Page 1

EDU MAG zomeR 2011 EEN UITGAVE VAN Educam WWW.EDUCAM.BE

NIEUW IN LOKEREN

Hypermodern Training Center HEV en veiligheid

Kennis is levensnoodzakelijk

Trucks @ EDUCAM

Stevige opleidingen

Doe me e

aan zomerwonze ed en win strijd fijnpro een eve koffer! rs-


EDITO

Building knowhow De toekomst speelt een opvallende rol in deze editie van EDUMAG. We kijken niet alleen vooruit, maar tonen eveneens de vitale rol en meerwaarde van uw kenniscentrum, dat EDUCAM is, aan.

4

We bieden verschillende bijdragen die u inspireren om uzelf te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van gezond en veilig werk. Eigenlijk is het vreemd. U doet in uw werk veel om u te ontwik­ kelen. Maar hoe zit het met uw aandacht voor uw veiligheid en gezondheid? Wees waakzaam. In dit nummer neemt u kennis van de sectorale initiatieven naar aanleiding van de introductie van elektrische en hybridevoertuigen (HEV). Het veiligheidsaspect moet vanaf nu een vast onderdeel van uw ontwikkeling vormen. In alle bedrijven lopen ze rond: medewerkers die in de loop der jaren door hun praktijkervaring een schat aan kennis hebben op­ gedaan. Met EVC (Erkennen van Verworven Competenties) wor­ den kennis, ervaring en talenten snel in kaart gebracht. Hierdoor krijgt vakmanschap de waardering die het verdient. Dat werkt extra motiverend.

Het veiligheidsaspect moet vanaf nu een vast onderdeel van uw ontwikkeling vormen

Het zal voor u geen nieuws zijn: bedrijfsvoertuigen zijn niet erg populair bij leerlingen die een autoberoep kiezen. Ten onrechte, de trucksector is een heel stabiele branche en een goede werk­ gever. Ons artikel geeft bovendien aan dat de techniek in moderne trucks het neusje van de zalm is. Maar natuurlijk vindt u in deze EDUMAG nog veel meer interessante artikelen. Over het nieuwe Training Center dat EDUCAM zopas in Lokeren heeft geopend. Of over De HR-award die EDUCAM toekende… Wij zitten niet stil en brengen u graag verder met diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen. Kortom, u mag wat van ons verwachten. U stelt immers zelf onze norm.

Leiding geven op de werkvloer. Het is een vak met belangrijke uitdagingen.

4

Kort

Nieuws en trends uit de sector.

6

EDUCAM investeert in de toekomst EDUCAM opent een nieuw training center in Lokeren.

9

De sociale balans

Slechts 16% van de ondernemingen vult de rubriek “opleiding” in.

10

Europa is de thuisbasis voor de grootste truckproducenten Vandaag biedt EDUCAM deze sector een aanbod op maat aan.

12

Certificering HEV

De wereld van elektrische en hybride voertuigen gaat in alle veiligheid voor u open!

13

EDUCAM was aanwezig op Secura 2011 Een driedaagse vakbeurs voor beveiligingen en veiligheid op het werk.

14

Het ervaringsbewijs

16

Win een fijnproeverskoffer

Kent u de voordelen voor u als werkgever?

Luc De Moor Algemeen directeur

Doe mee en sleep deze prijs in de wacht.

EDUMAG is een uitgave van EDUCAM, J. Bordetlaan 164, 1140 Brussel www.educam.be Ontwerp: LUON - www.luon.com

2

EDUMAG | Zomer 2011


INHOUD

12

Op het eerste gezicht lijken veel elektrische en hybridevoertuigen op conventionele voertuigen.

6

Op 28 april heeft EDUCAM zijn gloednieuwe Training Center in Lokeren ingehuldigd.

Ontdek het verhaal van Luc Verplancken, Technical Trainer Retail Development bij Volvo Trucks.

10 14

Sterk in werk met het ervaringsbewijs. Zomer 2011 | EDUMAG

3


KORT

Wat betekent het Vlaams convenant voor u?

E

DUCAM voert zijn engagementen - in de nieuwe generatie sectorconvenant sinds 2009-2011 - met de Vlaamse overheid voort uit. In het verleden zijn acties opgezet rond generieke thema’s, heeft de sector zijn sectorale visie geuit en heeft samen met de overheid en overheidspartners gezamenlijke doelstellingen en prioriteiten vastgelegd. Een doorgedreven prioritisering maakt continue en sterkere acties mogelijk. Dit convenant heeft enerzijds betrekking op de brug die de sector tracht te slaan tussen leren en werk en anderzijds de brug naar werk via opleidings- en competentiebeleid. Via acties worden deze bruggen verder geconcretiseerd: • stimuleren van samenwerking met de scholengemeenschappen • stimuleren van de geïnformeerde studie- en beroepskeuze en het waarderen van het technisch en beroepsonderwijs • ondersteunen van meer en beter werkplekleren • ontwikkelen van beroeps­ competentieprofielen van de SERV • ondersteunen van de regionale technologiecentra • bevorderen van basiscompetenties • stimuleren van competentieontwikkeling • stimuleren van instroom van werkzoekenden • meewerken aan de ontwikkeling en de inzet van het ervaringsbewijs en de loopbaanbegeleiding • actief ondersteunen van het strategisch competentiebeleid binnen bedrijven • aangaan van partnerschappen • begeleiden bij herstructurering • stimuleren van diversiteit binnen de bedrijven

