Page 1

Marta Romera Castillo

Estudi

de

formaci贸

al

Col路legi

de

Fisioterapeutes. 2012 i 2013

1


Índex Introducció..........................................................................................4 a 6 Anàlisis general de formació 2012....................................................7 a 10 Anàlisis específic de formació 2012................................................11 a 19 Anàlisis general de formació 2013..................................................20 a 23 Anàlisis específic de formació 2013................................................24 a 32 Conclusions de formació 2012.......................................................33 a 34 Conclusions de formació 2013.......................................................35 a 36

2


3


Introducció El present document és un estudi sobre la formació que és duu a terme al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya en els anys 2012 i 2013. L’objecte d’estudi principal és conèixer el número aproximat d’alumnes que fan formació, de cada província de Catalunya, amb la finalitat d’aconseguir millorar les condicions que envolten a la formació, intentant evitar que cap col·legiat es quedi sense formació per motius de ubicació geogràfica. Per poder analitzar aquesta problemàtica, s’ha tingut que realitzar un treball exhaustiu amb la base de dades de formació, per tal d’accedir a la informació rellevant. Tenint tot això en compte, l’anàlisi de les dades recopilades, s’explica per parts. És a dir, tenint en compte les diverses formacions, aquestes es troben diferenciades, en el que anomenaré “grups de formació”. De manera general, en els anys 2012 i 2013, hi ha 6 grups de formació, que son els següents: 

Formació realitzada, formació cancel·lada, formació en llista d’espera, formació en llista d’espera (cancel·lada), formació ajornada i formació ajornada en llista d’espera.

Per tal de comprendre millor l’anàlisi, a continuació es troba una breu explicació del que suposa cada “grup de formació” -

Formació realitzada: Es tracta de la formació que va oferir el col·legi de fisioterapeutes de Catalunya. Una vegada omplertes totes les places es tanca la llista d’inscripcions.

-

Formació cancel·lada: Es tracta de formació que el col·legi de fisioterapeutes de Catalunya va oferir, però que finalment es van tenir que cancel·lar per no complir el número mínim estipulat de places, que hi ha a cada formació.

4


-

Formació en llista d’espera: Es tracta d’una llista d’espera, a la qual entren aquells col·legiats , que per algun motiu no van ser acceptats a alguna formació, normalment per excés de col·legiats que es van inscriure a una determinada formació. La finalitat de les llistes d’espera és poder ubicar ràpidament als col·legiats que havien quedat fora, en el cas que finalment sobri alguna plaça.

-

Formació en llista d’espera (cancel·lada): Té la mateixa funció que el “grup de formació”, abans esmentat, amb la diferència de que per algun motiu, ja no va ser necessari mantenir en espera a ningú, en una determinada formació i es va procedir a la cancel·lació.

-

Formació ajornada: Es tracta de formació que per algun motiu no pot ser realitzada en el temps que estava estipulat i es posposa per més endavant.

-

Formació ajornada en llista d’espera: És el mateix que el “grup de formació” anterior, però amb la diferència de que van quedar col·legiats fora de un formació determinada i dins de les llistes d’ajornament, és fa necessari crear una llista d’espera.

Cal dir que de tots aquests grups de formació, veritablement, nomes s’han portat a terme les formacions que pertanyen al grup de formació realitzada. Una vegada explicat això, a continuació és fa una petita explicació de com estaran estructurats els anàlisis. Consta d’un anàlisis general de l’any 2012 i 2013 de manera diferenciada, en el qual es té en compte la totalitat de formacions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en quant als diferents “grups de formació”, la formació en referència a la ubicació d’aquesta, tenint en compte les províncies de Catalunya i la totalitat d’alumnes que hi va haver-hi de cada província.

5


Desprès trobem un anàlisis més concret de l’any 2012 i 2013, de manera diferenciada, en el qual és té en compte l’anàlisi de cada “grup de formació”, tenint en compte la quantitat de formació que es va realitzar a cada província, de la mateixa manera que també es procedeix a un anàlisi dels alumnes que hi ha de cada una de les províncies de Catalunya. Per últim, hi ha un apartat de conclusions, per l’any 2012 i 2013, de manera diferenciada, on es pretén mostrar les problemàtiques que poden haver-hi per tal de buscar possibles solucions.

