Page 1


TH E O R IGI NAL . HA NDWO V E N F R O M W E AT HE R -R E S I S TA NT DE DO N F I B E R .

DEDON Collection SUMMER CLOUD. Design by EOOS. FAB Furniture Agency Baltics Vidukles str. 13A, LT 路 48256 Kaunas, Lithuania T / F +370 37 792929 路 M + 370 687 52593 info@fabaltics.lt 路 www.dedon.de


2009: 03

4


,,MURESTA” PREKYBOS SALONAI : Vilnius, Ukmergės g. 285, tel.: +370 5 2737088; Vilnius, P. Lukšio g. 32, „Domus galerija“,tel.: +370 5 2741154; Kaunas, Pramonės pr. 8e, „NIC“, tel.:+370 37 313071; Klaipėda, Minijos g. 42, „NIC“, tel.:+370 46 496933; Panevėžys, Pušaloto g. 76, tel.:+370 45 514151


2009: 03

6


Vilnius, Kalvarijø g. 39, tel. (8~5) 272 7368, el.p. berloni@casabella.lt Vilnius, P.Lukðio g. 32, tel. (8~5) 274 1170, el.p. domus@casabella.lt Kaunas, Statybininkø g. 7, tel. (8~37) 310 180, el.p. kaunas@casabella.lt Klaipëda, Minijos g. 35, tel. (8~46) 380 349, el.p. klaipeda@casabella.lt Ðiauliai, Vytauto g. 76a, tel. (8~68) 233 970, el.p. siauliai@casabella.lt

www.casabella.lt


PAC-i oras / vanduo šilumos siurbliai

Aukščiausios klasės komfortas PACi sistema gali būti jungiama tiek prie kondicionavimo, tiek prie standartinių radiatorių ar grindinio šildymo sistemos. Su šia sistema galite mėgautis aukščiausios klasės komfortu ištisus metus, tiek karščiausią vasaros dieną, tiek šalčiausią žiemos naktį. Aukštas efektyvumas SANYO PACi šilumos siurblio blokas statomas lauke šalia išorinės namo sienos. Jis yra labai lengvai prijungiamas ir veikia ypatingai tyliai. Naudodamas tik nedidelę dalį elektros energijos šis siurblys daugiau kaip 75 % reikiamos šilumos pasiima iš atmosferos. Todėl galite būti tikri, kad naudojant SANYO PACi šilumos siurblį Jūsų negąsdins už suvartotą elektros energiją gaunamos sąskaitos. Buitinio vandens temperatūra patenkins kiekvieną PACi akumuliacinės vandens talpos įrenginys yra ypač moderni tiek karšto, tiek šalto vandens ruošimo sistema, statoma patalpoje. Sistemos ruošiamo vandens darbinė temperatūra siekia (veikiant šildymo/ šaldymo režimu) 50oC / 5oC ir to pilnai pakanka, kad be papildomo elektrinio šildytuvo būtų užtikrinama reikiama vandens temperatūra dušui arba voniai. Šioje talpoje sumontuoti du pagalbiniai elektriniai šildytuvai, kurie naudojami tik tada, kai karšto buitinio vandens poreikis yra neįprastai didelis, arba kai temperatūra lauke nukrinta žemiau -16oC.

Patogus valdymas Kambario oro temperatūros daviklis nuolatos siunčia informaciją akumuliacinės vandens talpos valdymo sistemai. Valdymo pulte įdiegta savaitinio kalendoriaus funkcija leidžia priderinti Jūsų namo ar biuro patalpų ir vandens šildymą prie Jūsų gyvenimo ritmo. Tokiu būdu galite visuomet mėgautis maksimaliu komfortu.

2009: 03

8

UAB „NEKO“ Tel. +370 46 236477 el.paštas: info@neko.lt www.neko.lt


Naujas ,,VADASIGA‘‘ salono adresas: Žirmūnų g. 70, Vilniuje.

!"#$%&'(#)*("*+#,-.%&'(#)**./0%'()1(


2009: 03

10


MYYv'G'/)FX

TURINYS 4$,'&I/%,'0$)1%,'\D,8,%,'@)$93C6'8"P'P)"Q$,'@6'8,*#$%&' 1$8#,&' 9$/#%1$,K' 2D6/$' /%@,)16' 56)+*P,C6&' 16D@$/,C6&' >76)9$/A' 9$/#]' ^*@*#%1O' >_8,/,;' `,)&#' a66#bAF' c*@*#%1$&' MYYN'D*#$,&'8$,D3C6'>B*9'd6#A'9,e$,/6'$@96+$/6C,DOK'8"P' #$)@'1,#16'@),9I)3F'5,*16'/*E#,13#,/6K'1$9'C,'@$+$)#6'2%)/$8OK'1%)E')*9$P%6C$'C6&'+")$&',)'2,/6K'1$&'#,*')*96#$,K'1%),%6&' D*&'+,&'8,/1&,%6C$D*F'a$-,$%'D$/6'+,*/*),]'D*#]'&I/%&'#6' 9$)'#,1)$,'/*&%@)$/#$K'/*#'C*,'2%)/$8O'&%&1$,#6',1,'&1,$%-,]' S@$#&'/%6^,)92,$%&,$&'&1$,#"#6C$&VF'[6'1*8*),]'D*#]'QI#,/$,' C6'@$18$%&,%K'16938'^,&'9$/#]'^*@*#%1$&'#$@6'D3P&#$D%'C6' 2$,&8%K'6'9$/#]'+$8"D$&'f'&D$P,$'@)$D6P$F'($8'C6'93D*&E' #)$%1,$')"^1,6&'&@$8+6&K'P$8QI#'C$D'D$86/%'1$&"#,&',)'D$&$2%6#,' /,*2#,/-,$&' 9$/#*/$&K' 6' P$8' 938' +,9%)"C*' *&$/-,6&' &1"8%#3&K'E'1%),O'0$)1$&'\D,8,%,'@$#6P%'E&,1,Q#,F 5*#',)'+,*/*),]'D*#]'+$,1$&'P$8,'+$)#6#,'9,e$,/OF'5*#'+,*/*),]' D*#]' +$,1$D&' 1%),$D$&' 9,e$,/$&F' d,e$,/$&' $@,D$' @$-,$&'E+$,),$%&,$&'P"+*/,D6'&),#,&K'#61&'QI#]'^,6'@$&$16jimo moralas. a$-,$%' #6' 9$)' /*%2#*/1$F' B*,1,$K' 1$9' 9,e$,/O' +$)#6#]F' 0,8$/*'9,e$,/O'+$)#6C$'+,&,F'a%6'P$8,D$'E&,#,1,/#,'0,8$/6'9,e$,/6'&$+$,#3&'D*#%K'1%)'@$&$%8,/,6'P$)&6'9,e$,/6'2+$,P293&' D,/,6C*' $81I/3D,&' #),/$&,' &%' 6),6D,&' &*/C6)6D,&F' a$,' +,*/$',^'@),*2$&-,]K'16938',#$8]'9,e$,/6'Q*/9)%6D*/3K'@)$D6/3&' $#&#6+$,' 1),e3C*' E2+*8P,$' /$%C%&' ,^^I1,%&' ,)' P$8,D"Q*&K'1%),$&'C,'$#+*),$F'd$%P,$%'E&@I92,]',^'0,8$/6'#$,@'@$#' ^,$D*'/)F' d,e$,/6'+$)#6C,D$&'#%),'QI#,'&OD6/,/P$&',)'$#&$1,/P$&F' <#&$1,/P%D$&'P,D&#$',^'2,/6C,D6K',)'#6'DI&]'+,&%6D*/3C*' 9$)'$1,+$,e92,$,'#)I1&#$F'a,1'#%6D*#'9,e$,/$&'Q%&'&,*C$D$&' /*'#,1'&%'Q$89$,&K'^+,*&#%+$,&K'&$/#*;b/,/*'E)$/P$'$)'$1&*&%$)$,&K'1O'Q$/96'E&),*P#,'/$D]'1%8#O'@)6@$P%6C$/#"&'8*,9,/,$,K'Q*#',)'1I9,1,]'Q%#*8,%1$,&K'P)"Q$+,D%,'&1,)#$,&'@*,8,$,&K' 9+,)$-,$,&K'@)6#*e$,&',)'#F#F' g'9$,1#%&'),/1&,D3&'/*'#,1'938'#6K'1$9'C6')*,1,$'$)'P)$2%K' Q*#' ,)' 161"Q3&K' *)P6/6D,^16K' ,8P$$D2,^1%D6K' @$P$8,$%' f' >*D6;,/,6',9*/#,#*#6AK'$@,*'1%)E'1$8Q$'9,e$,/*),&'_8,/6'_$&tellis. a$9' ^,$D*' /%D*)"C*' 9$%P,$%' 93D*&,6' ,93C6D&K' 16/;*@;,C6D&K' @$DO&#"D$D&K' D$2,$%' f' <W' 9"92,6' 1),^#68,/3D&'#$%)3D&',)',^8$,2"#,*D&',/#*)C*)$D&K'1%),%6&'@$@)$&#$,' 9)$D$#,^1$,'1%),$'<%#6),%&h9,e$,/*),&'S>9,)Q$%'@),*'^,6'@)6C*1#6' XKN' D*#]K' #6938' D$/' $#)696' 1$,@'<%#6),%,K' 1$9' ^,$D' 9$)Q%,' )*,1,$' &1,)#,' 9$%P' /%69%P/$%&' 93D*&,6iJVK' 6' D$86/,$,'2+,8P#*8#,'@)6')$1#6'&1"8%#j'8*,92,$'[6/,$h^*,D,/,/13FFF a$9'/%6^,)92,$,'#,1,%K'1$9'9,e$,/6'2%)/$8$&'P$8,'QI#,'E96D%&' /*' #,1' &@*;,$8,&#$D&K' Q*#' ,^&,8$+,/%&,*D&K' ,D8,*D&' ,)' 1),#,^1$,'DO&#$/#,*D&'2D6/3D&F'7%1'^,$/9,*/'&,#%$;,C$'#61,$K'1$9'&+$)Q%'96D3#,&'>@$&"+,$,&'/$D$,&AK'/*&'/%6'#6'@),18$%&"&K''1$&'8$%1,$'CI&]'+$,1]'@6'NY'D*#]F'k)'1%6'P)*,-,$%' #$&'&O&$C$&',9*/#,l1%6&,D*K'#%6'Q%&'P*),$%'D%D&'+,&,*D&F'' =*C*K',/#*)/*#,/3C*'@$)9%6#%+3C*'>_8,/,;'`,)&#'a66#bA'^*@*#%1$&'/*1$,/%6C$',)'LY'8,#]F'' Vaidas

IŠSKIRTINIS INTERVIU 12 >\gg?' dkm<k5<?' nB<' [g\akc4<' dk?_k[.kNA“ (interviu su EOOS) 16 >a!<BH0<?'nB<'d<H(k<H'5\k'0<d<K'a\5d\5_k7<A'S,/#*)+,%'&%'`)o9o),;%'d*9*88*"VF

234567897:32% 18 >5<0<?' ?<HJ' S,/#*)+,%' &%' $);b,#*1#%' .$%)"/%' <+"2,%D,VF' 22 '5<0<?'g[ak0k?aHk'f'k.kHmk7<'<B'B\<.n=p S$);b,#*1#I),/,6h,93C,/,6'16/1%)&6'>5$D$&h6@#D,&#%,A' $@2+$8P$VF 24 5Hg0g5pG'!328"&K'`F'q%/9*)#r$&&*),&',)'9$)/,' $);b,#*1#I)$F 26 >[<?n!k\7k'5<0<kA'[\.5k5(k'[<an?'?<!<kME“ (interviu su Andersu Kyrkanderiu). 30 >4<k['0n.k0\'H[sA'SD,t'2%)/$8%,'>_*/#)$&'LY' D*#]A',)'>("+*/,D$&'$/#'+$/9*/&A',93C6&V 34 >4HB'c.<ka<k'?0p.pakA (interviu su Algimantu 5$&+"-,%VF

Direktorius !"#$%#$&'(%)*+,-,%&'' Redaktorius Vaidas Norkus tel. (8 ~ 5) 243 01 00, mob. tel. (8 ~ 652) 22 358, vaidas@center.lt. !"#$%&"'()*$&+% .,/$'0,1%2"#3' tel. (8 ~ 5) 243 03 16, lina@center.lt. Redaktoriaus pavaduotoja 4),&#,/$'56)*,1,*/3 tel. (8 ~ 5) 243 01 00, mob. tel. (8 ~ 685) 12 522 kristina@interjeras.lt Reklama 7%8,%&'!8$9,-1$ tel. (8 ~ 5) 243 01 01 mob. tel. (8 ~ 699) 26 270 julius@center.lt Vertimas :,+,83'(),;"#3 Pozityvai ir spauda <='>?@$%9$A'B*9$1;,C$'%2' )*18$D6&'#%),/E'/*$#&$16F' Perspausdinti straipsnius, reprodukuoti nuotraukas be 8*,93C6'&%#,1,D6'9)$%92,$ma. :%)/$8$&'8*,92,$D$&'/%6' 1998 m., ISSN 1392 - 6063. .*,93C$&G'H<='>=I&#6'&#%9,C$JK'.$,&+3&'@)F'LMNK'!,8/,%&F' H2&,@)*/%D*)%6#,'2%)/$8O' P$8,#*'Q*#'1$9$',)'Q*#'1%)E' /%D*)E'#*8*R6/%'STUNV''MWX' YL'YN'$)Q$'R$1&%'STUNV'MWX' YL'YZF'[$)9$+,D6'1$,/$G' 8,99 Lt. Viršelyje: „El Saler” (diz. Jose A. Gandia, gam. „Gandia Blasco“) ,-&#(.$%/(&*#"&0(01

DIZAINAS 36 <0:k<H?'!g5kg?'4<0=<Bn?'SkVF'd)$%P,^1%D$&'$@8,/1$,'Sk?q'@$)69$'`)$/1R%)#*'@),*'0$,/6V 40 ?!<B=k<H?k<'a\5d\5_k7<G'4BkmpK'=\'[<5k4g?'kB'[\?k0km0g'[Bk\[Hg.ku (Milano dizaino &$+$,#3&'$@2+$8P$V 48 dkm<k5g'k\c4g4ka\'!k?HB''


9$)0;% <*();% '0=(0#(>% ?(.0% '(&@*0A% )('% /&$'-)*$%?(B@C$>%>;.@?$>%CD*E%%")$.$?0F)$>G c,%6'D*#%'D*&'EP"+*/9,/$D*'Q$/96DOCE'>2$8,OCEA'@)6C*1#O' 1$)#%' &%' +,*/%' &#$DQ,$%&,]' DI&]' 18,*/#]F' \&$D*' @$C3PI&'E#,1,/#,'16D@$/,CO'@),&,C%/P#,'@),*'DI&]',/+*&#%6C$/#',)'D61$/#,&',^'^,6'@)6C*1#6F'46D@$/,C6&'l/$/&%6C$D,' D*&'#%)3C6D*'P$8,D"Qj'E'&$+6'@)6P)$DO'E#)$%1#,'1,*1+,*/O' D*92,$P6&' P)$DO' ,)' 1,*1+,*/O' #)$/&@6)#6' 1,86D*#)OK' 1$&'+38,$%'D%D&'8*,&'/%&#$#"#,'@)69%1#6'&%9*),/$D%DO' &%'$@8,/1$'Q*,'P$8+6#,'$@,*'$8#*)/$#"+$&F'\gg?'$#8,16'^*^,]' D3/*&,]' #)%1D3&' #"),DOK' 1$9' QI#]' @$9*D6/&#)%6#$' 9,e$,/6' E#$1$' ,^&$%P$/#' $@8,/1O' ,)' P$D,/$/#' #+$),%&' @)69%1#%&F' {96D%' #$,K' 1$9' C$%' 1I)"Q,/,6' @)6;*&6' @)$92,6C*' Q%+6'@),,D$D,'+,&,^1$,'1,#61,*'&@)*/9,D$,K'/*,'$/1&-,$%F' {P"+*/9,/9$D,' ^E' @)6C*1#O' D*&' @$&,),/16D*' #,@686P,COK' @$9*9$/-,O' #$%@"#,' P$D"Q6&' 1$^#%&' Q*,' P$D,/#,' 8$Q,$%' *1686P,^1%&K' @*)9,)Q$D%&' @)69%1#%&F' [$@)$&-,$%&,$&' @$+"e9"&K' 1$,@' &%9*),/#,' *1686P,CO' ,)' *16/6D,1OK' P$83#]' QI#,'#61&G'&#*/P,$D3&'+,&O'P$D"Q6&'@)6;*&O'+"19"#,',)'CE' %2Q$,P#,'/$%969$D,'D*92,$P$&K'@),*D6/*&K'@$P$D,/#$&' #,1' !61,*#,C6C*K' Q*' C61,]' 16D@6/*/#]' ,^' #,*13C]' a68,D%6&,%6&*'B"#%6&*K'1$&'")$'E@)$&#$'^,$,&'8$,1$,&F'4$,/6&'$#2+,8P,%'#$,'#$,@'@$#'@$&,#*,&,/$K'/*&'2+*8P,$/#'E'CO'$#)696K' 1$9'^,&'@)69%1#$&'@$P$D,/#$&'4,/,C6C*F'k)K'2,/6D$K'C,&'")$' LYY'@)6;*/#]'@*)9,)Q$D$&F''

1 LF'\gg?'S(*)/6#$&'=6bD$//$&K'q$)$89$&'()%/98$&'S;*/#)*V',)'0$)#,/$&'=*)PD$//$&K'R6#6G'H96'a,#e$&VF MF'QM'SP$DF'>Q%8#b$%@JK'9,eF'\gg?VF XF'>?%DD*);86%9J'SP$DF'>d*96/AK'9,eF'\gg?VF WF'></966'.6%/P*'_b$,)J'SP$DF'>}$8#*)'4/688JK'9,eF'\gg?VF NF'></966'.6r&*$#*)J'SP$DF'>}$8#*)'4/688JK'9,eF'\gg?VF

„EOOS DIZAINAS YRA POETIŠKA DISCIPLINA“

2&%*H(&-B(>%@&(%*H(&0%B('(G% d,e$,/$&' /3)$' +,*/' #,1' 3C,D$&' 16C$' 16C6/' &%' D$9$F' d,e$,/$&' 9$2/$,' ")$' &$+6#,^16C*' 1)"21*83C*' #$)@' &*/6' ,)' /$%C6F'("+*/,D$&'/*P$8,'&#6+3#,'+,*#6C*F'!,&1$&'1*,-,$&,F' [),+$86'1*,&#,&K'*,#,'E'@),*1EF'!$1$)]';,+,8,e$;,C6&'@39&$1$&K' @$9$)"#$&'*1686P,C$,K'")$'@*)/*8"P')"^1%&K',)'D61&8$&'C$%' &*/,$,'@$#+,)#,/6'@6+*,1EK'1%)E'DI&]',^8$,9$%C$/#,K'+$)#6#6C,^1$'1%8#I)$'9$)6'$@8,/1$,F'[),+$86D*'2*/18,$,'&%D$2,/#,' &$+6' ,^8$,9$+,DO' ,)' $@8,/16&' #$)^OF' >B6D6&' 18%Q$&A' @$#$)3'@*)@%&'&%D$2,/#,',^#*18,]K'1%),%6&'D*&'/$%96C$D*K' $@,D#,&F' a$,' 8$,1$&K' 1$,' 9,e$,/$&' P$8,' @$1*,&#,' ,)' @$)69"#,' @$+"e9E' 1%),$/#' @6e,#"+,%&' &;*/$),C%&K' 1%),%6&' +$)#6#6C$,' ,/#*)@)*#%6C$'/*'#,1'1$,@'D$9OK'Q*#',)'1$,@'+,&,^1$,'/$%CO' P"+*/,D6' QI9OF' a$,' +,*/,/#*8,&' QI9$&' @$&,*1#,K' 1$9' 1%6' 9$%P,$%'2D6/,]'$#*,#"C*'D3P$%#]&,'P*)*&/,%'P"+*/,D%F'

TEKSTAS: FRANKAS A. REINHARDTAS

dkm<k5g'?aHdk7<'>\gg?A'f''a<k'0<Bak5<?'=\B(0<5<?'S(F' LvZXK'.k\5mw\<?a'anBg.\VK'(\B5ga<?'=gq0<55<?'S(F'LvZTK' 4Bk\(.<_q\w?a\k\B0<B4\V'kB'q<B<.d<?'(Bx5d.<?'S(F'LvZy' !k\5g7\VF'=<k(s'!k\5g?'a<k4g0u7u'0\5u'H5k!\B?ka\az'LvvN' 0\a<k?'{4|Bp'>\gg?AF'7k\'H:?kk0<'5\'ak4'=<.du'kB'[BgdH4au' dkm<k5HK'=\a'kB'4HBk<'?<.g5u'k5a\B7\BH?'ag4k\0?'4.k\5a<0?'4<k['>(kgB(kg'<B0<5kAK'><dkd<?AK'><.\??kAK'>=H.aq<H[AK' >=\5\AK'>dHB<!kaAK'>}<.a\B'45g..AK'>4\k.q<H\BAK'>0<aa\g(B<??kA'kB'>mH0ag=\.AF >\gg?J'4g0[<5k7<k'dkm<k5<?'nB<'[g\akc4<'dk?_k[.k5<'=\k' ?<!gakc4<'4H.a|Bk5p'[<?.<H(<'!k?Hg0\5\kF'7k\'nB<'[<B<cs' 45n(<?'>0<dg?'0kBak?A'S>aq\'d\<aq'g`'`<?qkg5AV'kB'>kc4\[a<' !kBaH!pA'S>aq\'_gg4\d'4ka_q\5JVF'>\gg?A'[\.5p'd<H(k<H'5\k' WY'a<B[a<Hak5ku'<[dg!<5g7k0uK'a<B['4HBku'f'kB'MYYW'0\a<k?'.<k0pa<?'>_g0[<??g'd~gBgA'<[dg!<5g7k0<?'H:'>4H=\A' S(<0F'>0<aa\g(B<??kAVF''

2009: 03

12

2


9-$% '0=(0#"&0>% ?(.0% /&0>0'+*0A% )(.C(#*% (/0"% *H(&-B;%C(.'E%>")*$&0-I"G d,e$,/*),$D&' P)*,-,$%&,$,' Q%&' 8$Q$,' &%/1%' &$+$)$/1,^1$,'@$1*,&#,'+,&O'&,&#*DOF'[)$931,D*'1$9',)'/%6'Q$89]' P$D,/#6C]K' 1%),*' &%+61,$' &,#%$;,C6&' ),D#%DO' ,)' 1$)#%' &%' 2D6/3D,&',^'9,e$,/6',)'#*;b/686P,C]'&),-,]'1%),$'+,&'/$%C%&' @)69%1#%&F'0*&'+,&,'#%),D*'@$1*,&#,'&$+6'DO&#"DOK'@$P$8,$%'@)$93#,'P$8+6#,'1,#$,@F'd,e$,/*),$,'C$%'&*/,$,'#%)3C6'$@),Q6#,'&%93#,/P%&'P$D"Q6&'@)6;*&%&F'<#*,#"C*'#$,'Q%&'9$)' 9,9*&/,&',^^I1,&F'c,$,&'D*#$,&'!61,*#,C6C*'D*&'8$,D3C6D*' $@96+$/6C,DO'%2',93COK'1$9'9$8,&'Q$89]'$#*,#"C*'Q%&'@*)9%69$D,',^'1$)#6&'E'1$)#OK'1$&'")$',^'#,*&]'8$Q$,'*1686P,^1$F'!,&'938#6'/6)&'Q$89]',8P$8$,1,^1%D$&'")$'8$Q$,'&+$)Q%&' 1),#*),C%&K' >2$8,6C6' 9,e$,/6A' &O+61$' 1%)' 1$&' @8$#*&/3' /*,' +,*/'#,1'@)69%1#]'/$%96C,D6wP"+$+,D6'8$,16'@)$,8P,/,D$&K' 168'C,*'#$@&'/*Q*)*,1$8,/P,'$)Q$'&%&,93+3&F' 9$)0"% (&?-B"#*(0% ?(.+*E% <*0)0#*0% /0&)+I->% 0#H">*-$*0%'(-?0(-%<%)$)@CJ%0&%H(&*$*0%)-$%B(K0(-%/0?0EA%B"#)(H"&L0E%B(>0#+>%/&$'-)M0I$>% '(0)*EA%)-&0"%@&(%*&-B/(.(0)0(0A%#"*H0&*0A%#")$)@C0F)0%C"0%")$.$?0F)(0%K(.0#?0G% !,*/$&' QI9$&' QI#]' ,^8*,&#,' E&#$#"D%&K' 1%),*' &1$#,/#]' 2D6/*&' @,)1#,' *1686P,^1%&' @)69%1#%&' ,)' @$9$)"#]' /*@$#)$%18]'&@)*/9,DO'@,)1#,'*1686P,^1$,'2$8,/P%&'@)69%1#%&F' a$,' C$%' +"1&#$' $%#6D6Q,8,]' @)$D6/3C*F' 4$21$&' @),+$86' @$&,1*,&#,K' /*#' C*,' $%#6D6Q,8,]' @)$D6/3&' 86Q,&#$,' /6)3#]' tam sutrukdyti. Gaminti „atliekas“ jau dabar labai branP%F' <#*,#"C*' ^,*' 1$^#$,' 9$)' 8$Q,$%' ,^$%P&F' 7*,' @)69%1#6' *1686P,^1%D$&' 9$)"#]' 8$Q$,' 9,9*8j' E#$1O' C6' 1$,/$,K' +$)#6#6C%&',^#,1#]'^61$&F'a$-,$%'1$8Q$/#'$@,*'Q$89]'9,e$,/OK' 9*)3#]'@$D,/3#,K'1$9'")$'@)69%1#]K'1%),*'#,*&,6P'/,*1$9$' /*Q%&' ,8P$$D2,$,K' ,)' D*&' /*P$83&,D*' C$,&' /$%96#,&' $D2,/$,F' (*),$%&,$&' @$+"e9"&' f' 1,8,D$,F' a$-,$%' C*,' P$8,D*' P)O2,/#,' 1,8,DO' S@$P$D,/#O' ,^' @$1$)#6#,/$,' @$/$%96C$D]' D*92,$P]V'16D@$/,C$,K'1%),'CE'@$P$D,/6K'#61,%'$#+*C%'/*#' ,)'#)%D@*&/,6'@)69%1#6'/$%96C,D6'&;*/$),C%&'QI#]'@*)&@*1#"+%&K'($8QI#'%2%6#'&,*1j'#%)3#,'+,&1OK'D*&'P$83#%D*' @$@)$&-,$%&,$,' &%&,D613#,' %2' #$,K' 1$9' /$%96C$D3&' @)69%1#%F'!,&$'#$,'/$#I)$8,$,')*,1$8$%C$'+$)#6#6C]'1I)"Q,^1%D6' ir palaikymo. 9$)0$>% ?(.+*E% CD*0% ">*"*0#+>% (.*"&#(*@H$>% *H0&*0"B>%).(>0)0#0(B>%B"'0#0(B>%C(.'(B>G% a%)QI#' 9$%P*8,&' @$&$1"#]K' 1$9' #+,)#,' 18$&,1,/,$,' D*9,/,$,' Q$89$,' +,&$9$' P)$2I&K' #6938' /*)*,1$8,/P$' C61,$' *&#*#,/3' $8#*)/$#"+$' SC%61,$&,VF' a$-,$%' #,*&$' ")$' ,)' #$,K' 1$9' 1$8Q$/#' $@,*' #+$)%DOK' *D6;,C6&' ,)' 86P,1$' /*' +,&$9$' ")$' #*,&,6&F'5*&',^'#,1)]C]')*,1,$'8$Q$,'9$%P'&1$,-,%6#,K'1$9'E&,#,1,/#%DK' 1$&' ,^' #,*&]' ")$' P*),$%' 16/1)*-,%' $#+*C%F' [+eFK' D*9,/3' 1393' P$8,' f' Q*#' /*@),+$86' f' QI#,' >2$8*&/3A' %2' @8$&#,1,/jF' k)' $#+,)1^-,$,' f' @8$&#,1,/3' 1393' P$8,' QI#,' /*#P,' >2$8*&/3A' %2' D*9,/jF' a%),/#' 6D*/"C*' %29$)O' #*;b/,16&' +*,1&D]'P)$/9,/jK'#$D'#,1)$'@)$&D*'/$%C$%&,6D,&'#*;b/686P,C6D,&' $@96)6#6&' D*92,$P6&' ")$' /*#' @)$/$^*&/3&' %2'/$#I)$8,$&F'