Meer weten? Surf naar onze website www.educam.be

4

EDUMAG | Zomer 2011

John Calemeyn, Group Ghistelinck

EDUCAM reikt de Federauto HR-Award 2011 uit

O

p 23 maart reikte Federauto, de Belgische confederatie van de autohandel en –reparatie en van de aanverwante sectoren, zijn bekende Federauto Awards uit. In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Léa en de gouverneur van de provincie Namen, de heer Denis Mathen, woonden meer dan 400 genodigden in het Dolce-hotel van Terhulpen de uitreiking bij. De jury onder het voorzitterschap van Minister van Staat Melchior Wathelet Senior had het niet gemakkelijk, rekening houdend met de kwaliteit van de kandidaturen voor de Awards. In totaal werden zes awards uitgereikt: de Young Manager Award, de Member of the Year Award, de Enterprise of the Year Award, de Green Award, de Human Resources Award en de Special Federauto Award.

Human Resources Award 2011 Deze Award moedigt initiatieven aan die ontwikkeld werden op het

vlak van humanresourcesbeheer en de begeleiding en opleiding van werknemers. Deze Award werd uitgereikt door de heer Jacques Pirlot, voorzitter van EDUCAM. Hij ging dit jaar naar de Ghistelinckgroep in het Mercedes-netwerk.

Levenslang leren is een onvermijdelijkheid geworden – J. Calemeyn

John Calemeyn, die in de groep verantwoordelijk is voor de human resources, beseft dat een uitstekend niveau alleen bereikt kan worden met gemotiveerd personeel dat over de beste kennis beschikt en trots is op zijn beroep. Voor deze drievoudige missie bundelt dit grote auto- en vrachtwagenhuis elke dag al zijn krachten. > www.educam.be/award2011


KORT

UPDAT E

Het EDUCAM-klantenonderzoek

Klantentevredenheid op één Rond de jaarwisseling heeft EDUCAM een grootschalige klantenenquête uitgevoerd. Daarop kwam ruim­ schoots respons wat wijst op een grote betrokkenheid van onze klanten. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de grote meerderheid van onze klanten tevreden is over EDUCAM in het algemeen en over het opleidings­ aanbod in het bijzonder. Ook over de vernieuwde website en de con­ tactpersonen bij EDUCAM waren de antwoorden overwegend positief.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de belangstelling voor competentiebeleid en talentontwikkeling groeit. Maar de bedrijven hebben er weinig of geen er­ varing mee en zijn bijgevolg geïnteres­ seerd in ondersteuning van EDUCAM. We reiken verschillende tools aan om competentiebeleid en talentont­ wikkeling in bedrijven in te voeren op basis van de bedrijfsbehoeften. > Meer informatie? Bel naar EDUCAM op 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be

Het kwalitatief opleidingsplan is op komst Organisaties en bedrijven staan constant voor uitdagingen. Ze moeten diensten en/of producten afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen, gekwalificeerd personeel aantrekken en de kennis van medewerkers up-to-date houden. Daarom is investeren in personeel zo cruciaal. Opleiding verhoogt zowel op korte als lange termijn de prestaties van werknemers en van de organisatie.

Op deze manier groeit het bedrijf samen met zijn medewerkers. Samen met de actoren uit de sector, bedrijven en sociale partners, werkt EDUCAM aan het kwalitatief opleidingsplan. Deze nieuwe versie tilt het opleidingsplan naar een hoger niveau. Het wordt een belangrijk hulpmiddel om bedrijven bij te staan in het uittekenen van een structureel opleidings- en talentenbeleid.

Drie belangrijke troeven het opleidingsbeleid op lange termijn uit te tekenen en eventueel 1 Door jaarlijks bij te sturen realiseert de werkgever een hogere ROTI (Return on Training Investment). Dit spaart tijd en geld. kwalitatief opleidingsplan ondersteunt enerzijds de professionele 2 Het en strategische koers van het bedrijf en biedt anderzijds duidelijkheid aan de werknemer en werkgever over waar de ambities van het bedrijf en die van de werknemer elkaar kunnen vinden. de aanwezige en gewenste competenties en/of talenten te koppelen 3 Door aan een opleidingsbeleid zullen de strategische organisatiedoelstellingen sneller worden bereikt.

Meer weten?

Neem contact op met EDUCAM op het nummer 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be

Correcte koetswerkreparaties:

een kwestie van veiligheid

D

e auto-industrie evolueert snel: nieuwe staalsoorten, verschillende verbindingstechnieken, andere lastechnieken. Allemaal boeiende evoluties, die voor koetswerk­herstellers niet zonder gevolg blijven. Het werk van de koetswerkhersteller is van doorslaggevend belang. De veiligheid van de bestuurder en de inzittenden moet gegarandeerd blijven, ook na herstelling (NCAP). Als kenniscentrum van de sector heeft EDUCAM de taak opgenomen gepast te reageren op vragen van bedrijven in de sector. Als voorbeeld hiervan is er onze training “Nieuwe lastechnieken”, die helemaal geüpdatet is op basis van de richtlijnen van de constructeurs. > www.educam.be/0600423

