Børn og unge Ærø Kommune

Page 1

BØRN & UNGE Kommunale tilbud på Ærø

Børn- og unge SUNDHEDSPLEJEN ÆRØ KOMMUNE Soltoften SFO M O PÆ L A P P E N Børnehus

Velkommen til B&U Ærø

I denne folder kan I læse om de kommunale dagtilbud, skoler, fritidstilbud og myndigheder inden for børn- og ungeområdet på Ærø.

Vil I vide mere, eller har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte den enkelte institution eller myndighed pr. tlf. eller pr. mail. I kan også finde mere information på Ærø Kommunes hjemmeside: www.aeroekommune.dk.

God læselyst.

Sundhedsplejen på Ærø

”En sundhedspleje, hvor nærhed er et vilkår, der skaber gode betingelser for et tæt tillidsfuldt samarbejde”

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge på Ærø og deres familier. Sundhedsplejen følger børnene med vejledninger, undersøgelser og sundhedsfremmende tiltag fra de er nyfødte, gennem skoletiden, helt frem til ungdomsårene. Formålet med vores kontakt er, at vi sammen skaber de bedste muligheder for, at børnene er sunde, raske og i trivsel, samt bliver i stand til at tage vare på egen sundhed.

Sundhedsplejerskens kontor er beliggende i Marstal, men vi mødes også hjemme hos jer, i dagtilbuddene, på skolen og andre steder på øen.

Helt særligt for Ærø er, at vi sammen med jordemoderen starter vores samarbejde med jer familier allerede under graviditeten.

Ærø Kommunale Dagpleje

”Et trygt sted at starte”

Læs mere på

www.aeroekommune.dk

Tlf. 2370 1207

Vi passer børnene i hjemlige, trygge omgivelser og møder dem med omsorg, anerkendelse, kontakt, smil og glæde. Vi leger os til læring og har tænkt læreplanen ind i alle dagens aktiviteter. Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne og selvbevidste ved at inddrage dem i dagens rutiner og gøremål.

Vi er fordelt på det meste af Ærø og har derfor forskellige muligheder i vores nærmiljø, som vi bruger i vores dagligdag. For at dagplejebørnene får mulighed for at være del af et større børnefællesskab, mødes vi i legestue sammen med andre dagplejere.

Vi er alle naturdagplejere og med i Friluftsrådets ”Grønne Spirer” samt ”Blå Spring Ud”, og det giver derfor sig selv, at vi ofte boltrer os i og undersøger den ærøske natur, der omgiver vores dagplejehjem.

Læs mere på

www.aeroedagpleje.aula.dk

Tlf. 6352 5613

KOMMUNE
SUNDHEDSPLEJEN ÆRØ

Børnehuset Mopælappen – Vuggestue og børnehave

”Børnehuset, hvor leg og nærvær bliver til læring og livsduelighed”

Børn skal være børn, så længe de er børn, og vi har derfor legen med i alt, hvad vi gør og tror på, at leg i en atmosfære med deltagende voksne, skaber læring og livsduelighed.

Mopælappen ligger i Marstal på en dejlig stor grund midt i byen. Vi har mange kvadratmeter – både ude og inde. I vores nærmiljø er der skole, hal, skov, hav, strand, by og erhverv. Børnehuset rummer vuggestuen Muslingen, småbørnsgruppen Krabberne, samt de tre børnehavestuer: Søstjernen, Blæksprutten og Søhesten. Vi har kostordning og en børnekok.

Mopælappen er en integreret institution. Det skaber genkendelighed og tryghed i overgangen mellem småbarns- og børnehavelivet, at man kender huset, omgivelserne, medarbejderne og børnegruppen. Det skaber også en helt særlig dynamik, at huset rummer børn i mange aldre. En dynamik, vi sætter pris på og værner om.

Læs mere på

www.mopaelappen.aula.dk

Tlf. 6352 6420

Børnehaven Kernehuset

”En lille børnehave med en stærk kerne”

Et lille sted giver helt særlige muligheder for at skabe en rolig atmosfære, hvor vi kender hinanden og nærvær og tilgængelighed er i centrum. Alt sammen noget, vi værner meget om hos os i Kernehuset.

Børnehaven ligger i Ærøskøbing midt mellem by og strand. Udover selve Kernehuset, har vi også mulighed for at benytte faciliteterne i den nærliggende bygning Knasten. Vi har kostordning og en børnekok. Alle børnehavens børn er samlet fra morgenstunden og indtil kl. 9.00. Herefter går vi ud i mindre aldersopdelte aktivitetsgrupper. Eftermiddagen tilbringer børnene sammen på legepladsen.

Vi har et helt unikt primitivt natursted kaldet Stalden, 250 meter fra børnehaven, lige ved strand og skov. Her er udsigt over havet, græssende dyr, bålsted, træ-værksted og klatretræer. Vi har her fokus på naturens ressourcer og arbejder med bæredygtighed i børnehøjde. I naturen ved Stalden er der højt til loftet, og børnenes fantasi og nysgerrighed styrkes gennem fælles oplevelser.

Læs mere på

www.kerne-huset.aula.dk

Tlf. 6252 1959

M O PÆ L A P P E N

Marstal Skole

”Værdifulde og trygge elever i et ansvarsfuldt fællesskab”

Marstal Skole

Marstal Skole er hele Ærøs folkeskole. En skole, hvor trivsel og omsorg er hjørnestenene i vores pædagogiske tilgang. Vi værdsætter den enkelte elevs unikke potentiale og tror på, at når eleverne føler sig set og hørt, blomstrer de både personligt og fagligt. Vi stræber efter at skabe et trygt og støttende, samt inkluderende læringsmiljø.

