Page 1


ì

îðïí

pro–sat.com.ua


“‘•‘ƒ“

s ›

ƒ €

“ s

ž

pro–sat.com.ua

îðïí

ë


s ó

ó ó ó

ó

ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


Ù³¾Øô ØßÕßô Ö±-»®¿ô ر®-½¸ô ͬ»´¿ô ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ÕÉÍô Ô»³µ»²ô ̱»°º»® ײ¬»®²¿¬·±²¿´

pro–sat.com.ua

îðïí

é


•Ÿ Ÿ

ó ó

ó ó ó ó ó ó

• ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


• ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

Ÿ ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ç


ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ïð

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


Ÿ ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ïî

îðïí

pro–sat.com.ua


Âàð³àíòè

Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ëèñòê³â íà îäí³é ðîñëèí³ ïåðåä âõîäîì â çèìó, øò.

ijàìåòð êîðåíåâî¿ øèéêè, ìì

Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü áîêîâèõ ïàãîí³â íà îäí³é ðîñëèí³, øò.

Âèñîòà ðîñëèí, ñì

Áåç äîáðèâ (êîíòðîëü)

4,3

4,4

3,1

117

N120Ð70Ê140

7,0

9,8

6,4

135

N160Ð80Ê170

7,8

10,7

6,6

154

N200Ð90Ê200

8,5

11,0

6,9

165

N240Ð100Ê230

9,0

11,3

7,8

170

NÐÊ (ðîçðàõóíêîâèé ìåòîä ç âèíîñó åëåìåíò³â æèâëåííÿ íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

9,4

11,8

8,5

178

NÐÊ (ðîçðàõóíêîâî-áàëàíñîâèé ìåòîä íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

11,7

12,2

9,2

187

NÐÊ (íîðìàòèâíèé ìåòîä íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

9,2

11,5

8,0

165

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

íð

ó •÷

ó ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïí


ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

Âàð³àíòè

ʳëüê³ñòü ñòðó÷ê³â íà ðîñëèí³, øò.

ʳëüê³ñòü íàñ³íèí â ñòðó÷êó, øò.

Ìàñà 1000 íàñ³íèí, ã

Óðîæàé, ò/ãà

³äõèëåí-íÿ, ò/ãà ± äî êîíòðîëþ

Áåç äîáðèâ (êîíòðîëü)

72

20,5

4,00

1,31

-

N120Ð70Ê140

135

22,6

4,63

3,08

1,77

N160Ð80Ê170

174

23,0

4,62

3,25

1,94

N200Ð90Ê200

271

23,3

4,70

3,87

2,56

N240Ð100Ê230

283

23,9

4,72

4,05

2,74

NÐÊ (ðîçðàõóíêîâèé ìåòîä ç âèíîñó åëåìåíò³â æèâëåííÿ íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

366

24,4

4,82

4,19

2,88

NÐÊ (ðîçðàõóíêîâî-áàëàíñîâèé ìåòîä íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

378

25,8

4,85

4,35

3,04

NÐÊ (íîðìàòèâíèé ìåòîä íà óðîæàéí³ñòü 4 ò/ãà)

227

24,3

4,77

4,08

2,77

ïì

îðïí

pro–sat.com.ua


¡Ÿ“ “‘•


– ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ïê

îðïí

ó

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ï÷ ó ó

ó î÷

ó

pro–sat.com.ua

ó

îðïí

ïé


ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

í÷ ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ì÷

ó ó ó ó ó

ïè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó ó

ó ó

îð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

•ô ó •ò ó ó

ó ó

îò ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

íò ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó î

ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

ó ó

îðïí

îï


ó ó

ó

ó

Âàð³àíò, äîçè ãåðá³öèä³â, ë/ãà

Çàáóð’ÿíåí³ñòü ïåðåä çáèðàííÿì øò./ì2

Åôåêòèâí³ñòü 䳿 ãåðá³öèäó, % äî êîíòðîëþ

1

Êîíòðîëü (áåç õ³ì³÷íîãî çàõèñòó)

