Page 1

Marta Romera Castillo Pràctiques al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya SESSIÓ: TREBALLANT EN EQUIP: RELACIÓ AMB COMPANYS/ES Sentit de la sessió: Amb freqüència, a la institució moltes de les decisions rellevants es prenen en equip, ja sigui en alguns moments per les decisions puntuals i individuals d’alguns dels seus membres o bé per la totalitat dels membres que conformen aquests equips. A diferència dels grups, els equips estan lligats a una sèrie de normes i a la pròpia estructura de la institució. Això suposa pensar que estan units a una sèrie de normes i canals de comunicació que esdevenen bàsicament formals. Per altra banda, cal distingir entre treball en grup i treball en equip. S’entén que el treball en grup no exigeix necessàriament la col·laboració entre els seus membres, mentre que, en un treball en equip s’espera aconseguir la col·laboració entre tots els membres que formen el grup. Y és que treball en equip és una competència personal: cadascun dels membres de l’equip ha de tenir la voluntat de treballar d’aquesta forma i fer una sèrie d’accions en aquesta direcció. La col·laboració entre si del grup de persones que formen un equip de treball en una institució afavoreix la coordinació entre elles de cara a assolir els objectius que s’han definit prèviament. A més, facilita les qualitat dels propis resultats i permeten augmentar la motivació i el grau de satisfacció per part dels seus membres, al mateix temps que, promou sinèrgies creatives. Per tant, els avantatges del treball en equip estan forçosament condicionats a la cohesió grupal i a l’estructura amb la que es disposa. La comunicació lliure i espontània pot convertir-se en una eina fonamental per tal de garantir el consens amb vistes a prendre decisions i solucionar problemes. Al seu torn, això representa, sens dubte, una millora del clima de treball, de l’esperit de col·laboració i tolerància entre els membres de l’equip. Aquesta sessió te com objectiu que l’alumnat sigui capaç d’identificar els equips de treball en una situació real, determinar les característiques de treball eficaç enfront dels equips ineficaços, saber valorar els aprenentatges del treball en equip o destriar l’existència de diversos rols i opinions assumides pels integrants d’un equip de treball. Al cap i a la fi, s’ha de promoure que l’estudiant reflexioni sobre la importància de ser conscients que tots els membres d’un equip comparteixen una missió, construeixen una història conjunta que els defineix i en darrera instància, tenen uns objectius i expectatives comunes. Fitxa a omplir per la Pràctica reflexiva •

Explica qui conforma el teu equip de treball i quina és la naturalesa de les relacions que s’estableixen entre els diferents companys/es Amb l’objectiu d’orientar la teva reflexió, pots utilitzar les següents preguntes: - Quin és el paper que juga cada persona implicada? - Existeix un equip de treball clar? - Quantes persones formen l’equip de treball? - Quines són les seves característiques? - Quin tipus de relacions s’estableixen entre els membres que el formen? - Quina és la teva valoració com a part d’aquest equip de treball? - Quins aspectes considereu que són fonamentals per a ser membre de l’equip?


De manera concreta, jo estic al departament de formació que està format per la cap del Departament, “Roser”, i l’administrativa de formació “Mari”, a més a més i ha més persones implicades però que treballen a les tardes i que per aquest motiu no conec. La cap del departament s’encarrega de diverses tasques, com gestionar la formació, en referència a escollir les ponències que fan els cursos, gestionar beques de formació, assessorar als col·legiats en qualsevol dubte que pugin tenir, preparar els cursos amb tota la informació rellevant per poder pujar a la web, etc. L’administrativa s’encarrega de preparar el material, les llistes d’assistència, trucar als col·legiats per tal d’omplir places, alhora que ajuda a fer les avaluacions a la cap, entre d’altres moltes tasques. He de dir, que des de el primer moment que vaig començar a fer les pràctiques, hem vaig sentir membre del grup i he pogut observar que el treball que realitzo és té en compte, de manera que ajudo i complemento tant a la cap com a la administrativa. La meva valoració en respecte a l’equip de treball es molt bona, tinc llibertat de fer en el moment que vulgui, amb el corresponent accés a les informacions del col·legi, i a més a més per la possible falta de personal, que he comentat a la fitxa anterior, penso que fa que el meu treball sigui més reconegut i que hem son assignades tasques importants i interessants.


Algunes preguntes per complimentar la fitxa

Has observat algun equip de treball al vostre centre de pràctiques? Sí. Hi ha més d’un departament, però com que uns es relacionen amb els altres, es pot dir que tots els treballadors de l’organització formen un gran equip de treball.

Quines creieu que són els avantatges de l’equip de treball que heu localitzat? Crec que, tot i treballar de manera col·laborativa, cada persona té assignades les seves tasques i això facilita el treball. Cadascú sap quin és el seu paper alhora que en qualsevol moment o quan sigui necessari, es treballa conjuntament i es duen a terme reunions quan és necessari. A més de treballar en conjunt, és tracta d’una feina que uns necessiten dels altres i això ho fa més enriquidor.