6


Anàlisis general de formació 2012 Totalitat de formacions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 2012

Al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’any 2012, es van dur a terme diverses formacions, alhora que d’altres no van poder realitzar-se. Per tal de poder comprendre millor aquesta problemàtica, la formació queda distribuïda en les següents grups: -

Formació realitzada: Es van dur a terme 36 formacions.

-

Formació cancel·lada: Es van cancel·lar 6 formacions

-

Formació en llista d’espera: Es van quedar en llista d’espera 33 formacions

-

Formació en llista d’espera (cancel·lada): En aquest grup, van quedar en llista d’espera (cancel·lades), 5 formacions

-

7

Formació ajornada: Va quedar ajornada 1 formació.


Això suposa un total de 81 formacions, de les quals nomes es van realitzar 36, és a dir van quedar sense realitzar 45 possibles formacions.

Formació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya segons la província 2012

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, va dur a terme una totalitat de 36 formacions l’any 2012, però a la base de dades, hi resten 45 formacions, que per diversos motius, no és van poder realitzar. Però per tal de poder conèixer, de manera global, les formacions que es pretenien dur a terme en 2012, comptaré amb tots els grups de formació alhora de fer l’estudi percentual de les formacions que es volien fer a cada una de les províncies de Catalunya. Tenint en compte el número i percentatges de formació, les quatre províncies de Catalunya queden de la següent manera: De les 81 formacions, previstes, 66 s’havien de dur a terme a Barcelona, la qual cosa suposa que a Barcelona és va realitzar el 81% de les formacions. Li segueix, amb un número molt inferior, Lleida, que amb 8 formacions, suposa el 10% de les formacions. Girona i Tarragona compten amb un número de 4 i 3 formacions, és a dir, 5% i 4%, respectivament. 8


En resum, a Barcelona es realitzen moltes més formacions que a cap altra província.

Totalitat d’alumnes de la formació del Col·legi de Fisioterapeutes 2012, separat per províncies

Seguidament, tenint en compte el volum de formacions que té cada província, de manera més concreta, analitzaré la quantitat d’alumnes de les diferents províncies de Catalunya, els quals van rebre formació al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Es pot dir que Barcelona va ser la província on més alumnes van rebre o pretenien rebre formació, ja que suposen un 68%, és a dir, 886 alumnes, li segueix Lleida amb un 11%, és a dir, 137 alumnes, mentre que Tarragona i Girona suposen un 10%, cadascuna, és a dir, 135 alumnes cadascuna. Per últim cal dir, que hi ha un percentatge del 1%, és a dir 18 alumnes que van rebre formació al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que son alumnes de fora de Catalunya.

9


Aquestes dates, lliguen amb l’anàlisi anterior, de les formacions que es van dur a terme a cada província, ja que la data més significativa, en tots dos casos, la trobem a Barcelona.

10


Anàlisis específic de formació 2012 Formació realitzada 2012: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació realitzada al 2012, podem dir que es van dur a terme un total de 36 formacions, de les quals 30 van tenir lloc a Barcelona, 3 a Lleida, 2 a Girona i 1 a Tarragona. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Suposa un número elevat d’alumnes, que es tradueix en 513, és a dir un 69% dels alumnes.

-

Alumnes de Lleida: Suposa un número bastant inferior a Barcelona, ja que compta amb 82 alumnes, és a dir, un 11% dels alumnes.

11


-

Alumnes de Tarragona: Suposa un número de 10 alumnes menys que a Lleida, ja que compta amb un número de 72 alumnes, la qual cosa vol dir que representa un 10% dels alumnes

-

Alumnes de Girona: Suposa un número de 67 alumnes, és a dir, un 9% dels alumnes, essent un 1% menys d’alumnes que a Tarragona.

-

Alumnes de fora de Catalunya: Suposa la xifra més baixa amb 10 alumnes, és a dir, tan sols el 1%.

Això suposa un total de 744 alumnes que van rebre formació al Col·legi de Fisioterapeutes, tenint en compte totes les províncies de Catalunya. La data més rellevant que podem trobar en l’anàlisi d’aquestes dates, es que, tot i que Girona suposa un curs més que Tarragona, és a dir, té 2 formacions en total, té menys alumnes que Tarragona, que nomes compta amb una formació. Això vol dir que Tarragona compta amb 5 alumnes més que Girona, tot i que Girona compti amb una formació més que Tarragona.

