Fiskerbladet 5 2020

Page 8

AF LÆRKE WORSØE

DET BLÅ SPISEKAMMER ER FREMTIDENS REDNING

Havets ressourcer er afgørende, hvis kloden skal nå sine klimamål. Projektet ”Mad til milliarder fra havet” gør op med fordommene og viser vigtigheden af fiskeri i fremtiden. ”Der skal serveres proteiner fra havet, hvis vi skal spise bæredygtigt. Så simpelt er det,” slår Axel Boisen fast. Han er tovholder på projektet ”Mad til milliarder fra havet,” som Fiskeri- og Søfarts-

museet i Esbjerg skaber i 2020. Målet er en rejsende museumsudstilling, et interaktivt undervisningsmateriale og en national konference i slutningen af året.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er landets museum for erhvervsfiskeri, og derfor har de påtaget sig opgaven at oplyse om fiskeriets bæredygtighed. ”Diskussionen af fiskeriets bæredygtighed handler næsten kun om bestandenes størrelser. Ikke fødevarens CO2-aftryk. Og det er en klimamæssig fejl, for intet andet animalsk protein er generelt mere bæredygtigt,” siger Axel Boisen. Projektet har modtaget støtte fra Fiskeristyrelsen samt de øvrige samarbejdspartnere i projektet, Danmarks Pelagiske Producent Organisation, Dansk Akvakultur, Hedeselskabet og Marine Ingredients Denmark. ”Vi håber, at almindelige mennesker - og ikke mindst de unge - kommer til at få en bedre forståelse af moderne fiskeri; Hvordan det foregår og hvilket fødevarepotentiale, havet rummer. Vi vil sætte fokus på den gode historie og gøre op med myten om, at vi

støvsuger havene for fisk,” siger direktør i DPPO, Esben SverdrupJensen. MARINE PROTEINER ER EN CENTRAL FODERINGREDIENS Direktør i Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, vil sætte spot på den gode historie med særligt fokus på fiskemel og -olieindustrien. ”Marine proteiner er nogle af de mest bæredygtige proteiner og med det laveste klimaaftryk, og de spiller en central rolle i fødevareproduktion som en central foderingrediens til især den hastigt voksende globale akvakultur. Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring, hvordan disse proteiner går videre i fødekæden,” siger Anne Mette Bæk. ”Vi må og skal have vendt fødevarediskussionen til noget positivt, så facts og åbenhed er den eneste vej frem,” siger Axel Boisen. ”Mad til milliarder fra havet” har premiere i efterårsferien.

Om så vi flyver en lokalt produceret laks til Kina og tilbage, så er den stadig mere bæredygtig at spise end en ko,” siger Axel Boisen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet. PRIVATFOTO

8

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.