"Centras" Nr. 4, 2012

Page 1KOMMA

LENGVA PAMILTI Model Sax dizainas Vuesse

NESUNKU NUPIRKTI SAX LTL 14.950

>%&8;'$)*%'-"*%?;&")*1$(2%/)@* A#(')+')*-"<#"7'.&<')5

=#(')+')*-"<#"7'.&<')3)8)9?);<%&'%):"?'$"<'$';);<":#'&G';N)@":'?')EO)"*A"':%;)#"&'"$<()'&)A"=@'"=)$C')8F) ;*":#(P) *':$%) 'G<&"=>'?%) ;<":Q'"') '&) #'A'$'"') >&C*G'"') ;=) RS:=?%<'%$T) <J:"=;) =I;'A"&J?%) ;';<C?"P) /"&>";";) *"@"?'$<";) $"=A%B"$<) UA&%:CV) C>%:%@'G>=;) *"$C:'=;P) EF) 9?) "=>GQ'%) ":'=?'$'%) @&'$AB=%;<HP) #'C$%) '$A%) *:"=<=#CP));=)?"'GJ<=#=+)WC'$")0)>:";H;)*&'C<"';"'X)YF)9?)$C&ZA'B"$Q'%)*:'C$%)@"&<&"=>';)4'G<&"=>'?%)@":'") 8FF?6[L7P) \:C9<&%:=]) -F) 9?) >C&"?'>'$H) >"'<:C$<H) ;=) 8) >"'<#'C<H?';P) ^"$=;;') -F) 9?) $C&ZA'B"$Q'%) *:'C$%) C:C><&'$H)%&>"'<H+)^"$=;;'),6F):)<":*%;)G":AJ<=#";);=)G":A'>:'=+)_&%BC><%)*"&C$@'?";N)?"<"#'?"'N)<&"$;*%&<";) '&);=?%$<"#'?";)M;>"'Q'=%<")4>"'$");=)_D`7+ 3,60 mt

!"#$%&'(&'$)&$)*&+'%&,-$)*.&(+$./)*0'%1$)*(')&+23 #"/%0#'' 8"$%0.('19':;<'8=>?=@!'A9'BC'DEFG'H;H;H

!"#$%&'()'*+,-.$"'/,0,1%&%0$'!"#$%"$#&'$())* !"#$%&'()'203.4(0&%0$,-'/,0,1%&%0$'!"#$%"$#&'$*+))* !"#$%&'()'5%,-$6'7'!,)%$"'/,0,1%&%0$'',&-&$*.))*

#"/%0#'' !"#"$%&'()*&+),-.)/0120!)3+)45)6.7)8,8-.-) A.I'I(&%4J.0%.'3%.I-,.K 4445)6'."%&7&50&8

!9"#%:'$');"#%)#'&<=#'()>"&>";"?;)@"?'$<')$"=A%B") .L#I.4$.0,.'91("%20*#%"-,+:3)#"$AC$'=')"<;*"&')DEFF)*:%>G<H) ;=)?"I'"=;'=)G'=%)?C<=)*";"=:JBC)K%&?":ACL'A%)>'C>'=+ 0*'C)!9"#%:'$')I'$@;$'=;)M)G#"&C;$M)*";"=:M);>"'<J>'<C) 4445)6'."%&7&;(227<&7156"<

!9"#%:'$')!+*+0+)-EF,O)`%$<C:"VV"<C)4_17)a)U<":'")3C:+)b6Y)F.,E886666)c"]X)b6Y)F.,E8868E6)9%$<"9<d;9"#%:'$'+9%?)4445)6'."%&7&56"<*

Scavolini. Populiariausi virtuvės baldai


„Vilniaus p iš Ukmerg arketo“ grindų sa „Domus G ės g. 369A jau persi lonas kėlė į aleriją“, P

. Lukšio g.

Taip pat kviečiame apsilankyti „Vilniaus parketo“ salonuose kituose miestuose: KAUNE, Pramonės pr. 8E (NIC centre) KLAIPĖDOJE, Minijos g. 42 (NIC centre)

32.


_O`_*o*!-\*N

!"#$%&'

c&3"8,(-%"#)*%'),-#89%$()

!"#$%&'()*%+*,"-.,"#,%'/)*0%1"'(*2"134*."-(3()*55*6*!"#$

7(*-&8('),-#89%$()*6*3"#:*;&'(*<%&,($&*,&1&<%=(-%"#)*6*!"#%&

!&,%8/,"*,-"')>(-;"9%$"*6*!"#%$

?@<&'";()%()*<%&,()*.-".1/,%;")*6*!"#&&

A-%:%'"1%*3&,"1/*B(1%<#3(*8"1<()&*6*!"#&'

C%&+2#,%)*D!EF05GA*EDH5?!*BAIDJHK*:-#./)*'"-@)*6*!"#&(

C%&+2#,%)*IA7LMM*EDH5?!*BAIDJHK*:-#./)*'"-@)*6*!"#)*

NOP;&,%)*"-9Q%,&8,R-()*$"#'#(1%)*6*!"#)&

S%#(*;&,#*:&-%"#*:@<&',%*J%&,#<($&*'&%*5,"1%$($&*6*!"#)$

5'(<"9%$()T*),%1%#)*%-*'",R-"1#)*:-(U%)*6*<%&'";&*5GA!*6*!"#'*

E%3U%($(*)(3%'%'8(*).%'3&)@)*6*!"#''

L,<%-"%*".%&*JDE*".+<%&,%;V*6*!"#'(

S<%&)"*%-*+&+/1%"%*6*!"#+&

E#-@)*8%,"%.*6*!"#+$

J%&,#<()*3%="%'(*.-%=")*6*!"#+(

L.)<"%:p* '#(* .%-;($(* .#);&W%(* i<@8%4* %-* :"12R,* -&P =#1,",4*2"'3(;&*."%1)/,%\*7"-#(+p*+i*'#;&-i*%-*;&)*."P )%),&':)%;&*%+,-R8,%*%+*)"<(*2%#-(\*["#*.1"'#(3";%*+%(* '#;&-%(* ,&;")* '(-/$(;&* 8#(* 1&':<&)'%(* %-* <")"-%+8"%* '#,&%8%"'W%(*,#-%'%(\* X"%.* <%)"3"* ,%&)%"%* %+* "-9Q%,&8,4* 2%#-4* i<"%-%#()&* ."P )"#1%(*8";.&1%#()&o*!%#$(-8(T*B(1%<#3(*8"1<4*Y[LCZT*I#P -%'(*Y5,"1%$"ZT*B&-,>(-3+%-(*YE%3U%($%*f-%,"'%$"Z*(2$&8,"%*[R)4* ),"1V* .&-* ;R)4* U#-'"1V* .")%&8%"* 8"%.* 8"-+,%* 21@'"%\* Si* 8"-,V*6*8&1&,")*(-%:%'"1%4*(2$&8,4T*8#-%&*,#-/,4*'#),&2%',%* )"<(*)"',@8%#*)#*:";,"T*".1%'8"\*0",(;")*"8%<"%=3#)* -%2()* ,"-.* 1"#8(* %-* <%3"#)* %+'@8%;")\* [#8* <%)* 3"#:%"#* 1"%8(*1&%3U%";&*2R,&',*1"#8&T*,"%*8(3/1*1"#8(*2"13"%T*%'P 3"%T*,&8),%1/T*8#-%&*;#)*)#."*%1:(;%)*<")"-()*3%&'(;%)T* ,#-/,4*2R,%*;"U%"#*),%1%':%T*.",(:R)*%-*$"#8R)q*I%8%#()%T*%-* +i*'#;&-i*<"-,(,&*2R,&',*1"#8&\ X&1%"#$"',%&;)*)%R1(;&*".1"'8@,%*3#*i).R3%':#)*3%="%P '(*<%&+2#W%#)*0&8)%8($&*%-*L#),-%$()*)(),%'/$&*C%&'($&\* X";*%1)/,%)*2&,*8"%.T*$&%:#*:"1%;"*:-"U%"%*%-*,#-%'%':"%\ S%";&*'#;&-@$&*8&1%*%+)8%-,%'%"%*%',&-<%#*)#*,%8-"%)*)"<(* )-%,%&)* ).&9%"1%),"%)o* "-9Q%,&8,")* E('"13")* I-"%'"#)8")* 8"12"*".%&*'&)%2"%:%"',i*8('r%8,V*2&%*)"',@8i*,"-.*<&-)1(* %-*8R-@2()T*%1:";&,%)*2"134*-%'8()*U"%3/$")*s#1<%(*G"'P 9&11%* ".%2&'3-%'"* i).R3U%#)* %+* 0%1"'(* ."-(3()* 5,"1%$()* 2"134*.-";('/)*8-%=/)*8(',&8),&\ C%&'(* %+* '&3"#:&1%(* J%&,#<()* ".+<%&,%;(* 3%="%'&-%4* H%;(*c%'8&<%W%"#)*.";V),@;"%*".%&*JDE*,&9Q'(1(:%$4* .)&#3(.&-:"1&)*-%'8($&*.-%<&-)*.";V),@,%T*"-*,%8-"%*<%)P 8")T*8")*'"#$"*%-*'&i.-"),"T*6*2&",(3"%-%+8"%*.#%8#\ _*3%="%'(*,&(-&,%8"%o*[('")*0"1%'"#)8")*6*".%&*+%;,"P ;&,p*.")"#1%'p*3%="%'(*%),(-%$VT*(*0"-%#)*E%-:/1"*6*".%&* '"9%('"1%'i* 3%="%'(* .-%=V* g?&-")* 3%="%'")hT* 8#-i* +%&;&,* .%-;V*8"-,V*J%&,#<($&*i,&%8/;&*.-";('/)*%-*3%="%'(*%'P 3#),-%$()*",),(<";)\*c#3&'i*$4*1"#8%"*%+2"'3@;")*B&1P )%'8@$&*6*_O`_P4$4*.")"#1%(*3%="%'(*)(),%'/$&\ S%)*'#;&-%)*.%1'")*3"-*'&'#<"18%(,4*0%1"'(*."-(3()* g%H"1('%t`_h*'"#$%&'4T*8#-%()*"8%<"%=3U%"%*%1%#),-#($"*<%)")* :"-)%"#)%4*D#-(.()*:";%',($4*,&'3&'9%$")*$#3"',*)<&%P 8(* .-(,(T* ;(,@<#(,4* &8('(;%'%4* ).-&'3%;4T* ,<"-"#)* )"',@8%(*)#*:";,"*1%'8\ g5'>")Q%('\1,h* 3"1@$&T* 8#-%* $"#* ,-&W%V* 8"-,V* .1",%'";"* %-* ",)8%-#* ,%-"U#T* 6* $"#'()%()* 8"-,()* J%&,#<()* %-* D),%$()* ;"3()*8R-/$4*%-*>(,(:-">4*3"-2"%T*8#-%#()*%').%-"<(*<"P )"-%+8"* >&),%<"1%4* %-* g:/1%4* <"%84h* '#(,"%8"\* d%"* -")%,&* %-* g["#'($(* 3%="%'&-%(* .-%=(h* '#:"1/,($#)T* 8#-%#()* ,%8%;/)* ",&%,@$&*<%)*3"U'%"#*:%-3/,%*%-*;",@,%*-&.-&=&',#($"'W%#)* +"1%&)*8R-@2%'&)*%'3#),-%$")\* 0"1('"#)*1"%8(*1&%3%;(*)#*;R)4*<")"-()*'#;&-%#\

,-./012/02/2#.340567./12 C@,"#,")*?#-&<%W%#) !"#$%#$&'()#*+,*+$&-.# 8397#.340567.:# J%'"*0%8#U@,/* 80472#.340567.:2; ?"2-%&1/*C"%,8#,/ /$0+(*.*'()1$&2(3)-.# X",%"*0&-&U'%8(<" 4$#($'()1$&2(3)-.# <0=>72#.340567.: E"1%"*E"+8&<%W%R,/ ?@9A02B/79"=6C#4/D0/93.: D1&'"*S<(2"%,/ ,-."#.340567./012#!04:E:E02# Y-&81";"*%-*.1",%'%;")Z [#1%#)*C1"3%W8" I&1\*Y]P^Z*_O^*`^a` ,%.(%&'()#*+,*+$&-.# F167./0/; 0"-%#)*E%-:/1" b@3-/*E"-:#U@,/ C@,"#,")*?#-&<%W%#) X",%"*0&-&U'%8(<" [('")*0"1%'"#)8") H%;")*c%'8&<%W%#)* ?"2-%&1/*C"%,8#,/ X",%"*0&-&U'%8(<" J%R'/*!"#$%8"%,/ 0%13"*C@+'%"#)8"%,/ c#:%1/*D-&;%'"%,/ cR,"*S<&38"#)8"%,/ C%8,(-%$"*0"-,%'/'"%,/ G767H.0A0/; L#+-"*A)%."<%W%R,/ [(Q"''"*D&';" C@8%',")*L#:%1%#) @=/126.067./0/; E('","*0"13('@,/ 0"-%$"*I%#-%'" 0"-%'"*b#-"<1%(<" b@2"-,")*d%#-1@) ,3.6:E0 c")"*?#-&<%W%&'/ !*+#(5%6*)#+$&'/5$(.-635

I7D/6-J0/#/.#2!0140 eLf*gH."#3()*.-"8,%8"h c&3"89%$"*#U*-&81";()*,#-%'i '&",)"8(\*7&-)."#)3%',% ),-"%.)'%#)T*-&.-(3#8#(,% '#(,-"#8")*2&*1&%3/$(*)#,%8%;( 3-"#3U%";"\ gGD!IcAh*U#-'"1")*1&%3U%";")*'#( `jj]*;\T*5HH!*`kj_PlOlk\ J&%3/$")*C+m*gL.1%'8*,"<&hT X('),%,#9%$()*.-\*_kfP`_T* JIPO]`O^T*C%1'%#)\ I%-"U")*6*NOOO*&:=\ X"%'"*6*]Tjj*J,\ C%-+&1@$&*6*:";\*g0(1,&'%*n*Gh

K1.90=7#!0.693./0/;


!"#$%&'()*%+ !"#$!"%!&'()* +&,"'.",/0 $"#-/-)*11

"

! ! ?";%'@)*6*g05GBDJh

?";%',($")*6*gfnf*5ILJ5Lh H<&,"%'/)*8(;.1&8,V*g0%9Q&1h*)#3"-(*kN*1%'%$%'%"%*%-*;(3#P 1%'%"%*&1&;&',"%T*,"%.*.",*^*8<"3-",%'%"%*%-*),"W%"8";.%"%*.#P >"%\*H8%-,%':"%*'#(*.%-;,"8(*gs-"'8hT*+i*8(;.1&8,V*%+)8%-%"* '"#$"*:-"8+,%*8('),-#89%$"*%+*3"U@,(*2-('=#(,(*'%8&1%(*"-2"* $#(3(*9Q-(;#(,(*"1%#;%'%(T*(*.":"1</)*)#,&%8%"*<%)"%*8%,(P 8i*.",(:#;(*.($R,i\*C%)%*&1&;&',4*<"-%"',"%*)%R1(;%*3<%&$4* )8%-,%':4*:@1%4*Yj`*9;*%-*`Ol*9;Z\*X"%*<"-%"',4*.")%-%'8%;")* 3%3&1%)T*8(;.1&8,V*i;"'(;"*'"#3(,%*i<"%-%"#)%"%)*2R3"%)o* '#(* (w9%"1"#)* %8%* 8")3%&'%(\* H(>()* g0%9Q&1h* 6* ,@8#)T* 2&,* -@U,%':")*",)"8")*%&+8"',%&;)*.",(:#;(*%-*:&-(</)\*H/P 3%;($%*3"1%)*:";%'";"*%+*.(-(1('(T*-"'8,R-%4T*",1(+4*%',"-P ."%* 6* %+* gE"9-('xhT* (* 8(;.(=%9%$V* #U2"%:%"* .(-(1('%'/)* .":"1</)\

# S<%&),#<"%*gsce5IJL07*v*HAsLJL07h

E%="%'")*6*EL7B!L*JLecD!H ?";%',($")*6*gGL77DJJ5!5h L,),(<")*J%&,#<($&*6*g5!HIuJD*[?h !"#$%&$%*+<%&),#<"%*gs-#%,1";.*v*H(>"1";.h*6*U"%);%':%*2&%* 3"#:%">#'89%"%*$"#8%4*'";4*(2$&8,"%T*."1%&8"',@)*&-3</)* ");&'%'/;)*%',&-.-&,"9%$(;)\*S<%&),#</1%"%*)#8#-%"*$"#P 84*+<%&)()*).&8,-VT*(*).&9%"1#)*3#2#(*,"-'"#$"*8"%.*2#P <&%'/*i<"%-%"#)%&;)*'";4*".@<(8()*-"8"'3";)*)#)%3/,%* "-2"*8"%.*%'3")*);"1%U%";)\ c%&+#,(*;")@<(*8('),-#89%$"*2&%*'#()"%8%()*.-%:&)%',()* 3#2&'/1%4* v* :"#2,&1%4* )."1<()* 1&':<"%* "3".,#($";()* i<"%-%"#)%#()&*%',&-$&-#()&\

_O`_o*ON

l

"

0(3#1%'/*;%'8+,")#(1%4*)%),&;"*g7LcIuh* 3%="%'")*6*?Lfc5DJD*cAHAH :";%',($")*6*gML!AIILh L,),(<")*J%&,#<($&*6*g5!HIuJD*[?h !"#$($%* ;(3#1%'/* ;%'8+,")#(1%4* )%),&;"* g7"-,@h* 6* .",-"#P 81#)*).-&'3%;")*8R-@2%':(;)*");&'@2/;)\*L)%;&,-%+8"* g7"-,@h*:&(;&,-%$"*1&%3U%"*"3".,#(,%*+%V*$"#8%V*)(>V*)8%-,%':"%* )#.1"'#(,()&*&-3</)&\*7",-"#81R)*g7"-,@h*"8)&)#"-"%*6*ll* 9;*"#8+W%(*),"1%#8")*g7"-,@h*"-2"*1&',@'/1/)*g7"-,@hT*8#-%4* 3/1*>#'89%('"1%"%*%+'"#3($";"*'%+"T*&)"',%*)(>()*'#:"-%'/$&* 3"1@$&\*I(8%#*2R3#*)#8#-%";"*$"#8%*3"-2(*=('"*"-2"*",-"'P 3";"* >#'89%('"1%* <%&,"* $R)4* 8'@:(;)* %-* 8%,%&;)* "8)&)#"P -";)\*!"#$($%*g7"-,@h*6*$"#*."8&1%#%*i*g5'H,@1&*[?h*)"1('V\ #


7$%,(*)3&

?";%'@)*6*gI5L*0Lc5Lh ?";%',($")*6*g0AcAHAh E%="%'&-%)*6*D!c5GA*scL!MAJ5!5 gI%"*0"-%"h*i8R'%$"*,(2#1()*)/3/$%;(*&-:('(;%8()*."%&+P 8")\* X/3/T* '&3%3&1%)* 8-/)1")* %-* ),"'3"-,%'%)* 8-/)1")T* 8#P -%&;)*2R,%'()*'&.-%&8"%+,%':()*8(8@2/)*",-";()\*A*'#(* -/;(* '#(1@3U%(* 8";.(* %-* -"'8,R-%4* )%;&,-%$()* "-2"* ")%P ;&,-%$()* .-%81"#)(T* "-* 2#)* .")%-%'8,"* (w9%"1%T* "-* '&(w9%"1%* .(="\*7":-%'3")T*.":";%',")*%+*9Q-(;#(,(*.1%&'(*<";=P 3&1%4T* ".%2-/U%"* .&-%;&,-(* >(-;V\* J"%8"',@)%)* &1&;&',")* 6*(3%'%"%*".;#+"1"%T*8#-%#()&*)#)%.%'"*.",(:#;(*.-(."P :"'3"*%-*1%'%$()\

$

$

' ?";%'@)*6*g0\L\H\H\L\Hh*

?";%',($")*6*g0AcAHAh E%="%'&-/*6*7LIc5G5L*ecye5AJL s(-;()*"-9Q%,&8,R-"*<%&'#*;(),#\*g0\"\)\)\"\)h*6*,"%*'"#$"* 8(1&89%$"T*8#-%V*2&'3-(<&%*g0(-()(h*)#8R-/*7",-%9%"*e-z#%(P 1"\*I"%*)&89%'/*)(>4*)%),&;"T*8#-%V*.".%13(*),"'3"-,%'%)*8-/)P 1")T*'&3%3&1%)*8-/)1")*%-*),"1%#8")\*s(-;"*",-(3(*8(;."8,%+8"* %-*)#<"13@,"T*,"W%"#*-@+8R)*.$R<%"%*%-*1%'%$()*"#3%'i*3"1%$"*")%;&P ,-%+8"%\*X-"+,#)*$#()%"*"%+8%()T*%+8%1%()T*%,*)#3"%:),@,()*)%R1/)T* $()*3&8('),-#($"*1%'%$4*&),&,%8V\*H/3%;($%*3"1%)*6*%+*.(-(1('(T* (* @."W* ;%'8+,%* ".;#+"1"%* 6* ,"%* "#3%'%(* %-* 8";+"1(* 3&-%'%(* -&=#1,",")\

'

%

%

?";%'@)*6*gHIc57Dh ?";%',($")*6*gc50LEDH5Ah E%="%'&-%)*6*?5eHD77DtLH*fLCeHA gH,-%.&h*6*,"%*'"#$"*)1"'8%($%*)%),&;"T*8#-%()*"#8+,i*%-*.1(,i* <%)#(;&,*:"1%;"*.-%,"%8@,%*.":"1*.(-&%8%#)\*[()*2-#(U")*6* "1%#;%'%'/)*$#(),()*"2&$()&*3#-4*.#)/)&T*,"3*:"1%;"*8#-P ,%*%3&"1%")*3<%.#)&)*8(;.(=%9%$")\*I"%*'"#$"*+<%&)()T*8"%.* &);%'/)*+%#(1"%8%'%(*%',&-$&-(*3"1%&)T*%',&-.-&,"9%$"T*"#8+P ,V*:-"w'p*<&-,p*)#)%&$"',*)#*8(8@2%+8%"#)%"*,&9Q'(1(:%$"\* H%),&;"*gH,-%.&h*,%'8"*,%&8*)<&,"%'&%T*,%&8*;%&:";"$";*%-* @-"*)8%-,"*2&,*8#-%"%*'";(*3"1%"%T*,"%.*.",*<&-)1(*%-*<%&+(P )%(;)*&-3</;)\*[%*.#%8%"*3&-"*)#*)1"'8%V$"*)%),&;"*gC&1"P -%"hT*,"3*)%R1(;"*)#*,(8%#*."W%#*),%81#o*^O*gD9(1(-)@),&;h* U<%1:"'W%4T* ;",%'%4* %-* ",).%'3%'W%4* 1"8#(,4* )."1<4* ),%81#T* 8#-%)*:"1%*2R,%*)8"%3-#)T*;",%'%)*%-*'&#,-"1#)\*X"-8")")*6*%+* -#3(*"-2"*$#(3(*"1%#;%'%(\

& ?";%'@)*6*gHILGXh

?";%',($")*6*gJ5C5!?*E5CL!5h E%="%'&-%)*6*!LIBL!LH*uA!?LH E%="%'&-%)*%+*H%':".R-(*!",Q"'")*u(':")T*8#-%)*2&'3-(<&%* gJ%<%':*E%<"'%h*_OOj*;&,"%)*)#8R-/*8"<()*),"1&1i*gf(11&hT*,pP )%"*2&'3-"3"-2%"<%;V*)#*+%#(*%,"14*:";%',($#\*I"%81%"%*gH,"98h* Y1%&,\*8-R<"Z*."<"3%',")*:";%'@)*)#)%3&3"*%+*,-%$4*)8%-,%':()* )."1<()*'",R-"1"#)*;&3U%(*),"1&1%4T*8#-%#()*g:"1%;"*%+3/),@,%* %-*)#8-"#,%T*8"%.*1"2%"#)%"%*.",%'8"h\ !\*u(':(*),"1&1%#()&*gH,"98h*-@+8#)*&1&;&',")*@-"*,&8),R-"\* I"%* ,-@)* ),",@2%'i* (Ui* .-%;&'"'W%()* 8('),-#89%$()* %+* '",R-"P 1"#)*;&3U%(*)#*)."1<(,"%)T*i<"%-%4*:@1%4*."3/81"%)\*[")*:"1%;"* %+3/),@,%* %-* )#8-"#,%T* 8"%.* 1"2%"#)%"%* .",%'8"\* X"%.* %-* 8%,%&;)* +%(*3%="%'&-%(*8R-%'%";)T*+%&;)*3<%&;*(2$&8,";)*2R3%':")* +1"8&1%)*.(&=%$()o*;V)1%()*,#+,#;()T*:";,()*%1%#=%$"T*,&9Q'(P 1(:%$"T*,-"3%9%$"T*;&%),-%+8#;")*%-*,<%-,")*.".-"),#;")*6*<%)"%* ,"%*8"12"*".%&*8#81#;(*%-*'(),"1:%$()*$"#);V\

&


) ?";%'@)*6*H75!IDJ{H*gfA5H*ED*cAHDh

?";%',($")*6*gDEcLh E%="%'&-%)*6*0LHH50A*0AcAMM5 D);%'/)* 3%="%'(* .-%&1"%3()* @-"* 3<%\* 7%-;"T* ).%',&1&%* -&%8%"* ,%8*,R-%(*%-*,%'8";4*;",;&'4\*fR,&',*,(3/1*`_O}`_O}N]*9;* 3@3U%(* ),"W%"8";.%)* :-&,")%&'%)* ",-(3(* .#%8#)* <"-%"',")\* f&,*@-"*),"%:;&'"*6*).%',&1/*",%3"-(;"*'&*.",-"#8#)*-"'P 8&'VT*(*.")."#3#)*.%"'%'(*.&3"1V\** L',-"T*+%()*:&(;&,-%'/)*g3/U/)h*".3"%1"%*'"#3($";%*."1%P )"'3-(*1"8+,"%\*I"%*#U;%-+,"*;&3U%":"T*8#-%"*8"3"%)&*".8"1P 3"<(*'#(),"2%V)%")*J%#3<%8(*~C*1"%84*8(;(3")\*I(8)*3/1* )(3-#;(*%-*2&:"1%'/)*)."1<4T*>"8,R-4*i<"%-(</)*.")%-%'8,")* +.('")* 3/),(;")* <&-,%8"1%"%T* iU";2%"%T* 1&(."-3(* -"+,"%)* %-* ",)%,%8,%'&*,<"-8"T*,\*@\*%:'(-#($"',*8"'('%'&)*).%',&1%4*:"P ;@2()*,"%)@81&)\*[%)*,-"8,#($";")*8"%.*g:";,()*8R-%'@)h*%-* '"#3($";")*3/1*$";*2R3%':(*;&'%+8#;(\* )

(

( ?";%'@)*6*Xc{HJLH*gHsLIIAh*

?";%',($")*6*gDEcLh E%="%'&-%)*6*scL!GDHGA*f5!sLcF s-"'9&)9(* f%'>"-|* )#8#-,"* )(>"* gH>",,(h* Y%,"1%+8"%* g)>",,(h* -&%+8%"* g'&."81(,")hZ* 6* ,"%* "%+8%"%* '&,<"-8%':(* ;%'8+,#;(* ,-%#;>")T* (* ",)%)/3#)* 8R'")* ",)%-&;%"* <%)%+8"%* '&,%8/,#* 2R3#* Y8"%.* :"1%;"* ,%8/,%)* %+* gD3-"hT* ,"%* .")1/.,4T* 2&,* %,%'* )#3/,%':4* %'U%'&-%'%4* 8('),-#89%$4* '#(.&1'")Z\* X-/)1")* gH>",,(h* ",-(3(* &1&:"',%+8"%* g'"#3(,")hT* ,"-)%* $";&* 2R,4* ",)%)."#3#)%()*"%),-4*%-*"',*$(*<@8),"'W%4*:@<&'%;4*1%&8"P '()\*H"<(*8R-%'%#*gH>",,(h*s-"'9&)9(*f%'>"-|*%-*</1*i-(3/* &)V)* .",(:#;(* )";.-",()T* 8#-%* @-"* '&* ,%8* %',-%:#($"',%T* 2&,*%-*3"-*'&-&:/,"T*;&%),-")\

!*

!* ?";%'@)*6*gfLfuJA!h

?";%',($")*6*gEDEA!h E%="%'&-%"%*6*gBLccu*n*GL05JLh ?"-)"#)*3%="%'&-%4*3#&,(*gB"--@*n*G";%1"h*)#8#-,"*%+)8%-,%P '/*<"=('4T*)(3(*<"=4*%-*8/3#W%4*8(1&89%$"*gf"2@1('h*6*,"%* %,%'*)<"-2#)*gE&3('h*)#;"'@,()*g)<&,"%'/)*1"#8&h*.".%13@P ;")\*S%&*'&.".-"),%*:";%'%"%*%+)%)8%-%"*-"',@,"T*")%;&,-%+8"T* ",-(3@,4T*);#'8"'W%"*>(-;"\*m*$#()*U%R-%',*)#)%3"-(*i).R3%)T* 8"3*,"%*#'%8"1R)*-"'84*3"-2(*:";%'%"%\*A*%+*,%&)4*6*,"%*)#P 3/,%':4*"1:(-%,;4T*."U"':%()*-(,"9%'%(*1%&$%;(*;&,(3%8()*%-* %1:()*8R-@2()*-&=#1,",")T*.-%)%3/$#)*<"%=3#(,/)*%-*%+,<&-;/)* '&),(8($"',%&;)*8R-/$";)T*8#-%&*;%'%*i<"%-%"#)%#)*i8</.%;(* +"1,%'%#)o*'#(*7%&,&-%(*f-#&:&1%(*f"2&1%(*2(8+,(*%8%*;%'8+,4* =(;+%'%4*2",4*.(-()T*8#-%V*B"--@*"</3"<(*jP"$";&*3&+%;P ,;&,@$&\ !! ?";%'@)*6*gILLGh

!!

_O`_o*ON

]

?";%',($")*6*g7AccAh E%="%'&-%)*6*05GBDJDtLH*GLMML!5?L g7(--(h* ),"14* 8(1&89%$V* .".%13/* '"#$(8")\* I"%* '"#$")%)* %+P ,%&)%";")*),"1")*gI""9hT*8#-i*)#8R-/*$"#'")*%,"14*3%="%'&-%)* 0%9Q&1&t")* G"=="'%:"\* H,"1<%-+i* :"1%;"* %+,&;.,%* '#(* `Tj* ;&,-(*%8%*k*;&,-4*%1:%(T*(*$(*.1(,%)*6*OTj^*;&,-(\*I"%*:";%P '@)T*8#-%";&*i8R'%$";%*.-"8,%'%"%*'"#$4*>(-;4T*;&3U%":4*%-* ,&9Q'%'%4* ).-&'3%;4* -&%8"1"<%;"%\* [%)* :";%'";")* %+* &#P 8"1%.,(T*8#-%(*;&3%&'"*,";)%T*<%&'"1@,/*%-*)(3-%4*",)."1<%4\* 0&3%&'"* ."3&':%";"* ".1%'8"%* '&8&'8);%':()* "1@<()* )1#(8)'%#T* ,"3* .":-%'3%'%)* 8"-8")")* ",-(3(* '",R-"1%"#* %-* 2&<&%8*'&)%;",(*<%3%'%(*$#(3(*"1%#;%'%'%(*-/;(\*


7$%,(*)3&

!" ?";%'@)*6*gHL0Lh

!"