1%),' ")$' +,*/$' ,^' @$&$%8,/,]' 8"9*),]' #*;b/686P,C]' &),#"C*K' +,&' 938#6'<%#),C6C*' 9$)' #68,' ,1,' 4"6#6' @)6#6168*' /%D$#"#]' 18,D$#6' $@&$%P6&' )*,1$8$+,D]F' {' $@8,/1O' ,^D*#$D]' $/P8,*&'9+,9*P,/,6'9%C]'1,*1,&'/%68$#'$%P$K'"@$-'#)$/&@6)#$+,D6'&*1#6),%C*K'/6)&',^'#,*&]'^,&'/%69,/P]C]'9%C]'1,*1,&' #%)3#]'2*/18,$,'D$23#,F'[,8/$,'%2$%Pj&'D*9,&'#,1'@*)'LZY' D*#]' R6#6&,/#*e3&' @)6;*&6' D*#%' P$8,' @$/$,1,/#,' #O' 2$8O' $@8,/1$,K' 1%),O' @$9$)6' +,*/6' $%#6D6Q,8,6' ,^D*#$D]' $/P8,*&'9+,9*P,/,6'9%C]'1,*1,&F'a$,')*,^1,$K'1$9'1,*1+,*/$&K' +$,)%6C$/#,&' $%#6D6Q,8EK' @),+$86' &$+6' &69*' %2$%P,/#,' /*' D$2,$%'1$,@'LZY'D*92,]F'c,&'@$+"e9"&'@%,1,$,',8,%&#)%6C$K' 1$,@' D*&' ,^' P$D#6&' &168,/$D3&' #$,K' 1$&' ,^' #,*&]' D%D&' +,&,^1$,' /*@),18$%&6F' 0*&' $#8,16D*' 9,e$,/6' &#%9,CO' ^,$,' @)6Q8*D$,' /%^+,*&#,F' ?#%9,CO' @$+$9,/6D*' ><%P$8$&' LAF' ($)$26K'P$D,/$/-,6'@$1$/1$D$,'9*P$8]K'1$9'/%+$2,%6#%D' LY' #I1&#' 1,86D*#)]' @*)' D*#%&' X' 8,#)]' #$8@6&' +$),18,6' $%#6D6Q,8,%K' #*),#6),C6C*' Q%+6' @$&69,/#,' 9%DQ8,$,F' 4$)#O' @*)'&$+$,#j',^'C]'Q%+6',^&%/1,$D$&'$8,*C%&',)'&%@,8&#6D$&' E'@*))*P,D$&'Q,6)*$1#6),]'D$#%618*&K'6'@$&1%,'^,&'$8,*C%&' @$+*)-,$D$&'Q,61%)%K'1%),%6'+38,$%'%2@,896D$&'X'8,#)]'+$),18,6' #$8@6&' $%#6D6Q,8,6' 9*P$8]' Q$1$&F' 5*%#)$8,' $/P8,*&' 9+,9*P,/,6' 9%C]' &,&#*D$' %2#,1),/$' /%6' */*)P,C6&' /*@),18$%&$/#E' D6Q,8%DOF' !,&%&' 9%6D*/,&' D*&' @$#,1),/6D*' 1$)#%'&%'!,*/6&'%/,+*)&,#*#%'f'D%&'96D,/6K'$)'#*;b/,^1$,' ^,'&,&#*D$'QI#]'ED$/6D$F' \gg?'9,e$,/$&'")$'@6*#,^1$'9,&;,@8,/$'f'#$,'Q%+6'&$+6#,^1$&'$#&@,)#,*&'#$^1$&',)'^,$D'@)6C*1#%,K'1$,'@$&,#*81%&' D69*)/,O&,$&' #*;b/686P,C$&K' ,^' +$/9*/"/6' 9%P/6' Q%+6' @$,D#,' 9%DQ8,$,' Q*,' @$Q$/9"#$' &%1%)#,' Q,61%)6' 1686/38j' #,*&,6P'/%6&$+$D*'&69*F'a$,'&$+6#,^1$&'$);b$C,^1%D6',)' $%1^#]C]' #*;//686P,C]' 9*),/"&F' 0$/$%K' #$,' @%,1%&' E)69"D$&K'1$9'$#*,#"C*'D%D&')*,13&'P$8+6#,'9$%P,$%'/*'$@,*' produktus, o apie sistemas.

3

4

9;%ND>%.(0)$*"%'0'K0(->0(%KB$?(->%#-$'+me aplinkai ir kokius matote alternatyvius >/&"#'0B->G% a$,'^,$/9,*/'$%#6D6Q,8,]'E'$@8,/1O',^D*#$D6&'$/P8,*&' 9+,9*P,/,6'9%C6&F'56)&'D*&'P"+*/$D*'#%)#,/P6C*'^$8"C*K'

5


EOOS CONSISTS OF MARTIN BERGMANN (*1963 IN LIENZ/ EAST TYROL), GERNOT BOHMANN (*1968, KRIEGLACH/STEIERMARK) AND HARALD GRÜNDL (*1967, VIENNA). AFTER GRADUATING FROM THE UNIVERSITY OF APPLIED ARTS IN VIENNA, THEY FOUNDED THEIR JOINT FIRM EOOS IN 1995. BESIDES FURNITURE AND PRODUCT DESIGN, EOOS ALSO DOES SHOP DESIGN FOR CLIENTS LIKE GIORGIO ARMANI, ADIDAS, ALESSI, BULTHAUP, BENE, DURAVIT, WALTER KNOLL, KEILHAUER, MATTEOGRASSI AND ZUMTOBEL. FOR EOOS, DESIGN IS A POETIC DISCIPLINE AND A CULTURAL SERVICE TO SOCIETY. THEY WROTE BOOKS „THE DEATH OF FASHION“ AND „THE COOKED KITCHEN“. EOOS HAS WON MORE THAN 40 INTERNATIONAL AWARDS TO DATE, INCLUDING THE 2004 ITALIAN DESIGN PRIZE COMPASSO D’ORO FOR KUBE, PRODUCED BY MATTEOGRASSI. What impact can design have on the sustainability of production conditions? We’re currently working on a green pilot project with one of our major clients. We were able to persuade the company to join us in !"#$%&!"'(!"()"*(+$),"!"'(-,./(&0!%(1,.2$3&4(50$6(7")"3$*()(1.%!&!on that helps us enter every part, every gram of material and every kilometer of transport into a programme that then allows us to assess the product‘s environmental compatibility and think about alternatives. EOOS invested six months of research into this area in order to investigate the design-relevant impact that sustainable 1,.*83&(*$#$+.1/$"&(0)%(."(.8,(7,/4(9&:%(,$)++6(!"&$,$%&!"'(&.(%$$( that, right from the start of the design process, you make totally different decisions than you might have made just a short time ago. With this project, for instance, we decided on a typology that manages with very few casing components. Besides saving moulding costs, that also makes the product easier to recycle. A simple example of an easy way to combine ecology with economy. The !*$)(!%(&0)&;(<6(&0$($"*(.-(&0$(1,.3$%%;(=$(7"!%0(81(=!&0()(1,.*83&( that is manufactured entirely in Germany, without any components from suppliers in the Far East as is currently the case. And at a price that makes you think it must have been made in China. And, of course, it’s 100 percent recyclable. How sustainable is the sustainability trend? Design isn’t just going through a new trend, it’s on the threshold of a paradigm shift. Things just can’t carry on as they are. Western civilisation’s ecological footprint is far too high, and science has long since corroborated the impact our wasteful consumption culture is having on nature. We have to reduce our resource usage and pollutant emissions dramatically. The Club of Rome has suggested that we halve the amount of resources we use. In many cases, far from being utopian, that is in fact already technically feasible and could be implemented immediately. It‘s time for design to change and set an example with positive scenarios that consumers interpret not just as a trend but as a whole new way of life. That’s the only way more people in the world will be able to lead a better life in future. What can a designer contribute when it comes to Green Design in the furniture sector? >$%!'"$,%(=!++(1,.<)<+6(7"*(!&(1,$&&6(*!-738+&(&.(30)"'$(&0$(%6%tem on their own. To start with, it takes furniture manufacturers who realise the seriousness of the situation and, together with the design and technology people, dream up new products. We all have to change the way we think. Designers have had to moderate complex production processes before now. That will become even more of a challenge. A lone individual can hardly be expected to know everything that‘s needed to design more sustainable furniture. This year we won a German award for green design on the grounds that the piece of furniture in question is likely to be handed down to subsequent generations and is thus very ecological. It’s certainly true that the lifespan of a piece of furniture is 2009: 03

14

an important criterion, but we can’t afford to make it that easy for ourselves. There’s more to Green Design than a design language that takes longer to become obsolete. What arguments could persuade customers to invest more in quality and consume fewer cheap massproduced products, which tend to be less durable and more ecologically detrimental? One way would be to introduce laws that encourage people to buy ecological products and make it unattractive to buy ecologically harmful products. We can already see that happening in the automotive industry. Something has to change, even if the car lobby wants to prevent it. Producing waste is already expensive and ought to become even more expensive. If a product’s ecological impact was slapped on top of the price, consumers would be shocked. But when it comes to furniture design, there are some products that just won’t last for ever, and which you might not be able to use forever either. Carpets are a good example. But if you can give the carpet – made entirely of recycled carpets – back to the company that made it, shorter usage scenarios can actually be ecologically viable. Maybe, instead of owning everything, we could just pay for using it. All this naturally calls for consumers’ creativity and support as well. What are the aesthetic alternatives to classic (organic) solid wood furniture? You could say that classic solid wood furniture is beautiful anyway and we don’t need any aesthetic alternative (laughs). But it’s also true that, when it comes to the green debate, emotional logic doesn’t always serve the purpose. A jute shopping bag might be more environmentally harmful than a plastic bag. You have to do a lot of sums to see what‘s really better in a certain case. That’s something we just have to get used to. A solid wood chair can – but needn’t necessarily – be greener than a plastic chair. But the plastic chair might even be greener. In the sense of a closed technical food chain, the technological material is probably even superior to the natural material. What do you consider an environmental sin and where would you like to see alternative solutions? The current CO2 emissions of cars. Even though we live in a rich country that numbers amongst the world leaders in certain areas of technology, we in Austria are still a long way from reaching the climate protection target agreed in the Kyoto Protocol. CO2 emissions are rising all the time, especially in the transportation sector, even though they ought to be dropping dramatically. It takes a fully grown tree 160 years to break down the average annual CO² emissions of a single car via photosynthesis! That means everyone who drives a car would have to have 160 fullygrown-trees in his garden. That’s a good illustration of how we’re borrowing from nature that isn’t actually available to us. We did a design study on this particular problem: we called it „Plant 1“. An algae power plant on the area of a garage that produces enough biofuel to do 10,000 km a year in a three-litre car. Once a week, )+')$(.!+(!%(7+&$,$*(.8&(!"(&,)"%1),$"&(<!.,$)3&.,(,.*%()"*(3."#$,&$*(!"&.(<!.-8$+(&0)&(!%(&0$"(8%$*(&.(7++(&0$(&)"?(.-()(&0,$$@+!&,$(3),4( A CO²-neutral system that ensures energy-independent mobility. We checked all the data with the University of Vienna and the system would be technically feasible. For EOOS, design is a poetic discipline, and that was the starting point for this project too: modern high tech takes the origin of the world, the development of the earth’s atmosphere from the algae in the oceans, and uses it to create a green biofuel station in your garden – the concurrence of archaism and hightech. It goes without %)6!"'(&0)&(&0$()11$),)"3$(.-(&0$()+')$(7++!"'(%&)&!."(!%(%830(&0)&( you’re quite happy to put it in your garden! In future, we will have to think in terms of systems rather than products!


INTERVIU

ABC9DEF9GHGC(I9JKL(MFN>NF9DEL(>C>COOCP( QI4(RSTUV(L5W>9GEBH(XFEJHY9YZ(>9[E9Y\(OH[EYHL(JCY](JH^P^OHGC(CDEO(9F(JCY](DCY5FH( >9[E9YH(^HOC>_C(ABC9DEF9GHL(J9CL5C(OE(5HWF@ >C@XC9O[4(RSS`(JC5E9L(D9WF9DaC(G9L(Z^bFc(LEBH( L5W>9G\;(W_L99JEYd9E(XFEJHY9Y9W(eC9(9Y5CFGCFH(>9[E9YW4(YWH(fggR(JC5](G9L(PFE(eE[CO9H( INTERJERO DIZAINO IR SCENOGRAFIJOS INSTITUTO MOKYKLOS PROFESORIUS. JIS TAIP PAT RENI9E(IEWLPeK(XEFH>];(XFHGC^5];(9Y5CFGCF];( XEBP[>_9W9;(hIEJ5HL(>9[E9YHi(XEFH>\(>9[E9YH( JW[9CGWGC(D9WF9DaC4(fggj(JC5E9L(W_(O95WFI9Y9WL(eEO>WL;(LW^WF5WL(YCWJkYL5CF9H(eE_YPd9E9(D9WF9DaC;(>9[E9YCF9L(eWBH(YHJ9YWHTAS ŠVEICARIJOS DIZAINO APDOVANOJIMUI. F. DEDELLEY KURIA BALDUS IR KITUS PRODUKTUS TOKIOMS FIRMOMS KAIP „BURRI“, „PUBLIC ELEMENTS“, „CLASSICON“, „DORNBRACHT“, „DRIADE“, „LEHNI“, „MERLO-T“, „MILUS“, „WIREWORKS“ IR „WOGG“. 1

„TVARUMAS YRA DAUGIAU NEI MADA, TENDENCIJA“.

1. Fredericas Dedelley f4(h>$$1+6(L81$,73!)+(H<2$3&%w(Q*!m4x-.&.y(M4(>$*$++$6V z4(hO)"*%3)1$w(Q*!m4(M4(>$*$++$6V U4(hL$%%$+(Ujw(Q*!m4(M4(>$*$++$6;(')/4(h{.''iV

!"#$%& '()#%& *$+)$,)-& .)/$& *)01($2& #)*& 30"*4#("&.)516"-&-%/1."-&67(8&&9#"/".$:#"-; B!$")( !l( *!m)!".( 8n*8.o!p( 6,)( )&%!n#$+'&!( q( #!%8%( 1),)/$&,8%;(,$!?)+!"'8%(&)/;(?)*(1,.*8?3!2)(<r&p(?!$?(q/)"./)($-$?&6#$%"s(&!$?(/$*n!)'.%;(&!$?(!,(%8")8*.2)/.%( $"$,'!2.%( 1.n!r,!84( >!*n!)8%!)%( *!m)!".( !"*s+!%( %!$?!)"&( $?.+.'!l?8/.( t( !l,)%&!( 1,.*8?&8%;( 1)%!n6/!"o!8%( 61)o( aukšta funkcine ir estetine verte, taip pat produktus, sukurtus ilgam vartojimo ciklui.

*)$#(82&#40$9&10)&(0453)/)$#$)$2&,9(=$0($2&,9#"#16$:#$&69$&9#"/".$:#)$&@)/$,.$;& X.&$"3!)+!p( 1!,?s2p( l#!$&!/)%( t( <$#$!?( "$q#6?*./)( 8n*8.&!%4( J)")8;( ?)*( !"&$"%6#r%( *$<)&)!( )1!$( ?.?6<u( <$!($?.+.'!l?8/v;(#6?%&)"&6%(l!8.(/$&8;(6,)(+)<)!(&$!'!)/)%(n!"'%"!%(q(1,!$?q4(X$,(?$+!%()&$!")"o!8%(*$l!/&/$o!8%( šie klausimai bus dar svarbesni, opesni visose gyvenimo srityse.

Ar tvarumas yra tvari mada? Tvarumas yra daugiau nei mada, tendencija. Tai ne!l#$"'!)/)%( )8'!/)%;( #6%&6/)%!%;( &.<8+s2!/)%;( %8%!2u%( %8(")&r,)+!p(!l&$?+!p(%&.?)4(>)8'$+!8(!,(q#)!,!p()%1$?&p(&#),8/)%(6,)(!,(%.3!)+!"s()&%)?./6<s(<$!(#!$"!"&$+s(%&,)&$'!2);(*s+(?8,!.%(/r%p(#),&.&.2!l?)(3#!+!m)3!2)(')+!(1,!%!&)!?6&!( 1,!$()1+!"?.%;(2$!'8;(n!"./);(2!(".,!(!l+!?&!4(

!"#$"-& .)/<(8& 67($& 9-(9($,<-& )/(90,)(1="-& tvirtiem klasikiniam mediniams baldams? C?.+.'!l?!;(.,')"!l?!(),(&#),r%(<)+*)!(#!%)!("$<r&!")!( &8,!(<r&!(1)')/!"&!(!l(")&r,)+!.%(/$*!$".%4(5)!(?+!ls;(?8,!v( 2)8(*$,s&p(8n/!,l&!4(X+)%&!?!"!)!(<)+*)!(')+!(<r&!(+6'!)!(&.?!$( 1)&(&#),r%(?)!1(!,(/$*!"!)!4(F$!?!)(&!$%!.'(!l/.?&!()&%?!,&!( &)/(&!?,8%(*)+6?8%(!,(1)n#$+'&!(q(&#),8/.(%v#.?v(1+)o!)84( e$( &.;( &#),8/)%( &8,!( n$"'&!( ?.2)( ?.2."( %8( &$30".+.'!"!8( progresu, o ne su eko-konservatizmu.

!4"& *$+)$,90$-& .)/$& 30$-$*<($2& #)/6),(& )3$9& !%&C7-&/)$#"(9&*$*@$)4-$)&@5".)4-&,4"*<(=)045%&6)/*8&-9#("0$4>9; Pirmiausia ir svarbiausia – sukurti gerai apgalvotus me aplinkai ir kokius matote alternatyvius 1,.*8?&8%;(?8,!p(')/6<)(<r&p(?!$?(q/)"./)(+)<!)8($?.- sprendimus? J)".( "8./."$;( *!*n!)8%!)( "8.*s/s;( ?8,!v( ')+!/$( +.'!l?);( "$?$"?%/!"')( )1+!"?)!;( .( 1,.*8?&p( '6#)#!/.( 1)*),6&!()1+!"?)!;(&)!(1)+$!%&!(q()16#),&v(1,.*8?&v(n!".*)ciklas – kuo ilgesnis, t.y. ekologiškesnis. mi, kad jo gamyba nebuvo optimizuota ir jis bus trumpa!"#$9& )0.459,()$& .)/<(8& '($#$,($& 3$0#<>4-& +)!?!%4(I)/!"&!(*)8'(&,8/1)+)!?!p;("$?.?6<!l?p(1,.*8?&p( $,=9-(4"($&*)4.$)4&'&#"#16?&$0&=)0("($&#4"&5)- ')+#.2)"&(&!?()1!$(1$+"v;(/)".(')+#);(6,)("8%!?)+&!/)%4( @$)4&3$.$82&59,#)=90A$8&5)-$,<-&30"*4#B$>"-&

2009: 03

16


L{9LL@eHFY(MFN>NF9D(>C>COOCP(Q|RSTUV(5FE9YC>( AS A PRODUCT DESIGNER AT THE ECAL, LAUSANNE, AND AT THE ART CENTER COLLEGE OF DESIGN (EUROPE), LA TOUR-DE-PEILZ. HE HAS HAD HIS OWN STUDIO FOR PRODUCT AND INTERIOR DESIGN IN ZURICH SINCE 1995 AND HAS BEEN A PROFESSOR AT BASEL SCHOOL OF DESIGN’S INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN AND SCENOGRAPHY SINCE 2001. HE CONCEIVES AND IMPLEMENTS NUMEROUS EXHIBITION PROJECTS AND 9Y5CF9HFL(LWDa(EL(5aC(iYE5WFC(>CL9IYw(C}a9e959HY( AT THE MUSEUM OF DESIGN IN ZURICH. IN 2007, HIS LITURGICAL FURNISHINGS FOR NEUMÜNSTER CHURCH IN ZURICH EARNED HIM A NOMINATION FOR THE SWISS DESIGN AWARD. HE DESIGNS FURNITURE AND OTHER PRODUCTS FOR FIRMS SUCH AS BURRI, PUBLIC ELEMENTS, CLASSICON, DORNBRACHT, DRIADE, LEHNI, MERLO-T, MILUS, WIREWORKS OR WOGG.

2

What impact can design have on the sustainability of production conditions? One of design’s tasks is to consider all the parameters ,$~8!,$*(&.(/)?$(1,.*83&!."()%(/)&$,!)+($-73!$"&()"*($"$,'6( $-73!$"&()%(1.%%!<+$()"*(!"3.,1.,)&$(&0$/(!"(&0$(*$#$+.1/$"&( of the product. In my opinion, the biggest contribution design can make to sustainability is to devise products with a high functional and aesthetic value that are conceived for the long term. How sustainable is the sustainability trend? Sustainability is more than a trend; it‘s an inescapable development connected with the scarcity of natural resources. In its many and varied facets, sustainability is also a social responsibility and the only strategy our consumption-oriented civilisation can adopt if it wants to survive. What can a designer contribute when it comes to Green Design in the furniture sector? First and foremost sensible, well thought-through products whose production and lifecycle are designed to be as sustainable as possible.

3 What arguments could persuade customers to invest more in quality and consume fewer cheap mass-produced products, which tend to be less durable and more ecologically detrimental? Educating potential customers is an almost impossible task. I think the intense debate about quality and sustainability that‘s taking place right now is a very positive development. In the next few decades, these issues will become increasingly important in all areas of life. What are the aesthetic alternatives to classic (organic) solid wood furniture? Just because a piece of furniture is organic or eco or sustainable doesn’t mean it has to be made of solid wood; that’s a cliché that has to be overthrown. Plastic furniture can be just as sustainable as wood furniture. We need to take a much more differentiated and holistic view of sustainability. And it has to be promoted in conjunction with technical progress, not with eco-conservatism. What do you consider an environmental sin and where would you like to see alternative solutions? In my opinion, the biggest environmental sin you can commit is to launch a product in the knowledge that its production has not been optimised and/or that it will only have a short +!-$%1)"4({0$"(!&(3./$%(*.="(&.(!&;(%0.,&&$,/;(1,.7&@.,!$"&$*( thinking is always a crime.