12


Formació cancel·lada 2012: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació cancel·lada al 2012, podem dir que van quedar cancel·lades un total de 6 formacions, de les quals 4 van ser cancel·lades a Barcelona, 1 a Lleida i 1 a Girona. Això vol dir que a Tarragona no es va cancel·lar cap formació aquest any. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Hi havia 26 alumnes de Barcelona, és a dir, el 58% dels alumnes, que van quedar afectats per la cancel·lació de formació, eren col·legiats de Barcelona.

-

Alumnes de Tarragona i Lleida: En els dos casos 8 i 8 alumes, és a dir, el 18% dels alumnes, a cada cas, es va veure afectat per la cancel·lació de formació.

13


-

Alumnes de Girona: 3 alumnes de Girona, és a dir, el 6% dels alumnes van quedar afectats per la cancel·lació de formació, essent la província menys afectada, en aquest cas.

Això suposa un total de 45 alumnes que es van veure afectats per la cancel·lació de formacions, tenint això en compte, de manera global, les dates més representatives que trobem en l’anàlisi de les gràfiques d’aquest “grup de formació”, son les següents:

-

A Barcelona és on més formacions i alumnes es preveuen, però alhora també és la província on més formacions i alumnes es van veure afectats per les cancel·lacions.

-

A Tarragona, no es va cancel·lar cap formació, però contràriament, si es veuen afectats per les cancel·lacions, alumnes de Tarragona, ja que amb un número de 8 alumnes, suposa el 18% d’alumnes que es van veure afectats per les cancel·lacions.

14


Formació en llista d’espera 2012: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formacions que va quedar en llista d’espera al 2012, podem dir que van quedar en llista d’espera un total de 33 formacions, de les quals 28 van quedar en llista d’espera a Barcelona, 3 a Lleida i 2 a Tarragona. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Representa el número més elevat d’alumnes que van quedar en llista d’espera amb una quantitat de 345 alumnes, és a dir, el 67% d’alumnes.

-

Alumnes de Girona: Suposa un número de 63 alumnes que van quedar en llista d’espera, és a dir, un 12% d’alumnes.

-

Alumnes de Tarragona: Suposa un número de 50 alumnes que van quedar en llista d’espera, és a dir, un 10% d’alumnes

15


-

Alumnes de Lleida: Suposa un número de 46 alumnes que van quedar en llista d’espera, és a dir, un 9% d’alumnes.

-

Alumnes de fora de Catalunya: Amb 8 alumnes, els alumnes de fora de Catalunya que van quedar en llista d’espera suposa un 2% d’alumnes.

Això suposa un total de 512 alumnes que van quedar en llista d’espera. Tenint això en compte, de manera global, les dates més representatives que trobem en l’anàlisi de les gràfiques d’aquest “grup de formació”, son les següents:

-

Barcelona és la província on més formacions van quedar en llista d’espera i on més alumnes es van veure afectats.

-

A Girona no va quedar cap formació en llista d’espera, però en canvi els alumnes de Girona si es van veure afectats per la llista d’espera, ja que aquesta província compta amb 63 alumnes, és a dir, el 12% d’alumnes que van quedar afectats per les formacions en llista d’espera. Cal dir que, aquest percentatge és el més nombrós desprès de Barcelona.

-

Una altra incoherència la trobem en que, tot i que Lleida van quedar 3 formacions en llista d’espera i a Tarragona 2, el número d’alumnes afectats a Lleida és de 46, és a dir, el 9%, mentre que a Tarragona el número d’alumnes afectat és de 50, el que suposa un 10% dels alumnes.

16


Formació en llista d’espera (cancel·lats) 2012: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació que va quedar en llista d’espera, finalment cancel·lada al 2012, podem dir que van quedar en llista d’espera (cancel·lada) un total de 5 formacions, de les quals 3 van quedar en llista d’espera (cancel·lades) a Barcelona, 1 a Lleida i 1 a Girona. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona i Tarragona: Representen un percentatge molt similar, amb 5 i 4 alumnes, que es van veure afectats per la formació que va quedar en llista d’espera (cancel·lada), suposen un 37% i 36% d’alumnes, respectivament.

-

Alumnes de Girona: Suposa un número de 2 alumnes, és a dir, un 18% d’alumnes que van quedar en llista d’espera cancel·lada.