?";%',($")*6*gsJAeh E%="%'&-%)*6*Ge!A*scA00BDcMLH E<%:#1&%* 1(<"%* gH";"h* 2R3%':")* %+)8%-,%'%)* ),%1%#)o* "%+8%()* 1%'%$()T*i8</.,()*]P($(*3&+%;,;&W%(*%-*+%#(1"%8%+8"%*%+1&'8P ,()\*C%&'(3"%*i,"%:%()*"2%*)%R1(;()*<&-)%$()\*7%-;()%()*<&-P )%$()*+('"%*.":";%',%*%+*X"'"1&,(*-%&+#,;&3U%(*Y,-"3%9%'/* .(1%-#(,"*"-2"*'",R-"1%*".3"%1"Z *8%13";%*$%&*)#>(-;#($"*:"1P <R:"1i*%-*i-/;%'"*"#3%'%(*"-2"*'",R-"1%()*"-*3%-2,%'/)*(3()* 3"':V\ L2%&$4* <&-)%$4* :"1<R:"1%#()&* @-"* 3<%* 9&',-&* .&-)8%-,()T* +<&1'%"%* %+1&'8,()* .1(8+,/) * $()* ".<%18,()* "#3%'%#* "-2"* '",R-"1%"* "-* 3%-2,%'&* (3"T* 8#-%V* :"1%;"* '#;"#,%\* d%#U%'%(* ",-";"*-&:#1%#($";"T*1&',%'/T*$V*:"1%;"*#U)%)"8@,%*)#*."P ,"1@'/)*3/U&\

!# !# ?";%'@)*6*CLJ?A0A[A*HILJLH*gHDL~h ?";%',($")*6*gEDEA!h E%="%'&-%)*6*[DL!LHP0Lc5D*0LHHLeEtLH H#3&3";"$"%*8/3&%*gH&"~h*)#1"#8#)*)/8;/)T*3%="%'&-%)*[&P "'")P0"-%&*0"))"#3t")*)#8R-/*),#12%'";V*<"1:(;($(*),"1V* gH&"~hT*8#-%(*),"1<%-+%)*%+*<%)4*8"3"*'(-)*)#8#-,4*,#-2R,*@-"* <%&'")* i).R3%':%"#)%4\* !"#$V$i* ),"1<%-+iT* 8#-%)* %+)%)8%-%"* ,(8%"* .",* &1&:"'9%$"T* -"w'#(,#;#* %-* +%#(1"%8%+8#;#* 8"%.* %-* 8/3/* gH&"~hT* )#3"-(* <%&'%',&1/* <%&',%)"* Y$(8%4* )"'3R-4Z* %8%* _]O* 9&',%;&,-4*%1:%(*.(-9&1%"'(*.1(8+,/T*8#-%*'/-"*)#,<%-,%',"*$(8%(* -/;(\* 5+* 3%3U%"#)%4* .")"#1@$&* ,(8%(* ),(-%(* Y`_* ;;Z* .(-9&P 1%"'(*1"8+,4T*8#-%&*+,";.#($";%*).&9%"1%"%*gE&3('hT*.1(8+,/* %+.$"#'";"*<"'3&')*W%#-8+1&*%-*",-(3(*1&':<"*%,*".,"8#)*(-P 1"%<%(*)."-'")\ !$ ?";%'@)*6*g7DL!eIh

?";%',($")*6*gEc5LEDh E%="%'&-%)*6*05X5*LHIAc5* E%="%'&-%)*3"U'"%*gU%R-%*i*3"%8,#)*8%,(;%)*"8%;%)h\*0%8%*L),(-%* <%=%$($&*+%"*.-");&*6*1"#8(*),"1&1%(*g7&"'#,h*.-($&8,")\*s%=%P (1(:%'%"%*1"#8(*2"134*.(-&%8%"%*."<&-W%";%*),%.-@2/;%)\*I"%.* ",)%-"3(*;")@<#)*'&3%3&1%(*g7"'&,,('&h*>(-;()*.":-%'3")T* 8#-%#(*",%3#(3";"*3#(81/*D'=(*0"-%*8R-%'%#%*6*),#1.&1%";)T* 8#-%&* 9Q"-"8,&-%=#($"* 0%1"'(* :",<&)\* X"%.* %-* 8&1%4* U&'81%'%P ;(*)%),&;4*",<&$#T*i*.":-%'3V*i),",@,")*<";=3%)T*'#3"U@,")* 81")%8%'&*U"1%"*)."1<"\*L.)8-%,"%*g7&"'#,h*2R3%':"*'&2&;"P 3%':4*3"%8,4*$/:"\*X"<()*),"1&1%)*)#*U"1%#*"-2"*+<%&)%"%*.%18#* 3"U@,#*1%&,(*"1%#;%'%(*.":-%'3#T*<";=3%'&*"1%#;%'%'&*8($"*%-* "1%#;%'%'%#*),"1<%-+%#\*

!$


!' ?";%'@)*6*gH75cAHh

?";%',($")*6*gEc5LEDh E%="%'&-/*6*L!IA!5L*LHIAc5* !&,*%-*;"U";&*(2$&8,&T*8#-i*),%.-%"%*<"-U(*$(*>#'89%$"T*:"P 1%;"* %+-&%8+,%* g",)"-:%V* .-($&8,(* &1&:"'9%$Vh\* ?"'"* '&'#P )./$";#*$#3&)%#*L',('%"*L),(-%*."$#3%'"*+%(*),"1(*",-";VT* )#8#-3";"*3%'";%+8VT*'#(*.",*.":-%'3(*%8%*<%-+"#)*"#8+P ,@'*8@1"'W%V*$/:V\*?%1%()*),"1<%-+%(*i-"',()*",-(3(*8#-%"'W%()* ,(8%(*)R8#-%(*i).R3i\*H,"1")*)#*2"1,#*3"U@,(*1%&,(*"1%#;%'%(* .":-%'3#*%-*-"%U@,#*2"1,#*3"U@,(*"1%#;%'%(*),"1<%-+%#\* !&

!' !& ?";%'@)*6*gGL!LHILh

?";%',($")*6*gfnf*5ILJ5Lh E%="%'&-/*6*7LIc5G5L*ecye5AJL 7",-%9%"*e-z#%(1"*1"#8(*2"134*/;/)%*.-"3/3";"*'#(*.%',4* -"+,4* ,&;()T* (* %3/$V* ",:"%<%'(* %-* i8R'%$(* ",)%U<&1:3";"* i* ,-"3%9%'p*%+<"%=3VT*'(-)*$"%*)#,&%8/*-@U,%':(*+%#(1"%8%+8#;(T* .&-* 3"#:* '&.")%3#(3";"* '(),"1:%$()* i,"8"%\* [V* i8</./* C%&'()*),%1%"#)*.@'%;")*)#*3&8(-",@<%"*:&(;&,-%'&*>(-;"\* X(1&89%$V*.".%13(*),"1&1%4*")(-,%;&',")*%-*.":"12%'%"%*8(;P .('&',"%*%+*.1%&'%'%4*8('),-#89%$4\

!% !% ?";%'@)*6*g0AEDc!h

?";%',($")*6*g7AccAh E%="%'&-%)*6*75DcA*J5HHA!5 X(1&89%$V*g0(3&-'h*i8</./*:-@'"*:&(;&,-%'/*>(-;"*6*8<"P 3-",")T*%-*.".-"),"*%3/$"*6*$(*$#3/$%;")*&-3</$&\*I"%*)&8P 9%'%)* &1&;&',")T* 8#-%)* 8"-,($")%T* 8#-3";")* )8%-,%':4* ;&P 3U%":4T*)."1<4*%-*.")8%-,%&)*(2$&8,#)\*A2$&8,"%*6*).%',&1/)T* ),"1<%-+%"%T*1&',@'()*6*)8%-%")%T*2&,*$4*.-(.(-9%$()*Q"-;('%'P :()T*(*>(-;()*3&-"\ I"%*)#8#-%"*",<%-VT*)&:;&',%'p*%-*1"'8)W%V*.-(:-";VT*8#-%()* ,%8)1")*6*&-3<&)*".%."<%3"1%',%*.")%,&18#)*"%+8%#)T*&1&:"'P ,%+8#)*U&'81#)T*'#)"8(;#)*:-%&U,4*1%'%$4T*)#2,%1%()*".3"%1()* %-*8(8@2%+8(*3%="%'(\*S%*)%),&;"*1&%3U%"*1"%)<"%*8#-,%*%3&"1%#)* &1&;&',4*3&-%'%#)\*I"%*3"%8,")T*8#-%)*U%'(T*8"%.*.-%)%3&-%',%* .-%&*2&,*8(8%(*8";2"-%(\* !%

_O`_o*ON

`O

!) ?";%'@)*6*gIcLGDcuh

?";%',($")*6*gEc5LEDh !) E%="%'&-/*6*DJD!L*0L!sDcE5!5* 5+*8(8%4*)<"$('%4*:%;/*3%="%'")q*!"#$V*%+)8%-,%'%(*gE-%"3&h* 3%="%'&-%4*.")"#1%(*'"-p*D1&'V*0"'>&-3%'%T*;",@,T*i8<&.%"* 2%(1(:%$()*%-*'",R-"1%4*),-#8,R-4*.")"#1%"%T*2&,*)#*#U#(;%P '(;%)* %+* 8(;%8)4\* !(-)* ),"1")* gI-"9&-@h* :%;/* %+* '&"%+P 8"#)* "1:(-%,;(T* %+* &);/)* $%)* 6* %+)81%3p)* <"'3&')* 1"+&1%)* %+*"'%;"9%'%(*w1;(T*(*:"1*'#(*1%&,"#)*".)#'8p)*3&2&)%)* %+*8(;%8)4\*H,"1&1%)*gI-"9&-@hT*8#-%";&*'&,*),-#8,R-"*8#-%"* )8@),#;(*i).R3iT*+%#(1"%8%'%(*3%="%'(*.")"#1@$&*",<&-%"*8&P 1%V*'"#$"%*8"12"%\*X"<()*),"1&1%)o*;",%'%)*2"1,")*"-2"*$#(3")* 3"U@,")*1%&,(*"1%#;%'%(*),"1<%-+%)*%-*8('),-#89%$"\*!"#"$%&%'()*#+,)'

-%./)'()*#+,)'

0&,.)'()*#+,)'

!"#!$%"&

#!

1.23%)'()*#+,)'

4,"5)'


89:2#,)'

!"#$"%&'(')*$'+',-.//$%$'012&)3.4 !"#$"%&'3&*$%5$6'7)"$%$/'-.//$%$'")'8&9:'012&)3.;$/' /<'=)>"%?<'!"$#<@'A)$%B&"/'2"9&<C.$<DE<CC".%$/@'-"C5).D 5$/'7.$FC.;$/'")'0C">.)"/'!<%B$%$/ A&F&?)$G$/'+'H)"B$/'I$"?%.C"/' J".F$'+'K"<L&)3$/@'M$)C#&'?N'OPQ

!"#$%&"'()$*&+,-"(#.# /0*1#2%'"# 3,%)"-% )%4%3,5"$,0*( '(%)*+,-(.%/,)0+.%12,%+*-/2/%/3+%2+4546%7/2+/+4%-*)4328 +-,)9(:/% /+)-*(7(/% ;<=*2>% 2/?4% ;*=4)-/+(0),% 74@(A-(,% >% 0*(=42% B*3;-/?(=4% 74-*()(,2C% 7/5/-B/% +()-4=2% =*;@(/8 54=2C% (02)(-+(3(,% ;<=*2(,% 0(,4D/()(3(/=% =*3,(E% F43(42% (-% ?(-+,?<2% /7;/(D/(% 3/,;4+/2% 3/+A-/D,2% =/-=,-/2% 7,()(/(% 7/)*(G(/%7DH+*D*2C%7/;/-4%:.%2(*3/2%/=@(3/(%=/;(35/2E%IJ8 =43(35/(%7/2(-(3)+/%&2&*$)%67,)%D/(7+(3<2%=*;(*3/%2,+*()(/% :/(% ?(*3% +()% K,3)9(3L% -*()0=LC% B/D+.% 3(0.% (-% 7DH0(.% 5/,2(42%

2(*3.%7D4)0+,=42%?(-2+/%;<)(354=(2%7D4)0+,=4=(2%*)2748 3,4+(%0(,4D/()(3(/=%=*3,(C%2)D(2+(%/3+-(3*(%0?(*2/(E M+)-*(7)(+*% ;<=*2>C% )/;% 3/=*% 3<-/% +*D*?(N4-(/,2C% ),-(4% ),D+/2%;/@3,42*%3/=,42*%D*=(/%?(2J%7/+/D7.%(0;<2+H=J%(-% B/D;.%4-(*3+/9(:JE%O/(%3*+,-(+*%+4%?(2.%)*()(/=4%4B:*)+4C%:A2.% 3/=/(%?(-2+/%;/,5(/7D/3(/(2%(-%;/,5(/K,3)9(/(2C%4-(*3+,4+/(2% >%?(2/2%3/=.%N43/2C%),-(42*%=/D43,%=*;(+,4+(C%B*3;-/,+(%(-% +(*2(45%BA+(E


#PQR8(/(2(/(2% B,?,2(.% /-)D(;@(.% +*-(+4-(:4:*% 7/2+/+H+/2% D(/,;(0)/2% 5-/().% /+5(=(=4% 2+(D(/,2% 7/2+/+/2% /;-*2,% S/-DN4% 5/+?<% #R"% ?(2,4=*+% B,?4% ),)D,2% 3/=/2% +-(,)0=(3542% T-H3?(G4%)/(=*D(4%7-(*7D/,)42%0(-;H:*E%UD/+A2%7-(*)(3(/(%D/(7+/(% 2D*7(/% =/@4% /,)0G(4% 7/+/D7/2% B*(% -4=B4% K4-=42% 3/=4% 7D/3JE% V(;@(J:J% 3/=4% (2+4-(:42% ;/D>% :(2% /+D()4% ;/,5(/B,G(4% K,3)9(:J% 2,% 3,4=4:/=/(2% )/=B/-(/(2% /-B/% =/@HG(/(2% 2+,;(:42%+(74%/7/-+/=*3+/(2C%)4D%#WP"8/(2(/(2%7/2+/+/2%B,?4% 7*-+?/-)H+/2%>%?(*3/(%0*(=/(%2)(-+J%3/=JE !""X%=*+/(2C%)/(%YZ*22/3/%[\]4-)*^(7-/;<:4%7-4:*)+/?(8 =4%;/-B,2C%3/=4%BA)D<%B,?4%(+(3%B/(2($%2),-;(%(04-<%(-%?(;,2C% 7(D3/2%=/@HG(.%)/=B/-<D(.%3*DH5(4=(2%5-(3;(=(2%B*(%B*?*()% 3*-*()0=(354=(2% (2+4-(3<=(2% ;*+/D<=(2E% _(3),4+42% 2(*342% 2,% 7(5(/% +/=2(/(% ;/@H+/% /7;/(D/% D/B(/,% 7-(=(3<% 7/)*D<2%

!"#!$%"&

#&

-*2+4-/3J% 3*(% =(*2+(*+(0)J% BA2+JE% O/(7% B*BA+.C% 7D4)0G(/2% 3/=4%7D/3/2%B*(%>%0(/,-L%3,)-*(7+/2%K/2/;/2%2/,D<+J%;(*3J% 7/2)D*(;@(/%B*?*()%2+*B,)D(35J%0?(*242%2-/,+JE `/=4% 7-(*)(3(4% K/2/;4% -*34?/9(:/% B,?4% ?H);4=/% /+2(8 @?*D5(/3+%>%2/,54+(3.%7/2+/+.%2+/+,2JC%),-(2%5/D(4:/%(-%0(/=% 7/2+/+,($%B,?4%7/0/D(3+(%7D/2+()(3(.%D/35.%-<=/(C%/72/,5(3<2% 5-4+42%B*(%;/@H+4%=*+/D4%7/?(-0(/(%3,4%-,;4:4%2=(D+/(3(4%7/8 D/35(.%B*(%2J-/=.a%/+-*2+/,-,4+42%7DH+42C%2=(D+/(3(4%BD4)*8 D(/(%B*(%7/)*(2+(%+,-<)D/(E%`/=4%?(;,2%B,?4%7-/)+(0)/(%?(2/2% (05-(/,+/2C%-A2H2%(0)/2+/2%;/,5(/,%3*(%"CQ%=%B*(%2,+?(-+(3+(% :4% 7/=/+/(E% `/=4% 9*3+-*% B,?4% 2,-(3)+/% 7D(*3(3<% 2+-,)+A8 -/C%D*(;@(/3+(%2,),-+(%)*+,-(2%*-;?(,2%)/=B/-(,2%+-(:,42*%7(-8 =,42*%3/=4%/,)0+,42*E%O/=(34%(-%)-423(*2%7/0/D(3(=/2% (0%-H+(3<2%3/=4%7,2<2%D*(;4%2,)439*3+-,4+(%0(.%)/=B/-(.%


89:2#,)'

;<=*2(4%9*3+-J%>%/+3/,:(3+,2%@(;(3(,2%+(*2%?/)/-(3*%2(*3/E b%3/=J%7/+*3)/=/%(0%7-(*/35(4%@*35(/3+%+(*2(/(%>%2?*+/(3LE% ]4=B4%K4-=42%7D/3/2%H-/%7/2D<7+/2%+-()/=7(.%;-/B,@(3(.C% ),-(.%5HD(2%D/(723(0)/(%2(/,-<:/%*(3/3+%3,4%><:(=4%D(3)%)/=B/8 -(4%5/D4C%-H+(3<:*%2(*34:*E%_4)2%27-*3;(=/2%7-(+/()H+/2%?(2,48 2*% )/=B/-(,42*% +(*2% 7/2+/-J:/% 2(*3/E% I?*+/(3<% H-/% /+?(-/% >% D/(7+(3L%B*(%7*-%2+()D(3*2%;,-(2%>%7/2+/+4%5/D(3<:*%;/DH:*%*2/3+>% =/@J% )(*=*D>C% ),-(/=*% /,)0+(% B/=B,)/(% ;*35(/% 7D()/2% 2,8 7/3G(.%3/=.%2(*3/2E%c0%?(*342%D/(7+(3<2%7,2<2%7/+*3)/=/%>% 2+,;(:JC%(0%)(+42%d%>%-AB(3LE%b%/B(%0(/2%7/+/D7/2%5/D(=/%7/+*)+(%(0% /B(*:.%2?*+/(3<2%5/D.E%c0%0(.%7/+/D7.%2)D(3;/3+(%3*+(*2(45(3<% 0?(*2/%2,;/-4%7/7(D;4=4%+A-(4%(D(,N(:JE%`/,:42%B/D+/(%;/@H+42% J@,4D(3<2%5-(3;H2%B*(%D/(7+/(C%?*;/3+H2%(0%-A2(4%>%?(-0.C%(-%DH8 5(42%B/D+42%2(*342%B*(%5-(3;H2%?(2/=*%3/=*%/+27(3;(%;(*342%

0?(*2J%7*-%?(2J%:4%5HD>E%`*+(*2(45(3<%0?(*2/%2,2+(7-(3/%?(2(0)J% -/=HBLC%+?H-/3G(J%?(2/=*%3/=*E e4)4D(3(/=*% /,)0+*% >-*35+/2% ;(;*D(2% ?/D54=/2(2% /)=*3(8 3<=(2%5-(3;(=(2%2,%?(-+,?*%B*(%2)/DB(=4%7/+/D74=(2%7/2+/+4% 5/D(3<:*%;/DH:*E%U/3/0(/(%2,7D/3,4+/2%7/5-(3;(3(2%=(*5/=/8 2(2%2,%-(*0,+=*;@(4%;-/B,@(3*C%3,)-*(7+/%>%)(*=JE%V,%=/8 @*23(%=(*5/=(*:(%2,%/+2)(-/(2%?43(42%)/=B/-(/(2%>-*35+(%+-*8 G(/=*%/,)0+*%74%2+()D(3*%7/2+45*%+(*2%2+454%DH5H:*%>-*35+,% 7//,)0+(3(=,%/,5/D(:42%/72,7+H:*E `/=4%),D=(3/9(:/%d%+*-/2/%/3+%2+454E%S(/%:/,+(*2(%DH5%`(,8 :4-)4% Y,-B/3(2+(3(4% 7/2+/+.% =(0)4^% ,@,4?<:4:*C% ),-(4:*% 5/D(% -/=(/(%5,-)034+(%)/?J%/-B/%7/;(-B<+(%24;(3(3),%2/?4%7(D3/8 =*%5<D(.%(-%)(+.%;*)4-/+H?(3(.%/,5/D.%7/-)*DH:*E%f*+/-7(0)/2% 2/3+H)(2%2,%5/=+/%2/?4%3/=,42*%d%;26)E


R&3&C"%"/'$<3SF$/

!"#!$%"&

T")*$/'$<3SF$/

#X

U%F)$/'$<3SF$/


T)&L.3F&'$<F&)"$"'+',-U2R46'I<B"$'7$"*$@'-"BV.C.'7&%"%&@'R)"/F"%$'R&)5./BV"@'2&9.)F$'-$##&D %"@'W<9V$/V$/'-<3.)L..;$/@'A)$%B./B&'WF)&BBV"& J".F$'+'-$FV"@'8<)"%$/@'=F$C"L$ 7<></"&'%$*&'XC&F$/'+'YZ'*[ =SXC\/F&'%$*&'XC&F$/'+'[]Q'*[ W&5$/'+'[^Q'*[ 7"<)$/'+'_Z'*[ 8.)$/&/'")'9$/."%$/'+'PY'*[ A&F&?)$G$/'+'7.XX.;$/'`"$)5"%&

!"#$%&#' #(')*+,(-'.$/'


MUcg%M]ehc_gO_iIE%M-9j(+*)+.%B(,-J%YZM]e^%!""X%=*+/(2% >)A-<%Z(9j*D*%f43(34%(-%I,Bj/2j/2%Z,)*-:**k/2E%!"#"%=E% B(,-/2%B,?4%7/)?(*2+/2%>%+/-7+/,+(3L%/-9j(+*)+A-42%7/-4;JC% F*3*9(:42%B(*3/DLC%),-%/+2+4?/?4%c+/D(:42%7/?(D:43,(%(-%7/+*)4% +/-7%l3/D(2+.%)43),-2*%Yc+/D(:42%/-9j(+*)+A-42%/,)24%=*;/D(2^% 1Z(D/34% +-(*3/D<:*% !""W6E% m(*% +/(7% 7/+% D/(=<:4% YM-9j(+*++,-*% ](?*D/+*^%/7;4?/34:(=J%1Y[-;(3*%;*5D(%M-9j(+*++(%;(%_4-(34^C% !""W6%(-%B,?4%7/)?(*2+(%7-(2+/+H+(%;/-B.%O/-/D(0)4:4:*%=*3.% /)/;*=(:4:*% 1n43;43/2C% !""W6C% Yn43;434% /-9j(+*)+A-42% K*2+(?/DH:*^% 1!""P6C% YM33/D(% ;*DD\M-9j(+*++,-/% *% ;*DD*% e(++/^% 7/-4;4:*%1`*/74D(2C%!""o6E YZM]e^% 7/2(2/)<% ppccc% U/2/,D(4% /-9j(+*)+A-42% )435-*2*% 1icM6%B*(%2)/(+<%7/2)/(+/2%I*,D*C%Z/2)?4:*C%f*D5-/;*C%f-(,8 2*DH:*C% _(=(04/-4:*C% T*3+*C% Z,=B/:,:*C% qD4-*39(:4:*C% T*8 3,:4:*C%Z(D/3*C%]4=4:*E%f(,-/2%B,?4%/7;4?/34+/2%;?(*:,48 2*%+/-7+/,+(3(,42*%)43),-2,42*%Yn/%=*+/=4-K42(^%1!"#"6%(-% D/(=<:4%)43),-2J%7-4:*)+,4+(%(3+*-3*+4%/5*3+A-42%YV4=(34^%

!"#!$%"&

#P


3/,:J:J%BA2+(3L%_,-(3*%1!""W6E%!""o%=*+/(2%D/(=<:4%)43),-8 2J%7-4:*)+,4+(%Y`4?/D*2/%MBB*H^%/-9j*4D45(:42%=,N(*:.%B*(% !""X% 7*-7-4:*)+,4+(% f-,N4D4% (2+4-(3>% K43;J% 13*+4D(% _,-(346E% YZM]e^% ;/-B/(% (-% 7-4:*)+/(% B,?4% 7,BD(),4+(% +/-7+/,+(3(,42*% @,-3/D,42*C%+4)(,42*%)/(7%YM#"%`*r%g,-47*/3%M-9j(+*9+,8 -*^C%YMB(+/-*^C%Y;*%M-9j(+*9+^E MUcg% [fmgO_sE% OD(*3+/2% 3,27-*3;<% 7/D()+(% 2/?4% =(*D,2% /7/-+/=*3+,2% _,-(3*% (-% (02()-/,2+H+(% >% 2/?4% 5(=+J:>% =(*2+JC% ),-(/=*% /+2+/+<% ;(;*DL% ;/-@(3LC% (0% ),-(42% B,?4% D()L% +()% 0(*)% +(*)%;/,5(/,%3*(%2+45/2%5-(,?<2(,42*%5-*+/%=/@4%3/=*D(4E%m>% 0*(=(3(3)/2%/+2+/+<%)/-+,%2,%2/?4%@=43/%(0)/-+%74%?*2+,?(.E% Z*+.% =*+,2% +/(% B,?4% )D(*3+4% 2?/:43<C% ),-(/(% :(2% B,?4% 7/8 2(-H@L2%7//,)4+(%;(;@(J:J%2/?4%(0+*)D(.%;/D>E%U/2()/DB<:L2%2,% /-9j(+*)+/(2C% 0*(=(3(3)/2% 7/7-/0<% 2,7-4:*)+,4+(% H7/+(35J% 3/=JC% 3*BA;(35J% :4% D(50(4D(3(/=% 5H?*3(=,(E% M,+4-(/(% 3,8 27-*3;<%7-((=+(%0>%(00A)>%2,%+4)(,%7/G(,%)/(7%(-%)D(*3+4%,@2(;*8

5(=,%(-%34-,E%'*(=42%34-/(%(-%74-*()(/(%B,?4%2,7-/2+(%+(*2(48 5(/(C%B*%B/3;H=.%-/9(43/D(N,4+(%/-%7*-)/DB<+(%7-4:*)+,4+(%(+(3% ,3(+/-(0),2%3/=,2E%f,?4%2(*)(/=/%/+?(-,=4%>%(04-LC%*3*-5*8 +(3(4% /,+434=(0),=4C% B,?4% >-*35+/2% =/@/2% B/2*(3/2C% /+8 )-*(7+/2%;<=*2H2%>%2*3,42(,2%3/=,2C%),-(*%B*%:4)(.%=4;(8 l)/9(:.%B,?4%7-(:,35+(%7-(*%3/,:.:.E%_/(7%5(=<%+/-+,=%=/@H+(2% 7/2/,D(2C%2,2(;*;/3+(2%(0%5*-/(%(0-*()0+.%7-/;(3(.%*D*=*3+.C% ),-(*%7/2+4?(/(%?H2+<2(%(-%B,?4%3,4D/+%7*-5/D?4:/=(%3*+-,=74% 2+/+HB.% 7-49*24% =*+,C% 3*?(*3/DHG(/(C% B*+% 3*,+-/D(N,4+(% 7/8 ;*35(/3+%:,42%?(*3(35/%(-%3*>)H-(/%7(D)/%27/D?/E TD/,;,2%-H0H2%2,%+*-(+4-(:/%H-/%(3+*-7-*+,4+/2%+(*2(45(/($%(08 (D5/(% ?(24% 3/=4% B,?4% (0)/2+/2% 3*5(D,2% 7/@*=(3(=/2C% ),-(2% 7/B-<@(/%3/=4%-H0>%2,%@*=*C%+/(7%7-4?4),4:/=/2%2+/(5,2% ?(N,/D(3(2%(-%K,3)9(3(2%-H0H2%+/-7%(3+*-:*-4%(-%/7D(3)42E%'(2%5*D8 +43/2% 7/@*=(3(=/2% D*(;@(/% 2,+/D7(3+(% /+2)(-J% /,)0+J% 3*)*(8 G(/3+%7/2+/+4%-(B.E%m(2%+/(7%7/+%2,+*()(/%7/)/3)/=/(%?(*+42% 7/)/B(3+(% 1ttt6% B/2*(34% +A-(,(% /3+-/=*% /,)0+*C% ),-% 7/+*3)/%


!"#!$%"&

!"


89:2#,)'

;/,5(/,%2/,D<2%0?(*242E I+/+HB.%=*+,%)D(*3+/(%3,27-*3;<%7-/7D<2+(%7/2+/+J%2,D(5%5-*8 +(=,%3/=,E%f,?4%3,27-L2+/%+/(7%7/+%>),-+(%(-%2/?4%2+,;(:JC%),-(J% 2,%3/=,%:,35(/%2*3/%=A-(3<%2(*3/E%U4%=*+.%7D/3,4:/=/%>2(8 5H+(%7-(*0/(2%2+4?(3+>%3/=JC%)/;%BA+.%5/D(=/%>),-+(%=/@J%?(*08 B,+>C%7-(:,35+J%7-(*%7/5-(3;(3(4%3/=4E%U/3/0,C%)/;%74%+-,7,+>% 5(=2+/%=/@/2%)/(=*D(2%)(+4%)/(=4%?(;,:*EEE MUcg%c`_g]mg]sE%`*2(;-4?<;/=(%-H0)(42%5*D+4342%27/D?42C% ),-(% DH5% /)(B-4)0+/2% 2,7/3G(/(% /7D(3)/(% -<@(/% /)>C% /-9j(+*)+/(% (0-H0)(34%7/5-(3;(3*2%2+-,)+A-/2%(-%7D4)0+,=/2E%Z<DH3/2%B/8 2*(3/2C% ),-(2% ;/@3,42*% -/=(,42*% 3/=,42*% ?(2/;/% (0)-*3+/% (0% )43+*)2+4% )/(7% 2?*+(=)A3(2C% 2/?4% =<DH3,% DH5(,% ?/3;*2% 7/?(-0(,=(%G(/%/+-4;4%+/-2(%-/=HB<2%4/N<E%f/D+/%27/D?/%5H?*8 3/=42(42*%7/+/D742*%+/(7%7/+%:/,%3*%+()%B/D+/C%4%?(*3/%(0%+-(:.% -H0)(.%27/D?.C%(0%),-(.%2,2(;<D(4:/%B*3;-/%7*-2(7H3,2(%27/D?(3<% =4N/()/E O/;% (-% )(*)% 2+*35+.2(% B/D;/(% BA+(% 2?/-BA2% 0(/=*% (3+*-:*-*C% :(*=2%+4%7/;/-H+(%3*7/?H)2+/E%F(2)/2%7/2=*-)+/%BA+(%;<=<8 =(2%B*3;-/=*%)43+*)2+*C%3*B*3+%2,+(3)(%BA+(%-/,;4342%27/D8 ?42%)4=4;/%0/D(/%?/D54=4:4E u7/+(35/% ;*+/D<% d% )/B/3+(2% B/2*(3/2C% ),-(2% +,-<+.% 7-(?*-2+(% 7/2(:,2+(%3*:/,)(/(%B*+%),->%2?*G(J%74%*)2),-2(:42%74%3/=J%(-% /+2(2<;,2>% /7+/-+(% >27A;@(.% 7(-=4% /,)0+4% ?/D54=/:/=*E% m,)% G(/%7/)/B(3+/2%3*%?(*3/2%),B(3(2%=*+-/2%?/3;*32E%O4%5*-4% ?(*3(3+*D(2%BA;/2%3,2(-/=(3+(%d%7/2+4?(/(%@(A-<+(%>%5/3/%>27A;(38 54%2)*-27:A?(4%D/()/3G(J2(/2%)432+-,)9(:/2%(-%7/2+4?(/(%)/D),8 D(,4+(%:.%(-%/7)-4?42%2/3+H)>E%'*(=(3(3)/(%(0%7-/;@(.%3*-(=/?4C% B*+%;/B/-%)/(7%+()%:/,2;/=(%0>%)43+-/2+J%G(/%:/,G(/2(%7,()(/(C%4% 7-(*0%2?*G(,2%>5/,3/%3*/B*:4+(3J%)4=K4-+4%7*-2?/-JE


!"#$%&'()*() $+,#-) .+&./-0*'&)

'()*+,-.,/+%0%12+)34/5%67-%'()*+,-),58 9+-,/%0%:+;<+3=+%>(+,/?+=/ @3,3A(/BC%0%2-(+;/%D3E/(;

!"#!$%"&

!!

F/(G-4+?C5%5G+(?H%I/?A4J%!"#$%"&$'()*+K%G/;+?/L/5%M+H3N 4/+.+M./5O%?-5-?+/+%A7G-?+LH+%P(+,/+.7,3%.4H3?3%P(/P4C,+L/5% :+;<+/=/L-% 'LG-47=-O% D-(,B3(;M+(-J% F4+-?,/+% P(/MC% 5HP(3N =-.,H3,+%+(%P/5,/,7,+%P(+-5,/,Q%P(+-%A/4+?C5%5G+(?3%;/4+-5O%5+-N .+/?,%5H.H(,+%P(/.,+M.Q%A7G-?/LQ=Q%-(;GR%M-+L/+O%5H,-+.+/?,% ;/HA+/H%A74+3%+.+%M+34%-AS+5,/GH5+/L%+4A/L%+(%5+/H(/L%P/5,/N ,H+J% T+5% P(+-5,/,/5% ,/P3% ?/H=H% G/4A3LH3=H% U-+% ?-B3(L/4+/O% U-?;(/G+LH+%5.+(,/%-(;G-%5H%,+-5+3A+?+H%VC=+LH%U-+%G+SH/4+?-% =H?A,+L+%V%5G-,/+?R%+(%G/+.W%</+;+LW%-(;GRJ%'()*+,-.,/+%5+-.C% P/,3UH4+?,+%+.+%M+34%5,3GC=H5V%5G+(?QO%+M%-5LC5%P/G-(5,+%=V%P/N ,3A-5?-% M-+L35% A7G-?+LH+% -(;G-O% ,/X+/H% ./(,H% +(% +M4/+.7,+% 5G+(?H+%UY;+?AH5%U(H3<H5%U-+%4+?+=+?V%P4/?QJ Z<U/+A,3% P(+-5,/,3% B3(L/% 0% P/P(/5X+/H5+35% 5,/X+/./LN PC5%;C<C5O%P/A/L+?,35%+M%/H.M,35%.3.7UC5%L-;<+/AW%U-+% L3?,/G+L3%;-,/4+WO%H<,+.(+?/%M+H34/+.+M.Q%A7G-?+L3%/P4+?.QJ% T+5%P(+-5,/,/5%5H,-+.+/%,+-5+3A+?R%5Q5/=Q%,/(P%5G+(?3%+(%53;3% -(;GC5%P-(%P//H.M,C=+LQ%+(%;+;-4R%5,HL;3LQ%5,+.4+?R%P-(N ,G/(QO%.H(+%/,G-(+/%P(+-5,/,Q%V%+M3(+?+3%.+-L-4+3%-(;GRJ


6/L5+/+%;/<7,35%L-;+?C5%5+-?35%5H%A-(/+%/PA/4G3,3L+5%?+N M3L+5%4/?A/L5%5H,-+.+/%P(+G/,HL3%,+-.%A7G-?,3=/L5O%,+-.%./+N L7?/L5O%H<,+.(+?/%;35?W%?/,Y(/4+35%MG+-535%5(/H,QO%P/G-(X+/% P(+-5,/,Q% 4/U/+% -4-A/?,+M.H% P(+-;HJ% ]% /.V% ?-.(-?,/?,+% P(+-5,/,3% B3(L/% P/,3A+% +(% ?-/,+,(/H.+/% ;CL-5+3% ?H3% P/A(+?;+?+3% 5G+(?3% P/5,/,3J \(+-5,/,3%;7;+5%,/+P%P/,%4/U/+%5G/(UH5O%/,5+<G-4A+/?,%V%P/A(+?N ;+?+3%5G+(?3%B3(LQJ%\(+-5,/,/5%5HP(3=-.,H3,/5%,/+PO%,/(,HL%UY,W% P/4+?;R5% P3% P/A(+?;+?+3% P/5,/,3% P/5,3A-O% ;C4% ,3% ?-P(+(-+.C% ?+-.3% .-+5,+% 5-?3=3% 5,3A3% .3?5,(H.)+=3=-J% \/?/H;3,35% L-N ;<+/A35%UHG3%P/(+?.,35%/,5+<G-4A+/?,%V%+.+%M+34%M+3=-%,-(+,3(+=3=-% ?/H;3,W%L-;<+/AW%P/4-,R%IL-;+5O%/.LH3O%5,+.4/5KO%./;%?/H=/+% P/(+?.,35%L-;<+/A35%;/(?+/+%;-(C,W%P(+-%=/H%-AS+5,H3=/?X+WJ ^Q5/=/%5H%A/4+?+H%53;H%7(/%;/(%4/U+/H%5H5,+P(+?,/%;C4%X+/%P(+N

,/+.7,3% 4/?;M/B,3% 5)*-L35J% [/4+?C% 5.47P3% ;/4+5% ?C(/% L/N ,3L/%+M%+M3(C5%/(%=Q%5HP/?X+W%5.47PWO%,/+P%+M4/+.3L/5%A/?/% /,3./H5O%=/H./H5%+(%</4+3%53;3%V5PY;+5J F/4U/?,%/P+-%+?,-(=-(QO%P(+-5,/,/5%G+(,3%?/H=H%G/4A3LH3=HO% 3%5-?/5+5%G/4A3L/5+5%?H3%M+34%?/H;3=/L/5%./+P%G/+.W%</+N ;+LW%P/,/4P/O%.H(+%L/,3L/%U-+%V%=Q%P/,-?./L/%+M%;/U/(,+?+W% P/A(+?;+?+W%A7G-?/LW=W%-(;G+WJ%\-(%;+;-4+H5%V5,+.4+?,H5%P43N ,H5O% -5/?X+H5% /U-=35-% P(+-5,/,3% PH5C5-O% P-(5+MG+-X+/% -AN S+5,H3=/?X+3%P/5,/,3%L-;<+/A35O%,/+P%5H.H(+/L/5%4-?AGHL3% V5PY;+5%?/H=/+%.3?5,(H.)+=/+J T+5%P/P(/5,/5%5P(-?;+L/5%0%A-(/5%P/G7S;75O%./+P%?-P-(N 5,/,/?,O%?-U/?;/?,%+L+,H3,+O%3%/,G+(.X+/+%0%%5H,-+.+/?,%?/H=/L% P(+-5,/,H+%+M5.+(,+?HL3O%A/4+L/%5P(R5,+%P/5,/,3%P43,3%P4C,+LQO% P/U(C<+/?,%+(%+M(7M.+?/?,%?/H=3%+(%5-?3%5/?,7.VJ


!"#$#%&'# ()*&'+ ,-'#./(0&'.-1) !"#!$%"&

!&

!"#$%&'(&)%*+,-./0+!"#$%&'#&1"'2 3%'&)+4+567+!89:';)7<+=);%>6"8%?)<+@!3 A');%B)#%?)+4+CDEE+FG H;6&)7+4+CID+FC J6&6K")>)7+4+L&'M'N)7+=%8K)7


-./#01'2

-./#01'(

-./#01'3

_/H% ?-% ./(,Q% 1`-?,(38% <H(?/4-% L/,C,-% ?/LH5O% .H(+-% PH+N .H3=/5+%D34+GH;3%./4G35-O%U-,%M+5%3U=-.,/5%P/,(/H.C%LY5W% ;CL-5V%5/G3%BH?.)+?+H%+(%-5,-,+?+H%5P(-?;+LHJ% F74/?X+35% -5,-,+?C5% +?5P+(/)+=35% +(% /53)+/)+=35$% U/4,/5% BHN ,H(+5,+?+5%;/HA+/U(+/H?+5%L+4<+?+M./5%;+?3S/H(3%.+/HM+?+3%=H3N ;/5% .-G/4/5O% U-5+4HP/?,% 1L/<74+H+8O% 47A% +MG/(X+H5% 5+-?/5% +(% P/G-(,H5%=/5%,-(/53L+5O%P/4+.,/5%?-/,5/(A+/+%./UC,+%/?,%5,/N ,/H5%M4/+,3J %@H?.)+?+5%(-.3?5,(H.)+=35%H?+./4HL/5$%P(+-%P/5,/,3%P-(+N L-,(3%P(+;C=H5%,-(/5W%P43.M,HL/5%+(%./LU/(+W%5+-?35-%P/N 4+.H5% A/4+L7U-5% P-(-+,+% ?H3% G+-?35% P(+-% .+,35O% G+535% ?/L3% -(;GC5%,/P3%P/5+-.+/L35%?-%,+.%+M%G+;/H5O%U-,%+(%+M%4/H.3J%2-,% +(%/?,%5,3A3%-5/?,+%,-(/5/%,/P3%=H?A+/?X+Q=/%A(/?;+L+J 12/./*3H5-8' ,% ,/+% /U5,(/.,/H5% 5-P,+?,3=3% ;-M+L,L-X+3% ?/L3O%5,3G+?X+3%/?,%V%G/./(H5%?H.(-+P,3%D34+GH;3%./4GW%M4/+N ,3O% (-.3?5,(H.)+=/J% ^,-U+?,% +M% ?/L3% ,-(/535O% ?-,34+-5-% G+(M%