40,6

-

2

Ôðîíòüºð Îïò³ìà, ê.å. (1,4 ë/ãà) + Áàçàãðàí, â.ð. (áåíòàçîí, 480 ã/ë) (2,5 ë/ãà)

3,3

91,9

3

Ïóëüñàð 40, ð.ê. (1,0 ë/ãà)

7,1

82,5

¹ ç/ï

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

Åôåêòèâí³ñòü çàõèñòó, %

ó ó ó ó

îî

îðïí

¹ ç/ï

Ôóçàð³îç

Àíòðàêíîç

Áîðîøíèñòà ðîñà

Ñåïòîð³îç

²ðæà

1

0

0

0

0

0

2

95,6

85,8

96,9

94,7

96,5

3

97,0

88,2

94,5

95,6

98,1

pro–sat.com.ua


¹ âàð³àíòà

ʳëüê³ñòü êë³ù³â ïåðåä õ³ì³÷íîþ îáðîáêîþ

Åôåêòèâí³ñòü çàõèñòó,% íà 3-þ äîáó

íà 7-ó äîáó

íà 14-ó äîáó

íà 21 äîáó

1

23,4

0

0

0

0

2

25,0

84,5

93,7

96,6

92,3

3

24,3

82,9

92,8

96,0

93,2

ͲÐ05

1,97

4,16

3,62

3,94

4,25

ó

ó

• ó

Åôåêòèâí³ñòü çàõèñòó,%

¹ âàð³àíòà

ʳëüê³ñòü ãóñåíèöü ïåðåä îáðîáêîþ, åêç. ì2

íà 3-þ äîáó

íà 7-ó äîáó

íà 14-ó äîáó

1

8,2

0

0

0

2

8,9

86,7

95,4

89,8

3

7,7

88,2

96,0

90,7

ͲÐ05

0,78

2,56

3,69

4,12

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó î

ó

œœ •

ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

¹ ç/ï

Âàð³àíòè

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà

Ïðèáàâêà, ò/ãà

1

Êîíòðîëü (áåç õ³ì³÷íîãî çàõèñòó)

3,2

-

2

Ôðîíòüºð Îïò³ìà, ê.å. (1,4 ë/ãà) + Áàçàãðàí, â.ð. (áåíòàçîí, 480 ã/ë) (2,5 ë/ãà)

4,2

1,0

3

Ïóëüñàð 40, ð.ê. (1,0 ë/ãà)

4,1

0,9

ͲÐ05

0,48

îðïí

îí


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îë


ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

îê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

îè

îðïí

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îç


ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

íð

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


¡ ¡ ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

íî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

• Ž

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ˆ Ñîðòè

Âèñîòà ðîñëèí, ñì

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà

Çèìîñò³éê³ñòü, áàë

Ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ, áàë

ßê³ñòü

Äîñêîíàëà

105

7,19

8,0

8,0

ñèëüíà

Ðîçê³øíà

95

7,30

7,5

9,0

ñèëüíà

Àëüÿíñ

95

7,27

7,5

9,0

ñèëüíà

Äîð³äíà

105

7,15

7,5

8,0

ñèëüíà

Ãîðäîâèòà

95

7,18

7,5

9,0

ñèëüíà

Ñòàòíà

90

7,28

7,5

9,0

ñèëüíà

Ñåðåäí³é st

6,63

HIP0,05

0,58

Îðèã³íàòîð: ²íñòèòóò ðîñëèííèöòâà ³ì. Â. ß. Þð'ºâà ÍÀÀÍ.

