Page 1

Valgkampspesial : bypolitikk Hva sier partiene i Bergen om aktuelle byutviklingsspørsmül?

Bergen


Redaktører og layout: Kjersti Børve Skjelbreid Anna Rosa Strassegger Tina Fast

BIDRAGSYTERE: Bergen Fremskrittsparti Bergen Høyre Bergen Kristelig Folkeparti Bergen Venstre Bergen Miljøpartiet de Grønne Bergen Senterparti Bergen Arbeiderparti Bergen Sosialistisk Venstreparti Bergen Rødt

Illustrasjoner: Anna Rosa Strassegger Kjersti Børve Skjelbreid Tina Fast KONTAKT OSS: bypolitikk@magasinetkote.no twitter:@KOTEmag

Vi har forbeholdt oss retten til å kutte ned på lange svar, rette på skrivefeil og korte ned setninger der det har vært nødvendig. Vi har ikke endret på setninger slik at meningsinnholdet endres.

KOTE PÅ NETT: www.magasinetkote.no facebook.com/magasinetKOTE www.issuu.com/magasinetkote

TYKKERI: Nilz&Otto Opplag: 1000

KOTE valgkampspesial utgis med støtte fra:

NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING (NLA) - STUDENTUTVALGET VED AHO (SAHO) VESTRE - DARK ARKITEKTER

Magasinet KOTE er gratis.

2


Bypolitikk? Hva er det, og gjelder det egentlig deg? Bypolitikk er når du må sykle lange omveier til jobb fordi du er livredd for å sykle i den gata som faktisk er raskeste vei. Når du ikke lenger har fantastisk utsikt mot fjorden fordi et høyhus prangende reiser seg mot himmelen. Og når favorittparken din plutselig blir borte til fordel for nok et boligkompleks eller bilvei. Men bypolitikk er også bybanen som tar deg raskt og punktlig til jobb hver eneste dag, som du er helt avhengig av. Det er avfallet ditt som du så pliktoppfyllende har sortert og som hver uke blir hentet. Det er joggeturen i parken med fantastisk utsikt over byen din, og muligheten du har til å stikke av fra byens mas til uberørt mark eller et nærliggende fjell. Enten du er klar over det eller ei, så vil de valgene politikerne tar innen byutvikling prege din hverdag fra du står opp om morgenen til du legger deg om kvelden. Det heftet du nå holder i hånden din er Magasinet KOTEs spesialutgave i forbindelse med fylkes- og kommunevalget. Vi har stilt alle de største partiene de samme spørsmålene med fokus på forskjellige tema og utfordringer innen byutvikling og bypolitikk som vi mener er viktige for hvilket parti vi vil stemme på. Målet har vært å skape et politisk nøytralt hefte som enkelt skal gi leseren en oversikt over partienes meninger og forslag til løsninger, slik at det skal bli lettere for deg som velger å sammenligne bypolitikken deres. KOTE har laget tre utgaver av bypolitikkmagasinet – en for Oslo, en for Bergen og en for Ås sentrum. Vi har samarbeidet med tidsskriftet A, som drives av arkitektstudenter ved NTNU, som gir ut sin versjon for Trondheim, og i tillegg har KOTE medarbeidere i København som gir ut en tilsvarende utgave om bypolitikk der. Utover høsten vil deler av innholdet i heftene også publiseres på nettsidene til KOTE. Her kommer både tema som er med i magasinene, og tema som det ikke er plass til på trykk. Magasinene i sin helhet vil etter hvert også bli publisert på issuu.com/magasinetkote. VI ØNSKER DEG ET RIKTIG GODT VALG! 3


1 : tiltak for god byutvikling Hva er deres 3 viktigste konkrete tiltak innenfor bypolitikk, som dere vil jobbe med i kommende kommunestyre? (2015 – 2019) Bergen FrP 1. Å utvikle byen på en slik måte slik at du skal kunne bo og jobbe innen kort avstand fra hverandre. Det skal også være korte avstander til bynære strøk. 2. Gode kollektiv- og veiløsninger som ivaretar folks og næringslivets behov. I den forbindelse ønsker vi en jernbanetrasé fra Flesland til Åsane. 3. Flytte godsterminalene ut av sentrum til Flesland, og bygge ringvei Øst.

Bergen Høyre 1. Utvidelse av sentrum, både i areal og i innbyggertall. 2. Fortsatt utbygging av Bybanen er vårt viktigste byutviklingsverktøy. 3. Realisere gåbyen! Vi ønsker å bygge ut og fortette langs kollektivknutepunkt og sentrale deler av byen for å redusere innbyggernes transportbehov. All vekst i persontrafikk skal tas ved at innbyggerne går, sykler og bruker kollektivtrafikk.

Bergen KrF 1. Full elektrifisering av havnen, samt å flytte denne ut av Bergen sentrum. 2. «Air rights» skal være et styrende prinsipp i høyhuspolitikken. 3. Nygårdstangen, Dokken og Bygarasjen skal erstattes av nye boliger og nytt næringsareal.

Bergen Venstre 1. Bybanen på gateplan gjennom byen. 2. Bedre tilrettelegging for sykkel. 3. Mer miljøvennlig fortetting.

Bergen MdG 1. Få bybaneutbyggingen på skinner igjen. 2. Lage separerte gang- og sykkelfelt. 3. Bygge tett rundt kollektivknutepunkt.

4


Bergen Sp 1. Kollektiv: vi vil prioritere bybane til Åsane før Fyllingsdalen, gjøre Bryggen bilfri uansett trasevalg og bygge ut innfartsparkering. 2. Areal: ta vare på og sikre alle tilgang til strandsonen. Ta vare på det bynære landbruket, jordvern, kulturminner og friluftsområder. 3. Vann: redusere forurensingen av vassdrag og fjorder, gjenåpne bekker og elvefar i rør slik at det på nytt kan gå (gytende) fisk i disse.

