Page 1

FÖLDEÁK

-1-

1

FÖLDEÁK

18. évfolyam 2. szám ----

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2011. február

(Kányádi Sándor: Szigorú még a tél) (részlet) Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet, vékonyodik a jég és megreped.

Kányádi Sándor: Február Délfelé

Reggel

Estefelé

Ereszt az eresz: csöpp-csöpp-csurr! Izzad a hó és kásásul. Fázik a hóember, didereg. Kacagnak rajta a verebek.

Reggel az ember ki se lát, annyi, de annyi jégvirág nyílott az éjjel az ablakon. És szánkáz a szél az utakon.

Bújnak a cserepek alá a verebek: csip-csirip. Hideg van, hideg a mindenit! Az ablak üvege citeráz, szaporáz. Az ajtón ijedt kis szelecske kotorász. Brummog az erdő is, dörmögő hanglemez. Morog a medve. ébredez.

- 2011. 1-

február

Tartalom: 2-3. oldal: 4-5. oldal: 5-7. oldal: 8. oldal: 9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal

Önkormányzati hírek Iskolai mozaik Egyházi oldal Civil szervezetek bemutatkozása Múltidéző Vöröskereszt, horgászbál Ötletmorzsák, Teleház Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartotta meg rendkívüli ülését, melyen az alábbi döntés született: A képviselő-testület a TIOP-1.1.1/07 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése - „Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése a földeáki Návay Lajos Általános Iskola részére” című, TIOP-1.1.1/07/1-2008-0328 számú projekt egyszerű közbeszerzési eljárására pályázatot írt ki, az ajánlattételi felhívást , és a dokumentációt jóváhagyta. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. - A képviselő-testület 2011. január 26-án tartotta meg soros ülését, melyen az alábbi döntések születtek: Először Vass Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről: December16-án Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására munkaszervezet kialakításának megbeszélésén, illetve a Tisza Volán Zrt. makói buszállomás átadásán vett részt. December 19-én került megrendezésre a Művelődési Házban az Idősek Ünnepe. Köszönetét fejezte ki a Földeáki Citerazenekar és Pávakör fellépőinek, valamint a Száraz-ér és Szarkaláb Néptánccsoportok fellépőinek és tanáraiknak. December 21-én volt az Ünnepváró rendezvény a községben. A polgármester köszönetét fejezte ki : - Mentálhigiénés Egyesület tagjainak, - Fellépő óvodásoknak és óvodapedagógusoknak, daduskának, - Fellépő általános iskolásoknak és felkészítő pedagógusoknak. December 2-én részt vett a Szennyvíz Társulási Tanács ülésén. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a belvíz elleni védekezést az Achim A. utcán szivattyúzással és a Mátyás utcai átereszek tisztításával megkezdte. December 30-án Görbe József vállalkozóval a külterületi belvízhelyzetet szemlélték meg. December 28-29-31-én a Tisza-Marosszögi VGT munkagépével Achim u. csatorna, Köztársaság téri átereszek, Kossuth u. mögötti csatorna és áteresz, Martinovics u.-i (Dehény L.u-Bem apó u.) csatorna, Zrínyi I. u.-i csatorna kotrása, tisztítása történt meg. Hoffmanné Lele Anikó és Pál Ferenc vállalkozók a kitermelt földet felrakatták, elszállíttatták és deponáltattak, mindezt vállalkozói díj és költségtérítés nélkül.

- 2011. 2-

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is folyamatosan szivattyúzták a belvizet. Az Önkormányzat nevében megköszönte az önzetlen közösségért végzett munkát, tevékenységet. 2011. Január 04-én intézményvezetői megbeszélést tartott. Elmondta, hogy a Bölcsőde január 10-étől fogadja a gyermekeket az építkezés miatt. Január 06-án I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el. Elektromos szennyvízszivattyú került megvásárlásra. Munkaügyi központ makói kirendeltségén közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatón vett részt. Január 07-én a József A. u. szintezése történt meg a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat által, valamint az áteresz takarítása WOMA csatornatisztítóval (Kiri, Köztársaság tér, Névtelen utca). Január 10-én a Makói kistérség Többcélú Társulási Tanács közfoglalkoztatással kapcsolatos egyeztetésen vett részt, majd a Dr. Diósszilágyi Sámuel Rendelőintézet és Kórház partnerségi találkozóján. Január 13-án Polgármesteri Fórumon vett részt Makón Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony részvételével. Ideiglenes áramlekötés történt a József A. u. 1. A-oszlopra. A Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén vett részt, ahol tájékoztató hangzott el a hidrológiai helyzetről (ATIKÖVIZIG), valamint a Cs.m.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság belvíz elleni tevékenységéről. Január 18-án volt Szociális Bizottság ülése, illetve rendkívüli képviselőtestületi ülés megtartására is sor került. Ez utóbbi ülésen a TIOP pályázat eszközeire közbeszerzési ajánlattételi kiírása történt meg. Január 19-én Intézményi Társulások 2010. évi költségfelosztás elszámolásának ill. 2011. évi költségfelosztás elveinek egyeztetése történt meg Hajnal Gábor polgármester úrral. KÖZMUNKA keretében elvégzett feladatok (2010. december 15-január 19.): - önkormányzati levelek kikézbesítése, szórólapok kihordása - csatornák, csatorna átereszek tisztítása - önkormányzati rendezvények előkészületi és utómunkái Ezt követően a társadalmi szervezetek beszámolója hangzott el az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról. E napirenden belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egylet, a Földeáki Torna Club, a Návay Lajos Diáksport Egyesület, a Tekeszakosztály a Földeáki Mentálhigiénés Egyesület, a Vöröskereszt

február


1 3 FÖLDEÁK helyi szervezete, a Mobil F.F.E., Cukorbeteg Klub, a Az előterjesztések között a Csongrád Megyei Citerazenekar és Pávakör, valamint a Földeáki Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Színkör vezetői számoltak be a 2010. évi koncepciójának felülvizsgálatára került sor, a önkormányzati támogatás felhasználásáról. testület az abban megfogalmazott fejlesztési célokkal Következő napirendként a helyi egyetértett. közalapítványok, így a Földeák községért „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Közalapítvány, a Földeáki Iskolásokért támogatására” pályázat benyújtásáról döntött, a Közalapítvány, illetve a Földeáki Napöziotthonos Békés megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Óvodásokért közalapítvány elnökei tartottak Makói Kirendeltségéhez 2011. évben 75 fő rövid beszámolót elmúlt évi munkájukról. időtartamú közfoglalkoztatására. -3-