Leiding geven op de werkvloer Hoe bepaalt u doelstellingen, functies en taken, beheert u moeilijke gesprekken, geeft u flexibel leiding? De technische kwalificaties van leiding­gevenden staan buiten kijf, maar ze kampen met belangrijke uitdagin­ gen. Onze nagelnieuwe training “Leiding geven op de werkvloer” bezorgt ze een gestructureerd kader om een team te leiden. Na de opleiding zijn ze in staat om de meest voor­komende situaties in te schatten en er gepast op te reageren. > Meer informatie over deze training? Of wilt u ze op maat laten aanpassen? Bel dan naar EDUCAM op het nummer 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be

Zomer 2011 | EDUMAG

5


EVENEMENT EVENEMENT INTERVIEW

EDUCAM opent een nieuw training center in Lokeren Als kenniscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren bouwt EDUCAM voor u een boeiende toekomst op basis van kennis en knowhow. En bouwen doen we ook met bakstenen en mortel. Op 28 april heeft EDUCAM zijn gloednieuwe Training Center in Lokeren ingehuldigd. Een werkplaats van de toekomst met 2800 m2 moduleerbare les- en werkplaatsen. De moeite waard om even bij stil te staan.

E

DUCAM is de afgelopen tijd enorm in beweging. Maar waarom? Sinds zijn oprichting is EDUCAM hard op weg om de kennis en de vakbekwaamheid van ondernemers en werknemers in de sector op peil te houden. Vanuit dit duurzaam 6

EDUMAG | Zomer 2011

perspectief hebben we onder het motto Together we know how een indrukwek­ kend veranderingsproces ingezet. Dit pro­ ces bereikte een hoogtepunt op 28 april 2011, toen EDUCAM in Lokeren een nagel­ nieuw sectoraal Training Center opende om onze dienstverlening nog beter op de

wensen van de sector af te stemmen. Een bijna natuurlijke evolutie… Met deze belangrijke investering bevestigt EDUCAM zijn plaats als landelijk kennis­ centrum en ontmoetingsplaats voor de ver­ schillende partijen in de mobiliteitssector. De opening van het Training Center past in


EVENEMENT

1 Leslokaal en werkplaats voor speciale technieken en tweewielers, uitgerust met twee bruggen voor moto’s en quads 2 Leslokaal en werkplaats voor lastechnieken 3 Leslokaal en werkplaats voor zware voertuigen en hydraulische systemen • Didactische borden op maat en software voor hydraulische simulaties • Deze werkplaats beschikt over een industriële rolbrug 4 Leslokaal en koetswerkzone • Volledig uitgeruste spuitcabine en voorbewerkingszone • Ultrasnelle droogrobot

5 Leslokaal en werkplaats voor personenvoertuigen • Volledig voorzien voor opleidingen over banden en chassis • Diagnoselijn chassis, testbank voor remmen (4x4) en ophanging • 3D-uitlijntoestel 6 Leslokaal en werkplaats voor personenvoertuigen • Mobiele laadpaal voor HEV • Didactische kits en simulatiepanelen rond HEV • Eerste-interventieapparatuur 7 Auditorium met mobiele aula (150 genodigden) 8 Klaslokaal met 15 PC’s en smart board 9 Centrale ontmoetingsruimte met video wall en cateringfaciliteiten  Ingang en receptie

de ambitie van EDUCAM om het voortouw te nemen en een passend antwoord te bieden op de snelle technologische ontwikke­lingen en de veranderende vraag van de sector. De bedoeling is dat het training center jaarlijks zo’n 65.000 man-uren multidisciplinaire opleidingen (vaak maatwerk) verzorgt voor technici, carrossiers, receptionisten, maga­ zijnmedewerkers, werkplaatsleiders, ver­­

kopers en leerlingen. Daarbij worden de aanverwante sectoren, zoals de metaalhan­ del, niet uit het oog verloren. Ook voor hen zijn er in het centrum activiteiten mogelijk.

Kennispartners delen expertise EDUCAM wil een grensverleggende rol spelen als communicatie- en opleidings­ platform waarop iedereen die actief is in

de autosector zijn kennis, expertise en ideeën kan delen met anderen. Het wil contacten stimuleren tussen ervaring en jong talent, tussen denkers en doeners, tussen vragers en aanbieders, zodat ken­ nis en ervaring worden omgezet in vak­ manschap op de werkvloer. "Ons motto "Together we know how" maakt duidelijk dat wij niet stilzitten, maar samen met onze werkgevers en

Het is ons doel voorop te lopen op het gebied van vakkennis en betaalbare opleidingen

werknemers de blik op de toekomst ge­ richt houden. Wij zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening nog effectiever te laten aansluiten op de wen­ sen en verwachtingen van onze afnemers. Wij houden alle relevante marktontwik­ kelingen nauwlettend in het oog en helpen onze bedrijven om een betere bedrijfs­ voering te realiseren. Het is ons doel, nu en in de toekomst, om voorop te lopen op het gebied van vakkennis en betaalbare opleidingen. Dat doen wij op basis van innovatie, deskundigheid en een hechte relatie met de sociale partners", aldus Luc De Moor, algemeen directeur. > Zomer 2011 | EDUMAG

7


EVENEMENT INTERVIEW

Multifunctioneel gebouw Het EDUCAM Training Center beschikt over werkplaatsen voor mechanica (auto, vrachtwagen, moto), koetswerk en spe­ cifieke technieken, onder meer hydrau­ lica en bandentechnieken. Leszalen en informaticalokalen zijn opgebouwd rond technische ruimten, zodat medewerkers ook opgeleid kunnen worden rond de niettechnische aspecten van hun beroep: het onthaal, het beheer van administratieve dossiers, specifieke software, verkoops­ technieken, klantenservice enz. Het architectonisch concept werkt inspi­ rerend en zorgt voor een open communi­ catie en een vlotte kennisdeling tussen alle partijen in de sector. Een atrium en een ruime polyvalente zaal met een mobiele aula maken het mogelijk om seminaries en evenementen te organiseren voor alle betrokken partijen uit de sector.