Bergen Ap 1. Bybaneutbygging til alle bydeler. Trasévalg til Åsane må avklares tidlig i perioden. Videre må det parallelt arbeides med plan for videreføring av bybanen til Loddefjord. 2. Tilrettelegging for komplette, bærekraftige bydeler og urban utvikling av Bergen sentrum. Vi vil sikre balanse mellom boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og butikker i alle bydelene. 3. Renere byluft gjennom tiltak som elektrifisering av havnen og innføring av miljødifferensierte havneavgifter, null- og lavutslippssoner i sentrum, tids- og miljødifferensierte bompengesatser og bedre og billigere kollektivtilbud.

Bergen SV 1. Realisere bybanen til Åsane, via Bryggen og Sandviken, og til Fyllingsdalen via Haukeland sykehus. Parallell utbygging av de to linjene. 2. Restriktiv parkeringspolitikk både i og utenfor sentrum, på både kjøpesentre og arbeidsplasser. Minst 2000 parkeringsplasser må fjernes fra sentrum. 3. Transformere areal som i dag står ledig eller benyttes til parkering, til bl.a. bolig og grønne lunger.

Bergen Rødt 1. Effektiv bybane til Åsane og til øvrige bydeler. Det vil prege byutviklingen i tiår framover. 2. Gjøre bydelene mer selvdrevne med boliger/arbeidsplasser/infrastruktur/redusert transportbehov og direktevalgte bydelsstyrer med betydelige fullmakter. 3. Omfattende boligsatsing i sentrum og i knutepunkter langs bybanen.

5


2 : sykkel i bergen Hvilke konkrete tiltak vil dere ha for å forbedre Bergen for syklister? Er det spesielle områder dere vil prioritere?

Bergen FrP

FrP er positive til utbygging av sykkelstier både i og utenfor sentrum. Gjennom sykkelplaner vil vi ivareta syklistenes interesser. Det er utfordrende å finne gode løsninger både innad i sentrum og inn og ut av sentrum. Dette arbeidet må prioriteres.

Bergen Høyre

Etablere og vedlikeholde gode og sammenhengede sykkelveier på alle viktige innfartsårer. La syklister ha prioritert fremkommelighet i vegkryss, og bygge sykkeltunneler til bydelene. Etablere separate sykkelveier i sentrum.

Bergen KrF

Særlig området fra den nye sykkelveien i Lars Hillesgate og nordover mot Åsane.

Bergen Venstre

Prioritere sykkel foran bil i samferdselsprosjekter. I dag er det et mål at tilrettelegging for sykkel ikke skal gå på bekostning av fremkommeligheten for bil. Det vil Venstre endre. Prioritere ekspress­sykkelveier og gjennomgåene sykkelveier i sentrum.

Bergen MdG

Lage separerte gang­og sykkelfelt. Det skal bli mulig å sykle uten å måtte sykle over fortauskanter. Bygge og påkreve trygge sykkelplasser under tak på nybygg. Bergen sentrum har størst potensial for å øke sykkelandelen og bør derfor snarest mulig tilrettelegges mye bedre for syklister. Der Bybanen går i tunnel må vi benytte muligheten for kombinert sykkel/rømningsvei parallelt med banetraseen. Hovedrutene for sykkel bør fullføres snarlig.

Bergen Sp

Satse offensivt på å bygge gang­og sykkelveier i alle bydeler. Mange av pengene som blir bevilget over Bergensprogrammet til dette formålet, blir i dag brukt til veibygging. Ved å prioritere disse pengene til gående og syklende, vil Senterpartiet sikre en raskere utbygging av sykkelnettet. Lage offentlige planer for hovedrutene i hver bydel som avklarer samhandling og mulige konflikter med annen trafikk. Vi vil også ha konkrete tidsrammer

6


for bygging av sykkelnettverket. Påse at bystyrets vedtak om en offensiv sykkelstrategi blir sikret tilstrekkelige midler og gjennomført etter planen. Sammenhengende sykkelveinett i løpet av perioden, trygge og effektive krysningspunkt, flere sykkelparkeringsplasser og godt vedlikehold.

Bergen Ap

Vi vil bygge egne, adskilte gang- og sykkelveinett fra bydelene og inn til sentrum og mellom bydelene. Det bør bygges sykkeltrasé parallelt med bybaneutbyggingen vestover og nordover. Dette er nødvendig for at flere velger å ta sykkelen til jobb. Vi må tilrettelegge for et bedre «mottaksapparat» i sentrum, og har foreslått sykkelparkering i parkeringshus med fasiliteter som verksted og sykkelutleie. Det må også etableres et gjennomgående sykkelveinett i sentrum.

Bergen SV

Gjennomgående sykkelveinett i sentrum. En bybane som går i dagen i sentrum innebærer planer for dette. Etablering av sykkeltunneler langs bybanen i Eidsvågtunnelen og gjennom Løvstakken. Egne sykkelvogner på lokaltog. Sikker, innendørs sykkelparkering i sentrum, ved kollektivknutepunkt og større arbeidsplasser. Etablere et sykkelkontor med planleggingskapasitet, som involveres i all trafikkplanlegging. Etablere flere miljøgater der syklister prioriteres, bl.a. på strekningen Øvregaten­– Nye Sandviksveien – S ­ andviksveien. Bruke en større andel av inntektene i Bergensprogrammet på trafikksikkerhet og bedre/ flere sykkelveier. Det skal være trygt å sykle til alle skoler i kommunen.

Bergen Rødt

Sammenhengende og godt utbygd sykkelveinett er nøkkelen! Sykkeltunneler, først mellom Gyldenpris og Fyllingsdalen. Bygge ut sykkelparkering under tak. Bysykler uten reklame.

7


3 : et levende bysentrum Hvordan vil dere skape et levende sentrum i bykjernen av Bergen? Nevn de 3 viktigste tiltakene.

Bergen FrP

Et levende sentrum bør bestå av boliger, næringsliv og kultur. For å få dette til å fungere på en best mulig måte er stikkordet tilgjengelighet. Dette er en utfordring som vi i samarbeid med brukerne vil finne gode løsninger på.

