Page 1

Mardin'de zafer coþkusu

M

ardin ve ilçelerinde 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90'nýncý yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü büyük coþku ile kutlandý. Mardin Yeniþehir Semtinde yer alan Hükümet Konaðýnda gerçekleþen, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90'nýncý yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü, Atatürk anýtýna sunulan çelenklerle baþladý. Çelenk sunma merasimi ardýndan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, makamýnda tebriklerin kabulünü yaptý. Hükümet Konaðý Meydaný'nda düzenlenen tören, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Garnizon

Komutaný Tuðgeneral Lokman Ali Yýlmaz, tören alýný içindeki vatandaþlarýn ve kumu görevlilerin

bayramýný askeri Jeep üzerinden selamlamayla gerçekleþtirdi. Devamý Sayfa 2’de

330 hizmetli için kura çekildi Murat Akgül

M

ardin Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Mardin Milli Eðitim Müdürlüðü’ne baðlý okullarda çalýþtýrýlmak üzere Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda Mardin genelinde 9 ay süreli asgari ücretle istihdam edeceði 1005 geçici iþçi için Kýzýltepe’de kura çekimi yapýldý. Kýzýltepe Merkez ve köy okullarýnda çalýþtýrýlmak üzere Ýþ Kur tarafýndan Kýzýltepe için ayrýlan 330 kontenjan için Kýzýltepe spor salonunda yapýlan kura çekimi ile 330 asil ve 83 yedek aday belirlendi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

31 Aðustos 2012 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2433 Fiyatý :25 Kr

Okullarda hizmetli olarak görev yapmak üzere baþvuran 1193 kiþiden isim

okunarak yapýlan yoklama sonucunda kura çekimi için spor salonunda hazýr bulunan 574 kiþi kuraya katýlma hakký kazandý. 1.Noter huzurunda yapýlan Kura sonucunda 574 kiþi arasýnda 330’u asil ve 83 yedek aday görev yapmak üzere seçildi. Mardin Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür Yardýmcýsý Abdurrahim Yalçýn “Seçilen arkadaþlara baþarý dileklerinde bulunup, kura sonuca belirlenen 330 kiþi 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren okullarda çalýþmaya baþlayacaktýr. Kura ile belirlenen 330 kiþi Kýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Kýzýltepe Endüstri Meslek Lisesi Salonunda yapýlacak kurayla okullara daðýtýmlarý yapýlacak.

Vali Ayvaz’dan birinci cadde çalýþmalarýný bitirin talimatý Mardinli Þeyhmus, medyayý aldattý

D

ünyaca ünlü Oxford Üniversitesi'nden kazandýðý bursla ilgili davetiyenin okuma yazma bilmeyen annesi tarafýndan tandýrda yakýldýðýný söyleyen Mardinli Þeyhmus Kino'nun, Türk medyasýný aldattýðý ortaya çýktý. Son iki gündür medyada haberlere konu olan Þeyhmus Kino (17)’nun yalan söylediði anlaþýldý. Oxford Üniversitesi, söz konusu öðrenciye yönelik bir 'burs teklifi' ve 'okulumuza gel' çaðrýlarýnýn olmadýðýný açýkladý. Þeyhmus Kino, Almanya'da düzenlenen bir resim yarýþmasýnda da 350 bin liralýk ödül aldýðýný açýklamýþtý. Aldýðý ödülü Afrika'da açlýkla mücadele eden Somali'ye baðýþladýðýný söyleyen Kino, resim yeteneði nedeniyle Oxford Üniversitesi baþta olmak üzere yurt içi ve yurt dýþýndan birçok üniversiteden burslu eðitim teklifi aldýðýný belirtmiþti. Bütün medyayý kandýrmayý baþaran Kino'nun resimlerinin de sahte olduðu belirlendi. Kino'nun Almanya'daki yarýþmada ödül aldýðýný söylediði resmin Kanadalý ressam Rob Gonsalves'in ‘Community Portrait’ adlý eseri, diðer bir resmin ise Endonezyalý sanatçý Veri Apriyatno'nun eseri olduðu ortaya çýktý. Gelen tepkiler üzerine Facebook profil sayfasýndaki yorumlarý silen Þeyhmus Kino, kendisine ulaþmaya çalýþan gazetecilere cevap vermedi. (CÝHAN)

Okullarda bedava süt þubat tatilinden sonra daðýtýlacak

H

ükümetin geçtiðimiz yýl baþlattýðý okullarda bedava süt daðýtýmý projesi yeni eðitim öðretim döneminde de devam edecek. Türkiye genelinde 7,2 milyon öðrenciye ikinci yarýyýldan itibaren bedava süt daðýtýlmasý Sayfa 3’te planlanýyor.

Çalýþmalarý yerinden inceleyen Vali Ayvaz, çalýþmayý yapan mimar ve mühendislerden bilgi alarak çalýþmalarý hýzlandýrmalarýný ve bir an önce bitirmelerini istedi. Sedat Aslanaçier

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz ve Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý Birinci Cadde çalýþmalarýný yerinde inceledi.

Çalýþmalarý yerinden inceleyen Vali Ayvaz, çalýþmayý yapan mimar ve mühendislerden bilgi alarak çalýþmalarý hýzlandýrmalarýný ve bir an önce bitirmelerini istedi. Restorasyon ve altyapý çalýþmalarýndan sorumlu Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý, çalýþmalarýn hýzlandýrýldýðýný, çalýþmalarýn birbirini takip eden periyotlar halinde olduðunu ve en azami sürede bitirileceðini belirtti. Ýncelemeler sýrasýnda Esnaf ve vatandaþlarla da sohbet eden Vali Turhan Ayvaz, “Hepinizin Sorununu

Saðlýk Bakaný Akdað: Sigara yasaðýna GPS’li takip geliyor

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, sigara yasaðýnýn uygulanmasý için GPS’li takip sistemini uygulamasý baþlatacaklarýný söyledi.

anlýyorum ve sizin sorununuz benim sorunum, vatandaþlarýmýzýn, esnafýmýzýn maðdur olmasýný istemem. Ancak bu çalýþmalarýn yapýlmasý zorunluydu. Su ve kanalizasyon sorunu yýllardýr Mardin’i rahatsýz ediyordu. Bizde biran önce restorasyon ve altyapý çalýþmalarýný tamamlayýp Mardin ilini en güzel hale getirmek istiyoruz. Bu konuda sizlerden biraz sabýrlý olmanýzý bekliyoruz” diyerek Mardin halkýnýn ve esnafýn bu konuda kendilerine yardýmcý olmalarýný istedi.

kýþ hazýrlýklar baþladý

K

ýþlarý sert ve çetin, yazlarý ise kavurucu sýcaklarýn etkisinde olan tarihi Mardin kenti ve yöresinde kýþ mevsimin hazýrlýklarýna þimdiden baþlandý. Sayfa 3’te

Müezzinlik aþký engel tanýmýyor

Sonbahar mevsimi

Mülteciler T için yeni kamplar 10 güne hazýr

ile birlikte Baðbozumu’nun baþladýðý Mardin yöresinde, kavurucu çöl sýcaklarý ardýndan þimdide kýþ mevsimin telaþý baþladý. Sayfa 2’de

ürk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Þanlýurfa’da bulunan iki mülteci kampýný inceledi. Sayfa 3’te

S

ultan Þeyhmus Camisi'nde 40 yýldýr gönüllü müezzinlik yapan görme engelli Þeyhmus Bakýþ (65), tef eþliðinde söylediði Kürtçe kaside ve ilahilerle insanlarý mest ediyor. Sultan Þeyhmus Camisi'nde yýllardýr gönüllü müezzinlik yapan Bakýþ, 5 aylýkken geçirdiði kýzamýk hastalýðý nedeniyle görme yeteneðini Sayfa 2’de kaybettiðini belirtti.


31 Aðustos 2012 Cuma

2

Mardin'de zafer coþkusu Murat Akgül - Ali Edis Sayfa 1’den devam

D

aha sonra günün anlam ve önemi üzerine Mardin 70'ncý Mekanize Tugay Komutanlýðýnda görevli Topçu Kurmay Albay Yýlmaz Usta bir konuþma yaptý. Atatürk ilke ve inkýlâplarýna sýmsýký baðlý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin daima ulusunun hizmetinde ve büyük zaferlere imza atmanýn coþkusunu gururla yaþadýðýný anlattý. Konuþma sonrasýnda, bando takýmýný eþliðinde askeri birliklerin geçit töreni ile bayram coþkusu sona erdi.

30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90. yýl dönümü, tüm yurtta kutlanýyor 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90. yýl dönümü, tüm yurtta olduðu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde de coþku ile kutlanýyor. Midyat’ta yeni atanan Kaymakam Oðuzhan Bingöl yeni görevine

Zafer Bayramý’nda baþladý. Hükümet Konaðý’nda düzenlenen programa Kaymakam Oðuzhan Bingöl, Kurmay Kýdemli Albay Veysel Biçer, Baþsavcý Vekili Arman Ýlhan, Belediye Baþkan Vekili Tevfik Baysal, Emniyet Müdürü Serdar Yurdagül, askeri erkan, daire amirleri ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan tören, Atatürk anýtýna çelenk sunma töreniyle devam etti. Günün anlam ve önemiyle ilgili yapýlan konuþmanýn ardýndan program, Kaymakam Oðuzhan Bingöl’ün makamýnda tebrikleri kabulüyle son buldu. Program sonunda Kaymakam Bingöl'ü tebrik ziyaretinde bulunan Belediye baþkan vekili Tevfik Baysal, hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Midyat’ý ve bölgeyi tanýyan bir kaymakam olduðunu belirten Baysal, “Her konuda baþarýlý olan ve özellikle eðitime önem veren yeni kaymakamýmýza görevinde baþarýlar dileriz.” diye konuþtu.

