Page 1

1

2012 • jaargang 16 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Stripverhaal uit Etten-Leur voorbeschouwing R+T Stuttgart londense zonwering met een ‘dutch touch’

nabeschouwingen polyclose, intersolution en heimtextil Met HR Zonwering heeft de sector goud in handen op (on)verwacht bezoek in overberg


Levenskwaliteit en wooncomfort

Vandaag al verwend?

Rolluiken

„My home is my castle“. Hier voelen we ons goed en veilig. Een groot deel van ons leven brengen we door tussen onze 4 muren. Een veelvoud van apparaten en machines verlichten onze dagelijkse werkzaamheden en geven ons meer ruimte voor persoonlijke ontplooiing. Ook moderne elementen, zoals rolluiken, Raffstoren of garagedeuren kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Raffstoren

Screens ROMA Benelux B.V. Campagneweg 9 4761 RM Zevenbergen T 0031168 | 405259 F 0031168 | 405284 info@romabenelux.nl Garagendeuren www.roma-benelux.nl


fLOrIs sErrE & TErrAsOVErKAPPINGEN

Giotto Plus

• Een modern terrasscherm: • Hoge functionaliteit i.c.m.

modern design • Compact en elegant

vormgegeven • reduceert 80% tot 90 % van de

warmte • Goed zicht naar buiten • Minder belastend voor uw muur

dan een knikarmscherm • Zelfdragend te monteren • Ook plafondmontage mogelijk

Gennius A2 Compact Deze

exclusieve,

complete

en

professionele terras-overkapping biedt u de mogelijkheid om het hele jaar buiten te genieten met optimale bescherming tegen zon, regen en wind. Het ontwerp is uitgevoerd in een luxe en stijlvol Italiaans design en verkrijgbaar in aluminium of houten uitvoering. De overkapping kan worden voorzien van diverse accessoires, zoals geïntegreerde verlichting, verwarming en muziekelementen en geven u daardoor alle luxe en comfort die u zich kunt wensen!

FLORIS OBDAM B.V. Head Office Poel 5 1713 GL Obdam The Netherlands

phone +31(0)226 33 13 93 fax +31(0)226 45 12 72 info@floriszonwering.nl www.floriszonwering.nl


voorwoord Aan de auto herkent men het land Er was een tijd dat je in een oogopslag aan de auto’s om je heen kon zien in welk land je op dat moment was (als je dat niet al wist…) Neem de typische bestelbussen van Citroën met hun gegolfde huid of de Renault bestelbus met het bolle dak en de schuifdeur aan de zijkant: Frankrijk. Kevers en volkswagenbussen waren het handelsmerk van Duitsland, kleine Fiat 500’s en Vespa’s kenmerkten Italië en de Mini of bestelauto’s met zo’n houten frame waren typisch Engels. En wij Nederlanders hadden onze Dafs! Met zonwering is dat ook zo. Hollanders houden van inkijk. Grote ramen, gordijnen open en vooral geen rolluiken, want dan kunnen we niet zie ‘hoe of het bankstel staat bij Mien en d’r dressoir met plastic rozen’, zoals Wim Sonneveld het ooit zo treffend verwoordde. In Duitsland daarentegen, zijn de vensters traditioneel klein en ’s avonds gaat niet zelden alles hermetisch dicht. Als grensbewoner weet ik dat maar al te goed. In de jonge tijd nog waren screens typisch voor de lage landen, terwijl Duitsland juist herkenbaar was aan buitenjaloezieën. Maar zelfs dat is aan het veranderen. Steeds meer Duitse zonweringfabrikanten wagen zich aan de screens (en presenteren ze alsof ze het ei van Columbus hebben uitgevonden… ), terwijl in België en Nederland de buitenjaloezieën langzaam terrein winnen. Zo draagt de zonweringbranche onbewust een beetje bij aan de eenwording van Europa. Een mooie gedachte aan het begin van 2012. Een begin van het jaar dat traditioneel wordt gekenmerkt door veel beurzen, met als kers op de taart de R+T 2012 in Stuttgart, eind februari-begin maart. De R+T van de Lage Landen, ofwel Polyclose, hebben we inmiddels achter de rug. Het was geen spectaculaire, maar wel een interessante beurs die liet zien dat het accent op buitenleven – terrasoverkappingen… – alleen maar sterker wordt. In deze Z&R een uitgebreid verslag. Verder een kort verslag van InterSOLUTION, de vakbeurs voor zonne-energie die tegelijk met Polyclose in Gent werd gehouden. In Z&R is al vaker aan de orde gekomen dat zonne-energie een steeds belangrijkere tak van sport is die ook voor de zonweringbranche van belang kan zijn om risico’s te spreiden en omdat zonne-energie past bij de energiebesparing die ook met zonweringinstallaties kan worden bereikt. We blijven de zonne-energie dus volgen. Bij dat verhaal sluit het belangrijke concept HR Zonwering aan dat de zonweringbranche nieuwe kansen moet bieden. Het is op 18 januari officieel door branchevereniging Romazo gelanceerd. Ook daarbij was Z&R natuurlijk aanwezig. Verder vaste rubrieken, zoals Onverwacht Bezoek en Onverwacht Webbezoek, het Journaal en het Thema, dat deze keer – zoals altijd in de eerste Z&R van het jaar – is gewijd aan knikarm-, uitval en terrasschermen. Als u mij nu wilt excuseren. Het wordt langzaam tijd om mijn koffertje in te pakken om naar Stuttgart te gaan. Ik ben echt benieuwd wat die beurs te bieden heeft. Hopelijk een stevige impuls voor de branche, zodat we een mooi zonweringjaar tegemoet gaan.