Bergen Høyre

1. Utvidelse av sentrum i areal ved å urbanisere og utvikle sentrums randssoner. 2. Utvidelse av sentrum i innbyggertall ved å gjøre det enklere å bygge og fortette i sentrum. Dette gjør vi i rulleringen av kommuneplanen kommende år. 3. La Bryggen bli fri for gjennomgangstrafikk ved å realisere Skansentunnelen

Bergen KrF

1. Bybane i dagen gjennom sentrum, med stopp på Torget og i nærheten av Bryggen. 2. Gode kollektivruter og sykkelveier inn til sentrum 3. At branntomter, industriområder og andre områder som ikke er tjenelige for sentrum transformeres til boliger og publikumsrettet næring.

Bergen Venstre

1. Gi mer av plassen biltrafikken har i dag, til bane, sykkel og gange. 2. Legge bedre til rette for at barnefamilier etablerer seg i sentrum. 3. Si nei til byspredning som trekker folk og aktivitet ut av sentrum.

Bergen MdG

1. Bilfritt sentrum. Bryggen, Torget, Vestre Torggate, Nedre Korskirkeallmenningen og Klosteret skal gjøres fritt for biler for å gjøre plass til folkeliv. Dette har økt handelen i andre byområder som f.eks Times Square i New York. 2. Flere boliger og barnefamilier i sentrum. 3. Gjeninnføre gratisbussen slik at folk lettere kan reise med varer uten bil i sentrum.

Bergen Sp

1. Sentrumsplanen må ferdigstilles snarest. Senterpartiet ønsker ikke å bygge stadig flere kjøpesenter i bydelene. Disse utarmer gradvis Bergen sentrum. 2. Bybanen må bygges ut og gjøre det attraktivt å komme inn til sentrum kollektivt fra alle bydeler uten bil. Ved å ikke legge bybanen i gatebildet og samtidig redusere antall biler vil vi frigjøre areal for aktivt sentrumsliv i butikkene og i gatebildet. Bryggen skal gjøres bilfri uansett valgt bybanetrasé.

8


3. Sentrum må tilrettelegges for alle aldersgrupper og en må stoppe hyblifiseringen. Det må være attraktive barnehageplasser, skoler og fritidstilbud i sentrum. I dag er det langt flere som jobber enn som bor i sentrum. Ved å legge bedre til rette for bolig vil en også redusere transportbehovet.

Bergen Ap

1. Grønn, miljøvennlig og urban sentrumsutvikling – «Sjøbyen Bergen». Gjøre sjøen tilgjengelig for allmennheten ved å flytte havnen ut av sentrum. 2. Konkrete tiltak mot hyblifisering: følge opp reguleringsplaner for sentrum og kommuneplanens arealdel, og gjøre det mer attraktivt å bo i sentrum for alle aldersgrupper 3. Gjenopplive og revitalisere byrom, som Torget og Bryggen, samt skape nye. Fjerne trafikken i byrom som disse, og prioritere hyppig rengjøring av byen.

Bergen SV

1. Gå imot søndagsåpne butikker som vil ta knekken på spesialbutikker i sentrum, og mot utvidelse av kjøpesenterareal i bydelene. 2. Bekjempe hyblifisering. Flere barnefamilier bør bo i sentrum. SV vil kreve en minimumsandel familieboliger i nybygg i sentrum, og ha klare regler mot hyblifisering og seksjonering av eksisterende boliger. Slik kan vi sikre gode, stabile og attraktive bomiljø også i sentrum. Samtidig vil SV finne egnede sentrumstomter til studentboliger, noe som også vil minske presset for hyblifisering i etablerte sentrumsstrøk. 3. Etablering av flere bilfrie soner i sentrum, slik at sentrum etter hvert kan bli bilfritt.

Bergen Rødt

1. Omfattende boligsatsing / økt antall faste innbyggere / bruke ekspropriasjon som virkemiddel til å gjennomføre kommunal boligpolitikk. 2. Stanse hyblifiseringen gjennom omfattende bygging av studentboliger. 3. Bilfri by og gratis, kontinuerlig kollektivtransport i det sentrale Bergen inkl. Nordnes. Små busser med lav innstigning. .

9


4 : prioritering av infrastruktur Sett opp disse 4 etter hvordan de vil prioriteres i utbygging av infrastruktur: bil, kollektivt, sykkel og gĂĽende

1

2

FrP

Høyre

KrF

Venstre

10

3

4


1

2

MdG

Sp

Ap

SV

Rødt

11

3

4


5 : befolkningsvekst Hvordan vil dere håndtere og legge til rette for befolkningsvekst?

Bergen FrP Å bygge ut bynære områder i alle bydeler der det er naturlig, og å øke boligbyggingen rundt disse er mest hensiktsmessig – i tillegg til at det bør skje en fortetting i sentrale strøk rundt kollektivknutepunktene.

Bergen Høyre Legge til rette for fortetting og utbygging nær og i sentrale kollektivknutepunkt og i sentrale deler av byen.

Bergen KrF - Gjennom fortetting av eksisterende boligområder. - Transformere sentrale områder som i dag er industriområder, men som vil tjene byen bedre som bo- og næringsareal. For eksempel Nygårdstangen, Dokken og Bygarasjen. - Bygge opp kollektivtrafikken og sykkelveier slik at befolkningsveksten ikke resulterer i økt privatbilisme.

Bergen Venstre Venstre vil sikre grønn, bærekraftig vekst i Bergen. Det handler om å prioritere miljøvennlig fortetting der det er god kollektivdekning, eller kommer til å bli det i umiddelbar fremtid. Vi må si nei til bilbasert byspredning.

Bergen MdG - Bygge flere boliger med sentral beliggenhet i nærheten av kollektivtransport og grøntområder. - Det er behov for å bygge tett. Det kan gjøres ved å bygge innimellom de eksisterende husene og ved å rive og bygge nytt slik at det blir plass til flere boliger og arbeidsplasser. - Legge til rette for alternative boformer og støtte opprettelsen av ideelle boligstiftelser.

Bergen Sp - Fortette allerede etablerte boligområder for å utnytte infrastruktur og spare tiltrengte landbruks-, natur- og friluftsområder. Korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicefunksjoner skal være et bærende prinsipp.

