Page 1

Malmö Stad_8_high tilltryck

03-06-11 11.54

Sidan 1

Västra hamnen Bo01-området Stad för människan och miljön


Malmö Stad_8_high tilltryck

03-06-12 11.49

Sidan 2

Från industriområde till hållbar framtidsstadsdel Omvandlingen av Västra hamnen från ett hamn-, varvs- och industriområde till en ny stadsdel att leva och verka i har påbörjats. Här planeras för bebyggelse med 10.000 boende, 20.000 arbetande och studenter. Den första etappen, Bo01-området, färdigställdes till den europeiska bomässan 2001 under mottot ”Framtidsstaden”. Området visar upp en mångfald av arkitektoniska lösningar i en spännande stadsmiljö. Ett antal projekt och speciella lösningar som t ex förnybar energiförsörjning och satsningar på biologisk mångfald, samverkar för att skapa ekologisk hållbarhet för området. Projektet har redan fått stor internationell uppmärksamhet.

Strategisk position i gränsöverskridande region Malmö är Sveriges tredje största stad med 265.000 invånare, strategiskt placerad mitt i Öresundsregionen och med snabba kommunikationer åt alla håll. Staden är en mötesplats för kultur, näringsliv och utbildning. Här bor människor från hela världen och det talas mer än 100 språk av 160 nationaliteter.

en miljöanpassad, tät innerstad. En stadsdel där miljön stimulerar till kreativitet, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt. Västra hamnen är ett prioriterat utbyggnadsområde i Malmö och en viktig del av satsningarna för att förstärka Malmö som en attraktiv plats att bo och verka i.

Näringslivets förändring innebär att Malmö idag är långt från den traditionella industristaden. I det moderna Malmö finns små och medelstora industri-, tjänste- och handelsföretag med IT-branschen som särskilt dominerande sektor. Strategiska beslut har lett till en positiv utveckling för staden med bl a Öresundsbron, som stod klar år 2000, och Malmö högskola, där drygt 20.000 studenter bidrar med nya idéer, kunskap och forskning.

Ovan: Västra hamnen ligger centralt i Öresundsregionen och nära Malmö centrum med bra kommunikationer åt alla håll. Nedan: Bo01-området byggdes till den europeiska bomässan 2001. Området visar upp en upplevelserik stadsbild och mångfald i arkitektoniska uttryck. De höga husen i ytterkanten av området bildar ett vindskydd mot ett småskaligare inre.

FOTOGRAF: RONNY BERGSTRÖM

Västra hamnen är en stadsdel i omvandling. En ny modern stadsdel med bostäder, kontor, butiker och kommunal service växer fram. Västra hamnens fortsatta utveckling är inriktad på det hållbara samhället. Erfarenheterna från Bo01-området, den första utbyggnadsetappens uppmärksammade satsning på kvalitet och hållbarhet, förvaltas både fysiskt och mänskligt. Målsättningen är att Västra hamnen skall bli ett internationellt ledande exempel på


Malmö Stad_8_high tilltryck

03-06-11 11.55

Sidan 2

Från industriområde till hållbar framtidsstadsdel

Ren mark Det ursprungliga havsområdet har sedan slutet av 1700talet fyllts ut och landområdet har utökats under olika etapper för att tillgodose hamn- och industriverksamhetens krav på större ytor. Utfyllnadsmassorna utgörs av sand, moränlera, kalksten, schaktmassor samt rivningsavfall och mindre mängder produktionsavfall. Den sista utfyllnaden skedde år 1987.

Omvandlingen av Västra hamnen från ett hamn-, varvs- och industriområde till en ny stadsdel att leva och verka i har påbörjats. Här planeras för bebyggelse med 10.000 boende, 20.000 arbetande och studenter. Den första etappen, Bo01-området, färdigställdes till den europeiska bomässan 2001 under mottot ”Framtidsstaden”. Området visar upp en mångfald av arkitektoniska lösningar i en spännande stadsmiljö. Ett antal projekt och speciella lösningar som t ex förnybar energiförsörjning och satsningar på biologisk mångfald, samverkar för att skapa ekologisk hållbarhet för området. Projektet har redan fått stor internationell uppmärksamhet.

Malmö är Sveriges tredje största stad med 265.000 invånare, strategiskt placerad mitt i Öresundsregionen och med snabba kommunikationer åt alla håll. Staden är en mötesplats för kultur, näringsliv och utbildning. Här bor människor från hela världen och det talas mer än 100 språk av 160 nationaliteter.

nationellt ledande exempel på en miljöanpassad, tät innerstad. En stadsdel där miljön stimulerar till kreativitet, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt. Västra hamnen är ett prioriterat utbyggnadsområde i Malmö och en viktig del av satsningarna för att förstärka Malmö som en attraktiv plats att bo och verka i.

