Fiskerbladet 5 2020

Page 18

Sådan tager østersbankerne sig ud i Naturpark Vadehavet.

FOTO: RØMØ SHELLFISH

AF JENS NØRGAARD

INVASIVE ØSTERS TRUER MED AT KVÆLE LIVET I VADEHAVET

Såfremt der ikke åbnes op for fiskeri af den invasive Stillehavsøsters vil alt liv af fisk og skaldyr om få år være kvalt i Vadehavet. De invasive østers har cementeret sig på banker og på bunden af Vadehavet uden mulighed for at fauna, fisk, blåmuslinger, krebs og naturlig grøde samt amøber får mulighed til at udvikle sig og overleve. De invasive arter kvæler enhver form for udvikling herunder næring til de mange andre arter som endnu trives i den danske naturpark. Ifølge DTU-Aqua har Stillehavsøsters over et par gydeperioder formeret sig fra 72.000 tons til måske 100.000 tons eller mere i Vadehavet. At det er gået så stærkt hænger sammen med formeringsprocessen iblandt Stillehavsøsters. I gydeperioden udklækker østers ca. 3-4 mio. larver. Disse larver/amøber cementerer sig på bunden eller hvor de ellers kan finde plads. Løsningen på problemet med de invasive arter i Vadehavet er nye og forenklede regelsæt. Det baserer sig på en midlertidig tilladelse, der blev udstedt i september sidste år og som er gældende frem til den 31. maj i år. Netop den tilladelse synes nu overhalet indenom af fiskeriministeren, der arbejder på en bekendtgørelse til den nuværende ordning.

18

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Det har fået de sidste to inkarnerede østersfiskere på Rømø den 65-årige Ole Daugaard og hans Partner den 60-årige Jan Rasmussen til at øjne nye og spændende muligheder for østersproduktion fra deres virksomhed Rømø Shellfish i Havneby med op til 15-20 ansatte i første omgang. Betingelsen er en transparent tilgang og lovgivning på området. Det vil kunne bidrage til at potentielle investorer måske kan tiltrækkes. DRUKNER I BUREAUKRATI Som forholdene er i dag, hvor Fiskeriministeriet har givet lov til midlertidigt fiskeri efter Stillehavsøsters i Vadehavet, begrænses

en fisker i at udøve sit erhverv via en ”bunke” bekendtgørelser. Disse kan bedst beskrives som udarbejdet af folk uden indsigt i øvrigt i dansk fiskeri. Det er kompetencestridigheder mellem Naturstyrelsen og Fiskeristyrelsen, der ødelægger mulighederne i østersfiskeri. Vi er ikke ude på at belaste havbunden. Det modsatte er tilfældet, fortæller de to fiskere som har specialiseret sig i østersfiskeri: - Vi taler for døve øren siger fiskerne videre i forhold til dem inde på ”Stenbroen” i København. Heldigvis ser det ud til at et par af vore fremtrædende politikere med tidligere fiskeriminister

Eva Kjer Hansen i spidsen kommer til undsætning! UDFØRER PIONERARBEJDE Ifølge Fiskeriministeriet kan Stillehavsøsters i Vadehavet ikke udryddes. Men som det hedder: -udbredelsen kan begrænses bl.a. med fiskeri! Som erhvervsfisker er det tilladt at bruge et håndholdt redskab – brile/rive f.eks. – og håndplukke eller rive østers sammen i National Park Vadehavet. Det siger næsten sig selv, at det umuliggør et levebrød. Ved at skrabe på bankerne fra en fladbundet pram med en mindre motor vil fiskerne kunne forsyne

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.