

1 099 744

Summa eget kapital och skulder

18


Tilläggsupplysningar ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet 817606-9915 Avser perioden: 1 januari 2019 – 31 december 2019

Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag

Not 2: Personal 2019-12-31 2018-12-31 Medeltalet anställda Summa

2 2

2 2

Not 3: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Summa

– 270 – 270

Not 4: Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga 481 954 Summa 481 270

Katrineholm den 16 maj 2020

Ulf Klasson Styrelseordförande

Mats Fredriksson

Lotten Bergman

Henrik Wahlstrand-Hyvönen

Simon Liedgren

Ole Olsson

19


Ă…rsredovisning 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.