Page 1

1953 - 1996

Medlemsblad for Brigaden i Nord-Norge -Veteranforbundet Nr 1. juni 2004.

Ny årgang 1

Forsiden: Mange brigade-veteraner vil nok kjenne igjen løypa opp til toppen av Istind. Foto: Kjell Hovde. INNHOLD: � Et samlingssted side 2 � Hilsen fra sjef Brigade Nord side 3 � Veteranforbundet ikke nytt! side 4 � Den nye Hæren side 5 � Øvelse Kabul side 6 � Veteranstevnet 2003 side 7 – 10 � Oppstartseminaret side 10 � Landsmøtet 2004 side 9- 10 � Adresseliste side 10

������� – Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet; etablert! Etter alt å dømme, er det nå liv laga for Brigaden i Nord-Norge, Veteranforbundet. Landsmøtet 23 til 25 april, ga klarsignal til at interimstyrets arbeid siden stiftelsesmøtet 18 november ifjor, videreføres som et etablert og lovlig valgt forbund.


�� ������������ ��� ��������� ��� �������� � �����������

Johannes Irgens President Brig N-Veteranforbundet

Nostalgi, kaller man det. Tidligere forsvarssjef Arne Solli, uttalte bl.a. følgende i talen sin under veteranstevnet i 2003: ”Jeg har registrert at det er først når man har passert 52 år, at man virkelig begynner å se seg tilbake. Derfor ble Tysklandsbrigadenes Veteranforbund stiftet så sent som i 1988. Tiden er nå kommet til veteranene fra Brigaden i Nord-Norge”.

Mange har stilt spørsmålet: ”Hvorfor bli medlem av Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet”? Hva kan det gi meg? -Samtidig har svært mange uttalt at dette er noe vi trenger - i disse tider med en omstillings-hastiget i samfunnet generelt, og i forsvaret spesielt, som overgår alt man tidligere har opplevd. Vi er ikke eldre enn at vi enda ved å holde historien varm, både kan levere bidrag til, og samtidig holde oss orientert om forsvarets utvikling og nye oppgaver. Perioden med ”Den kalde krigen” og Brigaden i Nord-Norge`s spesielle oppgaver, er helt unik i det norske forsvarets historie. Det samme var innsatsen til alle de nær 300 000 vernepliktige soldater, befal og sivile som frivillig, eventuelt mer eller mindre mot sin vilje, gjorde tjeneste i landets største, stående beredskapsavdeling, noensinne. Alle som har tjenestegjort i Brig N, vet at tjenesten hadde mye større innhold enn ”bare å vente på en krig som aldri kom”! Kameratskap og bekjentskaper ble etablert. Under felles oppgaver og slit på øvelser under sommer- og vinterforhold, lærte en seg å bli kjent med egen utholdenhet og begrensninger, så vel som din medsliter i pulkedraget. Kameratskapet og minnene fra brigadetiden dukker stadig opp. Det sosiale er vel verd å ta vare på. Vi har et ansvar for å videreføre både minnet om, og respekt for de som mistet sitt liv under denne tjenesten. Dette skal vi aldri glemme. Alt dette er det Brig N – Veteranforbundet i henhold til sin formålsparagraf, skal ta vare på og utvikle gjennom et aktivt lokalforenings- og forbundsarbeid.

”Brigadeavisa” er et ikke ukjent navn. De fleste husker nok informa-sjonsavisen som ble produsert i brigade-staben og distribuert til alle avdelingene. Avisa var til å begynne med, svært enkel og utkom i stensils form. Etterhvert ble det bedre. Dette første eksemplaret av den nye årgang 1 blir også enkel, men det blir bedre. Bl a ved hjelp av innlegg fra medlem-mene. ”Deadline” for stoff til desembernum-meret er 1. november. Fortell hvordan �� vil ha medlemsbladet.

��������������� �� �� ��������� ��� �������� � ����� ������ ����������������� �� ���� � � � � � � � ��������� � � � � � � � � ����

Bildet eies av Odd Nytrøen


Hilsen fra sjef Brigade Nord.

BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side

3

Noen nostalgibilder

Vær hilset, brigadeveteraner! Jeg har blitt bedt om å bidra med noen ord i medlemsbladet til Brigaden i Nord- NorgeVeteranforbundet. Det er en forespørsel jeg setter stor pris på. Som mange av dere har registrert det Sjef Brigade Nord, oberst Ivar Halset siste året har det skjedd betydelige endringer i organiseringen av Hæren. Hæren er blitt redusert i størrelse, noe som har vært avgjørende for å fortsatt ha tillit blant politiske beslutningstagere. Vi har over tid kommet i en situasjon der driftsutgiftene har vært så høye, at både investeringer i materiell, kvalitet på trening og avdelinger har stått i fare. Det siste året har derfor vært en smertefull, men nødvendig operasjon, for å legge grunnlaget for en organisasjon som forvalter et gitt antall årsverk og økonomisk tildeling på en best mulig måte. Det gledelige i denne sammenhengen har vært en kraftig fokusering på betydningen av levedyktige bataljoner.

Brigademusikken foran Bardu kaserne under Bn1´s 30 årsjubileum, juni 1983. Foto: FBT

Svært mange av dere har i løpet av deres tjeneste opplevd gleden over å tilhøre en avdeling som hadde en profesjonell innstilling, der samarbeid og faglig dyktighet, i kombinasjon med godt kameratskap, ga de resultater som krevdes. Som sjef i Brigade Nord er jeg helt avhengig av solide samvirkesystemer, bygd opp omkring manøverbataljonene, der alle har sin plass og sin funksjon i et kampsystem. Det er denne realistiske treningen som er forutsetningen for å kunne levere avdelinger til ulike oppdrag, både nasjonalt og internasjonalt. Dette inkluderer vaktholdet for vårt kongehus, avdelinger til innsats i Kosovo og Afghanistan samt avdelinger på beredskap som del av Nato Response Force (NRF). Nå starter et viktig arbeide i Hæren, der vi skal fokusere maksimalt på hvordan kultur og kvalitet i den enkelte avdeling skal bidra til høy kvalitet. I dette arbeidet er det min målsetting å trekke veksler på alle de gode erfaringer og faglig dyktighet som Brigaden i Nord- Norge representerte, der offiserer og mannskaper gjennom en lang periode i tett samarbeide ble utviklet til dyktige soldater, klar til innsats.

Paradestyrken under forbimarsj på Stermoen, våren 1954 Foto: Birger Hansen

Noen saker det jobbes med, for medlemmer av BrigN Veteranforbundet: �

Jeg hilser veteranene fra brigden i Nord-Norge og ønsker dere lykke til i det videre arbeidet i forbund og lokalforeninger. �

Ivar Halset, oberst sjef Brigade Nord

muligheter for veterantreff i 2005 (100 år siden unionsoppløsningen med Sverige/60 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig) muligheter for besøk i militære etablissementer m/eventuell overnatting og bespisning (Inntil videre, kontakt sekretær, kasserer eller president, dersom behov) forhandling m/Andselv Bilutleie A/S om rimelig leiebil ved besøk i brigadeområdet

Avtale med Andselv Bilutleie A/S er nesten klar og medlemmer som har betalt kontingent, kan ved behov, ta kontakt med firmaet over telefon 77833387 eller mobil 41299860, Pål Knoph. De øvrige sakene er det fortsatt usikkerhet om.


Brig N-Veteranforbundet, ikke nytt! Av Per Otto Andersen Landsstyremedlem.

Brig N – Veteranforbundet er ikke helt nytt, men er nå etablert i ny form. For såvidt ble heller ikke Brigaden i Nord-Norge totalt nedlagt… I Skjold garnison var fortsatt brigadens eneste gjenværende infanteribataljon, Bn 2. I omorganiseringen ble den nye Brigade 6 på Setermoen, mens ”Brigaden i Nord-Norge” på Skjold – med utgangspunkt i Bn 2, en form for videreføring av Brig N. I 2003 fikk avdelingen navnet ”Brigade Nord” Dagens sjef for Brigade Nord, Ivar Halset, har sin plass i Heggelia. ��� ���� �������� �������� � ��������������

Det første Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet ble stiftet 20 september 1995. Altså, året før Brig N formelt ble lagt ned. Utgangspunktet var Skjold garnison med den siste gjenværende brigadeavdelingen, Bn 2, som forankring. Initiativtakere var den gang daværende brigadesjef Håkon Kvernmo og nå avdøde, rektor ved Skjold garnison, Arnold Berggren. Det ble valgt et interimstyre med følgende medlemmer: Arne B Dalhaug, leder, Roy Hunstok, nestleder, Arnold Berggren, sekretær, Asbjørn Strøm, kasserer, Terje Nordgaard, Tor Nymo, Helge Per Seglsten, Kjell Hovde, styremedlemmer. Rolf C Wold, Inger Ann Johansen, varamedlemmer. Det gamle forbundet hadde sitt første årsmøte 16 april samme år. Det ble valgt nytt styre med følgende veteraner: � � � � � � � � �

Egil Johansen Helge Per Seglsten Kjell Hovde Per Otto Andersen Terje Nordgaard Selmer Hagen Leif Petter Sommerseth Espen Arntzen Roald Bræck

leder nestleder sekretær kasserer styremedlem ” ” ” ”

På grunn av dødsfall og frabeordringer ble det senere avholdt ekstraordinært årsmøte, hvor Hans Jakob Wasserfall ble valgt til ny leder og Oddmund Nygård løste av Terje Nordgaard. Jostein Flasnes og Sverre Bae, var revisorer under hele perioden.

BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side

4

Æresmedlemmer. Det var noe virksomhet utover i 96, 97 og 98 bl a ble det utnevnt følgende Æresmedlemmer: Leiv Lundesgaard, Arne Solli, Sigurd Frisvold, Håkon Kvernmo, Guri Bergh, Anders Rotli og Else Johnsen. Av forskjellige grunner, sovnet organisasjonen fredelig inn.

Ny vår, veteranstevnet og ny giv. 27 til 29 juni 2003 gjennomførte 6. divisjon en markering av forsvarets 375 års jubileum, hvor bl a 50 år siden opprettelsen av Brigaden i Nord-Norge ble markert. Det var et særdeles vellykket arrangement med mange deltakere fra hele landet, krigsveteraner, tyklandsbrigadeveteraner og veteraner fra brigaden i Nord-Norge. Sist nevnte var godt representert. En ”Ad hock” komite ved navnet ”Markeringskomiteen Brig N 50 år” hadde ansvaret for brigadeveteranenes del av arrangementet. Det ble lagt stor vekt på det sosiale, og under jubileumsmiddagen 28 juni, ble det bl a utnevnt 8 Æresbrigadeveteraner som fikk tildelt sitt Æresdiplom av tidligere forsvarssjef Arne Solli og tidligere brigadesjef Håkon Kvernmo. De utnevnte er: Ingrid Iversen, Målselv, Arne Pran, Oslo, Karl Johan Skarpnes, Alvdal, Odd Nytrøen, Bardu, Toralv Reinsnes, Elverum, Johannes Irgens, Bardu og Johannes Sandstad, Kolvereid. Under stevnet var det svært mange som ba markeringskomiteen ta initiativet til etablering av et nytt veteranforbund med lokalforeninger. Ideen ble unnfanget på stevnet. Markeringskomiteen tok initiativet og 18 november ble det nye veteranforbundet stiftet, med følgende interimstyre som skulle virke etter en vedtatt arbeidsplan – frem til det første Landsmøte 23 til 25 april 04: Johannes Irgens, leder, Jan O Hertwig, nestleder, Odd Nytrøen, sekretær, Per Otto Andersen, kasserer, Hans Georg Johansen, Helge Per Seglsten, Kåre Støverstein, styremedlemmer, Lars Dolmseth, Hjalmar Indrevoll, Pål Knoph, varamedlemmer.

Interimsperioden. Gjennom hele interimsperioden ble det arbeidet jevnt og trutt med medlemsverving, registrering av initiativtakere og etablering av lokalforeninger. Etter Landsmøtet, ser det virkelig ut som at dette skal vi få til i fellesskap.

Veteraner. Det at Brigaden i Nord-Norge, formelt er endelig nedlagt, gjør oss til ekte veteraner. La oss gå sammen om å holde Brigaden i Nord-Norges ære i hevd, og sammen minnes de gode stundene vi hadde i fellesskapets ånd.


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side

DEN NYE HÆREN

Sakset fra infoavd Hærens styrker

5


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side

��� ��������

Øver til Kabul i Tromsø Fakta om bidraget til Kabul * * * * *

En bataljonsledelse til en multinasjonal bataljon – Battle Group 3 Et norsk kompani under Battle Group 3 En kommandoplass-tropp under Battle Group 3 En rekognoseringsenhet under Battle Group 3 En nasjonal kontingent stab (NCC)

Fakta om øvelse Kabul * Foregikk i Tromsø fra 24. til 28. mai * Sammenfaller i tid med Heimevernets øvelse Tromsø * Til sammen opp mot 900 soldater fra Hæren og Heimevernet øver i Tromsø samtidig * Sjøforsvarets installasjoner på Olavs -vern og Grøtsund fort benyttes * Fem CV-90 Stormpanservogner skal brukes under øvelsen * 20 Mercedes feltvogner skal brukes * Styrken som trenes skal reise til Kabul i midten av juli for tjenestegjøre i ISAF-styrken (International stabilization and assistance force) i Kabul * Så mye som mulig av treningen gjennomføres på militært område

Totalt 300 soldater og befal

Øvingsledelsen. Fra venstre: Tor Ole Berentsen, øvingsleder Per Rønning, Arild Ingdal

6


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004

Veteranstevnet 2003 Av Johannes Irgens

Veteranstevnet ble avviklet med 6. divisjon som vert, 27-29 juni 2003

sjef

Divisjonen hadde lagt opp til en meget spektakulær gjennomføring av Hærens 375 års jubileum. Innenfor dette, kunne både krigsveteranene, tysklandsbrigadeveteranene og veteranene fra Brigaden i Nord- Norge, sette seg stevne. Brigadeveteranene kunne markere 50 år siden opprettelsen, som skjedde september 1953.

Side

7

Fredag kveld var det mimring og alle befalsmessene var åpne. Noen klarte også å snike seg til en dan utpå kvelden. Måltidene ble mannskapsmesser.

inntatt

i

de

respektiv e

Hans Majestet Kongens Garde. Stevnet ble et fantastisk flott arrangement hvor Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) med hele sin styrke, var det største trekkplasteret. Garden s musikkorps og drillkontingent var i distriktet hele jubileumsuken.

Fremmøte og mimring. Veteranene ankom i hovedsak fredag ettermiddag.

HMKG på E-6 foran Bardu kirke under tysklandsbrigadeveteranene parade 28 juni 03. Foto: Tore Kulsli

Mottak og registrering foregikk på Setertun. Foto: Knut Eigum

Etter registrering i Setertun, ble det anvist forlegning i FA-leiren og kavalerileiren (infanterileiren). Enkelte deltakere hadde ytret ønske om å få bo på sine gamle forlegningsrom i de respektive kaserner. Dette ble etterkommet så langt det var mulig. Noen stilte faktisk med sine rom-lag og romsjefer. Alderen tatt i betraktning, ble ingen forlagt i overkøye.

Disse spreke soldatene fra Artilleribataljonen 1955/56, insisterte på å få bo på sitt rom og sin kaserne fra dengang. De hadde med romsjefen sin. Foto: Odd Plesner.

Hovedarrangementet foregikk i sin helhet p å Setermoen, men det var markeringer både p å Elvegårdsmoen, i Gratangen, Sjøvegan, Skjold og Heggelia.

Åpningen av stevnet. Stevnet ble åpnet av sjef 6. divisjon, generalmajo Kjell Grandhagen.

Sjef 6. divisjon, generalmajor Kjell Grandhagen, taler. Foto: Knut Eigum

Åpningsseremonien var særdeles spektakulær. Det v a overflyving av F-16, helikopter Bell 412 og Piper Army Cub, den gamle ”Setermoenkråka”. Stevneflagget ankom meget presist med en fallskjerm-hopper som landet EN meter foran divisjonssjefen, generalmajor Grandhagen´


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004

Side

talerstol. HMKG hadde en fantastisk oppvisning i presisjon og dyktighet.

8

HMKG viste fantastisk presisjon. Foto: Knut Eigum 339 sqadronen viste frem Bell 412 Foto: Knut Eigum

Fanene bæres inn. Foto: Knut Eigum Den gamle ærverdige ”Setermokråka” var også med. Foto: Knut Eigum

Barnekoret fra Buksnes skole opptrådte med sang. Stevneflagget kom ovenfra. Foto: Knut Eigum

Foto: Knut Eigum

En skoleklasse fra Buksnes underholdt også med vakke sang. 6. divisjon hadde også en populær materiellutsilling som ble besøkt av mange. I tillegg var det flott parade med mange militære veterankjøretøy, både fra andre erdenskrig fra tysklandsbrigadetiden og Brig N-tiden.


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side

Minnestund.

Publikum koste seg i det fantastiske sommerværet. Foto: Knut Eigum

Russiske krigsveteraner var også blant gjestene. Foto: Knut Eigum

9

Brigadeveteranenes høydepunkt var minnestunden Holmen leir på Skjold. Seremonien ble innledet med Mellombygd mannskor som ledet an under første og siste vers av fedrelandsangen. Tidligere brigadeprest John Henrik Wien, holdt en gripende andakt og tidligere brigadesjef, Arne Pran, la ned krans på bautaen over de som omkom under vassdalulykka 1986. Det ble presisert at minnestunden var for alle som av forskjellige årsaker hadde mistet sitt liv under brigadetjenesten. HMKG´s signalkorps spilt e bønnsignal og var fane- og flaggvakter. De so m hadde mistet sitt liv ble hedret med to minutters stillhet til minne og ettertanke. Mellombyg d mannskor avsluttet som forsanger med 1. vers a v nasjonalsangen.

Leder Markeringskomiteen Brig N 50 år, Johannes Irgens introdusere ved minnehøytideligheten i Holmen leir. Foto: Tore Kulsli

Programmet. På grunn av tidsperspektivet og avstandene, var det ikke mulig å komme til Åsegarden og eventuelt Skibotn. I veteranprogrammet var det lagt opp ekskursjon for krigsveteranene til kampområdene i Gratangen, Tysklandsbrigadeveteranene hadde sitt program på Setermoen med bl a kranspåleggelse på minnebautaen ved Bardu kirke og påfølgende parade gjennom sentrum, og til Troms forsvarsmuseum, hvor det også var kranspåleggelse på minnebautaen. Det var lagt opp til ekskursjon for kp C/bn 1 kontingent 1/1953, til Elvegårdsmoen. Disse var blant de første brigadesoldatene. På grunn av plassmangel på Setermoen, måtte de bo på Elvegårdsmoen fra høsten 53 og til dimisjon i mars 54. Videre var det ekskursjon til Skjold garnison, med omvisning/orientering i Maukstadmoen leir og Holmen leir.

Tidligere brigadesjef, Arne Pran taler og legger ned krans p minnebautaen i Holmen leir. Foto: Knut Eigum

Media. Det var særdeles skuffende for brigadeveteranene a hverken aviser, radio eller TV, anså minneseremonien i Holmen leir så betydningsfull at det var ver d spalteplass.Dette ble fra markeringskomiteen, sett på som en alvorlig forsømmelse, spesielt ovenfo pårørende og etterlatte til soldater, befal og sivile som mistet sitt liv under tjenesten i Brig N. Lederen for markerings-komiteen utba i ettertid, en forklaring på unnfallenheten.


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side 10

Svaret var at, man hadde for trange budsjetter og derfor måtte prioritere. At prioriteringen i ettertid kanskje viste seg å være feil, kunne bare beklages. Lørdag kveld var det festmiddag for ca 800 personer i Barduhallen. Det var taler, historier og flere kulturelle innslag, bl a drilløvelser av personell fra HMKG og utnevnelser av æresbrigadeveteraner. (sistnevnte omtalt på side 4). HMKG´s storband spilte til dans.

Terje Djupvik, som var kontaktoffiser og en utmerket leder av hovedkomiteen for arrangementet. Søndag ettermiddag var det avreise for deltakerne. Markeringskomiten Brig N 50 år, fikk mange gó-ord og kunne endelig puste ut etter nær 3 års forberedelser.

Oppstartseminaret Nødvendig for å komme igang.

Fra stevnemiddagen og utnevnelse av æresbrigadeveteraner. Fra venstre: Tidligere brigadesjef Håkon Kvernmo, som deler ut æresdiplomet til Håkon Fuglestad, Karl Johan Skarpnes og Johannes Sandstad.

Festmiddagen og rammen rundt, var fantastisk, som resten av arrangementet. Åpnings- og avslutningsseremonien foregikk på idrettsanlegget ved Barduhallen. Ved avslutningen ble det holdt andakt, og det var musikk ved divisjonsmusikken med Ole Edvard Antonsen som solist.

Etter å ha kontaktet veteraner som under veteranstevnet, hadde sagt seg interessert i å ta initiativ for å starte lokalforeninger, gjennomførte interimstyret et oppstartseminar i Maukstadmoen leir på Skjold, 5-7 februar d.å. I tillegg til interimstyremedlemmene møtte deltakere fra Farsund i sør,Vinterbro i øst, Bergen i vest og til Alta i nord. Som gjest og inspirator, møtte siste brigadesjef, Håkon Kvernmo. Assisterende styrkesjef, Hærens styrker, Dag Stølan, orienterte om utfordringene og den nye organisasjonen som skal møte disse. Hensikten med seminaret var å gi interimstyret og initiativtakerne en felles plattform for det videre arbeidet med rekrutteringav medlemmer og etablering av forbund og lokalforeninger. Det har vist seg at seminaret var svært nyttig i det videre arbeidet. I perioden fra seminaret til Landsmøtet, klarte initiativtakerne å tromme sammen 6 lokalforeninger over hele landet, med tilsammen ca 150 medlemmer. Det forventes en sterk vekst både i antall lokalforeninger og antall medlemmer. Så – veteran – her er det bare å trø til!

Divisjonsmusikken NN med Ole Edvard Antonsen som solist, avsluttet arrangementet. Foto: Knut Eigum

Hele arrangementet ble en suksess. Vi brigadeveteraner er meget takknemlig for at 6. divisjon med sin innsats på alle felt, gjorde dette fantastiske stevnet mulig. Selvfølgelig håper vi at det kan gjentas ved en senere anledning. Spesielt ønsker vi å takke major

Deltakere på oppstartseminaret. Fra venstre: Lars Dolmseth, Øverbygd, Kjell Toftesund, Bergen, Håkon Kvernmo, Oslo, Håkon Tvedt, Bergen, Kåre Støverstein, Sørreisa, Tore Kulsli, Verdal, Ronald Knustad, Vinterbro, Karl Johan Skarpnes, Alvdal, Hans Georg Johansen, Silsand, Arve Torvik, Bardu, Johannes Irgens, Bardu, Jan Olav Hertwig, Bardu, Helge Per Seglsten, Bardufoss, Kolbjørn Johansen, Alta, Odd Nytrøen, Bardu, Hjalmar Indrevoll, Bardu, Håkon Fuglestad, Farsund og Per Helge Wengshoel, Holmestrand. Per Otto Andersen, Øverbygd, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: 6. divisj


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side 11

Landsmøtet på Skjold 23 – 25 april 2004 Et referatutdrag av Odd Nytrøen, sekretær forbundsstyret.

Det første ordentlige Landsmøtet ble avholdt i Maukstadmoen leir på Skjold, 23-25 april i 2004. Lederen for interimstyret, Johannes Irgens, ønsket velkommen til det historiske møtet lørdag 24 april kl 0900.

Foto: Helge Per Seglsten

Oberst Dag Stølan hilste Landsmøtet fra Hærens styrker.

Odd Nytrøen, forbundsstyremedlem Foto: Helge Per Seglsten

Leder for Midt-Troms lokalforening, Arve Torvik, ble valgt til møteleder. En oppgave han gjennomførte på en utmerket måte. Det var delegater fra følgende lokalforeninger: � Midt-Troms lokalforening av Brig N-Veteranforb. � Viken lokalforening - ” � Hordaland lokalforening - ” � Stor-Oslo lokalforening - ” � Brig N – Veteranforbundet 1 delegat/direkte medl. Hedmark lokalforening meldte forfall p g a sykdom. Delegatet fra Troms lokalforening hadde to stemmer i hh t medlemsantallet. Delegatet fra interimstyret hadde EN stemme på vegne av direkte medlemmer. Innkallingen Det var ingen merknader til innkallingen. Årsmelding Leder av interimstyret, Johannes Irgens, årsmeldingen, som ble enstemmig vedtatt.

Oberst Dag Stølan. Foto: Helge Per Seglsten

Han ga bl a uttrykk for at stedet for avvikling for det første landsmøtet i Brig N – Veteranforbundet, var et meget fornuftig valg, da den av brigadeavdelingene som hadde holdt ut lengst, hadde hatt sitt tilholdsted her. Han snakket også litt om Forsvarets tilpasning til nye oppgaver. (dette vil vi komme tilbake til i senere nr av bladet)

refererte

Vedtekter Vedtekene ble vedtatt med følgende endringer etter forslag fra Midt-Troms lokalforening, og i forhold til det som tidligere er sendt ut til medlemmene: Underpunktene strykes og erstattes slik: §5: a. Medlemskontingenten fastsettes kollektivt av Landsmøtet og innkreves av forbundet. Lokalforeningene refunderes en andel fastsatt av Landsmøtet. §5: b. Lokalforeningene refunderes kontingent i henhold til medlemsliste pr 31 desember. Overføringsfrist 1 februar påfølgende år. Under vedtekter ble forbundets logo (crest) og organisasjonstablå behandlet. Full enighet om at det gamle rombeformede brigademerket med hvit rein på sort bunn skal benyttes. Delegatene ble oppfordret til å komme med forslag til jakkemerke. Statuttene for utnevnelse av Æresbrigadeveteran ble vedtatt uten merknader.

Møteleder: Arve Torvik, Midt-Troms lokalforening.

Aktivitetsplan og Budsjett. Prioriterte oppgaver i 04/05 blir medlemsrekruttering og etablering av lokalforeninger. Ellers vil arbeidet være å opprette gode rutiner for foreningsarbeidet. På grunn av at dette er oppstartsåret og at forbundet ikke har vesentlige inntekter, får styret aksept for sitt forslag om å bruke inntil 12 500 av tidligere beholdning, til dekning av forbundets aktiviteter i 2004. Det nye styret bes å ta opp mulig stevne i 2005.


BRIGADEAVISA Årgang 1 nr 1 2004 Side 12

Kontingent Interimstyrets forslag på kr 150 i årskontingent pr medlem og at kr 90/år pr medlem overføres lokalforeningene, ble vedtatt mot Hordalands delegats stemme, som mente at kr 100 pr år ville være tilstrekkelig.

Minnebautaen Søndag hadde landsmøtedeltakerne bl a en liten minnestund ved bautaen etter vassdalulykken.

Valg På grunn av et sterkt ønske om høy grad av kontinuitet i dette første, viktige leveåret, sa flere fra interimstyret seg villige til å fortsette i �����������. Forutsetningen er at hele landsstyret er på valg i 2005. Dette ble vedtatt. Det første landsstyret i Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet fikk følgende sammensetning: President: Johannes Irgens, Bardu (Midt-Troms lokalforening) Visepresident: Håkon Fuglestad, Farsund (Sørlandet lokalforening) Sekretær: Odd Nytrøen, Bardu (Midt-Troms lokalforening) Kasserer: Per Otto Andersen, Øverbygd (Midt-Troms lokalforening) Styremedlem: Tore Kulsli, Verdal (������� ������� Styremedlem: Inge Tore Ludvigsen, Paradis (Hordaland lokalforening) Styremedlem: Karl Johan Skarpnes, Alvdal (Hedmark lokalforening) Styremedlem: Stein Bøye Størksen, Nesttun (Hordaland lokalforening) Vara for Ludvigsen: Jarle Elverland, Gibostad (Midt-Troms lokalforening) Vara for Kulsli: Helge Per Seglsten, Bardufoss (Midt-Troms lokalforening) Vara for Nytrøen: Hans Georg Johansen, Silsand (Midt-Troms lokalforening) Vara for Skarpnes: Per Helge Wengshoel, Holmestrand (Viken lokalforening) Vara for Størksen: Tor Nordal, Oslo (Stor-Oslo lokalforening) Vara for Andersen: Kåre Støverstein, Sørreisa (Midt-Troms lokalforening) Revisorer: Jostein Flasnes og Gunnar Abelsen. Medlemmer av valgkomiteen: Per Otto Andersen, Stein Bøye Størksen og Per Helge Wengshoel. Komiteen konstituerer seg selv og starter sitt arbeid umiddelbart. Posisjonene ble valgt v/akklamasjon.

Det nye landsstyret konstituerte seg umiddelbart etter Landsmøtets avslutning kl 14:45.

Fra venstre: Per Otto Andersen, Tor Nordal, Per Helge Wengshoel, Bjørn Tandberg, Johannes Irgens, Inge Tore Ludvigsen og Hans Georg Johansen.

Adresseliste forbundsstyret

President: IRGENS, Johannes Solstien 5 9360 BARDU

Visepresident: FUGLESTAD, Håkon Danefjellv 37 C 4550 FARSUND

Tel: 90192211 E-post: joeyol-I@online.no

Tel: 90775002 R-post: hfuglestad@mil.no

Kasserer: ANDERSEN, Per Otto Tamokdalen 9434 ØVERBYGD

Personlig varamedlem: STØVERSTEIN, Kåre Andsvatn 9310 SØRREISA

Tel: 90745024 E-post: pero.ander@cti.net

Tel: 77864582

Sekretær: NYTRØEN, Odd Stormyrveien 16 9360 BARDU

Personlig varamedlem: JOHANSEN, Hans Georg Kvannli 9303 SILSAND

Tel: 95804532

Tel: 45605183 hansgjo@frisurf.no

Styremedlem: KULSLI, Tore Leirådal 7650 VERDAL

Personlig varamedlem: SEGLSTEN, Helge Per Heimdalveien 40 9325 BARDUFOSS

Tel: 97742835

Tel: 77833911 E-post: hpspost@online.no

Styremedlem: LUDVIGSEN, Inge Tore Nordåsv. 114 5235 Rådal

Personlig varamedlem: ELVERLAND, Jarle Skognes 9372 GIBOSTAD

Tel: 47252759 E-post: foludvig@online.no

Tel: 77849709 E-post: jarleelv@online.no

Styremedlem: SKARPNES, Karl Johan Steibakken 2560 ALVDAL

Personlig varamedlem: WENGSHOEL, Per Helge Vidarsvei 32 3080 HOLMESTRAND

Tel: 91337998 E-post: gskaras@online.no

Tel: 40455260 E-post: perwengshoel@yahoo.no

Styremedlem: STØRKSEN, Stein Bøye Osveien 100 5227 NESTTUN

Personlig varamedlem: NORDAL, Tor Ljabrubakken 16 F 1165 Oslo

Tel: 41105936

Tel: 90168179

Valgkomitè:

Forbundets adresse: Brigaden i Nord-Norge– Veteranforbundet Postboks 77

Stein Bøye Størksen Per Otto Andersen Per Helge Wengshoel

Landsmøtedeltakerne: Fra venstre: Johannes Irgens, Per Otto Andersen, Odd Nytrøen, Inge Tore Ludvigsen, Jan Olav Hertwig, Arve Torvik, Bjørn Tandberg, Helge Per Seglsten, Per Helge Wengshoel, Hans Georg Johansen, Kåre Støverstein og Tor Nordal.

9365 BARDU Tlf: 77193099 Mob: 90192211

Brigadeavisa 2004 nr 1  

Medlemsavis til Brigadeveteranforbundet.

Brigadeavisa 2004 nr 1  

Medlemsavis til Brigadeveteranforbundet.

Advertisement