45.$6&)1


?/L3%PH+.H3=/5+%A/(5H5+5%D34+GH;3%<-?.4/5J%]%\+-,H5%+(%9/./N (H5%;(+-.+/5+%G/+S;/+%V%($$%78""9'./?=3?Qb%(7,+?C=-%PH5C=-% 54YA53%5/HA3L/5%A/L,+?+5%,/(P-.4+5O%H<%.H(+3%,34HL3=-%L/N ,3L/%:*0;<&7%P/(.3%3U5-(G/,3(+=/J c+/%/?.5X+/H%5,3GC=R5%?/L/5%UHG3%5H.3?5,(H3,/5%+M%-+4C5% ,/(PH5/G7=-%5H5+-,W%,-(/5+?+W%-(;G+WO%+M;C5,7,W%5.47P-%?H3N <H4?+/L-%M4/+,-J%:C4%A-3,-)*?+?+WO%S3?/G+L3%+(%d?/?5+?+W%/PN (+U3=+LW%P/L/,/+%+(%P/5,/,3%H<+L/L/5%P43,/5%UHG3%P/4+.,/5% +(% ?/H=/L-% P(3=-.,-J% F/+P% U-UY,WO% +?,-(=-(/5% UHG3% G+5+M./+% P-(,G/(.7,/5O%3%-.5,-(=-(/5%UHG3%/,G-(,/5%V%./4G3,Q%P-+S/<Q% U-+%?/,Y(/4W%5HP/?X+35%A/L,35%A(3<VJ%2/H=/+%V(-?A,/%,-(/5/% 5H=H?AC% G+(,HGC5% e% G/4A3L3=3% -(;GR% 5H% 5G-,/+?-O% 3% +M% ,-N (/535%.74/?,75%P4+-?+?+/+%4/+P,/+%G-;/%/?,%5,3A3O%.H(%V(-?A,/%

!"#!$%"&

!a

;/(% G+-?/% ,-(/5/J% 6-(/535% ,/+P% P/,% V(-?A,35% +(% L+-A/LW=W% PH5C=-%U-+%,+-5%P/A(+?;+?+H%L+-A/LH3=HJ%T+35%,-(/535%?H3% A(+?;W%+.+%4HUW%/,5.+(,35%5,+.4+?+W%5,HL;3LW%P-(,G/(WO%.H(+35% =/5%/,GC(H5%P(/?7.5,/%A(-,+L35-%5+-?35-%,/+P%P(/P4-X+/?,% +?,-(=-(3%-(;G-5J f.5,-(=-(3% 5+-?35% P/;-?A,35% 53;(+35% =H3;35% 5P/4G35% .3LP/?+=35%1g-3;-;8%G-?-)+=+-,+M.3%A+P53%P43.MX+W%5+5,-N L/O%5H.H(,/%5+-.+/?,%P/G-(5,+%P/5,/,Q%G+-?,+5H%5.H4P,Y(+M.H% 3U=-.,HO%5H5+4+-=/?X+H%5H%,H(,+?A/%A/L,+?-%/P4+?./J%f+4C%/U5N ,(/.X+W%G+;/H5%U-+%4/H.3%-(;G+W%5H%V(CL+?,H%G/+S;H%V%A/L,Q% 7(/% /P5HP,/% U/4,W% VG/+(+W% L-;<+/AW% U-+% /P;/+435% P/G+(M+Wb% 4/.H3,35%5P+?,-4C5O%-P3.5+;+?C5%;-(G35%A(+?;W%U-+%,-(/5W% ;/?A/%+(%;/<7,/5%L-,/4/5J


F3?,(/5,/5%,/(P%?/L3%+?,-(=-(3%+(%-.5,-(=-(3%7(/%?-/,5+,+.N ,+?+5%+(%/.+G/+S;H5J%f.5,-(=-(/5%7(/%P-(,-+.,/5%./+P%5P-)+d?+5O% H<U/+A,/5%+(%?-,/+57.4+?A/5%3U=-.,/5%.(/M,3G/+S;7=-O%3%G+;H=-% G+5./5% /,G+(.MX+/+J% f5/?,% G+;H=-% ;/HA7UC% U/4,W% P/G+(M+W% 5HN 4+-=/% G+5H5% ./LU/(+H5O% ,/+P% 5H.H(+/?,% -(;GHL3% V5PY;V% U-+% P//H.M,+?,QO%/U5,(/.X+Q%/P4+?.QO%+M%.H(+35%A/4+L/%5,-UC,+%?-N P/./(,3=/L/5%./4G3,3%.(/M,3G/+S;<+3%B3(L/5J ^/G3,+M./5% +(% ?-P/./(,3=/L/5% -B-.,/5% ,+-.% UY?/?,% ?/L3% G+;H=-O% ,+-.% <G-4A+/?,% +M% +M3(C5O% 5H.H(+/% H?+./4/H5% 3U=-.,3% V5PY;V% ?/L3% M-+L+?+?./L5O% .H(+-% A7G-?;/L+% M+3=-% +M5.+(,+N ?C=-%G+-,3=-%,/LP/%G+5W%/P4+?.+?+W%;CL-5+3%,(/H.35%)-?,(HJ% F3?,-.5,/5O% ,H(+?75% +(% B3(L/O% U-% /U-=3?C5O% 7(/% G-(,+% =Y5WO% LY5W%5./+,7,3=/+O%;CL-5+3J

(=#>1'?@)+)1

-*09A&0'B"9=@0)0

-$*9)*C&)1'?@)+)1


!"#$%&'"()*+,-./01 ,*2/3+)415*627)89&:;()<=9>( 3%'&)+4+O)?)+=);%>6"8%?)<+P'(7%() !"#$%&'(&)%+4+,Q")#%)+L&19%62 !&%9)"RF6+9)&)+4+CDEC+;%'S) A'B'"M)#%?)+TTTG9'7%K8$6&';7G#6F

:/<?/+% G/;+?/L/5% 1f4% 3,(3% g-i+)38O% .+,/+P% ,/(+/?,% 1.+,3N .+/% g-.5+./8O% M+5% G7?3% (-A+3?/5% >/=/% F/4+B3(?+=/% 7(/% .-4+W% ;+;<+/H5+W% U-+% A-(+/H5+W% M/4+-5% G7?;/(+W% ?/L/+J% ^-?+% <G-=W% U-+% /L/,W% L+-5,-4+/+% 5H,-+.+/% (-A+3?H+% V;3LW% M+H34/+.+?C5% +(% ,(/;+)+?C5%g-.5+.35%L+M+?VO%.H(+/L-%.4-5,+%/L/,/+%+(%.+,35%.H4N ,Y(+?C5% G-+.435J% >Y;/L+% ?H34/,+?+/+5% (-A+3?3% 4/?.7,3=/+5% U-+% ,H(C;/L+%5,+P(W%P3,(/H.V%;7.HL35%+S34+H3,HLH+O%.3LP/?+=35% 1[(HP3%D/U+,/8%5/G+?+?./+%`/(435/5%`3H,H(+-(j/5%U-+%g3+5kN 5/5%g+)*/%1f?;kL+)38%?/L/+5%P/5+(+?.3%f?5-?/;35%(/=3?QO% D)@@$'9$':=)9)@=?$%./+L-4VJ%

!"#!$%"&

!h


!0E)0+"'6$@0"+A1

1f?;kL+)38%0%,/+%;G+;-M+L,%P(/U/?A+W%,(3U-4+WO%.H(+35%?-N P/5,-U+L/+%5H5+4+-=/%5H%5,H4U+?/?X+/%?/,Y(/4+/%/P4+?./J%l?G-5N ,H3,3=/+%`J%`3H,H(+-(j/5%+(%gJ%g+)*/%5.+(+/%7P/,+?AQ%;CL-5V% (-A+3?/L5O% .H(+H35-% 5,/,3% 5/G3% G+-MUHX+H5O% /,5+<G-4A+/% V% A/L,+?+H5O% 53)+/4+?+H5O% -.3?3L+?+H5% U-+% .H4,Y(+?+H5% /5P-.N ,H5J%F+-.G+-?3=-%,-(+,3(+=3=-%=+-%5.+(+/%;/HA%;CL-5+3%5QG-+./+% 5H%G+-,+?+/+5J%1g-5%G+5H3L-,%5/L;3L-%G+-,+?R%.3L/?;Q%5,/N ,7;/L+% G+-MUH,VO% 0% 5/.3% `3H,H(+-(j/5O% 0% g-5% /?/4+SH3=/L-% /P4+?.Q%U-+%G7(/H=/?X+/5%,(/;+)+=/5O%5+-.+/L-%+?,-A(H3,+%G+-,+?R% .H4,Y(Q%V%5/G3%P(3=-.,QJ8 6(3U-4-5%5H.Y(C%1[(/)+/%^,H;+38%0%.3LP/?+=/O%P/5+MG-?,H5+% -.3?3L+M.35% /()*+,-.,Y(35% .Y(7U/+O% 5.+(+/?,+% 7P/,+?AQ% ;CL-5V% L3;H4+?+/L5% U-+% 4/?.5,+-L5% 5,/,+?+/L5% P/?/H;3,+J% '?,%V%54C?V%?H.(-+P,3%./4G35%M4/+,3%+MLC,7,35%,(3U-4C5O%.H(+/5% 5HP/% P/;(+./+% AH4+?,75% ?/,Y(/4+/+% 5H5+B3(L/GR% (+-;H4+/+O% 7(/% +M.-4,35% G+(M% <-LC5% P/G+(M+/H5O% ,/+P% 5HL/<+?/?,% P3G-+.V%

/P4+?./+J%^H.3?5,(H3,35%+M%3"*&$+%P4+-?3%U-+%L-;+-?35O%M+35% ,(3U-4C5% 5P-)+/4+/+% 5HP(3=-.,H3,35% ,/+PO% ./;% 4/+.H+% UCA/?,% P/,+(,W%/P4+?.35%5Q47AW%P3G-+.V%+(%,/+P%+4A/+?+H+%?-P/5,-U+L/+% 5H5+4+-,W%5H%./4G3L+5O%/?,%.H(+W%=35%5,3G+J%F+-.G+-?/%,(3U-4C% 7(/%L+?+L/4+/+%/P5,/,7,/%P/P(/5,/+5O%,/X+/H%/P,/.+/+5%U/4;/+5O% =35-% 7(/% ;G+AH4C% 43G/O% U-G+-4+5% +?,-(?-,/5O% P(+G/,+% ,-(/5/% 5H% L34+?+H% <+;+?+HJ% Z34C,/L-% M4/+,-% ,/+P% P/,% P/54CP,/5% +(% U/5-+?/5% U-+% 5Y.H(+?C% G3?+/O% (-5,3(/?/5% 5H% U/(HO% .H(+-% G+5+% ?H.(-+P,+% VO% /,(3;7,WO% U-A/4+?V% 54C?VJ% `J% `3H,H(+-(j/5% +(% gJ%g+)*/%V.H(;/L+%MV%G+-MUH,V%,+.+5+O%./;%UHG+L/5%X+/%,/P5% ?-%,+-5+3A%/,35,3A3L+5O%U-,%+M,+-5%H?+./4+/%P/,+(,+L+$%1gY5W% L+5+=/% 7(/% P-(,-+.,+% G+5H3L-?-+% ,/L% ,+.(Q% d4353d=QJ% g-5% X+/% ?-% ,+.% ,/LO% ./;% .H(,HL-% G+-MUHX+H5b% L-5% X+/% ,/LO% ./;% +ML3.7,HL-% <L3?-5% 5HP(/5,+O% =3A% .Y(7U+M.HL/5% 7(/% ?/H;+?A/5%G+5H3L-?-+J%g-5%?-5,/,3L-%,+-5+3A%G+-MUHX+WJ% g-5%5,/,3L-%P3,7(+H5J8


!"#$%&'"()51?@AA ,*2/3+)415*627)89&:;()<=9>( 3%'&)+4+3%'8)<+!17&"%?) !"#$%&'(&)%+4+,O'T''F2 U8&'"?'"6+9%B)%8'"%7+4+P%#$)';%7+P)8B'8"'%&'"%7 !&%9)"RF6+9)&)+4+CDEC+M)7)"%7 A'B'"M)#%?)+TTTG9'7%K8$6&';7G#6F

FH(+/?,%G+-MUH,V%163P/SS8%V.GCP+L3%UHG3%5-L,/5+%+M%+5,3(+N ?C5%G+-,3GC5O%.H(+3=-%=+5%P/5,/,7,/5O%,/+P%P/,%9+-?35%L-?+?+W% ,(/;+)+=Wb% 5,/,/?,% UHG3% 5QL3?+?A/+% 5+-.+/L/% V5+=/H5,+% V% G+-MN UHX+3%/P4+?.Q%U-+%?HL/,7,+%L+-5,3%/,-+,VJ%9+-MUH,+5%V(-?A,/5% P+(L/=/L-%(/=3?-O%.H(V%5HP/%+5,3(+?+/+%VG/+(+W%-P3)*W%P/5,/,/+O% X+/%/P5,H%P(/L3AWJ%6/+%7(/%P+(L/5+5%F)@0)1%P(/U/?AH5%G+-MN UH,+5%9+-?35%)-?,(-J%9+-MUH,7=-%V(-?A,/%+M,-.4+H5%,/HP/?X+35% -?-(A+=35% .3?)-P)+=/O% ?/H;3=/?,+% P/</?A+/5% ,-)*?343A+=/5O% .H(+35%A-?-(H3=/%<-LW%G/4;7L3%./M,W%+M,-.4+H5J%>-,%,/+%?C(/% ,G/(/H5%P3<+Y(+3%P/U/+A/%0%G+53%G+-MUHX+3%5,/,7U/+%U-+%+?,-(N =-(H+%P/?/H;3,35%/H.M,35%.3.7UC5%-.343A+M.35%L-;<+/A35O% V5./+,/?,%U/4;H5O%/H;+?+H5%+(%P/,+-.+/?,%G+-,+?C5%.+4LC5%L/+5,3% P(3;H.)+=Q%U-+%AC(+LH5J n7L+35%9+-?35%.3LP/?+=35%1>og%'()*+,-.,-?%p%\/(,?-(8% 5H.H(,3%G+-MUHX+3%,/L5H5%B/5/;/5%+MU/;7,/5%;+;-4+W%3G/4+W% 4/?AWJ% _+-% P/5.+(5,7,+% 5.+(,+?A/+5% +?,-(G/4/+5O% 5H,/LP/?X+/+5% 5H%./+L7?+?+W%P/5,/,W%/H.MX+/+5J%l?,-(=-(3%;+S/+?-(V%g+)*/-4V%

!"#!$%"&

m"


g/?S-?(-+,-(V% V.GCPC% G+-MUHX+3% B/5/;/5O% .H(+5% =/L% P(+L+?C% 9+-?35%L-?+?+?.3%F343L/?3%g35-(+3%)+4+?;(3%B3(L35%5+;/N U(+?R% G/SQO% P/A(/<+?,Q% ;+;-4+/+5% 3G/4+/+5% A+?,/(/+5J% l?,-(=-(3% ;+S/+?-(+5% +M4/+.C% M+Q% +;C=Q% G+;H=-O% 5H.H(;/L/5% +?,-(=-(H5% FJ% g35-(+3%+(%:/A3U-(,3%\-)*-j3O%G+-?W%<7L+/H5+W%sls%/J%P/N U/+A350ss% /J% P(/;<+35% L-?+?+?.WO% A/(U-+J% \/,5% G+-MUHX+3% 5/G+?+?./5% g/(,+?/5% q-?+.H5/5% 7(/% +4A/4/+.+5% 9+-?35% L-?3% 5)-?35%(CLC=/5O%.34-.)+3?H3=/?,+5%M+H34/+.+?+H5%L-?3%.Y(+N ?+H5%U-+%(-L+/?,+5%VG/+(+H5%L-?3%P(3=-.,H5J%6/(P%=W%7(/%g/(N ,+?3%5H.H(,/%1t-S+;-?)+?C%P(3A(/L/8O%5.+(,/%=/H?+-L5%L-?+N ?+?./L5J%_+%P(+5+;-;/%P(+-%M+H34/+.+?C5%9+-?35%L-?3%5)-?35J 9-5,+U+H4+5% U-+% P(++L/L/5+5% V(-?A,+% P+(L/L-% /H.M,-O% .H(+5% ?H5+,R5+/% V% 5/43?QJ% c+/% +M4/+.7,/% 5-?3G+?C% 9+-?35% 5/43?3% .H4,Y(/%5H%-4-A/?,+M.3L+5%53BH,CL+5O%5P-)+/4+/+%P/A/L+?,/+5% B3,-4+H./+5%U-+%P/,3A+/+5%P3+45+3%./LP-4+/+5O%5.+(,/+5%P/5./+,7,+O% P/L-;+,H3,+O% ;+(U,+O% +MA-(,+% /(% ,+-5+3A% U-?;(/H,+% 5H% .+,/+5% 5G-X+/+5J%^/43?-%/,.H(+/L+%9+-?35%L3;-(?+-=+%4/+./+O%.H3L-,% L-?+?+?./+% +(% +?,-4-.,H/4/+O% ,3.+-% ./+P% ^+ALH?;/5% @(-H;/5O% (+?.;/G35+%V.GCP+LH+%/,P/4/+;H3=/?X+3=-%/P4+?.3=-%0%+?,7L+3=-O% 5/HA+3=-%+(%(/L+3=-%0%P/?/M+3=-%V%P(/U/?A+H5%9+-?35%?/LH5J%

9+-MUHX+3% 163P/SS8% 5/43?-% ,+-.+/L+% 3(A/?+?+/+% P/,+-./4/+% +M% /H5,(W%A/L+?,3=WO%V5./+,/?,%P/,+-5%q-?+.H53%-.343A+M.3%G7?3% 4+?+=QJ% ^G-X+/+% ,/+P% P/,% ,H(+% A/4+L7UR% P+-,/H,+% .+,3=-% A/,GC5% PH5C=-% V5+.Y(H5+/L-% ;H.,-(+?+/L-% G+-MUH,7=-% 1q/Lk-8O% .H(% V(-?A,/% ./G+?CO% U/(/5% +(% U+5,(3O% G+5Q% ;+-?Q% ,+-.+/?,75% /H5,(+M.H5%;-4+./,-5H5J m!% 5G-X+W% ./LU/(+H35-O% +M;C5,7,H35-% P-(% /M,H3?+5% /H.M,H5O% U-+% G+-?3=-% G+(MH,+?+3% /H.M,3% P/4CPC=-% I.H(+% A/4+% UY,+% ?H3L3=/L/% ./+P% G+-,/% 5H5+,+.+L/L5K% 5H5,/,7,+% L+?.M,+% <-L+M.W% /,5P/4G+W% U/4;/+O% L-;+?+W% P43.MX+W% /P;/+4/% U-+% P(/ML/,?+35% H<H34/+;35J% Z?+./4Y5% MG+-5,HG/+O% B3,-4+/+% U-+% L-;<+/A35%7(/%V.GCP,+%1o+-?-(%o-(.5,r,,-8'U-?;(H3L-?C5O% G+-?+=H5+35% 9+-?35% /()*+,-.,H5O% L-?+?+?.H5% +(% ;+S/+?-(+H5O% .H(+-%5+-.C%.H(,+%.+-.G+-?/L%P(+-+?/LQ%L-?QJ%6+-5%.+-.G+-?H% 4/?AH% V(-?A,/5% AH4,/5O% .H(V% 5H.H(,+% V.GCPC% >+-;-(L-+-(+3% U/4;/+O% +?,-A(H3,+% V% P/4/?ARJ% f(;GY5% G3?+35% ./LU/(+/+% V.GCP,+% P(/C=H5+3% /L<+/H5% .-,G+(,3=3% ;-M+L,L-X+3% 5,+4+/H5O% X+/% P/?/H;3,35% ,3.+35% L-;<+/A35% ./+P% )*(3L/5O% ?+.-4+5O% L/(LH(/5%U-+%/H.M,35%P(/U35%P3()-4+/?/5J%


!

!"#$%&'( )*+,'&%-&.*/( 0)121/3'( !"#$%#&'(%)*+,-,$%.',/#*)+,%'.%'$)01,#*2#%'3&/$45%'6)$,/$%.2%

()*+,-./0%1!23%4%./5%-,65*78%9%:5;*6/5-5780%<;)*=*0%/)>?5.,-@ .A)*0B%-;)5%C)/%7;*6/.5780%D;./>5+*0%EA0,7*+,B%:5)F9G%1!23%C)/% E,7F)/%;HD/I5/%J6DK%-A)8+*B%FL5,+K%/)>?5.,-.K%E,5%M)/J-*0% F5N/57,)5*B%-;)5,%-/).;%-,65/;+/%5)%0;05.57-/%0;%HD*78D50B%-;@ )5/7I5/50%<;)*=*0%)C.*+KG%1!23%C)/%-,65*78%9%!2%<;)*=*0%:/650% 5)% 0;05.5-5D/0% !2% -*D=/75+*0,B% -;)5K% L,5-6O% LC-F*% +/;75% /)@ >?5.,-./5B%=)5=/H57.5%.5,-%0/L*%:/6C+,B%.5,-%;H05,7C+,G%()*+,-.*% 1!23!=/M/6E/%M/65%7;-,65/;.5%5:%L5,7*%<;)*=*0%-)/:.*%9%-5.OG% P5*0% -,65*780% D,.;% /.0-6,5FH5/D*0% L50*0% F,./680% 5)% ),=*)@ ./H/5%5:%9L/5)5K%:/65KG%Q/)=%6/7-*DK%:/65K%E;0%5)%R5,.;L/B%-;)5/5% /.0.*L/;0%/)>?5.,-./0%S*7/6F/0%Q)/57/;0-/0G 1T<UQVW3%XYVUZR[%\YSW]^UW%(VW_<`QZ\%1!23G%`W@ SaR%R^<QYbZ^%ZQ\QWbZYQ^%^PV^U`W%_Y\c W)M/75N/.*)5/5%9%D;0%-),5=805%0;%=)/:CD;%F/6CL/;.5%:5/D,% =)*+,-.,%D*.CL;*F/D5%.;*B%-/F%,0/D,%+/;75%5)%9F*DA0B%./5% D,0% 5)% 0;.5-*DG% \;=)/./;B% -/F% +5,% )57-*05% L50/0% <;)*=*0%

!"#!$%"&

'!

:/650% /.0.*L/;.5% +/;7;0% /)>?5.,-.;0G% `5,-% D/I5/;B% L505% C)/% F/;MD/H% -,.;)5/0F,:5D.D,I5/5G% S/;M,6C+,% ./)=./;.575K% ),7M575K% +/;75D*% -/.,M*)5+/% C)/% 5-5% &"% /)% 7,.% &d% D,.KG! \/-*D/B%-/F%/)>?5.,-.*%/;-0*%/DH5;0%=)/05F,F/%7;*%d"G "#$%&'! ()*! +&,-.&./0#! 1/%12$*#! 1<YVW(<% &"% YUS<V%&"3G%*2!1/1'&'*!"$/(#10&'*!0#%!.-1/0#3 `*7-;)0*%0O6CM*0,%E;L*%7;D/.C./B%-/F%.;)5D,%/.05K0.5%.)50% =)*+,-.;0%5)%5:%+K%EA.K%E,7.%L5,7/%),/65N/>5+/%e=/M/6%=)*+,-.O% =/0./.C./0% =/0././0fG% U;05;7.8D,% ./5B% -/0% D;D0% /.)*F8% L,)I5/;05/%F8D,05*$%Y.,7*0%E5E65*.,-OB%L5,7O%MCL,7/DK+K% 7/DK% 5)% E/H7CI5*0% (/:56/5I5;*0,% =)*+,-.OB% -;)50% 5)% 6/5D8+*% -*7-;)0,G% U*)8+*05B% -/F% DA0K% F/)E/5% /=5D.K% L50O% DA0K% M/65DCE5K% 0=,-.)O% 4% 9L/5)5*0% =/0-5).5,0% L50;*D,7575;0% 5)% =)5L/I5;0%0,-.*)5;0G W% `W`^Z% SZgZV% (ZP^RZ^h^i% gZXUjh^W\% `WUT<(T^@ _ZB%^Sa_Z%^V%(<V\(<`QjbZc


'@=>CE;4

Z)>?5.,-.A)*0%0.;F5+*0%1&r3%/=F*L/7*+5D/5$ 1Q?,%<;)*=,/7%T,7.),3%e1Z)>?5.,>.;),%Z).%S,05M7%/7F%Y)E/7% \.;F5,03f%5)%1Q?,%T?5>/M*%Z.?,7/,;D3%e1];0,;D%*m%Z)>?5.,>.;),% /7F%S,05M73f%/)>?5.,-.A)*0%5)%F5N/57*%!"##%DG%/=F*L/7*+5D/0% 1<;)*=,%&"%;7F,)%&"3G% 1b5.);L5+/;03%=)5N/0G%1q,)5/;05/0%57F5L5F;/6/;0%7/D*%=)*+,-./0% R5,.;L*+,%!"#"3G%U/D/0%b/6/-/D=5;*0,G% RV%Z=657-*0%D5750.,)5+*0%/=F*L/7*+5D/0%;H%M,)5/;05O%!""s%DG% 9MCL,7F57.O%/)>?5.,-.A)*0%-A)579G 1<;)*=,/7%Y75*7%()5N,%t*)%T*7.,D=*)/C%Z)>?5.,>.;),3%1]5,0% L/7%F,)%V*?,%Zu/)F%!""s3%=/)*F*+,%7*D57;*./0%=)*+,-./0% Y.,7*0%ZG%5)%]G%]5:-575K%E5E65*.,-/ (/)*F*0%1R5,.;L*0%/)>?5.,-.A)/%!""d4!""2%4%XL56M0750%9%0/L,3% /=F*L/7*+5D/0%]<QVZ\%#vdG%Y.,7*0%ZG%5)%]G%]5:-575K%E5E65*.,-/G% Z)>?5.,-./5$%SG%Q)/57/;0-/0B%SG%g/65;-,L5I5;0G 1R5,.;L*0%/)>?5.,-.A)/%!"""4!""'%4%XL56M0750%9%0/L,3%=/)*F*0% F5=6*D/0%eMCL,7/D*+*%7/D*%),-*70.);->5+/%\;-56865K%=)GB%`/;7,fG% Z)>?5.,-./5$%SG%Q)/57/;0-/0%\G%b/)7/;0-/0G 1R5,.;L*0%/)>?5.,-.A)/%!"""4!""'%4%XL56M0750%9%0/L,3%=/)*F*0% F5=6*D/0%e`/)/65/;0%]57F/;M*%-/)A7/L5D*%2d"%D,.K%+;E565,+/;0% =/D57-6*%b5675;+,%-*7-;)05750%=)*+,-./0fG%Z)>?5.,-./0%4%SG% Q)/57/;0-/0B%0-;6=.*)5;0%4%SG%R5:-,L5I5;0G 1R5,.;L*0%/)>?5.,-.A)/%!"""4!""'%4%XL56M0750%9%0/L,3%=/)*F*0% F5=6*D/0%e\=*).*%5)%-;6.A)*0%)AD/5%`/;7,fG%Z)>?5.,-./5$%ZG%g;E6C0B% qG%g/6IC.50B%<G%]565A7/0B%RG%Q;6,5-50B%SG%Q)/57/;0-/0G RZ\%=/)*F*0%1b5675/;0%/)>?5.,-.A)/%!""!3%F5=6*D/0%e`/)/65/;0% ]57F/;M*%-/)A7/L5D*%2d"%D,.K%+;E565,+/;0%=/D57-6*%b5675;+,% -*7-;)05750%=)*+,-./0fG%Z)>?5.,-./0%4%SG%Q)/57/;0-/0B%0-;6=.*)5;0%4% SG%R5:-,L5I5;0G

! !,4/,$%.'7)$/0,82&/9':$;/"-,&.'5%)".',/.<,)$+&'7$8,4$,-,9':$;/"-,&.',5=>?''@A#+*)#&.'5%)".BC "

`5,-% D;D0% C)/% H57*D/B% -,.57/D/% :5O% E/H7CI5O% 0-5).5% /.0-5)/5%(/:56/5I5K%=/)/=5+/5G%Q*-5,%=6/7/5%E;L*%=)5,:%-)5NkB%*% -/5=%E;0%.*65/;B%=/)*FC0%/.,5.50G%P5/7F5,75750%b5675;0%4%./)05% 7,% L5,7/0B% *% 6CM% 5)% F;% /.0-5)5% D5,0./5B% F;% E,% M/6*% 0-5).57M5% =/0/;65/5$% 0,7*+5B% 50.*)578% F/650% 4% YU<\TW% 0/;M*D/0% 0,7/050% D5,0./0% 0;% 0/L*% 7,=/-/).*+/D/% /;)/B% 50.*)575/D0% 6/5-D,I5/D0% EAF57M*D50% :L,7.*L8D50B% 5:.50K% -/).K% 5)% 0-5).57MK% ./;.K% -;).*D50% 5)% =,)-;).*D50% D5,0.*% ,)FL8D50l% 5)% L/F57/D5%7/;+5,+5%eD5,M/D5,+5f%D5,0.*%)/+*7/5B%-;)5K%F/;M;D/% 5:-56*%L50-O%0;75L,65/L;05;%0*L5,.D,I5;%4%D5,0./0%E,%.)/F5>5+K% 5)% -;6.A)575K% H,7-6KB% E,% 0/-)/65K% ,)FL5KB% 0/L*.5:-/% FC-C78B% .C)/5GGG%P5%:L,7.*L8B%DA0K%/-5D50B%.;)8.K%-L5,0.5$%7;.5,0-5D,% ./-;0% 5)% =6/I5/5% /.L,)-5D,% _/D% F;)50% 4% /.M/5L57-5D,% U/;+O+9% D5,0.OG% g/H7CI5*0% m/0/F/0% 4% /.L,).*0% F;)C0B% 0/7.A)5B% :5;*6/5-5:-/%0.5650.5-/G <\ZQ<%Z(SWbZUWQ^%U<%b^<UY%S^(RW]Y%^V%(V^nZ^\%R^<@ QYbW_<G%`YVo%_p\i%g^YVW%\Y(VW_<`QYWQ[%^V%V<Z@ R^nYWQ[%SZVg[%RZ^`WQ<%RZg^ZY\^Z^%bj`Y\^Yc%YX\^]^@ UaQ<%Z(^<%YQ<UW\%g^gR^WQ<`[G ],0%,0/D,%0;-A)k%.)50%E5E65*.,-/0B%E,.%Y.,7*0%4%L5,7/0% 5:% M,)5/;05KG% \8-Dk% 7;68D8% ./5B% -/F% M,)/5% F5)E*D,% 0;% ;H0/-*L;B% *% -*7-),I5/;% 4% 0;% F5),-.*),% M,)/5% 0;./)8D,G% ^)% =575MK% =/-/7-/D/5% 7,E;L*B% E,.% ./5% M,)/0% =/LCNFC0B%

" '7$8,4$,-,9'<$)$<,/=.':$;/"-,&.'D$2*#$.C

-/5=% -/)./50% 5)% E,% =575MK% M,)/5% =/LC-0./G% \L/)E;% ;H0/-*L*% =*H5A)50B%=/05.5-8+5D/0GGG% e*4567897!8:9;<45;5!=><>?:@75A!BCCCDDD!BCCCDDD!BCCCDDGf%^P%UYW@ q^VSW\%\Y(VZQZYB%`ZS%`ZRgZ%<^UZ%Z(^<%UZY_[%`a@ SZ^U^i%ZV<U[c P9% =,7-./F5,79% L/H5;*+/D,% =/D/.579% /-D,79% F8.5G% `5./50% D,./50% E;0% ;H0/-*L*% 1R5m*0*03% +;E565,+;0% 4% =,7-5/0F,:5D.D,.50B%./5%+5,%;H05E)8Hk%=,)%D,.;0%:5O%F*L/7O% 0/L*% D5,0.;5% =/0./.C.5G% b50-/0% ),/6;B% 7,0% D,0% /),7O% 0;=)*+,-./L*D%5:%0;),7-/DK%-*70.);->5+KG%P5;*%/.L,+;%),5-5/% =/F/)C.5%M),5./5B%m;7->5:-/5%M,)/5%5)%;H%7,F5F,6k%-/57OG%Z),7*0% D*F,650% 0-5)5/05% 7;*% -5.K% R5,.;L*+,% =/0./.C.K% /),7KG% _5% E;0% 0-5)./%7,%.5-%9L/5)5,D0%),7M575/D0B%E,.%5)%/-.CL5/D%0=*)./L5D;5G% _*+,% M/680% 0;05.)/;-.5% .)5EA7*0B% 0/68% .)/70m*)D;*050% 9% .)50% /.0-5)/0% /5-:.,6,0B% /),7*+,% L,5-0% 0=*).*% D*-C-6/% 4% L/5-/5% .),75);*050% 7;*% )C.*% 5-5% L/-/)*G% b/-/)/50% L86% M/65% EA.5% 5:.)/;-5/D*0% .)5EA7*0% 5)% .,7% =/.% M/65% LC-.5% ),7M57C0G% P5*+,% /),7*+,%C)/%=)5./5-C./0%+/;%F/;M%-;)%<;)*=*+,%eb*-5,.5+*+,%/)% ^0=/75+*+,f% L,5-5/7.50% D*F,650G% P5% `8F/575K% /),7/B% -/F/7M5% F506*-;*+/05%=/I5/D,%R5,.;L*0%>,7.),B%F/;M5/;05/%E;0%0-5)./% 9L/5)5K%+/;75D*%M);=5K%5)%0=*).*%:/-K%I,D=5*7/./D0G `W`^W\% (Z\`^VQ^<\% (Z\QZQY\% oSW]^ZY\^Z% (VW_<`@ QYWQ^c%`WSaRc


b5,7/),5-:D5:-/5%4%L50;*D,7575;0G%_,5M;%F/)%C)/%0;=)/.5@ D/0%5:%;H0/-*L*%=;080B%.;*D,.%M/65D/%=/F/)C.5%5)%9F*D5/5B% 5)% 7/;F57M/5G% ()5,:57M/0% -)/:.;.57;D/0% C)/% -*D,)>575/5% *E+,-./5B%-;)%L505%7*)5%F/)C.5%L,)06O%5)%0-/5I5;*.5%=575M;0G%b505% .*-5K% *E+,-.K% ;H0/-*L/5% 0D/;M5/% 4% I5/% .);=;.9% 9% -/5)kB% I5/% 9% F,:57kGGG% Z)E/% F/)% 0/-CF/L*$% 1\;05.L/)-C-5.% 0;% =/0./.*% ,-*7*D5-/B%*%.*65/;%F/)C-5.B%-/5=%7*)5.G3%Q/0%10;05.L/)-CD/03% ),5:-5/B%-/F%75,-*%9F*D/;0%=/F/)C.5%7,M/65G%(/F/65+/%E);.*%5:% 7,.*B%=/0-;5%0-/5I5;*+/%=)*>,7.O%7;*%5:*)5780%05,7*0%57@F =G6GH>% 0;% L5F57,% 5)% 0;% =/)F;*F/D;% =6*.;B% 5)B% M/65/;05/5B% +,5% 1D,.)/0%4%FL5F,:5D.%=,7-5B%./5%F/;M5/;%5)%7,E;03%4%E;?/6@ .,)5+/B%*%7,%/)>?5.,-.A)/G%^7F5L5F;/65;0%7/D;0%F/)*D%-/)./50B% E,.%.,7%=/=)/0./5%/.05)/7F/%-5.*0%)A:5,0%,-0=,).K%4%M5D575KB% -/5DC7KG% Q;*0,% *E+,-.;*0,% 7,% =)*+,-.;*.5B% *% F/;M5/;% 0;% HD*78D50%E,7F)/;.5%),5-5/G%Q5,B%-;)5,%.;)5%E,7F)/L5D*%F*L/@ 7OB%.5,D0%M/6EA.%6,7ML/G% `W`^Z%^S<WRWq^_Z%V<]^ZQa\%\ZbW%`pVjgW_<c% Q;)5D,% -,6,.O% ,0D575K% 7;*0./.K$% =)*+,-./0% 0/L*% 0=),7F5D/50B% E5;FH,.;B% D,FH5/M*D50% .;)5! EA.5% /F,-L/.;0% -*7-),I5/5% 05.;/>5+/5G% \5,-5/D,% 7,F/)C.5% =,)% E)/7M5/5B% 7,0% =/0-;5B% -/5% 78)/% 68:K% ./5% ),/65N;*.5B% -L/56/5% /.)*F*B% /)E/% L5,7% F86% ./;=CD*% 7,F/)C.5% =5M5/5G% \L/)E5/;05/B% -/F% =)*+,-.;*+/D/0% =/0././0% /.0=57F8.K% .O% 6/5-D,.9B% .O% L5,.OG%