Quines són les característiques que fan que el treball en equip sigui eficaç? Quines són les regles bàsiques i necessàries que fan possible que el treball en equip funcioni al vostre centre de pràctiques? Per sobre qualsevol aspecte, el que he pogut observar, és que hi ha molt de respecte i això és primordial i per mi el punt de partida perquè el treball en equip sigui eficaç. Com he comentat, cada persona esta assignada a un departament i té les seves tasques establertes, alhora que les tasques d’un es relacionen amb els altres, de manera que moltes vegades hi ha reunions, ja siguin formals o informals, per parlar com fer les coses de la millor manera possible, sempre tenint en compte la diversitat d’opinions.

Quins són els errors que caracteritzen a l’equip de treball observat? Crec que el punt feble a l’hora de treballar es troba en el sistema informàtic, tot i que la persona encarregada de l’informàtica fa tot el que pot i més, he de dir que el sistema operatiu que té l’organització no és el més adient, ja que moltes vegades he escoltat queixes, i jo mateixa he pogut observar que moltes vegades hi ha problemes i que alguns programes es podrien modernitzar.

Podríeu establir un llistat de conductes observables en l’equip de treball? En el temps que porto realitzant les pràctiques, he pogut observar que els departaments estan diferenciats, però que alhora es troben en constant relació. De manera general, observo que es parla de manera oberta algunes qüestions, com poden ser preguntes concretes de un departament a altre, com pot ser el de formació amb el de comunicació i que també es fan sovint reunions per aclarir alguns dubtes, preparar de manera conjunta alguns aspectes de cursos o de divulgació dels mateixos. Per això es fan reunions amb els caps dels departaments, aquestes reunions entre uns departaments i altres o els membres dels mateixos departaments, com persones externes, es realitzen sovint.


Quins són els objectius de l’equip de treball analitzat al vostre centre de pràctiques? L’objectiu primordial del centre de pràctiques resideix en oferir als col·legiats un servei de qualitat, en referència a la divulgació de les informacions a la web, una oferta de cursos, seminaris i tallers potent, a més a més d’un servei d’orientació laboral i judicial, que es porta a terme tant via telefònica, via mail o realitzant una visita concertada al mateix col·legi.

Consideres que les tasques que han d’abordar aquest equip de treball observat estan ben perfilades? De quina manera es podrien establir millores? Penso que les tasques estan ben definides, però si és cert que per tota la feina que hi ha, penso que el personal no és el suficient, i això podria provocar saturació dels treballadors per excés de feina, fet que és solucionaria amb més personal.

Quines relacions creus que s’estableixen entre l’equip de treball i la resolució de problemes? Pel que he pogut observar l’equip de treball respon bé enfront la resolució de problemes, però he de dir que encara he d’investigar més l’organització ja que, de moment , nomes he treballat en el departament de formació.

Quines eines, recursos o estratègies podem emprar per tal d’avaluar el treball en equip a la vostra institució? Crec que seria molt interessant realitzar enquestes de clima laboral als treballadors, per tal de poder detectar de manera més exhaustiva que pot fallar en els equips de treball.

Altres recursos Armengol, Carmen (Coord.) (2002). El Trabajo en equipo en los centros educativos. Barcelona: Editorial Praxis. Bonals, Joan (2004). El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: Graó. Katzenbach, Jon R. (2000). Granica, cop.

El Trabajo en equipo: ventajas y dificultades. Barcelona[etc.]:

Cembranos, Fernando (2003). Grupos inteligentes : teoría y práctica del trabajo en equipo. Madrid : Editorial Popular, DL. Gago, Lourdes, Escalante Eva (2006). Relacions en l’equip de treball. Barcelona: McGraw-Hill.


Hartzler, Meg (1999). Teoría y aplicaciones del trabajo en equipo: cómo preparar equipos de trabajo eficaces. México: Oxford University Press. Leite, Analia E. (2007). Profesorado, formación e innovación: los grupos de trabajo como vía para la construcción de un profesorado reflexivo y crítico. Sevilla: Cooperación Educativa Kikirikí. Palomo Vadillo, María Teresa (2007). Liderazgo y motivación de equipos de Trabajo. Pozuelo de Alarcón: ESIC. Sánchez, Manuel, Troyano, Yolanda (2003). Trabajando con grupos: técnicas de intervención. Madrid: Pirámide. Stewart, Greg L. (2003) Trabajo en equipo y dinámica de grupos. Barcelona: Limusina Wiley. Urcola, Juan Luis (2008) Dirigir personas: fondo y formas. Madrid: ESIC.

Treball en equip relació amb els les companyses practicum 3  
Advertisement