Page 1


-

ì

îðïí

-

pro–sat.com.ua


‘•ƒ•€‘

š

€ s

ž

pro–sat.com.ua

îðïí

ë


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

é


¡

“ -

ó

ó

ó ó

ó ó

Þ¿§»® Ý®±°Í½·»²½»

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

ó ó ó

ó

îðïí

ç


‘ ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

“ ó ó

¡

¡

¡ ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

îðïí

pro–sat.com.ua


‘ ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

îðïí

ïï


• •

¡

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ïî

îðïí

pro–sat.com.ua


ïì

îðïí


ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ð

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ò

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïë


ó

ó

ó ð

ó ó ó

ó

–ò ó ó

ó ó ð

ó

–ò ó ó

ó

ó ïéð ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ïê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

î

ó î

ó ó

ó

î

ó ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó ó ó îðïí

ïé


ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ð

ó

–÷ ó ó

ó ó

ð

ó ó

–ò ó ó

ó î

ó ÒèðóïëðÐêðóèðÕèðóïðð

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

î

ò ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ïè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó î

ò

ó

ó ó

ó øïóè

ó ó ó

ó ó ó

ó

øïôðóíôð

øïôéó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ø¡•–÷ô

ó ó ó

øëðóèð

ó

ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïç


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

Äîçó àçîòó ñë³ä ï³äâèùèòè íà 20-40 êã/ãà

Äîçó àçîòó ñë³ä çíèçèòè íà 20-40 êã/ãà

Ñëàáêèé ðîçâèòîê ðîñëèí

Ïîòóæíèé ðîçâèòîê ñòåáëîñòîþ

Íèçüêèé âì³ñò ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó ´ðóíò³: ãóìóñó – 1,5-1,8%, Ð2Î5 < 120 ³ Ê2Î < 150 ìã íà êã ´ðóíòó

Ïîïåðåäíèê: îäíîð³÷í³ òðàâè, çåðíîáîáîâ³, ïðîñàïí³

Ïîïåðåäíèê – çåðíîâ³ êóëüòóðè

ó ó

îðïí

Ñèëüíå çàñì³÷åííÿ çèìóþ÷èìè áóð'ÿíàìè

Ñóõà ðàííÿ âåñíà

Ãóñòîòà ñòîÿííÿ ìåíøå 30 ðîñëèí/ì

2

pro–sat.com.ua


¡Ÿ“ “‘•


ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

îî

îðïí

ó ó ó

ó ó ó ó


• ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

îì

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


Óðàæåí³ñòü õâîðîáàìè, %

ó Õâîðîáè

ó

ó

Åôôåêòèâí³ñòü (êîíòðîëü – 100%)

Êîíòðîëü

Ôàìîêñàäîí ³ öèìîêñàí³ë

Puccinia helianthi (³ðæà)

76,6

21,5

Sclerotinia sclerotiorum (á³ëà ãíèëü)

11,8

5,9

-50

Phoma macdonaldii (ôîìîç)

31,5

10,3

-67,3

Alternaria spp. (àëüòåðíàð³îç)

18,0

6,9

-61,7

-71,9

Diaporthe helianthi (ïëÿìèñò³ñòü)

7,4

2,6

-64, 9

Óðîæàéí³ñòü, %

44,9

51,4

+14,5

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îë


• ™

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

• ™ ™

îê

îðïí

pro–sat.com.ua


îðïí

îé


ó ó

ó

ó

ó

ó

š

ó ó

ï

î

ê

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

š

îè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ïé ïë

ó

îî š

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

øîðïð °ò÷ò ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îç


•• ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

íëô ÐîÑë ~ ïðóïîô Õî

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó îðïí

pro–sat.com.ua


ó

Ïåðåäóìîâè âèðîùóâàííÿ

Âíîñèòè àçîòí³ äîáðèâà äîö³ëüíî

íåäîö³ëüíî

Ïîïåðåäíèê

ʳëüêà ðîê³â ï³äðÿä çåðíîâ³ êóëüòóðè, âèñîêèé âðîæàé, íèçüêà äîçà ï³çíüîãî ï³äæèâëåííÿ

Áîáîâ³, êàðòîïëÿ, îäèí ðàç çåðíîâ³, íèçüêèé âðîæàé ï³ñëÿ âèñîêî¿ äîçè ï³çíüîãî ï³äæèâëåííÿ

Îðãàí³÷í³ äîáðèâà

Óäîáðåííÿ ñîëîìîþ

Ãí³é àáî ð³äêèé ãí³é, óäîáðåííÿ ñîëîìîþ + àçîò ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ

Îáðîá³òîê ´ðóíòó

Ïîâåðõíåâèé îáðîá³òîê, ï³çíÿ ïåðåäïîñ³âíà îðàíêà áåç óù³ëüíåííÿ

Ðåòåëüíèé îáðîá³òîê ñòåðí³; çàâ÷àñíà ïåðåäïîñ³âíà îðàíêà

Ñòðóêòóðà ´ðóíòó

Ïîãàíà, íå çð³ëà, äîñèòü óù³ëüíåíà ³ áðèëèñòà

Äóæå äîáðà ñòèãë³ñòü, ãðóäêóâàò³ñòü

Óìîâè ñ³âáè

Íåñïðèÿòëèâ³, äîñèòü ìîêðå àáî ñóõå íàñ³ííå ëîæå

Îïòèìàëüíî îñ³ëèé ´ðóíò

Ñòðîê ñ³âáè

2 – 3 òèæí³ ï³ñëÿ ðåã³îíàëüíîãî îïòèìàëüíîãî

Îïòèìàëüíèé äëÿ ðåã³îíó

Îñ³ííÿ ïîãîäà

Äîñèòü âîëîãà ³ õîëîäíà

Ì’ÿêà, ç äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ îïàä³â

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

Ñë

î

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí


ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

îðïí

pro–sat.com.ua


’ò’’

ó

ó ó ó

ó ó ó

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó

øïððó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

Âèä çåðíîñóøàðêè

ó ó

Øàõòîâ³

Áàøòîâ³

Ìîäóëüí³ (êîëîíêîâ³)

êóëüòóðó; ñóøèòè êóëüòóðè áóäü-ÿêî¿ âîëîãîñò³; Ïåðåâàãè íå ïðîäóêòàìè çãîðÿííÿ;

êóêóðóäçè;

ðåêóïåðàö³þ (ïîâåðíåííÿ ï³ä³ãð³òîãî ïîâ³òðÿ íàçàä ó ñóøàðêó) î÷èùåííÿ ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ñóøàðêè; Íåäîë³êè

î÷èùåííÿ ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ñóøàðêè;

ïðîäóêòàìè çãîðÿííÿ; ïðîäóêòàìè çãîðÿííÿ; êóëüòóðè Ðåêîìåíäîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ

âèä³â çåðíîâèõ êóëüòóð. Ïîð³âíÿíî âèñîê³ ³íâåñòèö³éí³ âêëàäåííÿ îêóïîâóþòüñÿ íàéá³ëüø íèçüêèìè îïåðàö³éíèìè âèòðàòàìè

pro–sat.com.ua

íà ïåðåðîáêó ìîíîêóëüòóðè (îñîáëèâî êóêóðóäçè)

Äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè íà

îñê³ëüêè âèð³çíÿþòüñÿ âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè îïåðàö³éíèõ âèòðàò

îðïí


ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ” ó

ó ó

ó ó

ó ó

îðïí

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

É»´´»²¾®±½µ

ó

ó ó ó ó ó Ô³ðìà âèðîáíèê

Êðà¿íà âèðîáíèê

OBIAL

Òóðå÷÷èíà

RIELA ARAJ CELIK KARDESLER PETROL ZAHIRECILIK TURIZM INSAAT TAAH. VE TICARET SANAYI LTD.SIRKET,

ͳìå÷÷èíà Ïîëüøà

ÂÀÒ «Àòðèáóò Á³çíåñ Êîíñòðàêøèíç» ÂÀÒ ÑÏ «ÏÀÐÓÑ» ÒçΠ«Ð³ëÿ Óêðà¿íà» ÂÀÒ «Àðàé Óêðà¿íà"»

Òóðå÷÷èíà

Êîìïàí³ÿ «Àðñåíàë»

Ãðóïà êîìïàí³é CFCAI

Ôðàíö³ÿ

Sukup Delux Kepler Weber CORDOBA

ÑØÀ ÑØÀ Áðàçèë³ÿ ²ñïàí³ÿ

Ñåðâ³ñ» GSI International BIN

pro–sat.com.ua

Îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê Ñèëîñà â Óêðà¿í³

Ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿

Çåðíîñóøàðêè

Çåðíîî÷èñòí³ ìàøèíè

Òðàíñïîðò- Àâòîìàòè÷í³ íå îáëàäñèñòåìè íàííÿ êåðóâàííÿ

Ãðóïà êîìïàí³é «Àäåïò–Ãðóïï» Êîìïàí³ÿ «Äåìåòðà» Êîìïàí³ÿ «Äåìåòðà» Ô³ðìà «ÀÂÑ òðåéä»

Óêðà¿íà ÑØÀ

Ïðåäñòàâíèöòâî GSI â Óêðà¿í³ ÒÎÂ «Ôàðì Àãðî»

Ïîëüøà

îðïí

ìï


ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ìî

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

îðïí


ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

îîôïû ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

| ìêðòðð | êèçôðð Š | çïçôðð Š

ïð îð íð ó

ó

ìì

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


“• ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ìê

îðïí

pro–sat.com.ua


˜

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìé


•‘ ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ìè

îðïí

ó

ó

ó

ó

ó

ó

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

ó

îðïí

ëï


“ ëî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí


É»°»´»²r

ó ó

ó ó ó ó

î

ó

ó ó

ó í

ó ó ó

î

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

Ïîêàçíèê

Íîðìà Âèñîòà ñêîøóâàííÿ, ñì

ó

ó

ó ó ó ó

ëì

îðïí

âèñîêîñòåáåëüíèõ êóëüòóð

Íå á³ëüøå 12

òðàâ`ÿíèñòèõ ðîñëèí

5-7

Ïîäð³áíåííÿ: ðîñëèí (êð³ì êóêóðóäçè ó ôàç³ âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³ çåðíà) íà ÷àñòî÷êè çàâäîâæêè, ìì: çà âîëîãîñò³ 70% ³ íèæ÷å (ïèò. ìàñà íå ìåíøå 80%)

Äî 30

71-75%

Äî 40

ïîíàä 75%

Äî 50

êóêóðóäçè â ôàç³ âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³ çåðíà

Äî 15

Âòðàòè çåëåíî¿ ìàñè ï³ä ÷àñ ñêîøóâàííÿ òà çàâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, %

Íå á³ëüøå 3

Îãð³õè

Íå äîïóñêàþòüñÿ

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


-

ëê

îðïí

-


í

ÝØøÑØ÷ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

îðïí

ëé


ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ëè

îðïí

pro–sat.com.ua


“ ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

îðïí

êï


• ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

êî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó îðïí


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êë


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

êê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

îðïí

êé


ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

êè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êç


“„ ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

éï


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

îðïí


¡œ¡€¡

Ÿ•

œ¡€¡

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Сучасні Аграрні Технології", серпень 2013  
"Сучасні Аграрні Технології", серпень 2013  
Advertisement