Helyesbítés: A 2011. januári számban tévesen jelent meg az ivóvíz-szolgáltatás alapdíja. A helyes összeg: bruttó 435,40 Ft/hó. HIRDETMÉNY - szigorlati jegyzőkönyv másolat

A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET felsőfokú nappali illetve levelező tagozatos hallgatók részére (első diploma megszerzésére ) TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA. Az ösztöndíj egy szemeszterre szól ( 2011. 02. hó-tól - 2011. 06. hó-ig ), Pályázati feltétel: - A hallgató, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása („ Földeáki polgárság „) - Megfelelő tanulmányi eredmény Csatolandó: - a 2010/2011. I. félév leckekönyv másolata, melynek tartalmaznia kell a tanulmányi eredmény átlagát is,

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy szuverén módon döntsön, mérlegelje az egyes felsőfokú oktatási intézmények követelményrendszerében, az elérhető diploma súlyában meglevő különbségeket, a megszerzendő végzettség lakóközösségünkre gyakorolt hatását, stb. Az ösztöndíj elnyerése a hallgató részéről jogi elkötelezettséget nem, a hovatartozás erkölcsi elkötelezettségét jelenti. Pályázati határidő: 2011. február 28. Pályázati nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségi Hivatal adócsoportjánál. Földeák, 2011. január 31. Kovács Istvánné s.k. Kuratórium Elnöke

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG 6726 Szeged, Fő fasor 16-20. Tel.: (62) 592-600, Fax: (62) 592-565 www.onyf_szeged@onyf.hu Kihelyezett ügyfélszolgálata Makó NYUGDÍJ ÜGYEKBEN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS: MINDEN HÓNAP 2. ÉS 3. CSÜTÖRTÖK 8-13 ÓRÁIG 2011.évben az alábbi időpontokban: Február10. Június 9. Október 13. 17. 16. 20. Március 10. Július 14. November 10. 17. 21. 17. Április 14. Augusztus 11. December 8. 21. 18. 15. Május 12. Szeptember 8. 19. 15.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

- 2011. 3-

február


-4-

4

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK

L

ezárult a 2010/2011-es tanév első féléve. 2011. január 21-én kapták meg tanulóink az első félévi bizonyítványukat. Örömünkre szolgál, hogy ebben a félévben is értek el tanulóink kitűnő eredményt. Gratulálunk nekik, kívánjuk, hogy év végére is megőrizzék ezt a teljesítményt. Iskolánk pedagógusai szeretnék, ha a tanév végén még többen csatlakoznának hozzájuk. Félévkor kitűnő bizonyítványt kaptak alábbi tanulóink: 1.a: Futó Mária, Guti Zsolt, Horváth Eszter, Kocsis Zalán, Kosztolányi Emese, Nagy Krisztián, Süli Anna, Szabó Katinka, Vízhányó Dorka 1.b: Bertóti Bianka, Czveiner Ákos, Kecskeméti Gergő, Kis Virág, Torma Bodza, Vass Virág, Zékány Melinda 2.o: Gulyás Ádám, Lele Norbert, Palócz Léna, Szabó Dóra, Szabó Hanna, Szabó Nikoletta, Varga Viktor 3.a: Bertóti Dorina, Kovács Dávid, Molnár Zétény, Szabó András, Telek Benedek, Tóth Vivien 3.b: Bakacsi Réka, Görbe Péter 4.a: Gilinger Tibor, László Letícia, Máriás Dávid, Zékány Gabriella 4.b: Borbíró Csanád, Horváth Noémi, Oláh Odetta, Vass Csongor 5.o: Bajusz Andrea, Guti László, Hoffmann Réka, Ocskó Anna 6.b: Horváth Fanni, Hoffmann Márk, Lele Dóra, Pataki Dóra, Tapasztó Fanni, Vass Bálint Félévkor jeles eredményt értek el a következő tanulók: 1.a: Papp Barbara, Vízhányó Norbert 1.b: Dózsa Viktória, Hartenstern Evelin, Mészáros Martin, Tóth Nikolett 2. o: Ádók Diána, Angyal Levente, Hartenstern Kevin, Kis Imre, Kiss Csanád, Máriás Diána Nóra, Megyesi Ferenc, Trényi Róbert 3.a: Virág Zsófia 3.b: Dani Vanessza, Lakatos Lili, Szűcs Edina 4.a: Kovács Enikő, Dekker Eliza, Mezei Patrik 5.o: Görbe Eszter, Lele Zoltán 6.b: Csányi Bíborka, Kardos Dániel 7.o: Csányi Helga 8.b: Bajusz Bálint, Balázs Bence, Wéber Éva Dominika

Színházlátogatás 2011. január 26-án iskolánk 35 felső tagozatos tanulója és 6 pedagógusa látogatott el a Szegedi Nemzeti Színházba bérletes előadás keretében. A felső tagozatosoknak ebben az évben ez volt az első előadás, Csajkovszkij: Anyegin című operáját tekintették meg. A színvonalas, látványos előadás nagy tetszést aratott tanulóink közt. Német országismereti verseny Az európai nyelvek világnapja alkalmából a Makói Általános Iskola német országismereti versenyt hirdetett a térség felső tagozatos diákjai számára. A 2011. január 25-én megrendezett csapatversenyen iskolánkat 4 csapat képviselte, ahol főleg német nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk. Csapataink az alábbi helyezéseket érték el: 2 hely: Horváth Fanni, Pataki Dóra, Tapasztó Fanni 3. hely: Görbe Eszter, Ocskó Anna, Lele Dóra, Csányi Bíborka 4. hely: Guti László, Lele Zoltán, Kocsis Iván 5. hely: Hoffmann Márk, Kardos Dániel, Szatmári Réka Felkészítők: Berényi Lászlóné, Pappné Tóth Ildikó Sporthírek 2011. január 28-án rendezték meg a Makón a Városi Sportcsarnokban a Város és városkörnyéki serdülő terematlétikai versenyt, melyen iskolánk tanulói szép helyezéseket értek el. A térségi versenyen az alábbi helyezések születtek: Hoffmann Réka: rajtverseny, 1. helyezés Tapasztó Fanni: távolugrás, 2. helyezés Farkas Dániel (5.o): medicinlabda lökés, 3. helyezés Kardos Lucia: medicinlabda lökés, 3. helyezés Hajdu Márk: rajtverseny, 2. helyezés Horváth Fanni: medicinlabda lökés, 2. helyezés Pataki Dóra: medicinlabda-lökés, 3. helyezés Máriás Bence: rajtverseny, 3 helyezés Felkészítő: Lele Zsuzsanna Tóth Imre igazgató