Näringslivets förändring innebär att Malmö idag är långt från den traditionella industristaden. I det moderna Malmö finns små och medelstora industri-, tjänste- och handelsföretag med IT-branschen som särskilt dominerande sektor. Strategiska beslut har lett till en positiv utveckling för staden med bl a Öresundsbron, som stod klar år 2000, och Malmö högskola, där drygt 20.000 studenter bidrar med nya idéer, kunskap och forskning.

Ovan: Västra hamnen ligger centralt i Öresundsregionen och nära Malmö centrum med bra kommunikationer åt alla håll.

Klotullört, Filago Vulgaris, en sällsynt ört i regionen hittades i Scaniaparken innan byggnationen satte i gång.

Nedan: Bo01-området byggdes till den europeiska bomässan 2001. Området visar upp en upplevelserik stadsbild och mångfald i arkitektoniska uttryck. De höga husen i ytterkanten av området bildar ett vindskydd mot ett småskaligare inre.

FOTOGRAF: RONNY BERGSTRÖM

Västra hamnen och Universitetsholmen är en stadsdel i omvandling. En ny modern stadsdel med bostäder, kontor, butiker och kommunal service växer fram. Västra hamnens fortsatta utveckling är inriktad på det hållbara samhället. Erfarenheterna från Bo01-området, den första utbyggnadsetappens uppmärksammade satsning på kvalitet och hållbarhet, förvaltas både fysiskt och mänskligt. Målsättningen är att Västra hamnen skall bli ett inter-

Havsbottnen utanför stadsdelen är rik på småfisk och till stor del beväxt med mer eller mindre heltäckande mattor av kraftigt och friskt ålgräs. Undantaget vid kanalens utlopp, där slam med förhöjda halter av tungmetaller och petroleumkolväten påträffades. Förorenat slam från kanalen muddrades och omhändertogs.

FOTOGRAF: BENGT CERNE

Strategisk position i gränsöverskridande region

Den tidigare verksamheten i området, samt utfyllnadsmassornas olika ursprung, gjorde det nödvändigt att undersöka markens kvalitet innan byggandet påbörjades. De föroreningar som bedömdes ha högsta prioritet var tyngre oljekomponenter, s k polyaromatiska kolväten, som är eller misstänks vara cancerogena eller mutagena. Hela området undersöktes genom provgropar och tester. Undersökningar visade att föroreningarna i marken endast

i begränsade områden överskred de halter som accepteras i bostadsbebyggelse. Totalt identifierades ca 6.000 m3 jord för sanering och behandling inom Bo01-området. Här ersattes jorden med klass A-jord ned till 2 m djup och det översta jordlagret ökades till 1,2 m över hela området. Efter genomförda och vidtagna åtgärder är jorden i Bo01-området idag likvärdig eller av bättre kvalitet än vanlig parkjord i Malmö stad. Ytterligare åtgärder utfördes vid byggandet genom radonsäker grundläggning men också vid val av vattenledningsmaterial.

Omfattande undersökningar av marken genomfördes innan byggandet igångsattes, och marken är i dag efter vidtagna åtgärder av samma kvalitet som i Malmös parker.

Stad för människan - och miljön När Bo01-mässan planerades, diskuterade arkitekterna hur den hållbara staden kunde göras attraktiv. Först då ansågs området kunna konkurrera med det vanliga, mindre hållbara, byggandet. Människor skulle först och främst välja att bo i stadsdelen för dess kvaliteters skull. Den ekologiska hållbarheten skulle de få ”på köpet”. Satsningen på mänsklig hållbarhet skulle leda till en livsmiljö som fungerar stödjande. Forskning visar att närhet till grönska, solljus och vatten gör människor friskare, såväl fysiskt som psykiskt. Skönhet, i t ex konst, har också en bevisad positiv effekt på människors hälsa. Dessa forskningsrön fick stor betydelse för planerarna.

Storslagen öppenhet och småskalig mångfald Kontrasterna är viktiga i Bo01-området. De högre husen i ytterkanten bildar en vindskyddande mur kring ett småskaligt och grönt inre. Kvarteren är många, små och sinsemellan olika. Variationen skapar nyfikenhet; det går inte att på förhand veta vad som döljer sig runt hörnen och det är spännande att upptäcka de många gränderna. Här rör sig bilarna på de gåendes villkor och tillåts inte dominera. Det fanns ingen övergripande formidé för fasaderna. Tvärtom eftersträvades en rikedom av uttryck. Malmö stad producerade ett färgprogram som samordnade huvudgreppet: ljusa fasader mot havet och starkare kulörer mot områdets inre.