Vernieuwende opleidingstechnieken Het EDUCAM Training Center Lokeren zorgt al meteen voor een aantal premières op het vlak van innoverende opleidings­ technieken. EDUCAM volgt de recentste tendensen op de voet. "Door alle betrok­ ken partijen van de sector in het EDUCAM Training Center samen te brengen, kun­ nen wij doeltreffende opleidingen op maat aanbieden", zegt Paul-Henri Gilissen, directeur techniek en opleiding. "Zo bie­ den we o.m. de opleiding Veilig werken aan elektrische en hybridevoertuigen aan, waarbij mecaniciens, technici, koets­ werkherstellers en pechverhelpers niet alleen uitleg krijgen over de werking en de 8

EDUMAG | Zomer 2011

Door alle betrokken partijen van de sector samen te brengen, kunnen wij doeltreffende opleidingen op maat aanbieden

opbouw van een elektrische aandrijving, maar ook gesensibiliseerd worden rond de potentiële risico’s en de te volgen vei­ ligheidsprocedures bij interventies." Andere innovaties zijn o.a. de multime­ dia-applicatie waarmee cursisten via in­ teractieve stemkastjes participeren en het concept van het virtuele dealership, waar­ mee de verschillende activiteiten van een bedrijf kunnen worden gereproduceerd. EDUCAM is synoniem geworden voor samenwerken en kennis delen. Niet voor niets is ons motto Together we know how. Het EDUCAM Training Center Lokeren is een strategisch instrument om onze rol slagvaardig op te nemen. Als krachtig

kenniscentrum zet EDUCAM de toon om alle betrokken partijen in de sector steeds meer op één spoor te krijgen. EDUCAM levert kennis in de ruimste zin van het woord. Het einddoel is om deze kennis op de werkvloer zo veel mogelijk om te zetten in vakmanschap. Het centrum maakt van een netwerk deel uit en vormt de hoeksteen voor de antennes in Melle en Kontich in Vlaanderen. In Wallonië staat het hoofdcentrum AutoFORM in Luik, met lokale partner­ schappen in Houdeng en Francorchamps. Dit centrum wordt nog versterkt met ge­ specialiseerde centra, zoals Technifutur in Luik en Trichterheide in Hasselt. EDUCAM zal later ook zijn infrastruc­ tuur in Wallonië op de voorgrond plaatsen op een event dat voor de herfst van 2011 voorzien is. Met deze centra in eigen beheer kan EDUCAM de opleidingsbehoeften van de bedrijven beter invullen en zich ook beter wapenen om toekomstige uitdagingen op te nemen. 

EDUCAM Training Center Lokeren ook perfect als eventlocatie! Met zijn state-of-the-art infrastruc­ tuur en professionele inrichting is het nieuwe Training Center ook zeer geschikt als eventlocatie. Het audi­ torium met mobiele aula biedt plaats aan 150 gasten. De foyer beschikt over een video wall en de keuken is voor

professionele chefs ingericht. Ruime parkeerfaciliteiten zijn voorhanden. Alle elementen die u nodig hebt om in een hoogtechnologische omgeving uw event tot een unieke belevenis te maken: productpresentaties, leden­ vergaderingen, seminaries enz.


INFO

Vul uw opleidings­inspanningen in op de sociale balans Vaak wordt van Belgische bedrijven een verkeerd beeld opgehangen: ze zouden onvoldoende in de opleiding van hun werknemers investeren. Deze uitspraak dient echter genuanceerd te worden.

D

e werkgevers – alle sectoren sa­ men – moeten minstens 1,9% van hun loonkosten besteden aan de opleiding van hun werknemers. Dat is zo afgesproken in het Generatiepact om het levenslang leren van werknemers te sti­ muleren. De werkgevers moeten echter ook kunnen aantonen dat ze die doelstel­ ling bereiken. Als ze samen het streefcijfer van 1,9% niet halen, kunnen ze gesancti­ oneerd worden, in die zin dat hun werk­ geversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof, onder bepaalde voorwaarden, met 0,05% wordt verhoogd. Sinds 1 december 2008 beschikken de bedrijven over een nieuwe sociale balans, waarin ze hun opleidingsinspanningen

beter kunnen registreren. Sindsdien kun­ nen ze daar ook hun informele opleidingen (bv. on-the-job-training, deelname aan seminars enz.) in noteren, evenals hun

Slechts 16% van de ondernemingen vult de rubriek “opleiding” in

bijdragen aan de diverse opleidingsfond­ sen. Uit de nieuwe sociale balansen blijkt dat de bedrijfswereld veel tijd en midde­ len in opleiding investeert. Maar er is een probleem: niet iedereen vult het oplei­ dingsluik van de sociale balans in.