$ E#*/&.'A'C,)'FC'F,82,/,9'+,*8&.,&.':,:4,&#*2&.',/#*)>*)$.C'!$,G5$.'/%&'/%&+$;&.C % E#*/&.'A'C,)'FC'F,82,/,9'+,*8&.,&.':,:4,&#*2&.',/#*)>*)$.C'H*/#),/,.'+*.#,:,%4,.C $

%

#

# 3$%I,$J%/20,.'.<&)#&',)'<)$D&I9'0*/#)$.'K=5$,/,%&.*C'L2.#*)>*)&',)',/#*)>*)&'+$,G5$,C

Q/5=% =/.% 6/E/5% 0L/)E;B% -/F% =/0././5% EA.K% /F,-L/.A0% ./D% ),M5*7;5B%./D%HD*75K%D,7./65.,.;5G%Q/I5/;%6CM5;*-5D80%7,%9% L5F;)-9B%*%/;-:I5/;G (2I*!&$JK'0#10)$&!-$&!1&*!4%&I&0&*L!"$/M#*'F (&L!"&N&21'I&*!&$!O&,!*&.'$#&,'P&J'(&3! Q;)EA.%5)%./0B%5)%./0G%\;%L5,7/50%*E+,-./50%./5%EA7/%6CM%,565750% F/)E/0B% ,575B% ./;% C)/% ;HF;*./0% ;HF/L57C0B% 5)% .;% +9% 0=),7F5B% ;H% ./5% M/;75% =575M;0G% Q;*% D,.;B% -/5% E5E65*.,-/0% F/)8DB% ./5% 5:% +K% E,L,5-% 7,;HF5)EF/L*DG% qCL,7*D,% 5:% -*D,)>575K% *E+,-.KB% 7,0% E5;FH,.575/5% *E+,-./5% EAF/L*% 6/E/5% E6*M/5% D*-/D5G%gAF/L*B%L5,7;)%/.5F5)E5%0/L*%F/)EOB%7,0%.,7%78)/% /=5,% -O% F50-;.;*.5B% 7,E)/5HC05% +;-% .,7% 4% I5/% 10-/DE/3B% I5/% 17,0-/DE/3G%b/F*L/;.50%.,7-/%-/H-*-5/50%5:%=5):.*%6/;H./50% )*F5-65/50B%-;)5;*0%),5-5/%9MCL,7F57.5G%Q/F/%L50*-5*0%M;F)CE80% =)/05F,F/B%-/5=%.,7%=,)=/L/F57.5%),/6K%#""%L5,.K%B7C6;@QR% 9% #"% =*% #"% L5,.K% B7C6;@QSG% Q/5% :5.5,% C)/% F/)E/0B% *% /75,% 4% 0L/+*78G (Zg<USVZbY\% U<ZQVWSWB% `ZS% (ZQ\% <\ZQ<% ^P% Qi% 1\bZ^qYR^i3B%`YV^<%UWV^%(Z`<^\Q^%(Z\ZYRo%^V%\Y%`Y@ V^Z^\% g<USVZY_ZUQ% X]WqZY\% ]WQjbZT^_W\% U<@ \Y(VZ\^G% ]ZQZYB% `ZS% _p\i% ][\Qj]Z\% (Z`ZU`Z@ ]Z^%VZT^WUZRY\B%g<Q%^P%`^QW\%(Y\a\%^PR<USZ%QW\% 1nY^`^W%ZY\j\3%eq<V[_Z%(VZ\]<f%^V%QZ^%V<^P`^ZB%`ZS% X]WqY\%UaVZ%UYV^]w\B%b^\%Q^<`%gZUSW%^<P`WQ^%^V% V<ZR^nYWQ^\% (<V% \ZbW% YU^`ZRi% <\Q<Q^Uo% (Z\ZYR^W% \YbW`^][G%ZV%QZ^%jVZ%Q<^\^UqZ\%o\(pS^\c h5/%5)%C)/%EA.,7.%./5B%-O%/:%-/6E8+/;%/=5,%.O%/F,-L/.;DOG% \L/)E;B% -/F% EA.K% /=657-CE80% 0;M/6L*.5B% 5D.5% 5)% =/F/)C.5% 5-5% M/6*% ./5B% -;*% =/.0% .5-5G% ^)% M/6EA.B% /F,-L/I5/5% =/E,7F)/L;0% 0;% ;H0/-*L/50% e=)5,% -/L*0% =;*F,65*f% 5)% 0./.CE5757-/50% e=)5,% E;.,65*fB% =/05,-.5B% -/F% ./L*% F/)E/0% EA.K% ),/65N;*./0G% `/F% 7,EA.K%./5=B%-/F%-/H-/0%-/H-*%7,=/F/)8%5)%L50-/0%0;M)5;L*G% _;-% /)>?5.,-.A)*+,% EA7/B% -/F% 7,9MCL,7F57.5% =/M)57F575/5% /->,7./5% /)E/% F,./680% =/L,)I5/% L50O% *E+,-.O% 75,-575;B% 7,0% ;H0/-*L;5% =/E/5M*+,% ./5% =/05)*F8% 7,),5-/657M/% 5)% =,)% E)/7M;G%Z)E/%*E+,-./0%./5=%7,0;=)/7./D/5%5)%7,-*-CE5:-/5% 15:=56F*D/03%0./.CE5757-KB%-/F%./D=/%=/M)57F575;%/=./)5DK% *E+,-.;G !

!"#!$%"&

'&


!"#$%&'$(')$*+,(')'-%-./(')%-"$0$%$

1]ZS<%,x=*3B%./)=./;.578%F5N/57*%5)%0./.CE*0%D;M8B%LC-0% M;>C7!I;<7@:!$T:%0=/65*%#24!"%FG%Q/5%D;M8B%-;)5*0%0=,>5@ /65N/>5+/% C)/% L,)06*% 5)% .,>?7*6*M5+K% 57*L/>5+*0B% *% =/M)57F5750% /->,7./0%4%,-*6*M5:-*0%0./.CE*0%/0=,-./5G% 1]ZS<% ,x=*3% D;M8+,% ,-0=*7;*+/D/0% =6/.;0% =)*F;-.K% E,5% .,>?7*6*M5+KB% 0-5).K% :5;*6/5-575/D% MCL,75D;5B% 0=,-.)/0$% =)/F,F/7.% 0./.CE*0% /5-:.,65K% 9)/7M/% 5)% E/5M5/7.% F5N/57;% E,5% /)>?5.,-.A)/G%P5/50%D,./50%E;0%=)50./.C./0%/.0-5)/0%65m.K%5)%,6,@ L/.*)5K%0,-.*)5;0G%g,7F)/F/)E5/L5D/0%0;%1t,F,)>*0.);N5*753B% ^./65+*0%0./.CE*0%/0*>5/>5+/B%5)%F/)%#""%-5.K%:5*0%0)5.5,0%*)M/75@ N/>5+K%4%M,)5/;05/0%1]ZS<%,x=*3%=/0./7MK%9L,).575D/0G% S/;M% L5,.*0% 5)% F8D,05*% 0-5)./% .L/);D*% E,5% ,7,)M,.575*% ,m,-.CL;D*%0=),7F5D/D0B%-;)5,%0;05+k%0;%,-*6*M5:-K%.,>?@ 7*6*M5+K%5)%D,FH5/MK%7/;F*+5D;G%()/F,F/7.%1\D/).%b566/M,3%4% ),7M575;B%0-5).;%/.,5.5,0%D5,0.;5%5)%.,>?7575/D0%0=),7F5D/D0B% =/F,F/7.5,D0%),/65N;*.5%U7<;45B%,7,)M,.5:-/5%,m,-.CL5;0%=/0@ ./.;0B% 0;-;).;0% E,7F)/F/)E5/;+/7.% 0;% 1<F56=*)./6,3% 5)% 1ZZZ% r%Z3B%1ZM)5>;6.;),%t**F%Z)>?5.,>.;),3B%),/65/%0./.CEK%/5-:.,@ 6,B%-;)5*+,%57*L/.CLA0%=)*+,-./5%L5,75+/%;)E/750.57k%=68.)O%E,5% /=657-*0/;MOG%g5*0./.CE/%5)%.L/)/;0%MCL,75D*%EAF*%0=),7@ F5D/5% E;0% =)50./.C.5% =/)*F*+,% 1q),,7% y*D,% S,05M7% R5L57M%

.?,% =),0,7.VB% -;)5% =/05A6C0% 5F,/6/;0% D5,0.*% L5N5+OG% ]5,0.*% =/M)57F5750% ,6,D,7./0% 4% =/M/)E/% /=657-/5G% 1T*7F*D575*% Z==3%4%=/)*F*0%,)FL8B%0-5)./%/FD5750.)/.*)5/D0%E,5%-*7F*@ D575;D*%eW:@X:5f%F/)E;*.*+/D0G%% ];M8+,% L86% LC-0%\./.CEK% .,>?7*6*M5+K% m*);D/0B% 0;056/;@ -k0% 7,D/H*% =/050,-5D*% /7-0.,075/50% D,./50B% 4% 0L/)E;0% ),7M57C0%=/6CM575D;5%5)%F5/6*M;5%/=5,%.,>?75:-5/;05;0%F/6C@ -;0% 0./.CEK% 5)% 0.);-.A)K% 57H57,)5+*0% 0)5.C+,G% `5./0% =)*+,-./0% 1y/D6,.0%/7F%y50.*)5>/6%T,7.),03%C)/%0-5)./0%D/HK%D5,0.,65K% =68.)*0% =)*+,-./D0% LC0.C.5l% .5-5D/B% -/F% +50% M/68.K% =/F8.5% 5:% 7/;+*%/.)/0.5%.5-)O%^./65+*0%=/L,6FOG%bC-0./7.50%+/;%-,.L5).O%-/)@ .O%-*7-;)0/0%1^70./7.y*;0,3%:5/50%D,./50%=/05A6C0%;HF;*.9B% 0;05+;05O%0;%6/5-57O+/%=)/MCL,75D*%L5,./G%P5*+,%-/.,M*)5+*+,% E;0%/=F*L/7*.5%M,)5/;05%=)*+,-./5B%0;-;).5%/)>?5.,.A)*0B%57@ H57,)5+*0%5)%57F;0.)575*%F5N/57*%0.;F,7.K%L50/D,%=/0/;6C+,G% S8D,09%D,FH5/M*D0%M/)/7.;*+/%1]ZS<%57%T*7>),.,3%4% ),7M57C0B%0-5)./0%E,.*7*%5)%M,6HE,.*75*%0,-.*)5;5B%*)M/75N;*@ +/D/0%E,7F)/F/)E5/;+/7.%0;%1ZQ<TZ(3%eQ,>?75-*0%E,5%,-*@ 7*D5-*0%0;D/5:C.*%E,.*7*%/0*>5/>5+/fG%g,7F)/F/)E5/;+/7.% 0;%1Z00*E,.*73%eU/>5*7/6578%E,.*7*%M/D57.*+K%/0*>5/>5+/f%% /.05)/F*% =)*+,-./0% 1(),>/0.% Z),/3B% -;)5*% =/M)57F578% ;H@ F;*.50%4%=/E)8H.5%D56H575:-O%E,.*7*%=)*F;->5+*0%.5=*6*M5+*0% D/0.O%5)%0;F8.57M;DOG% q,)5/;05/0%5F8+/0%/.,5.5,0%0./.CE/5%E;0%M/65D/%/.)/0.5%D;@ M8+,% 1]ZS<% ,x=*3B% LC-05/7I5*+,% M;>C7! I;<7@:! $T:% 0=/65*% #24!"%FG


!"#$%&'(# )'*"+#%),-'.(" /"'(#-$0'%.'"% 1(+2"0$0'

M/#*)+,%'<&'<$)&5&.'@,N$4&/,B'.%'O%4+,&'H$/0*44,'P@M#$49'5,G$,/&'/$D$,BQ

`ZRg^UZ]<% _Y\B% `Z^(% ^QZRi% `YRQpVW\% ZQ\QWb[G% R^<QYbW_<% gZRSi% (V<`jgW\% ^V% ^UQ<V_<VW% \V^Qj_<% S^VgZQ<%_ZY%#s%]<QiB%(<V%`YV^YW\%Q<`W%^Pqjb<UQ^% Sb^%`V^n<\%eVY\^P`[%^V%SZgZV%<YVW(^UwfG%`[%]ZQa@ Q<%(<V%^QZR^_W\%<`WUW]^`W\%^V%gZRSi%(VZ]WUa\% UYW\]Y`^W% `WUQ<`\Q[% P^Z^\% ]<QZ^\% ]^RZU<B% `Z\@ ]<Qa_<%1^\ZRWU^3%(ZVWSW_<c b50K% =5)D/B% :5,D,.% ]56/7,% =/0.,E5D/% )C:-5% *)5,7./>5+/% 9% -*7-),I5/0%)57-/0B%.G%CG%D/H8+/%-*D=/75+KB%-;)5*0%F5)E/%10,@ 7*D03%)57-*D0B%.*-5*D0%-/5=%ZD,)5-/%/)%<;)*=/G%S/;M8+/% -*D=/75+KB%-;)5*0%*)5,7.;*+/05%5:0-5).57/5%9%1);05:-O3%)57-O%e.;)5;% *D,7C+,%V;05+OB%`/N/>?0./7OB%YNE,-50./7OB%ZN,)E/5FH/7O% 5)%.G%.GfG%P5*+,%L5,.*+,%D/.*D/0%/5:-;0%1=)/E/7M;0%E65NM;I5K3% 0.565;0G% _50% =*=;65/);0% 5)% `575+*0% )57-*+,B% *% =/0./);*+;% D,.;% =/-/7-/D/5%F/;M%,-0=*).;*+/D/%5)%9%^7F5+OG%W)5,7.;*+/D/05% 9%=)/E/7M*0%=)*F;-.;0B%F/;M%E65NM,05*B%F/;M%D,./6*B%M)9H@ ./D/%=)5,%/;-0*B%-)5:.*6*G%`5./5=%0/-/7.%4%%ZN5+/5%M/D57/D5% F/5-./5B%-;)5,%D/.*D5G% `5./% -)C=.50% 4% <;)*=/B% -;)5*+,% D/.*D/% )C:-5% .,7F,7>5+/B% -/F%HD*780B%7*)8F/D5%M,)K%F/5-.KB%5,:-*%L50*-5/;05K%EAFKB%

!"#!$%"&

'z

! L2&4&I,>$'D$5,/I$'+,.%)C " R=>,D$.'S'@T,D$5*.,&B'.$4&/?'F,4$/*C # @($II*/$%B':%,#,/=.'#*01/,2&.',/&+$0,>&.C

-/5=%0;./;=C.5G%^)%.*-5/%=/.%./;=CD*%.,7F,7>5+/%E;L*%D/.*@ D/%./)=%F/;M,65*%M/D57.*+KB%F/6CL/L;05K%=/)*F*+,G%`*D@ =/75+*0B%-;)5*0%.;)5%M,)O%L/)FOB%M,)O%6CM9%5)%C)/%9L,).57;05*0% ,0/DO%0;F8.57MO%05.;/>5+O%e^./65+*+,%5)%7,%.5-%=,)%=/0./);*05;0% {4#!% D87,05K% E;L*% 5:.5,0% 6/E/5% 0;F8.57M/fB% :5,D,.% 7,@ =)50./.578+*% 6/E/5% 5:0-5).575K% 7/;+5,7KB% =)*.*.5=KB% -;)5,% 78)/% ),/65N;*+/D5B%*%0.,7M805%LC0.C.5%.;*0%M/D575;0B%-;)5,%E;L*% =)*.*.5=/50%=)5,:%D,.;0%/)%FL,+;0G%Q/5%C)/%M/D57/D5%F/5-@ ./5B%-;)5;*0%M/65D/%:5;*%D,.;%905MC.5G%]/.C.5B%-/F%57L,0.5>5@ +*0%9%/.,5.9%=)50./EFC.*0G%b/5-:I5*+/7.%=*%=/)*FOB%-O%F/)/;% -/0D,.%+/;%F,LC75*65-.O%-/).OB%.5-%98+;0%9%0.,7FO%D/.C.5%-/5=% 9D*78% 6/5-*05G% Z)% +/5% L50-/0% M,)/5% 0,-/05B% /)% +5% +/;% =)/F,@ F/%E;-0;*.5G%Q/5%/-5L/5NF;%5:%=,)0*7/6*B%5:%,-0=*N5>5+*0B%5:% HD*75K%,6M,05*B%E,7F)/L5D*%5)B%0L/)E5/;05/B%./5%D/.*D/%5:% 6/7-C.*+K%-5,-5*G%(5)DO%-/).O%=/)*F*+,%0;05FA)5/;%0;%.*-5/% 05.;/>5+/B%-/F%./D,%=/I5/D,%=/L56+*7,B%-;)5/D,%=)50./.*D5% =)/E/7MA0%=)*F;-./5B%L5,7/D,%0.,7F,%D/./5B%-/F%L/FCE5@ 757-8%7,.;)5%7,5%D57;.80%6/50L*%6/5-*B%*%-5./D,%4%08F5%/7.% 0/L*%=)50./.*DK%E/6FK%5)%6/;-5/G%(5)D;*+;%/.L,+;%4%ssBs%|% );0K%6/7-C.*+/5B%*%.,7B%-;)%L/FCE5757-80%6/;-5/%-65,7.A)*0B%4%9%


"

!

0,7O05/0%<;)*=*0%)57-/0%*)5,7.;*.5}M/D57.*+/5G%R/E/5%F/;M% 9D*75KB%-;)5*0%*)5,7./L*05%.5-%9%<;)*=OB%C)/%/7.%E/7-)*.*%)5@ E*0G% `5./%.,7F,7>5+/%D/.*D/%./)=%L5).;L5K%M/D57.*+KG%(/=)/0./5% L5).;L5K% =)50./.CD;*0,% LC)/;+/% ./D% .5-)/% 7*L/.*)5:-/% J%6*0*@ J%+/G% g,7.% ./D% .5-)5,D0% M/D57.*+/D0G% S/H7/5% =)50./.*D*0% 7/;+5,7*0B% -;)5*0% M/6EA.% 7,% 5:-/).% E;0% =)/F8.*0% M/D57.5G% Q/I5/;% :5,D,.% =5)DO% -/).O% /:% 7*L/.*)5:-K% 0=),7F5DK% 7,@ D/I5/;G% q/D57.*+/5% 7;0=),7F8% F5)E.5% 0;% =)*F;-./50B% -;)5,% =/=)/0I5/;05/5% M,)5/;05/5% =/)F;*F/D5B% M/6EA.% .5-% :5,-% .5,-% +;*0% =/.*E;657/7.B% 0.,7M5/7.50% 75,-*% 7/;+*% 7,=)50./.C.5G% Z:% 905L/5NF;*+;B%-/F%:5%.,7F,7>5+/%C)/%-*7.)/.,7F,7>5+/%HD*75K% 0)/;.;5B%7,0B%+,5%6CM57.;D8D,%:5O%=/)*FO%0;%=)/8+;05K%/)%;H@ =)/,5.K% D,.K% =/)*F*D50B% D/.*D,B% -/F% 0;F8.57M/% 05.;/>5@ +/% F/E/)% =/I5*+,% 5./6K% E/6FK% =)/D*78+,B% *% 7,% F86% ;H05,75*% -65,7.KG%S/E/)%=5)-8+KB%/.,57/7I5K%9%=/)*FOB%C)/%F/;M5/;B%*% ,-0=*7;*+/7I5K%-*D=/75+K%C)/%D/H5/;G%h5/%./).;D%=/L86;*@ ./%),/->5+/G%S/650%-*D=/75+K%D,.K%D,.;0%F/6CL/L*%=/)*F*+,B% *% -65,7.K% .)A-*G% S/E/)% .)A-0./% /0*).5D,7.*G% U,=/D5):-5DB% -/F% ^./65+/% F/E/)% 5:MCL,7/% =/7/:5;0% 6/5-;0B% -/5=% D,0% 5:MC@ L,7*D%!""s@/505/50G%(/0%D;0%+/;%6CM%5)%=)/8+*%.5,%0;7-5/;05% D*D,7./5G% W%ZV%qZRaQY]aQ<%obZVSjQ^%(ZqV^US^U^Y\%\`Z^h^Y\B% `YV^<%^R^Y\QVYW_Z%\^QYZT^_[%]^RZUW%(ZVWSW_<$%`W% \Y]ZXa_WB%`W%(ZS^Sa_Wc j)/%/=5,%!"%|%F/;M5/;%HD*75KB%E,.%./5%7,%M/6;.575/5%L/).*@ .*+/5B%-;)5,%/.L/H5;*+/%=/05H5A)8.5B%*%-65,7.A)/B%-;)5%/.L/H5;*+/% 5:%;H05,75*G%Q;)EA.%=5)D5%D,./5B%-/5%/.LC-*%.5,-%F/;M%/N5+5,I5K% e-57KB%+/=*7Kf%E,%m*.*/=/)/.KG%`/5=%0/-/7.%-65,7./5B%*%7,%/.@ L/H5/Lk%-*=5+;*.5G%Q/5%M/65D/%0/-C.5B%-/F%HD*75K%E;L*%/=5,% !"%|%F/;M5/;%7,5%=)5,:%D,.;0%/)%FL,+;0G%X5A)57.%9%F/6CL5;0B% =/LCNFH5;5B% L5).;L,0% ,-0=*7;*+/7I5K% -*D=/75+K% E;L*% /=5,% 'd%|%D/H5/;%7,5%=)5,:%FL,+;0%D,.;0G%Z7-0I5/;%-/0%FL,+;0% D,.;0% LC-F/L*% 1<;)*>;>57/3% =/)*F/% -/).;% 0;% E5;)*% E/6FK% =/)*F/B% 5)% -/0% /7.)5% D,./5% LC-F/L*% 1<;)*6;>,3% /=:L5,.5D*% =/)*F/% 0;% L*75*0% 9)/7M*0% =/)*F/G% P5,D,.% E;L*% :5,-% .5,-% L*75*0B%.);=;.50%/=:L5,.5D*B%E5;)*%E/6FK%L50/5%7,E;L*B%*%L5)@ .;L5K%,-0=*N5>5+K%4%F/;M%D/H5/;B%7,5%9=)/0./G%!%=/L56+*7/5%5:% !2%7,.%7,E;L*%/.5F/)C.5G%b5,757.,68%L5,./B%-;)%E;L*%D/05:-/5% F/;M5/;%F/6CL5KB%./5%E;5.5780%.,>?75-*0%.,D*+,G%g;5.578%.,>?@ 75-/%;H8D8%-*-5O%=;0k%1<;)*>;>57/3%0-5).*%=6*.*G%

#


$ @!$40%0,/*B'I)S;#$'<),*'#)$5,0,>9C $

.;LO%0./6I5;+,%0;%;H)/-.;G%b5,7/0%M/D57.*+K%=)50./.8%5:.50579% 0.5-6579%0./6L5):9B%-;)5/D,%L5,7*+,%N*7*+,%9D*7.;*./%57F;->5@ 78%L5)C-68B%*%-5.*+,%=:4WT5WC>>@%RTS%,-)/7/0B%-;)50%6,5FH5/% =;0)CI5/;+/7.%7/):C.5%57.,)7,.,B%=/05.5-)57.5%,6G%=/:.O%/)%m,50@ E;-O%5)%L50/%./5%/7.%.*%=/.5,0%=;0)CI5K%0./6*G%`/5=%+;*-/L*% =/.C0% M/D57.*+/5B% M/65% L/6MC.5% -5/;:575,7k% 5)% :/-;.,% 5:05K0.5% 6/5:-OG% `5.*-5;% -)/:.;.57;D;% 7;0.,E57*% 1b/6>;>57,3B% -;)5% =/0./@ );*05;0%d4z%D,.;0%LC0.8%0.5-6575K%L5).;L5K%.,DOG%g;L*%0.,7M@ ./05B% -/F% L*0% 7,% {"% |% L5).;L80% EA.K% 5:% 0.5-6*B% 7,.% :*7/5B% F;M7/5B% 0./6L5):5/5% 5)% .G% .G%W% :5,D,.% +5,% =)50./.8% ./5B% -*% E;L*% /.050/-k%=)5,:%D/HF/;M%#!%D,.KB%4%M)C7/5%D,FH5*%D/0CL*% L5).;LkB%E,%+*-5K%/65;D575K%/)%0.5-6575K%F,./65KG%h5/%M)9H./D/%9% 0,7O%E/6FK%M/DCE*0%.)/F5>5+OB%-;)%L50-/0%0;+;7M5/D/%0,@ 7*L57,%.,>?7*6*M5+/B%7,7/;F*+/D/%+*-5/%D*F,)75%m;)75.A)/G%

%

ZV% gY^Q^Ua\% Q<TyU^`W\% qZ]^UQW_Z^% `[% UWV\% oSW@ ]ZY\%ZV%_Y]\%U<]ZQjQW%(ZVWSac ()5=/H5705;B% -/F% 7,0;% =/.0% M,)5/;05/0% E;5.5780% .,>?75-*0% =)*m,05*7/6/0B% ./I5/;% 0/L*% L,5-6*+,% 0;05F;)5;% 0;% :5/% .,D/B% 7,0%.,7-/%=),-5/;.5%57.,M);*+/D/%.,>?75-/%-/).;%0;%L5).;L80% E/6F/50%5)%+/;%F/;M%D,.K%.5,-5/D,%=)*m,05*7/65O%9)/7MO%),0@ .*)/7/D0%5)%-/L578D0G%^:%=5)D*%HL56M075*%=/05)*F8B%-/F%6/@ E/5%0.5=)5*0%:5*+,%0)5.C+,%L*-5:-*0%-*D=/75+*0B%-;)5*0%=)50./.8% 5:.5,0%7*L/.*)5:-;0%=)*F;-.;0G%_/;%-,657.5%D,./5%=/0.,E5D/% .,7F,7>5+/B% -/F% =)*m,05*7/65B% ),0.*)/7/D0% 0-5)./% 9)/7M/% L50% 6/E5/;%.)/70m*)D;*+/05%9%E;5.57kG%Q/)=%.*-5K%7/;+5,7K%5:050-C)8% 1]5,6,3B% 1q/MM,7/;3% 5)% 7,.M5% =5M,075B% .*-5,% -/5=% 1Z)50.*73B% -;)5,% =)50./.8% 5:.50575;0% -,=5D*% =/L5):5;0G% \-5).;D/0% .*-0B% -/FB% =LNGB% 1Z)50.*73% L50% F/)% 5:65,-/% ./D% .5-)/0% -,=5D*% =/@ L5):5/;0%N*7/L5D/0B%F/H75/;05/5%5:%-,.;)5K%:56F*DK%N*7KG%W% 1q/M,7/;3%=)50./.C./0%=/L5):5;0B%-;)5/D,%),/M;*+/D/%9%L5,@ .OB%/7.%-;)5*0%+;F57/D/0%=;*F/0%5)%/.5.57-/D*+,%L5,.*+,%C)/% :56F*D/G% U8)/% N*7/L5D*B% .5,05*M% -;)% =/F805% =;*FOB% .,7% 5)% :56FC0G%P5%.,>?75-/%F5)E/%:56FCF/D/%57F;->575;%=)57>5=;G% Q/5=%=/.%F5F8+/%:/6FC.;L/5G%`/H-/F/%s"%>D%=6*I5*%:/6FC@ .;L/0%EAF/L*%=)/E/7M/B%E;L*%L/F57/D/0%1/D,)5-*75:-;3B% 7,0%1E,=)*.50%/D,)5-*7/03%L/H5;*+/%-/).O%=,)%0/L/5.k%9%=),@ -CE*0%>,7.)O%5)%=)505=,)-/%L50-*%0/L/5.,5G%V,/65/5%:5%.,7F,7>5+/% /.05)/7F/%5)%<;)*=*+,G%S/;M8+/%=),-CE*0%>,7.)KG%(/0.,E5;%5)% ^./65+*+,B%-/F%+/;75D/0%7,E,,57/%-5,-L5,7O%F5,7O%9%=/)F;*.;@ Lk%7;05=5)-.5%F;*7*0%5)%=/7G%U/.A)/65/5%=)505=,)-5%F/;MB%F/;M% ),5-5/%0;./6=57.5B%/.5.57-/D/5%L50/%E;5.578%.,>?75-/%F5F8+/G% \;05FA)8D,%0;%.5-)/5%6/E/5%57*L/.CL5/50%0=),7F5D/50G%(5)DO% -/).O%D/I5/;%:/6FC.;LOB%9D*7.;*.O%0./6I5;*0,B%5)%LC7*%:/6FC@ % 3*D&2)$#,82$.'J&#*4,.'@K,)%BC

!"#!$%"&

'{

1'0&*!Y+/I2*!&*"#10&*!Z!"&$/+/*!1'*&,/%'3%'$! I',&%/!I'#*0/!*&%0-1'*D!1/1'/*!['&!0$&%*M/$F I&J'(/*3 q/65;% 7,.% >5.;*.5% -/5% -;)5;*0% M/D57.*+;0$% 1g;L5D/0% ]56/@ 7,%C)/%EA.57/0G3%Q/5%C)/%F5F,650%D,.)*=*650B%-;)5/D,%MCL,7/% -*-5,%{4s%D67G%HD*75K%5)%+9%6/7-*%6/E/5%F/;M%.;)50.KG%Q*F86% -5,-L5,7/0B% -/0% .5-% 5:M/65B% /.05F/)578+/% 0,7/D5,0.C+,% 0/L*% ,-0=*N5>575;0%=6*.;0%4%0/6*7;0%/)%0/L*%L/)F*%=/)F;*.;L,0G% Q5,B% -;)5,% .;)5% 0/L*% 7;*0/LO% =/)F;*.;Lk% ]56/7,B% +*+,% 5)% F/)8%=/M)57F579%=)50./.CDOG%VC:-;0%=/LCNFC0%E;L*%1V5D/@ F,05*3B%-;)5,%.;)8+*%5)%=6*.O%=/)*F*+,B%-;)5/D,%E;L*%=/0./@ .C./0%?*6*M)/J750%-;E/0B%*%5:%L50K%-/D=K%D/.805B%-/F%+/D,% 75,-*%78)/G%gA.,7.%./5%5)%.)/;-8%HD*7,0%9%0.,7FOB%-;)5/D,% +5,%)/0F/L*%6/7-0.57;-O%0;%-L5,.5D;%/=056/7-C.5%0/6*7,%]56/@ 7*%0,7/D5,0.C+,G%P5O%-*7>,=>5+O%M/D57.*+/5%=/M)57F8%./5=$% 1],0% F/;M% 68:K% 57L,0./L*D,% 0/6*7;5% 9),7M.5B% .*F86% ),5-8@ +*% F/;M% 7,5:6/5F/;+/7.% 5:7/;F*.5% 5)% 0.,7FO% =/)*F*+,B% -;)9% E;L*D,% ;H050/-k% 5:% /7-0.*G3% QO% :5,D,.% F/)8% m/-.5:-/5% L505% M/)05/;05,+5$%1b/6>;>57,3B%%1V5D/F,05*3B%1g~g%^./65/3GGG%_K%=/@ M)57F575/5%=)50./.CD/5%LC-*%0/6*7;*0,G% P5,D,.%E;L*%L5):%#!""%),7M575K%e),-*)F5750%0-/5I5;0f%=,)% 0/L/5.k%;H%=/)*F*0%)5EK%L50/D,%]56/7,G%()/-.5:-/5%FL5M;E/5% F/;M5/;% L50-*% LC-*% 5)% .*-5*0,% L5,.*0,% -/5=% P:@7! 0:C=:@7% /)% P:@7! $:87@7G% Z5:-5/5% D/.*D/% 57.,),0K% ./-*0-C)/$% +,5@ M;% 7*)5% L/H5;*.5% H5A)8.5% 7/;+5,7KB% 7*L/.*)5:-K% 0=),7F5DKB% ./5% =/)*F/% ./D=/% 7,E,/-.;/65% 4% .;)5% L/H5;*.5% 9% D5,0.OG% _,5% L/H5;*+5%F,)8.50%0;%0/L*%.5,-8+;%/)%0;F/)C.5%EA05DK%-*7.)/-@ .K%4%./5%F/)/5%=/)*F*+,G%S5,7O%F5)E*D,%=/)*F*+,B%*%L/-/),% 4%D5,0.,G W%`^<`%P^Z^\%]<QZ^\%o%]^RZU[%bj`W%(Z\^VWSjQ^% YX\^<U^<h^ic Q,7F,7>5+/%4%;H05,75*%M/D57.*+K%]56/7,%D/H8+/G%\;7-D,@ I5;%+5,%-*7>,7.);*+/05%9%0/L*%)57-OG%q5)F8+/;B%-/F%=,)7/5%5)% :5,D,.%`,67*%^]]%=/)*F*+,%eB7QC;@X;@;5!\;*7<:@;V!B7C:X:5! 6:@64C>@=75! #4C:B:H>! Z! C>XD! B75=Df% .)A-*% ,-0=*7;*+/7I5K% 5./6K%M/D57.*+KB%*%]56/7,%.)A-*%;H05,75*%M/D57.*+KG%g,.%./5% C)/%7/.A)/6;B%7,0%-5,-L5,7/0%5:%.)5+K%=/)*FK%),7-/05%0/L*%:/@ 6C+,%LC-0./7I5O%=/)*FOB%9%-;)5O%-L5,I5/%L50;0%-65,7.;0G%Z5:-;B% H57*D5/;05K%L/)F575K%L*-5,I5KB%=)/7>ANK%5)%=/7G%=)*F;-.K%5)% M/D57.*+K%E;L*%M/65D/%)/0.5G%]/I5/;%7,.%65,.;L5:-K%-*D=/@ 75+K%4%:5,D,.%F/6CL/L*%1\gZ%E/6F/53G% R/E/5%F5F,69%0.,7FO%;H%=/)*F*0%)5EK%:9-/).%=/050./.8%^`<ZB% -;)5%C)/%L5,7/%5:%=5M5/;05K%E/6FK%.5,-8+KB%-*7-;);*+/7I5K%^./@ 65+*0%)57-*+,G%^./65+*+,%-/5=%5)%L50*+,%<;)*=*+,%HD*780%=)/F,F/%


'@=>CE;4!

