CodeМ - Брой 4, 2018 г.

Page 1

KENNETH COBONPUE

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА CODE M

ARKETIPO Специалистът в сферата на стилния и модерен мебелен дизайн

Райският остров

Куба

през обектива на Катя Кожухарова
www.bioclinica.bg4


5


Съдържание / Content HOME STYLE HOME STYLE MILANO - 2018 8 MILANO - 2018 ARKETIPO 14 ARKETIPO КЕНЕТ КОБОНПЮ 28 KENNETH COBONPUE INTERVIEW INTERVIEW РОЗАЛИНА СТАНКОВА 40 ROZALINA STANKOVA KIDS WORLD ЗА МАЛКИТЕ ПРИНЦ И ПРИНЦЕСА KID OPTICS Светът през очите на децата SPECIAL GOTO BABY COLLECTION Подарете емоция, спомен, послание ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ MARMALAD WORLD

KIDS WORLD 48 FOR THE LITTLE PRINCE AND PRINCESS 56 KID OPTICS The world through the eyes of children 60 SPECIAL GOTO BABY COLLECTION Give emotion, memory, message 64 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ MARMALAD WORLD

THE PLACE THE PLACE MARMALAD WORLD 68 MARMALAD WORLD SKYFALL TERRACE BEACH 72 SKYFALL TERRACE BEACH тагни се... tag yourself... BEAUTY BEAUTY ПЕРЛИ И КОПРИНА 76 ПЕРЛИ И КОПРИНА вечните в модата The eternals in fashion WORLD WORLD КУБА - РАЙСКИЯТ ОСТРОВ 80 CUBA - PARADISE ISLAND

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Марияна Кардашева

Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Mariana Kardasheva

Фотограф Мария Караиванова, Ана Ганева, Катя Кожухарова

Photographer Mariya Karaivanova Ana Ganeva Katya Kozhuharova

Предоставени снимки от ARKETIPO KENNETH COBONPUE MORETTI COMPACT Снимка на корицата: ARKETIPO Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов

6

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova

Featured photographs of ARKETIPO KENNETH COBONPUE MORETTI COMPACT Cover photo: ARKETIPO Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov

Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889700412

Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359889700412EXPO

Salone Internazionale del Mobile di Milano - 2018

8


ървият „Salone Internazionale del Mobile di Milano” се е провел през далечната 1961 г., с намерението да популяризира италианските мебели. 56 години по-късно изложението вече е домакин на близо 2 500 компании, 700 дизайнери и средно 270 000 посетители, от над 150 държави. То е ключовото събитие на годината за всички професионалисти и любители на интериорния дизайн и най-важната сцена за интериорната общност от цял свят.

П

Какви са тенденциите и кои са нюансите на цветовете, които ще властват в домовете през 2018 г.: Тъмно синьо, къри жълто и бордо бяха цветовете, които през последните две години управляваха тенденциите в интериорния дизайн. Но през 2018 г. се случва малка революция - интензивните нюанси на зеленото, бежовото и голямата изненада - топлият цвят на теракота, превземат сцената. 9


EXPO

Цветът на теракота е най-големият сюрприз в декорацията през 2018 година. Този уникален нюанс, между оранжево и сьомга, ще оцветява интериора на най-елегантните жилища. Напомнящ керамичния материал от древните италиански традиции, днес придава интензивност и дълбочина на домашния декор. Теракота е особено подходяща за кожени мебели - като дивани и кресла. В съчетание с уникалната текстура на материала им придава топъл, приветлив и луксозен вид. Тъй като е цвят с естествена привлекателност, лесно е да го съчетаем с ярки и светли цветове, като тюркоазено или наситено жълто. Мраморът продължава да бъде предпочитаният материал за кухненски плотове и тази година. Елегантността му е дискретна, когато е монтиран в конструкцията на шкафа. Ръбът му не се вижда. Друга популярна тенденция ще бъде изцяло черната кухня, със съвременен и изтънчен външен вид, особено в комбинация с дървени детайли. Изглежда черното ще е новото бяло, доколкото се отнася до кухнята. То ще е

цветът на металните аксесоари, лаковата боя за дърво и камък, кухненските мивки. Отворените пространства в дневната зона са все попопулярни и подходящи за динамичния ни начин на живот, но, разбира се, е нужно и визуалното им разделяне. Ако библиотеките бяха тенденцията от 2017 г., то тазгодишните дивани са най-добрият начин да дефинирате жилищната площ в отворената зона. Поради тази причина те имат нестандартни дизайни: с ергономични линии, за да осигурят усещане за комфорт и едновремено с това да бъдат като елемент на разделяне. Източно-азиатското вдъхновение намира отражение в някои тапицирани мебели тази година. Наблюдаваме компилация между типичното японско татами и западното легло. Японското влияние се усеща и в хартиените лампи и мотиви, които пресъздават ръчно изработен традиционен дизайн в съвременен вид. А декорациите тази година, допълващи и подчертаващи уюта в дома, са в изобилие и с влияние от всички краища на света. 10


EXPO

11


EXPO

he first Salone Internazionale del Mobile di Milano was held in 1961 with the intention of promoting Italian furniture. 56 years later, the exhibition hosts nearly 2 500 companies, 700 designers and an average of 270 000 visitors from over 150 countries. It is the key event of the year for all professionals and lovers of interior design. The most important scene for the interior community from all over the world. What are the trends and what are the nuances of the colors that will dominate in homes in 2018? Dark blue, curry yellow and burgundy were the colors that over the last two years managed the trends in interior design. But in 2018 a small revolution occurs - the intense shades of green, beige and the great surprise - the warm color of terracotta, take over the scene. The color of terracotta is the biggest surprise in the decoration in 2018. This unique color, between orange and salmon, will stain the interior of the most elegant homes. Reminding of the ceramic material from the ancient Italian tradition, today it gives the intensity and depth of the home decor. Terracotta is particularly suitable for leather furniture such as sofas

T

12


EXPO

and armchairs. Combined with the unique texture of the material, it gives a warm, welcoming and luxurious look. Because it is a color with natural appeal, it is easy to combine it with vivid and bright colors such as turquoise or deep yellow. Marble continues to be the preferred kitchen flooring material this year. But it‘s definitely more discreet. The elegance of the used marble is discreet, mounted in the cabinet design. Its edge is not visible. Another popular trend will be the all-black kitchen, with a contemporary and sophisticated look, especially in combination with wooden details. It seems black will be the new white as far as the kitchen is concerned. Black will be the color of metal accessories, lacquer wood and stone, kitchen sinks. The open spaces in the living area are becoming more and more popular and suitable for our dynamic lifestyle, but of course we also need their visual separation. If the libraries were the 2017 trend, this year‘s sofas are the best way to define the living area in the open area. That’s why they have unconventional designs: ergonomic lines to provide a sense of comfort and at the same time to be an element of separation. East Asian inspiration is reflected in some upholstered furniture this year. We see a compilation between the typical Japanese tatami and the western bed. The Japanese influence is also felt in the paper lamps and motifs, which recreate hand-crafted traditional design in a contemporary look. And decorations this year, complementing and highlighting the coziness of the home, are abundant and influential from all over the world.

13


HOME STYLE

СПЕЦИАЛИСТЪТ В СФЕРАТА НА СТИЛНИЯ И МОДЕРЕН МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН

14


HOME STYLE

rketipo – световноизвестен и признат бранд за съвременни италиански мебели. Благодарение на лукса, който излъчва, иновативния дизайн и висококачественото производство на продуктите, основаната от двама амбициозни предприемачи през 1982 година, компанията днес е един от предпочитните брандове при

обзавеждането на желания дом. Arketipo е добре известна с новаторските технологии, които прилага за производство на разнообразие от мебели и аксесоари. С репутация от световна класа за оригиналност и супер модерен стил, характеризиращ се с чисти линии, хармонични пропорции и преди всичко ергономичен комфорт.

A

15


HOME STYLE

Arketipo се идентифицира с италианския си произход в Тоскана. Arketipo е Флоренция. Флорентинските произведения на изкуството, уникалното изразяване на италианската креативност и строгост на художниците от миналото, все още присъстват в текстилната и производствената им традиция. Тази репутация вероятно е от ключовите фактори за запазване на дългогодишния успех. Arketipo представя на сцената на висококласния дизайн невероятни колекциии от елегантни и стилни съвременни мебели, включващи дивани и кресла, изтънчени маси и сетове за трапезария, легла и аксесоари. 16


17


HOME STYLE

18


HOME STYLE

19


HOME STYLE

20


HOME STYLE

Красота – това е което излъчват пъровначално изделията на Arketipo, но докосвайки се до тях, ще разберете, че не е повърхностна. Тя е комфортна. Отлично проектиран модерен стил, подчертан от висококачествени тапициращи материали и фини конструктивни техники, които гарантират най-високо качество и издръжливост. Тенденцията е модерните дизайнери на мебели да се стремят към използването на метална рамка, за да постигнат повече варианти на скулптурни форми, ефект на гланц и метален блясък. Оттук и по-силното излъчване на модерност. Дизайнът е отправната точка на всички проекти. Стойност, която прави всеки 21

продукт скъпоценен като произведение на изкуството. Италианската същност на естетическия избор е приемствеността - отличителен знак и желание да си съхранят собствените културни ценности. Материите обличат стила на дизайна. Майсторството е в избора на най-доброто, новото и полезното. Вдъхновението често се извлича от паралелни светове, за да се направи класическата тъкан иновативна и обратно. Независимо от комбинацията на луксозни материи, на финал Arketipo представя една талантлива и истинска магия, с която превръща всяко свое творение в артистичен пример за модерно решение за дома.


THE SPECIALIST IN THE FIELD OF STYLISH AND MODERN FURNITURE DESIGN

22


HOME STYLE

rketipo - a world famous and recognized brand for modern Italian furniture. Due to the luxury that exudes, the innovative design and the high-quality production of the products, the company founded by two ambitious entrepreneurs in 1982 is today one of the preferred brands for furnishing the desired home.. Arketipo is well-known with the innovative technology it uses to produce a variety of furniture and accessories. With world class reputation for originality and super modern style, characterized by clean lines, harmonious proportions and above all ergonomic comfort. Arketipo identifies itself with its Italian origin in Tuscany.

A

23


HOME STYLE

24


HOME STYLE

Arketipo is Florence. The Florentine works of art, the unique expression of the Italian creativity and rigor of the artists of the past are still present in their textile and production tradition. This reputation is probably one of the key factors for preserving long-lasting success. Arketipo presents on the stage of high-class design an incredible collection of elegant and stylish modern furniture, including sofas and armchairs, refined tables and dining sets, beds and accessories,. Beauty - this is what originally exude the products of Arketipo, but by touching them you will find that it is not superficial. It is comfortable. Excellent designed modern style, highlighted by high-quality upholstery materials and fine design techniques that guarantee the highest quality and durability. The trend is modern furniture designers to strive to use a metal frame to achieve more variations of 25


HOME STYLE

26


HOME STYLE

sculptural shapes, gloss effect and metallic shine. Hence the stronger emanation of modernity. Design is the starting point for all projects. A value that makes every product precious as a work of art. The Italian essence of the aesthetic choice is continuity - a distinctive sign and a desire to preserve their own cultural values. The fabrics dress the style of the design. Mastery is in the selection of the best, the new and the useful. Inspiration is often derived from parallel worlds to make the classical fabric innovative and vice versa. Regardless of the combination of luxury fabrics, Arketipo presents a glamorous and real magic at the end, turning each of its creations into an artistic example of modern solution for your home. 27


HOME STYLE

КЕНЕТ КОБОНПЮ Ексклузивно за Code M

28


Г

-н Кобонпю, моля, разкажете ни Вашата история, как започна всичко? Кога е създадена марката Кенет? Израснах от най-ранна възраст сред дизайна на мебелите, защото майка ми имаше малка мебелна работилница в задната част на къщата, където сътворявах собствените си играчки като дете, за наслада на майка ми. Осъзнах, че искам да продъл жа да създавам неща, които правят хората щастливи.

29

Така че, като възрастен, това е, което преследвах. Отидох в Института Прат в Ню Йорк, за да изучавам индустриален дизайн, а след това работих в Италия и Германия, преди да се върна в Себу през 1996 г, за да управлявам фабриката на майка ми. Моята търговска марка е официално създадена през 2001 г. Днес тя означава природа, красота, функция и уникален процес, който използва естествени материали и традиционни занаяти.


HOME STYLE

Моля, опишете ни пътя от семейната работилница в Себу до резиденциите на Анджелина Джоли, Брад Пит и много други холивудски знаменитости. Брад Пит и Анджелина Джоли купиха мебелите Voyage, Croissant, Dragnet и Pigalle чрез нашия дистрибутор в Лос Анджелис. Връщайки се назад във времето, изминатият път на моята марка е нещо, с което се гордея. Подобно на много други предприятия, нещата не започнаха гладко за нас. Но с упорита работа, всеотдайност и правилните хора, най-накрая стигнахме до нашата цел, Холивуд ни забеляза и ето ме сега тук, разговарям с Вас.

Откъде идва Вашата страст към дизайна? Каква е Вашата философия за дизайн? Има ли място или личност, които Ви вдъхновяват и Ви дават сили за творчество? Всичко започна с майка ми, която е страстен дизайнер. Страстта също така идва и от желанието ми да правя красиви неща, които доставят радост на хората. Вярвам, че дизайнът е жив процес, който непрекъснато се трансформира в отговор на променящия се свят. Проектирам според своя вкус, който се развива заедно с това, което ме вдъхновява. Вдъхновявам се от най-баналните неща до най-вълнуващите места, които съм посетил, от природата като център на всичко това. 30


HOME STYLE

Разкажете ни повече за себе си и за успеха си днес. Знаем, че сте носител на престижни награди в областта на интериорния дизайн, коя е най-ценната ви награда? Всяка награда, която получавам, е еднакво важна за мен. Зарежда ме още повече и ме вдъхновява да се отличавам в своята област. Но ако трябва да избирам, биха били онези, които отразяват признанието към личността ми като филипинец. Спечелената първа награда „Дизайн за Азия” през 2005 г. за моята страна и наградата „Дизайнер на годината“ в първото издание на „Къща и предмет Азия“ през 2014 г.

Коя е любимата Ви творба, проектирана от Вас? Моля, разкажете ни за нея. Споделете с нас колко време е необходимо, за да създадете нов модел от самото начало до реализирания продукт? Гордея се с всичките си творби и ми е трудно да определя любима. Въпреки че има аспекти от всяка, които обичам като обработката на тъканите на Bloom и кралското качество на Peacock, което също е модерна интерпретация на любимата класика. Дизайнът може да започне абсолютно различно от окончателния продукт в концептуализацията, преди да бъде направен. Моят екип и аз обикновено измисляме малки триизмерни модели и разработваме заедно дузини шаблони. След това изграждаме реални модели, използвайки най-основните материали. Обикновено това отнема около 8 месеца до една година, за да завършим напълно продукта. Когато разработвах колекцията Bloom, например, ми отне почти три години от концепцията до последния прототип. Търсенето на материали, които да бъдат точно каквито ги искахме, отнеме много време. По време на производството една част може да мине през 8 различни цеха, вариращи от дървообработка, тъкане, довършителни работи, боядисване на ръка до формоване. 31


HOME STYLE

32


HOME STYLE

33


HOME STYLE

Как влияят технологичните иновации върху работата Ви? На компютър ли чертаете или ползвате молив? Хартията и моливът са най-важното в кабинета ми, без които не мога. Дизайнът е плавен процес, но екипът ми и аз обикновено работим с материали и създаваме концепции около тях. Ние сме от доста старата школа, затова първо работим с прототипи, използвайки хартиени макети, глинени форми и други подобни. Тъй като производственият ни процес е ръчен, процесът ни на проектиране също е ръчен. И накрая, какви са тенденциите за интериорния и екстериорния дизайн, на кои материали разчитате най-вече? Хората днес оценяват автентичността. Искат продукти, които имат човешко докосване, и, които са уникални и специални по начин, по който са изработени индивидуално, с помощта на естествени материали, а не са машинно изработени. Иновативно-екологичните проекти ще продължат да са в тенденция, тъй като околната среда е много важен фактор. За градинската мебел винаги е била характерна тъкана и формована пластмаса. Хората са се уморили от изкуствения облик, така че сега съществува тенденция, която използва по-меки материали като плат. Но Светият Граал обмисля как да изработва естествени материали като бамбук, дърво и плат, устойчив на атмосферни условия. Аз използвам естествени материали като ратан, абака и бамбук в повечето си дизайни, както и полиетилен за нашите мебели на открито. Избирам материали, които са налични, естествени, устойчиви, силни, ковки и безвредни за околната среда. 34


HOME STYLE

35


HOME STYLE

KENNETH COBONPUE Exclusive for Code M

36


HOME STYLE

M

r. Cobonpue, please tell us your story, how did everything begin? When the brand Kenneth was founded? I grew up being exposed to furniture design early on, because my mother had a small furniture workshop at the back of our house, where I would build my own toys as a kid to my mother’s delight. I realized I wanted to keep creating things that made people happy, so as an adult, that’s what I pursued. I went to the Pratt Institute in New York to study Industrial Design, and then worked in Italy and Germany before coming back to Cebu to run my mother’s factory in 1996. My namesake brand was officially established by 2001, which today stands for nature, beauty, function, and a unique process that employs natural materials and traditional craftsmanship. Please describe us the way from the family workshop in Cebu to the residencies of Angelina Jolie, Brad Pitt and many other Hollywood celebrities. Brad Pitt and Angelina Jolie bought the Voyage, the Croissant, the Dragnet, and the Pigalle through our distributor in Los Angeles. Looking back, the journey of my brand is something I am proud of. Like many other ventures, things did not start out 37

smoothly for us. But with hard work, dedication, and the right people, we eventually hit our stride, Hollywood took notice, and here I am now talking to you. Where does your passion for the design come from? And what is your philosophy for design? Is there any place or personality who inspires you and gives you strength for creativity. It all started with my mother, who’s a passionate designer herself. It also comes from my desire to make beautiful things that give joy to people. I believe design is a living process, constantly transforming in response to the changing world. I design according to my taste, which evolves with what inspires me. I take inspiration from the most mundane things to the most exciting locales I’ve visited, with nature as the center of it all. Please tell us more about yourself and your success today. We know you are a winner of prestigious awards in the field of interior design, which is your most precious award? Every award I receive is equally important to me. It gives me more drive and inspires me to excel in my field. But if I had to


HOME STYLE

choose, it would be the ones that have given recognition to me being a Filipino. It would be winning the first Design for Asia Award in 2005 for my country and the Designer of the Year award in the first edition of Maison et Objet Asia in 2014. Which is your favorite piece of art designed by you ? Please tell us about it .Please share with us how much time it takes to create a new model from the very beginning up to the realized product? I am proud of all my works, and it’s difficult to pinpoint a favorite. Although, there are aspects to each that I love like the fabric manipulation of Bloom and the regal quality of Peacock, which is also a modern interpretation of a beloved classic. A design can start out absolutely different from its final output in conceptualization before it is made. My team and I usually come up with small three-dimensional models and develop a dozen swatches together. Then we build actual models using the most basic of materials. It normally takes about a minimum of 8 months to a year to completely finish a product. When I was developing the Bloom collection for example, it took me almost three years from concept to final prototype. The search for materials that behaved exactly how we wanted them to took a long time. During production, a piece can go through as many as 8 different departments ranging from woodworking, weaving, finishing, hand painting, to molding.

38


HOME STYLE

How do the technology innovations influence your work? Do you draw on a computer or by hand? Paper and pencil are two essentials in my office that I can’t go without. Design is a fluid process, but my team and I usually work with materials first and create concepts around them. We’re quite old school, so we work with prototypes early on using paper mock-ups and clay molds, and the like. Since our manufacturing process is handmade, our design process is also handmade. And at the end , what are the trends for the interior and exterior design, on which materials you count on mostly? People today appreciate authenticity. They want pieces that 39

have the human touch and that are unique and special in a way that they are crafted individually using green materials and not machine-made. Innovative, eco-friendly designs will still be on trend, as the environment is a very important consideration. For outdoor furniture has always been characterized by woven and molded plastic. People have grown tired of the artificial look, so there is a trend now that uses softer materials like fabric. But the Holy Grail is figuring out how to make natural materials like bamboo, wood, and fabric weather proof. I use natural materials like rattan, abaca, and bamboo in most of my designs, as well as polyethylene for our outdoor pieces. I choose materials that are available, natural, sustainable, strong and malleable, and not harmful to the environment.


INTERVIEW

РОЗАЛИНА СТАНКОВА интериорен дизайнер с повече от 20 години опит, от които 14 г. в Мартинели. За работата, емоциите и свободното време...

40


INTERVIEW

ой е последният проект, над който твори? Разкажи ни за него. Цялостен интериор на апартамент в София, модерен стил с класически решения, артистичен и изящен като собственичката.

К

Когато започваш работа по нов проект, кое е първото условие, с което се събразяваш – тенденции, желания на клиента, пространство, бюджет....? Винаги при първата среща с клиента уточняваме стилистиката, след това вземам предвид тенденциите към момента, които, в зависимост от пространството, пресъздавам. Кой е любимият ти стил в обзавеждането? В какъв стил е решен твоят дом? Любимият ми стил е класически, класиката е непреходна, елеганта, изискана, а моят съвременно обзаведен дом съм допълнила с екзотични елементи. Как интерпретираш поговорката „Моят дом е моята крепост”? Мястото, в което се чустваш уютно, комфортно и зареждащо. 41


INTERVIEW

Ти си от най-успешните дизайнери в MARTINELI, какво те зарежда и вдъхновява в работата? Най-голямо вдъхновение черпя от предизвикателството на интересни проекти, както и от комбинацията на иновативни и различни материали. Огромен стимул за развитие са ми обученията в европейски фабрики, с които работим, а също така и тренингите във Варна, където е централният офис на фирма Мартинели. Винаги има какво да се научи. Обичаш да пътуваш, кое е мястото където винаги би се връщала? Обожавам да пътувам, не бих могла да живея без да се зареждам с духа на пътешествията и разнообразната храна в различните дестинации. Париж и Рим са градовете, в които винаги бих желала да се връщам - уникална архитектура и атмосфера. Имаш ли хоби? Как разпускаш след работа? Уханията са моята страст. Парфюми за тялото, сапуни, свещи, аромати за дома, за дрехите... Начините, по които се смесват цветен с дървесен или пикантен аромат, източни плодове с цветя, дизайна на стъклените флакони , в които се съхраняват, въздействието което оказват на сетивата ни - всичко, свързано с ароматите, чета и опознавам в свободното си време. Снимките са направени от фотограф Ана Ганева, в шоорум Мартинели, гр. София, бул. Симеоновско шосе 110 Облекло KAREN MILLEN

42


INTERVIEW

43


ROZALINA STANKOVA interior designer with more than 20 years of experience, 14 of which for Martinelli. About work, emotions and leisure ...

44


INTERVIEW

W

hat was the last project you created? Tell us about it. Complete interior of an apartment in Sofia, modern style with classic solutions, artistic and exquisite as the owner. When you start working on a new project, what is the first condition you consider tendencies, client’s wishes, space, budget...? We always specify stylistics at the first meeting with the customer, then I take into account the current trends, which depending on the space, I recreate. What is your favorite style in furnishing? What style is your home furnished in? My favorite style is classic as classic is eternal, elegant, exquisite but my modernly furnished home I supplemented with exotic elements. 45


INTERVIEW

46


INTERVIEW

How do you interpret the saying “My home is my castle”? The place you feel cozily, comfortable and refreshing. You are one of the most successful designers in MARTINELI, what drives and inspires you in your work? The challenge of interesting projects, the combination of innovative and different materials, and the trainings that take place in the European factories we work with, as well as in Varna, where Martinelli‘s head office is located. There is always something to learn. You like travelling, what is the place where she would always come back? I love travelling; I cannot live without refreshing up with the spirit of the trips and the diverse food in the different destinations. Paris and Rome are the cities where I would always like to come back unique architecture and atmosphere. Do you have a hobby? How do you relax after work? Fragrances are my passion. Body perfumes, soaps, candles, scents for home, clothes... The ways floral and wood aroma mix, eastern fruit with flowers, the design of the glass vials where they are stored, the impact they have on our senses and everything regarding scents I read and explore in my free time. Photos by Ana Ganeva, showroom Martinelli, Sofia, 110 Simeonovsko shose blvd. Clothing KAREN MILLEN

47


KIDS WORLD

За малките принц и принцеса

48


етската стая е онова кътче в дома, където детето дава воля на въображението си и се пренася в света на мечтите и фантазиите. Тук то се забавлява, създава свой ред и правила, твори, учи. Мястото му за отмора и сладък сън. Именно затова, когато създаваме интериорния дизайн за детската стая, е редно да се съобразим с детето, за да бъде той отражение на малката му личност. Да се променя и развива заедно с него и да го насърчава да преоткрива талантите си.

Д

49


KIDS WORLD

50


KIDS WORLD

Тематичните детски стаи стават все по-популярни, което ги прави по-достъпни и по-лесни за изграждане. Вече се предлагат широка гама от продукти и аксесоари, които ще придадат допълнителен чар и настроение, магия и много положителни емоции в живота на детето ви. В стаята на малкия герой трябва да има удобно легло, 51

практичен гардероб за съхранение, функционално бюро, етажерки и не на последно място - приятна зона за игра. Предлагаме ви няколко интериорни решения, от които да се вдъхновите, а ако имате нужда от професионален съвет за изграждане на мечтаната детска стая, свържете се с опитните интериорни дизайнери на MARTINELI.


KIDS WORLD

52


KIDS WORLD

53


KIDS WORLD

For the little prince and princess

54


KIDS WORLD

hildren’s room is that nook at home where a child gives wings of his imagination and takes himself to the world of dreams and fantasies. Here he has fun, creates his own order and rules, creates, studies. His place for relaxation and sweet dreams. That is why when we create the interior design for a children’s room, it is appropriate to comply with the child in order to be a reflection of the young person. To change and develop with him and to encourage him to develop his talents. Thematic children‘s rooms are becoming more and more popular, making them more accessible and easier to build. A wide range of products and accessories are now available that will add extra charm and mood, magic and many positive emotions to your child‘s life. In the small hero‘s room there should be a comfortable bed, a practical wardrobe, a functional desk, shelves and last but not least - a nice play area. We offer you several interior solutions from Moretti Compact to inspire yourself and if you need more inspiration or professional advice and creating the dream children’s room, contact the experienced interior designers of MARTINELLI.

C

55


KIDS WORLD

KID OPTICS СВЕТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА ID OPTICS е любима дестинация за всички малчугани, където купуването на очила е забавно, цветно и весело приключение за децата и техните родители. Тук ще намерите дизайнерски модели за деца от всички възрасти. Рамките за очила отговарят на специфичните нужди на всяка група, като се вземат предвид фактори като трайност, стил и комфорт. Моделите не само отговарят на нуждите на вашите наследници и техния начин на живот, но също така се грижат за модерната визия на техните притежатели. В основата на концепцията на всички вериги KID OPTICS е идеята вашите малчугани да изглеждат и да се чувстват страхотно, носейки очила. Цветното разнообразие за момичета и момчета позволява на Вашето дете да изрази истинската си същност. Рамките за очила се предлагат

K

в разнообразие от живи цветове и олекотени материали, които децата обичат. Те са подходящи за начина на живот на активното Ви дете. В KID OPTICS ще откриете любими стилове, които децата ви ще носят с удоволствие. Рамките на NANO се произвеждат от терморегулируем материал SILIFLEX. Това ги прави невероятно леки, за разлика от ацетатните рамки, като гарантира тяхната устойчивост, здравина и гъвкавост. Те са отлично решение и са изключително функционални и за много малки деца. Техните дръжки с ленти може лесно да бъдат сменяни и да се адаптират спрямо нуждите на детето. Детските очила POLAROID KIDS се отличават с много ярките си цветове, които са вдъхновени от технологичните иновации. При тях се използват само най-качествените материали, които гарантират максимално ниво на защи56


KIDS WORLD

та на детските очи от UV лъчите. Детските слънчеви очила POLAROID KIDS са идеални за контрастно виждане, тъй като са изработени от поляризирани плаки. Моделите JULBO са изработени от суперлеки материали, което осигурява най-добрия комфорт на вашето дете. Извитата им форма гарантира отлично задържане, прилягайки плътно на лицето. С много стилна форма и перфектно покритие, детските очила JULBO предоставят оптимална защита. Благодарение на анатомичната им структура и форма, детето ще усеща очилата като част от себе си. Слънчевите очила за деца RAY BAN JUNIOR са с отличителният за марката съвършен стил. Техните перфектни форма и размер разполагат и със 100% UV защита. Очарователният стил се предлага в класическите за марката форми и стъкла, които винаги са точния избор. Специализираната верига KID OPTICS предлага грижа за най-малките. Тук можете да откриете: - Висококвалифицирани детски очни специалисти. - Най-съвременно оборудване . - Прецизна диагностика на зрението на вашето дете. - Условия, подходящи за деца от всички възрасти. - Всички видове диоптрични стъкла, подходящи за деца. - Над 500 модела диоптрични рамки. - Над 500 модела слънчеви очила. Прегледайте вашето дете само за няколко секунди, безболезнено и като част от детската игра, с високотехнологичния авторефрактометър Plusoptics A09. За щастливото детство и за цялостното развитие на подрастващите е важно отличното зрение. 57


KIDS WORLD

KID OPTICS THE WORLD THROUGH THE EYES OF CHILDREN ID OPTCS is a favorite destination for all kids, where buying glasses is a fun, colorful and joyful adventure for children and their parents. Here you will find designer models for children of all ages. Spectacles frames meet the specific needs of each group, taking into account factors such as durability, style and comfort. Models not only meet the needs of your heirs and their way of life, but also take care of the modern vision of their owners. At the heart of the concept of all KID OPTCS chains is the idea of your kids to look and feel great, wearing glasses. The color variety for girls and boys allows your child to express his true nature. Spectacle frames are available in a variety of vivid colors and lightweight materials that children love. They are suitable for the way your active child lives. In KID OPTCS you will find favorite styles that your children will gladly wear. The NANO frames are manufactured from SILIFLEX thermally adjustable material. This makes them incredibly light, unlike acetate frames, ensuring their durability, strength and flexibility. They are an excellent solution and are extremely functional for very young children as well. Their ribbed handles can be easily changed and adapted to the needs of the child. The POLAROID KIDS children‘s glasses are distinguished by their very bright colors, which are inspired by technological innovations. They use only the highest quality materials that guarantee a maximum level of protection for children‘s eyes from UV rays. POLAROID KIDS children‘s sunglasses are ideal for contrasting vision because they are made of polarized plaques. The JULBO models are made of ultra-lightweight materials that provide the best comfort for your child. Their curved shape ensures excellent retention, fitting tightly on the face. With a very stylish shape and perfect finish, JULBO baby glasses provide optimal protection. Due to their anatomical structure and shape, the child will feel glasses as part of themselves. The sunglasses for children RAY BAN JUNIOR have the distinctive brand of perfect style. Their perfect shape and size also features 100% UV protection. The charming style is available in classic branded shapes and glasses, which are always the right choice. The specialized KID OPTCS chain offers care for the youngest. Here you can find: - Highly qualified children’s eye care professionals. - The most up-to-date equipment. - Precise diagnosis of your child‘s vision. - Conditions suitable for children of all ages. - All types of prescription dioptric glasses, suitable for children. - Over 500 models of diopter frames. - More than 500 models of sunglasses.

K

Check your child in just a few seconds, painlessly and as part of the play with the high-tech Autorefractor Plusoptics A09. For the happy childhood and the overall development of adolescents, the excellent vision is important. 58


Магазини на веригата Kid Optics: София Бул. Княгиня Мария Луиза №41 Бул. Пенчо Славейков №29 Варна Оптика Joy Optics в Grand Mall Varna /ниво -2/ Бургас Оптика Grand Optics в Mall Galleria Burgas

www.kidoptics.com

Stores of Kid Optics: Sofia 41, Kniaginia Maria Luiza Blvd. 29, Pencho Slaveikov Blvd Varna Joy Optics - Grand Mall Varna /level -2/ Burgas Grand Optics - Mall Galleria Burgas


KIDS WORLD

Special Goto Baby Collection ПОДАРЕТЕ ЕМОЦИЯ, СПОМЕН, ПОСЛАНИЕ!

60


KIDS WORLD

ърсите идеалния подарък за раждане на дете, погача, кръщене, рожден ден, прощъпулник и още много щастливи мигове, свързани с малките съкровища? Вашата дестинация за всички поводи е една - Goto Jewellery and diamonds. Special Goto Baby Collection е колекция бижута за бебета и деца, изработена с изключително внимание, въображение и любов към най-малките, включваща освен авторски бижута и биберони от злато, сребро и диаманти, също и изящни детски прибори и аксесоари от благородни метали. Наистина уникален подарък са ексклузивните инвестиционни кюлчета 1 г злато 24к, които са авторски и могат да бъдат намерени само в Goto Jewellery and diamonds. За да отбележите момента и да създадете спомени в бъдещето, от Goto предлагат комплект за момченце или момиченце, който включва диамант (0,03ct./ VS-SI/ F-G), придружен със сертификат и глина за бебешки отпечатък. В бъдеще скъпоценният камък може да бъде използван за изработване на годежен пръстен или бижу, което да олицетворява настъпването на пълнолетие. Златните артикули от колекцията Jasmine Gold и Davide Srl., както и изключителните сребърни дрънкалки и прибори на Zaramella, не само правят силно впечатление, но и се превръщат в семейна ценност. Специално проектирана за децата, гамата от бижута на Goto Baby Collection е фънки, забавна и уникална. И не само изглежда фантастично, но е и изключително удобна.

Т

61

Магазините на Goto Jewellery and diamonds: София, София Ринг Мол, ет. +2, тел.: 0876 77 86 69 София, Парадайс Център, ет. +1, тел.: 0876 77 86 80 гр. Велинград, хотел ARTE Spa&Park 5*, тел.: 0876 77 86 63 св. Влас, Пристанище Марина Диневи, Планет клуб, тел.: 0876 77 86 81 Испания, Марбея - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, тел.: +34 600 26 16 07


KIDS WORLD

Special Goto Baby Collection GIVE EMOTION, MEMORY, MESSAGE!

re you looking for the perfect gift for childbirth, round loaf, Christening, birthday, first steps party and many other happy moments related to the little treasures? Your destination for all the occasions is one - Goto Jewelery and diamonds. Special Goto Baby Collection is a collection of baby and children‘s jewelery, made with the utmost care, imagination and love for the young, including jewelry and gold, silver and diamond jewelry, as well as exquisite children‘s utensils and accessories from precious metals. A really unique gift is the exclusive investment bullions of 1g gold 24k, which are author‘s and can be found only in Goto Jewelery and diamonds. To celebrate the

A

moment and create memories in future, Goto offers a boy or girl kit that includes a diamond (0,03ct./ VS-SI/ F-G) together with a certificate and clay for a baby fingerprint. In future, the precious stone can be used to make the engagement ring or jewel to represent the occurrence of adulthood. The gold items from the Jasmine Gold and Davide Srl. collections, and Zaramella‘s exclusive silver rattlers and utensils not only make a strong impression, but also become a family value. Specially designed for children, the Goto Baby Collection‘s jewelery range is funky, funny and unique. And not only it looks fantastic, but it‘s also very comfortable.

62


KIDS WORLD

Goto Jewelery and diamonds stores: Sofia, Sofia Ring Mall, floor +2, mobile: +359 876 77 86 69 Sofia, Paradise Center, floor +1, mobile: +359 876 77 86 80 Velingrad, Hotel ARTE Spa&Park 5*, mobile: +359 876 77 86 63 St. Vlas, Marina Dinevi Port, Planet Club, mobile: +359 876 77 86 81 Spain, Marbella - Avendia Ramon y Cajal 17, Local 5, tel.: +34 600 26 16 07

63


THE PLACE

Нашият свят - истински, по детски чист, като спомен от изминалото лято... Онова лято - безгрижно, волно и свежо, като утринна роса, обгърнато от галещото слънце. С вкус на сладост... Ароматно, съблазнително и сочно... Споменът от детството.

Представяме ви

Marmalad World!

64


THE PLACE

65


THE PLACE

кусът на сладкишите от детството е съвършен и неповторим. Той стои недостижим в спомените ни, също като буркан с мармалад, поставен на най-горния рафт, където протегнатите детски ръчички не стигат. Какво прави този вкус специален? Дали лекотата, с която всяко дете превръща пръчката в конче, не е направила и този вкус толкова вълшебен? Ние се наехме да отговорим на тези въпроси. И ви помагаме да достигнете до буркана с мармалад вече няколко години. Използвахме машини на времето и съчетахме приложенията на съвременните технологии с натурални съставки, такива, каквито бяха всички в нашето детство. Сладоледите и тортите от онези прекрасни времена не са само спомен, а ги вкусваме. Отново и отново. Същите, неповторими, тук и сега. В Marmalad World .

В

66


KIDS WORLD

Водени от страстта към детайла в дизайна и любовта към приготвянето на вкусна храна, преди 5 години създадохме това място във Варна - в Гранд Мол Варна и в Свети Влас на Яхтеното пристанище, с идеята всеки наш гост да се чувства специален, вкусвайки от съвършено балансирани съставки, представени в разнообразни изкушения. Да достави удоволствие на сетивата си, да поеме от енергията на природата и да усети животворната й сила в хармония със себе си. И да, не е преувеличено, защото тук се използват наистина чисти, свежи и сезонни продукти. Току-що доставени млечни продукти от фермата на мили стопани и откъснати плодове и зеленчици в ранни зори от градината им. А онези, екзотичните, които не виреят по наши земи, 67


THE PLACE

68


THE PLACE

ги набавяме след взискателен подбор и контрол на доставчика. Защото така ги поръчват нашите феи, които творят с ръце, сърце и душа. Вълшебниците в сладкарския цех, майсторите на сладоледа и вкусната храна. Не пропускайте да поръчате от бутиковите ни торти за Вашия специален повод, или просто, за да зарадвате любим човек. Обещаваме, че ще останете доволни. Доверя69

вайки ни се отново и отново, ние сме още по-мотивирани и готови да ви предложим съблазнителни, галещи небцето изискани наслади. Каним ви да бъдете наши гости, да се отпуснете и потопите в атмосферата, създадена, разбира се, от МARTINELI за вас, защото сте специални! Пожелаваме ви приятно пътуване назад във времето, наслаждавайки се на истинския вкус от детството.


THE PLACE

Our world - real, childish clean, as a memory of last summer... That summer - carefree, free and fresh like morning dew, surrounded by the caressing sun. With the taste of sweetness... Aromatic, seductive and juicy ... The memory of childhood.

We present

Marmalad World!

70


THE PLACE

he taste of cakes from childhood is perfect and unique. It is unattainable in our memories, just like a jar of jam placed on the top shelf where children’s outstretched arms do not reach. What makes this taste special? Does the ease with which each child turns the stick into a horse has not made this taste so magical? We got engaged to answer these questions. And we‘ve been helping you reach the jar of jam for several years now. We used time machines and combined the applications of modern technology with natural ingredients as they all were in our childhood. Ice cream and cakes from those wonderful times are not just memories, we taste them. Over and over again. The same, unique, here and now. In Marmalad World. Led by the passion for the detail of the design and the love for the preparation of delicious food, we created this place in Varna 5 years ago - in Grand Mall Varna and St. Vlas at the Yacht Port, with the idea that every guest should feel special, enjoying the perfectly balanced ingredients presented in various temptations. Everyone to pleasure his senses, take the energy of nature and feel its life-giving force in harmony with himself. And yes, it is not exaggerated, because here really clean, fresh and seasonal products are used. Dairy products just delivered from the farms of kind farmers and fruits and vegetables picked at dawn from their gardens. And those exotic ones that do not grow on our lands, we get them after rigorous selection and supplier control. Because our fairies, who create with their hands, hearts and souls, order so. The wizards in the confectionery, the ice cream and delicious food makers. Do not miss to order for a special occasion or just to surprise your beloved ones with our boutique cakes, we promise you - you will be fascinated. Trusting us over and over again, we are even more motivated and ready to offer you tempting, palate caressing exquisite delights. We invite you to be our guests, to relax and immerse yourself in the atmosphere created for you by MARTINELLI, of course, because you are special! We wish you a pleasant journey back in time, enjoying the real taste of childhood.

T

71


THE PLACE

72


THE PLACE

SKYFALL Terrace Beach – тагни се от едно от най-актуалните места на Северното Черноморие оплият, влажен, полъх от морето се пренася над инфинити басейна и гали нежно нагрятата от слънчевите лъчи кожа, а палмите лежерно се поклащат. Влагата леко кондензира по студената чаша с Мохито и напомня небрежно за свежата напитка вътре. Приятна музика от популярен диджей запълва пространството с желание за още един коктейл. Не, това не е топлината, която те кара да виждаш гледката пред теб, това е реалност. SKYFALL Terrace Beach, част от емблематичния Хотел ИНТЕРНАЦИОНАЛ на Златни Пясъци за 5 години успя да се превърне в една от най-актуалните и търсени дестинации по Черноморието. Терасата с инфинити басейна привлича вниманието с екзотичната си обстановка, ексклузивни диджеи и уникална гледка към морето. Време е да накараш всичките си приятели да ревнуват, че си се снимал от най-якото място край Варна! А Вие тагнахте ли се?

Какво да очакваме през лято 2018? Парещо слънце, зареждаща музика и експлозия от емоции, в следния ред:

Instagram: @SkyfallGoldenSands www.facebook.com/SkyfallZone/

* Всяка сряда – MILLION DOLLAR POOL PARTY * Всеки петък от 29.06 – BOHO DREAMS WITH DJ DIASS

Т

23.06 - OFFICIAL OPENING SKYFALL SUMMER SEASON 2018 WITH DJ AHMET KILIC & NADA 01.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ ANDREY EXX 07.07 - SATURDAY POOL MOOD WITH DJ BURLAK&K.NOVA 15.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ KAISKI 22.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ TARKAN 29.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ MASCOTA 04.08 - SATURDAY POOL VIBES WITH DJ RUNO 19.08 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ BURLAK & FABRIZIO PARIZI 26.08 – SUNDAY FUNDAY WITH DJ PASCAL JUNIOR

73


THE PLACE

74


THE PLACE

SKYFALL Terrace Beach – tag yourself from one of the trendiest places on the Northern Black Sea coast

he warm, humid breeze from the sea is carried over the infinity pool and caresses the skin warmed by the sun‘s rays, and the palm trees sway gently. The moisture slightly condenses on the cold glasss with Mochito and reminds casually about the fresh drink inside. Enjoyable music from a popular DJ fills the space with the desire for another cocktail. No, it‘s not the heat that makes you see the sight in front of you, it‘s a reality. SKYFALL Terrace Beach, part of the emblematic Hotel INTERNATIONAL in Golden Sands that in 5 years managed to become one of the trendiest and sought-after destinations on the Black Sea coast. The infinity pool terrace attracts attention with its exotic setting, exclusive DJs and a unique sea view. It‘s time to make all your friends jealous that you’ve taken photos from the coolest place near Varna!

T

What to expect in summer 2018? A burning sun, power music and an explosion of emotions, in the following order: 23.06 - OFFICIAL OPENING SKYFALL SUMMER SEASON 2018 WITH DJ AHMET KILIC & NADA 01.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ ANDREY EXX 07.07 - SATURDAY POOL MOOD WITH DJ BURLAK&K.NOVA 15.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ KAISKI 22.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ TARKAN 29.07 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ MASCOTA 04.08 - SATURDAY POOL VIBES WITH DJ RUNO 19.08 - SUNDAY FUNDAY WITH DJ BURLAK & FABRIZIO PARIZI

And did you tag yourself? 26.08 – SUNDAY FUNDAY WITH DJ PASCAL JUNIOR

Instagram: @SkyfallGoldenSands www.facebook.com/SkyfallZone/

* Every Wednesday - MILLION DOLLAR POOL PARTY * Every Friday from 29.06 - BOHO DREAMS WITH DJ DIASS 75


BEAUTY

ПЕРЛИ И КОПРИНА -

Ш

вейцарците смайват, защото са прецизни. Прецизността удивлява, защото е точна, изящна и грижлива. Възстановяващият крем за лице Bio Clinica Plus на швейцарската козметична компания Medosan следва тези принципи и среща перлите и коприната, за да възхити вашата кожа. Двете кралици на вечността по такъв начин са съчетали най-доброто от себе си, че, да, с перли и коприна винаги ще сте в хармония в собствената си кожа. Перлите – най-старите скъпоценни камъни в света, са едно от съвършенствата на природата. От самата черупка на мидата, в естествения им вид, без допълнителна обработка, перлите са символ на чистата красота. Няма друг скъпоценен камък, който да пленява с вида си такъв, какъвто го е създала Вселената. Невероятното им излъчване и магическа сила заемат място в митологията и религията на много култури. В Гръцката митология перлите са сълзите от щастие, които излива богинята на красотата Афродита. Японците били уверени, че перлите са създадени от сълзите на митични същества - русалки, нимфи, ангели. Египтяните пък ги свързват с покрови-

ВЕЧНИТЕ В МОДАТА

телката на живота и здравето Изида. Благотворното въздействие на перления прах върху кожата на човека било открито преди 4000 години. Императрица Цъси – владетелка на Китай, известна с безупречния си тен, нанасяла всяка сутрин маска с благородния прах. Едва през миналия век група учени откриват в състава му изключителна композиция от натурални вещества и минерали, базирана на аминокиселинна основа, близка до структурата на човешката кожа. Фино смленият прах от висококачествени сладководни перли естествено се съвместява и абсорбира от човешкия организъм. Съдържа над 12 минерала и около 18 аминокиселини, 10 от които имат лечебни свойства и участват в процеса на клетъчното хранене. Перленият прах подмладява кожата на лицето, като я овлажнява, тонизира, подхранва и изглажда. Освен това я защитава от въздействието на ултравиолетовите лъчи. В същото време премахва всякакъв вид петна, свива порите, елиминира акнето, лекува рани и белези от изгаряне. Перлите, като украшение, никога не са губили и „прашинка“ от символиката си за нежност, благополучие и чистота. Но са ни позволили да ги превръщаме в прашинки, за да ни облагородяват и в този свой вид с магията си за здраве и красота. 76


BEAUTY

И тъй като перленият блясък хармонизира съвършено с копринена гладкост и мекота, BIO CLINICA PLUS съчетава перли и коприна - двата дара на вечността. Коприната – кралицата в света на модата, въпреки хилядолетната си история, не е излизала никога от мода. Свързваме я преди всичко с красиви дрехи, но коприненият екстракт намира широко приложение в съвременния свят и днес заема основно място в грижата за кожата. Неслучайно „кожа, гладка като коприна” е еталон за нежност и красота, който едва ли някога ще бъде променен. Копринените нишки са открити в Китай 3 000 години преди Христа. Една от легендите разказва как един ден, докато китайската императрица Ши Линг Чи пиела чай под сянката на една черница, в чашата и паднал пашкул от близкото дърво. Тя била смаяна от здравината на фините и блестящи влакна, които започнали да се развиват. Разкрили възможностите на мистериозните предачки, скрити сред черничевите листа, китайците започнали да се възползват от техните умения. Използвали коприната не само за плат за дрехи, но и да увиват плодове и зеленчуци, с цел по-дълго запазване на тяхната свежест. Освен това, китайките се разхубавявали с коприна - търкали кожата си и подсушавали 77

косата си с ленти от нежния плат. Хилядолетия по-късно подмладяващите и разкрасяващи свойства на естествената коприна са доказани и научно. В състава си тя има около 100 протеина и 18 аминокиселини. Подобрява циркулацията на кръвта, притока на кислород и обмяната на веществата. Стимулира клетъчния метаболизъм и забавя стареенето. Копринените аминокиселини лесно проникват в кожата, бързо попиват и подхранват дълбоките ѝ слоеве. Те са


BEAUTY

като резервоари за влага и за синтез на важни белтъци в нея. Хидратират я, правят я гладка и еластична, придават ѝ блясък и изглаждат фините бръчки. Копринените протеини са леки белтъци, които лесно проникват и задействат редица биохимични реакции за клетъчното възстановяване. Подобряват метаболизма, микроциркулацията и лимфопотока. Способни са да задържат вода с тегло 300 пъти по-голямо от тяхното соб-

ствено. Повишените им хидратиращи свойства изравняват нивото на рН и защитават кожата от UV-лъчите. Естествената коприна и до ден днешен не може да бъде получена по изкуствен път. Това е нейната загадка. Така че за кожа, гладка като коприна, естествено е да използваме именно… коприна. В комбинация с още натурални съставки, като минерали, алое вера, слезка, теменуга, бял равнец и невен, Bio Clinica Plus ни припомня щедростта на природата. И тъй като здравата кожа е красива, но красиво е само усмихнатото лице, Medosan създаде Dental Drops – капки за избелване на зъби. Този революционно нов продукт възстановява бързо и с лекота блясъка на скритата усмивка, в сравнение с познатите досега начини. Dental Drops са подходящи за премахване на упорити петна, които не се поддават на ежедневно търкане или друг вид третиране. Само капчица-две на мокра четка за зъби, от два до три пъти седмично са достатъчни, за да отстранят и най-дълбоките оцветявания. Усмихвайте се щедро! „Никога не съм виждал усмихнато лице, което да не е красиво.“, Хорас Джексън Браун

www.bioclinica.bg

PEARLS AND SILK THE ETERNALS IN FASHION T

he Swiss are astonishing because they are precise. Precision wonders, because it is accurate, exquisite and careful. BIO CLINICA PLUS Beauty Treatment Cream by the Swiss cosmetic company Medosan follows these principles and meets pearls and silk to delight your skin. The two queens of eternity thus combine the best of themselves, and yes, with pearls and silk you will always be in harmony in your own skin. Pearls – the oldest precious stones in the world are one of the wonders of nature. In their natural form, from the shell itself without further processing, the pearls are a symbol of pure beauty. There is no other gem to capture with its look as the universe created it. Their amazing radiance and magical power takes place in the mythology and religion of many cultures. In Greek mythology, pearls are the tears of happiness that the goddess of beauty Aphrodite cried. The Indian tribes also believed that pearls were the tears of their gods. The Japanese were confident that pearls were created by the tears of mythical beings - mermaids, nymphs, angels. The Egyptians connect them with Isis. - the protector of life and health The beneficial effect of pearl powder on human skin was

discovered 4,000 years ago. The Chinese women, famous for their porcelain skin, have been using it for the purpose since time immemorial. The Empress Tsussey, a ruler of China, known for her flawless tan, had every morning a mask of the noble dust. During the last century a group of scientists discovered in the composition of pearl powder an exceptional composition of natural substances and minerals, based on an amino acid base close to the structure of the human skin. The finely ground powder of high-quality freshwater pearls naturally combines and absorbs from the skin and body. It contains over 12 minerals and about 18 amino acids, 10 of which have healing properties and are involved in the process of cellular nutrition. The pearl powder rejuvenates the skin of the face by moisturizing, toning, nourishing and smoothing it. It also protects against the effects of ultraviolet rays. At the same time, it removes any kind of stains, shrinks pores, eliminates acne and heals wounds and scars of burning. Pearls, like an ornament, have never lost a “dusty” symbol of tenderness, prosperity, and purity. But they have allowed us to turn them into dusts to enrich us and in this kind with their magic of health and beauty. And since the pearl shine harmonizes perfectly with silky 78


BEAUTY

smoothness and softness, BIO CLINICA PLUS combines pearls and silk - the two gifts of eternity. Silk - the queen in the world of fashion, despite its millennial history, has never come out of fashion. We connect it above all with beautiful clothes, but the silk extract is widely used in today‘s world and nowadays it has a major place in skin care. It‘s no accident that “skin, smooth as silk” is a standard of tenderness and beauty that will hardly ever change. Silk threads were found in China 3,000 years BC. A legend says how one day while the Chinese Empress Si Ling-Chi was drinking tea under the shadow of a mulberry, a cocoon of the nearby tree fell in her glass. She was stunned by the strength of the subtle and brilliant fibers that began to develop. Discovering the possibilities of the mysterious spinners hidden behind the mulberry leaves, the Chinese began to take advantage of their skills. They used silk not only for clothes, but also to wrap fruits and vegetables in order to keep their freshness longer. In addition, the Chinese women made themselves beautified - they rubbed their skin and dried their hair with strips of soft cloth. Centuries later, the rejuvenating and beautifying properties of natural silk were scientifically proven. In its composition it has about 100 proteins and 18 amino acids. It improves blood circulation, oxygen flow and metabolism. It stimulates cellular metabolism and slows down aging. Silky amino acids easily penetrate skin, swallow quickly and nourish its deep layers. They are like moisture tanks and for

the synthesis of important proteins in it. It moisturizes it, makes it smooth and elastic, adds shine and smooths fine wrinkles. Silk proteins are light proteins that easily penetrate and trigger a number of biochemical cell recovery reactions. They improve metabolism, microcirculation and lymph flow. They are capable of retaining water weighing 300 times greater than their own. Their enhanced moisturizing properties equalize the pH and protect the skin from UV rays. According to the Yokohama (Japan) silk museum curator, natural silk can not be obtained artificially despite the knowledge of its formula and structure. That‘s her mystery. So for skin, smooth as silk, it is natural to use ... silk. Combined with other natural ingredients such as minerals, aloe vera, tall mallow, violet, white yarrow and marigold, Bio Clinica Plus reminds us of the generosity of nature to our health. And since healthy skin is beautiful, but beautiful id only the smiling face, Medosan created Dental Drops - tooth whitening drops. This revolutionary new product restores quickly and with light the glow of the hidden smile, compared to what has been known so far. Dental Drops are suitable for removing stubborn stains that do not lend themselves to daily rubbing or other treatment. Only a drop or two on a wet toothbrush, two to three times a week, are enough to remove even the deepest stains. Smile generously! „I‘ve never seen a smiling face that was not beautiful”, Horace Jackson Brown.

www.bioclinica.bg

79


DESTINATION

Райският остров

Куба

през обектива на Катя Кожухарова

Много живописни кътчета по света биват наричани райски. В нашата класация обаче подобно определение заслужава само едно място и то е архипелагът, който е естествена граница между Атлантика и Карибско море. Съседни са му екзотични локации като Хаити, Ямайка, Мексико и Каймановите острови. Тези от вас, които са на „ти“ с георгафията, вече се ориентираха и правилно предполагат, че днес ще ви отведем на своеобразно пътешествие до... фанфари, моля... Куба! 80


DESTINATION

81


DESTINATION

ризнайте си честно, каква е първата ви асоциация, когато става дума за Куба? Пури, нали : ) Действително въпросните пури са световноизвестни, но далеч не само те са символ на латиноамериканската република. Има още мнооого интересни неща, които да научите, забележителности, които ще спрат дъха ви и въобще гледки, които ще ви накарат да се замислите в реалността ли сте или сте се пренесли в някоя приказка.

П

82


DESTINATION

83


DESTINATION

Е, нека започваме! Стартираме тура си от слънчева Хавана. Нормално е в първите мигове след пристигането да сте объркани и да се чудите пътуването до Куба дали случайно не е било всъщност пътуване към миналото. Но не, в настоящето сте ; ) просто тук времето сякаш е спряло много, много отдавна. Доста сгради изглеждат така, все едно всеки момент ще се срутят, защото са строени преди стотици години, а липсата на поддръжка и горещият климат допълнително ги състаряват. Автомобилите, от преди 50 – 60 години, също са като експонати в ретро музей – повечето са стари американски коли, но има и много лади, москвичи, жигули, рикши, файтони. А хората – те постоянно се щурат нанякъде, но пък са засмяни, учтиви и приятелски настроени. А сега спрете за малко и само наблюдавайте. Опитайте да попиете цялата картина на своеобразната какафония. Усещате ли, че първоначалната ви физиономия със сбръчкано чело вече е заменена с усмивка и любопитни, широко отворени, очи? Само в Куба може да се случи така, че да сте сред толкова изостанал, сякаш, начин на живот, но пък този факт изобщо да не ви притеснява, защото това е само на пръв поглед! А и има толкова много фактори, които не само няма да ви карат да съжалявате за подобна екскурзия, но и ще са сред основната причина да не искате да си тръгвате от Куба.

84


DESTINATION

За любителите на архитектурни забележителности столицата Хавана има доста какво да предложи. Струва си да отделите време за крепостта Сан Салвадор де ла Пунта и Сан Карлос де ла Кабаня, на цигарената фабрика Партагас. Вниманието ви ще привлекат Площадът на революцията и музеят. Най-забележителна обаче е Капитолията, тя е точно копие на Вашингтонската. Много стара и красива е сградата на националния театър. Нея е невъзможно да я сбъркате, защото се отличава със скулптури на ангели, сякаш кацнали, на всяка от крайните кули. Докато сте в Хавана, непременно отделете време да разгледате Стария град. На площата там – Plaza de Armas, ще добиете цялостна представа за кубинците, тяхната народопсихология, начина им на живот. И това, само докато се разхождате и разглеждате наоколо. Опитайте се да не се изненадвате много при вида на жени в дрехи с ярки и пъстри цветове, с кошници с плодове в ръка – те ще ви предложат да позират до вас, докато се снимате. Недалече от тях ще се изумите на баби, които пушат пури на улицата, сякаш това е най-нормалното нещо (а може би и е такова), до тях пък свирят възрастни мъже. Имайте предвид, че атракциите от подобен род не са безкористни – местните очакват да им заплатите за представената импровизирана шоу програма. Ето защо е добре преди да тръгнете на разходка в Стария град да имате монети от по 1 cuc – за да се „отсрамите“ и да не се налага да ви гледат начумерено и заканително. 85


DESTINATION

Ако огладнеете, докато сте на централния площад, имате избор от няколко ресторанта, с разположени на открито, около палми, маси. Препоръчваме ви да посетите някой от тях. Освен приятна почивка сред растителност, ще се насладите и на вкусна местна храна, включваща предимно омари, скариди, миди и други морски деликатеси. Чували сте, навярно, че Куба е известна с музикалните си и танцувални артисти? Е, по време на обяда си ще можете и да ги видите. Всъщност няма да имате друг вариант – различни трупи изнасят представленията си на живо, между масите с гости на почти всяко заведение. Не отделяйте цялото си време в Стария град само за площада Plaza de Armas. Има още 3 други, които също са

основни – Cathedral Square, San Francisco de Asis Square и Plaza Vieja. Сградите тук са в списъка за архитектурно наследство на ЮНЕСКО и по повечето от тях текат реставриращи дейности. Ще се нагледате на много пъстрота, причудливи са комбинациите от цветове, сякаш нарочно целят да постигнат запомнящи се контрасти. Не по-малко интересно ще ви е да наблюдавате местните жители и в тази част на Хавана. Тях изобщо не ги притеснява фактът, че жилищата им са разнебитени, или поне така изглежда, защото са постоянно усмихнати, а от повечето сгради се чува музика с темпераментни, горещи, ритми. И това ако не е ярък пример за контрастите и противоречията в Куба!

86


DESTINATION

За да не се притеснявате за закупуване на подаръци и сувенири в последния момент преди заминаването си от латиноамериканската република, препоръчваме да се отбиете до специалния базар за сувенири. Той е интересен, дори и само да го разглеждате, но няма няма начин да не поискате да си купите поне няколко от красивите предмети за спомен. Още не сме приключили с обиколката на Стария град в Хавана. Не си тръгвайте, преди да сте наблюдавали специалното шоу Тропикана, или без да сте посетили къщата на Хемингуей и рибарското селище Кохимар. Ако послушате този съвет, в никакъв случай няма да съжалявате или да останете разочаровани от гледките!

87


DESTINATION

Забележителните места в Куба съвсем се не ограничават до Хавана, макар че до момента вече вероятно сте се убедили колко много очарование е събрано в столичния град. Време е обаче да се аргументираме защо наричаме архипелага райско кътче. А причините се „крият“ във Вардеро. Това селище, разположено на полуостров, представлява прекрасен морски курорт. И когато по-горе говорехме за преплитане между реалност и приказка, имахме точно него предвид и въобще не преувеличавахме. Още с първите си стъпки по плажната ивица ще се убедите в истинността на думите ни. Пясъкът е много фин и снежнобял на цвят. Водата, както вече предполагате, е до прозрачност чиста. И всичко това съвършенство не е просто някакъв си плаж, ивицата е с дължина, забележете, цели 20км! Представихте ли си вече картината? А сега си помислете колко по-голямо ще е очарованието на допира ви с този пейзаж нощно време... добавете лунна светлина и отражението на лунната пътека в представата... Романтичните натури сред вас ще си признаят, че подобно изживяване се припокрива с най-смелите им мечти. Е, същите тези мечти оживяват във Вардеро! Вълшебството на полуострова се допълва от възможностите за забавления и интересни преживявания. Несъмнено едно от местата, на които може да ги намерите, е Делфинариумът – срещата с огромните, умни и добронамерени морски обитатели не бива да се пропуска. 88


DESTINATION

За почитателите на морска флора и фауна вероятно ще е любопитно да научат, че във Вардеро, в Международния център за гмуркане на СПА центъра, се намира един от най-големите коралови рифове в света. Освен това, в курорта се предлага вълнуваща разходка с лодка, чието дъно е стъклено. Какъв по-екзотичен и същевременно удобен начин да се запознаете не само с коралите, но и с всички животински и растителни обитатели на морското дъно! Ако пък ви се натрапи прекалено много морската тематика, можете да разнообразите в екологичния резерват Вараикакос. Той заема площ от внушителните 296 хектара и предлага чудесен вариант за екотуризъм. Но не това е най-интересното. Ще запомните разходките си там заради пещерите Амбросио, чиито стени са украсени с индиански рисунки. Сред последните обитатели на скалните скривалища са били неколцина пирати, а покъсно и роби, дръзнали да избягат от господарите си. Ограничаваме разказа ни за Куба само до Хавана и Вардеро, като най- известни и забележителни места, но не оставайте с погрешно впечатление – на архипелага има още много кътчета, които си заслужава да се посетят. Всъщност където и в пределите на Куба да отидете, ще останете очаровани. Сетивата ви ще се препълнят с незабравими цветове, звуци, вкусове, аромати. А преживяванията... те ще оставят ярка следа в спомените ви и в убеждението, че раят на земята съществува и той е в Куба! 89


DESTINATION

Paradise Island - Cuba Through the lens of Katya Kozhuharova Many picturesque places around the world are called paradise. However, in our ranking such a definition deserves only one place and it is the archipelago, which is a natural border between the Atlantic and the Caribbean Sea. Exotic locations like Haiti, Jamaica, Mexico and the Cayman Islands are neighbouring it. Those of you who are ”in” geography have already guessed and supposed rightly that today we will take you on a journey to ... fanfare, please ... Cuba! Honestly, what is your first association when it comes to Cuba? Cigars, right ;) Actually cigars are really world-famous, but not only are they the symbol of the Latin American Republic. There are a lot of more interesting things to know, sights that will stop your breath and all the views that will make you think whether you are in reality or you are taken to a fairy tale. Well, let’s start! We start our journey from Sunny Havana. It is normal at first after your arrival to be confused and wander whether the trip to Cuba was actually a trip to the past. But no, you are at present ;) just here time seemed to have stopped long, long ago. A lot of buildings look like they‘re going to collapse because they were built hundreds of years ago and the lack of maintenance and hot weather is getting them older. The cars from 50 - 60 years ago look like they are also exhibits in a retro museum - most of them are old American cars, but there are also many boats, Moskvitch, Zhiguli, rickshaws, carriages. And people - they are constantly going somewhere, but they are smiling, polite and friendly. Now stop for a while and just watch. Try to absorb the whole picture of this peculiar cacophony. Do you feel that your initial face with a wrinkled forehead has already been replaced with a smile and curious, wide-eyed eyes? It can happen only in Cuba that you are in such a backward way of life, but this fact does not bother you at all, because it is only at first glance! And there are so many factors that not only will make you not to regret for such a trip, but they will be among the main reasons you will not want to leave Cuba. For lovers of architectural landmarks the capital Havana has plenty to offer. It is worth paying attention to the fortress of San Salvador

de la Punta and San Carlos de la Cabana, anf the Partagas Tobacco Factory. Your attention will be attracted from the Square of Revolution and the Museum. But the most remarkable is the Capitol, it is an exact copy of the Washington one. The building of the National Theater is very old and beautiful. It, like the others, is impossible to be mistaken because it features sculptures of angels, as if perched on each of the end towers. While in Havana, take the time to explore the Old Town. On the square there - Plaza de Armas, you will get a complete idea of the Cubans, their people psychology, their way of life. And this only while you walk around and look around. Try not to be surprised at the look of women in bright and colorful clothes with fruit baskets in hand - they will offer you to pose to you while you are taking photos. Not far from them, you will be amazed by the grannies who smoke cigars on the street, as if this is the most normal thing (and maybe it is), but older men play instruments near them. Keep in mind that attractions of this kind are not selfless - local people expect you to pay for the impromptu show program. That‘s why it‘s good to have 1 cuc coins before you go out for a stroll in the Old City – not to be ashamed” and not to have a look at you in an sullenly and threatening way. If you get hungry while on the Central Square, you have a choice of several outdoor restaurants, around palm trees, tables. We recommend that you visit one of them. Besides a pleasant rest among plants, you will enjoy delicious local food, including mainly lobsters, shrimps, mussels and other seafood delicacies. Maybe you have heard that Cuba is known for its music and dance artists? Well, during your lunch you will also be able to see them. In fact, you will not have another option - different groups perform their live performances, between the tables with guests at almost every restaurant. Do not spend all your time in the Old Town just for Plaza de Armas. There are 3 others, which are also major - Cathedral Square, San Francisco de Asis Square and Plaza Vieja. The buildings here are on the list of UNESCO‘s architectural heritage and most of them are undergoing restoration work. You will see incredible lot of diversity, the combinations of colors are strange, as if deliberately aimed at achieving memorable contrasts. It is no less interesting to watch local residents in this part of Havana. They do not even worry about the fact that their homes are diminished or so it seems because they are constantly smiling and form most of the buildings you can hear temperamental, hot rhythms. And if this not a vivid example of contrasts and contradictions in Cuba! In order not to worry about buying gifts and souvenirs at the last moment before your departure from the Latin American Republic, we recommend that you get off at the special souvenir bazaar. It‘s interesting even to look at it, but there‘s no way you do not want to buy at least some of the beautiful souvenirs. We have not finished the tour of the Old Town in Havana. Do not leave before watching the Tropicana special show or visiting the Hemingway house and the Kohimar fishing village. If you take this advice, you will never regret or remain disappointed with the views! The remarkable places in Cuba are not limited to Havana, although you have probably already convinced how much charm is gathered in the capital city of Cuba. However, it is time to explain why we call the archipelago a paradise. And the reasons are “hiding” in Vardero. This settlement, located on a peninsula, is a wonderful seaside resort. And when we said above about interweaving between reality 90


DESTINATION

and fairy tale, we had it in mind and we did not exaggerate at all. With your first steps on the beach you will see the truth of our words. The sand is very fine and snow-white in color. The water, as you already suppose, is transparent clean. And all this perfection is not just a beach, the seaside is long, please note, 20km! Do you imagine the picture already? Now consider how much greater will be the charm of your touching with this landscape at night ... add the moonlight and the reflection of the moonlight path into your imagination ... The romantic natures among you will admit that such an experience overlaps with their wildest dream. Well, these dreams come to life in Vardero! The magic of the peninsula is complemented by the opportunities for fun and interesting experiences. Undoubtedly, one of the places you can find is the Dolphinarium - the meeting with the huge, smart and well-intentioned marine occupants should not be missed. For fans of marine flora and fauna, it will probably be curious to know that one of the largest coral reefs in the world is located in Vardero, in the International Diving Center of the Spa Center. In addition, the resort offers an exciting boat trip, the bottom of which is of glass. What a more exotic and at the same time a convenient way to get acquainted not only with the coral, but also with all the animal and plant inhabitants of the seabed! If you have too much marine affection, you can diversify into the Varaikakos Ecological Reserve. It occupies an area of impressive 296 hectares and offers a great option for ecotourism. But this is not the most interesting thing. You will remember your walks there because of the Ambrose caves, whose walls are decorated with 91

Indian paintings. Among the last inhabitants of the rock shelters were a few pirates and later slaves dared to escape from their masters. We limit our story about Cuba only to Havana and Vardero, as the most famous and remarkable places, but do not get the wrong impression - the archipelago has many more places to visit. In fact, where and within Cuba you go, you will be fascinated. Your senses will overflow with unforgettable colors, sounds, flavors, aromas. And the experiences ... they will leave a bright trace in your memories and in the belief that heaven on earth exists and it is in Cuba!


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

ЗАВЕДЕНИЯ MARIONETTE bar & dinner +359-988-30-30-30 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100, Хотел Маринела marionette@marionette.bg marionette.bg

Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE Pool +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com

MARRAKECH – orient food & shisha bar +359-988-31-31-31 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100 Хотел Маринела, Ет. 2 marrakech.bg MARMALAD World +359 884-66-67-11 Варна, ул.Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) E-mail : contact@marmalad.bg marmalad.bg

Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com

MASSA KITCHEN +359 885 990 805 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com

MASSA Asia&Orient +359 887 122 551 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

MERAKI Варна, Морска гара

92


Сердика Център, ет.0; Serdika Center, floor 0

Парадайс Център, ет.1 Paradise Center, floor 1


92


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.