Dringende oproep EDUCAM stelt het als volgt: “Wij zijn ervan overtuigd dat vele inspanningen nog onbelicht blijven en willen bijgevolg iedere onderneming oproepen om het op­ leidingsluik van de sociale balans correct te laten invullen door de HR- of opleidings­ verantwoordelijke. Het is van cruciaal belang dit te doen. Een aangehouden in­ spanning om alle ondernemingen hun opleidingsgegevens te laten registreren, is de enige garantie dat er geen sancties nodig zullen zijn. Er is nog een ruime marge voor verbetering, want momenteel vult slechts 16% van de ondernemingen de rubriek “Opleiding” van de sociale balans in.” 

Meer weten? Bel naar 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be

d u o h r e Op ond AM C U D E j i b

rover thema waa n? n e e r e Is vraag? kgenote prangende iets delen met uw va Hebt u een u het ilt e en ontdek t weten? W educam.b u meer wil edumag@ r ! verzoek naa n EduM ag Stuur nu uw nummer va e d en lg vo het antwoord in

Zomer 2011 | EDUMAG

9


DOSSIER

Met de vlam in de pijp! Traditioneel heeft Europa een sterke positie op de vrachtwagen­ markt als thuisbasis voor de grootste truckproducenten: Mercedes, Volvo, Scania, Iveco, Renault Trucks en MAN. De relaties tussen de bedrijfsvoertuigenmarkt en EDUCAM kregen geleidelijk vorm dankzij een gemeenschappelijke wil om kennis te delen. Vandaag biedt EDUCAM deze sector een aanbod op maat aan.

D

e sector van de bedrijfsvoer­ tuigen kan worden gesegmen­ teerd in bestelauto’s, lichte vrachtwagens en zware vracht­ wagens. De markt van bestelauto’s ziet er ongeveer hetzelfde uit als de markt van per­ sonenauto’s met grotendeels dezelfde pro­ ducenten, maar de vrachtwagensector is een ander verhaal. In de eerste plaats wor­ den er minder voertuigen geproduceerd, de waarde van de voertuigen is veel hoger dan bij personenauto’s en vrachtwagens zijn in grotere mate modulair opgebouwd. De kwaliteit van de auto-opleidingen van EDUCAM heeft ervoor gezorgd dat de be­ drijfsvoertuigensector zich tot EDUCAM heeft gewend om opleidingen te ontwikke­ len die hun specifieke behoeften invullen.

De vraag werd steeds gevarieerder en ge­ richter, waardoor EDUCAM heeft besloten om voor deze sector een echt aanbod op maat uit te werken. Hieronder vindt u een overzicht van trainingen die recent aan ons gamma zijn toegevoegd.

en het arbeidscomfort van de gebruiker. In deze technische training komt alles aan bod in verband met hydraulische laadklep­ pen, onderschuifkleppen, de hydraulische componenten, de stroomloopschema’s, het gebruik enz.

Welkom in de truckwereld aangevuld met Merkspecifieke product training

Klimaatbeheersing bussen

De bedoeling van de eerste training is dat verkopers, instromers en receptionisten de juiste vragen leren stellen, zodat ze optimaal advies kunnen verlenen. Deze opleiding is

Europa is de thuisbasis voor de grootste truckproducenten

een inleiding tot een tweede, merkspecifie­ ke product training op maat, en cursisten leren erin om technische begrippen voor de klant verstaanbaar te maken. EDUCAM kruist hiermee het technisch hoogstaande aspect van zijn opleidingen met een gepaste commerciële aanpak. De leidraad daarbij is: eerst de behoeften van de klant in kaart brengen en vervolgens gepast reageren.

Laadkleppen Een didactisch voertuig van EDUCAM

10

EDUMAG | Zomer 2011

Een onmisbaar instrument van een vracht­ wagen is de laadklep. Ze bepaalt groten­ deels de functionaliteit van de vrachtwagen

Deze training voorziet technische onder­ steuning voor servicepersoneel dat aan (stads)bussen en luxecars werkt. Op basis van de belangrijkste thermodyna­mische begrippen worden de functies en werkings­ principes van de vier hoofdonderdelen (compressor, condensor, expansieventiel, verdamper) omschreven. Vervolgens wor­ den de constructies en functies van de verschillende hoofdonderdelen plus alle andere onderdelen die tussenkomen in het koelproces verklaard. De veiligheidsorga­ nen en de verschillende capaciteitsregelin­ gen komen ook aan bod. Daarna wordt dieper ingegaan op het noodzakelijke gereedschap en de hulp­ middelen voor het ingebruikstellen, plus belangrijke opmerkingen over de proce­ dures voor het correct vullen van een ACinstallatie. Troubleshooting voor zowel verwarming als koeling wordt eveneens behandeld.

Van onthaal tot interactieve receptie Een modern vrachtwagenbedrijf wordt niet meer gerund zoals vroeger. Receptionisten


DOSSIER

Volvo Trucks en EDUCAM

Partners op de talentenwerf

E

en invoerder die de waarde van dit nieuwe trainingsgamma al snel in­ zag, is Volvo Trucks die niet aarzelde om ook van dit aanbod gebruik te maken. Luc Verplancken, Technical Trainer Retail Development bij Volvo Trucks: “We werken al lang met EDUCAM en hun lesgevers. Het zijn mensen uit de sector met een gedegen vakkennis. Ze spreken uit ervaring.”

Het zijn mensen uit de sector met een gedegen vakkennis. Ze spreken uit ervaring

Volvo Trucks heeft ondertussen ver­ schillende sessies van de trainingen over “Laadkleppen” en “Klimaatbeheersing bus­ sen” georganiseerd. Luc Verplancken: “Het zijn uitstekende cursussen, die specifiek voor onze sector ontwikkeld zijn. We zijn er uitermate tevreden over!” 

leren in deze training om hun activitei­ ten optimaal te rentabiliseren. Daarvoor wordt veel belang gehecht aan professio­ neel en klantgericht omgaan met de dage­ lijkse werkdruk.

De pre-salontraining wordt steeds op maat voor een invoerder aangepast

De uitgangspunten van deze training zijn: communicatie en feedback, telefone­ ren, de soorten klanten, de detectie van en de reactie op koopsignalen, omgaan met werkdruk, klachtenbehandeling en

conflicthantering. Allemaal troeven die van uw receptionist een draaispil kunnen maken.

Pre-salontraining Onze pre-salontraining wordt steeds op maat voor een invoerder aangepast om er­ voor te zorgen dat zijn vrachtwagenbedrij­ ven hun beurzen efficiënt voorbereiden, zodat ze er hun klanten optimaal kunnen ontvangen en bedienen. De opleiding staat natuurlijk open voor iedereen. Onze cursis­ ten zijn zeer over deze training te spreken en bevestigen dat ze tot het succes van hun salonverkoop bijdraagt

Hydraulica en veilig pechverhelpen Er is een ruime waaier van opleidingen die

specifiek voor de sector van de bedrijfs­ voertuigen werden ontwikkeld: zo is er onder meer een algemene training over hydraulica en een opleiding pechverhelpen langs de weg. In de hydraulicaopleiding wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van een hydraulisch basissysteem en de componen­ ten waaruit dit bestaat. Deze inhoud wordt gekoppeld aan het aansluiten van debiet- en drukmeters voor controlewerkzaamheden. In de opleiding Veilig pechverhelpen wordt vertrokken van de ARAB-wetgeving en de wettelijk verplichte uitrusting van interventievoertuigen. De training is hoofd­ zakelijk opgebouwd rond praktijk-simula­ ties en daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan ADR-voertuigen.  Zomer 2011 | EDUMAG

11


DOSSIER

Certificering HEV

De sector schat het EDUCAM-stelsel naar waarde Eind 2010 stelde EDUCAM de sector en de bevoegde overheden een project voor met betrekking tot de certificering van werknemers die aan elektrische en hybridevoertuigen (HEV*) werken. Dit initiatief is toegespitst op de kennis en de veiligheid van medewerkers die aan deze voertuigen werken. Op 6 januari is het op een persconferentie aan de sector voorgesteld. Sinds februari vinden de eerste trainingen plaats.

O

p het eerste gezicht lijken veel elektrische en/of hybridevoertui­ gen zowel qua gebruik als uitzicht op conventionele voertuigen. Toch is het belangrijk te weten dat deze vergelijking op technisch vlak nauwelijks opgaat. Deze trends en ontwikkelingen stellen de hele sector voor enkele gigantische uit­ dagingen. Enerzijds moeten werkgevers worden ondersteund in hun verantwoorde­ lijkheid. Anderzijds moet de veiligheid van hun medewerkers worden gewaarborgd bij het uitvoeren van werkzaamheden aan deze voertuigen met hoge spanning.

Op het eerste gezicht lijken veel elektrische en hybridevoertuigen op conventionele voertuigen

Niveau 3 Maatwerk

Diagnosespecialist

Niveau 2 2 dagen

Vakbekwame medewerker/ lesgever

Niveau 1 1 dag

Gesensibiliseerde medewerker/ jongere

Opleidingsinhoud De kwalificatiestructuur telt drie niveaus en staat open voor iedereen. Via opleiding kunnen werknemers, op basis van de werk­ zaamheden die ze verrichten, knowhow en kennis verwerven die voor deze drie niveaus absoluut noodzakelijk zijn. Om de verworven kennis en de goede werkwijze te erkennen, wordt aan het einde van de opleiding een theorie- en praktijkproef georganiseerd. Werknemers die hiervoor slagen krijgen een sectoraal certificaat. 12

EDUMAG | Zomer 2011

Niveau 1 richt zich tot de gesensibili­ seerde medewerker, die niet aan de hoge­ spanningssystemen van elektrische of hybridewagens werkt, maar wel met deze wagens in contact komt. Niveau 2 is be­ doeld voor mensen die een elektrische of hybridewagen veilig spanningsvrij moeten kunnen maken en onderdelen moeten vervangen. Mensen van niveau 3 moeten ook onder spanning werkzaamheden en/of metingen kunnen uitvoeren.

PSA: met de stroom mee De PSA-groep, die Peugeot en Citroën verenigt, heeft dit certificeringsproject met belangstelling gevolgd en droeg zijn vertegenwoordigers in België op om bij EDUCAM langs te gaan. PSA was danig onder de indruk van dit alomvattende initiatief en besloot onmiddellijk om de PSA-instructeurs bij EDUCAM te laten bij­ scholen. Die trainingen vonden in januari plaats.


DOSSIER Deze lesgevers dragen nu hun kennis aan de mecaniciens in hun net over. Daarvoor gebruiken ze het EDUCAM-handboek, dat met eigen PSA-voorbeelden en -illustraties is aangevuld op basis van een lastenboek.

Kwaliteit, professionalisme en maatwerk Bedrijven die nu al in het stelsel ingestapt zijn, ervaren snel dat hun samenwerking met EDUCAM een duidelijke meerwaar­ de biedt, die zich op verschillende niveaus situeert: • Als organisme dat door en voor de sector is opgericht, slaat EDUCAM de brug tus­ sen de overheid en de bedrijven. Gezien de huidige complexiteit van de regel­ geving vormt dit een niet te verwaarlozen voordeel. • EDUCAM kent zijn sectoren, zijn doel­ publiek en hun behoeften perfect. Daar­ door kunnen we feilloos op de kenmerken ervan inspelen en een gerichte opleiding uitwerken. We bieden maatwerk. • EDUCAM is uitgegroeid tot een sectoraal kenniscentrum, dat knowhow en innova­ tie bundelt en anticipeert op wat komen gaat. We investeren in infrastructuur en de allermodernste leermiddelen, zodat de bedrijven en hun werknemers hun toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet kunnen kijken. Zo hebben we nu één volledig elektrisch en drie hybride lesvoertuigen van verschillende merken beschikbaar. En natuurlijk gaan we ook aan de wagens van onze klanten zelf aan de slag wanneer dat wordt gewenst.

Geslaagde werknemers krijgen een sectoraal certificaat

Als kenniscentrum biedt EDUCAM zijn knowhow niet alleen aan de eigen sector aan. Zo is er een aangepaste versie van de gerealiseerde producten uitgewerkt voor jongeren en leerkrachten uit het onder­ wijs. En ook andere doelgroepen, zoals de brandweer, takelbedrijven en preventie­ adviseurs, stellen ons gerichte vragen over de arbeidsveiligheid van wie aan elektrische en hybridevoertuigen werkt.  * HEV = Hybrid Electric Vehicle

Meer weten? Bel naar 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be

Niveau 2 in de kijker Opleiding

Certificering

De opleiding behandelt de werking en de opbouw van de elektrische aandrij­ ving. De potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures bij inter­ venties komen uitgebreid aan bod. Het accent ligt op wat u wel en niet mag doen aan deze voertuigen, maar ook hoe u om moet gaan met gevaarlijke situaties. Het gebruik en de controle van de veiligheidsuitrusting en speciaal gereedschap komt uitgebreid aan bod in de praktijk. Het in veiligheid stellen van een elektrisch of hybridevoertuig vormt een belangrijke competentie die de opleiding nastreeft. Met het oog op deze opleiding heeft EDUCAM recent een extra voertuig aan zijn elektrisch voertuigenpark toegevoegd: een Honda Civic Hybrid.

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan: • kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig; • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen; • kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen; • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan kiezen en gebruiken.

EDUCAM ook aanwezig op

Secura 2011

E

DUCAM was van 23 tot en met 25 maart op de Heizel in Brussel als exposant aanwezig op de achtste editie van de driedaagse vakbeurs Secura, dé vakbeurs voor bevei­ liging en veiligheid op het werk. Circa 200 bedrijven boden er een totaaloverzicht van wat ze op de markt brengen, met bijzon­ dere aandacht voor hun nieuwigheden. De organisatoren mochten zich verheugen in zo’n 6000 geïnteresseerde bezoekers, die naar de Heizel afzakten. Febelsafe, de Belgische federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veilig­

heid en welzijn op het werk, had er EDUCAM uitgenodigd om enkele specifieke oplei­ dingen voor preventiemedewerkers en hulpverleners onder te aandacht te bren­ gen en te promoten. Op de Febelsafe-stand stond de Mitsubishi i-MiEV van EDUCAM centraal. Naast informatie over elektri­ sche en hybridevoertuigen kon u er meer te weten komen over opleidingen over preventiebeheer, op maat ontwikkeld voor preventieadviseurs, hulpverleners, leden van het comité voor preventie en bescher­ ming op het werk enz. 

Zomer 2011 | EDUMAG

13


COMPETENTIEBELEID

Ervaringsbewijs

Troef voor werkgevers en werknemers Om de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te verhogen en de marktpositie van bedrijven te versterken, streven we er in samenwerking met de Vlaamse overheid naar om competenties van mensen zichtbaar te maken, te erkennen en optimaal in te zetten. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse gemeenschap en de sector werd het ervaringsbewijs gelanceerd. Het ervaringsbewijs is een officieel certificaat (diploma secundair onderwijs) dat bewijst dat iemand over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid (competenties) beschikt.

H

oe komt een ervaringsbewijs tot stand?