pro–sat.com.ua

îðïí

íí


ó

ó

ó ó •

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó î

ó

ó ó

íì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

Ž•ˆ•

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

î

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íë


ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

î

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

íê

îðïí

pro–sat.com.ua


Ñîðò, ë³í³ÿ

õ, ò/ãà

Ñåðåäí³é st

Ãåíîòèïîâèé åôåêò

Ñòóï³íü ïëàñòè÷íîñò³

Ñóìà ðàíã³â

ų

ðàíã

ðàíã

7,60

6,11

1

1,11

2

3

Äîñêîíàëà

7,90

7,29

1

0,46

1

2

Ðîçê³øíà

8,08

4,31

1

0,77

1

2

Àëüÿíñ

7,84

3,27

1

0,56

1

2

Äîð³äíà

7,00

4,68

1

0,80

1

2

Ãîðäîâèòà

8,05

2,25

1

0,74

1

2

1

0,76

1

2

Ñòàòíà

8,09

2,24

ͲÐ0,05

0,45

2,23

Ñîðò, ë³í³ÿ

õ, %

Äîñêîíàëà Ðîçê³øíà

0,22

Ãåíîòèïîâèé åôåêò

Ñòóï³íü ïëàñòè÷íîñò³

Ñóìà ðàíã³â

ų

ðàíã

ðàíã

81,5

3,33

1

0,69

1

2

82,6

4,15

1

0,78

1

2

Àëüÿíñ

80,3

2,45

1

0,55

1

2

Äîð³äíà

79,4

1,98

1

0,81

1

2

Ãîðäîâèòà

79,5

1,99

1

0,55

1

2

Ñòàòíà

80,7

2,50

1

0,80

1

2

ͲÐ0,05

1,83

Ñîðò, ë³í³ÿ

õ, %

Äîñêîíàëà Ðîçê³øíà

0,20

Ãåíîòèïîâèé åôåêò

Ñòóï³íü ïëàñòè÷íîñò³

Ñóìà ðàíã³â

ų

ðàíã

ðàíã

85,3

6,74

1

0,55

1

2

97,5

15,5

1

0,77

1

2

Àëüÿíñ

97,9

15,8

1

0,80

1

2

Äîð³äíà

86,4

6,92

1

0,52

1

2

Ãîðäîâèòà

85,8

5,96

1

-1,10

1

2

Ñòàòíà

97,2

6,65

1

0,75

1

2

ͲÐ0,05

8,41

0,20

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íé


t ó ó ó

ó

ó ó ðôðì ûò ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

íè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íç


ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ìð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ɱ®´¼ Þ»»µ»»°·²¹ ß©¿®¼- øÉÞß÷ îðïí Š ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó ó

îðïí

ìï


• ó

ó ó ß½µ»®-¬®¿--»ô îðïï÷ò

ó ó

• ó

ó ó ó ó

ìî

îðïí

Ïîêàçíèê

Ìàðêà ÏÐÇ-2,0

ÏÍ-2,0

ÏÍ-4,0

Òèï

Ïðè÷³ïíèé

Øèðèíà çàõâàòó, ì

2,0

2,0

Íà÷³ïíèé

Ðîáî÷à øâèäê³ñòü ðóõó, êì/ãîä

8-12

8-12

Òåîðåòè÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü, ãà/ãîä

1,6-2,4

1,6-2,4

3,2-4,8

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

880

740

1680

Àãðåãàòóºòüñÿ ç òðàêòîðàìè

ÌÒÇ-80

ÕÒÇ-17221

4,0

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó

ó

ó

Ž

Ïîêàçíèê

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà

Êîíñòðóêòèâíà øèðèíà çàõâàòó, ì

2,1

Ðîáî÷à øâèäê³ñòü ðóõó, êì/ãîä

Äî 10

Øèðèíà ñìóãè ðîçêèäàííÿ ñîëîìè, ì

3,9

Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó îñíîâíîãî ÷àñó, ãà

3,9

Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïîäð³áíåíèõ ÷àñòîê, ìì

67,7

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè, ì: äîâæèíà / øèðèíà / âèñîòà

1,96 / 2,5 / 0,96

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

775

Îáñëóãîâ÷èé ïåðñîíàë

1 (òðàêòîðèñò)

Âèðîáíèê

ÂÀÒ «Áåðäÿíñüêñ³ëüìàø»

ó

•óìôë Ïîêàçíèê

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà

Òèï

Íàï³âíà÷³ïíèé

Ðîáî÷à øèðèíà çàõâàòó, ì

4,5

Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó îñíîâíîãî ÷àñó, ãà

4,5

×àñòîòà îáåðòàííÿ íîæ³â, õâ.-1

1000

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè â ðîáî÷îìó ïîëîæåíí³, ì: äîâæèíà / øèðèíà / âèñîòà

4,85 / 4,92 / 0,95

Àãðåãàòóºòüñÿ ç òðàêòîðîì, êë.

