Page 1

katalog 2003–2014

makadam FÖRLAG & BOKPRODUKTION AB


Adamsson, Anneli (red.)

av och om olle ­ängkvist

Äntligen förstår jag inte. Men det tog tid. Så beskrev konstnären Olle Ängkvist (1922–2006) själv målet med sitt skapande där han ständigt strävade efter att skildra rörelsen och ljuset – från tidiga experi­ ment med collageteknik och tredimensionella former, till de fulländade optiska målade mönster han skapade på nittiotalet. I denna volym återfinns, förutom Ängkvists själv­bio­ grafiska text »Gubbsnack«, där han ger oss humoris­ tiska glimtar ur ett långt och spännande konstnärsliv, några av hans vänner, samarbetspartners, kritiker och elever. Medverkar gör bland andra Öyvind Fahlström, Owe Gustafson, Olle Granath, John Peter Nilsson och ­Agneta Pleijel. Utställningskatalog för Hallands Konstmuseum, 2012.

Trådhäftat mjukband, rikt illustrerad i färg. 112 sidor ISBN 978-91-7061-114-8

2

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I dagens Sverige är det ingen synd att vara ogift, men många verkar tycka att det är synd om man inte gifter sig. De allra flesta menar nog att äktenskap ska in­ gås av fri vilja. Ändå är det märkligt svårt att säga att man inte vill gifta sig. Idén om äktenskapet är stark och förförisk. Trots att äktenskapskritik länge varit en kärnfråga för feminismen har den på senare tid fått stå tillbaka för kampen för homosexuellas rätt att gifta sig. Den här avhandlingen handlar om rätten att inte gifta sig och om olika former av kritik som man kan rikta mot äktenskapet. Anna Adeniji gör nedslag i samtidskulturen och dis­ kuterar bland annat webbsajten Bröllopstorget, tv-­ serien Sex and the City, hur skvallerpressen skriver om kändisparet Angelina Jolie och Brad Pitt, och vad som hände i bloggosfären när Feministiskt initiativ la fram ett förslag om en ny samlevnadsbalk. Hennes analyser baseras på intervjuer med kvinnor som inte vill gifta sig. Adeniji vågar tänja på avhandlingsformen och låter sina informanter komma till tals bland annat via en fiktiv ramberättelse, men karaktärer som utmanar både samhällets normer och varandra. Fram växer en komplex bild av hur populärkultur, media, lagstiftning och levda erfarenheter knyts samman och skapar flera olika, ibland motsägelsefulla, perspektiv på frågan om äktenskap. Anna Adeniji (f. 1977) är genusvetare. Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd är hennes doktorsavhandling.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Adeniji, Anna

inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om ­äktenskapsmotstånd

Trådhäftat mjukband med flikar. 360 sidor ISBN 978-91-7061-059-2

3


Alsmark, Gunnar, Tina Kallehave & Bolette Moldenhawer (red.)

migration och ­till­hörighet Inklusions- och exklusions­processer i Skandinavien

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 416 sidor ISBN 978-91-7061-041-7

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna i denna bok – etnologer, sociologer, peda­ goger, socialantropologer, historiker, ekonomhistoriker och religionsvetare från Danmark, Norge och Sverige – presenterar en rad aktuella teoretiska och analytiska ingångar till studiet av migration. Som två centrala aspekter av migration utforskar artiklarna bland annat hur migranters ofta mångtydiga tillhörighet produceras och tar form, samt hur invandringsländerna hanterar den ökade samhälleliga komplexitet som hänger sam­ man med migration. Författarna sätter med olika be­ grepp fokus på produktion av och villkor för inklusion och exklusion. Genom sina olika teoretiska infallsvink­ lar bryter bokens författare med den oft a dominerande uppmärksamheten på invandrarnas påstådda brister, och sätter i dess ställe en forskning som undersöker relationerna mellan migration och tillhörighet som komplexa processer. Samtidigt prövas forskningens möjligheter att omspänna just dessa komplexiteter. Artiklarna är huvudsakligen baserade på kvalitativa studier inom utbildning, arbetsmarknadsrelationer, den politisk-administrativa organiseringen av integra­ tionsfältet och unga sekulära muslimers omvärldsför­ ståelse i Skandinavien. Således tecknar boken också konturerna av forskningsfältets empiriska bredd och komplexitet. Centrum för Danmarksstudier 15

4

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Hur gammal är du? Vad ska du bli när du blir stor? Lever du fortfarande ensam? Du ska nog se att det går över. När ska du stadga dig och skaffa barn? Man är inte en dag äldre än man känner sig. Är du inte för gammal för att klä dig sådär! Man behöver väl inte se ut som en tant bara för att man fyllt femtio! Så tänkte jag också i din ålder. Livslinjer handlar om åldrandet och framtiden. Om de förväntningar som sätter gränser för hur en levnadsba­ na kan se ut i vår samtid. Om de gränser som får oss att inte vilja framstå som omogna eller lastgamla, som gubbtjyvar eller snorungar. Men den handlar också om de möjligheter som finns att påverka och rita om våra livslinjer. Om hur vi aktivt kan använda oss av föreställ­ ningar om ålder för att förskjuta gränser och vidga vårt utrymme. Fokus ligger på livslinjernas sexuella och genussprängande dimensioner, det vill säga hur genus och sexualitet skapas i relation till ålder och åldrande. I den här boken finner du till exempel en analys av femåringars föreställningar om sin framtid och vad det innebär att vara kär, en undersökning av äldre mäns lust och sexualitet, en studie av åldersmotstånd bland ”queerkids” och en analys av osamtidigt åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap. Skribenterna är fors­ kare med olika ämnesmässig bakgrund – antropologi, litteraturvetenskap, kulturgeografi, etnologi, idéhistoria – från olika lärosäten i landet.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson (red.)

livslinjer Berättelser om ålder, genus och sexualitet

Trådhäftat mjukband med flikar. 233 sidor ISBN 978-91-7061-089-9

5


Anderson, Olle et al.

funkis i skår Husen, livet och tiden

Skårsgatans båge av vita villor svänger sig genom de centrala delarna av Örgryte. Det är en för Göteborg unik sammanhållen miljö, och en miljö som engage­ rar; man kan inte undgå att bli berörd av de vita kuber­ nas eleganta funktionalism. Mycket har redan skrivits om funktionalismen och dess boende- och inredningsideal. Namn som Le Cor­ busier har blivit del av det allmänna medvetandet. På senare tid har även intresset för den svenska funkisens historia ökat parallellt med framväxten av den nymo­ dernism man hittar både i dagens flerbostadshus och i färdighusfabrikanternas kataloger. I Funkis i Skår möter vi en delvis annan historia. Här visas hur den internationella funktionalismen landa­ de på Skårsgatan – i stort som smått, i materialen, tillverkningsmetoderna, detaljerna, möblerna. Boken skildrar ett stycke förverkligad funktionalism, sådan den tog form bland okända göteborgska arkitekter, byggmästare och husköpare strax före andra världs­ kriget.

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag.

Här möter vi också de människor som kom att bebo de vackra husen. Vad blev resultatet av mötet mel­ lan de nya idealen och de ärvda möblemangen? Hur ­fungerade funkisteorierna i verkligheten? Och inte minst viktigt – hur kan dagens göteborgare bäst be­ vara Skårsgatan?

Rikt illustrerad i färg och sv/v. 142 sidor ISBN 978-91-7061-032-5

6

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Varför forskar våra litteraturvetare fortfarande mest på svenska, moderna och företrädesvis manliga författar­ skap? Och varför är det ingen som forskar om popu­ lärlitteraturen? Litteraturvetaren Hanne-Lore Anders­ son undersöker i sin avhandling vilka normer som är rådande och vilka som är omdebatterade inom svensk litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000. Avhandlingen Doxa och debatt hör hemma inom om­ rådet forskning om forskning. Doxa är det som inte behöver rättfärdigas, de tysta antaganden som den ve­ tenskapliga praktiken är organiserad kring. Hanne-Lore Anderssons resultat visar att doxa inom svensk litte­ raturvetenskap år 2000 är att forska på kanoniserade svenska och i första hand manliga författarskap och att studera hur skönlitterära texter är gjorda, vilka konst­ närliga grepp som kommer till användning. Normen är också att presentera sin forskning i form av mono­ grafier om enskilda författare eller verk och att visa prov på ett gott hantverkskunnande. Till de inslag i ämnets doxa som har utmanats hör det smala litteratur- eller textbegreppet, som exkluderar exempelvis populärlitteratur, fokuseringen på texten som text, samt opersonlighetsnormen, enligt vilken forskaren inte allt för tydligt bör framträda som synligt subjekt. Att en norm eller en doxa är svår att förändra är ett välkänt fenomen, men svensk litteraturvetenskap är förvånansvärt lik den för trettio år sedan. Förvånan­ de är också att forskningen i så hög grad utgår från material och mindre från vetenskapliga problem. Om det senare vore fallet skulle material av helt olika slag kunna samsas i en och samma studie liksom att forsk­

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Andersson, Hanne-Lore

doxa och debatt Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000

ningen lättare skulle kunna öppnas för tvärvetenskapli­ ga perspektiv.

Trådhäftat mjukband med flikar. 234 sidor

Avhandlingsförfattarens förhoppning är att avliva den existerande myten om att litteraturvetenskapen har förändrats radikalt under de senaste decennierna och att den lägesbeskrivning som ges i avhandlingen ska ligga till grund för den fortsatta debatten om litteratur­ vetenskapens och humanioras roll.

ISBN 978-91-7061-049-3

7


Andersson, Maria

att bli ­människa Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910

Trådbundet kartonnage. Illustrerad.

Under 1800-talet betraktades barnen som samhällets framtid. Genom att reformera barnuppfostran hopp­ ades man kunna skapa nya kvinnor och män. I både barn- och vuxenlitteraturen användes beskrivningar av barndom, uppfostran och uppväxt för att utforska könens och sexualitetens gränser, men också vad det innebar mer allmänt att bli och vara människa. Genom att uppmärksamma barnets och barnlitteratu­ rens roll i den litterära debatten ger Maria Andersson här ett nytt perspektiv på tiden kring förra sekelskif­ tet. För de kvinnliga författarna innebar perioden ett genombrott och större möjligheter att påverka sam­ hällsutvecklingen. Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom och Mathilda Malling tillhörde de författare som gjorde uppmärksammade inlägg i debatterna om könens natur, familjeideal och sedligheten, men vars författar­ skap i dag till stora delar fallit i glömska. Andersson behandlar tidigare omskrivna texter, som Mallings Berta Funcke och Nybloms sagor, sida vid sida med helt bortglömda verk, som Kerfstedts banbrytande transvestitroman Reflexer. Maria Andersson (f. 1973) är verksam som forskare och lärare i litteraturvetenskap vid Stockholms univer­ sitet. Att bli människa är hennes doktorsavhandling.

344 sidor ISBN 978-91-7061-087-5

8

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


En förbjuden barnbok från 1700-talet, maskulinitet i moderna vampyrberättelser, August Strindbergs fabler och dansens formspråk i Tove Janssons mumin­ romaner, det är några av de ämnen som I litteraturens underland behandlar. I trettiosju texter, från litteraturvetenskapliga artiklar till personliga betraktelser, diskuteras barnlitteratur, saga och fabler, kulturmöten och genusstudier. Artik­ larna uppvisar en historisk bredd, genom att uppmärk­ samma både äldre och nutida material, såväl som ett nordiskt perspektiv, via bidrag från Sverige, Norge, Danmark och Finland. I litteraturens underland är en festskrift till Boel W ­ estin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms univer­ sitet.

Andersson, Maria, Elina Druker & Kristin Hallberg (red.)

i littera­ turens ­ nderland u Festskrift till Boel Westin

Medverkande: ELINA DRUKER LOTTA PAULIN ULF OLSSON LENA KÅRELAND ULLA LUNDQVIST EVA NORDLINDER BIR GITTA WESTIN ANDERS CULLHED NINA CHRISTENSEN KRISTINA FJELKESTAM MARIA ANDERSSON INGE JONSSON KRISTIN HALLBERG ANDERS OLSSON BARBRO STÅHLE SJÖNELL SONJA SVENSSON KARIN HELANDER ÅSA WARNQVIST PER-OLOF MATTSSON

2003–2014 

ULF BOETHÏUS KARIN BEATE VOLD HELEN SVENSSON MATTIAS FYHR ELISABETH MANSÉN ROLAND LYSELL ERIK ZILLÉN YING TOIJER-NILSSON KRZYSZTOF BAK CLAUDIA LINDÉN STEFAN FOCONI ULF STARK/NATHAN TIFT SIRKE HAPPONEN MARTIN ARNESEN JANINA ORLOV DAVID GEDIN MAGNUS ÖHRN GÖRAN ROSSHOLM SOPHIA JANSSON

MAKADAM FÖRLAG

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 453 sidor ISBN 978-91-7061-093-6

9


I Könspolitiska nyckeltexter I (1839–1930) återges nyckel­ texter av bland andra Carl Jonas Love Almqvist, Elise Ottesen-Jensen, Elin Wägner, Verner von Heidenstam, Fredrika Bremer, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Frida Stéenhoff och Hinke Bergegren. Texterna är kommenterade av Anna Bohlin, Eva Borg­ ström, Christina Carlsson Wetterberg, Christina Florin, Susanna Hedenborg, Pia Laskar, Lena Lennerhed, ­Katarina Leppänen, Claudia Lindén, Ulla Manns, ­Lovisa af Petersens, Josefin Rönnbäck, Margareta Stål, Fia Sundevall, David Tjeder och Ulla Wikander. I Könspolitiska nyckeltexter II (1934–2002) återges nyckeltexter av bland andra Alva och Gunnar Myrdal, ­Fadime Sahindal, Eva Moberg, Olof Palme, Lukas Moodysson, Kristina Ahlmark-Michanek, Nina Björk, Gudrun Schyman och den kommitté som utredde frå­ gan om intersexuellas könstillhörighet.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 526 sidor ISBN 978-91-7061-107-0

10

Arnberg, Klara, Fia Sundevall & David Tjeder (red.)

könspolitiska ­nyckel­texter I–II

Texterna är kommenterade av Erika Alm, Klara ­Arnberg, Maud Eduards, Simon Ekström, Elisabeth Elgán, Renée Frangeur, Helena Hill, Yvonne Hirdman, Emma Isaksson, Roger Klinth, Mia Liinason, Kirsti Niskanen, Johanna Overud, Tiina Rosenberg, Jens ­Rydström och Maria Törnqvist. Banden kan köpas tillsammans i kassett eller var för sig.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Hur gick det till när namnet blev en vara i svensk litte­ rär offentlighet? I »Hvad gör väl namnet?« Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820– 1850 avtäcker Åsa Arping ett litterärt medielandskap som för en nutida betraktare ter sig både välbekant och främmande. I det tidigare misskända 1840-talet finner hon en avgörande strukturomvandling, där såväl medier som kritiker- och författarroll genomgick betydande omstöpningar, och där den hårdnande konkurrensen utmynnade i både sekteristiska fejder och kreativa växelbruk. Författarna huserade i tidning­ arnas följetongsavdelningar lika ofta som recensenter­ na lånade ur den skönlitterära verktygslådan. Anonym publicering och redaktionell enighet utmanades allt­ mer av ett individuellt imageskapande. Utifrån exempel som Wendela Hebbe, Oscar Patric Sturtzenbecher och Johan Peter Theorell utreder Ar­ ping nya relationer mellan en snabbt växande marknad och dess diversearbetande aktörer. Men hon för också fram det anonyma kollektivet och den halvoffentliga manuskriptkulturen som fortsatt väsentliga röster i tidens litterära debatt. Åsa Arping (f. 1968) äitteraturforskare verksam vid Göte­borgs universitet. Hon disputerade 2002 på av­ handlingen Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt, hon har varit redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift och ingick i redaktionen för senaste upplagan av Litteraturens historia i Sverige (2009).

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Arping, Åsa

»hvad gör väl ­namnet?« Anonymitet och varumärkes­byggande i svensk litteraturkritik 1820–1850

Trådbundet klotband, illustrerad i färg. 352 sidor ISBN 978-91-7061-118-6

11


Arping, Åsa, Anna Nordenstam & Kajsa Widegren (red.)

moderniteter Text, bild, kön

Från 1800-talets salongskultur till 2000-talets blogg­ kultur, från 1600-talets ikonografiska jungfrukult till dekonstruerade subjektskategorier i nutida konst, från kvinnligt till queert rör sig dessa tjugoen essäer, som fångar genusforskningen i dess fulla bredd. Bland bidragen möter oss den manlige losern i samti­ da skönlitteratur, kvinnliga polarfarare, homomän på Amerika­båtarna och fotokonstnären Cindy Shermans clowner. Här studeras utanförskapet i 2000-talets svenska arbetarlitteratur, det gäckande könet hos Nin­ ni Holmqvist och bilden av familjen i Bangs kåserier. Här granskas det omtvistade begreppet moderskap, biografiskrivandets problem och den heterosexuella hegemonin i skildringarna av bondesamhället. Dessut­ om väcks den könspolitiskt och -teoretiskt brännande frågan: är motstånd möjligt? Moderniteter: Text, bild, kön är en vänbok till Ingrid Holmquist, en av den nordiska kvinno- och genus­ forskningens verkliga pionjärer.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 344 sidor ISBN 978-91-7061-051-6

12

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Tidigmodern tid präglades av krig, missväxt och farso­ ter, och ofta var utgången dödlig. Att människor dog innebar inte bara att den döda skulle omhändertas, utan också att livssituationen förändrades för många levande. För efterlevande kunde dödsfallet innebära sorg, saknad och problem med att mentalt acceptera dödsfallet, men även ekonomiska bekymmer. Fanns det organiserad hjälp? Går det att tala om en forma­ liserad nationell krishantering, eller fanns det enbart lokala normer för agerandet? I Makten och döden kartläggs vilket agerande staten och kyrkan förespråkade i samband med dödsfall från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet. Det gäl­ ler både frågan om hur de döda skulle tas omhand och vad som förväntades av de efterlevande. Studien innehåller målande beskrivningar av hur begravningen borde gå till och av hur den döda skulle hedras på bäs­ ta sätt. Vi får också veta att det kunde vara straffbart att sprida information om dödsfallet, liksom att bjuda begravningsgästerna på det huset förmådde. Andra frågor som besvaras är vilka budskap prästen egentli­ gen förmedlade vid begravningen och vad som ansågs trösta, samt på vilka sätt anhöriga kunde få ekono­ miskt bistånd till sin överlevnad. Med hjälp av begreppen stöd och krav och med ut­ gångspunkt i moderna teorier om förlustdrabbades be­ hov analyseras statens och kyrkans agerande gentemot efterlevande såsom det speglas i lagar, förordningar, psalmer och sorgkorrespondens. Analysen fungerar också som en fallstudie av relationen mellan myndig­ het och befolkning. Ann-Sofie Arvidssons avhandling visar att denna relation i mindre grad präglades av

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Arvidsson, Ann-Sofie

makten och döden Stat och kyrka möter svenska e­ fterlevande under ett långt 1700-tal

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. fostran än vad som tidigare ansetts, medan omsorgen om individen hade framträdande betydelse. Ann-Sofie Arvidsson, f. 1969, är verksam vid Historis­ ka institutionen, Stockholms universitet. Makten och döden är hennes doktorsavhandling.

344 sidor ISBN 978-91-7061-051-6

13


Bengtsson, Åsa

nyktra ­kvinnor Företagare, folkbildare och ­politiska aktörer. Vita Bandet 1900–1930

Trådhäftat mjukband med flikar. 380 sidor ISBN 978-91-7061-092-9

14

Trots att kvinnor genom tiderna har varit politiskt engagerade syns de sällan i den politiska historieskriv­ ningen. I Nyktra kvinnor synliggörs hur kvinnor med­ verkade till att bygga upp välfärdssamhället och demo­ kratin i en tid då de varken betraktades som politiska medborgare eller var välkomna i beslutsfattandet. När de inte kunde göra sina röster hörda i traditionellt manliga organisationer och partier bildade kvinnorna egna sammanslutningar. Denna avhandling handlar om en av Sveriges största kvinnoorganisationer, Vita Bandet, som var en kvinnlig, kristen nykterhetsorgani­ sation. Den bildades år 1900 av godtemplaren Emelie Rathou och var knuten till den internationella rörelsen World's Woman's Christian Temperance Union. Vit­ bandisternas mål var att skapa ett nyktert och sedligt samhälle. För att nå sitt mål drev de såväl alkoholfria restauranger som filantropiska inrättningar, kurser och folkbildning. De var partipolitiskt aktiva, de deltog i opinionsskapandet och de agerade som politiska på­ tryckare i allehanda frågor som rörde kvinnors rättighe­ ter, sexualmoral, alkoholpolitik och arbetsmarknadspo­ litik. Här analyseras Vita Bandets ideologiska inriktning och dess sociala och politiska engagemang under 1900-ta­ lets första tre decennier. Utifrån ett rörelseteoretiskt ramverk analyseras både den idémässiga grunden och det praktiska arbetet i relation till den samtida synen på kvinnan och hennes roll i samhället, politiken och demokratiseringsprocessen.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Bilden av den svenska stormaktstiden har i hög grad dominerats av krig. Därigenom exotiseras i någon mån 1600- och 1700-talets samhälle och en distans skapas till vår tid – det moderna fredliga Sverige tycks inte ha något med detta krigiska förflutna att göra. Men hur avlägset är egentligen stormaktstidens samhälle och hade utvecklingen under denna tid någon betydelse för dagens moderna samhälle? I Pest, produktion och politisk kultur står örlogsstaden Karlskrona i centrum. Staden var en viktig plats för konfrontation mellan gammalt och nytt, och inför mili­ tära ambitioner och örlogsflottans expansion prövades bland annat hur funktionella gamla mönster var – för politiska allianser, för produktion och för krisbekämp­ ning. I spåren av hur örlogsflottan, staden och ami­ ralitetet tvingades hantera ytterst konkreta problem diskuteras det som kan ses som det ”moderna” i den tidigmoderna perioden och hur små steg gradvis tas i en statsbildningsprocess.

Bergman, Karl

pest, ­produktion och politisk kultur Studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia

Karl Bergman är docent i historia och verksam som lektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Trådbundet kartonnage. Illustrerad i färg. 224 sidor ISBN 978-91-7061-110-1

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

15


Bergman, Kerstin, Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner (red.)

»det univer­ sella och det individuella« Festskrift till Eva Hættner Aurelius

Det universella och det individuella ger en inblick i det samtida litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Ett trettiotal forskare medverkar i denna antologi vars innehåll spänner från det andliga till det sekulära, från medeltiden till det moderna, från det teoretiska till det biografiska och från det lokala till det globala. Perspek­ tiven är svenska och nordiska så väl som internationel­ la. Boken är en festskrift till Eva Hættner Aurelius, profes­ sor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Skri­ benterna kommer från Sverige, Danmark och Tyskland där de under åren haft Eva Hættner Aurelius som inspirerande kollega, lärare, handledare och vän, och bidragen ansluter till frågor som hon under sin långa forskargärning har lyft fram: litteratur- och ämneshisto­ ria, kvinnolitteraturhistoria, självbiografiskt skrivande.

Trådbundet klotband. Illustrerad. 299 sidor ISBN 978-91-7061-131-5

16

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Årtiondena kring sekelskiftet 1900 var en glansperiod för skulpturen i Sverige. Även många kvinnor arbetade med skulptur. De var uppskattade av sin samtid men är bortglömda i dag – någon kanske känner till Alice Nordin men endast ett fåtal vet att Ruth Milles en gång var mer berömd än sin bror Carl. Skulptriserna handlar om 22 kvinnliga skulptörer, deras utbildningsvägar och etableringsstrategier. De var verk­ samma inom skulpturens alla områden: Ida Matton skapade ett mäktigt kungamonument och flera vackra gravvårdar. Sigrid Blomberg hörde till landets duktigas­ te konstnärer på kyrkokonstens område. Sigrid Frid­ man, den mest ifrågasatta, nådde berömmelse med sina porträttstoder av Fredrika Bremer och Ellen Key. Nästan samtliga gjorde porträtt av berömda män och söta barn men bara Ellen Roosval von Hallwyl skapade ett allkonstverk i sin gotländska Villa Muramaris. Flera av skulptriserna var duktiga konsthantverkare och de­ ras alster är eftersökta än i dag, särskilt Alice Nordins lampor i jugendstil. Boken är rikt illustrerad. De viktigaste skulpturarbetena beskrivs ingående – flera av dem står undangömda i museernas magasin och är aldrig visade. Det omfat­ tande, tidigare opublicerade brev- och tidningsmateri­ alet belyser glansperiodens skulptrisers ställning i det samtida, patriarkalt präglade konstlivet.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Bergström, Irja

skulptriserna Alice Nordin och hennes samtida 1890–1940

Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. 288 sidor ISBN 978-91-7061-115-5

17


Björck, Amelie

höra hemma Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet

Trådbundet kartonnage. 412 sidor ISBN 978-91-7061-076-9 CD med exempel medföljer.

18

När P1 under år 1997 sände Hundsjöviken, fem minu­ ters daglig radioteater om en stockholmsfamilj som startade pensionat i Norrland, väckte det uppmärk­ samhet; nu hade TV-såpaformatet nått radion, sades det. Såpa eller ej, Lennart Jähkels och Ann Petréns vardagsgnabb i Hundsjöviken hade andra föregångare i etern. Under 1900-talet skapades och etablerades en lång och folkkär tradition av familjeserier – radio­

teater i serieform om familjeliv. Här följdes ingenjörs­ familjen Björck av stora lyssnarskaror före och under andra världskriget, liksom Lilla Fridolf och Selma på 1950-­talet. Livet på landet skildrades i Hällebäcks gård kring 1960, drömmen om kollektivboendet i Ett hus! Ett hus! i slutet av 1980-talet. I Höra hemma frilägger litteraturvetaren Amelie Björck denna outforskade familjehistoria och berättar om familjeseriernas representationer av familjerelationer, intimitet och social förändring. Vissa drag hos seri­ erna uppvisar en påtaglig kontinuitet från 1930-tal till 1990-tal. Det handlar bland annat om strategier som används för att få seriefamiljen att kännas välbekant för lyssnarna, som en grannfamilj man råkat få insyn i – exempelvis genom att seriens tid synkroniseras med lyssnarens, eller genom ett familjärt tonfall i påannonseringen. Skildringarna av familjestrukturer och könsroller, liksom av familjernas relationer till samhället, förändras däremot tydligt under perioden. Sedda ur fågelperspektiv tecknar 1900-talets familje­ serier i radio en historia där frågorna om hur man kan leva tillsammans, hur man bör leva tillsammans och vilka problem och glädjeämnen man kan förvänta sig av livet stöps om med tidens växlande krav på sam­ hälls-engagemang, självförverkligande och flexibilitet. Men behovet av föreställningar om familjen kvarstår, oavsett det sociala samlivets diversifiering – liksom kärnfamiljens status som referensram. Amelie Björck är litteraturvetare och kritiker. Höra hemma är hennes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Böcker, dagstidningar och tidskrifter har fortfarande ett fast grepp om svenska folket. De senaste årtiondenas medieutveckling har också inneburit att mycket läsning numera sker på skärmar av olika slag. Läsning kan innebära vidgade vyer och ökade kunska­ per, insikt i hur andra människor handlar och tänker, svindlande äventyr och läkande terapi – men också att vi kan ta del av och följa bruksanvisningar och matre­ cept. De flesta av oss läser omedvetet och utan större ansträngning, men varje generation måste erövra läs­ förmågan på nytt och det kan vara ett problem.