17


-

Alumnes de Lleida: Suposa la xifra més baixa, ja que tan sols 1 alumne es va veure afectat, en referència a la resta de percentatges, Lleida suposa un 9% dels alumnes que van quedar en llista d’espera (cancel·lats).

Això suposa un total de 11 alumnes que es van veure afectats per formació que va quedar en llista d’espera, que finalment va ser cancel·lada. Tenint això en compte, de manera global, les dates més representatives que trobem en l’anàlisi de les gràfiques d’aquest “grup de formació”, son les següents: -

Barcelona va ser la província on més formacions van quedar en llista d’espera (cancel·lades), amb 3 formacions.

-

La data més significativa es que, tot i que a Tarragona no va quedar cap formació en llista d’espera cancel·lada), els alumnes de Tarragona si que es van veure afectats, ja que amb un número de 4 alumnes, suposen el 36% d’alumnes que es van veure afectats per les formacions en llista d’espera (cancel·lades).

Formació ajornada 2012: Alumnes que hi ha de cada província

18


En referència al grup de formació ajornada al 2012, podem dir que tan sols un curs va quedar ajornat i va ser a Barcelona, tenint això en compte podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Suposa un número de 2 alumnes que es van veure afectats per formació ajornada, és a dir, el 50% del total d’aquest grup de formació.

-

Alumnes de Tarragona i Girona: Comparteixen la mateixa xifra, amb un número de 1 alumne a cada província. És a dir, en cada un dels casos, un 25% representa el nombre d’alumnes que es van veure afectats per la formació ajornada.

Això suposa un total de 4 alumnes que van quedar afectats per l’ajornament de formació. Podem dir que es tracta d’una xifra molt reduïda. Cal remarcar, que tot i que el curs va ser ajornat a Barcelona, hi ha alumnes d’altres províncies que es veuen afectada per l’ajornament, com és el cas de Tarragona i Girona, amb 1 alumne en cada cas.

19


Anàlisis general de formació 2013 Totalitat de formacions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 2013

Al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, a l’any 2013, es van dur a terme diverses formacions, alhora que d’altres no van poder realitzar-se. Per tal de poder comprendre millor aquesta problemàtica, la formació queda distribuïda en les següents grups: -

Formació realitzada: Es van dur a terme 34 formacions

-

Formació en llista d’espera: Van quedar en llista d’espera 28 formacions

-

Formació cancel·lada: Van quedar cancel·lades 13 formacions

-

Formació en llista d’espera (cancel·lada): En aquest grup, van quedar en llista d’espera (cancel·lades), 10 formacions

20


-

Formació ajornada i formació ajornada en llista d’espera: A cada un d’aquests grups de formació, va quedar 1 formació a cada cas, és a dir, formació ajornada i formació ajornada en llista d’espera.

Això suposa un total de 87 formacions, de les quals nomes es van realitzar 34, és a dir van quedar sense realitzar 53 possibles formacions.

Formació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya segons la província 2013

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, va dur a terme una totalitat de 34 formacions l’any 2013, però a la base de dades, hi resten 53 formacions, que per diversos motius, no és van poder realitzar. Però per tal de poder conèixer, de manera global, les formacions que es pretenien dur a terme en 2013, comptaré amb tots els grups de formació alhora de fer l’estudi percentual de les formacions que es volien fer a cada una de les províncies de Catalunya. Tenint això en compte, el número i percentatges de formació de les quatre províncies queda de la següent manera:

21


De les 87 formacions, que en un principi estaven previstes, 60 es van dur a terme a Barcelona, la qual cosa suposa que a Barcelona és va realitzar el 69% de les formacions. Li segueix, amb un número molt inferior Tarragona, que amb 10 formacions, suposa el 12% de les formacions. Girona i Lleida compten amb un número de 9 i 7 formacions, és a dir, 11% i 8%, respectivament. En resum, a Barcelona es realitzen moltes més formacions que a cap altra província.