12


Senterpartiet vil at minst 75 % av nye boliger skal ligge innenfor eksisterende byggeområder. Vi vil stille krav om høy kvalitet i fortettingsprosjekter og unngå ”blokkbebyggelse” i villastrøk, men samtidig begrense bygging av nye eneboliger til fordel for fortetting for å unngå å bygge ned matjord. For å møte sentraliseringen må en planlegge på lang sikt, gjerne 20 til 40 års perspektiv.

Bergen Ap - Utbygging av boliger og arbeidsplasser bør skje der persontransporten kan gjennomføres til fots, med sykkel eller kollektivtransport. - Fortetting i bydelene, langs bybanetraséene og kollektivtraséene for buss og tog. Bygge i høyden der det ligger til rette for dette. Utvikling av bydelssentrene. - Utbyggingstakten må økes kraftig for å møte befolkningsveksten. - Byggesaksbehandlingen i kommunen må bli mer effektiv. Kommunen må ta hovedansvaret for god areal- og samfunnsplanlegging, ikke overlate byutviklingen til private aktører alene.

Bergen SV Kommunen må i større grad ta initiativ til helhetlig regulering av større områder, og ta ansvar for utbygging for å unngå økte boligpriser og at private aktører unnlater å bygge for å holde prisene oppe. Transformasjon av allerede utbygde områder for å sikre at disse utnyttes på en arealeffektiv måte vil være en viktig strategi. Bybanen må være ryggraden i et transporttilbud for en økende befolkning. En snarlig realisering av bybane gjennom sentrum, Sandviken og til Åsane er nødvendig for å unngå at sentrum drukner i busser. Bybane til Fyllingsdalen bør realiseres parallelt.

Bergen Rødt Befolkningsvekst må møtes med utvikling av mest mulig selvbærende, selvstyrte bydeler og omegnskommuner (boliger, arbeidsplasser, infrastruktur) som minimerer transportbehov. God kollektivtransport mellom disse befolkningskonsentrasjonene med bybane som ryggrad. Utvikle et nært, åpent og imøtekommende samarbeid BergenOmegnskommunene.

13


6 : Arkitekturpolitikk Hva legger dere i begrepet arkitekturpolitikk, og hva er deres arkitekturpolitikk?

Bergen FrP

Bergen sentrum bør bevare sitt særtrekk. I tillegg bør arkitekturen være funksjonell og tilpasset øvrig bebyggelse. FrP er en sterk forkjemper for den private eiendomsretten og vil i svært få tilfeller legge begrensninger på grunneiers utforming av eiendom.

Bergen Høyre

Vi vil stimulere til god arkitektur gjennom økt bevissthet i offentlig debatt, tettere dialog mellom kommune, arkitekter og utbyggere, samt vurdere strengere krav til arkitektur i private reguleringsplaner.

Bergen KrF

At en gjennom reguleringsplaner må stimulere eiendomsutbyggere til å prioritere arkitektoniske kvaliteter, og at nye offentlige bygg kan være en arena for nyskapende arkitektur.

Bergen Venstre

Venstre har tatt til orde for å opprette en “Byarkitekt” i Bergen, etter modell fra Byantikvaren. Vi ønsker å skille ut den arkitektfaglige kompetansen i kommunen til en egen enhet som står friere til å påvirke arealplaner og byggesaker.

Bergen MdG

Ivareta byens trehusbebyggelse. Nybygg bør tilpasses omgivelsene og eksisterende arkitektur.

Bergen Sp

Dette handler om hvordan vi tilrettelegger byens arkitektur for utseende, inkludering (hindre ekskludering av grupper), funksjonalitet og miljø. Overordnede planer med få

14


dispensasjoner som sikerer en helhetlig og god byutvikling som sikrer funksjonalitet, gjennomgående utforming, inkludering og miljøvennlig utvikling.

Bergen Ap

Det er viktig at vi tar vare på byens historiske særpreg, og å vektlegge det helhetlige arkitektoniske inntrykket av byen. Samtidig må byen være i konstant fornyelse. Nytt må blandes med gammelt på en god måte. Vi etterlyser en overordnet plan for arkitektur i kommuneplanens samfunnsdel. Vi mener dette er mangelvare i Bergen i dag, og for mye av byutviklingen og utformingen av nye prosjekter overlates til utbygger og/eller tilfeldigheter. Vi ønsker derfor en egen arkitekturplan for Bergen. Denne bør utarbeides i samarbeid med ulike fagmiljø, Bergen Arkitekthøgskole og byens eget arkitektmiljø.

Bergen SV

En god arktitekturpolitikk skal ivareta helhetlig utvikling av byen med sine bygninger, byrom og grønne/blå lunger, med fokus på god estetikk, tilpasning til landskapet og at de fysiske omgivelsene gir gode rammer for menneskelig utfoldelse for alle aldergrupper. Bymessig bebyggelse i kvartaler med bygårder, gater, felles byrom og parker er utgangspunktet for SVs arkitekturpolitikk. Samtidig vil SV legge stor vekt på å ivareta Bergens rike bygningshistorie og bygningsmiljø.

Bergen Rødt

Med “arkitekturpolitikk” tenker vi på arkitektfaglig fastsatte mål og retningslinjer for planlegging og utforming av våre menneskeskapte omgivelser. Rødt Bergen har ikke noe samlet vedtak om arkitekturpolitikk, men vi er opptatt av noen viktige prinsipper: - Det er behov for å sikre den faglige kvaliteten og den folkelige deltakelsen i beslutningsprosessene. Bergen har gode arkitektfaglige miljøer, og potensialet for folkelig engasjement er også stort. - Bergens særpreg skal ivaretas og være fundament for videre utvikling. Det betyr f.eks. ingen høyhus i det sentrale Bergen, og respekt for verneverdige bygninger og bymiljøer. - All byplanlegging og alt byggeri må tilfredsstille strenge miljø- og klimapolitiske krav, legge vekt på energieffektivitet og sterk reduksjon i utslipp - Byrom og fellesarealer må legge til rette for sosial utfoldelse og demokratisk deltakelse

15


7 : Bysykler Skal Bergen få bysykler? I så fall når, og hvilke områder skal dekkes?

bergen FrP

Bysykler er et godt tiltak innenfor byens områder. FrP er positive til reklamefinansierte bysykler etter modell fra Oslo.

