+MagazineFishEco#1 Februari 2014

Page 35

VÅR EGEN +MAGAZINEFISHECO BUSTER JERK ÄR HÄR! För att ha chans att vinna denna Buster Jerk som är färgsatt av Magnus “Mangeboy” Lindgren, så måste du gå in och gilla +MagazineFishEco´s nya Facebooksida. Klicka här nedan för att komma rätt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.