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 16, nr. 1 2012 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar ISSN 1387-0181

12

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben

Redactieteam Nederland: Wim van Engelen, Jerry Helmers, Thijs Pubben, Jan-Kees Verschuure België : Erika Claessens, Dave Cuypers, Henri Gielen, Koen Mortelmans, Bram Souffreau, Michel Vandenheede, Bert Verbeke

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

52

secretariaat Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: zenr Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop

€ 81 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Project One Hotel: een goede gevel versiert het huis

8 11

Londense zonweringprojecten met een ‘Dutch touch’

12

Adreswijzigingen

Nabeschouwing Polyclose

14

Renson: belangrijke focus op terrasoverkappingen

28

Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Met HR Zonwering heeft de sector goud in handen

Recycling van pvc-textiel

30

Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Ad van den Maagdenberg verwacht veel van zijn uitvinding

32

Vormgeving/art direction

Z&R Journaal

DOELGROEP

LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Barry Hoogkamer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

R+T 2012: de spanning bouwt zich op! Zo vader zo dochter: Paul en Karin Hollman

34 48 52


28

48

58

70

Thema Knikarm- Uitval- en Terrasschermen Wachten op willie wortel

Coverfoto: 1

2012 • jaargang 16 w w w. z e n r o n l i n e . n l

58

Nabeschouwing InterSOLUTION: trends in de zonnesector

54

De Pen: Marcel Veeneman van Stobag Benelux

56

Nabeschouwing Heimtextil: veel stoffen, weinig techniek

70

Op (on)verwacht bezoek in Overberg

73

Op (on)verwacht bezoek op de site van…

75

Wie doet wat

77

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

“Stripverhaal” uit etten-leur voorbeSchouwing r+t Stuttgart londenSe zonwering met een “dutch touch”

nabeSchouwingen polycloSe, interSolution en heimtextil met hr zonwering heeft de Sector goud in handen op (on)verwacht bezoek in overberg

EasyClick Screensystem: Uitvinding van Ad van den Maagdenberg


Tekst en fotografie: Thijs Pubben.

Label gelanceerd

‘Met HR Zonwering heeft de sector goud in handen’

Tweede Kamerlid Paulus Jansen (midden) van de SP neemt het nieuwe TNO rapport ‘Energiegebruik, comfort en zonwering’ in ontvangst uit handen van Martin Straver van Romazo. Links Leo Bakker van TNO.

‘Met HR Zonwering heeft de sector goud in handen’, sprak Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de Socialistische Partij, nadat hij uit handen van Martin Straver het nieuwe TNO rapport ‘Energiegebruik, comfort en zonwering’ uitgereikt had gekregen. In het rapport wordt aangetoond dat automatisch geregelde zonwering tot veel betere resultaten leidt dan geen of handbediende zonwering en bovendien voor een aanzienlijke energiebesparing kan zorgen door de koelbehoefte te verminderen.

8

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012


Romazo had op 18 januari groots uitgepakt om de

ment kunt bepalen. Zonwering is een container-

In zijn nawoord deed Paulus Jansen de toezeg-

officiële lancering van HR Zonwering kracht bij te

begrip en de fysische eigenschappen van zonwe-

ging dat hij zich er sterk voor gaat maken dat HR

zetten. In het hoofdkwartier van de brancheorgani-

ringproducten zijn moeilijk te bepalen zijn. Om

Zonwering wordt meegenomen in de berekening

satie, in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie

het effect van zonwering toch concreet te maken,

van de EPC-waarde van woningen en gebouwen.

in Nieuwegein, waren ruim 170 genodigden op

heeft TNO in opdracht van Romazo onderzoek

Een mooi succes dat tot optimisme stemt en

de officiële lancering van HR Zonwering afgeko-

gedaan. De resultaten daarvan werden tijdens

Martin Straver en de Romazo in de overtuiging

men. Vertegenwoordigers van belangrijke zonwe-

de bijeenkomst in Nieuwegein kort toegelicht

sterkt dat ze met HR Zonwering op de goede weg

ringproducenten en -leveranciers, zelfs uit België,

door onderzoeker Leo Bakker van TNO Delft. Het

zijn. Nu de branche nog meekrijgen. De fabrikan-

zonweringdealers, bestuursleden van de Belgische

onderzoek heeft aangetoond dat een geregelde

ten en leveranciers willen wel, getuige het feit

zusterorganisatie Verozo, vertegenwoordigers van

zonwering onweerlegbaar een positief effect

dat deze middag in Nieuwegein door algemeen

de SKG, die de certificering van HR Zonwering

heeft op de energieprestatie van gebouwen. Dat

directeur ir. Olaf van Panhuys van de SKG aan

verzorgt, en de (vak)pers. En dus ook de politiek in

kan wel tot 10% uitmaken op de uiteindelijke

Chris Kollen van Sunmaster en Herman van der

de persoon van Paulus Jansen.