Kaymakam Bingöl, Elazýð’ýn Baskil ilçe kaymakamlýðýný yürütüyordu. Ömerli'de, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü törenle kutlandý. Hükümet Konaðý önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk konulmasýnýn ardýndan, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okundu. Jandarma Üstteðmen Gökkan Zeki, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Törene, Kaymakam Tekin Erdem, Belediye Baþkaný Yýlmaz Altýndað, Garnizon Komutaný Yüzbaþý Orhan Kaþ ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Kaymakam Erdem, daha sonra makamýnda tebrikleri kabul etti. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü dolayýsýyla Mardin'in Nusaybin ilçesinde tören düzenlendi.

Mardin’de kýþ hazýrlýklar baþladý

30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü dolayýsýyla Mardin'in Nusaybin ilçesinde tören düzenlendi. Tören, Nusaybin kaymakamý Murat Girgin, Garnizon Komutaný vekili P. Bnb. Türker Tuna ve Cumhuriyet baþsavcýsý vekili Ýrfan Delibaþ'ýn Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk büstüne çelenek býrakmasýyla baþladý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýndan sonra meydandaki törenler sona erdi. Kaymakam Girgin, Garnizon Komutaný Türker ve Baþsavcý Delibaþ, Hükümet konaðýnda verilen resepsiyonda tebrikleri kabul etti.

Müezzinlik aþký engel tanýmýyor S

beklemeden sadece Allah rýzasý için müezzinlik görevini üstlendiðini dile getirerek, "Benim küçüklüðüm ve gençliðim alimlerle, imamlarla, büyük zatlarla ve Ýslam ile geçti. Bu sayede dini bilgi açýsýndan çok þey öðrendim" diye konuþtu.

Sultan Þeyhmus Camisi'nde yýllardýr gönüllü müezzinlik yapan Bakýþ, 5 aylýkken geçirdiði kýzamýk hastalýðý nedeniyle görme yeteneðini kaybettiðini belirtti.

Þeyhmus Bakýþ, gözleri görmediði için diðer duyu organlarý ve hislerinin çok güçlendiðini vurgulayarak þunlarý söyledi:

ÝSmail Erkar ultan Þeyhmus Camisi'nde 40 yýldýr gönüllü müezzinlik yapan görme engelli Þeyhmus Bakýþ (65), tef eþliðinde söylediði Kürtçe kaside ve ilahilerle insanlarý mest ediyor.

Zor günler geçirdiðini ama Allah'a hep þükrettiðini ifade eden Bakýþ, gittiði her yerde, hiç kimseden bir karþýlýk

"Ben birine dokunduðum ve sesini duyduðum zaman unutmazdým ama artýk yaþlandým. Eskisi gibi deðil. Kolumu güneþe doðru kaldýrarak, saati aþaðý yukarý 4-5 dakika farkla tahminen söyleyebiliyorum. Gerçi þimdi kolumda konuþan saat var. 4-5 cüzü ezbere biliyorum. Mevlit, ilahi okuyorum. Törenlere, festivallere gidiyorum. Yani 50 yýldan fazla tef çalýyorum. Eskiden çok fakirdik. Þimdi durumumuz biraz daha iyi. Tef çalarak hayatýmý kazanýyorum, geçimimi saðlýyorum. Türkçe bilmediðim için Kürtçe ilahiler söylüyorum. Evliyim ve 3 çocuk babasýyým." Bakýþ, terör ve Suriye'de yaþanan olaylarýn kendilerini de üzdüðünü, Ýslam coðrafyasý ve Suriye'de kardeþin kardeþi öldürdüðünü, kardeþler arasýnda bir an önce barýþýn saðlanmasý için dua ettiklerini kaydetti. Sultan Þeyhmus Cami Ýmamý Basri Ayan da camide 18 yýldan bu yana birlikte hizmet verdikleri Bakýþ'a her konuda yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný kaydetti.

Bakýþ'ýn herkes tarafýndan tanýndýðýný belirten Ayan, "Bakýþ cemaat tarafýndan çok seviliyor. Cemaatin tepkisi çok olumlu. Müslüman insanlar yumuþak kalpli. Allah ondan razý olsun" dedi. Diyarbakýr'da yaþayan Abdurrahman Aydýn ise fýrsat buldukça camiyi ziyaret ettiðini belirterek, "Hacý Þeyhmus'u 10 yýldýr tanýyorum. Ýyi bir insan, ibadetini yapýyor. Müezzinlik yapýyor. Tef çalýyor, ilahi söylüyor. Çok temiz bir insan" diye konuþtu.

M. Sait Çakar

K

ýþlarý sert ve çetin, yazlarý ise kavurucu sýcaklarýn etkisinde olan tarihi Mardin kenti ve yöresinde kýþ mevsimin hazýrlýklarýna þimdiden baþlandý. Sonbahar mevsimi ile birlikte Baðbozumu’nun baþladýðý Mardin yöresinde, kavurucu çöl sýcaklarý ardýndan þimdide kýþ mevsimin telaþý baþladý.

Midyat telkarisi vitrinleri süslüyor Ali Edis

G

öz Kamaþtýran Telkari Gümüþ Sanatý Midyat ilçesinde telkari gümüþ sanatýyla yapýlan bileklik, kolye ve broþlar Gaziantep"teki gümüþçülerin vitrinlerini süslüyor. Mardin’in Midyat ilçesinde telkari gümüþ sanatýyla yapýlan bileklik, kolye ve broþlar Gaziantep’teki gümüþçülerin vitrinlerini süslüyor. Zor þartlar altýnda telkari sanatýyla yapýlan bileklik, kolye ve broþlar vatandaþlarýn gözlerini kamaþtýrýyor. Her desenin ve çeþidinin bulunduðu telkari özellikle yabancý turistlerin ilgi odaðý haline geldi. Vatandaþlar tarafýndan pek bilinmemesine raðmen kýsa süre içinde Gaziantep’te adýndan söz ettiren telkari, taký modasýna damgasýný vurdu. Gaziantep Kalesi yanýnda gümüþçülük yapan Fadime Canan, “Telkari gümüþ sanatý Mardin’in Midyat ilçesinde Süryaniler tarafýndan yapýlmaktadýr. Telkari unutulmaya yüz tutmuþ meslekler arasýnda yer almaktadýr. Gramý 10 TL’den alýcý buluyor. Telkari saf gümüþten el emeði ile tellerle iþleniyor. Çeþitli desenler ve þekillerin verildiði telkari özellikle turistlerin ilgisiyle karþýlaþýyor. Bilmeyen insanlar telkari yazýsýný görünce meraklanýp soruyorlar. Bizlerde bu sanat ile ilgili bilgi veriyoruz” dedi.

Ormanlýk alanlarý dýþýnda kalan fertlere ait aðaçlýk alanlarda kesilen yöreye özgü meþe palamudu aðaçlarýnýn budanmasý yapýlarak kýþlýk yakacak olarak at arabalarýna yüklenip konutlarda depolanmaya baþlandý. Mardin Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, bu yýl daha önceki yýllara oranla daha çok sýcak ve kavurucu bir etki ile geçen yaz mevsimini yavaþ yavaþ geride býraktýklarýný söyledi. Sonbahar mevsimi ile birlikte de yörede baðbozumunun baþladýðýna iþaret eden Oda Baþkaný Özkan, “Önümüzde þimdi de çetin geçeceðine inandýðýmýz kýþ mevsiminin telaþý var. Bu nedenle yöre insanýmýz

kendilerine ait baðlýk, bahçelik alanlarda aðaçlarý budayarak kömür tutuþturmasýnda kullanýlan þýra aðacý budamasý yapýyor. Yaz mevsimi kavurucu geçen kýþ mevsimi de çok sert ve çekin geçtiðine atalarýmýzdan biliyoruz ve bu nedenle de hazýrlýklarýmýza üç ay erkenden baþlýyoruz” dedi. Mardin’in daðlýk kesiminden baþ gösteren erken kýþ hazýrlýklarý baþýnda at arabalarý, at ve eþeksýrtlarýna yüklenen yakacak aðaç dallarý ve odunlarýn taþýnmasý telaþýna daha sonbahar mevsiminin baþlanmasý kýþýn çetin geçeceðinin algýsý var. Yakacak fiyatlarýnda ise önemli bir deðiþikliðin olmadýðý Mardin yöresinde bir ton Þýrnak kömürü’nün tonu 150 ile 250, kok kömür 350-450 Türk lirasý arasýnda, odun ise 250-350 Tür Lirasý arasýnda deðiþiyor. Yetkililer yakacak ihtiyacýnýn erken karþýlanmasýnýn tüketici açýsýndan daha olumlu olduðunu hatýrlatarak, kýþ mevsiminde fiyatlarýn daha astronomik seviyeye çýktýðýna da dikkat çektiler.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Aðustos 2012 Cuma