Malmö Stad_8_high tilltryck

03-06-11 14.12

Sidan 4

Många av husen i Bo01-området är utrustade med avancerad teknik som minskar energibehovet. Andra använder enklare medel för att försöka uppnå samma mål. På ett par byggnader manifesterar sig kraftiga solfångare på taken. De står som utropstecken mot skyn och basunerar ut sitt budskap om att här utnyttjas solenergi. 18 byggherrar har arbetat med olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Både bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt finns representerade.

läge en av de vackraste platserna i Malmö. Parken ger sina besökare rika möjligheter att följa årets naturskiftningar och utnyttjas för såväl musikarrangemang, lek och spel som för solbad och picknick. Där Daniaparken och Sundspromenaden möts ligger Scaniaplatsen, en paradplats vid havet som är tänkt som stadsdelens torgoch samlingsställe. Stråket binder samman grönområdet på Ribersborgsstranden och leder vidare runt hela Västra hamnen.

Hamnen I den södra delen av Bo01-området, vid en av entréerna till stadsdelen, ligger Malmös nyaste småbåtshamn. Hamnen har två funktioner; att få in vattnet ytterligare en bit i stadsmiljön och att berika området med en gästhamns liv och rörelse.

Kvalitetsprogram

Gator, torg och inre stråk

Systemet med grönytefaktorer kommer att tillämpas även fortsättningsvis i Västra hamnen. I det reviderade kvalitetsprogrammet för området finns en lista över Gröna Punkter som exempelsamling. Ledord för grönytor på bostadsgårdar skall bland annat vara biologisk mångfald, naturlika biotoper och varierad flora och fauna.

En av huvudidéerna med Bo01-området har varit att skapa en spännande struktur av gårdsgator, gågator, gränder, torg och mötesplatser med individuell utformning och intressant gestaltning. Användningen av de inre rummen som strukturen bildat och det sociala livet där, är av stor betydelse för att ge området karaktär.

På området testas och utvärderas två parallella system för separat omhändertagande av matavfall, sopsug och avfallskvarnar. Material i markbeläggningar och utemiljö är valt med tanke på lång livslängd och framtida återbruk. Återvunnet material är använt i underliggande lager.

Ankarparken I Ankarparken ligger olika biotoper, ett alkärr, en ekdunge och en bokdunge, utspridda som öar i en gräsyta. Dessa biotoper fungerar som en sorts utställning: så här kan natur utanför staden se ut. Idén knyter an till Malmö stads ambitioner att använda parkerna i utbildningssyfte – ”miljöpedagogiska parker”. En viktig del av parken är kanalen med saltvatten från Öresund. Vattnet är ett vackert blickfång, kanalen är bred och har mot parken en kurvig strandlinje. FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Längs med havet Den nya Daniaparken och Sundspromenaden har blivit det självklara promenadstråket i området och är med sitt

Kretsloppssystemen i Bo01-området har byggts med målsättningen att skapa ett system som minimerar avfallsmängderna, möjliggör återvinning och återbruk samt skapar möjligheter för energiutnyttjande från avfall och avlopp. Närheten till källsorteringen har haft hög prioritet i planeringen av området, med syfte att göra det bekvämt för de boende. Det innebär att de boende har ett källsorteringsrum antingen i sin egen fastighet eller i grannfastigheten för inlämning av tidningar och förpackningar.

Innan området byggdes häckade många sjöfåglar på den före detta industrimarken. En ersättningsbiotop för fåglarna kommer att skapas i Malmö hamn.

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Alla hus är uppförda efter de krav som anges i kvalitetsprogrammet som Bo01, byggherrarna och Malmö stad gemensamt tagit fram. Kvalitetsprogrammet ger riktlinjer bl a för arkitektoniska kvaliteter, val av material, energianvändning i fastigheterna, de gröna frågorna och teknisk infrastruktur.

Kretslopp

FOTOGRAF: NICKLAS RUDFELL

22 olika arkitektkontor har ritat husen och de har fått stor frihet att gestalta. Mångfald präglar också området och husen utmärks inte av någon speciell eko-arkitekturstil. Utsidan skvallrar sällan om vilken väg som valts när det gäller åtgärder för ekologisk hållbarhet.

Ett viktigt inslag i Bo01-området är det öppna dagvattensystemet. Regnvattnet fördröjs på gröna tak, i dammar och på torg och leds sedan ut via öppna kanaler till havet. Synligt vatten i kombination med träd och frodig undervegetation tillför spännande och vackra kvaliteter i en annars ganska hård urban miljö. Människors ökade behov av att vistas i naturen blir allt svårare att tillfredsställa. Området i och kring Bo01-området visar hur man kan minska de negativa konsekvenserna av stadens expansion och göra den grönare. Husen ligger tätt – i det ekologiska samhället gäller det att effektivt utnyttja den värdefulla marken. En grönytefaktor gör att inte bara bostadsgårdarna innehåller mycket grönt med växtklädda ytor och dammar, gröna tak och klängväxter på väggarna är också en del av lösningen. För att fylla de gröna ytorna med kvalitet, har minst tio Gröna Punkter genomförts på varje bostadsgård. Exempel på Gröna Punkter är: fladdermusholkar, fjärilsrabatt, vilda svenska örter, allmogeträdgård och tillräckligt jorddjup för att grönsaksodling skall vara möjlig.

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Staden växer och naturområden krymper, i Malmö och i världen. Som en följd av detta minskar den biologiska mångfalden. En stor andel av det regn som faller ner, kan inte rinna ner i marken eller tas upp av växter.

FOTOGRAF: TOR FOSSUM

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

En grön stadsdel

I avfallskvarnen mals matavfallet ner och går i separata ledningar till en uppsamlingstank nedgrävd i marken. Därifrån går det vidare till rötning, tillsammans med det övriga insamlade matavfallet och slam från reningsverket. Genom rötningen omvandlas det organiska materialet till biogas som sedan kan användas som drivmedel i bilar och bussar, eller för att producera el och värme.


Malmö Stad_8_high tilltryck

03-06-11 14.12

Sidan 4

Många av husen i Bo01-området är utrustade med avancerad teknik som minskar energibehovet. Andra använder enklare medel för att försöka uppnå samma mål. På ett par byggnader manifesterar sig kraftiga solfångare på taken. De står som utropstecken mot skyn och basunerar ut sitt budskap om att här utnyttjas solenergi. 18 byggherrar har arbetat med olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Både bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt finns representerade.

läge en av de vackraste platserna i Malmö. Parken ger sina besökare rika möjligheter att följa årets naturskiftningar och utnyttjas för såväl musikarrangemang, lek och spel som för solbad och picknick. Där Daniaparken och Sundspromenaden möts ligger Scaniaplatsen, en paradplats vid havet som är tänkt som stadsdelens torgoch samlingsställe. Stråket binder samman grönområdet på Ribersborgsstranden och leder vidare runt hela Västra hamnen.

Hamnen I den södra delen av Bo01-området, vid en av entréerna till stadsdelen, ligger Malmös nyaste småbåtshamn. Hamnen har två funktioner; att få in vattnet ytterligare en bit i stadsmiljön och att berika området med en gästhamns liv och rörelse.

Kvalitetsprogram

Gator, torg och inre stråk

Systemet med grönytefaktorer kommer att tillämpas även fortsättningsvis i Västra hamnen. I det reviderade kvalitetsprogrammet för området finns en lista över Gröna Punkter som exempelsamling. Ledord för grönytor på bostadsgårdar skall bland annat vara biologisk mångfald, naturlika biotoper och varierad flora och fauna.

En av huvudidéerna med Bo01-området har varit att skapa en spännande struktur av gårdsgator, gågator, gränder, torg och mötesplatser med individuell utformning och intressant gestaltning. Användningen av de inre rummen som strukturen bildat och det sociala livet där, är av stor betydelse för att ge området karaktär.

På området testas och utvärderas två parallella system för separat omhändertagande av matavfall, sopsug och avfallskvarnar. Material i markbeläggningar och utemiljö är valt med tanke på lång livslängd och framtida återbruk. Återvunnet material är använt i underliggande lager.

Ankarparken I Ankarparken ligger olika biotoper, ett alkärr, en ekdunge och en bokdunge, utspridda som öar i en gräsyta. Dessa biotoper fungerar som en sorts utställning: så här kan natur utanför staden se ut. Idén knyter an till Malmö stads ambitioner att använda parkerna i utbildningssyfte – ”miljöpedagogiska parker”. En viktig del av parken är kanalen med saltvatten från Öresund. Vattnet är ett vackert blickfång, kanalen är bred och har mot parken en kurvig strandlinje. FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Längs med havet Den nya Daniaparken och Sundspromenaden har blivit det självklara promenadstråket i området och är med sitt

Kretsloppssystemen i Bo01-området har byggts med målsättningen att skapa ett system som minimerar avfallsmängderna, möjliggör återvinning och återbruk samt skapar möjligheter för energiutnyttjande från avfall och avlopp. Närheten till källsorteringen har haft hög prioritet i planeringen av området, med syfte att göra det bekvämt för de boende. Det innebär att de boende har ett källsorteringsrum antingen i sin egen fastighet eller i grannfastigheten för inlämning av tidningar och förpackningar.

Innan området byggdes häckade många sjöfåglar på den före detta industrimarken. En ersättningsbiotop för fåglarna kommer att skapas i Malmö hamn.

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Alla hus är uppförda efter de krav som anges i kvalitetsprogrammet som Bo01, byggherrarna och Malmö stad gemensamt tagit fram. Kvalitetsprogrammet ger riktlinjer bl a för arkitektoniska kvaliteter, val av material, energianvändning i fastigheterna, de gröna frågorna och teknisk infrastruktur.

Kretslopp

FOTOGRAF: NICKLAS RUDFELL

22 olika arkitektkontor har ritat husen och de har fått stor frihet att gestalta. Mångfald präglar också området och husen utmärks inte av någon speciell eko-arkitekturstil. Utsidan skvallrar sällan om vilken väg som valts när det gäller åtgärder för ekologisk hållbarhet.

Ett viktigt inslag i Bo01-området är det öppna dagvattensystemet. Regnvattnet fördröjs på gröna tak, i dammar och på torg och leds sedan ut via öppna kanaler till havet. Synligt vatten i kombination med träd och frodig undervegetation tillför spännande och vackra kvaliteter i en annars ganska hård urban miljö. Människors ökade behov av att vistas i naturen blir allt svårare att tillfredsställa. Området i och kring Bo01-området visar hur man kan minska de negativa konsekvenserna av stadens expansion och göra den grönare. Husen ligger tätt – i det ekologiska samhället gäller det att effektivt utnyttja den värdefulla marken. En grönytefaktor gör att inte bara bostadsgårdarna innehåller mycket grönt med växtklädda ytor och dammar, gröna tak och klängväxter på väggarna är också en del av lösningen. För att fylla de gröna ytorna med kvalitet, har minst tio Gröna Punkter genomförts på varje bostadsgård. Exempel på Gröna Punkter är: fladdermusholkar, fjärilsrabatt, vilda svenska örter, allmogeträdgård och tillräckligt jorddjup för att grönsaksodling skall vara möjlig.

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

Staden växer och naturområden krymper, i Malmö och i världen. Som en följd av detta minskar den biologiska mångfalden. En stor andel av det regn som faller ner, kan inte rinna ner i marken eller tas upp av växter.

FOTOGRAF: TOR FOSSUM

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

En grön stadsdel

I avfallskvarnen mals matavfallet ner och går i separata ledningar till en uppsamlingstank nedgrävd i marken. Därifrån går det vidare till rötning, tillsammans med det övriga insamlade matavfallet och slam från reningsverket. Genom rötningen omvandlas det organiska materialet till biogas som sedan kan användas som drivmedel i bilar och bussar, eller för att producera el och värme.


03-06-11 11.56

Sidan 6

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

100% lokalt förnybar energi i bostadsområdet Sydkraft har arbetat fram ett unikt koncept baserat på 100% lokalt förnybar energi till den nybyggda stadsdelen. Konceptet bygger på att man nyttjar lokala förutsättningar för energiförsörjningen. I Bo01-området får 1.000 lägenheter sin energiförsörjning från förnybara källor; solenergi, vindkraft, en värmepump som tar värme ur havet samt en akvifer. Akviferen är ett naturligt vattenmagasin i berggrunden som möjliggör säsongslagring av värme respektive kyla. Värme produceras förutom med värmepump också med 1400 m2 solfångare som placerats på tio av byggnaderna i stadsdelen. Ett stort vindkraftverk på 2 MW, placerat i Norra hamnen samt 120 m2 solceller i Västra hamnområdet producerar el till bostäderna, värmepumpen, fläktar och övriga pumpar i stadsdelen. En unik del av energikonceptet är att de olika anläggningarna kopplas in på stadens nät för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Ekvationen 100% förnybart beräknas på årsbasis, dvs vid vissa tider lånar stadsdelen energi från det stora systemet och vid andra lämnar Västra hamnen ett energiöverskott. Det finns även en säkerhet i att vara ansluten till de befintliga näten. Energikonceptet ligger helt i linje med EU-kommissionens mål att kraftigt öka andelen förnybar energi i Europa. Energilösningen har

Vindkraftverket Boel, som är 120 m högt till vingspetsen, är placerat i Norra hamnen i Malmö. Maxeffekten är 2 MW och den beräknade årsproduktionen är 6300 MWh el.

På området har 1400 m2 solfångare installerats på tio byggnader. Av dessa är 200 m2 av typen vacuumsolfångare som är effektivare än de övriga s.k. plana solfångarna. Beräknad årsproduktion av värme från solfångarna uppgår till 500 MWh.

rönt stort internationellt intresse och bland annat utsågs projektet hösten 2000 till vinnare av ”The Campaign for Take-off Award”, EU-kommissionens stora energipris. Kravet på energianvändning i stadsdelens byggnader är i kvalitetsprogrammet satt till 105 kWh/m2/år, inklusive hushållsel.

Miljöanpassat transportsystem Den täta bebyggelsen har planerats för ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. Bo01-området är bilfritt, gående och cyklister har prioritet, och de boende uppmuntras att välja miljöanpassade transportmedel. Busslinjen som trafikerar området och förbinder Västra hamnen med de viktigare knutpunkterna i Malmö har en turtäthet på sju minuter. Boende, företag och andra verksamheter har fått information och rådgivning om miljöanpassade transporter. Ett Mobilitetskontor har utfört resvaneundersökningar, tagit fram informationsmaterial och arbetar kontinuerligt med olika former av kampanjer. Det arbetas numera med mobilitetsfrågor i hela Malmö stad. En bilpool planeras i området, bokning skall kunna ske via Internet eller på telefon och fordon ska kunna hämtas och lämnas på en central plats.

F OTO G R A F: B E R N E LU N D K V I S T

IT-lösningar I flera fastigheter finns IT-lösningar för avläsning och styrning av energiförbrukning och ventilation. Områdets bredbandsnät ger goda förutsättningar för distansarbete och elektronisk handel vilket minskar transportbehovet för de boende. I framtiden planeras väginformatik för att upplysa om och styra trafiken i området och realtidsinformation vid hållplatserna som visar bussarnas exakta ankomst. Websidan www.ekostaden.com är upprättat både för boende i området och för intresserade som söker information om projektet. På hemsidan testas konceptet Miljö-TV på nätet med visning av informativa filmer, interaktivitet och nyheter.

Lokalt investeringsprogram Malmö stad har beviljats stöd från regeringen till ett lokalt investeringsprogram för miljösatsningarna i Bo01-området. Pengarna har främst gått till fysiska investeringar för att täcka en del av de merkostnader byggherrarna har haft för att klara de högt ställda miljömålen. En del av dessa pengar har även täckt kostnaderna för stadens investeringar i områdets tekniska system, marksanering och infrastruktur. De har även använts till en rad olika informations- och folkbildningsprojekt. Genom EU-stöd har pengar också erhållits för energisatsningarna.

Forskning och utvärdering När regeringen avsatte medel från det lokala investeringsprogrammet till miljösatsningar på Bo01 var det med kravet att en vetenskaplig utvärdering skulle genomföras. Målet med utvärderingen är att ta tillvara erfarenheter om hållbar stadsutveckling för kommande utbyggnadsprojekt, både lokalt i Malmö och för andra delar av världen. Intresset för att studera stadsdelen Västra hamnen är mycket stort. Inte mindre än tio universitet och högskolor är involverade i utvärderingsarbetet och området tar emot många studiebesök från när och fjärran. En viktig del i utvärderingen är att studera hur infrastrukturen och de tekniska systemen fungerar, t ex avfallshantering och energitillförsel. Tekniken ska dock användas av människor, därför har de boende en viktig roll i utvärderingen. Några undersökningar är inriktade på hur de boende använder de tekniska systemen och hur de upplever sin bostad och omgivning. Det pågår forskning inom alla de insatsområden som har prioriterats: Marksanering • Trafik • Energi • Grönstruktur och dagvatten • Bygga, bo och leva • Kretslopp • Miljöinformation och folkbildning • Hållbar utveckling

• • •

I L L U S T R AT I O N : H S B

Malmö Stad_8_high tilltryck

Turning Torso, ritat av arkitekten Santiago Calatrava, kommer att bli Malmös nya landmärke med sin fantasifulla form och 190 m höjd. 54 våningar med totalt 150 lägenheter och kontor förväntas stå klara hösten 2005.

• • • • •

Västra hamnens fortsatta utveckling Det historiska arvet från de ofta stora och mycket vackra byggnaderna i varvs- och industrimiljön tas till vara. Detta bidrar till Västra hamnens specifika karaktär och förmedlar en stark känsla av identitet. Bostäder av många slag planeras vilket gör att människor och hushåll med olika förutsättningar kan bosätta sig i stadsdelen. Stadsmiljön skall bjuda på naturliga mötesplatser och en väl avvägd blandning av bostäder, verksamheter, utbildning, service och grönytor planeras. Våra behov av varierande sinnesintryck; skönhet, mänskliga dimensioner, grönska, vatten, kontakt och trygghet, skall tillgodoses. FOTOGRAF: TOR FOSSUM

• • •


03-06-11 11.56

Sidan 6

FOTOGRAF: JAN-ERIK ANDERSSON

100% lokalt förnybar energi i bostadsområdet Sydkraft har arbetat fram ett unikt koncept baserat på 100% lokalt förnybar energi till den nybyggda stadsdelen. Konceptet bygger på att man nyttjar lokala förutsättningar för energiförsörjningen. I Bo01-området får 1.000 lägenheter sin energiförsörjning från förnybara källor; solenergi, vindkraft, en värmepump som tar värme ur havet samt en akvifer. Akviferen är ett naturligt vattenmagasin i berggrunden som möjliggör säsongslagring av värme respektive kyla. Värme produceras förutom med värmepump också med 1400 m2 solfångare som placerats på tio av byggnaderna i stadsdelen. Ett stort vindkraftverk på 2 MW, placerat i Norra hamnen samt 120 m2 solceller i Västra hamnområdet producerar el till bostäderna, värmepumpen, fläktar och övriga pumpar i stadsdelen. En unik del av energikonceptet är att de olika anläggningarna kopplas in på stadens nät för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Ekvationen 100% förnybart beräknas på årsbasis, dvs vid vissa tider lånar stadsdelen energi från det stora systemet och vid andra lämnar Västra hamnen ett energiöverskott. Det finns även en säkerhet i att vara ansluten till de befintliga näten. Energikonceptet ligger helt i linje med EU-kommissionens mål att kraftigt öka andelen förnybar energi i Europa. Energilösningen har

Vindkraftverket Boel, som är 120 m högt till vingspetsen, är placerat i Norra hamnen i Malmö. Maxeffekten är 2 MW och den beräknade årsproduktionen är 6300 MWh el.

På området har 1400 m2 solfångare installerats på tio byggnader. Av dessa är 200 m2 av typen vacuumsolfångare som är effektivare än de övriga s.k. plana solfångarna. Beräknad årsproduktion av värme från solfångarna uppgår till 500 MWh.

rönt stort internationellt intresse och bland annat utsågs projektet hösten 2000 till vinnare av ”The Campaign for Take-off Award”, EU-kommissionens stora energipris. Kravet på energianvändning i stadsdelens byggnader är i kvalitetsprogrammet satt till 105 kWh/m2/år, inklusive hushållsel.

Miljöanpassat transportsystem Den täta bebyggelsen har planerats för ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. Bo01-området är bilfritt, gående och cyklister har prioritet, och de boende uppmuntras att välja miljöanpassade transportmedel. Busslinjen som trafikerar området och förbinder Västra hamnen med de viktigare knutpunkterna i Malmö har en turtäthet på sju minuter. Boende, företag och andra verksamheter har fått information och rådgivning om miljöanpassade transporter. Ett Mobilitetskontor har utfört resvaneundersökningar, tagit fram informationsmaterial och arbetar kontinuerligt med olika former av kampanjer. Det arbetas numera med mobilitetsfrågor i hela Malmö stad. En bilpool planeras i området, bokning skall kunna ske via Internet eller på telefon och fordon ska kunna hämtas och lämnas på en central plats.

F OTO G R A F: B E R N E LU N D K V I S T

IT-lösningar I flera fastigheter finns IT-lösningar för avläsning och styrning av energiförbrukning och ventilation. Områdets bredbandsnät ger goda förutsättningar för distansarbete och elektronisk handel vilket minskar transportbehovet för de boende. I framtiden planeras väginformatik för att upplysa om och styra trafiken i området och realtidsinformation vid hållplatserna som visar bussarnas exakta ankomst. Websidan www.ekostaden.com är upprättat både för boende i området och för intresserade som söker information om projektet. På hemsidan testas konceptet Miljö-TV på nätet med visning av informativa filmer, interaktivitet och nyheter.

Lokalt investeringsprogram Malmö stad har beviljats stöd från regeringen till ett lokalt investeringsprogram för miljösatsningarna i Bo01-området. Pengarna har främst gått till fysiska investeringar för att täcka en del av de merkostnader byggherrarna har haft för att klara de högt ställda miljömålen. En del av dessa pengar har även täckt kostnaderna för stadens investeringar i områdets tekniska system, marksanering och infrastruktur. De har även använts till en rad olika informations- och folkbildningsprojekt. Genom EU-stöd har pengar också erhållits för energisatsningarna.

Forskning och utvärdering När regeringen avsatte medel från det lokala investeringsprogrammet till miljösatsningar på Bo01 var det med kravet att en vetenskaplig utvärdering skulle genomföras. Målet med utvärderingen är att ta tillvara erfarenheter om hållbar stadsutveckling för kommande utbyggnadsprojekt, både lokalt i Malmö och för andra delar av världen. Intresset för att studera stadsdelen Västra hamnen är mycket stort. Inte mindre än tio universitet och högskolor är involverade i utvärderingsarbetet och området tar emot många studiebesök från när och fjärran. En viktig del i utvärderingen är att studera hur infrastrukturen och de tekniska systemen fungerar, t ex avfallshantering och energitillförsel. Tekniken ska dock användas av människor, därför har de boende en viktig roll i utvärderingen. Några undersökningar är inriktade på hur de boende använder de tekniska systemen och hur de upplever sin bostad och omgivning. Det pågår forskning inom alla de insatsområden som har prioriterats: Marksanering • Trafik • Energi • Grönstruktur och dagvatten • Bygga, bo och leva • Kretslopp • Miljöinformation och folkbildning • Hållbar utveckling

• • •

I L L U S T R AT I O N : H S B

Malmö Stad_8_high tilltryck

Turning Torso, ritat av arkitekten Santiago Calatrava, kommer att bli Malmös nya landmärke med sin fantasifulla form och 190 m höjd. 54 våningar med totalt 150 lägenheter och kontor förväntas stå klara hösten 2005.

• • • • •

Västra hamnens fortsatta utveckling Det historiska arvet från de ofta stora och mycket vackra byggnaderna i varvs- och industrimiljön tas till vara. Detta bidrar till Västra hamnens specifika karaktär och förmedlar en stark känsla av identitet. Bostäder av många slag planeras vilket gör att människor och hushåll med olika förutsättningar kan bosätta sig i stadsdelen. Stadsmiljön skall bjuda på naturliga mötesplatser och en väl avvägd blandning av bostäder, verksamheter, utbildning, service och grönytor planeras. Våra behov av varierande sinnesintryck; skönhet, mänskliga dimensioner, grönska, vatten, kontakt och trygghet, skall tillgodoses. FOTOGRAF: TOR FOSSUM

• • •


Sidan 8

ÖRESUND

Karta šver VŠstra Hamnen,

Grafisk form:

FAKTA • Västra hamnen 160 ha

Bo01 OmrŒdet

• Våren 2003 är 559 bostäder färdigställda

• Färdigt utbyggd kommer Västra hamnen innehålla bebyggelse för 10.000 boende, 20.000 arbetande och studerande Salixskogen, Plats för ny park och skola

• Malmö Högskola fortsätter

assgat

Kom p an

Daniaparken

sin omfattande utbyggnad och utveckling och flyttar snart in i nya lokaler 2005

Lekplatser

n rgata Anka

Turning Torso, klart 2005

• Ett 80-tal större och mindre företag är verksamma i Västra hamnen

atan arvsg Lilla V

• Det arbetar idag cirka 6000

Scaniaplatsen

personer i området

• Bo01-området 25 ha Malmömässan Mäss- och kongresscenter

finns på plats 2003

• Ny park 2005

atan

en

sgatan

Varvsg

Ankarparken

n rgata

Rode

Salong

ad romen

Västra

Sundsp

• Tre restauranger och fyra butiker

• Friskola etablerades 2002 • Kommunal skola startar 2006 BUTIK

Nya byggnader:

tan llerga

Prope

• Buss till centrum var sjunde minut dagtid

Bostäder Annan byggnad

0m

50

• 290 miljoner i stöd till miljö-

Byggnad under uppförande

100

Planerad byggnad Kockums Fritid

Miljöinvesteringar, miljöinformation och guidningar: Miljöförvaltningen, LIP-Kansliet 205 80 Malmö 040-35 95 68 ekostaden@malmo.se www.ekostaden.com

Grundkarta Västra hamnen, Bo01-området Grön guide til Malmö, www.greenguide.nu Malmö stad, 2003-06-04

Stadsbyggnad och arkitektur: Stadsbyggnadskontoret 205 80 Malmö 040-34 10 00 stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Trafik, parker och utemiljö: Gatukontoret 205 80 Malmö 040-34 10 00 gatukontoret@malmo.se

Marksanering och avtal: Fastighetskontoret 205 80 Malmö 040-34 17 02 fastighetskontoret@malmo.se

Stadsdelsförvaltning Centrum Box 4254, 203 13 Malmö Besöksadress Stora Nygatan 1 040-34 62 62 centrum@malmo.se www.malmo.se/centrum

Kretslopp: VA-verket 205 80 Malmö 040-34 16 00 vaverket@malmo.se

relaterade investeringar genom det Lokala Investeringsprogrammet (LIP)

För mer information: www.malmo.se/vastrahamnen och www.ekostaden.com

Energisystem: Sydkraft Värme Syd AB 205 09 Malmö 040-25 50 00 info@sydkraft.se www.sydkraft.se

Tryckt på miljöanpassat papper.

03-06-11 11.56

I L L U S T R AT I O N : Z D E N K O M A R U S I C

Malmö Stad_8_high tilltryck

Stad för människan och miljön  
Stad för människan och miljön  

Stad för människan och miljön

Advertisement