Page 1


“ “

˜

ò˜ò

ó ó

›—ž

˜ ïëð

ò˜ò

ò

ó ó

¡œ¡€¡

ó ó

ž ïðð

‘œ

ò˜ò

ëðð ÍÝ

Ÿ•

ƒô Ÿ

ó

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

ó


ì

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

ë


ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

î

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

Ù®¿·² ˵®¿·²»ô ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

é


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ç


ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó Š

ó €

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ïð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

Š ó ó ó ó ó

•¡•‰ ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïï


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ïî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

îðïí

ïí


ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ïì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó œ ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ž ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïë


ó ó ó

ó ó ó

Š ó ó

ó ó ó

ó ó

Š ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ïê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó ó ž

íèp ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïé


îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

€ ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

]0-1@ <2>=2>m)32/.m Tm602?m2.868 ø4@52>m)3m÷ T;92?m2.868 ø/;0;<3$2>m)3m÷

V-5$.-08 Z8.2ô 102/2ô /23!(386ô /2!ô 0m1@6 V-6-0-<9@ô !)4m3$

N;04m3 <2>=2>m)32/.mô 0268 íóë ëóïð

T@602?m2.868 ø<2>=2>m)3m÷

Q(;38*!ô 2>;/ô /20=2ô =202+

ïðóïë

îðïí

îï


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ïè

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

^252=m/.$ 3@ 12)@.6-ô û ç ïî ïë

îî

îðïí

O12/m? 9?;0m=@33! ^m<608.; ];04;.8)3; ^m<608.; ];04;.8)3; ^m<608.; ];04;.8)3;

m3.;0>@5 çóïëôî çóïðôð ïîóïëôè ïîóïîôè ïëóïêôë ïëóïëôê

^252=m/.$ 9@ 9?;0m=@33!ô û - .ò )ò /;923 >;/3@ 5m.2 2/m3$ çôð ïìôð ïíôð çôç çôë çôé ïëôè ïìôè ïíôí ïîôë ïîôð ïîôð ïêôë ïëôð ïíôì ïëôí ïëôð ïëôï

984@ ïìôë ïðôð ïëôð ïîôè ïëôë ïëôê

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

Y?;0m=@33!

^m<608.;

];04;ó .8)3;

^252ó =m/.$ 3@ 12)@.6-ô û ç ïî ïë ç ïî ïë

^252ó N;41;0@ó =m/.$ 3@ .-0387 12)@.6-ô 0;:84ô 2 O û ç S;0;=S;0;=-ó ïî 5$2>@387 ïë ç èóïð ïî ïë ç íóë ïî ïë

O+2:m/.$ 1m/5! 9?;0m=@33!ô 0268 ï

î

í

ì

ë

çè çë çï çç çé èé

çë çî çð çè çê èë

çî çð èì çè çë êï

éí éð êí çê çî íí

êð ëï íð çë èë ð

O+2:m/.$ 1m/5! 9?;0m=@33!ô 0268 ï

î

í

ì

ë

çç çè èï çç çç çê çç çç çé

çê çì éì çé çê çí çç çç çê

çî çð êç çê çë çð çè çê çì

çð èé îí çê çì éë çê çì èï

çð èë ð çî çï êï çê çì éð

03680, Êè¿â, Óêðà¿íà, âóë. Ì.Ãð³í÷åíêà, 4 Òåë.: +38 (044) 495-53-60, ôàêñ: +38 (044) 495-53-63


ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

èïóèìûô

O+2:m/.$ô û O1m>>m<32(;33! Y?;0m=@33!ô u9?;0m=@33! Š 2?02?6@e 0268 5@?20@.203@ 125$2>@ ï çè éé Y?;0m=@33! î çé éí í çì êð ï çé èï Km4m)3@ 2?02?6@ Š î çì èð 9?;0m=@33! í çð éð ï çè èì Y?;0m=@33! Š +m4m)3@ î çé èì 2?02?6@ í çì éè

îðïí

O65@< 62415;6/-

O.@<m! 9?;0m=@33!