Per beroep waarvoor men een erva­ ringsbewijs ontwikkelt is in samenwerking met de sectorale sociale partners, de SERV een document opgemaakt: de standaard. In dit document staat beschreven welke com­

Het bewijst dat iemand over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid beschikt

petenties noodzakelijk zijn om met succes een bepaald beroep uit te oefenen en wat de succescriteria zijn om een ervaringsbewijs te behalen. Op basis van de goedgekeurde standaard wordt vervolgens een praktijk­ proef ontwikkeld. De gevalideerde prak­ tijkproeven worden afgenomen in erkende testcentra. Een organisatie kan erkend wor­ den als testcentrum indien voldaan wordt aan een aantal kwaliteitscriteria. 14

EDUMAG | Zomer 2011

Voor welke beroepen bestaat het? EDUCAM treedt, in samenwerking met de VDAB, op als testcentrum. Momenteel kunnen kandidaten zich aanmelden voor de volgende ervaringsbewijzen: • Mecanicien • Bandenmonteur • (De)monteur (koetswerkherstelling) • Voorbewerker (koetswerkherstelling) • Plaatwerker (koetswerkherstelling) • Spuiter (koetswerkherstelling)

duidelijk uitgelegd wat de kandidaat mag verwachten tijdens de proef. Op basis van dit gesprek en de adviezen van de begelei­ der kan de kandidaat beslissen of hij de proef al dan niet wenst af te leggen. Tijdens de praktijkproef wordt de kan­ didaat getest op de kerncompetenties in de standaard. De kandidaat krijgt de kans zijn kennis, kunde en vaardigheden te demonstreren. Als de kandidaat slaagt voor de proef, ontvangt hij het ervarings­ bewijs van de Vlaamse overheid. Ten slotte krijgt de al dan niet geslaagde kandidaat op basis van de beoordeling aangepaste feedback en kan hij via de bege­ leider meer uitleg en advies krijgen. 

Hoe kan een ervaringsbewijs behaald worden? In een begeleidingsgesprek wordt de kan­ didaat voorbereid op de proef. Er wordt in kaart gebracht welke sterke punten en eventuele werkpunten de kandidaat heeft met betrekking tot het beroep en er wordt

Meer weten? Bel naar 02 778 63 30 of mail naar info@educam.be


INTERVIEW

Extra voordelen voor de bedrijven Bevraagde werkgevers uit een onderzoek van het studiebureau Tempera geven de volgende voordelen van het ervaringsbewijs mee: • de attesterende waarde • een objectief bewijs van de competenties van een werknemer • de erkenning van wat er op de werkvloer geleerd werd • een versterking van het individu • een indicator van de beroepsmotivatie van de werknemer • een aanknopingspunt voor vorming en opleiding Elke werkgever kan zijn werknemers hierover informeren. Inspiratie en tools vindt u op www.ervaringsbewijs.be/ campagnematerialen.html

Sterk in werk met het ervaringsbewijs Een getuigenis

B

ij het bedrijf Van Boom nv, een BMW-concessie in Puurs, volgen ze de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Leidinggevende Kurt Goossens werkt er met Bert Van Den Bergh, een leergierige jongere die zijn leertijd niet heeft afgemaakt en bijgevolg geen diplo­ ma heeft. Of beter: geen diploma had. Want Bert heeft net zijn Ervaringsbewijs Mecanicien behaald en dat is officieel gelijkgesteld met een diploma van het secundair onderwijs! Kurt Goossens is vol lof over het erva­ ringsbewijs: “Het ervaringsbewijs van mijn medewerker betekent voor mij dat hij over de nodige competenties beschikt om zijn job uit te oefenen. Het is een ob­ jectief bewijs van het feit dat hij iets “kent”,

maar vooral ook dat hij iets “kan”. Voor ons bedrijf betekent dat een duidelijke meerwaarde. Het is namelijk een officieel document, dat gelijkgesteld is met een diploma, en ik heb er dus vertrouwen in.” Kurt Goossens ziet ook nog andere troeven in het ervaringsbewijs: “Het is niet alleen een instrument om te meten of een werknemer zijn job aankan, je kunt

Je kunt het ook gebruiken als basis voor aanwervingen

Bert Van Den Bergh is vandaag de trot­ se bezitter van een ervaringsbewijs. Hij zegt daarover: “Ik heb nooit een diploma behaald, maar dankzij mijn werkervaring ben ik geslaagd voor het ervaringsbewijs. Ik mocht daarvoor steeds op de steun van mijn werkgever rekenen. En mijn in­ teresse in opleiding is nu definitief aan­ gewakkerd: binnenkort ga ik een cursus elektronica en diagnosetechniek volgen! Mijn ervaringsbewijs heeft me dus veel bijgebracht. En ook voor mijn werkgever is het een grote troef.” 

het ook gebruiken als basis voor aanwer­ vingen en om de sterke en zwakke punten van kandidaten of medewerkers in kaart te brengen. Zo ontdek je welke punten je moet bijsturen en kun je een gericht en dus efficiënt opleidingsplan uitwerken. Een werknemer moet de nieuwste techno­ logieën volgen. Opleiding is daarin uiter­ mate belangrijk!” Zomer 2011 | EDUMAG

15


Een ko ff cadeau er doe kan oo n k!

Win een fijnproeverskoffer van EDUCAM

of één van de talrijke vrijetijdsbonnen voor een welverdiend ontspanningsmoment.

Hoe winnen? Surf snel naar www.educam.be/eduquiz-nl en los de wedstrijdvraag op.

EDUCAM EDUMAG auto #2 NL  

EDUCAM EDUMAG #2 NL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you