Totalitat d’alumnes de la formació del Col·legi de Fisioterapeutes 2013, separat per províncies

Seguidament, tenint en compte el volum de formacions que té cada província, de manera més concreta, analitzaré la quantitat d’alumnes de les diferents províncies de Catalunya, els quals van rebre formació al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Es pot dir que Barcelona va ser la província on més alumnes van rebre o pretenien rebre formació, ja que suposen un 67%, és a dir, 905 alumnes, li segueixen Lleida i Girona, que amb un 11%, cadascuna, suposen un número de 152 alumnes, a cada cas. D’altra banda, Tarragona suposa un 10% d’alumnes, és a dir, 138 alumnes. Per últim 22


cal dir, que hi ha un percentatge del 1%, és a dir 17 alumnes que van rebre formació al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que son alumnes de fora de Catalunya. Aquestes dates, lliguen amb l’anàlisi anterior, de les formacions que es van dur a terme a cada província, ja que la data més significativa, en tots dos casos, la trobem a Barcelona.

23


Anàlisis específic de formació 2013 Formació realitzada 2013: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació realitzada al 2013, podem dir que es van dur a terme un total de 34 formacions, de les quals 26 van tenir lloc a Barcelona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida i 3 a Girona. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Suposa un número elevat d’alumnes, que es tradueix en 432, és a dir un 64% dels alumnes.

-

Alumnes de Girona: Suposa un número bastant inferior a Barcelona, però alhora és la província que la segueix, amb un número de 84 alumnes, és a dir, un 13% dels alumnes.

24


-

Alumnes de Tarragona i Lleida: Suposen un número de 77 alumnes, a cada cas, la qual cosa es tradueix a un 11% dels alumnes, en cada cas.

-

Alumnes de fora de Catalunya: Suposa la xifra més baixa amb 6 alumnes, és a dir, tan sols el 1%.

Això suposa un número de 676 alumnes, dins d’aquest grup de formació. Comprenen això les dates més representatives que trobem en l’anàlisi d’aquestes gràfiques, és la següent: -

Tarragona i Girona tenen el mateix número de formacions, és a dir, 3, però Girona compta amb més alumnes que Tarragona, ja que té 84, el que suposa un 13%, mentrestant, Tarragona té 77 alumnes, però representa el 11% dels alumnes d’aquest grup de formació.

-

Tarragona i Lleida compten amb el mateix percentatge, o sigui 11%, mentre que el número de formacions no és el mateix, ja que Tarragona compta amb 3 i Lleida amb 2.

25


Formació en llista d’espera 2013: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formacions que va quedar en llista d’espera al 2013, podem dir que van quedar en llista d’espera un total de 29 formacions, de les quals 22 van quedar en llista d’espera a Barcelona, 3 a Girona i 2 a Tarragona i Lleida, en cada cas. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província queda de la següent manera: -

Alumnes de Barcelona: Suposa la quantitat d’alumnes més elevada d’aquest grup de formació, ja que compta amb 422 alumnes, la qual cosa es tradueix en un 72% dels alumnes.

-

Alumnes de Lleida i Girona: Amb un número de 61 i 56 alumnes, respectivament, Lleida i Girona, suposen el 10% dels alumnes, en cada cas.

-

Alumnes de Tarragona: Suposa una quantitat de 38 alumnes, és a dir, el 7% dels alumnes.

26


-

Alumnes de fora de Catalunya: Amb un número reduït d’alumnes, com és el cas de 7 alumnes, aquells que son fora de Catalunya, suposen el 1% de la totalitat dels alumnes.

Això suposa un total de 584 alumnes, en aquest grup de formació. Tenint això en compte, les dades més significatives que trobem en l’anàlisi d’aquestes gràfiques son les següents: -

Girona, tot i tenir 1 formació més en llista d’espera que Lleida, suposa el mateix percentatge d’alumnes que es van veure afectats, amb un 10% del total d’alumnes d’aquest grup de formació.

-

Tarragona i Lleida, tot i tenir el mateix número de formacions en llista d’espera, és a dir, 2 a cada cas, representen dates diferents en quant a alumnes, ja que

Tarragona amb 38 alumnes suposa el 7%, mentre que Lleida amb 61 alumnes, suposa el 10% dels alumes d’aquest grup de formació.

Formació cancel·lada 2013: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

27


En referència al grup de formació cancel·lada al 2013, podem dir que van quedar cancel·lades un total de 13 formacions, de les quals 6 van ser cancel·lades a Barcelona, 3 a Tarragona i 2 a Lleida i Girona, en cada cas. Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província queda de la següent manera: -

Alumnes de Barcelona: Suposa un número de 31 alumnes, és a dir, un 43% dels alumnes.

-

Alumnes de Tarragona: Hi ha una data de 21 alumnes, que es tradueix en el 29% dels alumnes.