Björkman, Jenny & Björn Fjæstad (red.)

läsning RJ:s årsbok 2013/2014

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 kastar sig från Heliga Birgitta till Harry Potter, från Selma Lagerlöf till Snobben. Boken vänder sig till alla som vill förstå mer om vad läsning kan innebära. Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 190 sidor ISBN 978-91-7061-127-8

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

19


Björkman, Jenny & Björn Fjæstad (red.)

tungan på ­vågen Vågmästare och balanspartier RJ:s årsbok 2012/2013

Efter valen 2010 och 2014 har vågmästarpolitik och tungan på vågen åter blivit heta begrepp i svensk po­ litik. I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013 diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medie­ forskare och politiska journa­lister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå. Sverigedemokra­ terna och Miljöpartiet lyfts fram som aktuella exempel på olika sätt att bedriva våg­mästar­politik. Vågmäs­ teriets historiska rötter presenteras, från den trolöse 1700-talspolitikern Pechlin via den frisinnade statsmi­ nistern C.G. Ekman på 1920-talet. Utblickar görs mot vågmästar­situationer med mer eller mindre populistis­ ka partier i andra länder. Slutligen presenteras en färsk opinionsundersökning om vågmästeri och maktfördel­ ning. Politikerporträtt av DN:s kända tecknare Stina Eidem.

Innehåll: Björn Fjæstad & Jenny Björkman: Den omtvistade tungan Ulla Ekström von Essen: Ett dubbelt demokratiskt dilemma Tommy Möller: Vågmästare eller tungan på vågen? Lars Nord: Kungamakare eller bråkmakare? Barbro Hedvall: Vågmästeri, halvkoalitioner och blockpolitik Lena Wängnerud: Viner partipiskan hårdare i partier med vågmästar­roll? Mikael Gilljam & David Karlsson: Tungan på vågen-partier i Sveriges kommuner Hanna Bäck & Henry Bäck: Balanspartier i regerings­bildningar

Pocket. Illustrerad.

Lisa Bjurwald: Vågmästarna och ansvaret Ann-Cathrine Jungar: Populister i närheten av regeringen

256 sidor

Mai-Brith Schartau: Ett land utan klassiska vågmästare Magnus Linton: Fascister på ministerposter eller fascister på vågen

ISBN 978-91-7061-109-4

Sten Widmalm: Med kärnvapen som insats Patrik Winton: Sveriges första vågmästare Opinionsundersökning med kommentar

20

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Norden – fem självständiga länder i Europas nord­ västra hörn. Det är det ”hårda” Norden. Men det finns också ett mjukt Norden, som är en ideologisk och medial konstruktion, inte sällan med kommersiella förtecken. Det handlar om jämlikhet, tillit, kort distans till makten, inklusivitet, flexibilitet, kärlek till naturen, luthersk arbetsetik samt sparsmakad och ljus estetik. Vi häruppe är inte så lite övertygade om de egna lös­ ningarnas universella förträfflighet. Men varför är de tre baltiska länderna inte med i ge­ menskapen? Har det med den svenska stormaktstiden att göra, med arvet efter Sovjettiden eller med något annat? I ”regionernas Europa” kan det också finnas plats för ett fördjupat nordiskt samarbete – kanske rentav en politisk union? Det finns argument både för och emot. En ännu svårare fråga är vad som är nordiskt. Handlar det om historia, nutidskultur eller samhällsekonomi? Vad har vi gemensamt som skiljer oss från omvärlden? Kanske mer än vi tror. Eller möjligen tvärtom. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2011/2012, Ett nordiskt rum, vrider och vänder på Norden. Årsboken utsträcker det nordiska i sydöstlig riktning, men under­ söker också den exotiska periferin norr om norr. Med stora övergripande penseldrag, både historiskt och i nutid, och med nedslag i belysande detaljer målas ett nordiskt rum upp som är på en gång välbekant och helt nytt.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Björkman, Jenny, Björn Fjæstad & Jonas Harvard (red.)

ett nordiskt rum Historiska och framtida ­gemenskaper från Baltikum till Barents hav RJ:s årsbok 2011/2012 Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. 192 sidor ISBN 978-91-7061-096-7

21


Björkman, Jenny, Björn Fjæstad & Susanna Alexius (red.)

alla dessa marknader RJ:s årsbok 2014/2015

Vinster i välfärden, slagsmål i taxiköerna och friskolor som går i konkurs – den så kallade marknaden tycks inte klara sig utan gränssättning och organisering. ­Varje dag berättar medierna om konkurrensutsättning­ ar och marknadsanpassningar. Men hur styrs, regleras och organiseras en marknad? Och vilka problem har följt av privatiseringarna och avregleringarna? Om detta skriver ett antal forskare inom allt från företags­ ekonomi till antropologi och historia, i ett försök att göra marknaderna omkring oss lite lättare att förstå. Med en färsk opinionsundersökning.

Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. 202 sidor ISBN 978-91-7061-142-1

22

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Den dömande verksamheten är en av samhällets mest ingripande former av maktutövning. För att allmänhet­ en ska ha förtroende för denna verksamhet krävs att den framstår som objektiv och därmed legitim. Med utgångspunkt i olika typer av kritik, som förts fram inom såväl den massmediala debatten som den mer rättsinterna aktualiseras frågor om objektivitet och rättstillämpningens legitimitet. Moa Bladini argumenterar för att den föreställning om objektivitet som präglar jurister och domare har betydelse för den tolkning de gör av rättsregler och av den verklighet som de möter i sin dagliga verksamhet och som regler­ na ska tillämpas på. I studien innefattas bland annat ett av standardverken om bevisvärdering. Här visar författaren hur beskriv­ ningarna av den verklighet som ska bedömas och dömandet i sig präglas av ett positivistiskt objektivi­ tetsideal, där både den som ska döma och den som ska dömas osynliggörs. Hon argumenterar för att detta bidrar till att dölja de gemensamma föreställningar och förgivettaganden om världen som jurister och domare har. I undersökningen inkluderas även domar. Bladini visar hur olika legitimeringsstrategier används i domarna, och hur dessa ger sken av objektivitet. Bland annat görs den rättsliga processen och de rättsliga aktörer, som är centrala för denna, osynliga. Därmed döljs deras ansvar för processerna. Resultatet av un­ dersökningen visar att det positivistiska objektivitetsi­ dealet har en dominerande ställning. Det här, menar författaren, är ett av skälen till att vissa normer och värderingar, vilka i stor utsträckning är gemensamma för de personer som tolkar och tillämpar rättsreglerna,

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Bladini, Moa

i objekti­vi­te­ tens sken En kritisk granskning av objekti­vitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i ­diskurser om dömande i brottmål

Trådhäftat mjukband med flikar. osynliggörs och framstår som normala, naturliga och nödvändiga. I stället för att präglas av ett objektivitets­ ideal där den som ska se, tolka och i slutändan döma, måste rannsaka sig själv och få syn på sina egna vär­ deringar, döljs dessa i den positivistiska objektivitetens sken.

420 sidor ISBN 978-91-7061-126-1

Moa Bladini, f. 1979, är jurist och forskare. I objektivitetens sken är hennes doktorsavhandling.

23


Borgehammar, Stephan & Jes Wienberg (red.)

locus celebris Dalby kyrka, kloster och gård

Trådbundet förlagsband i bredformat. Rikt illustrerad i färg. 552 sidor ISBN 978-91-7061-116-2

Locus celebris, ”den berömda platsen” – så kallas Dalby tidigt på 1100-talet av den engelske bene­diktinen Ælnoth, och Dalby är fortfarande berömt: – för Heligkorskyrkan i Dalby; – som biskopssäte för tyske biskopen Egino på 1060-talet; – som begravningsplats för Svens son, kung Harald Hen (död 1080/81); – för dess augustinkloster; – för att klostret vid medeltidens slut var ett av de rikaste klostren i dåtidens Danmark‚ – och för Dalbyboken, Danmarks äldsta liturgiska handskrift. I denna antologi medverkar forskare som represente­ rar områdena historisk arkeologi, byggnadsarkeologi, historia, konstvetenskap, kyrkohistoria, kyrkorätt, medievistik, ortnamnsforskning och praktisk teologi. De har sammanstrålat från sju länder för att belysa obesvarade frågor om Dalby kyrka, kloster och gård och för att söka en fylligare, mer mångfacetterad förståelse av denna plats som varit så betydelsefull, särskilt under tidig medeltid. Centrum för Danmarksstudier 28

24

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


År 1972 är Sverige först i världen med att lagstifta om statsfinansierad vård till transsexuella personer, vilket i ett internationellt perspektiv ansågs radikalt. När Socialstyrelsen närmare fyrtio år senare publicerar utredningen »Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för faststäl­ lelse av könstillhörighet samt vård och stöd« beskrivs denna vård istället som ojämlik och otidsenlig. Den lag som reglerar svenska medborgares möjligheter att ändra juridisk könstillhörighet kräver exempelvis att den sökande är ogift och steril. Socialstyrelsens utred­ ning gav upphov till en intensiv och kritisk debatt om lagens villkor. Det är i detta högaktuella sammanhang som Signe Bremers doktorsavhandling placerar sig. Vilka konkreta konsekvenser får lagen om fastställelse för enskilda personers upplevelse av sin livssituation? I vilken utsträckning förfogar en person som vill ändra juridisk könstillhörighet över rätten till sin egen kropp? Hur spelar materiella kroppar roll för transsexuella per­ soners möjligheter att bli igenkända som det kön de själva känner igen sig som? I boken diskuteras dessa frågor, med fokus på hur lagar, förordningar, diagnoser och könsnormer både begränsar och möjliggör trans­ sexuella kroppar och liv. Genom att närläsa arton personers skrivna och talade berättelser om att genomgå könskorrigering undersö­ ker Bremer hur transsexualism förkroppsligas, görs, omförhandlas och levs under ett könskorrigerande tidsförlopp.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Bremer, Signe

kroppslinjer Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

Trådhäftat mjukband, bredformat. Illustrerad. 552 sidor ISBN 978-91-7061-116-2

25


Bäckman, Maria

kön och ­känsla Samlevnadsundervisning och ­ungdomars tankar om sexualitet

När blir en tjej hora? Varför låtsasspyr killarna på lek­ tionen om homosexualitet? Hur tänker ungdomar om kön och sexualitet i dag, och hur återges begreppen i skolans samlevnadsundervisning? Här utreder etnolo­ gen Maria Bäckman gränserna mellan tillåtet och för­ bjudet i sex- och samlevnadsundervisningen. Genom ord som kärlek och lust, runkbulle och respektabilitet visas hur könstillhörighet styr såväl sexuell frihet som tabun och övertramp. Också den mest progressiva undervisning riskerar att förlora fotfästet i alla gamla och nya sanningar om relationen mellan kön och sexu­ alitet.

Trådhäftat mjukband med flikar. 238 sidor ISBN 978-91-7061-003-5

26

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


BETONGEN! BETONGEN! ropar killarna i klassen när läraren tar upp den negativa schablonbilden av föror­ ten som så ofta sprids av media. Miljonsvennar är en bok om förorten som en omdiskuterad storstadsgeo­ grafi. Men det är också en berättelse om vad det inne­ bär att växa upp och leva som svensk i en miljö som alltmer kommit att karaktäriseras som icke-svensk. Jämfört med det mesta som skrivits om förorten är det här fråga om ett omvänt perspektiv. Vilka stereo­ typer ringar in de tjejer och killar som uppfattas som svenska? Kan förorten fungera som en riktig hembygd? Varför talas det så mycket om innerstaden i förorten? Därmed skildrar Miljonsvennar också en sällan om­ skriven realitet: hur det är att vara svensk, och inte minst svensk tjej, i den invandrartäta eller svenskglesa förorten.

Bäckman, Maria

miljon­ svennar Omstridda platser och identiteter

Maria Bäckman är fil.dr i etnologi. Hon har tidigare publicerat Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet (2003).

Trådhäftat mjukband med flikar. 272 sidor ISBN 978-91-7061-054-7

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

27


Carelli, Peter, Lars Hermanson & Hanne Sanders (red.)

ett annat 1­ 100-tal Individ, kollektiv

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byar­ nas plats i lokala maktkamper och hur möjligheterna för en tidig kapitalism såg ut. Vi får helt enkelt möta ett annat 1100-tal! Centrum för Danmarksstudier 3

och kulturella mönster i medeltidens Danmark

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 376 sidor ISBN 978-91-7061-001-1

28

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditio­ ner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvalt­ ning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeolo­ ger med Skåne och Själland som specialitet hur kon­ takterna såg ut – fungerade Öresund under äldre tider mest som en bro, som knöt samman människor och samhällen på ömse sidor vattnet, eller finns det peri­ oder då Sundet istället var en barriär, med minskade kulturella kontakter och utbyten som följd? Centrum för Danmarksstudier 18

Carlie, Anne (red.)

öresund – ­barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Bredformat. Rikt illustrerad i färg och sv/v. 326 sidor ISBN 978-91-7061-042-4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

29


Claesson, Urban & Sinikka ­Neuhaus (red.)

minne och möjlighet Kyrka och historiebruk från ­nationsbygge Urban Claesson & Sinikka Neuhaus (red.)

MINNE OCH MÖJLIGHET Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism

MAKADAM

Mjukband. 190 sidor

till pluralism

Historiska berättelser skapar nationer, det är välbe­ kant. De skapar också kyrkliga gemenskaper. Hur kyr­ kan i Sverige under modern tid legitimerats historiskt har ännu inte analyserats på ett samlat sätt. Med Minne och möjlighet etablerar forskare inom kyrko­historia, exegetik och etik ett nytt svenskt forskningsfält: »kyrk­ ligt historiebruk«. Efter två inledande teoretiska kapitel tar boken sin startpunkt i den nationella mobiliseringens tidevarv under decennierna runt sekelskiftet 1900. Staten sökte då integrera sin befolkning med gemensamma berättelser om folk och kungamakt, medan Svenska kyrkan och dess församlingar strävade efter att legi­ timera sig som hela folkets kyrka. När folkhemmet sedan etable­rade sig som övergripande tolkningsram under 1930-talet kunde däremot kyrkan träda fram som motberättelse på ett tydligare sätt. I stället för den nationella historien betonades den universella kyrkans historia. Som ett tredje tema analyseras hur en ny fas av avreglering och allt svagare nationell integrations­ kraft påverkat kyrkligt historiebruk. Det svenska folk­ hemmet är från och med 1980-talet inte lika självklart. Vilka nya minnen lyfts här fram som nyckel till nya kyrkliga möjligheter?

ISBN 978-91-7061-155-1

30

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2010 skärskådas vetenskapens villkor, från reflekterade vetenskapshisto­ ria till framåtblickande forskningspolitik, från tangent­ bordspolitik till universitetsrevolutioner.

Cronqvist, Marie (red.)

allt som ­tänkas kan 29 ingångar till vetenskapens ­villkor RJ:s årsbok 2010

Trådhäftat mjukband med skyddsomslag. Illustrerad. 168 sidor ISBN 978-91-7061-083-7

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

31


Cronqvist, Marie (red.)

hållbara ­värden Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft RJ:s årsbok 2008

Trådhäftat mjukband med skyddsomslag. Illustrerad i färg.

Vem har rätt, eller vem minns rätt? Är jag stark nog att utmana dem som styr mig? Vad är ett gott, fullgott, fulländat eller värdigt liv? Hur ska vi förstå digitala värden? Kan en person tro att hon är fri men ha fel? Hur mycket får en handväska kosta? Kan vi tillåta föreställningar om det goda livet få infly­ tande över staten? Accepterar vi att arbeta med millenniemålen som om de skulle gå att förverkliga? Vad är en klassiker? Hållbara värden. Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft är den första i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond. Ambitionen med årsböck­ erna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i den forskning som bedrivs med stöd från stiftelsen. Varje bok behandlar ett övergripande tema och tyngdpunk­ ten kommer att förflytta sig över de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena inklusive juridik och teologi.

184 sidor ISBN 978-91-7061-053-0

32

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Mänskliga möten, dialoger och god samtalskonst är temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2009. Författarna behandlar kulturell och språklig kontakt över tid och rum – från översättarens brottning med humor i den antika grekiskan till invandrarens möte med ett andra språk, från 1700-talets kulturmöten i den norrländska lappmarken till vår tids fredssträvan­ den i Darfurprovinsen, och från kristendomens mång­ faldiga kroppsuppfattningar till totalitarismens beväp­ nade fredsbegrepp. Boken är tänkvärt och egensinnigt illustrerad av konstnären Emelie Östergren.

Cronqvist, Marie (red.)

samtal i ­rörelse Elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft RJ:s årsbok 2009

Trådhäftat mjukband med skyddsomslag. Illustrerad i fyrfärg. 184 sidor ISBN 978-91-7061-065-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

33


Cronqvist, Marie & Helena Sandberg (red.)

tempo Om fart och det föränderliga

Trådbundet kartonnage. 160 sidor ISBN 978-91-7061-060-8

34

Hur skulle vi uppleva att färdas med ljusets fart? Vad är egentligen snabbmat? Varför blir nyheter så fort inaktuella? Vad kännetecknar en döende människas syn på ­väntan? Och vad är det som rör sig i filmjölken på vårt ­frukostbord? De tretton populärvetenskapliga essäerna i denna bok anknyter alla till begrepp som tempo, hastighet, fart eller förändring. Essäerna spänner över vitt skilda fenomen från fysikaliska hastighetsberäkningar och elaka förkylningsvirus till dagens arbetslagstiftning och mobiltelefoner i Västafrika. Författarna är forskare vid Lunds universitet. Medverkande: AYLIN AHADI MARIA BJÖRKLUND, MARIE CRONQVIST ANNA EKWALL LOTTA GUSTAFSSON ANNELI LÖFGREN ANNIKA OLSSON MIA RÖNNMAR HELENA SANDBERG BLAZENKA SCHEUER EMMA SPARR EVA SATHER LENA ULLER

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I den politiska och mediala diskussionen om klimat­ förändringarna har du och jag som privat­personer gjorts betydelsefulla. Politiker, journalister och myndig­ hetsrepresentanter har talat om livsstils­förändringar hos allmänheten som den avgörande räddningen för miljön. En fråga som däremot fått mindre utrymme är hur individer ställer sig till en sådan uppgift. I vilken mån menar människor att miljöansvar är möjligt att ta? Vad ställer det för krav på individer och hur hante­ rar olika personer ett sådant ansvar? ­ m miljöproblemen hänger på mig diskuterar det indivi­ O dualiserade miljöansvaret med avstamp i hur individer förstår sina möjligheter att för­ändra sin livsstil. Bok­ en bygger på en analys av fokusgrupp­samtal mellan människor i olika livssituationer. Analysen visar hur föreställningen om att individer har ett moraliskt an­ svar för miljön inverkar på människors beskrivningar av både sitt eget och andras agerande. Men den visar också hur individer på olika sätt gör motstånd mot att in­ordnas i en sådan verklighetsbeskrivning. Samtalen återspeglar både optimism och framtids­dystopier, både en brist på förståelse mellan människor som valt att leva på olika sätt och miss­tro mot politiker som inte anses ta sitt an­svar. En återkommande tanke i materialet är hur viktigt det är att männi­skor känner förtroende för samhällets hantering av miljöproble­ men. Emmy Dahl är forskare vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Dahl, Emmy

om miljö­ problemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

Trådhäftat mjukband med flikar 368 sidor ISBN 978-91-7061-145-2

Linköping Studies in Arts and Science, No. 615.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

35


Dahlberg, Gunilla, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen (red.)

holberg i ­norden Om Ludvig Holbergs ­författarskap och dess ­kulturhistoriska betydelse

Ludvig Holberg, född 1684 i Bergen och död 1754 i Kö­ penhamn, är ett av de största namnen i den nordi­ska litteratur- och kulturhistorien. I Danmark och Norge har Holberg närmast rang av nationalskald, medan man i Sverige främst känner honom som upphovsman till den ofta spelade komedin Jeppe på Berget. Holberg i Norden är en ämnesmässigt bred antologi, skriven av tre generationer forskare och kritiker från – eller med anknytning till – Norden. Här ges en allmän introduktion till Ludvig Holbergs liv och författarskap, men i boken behandlas också Holbergs mångsidiga produktion och kulturhistoriska betydelse ur en rad olika aspekter. De mer kända verken, som komedierna (särskilt Jeppe på Bjerget) och andra skönlitterära verk (Niels Klims underjordiske rejse och Peder Paars), belyses på ett nyo­ rienterande sätt. Boken innehåller dessutom studier av Holbergs spännande, men idag nära nog bortglömda, arbeten om historia, naturrätt och musik.

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag, ­illustrerad.

Holberg i Norden för även in läsaren i mer principiella diskussioner, bland annat kring Holberg och upplys­ ningstiden.

398 sidor

Centrum för Danmarksstudier 5

ISBN 978-91-7061-011-0

36

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


När fotografitekniken spreds under 1800-talet föddes också fotoalbumet. Konstvetaren Anna Dahlgren un­ dersöker albumens olika funktioner före och efter se­ kelskiftet 1900, som minnesalbum, släktträd, översik­ ter över sociala hierarkier eller samlingar av signerade kändisporträtt. Ett stort bildmaterial visar rikedomen i omslagsmaterial och utförande.

Dahlgren, Anna

ett medium för ­visuell bildning Kulturhistoriska perspektiv på f­­otoalbum 1850–1950

Trådbundet kartonnage. Bredformat. Rikt illustrerad i färg och sv/v. 359 sidor ISBN 978-91-7061-132-2

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

37


Druker, Elina

eva billow Bilderbokskonstnär och författare

Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. 239 sidor ISBN 978-91-7061-140-7

38

Eva Billow (1902–1993) var bilderbokskonstnär, förfat­ tare och grafiker, känd bland annat för en rad originella bilderböcker och den populära och långlivade serien ”Kajsa och Snurran”. Hon var även under många år uppskattad lärare i grafisk form på Tekniska skolan, senare Konstfack. Här görs den första övergripande framställningen av hennes liv och konstnärskap. Billows verk placerar henne mitt i en dynamisk period inom svensk bilderbokshistoria och grafisk formgiv­ ning. Hennes moderna barndoms- och familjeidyller – inte minst i böckerna från 1950-talet – kan ses som en del av ett modernistiskt samhällsprojekt som också innefattade barnet och barnlitteraturen. De återkom­ mande kvinnoporträtten i böckerna avspeglar både förändringar i kvinnorollen under dessa år och Billows kontinuerliga undersökning av den egna konstnärsi­ dentiteten. Författaren Elina Druker är litteraturvetare vid Stock­ holms universitet och ledamot av juryn för Litteratur­ priset till Astrid Lindgrens minne. Ur hennes tidigare utgivning kan nämnas avhandlingen Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden (2008) och antologierna Barnlitteraturanalyser (2008) och I litteraturens underland (2011).

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Modernismen är en viktig del av den moderna bilder­ bokens estetik, men bilderboken är också ett mång­ fasetterat uttryck för sin tid: den interagerar med de nya tekniska uppfinningarna och visuella kulturer inom formgivning, underhållning och propaganda och ger därmed prov på olika sidor av barnets, barnkulturens och bilderbokens position i den unga konstnärsgenera­ tionen. Elina Druker (f. 1970) är litteraturvetare vid Stock­ holms universitet, inriktad mot barnlitteratur och bilderboken, och har en bakgrund som bildkonstnär. Hennes doktorsavhandling Modernismens bilder bygger på studier av ett omfattande material av bilderböcker och illustrerade barnböcker och är den första samlade jämförelsen av bilderboken i de nordiska länderna.

Druker, Elina

modernismens bilder Den moderna bilderboken i ­Norden

Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 103

Trådbundet klotband. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. 248 sidor ISBN 978-91-7061-055-4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

39


Edling, Märta

fri konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960–1995

Denna egenart var ett av skälen till att de högre konst­ närliga utbildningarna fram till slutet av 1970-talet stod utanför den statliga högskolan. De flesta uppfattade det som ett naturligt förhållande, och protesterna mot högskolereformen 1977, som syftade till att införliva alla högre utbildningar i ett enhetligt system, blev där­ för mycket starka. Konstvetaren Marta Edling har undersökt de tre bild­ konstnärliga utbildningar som infördes i högskolesys­ temet genom reformen: Valands konstskola i Göteborg samt Konstfackskolans fack för dekorativt måleri och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Edling diskuterar utbildningarnas formella och informella status och självbild före reformen och återger hur institutionerna påverkades av kontakten med högskolans myndigheter och senare utbildningsreformer. I fokus står skolornas kamp för sin särart och sitt behov av autonomi gentemot högskolans regelverk och formalia. Här visas också att denna identitet var starkt förknippad med, och hämtade sin kraft ifrån, den omgivande konstvärld som skapade villkoren för både lärarnas och studenternas konstnärliga karriärer. Den individuella och fria studiegång som skolornas företrädare värnade, var en studiegång koreograferad av konstfältets normer och värderingar.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 320 sidor ISBN 978-91-7061-088-2

40

Konstnärliga skolor utgör ett eget spår i utbildnings­ systemet. Vid antagning är det inte höga betyg som avgör utan studenten bedöms på sina insända verk, och i undervisningen prioriteras individuell utveckling av konstnärliga färdigheter snarare än schemalagda kollektiva kursmoment.

Marta Edling är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och har bland annat forskat om framväxten av konstnärlig forskning i Sverige. Hon arbetar nu med forskningsprojektet Konst, karriär och kön som under­ söker manliga och kvinnliga konstnärers karriärvägar och professorsrekryteringen till Konsthögskolan och Valand under efterkrigstiden.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Tre unga kvinnors brutala död, »Sara« 1996, Pela 1999 och Fadime 2002, startar en häftig debatt i Sverige. Dådens förfärlighet kan alla enas om, men sedan blir debattörernas positioner snart oförenliga. Resultatet blir ett offentligt samtal som fascinerar och förskräck­ er. De tragiska händelserna har period­vis nästan skymts av de teoretiska resonemangen, men varför är så många så arga? Och vad har ilskan med begreppet kultur att göra? Här ges en bakgrund till debattens olika ­positioner samtidigt som det klargörs hur olika synsätt både överlappar och glider isär. I centrum för analysen står reaktionen på de kulturella förklaringarna. Etnologen Simon Ekström granskar invändningarna mot de debattörer som menar att kulturbegreppet har något väsentligt att tillföra diskussionen. Därmed blir he­ dersmordsdebatten ett titthål in till en samtida kritik av kulturbegreppet: vad är det som stör flera av de­ battörerna så våldsamt? Och vad händer när ord som kultur, annorlunda, och främmande sätts i samband med maktutövning och hierarki? I sitt resonemang sätter Ekström också ljus på andra brännbara offent­ liga samtal: i vilka ­sammanhang får begreppet kultur användas och när möter det kritik? Simon Ekström (f. 1966) är etnolog och genusvetare. Han disputerade 2002 med avhandlingen Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott i Stockholm 1946–1950.

Ekström, Simon

heders­ morden och orden Berättelser om kultur, kritik och skillnad

Trådhäftat mjukband med flikar. 251 sidor ISBN 978-91-7061-069-1

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

41


Elsässer, Sophie

att skapa en ­konsument Råd & Rön och den statliga ­konsumentupplysningen

Från hemmafruns 1950-tal till globaliseringens 2000tal har konsumenttidningen Råd & Rön speglat sin tid, genom varutester och tips om »bästa köp« – eller inget köp alls. Sedan starten 1958 har Råd & Rön testat tvättmaski­ ner och espresso­bryggare, kritiserat dammsugarför­ säljare och gifter i lek­saker och livs­medel, refererat Konsumentverkets normer för levnadskostnader och förtecknat tvivelaktiga företag på den riksbekanta »Svarta listan«. Att göra konsumenterna med­vetna om marknadens fällor och reklamens lockrop har varit den ständiga utgångspunkten. Avhandling i mediehistoria om konsumentjournalistik och konsumentpolitik.

