Page 1

6 Narafi photography

Narafi photography Lite On N째6

20 14

Lite On N째6

20 14


Vo o rwo o rd

F OTO G R A F I E . I N Z I J N G RI E K S E E T Y M O L O G I S C H E O O RS P RO N G I S H E T E E N ‘ S C H R I J VE N M E T L I CH T ’ , I N D E C H I N E S E V E RTA L I N G B E T RE F T H E T E E N ‘ VAT T E N VA N S C H A D U W E N’ . H E L D E R , D O N K E R E N A L L E S WAT DA A RT U S S E N L I G T D U S. Z E L F S H E T O NZ I CH T BA RE . I M M E R S, M E E R DA N E N I G A ND E R A RT I S T I E K M E D I U M O M S PA N T F OTO G R A F I E D E TOTA L E RU I M T E , I N E L K E M O G E L I J K E D I M E N S I E . H E T G A AT VA N D E C O M P R O M I S L O Z E E X P R E S S I E VA N D E E I G E N VE RB E E L D I N G TOT D E M I N U T I E U Z E W E E RG AV E VA N E E N DW I N G E ND E RE A L I T E I T. F OTO G R A F I E I S E E N R E K BA A R M E E RVO U D. A LT I J D W E E R B I E D E N ZICH NIEUWE TECHNOLOGISCHE M O G E L I J K H E D E N E N A N D E R E M E NTA L E P E R S P E C T I E VE N A A N. A L D U S G A AT H E T A L L E K A N T E N O P, DAT VA LT O O K NU T E O N T D E K K E N I N D E N I E U W E E D I T I E VA N L I T E O N.

Catherine Vuylsteke

1

L i te O n N ° 6 2 0 1 4


Co l o fo n

Hoofdredactie Des iré e De W inter, Lie ve n V e rke n s, Cathe rine Vuy ls te k e

Eindredactie Cath e rine Vuy ls te k e

Redactie & ontwerp Chris tia a n Ale rs , B illy B a u we n s, Lisa B ilte rijst, Koen Brac k e, Lo re Co cq u yt , M a r iska D ’ h a e n e , Kenric De Ba c k e r, Lie sa n n e De B e e n h o u we r, K a a t D e Clerc q , Ta s s ia De Co ck, A xe lle De g r a ve , T h o m a s De h u it, Shanna h Dejaegher, Ale x De K e g e l, Lisa Go e t h a ls, Hel een La rs en, Hais i L e wyllie , Nico le M ie d e m a , Cél in e O liv e tti, Hannes P in o y, Jo h a n n e s P o stm a , J osi ma Q uinte lie r, Lis a Ro u ch e t, Na n n e l S ch e e rs, Chi ara Temmerman, Elke T h ie le m a n s, M a tth e w V a le n tin , Karel Va n As s c he, Dorie n V a n d e r E e cke n , J asper Va n G h e lu we

Cover K aat De M a ls c h e

Met dank aan P ie ter De s me t-Jans , K la a s D e B u ysse r, Ju rg e n Doom, Lennert De p rette re , Jo h n D e vo s, M a sh id Moha d je rin, Fay e Py nae rt, I sa b e l Ro ttie r s, T o m S wa le n s, Al ai n Van Ha v er, Sarah V a n M a r cke

V.U. Ilona Te rk e s s id is Koni ngs s traat 328, 10 30 B ru sse l w ww .n a ra fi.b e Gedruk t op PEfC - c e r tifie d p a p ie r, b in n e n we r k: P E fC Tom & o tto s ilk 150g, co ve r: P E fC T o m & S ilk 170g

Gratis tijdschrift

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

2


84 90

3 Ieper

3651 68

Landschap Coporate ID Bachelor proef

Mode

Studio

4 18 26

Rotterdam

Portret

Mijn wijk

Reportage

Inhoud

96 11 5

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

4


Reportage Jonas Reubens

5

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Jonas Ruebens

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

6


Freek Bekaert

7

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Freek Bekaert

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

8


9

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


J ana Gel linc k

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

10


11

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Joost Paulissen

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

12


Lien Stragier

13

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

14


Sa n d e r M u yla e rt

15

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Nic hol a s De p re z

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

16


17

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

18


Mijn wijk

e e rs t e jaar fo t o g rafie

Kevin Collaer

19

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Jonas R e u b e n s

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

20


Jes s ic a D ykm a n s

21

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

22


Alana Stoefs

23

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Alana Stoefs

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

24


Eva Fache

25

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

26


Portret Axelle Degrave

27

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Ayla Castelein Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