Néptáncosok köszönete: Nagyon köszönjük a részünkre felajánlott 1-1 pár bőrcsizmát Sándor Jánosnénak és Gilinger Józsefnek! Köszönjük az új Teleház lépcsőházának festését Ötyömnek! Köszönjük a Teleház irodahelyiségének festését Robinak! a Teleházasok

- 2011. 4-

február


-5-

FÖLDEÁK

1

5

Alapítványi hírek Tisztelt Szülők! Kérjük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is támogassák iskolánkat a Földeáki Iskolásokért közalapítványon keresztül. Ebben az évben a tantárgyi eszközök-, az oktatást segítő informatikai eszközök-, és a focipálya fejlesztésére gyűjtünk.

adószáma:

Kiadás Iskolai programok 85.000.Nyári tábor, úszótanf. 125.000.Versenyek nevezési díjai 99.000.Jutalomkönyvek 28.000.Tanulmányi kirándulás 237.000.Záró egyenleg 1.932.000.Összesen: 2.506.000.-

Bevétel Jövedelemadó 1%-a 536.000.Befizetések 63.000.Jótékonysági est 239.000.Támogatások 50.000.Nyitóegyenleg: 1.618.000.Összesen:

Segítségüket ezúton is köszönjük! A Földeáki Iskolásokért közalapítvány 18460636-1-06

2.506.000.-

Dr. Varga Károly a kuratórium elnöke

EGYHÁZI OLDAL A családok éve Szent Család vasárnapján elkezdődött a családok éve. A Püspöki Kar körlevele a legfontosabb intézménynek nevezi a családot. Ez valóban így van, fontos intézmény, de nem érzékelhető valódi fontossága az Isten emberről elgondolt terve nélkül. Isten örök boldogságra hívta meg az embert. Azt akarja, hogy a család közösségében, sőt, más közösségeket is segítve jusson el erre a boldogságra. Ne a másik embertől függetlenül törekedjen ere. Ezért adta parancsként az úton: Atyádat és anyádat tiszteld… és a többi emberre vonatkozó parancsot. Ebből az is következik, hogy nem az önmegvalósítás a cél, amit ma oly sokszor emlegetnek, hanem az embertársat segítve – főként a családtagot – kell Istentől tervezett boldogságunkra eltalálni. Az egyházi év – amely Jézus életének újraélése – még a keretét is megadja ennek a közös haza felé való vándorlásnak. Az ünnepek alkalmat kínálnak arra, hogy ilyenkor együtt legyen a család. Elmenjen a templomba, ahol a nagyobb közösséggel is találkozik, amelynek ugyanaz a célja. Visszagondolva gyermekkoromra, szívesen idézem fel a vasárnapokat, amikor a templomban találkozott a rokonság, és a szentmise után megbeszéltük, hogy közösen meglátogatjuk délután nagyszüleinket, vagy más idősebb rokont. De nemcsak a hetenként visszatérő vasárnapok voltak ilyen családot összetartó ünnepek, amikor az Istennel is találkoztunk a templomban. De még inkább jellemezték ezt az összetartozást a nagyobb ünnepek. Karácsonykor kijelölték szüleink, hogy kántálni (karácsonyi énekeket énekelni) hová menjünk el mindenképpen.

- 2011. 5-

De a húsvéti locsolkodásnak, piros tojáskeresésnek is megvoltak a közösséget összekovácsoló vonásai. Az egyházi év olyan keret volt a keresztény családok számára, amely nemcsak a megszentelődést szolgálta. Nagyböjt, húsvéti gyónás, betlehemezés, stb., hanem a család közös cselekvési programját is jelentette, amely összetartozóvá tette a családot. Az erkölcsi neveléskor megtanulta a gyermek, hogy ezek az ünnepek nem öncélúak, amelyek programot adnak életünknek, elfoglaltságot adnak a családnak, hanem egy vándorút részei, amelynek végén, ha jól végezte feladatait, örök boldogság következik. Ez a tudat – amíg természetes lett számára ez az élet – erőt adott neki, hogy a szülei által megszokott keresztény élet nehézségeit elfogadja. Így nevelte a család és a társadalom értékes emberré a gyermeket. Ma ez a gondolkodás családból, iskolából, társadalomból hiányzik. Ezért akarják megvalósítani egyéni álmaikat. Amikor ez nem sikerül, depressziósok lesznek, ha pedig sikerül, akkor mások életét teszik tönkre. Ezért kellene a család évében foglalkozni a családdal, és visszavezetni arra az életmódra, amit őseink évszázadokon keresztül boldogan éltek. Ehhez azonban nem juthatunk el úgy, hogy néhány szokást megváltoztatunk életünkben. Ide Istenbe vetett hitre, erkölcsi nevelésre van szükség, amit nemcsak azért nehéz bevezetni, mert vannak ellenzői, hanem azért is, mert ehhez jó családokra, kiváló nevelőkre, és őket törvényekkel támogató társadalomra lenne szükség. Ezt kialakítani, hosszú, fáradságos munkát kíván az emberektől. De el kell kezdeni. Katona Pál plébános