3

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

2200

Âèðîáíèê

Êðàñèë³âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìí


ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

Ïîêàçíèêè

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â

Øèðèíà çàõâàòó, ì: êîíñòðóêòèâíà / ðîáî÷à

1,7 / 6,5

Ðîáî÷à øâèäê³ñòü ðóõó, êì/ãîä

6-8

Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó îñíîâíîãî ÷àñó, ãà

3,9-5,2

Òèï ð³çàëüíèõ îðãàí³â

Ñèñòåìà ð³âíèõ íîæ³â ³ ïðîòèíîæ³â ó êîðïóñ³

ʳëüê³ñòü íîæ³â, øò.

64

ʳëüê³ñòü ïðîòèíîæ³â, øò.

65

Äîâæèíà ïîäð³áíåíî¿ ìàñè, ñì

2-3

Ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü, êã/ñ

4,4-16

Ïîâíîòà çáèðàííÿ, %

97,9

Âèòðàòà ïàëèâà, êã/ãà

1,5-4,2

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

443

Ïîêàçíèê

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà

Øèðèíà çàõâàòó, ì

6,1

Âèñîòà ïîäð³áíåííÿ (çð³çó), ìì: ì³í³ìàëüíà / ìàêñèìàëüíà

76 / 254

ʳëüê³ñòü íîæ³â, øò.

160

Ïåðåð³ç íîæ³â, ìì

8×64

ʳëüê³ñòü ïîäð³áíåíü çà õâèëèíó

240

Ïðèâ³ä â³ä ÂÂÏ, õâ.-1

1000

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè, ì: øèðèíà / âèñîòà / äîâæèíà

2,39 / 1,22 / 7,34

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

2100

Íåîáõ³äíà ïîòóæí³ñòü òðàêòîðà, êÂò

125

ìì

îðïí

pro–sat.com.ua


Ïîêàçíèê

Ìîäåëü RC 12

RC 15

RC 18

RC 20

RC 25

Ðîáî÷à øèðèíà çàõâàòó, ì

3,7

4,6

5,5

6,1

7,6

ʳëüê³ñòü íîæ³â, øò.

128

168

200

216

272

Ïðèâ³ä â³ä ÂÂÏ, õâ.-1

1000

Âèñîòà ïîäð³áíåííÿ (çð³çó), ìì: ì³í³ìàëüíà / ìàêñèìàëüíà

25 / 46

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

1830

2090

2130

2340

2860

Íåîáõ³äíà ïîòóæí³ñòü òðàêòîðà, êÂò, äëÿ âàð³àíòà: íà÷³ïíîãî / ïðè÷³ïíîãî

66 / 59

88 / 74

96 / 81

103 / 88

136 / 103

Ïîêàçíèê

Ìàðêà RM 240

RM 280

RM 320

RM 400

RM 480R

RM 610R

RMS 820

Ðîáî÷à øèðèíà çàõâàòó, ì

2,36

2,80

3,23

4,01

4,80

6,10

8,20

ijàìåòð ðîòîðà, ìì

647

647

647

703

620

620

730

ʳëüê³ñòü V-ïîä³áíèõ ³ ìîëîòêîâèõ íîæ³â*

84

96

108

132

168

216

264

̳í³ìàëüíà/ ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü â³ä ÂÂÏ, êÂò

45/60

52/93

60/103

84/152

110/191

140/191

206/241

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

1195

1400

1820

2130

2600

3200

6600

*Ïðèì³òêà: òðåòèíà íîæ³â – ìîëîòêîâ³.