28


Axelle Degrave

29

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Sofie De Pauw

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

30


Delphine Otte

31

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


RomĂŠe Braeckman

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

32


Delphine Otte

33

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

34


Christiaan Alers

35

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

36


ee rs te jaar fo tografie

Rotterdam

Lisa Bilterijst

37

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Kobe Vanhecke

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

38


39

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

40


Laurens Driessen

41

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Diana Vanaarle Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

42


43

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Freek Bekaert

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

44


Elias Gubbels

45

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


ZoĂŤ Parton

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

46


Tassia De Cock Matthijs Vanderburgt

47

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Matthijs Vanderburgt

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

48


Diana Vanaarle

49

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Studio Koen Bracke

51

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Liesanne De Beenhouwer

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

52


53

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Thomas Dehuit

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

54


Josima Quintelier

55

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Lore Cocquyt Heleen Larsen

Na rafi ph o t o g r a p h y

Olivetti Celine Lore Cocquyt

Na ra f i p h o to g ra p h y

56


Robin Vercauteren

57

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Dorien VanderEecken

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

58


59

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Ellen Baert

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

60


Jana Gellinck

61

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Lisa Rouchet

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

62


Sarah Wijns

63

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Joost Paulissen

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

64


65

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Thomas Dehuit

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

66


Sarah Wijns

67

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

68


tw ee de j aar fo to gr afie

Mode

Marlies Scheemaker

69

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Alex De Kegel

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

70


Billy Bauwens

71

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Lisa Goethals

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

72


73

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Dorien Vander Eecken Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

74


Koen Bracke

75

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Haisi Lewyllie

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

76


Jasper Van Gheluwe

77

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Koen Bracke Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

78


Thomas Dehuit

79

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Joost Postma

Na rafi ph o t o g r a p h y

Lisa Rouchet

Na ra f i p h o to g ra p h y

80


CĂŠline Olivetti

81

L i te O n N ° 6 2 0 1 4


Quinten Onsia Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

82


83

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

84


Landschap Kaat De Malsche

85

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Kaat De Malsche

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

86


87

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Christiaan Alers

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

88


89

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

90


de rd e jaar fotog ra fi e

Corporate id

Lissa Van Eesbeeck

91

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Lissa Van Eesbeeck

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

92


Arthur Van Erps

93

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


GrĂŠtar Gunnlaugsson

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

94


Kaat De Malsche

95

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

Dieter Vanfraechem “LATENT ENVELOPMENT”

De projecties hebben zowel een link met de geportretteerde als met mezelf. Het was de bedoeling om de grens tussen projectie en model zoveel mogelijk op te heffen.

Deze reeks vloeit voort uit mijn eerdere modereeks ‘midmost’ en borduurt verder op de kerngedachte, met name de brug tussen het twee- en het driedimensionale.

Voor het eindwerk wilde ik meer diepte en een meer ruimtelijk gevoel.

Ik ben erg geboeid door de manier waarop licht zich buigt op het lichaam. De realiteit is driedimensionaal. Als we die fotograferen, wordt die tweedimensionaal. Ik heb geprobeerd om dat te overbruggen door ook de achtergrond te projecteren.

Alle personages zijn vrienden of mensen die dicht bij me staan. De geprojecteerde beelden werden gemaakt tijdens een gedeelde ervaring. -

dietervanfraechem.be

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

96


97

L i te O n N 째 6 2 0 1 4

St udenten 2011-2012 & 2 0 1 2 -2 0 1 3 B etti na M oln ar , L is A nto gn ini , D ie te r V a n fra e c h e m , V a n H o y e S ti j n , A driaan Hauwa ert, Drie s Bonte, Sa n d y B o g a e rts

Bachelor-


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

98


99

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

-

Sandy Bogaerts

sandybogaerts.blogspot.be

“AANGESPOELD� Kinderen met ingehouden adem net voor de golf van de ontdekking Nu nog geborgen in de deining weldra ondergedompeld in het onbekende Sterk in hun kwetsbare onschuld met een zachte blik op de toekomst.

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

100


101

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

Dries Bonte “HYPNAGOGIE� Tussen waken en slapen vervagen de grenzen tussen het bewuste en het onbewuste. Daar vindt mijn werk zijn wortels. Ik heb tijd en ruimte anders bekeken, vanuit de mens die zich daarbinnen beweegt.