Trådhäftat mjukband med flikar. 528 sidor ISBN 978-91-7061-120-9

42

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


När Öresundsbron invigdes år 2000 nådde förvänt­ ningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhets­ brev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron fören­ ade Öresundsregionen. Öresundsregionen förenade skåningar och själlänningar. Tillsammans skulle de forna broderfolken skapa en gemensam transnationell identitet. Massmedierna hade och har en central roll för denna process, dels genom sina retoriska berättelser om Öresundsregionen, dels genom ett stort antal sats­ ningar på nya medier med Öresund som marknad. Mediernas gestaltningar är beroende av en mängd olika faktorer. I denna avhandling analyseras särskilt vilken betydelse professionella källor har haft. Under de senaste decennierna har alltfler samhällsaktörer in­ sett journalistikens betydelse för opinionsbildning och förtroendeskapande, samtidigt som medieföretag blivit alltmer marknadsstyrda och utsatta för konkurrens. Genom välgenomtänkta PR-strategier utmanar företag, myndigheter och andra organisationer journalistikens beskrivningsprivilegium. I avhandlingen analyseras dels vilka strategier som använts för att gestalta och konstruera Öresundsre­ gionen, dels de föreställningar som dominerat i den regionala dagspressen. Den senmoderna samhällsut­ vecklingen och dansksvenska massmediestrukturen utgör sammanhang. Centrum för Danmarksstudier 4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Falkheimer, Jesper

att gestalta en region Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 244 sidor ISBN 978-91-7061-008-0

43


Fjelkestam, Kristina

det sublimas politik Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

Det sublimas drabbande storslagenhet hade enligt 1700-talets filosofer en förädlande inverkan på den manlige nationsmedborgaren. Baksidan av denna upphöjda sublimitet, det »dåligt« sublima, beskrevs däremot i kvinnliga termer och avfärdades som något alltför politiskt utmanande, närmast revolutionärt. Hos tre kvinnliga 1800-talsförfattare omstöps dessa två sidor av det sublima till en konstruktiv kraft, när de i sina konstnärsromaner förvandlar estetik till politik. Germaine de Staël lägger det sublima till grund för sin politiska teori om hur samhällelig förändring kan komma till stånd. Fanny Lewald visar hur den subli­ ma ögonblicksbilden kan komprimera det förflutnas förtryck med visionen av framtida emancipation och därmed mana till politisk handling i nuet. Louisa May Alcott populariserar det sublima genom att politisera det sentimentala. Kristina Fjelkestam är lektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.

Trådbundet kartonnage. 264 sidor ISBN 978-91-7061-084-4

44

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Kvinnor har i alla tider bidragit till att skapa och forma manlighet. Genom idealbilder och drömmar, fostran och gränsdragningar, kritik och politik har de mejslat fram maskuliniteter och därmed påverkat maktord­ ningarna mellan könen. I Kvinnorna gör mannen berättas om manlighet i olika samman­hang från 1500-tal till 2000-tal. Från maktkam­ per i adelsfamiljer och intriger vid hovet till 1980-talets debatter om mjukismän och dagens Harlequinsex: det är kvinnorna som betraktar och diskuterar männen. Mary Wollstonecraft, Anne Charlotte Leffler och den finska politikern och kvinnosakskvinnan Hedvig Geb­ hard efterlyser ett nyanserat och visionärt mansideal för att utveckla relationerna mellan kvinnor och män. Hos Fredrika Bremer är den ideale mannen en nödvän­ dig medhjälpare i kvinnans emancipation; i 1800-talets konstnärsromaner träder en manlig musa fram och stöttar kvinnliga huvud­personers skapande. Selma Lagerlöf låter en komplex manlig – eller omanlig – karaktär återspegla sin egen kamp för kontroll över sitt verk, medan mellankrigstidens filmpionjär Karin Swanström gestaltar hedersknyfflar ur arbetarklassen. Forskare inom historia, idéhistoria, film, litteratur och medier visar här hur kvinnors görande av män och maskulinitet är något mer och annat än en tudelad tanke­figur av under- respektive överordning. I förläng­ ningen finns nya infallsvinklar på hur hegemoni och legitimitet uppstår och ifrågasätts, nya bilder av hur kön skapas – och kanske nya intressanta manligheter.

Fjelkestam, Kristina et al. (red.)

kvinnorna gör mannen Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000

Trådbundet kartonnage. Illustrerad i färg. 351 sidor ISBN 978-91-7061-122-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

45


Forsare, Malena & Anja Mølle Lindelof (red.)

publik i ­perspektiv Teaterarbete i Öresundsregionen

Två teaterpjäser uppförda av fyra teatrar på tre scener och i ett tält, i tre länder, på flera nordiska språk – att kalla projektet Teaterdialog Öresund för en avancerad övning i dialog, samarbete och samordning är ingen överdrift. Ett gemensamt incitament för projektet har varit sökandet efter kulturellt och konstnärligt gräns­ överskridande möten. Utifrån Öresundsregionens speciella möjligheter till brobyggande har Teaterdialog Öresund haft ambitionen att vidga förståelsen för pu­ bliken, men också att skapa publikmässig integration mellan grannländerna. Vad är en teaterföreställning och hur ska vi förstå den? Med dialog som ledord vill Publik i perspektiv placera de två pjäserna i projektet i ett större sammanhang än premiär och spelperiod. Boken diskuterar frågor som dessa: Vad händer om vi tolkar en föreställning ur ett kritiskt vithetsperspektiv? Vilka faktorer påver­ kar marknadsföringen och varumärkesbyggandet av en pjäs? Vilkens sorts kunskap utvecklas om teatern för ett samtal med publiken – och låter publiken själv bestämma vad samtalet ska handla om?

Trådhäftat mjukband med flikar. Rikt illustrerad i färg. 175 sidor ISBN 978-91-7061-129-2

Publik i perspektiv åskådliggör och diskuterar erfaren­ heter från projektet Teaterdialog Öresund. I boken medverkar forskare och skribenter som till vardags verkar på olika akademiska och journalistiska arenor i regionen. Tillsammans undersöker de området »pu­ blikutveckling« som en möjlighet att förstå utmaningar i ett samtida teaterlandskap. Centrum för Danmarksstudier 29

46

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Elin Wägner skapade oförglömliga kvinnogestalter, inte minst i sina »smålandsromaner«, från Åsa-Hanna 1918 till Vinden vände bladen 1947. Tidigare har dessa roma­ ner beskrivits som mindre feministiska och samhälls­ kritiska än Wägners övriga författarskap. Kanske är det huvudpersonernas utsatthet och i vissa fall undergiv­ enhet inför svåra livsöden som lett till denna tolkning. Men när man som litteraturvetaren Peter Forsgren läser smålandsromanerna utifrån begreppen moder­ nitet och genus, framgår romanernas komplexitet och samhällsskildring på ett nytt och intressant sätt. Även dessa berättelser är i hög grad genomsyrade av Wäg­ ners engagemang för de tre stora frågorna kvinnan, freden och miljön. Ett öppet, dialogiskt oavslutat drag är också tydligt i romanerna, liksom i de idéer och håll­ ningar som prövas. Det gäller inte minst Wägners sista roman, Vinden vände bladen, som i stor utsträckning tar upp såväl civilisationskritiken som den feministiska utopin i Väckarklocka. Elin Wägner (1882–1949) tillhör den svenska feminis­ mens och kvinnorörelsens ledande gestalter under första halvan av 1900-talet. Hennes breda samhällsen­ gagemang omfattade även fredsfrågan, där hon suc­ cessivt kom att inta en alltmer pacifistisk hållning, och med böcker som Fred med jorden (1940) och Väckarklocka (1941) blev hon också en av miljörörelsens verk­ liga pionjärer. År 2009 uppmärksammas 60-årsminnet av Elin Wägners bortgång.

Forsgren, Peter

i vansklig­ hetens land Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner

Trådhäftat mjukband med flikar. 264 sidor ISBN 978-91-7061-061-5

Peter Forsgren (f. 1957) är docent i litteraturvetenskap vid Växjö universitet, och har tidigare bland annat publicerat Att lyssna med ögat. Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner (1992).

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

47


Fredriksson, Cecilia & Mia Larson (red.)

framtids­ kuster Hållbar utveckling i kustsamhällen

Trådhäftat mjukband. Rikt illustrerad i färg. 319 sidor ISBN 978-91-7061-130-8.

Kustområdena kring Kattegatt, Skagerack och Öre­ sund befinner sig i olika faser av en dynamisk omvand­ lingsprocess som tar sig olika uttryck i olika regionala kontexter. I varje geografiskt område finns erfarenheter som kan berika de övriga områdena. Genom att jämfö­ ra situationen i sörländska, nordjyska och västsvenska kustområden har Interreg-projektet Framtidskuster mellan 2010 och 2012 inventerat villkoren för hållbar kustutveckling i syfte att bland annat skapa nya inno­ vativa samarbetsformer och binda samman regionen. Detta har skett genom uppbyggnad av och ömsesi­ digt lärande om olika strategier för en ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i kustsamhällena. Genom samarbete, forskning och praktiska pilotprojekt har Framtidskuster synliggjort och profilerat delar av Skandinaviens kustområden. Boken Framtidskuster har som mål att bidra med per­ spektiv på hållbar kustutveckling med utgångspunkt från kust och hamn som gemensam erfarenhetskälla. Genom att analysera hamnen som livsstil, livsform, arbetsplats, upplevelserum, mötesplats, värdeskapa­ re eller organisation kan vi nå fördjupad kunskap om hamnens olika funktioner och uttryckssätt i skiftande sammanhang. I boken medverkar forskare inom etno­ logi, företagsekonomi, kulturgeografi och tjänsteforsk­ ning tillsammans med skribenter som på olika sätt har anknytning till kust och hamn genom sina respektive yrken. Centrum för Danmarksstudier 31

48

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


»Du ska ha stark fysik. Du måste vara positiv. Du måste ha lite jäklar anamma om man säger. Du måste stå på dig, ändå måste du vara ödmjuk och lyssna på kunden för du får inte ha egna åsikter. Du är en kläd­ hängare punkt slut.« Så beskrivs modellyrket av en person som arbetat i branschen sedan 1960-talet. Den på en gång glamourösa och slitsamma vardagen för dagens »klädhängare« undersöks i denna social­ antropologiska avhandling. Ann Frisell Ellburg har be­ drivit fältarbete bland kvinnliga och manliga modeller verksamma på 2000-talet i Stockholm. Hennes skild­ ring visar hur modellerna förhåller sig till branschens frestelser om resor, upplevelser, rikedom och kändis­ skap, och hur drömmarna krockar med besvikelserna över oavlönade eller uteblivna uppdrag. Modellerna är varor på en sexualiserad marknad. Ett viktigt tema för undersökningen är hur kvinnliga mo­ deller hanterar detta genom att sätta gränser för sin respektabilitet. Manliga modellers position i en både homofob och feminint kodad bransch är ett annat tema. Med sina krav på kroppslig perfektion och flexi­ bilitet upplevs modellyrket som både utlämnande och krävande, och många modeller talar om behovet av en mask eller yrkespersona som skydd för det egna jaget. Genom hela studien löper en diskussion om betydel­ sen av autenticitet i detta på flera sätt fåfänga arbete.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Frisell Ellburg, Ann

ett fåfängt arbete Möten med modeller i den svenska modellindustrin

Trådhäftat mjukband med flikar, illustrerad i sv/v. 208 sidor ISBN 978-91-7061-045-5

49


Ganetz, Hillevi et al.

rundgång Genus och populärmusik

En manlig deltagare i talang-realityn Fame Factory blir rörd av sin musik och gråter en skvätt i TV. Det upp­ märksammas stort i medierna och i olika tittarforum. Förändrar det bilden av honom? Vad händer när en kvinnlig deltagare gråter? Schlager, bögdisco, tjejpop – vissa musikgenrer be­ traktas som feminina, lättviktiga, kommersiella. Mot­ satsen är gubbrocken – maskulin och autentisk. Men var hamnar en artist som Robyn? Musikjournalister, skivbolagsmänniskor och artister diskuterar kvalitet och »kredd« – vad är det som avgör var man hamnar i smakhierarkierna, och är positionerna ristade i sten? Musik påstås överskrida eller till och med upplösa alla gränser. Paradoxalt nog upprättas och upprätthålls samtidigt hierarkier och gränser i just musiken.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 255 sidor

Pink eller Beyoncé? Petter eller Linda Bengtzing? Ett gäng tonårstjejer diskuterar musik och musiksmak. Vissa artister är OK att lyssna på, andra håller man helst tyst om. Varför kan man inte säga att man lyssnar på dansbands­musik?

ISBN 978-91-7061-066-0 En snygg kvinnlig dj i en åtsittande t-shirt får en klapp i baken på väg upp i båset. Någon frågar om hennes kille lärt henne dj-a. Vad gör det med hennes musik?

50

I Rundgång undersöker fyra forska­re inom genusveten­ skap, social­antropologi och medievetenskap hur genus etableras på fyra populär­musikaliska arenor: genom konsumtion, i dj-kulturen, i en dokusåpa och i skivin­ dustrin. Här finner författarna bland annat att kvinnlig­ het kopplas till respek­tabilitet, medan manlighet knyts till autenticitet. Musikgenrerna graderas efter olika status och förknippas ofta med polariserade grupptill­ hörigheter, som genus, etnicitet eller klass. Samtidigt flyttar sig gränserna ideligen, i en förnyelseprocess där förhärskan­de normer hela tiden konfronteras med utmanare och av­vikare. Det är i dessa kollisioner som populär­musikens utveckling sker.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I samband med att ett skatteavdrag för rengöring, underhåll och tvätt (det så kallade RUT-avdraget) infördes 2007 började en intensiv debatt om hushålls­ tjänster i Sverige. Idag subventioneras RUT-tjänsterna med ungefär 1,5 miljarder kronor av skattemedel. RUT har blivit en del av många människors vardag och har medfört stora förändringar i svenskt familje- och arbetsliv. Hur ser då förhållandena ut för dem som arbetar på den växande hushållstjänstemarknaden? Har de »svarta« arbetena blivit »vita«, som tanken var? Vad betyder det att äldre övergår från att vara mottagare av omsorg till att bli kunder på en marknad för hus­ hållstjänster? Finns det några likheter mellan dagens hushållstjänster och det arbete som tyska hembiträden utförde i Sverige på 1950-talet? Hur resonerar svenska kvinnor bosatta i utlandet kring social jämlikhet och hushållsarbetares rättigheter, när de själva får rollen som arbetsgivare? Om dessa och andra relaterade frågor handlar den­ na bok, med bidrag av landets främsta forskare på området: sociologer, statsvetare, historiker, genus­ vetare, arbetsrättsjurister och antropologer från en rad svenska universitet. De utforskar vad som händer på hushållstjänstemarknaden och följer särskilt de inter­ nationella sambanden. Även den växande efterfrågan på hushållstjänster i resten av världen diskuteras, med fokus på migration och internationell arbetsfördelning. Boken återger många olika erfarenheter och perspek­ tiv – här får såväl nystartade städentreprenörer som hushållsarbetare i exil och andra inblandade aktörer komma till tals.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Gavanas, Anna & Catharina Calleman (red.)

rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering

Trådhäftat mjukband med flikar. Omslagsbild © Helena Joelsson 189 sidor ISBN 978-91-7061-123-2

51


Gertsen, Martine Cardel

gustafs ­ansigter Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

Den dansk-svenske poeten Gustaf Munch-Petersen blev en av skandinavisk litteraturs »unga döda« när han stupade som frivillig i spanska inbördeskriget. Men detta är inte den enda bilden vi har av denna mo­ dernistiska portalfigur, vars författarskap rymmer en mångfasetterad och komplex självframställning. I denna bok, som illustrerats med Gustaf Munch-­ Petersens egna målningar och teckningar, tydliggörs genom analyser av danska och svenska dikter några av de litterära ansikten som författaren själv håller fram för läsaren. Centrum för Danmarksstudier 2

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag, rikt illustrerad i färg och sv/v. Danskspråkig. 303 sidor ISBN 978-91-7061-002-8

52

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Alfons Åberg – han som »ska bara« – är en allestädes närvarande bilderboksfigur. År 1972 gjorde han entré i God natt, Alfons Åberg. Sedan dess har han mött oss i 7 893 411 böcker fördelade på 33 titlar. Gunilla Bergströms lilla kille är en svensk megastjärna, med världen som arena, och han berör. I denna avhandling analyseras det visuella uttrycket i bilderböckerna om Alfons Åberg från ett konstvetenskapligt perspektiv. Utifrån hur berättelserna är uppbyggda, hur bildvärl­ den ser ut, vad som är typiskt för den och vad den förmedlar diskuteras böckernas receptionsestetiska kvalitéer. Här behandlas även mottagandet i pressen, hur Alfonsböckerna förhåller sig till andra samtida bilderböcker och hur de transmedierats till Alfonsfilm. Genom att samla berättelserna under begreppen käns­ lodramatik, relationer, lek samt fantasi och abstraktio­ ner formulerar författaren hur Alfonsböckerna oscille­ rar mellan synligt och osynligt.

Gunnarsson, Annika

synligt/­ osynligt Receptionen av det v­ isuella i bilderböckerna om Alfons Åberg

Annika Gunnarsson f. 1968) är konstvetare. synligt/ osynligt är hennes doktorsavhandling. Svenska barnboksinstitutets skriftserie 115 Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. 367 sidor ISBN 978-91-7061-100-1

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

53


Gunnarsson, Åsa (red.)

tracing the womenfriendly ­welfare state Gendered Politics of Everyday Life in Sweden

Trådhäftat mjukband med flikar. Engelskspråkig. 275 sidor ISBN 978-91-7061-137-7

54

Sweden has long served as a model for a women­ friendly welfare state. A prominent characteristic of the Swedish model is the fact that gender equality policies are closely intertwined with the ideology of the Swedish welfare state. Gender equality has been a major concern in the formation and further develop­ ment of the welfare state. However, the progressive achievements of women’s emancipation supported by the state are neither permanent nor universal. The critical gender studies presented in this anthology show, from different disciplinary perspectives in time and place, that Swedish gender equality policies have often been based on a rather narrow concept of what gender equality means. Strongly influenced by the inherent division of society into a public sphere and a private, domestic sphere, various aspects of social justice were excluded from the concept of gender equ­ ality between men and women. The sharp line between the unpaid care work and the market wages of the breadwinner has led to social injustice for women that impact on everyday life in many areas of society. The ambition of this anthology is to trace meaning spaces, discourses, contexts, demographic features, normative patterns and other everyday realities concer­ ning women’s empowerment in particular times and places. Based on these studies, this body of work an­ swers questions about the changes in everyday life that have opened the door to autonomy, self-support and full membership in society for women. The authors have all participated in the Centre of Gender Excellence Program, Challenging Gender, at Umeå University.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Stater finns inte, de blir till. Dagens länder på Europas karta är bara ett fruset snitt av en utveckling som startade på medeltiden och fortfarande pågår. Högmedeltidens kanske tusen små politiska enheter, styrda av hertigar, grevar eller själv­ ständiga städer, plockades ihop till den tidigmoderna epokens kraftfulla kungariken. För första gången i his­ torien hade ett system av suveräna stater sett dagens ljus. Krigen mellan staterna drev dem att bygga upp militärmakt och byråkrati. Men det var inte bara maktkampen som spelade roll. Om inte vanliga människor hade protesterat, ställt krav och haft egna idéer om det goda samhället hade staterna sett annorlunda ut. Både makt och människor byggde staten.

Gustafsson, Harald

makt och människor Europeisk statsbildning från medeltid till franska revolutionen

I Makt och människor berättar Harald Gustafsson, pro­ fessor i historia vid Lunds universitet, om den gamla europeiska statsvärldens uppkomst, utveckling och under­gång i franska revolutionens kölvatten.

Trådbundet klotband. Illustrerad i färg. 240 sidor ISBN 978-91-7061-75-2

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

55


Gustafsson, Harald

skåne i ­danmark En dansk historia till 1658

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på 1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då berättats? Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia försvinner ofta i Sydsverige. I skolor­ na, ända upp på universitetsnivå, läser man svensk historia och slår med stor nit ihjäl kungar i Mälar­ dalen under medeltiden utan att ägna den dramatis­ ka danska historien vid samma tid någon nämnvärd uppmärksamhet, trots att den till stor del utspelade sig i Skånelandskapen. Också i Danmark utgår histori­ eskrivningen i hög grad från de moderna statsgränser­ na. När Lundahistorikern Harald Gustafsson sätter in en del av nationalstaten Sveriges historia i en annan nationalstats historia blir det en nyttig provokation mot både svensk och dansk nationalism. Men det finns också god saklig grund för att lära sig mer dansk ­historia i södra Sverige, eftersom så mycket som man ser här Varbergs fästning, Glimmingehus, småstäder­ nas gatunät och så vidare faktiskt har rötter i dansk tid.

128 sidor

Genom det danska perspektivet på Skåne får Öre­ sundsområdet en väsentlig roll. Under en stor del av dansk historia utgjorde östra Själland och västra Skåne tyngdpunkten i Danmark, politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Att fokusera på Skåne i Danmark betyder i någon mån också att fokusera på hela Öresundsområ­ dets betydelse.

ISBN 978-91-7061-046-2

Centrum för Danmarksstudier 16

Trådhäftat mjukband med flikar, illustrerad i sv/v.

56

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Gränser kan se knivskarpa och entydiga ut på histo­ riska kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur uppfattade man gränser och vilken betydelse hade de i människornas vardag? Det är först nyligen som historiker har börjat ställa sådana frågor, och i denna bok diskuterar sexton forskare från sex länder politiska, kulturella och etniska gränser före nationalstatens tid. Det gamla Danmark-Norge står i centrum, men svens­ ka och brittiska exempel ger relief. Det danska väldet hade många gränser och gränsområden, både inom sig och mot andra stater, och ibland drogs nya gränser. Med detta som utgångspunkt analyseras både teore­ tiska och mer konkreta aspekter på gränser. Det hand­ lar till exempel om de danska provinser som Sverige tog på 1600-talet, om Jämtlands ställning inom den dansk-norska staten, om relationen mellan isländsk identitet och dansk patriotism på 1700-talet, om de komplicerade språkliga och politiska förhållandena i det dansk-tyska gränslandet och om grälande allmo­ gekvinnor vid den norsk-svenska gränsen. Resultatet blir att föreställningen om Gränsen med stort G får ge vika för ett mer dynamiskt gränsbegrepp. »Alla gränser är olika och deras karaktär ändras över tid«, som det heter i ett bidrag. Vi bör tänka i breda gränszoner, där centralmaktens olika behov och lokal­ samhällets struktur gav till resultat skiftande påverkan på vardagslivet. De språkliga gränserna var inte enty­ diga och språkdomän är ett mer träffande uttryck än språkgräns. Gränserna inom staterna kunde vara lika viktiga som de yttre och deras karaktär kunde ändras utan några formella gränsändringar. När man kom­ mer närmare de historiska gränserna framstår de som suddiga och mångtydiga, öppna för att användas av männi skor snarare än slutna barriärer mellan entydiga storheter på kartan.

Gustafsson, Harald & Hanne Sanders (red.)

vid gränsen Integration och identiteter i det förnationella Norden

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 288 sidor ISBN 978-91-7061-017-2

Centrum för Danmarksstudier 10

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

57


Gålmark, Lisa

skönheter och odjur En feministisk kritik av djur–människa-relationen

Aristoteles och Disney är viktiga utgångspunkter för resonemang kring normer, normalitet och makt i en ny bok om förhållandet mellan människor och djur. Människans underordning av djur rimmar illa med tanken på jämställdhet mellan människor av olika kön. Lisa Gålmark visar i Skönheter och odjur hur en femi­ nistisk kritik av djurens underordning kan klarlägga samband mellan olika härskartekniker. Här finns en historisk diskussion, som tar avstamp i en antik men förvånansvärt seglivad distinktion mellan hög och låg. Här finns en samtidsanalys med exempel från mass­ medier, konst, film och skönlitteratur, från Franken­ stein via Cow Parade till svenska ledarsidor. Och här finns en vision om en jämställdhet som inte exklude­ rar. Lisa Gålmark är författare och fil.mag. i historia med genusvetenskaplig inriktning.

Trådhäftat mjukband med flikar.

»Skönheter och odjur är en sådan bok som förändrar. Gålmark […] lyckas omsätta sina akademiska kunska­ per i en pyrande, pockande, mycket läsbar bok. Syste­ matiskt blottläggs alla maktförhållanden mellan männ­ iska/djur och den överallt rådande maktfullkomlige är som vanligt den vita människomannen. […] Det är en aha!-upplevelse av samma kaliber som det var för mig att läsa Nina Björks Under det rosa täcket första gång­ en. Life as we know it är inte så självklart som det fö­ refaller. Det är farliga saker som händer när kultur blir natur och vi inte ens märker något.« (Borås Tidning)

224 sidor ISBN 978-91-7061-015-8

58

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Stadslandskapet framträder på olika sätt för olika per­ soner. Medan somliga omfamnas av sin omgivning, tycks andra stötas ut. Liksom illasittande klädesplagg skaver omgivningen deras kroppar. Materialiserade sexualiteter handlar om hur normer för genus och sexualitet ges materiell hållbarhet. Avhandlingen är också en betraktelse över hur kroppar, ting och rum kontinuerligt vävs samman, inbegrips i och bryts loss från varandra. Michelle Göransson ställer frågor om vilken betydelse det materiella har för hur heteronormer skapas och görs verksamma, frågor om vilka materialiseringar som möjliggörs och tillåts bilda avlagringar i vår om­ givning och frågor om vilken roll materialiteter spelar i processer som formar och omformar människors sexuella orienteringar. Svaren på frågorna söks genom intervjuer med icke-­heterosexuella personer, men också genom ett mate­rial bestående av platser, bostäder, arkitektur, hyres­värdars föreskrifter,hemsidor, bilder, artiklar och lagtexter. Michelle Göransson är etnolog, verksam vid Stock­ holms universitet. Materialiserade sexualiteter. Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet är dens doktorsavhandling.

Göransson, Michelle

materia­­­ liserade sexua­li­teter Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet

Trådhäftat mjukband med flikar. 318 sidor ISBN 978-91-7061-119-1

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

59


Haarder Ekman, Kari

»mitt hems gränser ­vidgades« En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. ­Illustrerad. 282 sidor ISBN 978-91-7061-072-1

Under hela 1800-talet pågick ett arbete för närma­ re kulturella förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark. Det var ett nytt sätt att se på grannländerna: man betonade likheterna i språk och historia istället för att fokusera på krig och gamla oförrätter. För vissa kom skandinavismen att få ett politiskt mål, en union. Men för det stora flertalet stod det kulturella samar­ betet i centrum. Många, exempelvis H.C. Andersen, upplevde att hemlandet blev större, man kände släkt­ skap med de andra skandinaviska länderna. Språkligt var målet att översättningar så småningom inte skulle behövas. Målen uppnåddes inte, men den samkänsla man medvetet försökte upparbeta kom att prägla hela seklet, och inte minst 1880-talets litterära samarbete. I »Mitt hems gränser vidgades« skildrar Kari Haarder Ekman hur skandinavismen var en gemensam kulturell faktor att förhålla sig till för författare i Skandinavien. Hon undersöker hur skandinavistiska idéer kom till uttryck hos författare som C.J.L. Almqvist, H.C. Ander­ sen, Fredrika Bremer, Bjørnstjerne Bjørnson och även Georg Brandes. Med hjälp av ett mycket stort material ges här en annan bild än den traditionella, som har va­ rit knuten till de politiska idéerna. Skandinavismen var som kulturellt projekt både lyckat och mycket omfat­ tande, och kom att bli en viktig faktor bakom det mo­ derna genombrottet i Norden mot slutet av 1800-talet. Centrum för Danmarksstudier 23

60

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Skrivna för samma romanpristävling: två romaner som båda försökte förstå det moderna livet, dess förförande glitter och beskare verklig­het. Romanerna var Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder, och den värld de beskriver är konsumtions­samhällets, ytans och berusningens värld. Caroline Haux diskuterar i sin studie hur kvinnan kallas fram som förgylld statyett och foto­grafi, hur hon genom att låta sig konsu­meras som sexuell symbol lockar mannen till tal och makt­ språk. Det är moderna människor i arbete och nöjesliv som möter oss här – en trettiotals­värld som lämnat spår långt in i vår egen tid.