EPC-score, waardoor een gebouw van energiela-

Aa van PBS al de eerste HR Ready verklaringen

bel C maar B, of van B naar A gaat.

konden worden afgegeven. De hoop is nu dat ook

Het HR label geeft de resultaten van het TNO-

Zonwering serieus en enthousiast willen oppak-

De middag werd ingeleid door een zichtbaar trotse Martin Straver die nog eens benadrukte hoe

de dealer- en installatiebedrijven het concept HR

belangrijk het label HR Zonwering is voor de bran-

onderzoek handen en voeten. Het label geeft

ken, niet om er een ‘snelle euro’ aan te verdienen,

che. Zonwering kan namelijk van grote invloed zijn

aan welke zonwering functioneel is en als instal-

maar om de zonweringbranche structureel te

op het energieverbruik van gebouwen, allereerst

latie kan worden beschouwd. “HR Zonwering

versterken en toekomstbestendig te maken.

door de genoemde vermindering van de koelbe-

is de flexibel inzetbare isolatie van de transpa-

hoefte. De airco hoeft minder hard te werken of

rante delen van een gebouw”, gaf Martin Straver

kan zelfs geheel achterwege blijven. En dat levert

een definitie. Het SKG, de Stichting Kwaliteit

veel winst op, want een vuistregel zegt dat het – de

Gevelbouw, heeft de kwaliteitseisen voor HR en

schattingen lopen uiteen – vier tot zeven keer meer

HR+ Zonwering vastgelegd, zal bedrijven contro-

energie kost om een ruimte te koelen dan om ze

leren die HR Zonwering verkopen en installeren

te verwarmen.

door steekproefsgewijs projecten aan de normen

Effect kan alleen worden gegarandeerd als een

certificering van producten en projecten.

te toetsen en is ook verantwoordelijk voor de zonweringinstallatie aan bepaalde eisen voldoet, technisch, en door automatisering van de bedie-

Door Wouter Beck van Hunter Douglas, lid van

ning, waardoor er een maximaal rendement uit kan

de commissie die het HR-label heeft voorbereid,

worden gehaald. Het label is nodig om het effect

werd de techniek achter het HR Zonweringlabel

van zonwering tastbaar en controleerbaar te maken,

nader toegelicht. Aan HR Zonwering worden drie

zodat men erop kan vertrouwen. En dat is nodig,

prestatie-eisen gesteld die betrekking hebben op

want bijvoorbeeld in de architectenwereld is tot nu

de G-waarde (zeg maar de isolatiewaarde), wind-

nog veel te weinig aandacht voor zonwering. Dat is

vastheid (de zonwering moet niet bij het eerste

uiteraard slecht voor de zonweringbranche, maar

zuchtje wind sluiten) en de automatische sturing

vooral ook voor bewoners van huizen en gebruikers

(gerelateerd aan wind, verlichtingssterkte, oriënta-

van gebouwen. Er wordt meer energie gebruikt dan

tie van de gevel en het seizoen). Wouter Beck liet

nodig is en dat wordt alleen maar belangrijker als

zien dat de EPC-waarde van een referentiewoning

de EPC-normen scherper worden. Zonwering zal

van SenterNovem door de toepassing van automa-

dan onmisbaar worden om nog aan de eisen te

tische buitenzonwering met circa 10% kan dalen.

kunnen voldoen. Geen aandacht voor zonwering

Een ander voorbeeld dat hij presenteerde was zo

gaat daarnaast ten koste van het comfort. Een gere-

mogelijk nog illustratiever: een schuifpui van 10 m2

gelde zonwering zorgt namelijk ook voor een beter

op het zuiden levert in de zomer een warmtetoe-

leef- en werkklimaat en daardoor ook voor meer

treding op van 3,30 kW. Met HR+ Zonwering is

wooncomfort en betere arbeids- en leerprestaties.

dat 0,55 kW, een factor 6 lager. En niet onbelang-

Maar zonwering is niet als een verwarmingsketel,

minder temperatuuroverschrijdingen optreden, en

waarvan je in een laboratorium het exacte rende-

ook het visuele comfort neemt toe.

rijk, ook het comfort verbetert, omdat er in huis

Chris Kollen van Sunmaster (bovenste foto links) en Herman van der Aa van PBS (onderste foto links) ontvangen de HR Ready verklaring uit handen van ir. Olaf van Panhuys van de SKG. Zie ook het filmpje over HR Zonwering op YouTube: www.youtube.com/romazobreed.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

9


zonwering | glaswanden en -daken | screens | confectie

Rovana zonwering, 100 % Belgisch.

Glasdaken

Zonwering

Zonwering

Meer dan 50 jaar ervaring in zonwering Oplossingen voor horeca, winkels, kantoren en woningen Producten van topkwaliteit, tegen de beste prijs

Screens

Professioneel advies op maat Onze troeven: flexibiliteit en een sterke dienst na verkoop Rovana doet het weer!

www.rovana.be Confectie

ROVANA NV Geraardsbergsesteenweg 129 9320 Erembodegem

T +32 53 83 25 04 F +32 53 83 86 75

E info@rovana.be S www.rovana.be


projectzonwering

Een goede gevel versiert het huis Het eerste wat men doorgaans ziet van een gebouw is de (voor)gevel. Die is bij het One Hotel in Bergamo op zijn zachts gezegd opvallend, niet in de laatste plaats door de toegepaste architectonische zonwering.

Het One Hotel in Bergamo is een ontwerp van

afgestemd op de tussenruimte tussen de panelen.

de architecten van de in Rome gevestigde Studio

Elke sectie van de voorzetgevel, overeenkomend

hebben de architecten van Alvisi Kirimoto +

Alvisi Kirimoto + Partners. Het hotel ligt op een

met één hotelkamer, telt zes panelen. De panelen

Partners een karakteristiek gebouw gecreëerd dat

strategische locatie nabij de snelweg A4, het

zijn deels in open en deels in gesloten positie

rijk is aan details en tegelijk functioneel, daarmee

vliegveld en het historische stadscentrum van

gefixeerd, om een ritmisch patroon te creëren en

aansluitend op de filosofie van het hotel.

Bergamo en richt zich met name op zakenreizi-

tegelijkertijd de functie van permanente architec-

gers en congressen en zakelijke evenementen.