Transities - Een transitie van een mens in tijd en ruimte, wat aanleiding geeft tot versmelting evengoed als vervorming. Mensen in verschillende stadia bekijken, genereert emoties die anderszins niet zichtbaar zouden zijn. -

www.driesbonte.com

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

102


103

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

-

Adriaan Hauwaert

adriaanhauwaert.com

“IN VOID” Een zoektocht naar schoonheid en sereniteit in het stedelijke landschap. Door een eigen, afwijkend universum te creëren uit vormen die niet conventioneel ‘mooi’ zijn, probeer ik bevreemding op te roepen, alsof mens en ruimte zich van elkaar konden losmaken.

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

104


105

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

106


-

Lis Antognini “MOMENTS OF STILLNESS” Op zoek naar schoonheid en rust, in mezelf en in omgeving, creëer ik een persoonlijk visueel dagboek. Het is een manier om mezelf, ondanks mijn introverte, verlegen persoonlijkheid, aan de buitenwereld te tonen. Ik geef mezelf bloot en tracht de stilte die ik ervaar ook met de kijker te delen.

“Learning how to be still, to really be still and let life happen - that stillness becomes a radiance.” - Morgan Freeman

107

-

www.lisantognini.be

L i te O n N ° 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

108


109

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

Stijn Van Hoye “GINGER” -

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

110


111

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


-

Bettina Molnar “RÈSZLETEK” “Sometimes I am filled with a sense of absolutely breathtaking happiness, which shakes my very soul, and in those moments of harmony the world around me begins to look as it really is balanced an purposeful” - Andrey A. Tarkovsky -

betteemolnar.flavors.me

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

112


113

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Sofie De Pauw

115

L i te O n N ° 6 2 0 1 4

Ieper

7 0 s tu d e n te n f o to g ra fi e , 5 d a g e n , 5 ( g a s t) d oc e n t e n , 1 s p re k e r m e t i n te rn a ti o n a l e re p u ta ti e , 1 4 u u r p e r d a g … d a t w a re n d e i n g re d i ë n te n v a n d e i n te n s i e v e we rk we e k v a n d e e e rs te j a a rs v a n d e o p l e i d i n g F o to g ra fie v a n L UCA S c h o o l o f A rts c a m p u s N a ra f i .


Twee opeenvolgende jaren streek de groep neer in Ieper en werden ze geconfronteerd met landschap, milieu, mens, stad, land en geschiedenis van de regio. Het resulteert in een veelvoud van verhalen van oorlog, pacifisme, wederopbouw, erfgoed, herdenking, weemoed, hoop, verbondenheid, solidariteit en vrede. Narafi was twee jaar te gast in de Vredesstad. Vandaag tonen we graag aan Ieper, haar bevolking en bezoekers een neerslag van het representatieve werk van 29 april tot 14 mei in de Kazematten, Bollingstraat 1, 8900 Ieper. Bij wijze van getuigenis hier een neerslag van het project. Hoe leid je jongeren op tot fotografen – voor LUCA Narafi kan dit slechts via een praktijkgerichte, ‘hands-on’ aanpak. Maar dan volgt de tweede vraag: hoe ga je van toevalstreffer (de toevallige mooie foto) naar de continue output van de professionele fotograaf, van de materiaalwoede naar het sprekende beeld. Reeds een aantal jaren kiezen we voor een intensieve werkweek ‘op locatie’ waar we fotografen-in spe ‘onderdompelen’ als essentieel onderdeel van de initiële opleiding. De eerste jaren gingen we richting Wallonië m.b. Luik om vervreemding en ontworteling te vergroten. De laatste twee jaren — vanaf 2011 — werd gekozen voor Ieper, een verhaal van ver weg én toch dichtbij, van onbemind & onbekend maar ook van confrontatie met verleden en vredesopvoeding. De studenten geven we vier thema’s mee: reportage/documentaire, landschap, enscenering en portret. Ze krijgen een briefing over het thema, de regio en de mogelijke insteek van hun project. Met een voorbereidend bezoek als kers op de taart moeten ze er klaar voor zijn, hun verhaal, hun visie, hun accenten uit te proberen, te tonen, te verbeteren en uiteindelijk af te werken. In de voorbereiding viel ons op hoe weinig voorkennis aanwezig is bij jongeren van de recente geschiedenis, over wereldoorlog en wederopbouw, en hoe groot de onwetendheid, verbazing en verwondering over dit toch zo nabije verleden. Dit ligt niet aan het onderwijs en evenmin aan een vermeende onverschilligheid bij jongeren, maar veeleer aan de afstand, de abstractie van het verhaal. De werkweek op locatie is het tegengif, de directe confrontatie, gedwongen worden mee te leven in een regio. Je denkt na als jonge fotograaf over de impact van je beelden, welk verhaal vertel je én hoe verbeeld je het. En dan beginnen onze studenten in te zien wàt ze willen verbeelden, maar ook de impact van de media en bv de rol van een hoofd- of beeldredacteur in de verspreiding van hun verhaal , of hoe uiteindelijk hun verslag gepercipieerd wordt door het grote publiek. Dat dit debat niet enkel voor de beginnende fotografiestudent relevant is bewijst een recent artikel van Susie Linfield (NY University) Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