Haux, Caroline

framkallning Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder

Avhandling i litteraturvetenskap av Caroline Haux, verksam vid Stockholms universitet.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 359 sidor ISBN 978-91-7061-138-4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

61


Hedetoft, Ulf, Bo Petersson & Lina Sturfelt (red.)

bortom ­stereo­­­typerna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Bortom stereotyperna? speglar den angelägna samhäl­ leliga forskning om invandring, nationell identitet och mångkulturalism som finns i Sverige och Danmark. Det är en volym där alla långt ifrån är eniga om allt, vilket skapar spänning och dynamik. Tematiskt famnar den över ett vitt fält, med såväl generella diskussio­ ner som analyser av invandrares förhållanden och integrering i de två länderna. I flera av bidragen förs diskussionen i termer av problem och förtjänster med mångkulturalism. Inte minst diskuteras där frågor med koppling till islam. I de konkreta analyserna sker fruktbara jämförelser mellan dansk och svensk praxis och politik. Bortsett från de skillnader som finns mellan författar­ nas utgångspunkter, och bortsett från hur man ser på invandring genom olika historisk-kulturella glasögon, är bilden av de två ländernas migrations- och integra­ tionspolitik ändå att det finns fler överensstämmelser än man skulle kunna tro. Det beror främst på att båda står inför utmaningar av alltmer transnationell karak­ tär. Några härstammar ur den gemensamma globa­ liseringskontexten, andra har att göra med de lokala svårigheterna att upprätthålla välfärdsstaten under nya demografiska betingelser.

416 sidor

Genom jämförande analyser av såväl den generella utvecklingen som enskilda policy-områden visar boken många av dessa nya mönster och sammanhang och förflyttar debatten bortom de gängse stereotyperna.

ISBN 978-91-7061-026-4

Centrum för Danmarksstudier 12

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag.

62

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Den bild vi har i Sverige idag av den internationella konstnärsskara som samlades i den franska byn Grezsur-Loing under 1870- och 80-talen, präglas i hög grad av sin tids nationalistiska kulturklimat, men också av den konstruktion av platsen och fenomenet konst­ närskoloni som både konstnärer och konsthistoriker skapat i efterhand. Vissa fakta i historieskrivningen har etablerats som sanningar. Berättelsen om den skandinaviska Grez­ kolonin har återberättats så många gånger, att det nu existerar en tydlig bild av det glada kolonilivet och dess melankoliska, gråtonade måleri, som sägs härröra från den fuktmättade luften i flodlandskapet. Grezkolonin besöktes flitigt av svenska konstnärer som Carl och Karin Larsson, Karl Nordström, Nils Kreuger, Georg Pauli och Julia Beck, men även av konstnärer från USA, England, Skottland och Irland. Konstvetaren Alexandra Herlitz har undersökt hur bilden av kolonin framställts i svensk konsthistorisk lit­ teratur och jämfört denna med bildmaterialet, utsagor i opublicerade källor och den bild av Grezkolonin som engelskspråkig litteratur beskrivit där utgångspunkten varit andra nationer än den svenska. Alexandra Herlitz forskning visar att den bild som skrivits fram i Sverige innehåller aspekter som är signifikativa för hur de hela tiden återkommit och betonats. Till dessa hör en eta­ blerad föreställning om att de skandinaviska och eng­ elskspråkiga konstnärer som vistades samtidigt i Grez endast hade ytliga kontakter med varandra. Likheter i den internationella konstnärsskarans ofta gråstämda verk, som till exempel motiven, har förklarats med gemensamma franska förebilder och inte minst byns lokala vädervillkor. Många hittills opublicerade källor vittnar om kontakter mellan de olika ländernas konst­

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Herlitz, Alexandra

grez-sur-­ loing ­revisited The International Artist’s Colony in a Different Light

Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg. Engelskspråkig. 385 sidor närer. Herlitz menar att dessa sociala och artistiska kontakter senare delvis förnekades av konstnärerna, för om det inte fanns någon social kontakt alls, skulle inget konstnärligt inflytande ha varit möjligt – något som kan ha varit av viss betydelse för dessa konstnä­ rers senare karriärer. En av hennes slutsatser är att det finns aspekter i de internationella verken från Grez som snarare kan ses som ett resultat av den sociala konstnärsgemenskapen än ur gemensamma förebilder och en etablerad platsmyt om det gråa Grez.

ISBN 978-91-7061-139-1

63


Hermansson, Gunilla & Mads Nygaard Folkmann

ett möte Dansk och svensk litterär romantik i ny dialog

Det dröjde innan huvudpersonerna inom svensk och dansk litterär romantik fick upp ögonen för varandra. Visserligen sneglade man under 1800-talets första årtionden åt förehavandena i grannlandet, men den direkta kontakten mellan danska och svenska roman­ tiska författare och kritiker var sporadisk och utväxling­ en av skrifter långsam. Viljan fanns dock, inte bara att upptäcka men också att både inspireras av och speglas i varandras litteratur och opinion. Viktiga milstolpar i det långsamma närmandet är Gei­ jers och Atterboms besök i Köpenhamn och Sorö 1825 och Tegnérs hyllning av Oehlenschläger i Lund 1829. Med denna antologi får dansk och svensk romantik mötas på nytt. Tretton forskare bidrar här till en dialog mellan romantikens texter i Danmark och Sverige och mellan de olika traditionsbildningarna inom länderna. Artiklarna presenterar nya tolkningar ur ett skandina­ viskt och europeiskt perspektiv, utmanar traditionell litteraturhistorieskrivning, undersöker olika möten mellan Danmark och Sverige och åstadkommer nya konfrontationer mellan författarskapen.

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad.

Sammantaget gör de oss lite klokare på den litterära romantiken i våra respektive grannländer och det vi trodde att vi visste om våra egna romantiker. Centrum för Danmarksstudier 20

256 sidor ISBN 978-91-7061-052-3

64

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Romantiske lyksalighedsøer er tekster, der sætter poesien som en central del af forestillingen om et lyksaligt refugium, et længslernes mål, en himmel – og der er påfaldende mange af den slags ”øer” i dansk og svensk romantik, fra 1810’erne og frem til midten af århundredet. Med disse som omdrejningspunkt følger Lyksalighedens øer udviklingen i og udvekslingen mellem svensk og dansk romantik samt indleder en kritisk diskussion af litteraturhistorieskrivningen i de to lande, herunder ikke mindst spørgsmålet om, hvor­ for de har etableret så forskellige begreber for det, der kommer efter romantikken. I fokus står udvalgte værker af fem centrale skikkel­ ser i perioden, C.J.L. Almqvist, P.D.A. Atterbom, B.S. Ingemann, J.L. Heiberg og H.C. Andersen, der netop bruger myten om lyksalighedens ø til at udforske, hvordan poesien formidler mellem det reelle og idea­ let, jord og himmel. Disse tekster skaber rum for mø­ der og konfrontationer mellem poesi, religion, filosofi, erotik og kærlighed. På hver deres måde reflekterer de over romantikkens egen selvforståelse og sætter den på prøve, samtidig som de stiller sig som svar på for­ nyede krav om virkelighed og sandhed i poesien samt en stigende politisering af litteratur og kritik. Centrum för Danmarksstudier 22

Hermansson, Gunilla

lyksalig­ hedens øer Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. Danskspråkig. 398 sidor ISBN 978-91-7061-073-8

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

65


Hermansson, Kristina

ett rum för sig Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann Trådhäftat mjukband med flikar. 360 sidor ISBN 978-91-7061-082-0

66

Under slutet av 1980-talet och 90-talet blir identitet ett nyckelord, samtidigt som identitetsbegreppet alltmer ifrågasätts. Medan individualismen förstärks och ut­ vidgas, sker också försök att montera ned dess grund­ valar. Hur förhåller sig då de litterära skildringarna av subjektet och dess förbindelser med andra vid 1900-ta­ lets slut till den humanistiska och samhällsvetenskapli­ ga teoribildningen på området, och vice versa? I Ett rum för sig undersöker Kristina Hermansson iden­ titetsproblematik och subjektsframställning i ett urval litterära och teoretiska verk. När det gäller skönlittera­ turen ligger tyngdpunkten på romaner från de skandi­ naviska länderna, nämligen Magnus Dahlströms Hem och Ninni Holmqvists Något av bestående karaktär respektive Jon Fosses Bly og vatn och Hanne Ørstaviks Kjærlighet. Dessa svenska och norska skönlitterära verk läses i dialog med resonemang från tänkare som Nancy Armstrong, Zygmunt Bauman, Judith Butler, Mi­ chel Foucault och Anthony Giddens. Som slutpunkt för undersökningen fungerar danska Kirsten Hammanns postmoderna praktfigur i Vera Winkelvir: en roman där subjektsupplösningen drivs in absurdum, samtidigt som en längtan efter en identitetsberättelse av mer traditionellt snitt paradoxalt nog gör sig gällande. Kristina Hermansson, född 1974, är verksam som lit­ teraturvetare vid Göteborgs universitet. Hon har också en bakgrund som kulturskribent och kritiker. Ett rum för sig är hennes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Kan man äta litteratur? Hur betraktas unga kvin­ nors läsning 2014? Vilken roll spelar feminism i tecknade serier? Vad handlar barnboksklassikern Madicken egentligen om? Det är några av de frågor som diskuteras i de tjugo­nio texterna i Liv, lust och litteratur. ­Bidragen spänner över mångahanda ämnen, från Sig­ ne Björnbergs cirkusberättelser, receptionen av S ­ apfo, fenomenet Nordic Noir och litterära provokationer, till arbetarlitteratur och lyckoideal i nutida krönike­samlingar. Där­utöver undersöks manlighetens uttryck i tv-serien Grabbarna på Fager­hult, kvinnlig intimitet i svensk samtids­ prosa, Europa­symboler och biografiska film­ berättelser om Bob Dylan. Liv, lust och litteratur är en hyllning till Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, på ­hennes 65-årsdag och avser att spegla bredden i hennes forskning. Gemensamt för de samlade texterna är att de tar sin utgångspunkt i de områ­ den hon med stor entusiasm ägnat sig åt under sitt akademiska yrkesliv: genus, populärkultur och läsning, samt life-writing.

Hermansson, Kristina, Christian Lenemark & Cecilia Pettersson (red.)

liv, lust och ­litteratur Festskrift till Lisbeth Larsson

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 355 sidor ISBN 978-91-7061-147-6

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

67


Skandinavismen, den politiska rörelse som präglade Sverige, Danmark och Norge under första hälften av 1800-talet, gick i graven för 150 år sedan.

Hillström, Magdalena & Hanne Sanders (red.)

skandinavism En rörelse och en idé under 1800-talet

Eller rättare sagt: det var vad man sade då, 1864, efter Danmarks nederlag mot Preussen när Sverige inte kom till undsättning. Den kulturella skandinavism som levde vidare ansågs harmlös och ointressant i jäm­ förelse. Men denna boks författare – historiker, litte­ raturvetare och etnologer från Danmark, Norge och Sverige – visar att skandinavismen var en stark och viktig rörelse under hela 1800-talet. Den debatterades livligt efter Napoleonkrigen, och framstod senare som en nationell idévärld jämbördig med andra nationella idévärldar i Norden; den var framträdande i folkliga skillingtryck och i den tidiga kampen för kvinnors rätt­ mätiga plats i demokratin. Skandinavismen dog inte på 1860-talet – den fortlevde i skapandet av Nordiska museet i Stockholm som just ett nordiskt museum och i diskussioner bland dåtidens publicister, författare och utgivare.

256 sidor

I boken problematiseras från skilda utgångspunk­ ter bilden av skandinavismen som ett udda, perifert och kortvarigt fenomen. Författarna behandlar olika perioder: tiden före 1840, mitten av 1800-talet och decennierna efter ödesåret 1864. Liksom andra rö­ relser både förr och nu var detta inte någon enhetlig rörelse utan dess innehåll och målsättningar, liksom aktörerna, förändrades över tid. Men för den som vill förstå 1800-talets speciella värld är skandinavismen ett nyckelbegrepp.

ISBN 978-91-7061-135-3

Centrum för Öresundsstudier 32

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. ­Illustrerad.

68

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Stadsdelen Haga har under mycket lång tid varit en kontroversiell plats. I decennier stod Haga överst på listan över Göteborgs saneringsområden, men en intensiv och långdragen kamp för Hagabebyggelsens bevarande under 1970-talet ledde till Sveriges dittills mest omfattande kulturmiljövårdsinsats. Trots att ungefär 2/3 av Hagabebyggelsen revs, är Haga idag tryggt förpackat som en »genuin arbetarstadsdel från sekelskiftet«. Ambitionen var att »hela Haga« skulle bevaras, men med förhandlingsturerna kom frågan om Hagas identitet att bli till den nod genom vilken urval och prioriteringar skapade en renodling av Haga. I beva­ randeprojektet materialiserades därmed en arbetar­ stadsdelsidentitet som inte bara var tämligen ny, utan också fick till resultat att trämaterial, låga hus, Hagas inre delar blev det »typiska« Haga. Haga ikläddes rollen av arbetarstadsdel och blev på så vis ett pars pro toto för hela den arbetarhistoria som hade förvägrats Göteborg genom totalsaneringarna av Annedal, Landa­ la, Vegastaden, Stigberget … Hur Haga kom att omvärderas kan emellertid inte en­ kelt och bekvämt placeras i 1970-talets bevarandekamp och bland dem som var verksamma då. Istället krävs en större undersökning av Hagas position i Göteborgs stadslandskap: hur har Haga under åren 1860–1980 framträtt i texter om Göteborg? Grunden till såväl ex­ ploatering som bevarande söks i hur »Haga« har kon­ struerats också i helt andra sammanhang. Avhandling­ en undersöker därför vad Haga har varit för stadens historiker och dess politiker, för stadsplanerare, jour­ nalister, författare, lokalhistoriker, forskare, utredare … Här tecknas flera imaginära geografier som placerar

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Holmberg, Ingrid Martins

på stadens yta Om historiseringen av Haga

Trådhäftat mjukband med flikar, illustrerad i sv/v. ut fint och fult som moraliska egenskaper, som spelar ut platser mot varandra, som länkar social identitet till specifika stadsrum, och som kontinuerligt låter det förflutna framträda genom subjektiv historisering.

392 sidor ISBN 978-91-7061-023-3

Undersökningen av Hagas historisering är på så vis en konkretion av generella frågor kring urban omvär­ dering: fixering och förskjutning av »gammalt« och »nytt«, »fint« och »fult«, »bra« och »dåligt«.

69


Holmquist, Ingrid (red.)

könsöver­ skridande vänskap Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män

ISBN 978-91-7061-097-4

70

Vissa av vänskapsparen är kända som Beauvoir och Sartre, Wollstonecraft och Godwin, andra mindre kända som filosoferna Anne Conway och Henry More, men inriktningen på vänskap ger nya perspektiv på samtliga relationer. Teman som dryftas är förhållan­ det mellan vänskap och kärlek/sexualitet, vänskapens betydelse för parternas intellektuella verksamhet samt vänskapens beroende av tid, kön och social bakgrund. Trots att undersökningen sträcker sig från 1600-talet till senare delen av 1900-talet framträder vissa gemen­ samma drag i vänskapens karaktär. »Könsöverskridande vänskap« är ett centralt begrepp i idéhistorikern och genusforskaren Eva Gothlins (1957–2006) ofullbordade forskningsprojekt »Synen på vänskap mellan kvinna och man i den västerländska idéhistorien«. Förhoppningen är att denna antologi ska skapa intresse för det nya forskningsfält hon initie­ rade.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 270 sidor

tuellt utbyte. Det intellektuella betonas, då kvinnor och män med erfarenhet av sådan gemenskap kan tänkas ge alternativ till den traditionella vänskapssynen och oftare än andra formulera sig i skrift om kön/genus och vänskap.

Vad vet vi om vänskap mellan könen, idag och genom historien? Varför är den vänskapen så lite utforskad? Könsöverskridande vänskap sätter fokus på vänskapen mellan könen ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vi presen­ terar ett antal »vänskapspar«, kvinnor och män som har haft långvariga vänrelationer präglade av intellek­

Medverkande: RONNY AMBJÖRNSSON ANNIKA BERG EVA GOTHLIN INGRID HOLMQUIST SVEN-ERIC LIEDMAN ELISABETH MANSÉN CHRISTINE QUARFOOD CECILIA ROSENGREN

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


H. C. Andersen var en av sin tids stora resenärer och gjorde sex resor enbart till Sverige, där han umgicks med berömdheter, föll i förundran inför naturen och imponerades av gruvor och maskinteknik. Om en av resorna skrev han den märkliga boken I Sverrig. Andersen var vän med Fredrika Bremer och förälskade sig i Jenny Lind. Han lyssnade på lundensisk students­ ång och försåg komponisten J. A. Hägg med texter. När hans hundraårsdag firades trettio år efter hans död hyllades han i en artikel signerad »August Strind­ berg, elev av Andersen«. Med tiden har hans elever bland svenska författare blivit många. Kanske flög Nils Holgersson över Sverige tack vare H. C. Andersen. Astrid Lindgren inspirerades av hans eventyr och Maria Gripe av hans skuggfilosofi, Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter bygger på en av hans berättelser, och P. O. Enquist porträtterade honom i sitt drama Från regnormarnas liv.

Holmqvist, Ivo (red.)

h.c. andersens underbara ­resor i ­sverige

Alla dessa förbindelser kartläggs i denna boks fjor­ ton essäer, som också tolkar »Tummelisa« som ett androgynt eventyr, närläser den rövarromantiska »En historia från klitterna« och sätter in Liden Kirsten i sitt operasammanhang. Vidare jämförs olika svenska översättningar av »Kejsarens nya kläder« och Fredrik Bööks stora Andersenbiografi analyseras. I bokens andra avdelning trycks på nytt fjorton svens­ ka texter om Andersen, några av dem välkända, andra värda att räddas från glömskan. I bokens omfattande bibliografi finner man de många spåren, från dödsåret

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad i färg och svartvitt.

1875 till i dag, av H. C. Andersens underbara resor i Sverige.

324 sidor. ISBN 978-91-7061-014-1

Centrum för Danmarksstudier 7 och Svenska barnboksinstitutets skriftserie 86

71


Blixens berömmelse har hållit sig vid liv i högsta grad, även öster om Öresund.

Holmqvist, Ivo (red.)

den främmande ­förförerskan Svenska synpunkter på Karen Blixen

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Rikt illustrerad i färg. 374 sidor ISBN 978-91-7061-124-5.

72

När akademiledamoten Knut Ahnlund för trettiofem år sedan recenserade några nya böcker om och av Karen Blixen konstaterade han att intresset för henne »har hållit sig förvånansvärt levande. Det är femton år sedan hon dog och denna kritiska tid i skärselden har hennes eftermäle uthärdat segerrikt.« Ännu ett halvsekel efter hennes död låter sig detta sägas: Karen

I denna samling av svenska texter om Karen Blixen blandas nyskrivna artiklar med tidigare publicerade. Bidragen av Crister Enander, Christina Gullin, Inger Littberger Caisou-Rousseau och Moa Matthis är nya, övriga (av Bang, Jolo, Olof Lagercranz, Kjell Espmark, Sigrid Combüchen och många andra namnkunniga skribenter) varierar i ålder, från debutåret 1934 och framåt. Här berättas om möten med Karen Blixen, om hennes bror Thomas Dinesen, och om Rungstedlund; om Blixens afrikanska år och den bok som blev resultatet av dem, liksom dess svenska version och översättare. Karen Blixens svenska förlagskontakter med Bonniers och med agenten Lena Gedin behandlas, och så även de invecklade turerna kring Blixens uteblivna Nobel­ pris. Därefter görs djupdykningar i författarskapet – först i dess helhet, sedan i enskilda noveller, jämte jämfö­ relser med bland andra August Strindberg. Ett urval svenska recensioner och essäer från 1934 och fram till Blixens död följs av en omfattande bibliografi. För­ hoppningen är att den nutida läsaren ska finna anrätt­ ningen lika mångskiftande och litterärt smaklig som Babettes festmåltid. Centrum för Danmarksstudier 30

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Sigrid Holmwood är en Londonbaserad konstnär med starkt intresse för folkkonsttraditioner och äldre meto­ der. Själv kallar hon sig »peasant painter«. Under en vistelse i Halland 2012 skapade Holmwood ett antal verk inspirerade av sydsvenska bonadsmålningar och miljöerna de en gång befann sig i. Utställningskatalog för Hallands Konstmuseum, sommaren 2013.

Holmwood, Sigrid & Jacqueline van Gent

sigrid holmwood

Trådhäftat mjukband med flikar. Rikt illustrerad i färg. 175 sidor ISBN 978-91-7061-129-2

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

73


var forntidens svenskar som en gång odlat visdomen i dess klaraste form – en visdom som fortfarande låg gömd i deras hemlighetsfulla runor.

Håkansson, Håkan

vid tidens ände Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand

Trådbundet klotband, rikt illustrerad. 268 sidor ISBN 978-91-7061-143-8

74

Han var en av stormaktstidens färgstarkaste gestalter. Johan Bure – eller Johannes Bureus, som han hette på latin – var Gustav II Adolfs lärare och vän, med åren upphöjd till kunglig bibliotekarie och riksantikvarie. Och djupt övertygad om att Sverige utgjorde hela den västerländska civilisationens urhem. Det var forntidens svenskar som en gång härskat över Europa, och det

Men Bure var också alkemist, magiker, mystiker och domedagsprofet. Efter en gudomlig vision 1613 blev han övertygad om att han förvandlats till »en gud iklädd mänskligt kött«, satt att förkunna världens undergång för mänskligheten – en övertygelse som väckte ont blod bland kyrkans och maktens män. Vid tidens ände är en livfull och underhållande skild­ ring, inte bara av Bure och hans liv, utan av hela den främmande tankevärld han levde i och formades av. Här berättas om Luther och reformationstidens myller av domedagssekter och om renässansens fascination för ominösa monstervarelser och för ockulta vetenska­ per som alkemi, magi och kabbala. Här skildras tide­ varvets syn på häxeri, svält och pest; här berättas om besatta pigor och gudfruktiga exorcister, om mystiska rosencreutzare och trettioåriga krigets vidrigheter. Håkan Håkansson är docent i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har tidigare varit verksam vid bland annat The Warburg Institute i London, och hans avhandling Seeing the Word: John Dee and Renaissance Occultism belönades med Clio-priset 2001. Sedan 2013 är han verksamhetsansvarig för Handskrif­ ter och specialsamlingar vid Universitetsbiblioteket i Lund.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Hur gick den till, den stora och snabba förändringen i Birger Sjöbergs författarskap – från de idylliska och lätt parodiska Fridas Bok 1922 och Kvartetten, som sprängdes 1924 till den banbrytande och svårbegripliga Kriser och kransar 1926? Eva Hættner Aurelius lyfter fram två faktorer. Den första är stilens, särskilt metaforernas, ursprung i den parodiska tekniken i fridavisorna. Teorin är att parodin genom att på en gång utgå från och förändra litterära klichéer åstadkommer ett nytt uttryck, som framstäl­ ler världen och människan på ett nytt sätt. I Kriser och kransar kan man se hur Sjöberg i sina bilder använder litterära klichéer från 1800-talets lyriska allmänning, men förvränger och utvecklar dem till ett egendomligt förtätat bildspråk. Den andra faktorn är Sjöbergs kännedom om de psykoanalytiska idéerna i Poul Bjerres Hur själen läkes från 1923. Det är idéer om en liv–dödcykel i psyket, om ångesten som förutsättning för skapandet, om subli­ meringens mekanismer, om driften som urenergin i all andlig verksamhet. Undersökningen bygger på utredningar och dateringar av ett omfattande arkivmaterial, och visar utvecklingen inom Sjöbergs diktning under de år då Kriser och kransar växte fram. Eva Hættner Aurelius är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, och har bl.a. forskat om Birger Sjöbergs fridavisor (Fridas visor och folkets visor, 1985) och om kvinnors självbiografier (Inför lagen, 1996).

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Hættner Aurelius, Eva

vägen till

­kriser och ­ ransar k

Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

Trådbundet klotband. Illustrerad. 432 sidor ISBN 978-91-7061-074-5

75


Häyrén-Weinestål, Anneli, Henrik Berg & Fredrik Bondestam

bromance och risk­parerings­ strategier Maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

Brandmän. Är de machomän med tvättbräda och muskler av stål eller är de mjukisar och vardagshjältar? Vilka är de om man frågar dem, och vilka tror de att medborgarna tycker att de är? I den här boken studeras brandmäns uppfattningar om vad det innebär att vara brandman och om vilket sätt man måste vara brandman på för att vara en i laget, liksom uppfattningen hos elever som önskar bli brand­ män i framtiden. I det dagliga arbetet aktiveras olika krav och förväntningar på beteenden och handlingar. Det innebär att olika sorters maskuliniteter utvecklas och det är inte alltid de man tror. Det talas oftare om brandmäns kalenderbilder än deras omsorg om, och nära relationer till, varandra. I studien av arbetslaget blir både omsorgen och exklusiviteten i att få vara med tydliga inslag i de maskuliniteter som aktiveras i såväl dagliga rutiner som utryckningssitua­ tioner. Crossroads of Knowledge 21

Häftat mjukband. Illustrerad. 88 sidor ISBN 978-91-7061-144-5

76

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Gå balansgång, räkna klossar, rita huvudfotingar... Lig­ ger du rätt i utvecklingen, lille vän? Varje år sedan slutet av 1960-talet kontrolleras fyraår­ ingarnas fysiska och psykiska utveckling på Sveriges barnavårdscentraler. Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser. Men vad är normal utveckling, och vad i fyraårskontrollen räknas som avvikelser? Vad är det barnen ska utvecklas till? Hur blev den frivilliga fyraårskontrollen ett näst intill obligatoriskt inslag i barns liv? Med utgångspunkt i journaler och dokument från barnhälsovården samt egna observationer från fyra­ årsundersökningar och intervjuer med BVC-personal diskuterar etnologen Helena Hörnfeldt hur synen på normalitet och barns utveckling formuleras, diskuteras och förändras under 1900-talet.

Hörnfeldt, Helena

prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklings­tänkande i svensk barnhälsovård 1923–2007

Helena Hörnfeldt är etnolog. Prima barn, helt u.a. är hennes doktorsavhandling.

Trådhäftat mjukband med flikar. 294 sidor ISBN 978-91-7061-067-7

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

77


Illman, Ruth

ett annor­ lunda du Reflektioner kring religionsdialog

Trådhäftat mjukband med flikar. 112 sidor

Byggs religionsdialog upp kring likhet eller olikhet? Ofta utgår vi ifrån att delade erfarenheter är den vikti­ gaste utgångspunkten i mötet med en annan männ­ iska, men den här boken lägger snarare tonvikten vid betydelsen av den andres annorlunda närvaro i dialo­ gen. I mötet med människor av annan tro har var och en rätt att bemötas som ett eget perspektiv på världen. Därmed sammanflätas likt och olikt till en likhet-i-olik­ heten. Boken behandlar religionsdialogen både genom teo­ retiska diskussioner och genom konkreta exempel på dialoginitiativ och intervjuer med personer som engagerar sig i arbetet att föra människor av olika tro närmare varandra. Tankegångarna inspireras främst av hermeneutikens reflektion och tolkning, av dialogfilo­ sofiska resonemang – speciellt Martin Bubers tankar – och av etiska frågeställningar, främst med fokus på systerreligionerna judendom, kristendom och islam. Siktet är inställt på religionsdialogen som ett möte mellan människor – i all den rika komplexitet som detta innebär. Fil. dr Ruth Illman är forskare vid Freds- och konflikt­ forskningsinstitutet Tapri vid Tammerfors universitet och docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes forskarintresse rör bland annat religionsdialog samt kulturmöten och interkulturell kommunikation.

Studier av inter-religiösa relationer 33 ISSN 1650-8718 ISBN 978-91-7061-030-1

78

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


»Först läsa skönlitteratur och sedan fakta. För man lär sig lite genom – i en vanlig skönlitteratur så eller – som Drakskeppet, där lär man sig hur dom levde. Det kommer man ihåg mer än om man läser en faktabok, tycker jag. Jag tycker att man kommer ihåg mer i en sån skönlitterär bok – det händer ju liksom inget så i sådana faktaböcker. Det brukar inte göra det. Jag tror att man lär sig lite mer i en sån hära, för det blir roliga­ re att läsa och då drar man åt sig mer – vad det är man har läst.« När barn i mellanåldrarna, 9–12 år, läser historia i skolan används skönlitteratur ibland som komplement och fördjupning. Hur upplever barnen dessa texter i förhållande till läroböckerna? Vad kan en historisk roman säga dem om deras egen tid? Vad händer med deras historiemedvetande? Litteraturvetaren Mary Ingemansson har intervjuat skolbarn som läst en historisk romantrilogi och analy­ serat hur den påverkat deras bild av vikingatiden och deras syn på historia i allmänhet. Ur läsningen om en frankisk flicka på 1000-talet som rövas bort av vikingar och förs till Norden som träl uppstår tankar som i för­ längningen handlar om identitet, migration och mång­ kultur i det samhälle som är barnens egen miljö.