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

Ïîêàçíèê

BL 4 200

BL 4600

BL 6200

BL 8200

BL 9100

BL 12100

Ñïîñ³á àãðåãàòóâàííÿ

Íà÷³ïíèé

Ïðè÷³ïíèé

Øèðèíà çàõâàòó, ì

4,20

4,60

6,20

8,20

9,10

12,10

ʳëüê³ñòü ðîòîð³â/íîæ³â

3/9

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

1760

3/9

5/15

5/15

5/15

7/21

2405

3005

4105

5200

6800

Íåîáõ³äíà ïîòóæí³ñòü òðàêòîðà, êÂò

59

88

147

191

199

221

ó

ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

Ïîêàçíèê

ÂÐ 260/1

ÂÐ 300/1

ÂÐ 360/1

ÂÐ 450/2

ÂÐ 520/2

ÂÐ 600/2

Øèðèíà çàõâàòó, ì

2,6

3,0

3,6

4,5

5,2

6,0

ʳëüê³ñòü ðîòîð³â

1

1

1

2

2

2

ʳëüê³ñòü íîæ³â

56

64

84

100

116

132

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

1200

1380

1850

2170

2550

2800

Íåîáõ³äíà ïîòóæí³ñòü òðàêòîðà, êÂò

48

66

96

118

132

147

îðïí

ìë


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

Ïîêàçíèê

ó ó

Ìîäåëü Ñhiara 200

Tornado 250

Tornado 310

Grifone 470

Øèðèíà çàõâàòó, ì

2,05

2,50

3,10

4,70

ʳëüê³ñòü íîæ³â

48

52

64

96

×àñòîòà îáåðòàííÿ ÂÂÏ, õâ.-1

540

540

540

1000

Òðàíñïîðòíà øèðèíà, ì

2,25

2,70

3,30

2,40

Ìàñà êîíñòðóêòèâíà, êã

716

960

1135

2073

Íåîáõ³äíà ïîòóæí³ñòü òðàêòîðà, êÂò

44-74

59-74

66-88

147-177

ó

ó

ó ó

Åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè âèêîðèñòàííÿ àãðåãàò³â íà ãåêòàð Òåõíîëîã³ÿ

Âíåñåííÿ ³ çàðîáêà ãíîþ

Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó, ãà

Çàòðàòè ïðàö³, ëþä.-ãîä

Âèòðàòà ïàëèâà, êã

Ïðèâåäåí³ âèòðàòè, ãðí

ÌÒÇ-80.1+ ÏÑ-05/08

44,3 ò (1,27 ãà)

0,79

7,0

156,45

ÌÒÇ-80.1+ ÌÒÎ-6

0,3

3,33

17,5

831,58

1,1

0,91

18,2

552,48

5,03

42,7

1540,51

Îïåðàö³ÿ

Ñêëàä àãðåãàòó

1. Íàâàíòàæåííÿ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ 2. Òðàíñïîðòóâàííÿ (l=5êì) ³ âíåñåííÿ îðã. äîáðèâ (35 ò/ãà) 3. Çàðîáêà îðã. äîáðèâ ó ãðóíò (à=26 ñì)

ÕÒÇ-17021+

ÏÎ-5

Âñüîãî

Ïîäð³áíåíí³ ðîñëèííèõ ðåøòîê, âíåñåííÿ ì³í. äîáðèâ ³ ì³í³ìàëüíèé îáðîá³òîê ãðóíòó

1. Ïîäð³áíåííÿ ðîñëèííèõ ðåøòîê (9 ò/ãà)

ÕÒÇ-17021+ ÏÍ-4

3,2

0,31

5,9

124,74

2. Íàâàíòàæåííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ (0,2 ò/ãà)

ÌÒÇ-80.1+ ÏÑ-05/08

44,3 ò (221,5 ãà)

0,01

0,04

0,89

3. Òðàíñïîðòóâàííÿ (l=5êì) ³ âíåñåííÿ ì³í. äîáðèâ (10 êã ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè àçîòó íà òîííó ðåøòîê)

ÌÒÇ-80.1+ ÌÂÓ-6

10,0

0,10

1,0

26,53

4. ̳í³ìàëüíèé îáðîá³òîê ãðóíòó (à=6 ñì)

ÕÒÇ-17021+ ÓÄÀ-3,8-20

3,0

0,33

6,3

182,40

0,75

13,24

336,56

Âñüîãî

ìê

îðïí

pro–sat.com.ua


‘ ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ìè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó

ó ó uÔ»³µ»²eò

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


ó

ó

í

ó ó ó í ô ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ëð

îðïí

pro–sat.com.ua


Ž

‘ ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëï


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ëî

îðïí

ó ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua


Š

• •

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ëì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

• ã • ã

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

Çáåðåæåí³ñòü (%) ïðèïëîäó äî â³êó, ì³ñ.