Mede door de voorzetgevel met vaste zonwering

tonische zonwering te vervullen voor de achterliggende hotelkamers. Per hotelkamer zijn steeds

De lange, witte zuidoostgevel van het gebouw

twee panelen in een open positie gefixeerd om een

is ter hoogte van de eerste en de tweede ver-

vrij uitzicht van binnen naar buiten te garanderen

dieping voorzien van een metalen voorzetwand.

en tevens om het zonlicht te blokkeren dat vanuit

Deze wand, die helemaal in grijs is uitgevoerd

het zuidwesten op de gevel schijnt. Project: One Hotel

(RAL-7037), is op enige afstand van de vaste gevel geplaatst. Hij bestaat uit een stalen frame,

Projectpaspoort

Het ritme van de voorzetgevel met de vaste zon-

Opdrachtgever: Fabiani SpA

waarop geperforeerde stalen panelen zijn beves-

wering wordt herhaald in de gevel van de begane

Plaats: Dalmine (Bergamo)

tigd. Tussen de afzonderlijke panelen is steeds

grond, waar pilaren en ramen zich in perfecte

Startdatum: 2008

een tussenruimte van 4 cm gelaten, zodat ze als

regelmaat afwisselen. De bovenverdieping daar-

Opleverdatum: 2010

afzonderlijke eenheden worden herkend en als

entegen heeft brede ramen die veel licht toelaten

Architect: Studio Alvisi Kirimoto + Partners

een esthetisch detail. De vorm van het stalen

tot een brede, heldere gang over de hele lengte

frame waarop de panelen zijn bevestigd, is exact

van het gebouw.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

11


projectzonwering

Londense zonweringprojecten met een

Bijzondere gebouwen vereisen niet zelden ook een bijzondere zonwering. Zo ook het beroemde museum Tate Britain en het nieuw te bouwen Park House, beide in Londen. Het ene is een historisch gebouw uit de jaren negentig van de negentiende eeuw. Het andere een futuristisch ontwerp dat een schakel moet vormen tussen de exclusieve elegantie van Mayfair en Londens belangrijkste winkelstraat Oxford Street, die jaarlijks 200 miljoen bezoekers trekt.

Tate Britain Tate Britain in Londen maakt deel uit van de Britse Tate Gallery organisatie, net als het nabijgelegen Tate Modern, Tate Liverpool en Tate St Ives. Tate Britain is gehuisvest op het terrein van een voormalige gevangenis. Het hoofdgebouw met classicistische zuilengalerij en koepel is ontworpen door Sidney R. J. Smith en gebouwd in de jaren 1893-1897. Door diverse uitbreidingen is vervolgens een complex van gebouwen ontstaan. Het museum heette tot 2000 de National Gallery of British Art en daarna de Tate Gallery. In 2000 is het Tate Britain gaan heten vanwege de opening van Tate Modern aan de andere oever van de Theems. De exposities in Tate Britain zijn toegespitst op oudere en hedendaagse Britse kunst.

Wat de zonwering van deze twee gebouwen

seerde verduisteringsscreens geleverd. Het betreft

kenmerkt, is dat er bijzondere eisen aan wor-

gewone Shy Zips, waarvoor Soltis B92 screendoek

den gesteld, zowel in functionaliteit als in vorm.

is gebruikt met een witte binnenkant.

Standaardoplossingen bieden dan geen soelaas. Mede dankzij de Masol zonweringen is Guillaume

Voor de daklichten en glasdaken van de ten-

Janssen uit Zwolle een specialist in bijzondere

toonstellingsruimtes 30, 33, 35, 36 en 38 zijn

zonweringoplossingen.

gemotoriseerde verduisteringsscreens Masol SZ MSW 1000, (zipscreens) Masol MSW 2000-R en

Tate Britain

Masol MSW 3005 met zijgeleiding gebruikt, net

Voor het negentiende-eeuwse museumgebouw van

als de Shy Zips voorzien van screendoek met een

Tate Britain verzorgt Guillaume Janssen installa-

witte binnenkant, in dit geval Soltis B92N. Een

ties voor zonwering en verduistering voor een deel

complexe besturing zorgt ervoor dat de lichtom-

van de vensters en daklichten. Voor de vensters

standigheden in de vertrekken exact kunnen

van de zogenaamde River Rooms zijn gemotori-

worden bepaald.

12

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012


projectzonwering

Park House Londen

het Park House zijn ze allemaal anders in breedte,

Het opmerkelijke Park House, dat nabij Oxford

hoogte en radius.

Street wordt gerealiseerd, is een uitgesproken exponent van het ultramoderne bouwen in Londen.

Een extra moeilijkheid voor de specialisten van

Het is een asymmetrisch, organisch gevormd

Guillaume Janssen is dat alle screens vanaf

gebouw met bolle gevels en een rond dak dat aan

tekening moeten worden geproduceerd, zodat ze

de buitenkant geheel uit glas en metalen bepla-

al tijdens de bouw kunnen worden geïnstalleerd.

ting bestaat. Van binnen is het interessant omdat

Opmeten en installeren achteraf was niet moge-

het gebouw, dat ruimte biedt aan elf winkels,

lijk vanwege praktische bezwaren en omdat het

maar liefst acht verdiepingen kantoorruimte en

gebouw in dat geval niet tijdig zou kunnen worden

een aantal luxe appartementen, intern maar zes

opgeleverd. Om het nog moeilijker te maken: de

dragende kolommen heeft.

logistiek is extra ingewikkeld omdat het gebouw

Voor de zonwering van Park House levert Guillaume

ces van Verano dat de zonwering voor de London

Janssen 200 stuks gebogen SZ-MSW screens, in

Bridge Tower – Europa’s hoogste gebouw – heeft

breedte variërend van 1500 mm tot 2200 mm

verzorgd, is er nu dus nieuw Nederlands zon-

in hartje Londen wordt gerealiseerd. Na het suc-

en in hoogte van 4000 mm tot maar liefst 9000

weringsucces in de Britse hoofdstad: Londense

mm. Door de asymmetrisch, organische vorm van

zonweringprojecten met een ‘Dutch touch’.