4


D9,*0)-& :$"& ,)5"& .1=9,)5)-& 3/"()-& EFG& m2H&I$9(4=$)$&=$-&*)0&.)/=">)2&#)*&("#$"&*1*@$"& (40<(8& 67($& 7#$,$-& 30$9-()()-J& K)/& ()$3& (9$.*)5)-& =)*"=)4>4"-$& -(909"($3)$-& $0& /$9(4=$8& 3"@$70$-& '& ,)5%& #9$A$)-$H& L& .)/& -(909"($3)$-& =$-&*)0&=)*"=)4>)-$&/$9(4=$)$2&-=)>">),(1-&)3$9& ,95)@%&,)5%;

NAMAS SAU GEWYEL(EFDa95C^5EL(OEWFPYEL(EBP_9WL(QhEF-

^!$?#!$")%( n/.'8%( &8,!( !"*!#!*8)+p( $,*#s%;( ?8,!.2$( ?./-.,&!l?)!( 2)8o!)%!;( %8#.?!/v4( Y$*!*$+s%( $,*#s%( %&!1,!")(2.2$($%)"o!p(n/."!p(%)"&6?!8%;(28?(")/)%(t("$(&!?( vieta, kur gyvename, bet ir bendraujame. Manau, kad "$( "8.( 1+.&.( ,$!?&p( 1,)*s&!( ')+#.2)"&( )1!$( ")/v;( <$&( %)#.(1.,$!?!p;(".,p(q#),*!"!/.;(-8"?3!"!p(m."p(!l*s%&6/.(1.1!$,!)8%(+)1$;(1,!$l(&)!;(n!"./);(q#$,&!"8%(!,(%)#.( 7")"%!"$%(')+!/6<$%4(P,)(n/."!p;(/)")"o!p;(2.'(2!$/%( reikia 300-500 m2( 1+.&.( ")/.;( "$%( &.?q( 2)8( &8,!( ?)!/6")!444(_!"./);()l("!$?.(1,!$l(*!*$+$%($,*#$%;(1,)<)"'!v( %#$&)!"u(!,('),)nv;(?8,!)/$(%&.#!(&,6%(2)30&.%444(E&$!%(+)!?)%;(?)!(')+<r&(!,(1)%(/)"$(&)!1(<8%4(Y$/)n)!(1)&!,&!$%( q'!2)8( ?$+!)8*)/)%( 1.( 1)%)8+q( t( &!?,)!( #$,&)( 1)n!r,s&!;( ?)!1( '6#$")( n/."s%( ?!&.%$( l)+6%$4( 5)!( 1)*$*)( %8-.,/8.&!(!,(h%)#.(")/.i(%)/1,)&v;(',$!o!)8()1%!%1,u%&!;(?.( 1)o!)/( ,$!?!)4( I6#$"!;( &.<8+s2!;( ?$!&!$%!( 1)&%;( ?$!o!)%!( !,( &)#.(1.,$!?!)!;(?),&8(t(!,(h%#)2."!p(")/)%i4(((( M$,<>)$2&#)*&("#'&,)5%&3)-()(1($&,94@(04,#)H&L&#$9#&4@(04#";&

Da9OEeiV(LWL9XFHGC^5EBH(9F(XEL9L5E5c(LEW( YEJ\4(YC(XEJ9Y^O\(EF(C^LXHYE5\4(Z_BCOIcJC( YC(59^(EFDa95C^5bF9YK;(eC5(9F(_JHI9A^\(9Y5F9I\;(5E>(XE^OEWL9YcGHJ4

X,.2$?&)#!/)%(&,8?.(')+(18%u(/$&p4(58.(/$&8('6#$")8( !,( *!,<)8( A#$!3),!2.2$;( &)*( 1.( *),<.( &8,s2)8( "$/)n)!(+)!%#.(+)!?.4(L&)&6<)%(1,)*s2)8(<!,n$+q;(.(<)!'!)8(?!&p( /$&p(?.#v4(5)*(!l(#!%.(t(S(/s"$%!)!4 N)-$0$,#)$& ,)5%& :/)$($,$4& -(".4H& D),)/4-& #/)4-$5)-2&$0&=$-&*</("&O&#"*</;

!"#'& .1=9,$5"& -B9,)0$>8& )(-3$,*$& :$-& ,)5)-;&L&.)/&,9($9-$".$)$&>'&$0&-4P904">); ^!$?#!$")%(n/.'8%(".,!(&8,s&!("8.%)#v(?)/1$+q;(+!1*.( 2q(!l(')<)+s+!p;(?8,!)%!(2)8?!v()1+!"?v4(I6#$"!/$(1!,/!)8%!)( %8%!-.,/8.2)(&!?%+)!;(.(&!?(#s+!)8(1!+*.%!(&,.l?!/)!4(^)%*!$"( %&$"'!$%!(1)n!"&!(?)n?v(")82.;(&!?!$%!(1)%!/.?6&!(!l(1,)s28%!.%( *!$".%;( ?)*( ,6&$( %8( &8.( 1)o!8( .1&!/!%&8( ',!$<&8/( gyvenimo vadeles iš naujo ir suktum jas sau palankia lin?/$4(E1+!"?)( *),.( *!*n!8+u( q&)?v;( .( ")/)!( 6,)( #!$&);( ?8,( "8%!,)/!"!;( ?),&)!%( 1)/!,l&!( ?)%*!$"u( ,8&!"v;( %8%!&!"?!( %8( %)#.( *,)8')!%( !,( 1,)+$!*!( *)8'( +)!?.( %8( l$!/)4( 9l#6?8%( q( &.+!/$%"u(?$+!."u(")/)!(1)!+%!("8.(/r%p;(.(/$%(1)%!!+'%&)/$( 2p444( A!%( ")/)%( )&%1!"*!( 2)8".( n/.')8%( 1)n!"!/.( 1.,$!?q;(2!%()&#!,)%(*,)8')/%;(!+'!$/%(1)%!%s*s2!/)/%(#)kare, o taip pat yra jaukus, padedantis atsiriboti. 2009: 03

18

Manau, kad kiekvienas architektas prieš projektuo*)/)%(q#$,&!")()1+!"?.%(%!&8)3!2v4(J)".()&#$28(?$+!(?,!&$,!2)!( <8#.( )!l?r%y( l)+!)( ',)n8%( /!l?)%;( ?)!/6"6%&s2$( – vien šlaitiniai namai, mano sklypas kampinis. Norai <8#.( ')")( ?."?,$&r%;( !,( 1,)*s28%( $%?!m8.&!( *s+( &r,!.( )1%!%1,$"*n!)8( ')")( ',$!&)!4( I)+<r&( *s+( %&.'.( -.,/.%( ')+8&!"q(&)l?v(1)*s2.(".,)%(&8,s&!()&#!,v()"&,$%.+u(*),<.( ?)/<),!8!(!,(<!<+!.&$?)!;($,*#!v(%#$&)!"u;(/!$')/v2q(1)+s1s2$4(^)*(%&.')%("$<r&p(?+)%!?!"!%;()&%!%)?!)8('$'"!p( !l%!?!l!/p(+)8?$;(.(#!*82$(t('$'"!p(%&6'p;("$%(2.%("$<8#.( ,$!?)+!"'.%( !,( ?."%&,8?3!"!8( 1.n!r,!84( e$&.".( o$,1$%( 1)")8*.2)8( !,( %&.'8!;( !,( -)%)*8!4(5r,!%( )&,.*.( #!$"&!%)!;( .( *)8'8/)!( ?6+)( ?+)8%!/)%y( ?8,'!( "8<s')( +!$&)8%( #)"duo...


Pakomentuok išplanavimo !"#$%&'()*$+*+,*"-%*.$+/#)%01

sprendimus.

!"#$"%&'"() #*+,'-) './0"%&) 1232+'4) .&0"2',) 50%6,"#$"%+,)#%&7"%&'"%)6%".2)8)'9,:%"3,")"0)9"0:&9,";)<,320*=%&) =>) '.%"#/:") 5,0:9%02+"'4) 5%:"3.%4) .%") 7%6"&) 9"'.() ':,?*:"4) 9/.':%)3,3&:0@.':%3:"')?,3#0%9"+%';)A9,:%"3*')123()5%.*6"%&)BC)D+4)2)%?")123%')'."0"%)+,:%6"3*)0"E"&2:%)562.F:*4) %3:).&0"2')'9,:%"3*')5&'*=,)5%.%?"3:%'):,6,9"120"&'4)2)9"0:&9*')8)7%0:0%&."';)<,+%$"%&)'9%0?")/0%)%3:0,'26*)8)=%&.") 9",:%)#"0?:"4)'.%":/:"4):%5/:"4)?,"),0.,0"'G$",+2')'2#%'4).&0"') /0%)0/:"3*')%0?%:2')"0).%92')7*0"+2)9",:%4)?,):24)H"%)6%?%") '+%7&)"0)=%&.&)$",+%4).%")&$)6%372)'"%&H"%)5@7%;)) 23"4"5"*$4"#.6$&-(*"#)$7"3*&89%$8*&$()*&"3*4:*"-%*9%$)(+5/%$"8%*%"&"48$5*%&96$;)$&9$:"3*#"$:'5)48*<$!.$8-(*$:"359=)$*($"($+"-:$7">*"#$ ()*&/=9$"8%*%"&'8*$?5*%&96$;)$&9$:"3*#"$:'5)48*@$7(9=)&8"5*#9$%8"+*=9=)1 <,:&0"&) 7%0%$24) :&0?@:) '+%7"%&) 3&'".%':") '3",7() 5%H"%+4) .%") 6%&.,) GIJKL4) 2) '%3#*6"%9"+&") 3&+%:/:2') .":2') 9",:2';) <,502=,.:%9%&) ?%',"324) 5"0:",') %0) '520:2) 1232';) M%3)'+%7"%&)"F,":")-)+",':(4)'&'":".:")'&)$+23*+"')'520:2) .6&?,4)?%',"3,4).%9"3*=,;)<%+%"):&0")?@:")0%+/?*')9",:%4)2) 3,)6%"'9%6%"."2)"0)50%+27>)5%0.%';) A*4/="*6$&"+$7(9=)&8"5"*$;"3+-%$7"8%$B*C%&'(-%$ #*4&C8.=.$ +"30D<$ E*49="*6$ &9$ 49(*6$ "($ 4)("+"*6$&9$()*&*"1$ N%")$"3%"4).2)320"4)3,0%3#";)O)=,"7&)"0)'&0%3#"4)'&50%3:"4) .%#) %0?%) 3,7%6") '%&) :2) 6,"':"4) %0?%) 3,:,3."3%) .2./?*;) P+23*'4) '&7,?%3:/') -7/9,3#"3:") :%92) 5%7,"#%9"+&'4) "F9%#&2=%) 3&2) :>) '.%&'+"37>) 5%",F.>;) !%6"') ?%6#>) 8) "F) ',3,6">;)Q",)F"6:")'%92)50"'"+"3"+%"')"0)9"'%#%)0%3#%)9",:() 3%+&2',;) A)%$ &"(8"*%$ 7";F4"#)$ #*4*#"3*G#9$ "+59&"8"*%6$89+/3$4):"3*-$4)7"%*4"-+98*$7(9:"HA*4/="*6$ &"+$ *48)(=)(9$ %8*3*%8*&"$ I$ ("#-%$ 8)JK49$ #*4*#"3*G#"%<$L($8-(*$%"59$#*4*#"3*G#9$%"#7("8"1$!9&*"$=*1$ R%70"3#"3"%") +"3"+%6"1+2) 50"3D"5%"4) +%32) 3&2+23,4) /0%) 2?=,.:/9&+%'4) 'DS,+%:"F.%') 5%50%':&+%';) M,3"3*') "F0%"F.2') 50",+23*') 8) 3,'&#*:"372'4) "F) 6,379%") '&92."%+>),6,+,3:%0">)':0&.:@0>4)#%$3"%&'"%")7,2+,:0"3">4) .&0"2') #%&7) .%0:>) %:.%0:2=%+2';) !*+,'/') '."0"%+%') 3,) :",.)5%H"%+)#%".:&"4).",.)=2)'%3:/."&")'&),0#9,;)O):,DS32) ':"6"':".%)50"#,#%)9"1&%6%&')70&?&+2;;;

2009: 03

20


ITALIJOJE PAGAMINTI BALDAI STILINGIEMS JŪSŲ NAMAMS

ITALIŠKAS DIZAINAS JUMS

OPUS

Garsi Italijos bendrovė „Natuzzi“ pristato naują baldų kolekciją. Prabangios odos, autentiškų itališkų medžiagų sofos ir krėslai Jūsų namuose padės sukurti tikrą Italijos atmosferą. Italijoje suprojektuoti ir pagaminti baldai suteiks Jūsų namams jaukumo ir patogumo. Namų erdvę kurkite taip, kaip norite – didelis ir įvairus sieninių spintų, stalų, lempų ir aksesuarų asortimentas leis Jums džiaugtis išskirtinio harmoningo stiliaus svetaine. www.natuzzi.lt

Pavaizduota modulinė sofa, P - 326/285cm, A 90cm, G - 103cm.Kaina su odos apdaila nuo 29 510 Lt, su audinio apdaila nuo 20 860 Lt, Keturvietė sofa, P - 254cm, A - 90cm, G - 103cm. Kaina su odos apdaila nuo 14 960 Lt, su audinio apdaila nuo 11 020 Lt

!"#$%%&'(")*!"('+',&)!&$(-'".'/"01#*'2"'3'0"1#*!4'5.'6-'#7)78*!"(+'96':;'<=>:?2>-'@*A.+'6'2B6'6?CC:


ARCHITEKTURA NAMAS OPTIMISTUI – !"!#$!%&'&('()&"*+,

TU)<VWXYZQO)[\]T)NT]XTR;)NO<N^UAO) OUWX<T_X]OUTXT)8)YTV]^`OA)XULaT]VN]b)AcQ^<WX)TU)P^U<XYXA)dLV<]UXAe) 8)XULaT]VN]\UT<TXMGT!ZQT<TXM)NO<N^UA^T)RXUT<Nf)RX`X!T<TMc)d<XMXA) OR]TMTA]^Te)<^A]X]Z)]ONTXA)PXT!TMO) ]XTAgNYVA4)N^UTOA)^PRUOWUXMX`O) N\Ug[T<VA)^P!^O]TVA)T<]VURUV]XLTQXA)h`XTUTXTA)YgWTXTA)TU)NXUi]XA) !TAN^ATQXA)!ZY)NO<N^UAO)UV_^Y]X]b)]XUR)RXjTb)!XYg`Tb4)PT^UT)[VT) PT\UO`b;)`TV<TVMA)!XYTA)RX]VTN]b) XULaT]VN]\UT<Tb)T!ZQb)RXATUO!Z) RVU)!X^W)NO<LVR]^XYTOA4)kOUM^OQX<jTOA)NO<]UX`VUATiNc)<^OMO<f) XRTV)XULaT]VN]\UOA)`XT!MV<h)[VT) VNOYOWTiN^Mc4)]`XU^Mc)iT^OYXTNT<TXMV)RXAX^YgQV;)NT]T)A`VTNT<O) X]AT`ZU^ATc)<X^Qc)N\Ug[T<f)VU!`f4) N^UTOQV)]^UZQO)WXYTMg[f)RUTA]X]g]T) RUOQVN]^A4)Ti]UX^N]^A)Ti)A]XYjTb)TU) NOMRT^]VUTb;)) PT^UT)lXULa;)X;)XAX^ANXA4) U;NTYjTX^ANXA4)U;)RXYVNXA4)P^U<XYO)dLV<]UXAe)`gU;)UV!XN]OUT^A) `;<OUN^A)TU)X]AXNT<WX)PT^UT)AVNUV]OUZ)U;)YVT]X<XT]Zm)RX]VTN]^A)!XU[^A)A^ANTUA]Z)h)NVYTXA)NX]VWOUTQXA)

?M"#"%$ ()&3"#9=)@$ BN<$ O-3)*&*%6$ !<$ P"*&C49("%6$ 2<$ P"*8*)&F4"%D< TG2'"2') 9",:2') 6%"+*:2=%") '&'"6%&.*) .0":"F.>) &$&2+"3>4) ,'() "#*=%) 7/9,3%+&2=&) 3%+&) 5%9,0':") 0,.6%+"3-) './#() 3,3%&=%4) ?,) :24) 5,0) #%&7) .23D,5:&%6";)P"&0")3&2+23,4)502=,.:,)F+%".FH"%"4)2).%0:&)6%?%")5%50%':%")"0)0%D"23%6"%")5%3%&#2:2'),'%+2'),0#9*'4)=2+')'&:,"."%3:):,"7"%+2') 50%'+*';)]%"5)5%:)502=,.:%')%:'5"3#")3,"7"%+%')Y",:&92').0%F:29%"1#$"2) :,3#,3D"=%';)

lUVXY^A)VNO<OMTiNXA)RUOQVN]XAn) ]VUMT<b)dOR]TMTA]XA4)OR]TMT_MXAe) T<]VURUV]XLTQXn)]UX!TLT<Z)]VUMT<O) dVNOYOWTiNXA)<XMXAe)T<]VURUV]XLTQXn)<V]TNZ]XA)VAXMb)VU!`Tb) RX<X^!OQTMXAm4)N^UTOA)TU)RX!ZQO) XRT[UZP]T)`VU]T<TMO)NUT]VUTQ^A;)PT^UT) <^OMO<V4)A`XU[TX^ATX)^P!^O]TA) [^`O)X]ART<!Z]T)X<]T`XU]O]OQTiNc4) X]AXNT<Wc)Wg`V<TMO)[\!c4)PMOWTiN^Mc4)RXRUXA]^Mc4)<^OiTU!^Mc4) XY]U^T_Mc;)OR]TMTA]O)XULaT]VN]\UX)8)VA]V]TiNX4)!VMO<A]U^OQX<]T) X^]OUTX^A)ROPT\Uh)h)`VU]g[VA4)O)]XTR) RX])k^<NLTO<XYT4)]X^RT4)VNOYOWTiNX4) RUTVT<XMX)`TATVMA;)[V)]O4)]XT)8)<X^QT4) <V]TNZ]T)ARUV<!TMXTn)T!ZQOA4)RXWVUT<X<jTOA)XRYT<Nc;) XNT`XT_!^4)NX!)NO<N^UAO)T!ZQX)TU)T<T-

?Q'5"%$ 4"#"%@$ B!R%8-8*%$ S4+(*F4"%6$ !9(4)3*="$ T*4&F4"*8/D<)TTG2'"2')9",:2')6%"+*:2=%')8)0,%6&'),.232+"F.%')502=,.:%'4).&0"%+,) 3,'"#%37':2+%) &$) '.%+?">) o0%1">) "0) 3%&=%&'">) :,DS32627"=>4) ?,:) %:'"70p$"%+%)-)5%+%:"3,')7/9,3"+2)9,0:/?,';)^$.%?"32)N;)i"3.@3%":*') '&?:"6&')50"'"5%$"3"+%'q)d]2."%+,)3%+,)+",6%")7/9,3H"%&)"0)5%:";)]&0?@:) :%#%)6%?%")0"+:%")5%7%692H"%&)%5",)%3:0(=-)9%".,6-r;)P"&0")3&2+23*q))d^$) :/6>) :".0() 25:"+"1+(4) #$"%&7'+() 5%50%':&2',) #%6/.&2',4) %0DS":,.:@02') :0%#"D"=>):('(e;

2009: 03

22

LTX]g`X)T]T<)XN]^XYT)TU)UVTNXYT<WX4)O) `TV<X)A`XU[TX^ATb)^P!^OjTb)TU)MTATQb) NO<N^UAO)OUWX<T_X]OUTXMA)TU)PT^UT) [^A)A^UXA]T)!XU)]`TU]VA<f)R^ATX^A`gUc)]XUR)N\Ug[T<ZA)UVkYVNATQOA)TU) A`VTNOA)<^O`ONOA4)N^UT)TU)RX!Z]b) MXPT<]T)!T!ZQX<]h)X]A]^Mc)]XUR)XULaT]VN]b)TU)`TA^OMV<ZA;)))))


3 1

I

Y<$ ?M"#"%$ 79$ 8*38-@$ BL4+(*-%$ O);)*C&*%6$ +*739#"%D<) R02=,.:%'4) 50"'."0:"3%') d,.2627"F.2) 3%+2e) :,+"3,") 70&5,"4) :%H"%&) 52$"@0"') 3,':%3#%0:"3"') "0) 3,5%$2#"3"'4).%"5)?&92).":&2',)502=,.:&2',;)P"@0")-9,0:"32)&$) 5%5"6#2+2') &$':%:/:2') 9",:2') 5%3%&#2="+(4) :2#*6) ) ,.232+"F.()"0),.2627"F.(;

Z<$ ?M"#"%$ [)*#)@$ B!<\"3>*F4"*8/6$ P<$ \-3*&"%6$X<$2"+5"(%&"*8/6$+*739#"%D<)d^$)526":"3-)%.:&%6&+(4)5%:%"./+()-)6%".+,:-e;)]2.')6%.23"F.%')$"@0")-9,0:"3"+%')&$)"F.%6?"37()?,")%.:&%6>)502=,.:(; B

U<$O()>*9=*$5*)8"$"8*8)&9$?M"#-*$C*-&C3'4)@$ BA"(8'4"%$ A"(9G"%D<$ !,6o:2) :,DS32627"=2') &3"9,0'":,:2) l]^) !,6o:m) &0?%3"':".2') +%7"':0%3:@02') ':&#,3:%') ."0:2)-)5%H"&')5%F"0#$"&'4)9",F%")'&%?,=2=p')5%H"2')'(92.2') d3%+%') 25:"+"':&"r) ,71"':%9"+&q) d<%+%') 25:"+"':&") 8)3,,71"':&2=%3:")'%92.%4)3,-+%32+%')#%0"3/'4)3,'):,20"F.%"4)25:"+"':&"):".:>)?,:).%')8)=%+)+%:/:)3,:)3,0,".*:>)'",3>)%0)':2724)6%37>)%0)#&0>4)70,"H"%&'"%")3,0,"."%)"0) 5%:",') 3%+2;) N/6%) %+?"9%6,3:"F.%') .6%&'"+%'4) %0) 9,0:%) :".*:"'4)=27)d25:"+"':%'e)'&7,?*')-9,0:"3:"):%"4).()=%+)'"@62n) %0)'&7,?*')%:'."0:"):"3.%+()d3%+()25:"+"':&"e)3&2)?6272) 8)70,"H"%&'"%")3,;)i"&2)52$"@0"&)70/3%'"')25:"+"1+%')/0%) $%6"37%') %0DS":,.:@0%") "0) %56"3.%"4) .%') "0) '&o20+&2=%) 5%70"3#"3-)502=,.:2):".'6()8)"F50292.&2:")d70/3%=-)25:"+"':(e4) 5%'.%:"3:") 9,0:"3:") "0) -9,0:"3:") 50"9%6&+&'4) 50"9,0':"4) &$&2:) 50"'":%"."&') 50",) 0,%6/?*'4) ?%3#/:") =() "F) ,'+*') .,"':"4) .6%&':")"0)3,"7:"4)$%9*:"')"0)3",."3:"sr;) TF):".0>=>):2.')3%+%')7%6*:>)':29*:")3,?@:"3%")F"&.F6/3,;))O)$"@0")%5"?,3#0"32q)d^$):%".6"&')t62'2t3"&')5%+(':/+&') d3%+2) 25:"+"':&"e) :,+%4) ,':,:"F.() %0DS":,.:@0() "0) -:"."3%3:-)5%:,"."+(e;) V<$?W3"4+*C&"%$&9#*&%"%@$BO<$X94"-%&*%6$X<$ A-3*-93'8/D<)R02=,.:%'4).&0-).2+"'"=%)"F.%0:)-:0%&.*):%05) o%920":>4) :%H"%&) 9*6"%&) ?&92) %0F"%") #"'.&:&2=%+%4) .2."() 9",:()=%+)'."0:";)!%0)#&)!,6o:2)],DS32627"=2')&3"9,0'":,:2) &0?%3"':".2')+%7"':0%3:@02')':&#,3:%")5%:,".*)3,)6",:&9"F.(4)?,:)26%3#"F.()52$"@0-q)d]0%#"D"3"')6",:&9"'4)3&'"5"0.p') :0%#"D"3-) '.6/5() "0) 5%'"':%:p') =%+,) 3%+() '",."%) "F0,".F:") '%9,) 50"3D"5&) dM%32) 3%+%') 8) +%32) :9"0:29*e;)]%H"%&) 3%+&2',4)'&.&0:&2',)5%7%6)'%92)52+*7"&'4).",.9",3%') =%&H"%'") 6%"+"37,'3"'4) "0) .&2) :%9,) '&5%) #%&7"%&) 7/9,3"+&)?,'"#$"%&7"%3H">)$+23">4):&2):%+5")#%0)6%"+"37,'3"';) ]%#) :2."%+,) 25:"+"':"F.%+,) +",':,6/=,) 7,0%) 3&2:%".%) 56,H"%'") 7,2+,:0"3,) 50270,'"=%e;) P"&0") :%") "0) %.D,3:%92q) dA&)25:"+"1+&)"F0,".F:%)#,+2.0%:"=2'4)d9"'")'."0:"37"4)9"'") 6/7@'e)"#*=%e;


4#<=<4,

-,."*/0'12'3#45)(67&//)(!/'!(' 5&(4!'&(83!6)96:(& 6)9/6&/;'!45(,'9")!4&!6,0')9<4<=!/6,0'6&(>6&#6!4,/'5&(4&#/'-*/6*=</!'/>)8!&"!/6?'&/<8!&8!%</'4&(,

!9+/3$5/,3'%$:)("*$="->*"%*$%"59$&*"-8) W%+:2=,)/0%)7/9@3>4).&0",)'%92)3%+()3,F"2=%'")'&)'%9"+";) R%9/1#$"&"4)9*$6/')3",.&0)3,5%6",.%)'%92)."%&:24)7,0%")=%&H"%'")=%+,;)P+27&')3,)9*$6/'4)'%92)3%+2)'&)'%9"+")3,'"3,F"2=%4) ?,:)=%&':"')7,0%")3%+&2',)320*:>)l2)"0):&0*:>um):%"5)5%:)7,0%") .%"5) 9*$6/') '%92) ."%&:,;) ]%H"%&) 0,%6/?*) /0%) .":2."%;) !%$3%") #*6)'9,".%:%").,3.'+"37>)':%:/?"3">)+,#$"%7>)'%92)?@':&2',) $+23*') .,3H"%) 3&2) -9%"0">) %6,07"=>4) .2'&6">) "0) 3,+"7>;) Y/7"3%3:)'&)50%+23,)"0):0%3'520:&4)5%':%:%")#%&7"%&'"%)50"'"#,#%) 50",)%376",')#9"#,7"3"2),+"'"=>)"F+,:"+2;)R%7%6)#%03%&')9/':/+2'")50"3D"5&')l,.232+".%4)%56"3.2'%&7%)"0)$+23*'m)3,+%$%")#%6"%")5%':%:>):26")".")#%03&+24)3,')=",)/0%)"0)?0%37@')l?@':2) 5%'.262')#%$3%")-."3.2)$+27>)9"'%+)7/9,3"+&")-)d+2#,03"2') 9,0729*'e)'5(':&'m4)"0)50"'"#,#%)50",)%56"3.2')$%62="+24)"0)'&.,6"%)-9%"0"&')'9,".%:2')3,7%6%9"+&';) O()>*9=*$,#9:"-%$9+"$I$4"#"% Q,")0@?&')6%"./:&+,)%3:0(=()$+27%&')2#%4):0,H"(=%))d2#%e) 7%6*:>)?@:")=2)?@':%';)[,3:):%"5)+%3*)k0",#,3'0,"DS%')a&3#,0:v%'',0"')lwxIyGIJJJm4)7%0'&')%&':0>)#%"6"3"3.%')"0)%0DS":,.:%';)Q2)#%0?2)50"3D"5%").23D,5:&%6"%")'./0*'")3&2):&2+,:"3*') 9/0%&=%3H"2')"#,2627"=2')%0DS":,.:@02=,;)dXF):26,0%3:"F.%';)[,:) 502:,':&2=&;)XF) .%6:"3&;)]2."%) +%32) 5%0,"7%;)XF) ,'&) 9",3%';) ^$) +%3p') 3*0%) =2."2') #".:%:@02'4) =2."2') 5%0:"=2'4) 70&5&2:*') %0)+%t=2';)<*0%)3,").26,.:/9"3*')"3:,6,.:&%6"3*')'DS,+2')3,") "#,%627"=2'e4)8):,"7*)="';)k;)a&3#,0:v%'',0"')50",F"32'"):&2+,:"3,")0%D"23%6%&'):2:%6":%0"1+2)"#,%627"=%"4)?=%&0&+2):"023"=%")"0) :",'"2+')6"3"=2+';)Q"')0*+*'")7%+:2=,)5%':,?"+2+"')o20+2+"') "0) 502:,':%92) 50",F) 9"'.(4) .%') 3"2.2=%) 3%:@0%6"() %56"3.(q) 3&2) %:2+"3">) ,6,.:0"3">) ".") 50%+23*') 5%7%+"3:>) ?%:>;) i"%3#",34) .%") %0DS":,.:%") 9"'%+,) 5%'%&6/=,) 5,0+(':2) 5%70"3#"3,') 9,0:/?,'4) .&0"2+"') 6/7) F"26) 9%#29%92'"4) k;) a&3#,0:v%'',0"2) 5%6".:2')-$9%672')/0%).%"5)3",.%#)%.:&%6"2')"0)'&:,"."%)-.9*5"+2) 3%&=",+')#%0?%+';) ]"(4*$"(JK*8)&8F(" V.232+"3*)0,D,'"=%4)'&'"0@5"3"+%').6"+%:2).%":%)"0).":2+"') ,.2627"3*+"') 502?6,+2+"') ?,") S&+%3"':"3*') "#*=2') '.%:"3%) 329%:20"F.&') '50,3#"+&') %0DS":,.:@02=,;) V.2627"F.&+%') %0DS":,.:@02=,) 5%'"0,"F."%) -9%"0"%"q) ,3,07"=2') ,o,.:/9&+2) #"#"3"+%'4) %6:,03%:/9"2') ,3,07"=2') 5%3%&#2="+%'4) 9",:"3">) "0) %56"3.%") #0%&7"F.>) +,#$"%7>) 5%3%&#2="+%'4) ',3>) ,.':,0=,02) "0) "3:,0=,02)#%6">)0,329%9"+%'4)$+27&")5%6%3.%&')+".02.6"+%:2) &$:".0"3"+%';)Y%?%")'9%0?&)"0)S&+%3"':"3"')%'5,.:%'q)?,3#0%2009: 03 03 2009:

24 24

9"+()"0)?,3#0&2+,3"F.&+()'.%:"3%3H">),0#9">).@0"+%';)<20') ,.2627"F.&+%')/0%)'&92."%+%').%"5)50%?%37%4)&$).&0"()0,"."%) +2.*:")#%&7"%&4)&$'",3"2)F%6">)50%.:".%)02#24)=27),.2627"F.")"0) S&+%3"':"3"%")'50,3#"+%")3,):".)3,.%"3&2=%)#%&7"%&4)?,:)"0)5%#,#%)'&:%&5/:"4)/5%H)"67%6%".*=,)5,0'5,.:/92=,;)R%H"%+,)F"&26%"."3*')%0DS":,.:@02')o023:,).%0%6"%&=%)F"6:%')+"3"+%6"1+%')"0) +2.2+%'")502=,.:&2:")5%'"3%&#2=%3:)5%5"6#2+%")3,.%"3&2=%3H"%"')"F:,.6"%"')8)F9",'%4),0#9,4).0%F:29%"1#$"&)"0)329%:20"F.2+"')"#*=2+"';) Pastatai ir klimato kaita <,?,&$:,3.%)o&3.D"23%6&+2)"0),':,:".2'4)5%':%:%"):&0")?@:") "0),3,07,:"F.%"),o,.:/9@';)[@':%")/0%)%:'%."37")&$)#%&7"%&)3,") CJ)z)9"'>)%376",')#9"#,7"3"2),+"'"=>4)'.%:"3%3H">).6"+%:2).%":(;)i9,#"=%)56%3&2=%)70%3#"21"3p)',3>)5%':%:>)0,329%D"=()5,0o20+&2=%3:)=&2')5%7%6)5%'/9">=>)3%+>)50"3D"5&'4)2)3,:26"+2=,) %:,":/=,)-':%:/+%")3,6,"')':%:/:"),3,07,:"F.%")3,:%&5">)5%':%:>;) dX:,":/=,):".):&0:"37")$+23*')7%6*')7/9,3:")'.&0#$"&2',4),3,07"=() 3,:%&'2=%3H"&2',4) 3%+&2',e4) 8) :,"7"%) ,.'5,0:%')X3#,0'%')N/0.%3#,0"')"F)R%'/9">=>)3%+>)D,3:02)W2:,3?&07,)li9,#"=%m;) Y",:&92=,) F") :,+%) /0%) /5%H) %.:&%6") -7/9,3#"3%3:) ?@':>) 0,329%D"=(4):%"5)5%:)':%:%3:)3%&=&')50"9%H"&')"0)9"'&2+,3"3"&') 5%':%:&';)!%03")%0DS":,.:@0%)/0%)3%&=%')"FF@."')Y",:&92')%0DS":,.:%+'4) "3$"3",0"%+'4) +",':2) 56%3&2:2=%+'4) '%9"9%6#/?*+') "0) 56%H"(=%") 9"'&2+,3,"4) 0%7"3%3:"') +2?"6"1&2:"') "0) ?,3#0%#%0?"%&:")'",."%3:)#%03%&')9/':/+2'"):".'6>;) X56"3.%")#0%&7"F.,'3*')%0DS":,.:@02')50"3D"5%"q))) <%:@0%6"2')+,#$"%72'n)3%:@0%6")9,3:"6"%D"=%)"0)F9",'%n){C)z) "0)#%&7"%&)+%$,'3"'),3,07"=2')3%&#2="+%')"0)'('.%":2')&$):%"n) +"3"+%6&') +,#$"%7>) 3%&#2="+%'4) ',3>) +,#$"%7>) 5%3%&#2="+%') '&:,"."%3:) 3%&=%') o20+%') "0) 3&26%:"3"') ",F.2="+%') .%"5) +%$"3:") %:6",.>) .",.-n) +%$,'3*') "F6%"./+2) "F6%"#2'n) ,':,:".%) l'%.2+%4)=27)702$"')"F7,6?*')5%'%&6-um <%&#2=%3:) 3%:@0%6"() 9,3:"6"%D"=(4) "F9,37"%+%) #"0?:"3"2) 202) .23#"D"23%9"+2;) <%:@0%6") F9",'%) "0) 3%:@0%6"2') ':%:/?"3*') +,#$"%72') #%0) 6%?"%&) 50"'"#,#%4) .%#) ?@:>) "F9,37:%) d',07%3H"2) 3%+2e) '"3#02+2;) P+23*') :2."&2',) 5%':%:&2',) =%&H"%'") 7,0"%&)"0)+%$"%&)',07%;)N%"5)02#2)':&#"=2'4)5%7%6):2."&')50"3D"5&')5%':%:/:&2',)?"&0&2',)#%0?&2:2=>)',07%+&+%')'&+%$*=%)3&2)wC)".")IC)z4)2)502#&.:/9&+%')5%#"#*=%)3&2)wJ)".")wC)z;) ]/0"+%")/0%)5%02#p4)=27)3,:)"0)w)z)5%#"#*=p')502#&.:/9&+%') 7%6")5%#"#"3:")-+23*')5,63"37&+()".")C)z;) V3,07"=2') ,o,.:/9&+%') /0%) 9",3%') '9%0?"%&'">) :".'6>) '",."%3:) +%$"3:") .6"+%:2) .%":(;) ]%H"%&) #%0) '9%0?"%&) /0%) 3,) :".) +%$"%&) 3%&#2:") "F.%':"3"2) .&02) ,3,07"=2'4) ?,:) "0) 5,0,":") 50",) %:'"3%&="3%3H">),3,07"=2')F%6:"3">4).&0",)3,'.%:"3%)%376",')#9"#,7"3"2),+"'"=>;)R%9/1#1"&"4)`|':0%)a%+3,32)0%=23%')M%6+2) +",':,)i9,#"=2=,)wJJ)z),3,07"=2')7%&3%)"F)-9%"0">)9",:"3">)%:'"3%&="3%3H">)F%6:"3">;) N%"5)02#2).":>)F%6">)50%.:".%4)5%7%6),.2627"F.&+2)50"3D"5&')'&502=,.:&2:%')5%':%:%')3,):".)7%6")%:',":")5"7"%&)':%:/?2') +,:&4)?,:)"0)$,3.6"%")5%#,#%)'&+%$"3:")"F6%"./+2).%F:&';)]%") 50".6%&'2)"0)3&2)%0DS":,.:>).@0/?"37&+2;) !"*7$:)3;/8*$7"%"-301 R%'%&6"2) 7,6?*="+2) 0,D,5:>) /0%) #%&7/?*q) 0@F"&2.) %:6",.%'4)5"0.),.2627"F.&')502#&.:&'4)3,'.0%"#/.)6*.:&9%"'4)+/6*.) 7%+:()"0)9%".&'4)9%$"3*.),6,.:02+2?"6"&4)?*.)"F)+",':24)3,F"2.) 5%#*9*:&') 0@?&';) N%$.() #%0/.4) .%$.2) 3,#%0/.) 8) 7%69%) 7%6") '&'"'&.:";) ]2#*6) ?,3,) 5%:') 7,0"%&'"%') 0,D,5:%'4) .&0-) .%#%) ,'&)7"0#*=&'").%"5)"F7,6?*:")56%3,:()3&2),.2627"3*').0"1*')/0%) ;;;7/9,3:") 6*H"%&;) Y*:&+2) 7%6"+%) +2./:"') "F) 9*$6"24) -.9*5"+2) ',+:"') "F) 7%+:2') "0) :2.">) .@0/?"37>) $+23">) .%"5) k;) a&3#,0:v%'',0"'4)2)%:3%&="3%3:)5%':%:&')%0)':%:%3:)3%&=&')5%.6%&':") '%9p'q).%"5),67:"'4).%#)?@:>)7,0"%&)$+27&"4)56%3,:%")"0;;;)$+27%&')5"3"7"3,";


„PASYVIEJI NAMAI“ PELNINGI PATYS SAVAIME ANDERSAS KYRKANDERIS, ARCHITEKTAS IR !"#$%&'()*"')+",!-).*&/!&")*0-12*3&%-%!&)* APIE „PASYVIUOSIUS NAMUS“. JIS BENDRADARBIAUJA SU ŠVEDIJOS „PASSIVHUSCENTRUM“ 45+-)67&8*%-98*#"%!,-):;.*'1,&(*+-2,&%0&%<* 7"&'=-*>**)'="&)!&*"01'-#&%?*&,*'((,0&%-#&%?* &%@(,9-#&AB*-+&"*5+-)67&1)*%-91):C*1301(0-9"*'"=&)*'=-1)&91).*D*'1,&1()*-C*'6,'-%DERIS SUTIKO MALONIAI ATSAKYTI.

I@2J&'"6!(,#!#21&'./&4/#(+&46/.&!(7J&K-(Pagrindiniai reikalavimai „pasyviajam na!"#$%&'#'()*&+#)"!#,*&-./0.1&2.,'./"!.2&#/&/(- '#<6<(& LMMN& !(7.#2& >"-6& 4.27.7=7.& .4#(& LMM& 3"4(/.5#,*& -*'#,#!6& 2#27(!.8& 9/& (:;#27"6<.& 763#J& ,.!J1& 6& <."& 46& 46/62& !(7J& H& '.":#."& 363#62&,6/2&/(36!(,'.5#<62&27.7=>#,*!2&!(- 3.#4&O&3./7"2&'.":#."8&P"6&7.#&4..#+3#,7#A& '0#.:6!21&./5?#7(37@/#,#.!&4/6<(37.-#!"#A&& DZNIGIERL*TKV[dINRL.*FNOJIEFKRL*TGIH[UI*YEI*cH[ZEF„Pasyviojo namo“ technologija išimtinai paremta PIFUI*GEIVIN*WNIVKC*fE*UK.*FERNSNI*WNIVK*OSUGOFVN*IG*ZILNL* EFEGHIJKL* LMFNOPQ* RNSIFIRO* TNLUNUK* EVLTWKNUNXIJKL* TGKXELNL* FOK* IP_JKL* IVI* FNRK* LUNU[YQ* TNYNIHKLC* 'NI* REUOC*!NI*VKFXETXIJN.*VOGI*HGEIUNI.*YE*ZNGHK*TGIUNIVKRN*YEU* ghhg* REUNIL* RNFK* VKWEHN* NGX\IUEVUNL* $NFLNL* "EVNL* VKVIK*UITK*LUNU[YIFEI*VKFLUGOVXIJNI*NG*NGX\IUEVU]GKL*LUIWIOIC* TNLUNU_*TIGROKLIOL*5TNL[ZIOKLIOL*FNROLa.*JOKL*cZEGUIFK* 3IFKRN.*JI*UOGI*GEIV^R_L*NGX\IUEVU]GIFINRL*LTGEFPIRNRL`* UG[L*LVIGUIFHI*UEX\FIVKL*OFIZEGLIUEUNI.*VOGIE*Z_WINO*LOPNG_* 5TNL[ZOL*FNRNLa*ZILNI*VIUNIT*NUGKP[L*,KRKJE*IG*7IWFIOJEC* HNWIR[YEL* VEWIERL* LNZK* NULUKZNRL* cH[ZEFPIFUI* YNFPK!G[L*TNHGIFPIFINI*LVIGUORNI*YOL`*WNFHQ*P[PIL.*HEKREUGIJN* ROKLIOL*TGKJEVUOL.*VOGIE*UIV*FELEFINI*YOZK*OSYNIHUIC*/IOK* REUO*ELNRE*UKVINRE*EUNTE.*VNI*5TNL[ZIQJQ*FNRQa*LUNU[IG*NTLNOHN*FOK*LNOW_LC* YKL*VKFXETXIJN*ZIL*WNYINO*I^VKZKJN*LNZK*ZIEUNL*GIFVKJE.*IG* B"2#'./*& C24@'#21& 3.'& 3.)>.,7& .4#(& D4.- PIPEWI*FKZNUKGI^VI*LUNU[YQ*Z[VP[UKJNI*cH[ZEFPIFN*ZIL*PNO2=-#"62#"2& ,.!"2$& ).>#."& .35(,7"6<.!.2& HINO*5TNL[ZIQJQ*FNRQa*TGKJEVUQC** 2"2#/@4#,#!.2& 3)#!.76& 3.#7.& #/& 3#76!#2& (36Q63#(7#<6<(& D4.2=-#6<6& ,.!6$& 2(/7#F3.7"2& )6:#,*!#2& 4/6>)(!6!#2& >(#& ?"!.,#27#,*!#2& #'*<6!#28&E.:.)#."&4.>/*0#.!.&F,.,2#,*&,."- 7"/#,7=2&2.-#,#,3.#&:.)#&'.)=-."7#&4#:#J&3/('#'.8& 97)(#23#7(& "0& (:6#27#,C& 3)."2#!G& H& 6& 3.#4& 7J1&23)=46&./&3#762(&4.,.+#62(&-=/#."2=>*2&/(#,'#-#'6& 2-(#3.7.A& 9/& :=-(,#!.2& D4.2=-#.<.- !#.!62(&4/6:/.!62(8&R&3.#4&K-('#<6<(A& !(& ,.!($& ,('./6& ,(#:#.!62& C7.3621& <"3& -#2& /ZEPIJKJE*5TNL[ZIEJI*FNRNIa*F_GN*LOYLIPIJOKJNRI.*ZIL'*)76& :=-(,.!6<#& .4)#,3.& :.,.& #;6)#"67.8& 9/& =/.& ,"27.7=7#& 2-(#3.762& 27.,'./7.#1& ./& !.,6- VM* WERIN* GIFVNC* 7NWPSIKL* NULUKZNI* OSLIIRN* ^ZIEdINRMJN.* 7(1&3.'&7.!&,(>@7#,.&23#/7#&7#(3&'*!(2#61&,(2& D4.2=-"2#2&,.!.2$&,(3(,3#.&2-(#3.7.#A 7_PIFIRK*GEIVNWNZIRNI*5TNL[ZINJNRE*FNREa*[GN*W[HINI* UKVIE*TNU[L*VNIT*IG*YEU*VOGINRE*VIUNRE*FNRE.*LVIGUORNL* UIV*UNL.*VNP*5TNL[ZOLIL*FNRNLa.*VOG*ZEFUIWINXIJKL*TGKXELOL* HNWIRN*VKFUGKWIOKUI.*[GN*Z_PIFNRNL*I^UILOL*REUOLC*!IEVINRNL*KGNL*[GN*TEGbWUGOKJNRNL*>*UNI*GEI^VIN.*VNP*KGNL*[GN* ^ZNGELFIL*FEI*cTGNLUNRE*FNREC*!NI*[TNd*LZNGYO*IG*TNUKHO*SRKF_RL.*VEFdINFUIERL*FOK*NWEGHIJKL*SIEPNPOWV_RL.* FEL*PNOHORN*JQ.*TEGLIVGNOLUe*I^*cTGNLUK*FNRK*c*5TNL[ZQJca.*HNWI*SEFVWINI*LORNSIFUI*ZNGUKJNRQ*TGIE^NWEGHIFIQ*ZNILUQ* VIEVc*NGYN*ZILNI*JQ*NULILNV[UI.*FEL*LNZIJNOUN*UNRTN*S[RINI* HEGELF_C* 2009: 03

26


IFiKGRNXIFE* ZEIVWN.* UNIT* TNU* VKGEHOKJN* cLUNU[RIFe* YNje* YEI* VIUNIL* Y]PNIL* GERIN* cZNIGIOL* TNLIVEIUIROL.* FNOJKZEL.* UNdINO*FETNPEFHIN*JKVIQ*I^WNIPQC*!K*IG*FEGEIVINC*5+NL[ZIEJI* namai“ pelningi patys savaime.

JOKL*5TNL[ZINILINILa.*[GN*ZIEFNL*I^*Y]PQ*TGILIP_UI*TGIE*LNZK* TNdIQ*H[ZEFIRK*VKV[Y_L*HEGIFIRKC*)ZNGYO*LOLIVOGUI*TNUKHQ*IG*^IWUM*Y]LUM.*K*NG*^IWP[LIRE*Jc*TNTIWPKRNI.*NG*UIELIKH* TNWNIV[LIRE*JNRE*^IWORM.*FEUOGI*GEIV^R_LC*/UNI*VKP_W*LEFOKLIOL*FNROL*Y]UIFN*GEFKZOKUI*c*5TNL[ZIOKLIOLaC* /IOK*REUO*REL*GEFKZOKJNRE*mhh*H[ZEFNRQJQ*Y]LUQ.* K-('#<.&=/.&-#(,.&#+&+#62&2/#7#(2&)='(/#J&,(& 7#3& S"/646<(1& >(7& #/& -#2.!(& 4.2.")=<(8& I@2J& LUNU[UQ* nopgqNILINIL.* GNJKFMC* 'IEVZIEFK* TNLUNUK* NT^IWP[+.)#2& 4).,"6<.& :/.,'#6;#,T& 2(,J& 4.27.7J& /(- ROI*dIN*GEIVIN*nno*Vr\sR2*EFEGHIJKLC*+IGRNLIL*FNRNL*JNO* ,6-.5#<G&4(/U6/!"6<.,7&<"62&4.:.)&D4.2=-#J<J& GEFKZOKUNL.*IG*JNO*HNWIRE*PSINOHUIL*GEjOWUNUNIL`*JNR*NT^IW,.!J$&4/#,5#4"28&V.)&:.)*7"!*7&4.36!(,7"6- P[UI*UEGEIVINCCC*gk*Vr\sR2*UKVINI*TNU*VNRYNGIK*UERTEGNU]7#&+C&4).,G&4).W#."A GNI*TNWNIV[UI.*UNdINO*KGNL*dIN*[GN*VOG*VNL*^ZIESELFILC* !NR.* VNP* I^ZEFHUORE* VWIRNUK* VGIj_L.* IVI* ghkh* REUQ* ZILOL* 7NVNGQ* ZILOKREF_L* LOFNOPKJNRKL* EFEGHIJKL* TKGEIVIOL* UOGIRE* LORNSIFUI* khlC* 0NOHORN* TNLUNUQ.* VOGIE* YOL* IG* UOKREU.* LUKZI* JNO* PNYNGC* /IOK* REUO* EHjILUOKJNFdIOKLE* FNROKLE* EFEGHIJKL* LMFNOPNL* UOGIRE* LORNSIFUI* ZIPOUIFI^VNI*PZIER*UGEdPNWINIL.*YE*UK.*GEIVIN.*VNP*ZILN*^IWORN*IG*EWEVUGN*Y]UQ*HNRIFNRN*I^*NULIFNOJIFNFdIQ*^NWUIFIQC* !NI* TNHGIFPIFIL* I^^]VIL.* IG.* RNFK* RNF[RO.* PIPSINOLINL* ^NFLNL*FOK*TGNRKFIF_L*GEZKWIOXIJKL*WNIVQC*!NI*UOG_L*UKVIM* TNU*PIPSIOWe*cUNVM*R]LQ*UEX\FKWKHIJKRL.*VOWU]GNI*YEI*TGNH[ZEFIRK*W[HIOIC*+KjIU[ZIM*NG*FEHNU[ZIM*>*TGIVWNOL[L*FOK* UK.* VNIT* REL* LOHEY_LIRE* LOZNWP[UI* ^IM* LIUONXIJMC* )UNU[UI* 5TNL[ZIOKLIOL* FNROLa* NG* GEFKZOKUI* LEFOKLIOL.* VEIdINFU* 2009: 03

28

B"7#,3.!(1& 3.'& D4.2=-"2#2& ,.!.2$& 4(/24(37=-#1& 4.:.)#."& H& ,(#+-(,:#.!.& #+(#7#2& <."& ,(76)#!6<(& .7(#7=<(8& X"6& 36& 4.7./7"!*7& 4/.'*7#&763#.#&+.)#.#&3.#4&Y#(7"-.1&3"/&.4#(&D4.2=-#"62#"2&,.!"2$&'./&7#3&-#2&:./2#."&3.)>.!.888&& 2EGKL* cLUNU[RIF_L* YNj_LC* %IEVK* [TNUIFHK.* JKVIKL* TGNYNFHKL.*UIV*HEGNI*LOTWNFOKUKL*H[ZEFNRKLIKL*EGPZ_L* TNTGNLUIERL*SRKF_RL.*GERINFUIL*5TNL[ZIQJQ*FNRQa*LUNU[YKL*VKFXETXIJN.*IG*TNPNG[UI*^IM*EGPZe*NUZIGM*YEI*WEILUI*JM* ZILKVEGIKTNI*cZEGUIFUI*IG*TNLZEGUI*ZILOL*5OSa*IG*5TGIE^a*FEOUGNWIKRL*IFLUIUOXIJKRLC


aiap


!"#$%&'$!()*$"#+'&,$(+'&,-'.&/+"*01$&23&!45#-*0'& 6#6$17,#'& "0#67,#'& !0810+'79& & :80#!& ,)1#,$& +!$;<3&+/60=7&#"&60+2&8#(.&810+'#,.&'("0#!'*)>$& ,0/$'*7,#'&"0#67,#'3 (+4,$(#*#'&"$608(4"#+'&>3&,01#*0+'80'&80"(+&'+& ?4(42"0?+&23&@$'4*#+&1$#64'#&:/$,)*&+!$<&A0#60"$&#$%84(#&0('08),.B&4&+/?#8'0=4&(#8&#%801A#*2+'& 60+2(0%8#+'333& '$!()*$"#.& ,$(.& '$*+,4& "$(4"#*#0#& 810+'#,0#B& 6$>0B&(0#!&#"&*$=#"(4&6#01424&!"06/#03& 16?&#*($">$"4&81+A0'&=71&A0*64&>C&+/,$2D(#&!0'8$1AE'&84*8+"'F&:2)=$*#,0'&0*(&=0*6$*'<3& 80#& *+4'80+64'& 6#6$17'B& 80"%(#& !"#'#!0/#*#,0#& ,$#17>$& *$C(#8#*03& >0+& '+10+87>+'#F& +!E&A$1#$80&>0+8#*(#'3&0"&A$!0=)8'333

-OUC*=C*,NPNZIdIOL

80#!&,)1#,$&+!E3 ($8'(0'9&2#*(0"4&!45#-*4

2002

Nr. 6

7ILNPN*FKGINI*TNLNVKJNRE*NTIE*5UIVGMJc*OSLIEFca*>*TNTGNLUNI* LO* FKLUNWHIJN* IG* LZEIVO* UNOUI^VO* TNZ[POC* 7IEFNL* I^* TKTOWINGELFIQ* P]LNZIRQ* RKU[ZQ* [GN* "OGKTKL* RIELUQ* LNFU[VIL* LO* ZIEUKL* ZNFPEFL* UEWVIFINIL`* ESEGNIL.* OT_RIL.* J]GNC* 'NP* IG* VNIT* Y]UQ* * VEILUN.* TNU[L* ZEFHINRE* FNOPKUIL* UNIL*OSVGEdINRNIL*TNZ[jPSINILC*'NWY_LIO*NTIE*7IWFIQ.*FKGL* NVIZNIjPO.*VNP*UM*TNUc*HNWIRN*Y]UQ*TNLNV[UI*IG*NTIE*PNOHEWc* VIUQ*=IEUOZKL*RIELUQC fEFPGKJK*7IWFINOL*RIELUK*TWNFK*GEFH_JNI*FEVNGINZK*LO* 5LEFQ*HEGQ*VKFXETXIJQa*Z_JK*RNW]FNIL*IG*UKVIKL*TGKYWERKL* FEFNHGIF_JKC*fEU*HNW*F_GN*UK*YWKHKt*)NV[VIRE.*VNP*9IELUNL* TGITNScLUN.* JKH* UIVGNL* "OGKTKL* RIELUNL* >* TEGLTEVU[ZOL.*TGKHGEL[ZOL.*IG*UC*UC.*UKVL.*VKVIO*7IWFIOL*LNZE*IG*WNIVK* >*[GN*UNFVNOL*NTLUNU[RKC*0EJN.*RIELUK*TW_UGKL*PETNGUNREFUK* ZNWPIFIFVQ* TKSI]Gc* c* IFUEFL[ZQ* NTLUNU[RM* XEFUGE.* [TNd*%EGIEL*VGNFUIF_JE.*FEHNW_UORE*TNZNPIFUI*HEGNFKGI^VOC* !OK* UNGTO* TKUEFXINWIQ* IFUEGZEFUQ* LOLIPKR_JIRNL* ZIL* UEYENOHNC*9IELUK*LNZIZNWP[Y_*YNFPK*c*UNI*GENHOKUI.*UNdINO* JKL*IFIXINU[ZKL*FEGZIFN*ZILOL*TNEIWIOI*TGNPEPNFU*Z[GELFIMJN* VNGUN.* VOGINI* TNHNW* LUNUOLM* TGIVWNOLK* VIEVZIEFM* LNVIFc* TGNP_UI* SKPSINIL* 5R]LQ* WNIVNILua.* IG* YNIHINFU* TKWIUIFINIL* KTKFEFUNIL.* VOGIE* VIEVZIEFM* RIFUc* TGNPEPN* SKPSIO* 5FEaC* fEWIEVN* NTHNIWELUNOUI.* VNP* KTUIRILUI^VNL* LNZIZNWP[Y_L* IG*

2009: 03

30

-OUC*-C9NGRN

5FEOUGNWOLqTELIRILUI^VNLa*UKL*TNdIKL*LNZIZNWP[Y_L*TW_UGKL* PETNGUNREFUK*TKSI]GIL*UNIT*LVIGINLIC AEI* YNFP[UORE* UIELUI* ILUKGIFEL* TNGNWEWEL.* UNI* TNRNU[UORE.* VNP* FETNILNFU* GENWNOL* TKUZ[FIQ* TNZKJNOL.* TGIE^* nhhqghh* REUQ* OT_L* VGNFUNI* OGYNFILUI^VNI* YOZK* WNYNI* IFUEFL[ZINI* FNOPKJNRIC* 7NIjPIFHKLE* +NTWNOJKL>1SOTIK* TNVGNFU_LE* YOZK* PNOH[Y_* LUNUIFIQ.* 7IWFEW_L* TNZIG^IOJE* TW]POGINZK* TNZIWJKFNI.* LUKZ_JK* ZNFPEFL* RNW]FNIC* %EGIEL* WIFV*WEIPKLI*cLT]PIFHKL*HGEUN*ELNFdIQ*7EGVIQ.*)WO^VQ*G]RQ* YNWIOLUGNPKL.* OTE* Z[VK* IFUEFL[ZI* WNIZ[YN.* K* TNVGNFU_LE* VFIYSP_JK* UGI]LINFU[L* YEI* TGNRKHNOJNFU[L* RIELUEW_FNIC* +NVGNFdIQ* ZNIjPIFHORNL* LEFKLE* FOKUGNOVKLE* G[^VINI* VKFUGNLUOKJN*LO*YEUKFIFE*PNYNGUIEL*F[V[YEC +NVWNOLVIRE*LNZeL`*VNL*HI*ZIL*P_WUK*HEFEGOKJN*OGYNFILUIFEL*IP_JNLt*-G*HNWIRN*VKGEHOKUI*IG*GENWIjOKUI*TWNFOL.* FENUIUIFVNFdIOL* RIELUK* YEFPGKJK* TWNFKt* -G* TWNFE* FENULTIFP_UN* IP_JN* [GN* HEGNt*-G* GENWO* [GN* cUEGTUI* FNRQ* EIWe.* TNZ[jPSIOI.*UNGT*2K^UNOUK*NG*3[HIRNFUQ*HNUZIQ*IG*%EGIEL* OT_Lt*(*TGILWIFVUI*NGdINO*OT_L*VIUOKLE*RIELUK*GNJKFOKLE* >*3Z_G[FE.*-FUNVNWF[JE.*7NWNVNRTIOKLEt*(*VNIT*NUGKP[UQ* RIELUK*XEFUGE*VKRTWEVLIF_*TKIWLIK*IG*GEVGENXIFE*jKFN*LO* GELUKGNFNIL.*VNZIF_RIL.*YNGNIL.*iKFUNFNIL.*ZNIVQ*SNIPIRK* NIV^UEW_RIL* IG* TGIZNWKRN* TNLIZNIV^dIKJIRK* NW_JN* >* UIELIKH* TGIE* OT_Lt* 'NIRNL.* YIJNFUIL.* VNP* YOL* OSWIEUNL* TKUZ[FIK* REUO.*I^WNIVK*TNHNGYQ*NULUORM*>*FEJNOHI*"OGKTKL*YNRYN* WNIVKLI* UKVIK* TNUIEL* TKSI]GIKt*-G* UIV* FEUKYOWN* cLUNU[RIF_*


-OUC*2CwNIVNOLVNL

YNj_* LO* ZILKRIL* LKXINWIjRM* TEGNOHOLIKRIL* FKGRKRIL* FEWEIPSIN*TGILIWIELUI*TGIE*OT_Lt*fEU*JOV*EOGKTIEdINI*VNSVNIT* LOHEYN*KGHNFIjOKUI*H[ZEFIRM*TGIE*ZNFPEFL*UEWVIFIQ*IG*FEU* JQ*TNZIG^IOJE.*K*REL*IGHI*VEWINOJNRE*UN*TNdIN*VG[TUIRI.*UNI* FEY]VIRE*TGIE^NI*TNU[L*LNOC*AEIHO*TNGERUORE*OGYNFILUIFEL*IP_JNL.*LOLIJOLINL*LO*OT_L*iEFKREFO.*c*RIELUK*XEFUGM* TGIUGNOVUORE* PIPSIOWEL* IFZELUIXIJNLC*!EHOW* UNI* Y]FN* TNU[L* YGNFHINOLI*LVW[TNIC*!EHOW*I^V[WN*TNdIKL*cRNFUGINOLIKL*NGX\IUEVU]GKL*FNRNIC*!EHOW*UNI*Y]FN*TNdIKL*LOP_UIFHINOLIKL.* NOV^dINOLIOL*VKV[Y_L*IG*EVKWKHIFIK*LNOHORK*IFSIFEGIF_L* LILUERKLC*6GN.*K*JEIHO*F_GN.*UNI*YOL.*TNLIGOK^OLIQ*IFZELUOKUI*WNYNI*PNOH.*YEU*HNOUI*PNG*PNOHINOC*0NYNG*HI*UIV*2K^UNOUK*HNUZ_JE*TNGVOKJNRQ*NOUKRKYIWIQ*^KFNI*HGKSILI*OTEC* 0NG* LUKZ_JIRK* NIV^UEW_* TGIE^NIL* #EFUGIFe* OFIZEGLNWIFe* TNGPOKUOZeC*-G*FE*TEGPNOH*HNGY_L*NOUKRKYIWINRLt*fEJE.* ^IKL*ZNLNGKL*TNZ[jP[L.*VM*HNWIRN*FOZEIVUI*LO*OTE.*HNW_UQ* Y]UI* TGNFX]jNIC* +NG[SIOL* ZILNPN* +NG[SIOL.* FEU* JEIHO* VNWYNRE*FE*NTIE*PGNYOSIQ*RNPNLC*!NIHI.*^IEREU*TGIE*)EFKL* cVOGUNL*TWINSNLC*)O*TNWR_RIL.*LR_WIO.*ZNIVQ*SNIPIRQ*NIV^UEW_RIL.*WNOVK*VNZIF_RIL*IG*UC*UC*-UZESUNL*LR_WIL.*TNWR_L.* VIUI*UKVINI*NUGNVXIJNI*GEIVNWIFHI*NUGIYOUNI*>*IG*RIELUEW_FNI*UOGI* PNG*ZIEFM*TGNRKHMC*'NL*YOZK*9EWYOGFE.*FIEVNPN*FETNRIG^*LO*VKVIN*iNFUNLUI^VN*J_HN.*I^GNPIFHORO*IG*OSRKJO*^NWIN* ZIEUKL* ZNFPEFL* UEWVIFIK* cLIV]GeL* VNjIFK* 5#GKvFaC* 2NW* R]LQ* NjNGUIFIQ* WK^IRQ* TIKFIEGINRL* GEIVUQ* FOLVGILUI* FE* c* P[VORM.*VNP*LOTGNLUQ*IP_JKL*HNWIR[YELt


D78>%A>%P+)'74')

2009: 03

32

!"#"$% &'()% *+)+,()% -+*./0.)$% 12% 3+4'5+% 67*"'18'% )7% 7-"$% 3+498:% ;<8'% -,+6=</+'>% ?+,.@'7)% *')+0+% ?+,.@'7)$% 6"8%#"'37%1+4;+5"%6"%+-'"%0,+;7@':%5+0+)>%A+'3'$%&'"5"8% -,'"% B"6()% C17,8+)% -4'+@+)>% B7% -+4595')$% )594'7$% *+'1:% @+'0'5:% +'1&8"495')$% 4+71(% 1+*'695')% ',% 8>% 8>% D8*"@8+)% )594')$%-+459)$%1'8'%8(1'+'%+8,+1='#+'%,"'1+4'63'%+8,';78+'%E%',% 5'")8"496+'%87,'%0+,%*'"62%-,+5(32>%F+)%;7*(%G"4;7,6"$% 6'"1+0+%6"-+5',&%)7%1(1'+%H+68+)8'&1+%#93+$%'&,+0'63757% ',% 7@5(#7% &+4'+% *'"8()% *+60"6)% 8"41'6'(% C)'1<,I)% 1+/'6(% JK,(L6M>% N+4% 5<):% +/+,8'6':% 4(&'5:% -'(6'",'+5)% ,"'18:% 67)1,')8'%6"%C%0.1752$%1+0%)7-,+)8:%'09#()%3+4'5.;")O A'")'(3%-,'5'61'5"%5'")87'$%1+0%7-9%.,+>%!"*"'1%-+5',&8+$%67*",8'68+$%8"1+68'%-",%7,;+6'/+='#()%;"*"'1%6"-+4'")82%8",'8(,'#2>%F'"1%5"8:%-,',"'1)$%1+0%#2%+83+'*'6875"O% ?",'5"8,'6')% 7-9)% 7@)8+8.5+)% .,+% 6"% )'+7;+)>% K"68,"% 8+'-%87,'%;<8'$%8+'-%3.*"6+%G'")8+)$%6")*+,;7%17,'(#"%&+-

4.#"%#')%.,+>%P"'37%-(%0"&'58'")%5"8:%-,'"%7-9)%*',)%3.*"6'5+)$%;7)%8'")'(3%-7'17$%(%)75+6I)%0'0@'74I%'6*")8'='#2% ="68,"%8+-)%5'")8(%3",+0+,'7$%(%6"%-+)875094'7> Q@0+*'+7%0+73%,"8(,'6':%14+7)'5:>%P"'37%#'"%*',)8:%0'+4(3(%-,+0@'+$%#+7%;<8:%-,(3,")+)>%R'+4(3+)%-+09)%1(61,"8'/7(8'% '09#2>% F+'-% *')+0+$% -,+0@'(#"% ;7)% -+)'#7(18+$% -+)17'%-+5',&8+$%*94%-,')'5'68+%',%-,+098+%'"&1(8'%1(5-,(5')(>%?+)17'%1(5-,(5')+'%)71(5-,(5'87()%-+S'2%'09#2>% D'&17$% 1+0% 8'"% 4'"87*'&1'% 1(5-,(5')+'% E% +6+'-8(4% 6"% 3",'+7)'+)% ;<0+)% -4+67(8'% 5'")82>% F,.-8'63+% -,(H")'(6+4:% *"'14+%.,+%3",'+7$%.-+S%1+'%#'"5)%6"8,710(5+%0',;8'>%!"83'% ;4(3'+7)'+$% 1+0% '&% 8(% 6'"1(% 6";7)>% T'"1+5% 6"C0(57$% ',% 6'"1+5%6'"1(%6","'1'+> U%3+4%&C%@7,6+42%)1+'8(%',%8'"$%67(%17,':%1+@1+)%'&%8'1,:#:%-,'14+7)(O


Naujoji dušo kabina „TerraShower Concept” ir vonia „Terra“ (gam. „KORALLE“).

,,MURESTA” PREKYBOS SALONAI : Vilnius, Ukmergės g. 285, tel.: +370 5 2737088; Vilnius, P. Lukšio g. 32, „Domus galerija“,tel.: +370 5 2741154; Kaunas, Pramonės pr. 8e, „NIC“, tel.:+370 37 313071; Klaipėda, Minijos g. 42, „NIC“, tel.:+370 46 496933; Panevėžys, Pušaloto g. 76, tel.:+370 45 514151

www.muresta.lt


!"#$%&'(%)*+,!+,%-./*/!,0 +*1,.+#!2%#+-345,2%,#!"(3,'%67"#!(28%9'(#+*',

Kelintais metais buvo paruoštas Generali!"#$ %"&!"'(#$ )*#+*,-$ .&'!'#/$ !(&0,1#$ 2'3'4tines centro vystymosi kryptis?

VWXW%5>%;7*(%-,+098+%17,8'%6+7#+%N"6",+4'6'(%5'")8(% -4+6(%*",)'#+Y%87(%-+S'7%-',52%1+,82%,"6395"%="68,(%0"8+4+7)%)7-4+6+*'5(%-,(#"182%',%)"6+5'")S'(%,"3"6",+='#()%+68,2#C%-,(#"182>%G+6%8"1(%0',;8'%-,'"%="68,($%8'1)4'+7$% '&-49)8'6'(%="68,($%17,')%+-959%T",'")%7-9)%)496C%%1+,87% )7%Z*9,.6(%;"'%F+,(4'6'&1':%&4+'8+')>%['2%*'"8(*I%5")%C*+,0'6(5"%1+'-%.-+8'63()%0",59)%",0*I%5+)8"4'(%-(@'<,'7Y% #(#"%6"0(5'67(#+%6"'%3+58+$%6"'%+,=\'8"18<,+$%"3/')87(#+% 76'1+4'%R'"*(%0(*+6()%',%@5(6':%0+,;(%)'68"/9>%N+4*(#(5"$%1+0%6+7#+)')%]'46'+7)%="68,+)%87,98:%C)'4'"8'%C%&'2%",0*I% 4+;+'%)7;8'4'+'$%+8)'@*"437)%C%+84'187)%8.,'57)%;"'%3+58'6'7)% ,")7,)7)>% T"+71&8()% 5'")8(% ,"4#"H(% 0(5'6+689)% -+)',(09%.-+S%)*+,;'()$%8+0%5'")8(%="68,(%1(5-(/'='#(#"%0+73% 095")'(%;7*(%)1',8+%3+58()%3,(@'7%-+;,9@8'%^_`%!+48+)')% 8'48+)% 87,9#(% 8+-8'% 6+7#()'()% 5'")8(% +&'")% )'5;(4'7$% +8*"0+6S'7%C%6+7#2#C%="68,2$%C%0"&'6C#C%T",'")%1,+682>%

17(%0+73'+7%',%17(%+71&S'+7>%A+S'+7%]'46'7#"%.,+%6"5+@+'%*'"8:$%17,%3+6+%-+*(#'63+%&'8+'-%"438')>%

2002

T,>%X%

?-:"'$ @6#A$ !(-,-!0$ '."7$ !'(9'#$ #+'+*3'#$.'(.*97/$:-!:47B"'"$C-8+'(+-$D'+)097> G+898"$% 1+)% '&%A+7,+1+46'(% &4+'8:% ;"4'1(_JB"6+)')% \+6",')f% 0+,% 6"1(617,+*(% )7% &4+'8+')$% (% 0+;+,% 5+8(8% 1+'-%0,'(1)8"49#(>>>%g&%7-9)%",0*9)%5+)8"4'(%0+;+,%3+4'% 6'"1(%6"4'18'$%#"'%J+-+73'6)'5M%8(1'+')%J0,+5;4'+')M%7-9)% 1,+687)>% !"8% % *",8'1+4'(#'% 6+7#(#(% ="68,(% 0(5'6+689$% Jh'"87*()M%*'"&;78')$%#+7%;7*(%)7-4+67(8+)>>> ?+)1+'S'+*(5"$% 1+0% 6(,'68% 6")70+,.8'% 6")*"'1()% 1(617,"6='#()%)"6+5'")S'(%5+)8"4'7'$%+71&S'+7)'+)%0"&'6'(#(%1,+68(%-+)8+8+)%87,98:%;<8'%)74'3%%[*>%P(6(%*+,-'6"$%8>.>%%XW%5>%U%+,89#+68%-,'"%,"4#"H(%+71&875:%-+)8+8+'% 87,98:% @"598'>% % F(4% 1+)% &'(% -,'6='-(% -+')(5+$% 8+S'+7% 56+7!+$8"+',7$.&'!7$'+#"4'2-$"209'$.74:7&+"$ 6(,+'%&+4'+%)+*'*+40.;9)%',%M\+6",'(f%)8+8.8'%-+)8+87)%'1'% ij%+71&8:%.,+%-+*(#'63'e%67(%B7;+S'+7)%+71&875:%6+7;7!+4<$=$278"!=9=$:4'!+<> A+'-$%;<8"68%87(5"8%-4+67(8+%-498(8'%="68,2%',%1+','+#+- #'% )8+8'6'+'% -,(#"187()')% N"0'5'6(% 1+46(% H(6"Y% % 87(5"8% 5"$%',%0"&'6'+#+5"%T",'")%1,+68">%F+'-%8'1%87(%5"87%%0"- #+7%;7)%6";"%]'46'7)$%(%8+,1'5%k,+61H7,8+)%-,'"%G+'6(_% &'6'+#+5"%1,+68"%-+)8+8.8'%B-(,8(%,<5+'>%[+4'+%-4+67(8+)% T"C)'3'4'6I%C%")5I%*",)4'6'61+'%;+60(%)-,I)8'%(-'+)%6<8'48+)%^;<)'5+)')%G'60+73(%8'48+)`$%(%7@%Z+4'(#(%8'48(%a%6+7- 0'"6()%-,(;4"5+)>%T"%*')()%'09#()%8'61+%5<):%)()8'6"'>% #+)')% ="68,+)>% Q15",39)% ',% ["'5'6.1&S':% 3+8*9)% 87,9#(% ]'46'7)%4+;+'%)7;8'47)%5'")8+)$%',%&'8(%6","'198:%-+5',&8'%> 8+-8'%-+3,'60'695')%8,+6)-(,8(%+&'5')>%T+7#+)%;"60,+)')% E$:-20&$!73()-$=D*)7!2"!+'$.4',-DA$.'4-4+6+)$%7@;+'38+)%bccc%5>%+8)-'60'%&'+)%'09#+)$%8'1%3+'4+$% 1+0% #+5"% 6"7@d1)7(8+% 5"0@'+3+$% +-';<0'6+68'% ]'46'+7)% :-$"209'$.4"7$5'&+-9-$+"&+-> R94%49&:%)8(1()>%B73";98+%-+)8+8.8'%8'1%-+8C%8'482$%(% ="68,(% ",0*'6I% 8<,'6I% 1(5-(/'='#2>% T"+1="687(8+$% 1+0% 3+58+% % ',% +,=\'8"18<,+% ]'46'7#"% -,'*+4(% 0",98'% 8+,-7)+*.- 7@;+'38'% -,(#"182% 3+4*(8+% -,'*+S'(5')% '6*")8'='#(5')>% #"$%',%;<8'6+%'&)+73(8'%,"4#"H(%8"'1'+57)%-,'*+4757)>%F'8+'-% ?",6+'% -+8*',8'68+)% 6+7#+)% 0"8+47)% 5'")8(% -4+6+)>% R+3+4'5"%)7@4730.8'%8+'$%1+)%-",%&'585"S'7)%;7*(%)717,8+% ;+,%;+60(5+%)7,+)8'%'6*")87(8(#2$%17,')%6"5(190+5+)% )"6+5'")8.#">%D,S'+7% 1+4*:% 6","'18:% )8+8.8'% +71&8:% -+)- @"59)$%67(5()%5(1")S'(%C,"638:%&'(#"%*'"8(#"%-,+5(8+8:$% 6")% #'"% 7@3(&% ,"4#"H2$% -+)49-)% #(% .-+8757)>%A"61+% 3:%-+,12%)7%*+60"6)%1+)1+0(5')%',%"1)-4(+87(8:%#C%1+'-% -,'-+@'68'$% 1+0% 6"% *')1+)% )"1+)'e% '6*")87(8(#+'% % "43'+)'% 1(5",='6C%(;#"182>%A'1'7()'$%1+0%#+7%1'825"8%&')%(;#"18+)% 3,(;7(6'&1+'$%+68%C)'3.8(%@"59)%3+;+4'71(%6(,'%-+)8+8.8'% -,+09)%*"'18'>%

2009: 03

34


?-:#$47:47';"!"#$)'"2,(-$FGHA9A$,7+A$.&'ne teko Neries upei? ]')+)%0"&'6.)')%1,+68+)%-4+67(8+)%1+'-%@+4'(#'%,"1,"+='69% #7()8+$% ;")'0,'"1'+68'% 67(% Z',5<6:% '1'% -+1'4'5(% C% ["&1'6I>% l"1,"+='69% /(6+% 8+'-% -+8% 87,9#(% 8I)8')% -",% h71'&1':%+'1&8I$%#7638')%)7%A+7,+1+46'7$%(%@"5'+7%a%%)7%]'63'(%-+,17$%',%F+,(4'6'&1':%&4+'8+')Y%8(1'"%8,.)%@+4'"#'%-(4'+'$% J)+73+68.)M%*')2%5'")8(%="68,'6I%0+4C>%['2%'09#2$%5+6+7$% 575)%-+*.1(%,"+4'/7(8'>% I4$ J'&"-9-$ .'(."-$ 47':47';"!09$ K-!-9$ .&'!(-+'$#+7"D+"$47:47';"!1$=4'!D</$:')"!7#> ?+7-.#"% 3+4*(8+% C,"638'% 1+*'6")$% ,")8(,+694'7)>>>Y% 1(61,"S'+'% -,'"% % Z',576:% 8'48($% 17,% &'7(% 5"87% C)'1<,7)'% ',14+*'5(% ;+/9>^_`>% A"6% 87,9#(% +8)',+)8'% 1+*'69% +,% +4+7)% ;+,+)%^M!'/(6:%)496')f%O%E%l"0>`>%F+*'695)%;7*(%675+8.8()% *'"8()% &4+'87()"% -,'"% Z+4'(#($% (% 8+'-% -+8% ',% -9)S':#:% ^0+;+,% !+48(#(`% 8'48(% -+)8+8:>% !"#"$% ["&1'69)% &4+'87()"% )'<4.8+% C,"638'% 5"=\+6'6C% -+1'4'52% ^H76'174'",':`$% (% *',&7#"% a% +8,+1='(62% *+'1+5)>>>['% '09#+% #+7% #7,'0'&1+'% C8"')'68+$% 8'1%&'"1%8'"1%-+1(,"37(8+%"6",3'#()%8+7-.5(%)75"8'5+')e% *+60"6)%-",%H(68+67)%4"')8'%8'"1$%1'"1%#(%678"1+%1+)1+0+>

P(1':%1(61,"S':%8",5'6:%69,+$%6")%)+*'*+40.;9%6"d6+6)7()%C3.*"60'6'5(>%R+;+,%8'1,'6+5+$%+,%;<8:%6(,'6S':% -,')'098'%-,'"%&'(%-,(#"18(>%]')+%5"0@'+3+%-+,"638+$%3+4'5+%0,2)'+'%)1"4;8'%+71='(62%'6*")87(8(#+5)> ?'".$J"64"+7$=$+'"/$:'2$(.097$'+#"4'#+A$.&62(4"(-9'!B"A$-397:+A$> h+;+'%8"'3'+5+'>%F+0+63'%)"/(6'69%*+60"6)%+5-4'8709%0'0"49$%-4<07,'69)%C,+63()%-+6+70(#'5+)%;<8:%,+='(6+4'+7)'+)>%!"%8($%#2%3+4'5+%@'"52%67'58'$%(%-+*+)+,C%*94% )75(687(8'>%G+6%+8,(0($%-4<07,'6'+'%)8+8'6'+'%E%-",)-"18.*'%),'8')>%

P':'&30:",7$ '."7$ )"#(-,7!"!"-$ +4'!#.-4+-$.4-3&7,<N$I4$"8$+":4A9A$FGHA9A$,"7#+-$C7!74'&"!"',7$.&'!7$'+#"4'2-$D47"+-9-$+4',)'9'(#$ "209'>$ ?'".$ 3()-$ .&'!(-9','$ )*#+*+"$ ,"7#+-$ ;7!+4-$+4'!#.-4+<> N,"'8(#(%8,+5*+#+7)%+8)',+0(%'09#+%+8)',+0(%1'"1%+61)S'+7Y%-4+6+*(5"$%1+0%="68,'69#"%5'")8(%0+4.#"%8,+5*+#7)% *+@'7()% -(% @"5">% ['7(% 5"87% )*+,)8(5+% 8+'-% *+0'6+5+% h'(6(%'09#+$%1+0%5'")8(%="68,"%8,+5*+#7)%#7098:%'&)1',8'695')%)24.3(5')$%6"83'%8()"%/(6()"$%17,%-',5"6.;9%8"'Ar nebuvo svarstoma, kaip prieiti prie pa- 1'+5+%-9)8'")'"5)> B"-#$(.0#$)'D-#> T+$%5")%-,+18'&1+'%6"87,'5%8(1':%-9)S':#:%/(6:$%17F,+68'69%-,+098+%;"8(67(8'%VWXW%5>Y%-4+67(8+%)7-'4- ,'(5')%0+,%',%%8,+5*+#:%;<8:%3+4'5+%-+4"')8'>>> 8'% 8'1% -+5+87)$% (% *94'+7% 0+,;7)% )7)8+;0.8'$% 1(4% % -,(#"182% A'")+$% 6"87,'5% E% -9)S':#:% /(6:% C,"63'5+)% ',% 8(4'+7% -+8(;74'6)$%;"8%)(*'"85"S'7%8+'-%6";7*(>%R+;+,%*'"6'68"- 4'"1+% (-'% ="68,(% -,(;4"5+$% 17,'2% ;"68% '&% 0+4'")% '&)-,")% 4')%;<0+)%-,'"'8'%-,'"%7-9)%3+498:%;<8'%67(@746':%-+607):% N"0'5'6(%-,()-"18(%,"1(6)8,71='#+>%G+6+7$%1+0%'43+'6'7'% C,"63'5+)>%D81,"'-1'8"%095")C%E%8"6$%17,%;"8(6+)%6+8<,+- 5'")8(% ="68,"% +8)',+)% 0+73'+7% *'"8()% ',% 8,+5*+#7'$% ',% 1'4'+'%+-)'@"40'6+$%1,+68'69%8+,)'%C3.#+%+68,2%1*9-+*'52>% 8(5)%8,+6)-(,8(%-,'"5(695)> L'#$8'3&-!"8:'#$.4"09",'#$.4"7$(.0#$)'D-#$ &0,0/$:'2$(.0$2'3'4$'+4-2-$$:'".$,7&"-4';"9-#$ D4"-)*#M$,7#$9'$!7#"!'(2-9',$"4$9-#$!7,'+-,N$ I4$*4'$!(,'+*+"$:-!:47+6#$O74"7#$)'D-#$47'!"mavimo terminai?


DIZAINAS ::,%+.9,+'-%32#,2-%&+.;+(4-%<,=>% DRAUGIŠKUMAS APLINKAI

Q:-&-D"8:'#$)-!"-#$:',3'4*#N%!"%+;"#(69)$%+1="687(#+5+)% *+60"6)$% "6",3'#()% *+,8(#'5+)% ',% 8+7-.5+)% ;"'% 5"0@'+3:% -+6+70(#'5+)>% T'"1+)% 4.3% ',% 6")'3'6S'#+$% 1+0% 8+7-.8'% ,"'1'+$% 8+S'+7% -+3,'60'6')% 14+7)'5+)e% +,% C5+6(5+% 8+7-.8'% 6"% 1(5H(,8(% ',% -+8(375(% )2)1+'8+O%P71%*+60"6)%-,(="0<,()%E%#+7%6"%67(;(07)%1+)0'"6')%-,+8'5+)$%;"8%8'1,+)%+8)'-+4+'0+*'5(%)"+6)+)>%['7(%-(@'<,'7%)+68"=\6'69)%C,+63()%',%1",+5'1()%3+5'68(#+'%3+4'%-+)'<4.8'%6"5+@+'%6+7#(*':$% 8+S'+7% 4+;+'% )*+,;<)% .,+% ',% *+,8(8(#:% -(,"'1'+'$% C-,(S'+'$% 4<1")S'+'>% g&% -',5(%@*'43)6'(%8(1'"%6"+-S'7(-'+5'$%(%'&%8'1,:#:%E%C)'8*',8'6I%',%)761'+'% 1"'S'+5'>%B-"='+4')8+'%#+7%C,(09$%1+0%"H"18.*'+5%-('4)'7'%',%+8)'-+4+'0+*'57'%7@8"61+%VVcaVjc%4'8,:%8+4-()%*(6'()$%(%#"'%*')%8'"1%'"&1+'%icc%4>>>% F+'-%3+,'69%)+76+%3+4'%;<8'%6"%-,+;+63'$%(%1(5-+18'&1+%',%8+7-'>>>%D,% 1(5H(,8'&1+'%#+7)'59)%+8)')+1I%6+8<,+4':%8,(-'1:%5"0'"6()%3,'60:%',% ;+40:$%17,'7()%8+'-%5+4(67%4'")8'>>>%F+5%0+4'68'%*(6'()%1+5;+,C%C%J&'482M% ',%J&+482M%/(6+)$%#"'%8+'-%-7'1'+'%*"'1'+%3+4'63()%*90'6'5(%)')8"5()>>>% A+S'+7% +1'*+'/07$% #(3% )7*",)8'% *')2% +8)+1(5.;I% *+,8(8(#7'% 8+'-% -+8% ;<8:%6"8"')'63+> R+,%*'"6+)%4+;+'%)*+,;7)%+)-"18+)$%17,')%'1'%&'(4%6";7*(%'8'6%+1="687(#+5+)%E%1*+4'd17(8+%)+68"=\6'69)%C,+63()%-,'"@'<,+%',%+-8+,6+*'5+)$%17,C%3+4'%7@8'1,'68'%8'1%@'6(5'%3+5'68(#+'>% n1(4(3'&175+)%E%6"%8'1%'&8"14':%8+7-.5+)$%;"8%',%6+8<,+4'()%3+58()% -(#<S'+'% *(6'()% 1+5;+,.#">% R'/+'6",'+'% ',% 3+5'68(#+'% -,')8+8(% 1(4"1='#+)$%17,'()%+81+,8(#+%',%'68",-,"87(#+%3+58()%H(,5+)%;"'%-,(=")7)>

!"&-!+-?%3+,@+-%#2(&'-%<,)%A(+#&A'(!2%B(,"%.+,#2= A2!2?%1+.,#!2CD%

mm%DGZgDQB%gTAnlPnlU%RgoDgTU%gBAUlgPUPn%]UTgUB% FDG!DlgU%n]UhgQKgPD%plD%]gnTD%RgTDGg[FgDQBgq%gl% rRUGgDQBgq>%BQ?lDAgGDB$%FUFB%AQlsAq%!tAg%AU!QhDB% ]UTgUB%FDG!DlpB$%?nl%?DBADlQUBgQB%?nTFgDBRn[gGA% GnAq%?DBgFngAs%lDRgFDhgDge%TQU%NlgnZADg%DABFglAUB% BADTRDlAgoQUAUB$%gAgT%kQTFKgUTDhgUB%oUTUB$%FQl% DAhgnFDGUB%ugNgnTUB%?lUKnRtlUB$%gFg%BAghgTNUB$% ?UnAg[FUB%nlR]sB$%FQlgUPn%AUB%?DvgUB%?lUKnRtlUB% ]glBAD%GgBAgkgFQUADgB%lgAQDhDgB>>> [gDTRgnT%PDQ%gl%BQTFQ%?DAgFsAg$%FDR%]gnTUPn%?DADh?UPn%]UTgUB%gl%AQDhnAU%rlDTND%?lDRsAD%GUTAQUAg%AgF% [n[AUPU%Rn[gGAGnvgU%?D!DgNUPn$%U%RDl%?U%Rn[gGAgnB% GnAq%E%[gDGn%lgTFUB%BnNGnTAn%gGAD%gn[FUAg%gTRg]gRQDhQGU%gl%]gB%RlwBgDQ%nFB?nlgGnTAQUAgY%?glGgDQBgD$% BQ%B?Dh]D$%U%]shgDQ%E%gl%kUlGD>%hQgNg%KUhDTgU%!gUGUl-

V>%N+5>%JF+40"L"'M>%%b>%G+'&.87*+)%UTU%^3+5>%FzK`e%7@8"61+% -+*',&':%-+4'")8'%*'"62%^&+48+)`$%07%^&'48+)`%+,%8,')%^1+,&8+)`%1+,87)>% F(1'+%*+60"6)%8"5-",+8<,+$%67,(0(%)-+4*+>%%%i>%](6'+%Jk',)8f$% 3+5>%Jg0"+4%B8+60+,8M`>%y>%JB(4(f%^3+5>%JN,(\"M`>

kg[FUB%kUlGq%BDTAnKuTgTsB%FnlDGgFUB%FUhnFKgPD$% FQlgw%PgB%BQFtls%J]ghhnlUp%!UKuM$%?QgFgDg%ghgQBAlQUPD% [r%htZr>%TQUBDgFq%BADvgDFDG?gq%kUlGq%gAgT%kQTFKgUTDhq%RgoDgTw%TQFUTFQlD]U%BAghgTND%gl%?UnAg[FD%BAghgBAgFD$%U%AQU%GnAQ%BQFhnBAsPxB%?DBDQhgTgB%BADAp!q% !QGDB%NDhQAgTDg%rAngBgTU%BD]UAg[Fw%]UTgUB%FDG!DlgU% nGDTKg?DKgPw>>>% VWWy%GnADgB%FUG?DTgPD%JRQlD]gAM%?lgBADAs%?u>% BADlKFU%FUhnFKgPw%JBADlKF%VM>%?lDTKtoq%RgoDgTU% FUlgksPDB%Tn%AgF%BQFtls%rBgGgTAgTw%RgoDgTw$%!nA%gl% ?DAngFs%]gBg[FDg%TDQPw%]UTgUB%FDG!DlgU%FUTKn?KgPw$% FQlgw%NnlgDQBgDg%DAB?gTRsPU%ADlBg%!DhRDg%?DADh?UB% KnTAln%?DBADApAUB%%]UTgUB>>>%RgoDgTU%D?Z]DhNgTgTFDg% gl%FlgAgFDg%TnTQBAUPU%BAn!sAgB%FUG?DTgPUB%RlwBD% rNp]nTRgTAg%[r%Tnr?lDBAw%RgoDgTU%B?lnTRgGw$%U%?DAg% FUhnFKgPD%BQBghDQFs%GghZgTg[FU%?U?QhgDlQGU>% FUFB%plD%mmg%DGZgDQB%]UTgUB%FDG!DlpBO%RDl%PDQFnBTgB$%hD!Dg%gTRg]gRQDhQB$%BDFpvgDQ$%nNUgBAg[FDB>%

1

BDTAnKuTgTsB%FnlDGgFUB%gl%rlDTNUB%lgTFUPn%DFg]DgoRg%kQTFKgPUB$%nBAnAgFUB%gl%AnKuTUhUNgPq%BgG!gUos>% NDGgTAUPDg%?lDRsPU%FQlAg%FUG?hnFBgTnB%]UTgUB% FDG!DlgU%FUhnFKgPDB$%FDlAQ%BQ%BDTAnKuTgTn%rlDTND% gl%FnlDGgFD%BgthpRDGg%]DlAUAUPDGB%gl%!DhRQB$%[]gnBAQ]QB$%AnFBAghx> RgRZgDQBgUPn%gl%B]Dl!gDQBgUPn%BDTAnKuTgTsB%FnlDGgFUB%gl%rlDTNUB%?DlURUPn%gBu%klDTFkQlAn%?lgn% GDgTU%!Q]U%r]DlRgTAUB%B]Dl!gDQBgUB%[gQUhDgFgTgU% ]UTgUB%FDG!DlgU%AnTRnTKgPUB>%PDB%Tn%AgF%?lgBADApBgG BgGn$%!nA%gl%?DDTDhgoQUBgGn%?nl%AlgB%E%RlDQNg[FQGU% D?h D?hgTFDg$%RgoDgTU%gl%AnKuTUhUNgPq%E%AnGDB$%r]DglgDg% DAB DABgFDlAUPDTvgDB%[gUBn%AnTRnTKgPUBn>%[rFDlA%Z]nh4

NgD NgDGn%?nl%RlDQNg[FQGU%D?hgTFDg%?lgoGx>

2009: 03 200

36

3

b


5

6

P'.4'#+'#$)-!"-#$:',3'4*#N%J?+-,+)8+)f%E%6","'&1'+%J-,'5'8.*7)M>%N,"'S'+7%+8*',1&S'+'>%D8"'8'")%*(6'()%1+5;+,.)%.,+%-+8(37)$% *')+-7)'&1+)%',%)75+67)$%S'+%+1="687(#+5'%\75+6'&175(%',%'68"3,+='#()% +)-"18+'>% A(1'+5"% *(6'()% 1+5;+,.#"% 6"-+)'5"8+% 5+@+5"8')$% #+7S'+)'% 1(5H(,8'&1+'% ',% )+73'+'% 6"C3+47)% +,% -+3.*"6I)% @5(37)>% R'/+'6",'+'%',%3+5'68(#+'%-',5"6.;I%8"'1'+%+'&1757'$%*')12%+-3+4*(#+%'1'% 5+@'+7)':% )57415"6:e% -,+0"0+68% *(6'()% 1+5;+,'(% '&-4+6+*'57% ',% ;+'3'+68%8"=\6(4(3'6'+')%)-,"60'5+')>%R,+73'&175+)%+-4'61+'%8+'-%-+)',"'&1'+%-",%*'):%)(='+4'6'(%)8+87)(%,';:%678,.6'52>%r)'3'4'6'5+)%C%1'"1*'"6()%+5@'+7)$%4.8'")$%)8+87)($%3,7-9)%-(,"'1'7)%-+0"0+%H(,57(8'%',% @5(6':%C-,(S'7)$%-,')'0"0+%-,'"%"6",3'#()%'&8"14':%8+7-.5(>

W>%JG',,(,L+44M%^3+5>%JR7,+*'8M`> Vc>%Jb60}~((,M%^3+5>%JR7,+*'8M`> VV>%JB8+,=1%VM%^3+5>%JR7,+*'8M`> Vb>%J?4+6%!M%^3+5>%JF"7=(M`> 9

7

Vc

11

8 j>%JB7-",6(*+M%^3+5>%JR(,6;,+=\8f`> X>%JG'5(M%^3+5>%Jh+7H"6M`> {a|>%J?7,+]'0+M%^3+5>JR7,+*'8f`> R!2")"2('&(#$ #.'N$ ](6'()% 1+5;+,.)% #+7% 8+-(% )*"'1+8'6375(% (+/"$%17,%593+7#+5+)'%*+60"6)%-,(="0<,(5')%',%*.,+7#+%1<6(%1748+)>% v'+% ,78'62% -+1"'89% ,'87+4+'>% ['% 8"60"6='#+% +8)-'60'% 6+7#2% -(@'<,C% C% -,+;+632>% T")% -,+;+63+% E% 8+'% "5(='6')% ',% d/'6')% 1(5H(,8+)$% 17,C% 3+4'5+%-+)'"18'%)1.,7)%-+1+61+5+'%4+'1(%*+60"6)%-,(="0<,(5)>%P"'% *',87*9%-+3+4%&'7(4+'1'6'(%'68",#",(%0'/+'6(%)="6+,'#7)%.,+%-+3,'60'69% ;"60,+*'5(%",0*9$%8+'%*(6'()%1+5;+,.)%'&)1',8'6+'%'68.57)%',%'60'*'07+47)>%%%%%% A(1'+5"% *(6'()% 1+5;+,.#"% 6"7@8"61+% -+)')8+8.8'% )71<,'6I% *(6'2%+,%)8'4'632%-,+7)87*I>%v'+%)*+,;7%;"60,+%+85()H",+$%8(094%#+5"% +8)')-'60'%1(5-4"1)'6'+'%)8'4'+7)%',%0'/+'6(%)="6+,'#+'>%R,+73'&175+)% +-4'61+'%8,+6)4'7(#+%*+,8(8(#7'%6"-",4"618'%4+/0()>%]+60"6)%-,(="0<,:% *',8'5+)%,'87+47%3+4'%4"63*+'%'&*',)8'%C%H"8'&2$%+)5"6'6':%-(,"'1':%'&+71&8'6'52%',%%;"+8(0+','&12%*+,8(#'52>%g60'*'07+475+)%',%-,'*+875+)%3+4'%% 4"63*+'%'&*',)8'%C%-+-,+)S'+7)'2%"3('/52>%%

Vb


13

Vonios kambario koncepcijos.# 9+*=)&# :*(.*(4# .*(# ?&'(&/# .*%<*+A/#<6?&#7(.#?(,7*4#.6+#/7&?(#/7*'5*+7('=#;+*6/76?=4#.:&W,7*/#(+# 56-&#;*',:=8#X(*'5(,'#;&$(C+(/#P#-(6&:*(.('P#?&'(&/#.*%<*+P#A+*#*.(?*(W5$(*(# T&:(/7('(/8# U*'7,ST'('=/# P+*'0&/# (+# .,+*%(.&/# 0*%('(*(# *7:(,.*#?(/#+,(.-%('0,/'P#?*(5%,'P#('/;(+6&)*#,+5?=/#W&'*?(%&#(+#B6'.S()># /;+,'5(%6/8#@&.(&/,# .&%;:,./('=/,# .&:,.S()&/,# ;*7,(.(*%&/# (+# %,5$(*0>4#*;-?(,7(%&4#/;*:?>4#*./,/6*+>#/7(:(/7('=/#+,.&%,'5*S()&/8# 9*;+*/7*(#5(W*(',+(/#;*/(7,:.(*%*/#/6.6+7(#',#*7/.(+&#0*%('(&#5(W*('"4#<,7#;*/(C:A7(#<,'5+"#.&'S,;S()"4#(+#5*$'*(#'6&#.C+=)&#;&$(C+(&#;+(.:*6/&4#*+#(+#.&.(,#*.S,'7*(#<6/#/65=7(#.*:<*'7#(+#*;(,#5+*60(-.6%"# *;:('.*(8#@&.(&/#.&%;:,./('=/#?&'(&/#.*%<*+(&#.&'S,;S()&/#;+(/(5=)&# ;+(,#<,',#5(5$(*6/("#?&'(&/#.*%<*+(&#7+*'/B&+%*S()&/#(-#I#;(+%(*6/(*# I#6$5*+&#.*%<*+(&#P#*7?(+"4#&#?=:(*6#I#(+#/6/(:(,)*'D(*#/6#%(,0*%&)&# ,+5?,8# Y,',# 9T8# U7*+S.*/# ;(+%*/(/# 5,-(%7*)*%,# 5,-(%7%,7A),# ?&'(*/#/(C:=#/7*7A7(#.*%<*+(&#?(56+A),888#@*(#*7?=+=#?(/(-.*(#'*6)*/#-(&/# W&'&/#;:*'*?(%&#0*:(%A<,/8 ZL8#\d(%&^#N0*%8#\]*6B,'`O ZJ8#\ef&+#U7*+S.`#N0*%8#\ef&+`O ZF8#\g5(7(&'#[GG^#N0*%8#\!,6S&^O

14

ZL 15 Z[8#\],00,+*^#N0*%8#_:*%('(*`O Za8#\9(*77&^#N0*%8#\!*:5,b,(`O Zc8#\1*'/*%6+*'&`#N0*%8#\1*'/*^O

Vanduo. !"#$%&'()*(#+,(-.(*#/,'*/(/#0,+*/(/#1234#5*60#*(-.('7(# ',+,(.(*8# 9*0*:(*6888# .*5# (+# .*(;# ;*+*5&./*:(*(# 7*(# /.*%<=7>888# (+# ?(/# 5*+# /.*%<*8# @A+(%*(/# '6/7*7A7*4# .*5# .&%B&+7(-.*(# .C5(.(*(# )*6D(*/(4# .*(#)>#.C'*/#<C'*#*;/,%7*/#E#FGH#?(567('(&#*%$(*6/#$%&06/#I#E# JGH4#&#;*0A?,'K/#I#E#LGH8# M=%,/A/# ?*'5,'(6(# ?&'(&/# .*%<*+A),# (-# ;(+%&# $?(:0/'(&# :A0# (+# '(,.&#'*6)&#N'&+/#,:,%,'7*+(&/#7*6;A%&#.6:7C+&/#5*+#:*<*(#7+C./7*O4# 7*D(*6#(-#,/%=/#.,(D(*/(#;&$(C+(/#P#-P#:*<(*6/(*(#Q,%=),#;*;:(76/P#)6'0('P8#R(/#:*<(*6#?&'(&/#.*%<*+A),#*.S,'76&)*'7#P?*(+(6/#*7/(;*:*(5*?(%&# (+# ;&(:/(&# /S,'*+()6/4# 0*%('7&)*(# ;+(/7*7&# /*'7,ST'('K# P+*'0"4# ',# 7(.# ,B,.7A?(*(#7*6;&#?*'5,'P4#<,7#(+#(%(76&)*#P?*(+(*/#(-#0*%7&/#*7=)6/(*/# B&+%*/8# R*+7&7&)*(# 0*:(# ;*/(+('.7(# .&:,.S()*/4# .6+(&/,# (-# %*(-A76?># (+# 56-&#0*:?6D(>#7,.*#',#;*;+*/7*#/+&?=4#<,7#.+,'7*#?*'5,'/#.*/.*5*# *+# 7(,/(&0# :A)*8# U6</7*'S()*# 7*%;*# (-.*:<('0*# (+# 5('*%(-.*4# .,(D(*'7(# /*?&#B&+%*/#(+#;+(/(7*(.*'7(#;+(,#.(,.?(,'&#('5(?(56*:(>#;&+,(.(>8#V.?,;(*'7(#(+#*7/.:,(5$(*'7(#/*?&#%(/7('K#,/%K888 # ### 2009: 03

38

17 ZF


R&.(,7()&/#B,5,+*:(',(#7+*'/;&+7&4#/7*7A<>4#6+<*'(/7(.&/# %('(/7,+()*(#NYdRYUO#(+#M*+'(&/#/7*7A<&/#*/&S(*S()*(#P?,56/# \@?*+(&/t/6<*:*'/6&7&/#/7*7A<&/^#.&.A<=/#$,'.:"4#;(+%*/(/# <*'5&%*/(/# /,+7(u.*?(%*/# <6?&# *7:(.7*/# 7*+;7*67('=),# ;*+&5&),#\Yekv2GGw^8#X(/#$,'.:*/#(-#'*6)&#P?*+5('&#/?*+<(*6/(6/# 7?*+6%&# */;,.76/# (+# '6/7*7=# ,.&:&0('(6/4# ,.&'&%('(6/# (+# /&S(*:('(6/x.6:7C+('(6/# +,(.*:*?(%6/4# .6+(,# A+*# /?*+<C/#',#7(.#?(/&%/#/7*7A<&/#(+#',.(:'&)*%&)&#76+7&#C.(&# -*.&%/4#<,7#(+#?(/6&%,',(#*;/.+(7*(8# !(7*(;# ',(# *'./7,/'=/# 0*'*# %(0:&7&/# ;*/7*7># $,'.:('(%&# /(/7,%&/4# 7&.(&/# .*(;# \7*6;(&/# ,',+0()&/# '*%*/^# *+# \o32# ',67+*:6^4# MnmY# /,+7(u.*7*/# *;(<C5('*# /7*7A<&/# ;+&),.76/#7?*+6%&#;&$(C+(68#@*%#+,(.(*#P?,+7('7(#',#7(.#.(,.# ,',+0()&/# /6'*65&)*%*# ;*/7*7&# ,./;:&*7*S()&/# %,764# <,7# (+#.(76/#+&5(.:(6/4#7&.(6/#.*(;y#(-7,.:(>#(+#,',+0()&/#/6'*65&)(%*/# /7*7A<('(># %,5$(*0># 0*%A<&/# ;+&S,/,z# # %,5$(*0># ;*7?*+6%*/# (+# (:0**%$(-.6%*/z# *;:('.&/# *;/*60&/# (+# 7*+-&/#;&?,(.(/z#7,ST'('=/#;+(,$(C+&/#+,(.*:*?(%*(z#5,%&'7*?(%&#(+#;,+5(+<(%&#0*:(%A<=/#/7*7('(&#0A?*?(%&#S(.:&#%,768# !*5# /7*7A<&/# ;+&),.76/# <C7># 0*:(%*# P?,+7('7(# ;*0*:# -(6&/# +,(.*:*?(%6/4#/7*7A<&/#;+&56.7*(#76+(#<C7(#/,+7(u.6&7(#;*0*:# iYk#NR&.(,7()&/#('/7(767&#/7*7A<&/#(+#*;:('.&/#iYk#,RO#iU3# ZaG2c#*;:('.&/#*;/*60&/#5,.:*+*S()"8# \!*:5,b,(^# I# ;(+%*/(/# g6+&;&/# ?&'(&/# .*%<*+(&# ;+&56.7># 0*%('7&)*/4# /,+7(u.6&7*/# ;*0*:# iYk# \!*:5,b,(^4# 0*%('*'7(# *6.-7&/# .&.A<=/# 5(W*('&# ;+&56.76/# ?&'(&/# .*%<*+(6(4# 7*;&# ;(+%")"# R&.(,7()&/# (+# g6+&;&/# .&%;*'()*# -(*%,# /,.7&+(6),4# .6+(&),# <6?&# *7:(.7*# (-/*%(# ;+&S,/># *'*:(W=# (+# 0*67*# *7(7('.*%*# iYk#e;:('.&/*60&/# 5,.:*+*S()*8#U=.%('06/#/,+7(u.*?(%&#+,W6:7*76/#:=%=#-(&##g6+&;&/# +('.&/# :A5,+(&# '6&/,.:(# ;+,.=/# $,'.:&# ?A/7A%&# u:&/&u)*# (+# /7+*7,0()*4# 7*(;# ;*7# 0*%A<&),# '*65&)*%&/# %,5$(*0&/8# R(/&/# \!*:5,b,(^# ?&'(&/# (+# 56-&# ;*5=.:*(# A+*# (-# [4c# %%# ;:(,'&x,%*:(&# :A5('(&# (+# ZGG# H# 0*%('*%(# (-# '*7C+*:(># $*:(*?>8# R&.(,7()&/# .&%;*'()*# /67,(.(*# [G# %,7># 0*+*'7()"# ?(/&%/#/*?&#?&'(&%/#(+#56-&#;*5=.:*%/##I#-(/#B*.7*/#:*<*(# /?*+<6/# (+# 7?*+6%&4# (+# (-:*(5># ;&$(C+(68# Y,# 7&4# \!*:5,b,(^# ;+&56.S()*#;*/(<*(06/#'*65&)(%&#:*(.6(#0*:(#<C7(#ZGGH#;,+5(+<7*8#9,+5(+<(%&#;+&S,/&#%,76#',+,(.(*#*7/.(+7(#;:(,'&#(+# ,%*:(&4#.*/#5*$'*(#<C7('*#;,+5(+<*'7#.(7*/#%,5$(*0*/8#9&# ,./;:&*7*S()&/# \!*:5,b,(^# ?&'(&/# (+# 56-&# ;*5=.:*(# (-.*+7# 0*:(#<C7(#;*'*65&7(#;:(,'&#0*%A<&),8#9*:A0('6/#\!*:5,b,(^# [4c#%(:(%,7+&#;:(,'&x,%*:(&#:A5('(&#0*%('(6/#N?&'(*/#*+<*# 56-&#;*5=.:6/O#/6#*.+(:&#?&'(&%(/4#*.(?*(W5C/#;:(,'&x,%*:(&#;+&56.7>#*;:('.&/*60('(*(#;+*'*-6%*(8#V?,+7('6/#7&.(6/# .+(7,+()6/4#.*(;#;(+%('=/#,',+0()&/#/6?*+7&)(%*/#0*%A<&),4# 56)>4# /6.,:(*'D(># \-(:7'*%(&# ,B,.7"^# (+# +C0-7=)(%"# N+C0-7C/# :(,7C/O4#(-/.A+(%*/4#;:(,'*/x,%*:(/#A+*#0,+&.*(#;+*'*-,/'(/# 6$#*.+(:&#%,5$(*0*/8# !"#$%&'&()*+ %,-&./.+ %(0#(12(3+ 454/6&(3+ &45$57(842-2(9+ \!*:5,b,(^# */&+7(%,'7,# I# 5*60(*6# .*(;# [GG# ?&'(># (+# 56-&# ;*5=.:># %&5,:(>8# X(# .&%;*'()*# A;*7('0"# 5=%,/P# /.(+(*# 5(W*('6(4# *.7A?(*(# <,'5+*5*+<(*6)*# /6# 7&.(&%(/# ;*/*6:('(&#0*+/&#5(W*('&#/765()&%(/#.*(;#\U&77/*//#e//&S(*7(^# Ni7*:()*O#*+#\9T&,'(f#M,/(0'^#NR&.(,7()*tl*;&'()*O8#!&%;*'()*#76+(#(+#/*?&#5(W*('&#;*5*:('P4#A+*#0*?6/(#',7#ac#P?*(+(6/#5(W*('&#*;5&?*'&)(%6/8#V5&%6#(+#7*(4#.*5#\!*:5,b,(^#5*60(*6# .*(;#wG#%,7>#0*%('*#*6.-7&/#.&.A<=/#?&'(&/#;+&56.76/#(-# [4c#%%#;:(,'&x,%*:(&#:A5('(&8#i+#5=:#/?*+<(>#;+(,$*/D(>8#!*5*'0(#,%*:(6&7"#;:(,'"#0*:(%*#ZGGH#;,+5(+<7(4#-(#%,5$(*0*#*7(7('.*#*6.-D(*6/(6/#0*%A<&/4#;*.*?(%&4#0*<,'(%&#(+# -*:('(%&#;+&S,/>#*;:('.&/*60&/#+,(.*:*?(%6/#(+#A;*D#7('.*# ,.&:&0('=/#<,(#7?*+(&/#/7*7A<&/#;+&),.76&/,8#

„KALDEWEI“ DIKTUOJA „GREEN DESIGN“ MADAS

\!e]Mghgi^#@e93#9ijdk3lk#gkj393U#R3mi3U#Vjemn3U#nedim@3lk4#Ugj@i_i!k3@k#9ene]#iYk#e9]im!3Uekn3U#Mg!]ejeoilp#iU3#ZaG2c8#R3!ig@il3U# !3!qYrU#Qgm!]eU#\@Reji3li#U@e@qYe^#!gisie#mkUiU@3RrlkUieU#mk3U@e@eU# R3!ig@il3U#U@e@qY3U#ij#mg!i]m3led3l3#@kj@3#Ug!@3jiklg8


!"#$%&#'!&#()*+,*+-&.#/(0$&123(%*( 4#+&05!(&$(4*!&6&165(4$&*4'57&8 TEKSTAS: VAIDAS NORKUS (IŠ MILANO) TEK 95)5/(:#6&+)5.8

1

2

X(7&#7*(#',/(7(.=)*6y#.*5#(+#d(:*',4#;*<*'5$(6/#/6%=7A7(#;=5*/#jA0&/#&+&#6&/7,4#%*',#;*/(,./#.+(W=/#7,%*888# @(,/*4# )(# ',;*/7,<(%*# ;:(.*# *.(%(4# ',7# (+# :*<*(# *.7A?(*(# 5*(+A5*%*/(/# ',;*%*7A/(# )&/# -,-=:(&4# 7*D(*6# /6;+*7*6# .&5=:8#m,/#(-?*$(*?*6#(-#](,76?&/#?(/#5*+#/6#6$5=7*(/#)6&5*(/#;,/(%(W%&#*.('(*(/8#d(:*',#.+(W=#76+(#.(7"#;*?(5*:"8# @*(# ',# 5(*0'&W=4# '6&/;+,'5(/4# ;*/%,+.(%*/8# @*(# ('/;(+*S()*4# /7(%6:*/4# ?,+7A<(># ;,+$(C+=)(%*/# (+# '*6)># (--C.(># ;+(=%(%*/8## !+(W=# d(:*',# %*',# /6/(+*5&# ;*7(8# 9(+%(*6/(*# I# %,7+&# /7&7A),4# <,7# (-# ;+*5$(># ',7# ',/6;+*7*68# ]*6.5*%*/# 7+*6.('(&# ;*%*D(*6# *'7# /(,'&/# .*<*'7P# 5(5,:P# /.,:<(%"# *;(,# 7*(4# .*5# \M&%6/^# $6+'*:*/# (-:,(5&# /;,S(*:># :,(5('P4# /.(+7"# d(:*'&# 5(W*('&# /*?*(7,(8# R=:(*6# -P# *'7# :*(.+*-7('(&# ;&;(,+(*6/#*7/;*6/7"#:,(5('6."#;*/7,<=)*6#;*+&5>#S,'7+,# jT&8# M(5,:=# )># .+C?*# 06:=)&# 7(,/(&0# *'7# $,%=/8# m,%&.*%*(4# (%.# .(,.# '&+(8# U.,;7(-.*(# $(C+(6# P# ',%&.*%*(# 5*:('*%"#7(,/"4#7*D(*64#%*'&#/6<),.7A?(*#'6&%&',4#-("# 7(,/"# /.:,(5=# ?(,'*/# *67&+(7,7('0(*6/(># ;*/*6:(&# 5(W*('&# (+# *+ST(7,.7C+&/# $6+'*:>8# n,+*(4# ;*(%/(%,8# Q,'0K/# .,:(/# $('0/'(6/#;*/.6<&%(/#;,+?,+D(6#(+#888#0+P$76#;*/((%7(#5*+# .,:(># '6%,+(>8# 96/K# :,(5('(&# 6$(%*# \M&%6/^# ('/;(+6&7*# 5(/.6/()*#:*<*(#)*6#5+*%*7(-.6#;*?*5('(%6y#\M(W*('*/#;,+# .+(WK^8#9*5(/.676&7(#;+(,#*;/.+(7&#/7*:&#\M&%6/^#/6.?(,7=# /6'.(*/?&+,/#(7*:>#5(W*('&#u0C+*/4#(+#)>#'6&%&'=#;*/(+&5=#:*<*(#P5&%(8 X7*(# _,5,+:,0'&xe++,5&# (+# _:&6# U;e# ;+,W(5,'7*/# j&/*+(&# d,/7('*# 7,(0=y# \i/7&+()*# <A:&)*4# .*5# .+(W=# ?,(.(*# .*(;# /7(%6:*/# *7/('*6)('7(8# M(W*('&# ;*/*6:A),# 7*(# A+*# *7/(7(.K# ;&+"# .*+7>4# &# '&?*7&+(-.(*6/(># P5&%(*6/(># ;+&),.7># (+# )65=)(%>4# ;*:(.6/(># $A%K4# *7/(+*5(%*/# /67*;&# /6# /6'.(*(/# :*(.*(/8# m,;*(/*'7# 6$0+(6?6/(># ;+&<:,%>4# <*:5># ;+*%&'=/# /,.7&+(6),# )*6D(*%*/# <+6W5=)(%*/8# !C+A<('0(# $%&'=/# ;+(/7*7&# (5=)*/# (+# &+,# 7?A+&# '&+*/# (-/.:*(5A7(# '6/;=)*%6%"# (+# T&%&0,'(-.6%"^8# \M,/(0'# d(*%(^# T&%&0,'

Z8#\1&%*0,#7&#d&'5+(*'^#N5(W8#U8#!6+ Z8#\1&%*0,#7&#d&'5+(*'^#N5(W8#U8#!6+*%*7*4#0*%8#\o*;;,::('(^O8 28#\9,*S&S.^#N5 28#\9,*S&S.^#N5(W8#M+&+4#0*%8#\o*;;,::('(^O8 [8#\U6SS,//B6:#](?('0^#N5(W8t0*%8#\d&+&/&^#\M(,/,:^O8 [8#\U6SS,//B6:#](?('0^#N5(W a8#\o*;+(SS(&^#N5(W8#l*.&;&#_&00('(8#n*%8#\g5+*^O8 a8#\o*;+(SS(&^#N5(W8#l*.& c8#\e'7:,+^#N5(W8# c8#\e'7:,+^#N5(W8#\m,'5&^4#0*%8#\o*;;,::('(^O8 L8##{e.(^#N5(W8#e:B+,5&#1*<,+:(/4#0* L8##{e.(^#N5(W8#e:B+,5&#1*<,+:(/4#0*%8#\_+,5,+S(*#_6+'(76+,^O8 J8#\d*/7,+/^#N5(W8#9T(::(;,|*/#U7*+S.*/4#g60, J8#\d*/7,+/^#N5(W8#9T(::(;,|*/#U7*+S.*/4#g60,'(#}67::,74#0*%8#\!*+7,::^O8

3 4

5

L 2009: 03

40

7


5(+,.7&+=# e%<+*# d,5*# ;+(56+(*y# \!+(W=# A+*# 0,+*# ;+&0*# ?(/(,%/# $,'07(# $('0/'P# *70*:4# ;*0*:?&7(# (+# *'*:(W6&7(8# @6+(%,#;*.:*6/7(#/*?K/#*;(,#<C7('(*6/(6/#P;+&D(6/4#(-:*(5*/# (+# ;+(&+(7,76/8# j,S,/()*# A+*# ',# '6&/%6.(/4# <,7# 0*:(%A<=# *7/('*6)('7(8#9+(?*:&%,#(-:(.7(#;&W(7A?C/4#5=%,/('0(#(+#*7?(+(# 5(*:&06(4# .*5# ;*?,+/76%,# -(*/# *;:('.A<,/# 0*:(%A<,^8# e;(,#."#)(,#D(*4#;**(-.=)&#',7+6.6/888 !"#$%&'()#*++,-.#%/)0#1%&23#2)4%)('#5%2%6 n,+*(4#/*.&4#',.*'7+6/#/.*(7A7&)*/4#6$7,./#7>#/.*%<(># S(7*7>4#&#.*(;#;*+&5&)~ m&+/# \o,'7+&# U765(# o3Udi@t_gMgj]gnm3ejjgM3^4# &+0*'(W6&)*'D(&/# (+# \i# U*:&'(^# ;*+&5"# 56&%,'(%(/# i7*:()&/#<*:5>#;+*%&'=/#;*+5*?(%*(#/%6.&#c4L#H#',(#;*'*-(6#:*(.&7*+;(6#;+*=)6/(*(/#%,7*(/4#(+#-(,%,7#?(/*/#2G2# [cG#%2##d(:*'&#jT&#;*+&5>#S,'7+&#;:&7*/#<6?&#6$;(:5A7*/# %*./(%*:(*(8#3#;*0*:#;*+*(-.*/#&+0*'(W*7&+(*%/#5*+#;+(7+C.&#.&.(>#[G#GGG#%2888# n*+/(*6/(# ;*/*6:(&# 5(W*(',+(*(4# 5(5$(*6/(># .&%;*'()># ?*5&?*(# (+# 5(W*('&# ?,(.=)*(# ;(+%(*6/(*# *.S,'76&)*# /&S(*:('P4# ,.&'&%('P# (+# .6:7C+('P# .&'7,./7"4# *.7A?(*(# +,,.76&)*# ;*/*6:('K# /(76*S()"4# .6+(&),# *7/(5C+=# ?(/(# <,# (-(%7(,/4# 7*D(*6#',;*'(.6&)*#(+#7(,/%6.(-.*(#',('7,+;+,76&)*8#!*:<*'7# *;(,# <*:5># 5(W*('&# %*5*/4# 5(W*(',+(/# o:('&# o*/7,::(/# :*<*(# 7*(.:(*(# ;*/7,<=)&4# )&0# -(6&:*(.('(*%,# ;*/*6:A),# :*<*(#/?*+<6/#7*%;*#0*%('(&#\,%&S('(/#(5,'7(7,7*/^4#.6+(/# <,',# *.(?*(W5$(*6/(*(# A+*# (-+,(.-7*/# 5+*<6$(># %*5&),8# l,(#0*%('A/#-(&#\,%&S('(&#(5,'7(7,7&^#',76+(#*+#?*+7&7&)*/# )&# ',*7;*$P/7*4# )(/# A+*# ;+(?,+/7*/# ?*+7&7(# $A%(*(# 5*60(*6# (+# ST*&7(-.(*64# &# -(*(/# ,.&'&%('=/# .+(W=/4# 5+*60(-.6%&# *;:('.*(#5,.:*+*?(%&#:*(.*(/#',<,0*:(#/*6#7&#:,(/7(8 i-7(,/#<*:5>#;+*%&'=#?(/#*.7A?(*6#.&.,76&)*#/6#5+*<6$(>#%*5*#(+#%,'&#;*/*6:(68#@(,/%6.(-.*(#-("#7,'5,'S()"#-(,%,7#(-+,(-.=##\d&+&/&^4#.*+76#/6#\M(,/,:^#;+(/7*D(6/(# 0A?,'(%&#/7(:(*6/#.&'S,;S()"#\U6SS,//B6:#](?('0^8#9*/*.# 9*7+(W(*# d&+&/&4# .&:,.S()"# /65*+&# 5?(# /7(:(/7('=/# .+A;-

F

w

ZG 11

F8#\R,0,7*:^#N5(W8#j8#€#g8#Y&6+&6::,S*(4#0*%8#\R(7+*`O8 w8#\d&%,'7^#N5(W8#\_+&'7`4#0*%8#\d&+&/&^O8 ZG8##\**^#N5(W8#m*&7&#_6.*/*b*4#0*%8#\M+(*5,^O8 ZZ8##\o(;+(*^#N5(W8#_8#€#18#o*%;*'&/4#0*%8#\g5+*^O8 Z28##\‚*+f*#U&B*^#N5(W8#d*+7(#n6(f,4#0*%8#\M*',/,#d(:*'&^O8 Z[8##\d,56/,^#N5(W8#\n*%_+*7,/(`4#0*%8#\o*/*%*'(*^O8 Za8##9ctk9L#N5(W8#n*,7*'&#9,/S,4#0*%8#\Y€Y#i7*:(*`O8 Zc8#\n:(#e%(S(`#N5(W8#n*,7*'&#9,/S,4#0*%8#\d,+(7*:(*^O8

Z2

14

13 15


ZL

17

7(/4# *7/;('5('D(&/# ,/%(',/# -(6&:*(.(',/# /+&?,/y# ;(+%&),# N\j&S.^O# 5&%('6&)*# 7*%/C/# 7&'*(4# *0+,/A?,/'=4# %P/:('0,/'=#/7(:(/7(.*z#*'7+&),#N\o*%;^O#?A+*6)*#?(W6*:('(/#/;('5,/A/# (+# -?(,/C/# *7/;*:?(*(4# *;7*.(&/# B&+%&/4# ;:*/7(-.&/# :('()&/888#Y*'5A%*/#0*:#(+#',:*<*(#?A.K/4#(+#:*<*(#7(.(%=/4# .*5#\d&+&/&^#7(.#;*<*'5=8# i+# ?=:# %*:&'(*(# '6/7,<('&# .&%;*'()*# \d,+(7*:(*^4# ;+(/7*D(6/(#.,:,7"#'*6)>#n*,7*'&#9,/S,4#e:,./*'5+&#d,'5('(# <*:5># %&5,:(>8# @*D(*6# *.(?*(W564# )&0# -P.*+7# ;*/.6(# d*T&%,7"#/,.*#.*:'*/4#',/4#7*+.(%4#n9#-(*%#/7(:(6(#)*6# (-7(.(%*/#5*60,:P#%,7>8#### \g%&S('(&# (5,'7(7,7&^# /6('7,'/A?=)6/(&/# ;*(,-.&/# (+# ('/;(+6&)*# ?(,'># *+# .(7># /7(:(/7('(># .+A;D(>4# .6+(&/# 7*%;*# /*?&7(-.*(/#+(<&$,'.:(*(/#?*+7&7&)6(4#*7/(+*5(%"8#R(/*/#)*/# P?*+5('7(4#/65=:(&7(#P#:,'7A'=:,/#;+(:A07>#U(W(B&#5*+<6(4#',/# ?*+7&7&)*/#(5,'7(u.6&)*#:*<*(#('5(?(56*:(*(4#&#.+A;7A/#7(.#(-# ;(+%&# $?(:0/'(&# *7+&5&# 5,.:*+*7A?(&/# (+# ',;*)65('*%&/8# M=:#;*D(>#P?*(+(*6/(>#;+(,$*/D(>#)&/#7+*'/B&+%6&)*/(4#.,(D(*# /*?&# ;*?(5*:6/# :*<*(# 5('*%(-.*(4# (+# 7(.# ?(,'&# *+# .(7&# 5(W*(',+(&# .C+A<('(/# /7(:(6/# *+# '6&/,.:,/'=# .&%;*'()&/# /7+*7,0()*#0*:=7>#<C7(#-(&.(6#7&.(6#*7/;(+7(,/#7*-.68# @(.+*(#*.(?*(W564#.*5#.*:<=7(#?(,'#7(.#*;(,#.:*/(.('P#(+# %&5,+'># /7(:(6/# -(*'5(,'# <C7># ;,+# 5*60# ;+(%(7A?68# m,7# $*:('0*4#',<,'7#)C/>#'6&%&'=#P5&%(#',%&.*%(,%/#:(,76?(-.(,%/#$6+'*:*%/888#!&5=:~#30(#7&5=:4#.*5#;(+%*/(/# *;/.+(7*(# A+*# ',;*)65('*%*/4# ',/# ;+(.:*6/&# '6&# :*(.&x ?(/*0*:(&4# (+# ',76+(# T6%&+&# )*6/%&4# &# *'7+*/(/# (7('# 5('*%(-.*/4# ',;*/7&?6/# (+# ',;+(/(+(-*'7(/# ;+(,# 5,.:*+*7A?(># 7,(0('(>8# e+# ?*+7&7&)*/# +('.5*%*/(/# 5(W*('"4# ;(:'"# /7(:(/7('(># 0*%7&/#%&7A?>#('7,+;+,7*S()>#*+#0*%('*%"#(-#;,+5(+<*%># %,5$(*0># A+*# '6&-(+56/# \0*%7&/# ;*7+6:(/^4# )*6D(*# ,.&:&0('K# *7/*.&%A<K888# n*:888# 3# 0*:# 7(,/(&0# '&+(# ;*/(+&5A7(#&+(0('*:6/888~#M=%,/A/#%&5,+'(*(#5(W*('&#.:*/(.*(# ZL8##\n+*'#](?&+'&`#N5(W8#d*+S&#_,++,+(4#0*%8#\M*',/,#d(:*'&^O8 ZJ8##\o+('&:(',`#N5(W8#9*7+(S(*#k+ƒ6(&:*8#0*%8#\Y#€#Y#i7*:(*`O8 ZF8##\U6SS,//B6:#](?('0^#N5(W8t0*%8#\d&+&/&`4#\M(,/,:`O8## Zw8##\Y*S^#N5(W8#l*/;,+*/#d&++(/&'*/4#0*%8#\o*;;,::('(`O8 2G8#\Ub,,7^#N5(W8#9*&:*#m*?&',4#0*%8#\n,+?*/&'(^O8 2Z8##\d(+*00(&^#N5(W8#_8#€#18#o*%;*'&/4#0*%8#\g5+*^O8 228##\@&&7^#N5(W8#9(,+&#](//&'(/4#0*%8#\o*//('*^O8

ZF

2Z Zw

2G

22

2009: 03

42


2[8##\d,%&+A`#N5(W8#3:,#l,'/,'4#0*%8#\m&+%*''#o&;,'T*0,'`O8 2a8##\n+*'5,#9*;(:(&`#N5(W8#m*&7&#_6.*/*b*4#0*%8#\Y#€#Y#i7*:(*`O8# 2c8##\US*:&^#N5(W8#\Y,&S^4#0*%8#\o,+677(#Y*:,+(`O8 2L8##[LG…#N5(W8#!&'/7*'7('*/#n+S(S(6/4#0*%8#\d*0(/^O8

2[

2c

2a

0*:(#*7/;('5=7(#(+#;*0*+<"#6'(?,+/*:(&%/#B&+%&%/4#.6+(&/# *7:*(.&#:*(.&#(-<*'5A%6/4#<,7#(+#+,(.-7(#$%&'(>#(:0,/P#/*606%6(#(+#;*/7&?6%6(8#3#.&5=:#',#(+#?(,'"4#(+#.(7"~# m(,.*/#0*+/(*(#',<,.*:<*#*;(,#%('(%*:(W%"888#Y,7#)(/# '(,.6+#',5('0&„#@(.#-(*'5(,'#-(#.+A;7(/#%(,:(*6#?*5('*%*# \;+*0%*7(W%6^# N.*(;# 7*(.:6# ,.&'&%('=/# .+(W=/# .&'7,./7,O8#3#%6%/#:*<(*6#;*7('.*#7,+%('*/#\'&+%*:6%*/^4#.6+P# (-;&;6:(*+('&# l*/;,+/&# d&++(/&'&# (+# m*&7&# _6.*/*b&/# 5(W*('*/8#V#\;&,7(-.6%&^4#\%&7,+(-.&#5(W*('&^4#\:&.*:6%&# (+#0:&<*:(-.6%&^#:*<(+('76/#',7#',<,/('&+(#:,(/7(/888# M(W*('&# 7*:,'7># *7+*5=)*/4# .&%;*'()&/# \o*;;,::('(^# %,'&# 5(+,.7&+(6/# n(6:(&# o*;;,::('(/# 7*+/(# *;(<,'5+('*y# \nA?,'(%&# P;+&D(*(# A+*# ;*/(.,(7K8# m*%># *;:('.&),# ?*+7&7&)*(# 7*%;*# '&%*5(-.*(/8# m,<,,0W(/76&)*# %&'&.6:7C+(-.*/# ?*+7&7&)*/8# l(/# %=0/7*# 5,+('7(# /.(+7('0&# 5(W*('&# (+# .*('># 0*%('(6/8# m*%># W&'># B6'.S()&/# A+*# ',*;(<+=$7&/# *+#0+(,$7*(#*7/.(+7&/4#7*5#:*<*(#/?*+<6#.6+7(#7&.(6/#5(W*('&# &<),.76/4# .6+(,# ;+(7*;7># /.(+7('0&),# *;:('.&),8# R*+7&7&)*(# ',*<,)&7('*(# A+*# $A%(*(# :*<(*6# (-;+6/K# (+# '&+(# 0*67(# .6&# 5*60(*6#('B&+%*S()&/#*;(,#5*(.76/4#.6+(6&/#P/(0A)*8#!&.A<=4# ('&?*S()&/4# %,5$(*0&/4# 7*(;# ;*7# 7('.*%*/# <*:*'/*/# 7*+;#/6?&.(*%&/#5*(.7&#?,+7=/#(+#.*('&/#A+*#:,%(*%(#%*$,/'(&#?*+7&)(%&#?,(./'(*(^8# i-7(,/#5(W*('*/#-(6&:*(.('(>#7,ST'&:&0()>#5=.*#/67,(.(*# *;:('.*(# '*6)># ,%&S()># (+# (%;6:/>4# (+# D(*# (7*:*%/# .&:# .*/# ',0*:(# ;+(:A07(# '(,.*/8# U.&'('0*# %&5,+'(# ;+*<*'0*# A+*# /6<7(:(# (+# 0*'*# 5,%&.+*7(-.*# I# )"# 5,%*/.6&)*# 7(.# *6.-D(*6/(&#:A0(&#0*%A<&/#.&.A<=#(+#%,5$(*0&/8# i7*:*(#/60,<*#<C7(#(+&'(-.(4#%&<(:(W6&)*'7A/#(+#7*+;7*67(',/# 5(W*(',+(># ;*)=0*/8# i+&'(-.*/# ;&$(C+(/# P# 5*60# ."y# P# 7"#;*D("#;+*<*'0"#N\g5+*^#/&B*#\o(+;(*`4#5(W8#1€_8#o*%;*'&/O4# ,.&:&0()"# N/&B*# \d&%,'7`4# 0*%8# \d&+&/&^4# 5(W8# \_+&'7^O4#',7#(+#7"#;*7(#%('(%*:(W%"888#N<(6+&#<*:5>#.&:,.S()*##\[LG…^#0*%8#\d*0(/^4#&#5(W*('*/#I#;*7(,/#!8#n+(S(*6/888O#

2L

2J

2J8##\_('0,+/^#N5(W8t0*%8#\}6('W,€d(:*'`O8 2F8##\U,77,S,'7&^#N5(W8#e:,//*'5+&#d,'5('(4#0*%8#\d,+(7*:(*`O8

2F


29

0&

0a

0b 0%

00

0c

0d

2009: 03

44

!"#$%&"'&"#$(%)*%+,-%.*/01)%2*34%536)378% 4-9:-; !"#$ %&&'$ ()*+$ ,"-,./$ 0$ 1.)23$ 45)6$ 7/#8$ 9.(),:$ .;,<"-,1.2/$ =.>?")@/$ A"22)@@/$ ,*#".<,2B$ 8/2*#"C)#,.;8-$ <"C"1.2.(-$ 4!.D".2",$ (E@.$ 1)<#),.F3:G$ H"()$ "<IC"@J.2.28",$ .;,"8/$ (.2*BK$ 8"1$ 1.D".2",$ ,-28.".,$ @".8".,$ *-#.$ *)21)2>.F3$ ,-8@),*L*.G$ M3$ N)21#/$ ;.,$ ,*#".<,2.,$ *-#.$ ,-$ ;.)()*.2L,$4O/2"$9/#*/2":$#)2J.2.".,P$$ 9".<K$4O/2"$9/#*/2":$;.)()*$*.),./J$QILG$!C.$<"J#.21.2L,$ R."$9/#*/2"$ .#$ R."$ S"C/2"$ J"*CL,K$ 8-#$ 1.1I."-,."$ #)2J.2.+K$)8,</D.>.F+$8/2>)2*#">.F"K$F"-$2-/$<.)*+$NQ1"C/$<.@2/,$I(/2.+G$!"#$1"-J."-$T$;.)()*$4O/2"$9/#*/2":$ <.#(3$8"#*3$<#"<@L*L$,"C/$*)#.*/#.F3U$*-/$<"V.-$*)#.*/#.2L,$ #.28/1"#/,$<#.2>.<-$<.)*#E*.2LF)$=.@"2/$1"@EF)$B,.8Q#L$F"-2),2./F.$4,),-*L:$4O/2"$W/("2":$X"<.)$F3$;.)8$*.)8$.;,"(."-$ CL@."-K$ 8"1"2J.$ F/F)$ 1"@EC"C/$ .#$ @.)*-C.".YG$ 4!),.J2$ Z"#*2)#,[O/2"$9/#*/2":$1.#)8*/#.-,$="-#.D./$W.N/**.,$*).J."K$8"1$1.D".2",$8".<$8-@*Q#/,$.#$J"(EN/,$()*/1",$;.-/$ ()*-$"<.("$C.,-,$,/>."@.2.-,$.#$)8/2/(.2.-,$@EJ.-,G$H"($ <#.*"#."$.#$9/8.F/$1.D".2/$",/>.">.F/,$<#)D.1)2*",$M)2F.$M"6","8.,U$4\;$/<*.(.,*.;8".$2-,.*).8],$1L@$1.D".2/$"*).*.),$ ;.-/$8#.DL,$<)#./1-K$8"1"2J.$1.D".2",$<)#$1"-J$"<L(],$ (Q,+$8",1.)2B$JEC)2.(3:G$ RL@$J"2"$1)8@"#"*EC./,$.#$/<*.(.,*.;8".$2-*).8."2V./,$ 8"@N/,K$ *"V."-$ <"J#.21.2.,$ 8@"-,.(",U$ 8-#$ @.28$ 8#E<,$ 1.D".2",K$ "#$ F.,$ *.8#".$ /#J"2.;8".$ B,.@.)F],$ B$ (Q,+$ 8",1.)2B$ JEC)2.(3P$\#$,-J)NL,$#)"J-/*.$B$@".8()V./$#)"@.F",$.#$.;@.8*.$"8*-"@-,K$8".<$*".$"*,.*.8/$8)*C.#*"F"()$1);.(*()*EF)$ "#$</$\2*#/F/$<","-@.2./$8"#/P$4O/2"$9/#*/2":$CE8,*"2*E,$ #)2J.2.".$8".$8-#.",$-I-/(.2",$<"*).8LG Z#.);$";*-/2)#.-,$()*-,$<.#(3$8"#*3$BCE8-,./,$4O/2"$ 9/#*/2":$/#J"2.D"*/#.".$C.,-/()*$1)8@"#"C/K$F/J$<.#()2EN]$*).8."$.1LF.2."(,K$8/2>)<*-"@.)(,$.#$8Q#EN.2."(,$1.D".2/$<#/F)8*"(,K$8-#.$E#"$8".<$,"C/*.;8"$"*,C"#"$4^$S"@/2.:$ <"#/1/,$8/()#>.;8-(-.G$9"V."-$;."21.)2$4O/2"$9/#*/2":$ 1/(.2-/F"$,-28.",C/#.".$<#)8.2.".$I)28@".K$V."$*.),./J$1"#"2*E,$ C)#,@3G$ 5)1.1)@L,$ 1.D".2/$ ,*-1.F/,$ <"("I-$ *#"-8.",.$B$;);L@B$"#N"$*.),./J$.;2E8,*"$C.,"()$*"()$*#.-8;()$ .#$J"*C)@.+$@"N.#.2*-/,)K$2),$1.1),2.+$"#$,C"#N),2.+$)#1C.+$ <"<#",V."-,.".$ 2)B<)#8"G$ Z"J#.21.2L$ 4S-<)#,*-1./$ Z.-:$ )#1CL$C.#*/$8#-/<;V.".$,"-J/("$*)#.*/#.F"K$B$8-#.3$<"<-@*.$ J"@.("$ *.8$ -I,.#)J.,*#"C-,K$ /$ 1-/*-$ <"IE(LF.(-$ #).8LF/$ (/F-/*.$8/2)$8.)8C.)2"($I.2J,2EF)G$\#$N-C/$C)#*"$J#Q,*.,$).@LF)K$8"1$<"("*E*-($1"#$C.)23$="#>)@./$_"21)#,/$ ;/-$T$*-/,$<#"N"2J"$*C.,8"2V.-,$2)/N"#/8.2.-,$;C.),*-C-,K$8-#.)$;."21.)2$F"-$"*#/1/$2)N)"*.*.2"2*E,$@".8()V./$ #).8"@"C.(+P$ M".<$ C.,"1"$ *.),."(K$ J"2"$ @"8/2.;8"($ .#$ *).,.2J"($N#.*+$1.D".2)#.-.$9/(-.$!.`/2-.$#).8*+$.);8/*.,$

%'g0&G$^;$49?"*h,$!),.J2:$)8,</D.>.F/,$X1.DG$4="(("@"(<":YG 0aG$M/(<"2.F"$4i"J/:$,"C/$)8,</D.>.F3$4O/2"$9/#*/2":$B#)2JL$N-*)G 0%G$4^8)"$ZS$Z)21)@:$X1.DG$A"#@",$j"J)#@.2J",K$J"(G$4^8)":YG 00G$4^8)"$ZS:$<.#(/F.$8/@)8>.F"$N-C/$<#.,*"*E*"$1"#$a''b$()*".,G$$$ 0e 0dG$4^8)"$ZS$j"@@"#:$X1.DG$="#."$R.28"YG$ 0bG$4^8)"$ZS$S<.8"k$X1.DG$="#."$R.28"$l$H/2",$M"#@@,/2",YG 0cG$4^8)"$ZS$W",8)2:$X1.DG$\22"$i)>8,*#/(YG 0eG$4^8)"$ZS$S"J":$X1.DG$5.8)$M"#@,,/2YG 0fG$^;$4^8)":$1.D".2/$8/@)8>.F/,$4mGGSmP:$X%&&c$(GYG 0'G$4^8)"$ZS$SC"#C":$X1.DG$nWo59YG

0f

0'


2"-F/,$C.)*/,$,"C/$)8,</D.>.F".K$.#$2)2-,*)NV."-K$F).$8.*".,$ ()*".,$*".<$.#$"*,.*.8*+GG$$$$ H"-2+F+$1.D".2)#.+$)8,</D.>.F/,$49?"*h,$!),.J2u:$<@/*",$,-("ILF/K$.#$"8.C".D1-K$8"1$;.".$$8/2>)<>.F".$,8.#."("$ <)#$("I".$1L(),./K$F.$2)CE,*/("G$ M)*-#.+$ J"#,.+$ N"@1+$ 8/(<"2.F+$ "@F"2,",$ X4Z/@*#/2"$ n#"-:K$4\@.",:K$4A"<<)@@.2.:K$ 4A",,.2":Y$*-#NQ*$*.),./J$<",8".V."C/K$ 8"1$ 1"@EC"-*.$ 4O/2"$ 9/#*/2":$ F.)(,$ 8".2-/,$ J)#/8".$<.J."-K$/$I(/2.+$"<I.Q#L*.$N"@1+$)8,</D.>.F3$-I,-8,$ J)#/8".$ 1"-J."-G$ q"21E(",$ <#.,.1)2J*.$ J"2"$ .#/2.;8-$ <"C"1.2.(-$ 4!),.J2$ R.@@"J):$ X4!.D".2/$ 8".(",:YK$ "*C.#".$ <","8.-,K$ 2)@"N".$ CE8],G$ H).J-$ 4O/2"$ 9/#*/2":$ /#J"2.D"*/#.".$B$*".$2)"*8#).<,$1L(),./K$,8"(N./,$8"@N/,$ "<.)$1.D".2/$?-("2.;8-(/$1C",.3$*.8$.#$@.8,$8"@N/(.,GGG 9.),"K$2-,*)N.2/$^Mm\G$Z#"N.@-,.$"<.)$1.D".2/$1)(/8#"*.;8-(3$.#$,/>."@-(3$FB$1Q#L$*.),.".$B$1);.(*-83G$S-NQ#L$F"-2+$1.D".2)#.+$8/("213$X1/(.2-/F"$;C)1+$1.D".2)#.".K$N)*$E#"$.#$.;$M)2.F/,K$^,@"21.F/,K$M"2"1/,K$R/8.)*.F/,YK$ <",.8C.)*L$ 8)@.,$ I.2/(-,$ 1.D".2)#.-,$ Xj)@@"$ H/2J)#.-,$ .#$ nWo59Y$ .#$ <#.,*"*L$ 2)<#)*)2D.2J3K$ N)*$ J"2"$ ,8/2.2J3$ N"@1+K$;C.),*-C+$.#$.2*)#F)#/$"8,),-"#+$8/@)8>.F3G$ M".<$F"-$(.2LF"-$F-2J*.2L$@.)*-C.+$1.D".2)#.+$)8,</D.>.F"$49",*E$q"@*.>,:$B,.8Q#L$;.)()*$<.#(3$8"#*3$,-#)2J*/F)$ 4O/2"$W/("2":G$9.8,@."-$T$,)2"()$"#.,*/8#"*.;8"()$=.@"2/$2"()$S<"D./$q/**"$,-$F"-8.-$C.1.2.-$8.)()@.-G$!.D".2/$r/#-(/$.2,<.#-/*",$@.)*-C.;8/$1.D".2/$<#.,*"*E(",$=.@"2/$1.D".2/$,"C".*LF)$XI-#2"@",$4A)2*#",:$T$*".<$<"*$;./$ <#/F)8*/$ #L(LF",Y$ T$ @"N".$ #).8;(.2J",$ .#$ ,C"#N-,$ I.2J,2.,G$q)$"N)F/K$4O/2"$W/("2":$I(/2.+$,#"-*".,$2)<#.@EJ/$ 4O/2"$ 9/#*/2":K$ *"V."-$ *".$ 2)*$ J"@.("$ @".8E*.$ <#.C"@-(-G$ p."$F"-*L,.$*"$<-.8.$8Q#EN.2LK$@".,C"$.#$8/(r/#*.;8"$"*(/,r)#"K$CE#"C-,.$4O/2"$9/#*/2":$1"#$<#.);$8)@)*3$()*+G$5)#).8LF/$,*-(1E*.,K$J"@LF".$#"(.".$"<I.Q#L*.$)8,</D.>.F",$.#$ <"N)21#"-*.$ ,-$ 1.D".2)#.".,K$ */1L@$ 2)2-/,*"N-K$ 8"1$ "<@"28E*.$ 4O/2"$ W/("2":$ 2)<"*.2JLF/$ .#$ J"#,./,$ m-#/</,$ 1.D".2/$ IC".JI1L,K$ */8./,$ 8".<$\#.8",$ i)CEG$ i.)*-C.;8",$ 1.D".2",$XFB$$"*,*/C"C/$4A/2*#"r/#(":K$4i9!$S*-1./:K$4R.#Q2":K$RE*"-*",$Z-D)#",$4Z-D)#/:YY$N)21#"()$4O/2"$9/#*/2":$ 8/2*)8,*)$ "*#/1L$ .;*.),$ ;C.)I.".G$ 5)$ *.8$ */1L@K$ 8"1$ 2">./2"@.2B$1.D".23$<#.,*"*"2V.+$)8,</D.>.F+$N-C/$2)$*.)8$ .#$1"-J$X@.)*-C.+$8".(E2E,*LF)$B,.8Q#L$</#*-J"@".K$/$4O/2"$ 9/#*/2":$ 1"#$ N-C/$ J"@.("$ "<@"28E*.$ V)8-,K$ <#"2>QD-,K$ *".C"2.)V.-,YG$s(".8;*-,K$,/>."@-,$.#$8Q#EN.2J",$@.)*-C.;8",$ 1.D".2",$ "*#/1L$ .;*.),$ J".C.".$ .#$ *-#.$ *.8#".$ 2)N@/J",$ <)#,<)8*EC",$;."()$8#.D.2."()$8/2*)8,*)G$9.8$#).8."K$</$ C)@2.+K$C.,.)(,$C.)23$8"#*3$*-/$<"*.8L*.$.#$2)-I@).,*.$;./,$ *)#.*/#.F/,$1"#$</#3$()*+U$.#$J)/J#"v2)$.#$8Q#EN.2)$<#",()G

d&G$H-2J*.2.,$p)8.F/,$,*)21",$4AD)>?$S)@)>*./2:$X1.DG$4n-*-#.,*":YG$daG$M/(<"2.F"$4Z#.(:$Xp)8.F"Y$<#.,*"*L$2"-F-,$#"28.2.+$@".8#/1I.+$(/1)@.-,G$d%G$S</#*.2L,$"C"@.2L,$J"(.2*/F/$4q/*",:$Xp)8.F"Y$8/@)8>.F"G$ d0G$Z"N".J".$i9$1),)#*",U$F-2J*.2.,$@.)*-C.+$,*)21",$49",*E$q"@*.>,:$#"F/2)$4O/2"$W/("2":G$ddG$M/#<-,.2.+$N"@1+$,.,*)("$4A"#"N/`:$X1.DG$5G$M"@.2"-,8",K$J"(G$4A/2*#"r/#(":YG$s.-/,$)@)J"2*.;8-,K$@)2JC-,$ N"@1-,$J"@.("$,-#.28*.$<"V."($N)$F/8.+$C"#I*+K$B#"28.+G$dbG$M"NE8@"$ttt$X*"#*.$T$4)8,$)8,$)8,GGG:Y$X1.DG$ HG$q-V)@.,K$J"(G$4R.#Q2"Y$T$r-28>./2"@.$.#$I".,(.2J"$<"8"N"K$,.Q@"2*.$8)@.,$,8.#*.2J-,$1#"N-I.+$8"N.2.(/$ ,>)2"#.F-,G$dcG$M/@)8>.F/F)$4o#.)2*:$X@/C"K$(.28;*",$8#L,@",$.#$,*"@)@.,Y$1.D".2)#.,$RG$Z-D)#",$<"2"-1/F/$ 8)@.+$()1I."J+$<.J()2*+$.#$</@.()#+$F-2J.2BK$8-#.,$,-J)#."$2"*Q#"@.3$;C.),3$.#$F3$,<.21-@.-/F"G$9"(,/F)$ @)2JC".$/#.)2*-/,.*L,$2)F-2J1"(.$;C.),/,G$deG$!.D".2)#.,$HG$q#-21D"$X4i9!$S*-1./:Y$<#.,*"*L$#/("2*.;83$ C).1#/1B$ 4!C.)(,:G$ $ dfG$ Z"#"J"-*.$ 4S*-(N#/:$ *#"-8*.2.+K$ ,-,.<"I.2*.$ ,-$ i9$ 1.D".2-$ -I,-8/$ .#$ m-#/</,$ 1.D".2/$IC".JI1L,G$n/*/"<"#"*/$4"8.,:$<"J"C/$\#.83$i)CE$X,-$(L@E2"$,*#.-8)YG da

d&

d%

d0

dd df

dc de db


!"#$%&%#'()*+,-./,0 !-(1+)-,+1.-#2"3(4 ZW^ms$Zi\5woH\9$Mo5nmWm5A^Hx$S\imSK$SR\Wqw$y^5o9^K$MoM^m$S\597M^\^$q^wWm$7W\$9\WZ$!\Wqwo9oHxK$9\^Z$Z\9$SwS^Z\y^59^$Sw$mW!RzS$^sZi\5\R^=oK$q\i!x$Z\S^W^5M^=o$^W$9mAj5oio{^Hx$^59m{W\A^HoS$5^w\5S\^SG$9Ww=Z\^$\ZyRmi{S^=m$ onn^$SZmA^\i^S9x$Z\9\W^=wSK$M\^Z$9wWz9x$q|9^$Sw9R\WM79oS$ R^msoS^oS$q^wWo$mW!RzS$T$Mo5nmWm5A^Hx$S\izSG

<)32%2)-3*37=13%-1)>?;%@1)>8%A2-3BC8>8.3D)EF S*"@",$T$,C"#N."-,.",$8/2r)#)2>.F+$,"@L,$N"@1",G$9".$ .#$?.)#"#>?.F/,$<"#/1E(",U$<"<#",*".$C"1/C",$,L1.$,*"@/$ >)2*#)K$/$F).$,L1.("$"N.)F/,)$<".@J/$,*"@/$<-,L,)K$F/$C.)*"$T$,*"@/$J"@)G$5-/,".8."-$B$C"@1E(3$I.Q#.2V./,$B(/2L,$ #)28",.$ /C"@+$ ,*"@3K$ 8-#.,$ *".<$ #E;8.".$ 2).;,8.#."$ @E1)#./G$ M/2r)#)2>.F+$ ,*"@-.$ *".<$ <"*$ <#.,8.#*/,$ 2"-F/,$ r-28>.F/,G$ Z/,L1I./$ 1"@EC.".$ J"@.$ 2)$ *.8$ "2*$ F/$ <",.1L*.$ N@/82/*-,K$ N)*$.#$<",.F-2J*.$BC".#.-,$<#.)*".,-,$T$<#/F)8*/#.-,K$2);./F"(-,$8/(<.-*)#.-,$.#$*G*G$S*"@3$,.Q@/("$#.28*.,$"*,.IC)@J-,$ B$8"(N"#./$r/#(3U$F).$1E1.,$2)8.2*"K$#).8*+$.#$2)8.2*"2V./$ 1E1I./$,*"@/G$\<C"@-,K$/C"@/$"#$)@.<,L,$r/#(/,$,*"@",$E#"$ @"28,*),2.,K$8".$</,L1I./$1"@EC.+$,8".V.-,$8.2*"G$R)#*"$I.2/*.K$8"1$<#.)$"<C"@"-,$,*"@/$N)21#"C.(",$N-,$8.)8$F"-8),2.,$.#$1.2"(.;8),2.,K$2),$I(/J-,K$8"1$.#$8-#./F)$,*"@/$ C.)*/F)$ N),L1L*+K$ F"-,.,$ ),3,$ BCE8.+$ C)#<)*)G$ H).$ ,*"@-,$ 8)*.2"*)$J#-<-/*.$.#$,-1Q#.2L*.K$<"*/J."-$#.28*.,$8@",.8.2.-,$ 8)*-#.+$8/F+$,*"@-,G$

G*5H:%)2-2*47503)%28*43=3,Z/,L1I./$1"@EC.+$,8".V.-,$"<,<#)21I."$8/2r)#)2>.F+$ ^;#"1.2J"U$4_.@8?"?2:$,-@"28,*/(",$,*"@",$4A/2*":$T$*"-<"2*.)(,$)#1C]G ,"@L,$ ,*"@/$ 1E1B$ N).$ <"*"@</,$ "<,*"*E(3G$ ="I"$ I(/2.+$ J#-<L$<#.)$1.1)@./$,*"@/$F"-,.,$2)F"-8.".$.#$2)*J.$<",.()*-,.G$\2*#"$ C)#*-,K$ F).$ ,*"@",$ N-,$ <)#$ ("I",K$ /$ <"*"@<"$ "28;*"$T$1"#N/$2";-(",$8#.,G$s"@."$,*"@/K$<#.)$8-#./$J"@.$ ,-,L,*.$ cgf$ I(/2L,K$ <#.1Q#-,$ */8./$ <"*$ <@/V./$ 1C.C.)*BK$ "*,.#"21"$<"<.@1/(/,$C.)*/,$2"-F.)(,$1"@EC."(,G$a%gac$ I(/2.+$J)#."-,.".$F"-,.,$,L1L1"(.$<#.)$)@.<,L,$"#N"$,*"*.2L,$<FQC./$r/#(/,$,*"@/G$Z#.)$;./$,*"@/$J)#."-,.".$*.8,$N),.,-8./F"2V./,$8L1L,$"#N"$8@",.8.2L,$8)*-#.+$8/F+$8L1L,G$ M".$1"@EC.+$,8".V.-,$,CE#-/F"$}%&K$*)8,$,*"@-,$F-2J*.$C.)23$,-$8.*-K$.#$J)#."-,."$,*"@-,$8/(</2-/*.$#"*-$"#N"$@"28-G$M".$,-,.*.8.(/$1"@EC.+$,8".V.-,$C.#;.F"$8)@.",$1);.(*.,K$ B#)2J.2L*.$</,L1I.+$8"(N"#.-,$#).8L*+$.*.2$"*.1I.".G$S*"@-,$ J)#."-,."$ ,*"*E*.$ /C"@-K$ 4*/#*/$ J"N"@L@.+:$ <#.2>.<-$ T$ *-/()*$2)N-,$,-1L*.2J"$8/(-2.8-/*.$.#$,-$;"@."K$.#$,-$<#.);".,$ ,L1.2V.".,G$ M/2r)#)2>.F+$ ,"@L,)K$ B$ 8-#.",$ ,-,.#)28"$ 1.1)@.,$1"@EC.+$,8".V.-,$Xdb$.#$1"-J."-YK$,*"@+$.;1L,*E(",$ <#/F)8*-/F"(",$B$"-1.*/#.F3$.#$*#.NQ23G$W)8/()21-/F"("$ 9)>?2/@/J.F/,U$4q)2):$,.,*)(/,$ 9"-<-U$*"-<"2*E,$C.)*3$BC)#*.2,$B$4_.@8?"?2$\@.2):$"#$ 4\@g{#/-<:$,*"@",$*-#.$)@)8*#/,$.#$ 4S/8/"$_"<:$<"2";.",$8L1),G$H",$J"@.("$8#"-*.$C.)23$ "-1.*/#.F/,$,*"@-,$8/(</2-/*.$<","J/,$r/#("K$/$*#.NQ23$ .2*)#2)*/$F-2J*.,G$ "2*$8.*/,$.#$,"21L@.-/*.K$8".$E#"$2)2"-1/F"(/, T$<-,@"28.-G$

=.2.("@-U$@)2JC/,$4\@)":$,.,*)(/,$4m#">@):$,*"@/$r/#(/,$.2*)#F)#/$2)<)#8#"-2"$ 2)#).8"@.2J/(.,$1)*"@L(., 2009: 03

46

<8=3)-%=:54-%*37=13-; q),-8./F"2V./,$ 8L1L,$ 1"I2."-$ 2"-1/F"(/,$ 1"#N/$ C.)*/,)K$2),$E#"$)#J/2/(.;8/,G$9"V."-$F/,$2"-1/F"(/,$ .#$8/2r)#)2>.F+$,"@L,)K$F).$</,L1I.".$N)$<)#*#"-8/,$*#-28"$ 1C.$C"@"21",$.#$.@J."-G$H).$,C"#N-$<"N#LI*.$<#),*.I.;8-(3K$ #.28.*L,$8L1),$"-8;*/(.,$"*8"@*L(.,G$M)*-#.+$8/F+$8L1L,$ 2"-1/F"(/,$ ,-,.*.8.(+$ .#$ ,)(.2"#+$<"*"@</,)G$ M"1"2J.$ F/,$E#"$,*"*.;8/,K$#).8*+$"*,.(.2*.K$8"1$8@"-,E*/F"(,$8",$ C"@"213$NQ*.2/,$</.@,./$<)#*#"-8L@L,G$R.)2*.,/$#L(/$8L1L$ J"@.$NQ*.$2"-1/F"(/,$.#$1"#N/$C.)*/F)K$.#$,-,.*.8.(-/,)$"#$ ,)(.2"#-/,)G$5/#,$F+$8/2,*#-8>.F"$<"<#",*"K$,L1L*.$"2*$F+$ <"8"28"(".$<"*/J-G$\2*$;.+$8L1I.+$J"@.("$.;,L1L*.$.@J."-$ 2).$'&$(.2-V.+$.#$2)<"C"#J*.G$R.)2*.,/$8/#<-,/$8L1L,$,-8-#."$J#">.2J-(/$.#$@)2JC-(/$B,<Q1BG$!L@$2)1.1)@./$,C/#./$F",$<"*/J-$2"-1/*.$1.2"(.;8-/,)$,-,.*.8.(-/,)K$2),$ @)2JC"$ <)#,*-(*.K$ <)#2);*.G$ q)$ <)#*#"-8/,$ 8/(r/#*.;8".$ "2*$F+$,L1L*.$J"@.("$<"8"28"(".$.@J".$T$.8.$eb$(.2-V.+G


Ninety Dizaineris: Shawn Littrell

70 met' patirties ir pripažinimo Norveg' biuro ir nam' /viestuv' gamintojas pripa4intas visame pasaulyje. Auk/:iausia kokyb; ir patikimumas. Ergonomi/ki ap/vietimo sprendimai. Naujausios technologijos, auk/:iausio lygio dizainas ir skrupulingai apskai:iuotas funkcionalumas. Pasaulinis ap/vietimo lyderis. Penkeri' met' garantija.

www.luxo.com

UA B G U R DA Jonavos g. 254, LT-44132 Kaunas | Tel. (37) 222 780, faks. (37) 220 666 Olimpiečių g. 1, LT-09200 Vilnius | Tel. (5) 233 8974, 233 8976, faks. (5) 233 8971 www.offi.lt


2"34"(%+"';?%?",'+!"#$!"#$%&'()#*+ (',$-"(."%#+ /"0"1+ 2"34"(%+ !4-,%5"&%+ ,-42"6"51*+7%8"9-"#+:+;"<+#-",:+!"#+24-+/4(4+&"/0%,4#=+ 2"34"(4#+ 74#+ &$#+ 7"-&"4$#"4+ #"'54&4#+ #$+ 2-4>$8"1+ 2"34"($=+ 7'-+ 74#,4-$%#"$#+ ?'0',<+ &',1+ 8&%()#+ 54$+ 7-42)5%+4,748"(,"+"-+7-"748"(,"+"(,'-5'-%+2"34"('-"$#=+ %+ 7-4&%("("#+ 2"34"(4#@+ (':/$2$#"+ 0"',$!"%+ 4?"#+ 7"-&"4$#"4+ "-+ ,"?+ "';?%+ 2"34"(%+ #4!%+ (4&$%#'=+ ,4."4$+ 7-4&%("("#+ 2"34"(4#+ A+ ('+ !"'(+ >4024"*+ ;!"'#,$!4"*+ "(24"*+>$","()+,'6B("?4+4-+4?#'#$4-4"===+#%6"40$&%+C4?,%-"$#+!"#";?4"+'0"&"($%54&4#*+(%-#+D-4+!"'(4#+#!4->"4$#"1=+ ?%?D>";?4#+ 7-4&%("("#+ 2"34"(4#+ /'('-$%54+ "2)54#+ "-+ #"90%+ #7-'(2"&$#+ 74."%#'+ :!4"-"4$#"%#'+ "-+ (',"?)."4$#"%#'+ #-",D#'*+ 47"'+ ?$-"4#+ ?4-,4"#+ (',+ ('74/40!%54&4=+?",4"#+8%28"4"#*+#!4-"4"+7-"#"2'24+ 7-"'+ ?4#2"'("%+ /D!'("&%+ ?%?D>)#+ /'-"("&%=+ ?4"7@+?'0"+04>4"+?%(?-',9#+74!D328"4"=

Y \

3 a

4 Z

7

2009: 03

48

1. Paspirtukas „Beth“ su vandens tal!"#$%&'()*+&,-./%0&1023+&4256728&()*%).05)8& 8-#956& !%8!)5:-#;& <%)#%=8>& /"<0.%.:)0=8&.0:-5:)./-280&?@5)#28&#5%A:-280+&B)%& <%.(0.8& .0A)=%8& C& #%8()0.)8& <%)#D& (%5E%8+&F5270#:2&#%A:%)&=).)=%$98>&2&8-.#-8& (%5E%8&<)58&8=%/)-&-G8)6=)=-+ 2. „Energy ball“ (diz. Sung Hyun HI%./>& H"0& ).& J003+& F%8)/%=).#):0& 0$0#:528& 0.05/)7;& !%:"8+& 4%)& A)8& K0.05/)728& #%=-2$"8L& 8!%5(2=%8>& !70*2& 0$0=0.:%)& 72& <)(-70& 8=9/)2& 0.05/)7%& :5%.8@52=-27%& M& 0$0#:528+&N)8;&()0.;&G%)(O>&<%#%50&!5)0&A)2& #%=-2$)2&/%$68):0&!5)8)7-./:)&0$0#:528&$0=!-:O&)5&!%8#%):":)&#."/;+ 3.& FPQRHS1S& #2728& !52:0*%8& '()*+& R)$$=%.%8& T0-8UV05)83+& 1#%:)8:)#%& 8:-$E).%.:)W& %!":)#5)%)8& 8#%)X)%<)=%)8& #%8=0:& .-#0.:67-8)D&.-2&=).D&8#%)X)-8&!%8%-$"70& 8<"5-27%&.-2&YZ&[[[&)#)&\[&[[[]&^)*%).05)%)&/5%G).%&!)$.%<05X)2&/"<0.)=2&<)$:M+ 4.& ^)*%).05)%)& .-2$%:& )A5%().67%& (<)5%:M+& N)0.%)8& %:<07%)8& ).:05!50:-27%& #$%8)#).)-8& =2(0$)-8& '/%=+& K,2!2_>& 25)/).%$-8& ()*%).%8&C&Y`aZ&=0:%)8>&%:#-5:%8&C&\[[[3>&#):%)8& C&%#:"<)%)&E0.(5%(%5E)%-(%=)&8-&/%=).:27%)8&!5)8:%:2&=2(0$)-8>&#-5)0&%:):)#:D&A)-2$%)#).)2&<%5:2:272&50)#%$%<)=-8&'bQ^S>&/%=+& KF%U)cU&d"U$08L3+& 5.&e)8&#)E)5%8&'()*+&4)::%&F05::-$%>&/%=+&& KF$%8:0fL3& 8#)5:%8& .0& :)#& <%.(0.8& .0A)27)=-)+&?.:&72&/%$)=%>&.0:/)&50#2=0.(-27%=%& !%:2/)%)&%:8)868:)&)5&!%)$86:)+& 6.& N%)#D& (%)#:%)& C& (%5& <)0.%& 85):)8>& #-5)270& $%E%)& (%-/& #2#"E)A#2& !5%=2.).)2& ()*%).2& !%<"*(G)D+& N%)#%=8& 8#)5:)& (%)#:%)& :-5)& E9:)& .0& :)#& G%)8=)./)>& 08:0:)A#)>& E0:& )5& !%:2/98&E0)&05/2.2=)A#)+&K^2=2.)L&'/%=+& KP-##%_3& $%-#2& (5%E-G)D& #2$0#U)7%W& 7)0& .0!05A$%!%=)& )5& %:52(2& G%)8=)./%)+& Q& #2=!%.)7%& Kb%5)=0##2& Q"7_& #-5)%& <%)#)A#D& #-!5).)D& #2$0#U)7%8+& & ^)*%).05)%)& .0:& )=%8)& /65)=2& E-:0$)-#D>& 8#)5:D& #9()#)%=8>& ()*%).2]&'/%=+&K?()5)_3+ 7.& F0)$)8& '/%=+& Kb%5::)).)_3+& ^%5& 50)#:D& !5)(-5:)&C&!0)$)8>&8#)5:%8&/5"E%<)=-)+&^)*%).05)8&-G&7-8&!%/%$<272>&#%(&E9:D&.0&:)#&!%:2/-&.%-(2:)8>&E0:&)5&.0!%=08:-=6:+&


3. â&#x20AC;&#x201C; 7. 7. 2009: Ankstyva naujojo sezono pradĹžia! Gyvenamoji aplinka, dovanos, bĹŤsto dizainas ir puoĹĄyba â&#x20AC;&#x201C; tai pagrindinÄ&#x2014;s tarptautinÄ&#x2014;s vartojimo mugÄ&#x2014;s Tendence temos, kurios ĹĄiemet bus atskleistos jau birĹželio mÄ&#x2014;nesÄŻ. Lankytojai pamatys pagrindines gaminiĹł ir dizaino tendencijĹł naujoves. MugÄ&#x2014; Tendence ne tik yra ideali verslo partneriĹł susitikimo vieta ir naujĹł tendencijĹł barometras, bet atveria naujojo rudens â&#x20AC;&#x201C; Ĺžiemos ir kitĹł metĹł pavasariovasaros sezonĹł vartus. Iki susitikimo Frankfurte!

www.baldurojus.lt

t$%30.tKL

www.tendence.messefrankfurt.com info@lithuania.messefrankfurt.com Тоl. + 370 5 213 55 34

t.FTTFt5&/%&/$&t$FOUSBTtYNN"t

www.lauksva.lt


www.rimineta.lt

www.vpslaiptai.lt

www.grindanga.lt www.ferimpex.lt

www.hansgrohe.lt

2009: 03

50


"Centras" Nr. 3, 2009  

Žurnalas "Centras", 2009 Nr.3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you