Høyre

Ja. Dette blir innført og skal gjelde i første omgang i sentrum.

Bergen KrF

Ja. Disse bør komme som et resultat av reklamefinansierte bymøbler og i første omgang tjene bysentrum (Bergenhus).

Bergen Venstre

Ja. Venstre har kjempet for bysykler lenge og ønsker at de skal dekke så mye av byen som mulig.

Bergen MdG

Ja, og det skal finansieres av kommunen. Bysykler er viktigst i Bergen sentrum og bydelsentrene. Senere kan bysykler plasseres på mindre sentrale steder.

Bergen Sp

Vi er positive til en ordning med bysykler. Disse bør lokaliseres i sentrumkjernene i byen og i bydelene, kjøpesenter og ikke minst større kollektivknutepunkter/terminaler.

Bergen Ap

Arbeiderpartiet ser positivt på en ordning med bysykler i Bergen. I første omgang er det de sentrumsnære områdene vi ser for oss, men vi er åpne for å utvide området etter hvert.

Bergen SV

Ja, men uten reklame! SV vil finansiere bysykler gjennom Bergensprogrammet. Bysyklene skal i første omgang dekke Bergen sentrum, men kan etter en prøveperiode gjerne utvides. Bysykkelordning bør kunne innføres fra våren 2016 med midler fra Bergensprogrammet.

Bergen Rødt

Ja, og så snart som mulig. Det er først og fremst det sentrale Bergen som skal dekkes.

16


8 : byluften i Bergen Hvordan vil dere jobbe for at byluften i Bergen skal bli bedre? Hvilke tiltak vil dere satse på, og når skal de igangsettes? Bergen FrP

FrP vil bedre byluften ved å tilrettelegge for mer kollektivtrafikk og fjerne gjennomgangstrafikk. Vi vil flytte godsterminalene for båt og bane ved å legge dette til Flesland. Vi vil bygge Ringvei øst i tillegg til Ringvei Vest. Vi vil satse på “park and ride” ved kollektivknutepunkt. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet og vil søke om å få persontog mellom Flesland og Åsane. FrP er sterk motstander av rushtidsavgift.

Bergen Høyre

- Tidsdifferensierte bompenger (Igangsettes januar 2016) - Miljødifferensierte bompenger - Lav- og nullutslippssoner (de to siste igangsettes så snart en har hjemmel for det)

Bergen KrF

- Full elektrifisering av havnen, samt flytte havnen ut av Bergen sentrum - Aktivere luftmålere i alle bydeler - Miljø- og tidsdifferensierte bompengetakster - Lav- og nullutslippssoner - Et sammenhengende og gjennomgående sykkelveinett

Bergen Venstre

Venstre har sørget for at Bergen innfører køprising fra 1. januar 2016. Denne ordningen er målrettet mot å fjerne køene, som er hovedårsaken til den dårlige byluften i Bergen.

Bergen MdG

- Innføre et selektivt system for bompengeavgift som tar hensyn til rushtid, grad av luftforurensing og bilens utslippsnivå. - Redusere antallet parkeringsplasser i sentrum og øke parkeringsavgiftene. - Avstå fra nye store veiprosjekter. - Innføre nullutslippssone eller lavutslippssone i sentrum, inkludert forbud mot dieselbusser - Innføre flere ladestasjoner for elbiler, inkludert på taxiholdeplasser. - Nye kommunale biler skal være basert på elektrisitet. - Innføre kollektivfelt der det trengs på større innfartsårer. - Sikre rask utbygning av bybane eller annen skinnegående transport til alle bydeler.

17


Bergen Sp

- Kraftig forbedring av kollektivtilbudet (buss og bane) – gradvis utbygging av bybanen og forbedring. - Skjerpet overvåkning (flere målestasjoner) – vi har satt av midler til dette i våre alternative budsjetter i flere år, og det er under utbygging. - Bilreduserende tiltak (køprising / færre parkeringsplasser). Tidsdifferensiderte bompenger er under innføring. Vi ville øke inntektene og bruke dette til å forbedre kollektivtrafikken. - Utbygging av landstrøm og restriksjoner mot skip i sentrum havn. Under utbygging, men dette må forseres i samarbeid med næringen. - Premiere rentbrennende vedovner. Opprettholde og øke tilskudd til dette. - Bygge ut oppvarming uten utslipp (fjernvarme). Bygge videre ut, samt tilrettelegge for nærvarmeanlegg. - Fortsette å tilrettelegge for flere elbiler. Vi vurderer eksisterende tiltak som tilstrekkelig. Noen tiltak må på sikt trappes ned. - Lavutslippsone, særlig for lastebiler.

Bergen Ap

Avgjørende at biltrafikken i- og gjennom sentrum reduseres. På sikt: omlegging av dagens E39-trasé ut av Bergen sentrum. Det er også viktig at flere velger miljøvennlig transport til og fra sentrum. Skal dette være mulig må vi i samarbeid med fylkeskommunen sørge for gode og effektive gang/sykkelveier og hyppig og rimelig kollektivtransport. Sistnevnte inkluderer enhetstakst på toget, fjerning av nattakst og billigere ungdomskort. Samtidig vil vi redusere utslippene fra bil, tungtransport, vedfyring og skip i havnen. Flere målestasjoner, elektrifisering av havnen og innføring av miljødifferensierte havneavgifter, null- og lavutslippssoner i sentrum, strengere parkeringsnormer ved utbygging og færre parkeringsplasser i sentrum, tids- og miljødifferensierte bompengesatser, beholde fordeler og tilrettelegge for elbiler og elsykler, sykkelsatsning og gjeninnføre refusjonsordningen for gamle vedovner i sentrumsnære områder.