Ñïðÿìóâàííÿ ³íáðèäèíãó

Íîâîíàðîäæåíèõ

3

6

8

Âíóòð³øíüîë³í³éíèé

63

79,4**(**)*

79,4

79,4

Íà ÷îëîâ³÷èõ ïðåäñòàâíèê³â ë³í³¿ ìàòåð³ ïðîáàíäà

139

91,4**

85,6

83,5

Íà «ïîñåðåäíèêà»

120

91,7(**)

85,6

80,8

Êîìïëåêñíèé

94

90,4*

80,9

76,6

Ïðèì³òêè:*) Ð<0,05; **) Ð<0,01

ó

ó ó ó

ëê

îðïí

³ê, ì³ñ.

ʳëüê³ñòü íîâîíàðîäæåíèõ

3

6

8

óêðà¿íñüêî¿ ì'ÿñíî¿ õ óêðà¿íñüêî¿ ì'ÿñíî¿

1219

89,4

80,1

78,0

ñèìåíòàëüñüêî¿ ì'ÿñíî¿ õ óêðà¿íñüêî¿ ì'ÿñíî¿

200

94,0***

88,0***

86,0***

Ãðóïà

Ïðèì³òêà: ***) Ð<0,001

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëé


• ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ëè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëç


ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

êð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êï


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

êî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó ó

ó ó ó îðïí

êí


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

25% 20%

40% 15%

îðïí


ó Åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë, ìëí ò ó.ï.

Âèä á³îìàñè

Òåîðåòè÷íèé

Òåõí³÷íèé

Åêîíîì³÷íèé

Ñîëîìà çåðíîâèõ êóëüòóð

10,39

5,21

1,34

Ñîëîìà ð³ïàêà

1,65

1,15

1,15

³äõîäè êóêóðóäçè ³ ñîíÿøíèêó (ñòåáëà, ëèñòÿ, ñòðèæí³ ïî÷àòê³â, êîøèêè, ëóøïèííÿ)

9,97

6,85

5,65

Ñèðîâèíà äëÿ äèçåëüíîãî á³îïàëèâà (ð³ïàê, ñîíÿøíèê, ñîÿ òîùî)

0,78

0,50

0,25

Ñèðîâèíà äëÿ á³îåòàíîëó (çåðíî, ìåëÿñà òîùî)

2,33

2,33

0,86

Ñèðîâèíà äëÿ á³îãàçó (ãí³é òà ãíî¿âêà ç òâàðèííèöüêèõ ôåðì, ñèëîñ ç êóêóðóäçè, õàð÷îâ³ â³äõîäè òîùî)

5,63

4,02

2,13

Åíåðãåòè÷í³ êóëüòóðè (òîïîëÿ, â³ëüõà, âåðáà é ³íø³)