Q02.0-7386 õ /.84-5!.20 õ 15m>62-.>20">@)

3@ 12)@.6ï 0m6 î 0268

O+2:m/.$ô û 5@?20@.203@ 125$2>@ çê èì çê èí çë èï

Š ó ó

M02:@73m/.$ 9;03@ô .ñ=@ ëôìð ìôçë ìôëì ëôèê ëôéç ìôçð êôïé êôðí ëôèë

M02:@73m/.$ 9;03@ô .ñ=@ éôìì éôîí éôïç

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó ó

ó ó šò ó ó

ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îë


˜¡—

™Š

îê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îé


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó Š çîôë íôìû ó ó ó

˜

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó îôç

îè

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


ó î

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ò ô îðïð÷ S@9>@ =m?08<@ O80;3@ `04@<@ T@/ çî ^ T@0@/6@ `7<@0 U@3 îê O.;126 N0-?m: P24@3/ [."< V2>);= `3. _2f*$ A/23 V@<;. _2=-3 T@6/84-/ O->;3m0

îðïí

M02:@73m/.$ô .ñ=@ Q;0;<9?80@5$3@ >252=m/.$ 3@/m33!ô û îôëç ïðôé îôíç ïðôì îôèí èôê ïôçì ïïôí îôëî ïïôì îôîè ïêôð îôëð ïïôð îôëð èôé îôìí çôï îôìî èôî îôìì èôì îôéé ïðôí îôéì éôè îôéê èôì îôéë èôð îôìë èôì îôëî çôï îôðî èôð

S@9>@ =m?08<@

M02:@73m/.$ô .ñ=@

ÐÎêîßçï ÐÎêíßçð ÐÎêìßêí ÐÎêìßìì ÐÎêìßéï ÐÎêìßëè ÐÎêìßèç

îôèì íôïî íôìë îôêé íôéí íôêè íôèê

Q;0;<9?80@5$3@ >252=m/.$ 3@/m33!ô û çôî èôé çôè èôï ïðôî ïðôè ïîôê

^4m/. :80-ô û ìêôé ìçôì ìçôî ìçôí ìçôí ìîôï ìçôî ìêôé ìçôí ìíôê ìëôé ìçôç ìîôé ëðôð ìíôð ìèôì ìçôï ìëôî

^4m/. :80-ô û ìèôë ìçôê ìèôî ìçôê ìêôé ìêôç ìëôè

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

S@9>@ =m?08<@ ÐÎêîßçï ÐÎêìØçï ÐÎêìØìë ÐÎêìßêí ÐÎêìßèí ÐÎêìßìð ÐÎêíßçð ÐÎêìØíî ÐÎêìßèç

S@9>@ =m?08<@

[O Q0m4m/

ó [O H;01@

ó ó

[O _@!32

ó

[O n9@?;55@

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

Q;0;<9?80@5$3@ >252=m/.$ 3@/m33!ô û ïðôð ïîôè ïîôê ïïôí ïíôî ïðôî ïðôè ïîôé ïîôí

[O `0.m4m/

ó

M02:@73m/.$ô .ñ=@ îôìë îôêî îôéï îôéí îôéì îôèê íôðï íôðì íôïð

[O V@0@4?@ [O _m?@ [O ^;3m*m!

— ]2/12<@0/.>2ô 2?5@/.$ NR^ uI;05m/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ OL] uL520m!eô Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ NR^ uQ21@<e OL] uL520m!eô Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ NR^ uI;05m/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ QQ u`0;@5eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ L] uSm32ó`=02eô R<;/$6@ 2?5@/.$ NR^ uN21@9eô R<;/$6@ 2?5@/.$ NR^ O^V uV252/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ uI;05m/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ L] u`/.0;!eô R<;/$6@ 2?5@/.$ NR^ uV;03;5eô Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ NR^ uP@79óT@6/8462eô Y@120m9$6@ 2?5@/.$ ONR^ uU242>@.;eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ uR5/.@/ óU;3eô I;03m=m>/$6@ 2?5@/.$ NR^ uI;05m/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ O^V uV252/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ uM02:@7eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ uI;05m/eô I;06@/$6@ 2?5@/.$ NR^ uP@79óT@6/8462eô Y@120m9$6@ 2?5@/.$ O^V uP2/m!ô R<;/$6@ 2?5@/.$e

îðïí

M02:@73m/.$ô .ñ=@ ìôéð ìôíí íôðï íôçï ëôðï íôîî íôðé îôçê íôêì ìôíë íôðé îôìî îôéê íôðë íôîê ìôîî íôèð íôïî ìôíí íôèì íôíð