Bergen SV

- Langsiktig tiltak: Gjøre byen kortreist vha. grep i byutviklingen: kort avstand mellom boliger og arbeidsplasser, gode gang- og sykkelveier og godt utviklet kollektivtilbud, som kombineres med restriksjoner på biltrafikken. - Innføring av en rushtidsavgift på et nivå som har reell trafikkavvisende effekt, og som brukes til å finansiere et bedre kollektivtilbud. - Restriktiv parkeringspolitikk både i og utenfor sentrum, og på kjøpesentre og arbeidsplasser. P-plasser på kjøpesentre bør avgiftsbelegges på samme nivå som i sentrum. - Høyere bompenger på dager med varsel om dårlig luftkvalitet. Om nødvendig må

18


datokjøring innføres som strakstiltak. - Lavere fartsgrenser på innfartsårene. - Kollektivfelt på alle 4-felts innfartsårer for å sikre at bussene slipper å stå i kø. - Nullutslippskrav til kollektivtransporten fra 2020, bl.a gjennom satsing på bybane, trolleybuss og elbuss. Alle tiltak iverksettes umiddelbart, dersom ikke annet er nevnt.

Bergen Rødt

- Elektrifisering av havnen, miljødifferensierte havneavgifter og begrensning i antall cruiseskipsanløp - Opprettholde panteordning ved utskiftning av gamle og forurensende vedovner - Biltrafikken MÅ ned: hovedmetoden er utbygging av gode alternativer, sammenhengende sykkelveinett, gratisbuss i sentrum med kontinuerlige avganger, godt utbygd kollektivnett med bybane som ryggrad, hyppige avganger og reduserte priser på vei mot et gratistilbud. - Reduserte parkeringsmuligheter, få privatbilene ut av det sentrale Bergen, lavere fartsgrense. - En del av tiltakene kan iverksettes straks, og de øvrige bør iverksettes snarest.

19


9 : Medvirkning Hvordan vil dere legge til rette for medvirkning i byutviklingen når viktige avgjørelser skal tas?

Bergen FrP

FrP er positive til å få tilbakemeldinger fra innbyggerne i viktige saker og ønsker åpne prosesser med innbyggermedvirkning i viktige avgjørelser som berører store deler av byen. Vi vil bruke den makten velgerne gir oss til å utvikle byen i riktig retning.

Bergen Høyre

Medvirkning er viktig og det bør tilrettelegges for medvirkning ved å avholde høringer, folkemøter og kontinuerlig informere innbyggerne gjennom nettsider, sosiale medier og aviser.

Bergen KrF

Gjennom arkitektkonkurranser og bedre høringsrunder.

Bergen Venstre

Venstre vil gjenopprette bydelsstyrer i Bergen, slik at avstanden mellom politikerne og borgerne blir mindre. Nye, demokratisk valgte bydelsstyrer vil få en viktig rolle i byutviklingen.

Bergen MdG

Vi tror at det vil styrke medvirkningen om vi flytter en del byutviklingssaker til direkte folkevalgte bydelsstyrer, og vi ønsker at kommunen tar initiativ til nabolagsmøter der beboerne kan få større mulighet til å påvirke hvordan kommunen regulerer deres områder.

Bergen Sp

Vi vil gjenopprette bydelsstyrene, som særlig får ansvar for lokal byutviklig i de ulike bydelene. Disse skal kunne utforme lokal politikk i henhold til det folket selv ønsker i sine nærmoråder. Vi mener avgjørelsene blir bedre når de blir fattet nær folk og ikke sentralt i bystyret av færre personer.

Bergen Ap

For det første er det viktig at innbyggerne og organisasjoner etc. får en god mulighet til å påvirke når det overordnede planverket skal utarbeides og vedtas. Det holder ikke kun å sende store planer på høring, kommunen må også tilrettelegge gjennom folke- og bydelsmøter i forkant – slik at innspillene kommer med tidlig i prosessene.

20


Bergen SV

SV vil avskaffe byparlamentarismen. Dette vil bidra til større åpenhet i politiske beslutningsprosesser. Dersom flertallet vil beholde parlamentarisme som styringsmodell vil SV kreve åpenhet og at de nye reglene om hemmelighold ikke blir tatt i bruk i Bergen. SV vil innføre bydelsdemokrati med direkte valg i alle bydeler. SV vil prøve ut deltakende budsjettering der innbyggerne selv får bestemme pengebruken i sitt nærmiljø. SV vil varsle innbyggerne via sms om saker som angår deres nærmiljø, slik at de får mulighet til å engasjere seg i og påvirke beslutningsprosessen, på samme måte som innbyggerne i dag får meldinger om f.eks. at vannet må kokes. SV vil kreve folkeavstemning om evt. kommunesammenslåinger.

Bergen Rødt

Direktevalgte bydelsstyrer med betydelige oppgaver innenfor byutvikling er et viktig virkemiddel. Mye annet kan også gjøres for å legge til rette for at folk flest skal kunne engasjere seg i byutviklingen, bl.a. møter m.m. der folk får si sin mening om planer og prosjekter, og der de faktisk blir tatt hensyn til. Rituelle prosedyrer der folk ikke tillates å få faktisk innflytelse, fører til irritasjon og manglende interesse (jf. de lovfestede innbyggerinitiativene, som i stor grad bare overses).

21


10 : hyblifisering Er hyblifiseringen i sentrum noe dere vil kjempe mot? Hvilke konkrete tiltak vil dere i så fall bruke?

Bergen FrP

Bergen har plass til flere innbyggere og FrP er positive til at det bygges flere boliger av alle slag, også i sentrum. Hyblifisering kan i enkelte tilfeller være problematisk i et bomiljø. Hvem som skal kunne bo hvor og hvem du skal kunne bo med er en frihet vi tror de fleste ønsker å beholde. Vi kan gjennom størrelsen på boliger i en viss grad redusere muligheten for hyblifisering. Dette vil vi ta hensyn til når det skal gis endrings- eller byggingstillatelse.