Projectpaspoort Project: Park House Status: in ontwikkeling Type: multifunctioneel Netto vloeroppervlak: 15.140 m2 kantoorruimte 8.140 m2 winkelruimte 5.430 m2 appartementen Architecten: Hamiltons Robin Partington Architects Oplevering: november 2012

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

13


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Als Polyclose 2012 de norm is, lijken de zonweringspecialisten uit de Benelux klaar vo or het nieuwe zonweringseizoen. Weliswaar waren ze er niet allemaal, maar de bedr ijven die vertegenw oordigd waren, hadden er zin in. Op mooi verzorgde stands gaven ze alvast een voorpr oefje van de nieuwt jes – en een overzicht van de be proefde producten – waarmee zij het komende seizoen willen gaan scoren. Waar bijna alle be drijven op focussen zijn half- of geheel staande terrasoverka vrijppingen, al dan nie t mobiel. Het is een van zonwering die vor m aansluit bij de nog steeds groeiende aan voor het buitenleven da ch t . Een bedrijf als Ver ano gaat daarin zo dat ze zelfs access ver oires voor buiten in hun assortiment op zoals bloembakken. nemen,

Laat het zonweringseizoen maar komen! Een Verano bloembak onder een mobiele V810 Lucca terrasoverkapping.

14

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Verano

Ook op de stand van Verano de zeer duurzame en windbestendige terras-

zet met kracht in op het buitenleven

overkapping V950 Lugano. De baleinen van het schuifdak van het getoonde

Verano had een extra reden om prominent op Polyclose aanwezig te zijn

exemplaar waren voorzien van het prototype van een geheel regelbare led-

omdat het bedrijf zich steeds nadrukkelijker op de Belgische markt begeeft.

verlichting met aan de ene kant dimbare witte leds en aan de andere kant

Verano België doet het goed, groeit harder dan verwacht en heeft inmiddels

traploos in kleur instelbare gekleurde leds.

een representatieve nieuwbouw betrokken. “We hebben grootse plannen”, sprak directeur Henk Altena op de beurs niet zonder trots, niet alleen refererend aan de ontwikkelingen in België, maar vooral ook aan de introductie van een groot aanbod van nieuwe buitenlevenproducten. Verano had verschillende half- of geheel vrijstaande terrasoverkappingen op de stand neergezet. Daaronder, behalve een aantal conventioneel vormgegeven overkappingen en overkappingen met lamellen, ook de bijzonder en creatief vormgegeven, vrijstaande terrasoverkapping V820 Siena en de verrijdbare V810 Lucca. De Siena – maximale afmetingen 6 x 3 m en koppelbaar – heeft schuin geplaatste staanders die onder variabele hoek geplaatst kunnen worden. Aan elk staanderpaar is een horizontale ligger bevestigd waaraan een vast zonweringdoek wordt geklikt. Buiten het seizoen kan het doek worden verwijderd om eventueel gereinigd en opgeborgen te worden. De V820 Siena kan in de grond worden verankerd, maar ook los worden gebruikt. De staanders worden dan op betonnen poeren bevestigd.

De luxe V950 Lugano is door Verano in samenwerking met een ingenieursbureau ontwikkeld. Dankzij de eigen ontwikkeling heeft Verano in deze overkapping unieke opties, zoals de in de baleinen geïntegreerde ledverlichting en in het frame geïntegreerde Ritz-screens kunnen verwerken. In de standaarduitvoering heeft de V950 een semi-transparant, waterdicht doek dat elektrisch wordt geopend en gesloten. De zijkanten en voorzijde kunnen met glaswanden worden afgesloten. Maar het was niet bepaald Verano Sienna.

alleen Verano dat op Polyclose veel aandacht had voor terrasoverkappingen. Ook andere aanbieders kwamen met voorbeelden. Rainbowsol had een model van de Fiësta staan, Dessol de Dessol-Randa Twin, Harol de PATiO Phoenix en…

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

15


NABESCHOUWING POLYCLOSE

terrasoverkappingen

De eerste Brustor B-200 terrasoverkapping Outdoor Living met lamellendak konden bezoekers aan Polyclose al op de parkeerplaats bewonderen. Daar stond hij er nog een beetje verloren bij. Op de stand van Brustor zag hij er een stuk beter uit.

Copahome vertegenwoordigt de Italiaanse producent van zonweringproducten ShadeLAB in de Benelux. Een product van ShadeLAB is de opmerkelijke terrasoverkapping Leaf. Dat Italianen verstand hebben van vormgeving hoeft na het zien van deze overkapping geen betoog.

16

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

Stobag had op Polyclose alle produ cten op de stand in goudkleur uitge voerd. Zo ook een mooi vormgegeven en afgew erkte serre van het type Terrado GP51 00 met een standaard goot. Onder de Serre zijn schuif- en schuif-vouwwanden aangebracht van het type SV1020 en SV10 25. Alle serres die Stobag levert – niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen – worden geproduce erd bij Stobag Systec in Weesp.


Moodmagazine 10x (de “glossy” onder de zonweringsfolders)

Stalenboek 1x

Inclusief aluminium stalenhanger (er zit immers aluminium om het doek)

Baliedisplay A4 1x

LET OP: Het stalenboek bevat 71 “volle” stalen (geen “waterval” stalen), is maar liefst 15,5 cm langer en 4,5 cm hoger dan het oude Tibelly® stalenboek, weegt nog geen 2 kg en is toch handzaam. Dit om de consument nog beter te kunnen helpen bij het maken van haar/zijn doekkeuze.

! Waarschuwing: Door gebruik te maken van dit consument vriendelijke pakket t.w.v. € 129,- zou uw omzet buitensporig kunnen stijgen!

Referentiegids 1x (handige pocket size)

Belangrijk: Mocht u onverhoopt de mailing met het aanvraagformulier voor het Tibelly® promopakket niet hebben ontvangen neem dan even contact op met ons verkoop binnendienst team op nummer 0499-328660. U kunt het formulier ook online invullen via www.avz.nl > doek

Promopakket

Senz® Storm Umbrella 1x (mocht het onverhoopt toch nog gaan regenen dit jaar)

Kijk voor meer informatie over tibelly® ook op de vernieuwde Tibelly® site www.tibelly.nl


2011 01 b.pdf

NABESCHOUWING POLYCLOSE

Totale controle 17-01-2011

08:57:35

in alle gevallen!

iseren Automat ker met Bec

5-Kanal Handsender Centronic EasyControl EC545-II Bis zu 5 verschiedene Empfänger oder Empfänger-Gruppen Einzel-, Gruppen-, Zentralsteuerung Anzeige per LED Rückseitiges Beschriftungsschild Störunempfindliche Sendefrequenz Zwei Farbvarianten Wechselcode im Sendeprotokoll Becker-Antriebe bietet das, was Ihre

Becker Kunden Benelux suchen. – Rolmatic B.V. Watermolen 17 - NL-6229 PM Maastricht Weitere unter Tel.: +31Infos 43 3613800 Telefon: 273613792 72/507-0 Fax: +31 043 sales@becker-benelux.nl www.becker-benelux.nl

Copaco ‘fulfils your widest screens’ Luxaflex®

heeft veel aandacht voor screens op Polyclose

De stand van Luxaflex® op Polyclose werd gedomineerd door de Beaufort® XL. Het is de nieuwste windvaste ritsscreen van Luxaflex®, die speciaal is ontwikkeld voor grote raamhoogtes. De Beaufort® combineert een fraai design met functionaliteit in de vorm van een grote windbestendigheid. Opmerkelijk was ook het screendoek in de opgestelde Beaufort® XL. Luxaflex® biedt met Beaufort® Screen Expressions - twintig dessins in vele kleuren – de mogelijkheid om screens een persoonlijke stijl te geven. Daarvoor heeft Luxaflex® een aantal modieuze en trendy digitaal gedrukte dessins in het assortiment screendoeken opgenomen, waarmee screens naar eigen smaak kunnen worden vormgegeven.

Zo eenvoudig is dat. 18

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Screen Expressions stijlenboek.

Nieuw van Luxaflex is ook de Smartscreen, een screen met een elegant ‘softline’ ontwerp met ronde vormen en een druppelvormige onderlat. Ook de screens in deze uitvoering kunnen naar eigen smaak worden vormgegeven door de hardware in een RAL-kleur naar keuze te laten uitvoeren en te combineren met de uitgebreide Luxaflex® doekencollectie, bijvoorbeeld de Carré kwaliteit die van binnen en van buiten exact hetzelfde oogt.

Een andere nieuwtje: de Fiora Compact, een smal en elegant vormgegeven terrasscherm, zeer geschikt voor smalle ramen. Aan de collectie buitenstoffen van de Luxaflex® Outdoor Collection heeft Luxaflex® de Luxaflex® Outdoor Collection Classics toegevoegd: veel blokstrepen en uni’s voor een authentieke en klassieke uitstraling. Deze collectie is bij uitstek geschikt voor markiezen, maar ook toepasbaar voor zonneschermen.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

19


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Rainbowsol

Harol

borduurt voort op het succes van Limited Edition

profileert zich met showroomconcept en nieuwe producten

Rainbowsol had uitgepakt op Polyclose, met een stand die groter was dan

De vooraanstaande Belgische

bij eerdere edities en met een uitstraling die helemaal in het teken stond

fabrikant Harol was uiteraard

van het succesvolle concept Limited Edition. “Een bewuste keuze”, aldus

ook prominent op Polyclose

Robert Bosch, “omdat we constateren dat dit merk nog steeds groeit in

aanwezig. Op een ruim bemeten

populariteit.”

stand werden een aantal nieuwe

Rainbowsol geeft het concept nog meer handen en voeten met een geheel

de vrijstaande PATiO Phoenix.

producten gepresenteerd, zoals vernieuwde lijn brochures met een geheel nieuwe ‘look’, passend bij het

De Phoenix is een strak vormge-

Limited Edition concept. De folders zijn van een QR-code voorzien, waar-

geven, zelfdragende constructie

mee de consument informatieve promotiefilmpjes kan downloaden. Om

uit aluminium met een water-

het plaatje compleet te maken, heeft Rainbowsol ook de website www.

dicht vouwdak. Door de balei-

limitededition-zonwering.nl een nieuw uiterlijk gegeven. Overigens zijn

nen van het dak afwisselend

ook de folderlijn en de website www.rainbow.nl van de Rainbow Collection

aan de ene en de andere kant

aangepakt om ze een moderne en frisse uitstraling te geven. Tenslotte

van het scherm middels ‘poo

heeft Rainbowsol op Polyclose voor de dealers de nieuwe catalogus 2012

tjes’ naar beneden te oriënteren, uitstekende isolerende eigenschappen van de

gepresenteerd. “We zijn klaar voor het nieuwe seizoen”, aldus een trotse

ontstaat een natuurlijke afwate-

Robert Bosch.

ring aan de zijkanten.

20

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

R&D manager Joris Draelants van Harol licht de

opbouwscreen SC900 toe tijdens een perspresentatie op Polyclose. De isolatiewaarde van de screen is met 13,W/m2K uniek te noemen.


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Andere nieuwtjes van Harol waren onder andere de opbouwscreen SC900 met unieke isolatiewaarden en de nieuwe garagepoort XL, een loopdeur met lage drempel en een speciaal, in samenwerking met een Italiaanse slotenbouwer ontwikkelde slimme sluiting voor garagepoorten die zowel voor sectionale als laterale poorten kan worden gebruikt.

Op creatieve wijze presenteerde Harol het concept alle kleuren voor één prijs.

Ook aandacht op de stand van Harol voor het modulaire showroomconcept dat het bedrijf heeft ontwikkeld. Marketingmanager Jo Beerden demonstreert enkele van de talloze mogelijkheden. Dealers kunnen kiezen voor een concept dat in omvang, uitrusting en kleurstelling past bij hun eigen doelstellingen en showroom.

GEIGER-SOLIDline Touch

We exhibit: Hall 3/Booth C22

Revolutionaire afstelling – zeer betrouwbaar in gebruik. Bezoek ons op de R+T 2012 Ervaar zelf hoe eenvoudig men vandaag de dag een mechanische Motor afstelt.

Voor meer informatie bezoek: www.geiger-motor.eu

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG M. van Dam Area Sales Manager Telefoon: +49 (0) 175 43 03 361 Telefax: +49 (0) 7142 938-230 www.geiger-antriebstechnik.de m.vandam@geiger-antriebstechnik.de

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

21


innoveert! Gezien op de Polyclose: Verano zet hoog in op ‘buitenleven’.

Verano stand op de Polyclose 2012

V750-Martinique

Buitenzonwering | Buitenleven | Binnenzonwering | Rolluiken | Garagedeuren | Solar

V820-Siena

www.verano.nl


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Vervisch. “De markt voor dit soort producten is kleiner dan voor standaard vormgegeven zonwering, maar een voordeel is dat de marges – ook voor de dealer – groter zijn.” Op de stand van Copahome ook een prototype van de screen IliosRay met kabelgeleiding. De screen heeft een ronde cassette en een afgeronde onderlat die, als het screendoek wordt opgehaald, naadloos in de cassette valt. Die heeft daardoor in gesloten toestand een perfect ronde vorm. De definitieve versie van de Ilios en andere varianten zullen op de R+T in Stuttgart worden gepresenteerd.

Betalux

ië Hollands (Fries) welvaren in Belg

lose e Bolsward presenteerde zich op Polyc Markiezenbouwer Betalux uit het Fries en onteblêd pomp de zelfs ): (kijkt keek goed met een keur aan markiezen. Wie braken niet.

Copahome

kiest voor exclusieve Italiaanse vormgeving

Voor de levering van buitenzonwering in de Benelux is Copahome, dat zich voorheen focuste op raamdecoratie en binnenzonwering, een alliantie aangegaan met het Italiaanse ShadeLAB. “Doel was om een productlijn te kunnen aanbieden, maar ook om kennis binnen te halen”, aldus Patrick Vervisch. In het algemeen staat Italiaans design in de wereld hoog aangeschreven, iets wat door ShadeLAB alleen maar wordt bevestigd. De zonweringen van het bedrijf zijn zonder meer ‘anders’ vormgegeven en onderscheiden zich daardoor van de standaard. “Het is een nicheproduct”, aldus Patrick

Aparte vormgeving: een prototype van de screen Ilios van ShadeLAB op de stand van Copahome.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

23


Servis Climax is de grootste zonweringproducent in de Tsjechische republiek en een van de meest vooraanstaande fabrikanten in Europa. Al 20 jaar produceren wij een breed gamma aan binnen- en buitenzonweringproducten en rolluiken. Daarbij maken we uitsluitend gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten van voornamelijk Europese fabrikanten. Op al onze producten geven wij dan ook vier jaar garantie. Servis Climax heeft twee productlocaties van samen meer dan 7000 m2. In totaal hebben wij 300 medewerkers in dienst. De belangrijkste voordelen die wij bieden zijn:

Dipl. Ing. David

Commercieel directeur

Zabcik

SERVIS CLIMAX a.s. telefoon +420 603 529 792 www.climax.cz

een breed aanbod aan zonweringsystemen, hoogwaardige en betrouwbare producten, voortdurende innovatie van onze producten, een uitgekiend bestelsysteem via een eigen e-shop, snelle levertijden, levering door een eigen transportafdeling, vriendelijke en aangename communicatie.

Overtuig uzelf dat wij niets teveel beloven en bezoek ons vrijblijvend tijdens de R+T 2012 in Stuttgart, van 28 februari t/m 3 maart aanstaande in hal 9, stand C42.

BINNENZONWERING BUITENZONWERING ROLLUIKEN BUITENJALOEZIテ起 HORSYSTEMEN

www.climax.cz/en

Europees fabrikant van zonweringtechniek


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Motorisering en besturing Op Polyclose waren natuurlijk ook de grote aanbieders van motoren en (intelligente) besturingen aanwezig. Voorop marktleider Somfy die bij dit soort gelegenheden de focus legt op de intelligente mogelijkheden die moderne (huis)besturingen zoals TaHomaTM de gebruiker bieden. Het systeem – een onderdeel van Home Motion van Somfy – wordt te zijner tijd gelanceerd via een selecte groep Somfy dealers. Ook Nice komt binnenkort met een met TaHomaTM vergelijkbaar besturingssysteem dat het toelaat om met pc of smartphone het netwerk van Nice producten te bedienen. Daarbij past ook de Nice Era touchscreen bediening. Ze

Unilux op Polyclose

is bidirectioneel, zodat de gebruiker feedback krijgt en weet of een commando is uitgevoerd.