íï


S@9>@ =m?08<@ T@/ èí P T@/ çï P

ó

T@/ çê ` T@/ çì O

ó T@/ çé `

R?5@/.$ Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ V8a>/$6@ 2?5@/.$ I;03m=m>/$6@ 2?5@/.$ Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ V8a>/$6@ 2?5@/.$ I;03m=m>/$6@ 2?5@/.$ Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ V8a>/$6@ 2?5@/.$ K;0/23/$6@ 2?5@/.$ Vm02>2=0@</$6@ 2?5@/.$ V8a>/$6@ 2?5@/.$ K;0/23/$6@ 2?5@/.$

M02:@73m/.$ô .ñ=@ íôðï îôìè îôïë îôéé îôèî îôîè íôîé îôëé îôèë íôêê îôéé îôçè

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

íî

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿò™

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

íì

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó

ó

ž ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ž

ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íë


ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó íð

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó îðóìð

ó ó

ó ëðóéð

ó ó

ó ó ó ó

ó

íê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ëðóêð

ïð ëðóêð

ó

ó ó

ó ò

îðóìð

ó ó ó ó

Pm>;3$ 9@?;91;);32/.m 02/583 @92.24 ø\ONM ìíêîæîððì÷ \-:; 389$687 S89$687 O;0;<3m7 Qm<>8';387 ^8/2687 \-:; >8/2687

^4m/. 4m3;0@5$32=2 @92.4=ñ6= l0-3.6=ñ=@ ä ïð éð ïïóïë éïóïðð ïêóîì ïðïóïíð îëóíð ïíïóïëð íïóíë ïëïóïèð â íë â ïèð

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÌÈÊÐÎÓÄÎÁÐÅÍÈß: àììîíèé ìîëèáäàò, áîðíàÿ êèñëîòà, áóðà (íàòðèé òåòðàáîðíîêèñëûé), æåëåçî ñåðíîêèñëîå (æåëåçíûé êóïîðîñ), êîáàëüò ñåðíîêèñëûé, ìàãíèé îêèñü (ìàãíåçèÿ ææåííàÿ), ìàãíèé ñåðíîêèñëûé, ìàðãàíåö ñåðíîêèñëûé, ìåäíûé êóïîðîñ, öèíê ñåðíîêèñëûé , êèñëîòà ÎÝÄÔ (îêñèýòèëåíäèôîñôîíîâàÿ êèñëîòà)

\29@ 9@/.2/->@33! @92.-ô 6=ñ=@ <m")2a 0;)2>838 êð ìë íð îð ð ð

À ÒÀÊ ÆÅ ÌÈÊÐÎÓÄÎÁÐÅÍÈß Â ÕÅËÀÒÍÎÉ ÔÎÐÌÅ ÄËß: çåðíîâûõ êóëüòóð, êóêóðóçû, ìàñëè÷íûõ êóëüòóð , çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð, îâîùåé, âèíîãðàäà, áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, çåìëÿíèêè ñàäîâîé, ãàçîíîâ, õâîè, öâåòîâ è óíèâåðñàëüíûå.

Êîìïàíèÿ «ÅÂÐÎÕÈÌ». 01103, Óêðàèíà, Êèåâ, á-ð Äðóæáû Íàðîäîâ, 24/2, îô 49. Òåë.: 044 500-83-18, 501-27-33

www. eurochem.com.ua


™ò ò ’

’˜

’˜

¡ò ò ƒ ’ ™ô •’ ™˜ Š

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó €

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

íè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ðôîóðôê

ƒô

Š ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íç


ó

ðôîóðôê

Š ðôìó ó ó

î

ô ó ó

î

ó

ó

ó ó ó

î

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ðôë ó

ó

î

ô ó

î î î

ó

ó

ó ó

ó

ìð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó uÜÌÝóèðe

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ìî

îðïí

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó

Ü¿·®§Ó¿-¬»® ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

Š

ô ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

ó

îðïí

ìí


™ò “•’

u™

Œ

ìì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

ó

ó îðïí

ìë


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó î

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ìê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó î÷

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó îðïí

ìé


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ìè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ïò

îò

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


ƒ˜™‹ ™

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ëð

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëï


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ëî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

êóïð îôëóìôî ìôî ïðóîî

pro–sat.com.ua

èóïî ëôìóèôð êôé ïðóîî

îðïí

ëí


ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ëì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


ëðû ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ïôí÷ò ó

ó ó

ó ó

ëê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó ó

îðððô •¡óîðððóîóðïô •¡óíîððóïô

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

êíðô •¡–óïëóðïô •“óêíðóîô ÌÉ×ÒóÔß ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

T@06@ Q26@9386

`ONP` íôê øOYóíôê`÷

`ONP` íôêN øOYNóíôê`÷

`ONP` íôê _ øOYQóíôê_÷

`ONP` SR^` ëôì øOYóëôìóðôí÷

`ONP` ëôì øOYóëôì÷

`ONP` ëôìóðê øOYóëôìóðê÷

`ONP` ëôìN øOYNóëôì÷

H8083@ 9@+>@.-ô 4

íôê

íôê

íôê

ëôì

ëôì

ëôì

ëôì

ìóìðð

ïëóìðð

ïëóìðð

ïëóìðð

S204@ >8/m>-ô 6=ñ=@æ ó 3@/m33!

ëóìðð

ó <2?08>

îëóîðð

ó .0@>8

ëóçð

P2?2)@ (>8<6m/.$ô 64ñ=2<

çóïî

Q02<-6.8>3m/.$ 9@ =2<832/32>ó32=2 )@/-ô =@

íôîóìôí

v46m/.$ !'86m>ô <4íæ ó 9;032>8+

ìëí

ïððð

êèð

îïî

ëðð

íïè

ó .-62>8+ ó .0@>Ž!38+ T@/@ 623/.ó0-6.8>3@ô 6= `=0;=@.-f.$/! 9 .0@6.2024ô 65ò

pro–sat.com.ua

ìôçóêôë

èê ïíèð

ïëçð

ïíð ïëíë

íïíë

îëëì

îèðí

îèðì

ïôì

îðïí

ëé


u™ Q26@93868 H8083@ 9@+>@.-ô 4 P2?2)@ (>8<6m/.$ô 64ñ=2< Vm5$6m/.$ /2(386m>ô (.òò H8083@ 4m:0!<$ô /4 ]58?83@ 9@02?68 3@/m33!ô /4 ]58?83@ 9@02?68 <2?08>ô /4 S204@ >8/m>- 3@/m33!ô 6=ñ=@ S204@ >8/m>- <2?08>ô 6=ñ=@ Tm/.6m/.$ ?-36;0@ô 5æ 3@/m33f>2=2 .-62>2=2 ]@?@08.3m 0294m08 > .0@3/120.324- 1252:;33mô 4æ <2>:83@ (8083@ >8/2.@ `=0;=@.-f.$/! 9 .0@6.2024ô 6^.

Y3@);33! 126@9386m> çôê èóïî ìè îð íóç íóç ðôéóìðð îëóîðð ëîïé ììïê

ïìôðð êôîð ìôîî îîð

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

Q26@9386 H8083@ 9@+>@.-ô 4 Tm:0!<<!ô /4 P2?2)@ (>8<6m/.$ 0-+-ô 64ñ=2< Tm/.6m/.$ ?-36;0@ô 4 íæ 9;032>2=2 .-62>2=2 T@/@ 623/.0-6ó.8>3@ô 6= `=0;=@.-f.$/! 9 .0@6.2024ô 6^. Q0893@);33! <5! .;+3252ó =m7 2?02?m.6- =0-3.-

ëè

V5h3óíV í

V5h3óìôë ìôë ïë

ó

ó

T@06@ V5h3óêV V5h3óíN ê í

ïðóïî

ó V5h3óìôëN ìôë ïèôéë

V5h3óêN ê

ðôç ðôëë îèëð

ïôî ðôéì íèðð

ðôèì ðôèì îîêð

ïôîê ïôîê íìðð

ïôêè ïôêè ìëìð

ëç

éì

çë

éì

èè

ïïð

îðïí

ó

ïðóïî

ðôê ðôíé ïçðð

N0@<8*m732a

ó

Tm3m4@5$32a m 3-5$2>2a

ó ó

ó

pro–sat.com.ua


Q26@93868

T@06@ ÌËÎÞÑÍÛÓ ×× ÓÜ ïçóìð

Q26@9386

‰óìôë Y3@);33! 126@9386@

H8083@ 9@+>@.-ô 4

ìôë

P2?2)@ (>8<6m/.$ô 64ñ=2<

éóïî

Q02<-6.8>3m/.$ 9@ =2<832/32>32=2 )@/-ô =@

íôïóëôì

S204@ >8/m>-ô 6=ñ=@æ 3@/m33! <2?08>@

ëóíëð êðóìðð

H8083@ 4m:0!<$ô /4

íð

Vm5$6m/.$ /2(386m>

ïë

Tm/.6m/.$ ?-36;0@ô 4íæ 3@/m33! <2?08>@

ïôð ðôé

T@/@ô 6=

ìîîð

`=0;=@.-f.$/! 9 .0@6.2024ô 6^.

