Page 1

Bakan Yýlmaz, Gazetecilerden olumlu haber yapmalarýný istedi K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, GAP Eylem Planý Revizyon toplantýsýna katýlmak üzere geldiði Mardin'de basýn mensuplarýndan, bölgenin kalkýnmasýna katký sunacak olumlu haber yapmalarýný istedi. Yýlmaz, "Olumsuz haberlerin, olumsuz yansýmalarý olur. Buna dikkat edelim. Kýrsal alanda yapýlan bir münferit olay, yerleþim yerleri merkezindeymiþ gibi verilmemesi lazým. Bölgeden yapýlan haberler, bölgenin kalkýnmasýna katký saðlýyor" dedi. Sayfa 2’de

Kaza yapan tanker mayýnlý alana girdi: 1 Ölü Murat Akgül

N

usaybin'de önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kýrýnca mayýnlý alana giren tankerin sürücüsü hayatýný kaybetti.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

16 Haziran 2012 Cumartesi

Yýl: 8 Sayý 2371 Fiyatý :25 Kr

Kaza, Nusaybin-Mardin karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Seyhan (44) yönetimindeki 47 DD 235 plakalý tanker, Musa Topçu yönetimindeki 63 HF 771 plakalý

kamyonun arkasýna baðlý buðday yükleyici boruya çarpmamak için direksiyonu sola kýrdý. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Seyhan, kaza yaparak tankeriyle mayýnlý alana girdi. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan alandan çýkarýlan Seyhan, kaldýrýldýðý Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Seyhan'ýn cenazesi otopsi yapýlmak üzere hastane morguna kaldýrýlýrken, jandarma ve bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý

Dev yatýrým hizmete açýldý Açýlýþa yoðun ilgi gösteren Mardinliler AVM içinde verilen konser ve gösterilere de ilgi gösterdiler. 75 milyon dolara mal olan dev tesiste otel, maðazalar, aquapark, sinema ve bowling salonlarý bulunuyor. Nezir Güneþ

STK'lardan yeni M hastaneye ziyaret Murat Akgül

M

idyat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) 150 yataklý yeni devlet hastanesini ziyaret etti.

Hastane yetkilileri tarafýndan karþýlanan STK üyeleri yetkililerden bilgi aldý. Sanayi Mahallesi'nde Nusaybin ile Cizre Karayolu'nu birbirine baðlayan Çevre Yolu kenarýnda yer alan hastaneyi dolaþan STK'Lara Baþhekim Uz. Dr. Emine Al, Baþhekim Yardýmcýsý Opr. Dr. Bilal Arýkan, Hastane Müdürü Beyazýt Arslan, müdür yardýmcýlarý Osman Aktaþ, Mustafa Fidan eþlik etti. Aralarýnda Midyat Aktif Öðretmenler Derneði (MÝAD), Midyat Sanayici Ýþ Adamalarý Derneði(MÝSADER), Midyat ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma (MÝKAD) derneklerinin bulunduðu heyet yeni hastaneyi çok beðendiklerini belirtti. Ziyaretten dolayý mutlu olduklarýný ifade eden Hastane Müdürü Beyazýt Arsal, " Hemþerilerimize daha kaliteli hizmet vermek için çaba harcayacaðýz." Dedi. Daha önce vatandaþlarýn Mardin, Batman, Siirt, Diyarbakýr, Gaziantep, Þanlýurfa gibi illerde tedavi olmak için gittiklerini hatýrlatan MÝAD üyesi Yusuf Öz, vatandaþlarýn kendi memleketlerinde tedavi olmalarýnýn çok sevindirici olduðunu söyledi. Hastaneyi beklediklerinden daha güzel bulduklarýný ifade eden MÝSADER Genel Sekreteri Halid Yenigün ise "Hastaneyi çok beðendik. Allah hayýrlý Uðurlu etsin." þeklinde konuþtu Öte yandan kapatýlan 50 yataklý eski devlet hastanesinin Aðýz ve Diþ Hastanesi olmasý bekleniyor.

ardin’de dev bir tesise imza atan Ýstanbul Yeditepe þirketi, Mardin tarihinin en büyük özel sektör yatýrýmý olan Movapark Alýþveriþ Merkezi hizmete açýldý. Dev yatýrýmýn Amerikalý ortaðý ise Martin Carver.

75 milyon dolara mal olan dev tesiste otel, maðazalar, aquapark, sinema ve bowling salonlarý bulunuyor. Açýlýþa yoðun ilgi gösteren Mardinliler AVM içinde verilen konser ve gösterilere de ilgi gösterdiler. 108 dönüm arazi üzerinde 54 dönümü kapalý, 26 dönümü kiralanabilir alana sahip alýþveriþ merkezinde, 90 maðaza bulunuyor. Mardin’e ulusal ve uluslar arasý birçok yeni marka kazandýran Mova Park’ta bin 200 kiþinin yanýnda dolaylý olarak 5 bin kiþiye istihdam saðladý. 35’i yeni 60 farklý marka Movapark’ta hizmet vermeye baþladý. Mardin Havaalanýnýn hemen yanýnda bulunan Movapark AVM, Güneydoðu’nun hem eðlence hem de sanat merkezi niteliðinde olacak. “Denizi olmayan Mardin’e deniz getirdik”sloganý ile açýlan Movapark’ta Türkiye’nin dördüncü aquaparkýna ve sinema festivali olmasýna karþýn sinema salonu bulunmayan Mardin Movapark ile sinemaseverler artýk sekiz sinema salonuna birden kavuþacak. Biri 7D, biri 3D, biri de açýk hava olmak üzere sekiz sinema salonunun yer aldýðý Movapark’ýn açýlmasý en çok gençleri mutlu ediyor.

Kýzýltepe’de saman yüklü týr yandý

Tesis hakkýnda gazetecilere bilgi veren Yeditepe AÞ Yönetim Kurulu baþkaný Vedat Özçelik, ise hayatýnýn en heyecanlý gününü yaþadýðýný belirterek açýlýþta kendilerine gösterilen yoðun ilgiden dolayý Mardinlilere teþekkür etti. Movapark’ýn açýlmasý ile en büyük ilginin aquaparka olduðunu anlatan Özçelik, “Mardin’e deniz getireceði dedik. Ve bugün burada gördüðünüz gibi gençlerimiz artýk Türkiye’nin en büyük aquaparklarýndan birinde eðlenecek yüzecek. Burasý sadece Mardin’in deðil, bölgenin de eðlence merkezi olacak. Eskiden kilometrelerce bir derede yüzmek için yürürdük þimdi denizi Mardinlilerin ayaðýna getirdik. Burada 90 maðazamýzda 60 farklý marka hizmet verecek. Mardin’in kalbi artýk burada atacak.”dedi.

Martin’den Mardin’e yatýrým Hizmete giren Movapark’ýn 4 ortaðýndan biri olan Amerikalý Martin Carver ise Mardin’de olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilerin sorularýný cevaplayan Amerikalý iþadamý Carver, “Bana Amerika nere Mardin nere diye soru soruyorlar. Ama en samimi arkadaþým bana Mardin’de hem keyifli hem de kazançlý bir alýþveriþin teklifini yapýnca ben de hemen kabul ettim. Bugün burada yaptýðýmýz hizmetin ne kadar doðru olduðuna bir kez daha inandým. Çok heyecanlýyým. Mardin’de yaptýðýmýz yatýrým süresince herkesten çok büyük destek gördük. Herhangi bir bürokratik engellerle karþýlaþmadýk. Dünyada en fazla yatýrým yapmak imkanýnýn en fazla potansiyelinin olduðu yerdir Mardin, ve ben de yeni projelerimi burada Mardin’de hayata geçirmekten

Ali Edis

K

ýzýltepe ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir týr

yandý.

Kýzýltepe ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir týr yandý. Olayda can kaybý yaþanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Senyurt yolu 1. kilometrede seyir halinde olan saman yüklü 73 DN

337 týr, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldý. Yoldan geçen baþka sürücüler tarafýndan aracý durdurarak yolun sað tarafýna çekildi. Araç þoförü araçtan indirildikten sonra Kýzýltepe itfaiyesine haber verildi. Ýtfaye ekipleri, yaklaþýk 2 saatlik bir çalýþmanýn sonunda yangýný söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

büyük keyif alýyorum. ”Dedi. Amerika’daki yakýn çevresinin Mardin’e yaptýðý yatýrýmý çýlgýnca bulduklarýný anlatan Carver, isminin Martin olmasýnýn ise tesadüf olduðunu sözlerine ekledi.

Ne istersen var Movapark’ý Kýzýltepe’de yöresel kýyafetleri ile gezmeye gelen 62 yaþýndaki Halil Uður ise “Bu ne biçim öyle bir yermiþ. Ne istesen var burada. Ýlk defa bu kadar böyle büyük bir yer gördüm.”dedi. Movapark’tan alýþ veriþ yapmaya gelen Mehmet Özcan ismindeki vatandaþ ise zamanýnda terör olaylarý ile andýrýldýðýný ancak bugün yapýlan bu yatýrýmlarla Mardin’in ne kadar deðiþtiðinin bir göstergesi olduðunu ifade etti.

Türkiyenin en büyük 4. Aqua parký

Movapark’ýn en iddialý renklerinden biri olacak Aquapark, ülkenin de en büyük su parklarýndan biri. Yaklaþýk 20 dönüm üzerinde kurulan aquaparkta yer alan 6 farklý eðlence havuzu, Movapark’ý sadece Mardin’in deðil bölgenin eðlence merkezi yaptý. Aquapark, bölgenin su oyunlarýna açýlan kapýsý olacak. Sinemalarýyla günlere, gecelere dünyanýn pencerelerini açacak. Çocuklarýn ve su eðlencelerinden hoþlananlarýn rüyalarýný süsleyecek su parkýnda dokuz farklý eðlence fýrsatý sunuyor. Relax ve dalga havuzlarýnýn yaný sýra dünya su parklarýnda yer alan tüm popüler kaydýrak konstrüksiyonlarý da yer alýyor. Turbolance, blackhole, kamikaze gibi popüler kayak türlerinin sunduðu eðlence imkanlarý ile Mardin, denize kýyýsý olmasa bile bu keyfi yaþamaya baþlayacak.

Eðitimci-Þair Çakýr: "Yaþamýn sýrrý þiirde gizli"

M

ardin’de uzun yýllar kendisini öðrencilerine adayan ve sayýsýz öðrencinin yetiþmesine vesile olan Süleyman Çakýr, kendisini edebiyata ve þiire adadý. Kürtçe ve Türkçe dillerinde yazdýðý þiirlerini iki ayrý kitapta toplayan eðitimci-þair Süleyman Çakar’ýn, gazetemize yaptýðý ziyarette kendisi ile bir söyleþi yaptýk. Sayfa 3’te


16 Haziran 2012 Cumartesi

Bakan Yýlmaz, Gazetecilerden H olumlu haber yapmalarýný istedi

2

Yazlýk Sinemada Filmin Seyrine Uyanýk Baþladýk

yapýlan haberler, bölgenin kalkýnmasýna katký saðlýyor" dedi.

Nezir Güneþ

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, GAP Eylem Planý Revizyon toplantýsýna katýlmak üzere geldiði Mardin'de basýn mensuplarýndan, bölgenin kalkýnmasýna katký sunacak olumlu haber yapmalarýný istedi. Yýlmaz, "Olumsuz haberlerin, olumsuz yansýmalarý olur. Buna dikkat edelim. Kýrsal alanda yapýlan bir münferit olay, yerleþim yerleri merkezindeymiþ gibi verilmemesi lazým. Bölgeden

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, GAP Eylem Planý kapsamýnda Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da düzenlenen revizyon toplantýlarýný bugün Mardin'de sürdürdü. Bakan Yýlmaz, Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve Ak Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað ile birlikte Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde iþadamlarýnýn sorunlarýný dinledi. Yýlmaz, "Bugün sizlerin sorunlarýný dinlemeye geldik. Sizler bölgenin bel

kemiðisiniz. Son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla Mardin, cazibe merkezine dönüþtü. Mardinle ilgili daha önce yapýlan önyargýlar ve tabular, bu yatýrýmlarla yýkýlmýþtýr. Çok ciddi müteþebisler Mardin'e yatýrým yapmak için sýraya girmiþler. Mardin artýk kabuðunu kýrmýþtýr" dedi. Ýþadamlarý, Bakan Cevdet Yýlmaz'a elektrikte voltaj oynamalarý baþta olmak üzere, karþýlaþtýklarý sorunlarýný anlattý. Habur Sýnýr Kapýsý'ndaki iþleyiþten yakýnan iþadamlarý, mal ve hizmet sevkiyatýnda sorun olduðunu ve bunun çözüme kavuþmasýný istedi. Ýþadamý Nasýr Duyan, Suriye ile kesilen ihracatýn, iç savaþýn dinmesi ile yeniden baþlamasýný ve Nusaybin Sýnýr Kapýsý'nýn açýlmasýný talep etti. Basýna kapalý devam eden toplantýdan sonra Bakan Yýlmaz ve beraberindekilerle birlikte Mardin'in ilk avm'si olan Mova Park'ý ziyaret etti. avm ortaklarýndan Vedat Özçelik'ten bilgi alan Bakan Yýlmaz, burada gazetecilerle bir süre sohbet etti. Gazetecilerden bölgeden daha olumlu haber yapmalarýný isteyen Bakan Yýlmaz, "Bölgemizin daha da kalkýnmasý adýna burada basýnýmýza çok büyük görevler düþüyor. Özellikle bölgenin kalkýnmasýna katký saðlayacak haberlerin yapýlmasý noktasýnda, desteklerini istiyoruz. Olumsuz haberlerin, olumsuz yansýmalarý olur. Buna dikkat edelim. Kýrsal alanda yapýlan bir münferit olay, yerleþim yerleri merkezindeymiþ gibi verilmemesi lazým. Bölgeden yapýlan haberler, bölgenin kalkýnmasýna katký saðlýyor" dedi.

Ýsmail Erkar

D

argeçit ilçe Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði bünyesinde hizmet veren Dargeçit Gençlik Merkezi tarafýndan ilçe genelinde masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Turnuvayý düzenleyen Dargeçit Ýlçe Gençlik Merkezi Müdürü Ýshak Dursun, "Aslýnda biz bu turnuvayý 10 ve 15 Haziran tarihi arasýnda düzenlenmesini planlamýþtýk ancak gençlerimiz sýnava gedeceði için Turnuvayý erkene aldýk. Amacýmýz gençlerimizin sýnava girerken hem motife

olmalarý hem de akýlarýnýn burada kalmamalarýdýr. Bunun için mesai dýþýnda da turnuvaya devam ederek erken bitirmeye çalýþtýk. Ayrýca bu kýsa zaman da gençlerimizin çok sayýda turnuvaya katýlmasý ve ilgi gösterilmesi bizi memnun etti" dedi. Dargeçit Gençlik Merkezi'nde yapýlan masa tenisi turnuvasýnda Dargeçit Kaymakamý Adem Ünal'ýn katýlmasýyla final yapýldý. Turnuvada 1. Nurullah Akgül, 2. Yasin Turan ve 3.'lük kazanan Ömer Üstüner'e çeþitli hediyeler verildi.

M

idyat ilçesinde 138 bin metrekare alan üzerinde toplu iþyeri yapý kooperatifi tarafýndan yaptýrýlan küçük sanayi sitesinin 3 ay içinde hizmete gireceði bildirildi. Sanayi Mahallesi'nde Cizre ve Nusaybin karayolunu bir birine baðlayan çevre yolunda uzun zamandýr yapýmýna baþlanan küçük sanayi sitesinde sona yaklaþýldý. 157 Ýþ yeri, cami ve sosyal alanýn bulunduðu küçük sanayi sitesi bitmesiyle birlikte þehir merkezinde bulunan esnaf yeni iþyerlerine taþýnacak. Küçük sanayi sitesi hakkýnda Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu'na bilgi veren toplu iþyeri yapý kooperatifi baþkaný Abdullah Akçay, site içerinde parke taþý döþenmesi, ýþýklandýrma ve su sorunu üç ay içerinde biteceðini

belirtti. Þehir merkezinde görüntü kirliliðine yol açan iþyerlerinin yeni iþ yerlerine taþýnmasýyla þehrin daha modern bir hal alacaðýný belirten belediye baþkaný Þehmus Nasýroðlu, "Sanayi sitesinde iþyerleri bulunan vatandaþlarýmýz yeni iþyerini sýva, su tesisatý gibi çalýþmalarýný hemen baþlatsýnlar. Sanayi sitesi faaliyete girmesiyle yeni iþyerlerine taþýnmayan esnafýn iþyerlerini kapatacaðýz. Þehir merkezinde bulunan oto tamircileri, oto yýkamacýlarý, kaynakçý, marangoz gibi iþyerleri sahiplerinin tamamý siteye taþýnacak." þeklinde konuþtu. Yeni sanayi sitesinde basýn mensuplarýna bilgi veren toplu iþyeri kooperatif baþkaný Abdullah Akçay, "175 üyemiz bulunuyor. Parke çalýþmalarý baþlamýþ durumda. 15 gün içerisinde su sorununu çözüme kavuþturacaðýz. Borcu olan esnaf bir an önce borcunu tamamlasýn." Dedi.

Mevsimlerin ne denli çabuk geçtiðinin fakýnda bile deðiliz.Baharlara özlemlerimiz için mi acaba duygularýmýzý gözlerimizden önce kök salarak,derinleþerek hazýný 'hep baharlarda' niçin yaþamak isteriz?

Bir arayýþa yedi yýldýr baharýn renkleriyle A. Vahap Omuzlar bakmayý arzularken bir vahapomuzlar47 türlü beklenen mevsime @gmail.com yanýt olamadý.Abbara ve sokaklarýmýzdan baþlamak isterken daha ilk adýmda insana,doðaya ve Antik Kent'in,baharlardan uzak yanlýþ ve plansýz yönetimlerin ruhsuz makinalara sokaklarý da teslim etiðinin farkndayýz bu festivalde.Hangi sokaktan yalpalamadan,düþüp bir yerlerimizi kýrmadan kendimizi ''Sokak'' temalý Uluslararasý Mardin Film Festivali'nin kýsýtlý,seyyar ve mevsimlik yazlýk sinemasýna ya da SineMardin Sinema Salonu'na atabiliyoruz ki? Açýk Müze Yazlýk Sinemasý'nýn film öncesi yanlýzlýðýnn dondurucu kýþta kalacaðýný düþünürken yavaþ da olsa bereketli yaðmurlara dönüþecek çiselemeler Majid Majidi ile sele dönüþtüðüne tanýk olunca ýsýndýðýmýn farkýna varýp baharý ''Serçelerin Þarkýsý'' ile sokaklarý þimdilik bir baþýna býrakarak,nerdeyse omuzlarýmýzýn ''Birbirlerimize çok ihtiyacýmýz var.'' fýsýldaþmasýna dik durup filmin seyrine uyanýk baþladýk. Yerel inanýþlarýmýza ve geleneksel 'Darb ý-Mesel'lerden alýnan hisseyle,anadilimle: ''Min að le- kýntammu- fiyu fi-hak-a du'a/Týklýp u-titkelles! u-itsér hacar kemkarra.'' (Gömülenlerin ahý için hakkýnda beddua var bu kentin/Rengi solup,kireçlensin! taþ kesilsin birkaç kere.) Mardin,Midyat ve Hasan Keyf'in dile gelen sesiydi sanki film öncesi kesme taþ ustalarýnýn görüntüleri,bakýr iþleme ustalarýnýn kalem ve çekiç seslerinin býraktýðý perçinli süslemelerinde çeyizini tek tek açan bir gelin gibi yansýmaya baþladý emeðin Reyhané müziðinin yüreklerdeki derin duygularýnda. Bir cami bir kilise ve birkaç mühteþem Mardin,Midyat ve yýkýk antik kent haliyle bile saldýrýya maruz kalacak bir Hasan Keyf ve bakýrcý-kalaycý sokaðýndan son kalan kalaycýnýn görüntüleriyle bir baþka duyarlýlýk alýp-götürürken,serçelerin Majid Majidi için deðil de gelecek yýkýmlar için bestelediklerini varsaydýðým ''Serçelerin Þarkýsý''na odaklandýk.

Midyat küçük sanayi sitesi üç ay içinde hizmete girecek Murat Akgül

AKKINDA BEDDUA MI VAR BU KENTÝN?

Geleneksel kültürüne baðlý bir ailenin babasý Kerim'in,deðiþimi yaþama katýp bir parçasý olmaya çalýþan çocuklarýnýn mücadelesini merakla izlerken;iþitme cihazýný kaybeden kýzýnýn duyamadýðý için adeta çýldýracak derecede insani duygusallýðýna imrendirecek kadar önemli bir karakter.

Savur'da festivale yoðun ilgi Ali Edis

M

ardin Gençlik ve Kültür Derneði'nin organize ettiði "Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali" Savur Kaymakamlýðý ve Belediyesinin katkýlarýyla düzenlendi. Savur Kaymakamý Vehbi Bakýr, festivalde, katýlýmcýlara teþekkür ederek, Savur'da bu tarz etkinliklere önem gösterdiklerini belirtti. Bakýn, halkýn kaynaþmasýnýn yaný sýra eðlenceli vakit geçirmeleri amacýyla düzenlenen etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Festival kapsamýnda 20 farklý ülkeden yaklaþýk 150 sokak sanatçýsý Savur ilçesine gelerek sirk ve sokak sanatlarýný icra etti. Ýlçe merkezinde toplanan sanatçýlar, kortej yürüyüþünün ardýndan ilçedeki halý saha yanýndaki futbol sahasýnda

hünerlerini sergiledi. Gösterilerde, top, ip, ateþ ve bisiklet cambazlarý ile tahta bacaklýlar, top üstünde yürüyenler, sihirbazlar, sokak müzisyenleri, dansçýlar, tiyatrocular, kukla oynatanlar ve palyaçolar ilginç gösterileri büyük ilgi ve beðeni topladý. Festival etkinliðine Bakýr'ýn yaný sýra Milli Eðitim Müdürü Seyfullah Güveloðlu, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Kerim,filmin baþlangýcýnda devekuþlarýnýn bakýmlarýyla ilgili dört tarafý kapalý esir kampýna benzeyen bir çiftlikte çalýþýrken kamptan bir devekuþunun kamp yaþamýndan özgürlüðe kaçýþýný Kerim'in kovalayýþýný,kendini devekuþuna benzeterek nasýl aradýðýný,bulamayýnca iþinden kovulduðunu patrondan, iþine son verildiðini öðrenince de geçimini saðlamak için ne tür aðýr iþlerde çalýþtýðýný Tahran'ýn mobilleþen korsan hamallarýnýn iþkence boyutlarýndaki savaþýný ara vermeden 'nefes almadan' izledik. Ýzlerken,devekuþlarýnýn bile özgürlüklerini kýsýtlayanlara karþý duyulan ayak seslerini göklerdeki sýklaþan dik baþlarýnýn gövdeleriye birleþtiðinde adeta Mardin keçecilerinin kocaman keçeyi birkaç nefes alýþýnda nasýl da hallaçken keçeye dönüþtürdüðünü düþündüm,filmin sonuna kadar ayýk kaldým ve hiç 'uyutulmadýðýmýn' farkýndaydým. Filmin sonrasýný ve insanlýða vereceði mesajý sizlere býrakalým ki gerçeklere çok yaklaþan yönetmenlerin doðru filmlerinde yalnýzca seyirci olmayalým. Devekuþunun dansýna hiç tanýk oldunuz mu? Ýran'lý yönetmen-senarist Majid Majidi'ye ve halktan seçip eðitiði ödül alacak kadar baþarýlý oyuncularýna Mardin Halklarý adýna yürekten saygý ve sevgimizi iletirken;festival koordinasyonuna,SineMardin emekçilerine de teþekkürlerimizi sunuyorum.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Tarým Ýþçileri 40 derece sýcaðýn altýnda çalýþýyor

Ç

ukurova'da mevsimlik tarým iþçileri bunaltýcý sýcaklara raðmen tarlalarda çalýþmayý sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre 33 derece olan sýcaklýk, açýk havada nemle birlikte yaklaþýk 40 derece olarak hissediliyor. Diyarbakýr, Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Adana'daki tarým iþçileri kavurucu sýcaklara aldýrýþ etmeden kavun, karpuz, domates ve mýsýr tarlalarýnda ter döküyor. Karataþ ilçesinde sulama kanallarýnýn kenarýndaki çadýrlarda konaklayan kadýn, erkek ve çocuklar sabah saat 07.00 gibi iþ baþý yapýyor. Öðlen bir saat dinlenme hakký olan mevsimlik tarým iþçileri, akþam saat 17.00'ye kadar güneþ altýnda kalýyor. Þanlýurfa'dan Adana'ya gelen 14 yaþýndaki Meryem Çubuklu, çalýþmaya mecbur olduklarýný söyledi. Günde ortalama 25-30 lira ücret aldýklarýný anlatan Çubuklu, "Güneþten korunmak için baþýmýzý baðlamak zorundayýz. Tarlada toplama ve taþýma iþleri yapýyoruz." dedi. Altý çocuk babasý Halil Merç de tüm aile fertleri ile birlikte tarlada. 37-38 derece sýcaklara dayanmaya gayret ettiklerini ifade eden Merç, "Baþka bir iþ olmadýðý için Çukurova'ya geliyoruz. Çalýþmasak, aç kalacaðýz. Sosyal bir güvencemiz yok. Günlük 30 lira kazanýyoruz. Bu parayla nasýl geçim yapýlýr, çocuklar ne þekilde okula gönderilir? Bundan dolayý çocuklarýmýzla birlikte yýlýn ikinci ayýnda memleketimizi býrakýp buraya geliyoruz." þeklinde konuþtu. Anne Hatice Meriç de her yýl Þanlýurfa'dan Çukurova'ya geldiklerini hatýrlattý. Merç, "Çalýþmasak, ekmek yok." ifadesini kullandý. 3 çocuk annesi Adalet Demir ise tek baþýna kocasýnýn çalýþmasýyla geçinemediklerini söyledi.

Ýletiþim Haber Merkezi

M

ardin’de uzun yýllar kendisini öðrencilerine adayan ve sayýsýz öðrencinin yetiþmesine vesile olan Süleyman Çakýr, kendisini edebiyata ve þiire adadý. Kürtçe ve Türkçe dillerinde yazdýðý þiirlerini iki ayrý kitapta toplayan eðitimci-þair Süleyman Çakar’ýn, gazetemize yaptýðý ziyarette kendisi ile bir söyleþi yaptýk. Söyleþide “Þiir olmazsa yaþamda olmaz” cümlesine vurgu yapan Çakar, þiir, roman, hikaye, piyes baþta olmak üzere farklý edebiyat dallarýnda yazacaðý kitap serisini kuracaðý bir eðitim kurumunu baðýþlamak istediðini ifade etti. Ýþte o söyleþimiz: Sizleri kýsaca tanýyabilir miyiz? Nusaybin Ýlçesine baðlý Kalecik köyünde 1955 yýlýnda 10 çocuklu bir ailede doðdum. Ortaokul ve liseyi Diyarbakýr Silvan Lisesi’nde bitirdim. Daha sonra Mardin Eðitim Enstitüsünü bitirerek öðretmen olarak atandým. Þiire nasýl baþladýnýz? Þiire çocukluk yýllarým diyeceðim ilkokul dördüncü sýnýfta baþladým. Gençliðimde büyük önem verdiðim þiire halen azimle sürdürmekteyim. Halen edebi çalýþmalarýma gecemi günüme katarak devam ettirmekteyim. Þiir ve

yazýlarým çeþitli ulusal ve yerelde yayýnlanan gazete ve dergilerde yayýnlandý. Þair, yazar, eðitimci olmam hesabiyle çeþitli sýkýntýlarý maruz kaldýðým gibi öðretmenliði sýrasýnda çeþitli baskýlara katlanarak görevim inkitaya uðradý. Yedi yýl açýkta kaldým. Ama hiçbir zaman azmim kýrýlmadý. Mücadelemi sürdürerek hukuk savaþýmý kazanarak tekrar göreve baþladým ve 2011 yýlýnda emekli olarak kendini þiire ve yazýya verdim. Türkçe yanýnda bir de Kürtçe þiir çalýþmalarým ve yayýnlanmýþ bir Kürtçe yazýlmýþ þiir kitabým vardýr. Sizce þiir nedir? Þiir benim bu dünyadaki cennetimdir. Yaþamda ortaya çýkmamýþ gizli sýrlarýmý anlatabilmem ve sýrlarýmý toplumla paylaþmadýr þiir. Kýsacasý þiir olmadan yaþam olmaz. Özünde mevcut olan özgürlükten her türlü hatalara karþý bir nevi haykýrmaktýr. Þiir, yaþamda ortaya çýkmamýþ gizli sýrlarý ortaya çýkarýr. Benim þiir kitabýmýn ismi de "Haykýrýþlarým Þikayetlerimdir" Bu kitap okuyucular tarafýndan fazlasýyla sevilmiþ olacak ki ikinci baskýsý yapýldý. Þiirlerinizi niçin Kitaplaþtýrdýnýz? Þiirlerimin halka mal olmasý için kitaplaþtýrdým. Ülkemin gerçeklerini, yazamadýklarýmý þiirlerimle gelecek nesle aktarmak istiyorum. Yaþamýmda kendimi bildim bileli þiir yazýyorum, ölünceye kadar

Ýþçilere yöneticilik yapan Ýbrahim Orhan da her iþin kendisine göre zorluklarýnýn bulunduðunu hatýrlattý.

da yazacaðým. En çirkin kelebeðini de caným kadar severim. Talep ve isteklerimi þiirle seslenerek dile getirmeden yerine getirmek istiyorum. Haykýrýþlarým Þikâyetlerimdir kitabým ikinci baskýsýný yaptý. Kitaplarým, ülkenin bütün yerlerine toplamda 3 bin adet daðýtýldý. Sadece 2 kiþiden eleþtiri geldi. Onlarda kitaplarý almamak için eleþtirmiþlerdi. Eðer 3 bin kiþiden sadece 2 kiþiden eleþtiri gelmiþse bu çok normaldir. Baþka çalýþmalarýnýz var mý? Allah izin verirse yazacaðým 10-15 kitap serisini bitirip, roman, þiir, piyes olmak üzere farklý alanlardaki kitaplarýmdan elde edeceðim geliri eðitime destek vermek üzere halkýmýn hizmetine vereceðim. Nusaybin ve Mardin baþta olmak üzere ilçemin ilimin bir þairi olmaktan gurur duyuyorum. Ýnsanlardan destek bekliyorum. Gönül ister ki her eve bir þiir kitabým girsin. Ýl il, ilçe ilçe dolaþmayý düþünüyorum. Hem geziyi seviyorum, hem de þiiri hem de halkýmýzý seviyorum. Bu üçünü birleþtirmek istiyorum. Allah izin verirse inþallah sonbahara doðru Yüreðimi Harran’da Sakladým adlý üçüncü þiir kitabýmý yayýnlamayý düþünüyorum. Sizi etkileyen ve yazma uðraþýný verdiðiniz þiir tarzý hangisidir.

Çukurova'da mevsimlik tarým iþçilerinin iki ay daha fazla bir yoðunluk yaþadýðýný dile getiren Orhan, "Sabah saat 04.00'te kalkýyoruz. Arkadaþlarý topluyoruz. Saat 07.00 gibi iþ baþý yaptýrýyoruz. Onlarýn her türlü ihtiyacýný karþýlýyoruz. Herkes serin yerde iþ yapmak ister, ama bizim bu imkânýmýz yok." diye konuþtu. (CÝHAN)

Sivil toplumdan seçmeli Kürtçe derse destek Ö Kürtçe derse destek verdiklerini kaydeden Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, "Takdirle karþýlýyoruz. Keþke 20 yýl önce olsaydý. Belki bu kadar insan ölmezdi. TRT Þeþ gibi bunun da Türkiye'yi bir adým daha ileriye taþýyacaðýný düþünüyorum. Bundan sonra isteyen çocuðunu gönderecek, gitsin Kürtçe okusun, ders görsün. Bunun bir zararý yok. Türkiye'de yaþayan halklarýn devletle aidiyet

3

Eðitimci-Þair Çakýr: "Yaþamýn sýrrý þiirde gizli"

Çocuklarýn okul ve diðer masraflarýna yetiþmek için uðraþtýklarýna iþaret eden Demir þunlarý söyledi: "Üç çocuðumdan biri liseyi bitirdi. Ýkisi okuyor. Dershane, servis; eþim yetiþemeyince ben de tarlada çalýþmak zorunda kaldým. Hayat þartlarý zor, yoksa kim bu sýcaklara katlanýr."

nümüzdeki eðitim yýlýndan itibaren Kürtçenin okullarda seçmeli ders olmasý her kesimden destek görüyor. Güneydoðu'daki sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý, düzenlemeyi, son yýllarda atýlan önemli adýmlardan biri olarak görüyor.

16 Haziran 2012 Cumartesi

baðýnýn güçlenmesine vesile olmasýný diliyorum." dedi. Kürtçe dersle tabularýn yýkýlacaðýný belirten Demokrasi Derneði Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Canoruç, þöyle konuþtu: "Devletin, farklý etnik yapýdaki vatandaþlarýna kültürlerini, dillerini, geleneklerini, inançlarýný rahat bir þekilde yaþama, öðrenme, öðretme, geliþtirme ve yayma fýrsatýnýn en yetkili kiþi tarafýndan ifade edilmiþ olmasýný önemsiyoruz. Seçmeli ders bu anlamda bir 'milat' olarak kabul edilmelidir. Bu, Kürt kökenli vatandaþlarýmýz yanýnda ülkede yaþayan diðer etnik kökendeki vatandaþlar açýsýndan da bir milattýr. Zira Arap, Çerkez, Laz, Süryani, Ermeni ve diðer vatandaþlara da tanýnan bir haktýr. Hayýrlý olsun."

Anadilde eðitim hakkýnýn verilmesi gerektiðini hatýrlatan Dicle Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Mehmet Kaya, "Ancak teknik nedenlerle uygulama güçlüðü olacaðý aþikâr. Yalnýz müfredata böyle bir uygulamanýn girmesi süreç içinde Kürtçe eðitimi toplumun istediði aþamaya getirecektir." þeklinde konuþtu. Kürtçe seçmeli dersi desteklediðini ancak bu adýmýn yetersiz olduðunu belirten Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar, "Artýk ürkek adýmlar yerine cesur adýmlar atýlmalý." diye konuþtu. Kürtçe seçmeli dersle ilgili düzenlemenin kanunda 'ihtiyaç varsa' þeklinde yazýlmasýný doðru bulmadýðýný kaydeden Aktar, "Bu, aðýr bir ifade. Devlet kiþiye temel hakkýný tanýmalý, kiþi kullanýr ya da kullanmaz, onun bileceði bir þey." ifadelerini kullandý. "Tarihimizden biliyoruz ki Doðu Anadolu'daki bütün medreselerin dili Kürtçeydi ve "Arapça vacip, Türkçe lazým, Kürtçe caiz" ifadesi atasözü gibi olmuþtur." diyen siyaset bilimci Doç. Dr. Hüseyin Þeyhanlýoðlu, "Bu zenginliklerin yaþatýlmasý ülkemizi sadece güçlendirir. Tersi adýmlar ülkeyi sýkýntýya sokmuþtur ve sokar. Ýç dinamikleri millet devlet barýþýyla güçlendirilen ülkemizin normalleþmesi adýna sevindirici bir adýmdýr." deðerlendirmesinde bulundu. (CÝHAN)

Þiir tarzým 21. yüzyýlda yepyeni ve birçok renkleri içerebilecek tarzda olup insanlarýn duygularýna hitap etme þeklidir. Her þairin kendisine örnek aldýðý þairler vardýr. Ayný coðrafyada yetiþmem sebebiyle Ahmet Arif benim için önemli bir örnektir. Diðer yanda, Ahmet Arif, Nazým Hikmet, Cahit Sýtký, Necip Fazýl, Atilla Ýlhan sýklýkla takip ettiðim þairlerdir. Dünyada en çok okuduðum þairlerin baþýnda Pabla Neruda, Ernest Ceguvara baþta gelir. Þiir sanat için mi yoksa toplum için mi tezinden hareketle hangi yöne kendinizi vermiþsiniz. Þiir toplum içindir. Sanatsýz þiir de olmaz. Toplum nasýl sanatsýz olmazsa þiirde sanatsýz olmaz diyerek altýný çiziyorum. Þiirin ortaya çýkmasýný saðlayan toplumun ta kendisidir. Toplumun yaþam tarzý þiir için en önemli etkendir. Toplumumuzda fazla þair

olmasýný neye yorumlarsýnýz. Kitapçý raflarýnda en çok þiir kitaplarýna rastlýyoruz. Nerede ise toplumun yarýdan fazlasý þairdir. Siz, bu konuda neler söyleyeceksiniz.. Mevcut toplumda çarpýk bir düzenin olmasý, kýrsal yaþam tarzýnýn aðýrlýklý olmasý.. Þairin bu sorunlarla bilfiil yüz yüze yaþamasý nedeniyle etkileyici etkendir. Kitapçý raflarýnda her ne kadar þiir kitabý çoksa da kendisini topluma kabul ettiren þairlerin kitaplarý okunmaktadýr. Oysa tüm þairleri okumak; tanýnmayan, bilinmeyenlerin duygu ve düþüncelerini özümsemek, bilmek biraz da bireyin sorumluluðunu belirler. Toplumumuz son yýllarda okuma seviyesi hayli düþmüþ bulunmaktadýr. Þairlerin gayesi bu toplumu okuma seviyesine yükseltmeye yönelik olsa gerek. Toplum okur seviyesi yükselmedikçe sistemde düzelmez. Çarpýk sistem devam edecektir. Kürtçe kitabýnýz için neler söyleyeceksiniz? "Gaziyamýn Qirinamýne" Adlý kitabým bir nevi ilk ve son çocuðum gibidir. Yine çalýþmayý sürdürmekteyim. Gerekçesine gelince, annem Türkçeyi öðrenmeden vefat etti. Benim ana dilime olan saygýmdan dolayý Kürtçe yazmayý sürdürmeye gayret edeceðim. Kitaplarým konusuna gelince; þimdiye kadar iki kitabým yayýnlandý. Yeni kitaplar için çalýþmalarýmý sürdürmekteyim. Çýkacak olan kitabým þiir kitabý olup "Büyük Aþkým Harran'da Saklýdýr" ismini taþýmaktadýr. Ben Urfa'yý fazlasýyla sevdiðimden, Harran'a büyük bir ilgim var. Onun için Harran ismini kullandým. Þiir ve Edebiyat arasýndaki fark nedir? Þiir ve edebiyat birbirini tamamladýklarý gibi birbirinden farklýlýklarý da var. Edebiyatýn özünü þiir teþkil ediyor. Edebiyatý doðuran þiirdir. Tarihin geçmiþinde her zaman hayata þiirle ilk adým atýlmýþ. Biliyorsunuz, Mevlana þiirle hitap eder. Nesimi, Pir Sultan, Yunus Emre þiirle hitap eder. Evliye Çelebi þiirle bize hitap eder. Yani yaþamda sözüm ona sakýncalý sayýlan haykýrýþlar þiirle dile getirilir. Kendi köyü olan Kalecikle ile ilgili bir beyit Köyümüz ne güzeldir köyümüz Evlerimiz biçimlidir sokaklarý biçimsiz.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Dargeçit'e Arýtma Tesisi yapýlýyor

Murat Akgül

D

argeçit ilçe Belediyesi'nce ilçenin alt yapý ve kanalizasyon çalýþmalarý tamamlandýktan sonra atýk su arýtma tesisi yapýmýna baþlandý. Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan desteklenen atýk su tesisi ilçeye yaklaþýk 5 kilometre uzaklýkta Kýlavuz Beldesi yolu üzerinde inþasýna baþlandý. Dargeçit Belediyesi tarafýndan hazýrlanan örnek arýtma tesisi halk ve çevre saðlýðýný kurumasýnda büyük bir oynayacaðýný belirten Dargeçit Belediye Baþkaný Süleyman Asan, "Atýk sular ve laðým sularý yer üstü ve yer altý su kaynaklarýmýzýn kirlenmesine sebep oluyordu özellikle yaz aylarýnda karasinek ve sivrisineklerin üremesine neden olmakla birlikte bu durum da hem salgýn hastalýk riski oluþuyordu ve halkýmýzý tedirgin ve rahatsýz ediyordu, ayný zamanda çevreye yaydýðý kötü kokularla da ilçe ve gelip geçen insanlarýmýzý rahatsýz ediyordu. Çevre bakanlýðýmýzýn destekleri ile arýtma tesisimizi kurduk ve bir sorun çýkmasa bu yaz mevsiminde tesisimiz devreye girecektir, bu þekilde çevremize büyük bir katký sunmuþ olacaðýz" dedi.

B

4

Bakan Yýlmaz: GAP’ta iþsizlik oraný düþtü K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, yüzde 17 olan GAP bölgesindeki iþsizlik oranýnýn yüzde 11,7’ye, 2009'da yüzde 18,8 olan Diyarbakýr ve Þanlýurfa’daki iþsizlik oranýnýn ise GAP ile birlikte yüzde 8,3’e düþtüðünü açýkladý. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, GAP Eylem Planý kapsamýnda 2008 yýlýnda açýklanan yatýrýmlarýn tüm hýzýyla devamla ettiðini söyledi. Diyarbakýr'a yapýlan GAP Eylem Planý Revizyon toplantýsýna katýlan Bakan Yýlmaz, eylem planlarý ile yüzde 17 olan GAP bölgesindeki iþsizlik oranýnýn yüzde 11,7’ye, 2009 yýlýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa’daki yüzde 18,8’lik olan iþsizlik oranýnýn ise GAP ile birlikte yüzde 8,3’e düþtüðünü söyledi. Eylem planý kapsamýndaki geliþmelerin GAP’taki genel gerçekleþmeleri öngörüldüðü þekilde hýzlandýrdýðýný ifade eden Bakan Yýlmaz, “GAP Eylem Planý ile birlikte öncelikle GAP bölgesi yatýrýmlarýnýn merkezi bütçe içindeki payý yüzde 7’den yüzde 14’e yükselmiþ, dolayýsýyla 2007 yýlýnda yüzde 62,2 olan GAP’ýn genel nakdi gerçekleþmesi dört yýlda yüzde 86’ya ulaþmýþtýr.” dedi. Bölgede sulamaya açýlan alanlarýn 370 bin 418 hektara ulaþtýðýný dile getiren Bakan Yýlmaz, sulama yatýrýmlarýndaki fiziki gerçekleþmenin yüzde 14’ten yüzde 20,3’e yükseldiðini, ama asýl önemli olanýn, yýllardýr barajlarda depolanmýþ olan suyu alana taþýyacak sulama ana kanallarýnýn inþaatýna baþlanmýþ olmasý olduðunu ifade etti. Plan döneminde toplam uzunluðu 639 kilometre olan ve 498 bin 728 hektar alana hizmet edecek ana kanallarýn inþaatýna baþlandýðýný

ve büyük bölümü 2012 yýlý sonunda tamamlanma aþamasýna geldiðini kaydeden Bakan Yýlmaz, þunlarý söyledi: “Ayný zamanda, 270 bin hektar alaný sulayacak sulama þebekelerinin proje yapýmlarý da bitirilmek üzeredir. 2012 yýlýnda inþaat ihaleleri yapýlacaktýr. Böylece yeni plan döneminde sulamaya açýlan alan miktarý da hýzla artacaktýr. Sulama yatýrýmlarý ile eþ zamanlý ve koordineli olarak gerçekleþtirilen ve 2,1 milyon hektar alaný kapsayan toplulaþtýrma çalýþmalarý da 2012 yýlý içinde bitirilecektir.” Bakan Cevdet Yýlmaz, GAP Eylem Planý çerçevesinde Diyarbakýr

Funny Club, baþarýlý öðrencileri sevindirdi atman, World Center AVM’de bulunan Funny Club 5D Motion Theater 'Hareketli ve Boyutlu Sinema'nýn, baþarýlý öðrencilere özel olarak yaptýðý, 'takdir belgenle gel beþ boyutlu sinema bedava' kampanyasý, öðrencilerin akýnýna uðradý. Takdir belgesini alan öðrenciler adeta soluðu World Center’da aldý,

16 Haziran 2012 Cumartesi

uzun kuyruklar oluþan izdihamda öðrenciler, teknolojik eðlencenin son harikasý olan 5D Sinema’da heyecaný ve eðlenceyi çok boyutlu yaþamanýn mutluluðunu yaþadý. Hemen hemen her okuldan gelen ve çoðunluðunu ilköðretim okullarýnýn oluþturduðu takdirli öðrenciler arasýnda heyecaný ilk defa

yaþayanlar, büyük bir þaþkýnlýk içerisinde kaldý. Kampanyaya, çevre il ve ilçelerden gelen takdirlik öðrenciler de katýldý. Ayrýca, World Center’da her karne dönemi baþarýlý öðrencilere özel olarak yapýlan etkinlikte, Batman Valisi Ahmet Turhan Funny Club’ý ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldý. Vali Turhan’ýn sürpriz ziyaretleri öðrencileri çok mutlu etti. Vali Turhan’a Funny Club’ýn yapmýþ olduðu etkinliklerle ilgili bilgi verildi. Ziyaret sonrasýnda Vali Ahmet Turhan, bu tür etkinliklerin devamýný dileyerek, iþ yeri yetkililerine teþekkür etti. Funny Club yetkililerinden yapýlan açýklamada ise þöyle denildi: "Her karne döneminde geleneksel hale getirdiðimiz bu etkinlik her geçen gün öðrencilerin yoðun ilgisiyle karþýlanýyor, bu dönem rekor sayýda öðrenciyi teknolojik eðlencenin son harikasý olan boyutlu sinema ile buluþturduk. Kampanya kapsamýnda, sadece ilk gün bin öðrencinin üzerinde bir katýlým saðlandý, kampanya iki ay boyunca devam edecek ve hedef, Batman’daki bütün takdir belgesi alan baþarýlý öðrencileri bu etkinlikten faydalandýrmak." (CÝHAN)

“Birecikli Gençler Yarýþýyor” projesi kapsamýnda öðrenciler Gaziantep'i gezdi Þ

anlýurfa Birecik Emniyet Müdürlüðü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan hazýrlanan “Birecikli Gençler Yarýþýyor” isimli proje etkinlikleri çerçevesinde lise öðrencilerine öðretmenler ve emniyet teþkilatý personeli ile birlikte Gaziantep'e gezi düzenledi. Birecik Ýlçe Emniyet Müdürü Barýþ Ertuðrul, “Bu tür gezilerin özellikle Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde vatandaþlarýn, öðrencilerin polise bakýþ açýsýný deðiþtirdiðini ve polislerin sadece yakalayan, tutuklayan, yani korkulan insanlar olmadýðýný

gösteren önemli faaliyetlerdir. Ýlçe Emniyeti olarak bu tür faaliyetlerimizi artýrmayý hedefliyoruz." þeklinde konuþtu. Ertuðrul, bu faaliyetler sayesinde öðrenciler ile polisler arasýnda birlik, beraberlik ve kaynaþmalar olduðunu kaydetti. Gezi programýna katýlan öðrenciler ise “Bu geziyi düzenleyen Birecik Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ve personellerine çok teþekkür ediyoruz.“ dedi. Hayvanat Bahçesini ve Harikalar Diyarý’ný gezen öðrencilerin çok mutlu olduklarý gözlendi. Program, polislerin ve öðrencilerin toplu hatýra fotoðrafý çektirmesi ile son buldu. (CÝHAN)

ve Þanlýurfa illerindeki gerçekleþmelerle ilgili þu bilgileri verdi: “GAP kapsamýndaki enerji yatýrýmlarýnda fiziki gerçekleþme yüzde 74 düzeyini korumaktadýr. Ama Eylem Planý kapsamýnda inþaatý devam eden ve Dicle Irmaðý’nýn en büyük barajý olan Ilýsu Barajý ve HES’in tamamlanmasýyla birlikte bu oran yüzde 90’ý aþacak ve Cizre Barajý’nýn yapýmýnýn da önü açýlacaktýr. GAP Eylem Planý’nda 4 geliþme ekseni altýnda 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadýr. Söz konusu eylemlerin gerçekleþtirilmesi için 2008–2012 döneminde ihtiyaç duyulan

kaynaðýn, 2012 yýlý fiyatlarýyla, 26,9 milyar TL’lik kýsmýnýn merkezi bütçe kapsamýnda finanse edilmesi öngörülmüþtür. Bugüne kadar kurumlara sadece eylem planý kapsamýndaki yatýrýmlarý için 18 milyar TL tahsis edilmiþtir. 2008–2011 döneminde 12 milyar TL harcama yapýlmýþtýr. Ekonomik kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi ana ekseninde yer alan ve ilk defa eylem planý ile uygulanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programý’na 2008 yýlýnda pilot il olan Diyarbakýr’da, 2010 yýlýnda da Þanlýurfa’da baþlanmýþ; iki ildeki uygulamalar için 155 milyon TL kaynak aktarýlmýþtýr.” (CÝHAN)

Dicle Üniversitesi’nde en yüksek oyu Saraç aldý

D

iyarbakýr Dicle Üniversitesi’nde 6 adayýn yarýþtýðý rektörlük seçimlerinden en yüksek oyu Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç aldý. Saraç, en yakýn rakibine 226 oy fark attý. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapýlan seçimlerde Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç 457 oy, Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem 231 oy, Prof. Dr. Ahmet Keleþ 84 oy, Prof. Dr. M. Zeki Taner 13 oy, Prof. Dr. Süleyman Görün ile Mehmet Mete birer oy aldý. Dicle Üniversitesi 12. dönem rektörlük seçimleri sabah saatlerinde öðretim üyelerinin yoklama listelerine imza atmalarý ile baþladý. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýndan sonra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç oturumu açtý. Gerekli çoðunluðun saðlanmasý üzerine, Divan Kurulu üyeleri oylandý ve oy birliðiyle kabul edildi. Rektör Saraç, seçimlerin üniversite, bölge ve ülke için hayýrlara vesile olmasýný dileyerek Divan Kurulu Üyelerini seçim sürecini baþlatmak üzere kürsüye davet etti. Divan Baþkaný Prof. Dr. Salih Çelik, rektör adaylarýný anons etti ve öncelikli oy kullanmalarý için tek tek oy kullanmaya davet etti. Ýlk olarak Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç’ýn oyunu kullandýðý seçimde, ardýndan diðer adaylar Prof.Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Prof. Dr.

Ahmet Keleþ oyunu kullandý. Diðer aday Prof. Dr. M. Zeki Taner’in ismi anons edildi, ancak kendisi Dicle Üniversitesi öðretim üyesi olmadýðý için oy kullanmadý. Demokratik bir ortam içinde devam eden oylama iþlemi sona erdikten sonra sayým yapýldý. Kesin sonuçlara göre; Saraç 457 oy, Erdem 231 oy, Keleþ 84 oy, Taner 13 oy, Görün ile Mete birer oy aldý. Dicle Üniversitesi’nin yeni rektörü, köþke gönderilecek bu isimlerden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan seçilecek. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Haziran 2012 Cumartesi

5

Uzmanýndan LYS öncesi ve sonrasý için tavsiyeler M

BASINDAN Kürtçe derste tarihî adým

L

isans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) için geri sayým baþladý. Yarýn LYS-1 Matematik Sýnavý (Matematik, Geometri) ve LYS- 5 Yabancý Dil Sýnavý (Almanca, Ýngilizce, Fransýzca), 17 Haziran'da LYS- 4 Sosyal Bilimler Sýnavý (Tarih, Coðrafya-2, Felsefe grubu) yapýlacak. 23 ve 24 Haziran’da ise adaylar, LYS- 3 Edebiyat Coðrafya Sýnavý (Türk Edebiyatý, Coðrafya- 1) ve LYS-2 Fen Bilimleri Sýnavý'nda (Fizik, Kimya, Biyoloji) ter dökecek. Gençlerin hayatýna yön verecek sýnavlar öncesi hem aileler hem de çocuklarý oldukça stresli. Bu kaygýlarý gidermek için rehber tavsiyeleri büyük önem taþýyor. Zambak Yayýnlarý Sýnav Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Osman Sarýkaya, öðrencilere ve ailelerine sýnav öncesi ve sonrasý için önemli tavsiyelerde bulundu. Sarýkaya'nýn tavsiyeleri þöyle:

Sýnav öncesi nelere dikkat edilmeli? Adaylar, konu açýðýný þu ana kadar mutlaka halletmiþ olmalýdýr. Þayet halledilemeyen konular varsa kalan kýsa sürede mümkün olduðu kadarýyla bu eksiklikler kapatýlmalýdýr. Adaylar, kalan süreyi kendi puan türündeki derslere daha fazla aðýrlýk vererek geçirmelidir. Dershane ve okullarda yapýlan çalýþmalarý yakýndan izlemek ve onlardan son taktikleri almak da yerinde olur. Diðer yandan sýnav öncesi kafa karýþtýracak sosyal olaylardan uzak durmak ve sýnav yerini önceden görmek de ihmal edilmemelidir. Sýnav evraklarýný bir gece önceden hazýrlamak adaylarý rahatlatacaktýr. Adaylara sýnav giriþ belgelerinin altýnda yazan bütün açýklamalarý dikkatlice okumayý ve bu kurallara uymayý kesinlikle tavsiye ediyoruz. Uyku ihmal edilmemeli ve her zamanki yatýþ saatinizde uyumaya çalýþmalýsýnýz. Sýnavdan önce rahatsýzlýk vermeyecek yiyecekleri tercih etmekte fayda var. Sýnava giderken yanýnýza TC kimlik kartýnýzý ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden indirdiðiniz Sýnav Giriþ Belgenizi almayý asla unutmayýn. Kimlik belgesi olarak sadece pasaport ve TC nüfus cüzdaný kullanýlacaktýr. Bunlarýn dýþýnda kalan hiçbir belge kimlik belgesi olarak kullanýlamayacak. Ayrýca sýnav giriþ belgesi ÖSYM tarafýndan gönderilmeyeceði için adaylar, bunlarý ilgili internet adresinden gireceði sýnavlara göre ayrý ayrý almalýdýr.

seçtiðiniz bir meslek, okulu bitirdiðinizde iþe yaramayabilir.

Yeni dönem ve hazýrlýklarý için neler yapýlmalý?

Sýnav esnasýnda nelere dikkat edilmeli? Adaylar, kitapçýklarýn daðýtýmýndan sýnav baþlangýcýna kadar yapýlan tüm uyarýlarý dikkatle dinlemelidir. Sýnav kitapçýðý baþtan sona dikkatlice kontrol edilmelidir. Sýnav öncesi yapacak kodlamalar dikkatlice yapýlmalý ve konsantrasyon saðlanýr saðlamaz sorularýn çözümüne geçilmelidir. Süreyi ekonomik kullanmaya dikkat etmek olmazsa olmaz önceliklerimizin baþýnda gelmelidir. Çözemediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer soruya geçmek en iyi tercihtir. Yapabileceðiniz sorularý çözdükten sonra kalan süreyi çözemediðiniz sorular için kullanmalýsýnýz. LYS’de þu veya bu þekilde her hangi bir testi tercih etmek söz konusu olmadýðý için önünüze gelen kitapçýða odaklanmanýz baþarýnýzý arttýracaktýr. Sýnav esnasýnda çok fazla su içmek sizi sýkýntýya sokabilir, bundan kaçýnmakta fayda var. Süreyi sonuna kadar verimli þekilde kullanýn þayet zamanýnýz kalýrsa son 10 dakikayý kodlamalarý kontrol ederek geçirebilirsiniz. Sýnavýnýzýn geçerli sayýlabilmesi için gerekli bütün iþlemleri yaparak evraklarý eksiksiz bir þekilde teslim ediniz.

Sýnav sonrasý yapýlmasý gerekenler Üniversite sýnavýný baþarýlý bir þekilde atlatan öðrenciler için önlerinde yeni bir hayatýn ilk dakikalarý baþlýyor demektir. Aldýðýnýz puan ölçüsünde tercihler

yapabileceksiniz. Burada aldýðýnýz puanýn yüksek olmasý tercihlerinizi rahat yapmanýzý saðlasa bile þayet kafanýzda net bir üniversite ve tercih alaný oluþmamýþsa tercihlerinizi rehber öðretmenlerinizle yapmanýzda azami fayda var. Tercih öncesi meslekler ve tercihler rehberi okunursa meslekler hakkýnda bilgi sahibi olacaðýnýz için meslek ve üniversite tercihlerinizde karar vermeniz kolaylaþacaktýr. Sýrf yerleþme adýna tercih yapmayýnýz, sizi mutlu etmeyecek bir mesleði seçmeniz halinde kazanmýþken bir anlamda kaybetmiþ olursunuz ki bunun anlamý sizin için iki yýl demektir. Bir yüksek öðretime yerleþmiþ olduðunuz için bir sonraki yýl puanýnýzýn kesileceðini asla hatýrdan uzak tutmayýn ve yanlýþ adým atmayýn. Þayet aldýðýnýz puan sizi tatmin edecek bir alana yerleþme imkâný tanýmýyorsa gerekirse bir yýl daha þansýnýzý denemenizi öneriyoruz. Uzman öðretmenlerinizin desteði ile çok daha az puanlar almanýza raðmen daha güzel tercihler yapabileceðinizi asla unutmayýnýz, onlarýn birikimlerinden ve tecrübelerinden istifade etmeyi ihmal etmeyiniz. Çevrenizde bazý bölümlere kayýt yaptýran ama daha sonra o bölümleri býrakarak ya da dondurarak tekrardan sýnava giren arkadaþlarýnýz veya yakýnlarýnýzýn olduðuna pek çok kez þahit olmuþsunuzdur. Sizler de ayný hatalarý yapmayýnýz. Tercihlerinizle bir anlamda hayat tarzýnýzý da belirlemiþ oluyorsunuz. Sizi yarý yolda býrakacak bir mesleði seçmeyiniz. Unutmayalým, bugün

Hedefinize ilk hamlede ulaþamamýþ olabilirsiniz. Bu vazgeçmeniz için asla yeterli bir sebep deðildir. Baþarýsýzlýklar sizi asla yýldýrmasýn, mutlaka tekrar deneyin. Sizi baþarýsýz kýlan sebeplerin neler olduðunu iyi düþünün ve bunlarý ortadan kaldýrýn. Hedefinize uygun çalýþmalar yapýn. Zamaný iyi deðerlendirin. Baþarýsýzlýðýn aslýnda sizin bir tercihiniz olduðunu, baþarmaya odaklandýðýnýzda daha iyi anlayacaksýnýz. Hayatýmýzda birtakým olumsuz tecrübeler olabilir. Ders alýnmýþ her baþarýsýz hamle aslýnda sizim için birer kazançtýr. Böylelikle süreci kontrol etmiþ ve baþarýsýzlýðýn sebeplerini daha iyi görmüþ olursuz. Unutmayalým, hayat uzun bir süreç, atýlacak daha çok adýmlar var. Asla karamsarlýða düþülmemelidir. Ümitsizlik, sýkýntýlarý da beraberinde getirir. Baþarý üzerine hayaller kurmak baþarmanýn ilk adýmdýr. Bu arada kendini iyi tanýma ona göre hedef koymak da gözden uzak tutulmamalýdýr. Evet, hayalimiz olmalý; ama bunlar ham hayaller olmamalý. Aksi takdirde yine hüsrana uðrayabiliriz. Ayrýca baþarmak için iyi bir nedeniniz olursa motivasyonunuzu daha rahat saðlayabilirsiniz. Bunun için kendinizi zorlayýnýz. Niçin baþarmak istediðinizi kendinize sorun. Eminim ki bu ve benzeri sorularýn cevaplarý size olumlu yönde katkýlar saðlayacak, baþarýsýzlýða giden yolu tümüyle kapatacaktýr. Diðer yandan sýnavda baþarýsýz olan öðrencilerin ailelerine büyük görevler düþüyor. Tabi ki her anne baba çocuklarýnýn iyi bir eðitim almasýný arzu eder ve bunun için çalýþýr; ama onlarýn baþarýsýzlýklarýnda bizim de payýmýz olduðunu unutmayalým. Yapýlan hatalarý birlikte gözden geçirip bir sonraki yýl çocuklarýnýn güzel yerler kazanmalarý için destek olabiliriz. Üniversite okumanýn çok þey olduðunu kimse gözden uzak tutamaz; ama her þey olduðu da söylenemez. Üniversite okumadan da güzel iþler yapýlabildiðini çevremize þöyle bir baktýðýmýzda görebiliriz. Ýlla ki çocuklarýnýn üniversite okumalarýný arzu ediyorlarsa, bunun için onlarýn tekrar sýnav girmelerini saðlayabilir ve onlarý motive ederek baþarýsýzlýklarýný kýsa sürede unutturabilirler. (CÝHAN)

'Tam koruma için güneþ gözlüðü çerçevesi ile yüz arasýnda boþluk olmamalý'

G

öz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Erhan Göçmez, güneþ gözlüðünün tam koruma saðlamasý için göz çevresini kaplamasý ve çerçeve ile yüz arasýnda boþluk olmamasýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Göçmez, yaz aylarýnda güneþten kaynaklanan ultraviyole ýþýnlarýnýn gözün mercek ve retinasýna zarar vererek, katarakt oluþmasýna ve görmeyi kalýcý þekilde etkileyecek baþka rahatsýzlýklarýn yaþamasýna neden olabileceði uyarýsýnda bulunarak mutlaka güneþ gözlüðü kullanýlmasýný tavsiye etti. Gözleri iyi bir þekilde korumasý için güneþ gözlüðünün UV ýþýnlarýnýn en az yüzde 99’unu süzmesi gerektiðini vurgulayan Göçmez, güneþ gözlüðü alýrken sertifikalý gözlüklerin tercih edilmesini önerdi. Geniþ camlý, yüze iyi oturan ve göze yakýn yerleþen gözlüklerin en iyi korumayý saðlayacaðýný ifade eden

Göçmez, “Güneþ gözlüðü alýrken yüzle çerçeve arasýnda boþluk olmamalý. Güneþ gözlüðünün çevresinden göz güneþe maruz kalmamalý. Ayrýca gözlük camlarý çizik olmamalý.” dedi.

'Ucuz ve kalitesiz gözlük kör edebilir' Çarþý pazarda 10-15 liraya satýlan ucuz, UV ýþýnlarýný süzmeyen güneþ gözlüklerini kullanmanýn çok sakýncalý olduðunu ifade eden Göçmez, bunun kalýcý körlüðü bile yol açabileceðine dikkat çekti. Göçmez þu bilgileri verdi: “Bu kalitesiz gözlükler takýldýðýnda güneþ, ýþýklarýný kesiyor gibi görünebilir. Ancak zararlý UV ýþýnlarýný engelleyemez. Hatta göz bebeði daha çok açýldýðý için zararlý ýþýnlar göze daha çok girer. Bu þekilde gözün sarý tabakasýna büyük zarar verir. Bu da kalýcý görme bozukluklarýna neden olabilir. Kalitesiz güneþ gözlüðü yerine hiç

takmamak daha doðrudur. Çünkü kalitesiz gözlükler gözün doðal koruma sistemini de engeller.” Özellikle yerleþim bölgelerinde araç, bina ve zeminden kaynaklanan yansýmalarýn olduðunu dile getiren Göçmez, “Bu durum güneþin zararlý ýþýnlarýný her yönden yansýmasýna sebep oluyor ve göze daha büyük zararlar veriyor. Bu sebeple yerleþim bölgelerinde güneþ gözlüðü kullanýlmasý daha da önem kazanýyor.” Dedi. (CÝHAN)

üjdeyi Baþbakan Erdoðan verdi: Yeni eðitim sezonunda Kürtçe, seçmeli ders olacak. Erdoðan, dün grup toplantýsýnda, "Yeterli sayýda öðrenci bir araya geldiðinde Kürtçe seçmeli ders olarak alýnabilecek." dedi. Bu adýmýn tarihi olduðuna dikkat çekti. Haksýz deðil. Kürtçe, öteden beri tartýþma konusu. Seçmeli ders olacaðýnýn iþaretleri vardý. Ve karar çýktý. Bu, hiç þüphesiz önemli adým. Devlet katmanlarýnda düne kadar Kürtçenin varlýðý tartýþýlýyordu. TRT'de 24 saat yayýn yapan Kürtçe kanaldan sonra, okullarda seçmeli ders olmasý ileri bir aþama. Bölge insanýnýn taleplerinden biriydi. O karþýlanacak. Herkesin zihnine peþ peþe sorular üþüþüyor: Peki nasýl olacak, altyapýsý hazýr mý? Yeterli sayýda öðretmen bulunabilecek mi? Yaþayan baþka diller de seçmeli ders olacak mý? Ayrýntýlarýný konunun uzmanýndan öðrendik. Baþbakan'ýn Kürtçe ders açýklamasýndan sonra Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'le konuþtuk. Bütün sorularý ona sorduk. Dinçer, "müfredatýn hemen belirleneceðini ve yeni eðitim sezonuna yetiþeceðini" söyledi. Kitaplarýn yetiþmesi biraz zor. "Ýlk yýl bazý sorunlar, bazý aksaklýklar yaþanabilir. Hazýrlýk gibi olacak..." dedi. Önce ne kadar öðrencinin ders talebinde bulunacaðý tespit edilecek. 10-12 kiþi, sýnýf açýlmasý için yeterli sayý. En ciddi problem öðretmen. Öðrenci sayýsýna göre öðretmen ihtiyacý belirlenecek. Mardin ve Bingöl'deki üniversitelerle görüþmeler yapýlmýþ. Kürt kökenli Türkçe ve edebiyat öðretmenleri, bu üniversitelerde Kürtçe dalýnda yüksek lisans yapmalarý halinde öðretmen olarak görevlendirilebilecekler. Dinçer rahat... Ýlk yýlýn ardýndan sistemin oturacaðýna inanýyor. Hangi lehçeler mi? Bakanlýk bütün taleplere açýk: Zazaca, Kurmançý... Üstelik yalnýzca Kürtçenin lehçeleri de deðil, yaþayan diðer diller için de geçerli. Çerkezce, Lazca, Abhazca, Boþnakça dâhil. Bir sýnýrlama yok. Kamuoyu yalnýzca Kürtçe konusuna yoðunlaþtý ama istek olmasý durumunda toplumda karþýlýðý olan her dil, her lehçe seçmeli ders olabilecek. Bu, büyük bir zenginlik. Öðretmen sorunu aþýlabilirse düne kadar tabu ve hayal olan 'dil sorunu' problem olmaktan çýkacaðý gibi zenginliðe dönüþecek. Eðitimde yenilikler, seçmeli dil dersleriyle sýnýrlý deðil. 4+4+4 reformundan sonra eðitim sistemi büyük oranda deðiþti zaten. Sýcak tartýþma konularýndan 'Alevilik' de seçmeli ders olacak. Bu ders 'Din Ahlak ve Deðerler' baþlýklý seçmeli ders grubuyla geliyor. Müfredatý dedelerle birlikte hazýrlanacak. Ýsteðe göre Ýslam, Hýristiyanlýk ve Musevilik de ayrý ders olacak. Malum, okula baþlama yaþý 66 aya indirildi. Bu da 5,5 yaþa tekabül ediyor. Dinçer'e "5,5 yaþ, okul için erken deðil mi?" diye sorduk. "Hayýr" dedi; itirazlarý "ideolojik tavra" baðladý ve bu konuda ne kadar kararlý olduðunu þu cümlelerle anlattý: "66 ayý dolduran herkes okula baþlamak zorunda. Kemal Kýlýçdaroðlu'nun torunu 5,5 yaþýna girdiyse onu da alacaðým. Karþý çýkanlar gidip Ýngiltere ve Hollanda'yý görsün..." Ya geçerli mazereti olan olursa? Dinçer, 'hastanelerin psikiyatri kliniklerinden alýnacak rapor' dýþýnda herhangi bir belgeye sýcak bakmýyor. Tek haklý mazeret psikiyatri raporu olabilir. Dinçer, '66 ay'dan kesinlikle geri adým atmayacak, uygulamakta çok kararlý. Gündem Kürtçe seçmeli ders ama Talim Terbiye Kurulu Baþkaný Emin Karip'in sunumundan anlýyoruz ki yeni eðitim sisteminde baþka radikal deðiþiklikler de var. Fen, matematik ve yabancý dilin ders sayýsý artacak. Mevcut sistemde seçmeli olan 'Ýnsan Haklarý, Yurttaþlýk ve Demokrasi' dersi, yeni eðitim yýlýnda zorunlu olacak. Demokrasi, mecburi ders... Geçmiþ yýllarda varlýðý tartýþýlan Kürtçenin 'seçmeli ders' haline gelmesi gerçekten Türkiye için 'tarihi bir adým'. Mustafa Ünal (Zaman) m.unal@zaman.com.tr 13 Haziran 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Haziran 2012 Cumartesi

6

‘Deprem konusunda Batman risk altýnda’

Þ

ýrnak'ta 14 Haziran 2012 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüðündeki deprem Batman'da da hissedildi. Þýrnak'ta yaþanan deprem Batmanlýlarý da ürküttü. Jeolog Prof. Dr. Yaþar Eren, Batman il merkezinin birinci derece deprem kuþaðý etkisinde olduðunu söyledi. Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný ve Jeolog Prof. Dr. Yaþar Eren, Bitlis-Zagros bindirme fayý kuþaðýnýn 40-50 km güneyinde bulunan ve ikinci derece deprem kuþaðýnda olduðu bilinen Batman il merkezinin; büyük ölçüde alüvyal zeminde bulunduðundan, birinci derece deprem kuþaðý etkisinde olduðuna dikkat çekti. Þýrnak-Silopi'de 5.5 büyüklüðünde meydana gelen deprem dalgalarýnýn Batman'ý da etkilediðini belirten Eren, Batman'ýn saðlam bir zeminde kurulmadýðýný belirterek, ilin, bölgede yaþanan depremler dolayýsýyla risk altýnda olduðunu söyledi. Prof. Eren, Þýrnak depreminin Arap levhasý üzerinde yer alan ikincil önemde bir fayýn hareketi sonucu meydana geldiðini belirtti. Prof. Eren, þöyle dedi: “Batman alüviyal zeminde kurulduðundan, yer altý suyu zemine yakýndýr. Bu nedenle hem deprem Batman'ý zemin büyütmesi nedeniyle þiddetli etkiler, hem de zemin sývýlaþmasý etkisi yaþanabilir. Büyütme etkisinin olduðu gevþek alüviyal zeminlerde deprem daha þiddetlidir, Batman'ýn büyük bir bölümünün zemini gevþek, tutturulmamýþ olduðundan büyütme oraný yüksektir.” Yüksek binalar risk taþýyor Batman'ýn Raman daðý eteklerindeki kireç taþýnýn bulunduðu kýsýmlar ile Kira Daðý'ndaki

bazaltlarýn üst bölgesinin zemin olarak daha saðlýklý olduðuna vurgu yapan Prof. Eren, “Ne yazýk ki Batman'ýn zemini saðlam olmadýðý için bölgede büyüklüðü 7 ve üzeri oluþabilecek bir depremde kentimizdeki yüksek katlý binalar büyük risk altýnda olacaktýr. Depremin büyüklüðü arttýkça alüviyal ve suya doygun zeminden dolayý þiddeti birinci derece deprem kuþaðýndaki gibi olacaktýr. Olasý 7 ve üzeri büyüklüðündeki deprem Batman'a yýkýcý etki yapabilir. BitlisZagros fay hattý hareketlenirse Batman zeminden dolayý yine büyük tehlike yaþayabilir. Bu nedenle saðlam zemin üzerinde, zemine uygun katlarda ve depreme dayanýklý inþa edilmiþ binalarýn yapýmý depremin etkisini azaltýr. Bu durumu daha önce de Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü'nün Batman'da düzenlediði konferanslarda paylaþtýk. Ne yazýk ki bu bir gerçek.” diye konuþtu. Þýrnak þaþýrttý Prof. Eren, Akdeniz'de yaþanan depremin beklendiðini ifade ederken, Þýrnak'ta meydana gelen depremin ise kýsmen sürpriz olduðunu söyledi. Eren, ”Akdeniz'deki depremlere þaþýrmadýk ama Þýrnak'a þaþýrdýk. Bu depremin odak mekanizmasý çözümleri depremin Bitlis-Zaðros kenet kuþaðýna paralel daha küçük bir fay üzerinde geliþtiðini göstermektedir. Bölgede Arabistan levhasý üzerinde buna benzer küçük faylar yer almaktadýr. Fakat Þýrnak'taki deprem büyüklüðünün 5.5 olmasý ve sonrasýndaki artçýlarýn giderek azalan büyüklüklerde olmasý sevindirici bir durumdur.” ifadelerini kullandý. Batman’ýn deprem riski haritasý

Bölgede yaþanan deprem sonrasý, Batman'ýn deprem riski haritasý bulunmuyor. Zemin olarak yumuþak dokuya sahip Batman'ýn, deprem riski haritasýnýn bulunmayýþý da eksiklik olarak yorumlanýrken, Prof. Eren, Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü'nün Batman'ýn deprem riski haritasýný çýkaracak projeler hazýrladýðýný kaydetti. Prof. Eren, “Projeler onay gördükten sonra Batman il merkezi ve çevresinin zemin özelliklerinin ortaya konulacaðýný ifade etti. Akdeniz’de tsunami mümkün Ayrýca, hafta sonu Fethiye Ölüdeniz'de meydana gelen 6.0 büyüklüðündeki deprem, Türkiye'de tsunami tartýþmalarýný da baþlattý. Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný ve Jeolog Prof. Dr. Yaþar Eren, Akdeniz'de tsunami yaþanmasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Prof. Eren, “Akdeniz'deki levha sistemi Japonya'nýn fay hattý sistemiyle benzer nitelik taþýyor. Kýbrýs Helen yayý boyunca, Afrika levhasýna baðlý Okyanusal litosfer Anadolu ve Yunan levhasýnýn altýna dalýyor. En büyük depremler levhalarýn alta daldýðý dalma-batma zonlarýnda meydana geliyor. Bu nedenle Akdeniz'de 7-8 üzeri bir depremin meydana gelmesi tsunamiyi oluþturur. Geçmiþte bunun örnekleri yaþandý. Yine yaþanabilir.” açýklamasýnda bulundu. Depremler doðal Son zamanlarda yaþanan depremlerin doðal olduðuna da dikkat çeken Prof. Eren, “Türkiye'nin her bölgesi deprem riski taþýyor. Kimse bölgelerinin depremden etkilenmeyeceðini söylemesin, ne yazýk ki deprem ülkemizin her bir karýþýnýn gerçeði.” Dedi.(CÝHAN)

MARDÝN ÝL GENEL MECLÝSÝ 2012 YILI HAZÝRAN AYI TOPLANTISINA AÝT KARAR ÖZETLERÝ 5302 SAYILI KANUNUN 15. MADDESÝ GEREÐÝNCE MARDÝN ÝL GENEL MECLÝSÝ 2012 YILI HAZÝRAN AYI TOPLANTISINA AÝT KARAR ÖZETLERÝNÝN HALKA DUYURULMASI. 2012/54: 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde en çok üyeye sahip sendikanýn genel baþkaný veya sendika yönetim kurulu tarafýndan yetkilendirilecek bir temsilci ile "Sosyal Denge Tazminatý Sözleþmesi" yapmak üzere Mardin Valisine Yetki verilmesine karar verildi. 2012/55: Mardin ili Yeþilli ilçesi Zeytinli köyü Has mevkiinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi için Mardin Ticaret ve Sanayi Odasý ile Mardin Ýl Özel Ýdaresi arasýnda yapýlacak kurucu ortaklýk için, Kamulaþtýrma ve gerekli olan tüm iþlemlerde Temsil ve Ýlzam yetkisinin Mardin Valisine verilmesine karar verildi. 2012/56: Mülkiyeti Hasan GERGES adýna kayýtlý Mardin ili merkez ilçesi Nur Mahallesi 831 ada 51 nolu parsel üzerinde Turizm Tesis Alaný Yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/57: Ýlimiz Savur ilçesi Baþkavak köyü Anaokulu, Kýzýltepe ilçesi Saruhan köyü, Kilimli köyü, merkez Eryeri köyü, merkez Arpatepe köyü, Dargeçit ilçesi Altýnoluk köyü, Derik Ýlçesi Koçyiðit köyü ve Gölbaþý köyü Ýlköðretim Tesis Alanlarý yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planlarýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/58: Mülkiyeti Talat ÇETÝNKAYA adýna kayýtlý Mardin ili Savur ilçesi Yenilmez köyü 138 ada 24 ve 27 Parseller üzerinde Süt Sýðýrcýlýðý Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 Ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/59: Mülkiyeti Metin ARSLAN adýna kayýtlý Mardin ili Savur ilçesi Kýrkdirek köyü 313, 319, 472 ve 491 parseller üzerinde 140 Baþ Süt Sýðýrcýlýðý Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/60: Mülkiyeti Ali BELEK adýna kayýtlý Mardin ili Mazýdaðý ilçesi Engin köyü 131 ada 10 nolu parsel üzerinde Akaryakýt, LPG Satýþ Ýstasyonu ve Dinlenme Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi 2012/61: Mülkiyeti Necat CEYLAN adýna kayýtlý Mardin ili merkez ilçesi Alýmlý köyü 504 nolu parsel üzerinde 62 Baþ Süt Sýðýrcýlýðý Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/62: Mülkiyeti Remzi VURAL adýna kayýtlý Mardin ili Derik ilçesi Denktaþ köyü 2 ve 166 nolu parsel üzerinde Konut Dýþý Kentsel Çalýþma Alaný (Tarýmsal Amaçlý Yapýlar) yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/63: Mülkiyeti Ortaç Kuyumculuk Ltd. Þti adýna kayýtlý Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce köyü 103 ada 32 nolu parsel üzerinde 1000 Küçükbaþ Kapasiteli Hayvan Çiftliði yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi 2012/64: 5302 Sayýlý Kanununun 15. Maddesi gereðince yeniden görüþülmek üzere iade edildi. 2012/65: Mülkiyeti Þeyhnus ÖZBEK adýna kayýtlý Mardin ili Ömerli ilçesi Öztaþ köyü 115 ada 8 nolu parsel üzerinde 50 Baþ Süt Sýðýrcýlýðý Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 Ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/66: Mülkiyeti Ömer ÜZGÜN adýna kayýtlý Mardin ili Ömerli ilçesi Çýnaraltý köyü 107 ada 4 nolu parsel üzerinde Akaryakýt, LPG Satýþ Ýstasyonu ve Dinlenme Tesisi yapýlmak üzere hazýrlanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planý ile 1/5000 ölçekli nazým imar planýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2012/67: 5302 Sayýlý Kanununun 15. Maddesi gereðince yeniden görüþülmek üzere iade edildi. 2012/68 : Ýlimiz Midyat ilçesi Mercimekli köyü yolu Ýl Özel idaresi yol aðýna alýndý. 2012/69: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hayvan Hastalýk ve Zararlýlarý ile Mücadele Ýçin Acil Müdahale Aracý Projesi kapsamýnda kullanýlmak üzere 1 adet Kamyonet Tipi Araç' ýn 237 sayýlý Taþýt Kanununun 10. Maddesi gereðince idaremiz bütçesinden satýn alýnmasýna karar verildi. 2012/70: 5302 Sayýlý Kanununun 15. Maddesi gereðince yeniden görüþülmek üzere iade edildi. 2012/71: 5302 Sayýlý Kanununun 15. Maddesi gereðince yeniden görüþülmek üzere iade edildi. Basýn No: 264

Çalýþan çocuklar Vali Toprak’ý ziyaret etti

D

ünya Çocuk Ýþçiliði Ýle Mücadele Günü nedeniyle 10 çocuk Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak’ý ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ, Çocuk Haklarý Ýl Komitesi'nden 10 çocuk ve Diyarbakýr Risk Altýndaki Çocuklara Yönelik Ýl Yürütme Kurulu Üyeleri Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ruhsal Þube Müdürü Onur Börtüçene, Ýl Emniyet Çocuk Þube Müdürü Ýsmail Güneþ, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Nermin Kurt katýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Toprak, “Sizler hayýrlý ve güzel iþler yapýyorsunuz. Yetiþkinlerin yapmasý gereken iþlere bu genç yapýda katký saðlýyorsunuz dolayýsýyla hepinizi tebrik ediyorum.” dedi. Çocuk Haklarý Ýl Komitesi sözcüsü Ayþe Engin de çocuklar için yapmýþ olduklarý çalýþmalar hakkýnda kýsa bir konuþma yaparak verdiði desteklerden dolayý Vali Toprak’a teþekkür etti. Vali Toprak, Dünya Çocuk Ýþçiliði ile Mücadele'yi önemsediklerini belirterek, "Vatandaþlarýmýzý yaþadýðýmýz toplumda bilinçlendirme, uyarma ve ikaz etme görevini yapacaðýz. Sizin bu alanda yapmýþ olduðunuz etkinliklerin güzelliklere vesile olduðunu biliyorum. Ama bunun somut

geliþmelerini de artýk almamýz gerekiyor. Her refüjde çocuklar var, o çocuklarýn orada bulunmasý doðru deðil. Anne ve babalar öncelikle çocuklarýný oradan almak durumundalar. Eðer ki buna seyirci kalan anne ve babalar varsa onlarýn da eðitilmesi gerekiyor. Onlarýn da duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Ama bu iþi çözecek olan devletimizin kurumlarýnýn gayreti yanýnda ailelerin ve çevrenin duyarlý olmasýdýr.” ‘Çocuklarýnýzý refüjlerden çekin’ Vali Toprak, anne babalara da seslenerek þunlarý söyledi: “Çocuðuna sahip çýk, imkansýzlýktan bunu yapýyorsan gel bana ben sana her türlü katkýyý vermeye hazýrým. Yeter ki çocuðunu refüjden çek ve yarýn öbür gün gözünden yaþ akmasýn, üzülme.” çaðrýsýnda bulundu. Çocuklarýn o ortamlardan alýnmasý gerektiðine vurgu yapan Toprak, “Biz çocuklarý o ortamlardan almamýza raðmen, aile hala onu göndermeye devam ediyorsa bu artýk ahlaki bir sorundur. Ben ailenin her türlü imkansýzlýðýna imkan saðlýyorsam ve yine de çocuðunu alýp refüje götürmesi çok manidardýr. Ýleride çocuklarýnýn baþýna gelecek problem konusunda da lütfen anne ve babalar ah vah etmesin." diyerek sokakta çalýþtýrýlan çocuklarý bekleyen tehlikeye dikkat çekti. (CÝHAN)

Reçete operasyonunda 30 kiþi gözaltýna alýndý B atman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla sabah erken saatlerinde operasyon düzenleyen polis 30 kiþiyi gözaltýna aldý. Polis, organize bir þekilde yüksek deðerli ilaç yazýldýðý yönünde aldýðý istihbarat üzerine þüphelileri teknik takibe aldý. Bir hafta önce Batman Bölge Devlet Hastanesi Dahiliye-5 servisinin bilgisayarýndan reçete yazmak isteyenler yakalandý. Bunun üzerine savcýlýk talimatýyla baþlatýlan operasyonda,

yüksek bedelli reçete yazdýrarak devleti zarara uðrattýklarý ve haksýz kazanç saðladýklarý iddia edilen þüphelilerin ev ve iþyerlerinde sabah saatlerinde arama yapýldý. Þüphelilerin ev ve iþyerlerindeki bilgisayarlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, aralarýnda doktor, eczacý ve teknisyenlerin de bulunduðu þüphelilerin gözaltýna alýndýðýný, ifadeler doðrultusunda operasyonun kapsamýnýn geniþleyebileceðini bildirdi. (CÝHAN)

16 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  
16 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

16 Haziran 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

Advertisement