február


6

-6-

FÖLDEÁK

1

Hat beszélgetés egy bíróval… télethirdetés következik! Kérem a tárgyalás Í résztvevőit felállni! Milyen jó, hogy nem így kezdődött dr. Makkos Norbert előadássorozat a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Hat alkalommal találkozhattunk vele. Makkos Norbert bíró Sárbogárdon. Polgári jogügyeket mérlegel. Szerződések jogával, családi ügyek jogaival, tulajdonjoggal, stb., minden hétköznapi életet átható joggal foglalkozik. Magánéletéből annyit árult el, hogy egy felesége van és négy gyermeke. Van-e korrupciómentes igazságszolgáltatás címmel kezdődött az első előadás péntek este fél hat órakor. Az első kérdése pedig, hogy mit jelent a korrupció? Nos némi tanakodás és egy-két érdekes válasz után elárulta, hogy eredetileg a latin szó, romlást jelent. Összegezve a mai gyakorlatban, egy döntési pozícióban levő személyt befolyásolnak anyagi vagy más érdekekkel. Ezért vagy a saját érdekeit, vagy mások érdekeit tartja szem előtt a döntése során. A bíróságok védettek a korrupcióval szemben. Ugyan is egy ügy több lépcsőn megy keresztül. Először van a nyomozati szakasz, ahol összegyűjtik a bizonyítékokat, felveszik a tanúk vallomását. Ezt követi az ügyészi szakasz, ahol átvizsgálják az összes iratot. Ezután kerül a bíróság kezébe az eset. Ha fellebbeznek a felek, akkor jön a másodfokú elbírálás. Tehát nagyon sok személyt kellene lefizetni ahhoz, hogy valaki a saját érdekében „jól járjon”. Még is születnek hibás, jogerős ítéletek is. Mi ennek az oka? A bíró nem volt ott. Polgári peres ügyben valamelyik félnek igaza van, de ezt bizonyítani kell. A bíró a bizonyítékok alapján mérlegel, és hozza mg az ítéletet. A mennyben is van egy bíróság, ott is folyik vizsgálati eljárás. Annyi a különbség, hogy a bíró ott volt peres ügy létrejöttekor. Ez a mennyei bíró Isten. Ismeri az indítékot, minden látott. Hogyan lehet kideríteni az igazságot? Az előző előadás alkalmával már felmerül az igazság kérdése. Az igazság mindig „részre hajló”, ugyan is peres ügyekben mindenkinek igaza van. Be kell bizonyítani a bíró felé, hogy mi volt tény. A tény ismeretében dönt a bíró valamelyik fél javára (polgári peres ügyekben) a törvény alapján. Ez viszont valamelyik félnek nem jó. Példaként említhető egy gyermek elhelyezési per – a szülők elválása esetén – amely sírással végződik. Az alkotmány rögzíti az alapvető jogokat és kötelezettségeket. A Bibliában is van alkotmány, amely a szeretet alkotmánya. A mennyei bíróságon minden cselekedetet ennek az alkotmánynak a mérlegére tesznek. Ez két részre oszlik: –isteni (szeresd az Isten), és –emberi ágra - 2011. 6-

(szeresd felebarátodat). Hogyan szerethetem Istent? Ha sárga rózsát viszek neki. A feleségének mikor udvarolt, megtudta, hogy a sárga rózsa a kedvence. Tehát sárga rózsával kedveskedett neki. Isten is azt szeretné, a „kedvenc virágát” vinnénk neki. Másképpen: ha betartjuk a z Ő törvényét. Mivel a tízparancsolat sárga rózsája a szombat, ezért a szombat megszentelésével kedveskedhetünk leginkább Istennek. Az igazság kiderítése a Bibliának egyik alap pillére. Ezért van a mennyben is per, ami hasonlít a földi tárgyalótermekben lezajló tárgyaláshoz. Vizsgálati eljárás folyik. Mivel járhat, ha kezességet vállaltam? A kezes tulajdonképpen: helyettes. A kölcsönszerződésnél vállalt mellék kötelezettség. A kezesség vállalás „veszélyes”, hisz a gyakorlatban kézfizető kezesség van. Ez azt jelenti, ha az adós nem fizeti (nem tudja fizetni) a törlesztő részleteket, akkor a teljes tartozást, minden járulékos költségeivel együtt a kezesnek kell megfizetni. A mennyben is van egy kezes: Jézus Krisztus, aki a Bibliatanítása szerint kezességet vállalt az emberekért, mégpedig egyen-egyenként. Pál apostol – római jogász lévén – a Zsidókhoz írt levél 7. fejezete 22. versében olvashatjuk: ”Annyival jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus”. Miért vállalta Jézus a kezességet? Kell, hogy legyen egy rendkívüli nagy tartozás. Erről is Pál ír a Római levél 6. fejezet 23. versében: „A bűn zsoldja a halál”. Ha valaki bűnt követ el, akkor adóssága támad – ezt csak a halál fizeti ki. Jézus ezt az adósságot kifizette, a kereszten. Az Ő halála elég a tartozás rendezésére. A kezes viszont éntőlem követelheti a helyettem kifizetett tartozást (Ptk. 276.§). Nekem, mint adósnak, egyetlen dolog maradt: megköszönni a kezesemnek, hogy helyettem elrendezte a dolgot, és a kéréseit örömmel fogom teljesíteni. Honnan tudhatom, hogy velem szemben folyik-e büntetőeljárás? Ha bűncselekményt követek el, akkor várható, hogy folyni fog ellenem eljárás. Lehet, hogy valaki feljelentést tesz pl. egy baleset miatt; elkezdik gyűjteni a bizonyítékokat, és kiderítik, hogy láttam az esetet. Ezért tanúként beidézhetnek. Én előre nem tudok róla, csak amikor megkapom a bírósági idézést, esetleg letartóztatnak, és őrizetbe vesznek. Meg kell említeni, hogy – egy tárgyaláson – a bíró középen ül. Vele szemben van a vádlott, tőle jobbra az ügyész, balra pedig a védő. A törvény alapján folyik az eljárás. Ha vádlott nincs ott, akkor is le lehet folytatni a pert. A mennyben is folyik egy per. Dániel könyve – a Bibliában – 7. rész 9, 10, és 26. versének beszámolója szerint van egy tárgyaló terem. Ítélők ülnek le, könyvek

február


1 7 FÖLDEÁK nyittatnak meg, tehát megkezdődik egy ítélkezési jóváhagyott. A Köztársasági elnöknek joga van indoklás eljárás. Isten, mint bíró, megvizsgál mindenkit. Van nélkül jóváhagynia, vagy elutasítani. Csak akkor vádoló, aki Isten előtt vádol bennünket. (Zakariás lehetséges, ha valakit jogerősen elítéltek. könyve, 3-rész, 1verstől). A vádoló – akit Sátánnak A Biblia is a kegyelemről szól. Isten kegyelme hívnak – csak a valós dolgokat állítja, „XY ezt és ezt kezdettől fogva létezik. Zsoltárok könyve 89. fejezete, követte el, megszegte a törvényt, bűnös.” Halálos ítélet 15. verse a következőt írja: „Igazság és jogosság a te kap. Ekkor lép közbe a védő, aki a vádlott helyett szól. királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te Egy valakire tud hivatkozni, a kezesre… Lehet, hogy ma orcád előtt”. A hatodik előadásnál már tisztában az Én ügyemet tárgyalják, annak ellenére, hogy nem vagyunk azzal, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. tudok róla? Tudjuk: halált érdemelünk. Azt is meg tudtuk, kegyelmi Lelkem pere. Az eddigiekből láthatjuk, hogy a kérvénnyel élhetünk. Ezt a mennyei Köztársaság földi tárgyalóteremhez hasonló a mennyben lévő elnökéhez kell benyújtani. Mivel Ő a szeretet tárgyalóterem. Először a halottakon kezdődött a alkotmánya szerint bírál, ezért örül, ha élünk e jog adta vizsgálati eljárás, akik most még a sírokban alszanak. lehetőséggel. Ez a második halál – amely az örök Amikor az elhunytak ítélete befejeződött, akkor az élők elmúlás – alól ment fel bennünket. Az Isten kegyelme kerülnek górcső alá. Az ítélet kihirdetése egyszerre fog háromszintű: Kegyelemből segít nekem abban, hogy én történni, amikor is „mindnyájunknak meg kell jelenni az a szeretet törvénye szerint járhassak. Segít nekem, hogy Isten ítélőszéke előtt”. Ebből következik, hogy mindenki megváltozzon az életem, ne kövessek el többé bűnt. fel fog támadni. Ekkor már csak egy dolog lesz a lényeg: Végül örök életet ad. elmarasztaló ítélet hangzik el ellenem, vagy felmentő Rajtam, rajtunk áll, hogy élünk e vele. Nincs más ítélet születik. Istennek az a célja, hogy minden ügyet dolgunk, csak Jézus Krisztushoz, mint közbenjáróhoz, kivizsgáljanak a szeretet alkotmánya alapján. Minden benyújtani a kérvényünket. Krisztus ezt az Atya elé ítélet jogszerű legyen. tárja. Azt mondja: én Jézus kezeskedem ezért a Szerződés köthetünk – írásban, szóban, és ráutaló személyért, Én kifizettem helyette a váltságdíjat. Az magatartással. Érdekes ebből a ráutaló magatartás, Atya helyben hagyja a kegyelmi kérvényünket. Ennek mindenki kötött már ilyet. Például, amikor fellép egy viszont ára van. El kell fogadnunk Krisztus áldozatát, autóbuszra. A jegyváltáskor szerződést kötünk, de igaz melyet a Golgotán mutatott be. Oda kell borulni a ez bármely olyan alkalomra, amikor igénybe veszünk kereszt lábához. Kössük meg a szerződést ráutaló egy szolgáltatást, viszont nem kötöttünk aláírásunkkal magatartással. Bízzunk benne. Ha elfogadjuk ezt az szerződést. áldozatot, akkor kegyelmet kaphatunk. Sőt: a Így kötünk szerződést a Megváltóval is. Ő kifizette a kegyelemben növekedni tudunk. Akkor a felmentésünk váltság díjat, amikor még nem is éltünk; megkötötte a biztosítva van. szerződést, csak el kell fogadni. Ezt ráutaló Kedves olvasó! Vegye kezébe a Bibliát. Ebből magatartással tehetjük meg. megismerheti a kegyelmi eljárás folyamatát. Választ Mit tegyek a kegyelmi eljárás alatt? Simek Kitti kaphat minden kérdésre. Ha nem boldogul, kérjen esetéből megtudhattuk, ha gyilkossá válik, akkor is van segítséget. Makkos Norbert felhívta a figyelmünket: a mentség. A lány lelőtte a nevelőapját. A Baranya- Pacsirta utcában van egy imaház, ahol tanulmányozzák a megyei Bíróság elítélte elsőfokon. A másodfokú bíróság Bibliát. Jelenleg is Bibliakör működik. Kapcsolódjunk súlyosbította az ítéletet. Ezután Kitti és védője, kegyelmi be. kérvényt nyújtott be. Ez támogatólag eljutott a Magyar Koncz Imre Köztársaság Elnökéhez, amelyet Mádl Ferenc -7-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, a Dózsa Gy. és Pacsirta u. lakóinak, akik felejthetetlen szerettünk Dombi Jánosné Gulyás Etelka temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

- 2011. 7-

február

Hálás szívvel mondunk mindazoknak, akik

köszönetet

id. Hartenstern Jakab temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló család


-8-

8

FÖLDEÁK

1

TELEPÜLÉSÜNKÖN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör, Cukorbetegek Klubja, Citerazenekar és Pávakör, Földeák község Önkéntes tűzoltó egyesülete,

Földeáki Horgászegyesület, Földeáki Torna Club, Látókör Kulturális Egyesület, Mentálhigiénés Egyesület, MOBIL Földeáki Fiatalok Egyesülete,

Polgárőr Egylet Földeák, Színjátszó kör Vöröskereszt Helyi szervezete,

BEMUTATKOZUNK… MOBIL Földeáki Fiatalok Egyesülete MOBIL Földeáki Fiatalok Egyesülete 1995-ben Aalakult meg, egy közösségi felmérés motivációja

kapcsán, melybe akkor az egész település bekapcsolódott, és több pozitív változást idézett elő. Egy hosszabb szünet után az egyesület ma is működik és fejlődik, aminek nagyon örülünk, mert minél több ember és minél több szállal kötődik egyesületünk életében, annál elismertebb helyet töltünk be a településen, a szavunk magasabb körökben is elfogadják, adnak a véleményünkre. Szeretnénk számunkra és természetesen a segítségükkel kirándulásokat szervezni, pályázni, amelyben az egyesületi tagok még közelebb kerülhetnek egymáshoz, és jól érezhetik magukat együtt.

Az egyesület magára vállalt feladataivá váltak az évek folyamán többek közt: rendezvények, ifjúsági programok, alkotóházak, biciklitúrák szervezése, pályázatok benyújtása, igény esetén a többi földeáki egyesülettel történő együttműködés. Ezenkívül a tagok közreműködtek még az 1995-től évenként megrendezésre kerülő, ma már hagyományosnak számító Falunapok és rózsalakodalom szervezésében is. Jelenleg közel 30 aktív tagot számlálunk és négy hivatalos tisztségviselő vezetésével tevékenykedünk: Bakos Adrienn, Farkas Ágnes, Mészáros István, Papp Noémi.

Bazsarózsa Nóta-és Népdalkör népdalkör 2009 szeptemberében alakult. Tagjai Aközépkorú és idősebb korosztályba tartoznak.

2010-ben már sok helyre kaptak meghívást népzenei találkozókra, mint például Hódmezővásárhelyre, Mindszentre, Királyhegyesre, Szeged-Szőregre és Maroslelére. Felléptek a szőregi rózsafesztiválon, valamint részt vettek Abasáron a Katona– és Bordalfesztiválon is.

Szerepeltek Bordányban az Életet az éveknek regionális amatőr Fesztiválon. Falunapi rendezvényeken is felléptek: Maroslelén, Földeákon és Óföldeákon. Márciusban megrendezték saját Népzenei Találkozójukat. Az idei fellépések sorozata is elkezdődik. .Március 26-án rendezik meg a II. Térségi népzenei találkozójukat.

Két emberöltő önkéntesben

H

azánkban egyre több civil szervezet alakul valamilyen célból illetve céllal. Egy ilyen szerveződésről szeretnék megemlékezni írásomban. Földeák Önkéntes Tűzoltó Szervezete a XIX. században alakult Földeák áttelepülése után. Már akkor is felismerték az emberek: ingóságaikat, terméseiket civilként is meg kell védeni a gyilkos kórtól, a tűztől. Idősebb polgártársak még biztosan emlékeznek a nyári betakarítási munkáknál a tűzőrségre, amelyet a templom kilátójából figyeltek. Tűz észlelése esetén megszólalt a sziréna. Lófogatokkal, lajtos kocsival, kézi fecskendővel indultak a tűzoltásra. Pontos nyilvántartást nem állt módomban megtekinteni, de azért egy pár nevet szeretnék megemlíteni: Lele László, Ádók József, a község volt kocsisa, Fertály János, Kun Szabó László, Vass József, a közlemúltban elhunyt Kiss Sándor, még most is az élők sorában tudható Pető Feri bácsi. Emléküket jó szívvel megőrizzük. Pár sorban szeretnék a jelen történéseivel is foglalkozni. Hivatásos tűzoltó, az egység parancsnoka Machan Csaba személyében. Az elmúlt három esztendőben sajnos

több lakástűz is volt Földeákon, amelynek oltásában tevékenyen részt vállaltak. Az elnök úrtól tudom, a múlt évben együttműködési szerződést kötöttek a makói tűzoltósággal. Ennek az együttműködésnek ára volt, 19 fiatalnak 40 órás alapfokú képzésen kellett részt venni, a tűzoltóautónak és berendezéseinek hatósági vizsgálaton kellett részt venni. Napjainkban I. fokozatú belvízvédelmi munkából is kiveszik részüket. Itt szeretnék megemlítést tenni még ma is aktív tűzoltó tagokról, akik már több évtizede a szervezet tagjai. Bodócsi János, Dulin Mihály, Vas József, Bödő László, s e sorok írója. 2012-ben fennállásának 120. évfordulójára fognak emlékezni Földeák polgárai s az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Mit is kívánhatnék mást a falu lakosságának: tűzmentes évet, a tűzoltóknak erőt, egészséget önkéntes tevékenységükhöz. Szabó Sándor

Továbbra is várjuk a civil szervezetek bemutatkozó írásait, melyet folyamatosan közölni fogunk! Szerkesztőség

- 2011. 8-

február


-9-

FÖLDEÁK

1

9

MÚLTIDÉZŐ Adalékok a földeáki posta történetéhez Az idén 150 éves földeáki postaszolgálat kezdeteiről keveset tudunk. A Magyar Posta, Távírda és Távbeszélő statisztikája az 1901. évről c. kiadvány szerint a földeáki posta a huszadik század elején a Nagyváradi Posta- és Távírda Igazgatósághoz tartozott, hivatalos besorolás szerint posta- és távbeszélő hivatalként működött. A postamesteri tisztséget özv. Szabados Józsefné Szabados Berta látta el, egy személy segítségével. (A falu határában 1884–86-ban Mária-szobrot állító család tagjáról van szó.) A posta a mai Termáltechnika Kft. (Szent László tér 9.) helyén, a Szabados-házban működött. Hozzá tartozott tizennyolc puszta és egyéb külterület. Az egyetlen levélgyűjtő-szekrény a központi épületben kapott helyet. Egy kétlovas kocsi napi fordulóval hozta-vitte a csomagokat, leveleket. Miután 1903-ban a falu bekapcsolódott a vasúthálózatba, a küldeményszállítás is modernizálódott, de a lovas kocsi még sokáig használatban maradt. A faluban mindössze két telefon működött: egy a postán és egy magánszemélynél. A napi levélpostai forgalom (mindenféle levél- és csomagfeladást és -érkezést beleszámítva) már ekkoriban is százas nagyságrendű volt. Az 1912-es évről szóló posta-statisztikai kiadvány szintén Szabados Józsefnét említi, mint postamestert. 1924 decemberében Torma Mihály postakocsis jelentette, hogy egy makói tanyai ember ki akarta rabolni a falu szélén. A csendőrök nagy erőkkel kivonultak a határba, mire kiderült, hogy a „támadó” olyannyira lerészegedett, hogy kocsin kellett elszállítani a „tetthelyről”. A humoros eset sajtóbeszámolója mindenesetre lehetővé tette, hogy a postakocsis neve fennmaradjon az utókor számára. 1925-ben új postamester érkezett Földeákra. Bereczky Endre 1886-ban született Szolnokon. Középiskoláit Hajdúszoboszlón végezte, majd közigazgatási pályára lépvén, segédjegyzőként működött a ma már Romániához tartozó Margittán, majd Pásztón és Aszódon. Földeákon rövid ideig, de annál intenzívebben tevékenykedett. Postai feladatai mellett a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoki posztját is betöltötte. (1925-től törvényi szabályozással tűzoltótiszti és tűzoltó tanfolyamokat szerveztek országszerte. Bereczky Endre 1927-ben, az akkoriban rendkívül jó felszereltséggel rendelkező kiszombori tűzoltóknál végezte el a kurzust.) 1932. március 10-én a római katolikus körben, nagyszámú közönség jelenlétében Csathó Kálmán tanító és dr. Mihalovits Sándor orvos búcsúztatta a postamestert, megköszönve a faluért tett fáradozásait. Bereczky Endre a Heves megyei Hort községben folytatta munkáját, szintén postamesterként.

- 2011. 9-

A második világháborút megelőző időkben többször előfordult, hogy nem egy intézmény vagy egyesület, hanem magánszemélyek megsegítésére rendeztek összejövetelt. Idős postás nem lehetett sok a faluban, mégis: 1926. január 31-én „Pósa Pál tánchelyiségében ... az elaggott postások javára 15000 korona belépődíj mellett” táncmulatságot rendeztek. A mellékelt, a posta esetleges megszűnéséről szóló cikk 1926. szeptember 12-én jelent meg a makói Marosvidék napilapban. Két hónap múlva, november 7-én már a kialakult helyzet megoldásáról cikkezett az újság: „A földeáki postahivatal lakásügye megoldást nyert az által hogy a Földeáki Takarék és Hitelszövetkezet főtéri házát 333 millió koronáért erre a célra megvásárolta a m. kir. kincstár. Az épület a község egyik legmodernebbül készült épülete, a község központjában van, jelenleg orvosi lakásul szolgál s a postaigazgatóság ez által örök időkre minden kívánalomnak megfelelően oldotta meg a földeáki postahivatal lakásügyét. A postahivatal új lakhelyét 1927. május hó 1-én foglalja el, addig a régi helyén marad.” A Marosvidékben megjelent földeáki vonatkozású tudósítások leginkább Ménesi György tollából származtak. Valószínű – bár jelen esetben ez nincs jelölve – hogy a mellékelt és idézett cikket is Földeák község pénztári ellenőre küldte a makói szerkesztőségbe. (Horváth Mihály Somogyi-könyvtár, Szeged)

február


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

VÖRÖSKERESZTES HÍREK A segítség a legnagyobb ajándék

S

ikeresen zárta a múlt évet a Magyar Vöröskereszt és a Mikulásgyár nagyszabású karácsonyi adománygyűjtő akciója. Több mint 60 ezer családhoz jutott el az összegyűjtött adomány. A rászorulók karácsonyát segítő gyűjtést immáron 6. alkalommal rendezték meg az ország 14 pontján, illetve az összes csomagfelvevő postán. Az elmúlt években több mint 2.500 ember dolgozott azon, hogy minél több rászoruló gyermeknek legen igazi ünnep a karácsony. A Magyar Vöröskereszt nemes feladatának tekint, hogy minél több gyermek arcára varázsoljon mosolyt a szeretet ünnepén. Karácsony előtt a legdrágább adomány a saját vérünk Az ország egyik legnagyobb váradási akciójában majdnem kilencszázan segítették a karácsonyi ünnepek nyugodt, kiegyensúlyozott és folyamatos vérellátását. Az önzetlenségről szóló hagyományokhoz olyan országosan ismert hírességeket is sikerült megnyerni, mint Kozmann

György világ- és Európa-bajnok kenus, és Drávucz Rita világbajnok vízilabdázó, de a különböző sajtókban helyileg ismert sportolók, hírességek is nevüket adták a rendezvényhez. Karácsony előtt e nemes célhoz, Csongrád megyében földeáki véradóink nyújtották karjukat, lélekszámhoz viszonyítva legtöbben, hogy vérükkel segítsék beteg embertársaik gyógyulását. Köszönjük nekik. A múlt évben gyűjtést szerveztünk a magyarországi katasztrófa sújtotta területen élők részére, amely sikeres volt. Köszönjük a pénzadományt, köszöntjük a tartós élelmiszereket. Az adományokat még aznap elvitték Makóra, másnap pedig Szegedre a gyűjtőhelyre. Majd utána az adott helyen szétosztották a rászorulók közt. Az adományozóknak köszönjük a segítséget, embertársi szeretetből példát mutattak. Szabó Sándorné

Február 22-én 14 órai kezdettel civil farsang lesz a Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők. BATYUS HORGÁSZBÁL 2011. február 26. 1900

Menü: Filézett pontyhallé csárda módra, Tanyasi magvas sült csirke comb, Tavaszi göngyölt szelet, Hagymás törtburgonya, savanyúság Közreműködik a Party zenekar két tagja: Fejes Ferenc és Galgóczki Sándor Tombola! Belépő: 2500.- Ft Mindenkit hív és vár a Földeáki Horgászegyesület Jelentkezni 2011. február 20-ig a Művelődési Házban lehet MEGHÍVÓ A Kávéházi esték Földeákon című sorozat következő estéje 2011. február 24-én csütörtökön este 5 órakor lesz MUSICAL KÁVÉHÁZ címmel a Művelődési Ház nagytermében, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. A műsorban népszerű musical részleteket ad elő Szilágyi Éva és Isky Roland énekművész. A kávéházi hangulat kedvéért bécsi és ír kávét kínálunk. Szívesen látunk minden érdeklődőt! Művelődési Ház és Könyvtár - 10 2011. -

február


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

ÖTLETMORZSÁK Tejszínes csirkemell

Kekszes-diós finomság

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 db filézett csirkemell, 2 dl tejszín, 30 dkg reszelt sajt, só, őrölt szerecsendió, tojás, liszt, (a panírozáshoz) olaj a tepsibe. A karikára vágott burgonya felét olajozott tepsibe rakjuk, megszórjuk sóval és szerecsendióval. A csirkemell szeleteket megsózzuk, lisztbe, tojásba és reszelt sajtba forgatjuk és rárakjuk a burgonyára. A hús tetejére ismét a karikára vágott burgonya következik. Az egészet leöntjük tejszínnel, majd megint megsózzuk és megszórjuk szerecsendióval is. Alufóliával lefedjük és mérsékelt lángon kb. háromnegyed óráig sütjük. Majd a fóliát leszedjük és 10-15 percig kicsit pirítjuk, hogy a leve elfőjön.

Hozzávalók: Tészta: 6 tojásfehérje, 15 dkg porcukor, 15 dkg darált dió, 5 dkg liszt, 2 dkg zsemlemorzsa, fél csomag sütőpor. Krém: 6 tojássárgája, 2 csomag vaníliás puding, 7 dl tej, 20 dkg cukor, 1 csomag margarin, 1 csomag vaníliás cukor, csokidara. A 6 tojásfehérjét a 15 dkg porcukorral felverjük, beletesszük a 15 dkg darált diót, a sütőporral elkevert lisztet és a kevéske zsemlemorzsát és megsütjük. Krém: 6 tojássárgáját, 2 csomag vaníliás pudingot 7 dl tejben sűrűre főzünk, 20 dkg cukrot, egy csomag margarint, 1 csomag vaníliás cukrot kikeverünk és összekeverjük a kihűlt krémmel. Majd két részre osztjuk és az egyik felébe kakaót teszünk. A diós tésztára rákenjük a sárga krémet, erre háztartási kekszet rakunk és a barna krémet ere simítjuk, majd csokidarával megszórjuk.

Ferencziné

Kedves Földeáki Lakosok! megválasztásomkor tett ígéretemhez híven Képviselői szerettem volna beszámolni, hogy kiknek és milyen

célokra osztottam szét képviselői tiszteletdíjamat, de név szerint senkit sem szeretnék említeni, s ezzel kényelmetlen helyzetbe hozni. Hallomásból talán Önök is értesülnek ezekről a tettekről, s továbbra is szeretettel és jó szándékkal folytatom a családok támogatását.