in het notoire dagblad de New York Times van 29 01 2014. Ze argumenteert dat de grote droom van de humanistische fotografen (van Capa over Chim tot Nachtwey) om door middel van beeld te informeren en zo de excessen van de maatschappij te bestrijden wordt vernietigd door de stroom van ‘daderbeelden’ van dictatoriale regimes. Linfield lijkt ons te willen laten geloven dat het ‘daderbeeld’ een nieuw fenomeen is, product van de modern technologie waarbij dictators als Stalin, Pol Pot of Assad gretig van gebruikmaken. Niets is echter minder waar: daderbeelden zijn zo oud als de mensheid. Farao Narmer, waarschijnlijk de eerste farao, is ons bekend van het gelijknamig Narmerpalet, een cosmetisch object dat de vorst afbeeldt terwijl hij een van zijn vijanden afranselt, en op de ommezijde defileert hij in een ceremoniële optocht naar geknevelde onthoofde gevangenen. Gruwel is geen exclusiviteit van onze tijd, en de hedendaagse technologie laat toe om systematischer, grondiger en zo nodig ‘live’ de ‘realisaties’ te documenteren. Wellicht geldt de stelling dat de gruwel van de daderbeelden enkel een reflectie, een afbeelding zijn van de inherente gruwel van een samenleving. Gemakshalve gooit men gewenning van het publiek t.o.v. de beelden in de media en de verschrikkingen die de gepubliceerde journalistieke foto’s brengen op één hoop. De fotografen zoeken -zegt men- enkel sensatie, en het publiek stompt steeds meer af. Het lijkt doemdenken, vergelijkbaar met wat men beweert over het verdwijnen van het boek of de teloorgang van het lezen. Hoeveel beelden we ook gezien hebben, werden we niet allemaal misselijk door de foto van het door een granaatscherf getroffen kind van de hand Sebastiano Tomada Piccolomini, liet het ons werkelijk onberoerd? Fotografen hebben een taak net als alle journalisten, ze dragen bij tot begrip, ze duiden of ze klagen aan, of zoals Jane Evelyn Atwood het stelde ‘On a parfois l’impression que les photos ne servent à rien – il faut les faire quand même’. Haar beelden brachten daadwerkelijk verandering, onder meer in de behandeling van zwangere vrouwen in het gevangeniswezen in de VS en in Frankrijk. Op basis van het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat de opleiding aan campus Narafi gericht is op het journalistieke beeld. Niets is echter minder waar, want het commerciële beeld, de portretfotografie of de artistieke expressie bieden net zo goed een volwaardig vooruitzicht aan de jonge afgestudeerde. De beelden zijn een keuze uit de projecten van ruim honderd studenten (academiejaar 20112013) en hoe zij de vier opgedragen thema’s interpreteren. John Devos, Fotografen opleiding - vredesopleiding, p90-103, In: Flanders Fields Museum Jaarboek 2014, Ieper IFF vzw 2014, 159p

116


Loic Borghgraef

117

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Esther Tavernier

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

118


Jamie-Lee Sienes

119

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

120


Kenric De Backer

121

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Kenric De Backer CĂŠline Olivetti Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

122


Sebastiaan Franco Jana Germanus

123

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Heleen Larsen

Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

124


125

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


INFODAG OPENDEUR www.narafi.be

LUCA School of Arts campus Narafi Victor Rousseaulaan 75 B-1190 Brussel T +32 2 340 10 20 F +32 2 340 10 21 info.narafi@luca-arts.be

www.narafi.be www.luca-arts.be www.facebook.com/narafifoto 127

L i te O n N 째 6 2 0 1 4


Na rafi ph o t o g r a p h y

Na ra f i p h o to g ra p h y

128


6

6 Nara fi ph otograph y Lite On N째6 2014

www.narafi . be

Narafi photography

Narafi photography Lite On N째6

20 14

Lite On N째6

20 14

Profile for LUCA School of Arts

Liteon06  

Liteon06  

Advertisement