Ingemansson, Mary

»det kunde lika ­gärna ha hänt idag« Maj Bylocks Drak­skeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

Trådhäftat mjukband med flikar. Ingemansson diskuterar också historiska romaner för barn i relation till andra genrer, och analyserar i synner­ het trilogin i undersökningen, Maj Bylocks Drakskeppet, Det gyllne svärdet och Borgen i fjärran. Bylock, vars långa verklista omfattar såväl historiska läroböcker som omtolkningar av klassiker, har i sin Drakskeppstri­ logi skildrat en forntida flickas väg från utsatthet och främlingskap till styrka och självkänsla. Här finns i hög grad det som pedagoger kallat ett »upplevande sub­ jekt«, genom vilket barns upplevelse av historia kan nyanseras och fördjupas.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Mary Ingemansson blev folkskollärare 1973 och har specialiserat sig på ämnena svenska, engelska och litteratur samt skolbibliotekets roll för lärande. Sedan 1998 innehar hon en tjänst som universitetsadjunkt i svenska vid Högskolan i Kristianstad med undervis­ ning på lärarutbildningen, i barn- och ungdomslittera­ tur som fristående kurs samt inom uppdrags­utbildning i ämnena läsning, litteratur och skolbibliotek. »Det kunde lika gärna ha hänt idag«. Maj Bylocks Drak­ skeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna är hennes doktorsavhandling.

344 sidor ISBN 978-91-7061-86-8.

79


Jansdotter, Anna & Yvonne Svanström (red.)

sedligt, ­renligt, ­lagligt Prostitution i Norden 1880–1940

När prostitutionen på 1800-talet i de nordiska länderna skulle reglementeras och göras mindre samhällsfarlig var det enbart mot kvinnorna som åtgärderna riktade sig. Registrering och läkarundersökningar, utegångs­ förbud på vissa tider och platser, förbud mot vissa kläder: allt visar att det var en kontrollerad, osynlig, ofarlig prostitution som eftersträvades. I antologin Sedligt, renligt, lagligt. Prostitution i Norden 1880–1940 (red. Anna Jansdotter & Yvonne Svanström) berättar sex nordiska historiker om dubbelmoral och reformvil­ ja, kvinnobild och sexualsyn hos de makthavare som förordade prostitutionskontrollen och de radikala grup­ per som kritiserade den.

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 248 sidor ISBN 978-91-7061-040-0

80

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Dan­ mark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovs­ ammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, kulturmiljövård och arkiv. I Danmark har diskussionen kretsat kring vad som är danskt, vem som ska definiera danskheten och vilka konsekvenser det ska tillåtas få. I Sverige har debatt­ inläggen handlat om kulturarvens användbarhet. Förutom i lokal, regional och nationell identitetspoli­ tik har kulturarv kommit till användning inom en rad andra områden som hälso- och sjukvård, regional- och lokalutveckling, turism och mångkultur. Gemensamt för de danska och svenska erfarenheterna är att varken kulturarv eller kanon kan frigöras från po­ litiska aspekter, ett faktum som i olika grad är uppen­ bart i bokens artiklar. Att Jordevandringens slutstation, begravningskapellet, har som enda funktion att rama in begravningen och avskedet. Byggnadstypen hänger samman med de kyrkogårdar som från 1800-talets början anlades utanför de växande städerna, men hu­ vudsakligen hör begravningskapellet – med eller utan krematorium – 1900-talet till. I Kanon och kulturarv skriver 17 forskare om olika sätt att aktivt förhålla sig till och använda det förflutna och vilka konsekvenser det får i olika sammanhang. Land­ skap, industrianläggningar, europeiska konventioner, musik, minnesparker, propositioner, läroplaner, fot­ bollsplaner och arkeologiska fyndplatser är några av de arenor som undersöks.

Jönsson, Lars Eric, Anna Wallette & Jes Wienberg (red.)

kanon och kulturarv Historia och samtid i Danmark och Sverige

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. 328 sidor ISBN 978-91-7061-050-9

Centrum för Danmarksstudier 19

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

81


Karlsmo, Emilie

rum för ­avsked Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige

Trådbundet klotband. Rikt illustrerad i färg och svartvitt, med planer och foton av byggnader och konstverk. 472 sidor ISBN 978-91-7061-009-7

82

Jordevandringens slutstation, begravningskapellet, har som enda funktion att rama in begravningen och avskedet. Byggnadstypen hänger samman med de kyrko­gårdar som från 1800-talets början anlades utanför de växande städerna, men huvudsakligen hör begravningskapellet – med eller utan krematorium – 1900-talet till. Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige sätter in begravningskapellet i ett större kultur- och kyrko­ historiskt sammanhang. Studien fokuserar byggnaden och rummet, men följer också förändringar i begrav­ ningssederna och diskuterar frågor som modernitet, sekularisering och förändringen mot ett mångkulturellt samhälle. Kremeringen har gått från närmast obskyrt till all­ mänt och accepterat bruk; en förändring som också kan följas i begravningskapellets utformning genom århundradet, både praktiskt och symboliskt. Begrav­ ningskapellet avspeglar även formutvecklingen i stort. Sedan tidigare räknas ett antal begravningskapell och deras konstnärliga utsmyckningar till de stora verken i Sveriges konsthistoria, exempelvis Gunnar Asplunds och Sigurd Lewerentz kapell på Skogskyrkogården i Stockholm. De återfinns också i detta arbete, men huvuddelen av exemplen har valts för att vara repre­ sentativa i mer allmän bemärkelse, vilket leder fram till en delvis annorlunda bild av det svenska 1900-talets offentliga konst och arkitektur. Emilie Karlsmo är konstvetare. Rum för avsked är hen­ nes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


För 150 år sedan dog Søren Kierkegaard, men hans filo­ sofi och författarskap är fortfarande synnerligen levan­ de. I Sverige har hans allmänkulturella betydelse varit stor genom alla år, men hans fackfilosofiska inflytande har varit begränsat, och diskussionerna kring Kierke­ gaards teologiska roll tystnade kring mitten av förra seklet. Medan det sedan länge finns en mycket aktiv forskningstradition i ämnet i Danmark, har Kierke­ gaardstudiet i Sverige, med några få undantag, legat i träda. Denna volym vill markera startskottet för en gemensam skandinavisk diskussion om Kierkegaards arbete. I Tänkarens mångfald erbjuds läsaren en orientering i den samtida skandinaviska Kierkegaardforskning­ en. Bidragen behandlar Kierkegaards förhållande till döden, hans syn på kommunikation, på synd, på den estetiska upplevelsen och på individen. Kierkegaard och Werder, Kierkegaard och Sokrates, och Kierkegaard som profet är andra teman. Utöver uppsatserna återges en text av Kierkegaard själv, närmare bestämt första delen ur hans allra första Journal, AA från 1835–1837. Utdraget innehåller de berömda passagerna från Kierkegaards vistelse i Gilleleje, vilka ofta hyllas som vittnesmål om Kierke­ gaards religiösa omvändelse eller som inledningen till hans existentiella tänkande. Här återfinns också det stycke där Kierkegaard redogör för sin tur över Öre­ sund, närmare bestämt till Krapperups slott vid foten av Kullaberg, en vistelse som ägde rum den 27–28 juli 1835. Det får stå som symbol för förhoppningarna om fortsatt forskningssamarbete över gränserna, och om en vital vetenskaplig och intellektuell diskussion på svensk mark kring Kierkegaards tänkande. Centrum för Danmarksstudier 9

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Koldtoft, Lone, Jon Steward & Jan Holmgaard (red.)

tänkarens mångfald Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

Medverkande: JONNA HJERTSTRÖM LAPPALAINEN MARIUS G. MJAALAND WENCHE MARIT QUIST JAN HOLMGAARD KARIN LINNELL LONE KOLDTOFT ROY WIKLANDER K. BRIAN SÖDERQUIST JON STEWART

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 328 sidor ISBN 978-91-7061-019-6

83


Kåreland, Lena

inga gåborts­ föremål Lekfull litteratur och vidgad kultur­debatt i 1960och 70-talens Sverige

Vietnamkriget, könsrollerna, miljöfrågan och kärn­ kraften – 1960- och 70-talen var diskussionernas och debatternas decennier. Kulturen demokratiserades och författarna sökte nya vägar ut till publiken. Gränserna mellan generationerna tonades ner och kulturbegrep­ pet breddades. Konstarterna influerade varandra, och allkonstverket kom på modet. Litteratur, konst och musik sökte sig nya uttryck. Särskilt de nyenkla poeterna förde i sina dikter demo­ kratins, jämlikhetens och vardagens talan. Också barn­ boksförfattarna närmade sig verkligheten, och barn­ boken blev politisk. Men vid sidan av det ideologiska var lekfullheten ett viktigt inslag i tidens konstnärliga yttringar. »Homo ludens«, den lekande människan, blev ett ideal. Lena Kåreland gör nedslag i den samtida kulturdebat­ ten och i tre författarskap som på olika sätt uttryckt tidsandan: Sandro Key-Åberg, Siv Widerberg och Lars Bäckström. Hon ger en mångfasetterad bild av den livliga diskussionen om barn- och vuxenlitteratur i Sverige under en tid då kulturen skulle befrias från sin finhetsstämpel och inte längre vara »gåbortsföremål«.

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 272 sidor ISBN 978-91-7961-063-9

84

Lena Kåreland är litteraturvetare och professor emerita vid Uppsala universitet. Bland hennes tidigare titlar märks Modernismen i barnkammaren, 1999, En sång för att leva bättre, 2002, och Rätten till ordet, 2005 (till­ sammans med Boel Englund).

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Hot från den högerextrema rörelsen drabbar inte bara journalister och politiker. De som arbetar på gräsrots­ nivå med mänskliga rättigheter, rasism och liknande frågor utsätts också för anonyma hotbrev, mejl och telefonsamtal, får sina privatliv kartlagda och sina mö­ teslokaler sönderslagna. Hot – konsten att överleva ett politiskt engagemang är en praktisk handbok i hur man hanterar hotfulla situatio­ ner. Du får tips om vad du bör lägga på minnet om du får ett anonymt telefonsamtal, hur du bemöter aggres­ siva människor under en demonstration och hur du anmäler hotfulla hemsidor.

Lagerlöf, David / Ungdom mot rasism

hot Konsten att överleva ett politiskt engagemang

Du får också veta hur du som individ påverkas av stressen att leva under hot och när man bör gå ut offent­ligt och berätta om hoten. Här finns också kon­ kreta tips om hur man förebygger hot. Handboken riktar sig både till enskilda engagerade, inte minst ungdomar, och till organisationer och poli­ tiska ungdomsförbund. Ingen ska behöva överge sitt samhällsengagemang för att man blivit hotad! Utgiven i samarbete med Ungdom mot rasism.

Pocket, illustrerad i sv/v. 128 sidor ISBN 978-91-7061-006-6

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

85


Larsson, Anna

musik, bildning, utbildning Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska

Musiklärarutbildningen idag står på två historiska ben. Högskoleutbildningen har rötter i 1700-talet och ­Musikaliska akademien, men under 1900-talet har det parallellt vuxit fram en musikpedagogisk utbildning inom studieförbunden och folkhögskolan som blivit mycket betydelsefull, inte minst genom sina jämlik­ hetstankar och sin gruppmetodik. Ett viktigt steg togs 1952 när ABF grundade Framnäs folkhögskola utanför Piteå. I Musik, bildning, utbildning: Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930–1978 skildrar idéhistorikern Anna Larsson en del av bakgrunden till den musikunder­ visning som sägs vara upphovet till de senaste årens framgångsrika svenska musikexport.

utbildningar 1930–1978

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 192 sidor ISBN 978-91-7061-039-4

86

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Det personliga är politiskt, men all politik bygger på att det mest personliga, vår identitet, inte låter sig inord­ nas i fasta kategorier. Demokratisk politik har skillna­ der och antagonismer som en av sina grundförutsätt­ ningar. Om kvinnor skall förfoga över »ett eget rum« bör detta rum inte baseras på den förenklade kategorin »kvinna« – skillnaderna mellan kvinnor kan inte under­ ordnas en universell feministisk agenda, utan måste ständigt undersökas och förhandlas. I Ett delat rum diskuterar Berit Larsson folkbildning, demokrati, identitet och människors tillträde till offent­ ligheten. Med hjälp av bland annat Hannah Arendts humanistiska filosofi vill hon förespråka en radikal syn på bildning som värnar om den politiska människan. Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, grundad 1985, »för, av och med kvinnor«, är den folkbildningspraktik där hon hämtat sina exempel. Berit Larsson, f. 1944, är genusforskare vid Göteborgs universitet och lärare vid Kvinnofolkhögskolan. Ett delat rum är en omarbetning av hennes avhandling Agonistisk feminism och folklig mobilisering (2009). Bland hennes andra publikationer märks Ljus och upplysning äfven för qvinnan. Kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868–1918 (1997).

Larsson, Berit

ett delat rum Agonistisk feminism och folklig mobilisering – exemplet Kvinnofolk­högskolan

Trådhäftat mjukband med flikar. 256 sidor ISBN 978-91-7061-81-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

87


Larsson, Göran

islam och muslimer i sverige En kommenterad bibliografi

Trådhäftat mjukband med flikar.

Islam och muslimer utgör idag ett ständigt aktuellt inslag i både media och det vardagliga samtalet. Under större delen av Sveriges historia har islam och muslimer varit något som upplevts som främmande och långt borta. Så är inte längre fallet. I och med efterkrigstidens arbetskrafts- och flyktinginvandring har islam och muslimer blivit en del av det svenska kulturella och religiösa utbudet. Denna bibliografi innehåller en systematisk genomgång av den forskning och litteratur som har behandlat islam och muslimers historia och närvaro i Sverige. Tack vare sin tydliga struktur och sitt ämnesregister är bibliografin lätt att använda – läsaren får snabbt en översikt över vad som har skrivits om islam och muslimer i Sverige. I boken förtecknas även svenska muslimska hemsidor samt videofilmer om islam och muslimer i Sverige. I en inledande översikt resonerar Göran Larsson och Ingvar Svanberg kring den forskning om islam och muslimer i Sverige som utförts. Översikten innehåller även förslag på nya möjliga forskningsområden. Islam och muslimer i Sverige. En kommenterad biblio­ grafi har tillkommit genom ett samarbete mellan Inte­ grationsverket och forskningsprojektet »Konflikt eller fredlig samexistens? Nutida relationer mellan kristna och muslimer«.

124 sidor ISBN 978-91-7061-010-3

88

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Förenklingar och stereotyper, fördomar och rädsla, hat och diskriminering som riktas mot muslimer – det är islamofobi. Detta brännande aktuella samhällsproblem i dagens Sverige har historiska rötter och är tydligt kopplat till dagens globalisering, sekularisering och migration. Hur genomskådar man stereotyperna? Hur bemöter man rädslan? Innebär begreppet islamofobi att det har blivit omöjligt att föra en kritisk diskussion om islam och muslimer? Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi analyserar och diskuterar dessa frågeställningar. Essän vänder sig till alla som är intresserade av integration, mångkultur och religionsfrågor, och är angelägen läsning för lärare och omsorgspersonal.

Larsson, Göran

muslimerna kommer! Tankar om islamofobi

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet samt inom KK-stiftelsens projekt LearnIT. Hans forskning behandlar framför allt islam och muslimer i Europa.

Trådhäftat mjukband. 56 sidor Studier av inter-religiösa relationer 32 ISSN 1650-8718 ISBN-13 978-91-7061-029-5

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

89


Larsson, Göran & Daniel Uddling

olivkvisten i ­minibussen En liten bok om att resa, mötas och tro

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 101 sidor ISBN 978-91-7061-062-2

90

Andalusien, södra Spanien, våren 2007. I en hyrd mi­ nibuss färdas sex unga troende, muslimer, kristna och judar. Med resan som metod vill man i projektet An­ dalusiska möten finna en ny plats för religionsdialog, en plats utanför invanda bekvämlighetszoner. I bussen växlar samtalen i takt med att motorvägssträckorna mellan Granada, Córdoba och Toledo tillryggaläggs. Var finns brännpunkterna? Vad kan de enas om? Hur reagerar dessa ungdomar på att se maktskiftena i de abrahamitiska religionernas historia så tydligt illustrerade som i Andalusien? Levde man verkligen tillsammans i fred här? Kan vi leva tillsammans nu? Kan religionerna mötas och är Andalusien i så fall en förebild för oss idag? Föreställningen om al-Andalus som en plats för to­ lerans, där tre kulturer eller religioner fredligt kunde leva tillsammans och växelverka med varandra, tycks delvis vara idealiserad och har också använts för olika politiska och ideologiska syften. Forskningen behöver frigöras från detta, vilket utreds av religionsvetaren Göran Larsson, som också var med på resan. Men, säger professor Maribel Fierro, som ungdomarna mötte i Spanien, religiös samlevnad (convivencia) utesluter inte spänningar och konflikter, och utbrott av våld och förföljelse raderar inte det produktiva resulta­ tet av många år­hundradens växelverkan på olika plan. I sin avslutande essä analyserar hon den muslimska periodens betydelse och guidar oss igenom områdets snåriga historia.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


En festskrift skall spegla sin mottagare. Barnlitteratur­ experten Maria Nikolajevas forskargärning sträcker sig över decennier och kontinenter. Hon har myntat en lång rad teoretiska begrepp inom området och fram­ för allt har hon skapat framgångsrika nätverk. Därför handlar Till en evakuerad igelkott om allt från ryska igelkottar till hem, hemlöshet och dockskåp, barnet som tröskelfigur och det lilla ordet »så«. De tjugonio bidragen undersöker barnlitteraturens estetik och gör nedslag i fantasy, barnroman, ungdomsbok, bilder­ bok och barntidningar. Både äldre och nyare material uppmärksammas och perspektivet är nordiskt och internationellt med texter på svenska, norska, danska och engelska.

Lassén-Seger, Maria & Mia Österlund (red.)

till en ­evakuerad igelkott Festskrift till Maria Nikolajeva

Till en evakuerad igelkott tillägnas professor Maria Nik­ olajeva, University of Cambridge, som fungerat som mentor för en generation nordiska barnlitteraturforska­ re. Festskriften är en hyllning till henne av vänner och kolleger knutna till det nordiska nätverket för barnlitte­ raturforskning, NorChilNet, samt familjemedlemmar. Trådbundet kartonnage. Illustrerad i färg. 272 sidor ISBN 978-91-7061-112-4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

91


Lindell, Ingrid

att se och synas Filmutbud, kön och modernitet

Att se kvinnor på film innebär ofta att se schabloner och stereotyper, att synas som kvinna på film innebär ofta att ikläda sig en roll som offer eller bihang. Film görs fortfarande i mycket hög grad av män, om män. Detta bevisar Ingrid Lindell, kulturforskare vid Göte­ borgs universitet, med hårda fakta i denna avhandling. Siffrorna talar sitt tydliga språk. I vår tids berättelse, som hon kallar filmmediet, får vi tydliga signaler om vad som bör visas och vad inte, och kvinnliga bilder att identifiera sig med är fåtaliga och snäva: kvinnan är vacker, våldtäktsoffer eller prostituerad. Det gäller inte bara de kommersiella filmerna – även i alternativ film är tendensen densamma. Lindell visar att diskussio­ nen, trots att den varit på tapeten i 40 år, på intet sätt är över.

Trådhäftat mjukband med flikar. 264 sidor ISBN 978-91-7061-004-2

92

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Polen har sedan kommunismens fall 1989 drastiskt förändrats i riktning mot ett mer »västligt« samhälle. Detta har påverkat livets alla områden, inklusive männ­ iskors identitetsskapande och självförståelse. Vilken betydelse har kön i detta, och hur formas femininitet av Polens strävan mot EU? Vad händer när kommunis­ tiska och katolska normer blandas med dagens väst­ europeiska könsideal? Vad räknas som normalt och eftersträvansvärt, och vad stämplas som bakåtsträvan­ de och avvikande? I Om vi nu ska bli som Europa undersöker etnologen Karin S. Lindelöf de »sätt att vara kvinna« som är möjliga för ett antal unga, välutbildade storstadskvin­ nor i Polen i början av 2000-talet. Utifrån intervjuer och fältobservationer analyseras hur dessa kvinnor balanserar mellan tradition och modernitet, mellan sirlighet och jämställdhet i sitt skapande av polsk och europeisk kvinnlighet. Samtidigt visas komplexiteten i övergången från kommunistisk diktatur till kapitalistisk demokrati. Resonemanget om femininitet och norma­ litet blir avstamp för en diskussion om centrum och periferi, Öst och Väst, Polen och Europa, och i förläng­ ningen frågor om medborgarskap och tillhörighet.

Lindelöf, Karin S.

om vi nu ska bli som europa Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

Trådhäftat mjukband med flikar. 240 sidor ISBN 978-91-7061-024-0

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

93


Littberger Caisou-Rousseau, Inger

therese andreas bruce En sällsam historia från 1800-talet

Trådbundet klotband. Illustrerad i färg.

År 1808 föds flickan Therese i den adliga familjen Bruce. Redan som tonåring deklarerar hon att hon inte kan leva om hon inte får leva sitt liv som man. Efter motstånd från omgivningen och ett flyktförsök ger fadern med sig och medicinalrådet Hagströmer utfärdar ett intyg att denna person »vore i hög grad Hermaphrodite eller tvåkönad, och ej ägde fullkomlige födslodelar för någondera könet, men att dock syntes, som delarna voro med det manliga närmare öfverens­ stämmande«. Därmed förvandlas Therese till Andreas Bruce. Som äldre skriver Therese/Andreas ner berättel­ sen om sitt liv och detta unika dokument publiceras nu för första gången. Berättelsen är spännande som en roman. Den tar oss med på en resa från den adliga miljön i Stockholms­ trakten till Gotland där Andreas Bruce får anställning hos den fruktade patron Dubbe och vid 30 års ålder föder en dotter. En rik samling vardagsnära och kär­ leksfulla brev till dottern Carolina skrivna under åren 1857–1881 kompletterar bilden av Bruce. Här finns också en rafflande versberättelse av hans hand. I ett fylligt inledande kapitel tecknar utgivaren Inger Littber­ ger Caisou-Rousseau den fascinerande bakgrundshis­ torien. Inger Littberger Caisou-Rousseau är docent i litteratur­ vetenskap vid Lunds universitet.

415 sidor ISBN 978-91-7061-133-9

94

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Vad har den eteriskt obestämda figuren Azouras Lazuli Tintomara i C. J. L. Almqvists Drottningens juvelsmycke (1834), den feminine mansdyrkaren Axel Borg i August Strindbergs I havsbandet (1890) och den kvinnobund­ ne prästmannen Karl-Artur Ekenstedt i Selma Lagerlöfs Löwensköldsromaner (1925–28) gemensamt? Och vad har de att göra i en bok om manlighet och kristen tro? Det som framför allt förenar dem är deras komplexitet och paradoxala överskridande av alla gränser. Tintoma­ ra är genus- och religionsöverskridaren par excellence. Figuren uppträder än som kvinna, än som man och är trots sin ovetskap om kristendomen den som står den kristna tron närmast. Den effeminerade Borg med sina övermänniskopretentioner är ateisten som inte klarar sig utan en Fader Vår, medan prästen Ekenstedt, som borde vara själva personifikationen av en kristen man, har uppenbara blottor i såväl sin manlighet som sin kristna tro. Därför blir mötet med dem ett spännande och oförutsägbart äventyr. Samtidigt ingår figurerna i ett större sammanhang och genom att frilägga detta får Inger Littberger Caisou-Rousseau nya intressanta mönster att framträda inför läsarens ögon. Inger Littberger Caisou-Rousseau är docent i litteratur­ vetenskap vid Lunds universitet.

Littberger Caisou-Rousseau, Inger

över alla gränser Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag, illustrerad. 400 sidor ISBN 978-91-7061-103-2

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

95


Ljung Svensson, Ann-Sofi

jordens ­dotter Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

Trådbundet förlagsband. Illustrerad. 380 sidor ISBN 978-91-7061-098-1.

96

Astrid Lindgren, Henning Mankell och Stieg Larsson var inte först. Redan i början av förra seklet var svens­ ka författare storsäljare på den tyska bokmarknaden. En av de mest framgångsrika var Selma Lagerlöf. De tyska översättningarna gav henne goda inkomster. När hon 1910 köpte nya hästar till Mårbacka var de, som hon själv uttryckte det, »betalda med Nils Holgerssons senaste tyska upplaga«. Selma Lagerlöf var inte bara älskad av den tyska publiken utan också av de tyska kritikerna. Unisont hyllade de henne som skönhetens och fantasins benådade författarinna. Hur ska man förstå och förklara denna tyska fram­ gångssaga? Ann-Sofi Ljung Svensson sätter in Selma Lagerlöfs popularitet i ett tidigare outforskat historiskt sammanhang. Med hjälp av ett omfattande recen­ sionsmaterial visar hon hur den tyska bilden av Lager­ löf skapades i ljuset av de ideal och den världsbild som bars fram av den vid sekelskiftet mycket inflytelserika hembygdskonströrelsen, die Heimatkunstbewegung, med dess kult av jorden, innerligheten och den stora personligheten. För tyska läsare framstod Lagerlöf som en »jordens dotter«. I en idéhistoriskt inriktad litteraturvetenskaplig studie fördjupar och vidgar Ljung Svensson förståelsen av Selma Lagerlöf-receptionen i Tyskland. Samtidigt ger hon en bred historisk skildring av en rörelse som präg­ lat det kulturella och politiska klimatet i Tyskland ända in i vår tid.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I resemagasin beskrivs globaliseringen överlag som en positiv utveckling mot en öppnare värld. Att resa som turist blir ett sätt att ta del av men även försvara globaliseringen. Global Lifestyles analyserar hur globaliseringsbegrep­ pet konstrueras i reseskildringar, med svenska RES och engelskspråkiga Business Traveller Asia/Pacific som exempel. Den övergripande frågan behandlas genom tre teman: konstruktionen av lokala platser, bilden av globala metropoler samt klass- och genusaspekter på läsaren. Emilia Ljungberg beskriver resetidningarnas förvandling till livsstilsmagasin under de dryga trettio år hon har undersökt. Reseskildringar har ofta analyserats med hjälp av post­ koloniala teorier som fokuserat på bilden av främman­ de folk och exotiska platser. I livsstilsmagasinen finns en större orientering mot lyx och avkoppling där den egna kroppen står i centrum. Skribenterna går från att guida läsaren till att beskriva sina egna resor och inre upplevelser. Avhandlingen visar hur globaliserings­ diskurser används i en populärkulturell kontext för att konstruera en värld som är tillgänglig, exotisk och har­ monisk. Paradoxalt nog blir resan i livsstilsmagasinen ett sätt att fly undan världen. Emilia Ljungberg (f. 1983) är verksam vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Global Lifestyles är hennes doktorsavhandling i medie­ historia.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Ljungberg, Emilia

global ­lifestyles Constructions of Places and Identities in Contemporary Travel Journalism

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad i färg. 272 sidor ISBN 978-91-7061-117-9.

97


Lundberg, Anna

allt annat än allvar Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 299 sidor ISBN 978-91-7061-057-8

98

– Jag kan få på tafsen när jag blir för grotesk. Jag får till exempel inte lägga handen på skötet och jucka till. Om en man gör det blir det roligt, om en kvinna gör det – vulgärt. Vi kvinnor förväntas ha så mycket mer respekt för könet och kroppen. Så säger skådespelaren Maria Lundqvist som spelar huvudrollen i den svenska situationskomedin Sally. Vad har den drastiska figuren Sally gemensamt med komikerparet Åsa och Gertruds vassa radiosketcher och de dansanta transorna i Prideparaden? De är alla exempel på svensk samtida skrattkultur, de har alla ett formspråk som med karnevalens överdrift och egen­ sinnighet gör att gängse ordning kring kön, kropp och sexualitet rister betänkligt. Kring dessa tre sammanhang, olika till form och innehåll, kretsar kultur- och genusvetaren Anna Lund­ bergs avhandling. Utifrån Michail Bachtins begrepp skrattkultur behandlar Lundberg det som med ett feministiskt och queert öga är livsviktigt men som inte får plats eller vill rymmas i den maskulint konnoterade allvarskulturen. Via närläsning av komikens lustfyllda moment och dess överdrivna, groteska, och närgångna kroppar vill Lundberg vidga vad som betraktas som politik och politiskt uttryck, kopplat till kön, kropp och sexualitet. Allvarets inslag och närvaro om­förhandlas och förvandlas på skrattkulturens premisser. På så sätt tar den här boken avstamp i allt annat än allvar. Anna Lundberg (f. 1969) är genusforskare. Allt annat än allvar är hennes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Vem får egentligen vara svensk? Hur länge ska man bo här innan man har bevisat sin svenskhet? undrar Marisol. För att vara svensk ska man se mer svensk ut än vad vi gör, säger Isabel som är adopterad från Centralamerika. Julia tycker att hon är lika svensk som sina innerstadskompisar, fastän hennes pappa är från Chile. Mariela kallar dem som blonderar håret och skaffar blå linser för »svensk-wannabes«. Genom att intervjua en grupp unga kvinnor med bakgrund i Latinamerika boende i Stockholmsområ­ det belyser sociologen Catrin Lundström frågor om svenskhet och diaspora utifrån aktuella teoretiska dis­ kussioner om kön, ras/etnicitet, klass, sexualitet och plats. Det är en skildring av de informella gränserna som omgärdar den svenska positionen, om varför man inte kan säga att man kommer ifrån Sverige fastän man är född här. Studien diskuterar hur föreställningar om ras och ursprung utgör centrala idéer i nationens gränsdragningar, och hur de formas i samspel med andra maktordningar. Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi rör sig i skärningspunkten mellan den lokala kontexten och globaliseringens processer, mellan vardagsrasism och politiska exilhistorier, mellan förorten och Bronx. Vi får inblick i berättelser om salsadiskotek, den ku­ banska revolutionens symbolik, hiphop-klubbar och svenska villaförorter. Måste man gilla salsa om man är latinamerikan? Varför lyssnar inte Violeta och hennes kompisar på popgruppen Kent? Är alla latinamerikaner vänster? Varför tror Fernanda att svenskar är rädda för henne?

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Lundström, Catrin

svenska ­latinas Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

Trådhäftat mjukband med flikar. Studien har teoretiska rötter inom fälten kulturstudier, feministisk teori, kulturgeografi och latino/a studies som här placeras i en svensk kontext.

328 sidor ISBN 978-91-7061-043-1

Catrin Lundström är forskare i sociologi. Svenska latinas är hennes doktorsavhandling.

99


Löfgren, Orvar & Fredrik Nilsson (red.)

regionauterna Öresundsregionen från vision till vardag

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visa­ de sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren. Vi får följa hur människors vardag påverkats av brobygget och se för vem regionen är intressant eller ointressant. Vi får möta regionauterna – de som snabbt lär sig navigera i och använda sig av den nya regionen. Inte minst kan vi lära oss något om det svåra i att förutspå en framti­ da utveckling. Brons tioåriga historia rymmer många överraskningar. Centrum för Danmarksstudier 24

Trådhäftat mjukband med flikar. Rikt illustrerad i färg. 224 sidor ISBN 978-91-7061-079-0

100

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Kvinnornas egen genre skulle man kunna kalla brev­ skrivningen, i synnerhet under 1700-talet. Brevidealet, för vilket kvinnorna ansågs passa bäst , framhåller brevet som direkt, privat, anti-retoriskt. I tidens kvinn­ liga brevskrivningskultur kunde damer ur adel och borgerlighet utöva sina litterära talanger och föra ett »samtal« på tu man hand med mottagaren. Man ville roa (att tråka ut brevmottagaren var en synd!), informe­ ra, skvallra och upprätthålla intima band. I Min allrabästa och ömmaste vän! analyseras ett antal tidigare opublicerade brev skrivna i tre sinsemellan olika stilar. Den högaristokratiska Hedvig Ulrika De la Gardie skriver i en äldre franskinfluerad salongsstil om barnen, hovlivet och politiken till den landsflyktige maken, kungagunstlingen Armfelt. Kurtisanen Julie Ekerman, som placerats som borgmästarhustru i Lin­ köping, utför i breven till välgöraren och förre älskaren Carl Sparre en avancerad balansakt mellan referenser till sitt tidigare lössläppta liv och det småstadspräktiga äkta ståndet. Den borgerliga, förromantiskt präglade litterära familjen Gjörwell, med ideal från en tysk-eng­ elsk kultursfär, skriver känslospäckade brev i naiv stil, som uppenbarligen är avsedda att läsas av flera motta­ gare – kanske även publiceras. Från De la Gardie till Gjörwell kan skönjas en rörelse mot ett mer sentimentalt tilltal – humorn och det mer rättframma grovkorniga byts mot ett natursvärmiskt och vänskapsidealiserande tonläge. Gemensamt för dem alla är att de markerar sin tillhörighet i det kvinn­ liga genom att betona det vardagliga, spontana och föga lärda – kvinnor skulle inte vara för belästa. Genom breven får vi mycket konkret möta det dagliga livet i det

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Löwendahl, Marie

min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad i sv/v. gustavianska Sverige; genom analysen av dem möter vi också en bild av kvinnligt skapande och de begräns­ ningar den kräver.

368 sidor ISBN 978-91-7061-037-0

Marie Löwendahl är litteraturvetare. Min allrabästa och ömmaste vän! är hennes doktorsavhandling.

101


Magnusson, Helena

berättande bilder Svenska tecknade serier för barn

Tecknade serier har varit populär läsning, inte minst bland barn, under mer än hundra år. Utöver kända im­ porterade storheter som »Knoll och Tott« och »Kalle Anka« har det också ända sedan slutet av 1800-talet funnits svenska serier för barn, om än förvisade till barnlitteraturens marginal. Här beskrivs deras historia, innehåll, berättarteknik och publiceringsformer. Fem serier analyseras närmare och tydliggör utveckling­ en, från Ottilia Adelborgs seriesidor kring sekelskiftet 1900, över Eva Billows långlivade »Kajsa och Snurran« och Åke Holmbergs & Sven Hemmels serieversion av »Ture Sventon«, till våra dagars »Bamse« av Rune Andreasson och »Vimmelgrind« av Mats Källblad. Helena Magnusson är litteraturvetare. Berättande bilder är den första svenska doktorsavhandlingen om tecknade serier.

Trådbundet kartonnage. Rikt illustrerad i färg och sv/v. 384 sidor ISBN 978-91-7061-021-9

102

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


There is an increasing awareness that gender equality is not something that just »is« in unproblematic and natural ways, but that it may be understood and packa­ ged in several ways, with quite different consequences. It therefore makes good sense to ask, with the authors in this book, how gender equality is understood and practised in the Nordic countries, with their avowedly good record on gender equality measures. It makes especially good sense to look closely at the consequences and difficulties that arise out of the ma­ ny-faceted meanings attached to »gender« and »equa­ lity« in politics and policies, as well as in daily life. In this book, eleven Nordic scholars offer critical analyses of current dislocations, dilemmas and con­ tradictions in the field of Nordic gender equality. They have studied issues to do with constructing state and nation, regulating political practices and producing gendered subjectivities. The authors are affiliated with universities in Denmark, Finland, Norway and Sweden and united in seeing the need for a critical scholarly stance on Nordic gender equality policies and practices.

Magnusson, Eva, Malin ­Rönnblom & Harriet Silius (red.)

critical ­studies of gender ­equalities Nordic Dislocations, Dilemmas and Contradictions Trådhäftat mjukband med flikar. Engelskspråkig. 223 sidor ISBN 978-91-7061-058-5

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

103


Manns, Ulla & Fia Sundevall (red.)

methods, ­interventions and ­reflections Report from the X Nordic women’s and gender history conference, Bergen, 9–12 August, 2012 Häftat mjukband. 190 sidor

The first volume of the Report Series of the Swedish Association for Women’s and Gender Historians (Sve­ riges kvinno- och genushistoriker, skogh) is a result of The X Nordic Women’s and Gender History Confe­ rence, held in Bergen, Norway, in 2012. Contributions in English and Scandinavian languages cover a wide range of topics, including methodological feminism, narratives of the development of gender research, memories of former soldiers and conscripts, witches, domestic workers, and the oaths of alliance. Sveriges kvinno- och genushistorikers skriftserie 1 Contributors: ANDERS AHLBÄCK IDA BLOM EVE ANNUK KARIN CARLSSON CHRISTINA FLORIN JAKOB WINTHER FORSBÄCK ANNE HEDÉN AGNETA JÄRNANKAR ULLA MANNS SARI NAUMAN JYTTE NIELSEN KIRSTI NISKANEN INGER NORDAL JOHANNA OVERUD BIRGITTE POSSING FIA SUNDEVALL LIV HELENE WILLUMSEN

ISBN 97-891-7061-149-0

104

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Äktenskapet är en ram kring personliga relationer, men det handlar också om politik och makt. I denna bok är det äktenskap som politik som står i fokus, närmare bestämt den process som ledde fram till den djupgå­ ende reform av äktenskapslagstiftningen som genom­ fördes i de nordiska länderna mellan 1909 och 1929, alltså decennier före övriga Europa. Detta föranleder författarna att tala om en specifik nordisk äktenskaps­ modell. Den nya lagstiftningen var ett resultat av ett omfattan­ de skandinaviskt harmoniseringsarbete, och innebar en re-formering av såväl reglerna för ingående och upplösning av äktenskap som det rättsliga förhållandet mellan makarna inom äktenskapet. Likställighet var ett honnörsord i debatten, men begreppet hade en annan innebörd än idag. De gifta kvinnorna gavs erkännande som självständiga och myndiga individer, samtidigt som lagen strävade efter att stärka dem i deras ställ­ ning som mödrar och husmödrar. Kärnfamiljen satte ramen för likställigheten. I lagen lyser begreppet kärlek med sin frånvaro. Famil­ jerätten handlade om annat – om parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, gentemot barnen och mot tredje part. Bokens empiriska fokus ligger på lagarnas utformning och på de aktörer som på olika sätt var engagerade i lagstiftningsprocessen – juris­ terna, kvinnorörelsens representanter, politikerna, läkarna och prästerna. Reformen sätts vidare in i ett större samhälleligt perspektiv och ses som ett centralt element i den moderniseringsprocess som skapade den skandinaviska välfärdsstaten. Den nordiska äkten­ skapsmodellen hade sina historiska rötter samtidigt

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Melby, Kari et al.

inte ett ord om kärlek Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930

som den var ytterst modern, i sin tro på vetenskapen, på den individuella friheten och på statens rätt att intervenera i det mest privata. Centrum för Danmarksstudier 11

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad i sv/v. 416 sidor ISBN 978-91-7061-020-2

105


Munch-Petersen, Gustaf

solen finns Svenska dikter med komment­arer och efterord av Martine Cardel­Gertsen & Anders Palm

Han var modernist och idealist, fantast och anti-fas­ cist – den danske diktaren och konstnären Gustaf Munch-Petersen (1912–1938). 26 år gammal dog han på slagfältet som frivillig i spanska inbördeskriget. Han råkade dö och bli känd som okänd soldat. Men det var för sitt konstnärskap han hade levt fullt och helt. Och det är hans dikter och bilder som håller honom levan­ de. Föreställningen om att allt kunde och borde vara annorlunda var drivkraften i Gustaf Munch-Petersens konstnärliga verksamhet. Längtan efter en helt an­ nan värld löper som en vildsint underström i allt han företog sig. Säkert var det just detta behov att göra sig hörd och förstådd som kom honom att skriva också på svenska. Gustaf Munch-Petersen var tvåspråkig från begyn­ nelsen via sin svenska mor. Ett helt unikt verk i hans författarskap är diktsamlingen solen finns. Den är skri­ ven i ambitionen att också få bli en del av den svenska lyriska modernism som han beundrade. När den nu utges för första gången i Sverige ackompanjeras den av några av hans målningar och teckningar, ett slags drömlika visualiseringar av hans verbala fantasi.

112 sidor

Utgåvan är resultatet av ett samarbete mellan en dansk och en svensk litteraturforskare. Martine Car­ del Gertsen disputerade på en avhandling om Gustaf Munch-Petersen vid Lunds universitet; Anders Palm är professor i litteraturvetenskap vid samma universitet.

ISBN 978-91-7061-108-7.

Centrum för Danmarksstudier 27

Trådbundet kartonnage, illustrerad i färg.

106

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Människan har sedan urminnes tider använt sten till nytta, utsmyckning och kreativ verksamhet. Geologi­ professorn Charlotte Möller har träffat konstnärer, hantverkare, geologer och entreprenörer som förmed­ lar egna perspektiv på sten. I centrum står den unika halländska gnejsen, en rödflammig bergart, vacker och lättbearbetad, som efterfrågas i hela världen. Ingångar i boken: Halländsk gnejs i arkitektur, hantverk och konst Hur berget blev Hallandia – en geologisk resa Geologisk catwalk – följeslagare till hallandsgnejsen Att leva av berget – skärvor ur stenbrytningens historia »Genom en sinnrik uppläggning varvas berättelsen om Hallandia med reportage om spännande människor och mer eller mindre märkliga byggnadsverk. Vi bjuds in på besök på små snygga slott och pompösa kraft­ stationer, vi får träffa vanliga stenhuggare och ovanliga skulptörer. Jag lär mig att man med hjälp av det vackra, uranhaltiga mineralet zirkon, urtidens egen klocka, kan åldersbestämma snart sagt varenda granitbit. Jag läser om charnockiten, graniternas Rolls Royce, om pegmatiten som väcker skattsökaren i oss, och om den urläckra blågröna eklogiten som får mig att drömma om en snar resa till Hallands skogar.« Stefan Casta, författare

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Möller, Charlotte

sten och människor Den halländska gnejsen

Trådbundet kartonnage i bredformat. Rikt illustrerad i färg. 200 sidor ISBN 978-91-7061-085-1

107


Nilsson, Fredrik, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard (red.)

öresunds­ gränser Rörelser, möten och visioner i tid och rum

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad i sv/v. 408 sidor ISBN 978-91-7061-0356

108

Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: »gränsgångarna« med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflag­ gan i aktern, familjerna på shoppingtur och politikerna med integration på agendan.

Det dansk-svenska projektet Development of a Cross Border Region har samlat forskare från olika discipliner för att analysera betydelsen av identiteter och gränser i Öresundsregionen förr och nu. I denna samling texter som summerar projektet möter vi statsvetare, etnolo­ ger och historiker som vill synliggöra och problemati­ sera olika typer av gränser och de identifikationspro­ cesser som kan knytas till dem. Föremålet för analysen är den Öresundsregion som har utvecklats som ett ekonomiskt och politiskt projekt av den EU-stödda Öresundskomiteen, men även de många olika Öre­ sundsregioner som har uppstått genom att människor har rört sig över gränsen eller talat politiskt visionärt om gränslöshet och globalisering. Särskilt viktigt blir att undersöka hur betydelsen av statsgränsen i Sundet har förändrats från Roskilde­ freden 1658 och framåt, men också hur olika sociala grupper eller andra geopolitiska enheter som kommu­ ner eller regioner skapar och har skapat egna gränser i Öresundsområdet. När bönderna på 1600-talet skrev till överheten för att be om hjälp kallade de inte sig själva för danskar eller svenskar. Ungsocialisterna vid förra sekelskiftet gick medvetet in för att motarbeta den nationella idén. I 2000-talets politiska retorik kan spektakulära projekt som seglingstävlingen America’s Cup bli en bricka i spelet om regionen. Mångkulturalis­ men i storstäderna skapar sitt eget globaliserade rum. Vid en genomgång av skånska tidningsklipp från 1895 till i dag framstår dagens gräns förvånande nog som skarpare än någonsin. Här återges en komplex bild av en mångfald av upplevda gränser – Öresundsgränser i tid och rum. Centrum för Danmarksstudier 14

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Den radikale skalden och filosofen Thomas Thorild introducerade i slutet av 1700-talet en ny geniföre­ ställning i Sverige. Ordet snille fick en ny innebörd av utomordentlig begåvning och kom att beteckna en särskilt högtstående människotyp. Idéhistorikern Kristina Nordström undersöker Thorilds snillebegrepp ur genus- och intersektionalitetsperspek­ tiv. När Thorild beskriver det sanna snillet i polemik med tidens etablerade skalder använder han olika genusrelaterade begrepp och metaforer. Det intellektu­ ellt och moraliskt överlägsna snillet framställs här som både manligt och kvinnligt, på ett sätt som kan tyckas motsägelsefullt. Genom att granska ordens särskilda betydelser i det historiska sammanhanget och beakta hur ålder, social tillhörighet och etnicitet spelar in i Thorilds konstruktion av genus och geni, belyser Kristi­ na Nordström en kontroversiell klassiker ur en ny och annorlunda synvinkel.

Nordström, Kristina

det sanna snillet Genus och geni hos Thomas Thorild

Trådhäftat mjukband med flikar. 216 sidor ISBN 9789170611469

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

109


Palm, Anders & Hanne Sanders

flytande gränser Dansk-svenska förbindelser efter 1658

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Rikt illustrerad. 349 sidor ISBN 978-91-7061-078-3

110

Den som kör över Öresundsbron passerar förr eller senare en skylt, som visar var själva gränslinjen mellan länderna går. Nu är vi i Sverige – nu är vi i Danmark. Trots det strömmande vattnet under bron är gränsen långtifrån flytande. Men så har det inte alltid varit. Gränsen mellan länderna har inte heller alltid gått i Sundet. Att skåningarna var danska fram till 1658 går att se spår av i bland annat dialekt, arkitektur, hantverk och kyrklig konst. Före nationalstatens framväxt var statsgränsen inte särskilt viktig för människorna. Före år 1900 hittar vi många exempel på kulturmöten, som inte i första hand handlade om dansk och svensk, utan om andra kategoriseringar. Så vad gör gränser med människor? Och vad gör människor med gränser? De utvecklar förstås strate­ gier för att hantera dem, på såväl laglig som olaglig väg. Gränsen kan vara en tillgång i vardagen, ett sätt att finna arbete när det egna landets arbets­tillfällen tryter, den kan vidga ens horisonter genom ett större kulturellt utbud, och den kan vara ett hinder för han­ del av det mer ljusskygga slaget. Gränsens gradvis förändrade betydelse blir tydlig när man som i denna bok följer möten mellan dansk och svensk, från det att Skåne blev svenskt 1658 och fram till idag. Centrum för Danmarksstudier 25

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Medicin är en humanistisk naturvetenskap. Människ­ an – som kropp och själ – är ett absolut centrum för all medicinsk teori, teknik och praktik. Ingen annan vetenskap och ingen annan professionell praxis kom­ mer människan så nära, så in på livet. Humaniora och medicin hör därför naturligen ihop. Kroppen i humanioraperspektiv är en satsning på medi­ cinsk humaniora vid Lunds universitet. Som ett led i verksamheten möttes specialister från en rad olika medicinska och humanistiska discipliner vid ett sym­ posium under tre dagar. Uppdraget var att bidra till förståelsen av den mänskliga kroppens komplexitet, var och en med sitt ämnesgivna perspektiv.

Palm, Anders & Johan Stenström

kroppen i humaniora­ perspektiv

Krapperups borg var mötesplatsen för symposiet, arrangerat av Krapperupsstiftelsen och i regi av bokens redaktörer Anders Palm och Johan Stenström. Nr 9 i serien Symposier på Krapperups borg.

Trådbundet klotband. Rikt illustrerad i färg. 290 sidor ISBN 978-91-7061-078-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

111


Pech, Christina

arkitektur & motstånd Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970–1980

Husockupationer, hård kritik mot arkitektkåren och ett tillbakablickande formspråk är några av ingredienserna i 1970-talets svenska arkitektursituation. I Arkitektur och motstånd undersöks via en bok, en utställning, en byggnad och ett jubileum denna intensiva period mel­ lan funktionalism och postmodernism. Nedslagen be­ lyser olika sidor av perioden men är samtidigt variatio­ ner på ett tema: hur kris, uppgivenhet och rannsakan inleder ett decennium som präglades av motstånd mot funktionalismen som dominerande arkitekturinriktning och av ett sökande efter alternativ. Här studeras hur dessa omprövningar återknöt till arkitekturens historia och hur situationen konsoliderades kring 1980. Christina Pech är konstvetare och arkitekturhistoriker. Arkitektur och motstånd är hennes doktorsavhandling.

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 272 sidor ISBN 978-91-7061-080-6

112

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


År 2005 införde Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond en ny stödform, kallad forskningspro­gram. Forskar­ gruppen kring arkeologen Berit Wells var 2006 bland de allra första att motta ett anslag för forskningspro­ grammet »Staden, guden och havet«, ett projekt i Poseidonhelgedomen i Kalaureia på den grekiska ön Poros. Forskningen söker ge en bild av ett vardagsliv både i den antika helgedomen och i den stad som med tiden utvecklades där intill. Detta är programmets slutrapport. RJ:s skriftserie 1

Penttinen, Arto

staden, guden och havet Slutrapport från ett forskningsprogram

Häftat mjukband. Illustrerad i färg. 88 sidor ISBN 978-91-7061-156-8

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

113


Persson, Stefan

kunga­ makt och ­bonde­rätt Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1575–1640

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad i färg. 474 sidor ISBN 978-91-7961-018-9

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna. I denna avhandling represente­ ras de små människorna av bönderna i 1500- och 1600-­talets Danmark i allmänhet och Göinge i syn­ nerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning och bonde­ resning, reformation och maktcentralisering – dessa »makrohändelser« får de danska bönderna hantera effekterna av i sin vardag. Händelserna sätter sina spår också i deras politiska status och ställning inom jordbrukets ägandestruktur. Hur förhåller de sig till övermakten? Har de något inflytande på den, och hur utövar de det i så fall? Stefan Persson vill visa att böndernas roll är en annan och större än bara som passiva objekt i ett ensidigt herre–tjänareförhållande. Hans exempel är Göinge ­härad, där bönderna utökar sina privilegier i utbyte mot fler plikter, inte minst av militär art. De verkar som ett gränsförsvar mot svenska attacker i ett militärt sys­ tem som måste definieras som ytterst decentraliserat. Göinges särställning undermineras sedermera av Kristian IV:s centraliseringsförsök. Häradet integreras nu i det danska riket, och blir därigenom en del av ett starkt tidigmodernt land, även om delar av dess särart bevaras. Stefan Persson (f. 1958) är historiker. Kungamakt och bonderätt är hans doktorsavhandling. Centrum för Danmarksstudier 8

114

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Under senare delen av 1700-talet började konst, inter­ nationellt och i Stockholm, att spridas på en nyetable­ rad kulturmarknad orienterad mot en borgerlig stads­ befolkning. Konst började framträda som ett ämne i pressen, visas offentligt på Konstakademiens utställ­ ningar och erbjudas på en växande grafikmarknad. Samtidigt som kulturmarknaden expanderade etable­ rades även ett nytt konstbegrepp, sköna konster, vilket byggde på föreställningen att vissa högtstående konst­ former hörde ihop för att de var sina egna mål och medel och att de därmed skilde sig från nöje, kunskap och nytta. Här presenteras ett alternativt perspektiv på formeringen av detta autonoma konstbegrepp. I tre studier diskuterar Sonya Petersson hur konst spreds, exponerades och begreppsliggjordes på kul­ turmarknaden. I den inledande studien undersöks hur konst som ett ämne i pressen relaterades till områden som traditionellt har räknats bort från de sköna kon­ sterna: kunskap, dekoration och nöje. På motsvarande sätt presenteras i den andra studien hur konst på aka­ demiutställningarna ingick i en utställningspraktik som i flera avseenden liknade auktionskammarens offent­ liga visningar och försäljningar. Auktionskammaren var allt annat än en institution för de sköna konsterna; det var en handelsinrättning och ett av stadens nöjen. Men det var också en plats där konst visades offentligt. Slutligen diskuteras spridningen av grafik på markna­ den som en fråga om ett visuellt massmediums kun­ skapsvärde – ett värde som kompletterar snarare än utesluter konstvärde.

Petersson, Sonya

konst i ­omlopp Mening, medier och marknad i S ­ tockholm under 1700-talets senare hälft

Trådhäftat mjukband. 327 sidor ISBN 978-91-7961-141-4

Sonya Petersson är konstvetare. Konst i omlopp är hen­ nes doktorsavhandling.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

115


bort. Eller hur minnet sviker oss när vi försöker erinra oss något speciellt och viktigt.

Pettersson, Cecilia

märkt av det ­för­flutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen

Pettersson visar att det i vår samtid pågår en kamp om hur minnet bäst ska förstås. I den vetenskapliga teo­ ribildningen framställs minnet som skört, bristfälligt och opålitligt medan det i den samtida skönlitteraturen beskrivs på ett mer tvetydigt och mångfacetterat sätt.

Trådhäftat mjukband med flikar. 247 sidor ISBN 978-91-7061-071-4

116

Cecilia Pettersson riktar sökarljuset mot vilket märkligt och paradoxalt fenomen minnet är: flyktigt och bedräg­ ligt men samtidigt kraftfullt och helt centralt i våra liv. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det stora intresse för minnet som präglar 1990-talets konst, litteratur, film, samhällsdebatt och vetenskapliga forskning. Ge­ nom att studera fem svenska romaner (Kapten Nemos bibliotek av P. O. Enquist, Musselstranden av Marie Her­ manson, Nästa som rör mig av Bodil Malmsten, Dom av Cilla Naumann och Medan tiden tänker på annat av Niklas Rådström) och ett antal för det sena 1900-talet centrala minnesteorier undersöker Pettersson hur vi idag föreställer oss minnet. Hon visar att det framför allt är de problematiska aspekterna av minnet som va­ rit i fokus på senare år – svårigheterna att minnas och minnets brister och tillkortakommanden. Men i Märkt av det förflutna? modifieras också denna bild genom att den idag mer undanskymda frågan om minnets betydelse och funktion i människans liv lyfts fram.

Vi har alla någon gång upplevt hur en doft, en gam­ mal leksak eller ett fotografi helt oväntat väcker ett pärlband av minnen till liv, som för oss tillbaka i tiden till platser och händelser som vi trott att vi helt glömt

Cecilia Pettersson, född 1974, är verksam som litte­ raturvetare vid Göteborgs universitet. Märkt av det förflutna? är hennes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Yrkeskvinnan är en av den moderna samhällsut­ vecklingens bärande krafter – det menade Helena Westermarck, finlandssvensk författare, debattör och konstnär kring sekelskiftet 1900. Hennes feministiska engagemang fick bland annat formen av flera stora biografier över banbrytande yrkeskvinnor: föregångare som skulle visa väg för många. Hur möjliggjorde och begränsade biografigenren feministisk politik? Hur dramatiseras en kvinnas yrkesliv? Hur får man pionjä­ rer att framstå som normala? Och vad betyder egentli­ gen arbetet? Genom Git Claesson Pippings studier i Helena Wester­ marcks biografiska texter får vi möta Fredrika Rune­ berg, författare i skuggan av sin make nationalskalden, Elisabeth Blomqvist, barnlös samhällsmoder och skol­ reformator, Adelaïde Ehrnrooth, journalist och slagfär­ dig feminist, och många andra kämpande yrkeskvin­ nor. Biografin som hjältesaga och som helgonlegend är två av ingångarna när Claesson Pipping analyserar Westermarcks skildringar med arbetet i centrum. Titeln Men arbetet! Mitt arbete! är ett karakteristiskt engage­ rat citat från Westermarck själv. Git Claesson Pipping är genusforskare och litteratur­ vetare, senast verksam vid Södertörns högskola, och förbundsdirektör för Sveriges universitetslärarförbund.

Pipping, Git Claesson

men arbetet! mitt arbete! Identitet och berättande i Helena Westermarcks yrkeskvinno­biografier

Trådhäftat mjukband med flikar. 216 sidor ISBN 978-91-7061-036-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

117


Plank, Katarina

insikt och närvaro Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

Bilden av buddhism som en introspektionens och fridens religion har i mångt och mycket präglats av kolonisatörernas, teosofernas, de tidiga västerländska akademikernas och konvertiternas egna tolkningar och framställningar. Det finns därför, bland både medi­ tationslärare och allmänhet, en tendens att betrakta meditation som något a-historiskt – det ses som själva hjärtat i buddhistiska traditioner, något som kan isole­ ras från sitt religiösa sammanhang för att sedan läras ut i en sekulär inramning. Meditation har därigenom kommit att bli det enskilt viktigaste inslag med vilket buddhistiska traditioner bidrar till de nya former av andlighet och religiositet som den svenska majoritets­ befolkningen kommer i kontakt med. Numera återfinns meditation också i de olika terapifor­ mer vilka erbjuds inom sjukvården. De mindfulness­ baserade terapierna har snabbt ökat i popularitet de senaste åren.

Trådhäftat mjukband. Illustrerad. 324 sidor ISBN 978-91-7061-095-0

118

Boken Insikt och närvaro ger en bred och rik skildring av nutida buddhistisk insiktsmeditation (vipassana), dess historiska förutsättningar samt hur meditation tagits emot i religiösa och sekulära sammanhang i Sverige. Förutom att bidra till förståelsen av och för nya buddhistiska rörelser, buddhistisk meditation och religionsbyten i det nutida svenska samhället, vill studien medverka till att fördjupa diskussionen kring mindfulness. I den rollen kan Insikt och närvaro tjäna som reflektionsunderlag för psykologer och andra som är verksamma inom den medicinska sektorn, där mindfulnessbaserade terapier introducerats.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Istanbul, Jerusalem, New York, Madrid. Vår omvärld bubblar och sjuder av konflikter och kolliderande intressen med kopplingar till religiösa frågor som inte alltid är begripliga för sekulariserade nordbor. I denna antologi gör religionsvetare, -historiker och -sociologer gemensam sak med statsvetare och idéhistoriker för att ge oss ett nödvändigt religiöst och historiskt per­ spektiv på dagens politiska verklighet. Det är verkligen inte ett nytt problem: alltsedan antiken har religion använts för att legitimera makt, markera identitet och egga till motstånd. Boken gör ett tvärsnitt genom tid och geografi, för att belysa hur religionens kraft i politiska frågor ser ut på olika håll i världen: från kristdemokratins Tyskland till återupplivade indianska religioner i nordamerikanska reservat, från Napoleons strävanden att »civilisera« Egypten till sekulariserings­ processen i dagens Turkiet.

Raudvere, Catharina & Olav Hammer (red.)

med gudomlig ­auktoritet Om religionens kraft i politiken

Trådhäftat mjukband med flikar 272 sidor ISBN 978-91-7061-005-9

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

119


Rehal-Johansson, Agneta

den lömska barn­boks­ författaren Tove Jansson och muminverkets metamorfoser

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 412 sidor ISBN 91-7061-033-9

120

Tove Jansson reviderade de tidigare utgivna mumin­ böckerna och lät ge ut dem på nytt 1967. Resultatet är en konstnärligt genomarbetad svit om roller, identitet, familjelivets villkor och konstnärskapets pris.

Tove Janssons muminverk – det är både de sexton oli­ ka muminböckerna från Småtrollen och den stora översvämningen 1945 till Sent i november 1970, och framför allt muminsviten, den åtta böcker långa familjeroman som Tove Jansson gav ut 1968–70. I den slutliga sviten har Tove Jansson inte bara finslipat sina litterära kompositioner. Hon har också förvand­ lat de ursprungliga historierna om lustiga figurer på vådliga äventyr i märkliga miljöer till en romansvit om frihetens möjlighet och omöjlighet, familjelyckans pris och konstnärskapets villkor. Dessutom har hon psykoanalyserat sin muminfamilj och delat med sig till läsarna av resultatet. Agneta Rehal-Johansson visar i sin avhandling hur Tove Janssons återskapande av sin egen lyckliga barndom i muminböckerna förändras i mötet med den litterära idylltraditionen och efterhand blir alltmer dubbeltydigt. Vi får också följa hur den soliga sommar­ dalens ständiga metamorfoser till slut utmynnar i en gråtrist vardag, där den lyckliga muminfamiljen bara är en vemodig godnattsaga för en liten homsa, ensam i världen. Agneta Rehal-Johansson är född 1951. Hon är forskar­ utbildad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet men är numera verksam vid Södertörns högskola. Svenska barnboksinstitutets skriftserie 93

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska skolan har genom­ gått i modern tid. I efter­dyningarna av beslutet förs fortfarande diskussioner om makten över skolan och lärarna. Inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka kon­sekvenser kommunaliseringen fick. Den om­stridda reformen kringgärdas också av en hel del rykten. Det talas om att förändringen var dåvarande skolminister Göran Pers­ sons verk och hans första stora seger som minister. Andra betraktar reformen som början på skolans för­fall och lärarkårens deprofessionalisering, medan ytterliga­ re andra talar om skickligt utfört fackligt arbete. I Professionens problematik analyserar historikern ­Johanna Ringarp motiven bakom kommunaliseringen av lärarkåren. Författaren visar att reformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn under 1980- och 90-talen, där välfärdsstaten anpassades till de nya ekonomiska villkoren, samtidigt som ansvaret för lärarkåren fördes till kommunerna.

Ringarp, Johanna

professionens ­problematik­ Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

Trådhäftat mjukband med flikar. 232 sidor ISBN 978-91-7061-091-2

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

121


Róbertsdottir, Hrefna

wool and ­society Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Rikt illu­ strerad i färg och svartvitt. Engelskspråkig. 480 sidor

Flax spinning, domestic workshops, putting-out pro­ duction and increased exports are all changes that affected wool production in Iceland following the in­ troduction of manufacturing workshops to the country in the late 18th century. In this book, wool production is used as a key to understanding 18th-century society, touching, as it does, on a wide range of subjects such as farming practices, occupations, division of labour, production techniques, export, and efforts to increase production within the rural society. Hrefna Róbertsdóttir, historian, explores economic thought in Iceland and Denmark in the 18th century and relates it to local wool production in Iceland in the second half of the century. In the process, she sheds new light on 18th-century society and draws attention to various economic, social and moral aspects of manufacturing. Ultimately, she views the introduction of manufacturing in the 18th century as internal utili­ sation within the old order, rather than as a harbinger of the future changes and industrialisation of the 19th century. Wool and Society – Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland is a doctoral thesis in history, submitted to the Depart­ ment of History at the University of Lund in Sweden. Centrum för Danmarksstudier 21

ISBN 978-91-7061-056-1

122

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Äktenskapet, »instiftat till samhällets bestånd« som det heter i vigselformuläret, är en institution under kontinuerlig förändring. Vägen är lång från 1600-talets bondehushåll, arbetsenheter med tydlig arbetsfördel­ ning, till dagens regnbågsfamiljer och jämställdhets­ diskurser. Men det är inte ens hundra år sedan gifta kvinnor myndighetsförklarades i de nordiska länderna. Fördömandet av utomäktenskaplig sexualitet och accepterandet av inomäktenskaplig kvinnomisshandel har också levt kvar in i vår tid. I denna antologi gör historiker, genusvetare, socialantropologer och religi­ onsvetare från Sverige, Danmark och Norge nedslag i 400 års familje- och reproduktionshistoria.

Rosenbeck, Bente & Hanne Sanders

det politiska ­äktenskapet 400 års historia om familj och reproduktion

Centrum för Danmarksstudier 26

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 409 sidor ISBN 978-91-7061-070-7

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

123


Saltzman, Katarina (red.)

mellan­ rummens ­möjligheter Studier av föränderliga landskap

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad i färg och svartvitt. 288 sidor

I stadens utkanter och mellanrum framträder land­ skapets föränderlighet. Övergångszonerna fylls av områden i väntan. Nya stadsrum växer fram, andra överges. Platser som befinner sig i något slags över­ gång, mellan stad och land, mellan land och vatten, under byggnation eller på väg in i glömskan: alla ger de utrymme för det oplanerade och oväntade. Prun­ kande koloniområden, loppmarknader och sommar­ tomma båtuppläggningsplatser är exempel på tillfälligt överblivna eller övergivna landskap som tas i anspråk på nya sätt. Övningskörning, ridning, modellflygning, street-race – överallt där de vita fläckarna eller svarta hålen på kartan dyker upp, finner människor använd­ ning för dem. Det kan resultera i nya värden, och där­ med få betydelse för planeringen av områdets framtid. Studier av sådana gränszoner och förändringsområ­ den inbjuder till funderingar kring vad det innebär för människor att i olika avseenden befinna sig i periferin, utkanten, mellanrummet. Medverkande: JOAKIM FORSEMALM BARBRO JOHANSSON MAGDALENA PETERSSON MCINTYRE GABRIELLA OLSHAMMAR MATTIAS QVISTRÖM KATARINA SALTZMAN LENNART ZINCHENKO

ISBN 978-91-7061-064-6

124

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Högre utbildning och forskning är en av de samhälls­ arenor där kvinnors position radikalt har förändrats de senaste trettio åren. Kvinnor är inte länge en minoritet inom akademin i stort, sam­tidigt som män fortfaran­ de dominerar på lednings­positioner och professors­ tjänster. Andra minoritiserade grupper har också uppnått en större närvaro och synlighet. Policy för jäm­ ställdhet och mångfald är ofta centralt i universitetens framställning av sig själva som framgångsrika. Att bryta innanförskapet är en ansats att kritiskt gran­ ska och expandera vad jämställdhet och mångfald är och skulle kunna vara inom akademin. Forskare inom genusvetenskap, sociologi, socialt arbete och rättssoci­ ologi undersöker här kopp­lingar mellan kön, etnicitet, sexualitet, klass och makt, gränser och villkor för när­ varo samt hur olika grupper av anställda erfar, namn­ ger och tolkar sina positioner och möjligheter inom ramen för de akademiska strukturförändringarna. I antologins texter undersöker vi å ena sidan vem och vilka som problematiseras och ska åtgärdas i policy, samt vilken plats policy har inom forskningspolitik och inom organisationen. Å den andra lyfter vi fram underordnade gruppers erfarenheter av att jobba och verka inom akademin. En inkluderande under­ordning i förhållande till minoritiserade grupper är fortfarande en realitet på akademiska arbetsplatser och i veten­ skapliga discipliner.

Sandell, Kerstin (red.)

att bryta innan­förskapet Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin

Trådhäftat mjukband med flikar. 311 sidor ISBN 978-91-7061-151-3

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

125


Danmark – hur funkar det? Vilken kunskap har vi egentligen om grannlandet – och vad grundar sig bara på populära myter? Är vi så lika som vi tror?

Sanders, Hanne

nyfiken på danmark – klokare på sverige

Sverige och Danmark har många uppenbara och ome­ delbara likheter: nordiska välfärdsstater, framgångsrika inom ett antal industriella och kulturella segment, med populära kungafamiljer och stabila demokratiska tradi­ tioner. Men likväl rör sig svenskar och danskar med oli­ ka system på många plan, från diskning till demokrati. De skillnader som man i dag ser mellan länderna har inte uppstått över en natt, men de är inte heller uttryck för egenskaper rotade i folksjälen, vilket annars ofta är den bild man får när man läser i svenska medier om det typiskt danska. Hanne Sanders visar hur historien används i dag i de bägge länderna och hur man med historiens hjälp kan se skillnaderna som delar av ett större mönster och därigenom kanske också förstå dem. Det fruktbara i att vara nyfiken på Danmark i Sverige bygger just på att de två länderna är så lika men ändå så olika. Mötet mel­ lan danskt och svenskt skärper fokus på viktiga aspek­ ter på hur de två samhällena fungerar. Om man börjar med att vara nyfiken på Danmark slutar man med att bli klokare på Sverige.

Trådhäftat mjukband med flikar. 80 sidor ISBN 91-7061-027-4

Hanne Sanders svarar också på läsarfrågor i tidningen Metro om älgar och lucior, berättar om Öresundsregio­ nen och hur Skåne blev svenskt, avfärdar diverse myter om byråkrati kontra »hygge« och ger konkreta tips på hur man kan ta sig förbi kulturella skillnader i umgäng­ et brödrafolken emellan. Centrum för Danmarksstudier 13

126

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Historien om Roskildefreden och Skånelandskapens övergång till Sverige för 350 år sedan har ofta berättats med fokus på krig och nationella stater, snapphanar och en hårdhänt försvenskningspolitik. Här återges en annan bild. Krigen får förvisso sitt utrymme, men freden tar mera plats – så som den gjorde på 1600-talet. Åren med krig var få men förstörelsen var stor. I fredstid byggde man upp och integrerade gradvis de gamla östdanska land­ skapen som ett nytt sydsvenskt område. Att följa detta arbete är att följa de nya svenska undersåtarna och den svenska statens representanter i området. Det handlar om adeln, om soldaterna, om universitetet och om kyr­ kan. Det handlar om vad den nya gränsen i Öresund kom att betyda. Det viktigaste ur ett svenskt perspektiv var att få trogna undersåtar i syd. För människorna i Skåne, Halland och Blekinge var det viktigaste att ska­ pa en fungerande vardag där de var födda och ville bo. Att flytta till Danmark var förvisso ett alternativ, men det var inte många som valde det. Lundahistorikern Hanne Sanders utgår från ny histo­ risk forskning och formulerar en annorlunda berättel­ se, där snapphanarna får en mindre roll än vanligt. I stället får vi följa vanligt folk och myndighetspersoner i deras strävan att skapa en fredlig integration i det nya svenska området. Centrum för Danmarksstudier 17

Sanders, Hanne

efter roskilde­freden 1658 Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Trådhäftat mjukband med flikar. 144 sidor ISBN 978-91-7061-047-9

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

127


Sanders, Hanne & Ole Vind (red.)

grundtvig – nyckeln till det danska?

N. F. S. Grundtvig – religionsdanaren, folkbildnings­ förkämpen, den danska psalmbokens oomtvistlige härskare. I Sverige finns ingen motsvarighet, och svenskar har ofta svårt att förstå vidden av hans bety­ delse. Vad kan man lära om Danmark idag genom att läsa Grundtvig? Ett antal danska och svenska forskare genomlyser myten om Grundtvig, hans betydelse för danska katoliker, kyrkans folklighet och främlingsfientli­ ga strömningar som Dansk Folkeparti. Centrum för Danmarksstudier 1

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 304 sidor ISBN 978-91-7061-000-4

128

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Vad händer när du träder fram i offentligheten och utger dig för att berätta sanningen om dig själv och ditt liv? Aldrig tidigare har vi så snabbt med hjälp av olika medier kunnat nå ut och skapa föreställningar om oss själva och reagera på vad andra skriver. Blondinbella säljer sitt boostade ego och Kissie provocerar, Per Olov Enquist tycks skydda sin integritet medan Ann Heberlein strävar efter att det sjuka jaget ska bli friskt. I Bodil Malmstens (b)loggböcker möter vi ett flyktigt jag anpassat efter ny och gammal medieteknik. Doku­ såpor, bloggar, bekännelser och självbiografier är delar av en marknads­inriktad realitykultur som sätter jaget i centrum. Jagets scen. Självframställning i olika medier visar hur en nyliberal individualiseringsideologi får sitt genomslag i offentligheten och hur det påverkar vår uppfattning om vad en västerländsk individ är och bör vara.

Sarrimo, Cristine

jagets scen Självframställning i olika medier

Trådhäftat mjukband med flikar. 287 sidor ISBN 978-91-7061-113-1

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

129


Schmidl, Helen

från vildmark till grön ängel Receptionsanalyser av ­läsning i åttonde klass

Litteraturvetaren Helen Schmidl tecknar i sin avhand­ ling en bild av litteraturundervisningen i fyra olika år 8-klasser. Fokus är riktat mot klassernas läsning av varsin roman, men här ges även en inblick i hur elever­ nas arbete med romanläsning ser ut under ett skolår. Spridningen är stor, från mycket läsvana ungdomar, oftast flickor, till de i huvudsak manliga elever som aldrig brukar läsa skönlitteratur. Flickorna och pojkarna har dessutom i många fall olika genrepreferenser. Från vildmark till grön ängel är en studie om ungdo­ mars tolkningar av skönlitterära texter och om hur möten mellan elevernas och svenskämnets läskulturer bidrar till att forma deras förhållningssätt till läsning. Genom att jämföra dels flickors och pojkars läsning, dels olika klassers arbete med skönlitteratur vill Helen Schmidl visa hur litteraturundervisningen fungerar idag och skapa diskussion kring hur elevernas litterära kunskaper kan tas tillvara och utvecklas i skolan.

Trådhäftat mjukband med flikar. 376 sidor ISBN 978-91-7061-028-8

130

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Sex välkända bibelberättelser lösgör sig ur teologin och »kommer ut« som skönlitterära texter. Simson och Delila, Abraham och Isak, David och Bat Seba, Lots hustru och andra gestalter från Gamla testamentet framträder i nytt ljus genom Lina Sjöbergs sakkunniga nyöversättningar och tolkningar. I kommentarer till översättningarna från hebreiskan framgår hur mångtydig den komprimerade texten är. Läsaren – bibelkunnig eller inte – kan följa med i de ögonöppnande och emellanåt provocerande tolkning­ arna som framför allt fokuserar på de mellanmänskliga relationerna i berättelserna. De introducerande kapitlen beskriver texternas tillkomst, presenterar grundläggan­ de tolkningsteori och diskuterar varför det är omöjligt att bara »läsa som det står«.

Sjöberg, Lina

ofromma­ bibel­ tolkningar

Ofromma bibeltolkningar vänder sig till alla som är in­ tresserade av starka berättelser, men kan också använ­ das i bibelvetenskaplig undervisning. Lina Sjöberg (f. 1973) är doktor i Gamla testamentets exegetik och forskare vid Litteraturvetenskapliga in­ stitutionen, Uppsala universitet. Hon har bland annat skrivit doktors­avhandlingen Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser (2006) och romanen Resa till Port Said (2005). Hon är även verksam som kulturskribent och medverkar regel­ bundet i »Tankar för dagen« i P1.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 202 sidor ISBN 978-91-7061-154-4

131


Sjöberg, Maria (red.)

bildligt talat Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år

Kartonnage i bredformat. Rikt illustrerad i färg. 247 sidor ISBN 978-91-7061-111-7

132

Vad kan bilder säga om kvinnligt och manligt i det förflutna? I Bildligt talat. Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år tar vi en tvärvetenskaplig promenad genom ett historiskt bildgalleri, för att ta reda på hur mäns och kvinnors egenskaper åskådliggjorts genom tiderna. Här samlas historiker, antikvetare och arkeologer kring bild som historiskt vittnesbörd om kvinnligt och man­ ligt. Forskarna betraktar återgivningen av »urkvinnan« Lucy, familjeporträtt på antika gravreliefer, kroppsnor­ mer i tidiga vikingaföremål, bildskapande i isländska sagor, skiftande könsfokusering i 1500-talets klädmode, genusaspekter på kröningsceremonier under 1700-ta­ let, kungliga snedsprång under frihetstiden, nakna stenålderskvinnor i dansk 1940-talsfilm och en såväl tillbaka- som framåtblickande utställning om människ­ ans evolution. Genom alla dessa olika bilder kan vi få kunskap om historien. Dels klargör bilderna sidor av det förflutnas samhällsliv som inte lika väl låter sig fångas i bevarade texter, dels utgör de tidsdokument i sig själva. Från vissa epoker och samhällen saknas skrifter helt, och då är det just genom bevarade lämningar och bilder som vi alls kan närma oss det förflutna. Den naturliga start­ punkten är vår tids uttolkning av de fynd som visar hur länge mänskligt liv varit en realitet. Bokens tidsspann är således hisnande långt: 3,2 miljoner år! Vad som betraktats som kvinnligt respektive manligt varierar i tid och rum. Vad som däremot inte förändrats är en överallt och i alla tider återkommande vilja att göra åtskillnad mellan könen.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Vad är en person och vad kan en person säga om samhälls­villkoren – nu och i det förflutna? I Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora utforskar vi ett antal personer och deras livshistorier. Resultatet är en historisk resa: olika rum och tider skapar varierande former för mänskligt liv. Men det är också en klassre­ sa, för vilka personer har haft förutsättningar att göra avtryck i historien? Det är även en resa i definitionerna av kvinnligt och manligt; flera av bokens bidrag bekräf­ tar att kvinnors livsvillkor har varit och fortfarande är andra än mäns. Här samlas historiker, litteraturvetare, konstvetare, religions­historiker, etnologer, språkvetare, antikvetare och arkeologer kring människors livsvillkor. Genom alla dessa livsberättelser kan vi få kunskap om histori­ en och livets skiftande förutsättningar. Samtidigt ges en provkarta på utforskandets prövningar. Hur kan vi veta något om det förflutnas människor då det saknas skriftligt vittnesbörd? Även då det finns skrift tillstöter svårigheter: vem har skrivit och i vilket syfte? I boken möter resonemang om idéernas och källornas bety­ delse för vad vi kan veta, vad varierande metoder och perspektiv innebär, på vad sätt platser och ting kan knytas till det mänskligt levda samt hur utsagornas form påverkar innehållet, i det förflutnas såväl som i våra berättelser.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Sjöberg, Maria (red.)

personligt ­talat Biografiska perspektiv i humaniora

Kartonnage i bredformat. Rikt illustrerad i färg. 371 sidor ISBN 978-91-7061-152-0

133


Sjödin, Alfred

landets sånggudinna Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

Med den stora dikten Skördarne (1796) önskade Johan Gabriel Oxenstierna göra för det svenska jordbruket vad Vergilius i klassikern Georgica gjort för det romers­ ka. Dikten var ett försök att sammanfatta arbetet och livet på landet som det tedde sig för den gustavianska tidens upplysta elit. Oxenstierna ville informera om sä­ desslag och arbetstekniker men också skildra naturens skönhetsvärden och lantlivets etiska och politiska bety­ delse. Hans ambition resulterade i en dikt som var lika skiftande som sitt tema. Skördarne innehöll både höga och låga ämnen, och den slets mellan att berätta, be­ skriva och undervisa. Dikten var svår att entydigt passa in i de traditionella kategorierna, samtidigt som den gjorde bruk av en mängd genrer och litterära grepp. I Landets SångGudinna söker Alfred Sjödin hemlighet­ en bakom denna dikts egendomliga uppbyggnad. Den visar sig ha en hel del att göra med mångfalden hos –och ibland motsägelserna mellan – de värden som lästes in i bilden av lantlivet: naturens ursprunglighet, skönhet och nytta, dess speglingar av mänskliga pas­ sioner och dess relation till synen på krig och fred.

Trådhäftat mjukband med flikar. 335 sidor

Alfred Sjödin (f. 1982) är verksam vid litteraturveten­ skapliga avdelningen, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Landets SångGudinna är hans doktorsavhandling.

ISBN 978-91-7061-153-7

134

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Att resa i spåren av litterära verk är ingen ny företeelse. Inte heller är den helt lätt att definiera; det går sällan att tydligt avgränsa vad som inspirerat till resan - är det boken, filmatiseringen, en intressant författare eller uppmärksamheten kring någon av dessa? Man kan vandra i Cornwall på jakt efter Daphne du Mauriers in­ spirationskällor, lösa mordgåtor med Agatha Christie, åka buss genom ett våldspräglat Wallanderland eller vistas hela dagar i Astrid Lindgrens värld - turismbran­ schen har funnit det framgångsrikt att skapa resmål med koppling till litterära verk. Politikerna uppmanar kommuner och regioner att satsa på större besökargrupper och under de senaste åren har kulturella och kreativa näringar betonats. Det har alltså blivit allt viktigare för kommunerna att visa att det finns synergieffekter mellan litteratur, film och turism. Satsningar som de i Ystad, Fjällbacka och Vim­ merby har både väckt stor medial uppmärksamhet och skällts för att vara populistiska. Flera motsatspar aktu­ aliseras i analysen av dessa satsningar: populärkultur/ finkultur, amatörism/ professionalism, äkta/oäkta, folkbildning/ kommersialism. För det mesta handlar det om både och. I Litterära resor. Turism i spåren efter böcker, filmer och författare diskuteras relationen mellan plats och resande som inspirerats av litterära förlagor. Carina Sjöholm analyserar lusten att resa, mentalt och fysiskt, i litterära spår. Carina Sjöholm är sedan 2004 verksam som lektor vid Institutionen för Service Management, Lunds univer­ sitet. Sin grund- och forskarutbildning fick hon vid

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Sjöholm, Carina

litterära ­resor Turism i spåren efter böcker, filmer och författare

Trådhäftat mjukband med flikar. Rikt illustrerad i färg. 208 sidor Etnologiska institutionen, numera Institutionen för kulturvetenskaper, där hon disputerade 2003 med av­ handlingen Gå på bio. Rum för drömmar i folkhemmets Sverige.

ISBN 978-91-7061-101-8

135


Sjöholm Skrubbe, Jessica

skulptur i ­folkhem­met Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975

Trådbundet klotband. Illustrerad.

Den som promenerar genom parker, öppna platser och bostadsområden i Sveriges städer träffar förr eller senare på skulpterad offentlig konst. I Stockholm hedras en av arbetarrörelsens hjältar med Norra Ban­ torgets Brantingmonument, i Gävle vilar Eric Grates Gudinna vid hyperboreiskt hav framför Rådhuset, Kristinehamn stoltserar med en Picassoskulptur och på skolgårdar i hela landet finns skulpturer av lekande barn eller björnar. Alla dessa konstverk är ett resultat av folkhemmets idéer om kulturens demokratisering. I det nya välfärdssamhället skulle konsten bli allas egendom. Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975 visar en representativ bild av folkhemmets offentliga skulpturer, diskuterar skulpturernas betydel­ se och presenterar deras funktion i den offentliga mil­ jön. Skulpturerna sätts in i sitt historiska sammanhang genom en undersökning av de idéer och institutioner som låg till grund för deras spridning i offentligheten. Samtidigt granskas den offentliga skulpturens praktik och historieskrivning genom analyser av folkhemmets könsideologi och modernistiska ideal. Genusperspekti­ vet aktualiserar frågor om vilka syften och vems in­ tressen som styrde, men också om hur vi kan och bör förhålla oss till detta arv idag.

392 sidor + färgark. ISBN 978-91-7061-034-9

136

Jessica Sjöholm Skrubbe, f. 1972, är konstvetare verk­ sam i Uppsala och Stockholm. Skulptur i folkhemmet är hennes doktorsavhandling.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I 1970-talets svenska bokutgivning fanns en lit­ terär mittfåra med »vanliga romaner om vanliga människor« som skulle spridas till »vanliga läsare«. Samtidigt rådde stor turbulens på bokmarknaden. Avskaffandet av de fasta bokpriserna blev början på en förändring av hela systemet för att publicera och dist­ ribuera böcker. Man talade om förlagskris och kom­ mersiella hot mot den goda litteraturen. I centrum för debatten befann sig Månadens bok, som snabbt blev den viktigaste svenska bokklubben under perioden med verk av författare som Delblanc, Ekman, Gustafs­ son, Jersild och Kallifatides i medlemstidningen. Ann Steiner skildrar bokklubbarnas historia och fram­ växt med fokus på Månadens bok. Hon tittar också närmare på bokklubbens urval, marknadsföring och medlemssammansättning. I en stor genomgång av de romaner som såldes – och inte såldes – genom Mån­ adens bok under 1970-talet analyserar hon de litterära trenderna i tiden: realistiska berättelser om samtid och historia, samhällskritiska rapportböcker, dokumentär­ romaner och bekännelselitteratur. I litteraturens mittfåra är en undersökning av sambanden mellan marknad och litteratur under en tid som varit avgörande för den fortsatta utvecklingen på bokmarknaden i Sverige.

Steiner, Ann

i litteraturens ­mittfåra Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

Trådhäftat mjukband. Illustrerad. Ann Steiner, f. 1968, forskar och undervisar i litteratur­ vetenskap vid Lunds universitet. I litteraturens mittfåra är hennes doktorsavhandling.

336 sidor ISBN 978-91-7061-022-6

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

137


Strollo, Emma

det städade ­folkhemmet Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

Trådhäftat mjukband med flikar.

Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvin­ nor till Sverige för att arbeta. Arbetskraftsinvandring­ ens historia i Sverige brukar främst handla om mäns invandring till industrin, men i själva verket var det kvinnor som stod för ungefär 60  % av arbetskraftsin­ vandringen från Tyskland fram till mitten av 1950-talet. Enligt en tillfällig lag anvisades kvinnorna till hembi­ trädesarbete under två år innan de kunde söka andra anställningar. Detta obeforskade område tar sig genusvetaren Emma Strollo an i sin avhandling byggd på djupintervjuer med tyskfödda kvinnor om deras erfarenheter av att arbeta i svenska hem. Med utgångspunkt i forsknings­ fältet muntlig historia görs en tvärvetenskaplig och intersektionell analys av kvinnornas narrativ om migra­ tionen från Tyskland och arbetet som hembiträde. Både berättelserna och berättandet om hembiträdes­ tiden ses i förhållande till olika kontexter som moder­ nitet, den dåtida bilden av Sverige och den så kallade tyska skulden efter kriget. På så sätt skildrar Det städade folkhemmet såväl hur det förflutna kan betraktas med nya ögon som hur olika exkluderingsmekanismer samverkar och skapar hierarkier och skillnader – mel­ lan individer och på arbetsmarknaden, inom politiken och i lagstiftningen.

260 sidor ISBN 978-91-7061-124-7

138

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Jan Håfström (född 1937) hör sedan debuten 1966 till Sveriges mest betydande konstnärer. För första gången granskas nu hela hans konstnärskap i denna konstve­ tenskapliga avhandling. Den tematiska, komparativa undersökningen fokuserar på tre centrala områden: material, referenser och konstnärsroll. Håfström målar inte bara i akryl, utan använder också tyg, trä och andra material för att skapa och framhäva förbindelser mellan konst och liv (speciellt barndomen). Sundberg presenterar Håfströms omtalade stilbyten och analyserar olika verkgrupper, såväl de knappt uppmärksammade ruinerna som målningarna kring Mr Walker, Fantomen i stadsförklädnad, från senare år. Här visas den kanoniseringsprocess som tycks äga rum i konstnärskapet och hur konstnären väljer sina referenser för att framhäva en traditionslinje – det är europeisk kulturhistoria som står mot ett amerikanskt, minimalistiskt formspråk. Mot en bakgrund av mo­ dernistiska och postmodernistiska teorier diskuteras konstverken i enskilda närläsningar. Håfströms konst­ närsroll framstår som en utveckling av den roman­ tisk-modernistiska myten om konstnärens betydelse, en reaktion mot den postmodernistiska dödförklaring­ en av konstnären och en återetablering av det skapan­ de subjektet.

Sundberg, Martin

tillvaratagna ­effekter Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

Trådbundet klotband, rikt illustrerad i färg och sv/v. 444 sidor ISBN 978-91-7061-016-5

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

139


Sundevall, Fia

det sista ­manliga ­yrkes­monopolet Genus och militärt arbete i Sverige 1865–1989

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 272 sidor ISBN 978-91-7061-090-5.

140

Sverige har aldrig haft någon allmän värnplikt – bara manlig värnplikt. Inte ens den aktiva jämställdhets­ politiken från 1970-talet och framåt lyckades ändra på detta. Jämställdheten diskuterades gärna i termer av kvinnors rättigheter, medan skyldigheter som värnplik­ ten förutsattes kvarstå hos männen. Men värnpliktslagens utformning gjorde inte bara könsskillnad mellan medborgarna när det gällde deras skyldigheter mot nationen. Den hindrade också kvin­ nor från att skaffa sig den utbildning som krävdes för att utföra vissa militära uppgifter. Först år 1989 gavs kvinnor samma formella rättigheter som män att utöva militärt arbete. Ekonomhistorikern Fia Sundevall undersöker här det sista manliga yrkesmonopolet och dess fall. Sundevall visar hur värnpliktslagen länge bekräftade och återska­ pade militären som ett manligt kompetensområde, men också att hundratusentals kvinnor bedrev militärt arbete långt innan militäryrkena öppnades för dem. Genom bland annat lottarörelsen gavs kvinnor möj­ lighet till viss militär utbildning och kunde tjänstgöra inom krigsmakten på frivillig väg. Men deras närvaro var villkorad och deras verksamhet organiserades i hög grad utifrån föreställningar om kvinnors och mäns skilda egenskaper och nationsuppgifter. Fia Sundevall är forskare vid Stockholms universitet. Det sista manliga yrkesmonopolet är hennes doktorsav­ handling i ekonomisk historia.

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och könsdiskriminerande praktiker har över tid fått alltmer uppmärksamhet. Kraven och förväntningarna på världens stater, inte minst de relativt sett så jämställ­ da nordiska länderna, att åtgärda problemen är stora. Lagstiftning är ett medel som staterna har till sitt förfogande. Rättens betydelse, dess möjligheter och tillkortakommanden i relation till ojämställdhet och diskriminerande praktiker är temat för denna antologi. I nitton artiklar av danska, finska, norska och svenska forskare verksamma inom fältet kjønn og rett, diskute­ ras sambandet mellan kön och rätt under fyra aktuella teman, alla med förändring i fokus. De tre första rör förändringar i samhället och i rätten, såsom i förståel­ sen av kön och dess betydelse för rätten till jämställd­ het och ickediskriminering, förändringar i välfärdssta­ ten och förändrade gränser mellan det offentliga och det privata. Det sista temat behandlar förändringar i forskningsfältet som sådant.

Svensson, Eva-Maria, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen & Anu Pylkkänen (red.)

på vei Om kjønn og rett i Norden

Bidragen bygger på presentationer från konferensen Kjønn og rett – teori og metode som hölls på Sommarøy utanför Tromsø i november 2009. Antologin ger en översikt över forskningsfältet idag, hur det har utvecklats under de drygt fyrtio år som det funnits som en del av den nordiska rättsvetenskapen och vilka frågor som är angelägna att studera vidare för morgondagens forskning.

Trådbundet kartonnage. Sv/no/da. 476 sidor ISBN 978-91-7061-104-9

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

141


Svensson, Birgitta & Anna Wallette (red.)

individer i ­rörelse Kulturhistoria i 1880-talets Sverige

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 232 sidor ISBN 978-91-7061-102-5.

1880-talet var ett dynamiskt årtionde”– en tid i rörelse. En genomgripande omvälvningsprocess från agrar­ samhälle till industriland påverkade det svenska sam­ hället på alla plan. Framtidstro och optimism vibrera­ de. Tekniska innovationer som telefon, elektricitet och järnvägar vidgade vyerna och knöt nya band, medan uppfinningen av dynamiten bidrog till en gryende revo­ lutionär terrorism. Sociala rörelser satte starka krafter i jäsning. Grunden lades för det moderna Sverige, nya institutioner, normer och vanor tog form, kon­ trollsystem byggdes upp. Nya kvinnoroller formades. Individen trädde fram, identitet blev viktigt. »Känn dig själv«, manade Arthur Hazelius på Nordiska museet. Men spåren av Fattigsverige fanns kvar, massemigra­ tionen till Nordamerika kulminerade. I tider av förändring aktualiseras det förflutna. Fram­ stegstankar gjorde historisk forskning till något ideo­ logiskt värdefullt och historiesyn diskuterades ivrigt. Vems historia skulle skrivas – kungarnas eller folkets? Författare skrev folklig kulturhistoria; Sverige fick en av sina första humanistprofessorer i ämnet. Ett kulturhis­ toriskt perspektiv är också det som förenar författarna till Individer i rörelse i beskrivningen av detta eruptiva decennium. De söker ledtrådar till dolda sammanhang med hjälp av de spår som terrorister, hyresvärdinnor, kvinnliga frälsningssoldater och andra lämnat efter sig. Medverkande: PETER K. ANDERSSON MATS FRIDLUND LARS-ERIC JÖNSSON FREDRIK NILSSON ANDREAS NYBLOM BIRGITTA SVENSSON EVA HELENA ULVROS ANNA WALLETTE

142

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


En vit svensk medelålders heterosexuell kvinna med bakgrund i arbetarklassen – sådan är schablonbilden av en person som arbetar inom hemtjänsten. Så har det också sett ut sedan 1950, då hemtjänsten startade sin verksamhet i Sverige. Men på senare år har hem­ tjänstpersonalen förändrats – dagens omsorgsarbetare har varierande ursprung, klassbakgrund, kön och ålder. Vad händer när allt fler svenska män arbetar inom hemtjänsten? Vilken position får människor med ut­ omnordisk bakgrund? Spelar det någon roll vem som arbetar med omsorg? Socialantropologen Renita Sörensdotter har följt två hemtjänstgrupper för att förstå deras inbördes rela­ tioner, arbetsvillkor och kunskapsprocesser. Den ena gruppen är relativt enhetlig och består av vita svenska kvinnor med arbetarklassbakgrund, boende i en liten bruksort i Dalarna där arbetsfördelningen i samhället är tydligt heteronormativ. Den andra gruppen arbetar i Stockholms innerstad och består av en blandning av människor, där kön, etnicitet, klasstillhörighet och utbildningsnivå varierar. Grupperna ställs inför olika problem och möjligheter beroende på sin sammansättning, men samtidigt har de liknande tankar kring omsorgsarbetets villkor. I bok­ en diskuteras dessa skillnader och likheter med särskilt fokus på yrkesval, jämställdhet, integration, gruppens inbördes kultur, kroppsliga möten och emotionellt arbete.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Sörensdotter, Renita

omsorgs­ arbete i ­ mvandling o Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

Trådhäftat mjukband med flikar. 288 sidor ISBN 978-91-7061-048-6

143


Plötsligt försvann flickboken.

Theander, Birgitta

älskad och förnekad Flickboken i Sverige 1945–65

Det var i mitten av 1960-talet, när hela samhället skulle förändras. Ivriga debattörer hävdade att den traditionella uppdelningen i flick- och pojkböcker var otidsenlig och olämplig. I jämlikhetens namn borde alla ungdomsböcker vara könsneutrala och vända sig gemensamt till både flickor och pojkar. Så flickboken, en genre med hundraåriga anor, försvann. Det märkliga är att den också försvann ur historien. Av handböcker och översiktsverk får man uppfattningen att flickboken efter andra världskriget antingen inte fanns, eller var en tynande litteraturspillra – menlös, idyllisk och schablonartad. Men flickboken var inte alls tynande under perioden 1945–65. Tvärtom ökade genren både i omfång och anseende, och här finns många intressanta författar­ skap och utvecklingslinjer. Perioden var i själva verket en guldålder för flickboken.

Trådbundet kartonnage. Illustrerad. 504 sidor ISBN-13 978-91-7061-025-7

Birgitta Theander, litteraturvetare vid Lunds universi­ tet, har inventerat genren och funnit över tusen flick­ bokstitlar från denna tid. Hennes avhandling bygger på en analys av alla dessa böcker, inte bara ett fåtal s.k. typiska exemplar, vilket framkallar en helt ny bild av genren. Som en röd tråd löper också genom fram­ ställningen en vilja att förstå och visa fram det som man på 60-talet inte ville se: att flickboken hade något speciellt att ge sina läsarinnor. Svenska barnboksinstitutets skriftserie 92

144

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Christine Falkenlands författarskap har en gång be­ skrivits som en blandning av Bachs cellosviter, bebo­ pjazz och death metal. Kanske är det just de starka kontrasterna som gjort att hennes verk har fascinerat så många läsare. Ända sedan lyrikdebuten 1991 har Falkenland i sina texter utforskat komplexa religiösa och psykologiska teman som synd, skuld, ensamhet och destruktiv erotik. Likt ett brustet halleluja är den första studien om Christine Falkenlands författarskap. Koncentrationen ligger på Falkenlands prosa från den första romanen Släggan och städet (1996) fram till den prisbelönta romanen Öde (2003). I spänningen mellan motsatser växer en tematik fram som kan sammanfat­ tas som en trons och tvivlets tematik. Detta speglas också i den intertextuella bredden i verken som uppvi­ sar så skilda källor som Bibeln och sadomasochistisk litteratur. I Likt ett brustet halleluja framträder bilden av ett säreget samtida författarskap.

Törnqvist, Anna Clara

likt ett ­brustet ­ alleluja h Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

Anna Clara Törnqvist, f. 1976, är literaturvetare. Likt ett brustet halleluja är hennes doktorsavhandling.

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 328 sidor ISBN 978-91-7061-077-6

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

145


Ulmert, Charlotte

visan som gåva Olle Adolphsons litterära konstnärskap

Ett av de väsentligaste dragen hos visan, och en av dess viktigaste uppgifter, är upprättandet av kommuni­ kation, sammanhängande med känslan av gemenskap. Olle Adolphson Denna bok lyfter fram de konstnärliga kvalitéerna i Olle Adolphsons författarskap, från de mest välkända visorna och dikterna som blivit klassiker, till de mindre kända texterna. Studien sträcker sig över hela författar­ skapet, från ungdomsromantiska stil till mer livserfar­ na tongångar. Det finns glädje och värme i Olle Adolphsons visor, men tydligast är ändå det djupa vemodet. Oron över att förlora gemenskap och trygghet är ett genomgåen­ de drag i de visor och dikter som själva vill vara möjlig­ heter till mänskliga möten. Olle Adolphsons diktkonst är en estetisk och etisk gåva till läsare och lyssnare.

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. 422 sidor. ISBN 978-91-7061-007-3

146

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


De svenska reglerna till skydd för arbetstagares föräld­ raskap är enastående. Föräldrar kan vara hemma från jobbet med små barn och uppbära statlig ersättning för större delen av sin inkomst under en internationellt sett lång period, och de får inte heller missgynnas i ar­ betslivet på grund av att de varit föräldralediga. Grund­ tankarna bakom lagstiftningen är också jämförelsevis radikala: föräldraskapets omsorgsuppgifter skall för­ delas jämlikt mellan föräldrarna, och arbetslivet skall kunna förenas med föräldraskap. Men hur fungerar egentligen reglerna, och hur tillämpas de? Är mamma och pappa verkligen lika inför lagen när det handlar om att förena arbete och föräldraskap? Tar lagstiftning­ en hänsyn till barnens behov av sina föräldrar, och till föräldrarnas ansvar för barnen, eller är det arbetsgiva­ rens önskemål om hängivna och flexibla anställda som prioriteras när föräldradagarna är slut?

Votinius, Jenny Julén

föräldrar i arbete En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning

Jenny Julén Votinius har undersökt det arbetsrättsliga regelverket kring arbete och föräldraskap i Sverige och EU. Utgångspunkten är att dessa regler, trots tämli­ gen kraftfulla principiella formuleringar, i praktiken ändå påverkas av de könsrelaterade föreställningar om föräldraskapet som präglar samhällsdebatten och den rättsliga argumentationen. Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. I skildringen av föräldraskapets olika faser – graviditet, föräldraledighet, arbete-och-barn – analyseras arbets­ livsrelaterade juridiska problem och konflikter som kan uppstå vid lönesättning, omplacering och rekrytering. Här diskuteras också dagens normer om föräldraskap, inte minst i relation till aktuella biologistiska inlägg om moderskap och kvinnlighet. Studien leder fram till en diskussion om barns och föräldrars plats i ett framtida, alltmer flexibiliserat och oförutsägbart arbetsliv.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

448 sidor ISBN 978-91-7061-044-8

147


Wahlström, Eva

fria flickor före Pippi Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare

Pippi Långstrump är en ovanligt fräknig och rödhårig jäntunge i en bok, men också pussel, kläder, dockor och till och med en isshow. Hennes skapares ansikte får pryda de nya svenska sedlarna – att Astrid Lind­ gren och hennes frimodiga, starka och levnadsglada flickfigur har en unik position i svensk barnlitteratur står utom allt tvivel. 1945, året då Pippi Långstrump ursprungligen utgavs, har rentav utnämnts till den svenska barnbokens födelseår. Men var Pippi verkligen alldeles ensam i sin revolt mot vuxenvärlden? Var hon ens först? Litteraturvetaren Eva Wahlström undersöker den nord­ iska barnboksmiljön under decennierna som föregick den förmenta födelsen, och stöter på två nog så fria och frejdiga flickor. Ester Blenda Nordströms Ann-­Mari och Karin Michaëlis Bibi skolkar från skolan, luffar runt utan övervakande föräldrar, räddar barn och djur, ställer till med diverse hyss och diskuterar frihet och solidaritet, alltsammans före Pippi. Delar av Lindgrens författarskap skriver sig alltså på olika vis in i en mång­ fasetterad litterär tradition av olika idédiskussioner och genrekonventioner.

Trådhäftat mjukband 302 sidor ISBN 978-91-7061-094-3

148

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Arvet från reformationen var långt in på 1900-talet en viktig del av den nordiska nationella identiteten, vilket präglade synen på man­lighet och genus. Hur var det då att vara man och katolik i Skandinavien? Hur för­ höll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om manlighet som fram­trädde i den skandinaviska folkkyr­ kokristendomen? Werner gör en analys av manlighets­ konstruktioner hos katolska präster, ordens­män och manliga konvertiter i Norden 1850–1940. I fokus står frågan hur de manifesterade sin manliga identitet och vilken roll konfessionella och etniskt kulturella aspek­ ter spelade. De katolska prästerna och ordensmännen var förpliktade att leva i celibat och representerade en monastiskt präglad idé om manlighet, som stod i bjärt kontrast både till det familjeorienterade protestantiska och till det hegemoniska borgerliga mansidealet. Vi möter präster och ordensmän från det katolska utlandet som arbetade som missionärer i de skandi­ na­viska länderna men också nordiskfödda präster och lekmän, som var uppvuxna i en protestantisk kultur­ miljö och som på olika sätt försökte leva upp till eller förändra de katolska idealen. De religiösa dygdeidea­ len betraktades som köns­överskridande och allmän­ mänskliga, och det görs ingen skillnad mellan manlig och kvinnlig religiositet. Men samtidigt visar det ana­ lyserade materialet att kvinnlig underordning uppfatta­ des som en självklar plikt som en förutsättning för att männen skulle kunna utveckla sin fulla manlighet.

Werner, Yvonne Maria

katolsk ­manlighet Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. 348 sidor.

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet.

ISBN 978-91-7061-148-3

Centrum för Danmarksstudier 33

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

149


Werner, Yvonne Maria

nordisk katolicism Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv

Trådbundet förlagsband. Illustrerad. 455 sidor. ISBN 91-7061-012-6

150

Den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstift­ ningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus. Missions­

verksamheten var särskilt framgångsrik i Danmark där det sedan 1849 rådde i det närmaste total religi­ onsfrihet. Kring sekelskiftet 1900 konverterade mellan 200 och 300 danskar årligen till den katolska kyrkan, och många församlingar bestod nästan uteslutande av konvertiter. Bland dessa konvertiter fanns många kända kulturpersonligheter, men majoriteten var helt vanliga nordbor. Vad var det som fick människor att söka sig till och konvertera till den katolska kyrkan? Hur beskrivs och motiveras dessa konversioner? Och fanns det några konventioner för hur en konversion skulle gå till? Det är dessa frågor som står i fokus i Nordisk katolicism, som utifrån konversionsberättelser, enkäter, missionsrapporter och debatter ger en färgstark och mångfasetterad bild av katolsk mission och konversion i Norden. Samtidigt tydliggörs spänningsförhållandet mellan »katolska« och »nordiska« värderingar. In på 1960-talet framställdes katolicismen ofta som ett hot mot nordisk identitet och nordiska värden. Den rollen har numera övertagits av islam. För den som idag väl­ jer att konvertera till den katolska kyrkan framstår detta steg därmed inte lika drastiskt som tidigare. I boken analyseras orsakerna till denna förändring, vilka kon­ sekvenser de fått för den katolska konversionsdiskur­ sen och vilka skillnader och likheter som finns mellan katolska konversioner då och nu. Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet. Centrum för Danmarksstudier 6

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


I Sverige är vi väl främst bekanta med Hollywoodbil­ den av vodou (oftast med den amerikanska stavningen voodoo), som den till exempel presenteras i James Bond-filmer: maktgalna präster utnyttjar andebesat­ ta eller zombies till att utföra ondskans gärningar. Genom populärkulturen har många felaktiga och förvrängda uppfattningar om vodou spridits; dess anhängare har till och med framställts som kannibaler. Bilderna av vodou och ­andra afro-amerikanska religi­ oner bottnar delvis i rasism och den fruktan som den haitiska slavrevolutionen i början av 1800-talet orsaka­ de i »vita« nationer. På grund av politiskt och religiöst förtryck har anhängarna under långa tider tvingats hemlighålla delar av sin religionsutövning, vilket också bidragit till utomståendes brist på kunskap och åtföl­ jande ryktesspridning. På senare år möter dock många västerlänningar de afro-amerikanska religionerna på mer positiva sätt: så till exempel dansas salsa till mu­ sik som ofta har santeriainspirerade texter. I blandningen av afrikansk stamreligion och katolicism återfinns ett brett och föga hierarkiskt religiöst spek­ trum, där gudarna är många och personliga, och står människorna och deras vardag nära. Denna bok lägger fokus på vodou i Haiti, olivorismen i Dominikanska republiken och santeria i Kuba, men presenterar också de stora afro-amerikanska religionerna umbanda och candomblé i Brasilien. Därutöver skildras det religiösa arvet från de afrikanska bakongo- och yoruba-folken, som är två av de folk vilkas religiösa traditioner haft särskilt stor betydelse för framväxten av afro-amerikan­ ska religioner.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Westerlund, David (red.)

vodou, santeria, olivorism Om afro-amerikanska religioner

Vodou, santeria, olivorism. Om afro-amerikanska religioner är illustrerad med ett antal unika bilder, varav de flesta aldrig tidigare publicerats. Medverkande: ROLAND HALLGREN JAN LUNDIUS MARKEL THYLEFORS JOHAN WEDEL DAVID WESTERLUND

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad i färg och sv/v. 128 sidor+ färgark ISBN 978-91-7061-013-4

151


Wikander, Ulla

feminism, ­familj och med­borgar­ skap Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919

Den första vågens feminism, kvinnokampen kring se­ kelskiftet 1900, handlade inte bara om rösträtt. Minst lika viktig var den ekonomiska jämlikheten. När det föreslogs att nattarbete för kvinnor skulle förbjudas i en internationell konvention, uppstod en debatt inom kvinnorörelsen om huruvida en sådan särlagstiftning skulle skada jämlikhetskampen. Kvinnors oenighet fördes fram på internationella kon­ gresser, bland annat i samband med de stora världs­ utställningarna. Män på sina kongresser var däremot förkrossande eniga om att kvinnor borde »skyddas«. Deras åsikter segrade. I Feminism, familj och medbor­ garskap görs för första gången en samlad analys av eu­ ropeiska debatter kring denna för samtiden brännande kvinnofråga. Ulla Wikander är professor i ekonomisk historia – Sveriges första kvinnliga professor i ämnet – vid Stockholms universitet. Hon har bland annat skrivit Kvinnoarbete i Europa 1789–1950 (1999) samt varit en av redaktörerna för Det evigt kvinnliga. En historia om förändring (2001) och Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter (2004).

Trådhäftat mjukband med flikar. 408 sidor ISBN-13 978-91-7061-025-7

152

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Hikaru hade studerat på ett av Tokyos prestigeuniver­ sitet och förväntades ta anställning i ett stort japanskt företag efter examen. Istället flyttade han till New York och började i hemlighet arbeta som fotograf. Emi kände sig instängd i Japan där hon inte fick något krea­ tivt utrymme. Sedan hon flyttat till Williamsburg har hon fått frihet att ägna sig åt sina privata konstprojekt (som att fotografera stadsdelens alla män med skägg). Motoko beskriver sig själv som »för macho« för Japan – hon vill arbeta och tycker därför inte att hon passar in i den hemmafruroll som japanska kvinnor i stor utsträckning förväntas anta. Kreativa liv är en etnologisk studie om 16 individer, födda på 1970- och 80-talet i Japan, som fl yttat till Williamsburg i Brooklyn, New York, för att satsa på karriärer inom kreativa sysselsättningar och livsstilar långt från hemlandets konventioner och krav. Sedan slutet på 1990-talet har Williamsburg blivit känt för de många unga kreatörer som flyttat dit från olika delar av världen. Informanterna i denna avhandling får ständigt förhålla sig till hipster-stereotypen och anklagelser om att vara bortskämda och ansvarslösa individualister. Den gentrifieringsprocess som Williamsburg genom­ går påverkar dock ofrånkomligen informanternas bohemiska tillvaro. Informanterna tillhör en för sitt hemland speciell generation. De har givits möjlighet att göra val som inte var tillgängliga för deras föräld­ rar. Men beslutet att följa en alternativ väg för karriär och familjebildning medför också att en eventuell flytt tillbaka till hemlandet inte är självklar. Studien belyser hur en kosmopolitiskt präglad vardag gör många val tillgängliga – något som aktualiserar både möjligheter och hinder, både gränslöshet och gränser.

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

Wiklund, Lisa

kreativa liv Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, Brooklyn, New York

Utifrån ett vardagsnära empiriskt material åskådliggör avhandlingen hur nationell identifi kation aktualise­ ras i ett kosmopolitiskt sammanhang. Japan har ofta behandlats som ett »unikt« exempel, både av forskare och media. Avhandlingen utforskar med denna utgångspunkt hur ett kosmopolitiskt perspektiv kan göra det möjligt att undgå stereotypa skildringar. Här beskrivs individer som bryter mot normer genom att, inte utan uppoff­ ringar, avstå från sina givna sammanhang till förmån för självständigt valda gemenskaper och möjligheter till nya erfarenheter.

Trådhäftat mjukband med flikar. Illustrerad. 240 sidor ISBN 978-91-7061-121-6

153


Årheim, Annette et al. (red.)

resor i tid och rum Festskrift till Margareta Petersson

Den som sätter sig att läsa Resor i tid och rum får för­ bereda sig på hisnande färder över vidsträckta fält: från finstämda parisiska bilddikter till en monty pythonsk spänningsroman, från Fridegårds trälar till rollspelet Warhammer Fantasy Role Play, från den sömniga små­ staden Nässjö till igbo-byar i östra Nigeria. Vi möter resande konst, barn och språk. Litteraturläsande som en egen resa, där läsfärdighet är den nödvändiga bil­ jetten, behandlas från olika håll: i skolan, i samtalet, i läsarens inre. Vi får läsa om indianer och indier, perser och greker – och mycket, mycket mer. Ett försök att fånga litteraturvetaren Margareta Peters­ sons många intresseområden – indoengelsk roman, postkolonial litteratur, global litteraturhistorieskrivning samt litteraturdidaktisk forskning – kan inte sluta på annat sätt än med en omfångsrik antologi, med trettio nyskrivna och intressanta artiklar författade av kolleger från lärosäten runt hela landet. Förhoppningen är att läsaren möts av en och annan oväntad koppling som sprider nytt ljus över det som för professor Petersson sedan länge varit känt.

Trådbundet förlagsband. Illustrerad. 455 sidor. ISBN 978-91-7061-128-5

154

MAKADAM FÖRLAG 

2003–2014


Barbro Östlihns måleri var uppmärksammat i de inre kretsarna av Manhattans konstliv under tidigt 1960tal. Ändå har hon ingen självklar plats i den svenska berättelsen om det öppna 60-talet i konsten. Hur kan man förstå det? Öhrners konstvetenskapliga avhandling för in oss i Östlihns måleri och låter oss följa henne i de vand­ ringar hon utförde i New York med kameran i hand. Studien av arbetet i Östlihns och maken Öyvind Fahlströms gemensamma ateljé är central. Genom analyser av texter, utställningar och kulturella fält i amerikanskt och svenskt 60-tal inringas det rum som på en gång möjliggjorde och satte gränser för Östlihns konstnärskap. Annika Öhrner är konstvetare. Barbro Östlihn och New York är hennes doktorsavhandling.

Öhrner, Annika

barbro ­östlihn och new york Konstens rum och möjligheter

Trådhäftat mjukband. Stort format. Rikt illustrerad i färg och sv/v. 256 sidor ISBN 978-91-7061-068-4

2003–2014 

MAKADAM FÖRLAG

155

Makadam 2014 katalog  

Fullständig katalog 2003–2014.

Makadam 2014 katalog  

Fullständig katalog 2003–2014.

Advertisement