stilte voor de (R+T) storm…

Drukte op de stand van Somfy bij een bijeenkomst over intelligente besturingsmogelijkheden voor zonwering en andere installaties, apparaten en functies in en om het huis. Bediening kan via afstandsbediening, laptop, tablet of smartphone, of geheel automatisch via sensoren of een tijdklok.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

25


NABESCHOUWING POLYCLOSE

FAAC is op dit moment vooral gefocust

Wilms toonde met de ZipX®Sky een nieuwe ritsscreen voor bijvoorbeeld ser-

op het opbouwen van vertrouwen. “We

res, lichtstraten en koepels. Het is een systeem met een spansysteem met

willen laten zien dat achter de naam

gasveer in de geleiders, waardoor de screen bij elke hellingshoek waarin het

FAAC een betrouwbaar bedrijf schuil-

systeem wordt gemonteerd strak gespannen en bedienbaar blijft. Ook com-

gaat met een breed productengam-

pleet verduisterende opstellingen behoren tot de mogelijkheden. Wilms heeft

ma, ook op het gebied van rolluiken

bij de constructie van de ZipX®Sky veel aandacht besteed aan montagegemak

en zonweringen, eigen R&D en een

voor de dealer. Het systeem wordt bijna volledig voorgemonteerd geleverd en

goede service en after sales”, aldus

omdat de gasdrukveren zich in de geleiders bevinden, is de montage eenvou-

Mitch Janssen. Daarvoor had FAAC

dig en vergt het systeem minder onderhoud en service.

op Polyclose uitgepakt met een stand De witte stand van Wilms – Wilms had twee stands naast elkaar – was gewijd aan op ventilatie gerichte producten die sinds een paar jaar ook deel uitmaken van het productengamma van het bedrijf. De focus lag hier op de bekende Rolvent®. Op Polyclose werd ook de akoestische variant voorgesteld die vijf keer meer storend geluid weert. die niet alleen aandacht trok door omvang, maar ook door de uitvoering in de vier sprekende kleuren die FAAC hanteert om de vier productgroepen die het bedrijf onderscheidt onder de aandacht te brengen. Verder was er ook nog een stand van altron, het (half)broertje van FAAC, dat onder zijn eigen naam een deel van de markt blijft benaderen.

Wilms presenteert nieuwe zipscreen ZipX®Sky

Roma

vindt Polyclose belangrijk, maar de R+T komt er ook nog aan…

De ZipX®Sky van Wilms.

26

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

Roma was prominent aanwezig op Polyclose, maar hield zijn kruit [nog] droog. De R+T 2012 komt eraan, waar de Duits e gigant grote belangen heeft. Toch een primeur: Roma gaat als eerste werken met de io buitenjaloeziemotor van Somfy, waard oor met één motor niet alleen de jaloezie zelf, maar ook het kantelmoment van de lamellen geregeld kan worden. De motor word t in Duitsland ontwikkeld, maar is nog niet helemaal klaar. Alle Roma producten kunnen desgewenst van afstand word en bediend met iPhone of iPad. Dat was al zo, maar gold nog niet voor het kantelmom ent van de buitenjaloezieën. Dadelijk dus wel…


NABESCHOUWING POLYCLOSE

Dessol

opent het seizoen met wit Dessol had op Polyclose een stand die helemaal in het wit was uitgevoerd. Een van de aandachtstrekkers was de modulaire verandazonwering DessolRanda Twin (een nieuwe naam; alle productnamen hebben voortaan de volledige merknaam Dessol in zich) die centraal op de stand was opgesteld.

“Veel mensen hebben er ons over aangesproken”, aldus marketingmanager

De conclusie Met Polyclose is het zonweringseizoen in de Benelux afgetrapt. Als eind februari, begin maart in Stuttgart de R+T is geweest, kan het echt

Raf Casier.

losbarsten. Een voorlopige conclusie is dat zonweringproducenten zeker

Opvallend aanwezig ook de Dessol-Store buitenjaloezieën. Ze trokken wel-

revolutionaire nieuwe producten. Wellicht mede omdat dat investeringen

hun best doen, maar op het moment niet spectaculair uitpakken met licht extra de aandacht omdat ze – in overeenstemming met de vormgeving

vergt, terwijl de achterliggende jaren door de crisis en het slechte

van de stand – in een voor buitenjaloezieën ongewone kleur wit waren

zomerweer niet fantastisch zijn geweest en de vooruitzichten onzeker blijven.

uitgevoerd. Dessol heeft het gamma lamellen waaruit kan worden gekozen

Zeker in Nederland waar de huizenmarkt op het moment stevig op slot zit.

uitgebreid van twee naar maar liefst zes. Dessol verwacht dat buitenjaloezieën ook steeds vaker voor woonhuizen zullen worden gebruikt en niet

Desondanks mag het seizoen – als het weer tenminste een beetje meezit –

vooral voor kantoren en bedrijfspanden, zoals nu nog het geval is. Enkele

met vertrouwen tegemoet worden gezien. De zonweringproducenten lijken

andere nieuwtjes van Dessol: de Dessol-Fix 100 met dubbele middengelei-

er klaar voor. Productassortimenten zijn redelijk compleet en de presentatie

der om twee afzonderlijk van elkaar te bedienen screens in één kast onder

– ofschoon in stijl en uitvoering vaak nog traditioneel – wordt steeds

te brengen, en de standaard elektrisch bediende Dessol-Rolfix met rolluik

professioneler. Nu hoeft alleen de zon nog maar te gaan schijnen…

en screen geïntegreerd in één systeem.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2012

27

Z&R 1 2012  
Z&R 1 2012  

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen