Page 1

Vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren Nummer 1 2011

Herstructurering Centrum NIeuwegein

Batavia stad groeit door

Waddinxveen

nieuw centrum voor


Op grond van kennis Kennis van Centrumontwikkeling Ambities vertalen naar haalbare en uitvoerbare centrumplannen en kansen verzilveren.....daar ligt onze kracht!

Kennis van zaken Metrum kent haar opdrachtgevers en de processen die voor hen van belang zijn. We hebben oog voor de belangen van zowel overheid als marktpartijen en zijn in staat deze te verenigen in realistische en duurzame planontwikkeling.

Integrale Kennis Onze managers en adviseurs hanteren een integrale aanpak door de volgende werkvelden samen te brengen: • Project- en procesmanagement • Plan- en vastgoedeconomie • Grondbeleid • Managementadvies

Postbus 6645 6503 GC Nijmegen info metrum.nl www.metrum.nl

Wijchenseweg 102 6538 SX Nijmegen T (024) 388 85 05 F (024) 360 60 13

Papendorpseweg 93 3528 BJ Utrecht T (088) 265 82 56 F (024) 360 60 13


GDA International is een Architectenbureau

Ontwerpen

Inrichten van Winkelcentra. Wij stellen ons tot taak om Commercie en Vormgeving hand in hand te laten gaan. Het Engineeren en Realiseren van onze ontwerpen is ons bureau niet vreemd. Een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden is het Visualiseren gespecialiseerd in het

en het

van onze planvorming en die van anderen. Zowel artist Impressions als animaties worden door ons bureau zelf vervaardigd. Wij werken duidelijk vanuit een

GDA International b.v.

Dienstverlenend

Rompertsebaan 62

oogpunt. Van schets tot

5231 GT

Bouwbegeleiding

‘s-Hertogenbosch

en van studie tot

(073) 644 40 40

advisering.

www.gdai.nl


vastgoed in retail vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren www.vastgoedinretail.nl nr. 1 2011

Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

0608

Redactie

Koos van Reesch

Bladmanagement

Rick Colin T +31 (0)495 450095 E r.colin@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Marielle Groenedaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: vastg_retail, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

€ 45,- per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Retail magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

10

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Verspreiding

Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Valerie Berben Petra Kunnen

Druk

08 10

Stedelijke setting vol dynamiek Lekker winkelen in Nieuwegein

COVER

het Waddinxkwartier, Waddinxveen

Batavia Stad, groeit door Waddinxveen is klaar voor de toekomst

Vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren

Art Direction/Vormgeving

06

VASTGOED IN RETAIL

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht naar beslissers bij: Alle retail- en dienstenketens en franchise-organisaties met drie of meer vestigingen in Nederland en België, projectontwikkelaars, beleggers & investeerders, adviseurs, winkel-vastgoed makelaars, banken & financiers, beheerders, consultants, expansiemanagers, city managers, architecten, aannemers, brancheorganisaties, gemeenten, toeleveranciers

Offset Print, Valkenswaard

uITGAVE 1 2011

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­ menig­vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de infor­ matie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­ lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren nummer 1 2011

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

HERSTRucTuRERING cENTRum NIEuwEGEIN

Batavia stad groeit door

2011010_VG 1.indd 1

nieuw centrum voor

waddinxveen 22-02-2011 16:54:33


voorwoord Aan de vooravond van een gigantisch omwentelingsproces? We staan aan de vooravond van een gigantisch omwentelingsproces op winkelgebied, zegt vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle en die kan het weten. Traditionele A1-winkellocaties zullen over krap een decennium niet meer voldoen aan de eisen die zowel de consument als de retailer er aan stelt. Wat dat betekent, kort en goed? Wel, winkelvastgoedeigenaren zullen niet met de handen in het haar en duimendraaiend moeten gaan zitten afwachten, maar ze zullen daarentegen nu al actief mee moeten gaan denken aan een andere functie van winkelvastgoed. Wat dan, zo kan men zich afvragen? Wel, méér focus op merkbeleving, bijvoorbeeld. En/of zorg dragen voor meer experience, meer beleving dus, in belangrijke winkelgebieden. De retailers zelf waren er al langer achter dat beleving in hun winkels noodzakelijk is. Daarentegen staat de marketing van winkelcentra in ons land nog helemaal in de kinderschoenen. Een harde uitspraak, “tegen het zere been wellicht maar lieve mensen, het moet worden gezegd”, zo sprak conferencier Toon Hermans reed geruime tijd geleden. Wel groeit het besef, dat het steeds belangrijker wordt om de consument in het winkelcentrum naar wens te bedienen. Met alternatieve bestedingswijzen zullen winkelcentra zich toekomstig moeten onderscheiden, niet alleen maar ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van alternatieven waaruit de consument kan kiezen. Deze bestaan niet alleen uit de opkomende retail via internet, maar de consument kan zijn euro ook besteden aan reizen, cultuur, hobby’s, sport en vele andere vormen van vrijetijdsbesteding. Onderscheiden en positioneren zijn kernwoorden voor een functionerend winkelgebied van de toekomst. Vanzelfsprekend blijft het van eminent belang dat de kernkwaliteiten van het winkelcentrum op orde zijn. Maar vervolgens moet het winkelcentrum die (en andere) kwaliteiten ook laten zien, laten ervaren en het geheel ook terdege communiceren. Daarom ziet het NRW het als haar belangrijke taak om een sterke impuls te geven aan de professionalisering van marketing voor winkelcentra. Dit uitte zich recentelijk in de NRW New Generation masterclass ‘Marketing van Winkelcentra’. En binnenkort wordt de eerste NRW Marketingprijs uitgereikt. Een forse stap in de goed richting!


vastgoed in retail

6

Stedelijke setting vol dynamiek

Lekker winkelen in Nieuwegein

De nieuwe binnenstad van Nieuwegein

Eind vorig jaar tekende een aantal partijen voor één grote centrale met hetzelfde vermogen als honderd auto’s en met drie warmteen drie koude bronnen die samen een reikwijdte hebben van zes voetbalvelden. Samen maken ze het aldus mogelijk dat de nieuwe binnenstad van Nieuwegein van energie wordt voorzien door middel van een duurzame warmte- en koude opslag installatie (WKO). Wat betekent deze WKO feitelijk en hoe staat het er inmiddels voor daar in Nieuwegein?

Wel, dagelijks wordt hier een hoeveelheid water rondgepompt die gelijk staat aan de inhoud van vier Olympische zwembaden. Het levert een CO2 reductie op van 500.000 kilo per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van driehonderd huishoudens. Betrokken partijen zijn de gemeente Nieuwegein, Corio, Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development), ING REIM en Vaanster. Het nieuwe Stadhuis, een nieuw Theatercomplex, 198 nieuwe appartementen en 35.000 m2 nieuw en gerenoveerd winkeloppervlak worden aangesloten op deze WKO installatie. Deze publiek private samenwerking draagt bij aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen

van de gemeente Nieuwegein op het gebied van duurzaamheid. Bovendien is het project uniek in zijn soort door de schaalgrootte in een binnenstedelijke omgeving.

Voor de WKO worden maar liefst zes bodembronnen van 175 meter diep aangeboord

Cityplaza In de nieuwe binnenstad van Nieuwegein is het prettig wonen, fijn werken, lekker winkelen en knus uitgaan. Het is een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud in het hart van de stad. En dat mag ook wel, na 35 jaar. Het Stadskwartier is een stedelijke setting vol dynamiek. Het is de bedoeling dat Nieuwegein Centrum zijn winkeloppervlak verdubbelt tot 56.000 m2 in totaliteit. Cityplaza bood 28.000 m2 aan winkels/ horeca en daarvan werd 7.000 m2 herontwikkeld. In totaliteit komt er 35.000 m2 nieuw winkelgebied. Verder wordt ook het nieuwe onderkomen van de gemeente in de binnenstad gerealiseerd. In dit stadhuis komen, behalve publieke functies, ook nog


eens 3.000 m2 aan winkels. Bovendien worden er, in samenwerking met de gemeente, plusminus 1.500 extra parkeerplaatsen in dit deel van de binnenstad gerealiseerd.

voor de aansluitingen met de bouwers van het nieuwbouwdeel. De zuid entree wordt aangepakt als de aannemer van het nieuwbouwgedeelte is gestart met de werkzaamheden op de markt.

Mijlpaal

Stadskwartier

Inmiddels, we schrijven begin 2011, is de renovatie van winkelcentrum Cityplaza in volle gang. De werkzaamheden van de renovatie van de eerste etage en de daaronder liggende verdiepingen, werden eind 2010 volledig afgerond. Corio is zeer tevreden met het eindresultaat en ziet deze ontwikkeling ook als eerste mijlpaal van de algehele renovatie en nieuwbouw van Cityplaza. Dit jaar wordt voorts een begin gemaakt met de renovatie van de passages van Cityplaza en de entrees van de winkels. Deze renovatie houdt een trits van maatregelen in: het realiseren van de noord- en oost entree, het opfrissen van het centrale plein en het verlenen van een moderne uitstraling aan de oost- en west passage en nog een klein deel van de noord passage. Behoudens de entreepartijen, worden de werkzaamheden grotendeels buiten winkelopeningstijden uitgevoerd. De uitvoering van de entreepartijen zal dusdanig zijn, dat het winkelend publiek het centrum steeds goed kan bereiken.

Ontwikkelaars Multi Vastgoed en ING Real Estate presenteerden de nieuwbouwplannen voor het winkelgebied in de binnenstad van Nieuwegein reeds medio 2008. Het Stadskwartier, zo ging de nieuwe naam voor dit gebied luiden. De omwonenden en ondernemers van Cityplaza kregen de primeur van het architectonisch ontwerp van deze plannen. Het nieuwe centrum wordt ontworpen door architecten die tot de absolute wereldtop behoren, zoals Pi de Bruijn van de Architecten Cie., Liesbeth van der Pol van DOK Architecten en Kim Herforth Nielsen van 3XN.

Centrale plein De planning van de nog te verrichten werkzaamheden dit jaar is als volgt. Tot eind mei zal de entree oost onder handen worden genomen. Vóór eind mei ook de entree noord en het restant van de noord passage. Een maand later moet de passage oost klaar zijn, in september de passage west en het centrale plein zou omstreeks dit moment zijn beslag moeten krijgen. Als eerste activiteit zal de huidige luifel van de oost entree (buiten winkelopeningstijden) worden gedemonteerd. Dit is nodig

Uitstekend bereikbaar Het nieuwe winkelgebied is uitstekend bereikbaar. Er werd van meet af aan door de gemeente gewerkt aan een verbetering van het openbaar vervoer. Behalve nieuwe busbanen en fiets- en wandelpaden komt er in 2012 een lagevloertram tussen Nieuwegein en Utrecht. Het Rotterdamse architectenbureau KCAP zorgt dat alle parkeergarages eenzelfde gebruiksvriendelijke inrichting en uitstraling krijgen. Medio 2009 werd bekend gemaakt dat er niet alleen veel meer winkels naar Nieuwegein komen, maar ook voor de stad geheel nieuwe winkels zoals Saturn, Perry Sport, The Sting en Men at Work. Via het verdiepte winkelplein loopt men straks naar de reeds vertrouwde, maar nu in een geheel nieuw jasje gestoken C1000, Pepermolen en Pet’s Place. Elders in dit deel van het Stadskwartier vindt men de 4.500 m2 grote Saturn (qua grootte te vergelijken met de Mediamarkt in Hoog

Op de foto van links naar rechts wethouder binnenstad Bert Lubbinge, Bianca Hollander (ING REIM), Eelco Nettinga (Stadskwartier cv), Paul Tankink (Corio) en Jeroen Krebbers (Vaanster). Foto: fototeam Ken M in opdracht van de gemeente Nieuwegein

Catharijne). De tweede fase wordt ingevuld met een reeks modische winkels.

Duurzaam Nog even terug naar de duurzaamheidsfactor. Wat is warmte- koude opslag? Het is een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor traditionele manieren om gebouwen te verwarmen en te koelen. Het systeem bestaat uit de combinatie van een warmtepomp en de opslag van energie –in de vorm van warmte en koude- in de bodem. Deze warmte en koude wordt via een distributienet naar alle afnemers getransporteerd. Vervolgens wordt de afgifte van de warmte en de koude geregeld door de installatie van de afnemer. Het resultaat is een aangenaam binnenklimaat, zonder dat het milieu onnodig wordt belast. Een van de voordelen van WKO is dat het systeem zowel in de zomer als in de winter het comfort verhoogt. De installatie kan namelijk verwarmen én koelen. In de zomer onttrekt de installatie koud water (voor koeling) aan de bodem. Dit water geeft koude energie af aan de gebouwen en warmt op. Het opgewarmde water wordt in de warme bodembronnen opgeslagen. Daalt de buitentemperatuur in de winter, dan wordt dit warme water gebruikt om de gebouwen te verwarmen. Warmte- koude opslag hergebruikt warmte en koude. ’s Zomers wordt slim gebruik gemaakt van de winterse kou. ’s Winters daarentegen van de zomerse warmte. Dat bespaart energie en spaart het milieu. De CO2 uitstoot wordt met meer dan 40% verminderd. Er worden voor deze grote ontwikkeling maar liefst zes bodembronnen van 175 meter diep geboord.

Voordelen De voordelen van dit alles voor de gebruiker zijn evident: marktconforme tarieven voor de levering van duurzame energie, duurzame warmte- en koude levering, veiligheid in winkels (geen gas!), de gebruiker/ afnemer is niet de eigenaar en draagt dus minder risico. Stadskwartier CV (Multi Vastgoed en ING Real Estate Development) en Vaanster Energie hebben veel energie gestoken in het project. In 2006 reeds namen ze het initiatief om de energievoorziening voor deze grootschalige binnenstedelijk herontwikkeling volledig duurzaam te ontwikkelen. Corio heeft als belegger van alle winkels deze duurzame ontwikkeling van meet af aan omarmd. Ook ING REIM liep als belegger van de woningen direct warm voor het project. Al snel daarna besloot de gemeente Nieuwegein om ook het nieuw te bouwen Stadhuis en Theatercomplex aan te sluiten, met als resultaat een voor een binnenstedelijke ontwikkeling ongekend grote WKO-installatie. Door de koppeling van verschillende functies (o.m. winkels) en de bijbehorende gelijktijdigheid van energievraag, kan de installatie als extra duurzaam worden bestempeld. ❂

vastgoed in retail

7


vastgoed in retail

8

Batavia Stad groeit door


Batavia Stad, Nederlands eerste Fashion Outlet en nog steeds één van de populairste attracties van het land, kan terug kijken op een jaar met zeer positieve resultaten. De cijfers van 2010 laten zien dat Batavia Stad nog steeds blijft doorgroeien en ook de plannen voor 2011 zien er nu al veelbelovend uit.

Nadat in 2009 het bezoekersaantal reeds de magische grens van twee miljoen passeerde, zien we in 2010 andermaal een groei en wel met vier procent. Daarmee laat Batavia Stad zien dat slim winkelen niet alleen iets voor tijden van crisis is, maar dat een ontspannen en betaalbaar dagje shoppen van alle tijden is. De totale omzet steeg in 2010 met maar liefst vijftien procent ten opzichte van het jaar ervoor en daarnaast besteedt iedere bezoeker ruim 10% meer dan vorig jaar.

Uitbreiding De nu al plusminus honderd winkels tellende Fashion Outlet, met ruim 250 grote merken, heeft dit jaar grote plannen. Zo zijn er vergevorderde gesprekken gaande met diverse grote merken en verder zal er eind dit jaar gestart worden met de bouw van een vierde fase van Batavia Stad. Met de aanbouw hiervan wordt nog meer ruimte gecreëerd voor nieuwe retailers, waardoor Batavia Stad, en daarmee het

winkelaanbod, nog verder kan groeien. De opening van fase vier staat gepland in 2012. Dit jaar bestaat Batavia Stad tien jaar en dat gaat groots gevierd worden. De hele maand september, de maand waarin Batavia Stad tien jaar geleden haar deuren opende, zal geheel in het teken staan van dit jubileum. Met feestelijke activiteiten, spetterende aanbiedingen en spectaculaire prijzen kunnen de bezoekers rekenen op een ware beleving. De stijging van de omzet per bezoeker in 2010 is onder meer te danken aan het B MEMBER Programma, dat Batavia Stad afgelopen jaar introduceerde. Het B MEMBER Programma is een vorm van cus­ tomer loyalty die nog niet eerder in een multi­ brand omgeving is uitgerold. Bezoekers kunnen hiermee vijf procent op alle aankopen sparen en dit gespaarde bedrag ook direct weer uitgeven bij de aangesloten Partner Stores. Gemiddeld besteedt men vijftig procent meer bij spaartransacties dan bij aankopen zonder gebruik van de B MEMBER CARD. ❂

Batavia Stad, bij Lelystad, is factory outlet shoppen in stijl. Honderd procent fashionable dames-, heren- en kindermode, schoenentrends, lingerie, parfums en sport & outdoorwear. Met honderd winkels en 250 merken. Alle grote merken laten zich er van hun beste kant zien. Wie van mode houdt komt naar Batavia Stad

Batavia Stad. Gebouwd op grote merken. Zeven dagen per week geopend van tien uur ’s ochtends tot zes uur ‘s avonds

vastgoed in retail

9


vastgoed in retail

10

Run- en funshoppen: in het Waddinxkwartier kan het allemaal

Waddinxveen is klaar voor de toekomst Op het voormalige terrein van Be Fair en Gouwe Smash, komt het nieuwe centrum van Waddinxveen, het Waddinxkwartier geheten. Het Waddinxkwartier is gelegen tussen de Kanaaldijk, de Spoordijk, de Dreef en de Warnaarplantsoen. Het nieuwe centrum is ontworpen conform de allermodernste maatstaven op het gebied van winkelen en wonen. Met het Waddinxkwartier is Waddinxveen klaar voor de toekomst. De consumenten, met hun eigentijd-

se wensen en eisen, kunnen met het nieuw te realiseren centrum volkomen worden bediend.

Bereikbaarheid Vanwege het uitgebreide aanbod, de hoge kwaliteit en de goede bereikbaarheid –zowel met de auto als per openbaar vervoer zal het

Waddinxkwartier prima bereikbaar zijn- wordt verwacht dat ook bezoekers van buiten de gemeente hun schreden richting het nieuwe centrum zullen wenden. Waddinxveen telt anno 2011 ongeveer 25.500 inwoners. De gemeente zal doorgroeien naar ruim 31.000 inwoners in het jaar 2016 en tot plusminus 33.000


inwoners in 2030. De beoogde groei wordt geruggensteund door een aantal omstandigheden, zoals de ontwikkeling van woningbouwlocaties als Triangel, het inmiddels in aanbouw zijnde Houtex en natuurlijk het centrum zelf.

Parkeren Met het Waddinxkwartier zal ruim 25.000 vierkante meter aan winkels, horeca en voorzieningen worden gerealiseerd, verder 3.300 vierkante meter kantoorruimte (verhuurbare vierkante meters), vervolgens nog een bibliotheek van 1.500 vierkante meter, twaalfhonderd parkeerplaatsen en ruim 350 woningen. Dit programma is over een zestal blokken verdeeld die direct vanuit de ondergelegen parkeergarage zullen worden ontsloten. De parkeergarage ligt op het maaiveld en beslaat het volledige oppervlak tussen dijken, dreef en park.

Verschil in sfeer Het winkelgebied ligt op dijkniveau. Een duidelijke routing in de vorm van het cijfer acht (8) garandeert absoluut een uitstekend A-1 klimaat. Een diversiteit in architectuur zorgt verder voor verschil in sfeer en uitstraling en zal een breed scala van winkelformules uitnodigen om er zich te vestigen. Van grootschalige tot kleinschalige winkels, voor het dagelijkse boodschappen doen of om dat ene bijzondere te bemachtigen, voor het snel even iets halen (runshoppen) of het lekker lang en gezellig winkelen (funshoppen); in het Waddinxkwartier zal het allemaal mogelijk zijn.

Levendig beeld De woningen zijn gelegen op de bovenste niveaus. Het gaat om een diverse aanbod van grondgebonden en dekgebonden woningen en appartementen. Architectuur met een menselijke maat maar met een hoogteaccent op sommige hoeken. Het geheel biedt een levendig beeld, is aangenaam om er te verblijven en past uitstekend bij het Waddinxveen van de toekomst. Het nieuwe centrum van de stad biedt alle kansen voor zowel kleine als grote ondernemers.

Projectteam Betrokken architecten in het projectteam zijn Soeters van Eldonk Architecten, RPHS Architecten, Dittmar Architecten alsmede Copijn en CH & Partners. Het centrum wordt ontwikkeld door ASR Vastgoed Ontwikkeling, Utrecht. ASR behoort, met een ontwikkelingsportefeuille van ongeveer 250.000 vierkante meter, tot de top-drie van toonaangevende projectontwikkelaars in de Nederlandse winkelmarkt. Behalve Waddinxveen realiseert ASR Vastgoed verder nog winkelprojecten in onder meer Lelystad (De Promesse), Eindhoven (Piazza en Meerrijk), Overschie (Hoge Schie), Leidsche Rijn (Vleuterweide) en Oegstgeest (Lange Voort). â?‚

vastgoed in retail

11


vastgoed in retail

12

Herontwikkeling en uitbreiding winkelcentrum Keizerslanden krijgt Vorm Multi Vastgoed, Gemeente Deventer, Woonbedrijf ieder1 en Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) hebben de handen ineen geslagen om de herontwikkeling en uitbreiding van het Winkelcentrum Keizerslanden te realiseren. Dit heeft geleid tot een principeakkoord. De afspraken worden in de komende periode vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Multi Vastgoed voert namens NSI en

Woonbedrijf ieder1 de (her)ontwikkeling en realisatie uit. Winkelcentrum Keizerslanden is een bloeiend en goed draaiend winkelcentrum. Partijen hebben de krachten gebundeld om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken. Het winkelcentrum is een bruisend hart en verbindend element in de wijk. Ook in de toekomst moet het winkelcentrum een ontmoetingsplek vormen. De uitbreiding van het centrum levert een hoger voorzieningniveau voor de wijk op en nieuwe werkgelegenheid. Tevens

worden er met deze uitbreiding nieuwe huuren koopwoningen toegevoegd aan het centrum van Keizerslanden. De betrokken partijen zijn verheugd dat er nu zicht is gekomen op de herontwikkeling en uitbreiding van het bestaande winkelcentrum Keizerslanden met een breder aanbod van winkels. Ook zijn er circa 40 appartementen in het plan opgenomen, komen er voldoende extra parkeerplaatsen en zal het openbaar gebied worden vernieuwd. Hiermee krijgt de wijkvernieuwing Keizerslanden een belangrijke impuls en wordt het winkelcentrum van Keizerslanden samen met het Keizerspark het bruisende hart, zoals dat in het vernieuwingsplan Keizerslanden-Centrum is aangekondigd. De oplevering van het winkelcentrum staat gepland in de zomer van 2014. ❂

Areal Services sterke partner vastgoedmanagement Anno 2011 is het beheren van vastgoed dermate omvangrijk en complex geworden dat beleggers, verenigingen van eigenaars en eigenaar/gebruikers het best gediend zijn met een partner die professioneel op dit gebied opereert. Directeur Willem Masseur van Areal Services: “Wij hebben al meer dan dertig jaar ervaring als vastgoedmanagement organisatie met speerpunten als Park-, Gebouwen- en Facilitymanagement. En vanaf dit jaar gaan wij een extra accent geven aan het managen van winkelcentra”. De op Schiphol-Rijk gevestigde vastgoedmanagement onderneming is een belangrijke speler op het gebied van Park- en Gebouwenmanagement en daarnaast is het bedrijf een betrouwbare businesspartner als het gaat om het managen van winkelcentra. Masseur: “Wij nemen eigenaren, beleggers en gebruikers de zorg uit handen als het gaat om Property Management Plus en hebben daarmee binnen de vastgoedsector al geruime tijd een stevige positie. Vergeet niet dat het managen van vastgoed steeds groter maar ook complexer wordt want het beperkt zich echt niet meer alleen tot bijvoorbeeld

een gebouwencomplex sec. Het gaat primair om rendement voor de eigenaar maar uiteraard ook om het voor de gebruikers schoon, heel en veilig te houden. Kijk, dát zijn nu precies de basisbegrippen waardoor wij zo’n sterke positie hebben ingenomen”.

Consumentgericht Het bedrijf heeft al een regiefunctie over liefst 16 winkelcentra in Nederland. Het is juist deze businessunit die dit jaar krachtig zal worden uitgebreid qua kwaliteit, dus know how en kwantiteit, met de komst van winkelcentrumspecialist Jan Brouwer, die de functie van Adjunct Directeur Vastgoedmanagement gaat vervullen. Masseur: “De waarde van het vastgoed wordt bepaald door het goed functioneren van de huurders, waaronder retailers, waardoor goede huuropbrengsten ontstaan. Maar de waarde van het vastgoed wordt ook bepaald door de locatie en het verzorgingsgebied als het om de retailsector gaat. Daarnaast speelt de representativiteit een belangrijke rol: dus schoon, heel en veilig maar ook de zorg voor huurders, huurprijsniveaus, huursystemen per sector, de juiste branchering en segmentering, marketing, communicatie en promotie. Winkelcentrummanagement is consumentgericht denken”. Met de komst van

Brouwer zegt Masseur zich verder te zullen gaan specialiseren in het winkelcentrummanagement maar vooral ook door daarin uit te bouwen door meer opdrachtgevers aan te trekken. Masseur: Wij zijn uitermate blij met de komst van Brouwer want hij neemt een ruime ervaring mee als het gaat om het managen van winkelcentra. Wij hadden vorig jaar al de wens om onze businessunit Winkelcentrummanagement te versterken en prijzen ons gelukkig dat hij bij ons in dienst treedt. Een vakman van gewicht die met name als taak krijgt niet alleen de kwaliteit van onze serviceverlening aan huidige opdrachtgevers te vergroten maar vooral ook marktexpansie te gaan realiseren”. Brouwer ziet grote kansen voor Areal als het gaat om het segment Winkelcentrummanagement: “Areal heeft al bewezen een dynamische vastgoedmanagement onderneming te zijn die een belangrijke positie inneemt in de segmenten Parkmanagement, Gebouwenbeheer en Winkelcentrummanagement. Ik zie het als een regelrechte uitdaging om mij met ons team verder te professionaliseren in het management van winkelcentra. Mijn ruime ervaring en relatienetwerk zullen ons daarbij zonder meer ten goede komen”. ❂


Hier vindt u gerenommeerde toeleveranciers In de Vastgoed Vanaf â‚Ź 295,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! Bel of mail Rick Colin voor alle informatie over een vermelding in Vastgoed: T +31 (0)495 450095 E r.colin@louwersuitgevers.nl

WIE DOET WAT


nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

88 14

Architecten

ARCHITECTEN

AGS Architekten & Planners bv AGS ARCHITEKTEN + PLANNERS BV Postbus 2656 6401 DD HEERLEN T............................. +31 (0)45 5712841 F............................ + 31 (0)45 5716093 E ags@ags.nl W www.ags.nl

Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail... Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail...

op ten noort blijdenstein

ARCH. ELLERMAN LUCAS V. VUGT Geestbrugkade 33 2281 CX RIJSWIJK ZH T............................. +31 (0)70 3952666 F............................ + 31 (0)70 3998062 E Architectenbureau@elv.nl W www.elv.nl

BURO VAN DER GOES BV Utrechtseweg 8a 1213 TS HILVERSUM T............................. +31 (0)35 6232425 F............................. +31 (0)35 6211645 E info@burovandergoes.nl W www.burovandergoes.nl

EN

ADVISEURS

OP TEN NOORT BLIJDESTEIN Postbus 4020 3502 HA UTRECHT T............................. +31 (0)30 7509750 F............................. +31 (0)30 7509751 E info@onb.nl W www.onb.nl

Beleggers en Financierders

SYNTRUS ACHMEA VASTGOED Postbus 59347 1040 KH AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 6065600 F............................. +31 (0)20 6065639 E info@achmeavastgoed.nl W www.syntrusachmea.nl

Beurs organisatoren

FGH BANK Postbus 2244 3500 GE UTRECHT T............................. +31 (0)30 2323288 F............................. +31 (0)43 3258723 E info@fgh.nl W www.fghbank.nl

ING REAL ESTATE Postbus 90463 2509 LL DEN HAAG T............................. +31 (0)70 3419291 F............................ + 31 (0)70 3419598 E red@ingrealestate.com W www.ingrealestate.com

INTERTRAFFIC Postbus 77777 1070 MS AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5491212 F............................. +31 (0)20 6461889 E intertraffic@rai.nl W www.amsterdam.intertraffic.com PARKEERVAK Postbus 8800 3503 RV UTRECHT T............................. +31 (0)30 2952700 F............................. +31 (0)30 2952701 E info@parkeervak.nl W www.parkeervak.nl

REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT

GDA INTERNATIONAL Rompertsebaan 62 5231 GT DEN BOSCH T............................. +31 (0)73 6441617 E post@gdai.nl W www.gdai.nl

KROONENBERG GROEP Postbus 7538 1118 ZG LUCHTHAVEN SCHIPHOL T............................. +31 (0)20 5788788 F............................. +31 (0)20 6750430 E info@kroonenberg.nl W www.kroonenberg.nl

PROVADA Postbus 79031 1070 NB AMSTERDAM T............................. +31 (0)30 6051424 F............................. +31 (0)30 6051487 E info@provada.nl W www.provada.nl

Branche organisaties N ARCHITECTEN Koningsplein 16 6224 EC MAASTRICHT T............................. +31 (0)43 4081827 F............................. +31 (0)43 3628790 E info@n-architecten.nl W www.n-architecten.nl

SNS PROPERTY FINANCE Postbus 390 3830 AK LEUSDEN T............................. +31 (0)33 4644000 F............................. +31 (0)33 4644001 E contact@snspropertyfinance.com W www.snspropertyfinance.nl

HBD-HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL Postbus 90703 2509 LS DEN HAAG T............................ +31 (0) 70 3385666 F............................ +31 (0) 70 3385711 E info@hbd.nl W www.hbd.nl


VEXPAN Postbus 5135 1410 AC NAARDEN T............................. +31 (0)35 6943245 F............................. +31 (0)35 6947427 E info@vexpan.nl W www.vexpan.nl

RUIJTERS BEDRIJFSMAKELAARS Postbus 1090 6201 BB MAASTRICHT T............................. +31 (0)43 3292929 F............................. +31 (0)43 3292915 E info@ruijters.nl W www.ruijters.nl

CORIO NEDERLAND Postbus 8243 3503 RE UTRECHT T............................. +31 (0)30 2346464 F............................. +31 (0)30 2333578 E info@nl.corio-eu.com W www.corio-eu.com

Management en Adviesbureau's

DHV BV Contactpersoon: Drs. Ing B. Humblet Laan 1914 nr. 35 3818 EX AMERSFOORT Postbus 1132 3800 BC AMERSFOORT T............................. +31 (0)33 4683666 F............................. +31 (0)33 4682801 E info@dhv.com W www.dhv.nl

BRINK GROEP Postbus 415 4000 AK TIEL T............................. +31 (0)344 675875 F............................. +31 (0)344 675873 E info@brinkgroep.nl W www.brinkgroep.nl

K3H VASTGOED ADVISEURS Postbus 11 7710 AA NIEUWLEUSEN T............................. +31 (0)529 480860 F............................. +31 (0)529 482750 E email@k3h.nl W www.k3h.nl

Congress en Evenement MANAGEMENT PRODUCTIES Postbus 82 3130 AB VLAARDINGEN T............................. +31 (0)10 4350477 F............................. +31 (0)10 4357430 E info@managementproducties.com W www.managementproducties.com

Instituten

AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE Postbus 140 1000 AC AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 6681129 F............................. +31 (0)20 6680361 E info@asre.uva.nl W www.asre.nl

Makelaars

BUREAU STEDELIJKE PLANNING Silodam 1-E 1013 AL AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 6254267 E info@stedplan.nl W www.stedplan.nl

KRUSE & LAMPO VASTGOEDMANAGEMENT Postbus 1246 2280 CE RIJSWIJK T............................. +31 (0)70 3198030 F............................. +31 (0)70 3198040 E info@kruse-lampo.nl W www.kruse-lampo.nl

Vastgoed

BOER HARTOG HOOFT Buitenveldertselaan 5 1082 VA AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5405560 F............................. +31 (0)20 6464536 E bhh@bhh.nl W www.bhh.nl

DELTA LLOYD VASTGOED Postbus 1000 1000 BA AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5943501 F............................. +31 (0)20 5943815 W www.deltalloyd.nl/vastgoed

METRUM BV Postbus 6645 6503 GC NIJMEGEN T............................. +31 (0)24 3888505 F............................. +31 (0)24 3606013 E info@metrum.nl W www.metrum.nl

Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail... Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail...

NRW NEDERLANDSE RAAD VAN WINKELCENTRA Herculesplein 271 3584 AA UTRECHT T............................. +31 (0)30 2313754 F............................. +31 (0)30 2341287 E Info@nrw.nl W www.nrw.nl

RSP MAKELAARS Postbus 375 5201 AJ 'S-HERTOGENBOSCH T............................. +31 (0)73 6488750 F............................. +31 (0)73 6488755 E info@rspmakelaars.nl W www.rspmakelaars.nl

nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

89 15


Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail... Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail...

nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

90 16

Meet- en Regelsystemen PRC BV Postbus 1051 2410 CB BODEGRAVEN T............................. +31 (0)172 631414 F............................. +31 (0)172 611902 E info@prc.nl W www.prc.nl

REDEVCO Postbus 94277 1090 GG AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5996262 F............................. +31 (0)20 5996263 E info@redevco.com W www.redevco.com

REDEMA GROUP Postbus 173 3400 AD IJSSELSTEIN T............................. +31 (0)30 2840284 F............................. +31 (0)30 2840294 E info@redema.nl W www.redema.nl

RETAIL PROPERTY MANAGEMENT Kleveringweg 4 2616 LZ DELFT T............................. +31 (0)15 2153030 F............................. +31 (0)15 2153031 E info@ruimtevoorretail.nl W www.ruimtevoorretail.nl

RETAIL PROSPECT Regentesseplantsoen 18 2801 CK GOUDA T............................. +31 (0)182 751178 F............................. +31 (0)182 751179 E johan@retailprospect.nl W www.retailprospect.nl

SCM, SHOPPING CENTER MANAGEMENT BV POSTBUS 410 3990 GE HOUTEN T............................. +31 (0)30 6352211 F............................. +31 (0)30 6353034 E info@scmeurope.com W www.shoppingcentermanagement.nl

STRABO BV Postbus 15710 1001 NE AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 6260817 F............................. +31 (0)20 6236807 E info@strabo.nl W www.strabo.nl

THIRDPLACE BV Emmalaan 10 3761 CS SOEST T............................. +31 (0)6 46332620 F............................. +31 (0)35 7074500 E info@third-place.nl W www.third-place.nl

VP&A Postbus 54 4900 AB OOSTERHOUT T............................. +31 (0)162 447700 F............................. +31 (0)162 447711 E info@vpagroep.nl W www.vpagroep.nl

WPM GROEP Postbus 3479 5203 DL DEN BOSCH T............................. +31 (0)73 6491560 F............................. +31 (0)73 6491599 E planontwikkeling@wpmgroep.nl W www.wpmgroep.nl

FLUCON BV Postbus 2065 2400 CB ALPHEN A/D RIJN T............................. +31 (0)172 435901 F............................. +31 (0)172 422271 E info@flucon.nl W www.flucon.nl

Ontwerpbureau's

ONTWERPBURO HANS PILON Kampersingel 68 zwart 2012 DM HAARLEM T............................. +31 (0)23 5313477 F............................. +31 (0)23 5318642 E ontw.hanspilon@planet.nl W www.ontwerpburohanspilon.com

Ontwikkelaars

3W Postbus 4525 6202 SB MAASTRICHT T............................. +31 (0)43 3667700 F............................. +31 (0)43 3652128 E info@3wvastgoed.nl W www.3winfo.nl

AHOLD VASTGOED BV Postbus 3071 1500 HD ZAANDAM T............................. +31 (0)75 6595552 F............................. +31 (0)75 6598520 E info-avg@ahold.com W www.aholdvastgoed.nl

AM REAL ESTATE BV Postbus 85457 3508 AL UTRECHT T............................. +31 (0)30 6866280 F............................. +31 (0)30 6866283 E info.realestate@am.nl W www.amrealestate.nl


BERGINVEST BV Postbus 63 7920 AB ZUIDWOLDE T............................. +31 (0)528 398120 F............................. +31 (0)528 230565 E info@berginvest.nl W www.berginvest.nl

CORIO NEDERLAND Postbus 8243 3503 RE UTRECHT T............................. +31 (0)30 2346464 F............................. +31 (0)30 2333578 E info@nl.corio-eu.com W www.corio-eu.com

HEIJMANS VASTGOED Postbus 2 5240 BB ROSMALEN T............................. +31 (0)73 5435111 F............................. +31 (0)73 5435901 W www.heijmans.nl

ING REAL ESTATE Postbus 90463 2509 LL DEN HAAG T............................. +31 (0)70 3419291 F............................ + 31 (0)70 3419598 E red@ingrealestate.com W www.ingrealestate.com

MULTI VASTGOED Postbus 875 2800 AW GOUDA T............................. +31 (0)182 690900 F............................. +31 (0)182 690690 E office-nl@multi-development.com W www.multivastgoed.nl

NS POORT Postbus 2534 3500 GM UTRECHT T............................. +31 (0)88 6712000 F............................. +31 (0)88 6711923 W www.nspoort.nl

REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT

KROONENBERG GROEP Postbus 7538 1118 ZG LUCHTHAVEN SCHIPHOL T............................. +31 (0)20 5788788 F............................. +31 (0)20 6750430 E info@kroonenberg.nl W www.kroonenberg.nl

PARKKING Postbus 165 5060 AD OISTERWIJK T............................. +31 (0)13 5234290 F............................. +31 (0)13 5234294 E info@parkking.nl W www.parkking.nl

Vastgoed

DELTA LLOYD VASTGOED Postbus 1000 1000 BA AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5943501 F............................. +31 (0)20 5943815 W www.deltalloyd.nl/vastgoed

LEYTEN VASTGOEDONTWIKKELING BV Postbus 304 3000 AH ROTTERDAM T............................. +31 (0)10 4364033 F............................. +31 (0)10 4366225 E info@leyten.nl W www.leyten.nl

STABLE INTERNATIONAL DEVELOPMENT BV Hardwareweg 26 3821 BM AMERSFOORT T............................. +31 (0)33 4504030 F........................... + 31 (0)33 4504035 E info@stable.nl W www.stable.nl

Dura Vermeer Vastgoed BV

DURA VERMEER VASTGOED Postbus 429 3990 GE HOUTEN T............................. +31 (0)30 6347901 F............................. +31 (0)30 6347906 E vastgoed@duravermeer.nl W www.duravermeervastgoed.nl

MAB DEVELOPMENT Postbus 19412 2500 CK DEN HAAG T............................. +31 (0)70 3068543 F............................. +31 (0)70 3543618 E info@mab.com W www.mab.com

REDEMA GROUP Postbus 173 3400 AD IJSSELSTEIN T............................. +31 (0)30 2840284 F............................. +31 (0)30 2840294 E info@redema.nl W www.redema.nl

Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail... Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail...

ASR VASTGOED ONTWIKKELING N.V. Postbus 2009 3500 GA UTRECHT T............................. +31 (0)30 2573512 F............................. +31 (0)30 2578196 E info@asr.nl W www.asrvastgoed.nl

nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

91 17


nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

92 18

Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail... Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail...

REDEVCO Postbus 94277 1090 GG AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 5996262 F............................. +31 (0)20 5996263 E info@redevco.com W www.redevco.com

SYNCHROON BV Postbus 4070 3502 HB UTRECHT T............................. +31 (0)30 6867300 F............................. +31 (0)30 6867310 E info@synchroon.nl W www.synchroon.nl

SYNTRUS ACHMEA VASTGOED Postbus 59347 1040 KH AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 6065600 F............................. +31 (0)20 6065639 E info@achmeavastgoed.nl W www.syntrusachmea.nl

TOP VASTGOED PLANONTWIKKELING Maliebaan 108 3581 CZ UTRECHT T............................. +31 (0)30 6975095 F............................. +31 (0)30 6975096 W www.top-vastgoed.com

VOLKER WESSELS VASTGOED BV Postbus 7317 2701 AH ZOETERMEER T............................. +31 (0)79 3680680 F............................. +31 (0)79 3680600 E info@vwvastgoed.nl W www.vwvastgoed.nl

Parkeerbeheer en management

AREAL SERVICES BV Postbus 212 1430 AE AALSMEER T............................. +31 (0)20 7503388 F............................. +31 (0)20 7503389 E areal@areal.nl W www.areal.nl

Q-PARK Stationsplein 12 E 6221 BT MAASTRICHT T............................. +31 (0)43 3295858 F............................. +31 (0)43 3252595 E info@q-park.nl W www.q-park.nl

Promotie en communicatiebureau' BALLAST NEDAM PARKING Postbus 1339 3430 BH NIEUWEGEIN T............................. +31 (0)30 2853746 F............................. +31 (0)30 2853745 E info@ballast-nedam.nl W www.ballast-nedam.nl

EMPACTION BV Stratumsedijk 20 5611 ND EINDHOVEN T............................. +31 (0)40 2137880 F............................. +31 (0)40 2128124 E info@empaction.nl W www.empaction.nl

stedelijke ontwikkeling

VGSA De Passage 57a 2511 AC DEN HAAG T............................. +31 (0)70 3627363 F............................. +31 (0)70 3630383 E info@vgsa.nl W www.vgsa.nl

PARKKING Postbus 165 5060 AD OISTERWIJK T............................. +31 (0)13 5234290 F............................. +31 (0)13 5234294 E info@parkking.nl W www.parkking.nl

GRONTMIJ PARKCONSULT Postbus 203 3730 AE DE BILT T............................. +31 (0)30 2207911 F............................. +31 (0)30 2213459 E communicatie@grontmij.nl W www.grontmij.nl

BURO TOOB BV Engelandlaan 64 2391 PN HAZERSWOUDE-DORP T............................. +31 (0)17 2236161 F............................. +31 (0)17 2236163 E info@burotoob.nl W www.burotoob.nl

CENTERCOM BV Postbus 2316 1000 CH AMSTERDAM T............................. +31 (0)20 4609085 F............................. +31 (0)20 4609088 E info@centercom.nl W www.centercom.nl

 





DECOLIGHTS FEESTVERLICHTING De Hazelaar 15 6921 XA DUIVEN T............................. +31 (0)316 373335 E info@decolights.nl W www.decolights.nl


GIELE GROEP BV De Steiger 122 1351 AL ALMERE-HAVEN T............................. +31 (0)36 5319619 F............................. +31 (0)36 5319409 E info@giele.nl W www.giele.nl

HEILIGERS & HOED Nieuwstraat 1 5611 DA EINDHOVEN T............................. +31 (0)40 2461009 F............................. +31 (0)40 2483663 E info@henheindhoven.nl W www.fazhion.nl

Schoonmaakbedrijven

nr. 1 I vastgoed vastgoed in in retail retail

93 19

MILIEUSERVICE Chr. Huygensstraat 13 3291 CN STRIJEN T............................. +31 (0)78 6742555 F............................. +31 (0)78 6742908 E info@milieu-service.nl W www.milieu-service.nl

WEIJERS & FERNANDEZ COMMUNICATIE Statenlaan 281 5223 LG DEN BOSCH T............................. +31 (0)73 6123116 F............................. +31 (0)73 6123136 E info@wfcommunicatie.nl W www.wfcommunicatie.nl

FVH FACILITY BV Hoge Rijndijk 3 3449 HA WOERDEN T............................. +31 (0)348 416494 F............................. +31 (0)348 419341 E info@fvhfacility.nl W www.fvhfacility.nl

Sloop- en Asbestwerken VENUS SLOOP- EN ASBESTWERKEN BV Gageldijk 83 3602 AJ MAARSSEN T............................. +31 (0)30 2611866 F............................. +31 (0)30 2618467 E info@venusbv.nl W www.venussloopwerken.nl

Solutions

Retailers BRAINWASH Postbus 1863 5200 BW 'S-HERTOGENBOSCH. T............................. +31 (0)73 5482233 F............................. +31 (0)73 5482239 E info@brainwash-kappers.nl W www.brainwash-kappers.nl

JADON Achterweem 12 6675 EG VALBURG T............................. +31 (0)511 449574 F............................. +31 (0)511 449407 E info@jadon.nl W www.jadon.nl

SKIDATA Lubeck 2 2993 LK BARENDRECHT T............................. +31 (0)180 692100 F............................. +31 (0)180 692099 E info@skidata.nl W www.skidata.nl

www.vastgoedinretail.nl Het meest complete overzicht van leveranciers online Staat u als leverancier nog niet op www.vastgoedinretail.nl/? Neem dan contact op met Maikel Wijman: T +31 (0)495 450095, E m.wijman@louwersuitgevers.nl

Wat doet doet u u eigenlijk? 4545 0000 9595 voor allealle informatie over eeneen vermelding in Vastgoed in Retail... Wat eigenlijk? Voor Voor€€95,95,-per peruitgave uitgaveweten wetenuw uwklanten klantendat datook! ook!Bel Bel(0495) (0495) voor informatie over vermelding in Vastgoed in Retail...

PROMOTIONS BY MAUREEN Zwolse Binnenweg 30 7315 CB APELDOORN T............................. +31 (0)6 25125879 F............................. +31 (0)55 5767988


Ondertitel

Uw winkelruimte, ons bedrijf. ASR Vastgoed Ontwikkeling voelt zich thuis bij uw winkelruimte. Want met onze brede ervaring in grote en soms complexe retailprojecten weten wij hoe uw winkelruimte beter kan functioneren en hoe we een impuls kunnen geven aan het winkelcentrum of stadshart waar uw winkel in gelegen is. Van de herontwikkeling van monumentale gebouwen (Postkantoor Neude, Utrecht), investeringen in krachtwijken (Winkelcentrum Hoge Schie, Rotterdam), het revitaliseren van stadscentra (Winkelcentrum de Promesse, Lelystad) of het realiseren van een compleet nieuwe stadshart (Stadscentrum Waddinxveen) ASR Vastgoed Ontwikkeling is uw bewezen ervaren retailpartner. Uw winkelruimte, ons bedrijf!

Wij zijn

| En wie bent u?


Ook alle filialen van Van den Assem Schoenen hebben een winkelklimaat van BLR-Bimon.

Het comfort van morgen vandaag in uw winkel Tevreden klanten en personeel

We hoeven het u vast niet te vertellen: een klant die zich prettig voelt, blijft langer in uw winkel en koopt daardoor meer. Als specialist in klimaatbeheersing, biedt BLR-Bimon u het klimaat waarin uw klant aangenaam en comfortabel kan winkelen. En dat merkt u aan uw omzet. Deze winkelbedrijven gingen u al voor: Albert Heijn • Aldi • America Today • Van den Assem Schoenen • Arke Tui • Hugo Boss • Brouwers Mode • Bruna • Burberry shop • Canali • Cool Cat • DA • DE • Deutz • Hema • Hermès • Hunkemöller • Intertoys • KPN stores • Laura Ashley • Leemans schoenen • M&S Mode • Men at Work • Oger • Raff Staffhorst • Salsa • Shoeby Fashion • Super de Boer • Toys XL • Vodafone • Charles Vögele

BLR-Bimon Klimaatbeheersing

Vakmensen met plezier in hun werk

Airconditioning Warmtepompen Luchtgordijnen Ventilatie Zonnepanelen Windmolens Service & Onderhoud

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


SNELLER OPEN IS EERDER WINST MAKEN

Als u kiest voor Benschop dan kiest u een veelzijdige en betrokken partner die u kunt inschakelen voor onderzoek, ontwerp en realisatie. En dan maakt het niet uit of u voor één of voor 100 winkels verantwoordelijk bent. Bovendien is Benschop een partij die de kennis en ervaring in huis heeft om het totale project voor u te realiseren. Van bouwvergunningen tot en met oplevering. Op die manier zijn we in staat om veel tijd voor u te besparen. En tijd is pure winst. Kijk op www.benschop.nl of bel 079 - 3300123 voor meer informatie.

B EN S C H O P

M A A K T

O N D ER D EEL

U I T

VA N

D E

S H O PE X

G R O U P,

T H E

I N T ER N AT I O N A L

R E TA I L

CO N N EC T I O N

W W W. S H O P E X G R O U P. C O M

Vastgoed in Retail 1 2011  
Vastgoed in Retail 1 2011  

katern over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren