Page 1

nyheter 2015


kerstin bergman (red.)

peter forsgren

deckarnas svenska landskap

norrland som koloni och utopi

från skåne till lappland

Natur- och miljöskildringen har blivit ett signum för de senaste årens deckarboom. Idag har också allt fler mindre orter och lantliga miljöer fått sin ”egen” deckarförfattare och sina egna hjältar. Här delar svenska deckarexperter med sig av både läsupplevelser och landskapsminnen. På resan från Skåne i söder till Lappland i norr får läsaren lära känna några av de mest lästa och älskade svenska litterära naturskildrarna: våra svenska deckarförfattare. 227 s. 978-91-7061-157-5. HFT. ILL. FÄRG.

peter forsgren

olof högbergs den stora vreden, ludvig nordströms petter svensks historia och berättelsen om sverige

NORRLAND SOM KOLONI OCH UTOPI Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige

Idén om Norrland som inhemsk koloni frodades också i fiktionen under 1900-talets första del. I en analys av Olof Högbergs och Ludvig Nordströms romaner fokuseras det konfliktfyllda och motsägelsefulla förhållandet mellan centrum och periferi liksom mellan regionala, nationella och globala perspektiv. 211 s. 978-91-7061-174-2. HFT.

makadam

[CURATING THE CITY 1]

henric benesch, feras hammami, ingrid martins holmberg & evren uzer (red.)

heritage as common(s) – common(s) as heritage Forskningsrapport om urbant kulturarv från ”Curating the City” vid Göteborgs universitet. Med bidrag av Sybille Frank, Elizabeth Greenspan, Christine Hansen, Mattias Kärrholm, Tim Edensor, Vanja Larberg, Kenneth Olwig, Patricia Johanson, Staffan Schmidt, Ana Dˇokic´, Marc Neelen, Kim Trogal, Dougald Hine, Lucia Allais, Philip Ursprung, Britt Baillie, Chiara de Cesari, Nina Gren och redaktörerna. 340 s. 978-91-7061-164-3. HFT. ILL. FÄRG.

urban claesson

Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713. Pietism, program och praktik

vad kostar ett träd?

Sommaren 2012 skövlas en unik park runt Gottorps gård i utkanten av Malmö. Ett av träden är en sällsynt jättelik blodbok, som varit klätterträd åt generationer av barn i trakten. Vilken förlust led Malmöborna när Gottorps park skövlades? Vad kostar ett träd? En skildring av konstnärerna Monika Gora och Gunilla Bandolin. Foto ur videoinstallation: Nils Bergendal. 85 s. 978-91-7061-160-5. HFT. ILL. FÄRG.

how much is a tree? 85 s. 978-91-7061-161-2. ENG. HFT. ILL. FÄRG.

urban claesson

kris och kristnande

olof ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid stora kopparberget 1689–1713. pietism, program och praktik

Kris och kristnande

monica gora & gunilla bandolin

I 1600-talets Falun var den nya tidens utmaningar särskilt påtagliga – här fanns lönearbete, social segregering och en utsatthet för marknadens nycker. Problemen med att etablera kyrkans tro och liv var stora. Lösningen blev Olof Ekman, känd för ett nytt stort reformprogram för kristendomens återupprättande i Sverige. 265 s. 978-91-7061-166-7. HFT.

makadam

emma hagström molin

krigsbytets biografi

byten i riksarkivet, uppsala universitetsbibliotek och skokloster slott under 1600-talet Under 1600-talets krigsplundringar hemförde den europeiska eliten gärna värdefulla kulturella föremål till sina egna samlingar. Med tiden kom objekten att förstås som nationella ”krigsbyten” och ärofulla symboler. Ordet krigsbyte var dock inte etablerat i svenskan före 1712 och bytena tolkades annorlunda på 1600-talet än under senare perioder. Idéhistorisk avhandling. 271 s. 978-91-7061-180-3. HFT. ILL. FÄRG.

nancy coleman & nanna løkka (red.)

vikingatidens kvinnor Vikingatiden har i forskningen traditionellt beskrivits som männens epok. Kvinnor och kvinnoliv som studieobjekt har oftast handlat om husfru- och modersrollen. Men vikingakvinnorna var i hög grad drivande samhällsaktörer. Nordisk forskarantologi som diskuterar och ifrågasätter stereotypa föreställningar om vikingatidens kvinnor. UTGIVEN I SAMARBETE MED SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS, OSLO. 381 s. 978-91-7061-168-1. HFT. ILL. FÄRG.

elisabeth elgán

att ge sig själv makt grupp 8 och 1970-talets feminism

1970-talets feministiska grupperingar har gått till historien – för vissa som extremister och manshatare, för andra som förebilder. Här analyseras den största av dem, Grupp 8 i Stockholm. Elisabeth Elgán har undersökt kampanjer, interna aktiviteter och ideologiska diskussioner i organisationens omfattande arkiv och skildrar inte minst den svåra balansgången mellan kvinnokamp och klasskamp. 295 s. 978-91-7061-163-6. HFT.

peter henning

minne, jag, 1800

litterär självframställning hos atterbom, geijer, widerberg och heidenstam Hur framställde författare sig själva under 1800-talet? Nedslag i P. D. A. Atterboms, Erik Gustaf Geijers, Henriette Widerbergs och Verner von Heidenstams författarskap visar allt från tårdrypande minneskult till idealisering av glömska och intighet, från själv­ biografisk performancekonst till essäistiska experiment. Avhandling i litteraturvetenskap. 256 s. 978-91-7061-173-5. HFT.

ingrid martins holmberg (red.)

vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet

Under 500 år har minoritetsgruppen romer efterlämnat fysiska och immateriella avtryck i det svenska kulturlandskapet, spår som dock endast sällan röner allmän uppmärksamhet. Den offentliga kulturarvssektorn har under det senaste decenniet genomfört flera kunskapsprojekt kring romers kulturarv. 264 s. 978-91-7061-165-0. HFT. ILL. FÄRG.


clarissa kugelberg & eric trovalla

charlotta nordström

att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

Konstvetenskaplig avhandling om samtids­ speglingen i den unika konstsamling som byggdes upp av paret Göthilda och Pontus Fürstenberg i ­Göteborg under slutet av 1800-talet. 223 s. 978-91-7061-176-6. ENG. HFT. ILL. FÄRG.

up the stylish staircase situating the fürstenberg gallery in a late nineteenthcentury swedish art world

samverka och/eller styra

Medborgardialoger handlar om att politiker och tjänste­­­­män ska samråda med invånarna inför olika typer av beslut. Men hur väl fungerar olika typer av dialogprocesser och hur kopplar man ihop dialog­processer med de konventionella besluts­ processerna? Kan medborgardialoger göra politiken mer tillgänglig för invånarna? Studier baserade på fältforskning i ­Botkyrka kommun. 285 s. 978-91-7061-178-0. HFT.

johan a. lundin & fredrik nilsson

torsten pettersson, skans kersti nilsson, maria wennerström wohrne & olle nordberg

en kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

unga vuxnas fiktions­ läsning i dagens sverige

[CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER 35]

spritsmuggling på östersjön

litteraturen på undantag?

Hur ser dagens unga vuxna på de särskilda upplevelser och värden som läsning av skönlitteratur kan ge? Har de den förmåga att ”läsa mellan raderna” som vissa texter kräver? Och föredrar de pappersböcker eller att läsa i mobilen? Antologi som presenterar och diskuterar aktuella forskningsresultat. 288 s. 978-91-7061-179-7. HFT.

Hur organiserades den omfattande spritsmugglingen över Östersjön på 1920- och 30-talen? Hur skapades tillit i nätverk som sträckte sig över nationsgränserna? En bok om sprit, spänning och snabba maskiner – om smugglingens vardag och människorna bakom. 228 s. 978-91-7061-181-0. INB. ILL. FÄRG.

[CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER 34]

anna smedberg bondesson

ditt språk i min mun grannspråkets glädje och gagn

se mer på www.makadambok.se

En svensk litteraturvetare berättar om sina erfarenheter som lärare vid Köpenhamns universitet, i personliga essäer som sprakar av engagemang för språk, kommunikation och kulturmöten. 83 s. 978-91-7061-159-9. HFT.

anna lundström

former av politik

tre utställningssituationer på moderna museet 1998–2008

helena tolvhed

på damsidan

Konstens förmåga att gripa in i livet – att överträda sin autonomi för att bli mer samhälleligt och politiskt relevant - är ett huvudtema inom avantgardets olika rörelser, från 1800-talet och framåt. Denna konstvetenskapliga avhandling undersöker hur begreppen konst och politik satts i spel i ett antal utställningar och rum på Moderna Museet 1998–2008.

femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 Kvinnors idrott har historiskt sett ofta betraktats som opassande och osedlig, och ansetts kunna leda till ett skadligt ”förmanligande” av kropp och sinne. Svett, andfåddhet, muskler och tävlan uppfattades länge som själva motsatsen till idealiserad kvinnlighet. Men mycket har hänt under 1900-talet. Genushistoriska studier om handbollsspelare, friidrottare, maraton­löpare och kroppsbyggare på ”damsidan”.

202 s. 978-91-7061-177-3. HFT. ILL.

296 s. 978-91-

eva mark (red.)

bildningens praktiker om de bildande momenten i en akademisk utbildningsprocess

maria ulfgard

Hur ser högskoleutbildningens bildningspraktiker ut? Vilken typ av bildningsbegrepp kan användas för att diskutera bildande undervisning? Forskarantologi av författare från sex ämnesområden, som genom att utgå från såväl vetenskaplig metod som egen undervisningserfarenhet vill motverka ett insnävat instrumentellt synsätt på kunskap och utbildning. 184 s. 978-91-7061-172-8. INB.

om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan

lära lärare läsa

Hur kan dagens svensklärare vända trenden med den minskande läsningen hos barn och ungdomar? Vilka verktyg för litteratur­undervisning får de genom lärar­ utbildningen och vilken syn på litteratur är det som förmedlas? Litteraturvetaren Maria Ulfgard har intervjuat både lärarstudenter och lärarna som utbildar dem. 191 s. 978-91-7061-150-6. HFT.

7061-185-8. HFT. ILL. FÄRG.


RJ:S ÅRSBOK 2015/2016

RJ:S SKRIFTSERIE

[RJ:S SKRIFTSERIE 2]

red. kenneth hyltenstam, inge bartling & lars fant

avancerad andraspråks­användning slutrapport från ett forskningsprogram 126 s. 978-91-7061-162-9. HFT.

[RJ:S SKRIFTSERIE 3]

att förstå mänsklig handling slutrapport från ett forskningsprogram 106 s. 978-91-7061-167-4. HFT.

[RJ:S SKRIFTSERIE 4]

bo rothstein

de samhälleliga institutionernas kvalitet slutrapport från ett forskningsprogram 128 s. 978-91-7061-182-7. HFT.

jenny björkman & björn fjæstad (red.) originalillustrationer: ulf lundkvist

tänka vidare

forskning, finansiering, framtid 978-91-7061-169-8. KLOT. HFT. ILL. Mer världsledande forskning, mer internationalisering, mer mobilitet, mer open access, mer impact, mer humanistiska perspektiv på andra vetenskaper, mer forskningsanknytning i undervisningen. Mer av det mesta, helt enkelt. Men hur bör svensk forskning organiseras och finansieras för att åstadkomma allt detta? Frågorna rymmer en rad problem och dilemman. Hur bör fördelningen mellan stora program och små projekt se ut? Ska forskningsansökningar utvärderas med hänsyn till de sökandes tidigare prestationer, exempelvis genom bibliometri, eller utifrån förväntade resultat? Vilken vikt ska fästas vid konkret samhällsnytta?

[RJ:S SKRIFTSERIE 5]

demokrati bortom nationalstaten? slutrapport från ett forskningsprogram 100 s. 978-91-7061-183-4. HFT.

Ska bedömningar i huvudsak ske av andra forskare genom peer review? Hur undviker man i så fall att allt mer av forskarnas tid går åt till att utvärdera andra forskare? Och vilken konkret roll ska forskningen spela i den akademiska undervisningen? Eller för den delen i politiken? Borde inte forskare i högre grad sprida sina resultat just till ­beslutsfattare och allmänhet – nå ut långt mer än i dag? Numera betalas mer än hälften av svensk universitetsforskning av forskningsfinansiärer som står utanför lärosätena. Här finns statliga myndigheter men också fristående organ. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en stiftelse som främjar och stöder humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Denna bok ges ut med anledning av fondens femtioårsjubileum 2015 och är ett försök att tänka vidare i frågor om forskningens framtid.

thinking ahead

research, funding and the future

[RJ:S SKRIFTSERIE 6]

red. hans andersson & christian berggren

kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi slutrapport från ett forskningsprogram 114 s. 978-91-7061-190-2. HFT.

A yearbook from Riksbankens Jubileumsfond (RJ), the Swedish Foundation for ­Humanities and Social Sciences, with essays on the future of research. 978-91-7061-170-4. KLOT. HFT. ILL. ENG.

tänka vidare  .  thinking ahead

femtio år av nyfikenhet – riksbankens jubileumsfond 6 maj 2015 978-91-7061-171-1. TVÅ VOLYMER I PAKET MED GÖRDEL. KLOT. HFT. ILL. FÄRG. ENG/SV.

MAKADAM FÖRLAG  WWW.MAKADAMBOK.SE  GBG: EGMONTSGATAN 6, 412 70 GÖTEBORG, 031-409899 STHLM: BOX 6003, 129 06 HÄGERSTEN, 08-6451052

Emag nyheter 2015  

Årets nyheter från Makadam förlag.

Emag nyheter 2015  

Årets nyheter från Makadam förlag.

Advertisement