./;=C.5%5)%=5)-.5%.,7B%-;)%=5M5/;G%^`<Z%./D=/%=/M)57F57,%E/6@ FK% =/)F/L8+/% ^./65+*0% )57-*+,B% -;)5% /.5.57-/D/5% ;H5D/% =5M5K% 5)% L5F;.575K%E/6FK%)57-OG%_5,%C)/%M/D57.*+/5B%-*7-;);*+/7.C0%0;% -57K%=)*F;->5+/B%*%^`<Z%=/)F;*F/DK%E/6FK%-*-CE8%M/6EA.% 78)/%+/;%.*-5/%E6*M/G%`/57*0%C)/%H,D*0B%*%5:=,)-/D/0%-5,-50% F5F,650G% `W`^Z%ZQ<^Q^\%RZY`^Z%^QZRi%gZRSi%(VZ]WUa\%(W% P^W\%`V^na\c R/E/5%D/.*D/%./5B%-/F%=)/D*78%F/)*05%>?/*.5:-/G%\5.;/@ >5+/% 5-5% :5*6% LC0.805% ./5=B% -/F% ./)=% M/)05/;05K% 5./6K% M/D57.*+K% L50/F/%E;L*%/5:-;B%-/F%L/)F578%9D*78B%-;)5%F/;M%F5)E*%0;% 0/L*%)57-*F/)/B%0;05m*)D/L*%0/L*%-65,7.O%5)%=/)F/L8+K%.57-6OG% `/5%+K%=/)F/L5D/5%/;M*B%E;L*%7,E,0=8+/D/%9D*780%L5F;+,% =/M/D57.5%L50-*B%E;L*%=)/F8./%;H0/-578.5%5:%.),I5K+K%-*D=/@ 75+KB%-;)5*0%7,E;L*%L/)F5780B%E,.%M/D57*%=/-/7-/D/5%M,)*% 6CM5*%=)*F;-.;0G%Z.8+;0%-)5N,5B%;H0/-CDK%D/H8+*B%5)%F5F,680% -*D=/75+*0%/.050/-8%.),I5K+K%:/65K%=/06/;MKG%Q/5=%)57-*+,%/.@ 05)/F*%6/E/5%F/;M%H/5F8+KB%-;)5,%5-5%:5*6%7,.;)8+*%M,)*%L/)F*B% F/E/)%+5,%5,:-*%0/L*%-65,7.A)*0G%P5/7F5,7%./)=%M/D57.*+K%M/@ 65D/%)/0.5%.)50%-*D=/75+/0B%M/D57/7I5/0%5F,7.5:-O%=)*F;->5+OB% -/F/7M5%/7-0I5/;%L50*0%+*0%M/D57*%./D%=/I5/D%;H0/-*L;5G% Z:%D/7/;B%-/F%.,5057M5/;05/%m)/N8B%-/6E/7.%/=5,%^./65+*0%)57-OB% 4%65-0%0.5=)5/;05G%U,=/D5):-5D,B%-/F%^./65+*+,%7;*%0/;05*%D8@ 7,05*%+/;%C)/%E/7-);./Lk%F/;M5/;%7,5%#d""%E/6FK%M/D57.*+KB% /5:-;B%=)*=*)>57M/5%./5%C)/%.5-%!%|%L50*0%)57-*0B%E,.%L50%.5,-%./5% 6/E/5%F/;MG%g,.%/:%.5-5;*05B%-/F%0;%6/5-;B%/.05M/;7/7.%,-*7*@ D57,5%05.;/>5+/5B%E;0%M)9H./D/%9%.O%=/I5O%M/DCE*0%0>?,DOG% g,+,B%/I5AB%S5,L;5B%=)*F;->5+*0%6CM50%.,E8)/%/;-:./0G%g/50;B% -/F%.*-5;%D,.;B%-/5%L505%-*7-;);*+/%-/57/B%7,=)/05F8.K%./;@ =CD/0%-*-CE80%0O0/-/5./G `Z^(%Z(^gpS^UQY]aQ<%P^i%S^<Ui%<YVW(W\%V^U`[c% `Z\%\Y%_Z%SZgZV%bj`\QZc%`[%bZVQW_Z%<YVW(^<@ h^Z^c <;)*=5,I5/5% L/).*+/% .O% =/.9B% -/5=% 5)% L50;*D,.B% .5-% -*-5;0% d% -/).;0%D/H5/;G%Q);D=/5%./)5/7.B%.5,05*M%D/H5/;%=,)-/D/B%D/@ H5/;%=/)F;*F/D/G%Q,7F,7>5+/%=)/E/7M5K%*E+,-.K%)57-*+,%./B% -/F%=/)F/L5D/5B%;HJ-0;*.5%<;)*=*+,B%C)/%9LC-FC.5%57L,0.5.*)5K% 5:% VC.KB% -;)5,% I5/% C)/% 905M5+k% 7/DO% /)% -*-9% L5,:E;.9G% (5)-575K% 0.565;0% 5:F;*F/B% -/F% .5,% =/)F/L5D/5% <;)*=*+,B% -;)5K% s% 5:% #"% )5D.K%*E+,-.K%4%);0KB%-/N/>?KB%-57K%/)%-.G%57L,0.5>5+/G% R/E/5%F5F,6k%-)5Nk%+/;I5/%:5/7F5,7*0%L5).;L5K%M/D57.*+/5G%_,5% 0*m/%0;=6C:./B%HD*780%C)/%=)5L,)0.5%=5)-.5%7/;+OB%*B%+,5%L5).;L8% 0,70./B%L/)M;%/)%+O%L/).*.*+/0%=/05-,50%EA.,7.%:5;*%D*D,7@ .;G%`5.*0%E/6FK%.,D*0%5:MCL,7/%0/;%EAF57M;0%0LC)/L5D;0G% ]5,M/D;*05;*0,%I5;H575;0%),5-5/%-,50.5%-/0%-*-5;0%d%D,.;0B% ./I5/;%6*L/%65,-/%0,7/G% S/)%L5,7/%L50;*.578%-)5N80%.,7F,7>5+/B%-/F%E)/7M,07k%=)*@ F;->5+O%6,7ML5/;%=/)F;*.5%7,5%L5F;.575*%6CM5*G%Q/5%),5:-5/B%-/F% HD*780B%-;)5,%.;)5%=575MKB%.;)80%5)%.*65/;G% &*I#%'%'*!1,&2*'I&*D!&$!N'&%+'#%!+]'&2O'&0^*L! 1&+!O-.#%&0#!,'#02./(#3 q,)/0%-6/;05D/0G%]/7CI5/;B%-/F%./5=G%]/7/;B%-/F%R5,.;@ L*+,%+/;%0;7-5/;05O%=,)5*FO%5:MCL,7*DG%S/E/)%0;7-5/;%EA.K% MCL,7.5% ^./65+*+,G% S/)% M/6EA.% R5,.;L*+,% 7,M/65D/% :5/7F5,7*0% =/L/F57.5% /.05M/L5D;% =*% -)5N80B% E,.% =/7/:;B% -/F% 0O0.57M50% +/;%C)/%=/05E/5Mk0l%7,/5:-;B%-5,-%F/)%=)/,50%6/5-*B%-*6%=)/F8@ 05D,%0L,5-/5%/;M.5G%g,.%m/-./0B%-/F%:5/7F5,7%M/65D/%MCL,7.5% R5,.;L*+%5)%M/65D/%MCL,7.5%.L/)-57M/5G% & @3),$5*B'D&5*)/,'.&J$'24$.,2,/,$D*',/#*)>*)*C

ZV%QZ%]p\i%q<VWba%UaVZ%(ZV<]QZ%U^<`W%]Y]\% U<`Z^UYW_ZUh^Z^\%<YVW(W\%(^U^qZ^\c \/-CI5/;B% -/F% 7,G% Z:% D/7/;B% -/F% :5/7F5,7*0% R5,.;L*+,% )5D.5%5)%=/0.*LA0%=575M/5%/.,57/%5:%VC.KG%(/0L/)0.CD;5%4%F/@ E/).578%05.;/>5+/%0;%q)/5-5+/B%E,.%/)%q)/5-5+/%F/;M%9./-*0%.;)5% R5,.;L/5c% X57*D/B% 9./-/% +/;050G% RCM5/5% ./5=% =/.% 4% /)% R5,.;L/% F/;M%,-0=*).;*+/%9%^./65+Oc%^)%:5*+,%L5,.*+,%7,D/./;B%-/F%R5,.;@ L/%-/H-/5=%7;-,7.80G%U,.M5%/.L5)-:I5/5B%+,5%05.;/>5+/%.,7%F/)C@ 050%0;F8.57M,078%5)B%-/5=%F/H75/;05/5%EA7/B%=)*F;->5+/%=5M0B% ./5%R5,.;L*+,%6,D0%M),5.,079%/.05M/L5DOB%-/F/7M5%-O%/7-0I5/;% 5:%+K%),5-8+*%=5)-.5%;H%#"B%E;0%M/65D/%905MC.5%;H%{G%U/M)578+/7.% DA0K%,-*7*D5-OB%=575MK%0)/;./5%5:%.;)57I5*0%=)*E6,DK%(5,.K% <;)*=*0%0/7.C-57/5%78)/%F5F,65G%^)B%-/F%0;EC)80%q)/5-5+*0%/)% 7,.%^./65+*0%)57-/B%R5,.;L*+,%F86%.*%F5F,65K%=)*E6,DK%7,D/./;G%

'

`W`^Z%R^<QYbW\%!"%]<Qi%(VZ<^Q^\B%SZgZVQ^\B%ZQ<^@ Q^\%_p\i%Z`^]^\c ()5,:%#"4#d%D,.K%E;L*%-5.*-5/%05.;/>5+/B%-;*D,.%65,.;L5/5% E;L*%0;05-*7>,7.)/Lk%9%L5,7O%)57-O%4%VC.;*0,G%^:%.K%FL5,+K% -)5N5KB%-;)5/0%5:MCL,7*%R5,.;L/B%0.5=),078%5)%M56,078%E;L*%V;@ 05+*0%-)5N8%#ss{@/505/50G%Q;*%D,.;%R5,.;L*+,%E;L*%0;F8.57@ M5/;B%7,0%/=5,%{"%|%,-0=*).*%E;L*%EA.,7.%9%V;05+OG%`/5%.,7% =/05F/)8%0;7-;B%I5/%5:-/).%=/05F/)8%.)/M5:-/5G%P5/7F5,7%,-0@ =*).;% ;H055D/7.C0% 65,.;L5/5% ,-0=*).;*+/% 7,E,% 9% L5,7O% )57-OB% F5)E/7.% ./5=% 5)% /.,5.C+,% EA.K% M/65D/% 6,7ML5/;% 5:MCL,7.5G% Z5:@ -;B%:5/7F5,7%/.0565,=5/%./5B%-/F%H,7-65/5%0;D/H8+*%L/).*+5D/0% :/65,0% L5F;+,G% <0;% *=.5D50./0% 5)% =/05-/).*05;$% =/7/:;B% -/F% ' @O4&U:*)#"B'PI$DC'@O4&%BQC 0;7-5/;05/%+/;%=)/8+*G &_;`!4U!B:67<9a &


^7*L/>5+*0B0.565;0 5)%7/.A)/6;0%M)*H50%4% L5,7/D,!!"#$ 6*2.#$.'K$#,&.'F*)*;/,2&+&.

b5).;L8%4%L5,./B%-;)%)C./50%M,)5/D/%-/L/%5)%H5*L/;+/D/B%0-/5@ .*D*0%:L5,H5*0%7/;+5,7*0%5)%0-;E/D/G%b865/;%.,7%M/D57/D5% =5,.A0%5)%L/-/)5,78B%-/)./50%+5,%0;L/6M*D5B%-/)./50%4%=/65,-/D5% :/6FC.;L,G%b50/%./5%),5:-5/%L5,7/$%L5).;L8+,%LC-0./%MCLCE5:-/5% 0L/)EA0% HD*M;5% =)*>,0/5B% -;)5,% C)/% E,L,5-% 7,5:L,7M5/D5G% gA.,7.% .*F86% F8D,0C0% L5).;L80% =/./6=K% +/;-;D;5% 5)% m;7->5@ 75/D%/=5=/L5F/6575D;5%C)/%M/7/%F5F,650G%Q)/F5>578%+/;-5%D*@ I5;.80%16/7M;*./3%L5).;L8%+/;%0,75/5%=)/)/F*%0/L*%/-.;/6;DOG% (,)-)/;./0% +/;-;D/0% 65-*% =)/8+;05*% /DH5/;0% =)/FH5*+,B% ;H% 6/7M*% ^% /DH5;0B% 5)% m;7->5*7/6;D/0B% F8D,0C0% F,./68D0B% .L/)A0%0=),7F5D/5B%:56./0%6/-*75:-;D/0%5)%D575D/650.5750%-*7@ >,=.;/6;0% F5N/57/0% F/E/)% C)/% ./5B% -*% .;)8.K% EA.5% 05,-5/D/% L5).;L80%57.,)+,),G P9%=/L/0/)9%LC-;05*+,%./)=./;.578+,%L5).;L80%E/6FK%=/)*F*+,% 1<;)*>;>57/%!"#!3%-*D=/75+/%1<)7,0.*D,F/3B%-;)5/5%R5,.;@ L*+,%/.0.*L/;+/%0/6*7/0%1^7\.C6,%_q3B%5:%-5.K%5:050-C)8%7/;+/% L5).;L80% E/6FK% -*6,->5+/B% 0;-;)./% E,7F)/F/)E5/;+/7.% 0;% F5@ N/57,)5;%q5;0,==,%g/L;0*G%`*6,->5+*0%=/L/F575D/0%0.5=);0% 5)%F/;M%=/0/-/7.50%/=5,%E/6FK%-*7>,=>5+O%E,5%=*.,7>5/65K%+K% L/).*.*+K%>?/)5NDO%4%1^>*73G%U,=/50/7.%D575D/650.575*%F5N/5@ 7*B%:5*0%L5).;L80%0.5650.5-/5%C)/%EAF57M/0%,-0=),0CL;0%=/=)/0@ .;D/0% E,5% 0.5=);0% ,D*>5750% =*L,5-50G% S5N/57,)5*% q5;0,==,% g/L;0*%.,5M5D;B%.*-5*%.5=*%E/6F/5%.;)8.K%=/.5-.5%L/).*.*+/D0B%

!"#!$%"&

&"

D8M0./7.5,D0%)/>5*7/65;0%0=),7F5D;0B%E,.%-6/;0/7.5,D0%5)% :5)F5,0% E/60*G% P5,% HD*780% .;)5% )/J7;*.O% :5;*6/5-5:-O% 0-*@ 79B%7,D8M0./%=)/E/7M*0%L/)F/7%=)/E/7M*0B%E,.%L,).57/%+O% -/5=%MCL,75D*%-*-CEk%5)%=/.*M;D*%6CM9%-,65/7.9%m/-.*)5KG g/6FK!5-*75:-;DO!/.0=57F5%90=AF57MK%.,>?7*6*M5+K%=/7/;@ F*+5D/0B%0=),7F5DK%m;7->5*7/6;D/0%E,5%6/-*75:-;D/0G%P5,% E);*H/5%>?/)/-.,)5N;*+/%E,L,5-%L50;0%-*6,->5+*0%,6,D,7.;0G% b5,7/0%5:%90=AF57M5/;05K%0=),7F5DK%4%9L/5)5/;05*0%0=57.,65K% F;),65K%/.5F/)CD*%v%;HF/)CD*%050.,D*0G%(;5-;0%=/LCNFC0% 4%1t6,x%u/66%>/E57,.3%e06,7-/7I5*0%05,75780%0=57.,680fG \./6/0%1<L*6;.5*7%=;66@*;.%=,7570;6/3%4%5:0-5).5750%-*6,->5@ +*0% *E+,-./0B% =/M/D57./0% 5:% ./D0/;0% .,)D5:-/5% /=F*)*.*% OH;*6*G% \./6L5):5*% 56M50% C)/% ),M;65;*+/D/0% =/M/6% =*),5-9$% +9% M/65D/%7/;F*.5%-/5=%7,F5F,69%;H-/7FH5K%0./65;-O%/)%9L/5)/;0% 56M5*% =5,.K% 0./6OG% b50-/0% =)5-6/;0*% 7;*% :,5D5757-*% 7;*./5@ -*0B% L/6M/7I5K+K% 0-/5I5/;0% 5)% L/5:5K% -5,-5*G% ^7FK% 0=57.*0% TZU@SW%/.05F/)CD*%D,>?/75ND/0%4%=/7.*M)/J750B%0=57./% C)/% .57-/D/% E;5.575/D0% =)5,./50/D0B% -;)5,% M/65% EA.5% 6/5-*D5% /.0-5)*+,% 0,->5+*+,% /)E/% =/068=.5% 0=,>5/65*0% 1<)7,0.*D,F/% \/m,.C%WL,7%\u5.>?%Wmm3%0/;M;D*%050.,D*0%=/M/6E/G%Q/5% ,6,-.)*75750% =)5,./50/0B% 7/;F*+/D/0B% -/5% E;5.578% .,>?75-/% D*7.;*+/D/%9%0=57./0G%_50%-*7.)*65;*+/%L/).*+/D*0%,6,-.)*0% ,7,)M5+*0% /=5D.50B% -/5% 0=57.*0% F;),680% C)/% ;HF/)C.*0G% `/5%'(')*+,-% '.'+/01,-% -2.345,-% 0634/3% 0)0% #""% 78% 0+% -90.*,-% 54+'(:-%.'3*053+,;,-%9'+%<"%-')4.5=0>8%9+35'53%-)3;?:@ *0% A-9:10;,% -0/.3(3-8% ,% -0-*';3% 34*,;3*06)30% 0614./03% ?40*0.A% 9+0'*30-2%0+%/3+3.*4,13%60;*39+,B'.*0.A%-34/4;2C D0*3% -*'?0.3.*0% 0.,E3B0138% 93-0F(G*3% /3;0.*,1,% 0+% 50H30.'+0,% *3.5';,8% I% !"#$% &'% -90.*3C% J,-% 3*E'14% 50H30.'+0,% *0)-(3-% ?4E,% /3+3.*4,*08% )35% /3;0.3.*% E0-0% ;30-*,% /3;0.0;,% A+3.@ )030% ?F*>% 9,% +3.)38% ,% 53+?,% E0'*3% 06(0)*>% *E3+)0./3C% K90.*,-% 93E0+60>%/3(0;3%93)'(*0%0+%.4('0-*0%14*0)(0.:-%),.*+,(:-%93.'(:-% 93/3(?3C L3+% E0'.3% MNB,.O% BP3+3)*'+0-*0)38% A+,53.*0% ),(')B01,-% 0),@ .06)4;28%I%5:;'-G-%-E'0),-%E0+*4E:-%39(0.),-%Q,+;3E0;40C% R,)-%9,=0F+0-%3)0E30H54-%54+'(0>%MS0+%L,,+O%50H30.'$%T(*+3-%0.-@ *3(04,*3-% E050.:1'% 94-:1'% 0+% E050.:-% 54+>% 93.'(:-% 9'+Q,+3B013% /3+3.*4,138%)35%,+3-8%93*'.)3.*0-%A%E05>8%G+3%6E3+'-.0-C%R,@ )0,-%54+'(:-%93/'+0.3%;30-*,%9+,54)*>%(30)G;,%-2(G/3-C%R309% 93*%39-34/0.0-%-(4,)-.0-8%5'./03.*0-%54+'('-%93/3(%9'+0;'@ *+28%4=*0)+0.3%P'+;'*06)4;2%0+%.'9+3('05=03%54()0>%?'0%94+E,C

!"#!$%"&

&!

MNB,.O%),(')B013%G+3%G93*0./3%0+%(G*:10;,%3-9')*4C%U3T.4,@ *3-%;'5=03/>%93+0.)0;3-%14./03%)3+6V04%395,+,*2%;'50'.2% 0+%(3?034%*'BP.0.'-%;'5=03/3-8%*,)03-%)309%-*0)(3-8%(3)4,*3% 39530(3%0+%(&)"*+,%-"./0*C%W3-*3+,10%;'5=03/3%?4E,%.34@ 5,13;3% 54+0;-8% *,5:(% 1,-% G+3% G93*0./30% *E0+*,-% 0+% ('./E,-C% X3413% ;'5=03/38% )4+02% -4)F+:% 0+% 9+0-*3*:% MY+.'-*,;'53O8% G+3% 0.,E3*GE08% .')'.)-;0./38% .,+-% 0+% 3*+,5,% )309% ?'*,.3-% I% MNZ[XB+'*'OC% J0% .345,13;3% 0.5>% 9(,E0;,% \% /3;0.0;,% H,.,1'%MK']4'(O8%39+0?,*,1'%-*0)(0.'%9'+*E3+38%-4)4+*3%-9'@ B03(030% *3;8% )35% 3*-)0+*>% E0+*4E^% .4,% /GE'.3;>1>% 93*3(9>C% Y(')*+,.0.0-% E3.5'.-% ;306G*4E3-% MK_3.O% G+3% 39+F90.*3-% 14*0)(0.04% ')+3.48% )4+A% 9+0+'0)4-% /3(0;3% 060;*0$% *30% ('05=03% +'@ /4(04,*0% -+,E^% 0+% E3.5'.-% *';9'+3*F+28% ;3=0.3.*% E3.5'.-% E3+*,10;,%390;*0-C `04-'99'% a3E4-,% *'0/038% )35% 93/+0.50.:-% 60>% E0+*4E:-% ?3(5>% 50H30.,% /30+:-% G+3% Q4.)B0,.3(4;3-% 0+% 50H30.3-8% 6E3+0% '-*'*0)3% 0+% *'BP.06)4;3-C% W3-3)% 50H30.'+0,8% ?'% 0.,E3*GE0>% *'BP.,(,/01>%*30)G;,%505'(0-%5:;'-G-%?4E,%-)0+03;3-%;'@


=$*;$*7/>"4

5=03/>%*G+0;3;-%0+%93+0.)0;40C%D,(')B013%MNB,.O%?4E,%-4)4+@ *3%%5'+0.3.*%505'(^%*'BP.0.^%E'+*^8%E0H43(>%9,E'0)A8%39530(,-% '(';'.*4-8%)4+0'%/3(0%?F*0%('./E30%;,50T)4,13;0C%b,50T)3B01>% /3(0;G?:%-4*'0)03%),;Q,+*,%134-;2%0+%534/G?^%'-*'*0.0>%0.@ *'+9+'*3B01>%/3(0;G?0>C% c0-%50H30.'+0-%?'.5+353+?03413%-4%?3(5>%/3;0.*,130-%E0-3@ ;'%93-34(G1'8%10-%50+?3%E0-,-'%9+,54)*,%93('050;,%-*3501,-'$% .4,% )F+G?0.0,% 53+?,8% ),.-*+3E0;,% 0)0% E35G?,-% 0+% E30H50.:-% ),;4.0)3B01,-%93+4,60;,C%`04-'99'%a3E4-,%#<de%;'*30-% A)F+:%-3E,%9+,54)*,%50H30.,%),;93.0128%),.-4(*4,13.V02%?3(@ 5>%?'0%?0,;'50B0.0.:-%A+3./,-%/3;0.*,14-C `3;G?3%I%.'?F*0.30%;3-0.0,%M?'E'05=0,O%9+,54)*,%+'9+,@ 54)B013C%D,;93.01,-%MY+.'-*,;'53O%3*E'14%*30%-4?*0(4-%9+,@ B'-3-8%)4+03;%93-0*'()03;,-%/3(0./034-0,-%)F+G?0.:-%1:/,-C% N+%MNB,.O%),(')B01,-%0),.06)4;3-8%-4)4+*3-%)3+*4%-4%`04-'99'% a3E4-,8%I%/'+034-03-%*,%A+,5G;3-C LSf`NSf%SWNY%MYUXYKR[bYLSOC%MY+.'-*,;'53O%I%E0'@ .3-%+G6)034-0>%N*3(01,-%34)6*,-%)(3-:-%E0+*4E:-%?3(5>%/3;0.@ *,1>C% c0% ),;93.013% -4-0)F+:% #<<e% ;'*30-% 1"*+$20330+$%

g)$40."56.3/*"8%N*3(013hC%J,-%*0)-(3-%I%/3;0.*0%34)6*,-%E'+*:-% 9+,54)*28% 5'+0.3.*% -4% P3+;,.0./4% 50H30.48% *'BP.,(,/0.:@ ;0-%0.,E3B01,;0-%?'0%-34/4;,%)+0*'+014;0C%`+,=0-%60,%/3;0.@ *,1,%T(,-,T1,1'%4=0;3%*0)+30%.'%93-)4*0.^%E0'*2$%/+,=0-%0+%'-@ *'*0)3%I%*30%.'%9+0E0('/0138%,%?'.5+3-%93E'(53-8%3*-0-90.50.*0-% 93*0+*G1'8%9+0-0;0.0;4,-'%?'0%)0')E0'.,%=;,/34-%-E31,.:-'C% i0+*4E:%I%E0'*38%)4+0,1'%-4-0+'.)3%3+*0;034-0%=;,.:-8%*,5:(% *30%G+3%-3E,*06)3-%9,+*3(3-%A%?'.5+,%60(*,%/+,=0,%93-34(AC c04,% ;'*4% MY+.'-*,;'5,-O% 3-,+*0;'.*'% G+3% #"% 9+,/+3@ ;>8% -0F(3.V0>% 9(3*>% -*0(0-*0.0>% -9+'.50;>% -9')*+2C% i0+*4E:-% ),;9(')*30%3*0*0.)3%AE30+034-04-%-),.04-%0+%9,+'0)04-$%-0F(,;3% 534/%-93(E0.0>%-9+'.50;>8%;'5=03/>%AE30+,E:%g.4,%9(0'.,%0+% -*0)(,%0)0%;'50'.,-8%(3;0.3*,%0+%(&)"*+,%-"./0*h%?'0%39530@ (,-%/3(0;G?:-C D,;93.01,-% /3;0.3;>% E0+*4E0>% -*0(04-% G+3% 0.,E3*GE4-% ?'0% 3*E0+3-% .34134-0,;-% 50H30.,% *'.5'.B01,;-8% 10-% ?4E,% -4Q,+@ ;4,*3-%*,)0>%50H30.'+0>%)309%W0'*+,%S+,-0,8%U,5,(Q,%L,+5,@ .08%b3+B,%K35('+0,8%SC%S.5+'4BB0%0+%ZPC%j,0-(,8%`04-'99'% a3E4-,C%R309%93*%G+3%?'.5+353+?03413;3%-4%*,)0,;0-%0.78/5 9#0/:9;<!/4%)309%k3P3%j3505%0+%J'3.4%X,4E'(04C


!"!#"$%$& '$!"("()$& '*"(!+','

#dl#%;'*>%m,.5,.,%93-34(0.:-%93+,5,-%93E0(1,.3-% 06/3+-0.,%-3E,%)F+:12%J,-'9P2%W3n*,.2%0+%E0-3;%93-34(040% 93-)'(?:%390'%.341,-0,-%3+BP0*')*F+,-%/0;0;2C%

!"#$%&$'(')*+*',&-.+&/$#*

!"#!$%"&

&&


(/?0/*"%/4+"./>0

Nc% RSUWRSfRNXNo% WUSb[XpK% WSU[Lo% NKR[UNJ[KC% N)0% 93*% qiNNN% 3C% 93?30/,-% Y4+,9,1'% .'EG),% .0'),% 93.3634-% A% 9+3;,.:-% 93+,53-C% i0->% 90+;3% .'?4E,% 93V0,-% ;3-0.:-% 9+3;,.0.:-% /3;G?,-% 0+% 130% ?F50./,-% 9'+*')(0.:-% 9+')0>% 93-0F(,-C% a'% *,8% 534/4;,1'% =';G.,% 63(0>% 53+% *'?'/3(0,1,% B'BP0.030% /3;G?,-% 39+0?,10;308% +'/(3;'.*4,13.*G-% .'% *0)% /3;G?,-%390;*0-8%?'*%0+%9+')0>%+'3(0H3E0;,%?F54-C%W35:*0-% +350)3(030% 93-0)'0*:% #r<#% ;C% W+3.BFH01,1'8% 93-)'(?4-% L3+@ ?,% (30-E:-% 5')(3+3B0128% 93.30)0.4-02% B'BP0.04-% 39+0?,10;4-% 0+% 93-)3*0.4-02% (30-E2% 53+?,% 1:/,-% 0+% 9+')0>% 145:10;2C% J34% #r<d% ;C% W3+G=034-% b3+-,% (34)'% AEG),% 90+;,10% W+3.BFH01,-% 9+3;,.:-%/3;0.0>%93+,53C%W+35=03%?4E,%)4)(0%I%E0-,%(3?,% *0)%##"%53(GE0>8%*3V034%?4E,%-E3+?4%*308%)35%/+'*3%9+3?3./,-% 9+')0>%?4E,%')-9,.4,13;0%0+%)3-50'.0,%E3+*,10;,%530)*308%93@ /3;0.*0%9+3;,.0.04%?F548%I%A+3.)0308%*39'*308%5+3?4=0308%;'@ 5E0(.:-%E'+93(30C%R3+9*34*0.A%;3-*2%9+3;,.:-%93+,5,-%A/3E,% /'+,)30%E:(034%I%9+')G?30%*3+9%-)0+*0./>%63(0>%E0-%53+%*+4)5:% 14+050.030%0+%9,(0*0.030%?3+1'+308%505=04(030%3*-*4;30%0+%*+3.-9,+*,% -0-*';,-%.'*,?4(4;3-C% J34%.4,%#rl<%;'*>%S./(01,1'%E'0):%D3+3(06),10%;'.,8%/3@ ;G?,-%0+%),;'+B01,-%-)3*0.0;,%5+34/013%gMU,G3(%K,B0'*G%Q,+% *P'%Y.B,4+3/';'.*%,Q%S+*-8%b3.4Q3B*4+'-%3.5%Z,;;'+B'8% UKSOhC% i0'.3-% 06)0(034-0>% 1,-% .3+0>% j'.+G% Z,('s3-% g#d"dI #dd!%;Ch%534/%5:;'-0,%-)G+:%;'.,%0+%9+3;,.:-%+G603;-% 4=;'/H*0C% qNq% 3C% &@313;'% 5'60;*;'*G1'% 10-% ,+/3.0H3E,% )'@ ('*2%b'.,%/3;G?,-%93+,5>%gMYnP0?0*0,.%,Q%S+*%b3.4Q3B*4@ +'-OhC%`3(>%/3('%?4E,%A-05+2-0.*3%-4+'./*0%505'(^%*3+9*34*0.^% 9+3;,.:-% 93+,52% 0+% #dl"% ;C% 9+35=0,1'% ?4E,% -4?4+*3% D3@ +3(06),10%),;0-013%#dl#%;C%93-34(0.'0%93+,530%+'./*08%)4+0,-% 90+;0.0.)4%*39,%)3+3(0'.:-%EG+3-%9+0.B3-%S(?'+*3-C%S./(01,-% 9+3;,.0.0.)30% +'3/3E,% A% *30% (3?30% 9,H0*GE0308% E'+*0.,% 93+,52% )309% /3(0;G?^% 93+,5G*0% 63(0'-% 9+3;,.:-% /3(0;G?'-% E0-3;% 93-34(0408%93-)3*0.*0%9+')G?,-%(0?'+3(0H3E0;2%0+%*309%4=)3+034*0% .3413-% +0.)3-C% W3.36030% ;2-*:% 0+% )0*>% 63(0>% /3;0.*,130C% W'+% *+4;92%(30)2%?4E,%-4+0.)*3%.';3=30%+:;:1>%(:6>%0+%93+,5,-% +'./0;3-% A-0?:/:1,C% D,E,% ;:.'-A% ?4E,% 93-)'(?*3-% 93+,@ 5,-%93E0(1,.,%9+,1')*,%),.)4+-3-8%*3V034%.'0%E0'.3-%06%!&l% 93*'0)*>%9+,1')*>%),;0-01,-%.'*'.)0.,$%E0-0%10'%06(30):%),.-'+@ E3*GE02% 3)35';0.^% -*0(0-*0)28% 9'+-4.)*2% 0-*,+0H;,% 5E3-038% ,% ),.)4+-,% -2(G/,-% +'0)3(3E,8% )35% M93-*3*3-% *4+:*>% ?+4,=>8% 3*-90.50.V0>%604,(30)0.A%S./(01,-%-*3*G?,-%*'BP.0),-%(G/AOC%[% (30)3-%.'.4;3(5,;30%?:/,CCC

XYRNDpRSK% WSKNtmubSKC% W0+;21A% 93+,5,-% 93E0(1,.,% '-@ )0H2% J,-'9P3-% W3n*,.3-% .490'6:% +3.)3% 0+% 93*'0):% D3+3(06@ )3130% ),;0-0130% )309% *0)% *4,% ;'*48% )30% 10% )3+6*(0/06)30% -E3+-*:%% -3E,%.3+0>%-4)4+*2%9+,1')*2C%J,%05:13%?4E,%(3?30%939+3-*3$% 93E0(1,.,% -*3*G?30% 9+0*30)G*0% -*3.53+*0.'-% 60(*.3;0>% 5'*3('-8% 93-*3*3.*% E0-2% ;0(=0.06)2% -*3*0.A% E0'.% *0)% 06% 3=F+0.0>% ;'*3(,% ),.-*+4)B01>% 0+% -*0)(,C% S+BP0*')*F+0.:-% 93*0+*0'-% -*,)3% 604,% 3*E'14% -4E3050.,% *'0/03;2% E305;'.A$% JC% W3n*,.,% .'-30-*:% .4-0-*,E:1^% % -*'+',*09308% E'+*^% )0*>% 9+,1')*>% 34*,+04-% -(:9*0% 93+,50.'-%'+5E'-%4=%;,.4;'.*3(0>%9-'45,0-*,+0.0>%Q3-35>8% 39)306G*>%5'),+3*GE0.030-%'(';'.*30-C%U,5G53;3-%93EGH5A% E:('-.0>%)3+*>%50H30.'+03;-%0+%3+BP0*')*3;-8%JC%W3n*,.3-%93@


-0)(0,E:%E0'.%*0)%6E3+03%9+3;,.0.0>%Q,+;>%+0*;0)3%0+%1>%Q4.)B0@ .04%*,?4(4;48%9'+0;*4%06%/3;*,-%Q,+;>%g?F*'.*%V03%9+3E'+*:% 1,% ?,*3.0),% 93*0+*0-hC% D'*0.:-% 3*+3;0.:-% ),(,.,-% ?4E,% -4@ +0)04,*,-% /+0'=*30% (30)3.*0-% ;,54(0.0,% +0*;,8% E0+641'% 1,-% ?4E,% -)305,;,-%A%('./E'-.'-%),.-*+4)B013-8%*3+930%*3+9%1>%?4E,% 90(5,;0% -*0)(,% )3-'*:;0-C% L05'-.:-% 93-*3*,% 53(0'-% -*,/3-% ?4E,%9(,)6V03-8%?'*%-4-)305G*3-%-*0)(,%9+0H;:;0-C%K*3?0(4@ ;40%4=*0)+0.*0%)3+)3-3-%?4E,%-4*E0+*0.*3-%-)'+-0.:;0-%-01,;0-% 0+%A-*+0=30%A*';9*30-%;'*3(,%-*+G930-%g*,)-%93*%-4*E0+*0.0;3-%9,% #v"% ;'*>% ?4E,% 93.345,*3-% -*3*3.*% `C% W,;905,4% B'.*+2% W3+G=041'hC%%X'%E0-0';-%D3+3(06),-0,-%),;0-01,-%.3+03;-%*,)-% 93-0F(G;3-%?4E,%9+00;*0.3-8%*3V034%10-%3*0*0),%E0-4-%),.)4+@ -,%+'0)3(3E0;4-8%?4E,%-2(G/0.30%.'?+3./4-%gE0'.3-%)4?0.0-% ;'*+3-%E0534-%*F+0,%*')30.3E,%!d%9'.-4-h8%?'%*,8%93+,5,-% +'./:14-% 134% -9345:% (30)3-C% W35'53.*% /3+-03;% 0.=0.0'+040% 0+% /'('=0.)'(0>% -*3*G*,140% U,?'+*40% K*'Q'.-,.408% JC% W3n*,.3-% 9'+%d%50'.3-%93+4,6:%*'BP.0.A%93-*3*,%9+,1')*28%0+%#dl"%;C% ?0+='(0,%!e%5C%?4E,%93-0+36G*3-%+3./,-%),.*+3)*3-%-4%T+;3% Mw,n%3.5%j'.5'+-,.OC%N)0%93+,5,-%3*053+G;,%?4E,%(0)^%)0')% 534/034%.'0%<%;:.'-030C SbxNSfK%KRSRuaSC%S;=0.0.)4-%-*'?0.,%.'%E0'.%*0)%+F;>% 93-*3*,%),.-*+4)B0138%?'*%0+%-*3*G?,-%*'BP.,(,/013C%U3./,E30% -4/306,%.';3=30%(30),%3*-93+4;,%-)30V03E0;3;-8%;,5'(0>% ?3.5G;3;-% 0+% 93-0+4,60;,% 53+?3;-8% *35% 93V03;% ;,.*3@ =40%*'(0),%*0)%&%;:.'-030C%N6%'-;:-%j305%93+)'%EG),%-*3*G?3% 604,(30)0.'%*,%=,5=0,%9+3-;'$%.345,13.*%.34130%-4)4+*2%S.@ /(01,-%/'('=0.)'(0>%*0.)(28%;'*3(0.:-%5'*3(:-%?'0%-*0)(,%(3)6*30% ?4E,%*0)-(030%93/3(%/+3T)2%9+0-*3*,;0%A%30)6*'(^%06%)'(0>%/3;G@ )(>%AE30+04,-'%;0'-*4,-'C%K*3*G?,-'%.4,(3*%50+?,%390'%!"""% =;,.0>8%)4+0'%06%E0-,%-4;,.*3E,%vv""%)'*34-%),(,.>%0+%390'% v""% *F)-*C% -*3.53+*0.0>% #!ln!l% B;% 5G5=0,% -*0)(,% (3)6*>C%