„Te pedig, amikor irgalmas adományokat adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobbod, hogy irgalmas adományaid titokban legyenek; akkor a te Atyád, aki titokban megfizet neked.” Máté 5:33-6:8 Minden hónap első szombatján fogadóórát tartok a Művelődési Házban 800-tól 1000-ig! Szeretettel várom! Neparáczki Olga

Régi Teleházunk új helyen, új lehetőségekkel Teleház és E-Magyarországpont Szent László tér 15-16. – emelet e-mail: foldeak@telehaz.hu Tel: 0630/9766-943

B

izonyára sokan emlékeznek rá, mikor a teleház 2004ben kinyitott, a Művelődési Ház egyik klubterme adott helyet. Tavaly év végén az önkormányzatnak, intézményvezetőnk igyekezetének és a könyvtár átköltözésének köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy egy nagyobb és több lehetőséget tartogató helyre költözzünk. A választás a Művelődési Ház emeletére, a régi könyvtár helyiségeire esett. Így lehetőség lett egy közösségi tér kialakítására, melyben helyet kaptak többek közt informatikai szolgáltatásaink, egy beszélgető/kivetítő sarok, egy alkotó/tanuló szoba, egy klubhelyiség. Teleház nyitva tartás Hétfő: 1500-2000 Kedd: 1400-2000 Szerda: 1400-2000 Csütörtök:1400-2000 Péntek: 1400-2200 Szombat: 1500-2200 Vasárnap: ----------

Az új teleházban lehetőség van laptoppal érkezőknek kedvezményes wifi-s internet hozzáférés igénybe vételére. Projektoros vetítési lehetőség áll rendelkezésre. A településen a legkedvezőbb áron internetezhetnek és küldhetnek faxot ügyfeleink. Emellett szkennelésre, fénymásolásra, fekete-fehér és színes nyomtatásra, cd-dvd írásra, spirálozásra, fóliázásra, képek áttöltésére van lehetőség. Segítséget nyújtunk az elektronikus ügyintézés informatikai részében. A régi nyitva tartással, kedvező árakkal várunk minden kedves látogatót. A Művelődési Házban van lehetőség a mozgáskorlátozottak számára a szolgáltatások hozzáféréséhez! A könyvtárban információs pont keretében álláskeresési és továbbtanulási információkkal kapcsolatos tájékoztatás áll az Önök szolgálatára! Kezdő, felhasználói szintű, ingyenes, délelőttönként megrendezésre kerülő, hamarosan induló internet használói tanfolyamra várjuk a jelentkezőket a teleházban!

Kérjük fentebb felsorolt informatikai szolgáltatásainkat nyitva tartási időben a Teleházban vegyék igénybe! Emellett:

Bakos Adrienn

SZÜLETÉSEK Született: Balogh Istvánnak és Kapus Mónikának (Óföldeák, Dózsa Gy. u. 24.) 2010. 12. 18-án Ádám Bódi Sándornak és Szabó Beátának (Földeák, Bem u. 4.) 2011. 01. 18-án Botond Bertóti Gábornak és Kis Magdolnának (Földeák, Vásárhelyi u. 50.) 2011. 01. 19-én Alexa Rebeka nevű gyermeke. Gratulálunk! - 11 2011. -

február


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

+ +

-

februári akciós ajánlata Coca Cola 2,5 l minden íz 299.- 120.-/l Pepsi Cola 2,5 l minden íz 299.- 120.-/l Rocky dobozos sör 0,5 l 129.- 258.-/l Finomliszt 1 kg 138Vándor sajt 140 g 189.- 1350/kg Rimini desszert 200 g 559.- 2795/kg Cherry Queen konyakmeggy 125 g 699.- 5592./kg Sangria 1,5 l 599.- 399.-/l Kávémix instant kávé utántöltő 75 g 399.- 5320.-/kg Cremo kávékrémpor 400 g 349.- 873.-/kg Coop étcsokoládés töltött puszedli 200 g 249.1245.-/kg Coop pudingpor többféle 40.Sweety Kitty macskaeledel 410 g 105.- 256.-/kg Diabetikus termékek nagy választékban kaphatók! Áraink a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni! Ház eladó Somogyi B. 43 sz. Érdeklődni szombaton és vasárnap Tel: 62/237-497 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

Csontkovács!

AKCIÓ BT Napos fehér vörös MASZTER és kacsa előnevelt pulyka előjegyezhető egész évben Földeák, Vásárhelyi u. 38.

Most először Földeákon csontkovácsolás! Derékfájás, lumbágó, ízületi problémák, meszesedés, gerincsérv stb. Okleveles csontkovács és masszőr. Bejelentkezés: 06-70/6077461-es telefonszámon

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

Vakcinázott naposcsibe és előnevelt csibe előjegyezhető. Kotárka Tápbolt Tel: 295-145

Savanyú káposzta kapható. Érd: Simon Mátyás, Sallai u. 20.

Január 1-jén elveszett Szimat nevű, barnafehéres színű német vizsla-foxi keverék kutyánk. A becsületes megtalálót megjutalmazom. Tel: 06-30/942-6116

Jó állapotban levő, három égős használt Karancs gáztűzhely eladó. Érd: 06-70/933-35-75

HELYESBÍTÉS A FÖLDEÁK újság 2011. évi naptárában helytelenül jelent meg Berta László mezőgazdasági vállalkozó telefonszáma. A helyes szám: 06-70/866-9730

06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Dr. Gyuris Réka ügyvéd tel.:+36 70-932-9774 drgyurisreka@invitel.hu TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS Ügyfélfogadás: minden szerdán 17-19 óráig a könyvtárban

Figyelem! Az Agro-Földeák Kft. 2011. február 15-től megkezdi a tavaszi árpa (sörárpa) termeltetési szerződés kötését a társaság székhelyén Földeák, Tanya 38. Hétfőtől csütörtökig 800 órától 1500 óráig. A szerződéskötési igényeket 2011. február 28-ig fogadjuk. Érdeklődni lehet: 62/295-341-es telefonon.

Sertéstartók, növénytermelők figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2010 évben is folytatja sertésfelvásárlási és vetőmag-értékesítési tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Az Agromag Kft. által forgalmazott vetőmagok széles választékával állunk termelőink rendelkezésére. Keresse felvásárlónkat/értékesítőnket, Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2011. március 1. A következő lapzárta: 2011. március 3. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 12 2011. -

február

VIRÁGSZIGET Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Szabóné Bánfi Erika

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: muvhaz@muvhazfoldeak.koznet.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság  

foldeak, onkormanyzat

Földeák újság  

foldeak, onkormanyzat

Advertisement