Eleverne på skolen er fordelt fra 0.klasse til 10.klasse. Skolen har et-to spor afhængig af årgangenes størrelser. Marstal Skole ligger centralt i Marstal – tæt ved by, erhverv, skov, vandhul, havn, strand og vand, hvilket giver os unikke muligheder for at dyrke nærmiljøet og udelivet. Vi tager ofte også bussen og besøger og benytter hele øens tilbud.

Vores skole er i stadig udvikling, og vi har fokus på en refleksiv og udviklende praksis, samt at imødekomme de skiftende behov hos vores elever. Vi har bl.a. samarbejde med Skolestyrken.dk, så vi fortsat kan styrke trivslen og arbejdet med fællesskab, samt forebygge mobning.

Læs mere på

www.marstalskole.aula.dk

Tlf. 6352 6400

Soltoften – SFO

”Fritid med frihed og plads til mange former for leg og udfoldelse – sammen eller alene”

Soltoften SFO er for børn fra 0.-3.klasse. Børnene er hos os i deres fritid, og de skal have lov til selv at bestemme, hvad de har lyst til at lave. Vi er nærværende voksne, der har meget fokus på at samtale med børnene. Vi tilbyder planlagte aktiviteter og understøtter deres frie leg med interesse og redskaber.

Soltoften er beliggende på Halvejen 24 i Marstal – lige ved siden af skolen. Soltoften er en helt nybygget SFO. Her er legorum, læserum, rum til konstruktionslege, motorikrum, krearum, dukkerum, køkkenfaciliteter i stort samlingsrum. Udendørs er der legeplads med udfordrende legemiljø, der er bundet sammen med skolens indskolingsmiljø.

Mange af medarbejderne i SFO’en er også ansat på Marstal skole i indskolingsklasserne. Det betyder, at vi kender børnene rigtig godt – og de kender os. Det er med til at sikre det hele billede af barnet, og hvad der omgiver det.

Læs mere på

www.marstalskole.aula.dk

Tlf. 6352 5615

Viften Ærø– Fritid for børn og unge

”Fritid, frihed, kultur & dannelse”

Viften blev til som en sammenlægning af Ærø Musikskole og Ærø Ungdomsskole og er en bred VIFTE af tilbud: Juniorklub, ungdomsklub, billedskole, musikskole, teaterværksted, knallertværksted, udvekslingsrejser. Derudover kan man gennem os erhverve sig knallertkørekort, jagttegn, førstehjælpsbevis. Vores mission er at skabe stærke fritidstilbud, der bidrager til børn og unges trivsel, dannelse, personlige og sociale udvikling.

Viften har kontor og faste lokaler i Marstal, tæt på skolen og Ærøhallen, men vi har aktiviteter over hele øen.

Vores fokus er, at der skal være tilbud til både krop og sjæl, hånd og ånd. Vi arbejder for at skabe trygge rammer og rum for børn og unge i deres fritid og har fokus på at inkludere alle, som kommer hos os. Vi sætter børnene og de unges medbestemmelse højt – det er DERES fritid – og vi er derfor altid åbne for nye ideer, der kan realiseres inden for vores rammer.

Læs mere på www.viften.net

Tlf. 2046 6408

Børn- og ungeafdelingen

”Børns stemme – vores vigtigste ressource”

De særlige geografiske omstændigheder, der kendetegner en lille ø, skaber unikke muligheder for, at vi på børn- og ungeområdet kan arbejde tæt sammen på tværs af fagområder, kompetencer, institutioner og myndigheder. Og det gør vi! Vi samarbejder med jer familier om at sikre den bedst mulige trivsel for jeres børn.

På Børne-ungeområdet er der ansat børn- og ungerådgivere, en SSP- og ungekonsulent og familierådgivere, som har tæt kontakt til øens institutioner og sundhedsplejersken. Børn- og ungeafdelingen er beliggende på rådhuset i Ærøskøbing, men vi mødes også på skoler, i dagtilbud og hjemme hos jer.

Alle børn, unge og familier kan få brug for råd, vejledning og hjælp, og vi står klar til sammen og på tværs – i et åbent og anerkendende samarbejde med jer og jeres barn – at løse de udfordringer, der kan dukke op igennem et børneog ungdomsliv.

Åben Anonym Rådgivning/Ungekontakten

Åben Anonym Rådgivning er et samarbejde, som Ærø Kommune har med Svendborg Kommune. Her kan forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, samt børn og unge op til 25 år henvende sig, hvis de oplever udfordringer, problemer, reaktioner på livsomvæltninger og konflikter.

Der tilbydes desuden et kortere forebyggende forløb – evt. i grupper – med det formål at afhjælpe og håndtere problemer inden de vokser sig store.

Samtaler kan foregå på Ærø, hvor vi har til huse i ”Knasten” i Kildehaven i Ærøskøbing.

Læs mere
www.svendborg.dk
Anonym Rådgivning Tlf. 2331 7123
Tlf.
mere
www.aeroekommune.dk
Åben
Ungekontakten
2488 6653 Læs
Børn- og Ungeafdelingen – Tlf. 6352 5000 Familiekonsulent – Tlf. 4040 0376
SSP- og ungekonsulent – Tlf. 5177 9107
Layout
og tryk: Mark & Storm Grafi sk
·
Foto: Bjarne Jørgensen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.