ïîð

H8083@ 9@+>@.-ô 4 Vm5$6m/.$ /2(386m> H8083@ 4m:0!<$ô 4

ïïôìð êð ðôïç

éôêð ìð ðôïç

]58?83@ 9@02?68 3@/m33!ô /4 S204@ >8/m>- 3@/m33!ô 6=ñ=@ 9;032>8+ 6252/2>8+ 9;032?2?2>8+ <0m?323@/m338+ R?Žf4 ?-36;0@ô 5æ 3@/m33f>2=2 .-62>2=2 <0m?323@/m332=2

îóïð

îóïð êðóíðð èðóìðð íóïð

êðóíðð èðóìðð íóïð

]@?@08.3m 0294m08 > .0@3/120.324- 1252:;33mô 4æ <2>:83@ (8083@ >8/2.@ T@/@ 623/.0-6.8>3@ô 6= `=0;=@.-f.$/! 9 .0@6.2024ô 6^.

ìîðð êíðð ó

ïèðð ïèðð îìð

ïîôëí ëôëð ëôïë

ïïôðð ìôëë íôíé

ïïçðð ïèì

ïðððð ïìé

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ÌËÎó ÞÑÍÛÓ

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëç


îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ž ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êï


ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ˜

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ž ó ó

ó ó

ó

ó ó

˜

êî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ž

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êí


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ž ó

ó ó ó

ó ó ó

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

˜

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ˜

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êë


Ÿò¡ò

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

êê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó “ò…ò

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êé


ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

Š Š

ó ó

Š ë ó ó

ó

ó

ó ó æ ÷æ

ó

ó ó ó

ïððóïëð îðóíð èóïë

ìðóêð ïðóïë êóé

ó

êè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ž

ì

ó ó ó ó ó

ó ž

ð

ó

šò ó

ó

ó

èóïîð šò

ó ó ó

_m5-=@ \2>:83@ .m5@ô /4 ïèïóîðð îðïóîîð îîïóîìð îìïóîêð îêïóîèð îèïóíðð

T@/@ô 6= /@468 /@4*m ëì ìíôë êêôê ëé çë èè ïîî ïïí ïëï ïíî ïéï ïêé

pro–sat.com.ua

\2>:83@ .m5@ô /4 ïðêóïïð ïïïóïïë ïïêóïîð ïîïóïîë ïîêóïíð ïíïóïíë ïíêóïìð ïìïóïìë ïìêóïëð ïëïóïëë

R/;.;0 T@/@ô 6= /@468 /@4*m é èôí è çôê çôî ïðôè ïðôë ïîôî ïïôé ïíôè ïíôí ïëôì ïìôç ïéôí ïêôé ïçôð ïèôë îðôë ïçôè îîôë

\2>:83@ .m5@ô /4 ïïïóïïë ïïêóïîð ïîïóïîë ïîêóïíð ïíïóïíë ïíêóïìð ïìïóïìë ïìêóïëð ïëïóïëë ïëêóïêð

O;>0"=@ T@/@ô 6= /@468 /@4*m ìôë ëôï ëôî ëôé ê êôë êôê éôë éôï èôï èôì çôè çôî ïðôî çôç ïïôí ïðôê ïîôé ïïôí ïíôé

ð

ó ó

ð ð

ð ð

îðïí

êç

šò

ó šô


î

ó ó

˜

ó ž

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ð

ïîóïëð

ó šô ð š

ð ð

ó ó ó

ó

ð

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

éð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ð

ó ó ó

íóë

pro–sat.com.ua

îðïí

éï


á

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

á

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

á

ó

á

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

-

pro–sat.com.ua

îðïí


Ÿ

Ÿ

Ÿ Úï

Ÿ•

Ÿ

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

–ïî Úï

"Сучасні Аграрні Технології", лютий 2013  

"Сучасні Аграрні Технології", лютий 2013

"Сучасні Аграрні Технології", лютий 2013  

"Сучасні Аграрні Технології", лютий 2013

Advertisement