Bergen Høyre

Bergen Høyre ønsker en blandet befolkning i Bergen sentrum og det bør derfor bygges både små og store enheter.

Bergen KrF

Det bør legges til rette for differensierte leilighetsstørrelser i reguleringsplaner, slik at barnefamilier, eldre, studenter osv finner et tilbud.

Bergen Venstre

Venstre vil unngå ytterligere hyblifisering ved å legge til rette for flere studentboliger, samt si nei til mer seksjonering av familieboliger.

Bergen MdG

Hyblifiseringen er et problem fordi den segregerer befolkningen og fortrenger eksempelvis barnefamilier. Vi ønsker at kommunen skal prioritere å regulere tomter og subsidiere utbygging av et betydelig antall nye studentboliger. Disse må bygges ut langsmed nåværende og fremtidig bybaneakse. En slik utbygging har svært mange fordeler. For studentenes del vil det sikre tilgang til billige og praktiske boliger, og frigjøre mange fra bolighaienes klamme grep. Samtidig vil vi på lenger sikt omregulere terminalområdene i sentrum til boligbygging. Det vil kunne gjøre det rimeligere å bo og studere, noe som vil føre til at studentene kan bruke mer tid på studiene fremfor å jobbe, og dermed få en sterke kompetanse. Det er udelt positivt for samfunnet generelt og deres fremtidige arbeidsgivere spesielt. For Bergen sentrum sin del, vil utbyggingen av studentboliger stanse opp og mulig reversere hyblifiseringen, noe som vil gjøre det mulig å bo sentrumsnært med barn. En slik massiv utbygging av studentboliger vil trekke ned etterspørselen etter utleieboliger og slik sett få innvirkning på boligprisene i byen.

22


Bergen Sp

Senterpartiet er bekymret for en økende andel hybler i sentrum. Vi ønsker en balansert byutvikling med alle aldersgrupper. Vi vil derfor gjennom reguleringsplaner legge opp til boliger av ulik størrelse, bygge ut barnehageplasser, skoler og eldreboliger også i sentrum. Vi vil også gjøre det mer attraktivt å både bo og jobbe i sentrum. Gåavstand til jobb er positivt både for miljø og folkehelse.

Bergen Ap

Arbeiderpartiet er klare på at vi ønsker å motvirke en ytterligere hyblifisering av Bergen sentrum. Selve nøkkelen vil være den nye kommuneplanens arealdel som er ventet til behandling. Her må regelverket strammes opp på en slik måte at det blir vanskeligere/ mindre lønnsomt å gjøre om familieegnede hus i Bergen sentrum til hybelhus. På samme tid er det viktig å få frem fordelene det fører med seg å bo i sentrum. Det er kommunens oppgave å sørge for en sentrumsutvikling som gjør det attraktivt å bo i sentrum.

Bergen SV

Ja, SV vil bekjempe hyblifisering i sentrum. Flere barnefamilier bør bo i sentrum. SV vil kreve en minimumsandel familieboliger i nybygg i sentrum, og ha klare regler mot hyblifisering og seksjonering av eksisterende boliger. Slik kan vi sikre gode, stabile og attraktive bomiljø også i sentrum. Samtidig vil SV finne egnede sentrumstomter til studentboliger, noe som også vil minske presset for hyblifisering i etablerte sentrumsstrøk. SV vil f.eks. bygge studentboliger der Bygarasjen ligger i dag, med kollektivterminal i 1. etasje.

Bergen Rødt

Ja, og omfattende bygging av studentboliger er et helt sentralt grep. Bergen må bort fra jumboplass og kommunen må bli en enda mer aktiv tilrettelegger, og øve sterkere trykk på regjering og storting. Noen av studentboligene kan gjerne ligge sentralt i Bergen, men poenget er å unngå at boliger bygd som leiligheter for fastboende blir brukt til hybler. Rødt er for å ta i bruk ekspropriasjon som virkemiddel for å få gjennomført en planlegging som sikter mot større andel fastboende.

23


11 : grøntarealer i byen Hvordan skal grøntarealer i byen prioriteres dersom dere får være med å bestemme? Vil dere gjøre byen grønnere, og isåfall på hvilken måte? Bergen FrP

Grøntarealer er viktig for å sikre gode bokvaliteter. Vi vil tilrettelegge for at samtlige boområder får gode og funksjonelle grøntområder. I tillegg bør det etableres anvendelige bydelsparker i alle bydeler. Tilgang til fjell og sjø må sikres for alle. Grøntarealer i Bergen sentrum skal bevares og nye skal kunne etableres.

Bergen Høyre

Bergen bør tilrettelegges og utvikles i en grønnere retning. Dette har vi gjort og skal gjøre i utbyggingsavtaler med private utbyggere og i all kommunal planlegging.

Bergen KrF

Vi ønsker null- og lavutslippsoner i Bergen som vil redusere bilens areal og gjøre plass til blant annet mer grøntareal. Vi må også sikre at grøntarealene brukes ved å for eksempel opprette gode og moderne lekeplasser slik at familier benytter seg av områdene.

Bergen Venstre

Venstres slagord i Bergen er “Gjør Bergen grønnere”. Det handler om klima og miljø, men også om grøntområder. Det viktigste er å bevare de parkene vi har, samt sørge for at nye byggeprosjekter legger til rette for grønne lunger og beplantning. Det er særlig viktig når vi fortetter byen.

Bergen MdG

Vi står i fremste rekke for å verne om grøntområder og byfjellsgrensen. Vi vil følge i Københavns fotspor og få grønne tak på alle nye bygninger med takvinkel under 30 grader. Vi er også positive til å anlegge takhager. Unngå å bygge midlertidige bygg i byens parker og grøntområder. Plante trær langs gatene der det ikke er til hindre for syklister.

Bergen Sp

- Sikre byfjellene og andre viktige rekreasjons-, landbruks- og friluftsområder mot utbygging - Utarbeide forvaltningsplan for fjellområdene og vedta forpliktende byfjellsgrenser i alle bydeler - Legge til rette for bruk av turområder ved å skilte, etablere adkomstveier og parkeringsplasser ved inngangen til slike områder - Øke vedlikeholdet av parker og turveier samt øke antallet benker

24


- Bedre tilgjengeligheten til friluftsområder for funksjonshemmede - Sørge for at barn har akebakker, lekeplasser og naturopplevelser i nærmiljøet og rundt skolen - Opprette «bynasjonalparker» – det vil si et varig vern av viktige friluftsområder/ fjellområder. - Gi alle boligområder tilgang til grønne arealer, lekeplasser og friområder - Etablere sentrale bydelspaker i alle bydeler

Bergen Ap

Utbygging av grøntarealer er en viktig del av Arbeiderpartiets byutviklingspolitikk. Bergens gater, byrom og parker skal være rene og ryddige. Vi vil prioritere hyppig rengjøring av byrommene og etablering av flere returpunkter. Alle byens parker skal vedlikeholdes og forskjønnes. Det gjelder også bydelsparkene. I tillegg ønsker vi å lyssette flere av byens parker, stier og friluftsområder.

Bergen SV

Ja, byen vil bli grønnere om SV får bestemme. Vi vil hindre utbygging på de grønne lungene som allerede finnes, og finne plass til flere, f.eks. på ubygde resttomter som finnes overalt i sentrum. Vi vil også øke bemanningen hos Grønn etat slik at parkene våre får bedre vedlikehold.

Bergen Rødt

Sørge for å ivareta byens parker og grøntarealer. Nekte “midlertidige” bygg i parker og grønne områder. Forsvare byfjellsgrensen og strandsonen. Avsette areal til parsellhager og kolonihager.

25


12 : avfall og resirkulering Har dere planer om å forbedre systemet for avfallshåndtering og resirkulering? I så fall hvordan / hvorfor ikke?

Bergen FrP

FrP er stolte over den endringen som nå kommer med BIR’s nye bossnett. Vi gleder oss til åpningen av bossuget i Jekteviken til høsten, og ser positivt på at dette tiltaket spres til hele byen i årene fremover. Bossnettet bidrar til en renere, tryggere og en mer attraktiv by. Dette er et område som er viktig og som det arbeides med hele tiden. Vi bygger for eksempel et anlegg for uttak av biogass fra kloakkslam som er tenkt brukt til drift av gassbussene i Bergen.

Bergen Høyre

Ja, vi forbedrer våre systemer kontinuerlig. I høst åpner Norges første bossug-system i Bergen, og vi bygger dette kontinuerlig ut.

Bergen KrF

Ja, vi vil videreutvikle de differensierte gebyrene slik at det lønner seg å kaste mindre, samt videreutvikle “bossug” slik at en effektiviserer avfallshåndteringen. Bergen kommune bør også innføre matavfallssortering.

Bergen Venstre

Venstre mener avfallshåndteringen i Bergen er dårligere enn i sammenlignbare byer. En årsak til det, er at avfallshåndteringen kontrolleres av det interkommunale selskapet BIR. Vi vil heller sette avfallshåndteringen ut på anbud og fjerne det kommunale monopolet, noe som har fungert godt i andre norske byer.

Bergen MdG

Arbeide for videre utbygging av bossug. Innføre henteordning av organisk avfall. Opprette flere byttetorg, gjennvinningsstasjoner og returpunkter. Øke tilskuddet til de husstandene som ønsker å kompostere matavfallet sitt. Sørge for at kildesortering skal lønne seg økonomisk.

Bergen Sp

Bergen Senterparti vil ha et livsløpfokus på offentlige anskaffelser og byggeprosjekter. Avfall skal minimeres og gjenbruk skal maksimeres. Holdbare materialer som kan gjenbrukes skal foretrekkes fremfor byggematerialer som ender opp som avfall etter endt livsløp. Senterpartiet vil: - Øke bruken av holdbare, giftfrie og gjenbrukbare byggematerialer i byggprosjekt - Forbedre kildesorteringen og redusere avfall ved riktig valg av materialer og produkter

26


- Bygge desentraliserte biogassanlegg for matavfall og kloakkslam - Utarbeide kommunale planer for håndtering og økt innsamling av farlig avfall

Bergen Ap

Nå er det endelig klart for igangsetting av bossug-anlegget i deler av Bergen sentrum. Dette er en etterlengtet og ønsket utvikling som vi mener bør utvides. Arbeiderpartiet ønsker også at det i egnede boligområder utenfor bykjernen blir tilrettelagt for rørbasert avfallshåndtering gjennom mobile løsninger. Vi ønsker videre at det i tilknytning til slike installasjoner legges godt til rette for kildesortering. Vi mener også at det på sikt bør legges til rette for sortering og innsamling av våtorganisk avfall. Etter vår mening burde man eksempelvis bruke dette som en ressurs i produksjon av biogass.

Bergen SV

Ja, SV har mange ganger foreslått at det bør etableres innsamlingsordning for våtorganisk avfall. SV ønsker å etablere flere gjenbruks- og gjennvinningsmottak, og har foreslått etablering av brukthall i Bergenhus/Årstad bydel.

Bergen Rødt

Ja, vi ønsker mer kildesortering. Organisk avfall må ivaretas mye bedre enn i dag, dels gjennom avfallshentingen og dels ved å stimulere til kompostering. Vi er for utbygging av bossug i sentrale bystrøk. Vi synes det er ille at store mengder gode møbler og godt utstyr kastes av bedrifter og offentlige institusjoner, og gjenbruksorganiseringen bør forbedres slik at andre kan ha glede av det som nå kastes. Det bør ellers oppfordres til å minimere emballasje og til andre tiltak som kan redusere sløsing.

27


KOTE er et uavhengig tidsskrift om v책re fysiske omgivelser. Tidsskriftet er drevet av studenter og nyutdannede. www.magasinetkote.no Utgivelsessted: Oslo | Org. nr 998 537 681 ISSN 1893-8132 (trykk) | ISSN 1893-8140 (online)

Profile for KOTE

KOTE Valgkampspesial : bypolitikk BERGEN  

KOTE Valgkampspesial : bypolitikk BERGEN  

Advertisement