-

Alumnes de Lleida: Amb un número de 10 alumnes, Lleida suposa un 14% dels alumnes.

-

Alumnes de Girona: Suposa una quantitat d’alumnes de 7 persones, és a dir, un 10% dels alumnes.

-

Alumnes de fora de Catalunya: Tenint en compte que 3 persones no pertanyen a cap de les províncies de Catalunya, aquesta secció suposa un 4% dels alumnes.

Això suposa una totalitat de 72 alumnes que es van veure afectats per el grup de formació que va quedar cancel·lada. Tenint això en compte, les dades més significatives que trobem en l’anàlisi d’aquestes gràfiques son les següents: -

Barcelona és on més formació es va cancel·lar, alhora que també és la província on més col·legiats es van veure afectats per les cancel·lacions, lògicament. Això vol dir que, amb un 43% del total d’aquest grup de formació, suposa casi la meitat de cancel·lacions.

28


-

Lleida i Girona compren amb el mateix número de formacions cancel·lades, és a dir, 2 a cada cas, però en canvi es veuen afectats més alumnes de Lleida que de Girona. O sigui, Lleida suposa el 14% amb 10 col·legiats que es van veure afectats per la cancel·lació de la formació, mentre que Girona suposa un 10%, és a dir, 7 alumnes que van trobar la formació cancel·lada.

-

Una altra data significativa la trobem en la secció de alumnes de fora de Catalunya, ja que en aquest cas, supera els percentatges anteriors i suposa el 4% amb un número de 3 persones.

Formació en llista d’espera (cancel·lada) 2013: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació en llista d’espera (cancel·lada) 2013, podem dir que van en llista d’espera (cancel·lades), un total de 10 formacions, de les quals 4 van tenir lloc a Barcelona, 3 a Tarragona, 2 a Girona i 1 a Lleida.

29


Tenint això en compte, podem dir que la quantitat d’alumnes de cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Suposa un número de 16 alumnes, és adir, el 64% de los alumnes.

-

Alumnes de Girona: Suposa un número de 5 alumnes, la qual cosa es tradueix en un 20% dels alumnes.

-

Alumnes de Lleida: Suposa un número de 3 alumnes, al qual cosa vol dir un 12% dels alumnes.

-

Alumnes de Tarragona: Suposa un número de 1 alumne, la qual representa un percentatge de 4%, en aquest grup de formació.

Això suposa un total de 25 alumnes, en aquest grup de formació. Tenint això en compte, les dades més significatives que trobem en l’anàlisi d’aquestes gràfiques son les següents: -

Tarragona, desprès de Barcelona, és la província de Catalunya on més formacions van quedar en llista d’espera, finalment cancel·lades, amb un número de 3 formacions. Però en canvi, Tarragona representa el percentatge més baix d’alumnes que es van veure afectats en aquest grup de formació, amb un percentatge del 4%, és adir, tan sols 1 alumne.

-

Altrament, Girona i Lleida, amb 2 i 1 formacions, respectivament, que van quedar en llista d’espera finalment cancel·lades, representen una data d’alumnes que es van veure afectats major que Tarragona. És a dir, Girona suposa el 20% amb 5 alumnes i Lleida suposa el 12% amb 3 alumnes.

30


Formació ajornada i en llista d’espera ajornada 2013: Separació per províncies i alumnes que hi ha de cada província

En referència al grup de formació ajornada i en llista d’espera ajornada 2013, podem dir que a cada cas va haver-hi una formació que va quedar ajornada i en llista d’espera ajornada, respectivament, en els dos casos a Barcelona. Tenint en compte el grup de formació ajornada 2013, podem dir que la quantitat d’alumnes que hi ha a cada província és la següent: -

Alumnes de Barcelona: Amb un volum de 2 alumnes, Barcelona suposa el 33% d’alumnes.

-

Alumnes de Tarragona, Lleida, Girona i alumnes de fora de Catalunya: En tots els casos esmentats, hi ha 1 alumne, la qual cosa vol dir que cadascuna d’aquestes províncies, de la mateixa manera que la secció de alumnes de fora de Catalunya, suposen un 17%, en la majoria dels casos, en cada cas.

31


Això suposa un total de 6 alumnes que van quedar afectats per l’ajornament de formació. En referència a la formació ajornada cancel·lada, tan sols hi havia 2 alumnes de Barcelona, per la qual cosa no es possible la representació en gràfica.