3

Okullarda bedava süt þubat tatilinden sonra daðýtýlacak S

Saðlýk Bakaný Akdað: Sigara yasaðýna GPS’li takip geliyor

H

ükümetin geçtiðimiz yýl baþlattýðý okullarda bedava süt daðýtýmý projesi yeni eðitim öðretim döneminde de devam edecek. Türkiye genelinde 7,2 milyon öðrenciye ikinci yarýyýldan itibaren bedava süt daðýtýlmasý planlanýyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn ortaklaþa yürüttüðü 'Okul Sütü Akýl Küpü' projesinin 2012-2013 eðitim öðretim döneminin þubatýnda baþlatýlmasý gündemde. Maliye Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý'nýn da görüþ beyan ettiði okul sütüne iliþkin ihalenin þartname hazýrlýklarý devam ediyor. Kaç gün daðýtýlacaðý ve ne kadar süreceði konusu henüz netlik kazanmadý. Ekonomi yönetimi, fiyatlarýnýn aþýrý yükselmemesi sebebiyle süt daðýtýmýnýn ikinci yarýyýldan itibaren yapýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre herhangi bir aksilik olmamasý halinde bedava süt

daðýtýmý þubat ayýnda baþlayacak. Süt arzýnýn yüksek olduðu dönemlerde daðýtýmýn yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Eylül ayýnda baþlanýlmasý konusunda da görüþmeler yürütüldü. Ancak bu dönemde milyonlarca öðrenciye bedava süt daðýtýlmasý fiyatlarda ani yükseliþlere sebep olabilir. Bunun için de arzýn fazla olduðu ikinci eðitim öðretim döneminden sonra baþlatýlmasý üzerinde duruluyor." deðerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar ilgili kamu kurumlarýndan geri dönüþlerin tamamlanmasýnýn ardýndan sürecin netleþeceðine dikkat çekiyor. Bütün illerde yeni eðitim öðretim döneminde daðýtýlacak sütlere iliþkin bu yýl da ailelerin izni aranacak. Çocuklarýn laktoz intoleransýna iliþkin alerjileri de göz önünde bulundurulacak. Alerjik rahatsýzlýklara iliþkin özel önlem alýnacak. 7,2 milyon öðrenciyi kapsayan okullarda bedava süt daðýtma projesinde bazý çocuklarýn rahatsýzlanmasý

sonrasýnda 'Bilim Kurulu' rapor hazýrlamýþtý. Saðlýk Bakanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan kurulun süt daðýtýmý yapýlan bütün illerden süt örnekleri alýnarak yaptýðý fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuçlarýnda olumsuz bir bulguya rastlamamasýna raðmen bazý çocuklarda rahatsýzlýk oluþmuþtu. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in özel önem verdiði okul sütü projesinde hedef saðlýklý nesillerin yetiþmesine katkýda bulunmak. Çünkü Türkiye'deki kiþi baþý süt tüketimi geliþmiþ ülkelere göre oldukça düþük seviyede. Türkiye'de kiþi baþýna yýllýk süt tüketimi yaklaþýk 25 litre. Diðer geliþmiþ ülkelerde ise ayný rakam 80-100 litre arasýnda. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan Türkiye'de Okul Çaðý Çocuklarýnda Büyümenin Ýzlenmesi Projesi araþtýrma verilerine göre; 6-10 yaþ grubunda süt içmediklerini ifade edenlerin oraný yüzde 11 olarak bulundu. Çocuklarýn ancak yüzde 30'u düzenli olarak süt içtiklerini ifade ediyor.

Okul sütü uygulamasý yaygýn Geliþme çaðýndaki çocuk ve ergenlerin süt ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý birçok ülkede okul sütü uygulamalarýyla saðlanýyor. Türkiye'de ise program kapsamýnda ana sýnýfý ve 1-5. sýnýfa devam eden çocuklara UHT teknolojisiyle hazýrlanmýþ tam yaðlý süt daðýtýlmasýna bu yýl baþlandý. UHT süt; çið sütün en az 135 derecede 1 saniye süre veya en uygun zaman-sýcaklýk kombinasyonunda yüksek sýcaklýkta kýsa süre tutulmasý ve aseptik þartlarda ambalajlanmasý ile oda sýcaklýðýnda depolandýðýnda bile bozulmaya sebep olabilecek tüm mikroorganizmalarý ve sporlarýný yok eden bir ýsýl iþlem ile elde edilen, raf ömrü uzun (3-4 ay) olan süt olarak tanýmlanýyor. (CÝHAN)

aðlýk Bakaný Recep Akdað, sigara yasaðýnýn uygulanmasý için GPS’li takip sistemini uygulamasý baþlatacaklarýný söyledi. Bakan Akdað, ev ortamýnda sigara kullanýlmasýnýn yasaklanmasý ile ilgili bir yasa hazýrlamayacaklarýný açýkladý. Akdað, bu konu ile ilgili mücadelenin, vatandaþlar tarafýndan verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Recep Akdað, Saðlýk Bakanlýðý Tütün Çalýþanlarý Tütün Kullanýmý Araþtýrmasý ile ilgili düzenlenen basýn toplantýsýna katýldý. Konu hakkýnda bilgi veren Hak Saðlýk Kurumu Baþkaný Mustafa Aksoy, projenin Eylül ayýnda tüm Türkiye’de uygulamaya baþlatýlacaðýný bildirdi. GPS’li sistemle, sigara ihlali yapýldýðý tespit edilen bölgeye, harita üzerinden takip edilen görevlilerin çok hýzlý aktarabileceðini ifade eden Aksoy, yasaðýn uygulanmasý noktasýnda vatandaþlarýn Alo 184’ü arayarak yaptýðý þikayetlerin daha hýzlý bir þekilde gerçekleþeceði bilgisini verdi.

“Evde yasaða, yasa yok” Programda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Saðlýk Bakaný Recep Akdað, "Evde sigara kullanýlmasý önlemek için bir yasa çýkarýlacak mý?" sorusuna, böyle bir çalýþmamýz yok. Çünkü yasanýn pratikte uygulanmasý noktasýnda bir takým sýkýntýlar çýkabilir. Bu açýdan vatandaþlarýmýzýn bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.”

þeklinde cevap verdi.

“Ambulanslarla Suriye’ye silah taþýnmasý söz konusu deðil” "Suriye’deki muhaliflere ambulanslarla silah yardýmý yapýldýðýna dair basýnda haberlerin yer aldýðýný hatýrlatmasý üzerine ise Akdað, “Böyle bir yardýmýn yapýlmadýðýný daha önce açýkladýk. Bu tür iddialar bir temele baðlý olarak gündeme getirilmeli. Bu þekilde bir yardým yapýlmamýþtýr.” dedi. Bakan Akdað sigara kullanýmýnda bakanlýða baðlý saðlýk çalýþanlarýnýn 2007-2012 yýllarý arasýnda kullaným oranýnýn yüzde 21’e gerilediðini de kaydetti. Sigara yasaðýyla ilgili yasanýn uygulanmasý noktasýnda mülki idare amirlerine büyük görevler düþtüðünü kaydeden Akdað, çalýþanlarýn sigarada olduðu gibi obeziteyle mücadelede de vatandaþlara örnek olacaðýný ifade etti. Bakan Akdað, programýn sonunda sigarayý býrakan saðlýk çalýþanlarýna plaket ve çeþitli hediyeler verdi. (CÝHAN)

"4+4+4 sistemi çocuklarý tek yönlü sistem ve yönlendirmeden kurtaracak" Y

Kadro fazlasý sýnýf öðretmenleri branþ deðiþtirebilecek

M

illi Eðitim Bakanlýðý, daha önce aðustosta yapýlacaðý duyurulan 40 bin öðretmenin atamasýný 10 Eylül'de yapacak. Baþvurular ise 3-9 Eylül tarihleri arasýnda alýnacak. Atanan öðretmenler, 12 - 16 Eylül tarihleri arasýnda uyum eðitimine alýnacak. Hangi branþta kaç öðretmenin atanacaðý ve KPSS taban puanlarý ise henüz belli olmadý. Bu yýl sýnýf öðretmenliðinde ihtiyaç fazlasý bulunmasý nedeniyle baþka bir alandan mezun olup sýnýf öðretmenliði yapanlar da alan deðiþtirebilecek. Bu kiþiler, il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara geçmek için 10-13 Eylül tarihleri arasýnda baþvurabilecek. Atamalar ise 14 Eylül tarihinde yapýlacak. Atananlar, yeni görevlerine 17 Eylül tarihinden itibaren baþlayacak. Ayrýca 10 Mart 2012 tarihinde yapýlan fen

liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile Anadolu Liseleri Öðretmenlerini Seçme Sýnavý'nda baþarýlý olanlarýn atamalarý, önümüzdeki aylarda yapýlacak olan eðitim kurumlarýnýn norm güncelleme iþlemleri tamamlandýktan sonra gerçekleþtirilecek. Eþ durumu atamalarýnda, eþlerden herhangi birinin atamasý norm açýðý bulunmamasý nedeniyle yapýlamamýþ ise atanan eþin iliþik kesmemiþ olmasý kaydýyla bir dilekçe ile baþvurmasý gerekiyor. Bu dilekçenin il milli eðitim müdürlüðünce bakanlýða bildirilmesi durumunda iptal iþlemi gerçekleþtirilecek. Öte yandan zorunlu yer deðiþtirmeye tabi olan asker ve polis gibi kamu personelinin öðretmen olan eþlerinin eþ durumu kapsamýnda atanmasý için yeni bir çalýþma yapýlacak. (CÝHAN)

ýllardýr çocuklarý tek yönlü bir sistemle, tek yönlü olarak yönlendirmek zorunda kaldýklarýndan yakýnan Bursa Ýl Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, 4+4+4 sistemi ile küçük yaþlardan itibaren seçmeli derslerle yönlendirileceðini belirtti. Bu yýl ilk kez uygulanacak 4+4+4 sistemi bazý yenilikleri de beraberinde getiriyor. Ders saati 30’dan 36 saate yükseltilirken, yeni seçmeli derslerle öðrenciler istedikleri alaný tercih edebilecek. Ancak yýllýk ders günü sayýsý ve yaz tatili ile ara tatil günlerinde herhangi bir deðiþiklik olmayacak. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’in Türkiye’deki ders gününün geliþmiþ ülkelere oranla düþük olduðunu dile getirdiðine deðinen Bursa Ýl Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, “Sayýn Bakanýmýz da dünya genelinde en az iþ günü olan ülkenin Türkiye olduðunu söylüyor. Bizde 180 ders günü, birçok geliþmiþ ülkede ise 200 ile 220 arasýnda deðiþen iþ günü var. Bu, þu an için tartýþýlan bir konudur. Henüz bir deðiþiklik yok. Ders günlerinin artýrýlmasý söz konusu olduðunda, hem Þubat tatilinin, hem de yaz tatilinin kýsalmasýyla ilgili ayrýntýlar konuþulur. Ancak þu an için bir geliþme yok.” dedi.

Ders saatleri arttý 5. sýnýflarda 30 olan ders saati sayýsýnýn 36 olarak belirlendiðini anlatan Atilla Gülsar, 6, 7 ve 8. sýnýflarda 37 saat olarak düzenlendiðini kaydetti. Gülsar, bu yýl getirilen seçmeli derslerle, çocuklarýn ilgi, ihtisas ve kabiliyetlerini görerek kendilerini hazýrlamalarý için yeni dersler getirildiðini söyledi. Zorunlu olan fen, sosyal, Türkçe ve matematik gibi derslerin dýþýnda, çocuklarýn kendini geliþtirmek istediði alanda ders seçme þansý olacaðýný belirten Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, “Fen’den geliþtirmek istiyorsa fen dersleri, matematikten geliþtirmek istiyorsa

matematik ya da yabancý dil alanýnda kendini geliþtirmek istiyorsa, yabancý dil gibi seçimlik dersler getirildi. 5. sýnýflarda 6 saat fazlalaþtý. Ama tamamen çocuklarýn ilgilerine göre yönlendirilmeleri açýsýndan mükemmel bir sistem.” ifadelerine yer verdi.

Seçmeli dersler çocuða býrakýlýyor Yýllardýr çocuklarý tek yönlü bir sistemle, tek yönlü olarak yönlendirmek zorunda kaldýklarýndan yakýnan Atilla Gülsar, çocuklarýn küçük yaþlardan

itibaren zamanlarýný sýnavlara çalýþarak geçirdiðini anlattý. Gülsar, “Bu sistemde tamamen çocuklarýn ilgi alanýna yönelik seçimlik dersler býrakýldý. Yani çocuk 8 saat sadece spor dersi seçebilecek. Ya da seçtiði farklý bir dersi alabilecek. Ancak çocuklarýn geleceði açýsýndan velilerin buna destek vermesi gerekiyor.” diye konuþtu. Ýl Milli Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, seçmeli dersleri çocuklarýn velileri ile birlikte evlerinden internet aracýlýðýyla kendilerinin seçeceðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Diyarbakýrspor'da ''kayyum'' endiþesi

S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbakýrspor'da yönetimin kayyuma kalmasý bekleniyor. Diyarbakýrspor Kulübü'nün 4 Aðustos 2012 günü Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Konferans Salonu'nda yapýlan ancak divan heyeti oluþmadýðý için geçersiz sayýlan olaðanüstü genel kurulunun ardýndan Nurullah Edemen baþkanlýðýndaki yönetim 11 gün önce görevinden istifa etti. 30 Aðustos 2012 günü yapýlacak olaðanüstü genel kurula kýsa süre kalmasýna raðmen 20 milyon lirayý aþkýn borç nedeniyle yönetime talipli çýkmazken, Diyarbakýrspor camiasý 3 gün sonraki genel kurulun ardýndan yönetimin kayyuma kalma endiþesini yaþýyor. Eski kulüp basýn sözcüsü Kenan Aksu, yaklaþýk 10 gün önce bazý kiþilerin yönetime talipli olduðuna iliþkin yaptýðý açýklamanýn ardýndan yönetim kurulu

olarak istifa ettiklerini anýmsatarak, þöyle konuþtu: ''Amacýmýz talipli olanlarýn yönetime gelmesini saðlamaktý. Ancak þimdi talipli olan yok. Geçen ay yaptýðýmýz olaðanüstü kongre çoðunluk saðlanamadýðý için gerçekleþtirilememiþti. Çoðunluk aranmaksýzýn yapýlan ikinci olaðanüstü kongre ise divan heyeti oluþmadýðý için Ýl Dernekler Müdürlüðü'nce geçersiz sayýlmýþtý. 30 Aðustos 2012 günü yapacaðýmýz kongrede yönetime talipli çýkmazsa kulüp kayyuma kalacak. Bu nedenle istekli olanlarýn kongre günü gelip, yönetime talipli olmasýný istiyoruz. Aksi takdirde kulüp kayyuma kalacak.'' Geçen yýl yapýlan olaðanüstü kongrelerde yönetim oluþturulamamasýnýn ardýndan kayyuma kalan Diyarbakýrspor'a, Diyarbakýr 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kulüp Müdürü Muhittin Ateþ'i kayyum olarak atamýþtý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Aðustos 2012 Cuma

4

Trabzonlu Aðaoðlu, Diyarbakýrlýlarý, memleketlerine yatýrýma davet etti þ adamý Ali Aðaoðlu, Trabzonlu bir müteþebbis olarak Diyarbakýr ’a ciddi anlamda yatýrým yapabileceðini söyledi. Diyarbakýrlý iþadamlarýný þehre yatýrým yapmaya davet eden Aðaoðlu, “Özellikle onlardan da rica ediyorum. Diyarbakýr yatýrým yapýlabilecek, yatýrým ihtiyacý olan bir ilimiz.” dedi. AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Cuma Ýçten ve Oya Eronat ile Diyarbakýr'a gelen iþ adamý Ali Aðaoðlu, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan milletvekilleri ve Aðaoðlu, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun tarafýndan verilen ''Diyarbakýr'a

Ý

yatýrým teþvikleri'' konulu bilgilendirme toplantýsýna katýldý. Toplantýdan önce kýsa bir konuþma yapan Vali Toprak, iþadamý Ali Aðaoðlu’na Diyarbakýr ’a yaptýðý ziyaretten dolayý teþekkür etti. Ali Aðaoðlu: Bize her yer Trabzon dedik yatýrýma baþladýk Bingöl’de üç hidroelektrik santrali yaptýklarý bilgisini veren Ali Aðaoðlu Þýrnak’ta da çalýþmalarýn devam ettiðini, orada da elektrik santrali kuracaklarýný dile getirdi. ‘Bize her yer Trabzon’ diyerek konuþmasýna devam eden Aðaoðlu, “Ýstanbul neyse Diyarbakýr ’da o’dur. Burada gezip göreceðiz. Yani bizim ülkemizin her yerine yatýrým yapýlabilir.” þeklinde konuþtu. Yatýrým konusunda doðuda eksikliklerin olduðunu kaydeden ünlü iþadamý, istihdam konusunda da büyük sorunlarýn yaþandýðýný, ancak Türk iþadamýnýn yatýrým yapabilecek seviyeye geldiðini önemle vurguladý. Aðaoðlu, “Ben bir Trabzonlu olarak geldim burada neler yapýlacaðýný gezip göreceðim. Yatýrým kýsmet olursa yapacaðým ama þunu da söyleyeyim Diyarbakýrlý tanýdýðým iþadamlarý var. Özellikle onlardan da rica ediyorum. Diyarbakýr yatýrým yapýlabilecek bir ilimiz. Yatýrýmý ihtiyacý olan bir ilimiz.” þeklinde konuþtu. Son dönemde hükümetin çok olumlu teþvik yasalarý çýkardýðýný kaydeden iþadamý Aðaoðlu, “Bu bölgede yatýrým yapýp bölge insanýna ve istihdama katký saðlamak gerekiyor.” dedi. Ýþ adamý Ali Aðaoðlu, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde 9 okulun tadilatýný üstleneceklerini kaydetti. Vali Toprak, Aðaoðlu ve milletvekillerine tablo hediye etti. (CÝHAN)

Okullara sýðýnan mülteciler için yeni kamplar 10 güne hazýr T

ürk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Þanlýurfa’da bulunan iki mülteci kampýný inceledi. Ceylanpýnar ’daki Telhamut ve Akçakale’deki Süleyman Þah kamplarýnda incelemelerde bulunan Akar, Kýzýlay olarak 86 bin sýðýnmacýnýn yaralarýný sarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Akar, kurulma aþamasýnda bulunan kamplarýn da 10 gün içerisinde hazýr hale getirileceðini açýkladý. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed’in zulmünden kaçan Suriyeliler Türkiye’ye sýðýnýyor. Sýðýnmacýlarýn sayýsý 86 bine ulaþtý. Kurulan çadýr kentler dolunca mülteciler okullarda misafir edilmeye baþlandý. Okullarýn açýlmasýna kýsa bir süre kala Kýzýlay yeni kamplar için düðmeye bastý. Kaçýþlardaki artýþý dikkate alan Kýzýlay Gaziantep, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman'da yeni kamplar kurma çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Bir taraftan yeni kamplarýn çalýþmasý sürerken diðer taraftan eski kamplardaki eksiklikler araþtýrýlýyor. Kamplarda

incelemede bulunmak ve eksiklikleri yerinde görmek için Þanlýurfa’dan incelemeler yapan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Akçakale’deki Süleyman Þah Kampý'ný inceledi. Mültecilerin sorunlarýný dinleyen Akar, daha sonra sýðýnan muhtarlarla görüþtü. Ýncelemelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yapan Akar, 86 bin mültecinin yaralarýný sardýklarýný ifade etti. Türk Kýzýlayý olarak yardým yaparken insan onurunu incitmemeye gayret gösterdiklerini dile getiren Akar, bu anlayýþla þu anda 80 bin mülteciye hizmet verdiklerini belirtti. Bu rakamýn aralýklarla arttýðýný kaydeden Akar, “Yurtlarda, okullarda kalýyorlar. Bizim çadýr kentlerimizde kalanlar var, konteyner kent var. 86 bin misafire hizmet verildiði söylenebilir.” dedi. Kamp ziyaretleri ile personeli motive etmeyi ve kamplardaki eksiklikleri tespit etmeyi amaçladýðýný ifade eden Akar, baþka þehirlerde de konteyner ve çadýr kentler kurmaya devam ettiklerini kaydetti. Mültecilere kucak açýlacaðýný dile getiren Akar, devletin herkesi kucaklayacak ve misafir edecek güçte olduðunu anlattý. Açýklamalarýnýn ardýndan Akar, Ceylanpýnar ’a geçti. Bu arada kamplarda bulunan mülteciler Esed’in bir an önce gitmesi temennisinde bulundu. Suriyeli mülteci Hatun El Ahmet, “Ýnþallah Beþþar Esed çabuk ölür, biz de Suriyemize çabuk döneriz.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Okuma salonunun baþarýlý öðrencilerine ödül verildi

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde Eðitim Gönüllüleri Derneði tarafýndan yürütülen ve SODES tarafýndan desteklenen okuma salonunda baþarýlý öðrenciler ödüllendirildi. Derneðin sinema salonunda yapýlan ödül törenine Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Sosyal Yardýmlaþma Derneði Müdürü Mehmet Özbilek, Hastane Baþhekimi Abit Demir, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selami Ermiþ, veliler ve öðrenci velileri katýldý. Viranþehir Kaymakamý Muhammed Lütfi Kotan 3 merkezin 7 merkeze çýkarýlmasýný istediðini belirterek, bu projenin çok doðru bir proje olduðunu, burada yetiþen çocuklarýn baþarýlý ve vatana faydalý nesiller olduðunu söyledi. Okuma salonlarýna her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný kaydeden Kaymakam Kotan mevcut sayýnýn 7’ye çýkarýlmasýný arzu ettiðini dile getirdi. Dernek baþkaný Zülfikar Tekin 3 farklý okuma salonunda 8. sýnýfa devam eden 85 öðrenciden 67 öðrencinin çeþitli tercihli liselere yerleþtiðini söyledi. Amaçlarýnýn milletin geleceðinin baðlý olduðu gençlerin iyi eðitim görmeleri ve milli kültür deðerlerine sahip çýkan bir neslin yetiþmesini saðlamak

olduðunu belirtti. Tekin, bulunduklarý bölgenin sosyoekonomik yapýsýný göz önünde bulundurarak, kenar mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarýna eðitimde fýrsat eþitliði saðladýklarýný dile getirdi. Tekin, bu kapsamda Viranþehir Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destekleri ile üç okuma salonunda SODES destekli 450 öðrenciye SBS hazýrlýk kursu verdiklerini anlattý. Tekin þunlarý söyledi: “Okuma salonunda öðrencilere kurs yanýnda sosyal faaliyet olarak Þanlýurfa, Gaziantep ve Eyyüpnebi beldesine gezi düzenlendi. Yarýyýl tatilinde öðrenciler yatýlý programlarýna alýnarak konu eksiklikleri tamamlanmýþ olup, kitap okuma ve rehberlik faaliyetleri yapýlmýþtýr. Yerleþtirme sonucu bir fen lisesi, 15 Anadolu öðretmen lisesi, 46 Anadolu lisesi, 2 Anadolu imam hatip lisesi, 2 Anadolu saðlýk meslek lisesine girmeye hak kazanmýþtýr.” Ödül töreninde fen lisesine girmeyi hak kazanan Serhat Ýnan’a bisiklet, Anadolu liselerine giren öðrencilere ise çeþitli hediyeler verildi. Eðitim Gönüllüleri Derneði, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan’a, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Müdürü Mehmet Özbilek’e ve iþadamý Hüseyin Çiftçi'ye birer plaket verdi. (CÝHAN)

Prof. Dr. Iþýkdoðan: Hastalarýn koridorda uyumasý beni incitiyor D

iyarbakýr Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan, hastalarýn hastane koridorlarýnda uyuduklarýnýn görmesinin kendisini incittiðini söyledi. Iþýkdoðan, hastalarýn yaþadýðý sorunlarýn çözümü konusunda gayret içinde olduklarýný belirtti. Hastanenin bugünkü geliþmiþlik düzeyinden daha ileri noktalara taþýnmasý için var güçleriyle çalýþtýklarýný vurgulayan Prof. Dr. Iþýkdoðan, "40 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük onkoloji hastanesine sahibiz. Hastalarýmýzýn yaþadýðý sorunu biliyoruz. Çözümü için mesai arkadaþlarýmla ve üst yönetimimizle birlikte aralýksýz çalýþýyoruz. Gerekli olanaklarýn saðlanmasý ve iç dinamiklerimizin hareketlenmesi ile hastanemizin bugünkü durumundan çok daha iyi düzeye geleceðine yürekten inanýyorum.” þeklinde konuþtu. Týbbi onkoloji bölümüne baðlý kemoterapi uygulama ünitesinin ayný anda 40, günde ise yaklaþýk 100 hastaya kemoterapi hizmeti verdiðini belirten Prof. Dr. Abdurrahman Iþýkdoðan, Güneydoðu Anadolu

Bölgesi'nin ilk ve tek robotik sistem kullanýlan kemoterapi uygulama ünitesinde hastalara ferah bir ortamda kemoterapi uygulandýðýný ifade etti. Tedavileri uzun süren kanser hastalarýnýn daha rahat, daha hijyen ve daha huzurlu bir ortamda olmalarý gerektiðini söyleyen Iþýkdoðan, “Hastalarý hastane koridorlarýnda ve sandalye üzerinde uyuduklarýný görmek canýmý incitiyor. Bu

hastalarýn maðduriyetlerini gidermek ve daha rahat bir ortamda kalmalarý için birkaç yataklýk pansiyon veya otel yapmayý düþünüyoruz. Ancak bunu gerçekleþtirmek için gerekli maddi imkâna sahip deðiliz. Bu konuda çeþitli projeleri sunmayý hedefliyoruz Ayný zamanda bu konuda hayýrsever iþ adamlarý, ilaç firmalarý ve müteahhitlerimizin yardýmlarýný bekliyoruz." diye konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ü S R Ü K

5

Sözün Özü

Haftanýn Duasý Kâinatýn yaratýcýsý ve yaþatýcýsý Yüce Allah'a sonsuz hamd ü sena ve þükürler olsun. Ey bize her þeyden daha yakýn bulunan Yüce Rabb'imiz! Gerçek bulacaðýný bulmuþ ve baþka aramalardan kurtulmuþ vuslat kahramanlarýnýn zümresine bizi de dahil eyle.. Lâhut âleminin ferah-feza ikliminin kapýlarýný bu müþtak kullarýn için de arala.. Hidayet tacýyla taçlandýrarak himayene al ve sevip hoþnut olduðun kullarýný her zaman muhafaza buyurduðun gibi bizi de koruyup kolla!

31 Aðustos 2012 Cuma

Namaz eda edilirken, mutlaka ta'dil-i erkâna riayet edilmelidir. Bunun için namazda Kur'ân-ý Kerim'i uzunca okuyup kýyamý uzatma, rükû ve secdede uzunca durma gibi hususlar çok önemlidir. Bu rükünler hakkýyla yerine getirildiði ve meþakkatlerine katlanýldýðý ölçüde insan, her namazla birlikte ayrý bir derinlik kazanacaktýr. Bundan dolayýdýr ki insan, kýldýðý namazlarýný bir kere daha yorumlamalý; kýyam, rükû ve secdeyi derinlemesine bütün benliðiyle duymaya çalýþmalýdýr.

Ýkindi Sohbetleri

Fasýldan Fasýla

Allah kapýsýnda Her musibet ceza deðildir akýllýca hareket B azen bir mü'minin tuttuðu yol arýzalý olur ama baþýna musibet gelmeyebilir. Bazen de insan arýzasýz bir yolda yürüdüðü hâlde pek çok musibet ile karþýlaþabilir. Hatta dosdoðru yolda olan insanýn baþýna onu elemek ve imtihan etmek için çok defa bin belânýn geldiði de olur.

1 - Her insan, Efendimiz'de zirve noktada örneklerini gördüðü güzel sýfatlarýn hepsine sahip olmayý istemelidir. Bu duygu ve düþüncede olmak, tamamiyete ve kemale tâlib olmaktýr. 2 - Hata karþýsýnda Âdem tavrý ortaya koymak çok önemlidir; Hazreti Âdem, zellesinin hemen ardýndan Rabb'ine yönelmiþ; þeytan ise inadýnda devam etmiþtir. 3 - Ýnsan günah iþlemekle kâfir olmaz. Fakat þurasý da bir gerçektir ki; günah iþleyen insan imandan bir adým uzaklaþmýþ, küfre de bir adým yaklaþmýþ olur.

H

er insan, Efendimiz'de zirve noktada örneklerini gördüðü güzel sýfatlarýn hepsine sahip olmayý istemelidir.

Bu âlî sýfatlara tâlib olarak demelidir ki, "Allah'ým, Sen Efendimiz'den sonra peygamber yaratmazsýn. Çünkü hatimeyi çekmiþ, "bu son" demiþ ve peygamberlik sarayýnýn Sultanýný göndermiþsin. Fakat ben de, Peygamberimiz'i "üsve-i hasene" olarak gönderip O'nunla bize gösterdiðin güzel ahlakla ahlaklanmak istiyorum; O'ndaki evsâf-ý âliye'ye tâlibim. Beni de öyle sâdýk eyle, Onun gibi emin kýl; beni de teblið insaný yap, o vazifeyi eda ederken fetanetli hareket etmeye muvaffak eyle. O'na yetiþmem mümkün deðil ama O'nun ardýnda yürümeme de bir mani yok. Peygamberliðe tâlib deðilim, böyle bir talep en baþta Sana karþý saygýsýzlýktýr; fakat peygamberâne evsâfa tâlibim. Bana da o evsâfý nasip et ki, elimi uzattýðým her yerde Senin rýzaný tahsile muvaffak olayým." Evet, bu duygu ve düþüncede olmak, tamamiyete ve kemale tâlib olmaktýr. Fakat siz tamamiyete tâlib olsanýz da, niyetinizle bunu isteyip davranýþlarýnýzý ona göre ayarlasanýz ve insan-ý kâmil ufkunu yakalama yolunda gayret etseniz de hata etmek, bazen tökezlemek, kimi zaman eksik ve noksan yapmak mukteza-yý beþeriyettir. Bundan dolayýdýr ki, Allah Resûlü, "Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayýrlýsý hata ettikten sonra hemen tevbe ile onu silmeye çalýþandýr." buyurmuþtur. Demek ki, bu yavuz hatalarý, bu sevimsiz kabahatlarý ortaya koyan insanlarýn en hayýrlýsý, hata eder etmez, kabiliyetine, seviyesine göre, tevbe, evbe, inâbe

M. Sait Çakar

kurnalarýna koþarak hemen arýnýp yeniden Allah'a yönelendir. Öyleyse biz, mükemmeliyete tâlib olsak da, insanlýk gereði bazý zaaflarýmýz nüksettiði yerde, manen hastalanabilir, sürçüp düþebiliriz. Önemli olan düþüp kalmamak, düþüp kalkmaktýr. Düþer düþmez hemen kalkýp Seyyidina Hazreti Âdem gibi: "Rabb'imiz kendimize zulmettik." (A'râf, 7/23) deyip, nefsin zulmünden Cenab-ý Hakk'a sýðýnmaktýr. Düþüp Kalmak Deðil, Düþse de Kalkmak Hata karþýsýnda Âdem tavrý ortaya koymak çok önemlidir; Allah'ýn kapýsýnda akýllýca hareket etmeyi Hazreti Âdem'den öðrenmek lazýmdýr. Onunki bir zelledir; mukarreb hatasýdýr. Buna raðmen Hazreti Âdem, zellesinin hemen ardýndan Rabbi'ne yönelmiþ; þeytan ise, temerrüdünde devam etmiþtir. Ýþte bu noktada, sürçüp düþen ile bilerek baþkaldýran, birbirinden ayrýlmýþtýr. Biri, Cennet'ten çýkarýlacaðý sýrada dahi kalbî teveccühünü devam ettirmiþ, Hakk'ýn kapýsýna karþý vefalý ve sadýk olmuþ, Rabb'iyle münasebetlerini tamamlamaya çalýþmýþtýr. Diðeri ise mütemadi bir iniþe geçmiþ; kibir, gurur ve isyanýndan dolayý her geçen dakika biraz daha gayyâya yuvarlanmýþtýr. Hazreti Âdem'in çocuklarý olarak biz de hatalarýn aðýna takýlabilir ve onlar cibilliyetimiz üzerinde ciddi tesir icra edince, aradýðýmýz mükemmeliyete giden yollarda bir tereddüt yaþayabiliriz. Kâmiliyet ve tamamiyeti yakalamak adýna yürürken tökezleyebilir ve bir hendeðe düþebiliriz. Fakat insan için, düþüp kalmak deðil; düþse de hemen kalkmaktýr esas olan. Deðiþik münasebetlerle arz ettiðim gibi; elden geldiðince günaha en az hayat hakký tanýma civanmertliðini göstermek çok önemlidir. Gözün bir harama kaysa, bu günahýn üzerinden bir dakika bile geçmeden, o günahtan sýyrýlmak için hemen huzura koþmalý, Allah'ýn huzurunda af fermaný arayacaðýn bir seccade bulmalý, baþýný yere koymalý ve tevbe etmelisin. Günahýn canlý kalmasýna meydan vermemelisin; çünkü Efendimiz'in ifadesiyle, iþlenen her günah

ruhta yaralar açar; kalbde bir leke býrakýr ve ayný zamanda her günah bir baþka günahýn davetçisi olur. Eðer günah, tevbeyle çabuk silinmezse, Üstad'ýn dediði gibi, bir günah, bir günah, bir günah... daha derken ona inzimam eden diðer günahlarla kalbde hatm olur, kalb mühürlenir, hafizanallah.. Bundan dolayý, "Her günah içinden küfre giden bir yol vardýr." Evet, insan günah iþlemekle ne kâfir olur, ne de küfürle iman arasýnda bir menzile asýlý kalýr. Fakat þurasý da bir gerçektir ki; günah iþleyen insan imandan bir adým uzaklaþmýþ, küfre de bir adým yaklaþmýþ olur. Eðer, iki günah iþlerse, iki adým atmýþ ve küfre iki adým yaklaþmýþ, kendisiyle küfür arasýndaki mesafeyi daraltmýþ olur. Bundan dolayý, hakiki bir mü'min, özellikle alerjik bir insanýn, arý veya akrep sokmasý gibi þeylerden sakýndýðý gibi günahlardan sakýnmalý; yýlandan, çýyandan kaçtýðý gibi günahlarýn en küçüðünden bile kaçmalýdýr. Çünkü tamamiyetin ve kemâlin tâlipleri aradýklarýný ancak böyle bir teyakkuzla bulabilirler. Ýþin Baþý Ýradedir Peygamber Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde, "Üç haslet vardýr. Bunlar kimde varsa imanýn tadýný duyar: Allah'ý ve Resûlünü her þeyden ve herkesten daha çok sevmek; bir kulu sýrf Allah rýzasý için sevmek; Allah, imansýzlýktan kurtarýp Ýslâm'ý nasip ettikten sonra tekrar küfre, inançsýzlýða düþmekten, ateþe atýlmaktan korktuðu gibi korkmak." buyurmaktadýr. Demek ki imanýn tadýný almanýn ilk þartý, "Allah'ý ve Resûlü'nü her þeyden artýk sevmek"tir. Bu sevgi, insaný "Allah için sevme" mülahazasýna taþýyacaktýr. Bunu da hidayet yolundan ayrýlma korkusuyla tir tir titreme ve günaha, dalalete girme endiþesiyle sürekli teyakkuzda yaþama hâli takip edecektir. Evet, sevgi iradî olarak baþlar. Sonra gayr-i iradî bir muhabbete inkýlâb eder. Ýnsanlara karþý duyulan mecazî sevgilerin baþlangýcýnda bile bir irade söz konusudur; bir görme, bir karþýlaþma, bir görüþme vardýr ve bunlar iradîdir. Bu mevzuda iradî bir adým atýlýnca zamanla gayr-i iradî alaka baþlar. Ýþte, Allah'la olan münasebetlerimizi derinleþtirme, Resûlüllah'a karþý alakamýzý daha engin bir sevgiye dönüþtürme mevzuunda da iþin baþý iradedir.

Belânýn en þiddetlisinin nebilere, sonra velilere (baþka bir rivayette ulemaya), sonra da derecesine göre, diðer insanlara geldiði düþünülürse, musibetin her insana gelebileceði, dolayýsýyla belâya maruz kalmanýn, kiþinin yürüdüðü yolun eðriliði veya doðruluðuyla çok da alâkadar olmadýðý görülecektir. Allah, belâ ve musibetler ile doðru yolda olan bir insaný, daha doðru yola ve daha ileriye teþvik edebilir. Eðri bir insaný da doðru yola iletmek için tembihte bulunabilir. Yani Cenâb-ý Hakk'ýn icraatýný anlamak çok zordur. Herkes belâyý seviyesine göre, kendisine gönderilmiþ bir sinyal kabul etmeli ve ona göre "Hazýr ol!" vaziyetine geçmelidir. Tabiî belirttiðimiz bu düþünce herkesin kendine bakmasý açýsýndan çok önemlidir. Baþkalarýnýn baþýna gelen belâ ve musibetleri, kendi yoluna uymadýðýndan ve kendi yolunun dýþýnda bir yol takip ettiklerinden dolayý maruz kaldýklarý þeklinde kabul etmek, en basit manasýyla nâmertliktir. Böyle bir düþünce, mü'minin mürüvvetiyle telif edilemez. Hele bunu "Oh oldu!" þeklinde ele alma, -neûzü billâh- Müslümanlýk ile kat'iyen telif edilemez. Hafizanallah- Allah o musibeti döndürür de böyle diyenin baþýna çevirir. Hatta

yüzde yüz gittikleri yol arýzalý olan insanlarýn baþýna gelen belâlarýn baþka bir sebepten dolayý deðil de sadece bu sebepten dolayý onlarýn baþýna geldiðini düþünmek de yine bir nâmertlik ve kadirnâþinaslýktýr. Ýnsan bir mü'mine karþý daima mürüvvetli, gönülden olma mecburiyetindedir. Bu zaviyeden bakýldýðýnda gelip evimizi bassalar, bizi dövseler ve hukukumuza tecavüz etseler ve giderken baþlarýna bir belâ gelse, "Oh oldu!" dememek gerekir. Böyle birinin o anki hislerine maðlup olarak muvakkaten bir sýzlanmasý ve feveraný olsa da, sonra nedamet etmeli ve "Aman yâ Rabbi! Piþman oldum! Sana sýðýnýrým!" demelidir. Mü'minin baþka bir mü'mine karþý olan tavrý hep böyle olmalýdýr ve ona düþen þey de budur. Çünkü inþâallah- bir gün onunla Sýrat'ý beraber geçecek, Cennet'e beraber girecek ve yüz yüze bakýþacaðýz. Orada içimizdeki o müzmerâtýn hortlamasý her zaman bahis mevzuu olabilir. Düþündüðümüz ve tasarladýðýmýz þeyler o gün önümüze bir bir dökülebilir -ki dökülme ihtimali vardýr- iþte o zaman çok mahcup oluruz. Zira Cenâb-ý Hak, "Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür." (Târýk, 86/9) buyurmaktadýr. Settâru'lUyûb olan Hz. Allah, bizim ve baþkalarýnýn kusurlarýný da setretsin inþâallah!..

His Dünyasý

Ak ve Kara Apaydýnlýk bir dönem, kol kol gezen güneþler,Semâda yüzüp giden kehkeþânlara inâd.Her bucaðý Ýrem Baðlarý'na denk o günler,Gök kuþaðý gibi zafer tâklarýyla âbâd...Sonra bir kâbuslu devir ve aranan dünlerÇoklar firavunlaþtý firavundan da berbâd.Harâb oldu her taraf, soldu çiçekler, güller,Bülbülün dilinde dinmeyen yeisli feryâd.Gökler gamlý, bulutlar küskün, kurudu göller,Virânelere döndü her yan, simsiyah eb'âd.Yine rüyâlarda kor, tütüyor eski günlerMýþýl mýþýl döl yataðýnda milletçe murâd M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

31 Aðustos 2012 Cuma

Bakan Eroðlu, yeni Hasankeyf

yerleþkesini gezdi G

Dicle Üniversitesi’ni 7 bin öðrenci tercih etti

D

icle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, bu yýl 7 bin öðrencinin Diyarbakýr’ý tercih ettiðini söyledi. Eyigün, merkezi yerleþtirme ile yaklaþýk 6 bin önlisans ve lisans öðrencisinin Dicle Üniversitesi’nde okumaya hak kazandýðýný, özel yetenek sýnavý ve lisansüstü sýnavla birlikte bu sayýnýn 7 bine ulaþacaðýný kaydetti. Prof. Dr. Sabri Eyigün, 2012 yýlý itibariyle 24 bin civarýnda olan öðrenci sayýsýnýn yaklaþýk 26 bine yükseldiðini belirtti. Eyigün, ilk bine girerek baþarýlý olan ve Dicle Üniversitesi’ni tercih eden 10 öðrencilerinin olduðuna dikkat çekerek, “Bu yýl ilk defa Adalet Meslek Yüksekokulu'na 60 öðrenci aldýk. Görevde bulunduðumuz dört yýl içerisinde öðrenci sayýmýzý yaklaþýk 13 bin kiþi artýrmýþ olduk. Bu yüzde yüz bir artýþ anlamýna gelmektedir. Baþta öðretim elemaný sayýsý olmak üzere üniversitemizle ilgili tüm geliþmeler ayný oranda artmýþ durumdadýr.” dedi.

Fen Edebiyat bölümleri boþ kaldý Fen fakültesinin son yýllarda çok tercih edilmeyen bir kaç bölümü ile ikinci öðretimle öðrenci alan bir iki bölüm dýþýnda, diðer tüm bölümlerde kontenjanlarýn dolduðunu vurgulayan Eyigün, “Bir örnek vermem gerekirse fen fakültesi biyoloji bölümü birinci öðretim için açýlan 88 kontenjandan 8’i dolmuþtur, kimya bölümü için açýlan 80 kontenjandan 8’i dolmuþtur. Fizik bölümünün 77 kontenjanýndan ancak 1’i dolmuþtur. Matematik normal öðretim tamamen doluyken 2. Öðretim için açýlan 80 kontenjandan sadece 4’ü dolmuþtur. Geri kalan da büyük bir ihtimalle ek kontenjanlarla doldurulacaktýr. Aksi halde söz konusu bölümler kapatýlýp bu öðrenciler baþka bir üniversiteye gönderilecek veya baþka üniversiteden bize gönderilerek kontenjan doldurulacak.” diye konuþtu. Ýsteyen öðrenci ve velilerin otogardan alýp tekrar

üneydoðu Anadolu Projesi (GAP) kapsamýnda yapýlan Ilýsu Barajý ve hidroelektrik santralinin tamamlanmasý için en önemli aþama olarak görülen (derivasyon) su aktarma tünellerinin açýlýþýný yapan Bakan Eroðlu daha sonra Hasankeyf yeni yerleþkesinde incelemelerde bulundu. Mardin'in Dargeçit ilçesi yakýnlarýnda bulunan Ilýsu köyünde inþa edilen Dicle Nehri derivasyon tünellerinin açýlýþ töreninin ardýndan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ile birlikte Hasankeyf ’e gelen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, burada yapýmý süren yeni Hasankeyf ile ilgili bilgi aldý. Konuyla ilgili yapýlan sunumun ardýnda söz alan Bakan Eroðlu, yeni Hasankeyf ’in dünyada örnek bir proje olacaðýný belirtti. Hasankeyf ’i Türkiye’nin en önemli Kültür ve turizm ilçesi yapmak istediklerini söyleyen Bakan Eroðlu, “Bu konuda da Baþbakanýmýza teþekkür ediyorum kesenin aðzýný açtý. Dünya ya örnek bir proje olsun diye bizlere talimat verdi.” dedi. Ilýsu projesinin Hasankeyf ’in kurtarýlmasý için bir fýrsat olduðunu söyleyen Bakan Eroðlu, tarihi eserlerin yeni Hasankeyf ’e oluþturulacak yarým adaya taþýnacaðýný ifade etti. Bakan Eroðlu, “Teknoloji geliþti, tarih eserleri restore edip paketleyip bir yere taþýmak mümkündür. Veyahut Dünya’da su

altý arkeolojisi dahilinde kültür bakanlýðýmýz bunu belirliyor biz onlarýn istediði þekilde, yaklaþýk zaten 100 milyon para ayýrýp bu tarihi eserleri kurtaracaðýz.” diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Bakan Eroðlu ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek beraberindekilerle yapýmý tamamlanan kamu binalarý ve örnek evleri gezdi. DOÐA DERNEÐÝ VE HASANKEYF GÖNÜLLÜLERÝ PROTESTO ETTÝ Polis tarafýndan Bakan Eroðlu’nun sunum yapacaðý yeni Hasankeyf inþaat alanýna alýnmayan Doða Derneði üyeleri, köprübaþýnda pankart açarak protesto etti. Hasankeyf ’i sular altýnda býrakacak Ilýsu Barajý'nýn nehir derivasyon iþini baþlatmak ve kültürel tarihi park projesinin temellerini atmak için gelen Bakan Eroðlu’nu karþý Hasankeyf ve doða Derneði gönüllüleri protesto eylemi gerçekleþtirdi. Protestocular, Ilýsý Baraj projesinin yasal olmadýðýný savunarak iptal edilmesini istedi. Bakan Eroðlu’nun Hasankeyf ’e geliþini protesto eden Doða Derneði üyeleri, "Anadolu'nun en eski Ýslam baþkentini sular altýnda býrakarak bunun yerine bir park açmak tarihi bir suç." ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Üniversiteye 45 yabancý Öðrenci yerleþti Öðrencilerin adreslerine ve coðrafi daðýlýmlarýna göre deðerlendirmelerde bulunan Eyigün, þunlarý söyledi: “Memnuniyetle þunu belirtmek isterim ki tam 70 ilden üniversitemizi, dolayýsýyla Diyarbakýr’ý tercih eden öðrenci vardýr. Van’dan Edirne’ye, Antalya’dan Çanakkale’ye kadar tüm illerimizden üniversitemizin tercih edilmesi üniversitemiz ve Diyarbakýr adýna gurur verici bir tablodur. Bunlarýn dýþýnda bu yýl 45 yabancý öðrenci üniversitemize yerleþmiþ bulunmaktadýr. Kayýt iþlemleri devam ediyor. Aðýrlýklý olarak Azerbaycan, Suriye, Ýran, Irak olmakla beraber, yine çok geniþ bir yelpazeden üniversitemizi tercih eden öðrenciler söz konusudur. Örneðin Filistin, Ürdün, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika gibi ülkelerden de baþvuru vardýr.” Dicle Üniversitesi 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý yeni dönem kayýtlarýnýn 03 Eylül 2012 tarihinde baþlayacak. (CÝHAN)

PKK'nýn kaçýrmak istediði AK Parti'li Ýçten: Korkmuyorum

Bahoz Erdal’ kod adlý Fehman Hüseyin’in talimatý ile PKK tarafýndan kaçýrýlmasý istenen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, istihbaratýn yeni olmadýðýný, yaklaþýk 1 yýldýr kaçýrma konusunda kendisine bilgiler geldiðini söyledi. Korkmadýðýný belirten Ýçten, “Bundan hiçbir tedirginlik duymuyoruz.”dedi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçýrarak kamuoyunda büyük yanký uyandýran PKK'nýn yeni hedefinin AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik ile Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten olduðu ortaya çýktý. ‘Bahoz Erdal’ kod adlý Fehman Hüseyin’in örgüt üyelerine AK Parti’nin iki önemli ismini kaçýrmasý talimatýný verdiði belirtildi. Konu ile ilgili kýsa bir açýklama yapan Ýçten, kaçýrýlma tehdidinin Diyarbakýr ve güneydoðuda çalýþan bütün AK Partili vekiller için geçerli olduðunu söyledi. Ýçten, þöyle konuþtu: "Þahsýmýzýn deðil tüm vekil arkadaþlarýmýzýn böyle bir riski var. Biz vekil olduðumuzda hangi yola çýktýðýmýzý, hangi yola baþ koyduðumuzu, nelerle karþýlaþacaðýmýzý çok iyi biliyoruz. Bundan hiçbir tedirginlik duymuyoruz. Halkýn içine girmekten de çekinmeyeceðiz. Çalýþmalarýmýzý halkýmýzla birlikte yapacaðýz. Bu durum, burada vekil olanlarýn yaþayabileceði bir risk. Çok da önemsemiyoruz.”(CÝHAN)

Diyarbakýr’da 2 günde 3 böbrek nakli ameliyatý yapýldý

D

otogar ve hava alanýna üniversitenin araçlarýyla býraktýklarýný anlatan Eyigün, “Bizler Dicle Üniversitesi olarak büyüyen ailemize yine bilimin aydýnlýðýnda, modern teknik ve fiziki donanýmlý öðretim þartlarýnda, en kaliteli hizmeti sunacaðýz. Bu vesile ile üniversitemize kayýt yaptýrmaya hak kazanan tüm öðrencilerimizi tebrik ediyor ve onlara 27 bin kiþilik ailemize hoþ geldiniz diyoruz.” dedi.

6

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde geçen yýl kurulan organ nakli birimi, 2 günde 3 baþarýlý böbrek nakli ameliyatý gerçekleþtirdi. Hastane önümüzdeki günlerde 10 hastaya daha böbrek nakli yapacak. Diyarbakýr'da bir ilk niteliði taþýyan böbrek nakli ameliyatý, diyalize giren 70 bin hasta için kurtuluþ ümidi niteliði taþýyor Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde geçen yýl açýlan böbrek nakil merkezinde, bu hafta içinde 3 böbrek nakli baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. Nakillerle ilgili basýn toplantýsý düzenlenen Baþhekim Prof. Dr. Yusuf Yaðmur, “Hastanemiz bünyesinde açtýðýmýz organ nakli birimindeki altyapýmýzý tamamladýktan sonra bu hafta pazartesi gününden itibaren böbrek nakli ameliyatlarýna baþladýk. 3 hastamýza böbrek naklini baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdiðimiz için mutluyuz. Hastalarýmýz çok saðlýklý. Hastalarýmýzdan bir anne oðluna, bir kardeþ kardeþe, bayan da kocasýna böbreðini verdi. Bunlar duygulandýrýcý þeyler." diye konuþtu. Yaðmur, organ nakli konusunda Diyarbakýr’a çað atlattýklarýný belirterek, “70 bine yakýn hasta diyaliz tedavisi görüyor. Önümüzdeki günlerde 10 hastamýza daha böbrek nakli yapacaðýz. Hedefimiz hastanemizde baþta karaciðer olmak üzere bütün organlarýn naklini gerçekleþtirebilmek. Diyarbakýr’da bunu gerçekleþtirecek bütün imkanlarýmýz var.” dedi. Yaðmur, nakillerde 20 yaþýndaki Erdihan Doðan'a 22 yaþýndaki aðabeyi Ömer Doðan, 55 yaþýndaki Ramazan Kurt'a 45 yaþýndaki eþi Fatma ve 24 yaþýndaki

Ýbrahim Bikeç'e ise 45 yaþýndaki annesi Pakize böbreklerini vererek yeni bir yaþam sunduðunu anlattý. Eþinin baðýþladýðý böbreðiyle yaþayacak olan böbrek hastasý Ramazan?Kurt, "Bir yere gidemiyordum. Ýstediðim yemeði yiyemiyordum. Sývý tüketemiyordum. Bütün hayatým kontrol altýndaydý. Özgür deðildim, spor yapamýyordum. Sývý tüketmeyi o kadar çok özlemiþtim ki nakilden sonra ilk olarak bol bol sývý tükettim. Eþimi zaten çok seviyordum. Þimdi kat ve kat sevgim daha da arttý. Kendisine sizlerin önünde bir kez daha teþekkür ederim." þeklinde konuþtu. Ýbrahim Bikeç bütün insanlarý organ baðýþlamaya davet ederek þöyle konuþtu: "Diyalizdeyken biz organlarýmýzýn bittiðini bile gördük. Nakil

Cizre’de okuyan 2.öðretim öðrencilerinden uygulamaya tepki

C

ýrnak’ýn Cizre ilçesinde Cizre Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan öðrenciler, 2.öðretim öðrencilerinin harçlarýnýn kaldýrýlmamasýna tepki gösterdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç tarafýndan açýklanan Bakanlar Kurulu kararnamesine göre, birinci öðretim ve açýk öðretimlerdeki harçlarýn kaldýrýlmasý, ikinci öðretim öðrencilerinin ise kaldýrýlmamasý tepkilere yol açtý. Cizre Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan ikinci öðretim öðrencileri de ikinci öðretim harçlarýnýn kaldýrýlmamasýna tepki gösterdi. Duruma tepki gösteren öðrenciler Cumhurbaþkanlýðý ve Baþkanlýðý mail

gönderdiklerini dile getirdi. Cizre Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 2.öðretim ikinci sýnýf öðrencisi Serhat Eðik, “Bu duruma çok tepkiliyiz. Mademki kaldýrýldý tamamen tüm öðrencilerinin ki kaldýrýlsaydý. Hem ikinci öðretimler birinci öðretim öðrencilerinden daha çok ödüyor. Zaten maðdur durumda olan ikinci öðretim öðrencileridir. Bu nedenle 1. öðretim harçlarýnýn kat kat fazlasý harç ücretleri ile eðitim gören 2. öðretim öðrencisi arkadaþlarýmýzýn da harçlarýnýn kalmasýný Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dan rica etmekteyiz.” dedi. Yapýlacak düzenleme ile 2. öðretim öðrencilerinin harçlarýnýn tamamen

yapýldýktan sonra yavaþ yavaþ eski saðlýðýma kavuþuyorum. Bu gayet önemli birþey." 30 yýllýk eþine seve seve böbreðini verdiðini söyleyen 4 çocuk annesi Fatma Kurt ise ameliyatý gerçekleþtiren hocalara teþekkür etti. Ramazan Kurt ise ameliyatýn çok iyi geçtiðini ifade ederek vatandaþlarý organlarýný baðýþlamaya davet etti. (CÝHAN)

kalkmasýný talep ettiklerini söyleyen ayný bölüm öðrencisi Serdar Doðruer, “Bunun mümkün olmamasý halinde en azýndan 2. öðretim okuyan arkadaþlarýmýzýn harçlarýnda da yüzde 50 indirim talep etmekteyiz. Adaletin saðlanmasý baþlýca isteðimizdir. Biz çok maðdur durumdayýz. Yetkililerin bu maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." diye konuþtu. Baþka bir öðrenci Emre Yalçýn da "Harçlarýn kaldýrýlmasý uygulamasýnýn tam olarak uygulanýp eþitlik olmasý için 2. öðretim harçlarýnýn da kaldýrýlmasý gerekmektedir. Kaçýncý öðretim olduðuna bakýlmaksýzýn eðitimin her kademesi eþit, bilimsel ve parasýz olmalýdýr. Bu yüzden 2. Öðretimlerin de harç parasý kaldýrýlmalýdýr.” þeklinde konuþtu. Celal Ballý adýnda bir öðrenci de þöyle dedi: “Eðitimde eþitliðin olmasý þarttýr. Yetkililerden isteðimiz bu sistemi tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz.” (CÝHAN)

31 Ağustos 2012 Cuma Gazete Sayfaları  
31 Ağustos 2012 Cuma Gazete Sayfaları  

31 Ağustos 2012 Cuma Gazete Sayfaları

Advertisement