14,58

12,39

12,39

ÂÑÜÎÃÎ

45,33

32,45

23,77

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

êê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

Êóëüòóðà

Îá’ºì âèðîáíèöòâà á³îåòàíîëó, ò/ãà

Êóëüòóðà

Îá’ºì âèðîáíèöòâà á³îåòàíîëó, ò/ãà

ó ó ó ó

Öóêðîâèé áóðÿê

2,5-6,0

Ñîðãî öóêðîâå

3,5-8,0

Êóêóðóäçà

2,5-3,5

Ñîíÿøíèê áóëüáèñòèé

2,5-5,5

Ïøåíèöÿ

1,5-2,8

Òîï³íñîíÿøíèê

3,0-5,5

ó

Òðèò³êàëå

1,3-2,3

Öèêîð³é

1,4-3,3

Æèòî

1,0-2,1

Åëåâñ³íà

2,0-3,0

Êàðòîïëÿ

1,6-3,6

×óìèçà

1,8-3,0

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êé


ó Êóëüòóðà

Óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ, ò/ãà

Âì³ñò ë³ï³ä³â, %

Âèõ³ä î볿, êã/ãà

гïàê îçèìèé

1,5-4,5

45-50

700-2020

гïàê ÿðèé

1,3-3,5

41-49

420-1450

Ðåäüêà îë³éíà

1,2-2,1

31-50

500-1000

Ñóð³ïèöÿ îçèìà

1,5-2,5

43-47

650-1100

Ñóð³ïèöÿ ÿðà

1,0-2,0

38-48

400-950

óð÷èöÿ ñèçà

1,2-2,1

32-49

500-920

óð÷èöÿ á³ëà

1,0-2,2

35-47

400-950

Ðèæ³é

0,6-2,9

33-41

220-1100

Ñìèêàâåöü ¿ñò³âíèé

4,5-12,0

23-40

920-3200

Ñîÿ

1,0-2,6

17-27

200-720

×îðíóøêà äàìàñüêà

2,4-2,7

43-45

1030-1200

×îðíóøêà ïîñ³âíà

2,0-2,3

33-35

660-805

Ëüîí îë³éíèé

1,2-3,0

30-47

360-1400

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

êè

îðïí

Êóëüòóðà

Ïåð³îä íàäõîäæåííÿ á³îñèðîâèíè, äàòà, ì³ñÿöü

Âðîæàéí³ñòü íàäçåìíî¿ á³îìàñè, ò/ãà

Ðîçðàõóíêîâèé âèõ³ä ãàçó, ì3 ç óðîæàºì ç 1 ãà

Ùàâíàò

28.04-20.05

85-90

22400-32000

ѳäà áàãàòîð³÷íà

05.07-25.07

80-100

24800-37200

Ñèëüô³é ïðîíèçàíîëèñòèé

10.07-15.08

80-100

26800-43550

Ñîðãî áàãàòîð³÷íå

20.07-20.08

60-80

17700-23600

Êîçëÿòíèê ñõ³äíèé

05.06-05.07

70-80

22050-25200

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

Ñèðîâèíà

Âèõ³ä åíåð㳿, êàë/ã

Âèñ³âêè

3890

Âèñ³âêè + çâ’ÿçóþ÷à ìåëÿñà (10%)

4068

ѳäà áàãàòîð³÷íà, ñîðò Ô³òîåíåðã³ÿ

4083

ѳäà áàãàòîð³÷íà (ñîðò Ô³òîåíåðã³ÿ) + çâ’ÿçóþ÷à ìåëÿñà 10%

4211

Ñòðóæêà äåðåâà

4466

ѳäà áàãàòîð³÷íà (ñîðò Ô³òîåíåðã³ÿ) + âèñ³âêè + ëóøïèííÿ + ìàëüâà ìåëþêà (ñîðò Êîðìåëà)

3811

ó ó

Êîñòðèöÿ ëüîíó

4062

Äåðåâèíà + ëóøïèííÿ + ìåëÿñà

4238

ó

ѳäà áàãàòîð³÷íà (ñîðò Ô³òîåíåðã³ÿ) + âèñ³âêè + ìåëÿñà + ëóøïèííÿ

4068

Ìàëüâà ìåëþêà

4209

ó ó ó

ó ó ó í

êëð ó ó

ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êç


“ž ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

éð

îðïí

ó

ó

ó

ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

éï


ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

éí


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó { ëëô { ëêô { êêô { éïô { èïô { ïëíò

éì

îðïí

pro–sat.com.ua


zy|y~

www•jtl”iuh•mlo•ku

Œ

Œ

Œ

~}xz{

www•jtl”lg•mlo•ku

~}}|{

mlo•ku


Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Сучасні аграрні технології", вересень 2013  
"Сучасні аграрні технології", вересень 2013  
Advertisement