32


Conclusions de formació 2012 Tenint en compte les formacions realitzades, Barcelona, amb 30 formacions, és la província on més formacions es realitzen, alhora que també és la província on més col·legiats s’inscriuen als cursos, ja que suposa més de la meitat, amb un 69% d’alumnes. Seguidament Lleida, amb un número molt més inferior, suposa un màxim de 3 formacions i un 11% d’alumnes d’aquesta província. Girona amb 2 formacions suposa el 9%, mentre que Tarragona, amb 1 formació suposa el 10% dels alumnes. Això posa de manifest que a Tarragona hi ha més col·legiats que van voler fer formació que a Lleida, tot i que compta amb més formació que Tarragona. Tenint en compte la resta de grups de formació, els quals per diversos motius no es van dur a terme, a continuació es realitzarà una suma de tots aquests amb la finalitat de conèixer de manera global la quantitat de cursos i alumnes que es van veure afectats a cada província. Aquest anàlisi es realitzarà a través de gràfiques que engloben tots els grups de formació, excepte el de formació realitzada. És per aquest motiu que aquest anàlisi portarà el nom de “formació no realitzada”.

33


Formació no realitzada 2012

-

Barcelona, amb 36 formacions, suposa la província de Catalunya on més formacions no es van poder realitzar, alhora que també és la província on més alumnes es van veure afectats per la no realització de les formacions, ja que amb 378 alumnes, suposa el 70% del total de “formacions no realitzades”

-

Tot i que Lleida suposa la província amb més formacions no realitzades, desprès de Barcelona, tan sols compta amb 5 formacions no realitzades, però en canvi, representa el percentatge més baix d’alumnes afectats amb un 5%, és a dir, 25 alumnes. Això fa pensar que potser, a Lleida es proposen més formacions de les necessàries.

-

Contràriament, a Tarragona i Girona, tot i tenir 2 formacions sense realitzar, a cada cas, amb 63 i 69 alumnes, representen el 12% i 13%, respectivament. Degut a això, penso que s’haurien de fer més formacions Tarragona i a Girona, ja que el número de alumnes afectats entre les dues províncies, Tarragona i Girona, es considerable.

34


Conclusions de formació 2013 Tenint en compte les formacions realitzades, Barcelona, amb 26 formacions, és la província on més formacions es realitzen, alhora que també és la província on més col·legiats s’inscriuen als cursos, ja que suposa més de la meitat, amb un 64% d’alumnes. Seguidament Tarragona i Girona, amb un número molt més inferior, suposa un màxim de 3 formacions, en cada cas, però en canvi Girona suposa un 13% d’alumnes, mentre que Tarragona un 11% d’alumnes d’aquesta província. Lleida amb 2 formacions suposa el 11%, de la mateixa manera que Tarragona mentre que Tarragona, això vol dir, que potser a Lleida s’haurien de divulgar algunes formacions més, o tan sols, igualar a la formació que hi ha a Tarragona. Tenint en compte la resta de grups de formació, els quals per diversos motius no es van dur a terme, a continuació es realitzarà una suma de tots aquests amb la finalitat de conèixer de manera global la quantitat de cursos i alumnes que es van veure afectats a cada província. Aquest anàlisi es realitzarà a través de gràfiques que engloben tots els grups de formació, excepte el de formació realitzada. És per aquest motiu que aquest anàlisi portarà el nom de “formació no realitzada”.

35


Formació no realitzada 2013

-

Barcelona, amb un número de 34 formacions sense realitzar i 473 alumnes afectats, és a dir, el 70%, suposa la província amb més formacions sense realitzar.

-

Lleida, amb 5 formacions no realitzades, representa la província on menys formacions no van ser realitzades de tota Catalunya, desprès de Barcelona, però en canvi, representa un 11%, amb 75 alumnes, de col·legiats afectats per la formació no realitzada.

-

En canvi, Tarragona amb 8 formacions sense realitzar i Girona amb 7, suposen un data d’alumnes afectats inferior a Lleida, ja que representen el 9% amb 61 alumnes a Tarragona i 10% amb 69 alumnes, en el cas de Girona.

En aquest cas, les dates estadístiques indiquen que a Lleida s’haurien d’haver realitzar més formacions, pel volum d’alumnes de Lleida que es va veure afectat.

36

Estudi formació 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you