!"#!$%"&

&e

W3-*3*,%93/+0.50.0,%Q3-35,%0(/0-%-0'):%le"%;8%34)6*0-%I%vv% ;8%?'.5+3-%')-9,H0B0.0-%9(,*3-%-453+:%?';3=%r!%"""%)EC% ;C%a'%3?'1,.:-8%W3-34(0.:-%93+,5,-%93E0(1,.3-8%E30H5=030% 935';,.-*+3E^-% S./(01,-% 9+3;,.:-% /3(0;G?'-% 0+% .341,@ E06)2% 3+BP0*')*F+0.0>% Q,+;>% )3(?28% *39,% 93V04% +G6)034-04% 93+,5,-%')-9,.3*4C%a'1'8%93E350.0;2%D+06*,(,%+F;30%13;% -4/3(E,1,% .'% -*3*G*,1308% ,% 6;30)6*F-% ('050.0,% MW4.BPO% =4+@ .3(0-*308%9+35=0,1'%E'+*0.^%9+,1')*2%(3?30%-)'9*06)30C%a'*%(30@ )40%?:/3.*%.341,10%3+BP0*')*F+3%A/3E,%E0-4,*0.A%9+093=0.0;2C% MW,.3-% JC% W3n*,.3-8% E'53;3-% A/0;*,-% 0.*40B01,-8% 93-0'):% 940)>% +'H4(*3*28% E30H5=030% 93+,5=04-A8% )309% ;'-% )(G5,;'8% ?3.5G53;0%),9014,*0%-'.4,-04-%93EGH5=04-8%.'-%+G*50'.,-% 3+BP0*')*F+3%+';-0-%.'%),9013E0;48%,%+3B0,.3(4;4%0+%-E'0)4% 9+,*4O8%I%+36:%E0'.3-%06%3+BP0*')*F+,-%)+0*0)>C WSU[L[K% YDKW[kNZNJ[KC% W3+,538% )4+0,-% ,TB03(4-% 93@ E350.0;3-%?4E,%ML05=0,10%E0->%*34*>%9+3;,.:-%/3;0.0>%93+@ ,53O%gMRP'%`+'3*%YnP0?0*0,.%,Q%*P'%7,+)-%,Q%N.54-*+G%,Q%S((% X3*0,.-Oh8%,%5'E0H3-%+3/0.,%ME0-3-%*34*3-%50+?*0%)3+*4%=;,@ .01,-%*,?4(:10;,%E3+53.O8%3*E:+:%54+0-%#dl#%;C%/'/4=:-%#% 50'.2C%S*053+G;'%53(GE3E,%S./(01,-%)3+3(06),10%6'0;38%E:(034% 93+,52%39(3.):%53+%)'(0>%63(0>%;,.3+BP30C%a'.5+3-%(3.)G@ *,1>%-)30V04-%0)0%-93(0,%;:.'-0,%?4E,%9'+%d""%"""%=;,.0>C% W3+,5,-%')-9,H0B01>%*4+0.G-%.'?4E,%.0')309%+'/(3;'.*4,@ *3-8%*35%1,1'%53(GE3413.V0,-%63(G-%-4-0E'=:%*308%)3-8%1>%93V0>% ;3.G;48%/'+034-030%9'+*'0):%63(0>%G93*4;4-C%R3+9%')-9,@ .3*>%93-0*30):%0+%(3?30%9+3)*06)>%)3-50'.0,%E3+*,10;,%530)*>8% 0+%E3(5,E>%*46*G?^%3*-90.50.V0>%53(G)>C%N.501,-8%*4,;'*0.:-% ?+0*>% ),(,.01,-% ')-9,H0B01,1'8% 90+;2)3+*% ?4E,% E0'630% +,5,@ ;3-%)2%*0)%)3+3(0'.:-%.4,-3EG?'%*39^-%E0'.3-%505=034-0>%0+% /3+-034-0>%93-34(0,%5'0;3.*>%MD,P@0@X,,+OC%X,+:53;0%39@ ('.)*0%3./(4-8%J4./*0.0>%i3(-*01>8%1>%?4E4-0,-%),(,.01,-8%3*@


(/?0/*"%/4+"./>0

01.-#.+$*+'234"'5467.%"6%$8'+&/9:9:';4.<%*-*'4=>:'#*+6"?6.9&@

-*,E30%935';,.-*+3E,%06%D3(0Q,+.01,-%3*E'=*2%34)-,%4,(0'.,-% (40*2%0+%06%/+G.,%34)-,%93/3;0.*2%90'*>%-'+E0H2C%R3V034%/+'*3% ?4E,% ')-9,.4,13;0% 0+% 9+3)*06)'-.0% 530)*30% I% /0.)(308% *3+9% 1>% I%K3;4'(0,%Z,(*,%+'E,(E'+0308%=';:-%F)0,%;360.,-8%13BP*,-% 0+%)0*0%9+3;,/0.030%(30E30C%i0'.3-%06%JSi%')-9,.3*>%06%9+35=0>% ?4E,% (G/% 0+% .'93-*'?:*3-8% ?'*% E:(034% -4(34):% -*4(?0.3.V0,% 9,94(03+4;,% E0-3;'% 93-34(G1'% I% 90+;2)3+*% ?4E,% 93+,5G*3% N-33B,% K0./'+0,% 4=93*'.*4,*3% ;'BP3.0.:% -04E0;,% ;360.3C% K3E,% (306)'% wC% Y./'(-40% D3+(3-% b3+n3-8% *4,% ;'*4% /GE'.^-% m,.5,.'8% +36:$% M3./(30% 9+093=A-*38% )35% 3;'+0)0'V030% 9'(.G@ *30% /3E,% 93/+0.50.A% 93+,5,-% 395,E3.,10;2% 0+% 39('.):% 14,-% E0-3;'%)3;'OC%a'.5+3-%')-9,H0B01>%(G/0-%?4E,%(3?30%.'E0'@ .,53-8%-*'.5>%-*+4)*F+3%?4E,%(3?30%935+0)38%*35%(3.)G*,13;-% +30?,%3)G-%.4,%*F)-*3.V0>%')-9,.3*>8%;3)'*>%0+%60309%5'),@ +3*GE0.0>%9394,60;>C%L05=0,-0,-%93+,5,-%93*0+*0-%93+,5:%*308% )3-% ;F->% (30)30-% G+3% -3E30;'% -49+3.*3;38% I% )35% *';0.:-% ')-9,H0B01,-%*4+0%?F*0%Q,+;4,13;,-%.'%-*0BP06)308%,%93/3(%E0'@ .0./2%9(3.28%+';03.*0-%;'.0.:-%),;9,H0B01,-%5:-.0./4;30-% 0+%?'.5+4%)F+G?0.04%-4;3.G;4C%X4,%*353%9+35:1,%Q,+;4,*0-% .3413%)F+G?0.:-%E'0)(,-%-Q'+3%I%93+,5>%50H30.3-C R[mYKXNK%Utbo%mNDNbSKC%X,+-%L05=0,10%93+,53%-4-0(34):% .'*0):*,%9,94(03+4;,8%E0-%5:(*,%D+06*,(,%+F;30%?4E,%-*3*,;0% )309%(30)0.3-%93E0(1,.3-%0+%(30)40%?:/3.*%*4+:1,%?F*0%5';,.*4,@ *0C%J34%#dl#%;C%93?30/,1'%),.-'+E3*,+0>%EG+034-G?:%93+'0)3@ (3E,%3*-*3*G*0%90+;0.A%j305%93+),%E30H52C%D+06*,(,%+F;30.'*/0% ?4E,%93+54,*0%*30%93V030%),;93.0130%%Mw,n%3.5%j'.5'+-,.O% )309%;'*3(,%(34=3-C%D35%?F*>%06-34/,*3-%93-*3*3-8%J,-'9@ P40%W3n*,.40%*'),%93+,5G*0%.'A*0):*0.2%E'0)(4;2C%a4E,%A)4+*3% D+06*,(,%+F;>%),;93.0138%?'-0+F90.3.*0%1>%0690+)0;4%0+%9'+):@ (0;4%A%)0*2%E0'*2%I%K305'.P';@j0(,%9+0';0'-*A8%)4+%?4E,%A-0/G@ *3-% !""% 3)+>% -)(G93-C% R'BP.0.04% 9,=0F+04% +F;>% 06+0.)0;3-8% 9'+E'=0;3-% 0+% -4+0.)0;3-% .341,1'% E0'*,1'% 0)0% 60,(% *'?'(0')3% -*3;?034-03%93-34(G1'%*,)0,%9,?F5=0,%3)B013C%J34%#dl&%;C%

K305'.P';'% /+'*3% +F;>% ?4E,% 3*053+G*3-% 505=04(0-% 9+3;,@ />% 93+)3-% -4% 3;'+0)0'*06)30-% )3(.'(030-8% Q,.*3.30-8% =E:+0>% E,(1'+30-% 0+% .'*/0% 9,=';0.'% /'('=0.)'(0,% -*,*0;0C% #dr!% ;C% E0'.3;'% D+06*,(,% +F;>% -93+.'% ?4E,% 3*053+G*3-% -*3;?034@ -03-%93-34(G1'%1F+0.0-%3)E3+04;3-8%)4+0,%+'H'+E43+>%?'.5+3-% *F+0-%-0'):%r""%*F)-*C%(0*+>C%L'138%+F;>%')-9(,3*3B012%.4,(3*% *+0)5:% 3E3+01,-% 0+% .'(30;:-$% .'*% .'9+35:14-% +F;>% ')-9(,3@ *3B01,-% ?3.5G;>8% -4/+04E,% 54% 505=04(030% E3.5'.-% ?,)6*308% -)0+*0%*0')*0%E3.5'.040%A%Q,.*3.4-C%#de#%;C%93-*3*3-%/'+,)30% .4)'.*:1,%.4,%-;3+)34-%E:1,8%,%#dee%;C%/30-+3-%E0-06)30% -4.30)0.,%E0'.2%+F;>%-93+.2%g1,%E0'*,1'%E:(034%?4E,%A)4+*3-% ;0.:*3-% 3)E3+04;3-hC% X'930-3.*% 505'(0,% (3.)G*,1>% -+34*,8% ),;93.01,-% +'0)3(30% :1,% E0-% 9+3-*G.8% ),(% #<##% ;C% 10% ?4E,% 9+0E'+-*3% 93-)'(?*0% 390'% -3E,% ?3.)+,*2y% *3% 9+,/3% D+06*,(,% +F;30%?4E,%E:(%.3B0,.3(0H4,*0C%K)345=034-03%.'(30;:%AEG),% #<ve%;C%(39)+0V0,%v"%5C8%)4,;'*%4/.0-%0)0%93;3*>%-4.30)0.,% .'%*0)%;'50.'-%93-*3*,%53(0-8%?'*%0+%;'*3(0.'-%),.-*+4)B013-y% 93+)3-% E:(% E0+*,% 39('0-*3% 5G)E0'*'C% #<&#% ;C% +45'.A% ?4E,% .4/+034*3-% 93-)4*0.0-% ),;9(')-,% ,?1')*3-% I% E3.5'.*0')0,% ?,)6*3-8% ?30;0.3.*0-8% )35% 10-% 93-0*3+.34-% )309% ,+0'.*G+3-% E,)0'V0>%?,;?,.'603;-C N(/2% (30)2% 3*+,5:8% )35% 505G-0-% J,-'9P,% W3n*,.,% )F+0.G-% 3;=03;-%(0)-%E0'.%*0)%S./(01,-%0-*,+01,-%53(0;08%*3V034%!""v% ;C% 3+BP0*')*>% ?04+3-% M70()0.-,.% YG+'% S+BP0*'B*-O% 93+4,6:% X341>1>%D+06*,(,%+F;>%9+,1')*2C%z-9F50./,%#l"%;%0(/0,%-*0@ )(0.0,%),),.,%/3?3+0*30%)309%*0)%-4*3;93%-4%?4E4-0>1>%+F;>% -)'+-0.:-%53(0'-%0(/04%0+%9(,V04C%W3-*3*2%)'*0.3;3%93)'(*0%3.*% 9(0'.0.0>%9,(0>%A%*,)A%93*A%34)6*A8%)4+03;'%G+3%?4E^-%-'.,1,% 93-*3*,%-*,/3-8%*35%.3410'10%+F;308%4=0;-03.*G-%*0)%#"%{%?4@ E4-0,%-*3*0.0,%9(,*,8%?4-%;3*,;0%06%E0->%94-0>8%?'%*,8%?4-% +G6)030% 396E0'V03;0% *3;-04,14% 93+,-% ;'*4C% W+,1')*3-% ),(% )3-%.:+3%+'3(0H4,*3-C%S+%93EG)-%.341313;%6'5'E+40%93-0')*0% -3E,%90+;*3),%9,94(03+4;28%93+,5G-%(30)3-C %%%


!

C+#/.0/ 0'/$ DA( 0'E#/$+/!F

R')-*3-%I% K0;,%U0.)'E0V034-

DYmN[K% SWciNYRNb[% @)A-B% bNXRuK% W[% WSU[L[KC%% Mm0/P*%3.5%a40(50./O%I%505=034-03%396E0'*0;,%93+,53%93-34@ (G1'C%J0%534/034%,+0'.*4,*3%A%9+,Q'-0,.3(>%396E0'*0;28%*3V034% 9(3V030%9+0-*3*,;0%0+%3+BP0*')*F+0.0>%?'0%5'),+3*GE0.0>%6E0'-*4@ E>%/3;0.*,130C%a'%3?'1,8%*30%I%93*0%-E3+?034-03%93+,53%i,)0'@ *01,-%/3;0.*,13;-8%)4+0>%V03%I%534/G?:%0+%1>%-*'.530%3*+,5,% (3?30%-,(05=030C a'.5+3% *'.5'.B013% *3+9% 6E0'-*4E>% /3;0.*,1>% I% ;3-06)30% .345,13;0%6E0'-,-%50,530%.3414,-'%/3;0.04,-'C%J34%Mm0/P*% 3.5%a40(50./%!"#"O%93+,53%?4E,%M-4mYL:14-0O8%,%60';'*%60% *'.5'.B013%53+%+G6)'-.:C%J'0/4%9+0'6%5E'14-%;'*4-%/3;0.@ *,130%534/034%-0F(:%-'.4,-'%6E0'-*4E>%;,5'(04,-'%A;,.*4,@ *4-%mYL8%*30%60';'*%534/%534/034%6E0'-*4E>%-4)4+*3%-9'B03@ (030%mYL%0+%534/%534/034%34)6*,-%),)G?:-%9+,54)*>C%R3V034% E0-% 53+% .';3=30% .341>% 9+,54)*>% -4% mYL% -4)4+*0% E0'.% *3;8% )35%*30%?F*>%mYL8%,%.'%*,5:(8%)35%*30%'."+/*:04%0+%+'0)3(0./3-% 9+,54)*3-C%X'%E0'.3-%/3;0.*,13-%A%)(34-0;2$%),5:(%9+0-*3*,@

!"#!$%"&

&d

*'% ?F*'.*% *,)04-% 6E0'-*4E4-8% 3*-3),$% +0.)3% +'0)3(3413% mYL8% *,5:(%;'-%0+%)4+03;'y%93*G-%-49+3.*3;'8%)35%53(0-%/3;0.0>% .:+3%(3?30%9+3-;0./0%3+?3%9+0*30),;0%*0)%(3?30%-034+30%.06308% *3V034%14,-%9'+)3C%b3-0.0-%93;060;3-%5:(%mYL%*^-03-0C%L0@ 50'10%mYL%/3;0.*,130%WU%*+04)30-%Q,+;4,13%E0-4,;'.:-%.4,@ ;,.^8%)35%E0-)3-8%)3-%.:+3%mYL8%.';,5'+.48%.''Q')*GE48% .'0(/33;=06)3C%[%)309/0%I%+'0)03%3*90+)*0%;0(013+50.'-%0.E'-*0@ B013-%A%E0-%.341>%mYL%)F+0;2C%z5,;48%)35%*+350B0.04-%+0.),-% =305:14-% ?3.5,% 93-*4;*0% ),;93.01,-8% 939+3-*30% .'53(G@ E3413.V0,-%396E0'*0;,%+0.),1'8%*,)0,-%)309%KSbKfX`8%m`8% WSXSK[XNZ8%=0.,;,-%;4;-%534/034%)309%E30H5,%0+%/3+-,% *'BP.0),-%+0.),-%=305:1308%*3V034%?F*'.*%E30H5,%*'BP.0),1'% 604,%;'*4%-4.345,13;3%505'-.:%53(0-%E0->%93/3;0.3;>% 93-34(G1'% mYL8% *,5:(% 9,*'.B03(030% 60'% .3410% +0.),-% =305:130% /3(0%-;3+)030%93)'0-*0%-0*43B012C%a'1'8%*30%90+;,10%+0;*3%93+,@ 538%)4+0,1'%?4E,%/3(0;3%93;3*G*0%),)G?06)>%0+%935,+030%)30@ .4,13.V0>%mYL%6E0'-*4E>C%L'138%E0'.0%06%1>%G+3%),)G?06)08%,% )0*0%935,+030%)30.4,13C N+% )4,% 9+3-*'-.:-% ),)G?:-% 6E0'-*4E3-8% )4,% ;3=034% =0@ .,;3-% /3;0.*,13-8% *4,% /'+'-.04-% *'BP.0.04-% 93+3;'*+4-% 10-% 93*'0)03C% z-0E30H54,)0*'8% )35% .4-09'+)3*'% 6E0'-*4E2% -4% 939+3-*4%Y!r%93*+,.4%;3)-0;4;%e"7%(';94*'0C%m';94@ *:-%/3;0.*,13-%-3),8%1,/%10%54,53%q%)0')A%6E0'-,-C%R3V034% 6E0'-*4E,%/3;0.*,13-%.4+,5,8%1,/%1,%6E0'-*4E3-%-4%*3%93V03% (';94*'%54,53%q|!"%9+,BC%6E0'-,-C%W3.360%-0*43B013%53@ ?3+% mYL% 6E0'-*4E>% +0.),1'C% W3EGH5=0408% 1'0% ),)-% -*3;?4-% mYL%6E0'-*4E>%/3;0.*,13-%gKNRYZ[8%`mSb[q8%WjNmNWK%3+% 93.Ch% 5=034/03-0% 93-0')^-% r"% (;\78% *30% )0.>% 3+% +4->% /3@ ;0.*,130%('./E30%93-0F(G-%14;-%9+,54)*28%)4+0-%54,53%#""% (;\7C% J'0% 9+35'50% /0(0.*0-8% -49+3.*08% 1,/% *0'% -)30V030% .4-*3@ *,;0%9+0.B094%)309%-'.3;'%3.')5,*'%I%;3.,%6E0'-*4E3-8% )309%.,+048%*309%;3*4,14C% D353./0% .,+;,-8% )309% E0-% *0)% ;3*4,*0% mYL% 93+3;'*+4-8% 53+%*0)%)4+03;,-8%Q3)*06)30%?'*%)4+0-%E3+*,*,13-%/3(0%93-0)(034@


! A&>@'0,*B/-&48C'>*B"-.$'0D6*%%38@ " A&>@'0,*B/-&48C'>*B"-.$'0E-"&F'6".-.+G8@ # A&>@'05H*'I.G7%8C'>*B"-.$'0J&K48C'B.L@';&4.>&$'M&$7.B&$@ $ A&>@'0,*B/-&48C'>*B"-.$'0N+.%"BO&$38@

*0% *0)% /3;0.*,1,% 935,+4;4C% a'1'8% 93-*3+4,148% )3(?3.*% 390'% mYL8%.'G93*0./30%93-0=G;0%.'*%/3+-034-0%E3+530C%[%;3='-.0% 3+% .3410% /3;0.*,130% 53=.30% .'*% 3*E0+30% ;'(4,13C% W3EGH5=0408% E0'.3;'%-*'.5'%93+36G*3$%MmYL%#l%7%(';94*:%;4;-%A9+3-@ *4%Y!r%93*+,.4%-)('05=03%.'*%#!""%(;CO%R30%?F*>%.'*%d"(;\78% )3-% (';94*'0% *0'-0,/% Q3.*3-*06)3-% +'H4(*3*3-C% D(34-04$% )309% V03%53?3+%I%[KUSb8%WjNmNWK%-4/'?3%06/34*0%*0)%ll(;\78% ,%1F-%I%.'*%d"}%S*-3)G;3-$%.38%V03%*',+0.0-%5G50-y%+'3(0,;0-% -2(G/,;0-%I%390'%<""%(;%ge"(;\7hC%R353%)34-04$%,%1'0/4%36% 93;3*4,-04%*0)-(030%/3(028%)0')%*3%(';94*:%-4.345,13%'.'+/0@ 1,-}%W3+53E:13-%A-0='05=03%0+%9,)3(?0-%.4*+F)-*3CCC% N6% '-;:-% 9+,Q'-0,.3(,% 93*3+0;3-8% .,+0.*0';-% A-0/G*0% mYL% 6E0'-*4E>% 3+% (';94V0>8% ?F*>% *,)-% I% 0'6),)0*'% 9+,Q'-0,.3(,% 93*3+0;,C%[%.'%93+53E:1,C%[%1'0%*,)0,-%/3(0;G?:-%.'*4+0*'8% E0-)28% )2% 14;-% =353% -4*349G*0% 9+,54)*,% +')(3;38% 53(G)0*'% ;3=034-030%9'+%94-^C%`3(%.'%*309%-;3+)030%.4-0E0(-0*'C%W3EGH@ 5=0408% 939(0*^-% 53?3+% 9(3V030% *,)-% 53(G)3-% )309% 3*-090+)0;,% -)30V04,)(:-C%Mm~aO%1>%;3V034%.'%E0'.28%,%0+%0.*'+.'*'%90(.3C% W3=0F+:14-%/3;0.*,1>%0+%93+53E:1>%93*'0)03;4-%-)30V04-%.'*% )E392%4=0;3$%),5:(%36%%I%)309%),)-%3*-0(0):(0-%I%E0'.0.*'(0-% E0-3;'%93-34(G1'%53+%mYL%(';94*:;0-%.'39-0)+,E^-}%a'*% 1'0%9+35'50%93*-%-)30V04,*08%93-0+,5,8%)35%E0-)3-%)0')%)0*309C% W3EGH5=0408%.'%E0'.,1'%*,)0,1'%?40*0.03;-%E3+*,*,13;-%-)0+*,1'% -)30V04,)(:1'% .4+,5,;38% 1,/% (';94*:% 5'/-% v"""% E3(C% 9'+% ;'*4-%g6A%-)30V0>%/3(0;3%)'0-*08%?'*%9+350.0-%G+3%?F*'.*%*,)-hC% R30% +'06)03% ;3=534/% d8!!% E3(3.5,-% 9'+% 93+2C% R30% G+3% )'(0-% )3+*4-%534/0348%.'0%06%*0)+>1>%.,+;3(34-%=;,/34-%.,+;3(03@ ;'%?F-*'%5'/3%E0'.3%3*-)0+3%(';94*:C%i054*0.06)30%9+0E3V03@ ;'%0.*'+1'+'%6E0'-3%A14./03;3%;3)-0;4;%#"""%E3(3.5>%9'+% ;'*4-8%,%534/4;3%(';94V0>%53+%/'+,)30%+'V034%g93EGH5=0408% -3.5:(04)'% 3+?3% *43('*'% 6E0'-3% 53=.034-030% 5'/3% )'(03-5'@ 60;*%E3(3.5>%9'+%;'*4-hC% `+A=*3.*% 9+0'% (0.)-;'-.0>% 53(G)>% I% 5'),+3*GE0.0>% 6E0'-*4@ E>%/3;0.*,130%/3(>%/3('%-49+3*,8%)35%mYL%-4*'0)03%06%*0'->% 505=04('-%6E0'-*4E>%50H30.,%/3(0;G?'-8%(G/0.3.*%-4%A9+3-*30-% 6E0'-,-%63(*0.030-C%N+%)4+03%*4,-%6E0'-*4E4-%-4%A)E:90;4C%R0'@ -38%534/4;3%*>%6E0'-*4E>%9'+.'(G/%505'(04%/3(0./4;4%.'@ 93-0=G;08% ?'*% *309% .'*% /'+0348% .'-% 5'),+3*GE0.0>% 6E0'-*4E>% /3;0.*,130% 53=.30% .'93-0-3;5,% 34)6*,-% )(3-:-% 0.=0.0'+0>8% )4+0'% -4*E3+)G*>% *'BP.0.^% 6E0'-*4E,% 53(A8% *,5:(% 505'(0>% /3@ (0./4;>%mYL%5'),+3*GE0.030%6E0'-*4E30%)'(03%A*3+0;28%)35%0(/30% .'*3+.34-C a'%*,8%5'),+3*GE0.0-%6E0'-*4E3-%53=.30%G+3%(3?034%0.*'+1'+,% 5'*3(:%.'0%Q4.)B0,.3(4-%9+0'*30-3-8%*,5:(%0+%13;%)'(03;0%6E0'@ -,*'BP.0.030%+'0)3(3E0;30%)0')%;3='-.0C W3/+0.50.:%*'.5'.B013%6E0'-*4E>%50H30.'%06(0')3%9(3-*06),-% Q,+;,-C%N6%53(0'-%)3(*0.0.)30%I%*0'%93*G-%mYLC%J'0%50'.,-%6E0'@ -,-% (';9,-% 9'+% 94-^% .'-4('.)-08% *30% 9+05:*0% A% ('.)*2% (3H52% 534/%;3=>%mYL%534/%939+3-V034C%W(3-*06),-%Q,+;,-8%),)G@ ?06)>%9(3-*0)>8%)'+3;0),-8%)0*>%.'A9+3-*>%6E0'-*4E3;-%;'@ 5=03/>%93.345,10;3-8%9(3*4-%-93(E>%93-0+0.)0;3-8%),%/'+,8% G+3%93/+0.50.:-%)+G9*G-8%)4+03-%/3(0;3%93;3*G*0%5'),+3*GE0@ .0>%6E0'-*4E>%50H30.'C L3+%E0'.3-%.3413-%53(G)3-8%)4+0-%93*+34)03%3)A8%I%9(3*'-.0-% ,+/3.0.0>%6E0'-,-%50,5>%g[mYLh%93.345,10;3-%6E0'-*4E>%50@ H30.'C%[mYL%),(%)3-%/3.3%?+3./4-%0+%G93*0./30-%*'BP.0.030-% 93+3;'*+30-%.'93-0=G;0.*0-%6E0'-,-%63(*0.0-8%*3V034%.'3?'@ 1,*0.30%-4*'0)03%6E0'-*4E>%50H30.'+03;-%*308%),%10'%0)0%60,(%.'*4@

"

#

$


% % A&>@'0,*B/-&48C'>*B"-.$'0D?*6#'F**%8@

+:1,8%I%6E0'-,-%63(*0.A8%)4+0-%G+3%93)3.)3;30%5'),+3*GE4-%0+% )4+0,%.'+'0)03%G93*0./30%-(:9*0%.4,%=0F+,E,C%[mYL%.:+3%(3?30% 0.*'.-GE4-%6E0'-,-%63(*0.0-8%6E0'-,-%-+34*3-%93-0-)0+-*^-%93@ )3.)3;30%505'(03;'%9(,*'8%*,5:(%10-8%-)0+*0./30%.4,%534/'(0,% )0*>%6E0'-,-%63(*0.0>8%.'(3?30%3)0.3C%S06)48%),(%)3-%/3;0.3@ ;0%534/034-03%5'),+3*GE0.030%6E0'-*4E30%-4%[mYLC%J'0%9+0'6% 5E'14-%;'*4-%93+,5,1'%?4E,%E,-%)'('*3-%6E0'-*4E>%;,5'(0>% -4% -*3V03)3;9:-% Q,+;,-% [mYL8% *30% 60';'*% 1>% =G;030% 534@ /0348%*309%93*%-4%39E3(030-%[mYLC%c0>%6E0'-,-%63(*0.0>%9(:*+2% -*3?5,%1>%)30.3C S+BP0*')*F+0.0>% 6E0'-*4E>% /3;0.*,1308% )4+0'% 3*-054+03% *3+9% 5'),+3*GE0.0>% 0+% 9+,Q'-0,.3(0>% 6E0'-*4E>% /3;0.*,1>8% *309% 93*% .'-.345=03C%D309%0+%5'),+3*GE0.03;'%396E0'*0;'%534/%9(3-@ *06)>%Q,+;>8%*309%9+,Q'-0,.3(03;'%I%.3410%9+,54)*30%)4+03;0% mYLC% L34/% 5:;'-0,% -)0+03;3% -4?*0(0,;-8% ;3=,;-% 5'*3@ (:;-%-0')03.*8%)35%6E0'-*4E30%.'5,;0.4,*>%'+5E:1'8%*3V034% -4?*0(030% 9+0'% 1,-% 9+0-05'+0.*>C% [+/3.06),-8% *3+-0% *0+9-*3.V0,-% ,+'% Q,+;,-% E0-% 53+% 06(0')3% ;350./,-C% N6% ;'5=03/>% EG+3413% ;'*3(3-% 0+% 9(3-*0)3-C% R^-03;3% *'.5'.B013% .345,*0% G93V% ),@ )G?06)3-%53=G;,%*'BP.,(,/013-8%534/4;3%93E0+60>%;3*0.0308% -*+4)*F+06)08% *3V034% G+3% 0+% 93?+:=*0.30% ?(0H/0>% 93E0+60>8% ),)0'% ?4E,%?F50./0%50-),%-*0(040C% W+,Q'-0,.3(34-% 396E0'*0;,% -'/;'.*'% 505=04(0-% 5:;'-G-% -)0+03;3-% mYL% /3*E:-% 6E0'-*4E3;-C% N+8% .,+-% *'BP.,(,/06@ )30%505'(:-%/3(0,-%mYL%6E0'-*4E30%G+3%93*G-%-45:*0./034-0%0+% ?+3./034-08% E0-0% /3;0.*,1308% /3;0.3.*G-% /3*E0>% 396E0'*0;,% 6E0'-*4E4-8% 9+0-*3*,% 534/G?^% mYL% /3;0.0>C% D0')% )'0-*30% *30% 3*+,5,% 5:(% )30% )4+0>% *'BP.0.0>% 53(G)>C% J'0% 93(G/0.*4;:@ *'%93-0F(G;2%A50'/*0%mYL%/3*E:-%396E0'*0;2%-48%93EGH5=0408% 60(5G;48%*30%3*+,5G*>%;3=534/%*309$%93+53E:13-%14;-%-0F(,% 93-0)'0-*0%-'.2%5410.A%)3*0(2%A%.3412%;,5'+.>%/',*'+;0.AC%X38% 5410.0-%14)%134%-'.3-8%541,-%93-*,E030%?+3./-*38%)0')E0'.3-% (0*3-%?+3./4-%0+%93.36030C%JF-%134%-4*0.)3*'8%)35%+'0)03%)'0-*08% *353%)(34-03*'8%)0')%)30.4,-C%W3+53E:13-%-3),$%R0)%v"%"""% m*C%X38%93;3.,*'8%?+3./,)38%?'*%5410.0-%.3413-%)30.4,13%0+/0% ),)04-%r"""%m*C%R353%93+53E:13-%-3),$%)35%1F->%;,5'+.4-% )3*0(3-% E'0)*>% 'Q')*GE030% 0+% 06% E0-,% ?'.*% )2% .,+-% -4*349G*>8% 13;% +'0)03% 9+,*0./,-% E3(5G;,% -0-*';,-8% )4+0% )30.4,13% 53+% l"""%m*C%a'1'8%*3%93*0%-0-*';3%3*14./-%14;-%60(5G;2%/3+3@ ='8%-3.5:(04)'%0+%)0*,-'%+'*30%.345,13;,-'%93*3(9,-'8%*30/0% 1'0/4% 4,/0'.:-% -*0)(30.030% =0';2% -4-9+,/0.:-8% .'-0-*'?:)0@ *'C%a'%*,8%1F-%*4+:-0*'%/+0.50.A%60(5G;28%)4+0-%)'(03%54()'-%0+% )'.)03%)E:93E0;,%*3)3;-8%,8%AE'+*0.4-%E0-2%0.E'-*0B01>%)30.28% 3*-090+)-%9,%v"%;'*>8%)4,;'*%93*0%-0-*';3%134%?4-%93-'@ .4-0%0+%12%+'0):-%)'0-*0%g,%)35%4=*')*>%-4%-'.4%5410.04%)3*0(4% A50'/*0%.3412%E3(5G;2%0+%*4+:*4;:*'%?'E'0)%*2%93*A%+'H4(*3*28% 93+53E:13-%*0'-0,/%4=;0+6,%93-3)G*0hC%b3=534/%*309%3*+,5,%

!"#!$%"&

l"

0+%/3*E0>%396E0'*0;3-%mYL%6E0'-*4E30-C%D3-%.'*0)0*'8%)+'09@ )0*:-8% 93306)0.-04% 5'*3('-8% ?'*% E0-0% 3+/4;'.*30% *4+0% +'3(04-% 3*0*0);'.0-%mYL%/3*E0>%396E0'*0;'C%R,5:(%?4),-%0.0B03*GE,-% 06%-'+01,-%M93)'0-)0;%E0-4-%/3*E0>%6E0'-*4E4-%A%mYL%I%+'0)03% 3+% .'+'0)038% .'-% *309% G+3% /'+30O% 9+,*0./0';-% =;,.:;-% *4@ +:*>% )'(*0% 505'(A% .'+0;2C% R'),% ;3*G*0% E0'.,% ;0'-*,% +31,.,8% )4+03;'%E0-0%/3*E:-%6E0'-*4E30%93)'0-*0%A%mYL%9+0'6%;'*4-8% .4,*+34)2C%N+%1,1'%?4E,%;3*G*08%)35%53(0-%mYL%134%9'+5'/:% g,%*308%)35%.'+'0)03%)'0-*0%(';94V0>8%G+3%E0'.3-%06%93/+0.50.0>% 3+/4;'.*>%+0.)*0-%mYL%/3*E:-%396E0'*0;2hC% a'*%/+A=)0;'%9+0'%(0.)-;'-.0>%53(G)>C%W+,Q'-0,.3(40%E0-4,@ ;'*% A5,;034-03% 93;3*G*08% )2% 9353+,% =G;034-0% /3;0.*,130C% N6% *0'->% )0')E0'.2-G)% -*'?0.3% E,)0'V0>% /3;0.*,13-% YUZ[C% c0% ),;93.013% G+3% E0'.3% 06% *>8% )4+0,-% 53+% .'93;0+6,8% 1,/% 93/+0.50.:%6E0'-*4E,%Q4.)B013%G+3%-)('0-*0%*0')%6E0'-,-8%)0')% +'0)03%0+%*'.%)4+%+'0)03C%[%*30%I%E0'.3-%06%-45:*0./034-0>%4=@ 53E0.0>%6E0'-,*'BP.0),1'C%c0';'*%YUZ[%9+0-*3*:%0*0.%9(3V02% 6E0'-*4E>% -4% mYL% /3;2C% a'% *,8% 10'% I% E0'.0% 06% .'534/'(0,% /3;0.*,1>8%)4+0';-%93EG),%-4E3(5G*0%3)0.0;2%mYL%6E0'-*4@ E4,-'C%S)0.0;3-%I%0*0.%505'(:%9+,?(';3%mYL%6E0'-*4E>%/3@ ;0.*,13;-8%.'-%mYL%I%(3?30%;3=,%/3?3+0*,%0+%93)3.)3;30% 0.*'.-GE4-% 6E0'-,-% 63(*0.0-C% a40*G1'% 53=.30% /3(0;3% 06/0+-*0% 93-3)G;2$%M[8%60%(';94*:%(3?30%+G6)030%6E0'V03O8%)3-%06%*0'->% .'*4+0%.0'),%?'.5+3%-4%6E0'-,-%)0')048%)4+A%-)('05=03%*3%(';@ 94*:8%,%+'06)038%)35%=;,/>%10%3)0.3C%c0%-3EG?:%I%-;3+)030% 3)0.*0% -)('05=03.*% ;3=30% 6E0'-,-8% (3?30% 9+0-05'53% 9+0'% mYL% (';94V0>% 9,94(03+4;,C% X'% E0'.3-% =;,/4-8% ;3*G53;3-% mYL% (';94*^8% 39-0/34.3% 5:(% 939+3-*,-% 9+0'=3-*0'-% I% 10-% ;3.,8%)35%E0'.,530%3)0.3.V0,-%(';94*:-%-)('05=03%E0'.,@ 52%6E0'-,-%)0')A8%)3-%.:+3%*0'-3C%S)0-%(3?30%9+3-*30%;3*4,13% 6E0'-,-%)0')A8%*3V034%3)0.0;2%93-*'?0%940)030C W+0'6%;3=534/%6'6'+04-%3+%36*4,.'+04-%;'*4-%3*-0+354@ -03-%),)G?06)'-.'-%?3(*,-%6E0'-,-%mYL%?4E,%/3(0;3%(30)G@ *0% *'BP.,(,/0.'% +'E,(04B013% 396E0'*0;,% -+0*G1'C% X4,% *,% (30),% EG),% 'E,(04B0138% mYL% *,?4(:1,8% 3*-0+35,% 505'-.0>% /3(0./4@ ;>8%/'+'-.0>%*'BP.0.0>%93+3;'*+>C%c030-%;'*30-%9+0-*3*G*3-% .3413-% 6E0'-,-% 63(*0.0-% I% 9(3H;0.:% (';93% I% 9+'*'.54,13% *39*0%.3413%+'E,(04B013C%D,(%)3-%),;'+B0.030%9+,54)*30%+0.),1'% 53+%.'93-0+,5:8%*3V034%9+,*,*09308%5';,.-*+4,*0%93+,5,1'8% .4*'0)03%,9*0;0-*06)30C%DF+:130%=353%),;'+B0.04-%9+,54)*4-% 9+35:*0%/3;0.*0%;'*>%93?30/,1'C%c0%*'BP.,(,/013%)0')%93.360% A%50'.,-%6E0'-,-%(';93-8%*3V034%0(/33;=06)4;4%/3(0%E3+=G*0-% -4%mYLC%W+0-*3*G;4,-'%93+3;'*+30%3*+,5,%/3.3%A-9F50./308% ),)0'% ?4-% +'3(F-% 9+,54)*30% I% 93;3*G-0;'C% J'0% /3;0.*,130% +'3(0H4,-%-3E,%9(3.4-8%/3(0;'%*0):*0-%90/34-8%'),.,;06),%0+% ('./E30%9+0*30),;,%6E0'-,-%63(*0.0,C

& A&>@'0,*B/-&48C'>*B"-.$'0,.+.'6&#"8@ &!"#$ %&"'


!"#$%&' #(' )$)*+#&#' !"#$%&'()*+),(-.(/0-12"(3451(6"789: -0;06&'(5<84=06&'(-08=7$3&'>(5$80?(@"7$( -30-"A0@7(B0"7$31'(98;C07"57?(08(067"82"81( -0D906"80?(5E9$'&(30"61(0A(#"809$'0?(F$: 81G12"(9GA30"70@1(-0D906"80?(+(H9E;1E@1( I66"'1(+(G9'5907?(="0(5<8&(G9'7971(06: 7"82"81>(J9'9-1(="0(E96-A9J71(9GA30"70@K( G974'>(G9'07"E5-9@0(29$(7$80@9'(%0609'(08( G8079054-9@0(A01'('8070"'(G81J"'0169E1(G9: 7980@$'.(

!"#$%& '()*+,-.& -/0.%'& 01)23.+*'& ".)3-(4*'& 5.*-(4/$*& 0.6/& 74.*'/'&'8*9.%6.'-%:'&;&<:/+*.&=>%(")#?@&A/'&"%)3(/-/$%.& 8).*7& "4*$('& :*-('& B4*".$/'& :.*'-*62$*& C6.+,'D'& "%624%4/& 01)23.+#'*&".)3-(4#'*&=5.,E-'&.+&C6.+,'D'?@& =F%"%+,.&*'%:*&0/:8%+.$%G&/).*+-(/-%&+*&-.*0&<&74.*'-(H 4IG&0.*0&<&%874.*-.:/&'8)*+".:I&8%)"%4.:JG&+/).:*&,.6.+-.&.)& '%4/G&.)&8%)-+*).I&K.+.%'&%8.*&74.*'J@&L:/+#:'&.74.'&+*)*.H 0.%&74.*'-(4IG&$.*:'&)*.0.%&74.*'/'@&M*$%G&4.'&"%)&"%(,(:%& 0/:8%+.$I& 5.*-(4/$*& "%(,.%(& "#:*'./& 0)*.8.%& <& 74.*'-(4/& .74%.N"J&.)&-*9E+.+.('&8%)%:*-)('G&3*-&+*&<&8%O.J&74.*'J@&A(0& 74.*'J& ,%6.:%& %8O.(/8-.G& 3*& -/G& $.& 2)%& 6%3%.& '-.8)('& ".N%.+/& .+'-)(:*+-%'?G& ;& %.70.+%& PCQ& =>%(")#?& 8)/$*0-I& 4%"/4%'& R.:%'&S.+0*4.O.('@& F1)23.+#'*&".)3-(4#'*&T."/$*&"%624%4/&%8.*&UV&5.*-(4/H $*& ,*)%.& K.+/:I& %)9E.-*0-I& .)& .+-*)$*)/& ".N%.+*).I@& W%'."%62-.& 01)23.+./&"%)3/&%874.*-.:/&').-2$*&8%'6%8-.:.'&%-420/&,*)%.&& X()/8/$*&K.+/:%'&%874.*-.:/&".N%.+*).'G&X".+3(),/&(+.4*)H '.-*-/&"#'-2-/$%'&Y%69/6:%'&!++*'%'@& CZSCM[&F!Z[F!\&B]!XR\@&Y/02:%.&3(4/&'("%)2-.&.7&"4.*$I& "%6.I&;&-*/).+#'&.)&8)%0-.+#'@&W.):/$/$*&"%62$*&"%624.%.&06%('#H '.&<04*8.%+O./'&Y@&!++*'/&8%'0%.-/'&%8.*&74.*'J@& W/&7./&8).'-%-2:/&Y@&!++*'/&01)23.+.I&".)3-(4.I&"%624.%:'& 8%-*.0#&8.):J$J&(K"(/-.&;&*.-.&<&6%(0J&.)&=,%("2-.?&74.*'J@&W%'.H -*60^&_/-/`0'%9.$/'&:*-/"JG&%)9E.-*0-%.&.)&.+-*)$*)/&".N%.+*).%.& ,%6#$/&8%K4*6,-.&<&74.*'J&0.-%.8@&R%4/&"%)3(/'*&8)/_*'./+%6%.&


<%:K.+/&+*-)%".9.+.IG&"%K+%.&86.0%&%0.:.&"#6&8*)+*62,&'0(H 3/-/&,24*+.:/&-*:8/&+*8%'-*3.:I&%0.:.)0Ib&7*7#6.I&)%7-I& %+-&8%'-%-/&_%'%"/G&%-'.'8.+".+O.I&74.*'I&%+-&6%.4/&0/)8(H '/G&4/)%-.+06.I&'.16IG&+(-4.*0'-I&'%(6#'&.)&-@&-@& W/&"%)3I&%8-%).:/&'(&"#'-2-/$(&"%624.%.&'('.).+0/&<&'%6^G& 0()&8%'."%6.$/&=8%,%(-%?&74.*'%G&/&'(-*:('&3%+"#&-().:J& <)%+,J&.)&'#:#'.&K.+.I&.7&4%"/4/G&0%.8&-.+0%:%.&$J&8%+%("/-.@& C+-)J$J& 8)%0-.+.I& :/02:I& ".*+JG& 8/& 8%'0%.-/'G& "%624.%.G& '('.'0.)'-^&<&-).'&,)(8*'G&8%'."%6.$/&/3$*0-('G&0().*:'&01)#& %874.*-.:J@&].*+.&8%'.).+0/&".)3-.&'(&T."/'&0(6-1)/'&+%:I& 8%4*.0'6I& ,%6*).$/'& %874.*-.:(G& 0.-.& ;& '(& 8%'-%-/& _%'%"/G& -)*-.&;&'(&7%6.%&*'%+O./&6%+"7%_-/@& WCWSCRZC!& TXWCWSCRZ!& FeSfQ!T!C!& RWSXTM!YC!@& R@& S.+0*4.O.('G& 4%"/4%4^'& _%'%"/& %874.*-.:J& 01)('.%.& %)H 9E.-*0-I& ,)(8*.G& 8%'%0/$%G& 0%"& '(0()-.& 0/+9*89.$JG& 0%.8& %874.*'-.& T."/'& 0(6-1)/'& +%:I& 8%'-%-JG& +*3(4/& 6*+,4%G& -%O.%(& 8%'.-*60('& 0(6-1).+<& 0/+-*0'-JG& -%.& 8%420/& '(,%64/-.& ,%+%&,)*.-%.@& =>)*.-(&6%.0(&:.+#-%'&8%'-%-%'&3('&+(,).%(-%'&.)&4.*-/$&$/& -()#-I&.70.6-.&+%($%'&'-%-.+2'G&-%.,.&:1'I&."#$%&;&8%4%.N"(/H -.& 8%'-%-/& '%(6#62"<@& Q(4/& +('8)^'-%& %+-& 8%'-%-/& -%:'./'& "%6.*'&;&=0(3/?&;&8)/$*0-(/-.&'%(6#62"<@&W)/K*0-/).('&8%'-%H -2-%'&-%.8G&0%"&74.*'%&'06.'-I&'.%()(&0%:8(&8*)&)%("/+/'& '8%64/'& `6-)J@& R%(6#'& -%0J& 4%+"*+2$*& '(01)#:*& 8%'.-*60^& 8)/$*0-/).I@&!7&8)%"K.I&3%+"#:*&'(0()-.&-%0J&8%8)%'-*'+#H :.'&8).*:/+#:.'b&8).'.826#:*&<&"(3*+<&4%+"*+'G&74.*-#:*& <&$<&8)/K*0-/).(:.&.)&$(".+/:*@&W%'.)/"#&4%+"*+'&%-'8.+"K.%.& %+-&8%'-%-/&_%'%"/G&-%O.%(&$I&3(4/&+*&-.*0&"%(,G&0%"&,%6#-I& %874.*'-.&-%:'I&_%'%"J@&B./'&."#$/'&-*0/&%-'.'%02-.?G&;&01H )23.+.%'&=0%+O.%'?&4%)".$%&R@&S.+0*4.O.('@& R8*9.%6.'-%'&8%'%0/$%G&0%"&8)%0-.+.I&(K'.#:.:I&:*-(&+*& 4.*+%'& '%4/& ').-.*'& 8)/_*'./+%6%'& +('-*3"%4/& '(8)%-^'G& 0%"&<'.4%.N"%4/&4.*+%.8G&/&8)%0-.70%.&74.*'%&=4*.0.%?&0.-%.8@& C+/-&R@&S.+0*4.O.%('G&+('-*3.:%'&2)%&,*)%.G&+*'&$.'&'0%-.+%& -/3(6#-.@& 5%+"7%_-J& 01)('.& ,)(8#& 0%.8& 8%,).+".+<& /3$*0-J& 8%'.).+H 0/&:%KJ&8%)0J&7%6.%&0(6-1)/'&+%:I@&M%(,.%('.%.&"#:*'./& '(6%(0#& *6.8'#'& _/):/'& ,#62+%'@& W%)0*& *'%+-.'& '(/6.(0%'& +(/& ,%-4#'& 3(4/& %-'0.)-%'& 74.*'/'& 6.+.$%G& -%.8& -%)'.& '($(+H ,.%+-&/3$*0-('&<&4.*+J&*)"4^@&Z%.8&8%-&+('8)^'-%&-.0'6.+,%.& %874.*'-.& 0%.& 0().(/'& :*"K.('@& >#62+%'& %874.*'-%'& 3%6-%& 74.*'%G&0%"&31-I&.+-*+'24*'+.'&4%.N"%'G&$(0&7%6.%&*'%+-2'& -%0%.G&%874.*'-.&+%-)./&6*:8/:.'G&+.4*6.(/$%&'8%64%'&.)&-%)'.& =.7-)%(0.%?&,24%'-<@& F1)23.+*'&".)3-(4*'G&)*,.'G&8%"#$/&0()-.&.)&8%-.&,%:-%G&:%-& 0().%:&6%.0(.&8%0.6/&)10%'G&0().'&6*."/&6%3%.&%.70.%.&:%-2-.G&0()& 8)%'."*"%&.)&3%.,.%'.&74.*'/'&'8.+"(6.%.@& >%6*).$/'& %874.*-.:J& 01)^& '8*9.%6.'-%.& '(,%64/$/& +*-)%H ".9.+.I& '8)*+".:I@& W%-%68/$*& *'%+-<& _/)-*8.$/+J& 8%4*)-#& 74.*'-(4(G&'.*+%'G&%+-&0().I&0%3/$/&7.6-I&'8%64I&8%4*.0'6%.G& 8%+%("/"%:.& '8%64/-('& 74.*'/'& "./"('G& %874.*-#& '/").%& :#62+%&74.*'%@&!-.+&/).,.+%6('&%874.*-.:/&'8)*+".:%'&)%'H -%'& 8%-%68/$*& 0%3%+-.*:'& 7.%(".+.%:'& 8%(07O.%:'& ;& '(H 0()-.&-).:%O.%.&7*7#6.%.@& S*+,.+./& /),%+.N%-/).%.& "#0/$%& T*).+,/'& '%4.4%6"23#'& :*)(.&C+-%+(.&].+0(.G&T."/'&0(6-1)/'&.)&-().N:/&.+_/):%9.$/'& 9*+-)/&=C,.6%?&'8*9.%6.'-%:'&3*.&3*+")/4#'&=T*).+,/'&0/H :(+%6.+.+0%'?&"%)3(/-/$%:'@& Z.0.:%'.G& 0%"& -/0./'& 74.*'./'& 01)23.+#'& ".)3-(4#'& 3('& /),%+.N(/$%:/'&0%':*-&.)&-%8'&-)%".9.$%&+*&-.0&/),%+.N%-/H ).%:'G&3*-&.)&"%624.%:'@&

UVaUb&Vc

dc,

!"#$% &'()'*+

]MC&M.N%.+/&0%-*")/'&.)&]XTXFR&".N%.+/&."#$I&0/+0()'%'&!BBeF!Rb&MPSfR L0E609$'( -90E&'( 959-"@021'( M0D9061( 597"-812"( 780'( @&6": '0$'(345N'(-0D9061(0-&2?(5165$8'9'(OIAA<50'P(-$84'Q>(060;02$1: 79'( ="6-813&'( OL"6"5'Q>( =90#&'0( #"#$%&'( @&6"'R.( S9'95( R@16&'( 39-13?>( "'@060'( 5165$8'1( 705'E9'( +( 97'5E"0'70( -$8?( '398=K(067"82"8".(T0790G(7980967>('0"509@9(5"0'70(G1%0<8R(R(-$80'.( U905064'(+(067"82"81(5<8&290. Z%.8G& "()2'& -.0)%.& ,%6.& 31-.& 0.-/0./'@& ].'.70%.& 0.-/0./'G& +*.& :*'&<8)%-^&$%'&:%-2-.@&W%K4*6,('&<&")J'.%'&.)&+*-.0#-%'&0/+H 0()'(.& 8%-*.0-%'& "()I& ."#$%'& 8*)7%'.& :.+-.'G& 0%"& <8)%'-.+./& =362+/&'.*+/$*?&6%.0%.&+*,)<K-%:%.&3%.,#'.@ T*-)(0('&8/&0/+0()'/&'-%)-/&8*)&"4."*7.:-&$/&"%624.I&4*)H -.+.:/&0/:.'.$%.&8%-*.0#&aVd&."#$I&*'0.N('G&.7&0().I&%-).+0-/'& cU&."#$/'&42'-2-/'&.0.&!&*-%8/&8%3%.,/'@&h.+%6.+.%:*&*-%8*& 6.0/& $%(& -.0& aU& ".N%.+*).I@& F/+0()'J& 6%.:#$/& ]MC& '-("*+-#& R.:/+%&>6(70*4.O.1-#G&8%-*.0('.&'8)*+".:J&8%4%".+.:(&=PK& 0%:8/?&;&"().'G&0()./:.'&-)%+'_/):(/$%:%&8%-%68I&*)"4#@ h(+09./+%6('&'8)*+".:%'G&%-+*7^'&01)#$%.&8).8%K.+.:J&3*.& <4*)-.+.:JG&2)%&-.0)%.&8%8)%'-%'&;&:%-2-G&31-*+-&-(/&.)&28%-.+H ,%'@&=W%-%68/'&0%:8%'&;&-%.&4.*-%G&0().&"%K+%.&+*.7+%("/H $%:%@&[&$(0&"().'&,%6.:%&<)*+,-.&+*&'.*+/'&86/07-(:/$*G&3*-& 0%:8*@&F%:8.+#'&"()2'&'(-*.0.%&,%6.:23^&'($(+,-.&%-'0.)%'& 8%-%68%'& <& 4.*+J& *)"4^G& 0*6.I& %-'0.)I& 8%-%68I& 3(-J& 8%4*)'-.& 6/_-/&'-.6.%('&.+-*)$*)(&;&-*)*.0.%&%-4*)-.&"().'@&W.):%'.'&0%:H 8.+.I& "()I& 4%).%+-%'& ;& 4.*+/'& %7.*'& "()2'G& $/'& 4%)'-/:/'& -.0&4.*+%&0)28-.:.@&R('."%).('<&+*6%+0'-I&0%:8J&,%6.:%&8%H +%("/-.& 6*+-2+/:'& <)*+,-.@& C+-)%'.'& 4%).%+-%'& ;& "4.*$I& %7.I& "()2'@&Z/0.%'&"().'&,%6.:%&4%)'-2-.&"4.*:&0)28-.:.'G&$/'&8(.H

UVaUb&Vc

dg

0.%.& -.+0%& :%K/:'& *)"4#:'?G& ;& '%4/& "%)3J& ]MC& M.N%.+/& .+/4%9.$I&9*+-)*&0/:.'.$%.&8).'-%-#&R@&>6(70*4.O.1-#@ B.'&.+-*)$*)/&*)"4#'&_/):%4.:/&'8)*+".:%'&+*8%6.0/&%3*H $.+,/&+*.&4.*+/&'/6."K./'&0/:.'.$/'G&0()./'&,)*-/'*&3(4/&.)& ]MC&8)/_*'/).%.G&%)9E.-*0-%.&3*.&".N%.+*).%.G&=]*+*0'?&%-'-/H 4%.G&+%)./@&PK&0%:8.+.I&"()I&'8)*+".:JG&'(-*.0"%:.&:%0H '.:%6I&aV&3%6I&4*)-.+.:JG&3%6'%4/&0*-().&0/:.'.$/'&+%).%.&.7& %7-(/+.I@& C+-)/$.& 4.*-%& %-.-*0/& Q*%-%.& W%-%7.1-*.G& 8%-*.0('.%.& .+/4%H -24.J& "()I& ."#$J& =;& i;& '(0/?& '(& '.*+/$*& =8*)'(0-%?& '-%0-%@& =Z%.&;&"()2'G&0().I&'-%0-%&'.*+/$*&:/+-(/$%:%&=8)%'(0-%?G&/& 4%)O.%&'-%0-/'&.)&'.*+/'&%-K4.6,.(&<'-%-/:%&<'-).K%.@&W)/&'-%0-J& '06.+"%+-.&74.*'%&8%3)#K.%&"()I&4.*-JG&-%"&+%0-<&$/'&8%"*"%& /).*+-(/-.'& -%:'./$*& 8%-%68/$*@& R.*+/$*& =8)%'(0-/'?& "()2'& 4.*+/$*&$/'&8('#$*&-%(8/&4.*-JG&)*.0%6.+,J&"().:'&%-."%)2-.G& +*'&$I&%-."%)2:/&6%+0%'&-%:8%&:%K*'+.'@&R0.)-.+,/:.'&'-.H 06/&'8%64/:.'&,%6.:%&0*.'-.&.+-*)$*)/&+(/-%.0J&8%,%6&8%-%68I& 8%'0.)-<@&T%("/$%:.&+*&8%8)%'-.&42).%.G&/&8*)&4%)O.J&4*)-.0%6.%.& *.+%+-.&%7.'G&0()./'&8/N.9.$%G&-%.&2)%&%-'-(:%'&.0.&'-%0-/'G&8).H 06%('/&+(/&"()I&86/O./@&Q*$*G&"()I&86/-.'&0*.O.%&$I&8%'0.)-<@& W%42N"K.(.G&'.%()/'&"()2'&-.0'&3.()*&%)&+%:(/'*G&/&86%O./'& ;& '(& %7.:.& 8*)& 4."()<& ;& ,%6.& 31-.& +%("/$%:/'& 4.*7/'*& *)H "4#'*G&$/:.'&,%6.:%&4%6"2-.&'0.)-.+,/:.'&0)28-.:.'&$("%+O.('& K:/+.I&')%(-('?G&;&'%4/&"%)3J&%8.31".+%&Q@&W%-%7.1-#@& !7).+0-%'& .)& 8(36.0/'& _%4/).-%'@& W%'.16.('.& "()IHK%.".:/& 0/+9*89.$J& =>%:*?G& 8(36.0/'& 8).N/& 6%.:#-/$%& -%8/& M/4.6#& A%0%.-2-#@&=Q1+%&%0.:.)0IG&0%.&+/).'.&.736%702-.&'+%("(6<&%)3%& -.*'./,&8%'."%)/&+(/3/"(@&Z%.8&,%6.&+(-.0-.&"%(,&0()&;&8/6.H


T165$8'9'

,

!"#$%&'()*+,-."/"012'345',&#6$7'89'."-1&:';'-<=.2>'?$<#&."#$',&#6"%2#">' =*<"#">'>6<-%="#&>@'A1.-<1$>',&#6"%2>'=*<B>'>*C*%D"&'&1>,"<&>'6&1&)6&>'E' ."-%F'-<=.GH',-)"I'&1>,"<I'6&1&)6I'J*1F'6&.-</"&')$?1$'>1")"&*>'"%1-<C-<*@

B

K-&1&'L&1&+"012'3;'M;'>*,$7'899'."-1&:';'=*<B>H',*<"I'>1&,1&'>"-%$C-'#$%1*$N C&#&' 36<&>*,1&7H' $' .&</"&' >1&,1$>' "<' >"-%$>' &15.")D"*' E#$%1*$C&#&' E>1<"5&"@' L<$'>1&,1F'>,)"%=&%1"'+."->&'%-'1",'6&J<25"&'=*<I'."-1F';'>"-%$C-'36<&>*,1$>7' =*<B>' ."-%$C-' C$>' 6*>2C-' 1&*6$' ."-1FH' %->' =*<I' &1"=&<B#$' )&%,&>' 1&#6&' #&5->%">@

C

O$.")2' P&,&"1B12' 3(&#-7' 86*J)",$>' 6<"Q$' )&"#21$C&>:' ;' =*<IN5&"="#$' ,$%N R-6R"C&@' S&"' 35&"="#I' &6&<&1&"7H' ,*<"-#>' %-<-","&' 6&6")=$#$>' -<=.2>' 6&N 1&)6$C-@'

D

T"1&' T&"1"-,0%&"12' 3U1%$7' ;' -1%$D<&V%"&"' #$1B.&"H' >-%$.2>' J&)1I' >"#J$)"&"H' >*J1")"&"'6-<,-)1"'E'+"*$)&","+,FH'#"%"#&)">1"%-'->1-1",&'=.-),"&%/"F'&6)"%,F@

E

P$%&>' W&%=QJ-<D">' 3X-6<">">6&*>,7' ;' #"%,+1$>' >1&,1$>' >6<-%="#&>H' &6N >&*D&%1">'6"<+1*>'%*$'CI'6<">6&*="#$'=*<"#">@'Y"%,+1&'>1&,1&'6&D-<"%&'"<' D&<>$'"Q$)"&R"CF@

F

4D%2'K&)/"0%&"12'3Z<&67';'=*<B>N1&)6B,)&@'45'6)&/"$>'D*#$>'C*$>1IH'6<&N ,"+1I'6<$'=*<I'.&</"$>'6&,<&+/"*$>-'->&%/"&>'&%D&>H'D&)"'J01"')&",$#"'E.&"<0>' >#*),0>'=&",1&"@'Y&1"%">'>1",)&>'6<&)-"=5"&'+."->FH',*<"',&<1*'>*'D*#"%-'C*$>N 1&'>*,*<"&'+-+2)"I'5&">#F@'!*>".-<1"'%$<"#F'<&+1F'D&)"'6&1>'=*<I'>&."%"%,&>@

06.+.0/'&6%(0.%:%$%:*G&+%:(/'*G&+*-,.&"%)3/&:*-(&3.()*@@@& >.+06%'& 8).*7& +(/3/"(6<& ;& '-%6/& K%.".:%.@&Z%O.%(& 0J& "%)2-.G& 0%.&$.*:'&+#)%&4.*-/'j&M()2'&=>%:*?&;&-%.&=K%.".:I&%8%)%H -%.?G&0().*:'&+*)*.0.%&8%8.6"/:/'&*)"4#'&8%-%68/$*@&>%6.:.& <4%.)1'&,)%`+.%.G&'8%64.+.%.&3*.&K%.".:/&*6*:*+-I&0/:8/N.9.H $/'&4%).%+-%.G&-/"#6&7./'&".N%.+/&6.+.$/'&"()2'&8).-%.0/:/'&<4%.H ).I&'-.6.I&.+-*)$*)(/'*?G&;&-/0.(&'8)*+".:(&'/9.%6.+.%:*&-.+06*& =h%9*3//0?&3%6'%4('.J&8(36.0J&'(K%4#$/&M@&A%0%.-2-#@& F.-.& "#:*'./& '(6%(0^& 0/+0()'/& "%)3%.& -%.8& 8%-& +*"4*60.%& +(/3/"(6.(@&C+/-&0/+0()'J&0()%4('./&]MC&M.N%.+/&0%-*")/'& "/9*+-/&B%)1+/&B6*0-%4.O.%('G&,%6.:%&.7'0.)-.&0*6.%'&8%,).+H ".+*'G& +%-1)%6.%.& '('._/):%4('.%'& 0/+0()'(.& 8%-*.0-I& "%)3I& ."#$.+*'& 0)28-.'b& "%(,.%_(+09.%.& '8)*+".:%.G& :%KI& *)"4.I& '8)*+".:%.G&".N%.+/&i&-*9E+/6/,.+#'&.+/4%9.$/'&.)&"()2'&4%.H 0%:'@&=R-("*+-%:'&3(4/&'.16/:%&8%K4*6,-.&<&"().'&0.-(G&+*<H 8)%'-(&0%:8(@&Z*+0%&8).8%K.+-.G&0%"&$.*:'&-%.&8(.0.%.&8%420/G& ;&8%-*.0-%&+*:%K%.&,%+%&+*-.0#-IG&.+/4%-24.I&".N%.+/&'8)*+H ".:I?G&;&0/+0()'/&)*N(6-%-%.'&"K.%(,.%'.&B@&B6*0-%4.O.('@ W%42N"K.(.G&].-/'&]%.-.*01+%.-#'&8%'.162-%&=X-+/?&"()I&."#$%& ;& -%.& *-+/,)%`+.%.& :/-24%.G& '*+/4#'& 3%6-I& '.:3/6.%.G& '(3-.H 6.%.& 8*)0*6-.& <& 7.(/6%.0.70JG& :.+.:%6.'-.+*& *'-*-.0%& "4*60.%+O.J& %86.+0J@ A/+/& 5%+"N3*),./& "()I& =T*8).'.'8%('0?& '8)*+".:%'& ;& :.+07-%& '-%0-%@& !)& 4.'0%'G& "%(,.%(& $/0.I& 8).'8%('-I& 8.)7-I@& Q*& -/G& -/0.%& '-%0-%& 8(.0.%.& '6/8.+J& ,%)'J@& h(+09./+%6(& 3*.& 8%8)%'-%@ F1)#$%.& 8%,%64/$/& .)& %8.*& "%.0-I& 8.6+J& 7.(/6%.0.70I& +%:I& %86.+0J@& W%'.162-%& -)%+'_/):(/-.& "()I& 86/07-(:%'& <& 6*+-2H +#6*'&3*.&0%3206%'&;&-%.8&%-'.)%+"%&4.*-/'&8%0%3.+-.&")%3(H K.%:'G&6%.02-.&<4%.).*:'&':(60.*:'&"%.0-%:'@&M()2'&,%6.&31-.&.)& +*"."*6*G&-%O.%(&8%-/,.%G&4.*-/'&3*4*.0&+*(K.:%+O.%&-%68206%& "%.0-%:'@ MK.(,(G& 0%"& "%6.'& "%)3I& -%8'& 0/+0()'/& .+.9.%-/).%('& ,%H :.+%:%.'& 8)/"(0-%.'b& =F/+0)*O.I& ,%:23/'& /3$*0-I& ".N%.H +%'& +*3(4/& 0/+0()'/& -.0'6%'G& -%O.%(& "%6.'& ."#$I& 2)%& -.0)%.& 8%-)%(06./'@&Z%).%:#'&'(&$I&%(-/).%.'&"#6&8)/"(0-I&42'-2:/& .)&,%:23/'G&7.%.'&:*-%.'&86%+(/$%:*&8%,%:.+-.&8.):(/'.('& 8)/-/-.8('?G&;&-*.,.%&=]*+*0'?&4%"/4%'&M%.+.('&F%6-/+%'@ MK.(,.+%&.)&-%.G&0%"&".N%.+/&."#$I&0/+0()'%'&=!7710.'b&"()2'?& 3('&)*+,.%:%'&0%':*-@ !-./0-.1023456-70849:1;42;.5941<-=>?0@1<-5A-0+ 3"6"5'.E7V5165$8'9'(08(J9;"=115.;1@VI''$50'M$84'

B

C

D

E

F


:(.&.)&:/3.6(:(.&7%6.+.:/&:*-/"%'G&4.*+%&.7&4.'(/:*+#'& %-'0.)-.*'&:%K.+.:/&8).*:/+.I@ F[Mn5&YXR&>C5!YX&ZPSnZ!&RC][&M!mC!T\j&5.*-(4/$*& +*-)10'-%&01)23.70I&.)&-%6*+-.+,I&%':*+23.IG&<,2$%+O.I&-.+H 0%:J&.7'.6%4.+.:Jb&$%(&0*6.'&"*7.:-:*O.('&4*.0.%&".N%.+*).('& )*+,.%+-.& ].6+.%('& "%.6#'& %0%"*:.$%& .)& $/'& M.N%.+/G& >)%`&+./& ".N%.+/G& h/-/,)%`&$/'& .)& :*".$/'& :*+/G& !+-*)$*)/& ".N%.+/G& Z*0'-.6#'& 0%-*")/'G& '(-*.0.%+O./'& 3*'.:/0%+-.*'.*:'& 8%H '%(6.+./&62,./&8%)*+,.:Jo&-%.8&8%-&'#0:.+,%.&4*.0.%&%(07-/H './'&+*(+.4*)'.-*-.+#'&".N%.+/&:/0206/'G&0/6*,.$/'@&F%':*-& '-(".$%'&3%.,.%&0*6./'&"*7.:-2'&<4%.).I&').O.I&".N%.+*).I@& T/)'& 5.*-(4/'& 8)%:/+#'& ,%:23/'& 8%$#,(:%.& 2)%& "%(H ,.%('.%&/).*+-(/-.&<&:%'.+^&,%:23JG&$I&8)/"(09.$/'&4.*-/'& ).+0/$*& 3*4*.0& +*:%-2-.G& -%O.%(& 7./'& <:/+#'& '#0:.+,%.& 4*.0.%&,%:.+"%:/'&(K'.*+./&).+0/:'&8%,%6&06.*+-I&".N%.+/& 8)/$*0-('@& C0.4%.N"(G&0%"&31-*+-&".N%.+/&*6*:*+-%'&'0.).%&7%6.*'&*0'H 8/)-J&<&K%6.%4%'&.)&,%:.+.('G&8%'6%(,%'G&."#$%'G&'8)*+".:('@& R#0:.+,%'&4*)'6%'&,*)%.&K.+/G&0/"#6&$%:&'*0%'.&;&.)&-.0)%.& +*&4.'%"%&"#6&01)23.70(:/&'(-*.0.%:/'&8)."#-.+#'&4*)-#'@& >*,(K#'&ac&"@&8.):J&0%)-J&.'-/).$/$*&<-*.0-.&5.*-(4/'&".N%.+/& [&+*'#0:.+,%'&4*)'6%'&"%K+.%('.%.&+*K.+/G&0/"#6&$%:&+*H 8).N/&=>*)%'&".N%.+%'?&%8"/4%+/$.:%.@&M%624%($%+-&5.*-(4/'& '.'*0%@&!)&$.'&+*K.+/G&%)&$%:&01)23.+#'&.+4%9.$/'&8%"#-I&'(H S*'8(36.0/'& 0(6-1)/'& .)& 10./& :.+.'-)%:'& 3*.& ].6+.%('& "%.6#'& ).+0-.&'#0:.+,J&0/:3.+%9.$J@&Z%O.%(&8%3%+"2-.&$.'&+*:/0%@ %0%"*:.$/'& )*0-/).(.G& %+-& '9*+/'& 8).NI& .)& ".86/:I& 8%'..:H -.& 6.8/& ".N%.+*).%.& .)& 4*)'6.+.+0%.G& ,%:23/'& <:/+.I& 4%"/4%.@& FCY&SX!FC5!T>CR&WS!mCRj&Q*4*.0&4.'/'&X()/8/'&7%H W%K2:#-.+%G&0%"&+(,%6#-/$I&'J)%7*&2)%&.)&,%)'.I&3*+")/4.I& 62'& "#6& %(07O.%(& .7"#'-2-I& 8).*K%'O.I& 4.*+%& %)& 0.-%& _/):%& =C(".:%'?G& =ClYX& Q%6-.$%?G& =M4%)O./+.I& 0*)%:.0%?G& =R-(:H '0%-.+%&".N%.+/&+%("/$.:J&8)%:/+#$*@&>)*-%&0.-I&8).*:/H 3)%'?& 8)/"(0-I& 3*.& +*"."*6.I& ".N%.+/& '-(".$IG& +%($I& <:/+.I& +.IG&84N@G&-.*'./,.+./&'0%-.+.:/&8*)&.76%."I&0/:8*+'%4.:/& ,%:.+.I&;&+(/&")%3(K.I&.0.&:%.'-/&8)/"(0-I&8%0(/O.IG&+(/& :*9E%+.N:('G&)*+,.%:.&,*).%('./&".N%.+/&0/+0()'%.&.)&+(H 74.*'-(4I&.0.&8%)_(:*).$/'@&Z%.&3(4/&,)%K.&74*+-#@&!)&4.',.&0/H ,%6#-/$I&%8"/4%+/$.:%.@& "#6&$/'&)*.0#$/j& Z/0.%&".N%.+/&8/8(6.%).+.:/&.)&".*,.:/&'0%-.+.:/&8).*:/+#& 2)%&4*.0':.+,%&0*6.%.'&%'8*0-%.'@&W.):.%('.%&.)&8%8)%'O.%('.%& FCY&SX!FC5!T>CR&M!mC!TCRj&].'.&'(-%).%:*G&0%"&%(07H 2)%&".N%.+/&8%+%("/$.:/&8)/8%,%+"%@&A.&)*:.%'.&'#0:#'& -/'&8)."#-.+#'&4*)-#'&8)%:/+#'&86%O.J$%&8)%':*&8)/"(09.$%& .'-/).$/:.'@& Q*& -/G& -%.& +*-.*'./,.%.& 8)/8%,(/$%& ".N%.+*)./& .)&$/'&*0'8/)-%'&2)%&5.*-(4/'&S*'8(36.0/'&*0/+/:.0/'&86#H 8)/_*'.$J&.)&'0.*8.$%&8%,%)3J&$%.@&].'(/:*+#&'(8%K.+".+%:%& -)/'&8)./).-*-%'@&Z/0.J&8)/"(09.$J&,%:.+-.&.)&8%)"(/-.&,%6.:%& '(& ,*).%('.%.'& ".N%.+/& 8%42N"K.%.'G& 420'-%& *'-*-.+#& -.0& )*:.%+-.'& .+/4%9.$/:.'@& Q1-*+-& 01)23.+#'& .+/4%9.$/'& 2)%& *"(0%9.$%@& M.N%.+J& +%("/$%+O./'& <:/+#'& 8%'0%-.+%:/'G& X()/8/'& RJ$(+,/'& 0/+0()*+9.+,(:/& 8%'%(62$*& .76%.02:/& '(-*.0.%+-&$/:'&,*)/&8)/"(09.$/'&".N%.+/&8).8%K.+.:J&0%.8& 8)./).-*-.+#& 0)28-.'@& M.N%.+%'& 2)%& 8%,).+".+#& 01)23.+.I& .+/H 8%8.6"/:J& %),(:*+-J& ).+0/"%)/$*@& W).N%'& (K& ".N%.+J& 2)%& 4%9.$I&_/):%G&'%4/&8).,.:-.:.&$(+,.%+-.&<4%.).I&').O.I&K.+.%'&.)& 8(.0('&0).-*).$('&'("%)%+-&4%6'-23#'&:%-*).%6.+^&.)&01)23/'& 8%'6%(,%'@& 0(6-1)J& )*8)*N*+-(/$%+O.%'& *0'8/N.9.$%'G& 0*6.%($%+O.%'& M.N%.+%'& 2)%& +*& 4.*+& 01)23.+#'& '%4.)%.70/'G& .+-*6*0-.+#'& 8%)/"%'@ 01)23/'&_/):%G&-@2@G&G81;"'9'G&3*-&.)&3*+")%"%)3.%4.:/&'(& 8)%:/+*&8"D$E7979'G&8%"*"%+-.'&'(0()-.&.7'0.)-.+(:J&.)&4*)-^& >XSCR&M!mC!TCR@&W%)%.70%'&0/+0()'(.&=>*)%'&".N%.+%'?& 4%)-/-/$(.G&8%8.6"/:J&8)."#-.+^&4*)-^&8)%:/+#'&8)/"(09.$%.G& ,%6.& -*.0-.& 5.*-(4/$*& ".)3%+-2'& ".N%.+*).%.& p3*-& 0()./'& 7%6.*'& /&+*)*-%.&-%:8%+-.'&.)&*':.+.(&_%0-/).(:.G&6*:.%+O.(&8%'.).+H 8.6.*O.%.q&3*.&5.*-(4/$*&4*.0.%+O./'&<:/+#'@&W%-*.0-('&".N%.+/& 0.:J&.)&0/+0()*+9.+<&8)%+%7(:J@& 8%42N"K.('&8%,%6&4.*+.+,J&)*,6%:*+-J&4*)-.+%&+*8).06%('/H M.N%.+%'&$(+,.%&:*+.+#'&.)&-*9E+.+#'&01)23/'&*6*:*+-('& :%& -%)8-%(-.+#& 0/:.'.$%@& 5.*-(4/'& ".N%.+/& 8).N%'& 7.*:*-& .)G&<'.01+2"%:%'&0%'".*+23#$*&:('&'(8%+O.(/'*&"%.0-(/'*G& <-*.0-%'& aU& ,*).%('.I& ".N%.+/& /3$*0-I& p.+"('-).+./G& ,)%`&+./G& .7& 4.'I& :*+I& 2)%& %)O.%('.%.& K:/,%('@& Z%.8& ,*)%'& ".N%.+%'& 4%)-/-/$/&'J'%$/'G&*-9@q&.)&-).:'&"%)&+*)*%6.N(/-.*:'&p+*-.)%H -%:8%&4*.0':.+,.%('.%&0(6-1)/'&'06%."/'&_/):%&7%6.*'&4."($*& K(/$%:.*:'q&01).+.%:'@&Z%.8&8%-&0/+0()'/&"%624.%:'&'0.)-%& .)&8%'%(62$*G&4.*+/"%.&'(8)%+-%:%&.)&%0-(%6.%&4.'.*:'&0(6-1H aU&".86/:I&(K&,%:.+.('&.)&r&;&(K&8)/$*0-('@&R4%)3(&-%.G&0%"& ).+.%:'& .)& '/9.%6.+.%:'& 4.'(/:*+#'& '6(/0'+.%:'@& F%)-(& -%.& 8).N%'& +*& 8.+.,.+.'& ;& -%.& ,%6.:23#& 0/:(+.0%9.$/$*& +%("/-.& 4.'.*:'&8).*.+%:/'&,24*+%:/'./'&%86.+0/'&.)&4.*7I$I&*)"4.I& 5.*-(4/'&".N%.+/&8).N/&=>*)%'&".N%.+%'?&'.:3/6.0J@& 01).:/&3*.&%+0'-*'+.%.'&'8)*+".:%.'&'(0()-I&06.1O.I&'%(,(H WWW.-0D9061G80D9'.E7

UVaUb&Vc

dk


M0D9061(G80D9'

C C Z)%+'_/):(/$%:%'&3%6"%'&=R8.+%?&;&".N@&Y.+"%(,%'&L.6./+.'G& ,

, ]%.0.70%'&'-%6.(0%'&.)&0#"(-#'&=R%,(-#?&;&".N@&A('-#&L.31".*H

,%:@&PCQ&=Q*4%),/? =R8.+%?&;&-%.&(+.0%6.&'.'-*:%G&6*."K.%+-.&.7&4.*+/"I&'(+*).%:I& 8)/`6.I&.-.+&8%8)%'-%.&0/+'-)(/-.&86%'-.70I&_/):I&*6*:*+-('G& <4%.)./'& 8%'0.)-.*'& /3$*0-('& %)& 3%6"('@& Z%.& 6*."K.%& 4%)-/-/$(.& '(0()-.&<4%.).I&_/):I&3*.&_(+09.$I&3%6"('&p7*N6/+,%'G&0)#'6%'G& '(/6%'G&6/4%G&8*)-4%)%&.)&8%+@q@&>%:23%.&+%("/$%:%&06.$(/-%& _%+*)%&%)3%&*0'-)("(/-%'&%6.(:.+./&8)/`6.'@

+#G&,%:@&WWW.71179.E7 Q%6"%.& =R%,(-#?G& '0.)-.& .0.:/0206.+./& %:K.%('& 4%.0%:'G& ,%H :.+%:.& .7& +%-1)%6%('& (/'./G& 0().'& 3*.9(/$%:%'& .)& 6%0(/$%H :%'G& .)& YMW& 86/07-#'& .+-%)8IG& "%K/:/'& :%-.+.%.'& "%K%.'@& F.*04.*+%:*&0/:86*0-*&3*&:*"K./&+%("/$%:%&3%6-%G&$(/"%& .)&8%8.6"/:%&)270.&'8%64%@

D

D R(8%:%'.'&0)#'6%'&=[8'u?&;&".N@&A/+%'&A(),%.-.'G&

PCQ&=R*"*'&)*,.%? =[8'u?&;&-%.&0)#'6%'&.)&'18(/06.'&30"69@"G&-%)'.&6/872'&%)&6.N"%'G& 0().%:*&,%6.:%&8)%6*.'-.&4.'J&".*+J@&Q%6"J&'("%)/&8%:.+07H -.+-%'& 6*+0-%'& _%+*)/'& )#:%'& 3*.& 7*7./'& 8%,%64#6#'G& 0().%'& +*'(+0(&"#6./-.&4.'&0.-%.8G&0*.'-.&4.*-/:.'G&8%O.%:&'('.0().%+-& 8%-/,.%('.J&'#"#$.:/&8/N.9.$J@&=[8'u?&-%.8&8%-&-().&8%8.6"/:J& %-)%:J@&A.&8%"*"%&(K`0'(/-.&3%6"J&4.*+/$*&8%"#-2$*&.)&'18(/H 06<&8%4*)'-.&_/-*6.(G&0().%:*&8%-/,.%.&-*68%&"(&K:/+#'@&>%6.:.& <4%.)1'&:*"K.%,I&3*.&'8%64I&"*).+.%.&8%"#$/&'(0()-.&'0.)-.+,('& '(8%:/$/&_/-*6./&'-.6.('&p+(/&:*+%+O./&8%7#6('.('&E.8.I&6%.0('& .0.& *6*,%+-.70/& .)& 8)%3%+,%('q@& Z%.& 3%6"%'G& -.+0%+-.'& <4%.).%(H '.*:'&.+-*)$*)%:'&.)&<4%.).%('.*:'&$I&7*.:.+.+0%:'@ B B R-%6%'&=Y2&s).-.+,&"*'0?&;&&".N@&!+*'%&Y%6%_*$G&

,%:@&PCQ&=X:0/? S%7/:%'.'&'-%6%'&=Y2&t).-.+,&M*'0?&3(4/&'(0()-%'&+/).+-& -()#-.& 8%-/,.J& "%)3/& 4.*-J& .)& :%K.%(& +*-4%)0/'& %+-& '-%6/b& $<& 6%3%.&8%-/,(&'(-4%)02-.&-.*'./,&+('-(:.%+-&"%.0-('&6*+0-%&_%H +*)%&8%%(07-.+-I&0)%7-I&6.+0G&+*3.$%+-G&0%"&0%'&+(0).'@&R-%6/& 0/$/'&+('(0%:/'G&-/"#6&$<&8%-/,(&'(8%0(/-.&.)&*0/+/:.70%.& 8*)4*K-.@

E E L*+06.(0%.&=[)*v*9-/)?&;&".N@&Y%)-2+%'&F%N.:.*)#+%'G&

E

,%:@&=Y%)9E&"*'.,+&'-("./? M)#,:*.&.)&-*:8*)%-1)I&'0.)-(:(.&%-'8%)('&%-74%.-%'&;&K*+H 06.(0%'G& '(& 0().(/& +*%-)/"2'.-*& 0%.8& "4.)%O./& .)& 0%6#".+#'& *,6(-#'&4.*+/'&+%0-.*'&+(/-20.'@&Y.+.:%6./'&_/):/'&.)&'%+H -1)./'&'8%64/'&K*+06.(0%'&-.+0%&8).*&3*-&0/0.I&")%3(K.I&.)&2)%& )270('&-.0&$<&%874.*-('&-%:'/$*o&$.'&8%"*+,-%'&+%($%G&:.+07-%& .)&.-.+&74.*'J&%-'8.+".+O.%&:*"K.%,%@&


H =ClYX&W*%+(-&:/('*?&;

".N@&.)&,%:@&PCQ&=ClYX&Q%6-.$%?& [).,.+%6.G& K*:#'& ).*7(-/& 0*4%6J& 8).:*+%+-.& '.:*-).70%& _/)H :%&4.*+/"%.&-.+0%&-.*0&"*7.+.%)%+0.%:'G&-.*0&0%.).%)%+0.%:'& 4%)-/-/$%:'@&!+-*,)(/-%&6.O./&8/6.:*)I&3%-*).$%&PRQ&0%3*6.(& <0)%(+%:%&4/'&8*)&0*6*-J&4%6%+"I&.)&+*8*)-)%(0.%:%.&4*.0.%& .6,.%(&+*.&:#+*'<@&

F F ]%"/4/&'-%6%'&=C.)?&;&&".N@&>*".:.+%'&A(70%G&

,%:@&PCQ&=T%)3(-%'&h()+.-()*&l/:8%+2? Y%'24.G& +%-1)%6.(& 6(07-(& "*+,-%& '-%6/& 86/07-#& '(& .+-*H ,)(/-%& 0%:3%).+.I& %(,%6I& %)& %0'*'(%)I& 4.*-%& 3*.& 8%H '6#8-(& 0/:(+.0%9.$I& <4%"(@& T*)1".$%+O./& 86.*+/& 0/$/'@& M.N%.+*)./& 0/:*+-%)%'b& =F1).%(& ,%:-/'& /%N^& "%)3/& 4.*-/$*G&0().J&)*.0.%&8(/'*6#-.&.)&8).K.1)#-.&62,&:.+.%-.1).+<& '/"JG&,)2+.+%+-<&%86.+0/'&/)J@&Y%+%(G&0%"&7.(/6%.0.+#& "%)3/&4.*-%&-().&31-.&_(+09./+%6.&.)&6*+,4%&0%.8&74%).&,%:H -%G&'0%.")('&4%+"(/&3*.&,)2+%'&/)%'@? H J M%(,.%_(+09.'&8*)'/+%6.+./&:/3.6(:/&8).*-%.'%'&=ZE*&C."?&

;&".N@&X,6#&P,.+-%.-#G&].6+.%('&"%.6#'&%0%"*:.$% =ZE*&C."?&2)%&:/"*)+('&+%4.,%9.$/'&<)*+,.+2'G&'0.)-%'&8%H ,24*+('.*:'& %)& +*<,%6.*:'& K:/+#:'@& R8*9.%6./'& _(+0H 9.$/'& 6*."K.%& +(/6%-& '-*3#-.& <)*+,.+<& +%("/$%+O./& K:/,%('& '4*.0%-/'&3106^G&8).)*.0('&;&.7'.04.*'-.&8%,%63J&R[R&:2,-(H 0(G&0%)-(&8*)"(/"%+-&.)&0//)".+%-*'&.)&,%(-.&.+'-)(09.$%'&3*.& 0*6./&+(/)/"%'&8*)&3*6%."^G&'(&<)*+,.+.(&'('.*-J&%('.+^@&!)G& K.+/:%G&-%.&2)%&6%N"%@

,G F.*-/$/&0()/&0%-.6%'&=C'-)%?&;&

EJ

".N@&M%).('&w*0%+%('0%'G&CQ&=C'-)%? =C'-)%&>HcVX?&2)%&+%($/'&0%)-/'&0.*-/$/&0()/&0%-.6%'G&'0.)-%'& 8).4%-.*:'& +%:%:'& 7.6"2-.& :%60/:.'& .)& 8$(4*+I& 3).0*-%.'@& 52,.+%+-& '(& %+0'-*'+.%.'& '*).$/'& :/"*6.%.'G& 8%-/3(6.+-%& *),/+/:.0%& .)& *'-*-.0%G& <".*,-%& +%($%& :/"*)+.& *6*0-)/+.+#& 4%)-/-/$/& 'J'%$%@& B.6(:/0%.O./& "%6.%.G& 0/+-%0-(/$%+O.%.& '(& "*,.:/& 8)/"(0-%.'G& +%("/$%:%'& '8*9.%6('& g& ::& '-/)./& 86.*+%'G& 0.-/:'& 7.6(:/0%.O./& "%6.:'& ;& 0%)7-%.& 4%69(/-%'& c& ::&86.*+%'@&W]l&"%K2-%'&:*-%6/&6%07-/&0/)8('%'@&M*-%H 6#:'& +%("/-%'& ).*7(-:*".'G& +*)1".$%+-.'& 86.*+%'G& 0*)%:.H 0/'&*6*:*+-%.@&

I I h%):%9.+#'&%)3%-/'&6.+.$%&4%.0%:'&;&

A*0%-*).+%&5(0%+.+%G&L*+06/"%)/'&%,*+-1)%&=W%90C,*?& x&PCQ&=>6/3%6&:%)0*-.+,?G& ,%:@&PCQ&=C9/)('&9%6%:('? h%):%9.+#'&%)3%-/'&6.+.$%&4%.0%:'@&W)/$*0-/&."#$%&;&8%H )/"2-.& -%.G& 0%'& .7& -.*'I& 420'-%& %)3%-/'& 8(/"*62$*G& K%.'H :.+,%.&8*)-*.0.%+-&_(+09.+^&%)3%-/'&8%'0.)-<@

UVaUb&Vc

gV

,G


M0D9061(G80D9'

,D

,D M)%3(K.'&3*'.6%(0.%+O./:'&:/-*).:'&=C"$('-UP?&;&".N@&S.-%&

F%N/0%.-#G&,%:@&=W()*&z&R/_-? =C"$('-UP?& ;& ")%3(K./& 0/+9*89.$%& 3*'.6%(0.%+O./:'& :/H -*).:'G& .7'8)*+"('.& 0*6*-J& /8.I& 8)/36*:I@& A.'& 2)%& 6*+,4%.& )*,(6.(/$%:%'&8%,%6&"."#$%+-<&3*'.6%(0.%+O./'&:/-*)'&8.64JG& -%"&"%(,.%(&$/0.I&$%(&8*)&:%KI&%)&"%)&"."/0I&")%3(K.Iu&B.& ."#$%&6*."K.%&0()-.&8%-/,.('&")%3(K.('G&0().(/'&,%6.:%&"#4#-.& .6,.%(&+*.&{&:#+*'.('G&/&-%.&6%3%.&'4%)3(&`+%+'.+.(&.)&*0/6/H ,.+.(&8/K.1).(@&B.J&8%8)%'-J&.)&+*:%-2-J&0/+'-)(09.$J&,%6.:%& 8).-%.02-.&3*-&0/0./&'-.6.%('&;&'8/)-.+.%:'G&6%.'4%6%.0./&%)&+*-,.& 4%0%).+.%:'&+#7O.I$I&")%3(K.%:'@

,, ,B

,, w.(K.+.I&0/6*09.$%&=Z26%?G&=y%):/+.$%?&.)&=Y1N%?&;&&".N@&T%().'&

,B W%0%3.+%:%'&74.*'-(4%'&=M.%_)%,:%?&;&".N@&A('-%'&W*-)(6.'G&

].6+.%('&"%.6#'&%0%"*:.$% =M.%_)%,:%?& ;& -%.& 8%0%3.+%:%'& 74.*'-(4%'G& 0()./& 74.*'/'& ')%(-%'& .)& $/& 0%:8%'& )*,(6.(/$%:.& (K"%)%+-& %)& %-4*).%+-& ".H %_)%,:J& '(0%:(/$(& $("*'.(& ;& 0%.8& _/-/%8%)%-/& /3$*0-24*@& [3$*0-24J&8).:*+%&.)&74.*'-(4/&'-.6.'-.0%G&"*-%6#'@&>%:23%.& +%("/$%:%'&6%N*).'@

,C

F%6.+%('0%'G&PCQ&=5/+/&:%K:*+%? Z)2'& O.(K.+.I& 0/6*09.$/'& ;& =Z26%?& p'82)(/06.+.%.qG& =y%):/+.$%?& p4.'0/*6%'-.+.%.q&.)&=Y1N%?&p6%-*0'.+.%.q&;&,%:.+%:/'&.7&%-4.)I& 8/)I& :*"K.%,IG& 0()./'& (K-.0).+%& 8(.0I& O.(K.+./& 4#".+.:J'.@& Ud&8)/9@&+%-1)%6%('&3%:3(0/&86(/7-/&(K4%60%6%:'&8%).+0H -/'&+*<8)%'-/'&'8%64/'&.)&"2,'+.%4.:%'G&$.*&2)%&6*+,4%.&+(H '*,%:.&.)&8).K.1).:.@&w.(K.+.I&,%:23%.&+%("/$%:.&/),%+.+#'& 0.6:#'&06.$%.&4%+"*+'&8%,).+"(@

,E

,C [`9.%6.& 5.*-(4/'& [6.:8.+#'& ).+0-.+#'& %8)%+,%G& '0.)-%&

UVaU&HI$I& 5/+"/+/& /6.:8.%"%.G& ;& ".N@& A('-.+%'& y(,,%'& .)& CQ&=C(".:%'?&0/6*09.$/'&01).:/&.)&42'-2:/&,)(8#G&,%:@&CQ& =C(".:%'? ].*+23#'&."#$%&.)&+%($%.&8%-*.0-%&3%6-I&K*+06I&;&R%(6#'G&W*)H 01+/&0)2K.%('G&K%6O./&;&/)+%:*+-.0%&-%8/&UVaU&:@&/6.:8.H +#'& 0/6*09.$/'& "*0/)/& *'-*-.0/'& 8%,).+"(@& F%)-(& ")%3(K.%.& ,E 2)%&.)&'8/)-.70%.&_(+09./+%61'b&0/6*09.$%.&+%("/$%:/'&0/02H 3.70/'G&6*+,4/'G&+*4%)K%+O./'&$("*'.IG&,)*.-%.&'(,*).%+O./'& .)& .7,%).+%+O./'& ")#,:^G& ,*)%.& .76%.0%+O./'& _/):J& +%-1)%6.I& 86(/7-I&:*"K.%,/'@&

F#"#&=C"/:%'?&;&".N@&!+")%&Y%)9.+0*4.O.*+#&.)&Y.+"%(,%'& L.6./+.'G&,%:@&PCQ&=!+-*)$*)%.&3*&'%.0/? P/'./&:%'24/&0#"#&'(&%(".+.(&%8-)%(0-%&'#".:J$%&"%6.:.@& F#"#'&0%)0%'%'&.)&%-0%6-#$*&%+-&+*)1".$%+O./&86.*+/&4.)3I&'(H 4*)-.&:*".+.%.&*6*:*+-%.&+("%K2-.&.)&+(6%0(/-.&UU&'8%64/:.'@


,F B4.*'-(4%'H0%3206%& =f6%:8?& ;& ".N@& 5.+%& M(:3)%4%.-#G&

].6+.%('&"%.6#'&%0%"*:.$% T*<8)%'-%.& '(0/:8/+(/-%'& 74.*'-(4%'& 0%)-(& 2)%& .)& 0%H 3206%@& A.'& '("%)2-%'& .7& _%+*).+./& '-/4/& ;& 0%3206/'& .)& 74.*O.%+O./'& 3%N#'@& [3$*0-%'& 6*+,4%.& 8*)+*7%:%'& .7& 4.*+/'&4.*-/'&<&0.-JG&'06*."K.%&7.6-JG&$%(0.J&74.*'J@

,H

BG ,H M)@&X@&B.:01+%.-#'&K/6*6.I&%)3%-/'&6.+.$%&;&".N@&]%6*).$%&L.H

6#+.*+#G&K*+06/"%)/'&%,*+-1)%&=W%90C,*?&x&PCQ&=>6/H 3%6&:%)0*-.+,?G&,%:@&PCQ&=C9/)('&9%6%:('? >%)'.%('./'& 5.*-(4/'& K/6.+.+0#'& 4%)"/& K/6*6.I& %)3%-/'& 8)/"(0-I&6.+.$/'&8%0(/-#'&".N%.+%'&)*:.%'.&+%($%.&.+-*)H 8)*-(/$%:%&-)%".9.$%&.)&=8)*:.(:?&:*"K.%,I&p-*0'-.6#'&.)& 0-@q&8%+%("/$.:(@&C-6.0.:/&-*9E+.0%&;&8.*7.:%'@

,F

,J F%3206%&=R0*-9E?&;&".N@&A(/N%'&Q)(+"N%G

,J

,%:@&=5ZM&R-("./? F%3206/'&=X'0.N%'?&.74%.N"%&.7&-.*'I&+(/&8.):/$/&*'0.H BG l.0/).$/'&0%4/'&6.+.$%&;&,%:@&A*0%-*).+%&5(0%+.+%G&L*+H 06/"%)/'&%,*+-1)%&&=W%90C,*&x&PCQ&>6/3%6&:%)0*-.+,?G& N/&.0.&,%6(-.+./&8)/$*0-/&3*4*.0&+*8%'.0*.-#&.)&.7'%(,/H ,%:@&PCQ&=F6.+,%.? $/& 8.):.+^& 6*+,4(:/& .)& ,)%07-(:/& ."#$J@& F%)-(& '.*0-%& W)/$*0-/& ."#$%& ;& +%-1)%6.G& K:/,(.& ")%(,.70%& %6-*)+%-24.& :%0'.:%6%('& 3%6%+'/& -%)8& _(+09./+%6(:/G& *'-*-.0/'G& 0%4%@&C-6.0.:/&-*9E+.0%&;&8.*7.:%'@&& 8).-%.0/:(:/&,%:23%.&.)&0/+'-)(09.$/'&8%-4%)(:/@&M#6& ,%:23%.&8%+%("/-/'&06.$(/-/'&_%+*)/'G&$.&2)%&.-.+&'-%3.6.& .)&.76%.0/&"."*6<&")%3(K.I&'4/)<@&F%3206J&'-%-%+-&8).*&'.*H B, ]%.0.70I&")%3(K.I&0/6*09.$%&=M)%3(K.%.&;&K%.".:%.?&;&".N@& +/'G& ")%3(K.I& 0%3.+.:%'& 2)%& 8%-/,*'+.'& .)& *_*0-24.%(& X0%-*).+%&l24.60/G&5.*-(4/'&*"(0/6/,.$/'&(+.4*)'.-*-%' .7+%("/$%:%& *)"4#G& +*'& 0.-%.8& +*.& "%(,*62$*& %+%6/,I& M%(,.%_(+09.%.&")%3(K.%.&4%.0%:'G&0().*&,%6.&31-.&8%+%(H ")%3(K.%.&0%3.+%:.&+*&)%-(G&/&4.*+%&*.6*@ "/$%:.&0%.8&"."%0-.+.I&K%.".:I&p,*/:*-).+#'&`&,1)/'G&6.*H -(4.I&0%63%&.)&:%-*:%-.0%G&:%"%q&8).*:/+#'@ BB W(_%'&=S/66?&;&".N@&A('-#&L.31".*+#G&

,I B, ,I =5.*-(4/'& 04%8%'?& 3(-*6.(0%'& ;& ".N@& A(/N%'& Q)(+"N%G&

,%:@&]7|&=5Z&F4%8%.? F4*8%6I& +%:%:'& =5.*-(4/'& 04%8%'?& 3(-*6.(0/& ".N%.H +%'&2)%&6%0/+.70%'&.)&:.+.:%6.'-.+.'G&-)(8(-<&8).:*+%+-.'& 8).*'0/+.I&.+"*6<@&W%+%("/-/'&"4.&:*"K.%,/'b&'8*9.%H 6('G&28%O&-4.)-%'&86%'-.0%'&.)&+%-1)%6('&).*7(-:*".'@&Z/0.(& 31"(& 3(4/& '.*0.%:%& %-'8.+"#-.& 8%-.*'& 04%8/& +%-%'& .)& '("*).+-.& 6.*-(4.%:'& 31".+,J& %)-(:J& ,%:-%.& 3*.& -)%".H 9.$/:'&'(&:/"*)+.%&*'-*-.0%@&W%0(/-#'&,)%`&0%&;&>.*H ").%('&5%()(7/@

UVaUb&Vc

gU

,%:@&WWW.71179.E7 W(_%'& =S/66?& 2)%& 8%8)%'-/'& _/):/'G& 3*-& _(+09./+%6('& '#".:%'.'& 3%6"%'G& 0()./& .7/)#$*& :%-/:%& 4.".+#& '-)(0H -1)%&;&$.'&'('(0-%'&.7&8/)/6/+/&.)&3%6".+.I&%(".+.I@&B.(/& 8).+9.8(&+*'(+0.%.&,%6.:%&.7,%(-.&'8%64IG&-*0'-1)I&<4%.H )/4^G&)*.0%6.+,J&0/+0)*O.%.&*)"4*.@&>%6.:.&<4%.)1'&,%3%H ).-%.G&$I&'%+-20.%.G&'8%64I&.)&:*"K.%,I&0/:3.+%9.$/'@&Z%H O.%(&0%)-(&-%.&8%8)%'-%'G&.7,)2+.+-/'&_/):/'&.)&*'-*-.0/'& ,%:.+2'G& '0.)-%'& -.*0& 8).4%O./:'G& -.*0& 4.'(/:*+.+#:'& *)"4#:'@

BB


M0D9061(G80D9'

BF R.*+.+.'&74.*'-(4%'&=R-.90&S.+,?&;&".N@&A('-%'&W*-)(6.'G&

].6+.%('&"%.6#'&%0%"*:.$% =R-.90&S.+,?&;&-%.&"*0/)%-24('&'.*+.+.'&74.*'-(4%'G&4*.H 0.%+-.'&3*&$(+,.06./G&<'-%-%+-&5XM&6%N"*6^&'0.)-.+,/'*&4.*H -/'*@& R0.)-.+,/'& 74.*O.%+O./& *6*:*+-/& 8%"#-2'& 6*."K.%& 0*.'-.&%874.*-.:J&.0.&"4.*$I&:*-)I&%-'-(:(@ BF

BC BC 5/4%&=R-%2&.+?&;&".N@&M:.-).$('&F(".+%'G&

,%:@&PCQ&=!+36(:? 5/4/'& ".N%.+/& ."#$%& ;& 8%+%("/-.& 8%,%64^& 4.*-/$*& 6/41H ,%6./@& F*-()0%:8#& 8%,%64#'& _/):%& 2)%& %)9E*-.8.70%G& $.& '0.)-.+,I&0%)-I&K:/+#:'&<4%.)./'*&0(6-1)/'*&%'/9.$(/$%'.& '(&0/:_/)-(G&8/.6'.(@&B.(/&%-4*$(&"4.&8%,%64#'&_/):/'& :.+07-/'./'&"%62'G&'('-.8).+-/'&_%+*)/'&"*-%6#:.'G&_/)H :(/$%&8%-/,.J&.)&:.+07-JG&-%O.%(&8%-.0.:J&%-)%:J@ BD W/8.*).+.'&-(7.+(0%'&;&".N@&Z%()%'&R-%6+./+.'G& BD

,%:@&=].*+%'"(? S%+0I&"%)3/&-(7.+(0%'G&'('(0-%'&.7&8%+%("/-/&Cc&_/)H :%-/&8/8.*).%('&6%8/@&T#&4.*+%'&6%8%'&+#)%&%-'8%('H ".+-%'&'8*9.%6.%.&-(7.+(0%:'&;&4.'%'&8/8.*).('&'().+0-%'& .7&3.()IG&0()&$.'&31-I&.7:*-%:%'@&F.*04.*+%'&6%8%'&2)%& '0.)-.+,%'G& -/"#6& +#)%& +*.& 4.*+/& -/0./& 8%-.*'& -(7.+(0/@& Z%.&62,&8/8.*).%('&)*.+0%)+%9.$%G&0(/:*-&$.'&,)<K-%&=%-,%6& 8).*&"%)3/?G&-.0&$%(&0.-%&_/):%@

BJ M*,-.+#'&=5.-E(%+.%+&]/"0%?&=C(0'.+#&;&Q6%90&X".-./+?&

8%0(/-#&;&".N@&C'-%&F%(78#"%.-#G&PCQ&=R-(".$%&l)*%-%?G& ,%:@&CQ&=R-(:3)%'? W/8(6.%).%('./'&5.*-(4/$*&=5.-E(%+.%+&4/"0%?&"*,-.+#'&).H 3/-/'&'*).$/'&=C(0'.+#&;&Q6%90&X".-./+?&8%0(/-#&'(0()-%& '*:.%+-.'&."#$I&.7&6.%(".*'&:*+(.&31".+,I&%(".+.I&)%7-I@& Z%(-.+.I&:/-24I&(K(/:.+/'&%+-&"*,-.+#'&3(-*6./&%-0%)-/H -/'&+*-.0#-(G&8)%3%+,%&"4*60.%+O.(&'8%64I&"*).+.(@

BJ

BE =l.-2?& 0*)%:.+.I& .)& %0:*+'& :%'#'& 862-*6.I& 0/6*09.$%& ;&

".N@&5.+%&T%4%)"%('0.*+#G ,%:@&CQ&=M4%)O./+.I&0*)%:.0%? Y.+.:%6.'-.+^& =l.-2?& 862-*6.I& 0/6*09.$J& '("%)/& 8/8(6.%H )%('&_/):%-/&UdV}cVV&::&'.*+I&862-*6#'&.)&U{~}U{~& ::&,6%N1)(/-/'&%0:*+'&:%'#'&,).+"I&862-*6#'@&X':.H +#'&0/6*09.$/'&'%423#'b&'0.)-.+,/&"2"K./&"*0/)I&:/"(H 6.+#&'.'-*:%G&+*(-)%6.&%9E)/:%-.+#&'8%64.+#&,%:%G&74*6H +.&8%4.)7.%('&_%0-1)%@&Z%.&*0/6/,.70%.&74%)('&8)/"(0-%'G& )*.0%6%($%+-.'&:.+.:%6./'&8).*K.1)/'@

BI Y/"*)+1'& 4*6-.+.%.& 3%-%.& =Y2& _*6-3//-'?& ;& ".N@& M%.4%&

m,)%3'0#G&,%:@&PCQ&=M.4*)'('&5Z? ]*6-.+.I&3%-I&0/6*09.$/$*&=Y2&h*6-3//-'@&]%6*+0.&"*&5(}*?& ;&4*6-.+(0%.&:/-*).:'G&42)%:'&.)&4%.0%:'@&W%,).+".+#'& 4*6-.+.I&'%423#'&;&7.6(:%&.)&+%-1)%6(:%'G&+*'&$.*&4*6.%:.& .7& +%-1)%6./'& %4.*'& 4.6+/'@& !7'8^'-%& ")#,:#'G& ")('0/'& .)& 8()4/& 8)/36*:%b& 4*6-.+.I& 8%"%.& .7& )%+-2-/'& ,(:/'G& /& "%6.'& 8#"/'& %8-)%(0-%& +%-1)%6.%& /"%@& B.& "*-%6#& -%8/& ".N%.+/& %09*+-(G& 8).:*+%+O.(& '(& '*+%.'.%.'& 4*6-.+.%.'& "%K+%.&%4#-('&0%6./7('@ BH R-%6.+.'&74.*-(4%'&;&".N@&.)&,%:@&PCQ&=>%(")#?

Z%.& `0'(/-/& %(07O./& '-%6.+.'& 74.*'-(4%'G& '0.)-%'& "%)3(.& 0/:8.(-*).(@& W%+%("/-.& 7.6-/& '8*0-)/& 74.*'/'& "./"%.& "%)3/&N/+/$*&'(0().%& &gVV&6}&%874.*-J&p'8%64I&8*)"%H 4.:/&.+"*0'%'&S%& &kdq@&f8%-.+,%&+%($/4#&;&8%+%("/H -%'&'(8*))*v*0-/).('G&,%:.+%:%'&+%("/$%+-&+%+/-*9EH +/6/,.$%'&p%6.(:.+./&8%"*+,.:%'&'."%3)(q&.)&%-'8.+".+-.'& {k&8)/9@&74.*'/'@

BH


www.ernestomeda.com

!"#$%"$#&'$())*! "#$%&'!()!*+,-.%#!/,0,1&'&0% !"#$%"$#&'$*+))*! "#$%&'!()!203.4(0'&0%,-!/,0,1&'&0% ',&-&$*.))*$ 5&,-%6!,07!",)&%#!/,0,1&'&0%!"#$%&'

!"#$%"&'()%!*+#,'-./ K 01&*234$'5678,%9*$:4';< =>?;@'A4#%42& *,#B7C"D'E>F5G';<H=>?< 4%C$I4%&*+#,:JB#*

BARRIQUE Design Rodolfo Dordoni


Mes pradėjome auginti “kitokį” mišką...

Norime pasiūlyti ko gero plačiausią keraminių medieną imituojančių plytelių asortimentą Lietuvoje...

www.aparici.lt

www.irlanda.lt

Kaunas, Savanorių pr. 136, tel. 8 37 330326, faks. 8 37 330775; Vilnius, J.Basanavičiaus g. 21, tel/faks. 8 5 2651433; Klaipėda, Liepų g. 21, tel/faks. 8 46 412107; Panevėžys, Vilniaus g. 3, tel./faks. 8 45 435667; Šiauliai, Pramonės g. 17b, tel./faks. 8 41 524588