Page 1

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

I

JAARGANG 3 NUMMER 1 2014

I

FEBRUARI - MAART

WW W. G WW-BO U W. BE

SCAN WITH

ONDERTUNNELING N74 | DE PEN | INFRACONGRES | NABESCHOUWING DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE | GRONDBANK STUDIEDAG BEHEER VAN WEGEN | GRASBETONTEGELS | RWZI WULPEN | LIJNAFWATERING TENNISACADEMIE KIM CLIJSTERS


DĂŠ specialist in recyclage op plaats van afbraak

Van de Brug van Briegden tot het klaverBlad in Lummen, van Bouwkavels in Antwerpen tot de kademuur in zeeBrugge. Overal ziet u de B van Baldewijns. Meer dan 20 jaar ervaring en een gemotiveerd team van 45 mensen maken van Baldewijns ook uw betrouwbare partner voor afbraaken recyclageprojecten. Grondverzet inbegrepen. Contacteer ons op 011-25 42 21 of surf naar baldewijns-co.be. Veldstraat 170, B-3511 Kuringen - Hasselt [ Web ] www.baldewijns-co.be


• • •

KEERWANDEN L, T EN U STAPELBLOKKEN BREEDTE 60 EN 80 CM SLEUFSILOMUREN

EXCLUSIEF IN BELGIE ! BENOR CERTIFICAAT VOOR GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN

DÉ REFERENTIE VOOR BETONSYSTEMEN ! CBS betonproducten behoren tot de meest kwalitatieve op de markt. CBS-wanden voldoen aan de Belgische milieuklassen en de Nederlandse blootstellingsklassen (XC4, XS3, XD3, XF4, XA3) en aan de Belgische omgevingsklassen (EE4, ES4,EA3). Alle elementen worden ook permanent gecontroleerd door de eigen kwaliteitsdienst. CBS beschikt over een eigen studiedienst om de stijgende activiteit in de projectmarkt en bij overheidsopdrachten optimaal te ondersteunen. CBS kan bogen op een pak mooie referenties zowel in België als over de landsgrenzen heen in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland. Naast de zorg die CBS aan de productie van zijn betonelementen besteedt, krijgt ook het logistieke luik de volle aandacht. En ook hier wordt steeds gewerkt naar de specifieke wensen van de klant. Meer info op www.cbs-beton.com

CBS bvba Industriezone d’Hooie • Hooiemeersstraat 8 • 8710 Wielsbeke T +32 56 61 75 37 • F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com


Enkadrain速. De drainagemat voor o.a. parkeerdaken, pleinen en kelderwanden. Enkadrain draineert, filtreert en beschermt. De drukstabiliteit en langetermijnprestaties van Enkadrain zijn uitstekend. Daarnaast is Enkadrain licht, flexibel en eenvoudig te installeren.

Dra inage onder ple

in Stedel ijk Museu m,

Am ste rda m

Bonar Industriestraat 39 / 9240 Zele / T +32 52 457 487 F +32 52 457 454 / info@bonar.com / www.bonar.com


EDITIE

Voorwoord

1 Het Besluit

De kogel is door de kerk. De Vlaamse Regering heeft gekozen voor de (geoptimaliseerde) Oosterweelverbinding om de verzadigde Antwerpse Ring te ontlasten. Na jaren van debat en discussie ligt er dus eindelijk een definitief plan op tafel. Het ontbrekende stuk R1 zal worden gerealiseerd via het zogenaamde BAM-tracé, het traject dat het dichtst bij de stad ligt. Het viaduct van Merksem verdwijnt en maakt plaats voor een tunnel onder het Albertkanaal, een van de voornaamste hindernissen op het parcours. Het kruispunt aan het Sportpaleis wordt eveneens ondertunneld, zodat de vrijgekomen ruimte tussen het Sportpaleis en het Lobroekdok kan worden ingevuld met een nieuw stedelijk plein. Ook onder de Schelde komt er een nieuwe tunnel met tolheffing. De eerste spadesteek mogen we – behoudens protest bij de Raad van State –binnen twee jaar verwachten. De Oosterweelverbinding haalde het onder meer van het Meccano-tracé onder de Antwerpse Haven, ontwikkeld door de actiegroepen stRaten-generaal en Forum 2020. Het onlangs uitgevoerde MER toonde aan dat het BAM-tracé het best zou scoren op het vlak van mobiliteit, prijs en winst voor de totale maatschappij. Qua gezondheid en luchtkwaliteit zou het Meccano-tracé dan weer de bovenhand halen, al weegt dit volgens de Vlaamse Regering niet op tegen de voordelen van de Oosterweelverbinding. “Nu kunnen we de ring langer onder de stad door laten lopen, wat een positieve invloed heeft op de ruimtelijke impact en de leefbaarheid. Qua luchtkwaliteit is er amper verschil met de andere onderzochte tracés, en bovendien verbetert het gekozen tracé de luchtkwaliteit in de zones die nu het meest te lijden hebben onder de luchtverontreiniging. De keuze voor de Oosterweelverbinding verenigt een betere mobiliteit, hogere verkeersveiligheid en betere leefbaarheid in stad en regio,” maakte minister-president Kris Peeters zich sterk. Toch leidde Het Besluit niet tot een algemeen hosanna. Groot is de ontgoocheling bij organisaties die zich zorgen maken omtrent de impact op milieu en samenleving. “De regering wil tonen dat ze kan beslissen en houdt koppig vast aan een oplossing die het vele autoverkeer in en rond Antwerpen het stadscentrum inzuigt. Zo worden de bewoners getrakteerd op een massa roet en fijn stof,” aldus voorzitter Groen-voorzitter Wouter Van Besien. Alternatieven zijn er volgens hem in overvloed, ook op korte termijn: “De nieuwe verbinding zal ten vroegste binnen zeven jaar klaar zijn, dus in de tussentijd zullen we met enorme problemen blijven kampen. Een tolvrije Liefkenshoektunnel die vrachtwagens uit de stad houdt of een snelheidsbeperking om de capaciteit van de ring te verhogen zijn echter maatregelen die amper geld kosten en snel kunnen worden genomen. Tegelijk moet fors worden ingezet op extra openbaar vervoer en nieuwe fietswegen.” Wat dit laatste aspect betreft, heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits alvast de nodige investeringen aangekondigd. Stelling innemen doen we hier uiteraard niet, al is het op zich natuurlijk wél positief dat de gordiaanse verkeersknoop in en rond Antwerpen eindelijk aan ontwarring toe is. Toch menen sommigen dat hij door de definitieve keuze voor de Oosterweelverbinding net strakker aangetrokken wordt. Hoe het ook zij: nu de beslissing genomen is, kunnen de politieke partijen zich eindelijk ten volle richten op hun verkiezingscampagne. Benieuwd in welke mate dit heikele dossier daar een rol in zal spelen...

Veel leesplezier Tim Janssens

|5


VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

www.gww-bouw.be Jaargang 3 • Nummer 1 2014 Verschijnt 6 x per jaar Verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers Wildlaan 7, 3910 Neerpelt Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be Eindredactie en coördinatie Tim Janssens Redactieteam Tim Janssens, Kevin Moens, Jan Daneels, Geert Houben, Roxane Heeren en Rik Neven (Redactiebureau Palindroom)

08

Redactieadres Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

11

20

Bladmanagement Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be Secretariaat Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

28

Advertenties https://louwersmediagroep.wetransfer.com Onder vermelding van naam en project Adresgegevens: Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)11 605540 E verkoop@louwersmediagroep.be

33

Abonnementsprijs € 45,00 per jaar excl. BTW KBC Neerpelt: 731-0251429-77 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw Informatie over abonnementen: T +32 (0)11 605540

Ondertunneling N 74 Zonhoven

8

Vooruitblik Infra Congres 24 april

11

Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt

De pen – Erik Barbé , CEO COPRO

12

TMVW en Soetaert hertekenen tracé regenwaterafvoer in haven Oostende

14

Boeiende studie- en netwerkdag Centrum Duurzaam Bouwen biedt voor ieder wat wils

17

Grasbetontegels

20

Onderwaterbeton

23

De meerwaarde van monolithische prefabbetonnen elektriciteitscabines

24

VARIO OT-regenwaterput combineert diverse toepassingsmogelijkheden

27

Nieuwe vzw ijvert voor definitieve doorbraak van groen beton

28

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen ondergaat forse capaciteitsuitbreiding

30

Goed bodembeheer vereist een evenwicht tussen projectondersteuning en controle

33

Verontreinigde bodem van havensite ter plaatse omgetoverd in nieuwe fundering

36

Vormgeving / Art-direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be Drukwerk Drukkerij Hendrix, Peer Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Als abonnement en in controlled circulation naar: Betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk, riolering en civiele werken in Vlaanderen, leden van de VCB Vlaamse Confederatie Bouw. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.


Inhoud

36

40

58

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

I

JAARGANG 3 NUMMER 1 2014

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I WWW.GWW-BOUW.BE

1

I

FEBRUARI - MAART

62

52

74

Lijnafwatering tennisacademie Kim Clijsters

39

Op bezoek bij Ritchie Bros

40

Zeer divers publiek op succesvolle Dag van de Openbare Ruimte

44

Maris, een kei in natuursteen

49

Hoogmartens, al 50 jaar dag en nacht op (de) weg

52

GIPOD brengt hinder op Vlaamse wegen in kaart

55

Nieuwe hemelwater-verordening van kracht

58

Rioleringssector maakt zich op voor jaarlijkse VLARIO-dag

60

Vlaanderen en Nederland bouwen ecoduct 'Kempengrens' in Postel

62

JOURNAAL

64

Vernieuwing van de MAN TG-bouwvoertuigen

74

Wie Doet Wat

77

W W W. G W W -B O U W. B E

SCAN WITH

ONDERTUNNELING N74 | DE PEN | INFRACONGRES | NABESCHOUWING DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE | GRONDBANK STUDIEDAG BEHEER VAN WEGEN | GRASBETONTEGELS | RWZI WULPEN | LIJNAFWATERING TENNISACADEMIE KIM CLIJSTERS

GWW BE 2014.indd 1

44

24-02-14 12:41

Coverbeeld: Ecoduct – Postel (beeld: AWV)


ZONHOVEN | N74-Engstegenseweg

Tekst: Tim Janssens

SCAN WITH

Kruispunt N74-Engstegenseweg in Zonhoven grondig heringericht

'Ondertunneling N74 zorgt voor vlotter en veiliger verkeer' In het Limburgse Zonhoven ziet het kruispunt tussen de N74 en de Engstegenseweg er sinds kort helemaal anders uit. Dankzij de aanleg van een tunnel is er van een kruispunt namelijk geen sprake meer. De Engstegenseweg loopt voortaan onder de N74 door, wat leidt tot een veel veiligere verkeerssituatie. TUNNEL VERVANGT KRUISPUNT De kruising N74-Engstegenseweg vormde lange tijd een berucht verkeersknooppunt. Vanwege het groot aantal ongevallen dat er in het verleden plaatsvond, besliste het AWV de N74 te ondertunnelen, zodat beide verkeersstromen niet langer met elkaar kunnen conflicteren. Dit zal de veilig-

8|

heid en de verkeersdoorstroming op en rond de N74 danig bevorderen. Voorts omvatte het project ook de verwijdering van de verkeerslichten op de N74, de plaatsing van geluidsschermen en de installatie van verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Engstegenseweg en de verderop gelegen N72.

GO FOR ZERO DĂŠ blikvanger van het project is ongetwijfeld de aanleg van de dertig meter lange tunnel onder de N74. Opvallend is het verschillend profiel van rijweg en fietspad. Waar de rijweg een op- en neerwaartse tunnelbeweging maakt, vertoont het fietspad geen hoogteverschillen. Aannemer


ZONHOVEN | N74-Engstegenseweg

“De Engstegenseweg loopt voortaan onder de N74 door, wat leidt tot een veel veiligere verkeerssituatie”

Dé blikvanger van het project is ongetwijfeld de aanleg van de dertig meter lange tunnel onder de N74.

Opvallend is het verschillend profiel van rijweg en fietspad. Waar de rijweg een op- en neerwaartse tunnelbeweging maakt, vertoont het fietspad geen hoogteverschillen.

Technische fiche Aswebo voerde de werken aan de tunnel uit in twee fasen, waarbij het verkeer op de N74 telkens op 2x2 rijstroken kon blijven rijden. Voor de bouw van de tunnel werd 5000 m³ beton gestort en 50.000 m³ grond aangevuld. Wapening en bekisting zijn op de bouwplaats zelf geplaatst. Vooral het garanderen van de veiligheid op en rond de werf en de krappe uitvoeringstermijn vereisten een doordachte manier van werken, vertelt projectleider Marc Verlee: “Gelet op de diepte van de bouwput (met aanwezig grondwater) en het drukke doorgaand verkeer op de N74, was het voor

Voor de bouw van de tunnel werd 5000 m³ beton gestort en 50.000 m³ grond aangevuld.

Herinrichting kruispunt N74-Engstegenseweg Zonhoven

OPDRACHTGEVER: AWV

ons een behoorlijke uitdaging om ons GO FOR ZERO-veiligheidsmotto in de praktijk te brengen. Gelukkig zijn we hier met verve in geslaagd, net zoals we erin geslaagd zijn om de uitvoeringstermijn van elf maanden te respecteren. We waren genoodzaakt om ook in het weekend en de vakanties door te werken, en ook de strenge winter van 2012-2013 heeft het ons niet makkelijk gemaakt. Maar uiteindelijk is het ons toch goed gelukt!” ❚

STUDIEBUREAU: Grontmij (Hasselt)

AANNEMER: Aswebo (Drongen)

START WERKEN: 17 september 2012

EINDE WERKEN: zomer 2013

SCAN WITH

|9


• WEGENBOUW • BETON Deel jij met ons een passie voor wegenbouw?

• KUNSTWERKEN • ASFALT • GIETASFALT • RECYCLING

www.aswebo.be 09 282 60 30


BEVEREN | Vlaams Infra Congres

Tekst: Tim Janssens

VEELBELOVEND PROGRAMMA VOOR EERSTE VLAAMS INFRA CONGRES

‘Boeiende debatnamiddag moet leiden tot betere aanpak voor grootschalige infrastructuurprojecten’ Donderdag 24 april: save the date! Die dag vindt in Hotel Van der Valk in Beveren immers het eerste Vlaams Infra Congres plaats, een studie- en netwerkevent waarop aannemers, ingenieurs, overheden, investeerders en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten om kennis uit te wisselen en zo uiteindelijk tot betere, geïntegreerde infrastructuurprojecten te komen. Het spreekwoordelijke ijs wordt gebroken door een rist prominente sprekers van divers allooi. INHOUDELIJK STERK Het Vlaams Infra Congres begint optioneel met een bezoek aan de werf van de Deurganckdoksluis, de grootste sluis ter wereld (bouwput van 22,5 meter diep, 9 miljoen m³ grondverzet). Let wel: de plaatsen zijn beperkt (maximum vijftig deelnemers). Het officiële programma start om 12u30 met een welkomstlunch. Om 13u30 opent

Geïnteresseerden kunnen in de voormiddag al de werf van de Deurganckdoksluis gaan bezoeken, de grootste sluis ter wereld. (Foto: Vlaamse Overheid afdeling Maritieme Toegang)

de moderator van dienst, transporteconoom Bruno De Borger (Universiteit Antwerpen), de debatten definitief. Het eerste gedeelte (13u30-15u30) omvat een aantal korte presentaties omtrent infraplannen en -projecten in Vlaanderen.

Bruno De Borger: “De voornaamste betrachting van het congres is overheid en private sector samen te laten nadenken over de beslissingsprocessen achter grootschalige infrastructuurprojecten.”

Onder meer Jan Van Rensbergen (BAM), Filip Watteeuw (Schepen Mobiliteit en Openbare Werken in Gent) en Manu Vandenbulcke (investeringsmaatschappij DG Infra) komen aan het woord. Christian Leysen (voorzitter Ahlers nv) sluit af met een aantal kritische opmerkingen omtrent de verkeerstoestand in Vlaanderen. Deel twee (16u-17u30) draait rond nieuwe ontwerpen, materialen en technieken en de zoektocht naar hightechwegen. Gertjan Eg komt vanuit Nederland afgezakt om het te hebben over innovatieve oplossingen en mobiliteitsprojecten, VCB-directeur Marc Dillen vanuit Brussel om te spreken over grote projecten voor hightechwegen en kunstwerken in België.

GEZAMENLIJK NADENKEN Afsluiten doen we met een netwerkdrink waarop de aanwezigen de aan bod gekomen topics verder kunnen bespreken. Overleg stimuleren tussen de verschillende partijen in de sector is dan ook het primaire doel van het congres, vertelt Bruno De Borger: “De infrastructuursector is zeer breed, en ieder heeft zijn eigen specialiteit. Het programma zorgt voor een uitgebreide inleiding met nieuws over projecten, regelgeving, financiering en techniek voor verkeer, wegenbouw en kunstwerken, maar de voornaamste betrachting is om overheid en private sector samen te laten nadenken over de beslissingsprocessen achter grootschalige infrastructuurprojecten. Op het Vlaams Infra Congres krijgen ze meer inzicht in de manier waarop andere partijen ermee omgaan, wat zal leiden tot constructief overleg en slimmere, ‘geïntegreerde’ projecten waar iedereen beter van wordt. Niet te missen, dus!” ❚ Inschrijven kan via www.infracongres.be

| 11


De pen

Erik Barbé, CEO COPRO

Ook in 2014 zullen zes boeiende personen onze Pen ter hand nemen en hun visie op het hedendaagse wegenbouw- en infrastructuurgebeuren op de wereld loslaten. We beginnen het jaar in stijl met een bijdrage van COPRO-CEO Erik Barbé, die vragen heeft bij (het nastreven van) de kwaliteit van onze wegen.

Op weg naar perfecte wegen “Echt, ik ben veertig jaar te vroeg geboren,” zei mijn jongere zus. We lazen het allemaal in onze elektronische kranten: de 30-plusser is voorbijgestreefd, niet creatief meer, niet kredietwaardig meer voor investeringssteun van de banken. Shit. Ook dat is alweer een modewoord… Alle kennis, alle data die ooit door de mens, na zijn afsplitsing van de aapachtigen vijf miljoen jaar geleden, opgetekend werden, zijn tegenwoordig vrij ter beschikking van elk individu. Ongelooflijk, niet? Meer kennis ter beschikking hebben dan Einstein. Hoe kan het dan dat onze wegen niet perfect zijn? Of dit weldra zullen zijn? Relativiteit of niet, ik heb er geen goed gevoel bij als ik zeg dat onze weginfrastructuur over enkele jaren de perfectie moet gaan bereiken op de vele vlakken waar we tegenwoordig aan denken. HET middel tot mobiliteit. Bijna onderhoudsvrij gedurende vele jaren. Of worden het bronnen van grondstoffen? Zoals we nu de deponieën opnieuw aanboren, op zoek naar wat we vroeger afval noemden. Vol waardevolle reservematerialen. Virtuele verplaatsingen vragen immers geen wegen meer. Stop met dromen, Barbé, we zijn nog maar in 2014. We staan meer dan ooit in files en doen alsof dit de meest ontspannende bezigheid is die we konden bedenken. Over mobiliteit praat ik graag mee, maar eerlijk gezegd: ik heb er geen verstand van. Bij COPRO zijn we materiaalspecialisten en controlefreaks. Voldoen onze huidige wegen “bouwtechnisch” Welke stappen moeten we zetten op zoek naar de “technisch betere weg”? Hoe beginnen we daar praktisch aan? Eerste eis: geld! Investeren in de weg. Na de gouden jaren zestig was dit in onze contreien jarenlang geen aandachtspunt meer. Er was alleen geld voor een beetje make-up. En toen dit niet meer kon (make-up op make-up werkt niet, dat weet ook mijn zus), kwamen we tot de pijnlijke vaststelling dat we totaal vernieuwde wegen moesten aanleggen, tot en met de fundering: een dure grap. Tijdig, degelijk onderhoud in functie van de plaatselijke, reële sleet had veel goedkoper geweest. Maar het wetenschappelijk inzicht omtrent de concrete

12 |

aanpak van deze problematiek moet komen van de publieke bouwheren en hun gespecialiseerde ambtenaren. Probleem: twintig jaar lang werd er evenmin geïnvesteerd in mensen, ingenieurs, werfleiders of toezichters. In geen enkele regio. Gelukkig zijn er de jongste jaren zowel in Vlaanderen als Wallonië enkele politici die vechten voor meer centen voor ons wegennet. De structurele onderhoudsen vernieuwingsbudgetten gingen met een ruk de hoogte in. Onze wegen moeten nu toch zichtbaar verbeteren. Ook kwalitatief en duurzaam? Deel twee van ons probleem werd echter niet aangepakt: het technisch kader binnen de overheid werd niet structureel aangevuld. Wel op directieniveau (en dan nog), maar zeker niet op uitvoerend en toezichthoudend vlak. Ambtenaren aanwerven is niet sexy, trekt geen stemmen. Zeker niet als we vaststellen dat er in de andere Europese landen blijkbaar nog minder ambtenaren zijn. En toch weet iedereen: geen toezicht is geen kwaliteit. Dus: dan moeten we “uitbesteden” aan de privé. Een “kwaliteitsteam” voor elke werf dat de (uitvoerende) taken van de publieke bouwheer moet overnemen. Uit we bestaat dit team? Het ontwerpbureau dat in de ontwerpfase onder meer een risicostudie heeft gemaakt. De aannemer en zijn onderaannemers, die een uitvoeringkwaliteitsplan opstellen. De toezichters van het controlebureau, die hun controleplan hierop afstemmen. Een organisatie die toezicht houdt op het grondstoffen- en materialengebruik. De recente “certificatiestaat der gebruikte materialen” kan hierbij een grote hulp zijn. Waar werkt dit systeem? In grote 'privéprojecten'... Feilloos zelfs. Waarom niet in openbare werken? Elke partner moet als 'laagstbiedende' door een aanbestedingsprocedure geraken. Een hopeloze procedure die onbeheersbaar is. Stoute gedachte: wanneer moet de betrokken overheid bewijzen dat zij de laagstbiedende zijn? En spreek mij niet van PPS! Ik weiger mijn kinderen te belasten met mijn schulden. Ik ga van velen slaag krijgen, maar ik blijf dit, met welk excuus dan ook, een schande vinden. Wie zei daar ook weer 'veertig jaar te vroeg geboren'?


De pen

| 13


OOSTENDE | Regenwaterafvoer in haven

De grote belasting op deze kaai voor zandtransporten veroorzaakte een instorting vlak boven een belangrijke regenwaterafvoer. Op korte tijd kalfde de breuk in tot een grote krater in de kaaivloer.

tekst: Roxane Heeren

Herstelling wordt nieuw project

TMVW en Soetaert hertekenen tracé regenwaterafvoer in haven Oostende Een schadegeval hoeft niet alleen maar kommer en kwel te zijn. Daar vormt dit project het levende bewijs van: toen een grote afvoerkoker instortte, besloot rioolnetbeheerder TMVW van de nood een deugd te maken en meteen een nieuwe en betere oplossing te zoeken. Terwijl een tijdelijke installatie de functie van de beschadigde afvoer overneemt, werken TMVW en waterbouwbedrijf Soetaert hard aan een nieuw tracé dat de nadelen van het oude snel zal doen vergeten. SCHADE Het verhaal begon in de haven van Oostende, op een kaai waar zandtransporten worden overgeladen en die dus zwaar belast is door de grote gewichten van zandstockage en de beweging van zwaar materieel. Kris Derveaux, exploitatiemanager bij TMVW, vertelt: “Onder deze kaai zit een afvoerkoker voor regenwater, die even verder uit-

14 |

komt in het dok. Op een dag kregen we melding van een verzakking boven deze koker met een gat in de kaaivloer. In de uren daarop kalfde het gat in tot een krater van zo'n tien meter doorsnede. De koker was volledig geblokkeerd. Dat was een groot probleem, want het regenwater van zowat een derde van Oostende watert langs hier af – gelukkig was het net een vrij droge periode.”

Koen Mulier, ingenieur bij Soetaert, vult aan: “Wij waren op dat moment elders in de haven aan het werk en dus waren we snel ter plaatse. We hebben meteen een noodpompstation opgesteld, dat het water vanuit de koker oppompt en verderop in het dok loost. Aangezien Soetaert ervaring heeft met dit soort werken, nemen we ook de verdere uitvoering van het project op ons.”


OOSTENDE | Regenwaterafvoer in haven

Ze komt vlakbij een brug, waarvan de stabiliteit uiteraard niet in het gedrang mag komen door de werken. Bovendien hebben de getijden er vrij spel.

Aannemer Soetaert installeerde meteen een noodpompstation, dat het regenwater uit de afvoer oppompt en verderop in het dok loost.

VAN NOOD NAAR DEUGD De meest voor de hand liggende oplossing was om de bestaande koker te herstellen, maar dit tracé had duidelijke nadelen: ten eerste ligt het onder een zwaar belaste kaai en zijn nieuwe problemen in de toekomst dus niet uitgesloten. Ten tweede komt de afvoer laag in het dok uit, waardoor het regenwater bij hoogtij niet geloosd kan worden. Het wordt dan gebufferd in het leidingennet, met het bijhorende risico op overstromingen in de kelders van de aangesloten woningen. Daarom kozen TMVW en de stad Oostende ervoor de gelegenheid te baat te nemen om een nieuw tracé uit te werken en zolang gebruik te blijven maken van het noodstation. Kris Derveaux: “Dit nieuwe tracé gaat heel wat voordelen hebben voor alle partijen. Het project krijgt dan ook de steun van de haven van Oostende, maar ook van het Vlaams Ministerie afdeling Kust (MDK) en van Aquafin.” Verwacht wordt dat de werken nog dit voorjaar van start gaan.

straatriolering vijf à zes meter diep, wat dieper is dan de gewenste nieuwe uitmonding. Daarom voorziet het plan in een pompput, waar het water uit de riolering wordt opgepompt tot het niveau van de uitmonding. Op zes meter diepte werk je uiteraard in het grondwater, maar door de nabijheid van het dok is een gewone bemaling geen optie. De uitstroomopening ten slotte, wordt een vrij grote opening in de schuine dokwand.

Koen Mulier: “Dit soort omstandigheden is niet ongebruikelijk bij waterbouwkundige werken en we hebben dan ook technieken om ermee om te gaan. Al zal werken in een getijdeafhankelijke omgeving toch een extra uitdaging zijn.” Kris Derveaux: “Daarom kiezen we voor een aannemer die gespecialiseerd is in waterbouwkundige werken. Met zijn knowhow kunnen we dit project tot een goed einde brengen. Het is nog even doorbijten, maar dan kan Oostende profiteren van alle voordelen van dit nieuwe rioleringstraject: minder risico's en meer performantie en bedrijfszekerheid.” ❚

NIEUW TRACÉ De bedoeling is om enerzijds de afvoer om te leiden langs minder zwaar belaste terreinen en anderzijds een nieuwe uitmonding te voorzien op een hoger niveau, zodat de lozing minder getijdeafhankelijk wordt. Dit klinkt eenvoudig genoeg, maar een havengebied kent zijn eigen specifieke randvoorwaarden. Om te beginnen zit de bodem er al vol kabels en leidingen. Een voorbereidende studie moest ervoor zorgen dat het nieuwe tracé hier niet mee in conflict komt. Daarnaast ligt de

Het nieuwe tracé zal, net als de noodleidingen, minder getijdeafhankelijk zijn omdat de buizen hoger in het dok zullen uitmonden.

| 15


ALGEMENE WEGENBOUW WEGVERBREDINGSMACHINE ASFALTVERHARDINGEN BESTRIJKING SAMI

“Wij werken voor openbare instanties, de privé sector (verhardingen rond bedrijfspanden) en als onderaannemer voor uw bouwprojecten.”

Kracht door traditie. Groei door innovatie.

NIEUW!

Asfaltmachine met LPS-sturing (Local Position System): • asfalteren van vooraf gekend en goedgekeurd profiel, • controle van goedgekeurd profiel bij oplevering, • behoud van de vooraf vastgelegde hoeveelheden asfalt, • tot op de mm nauwkeurig op kleine hellingsvlakken en brugdekken.

WWW.HOOGMARTENS.BE Industrieweg Noord 1137 | 3660 Opglabbeek | Tel. 089/81 02 30 | info@hoogmartens.be


HEUSDEN-ZOLDER | Studiedag Beheer van Wegen

De meer dan honderdvijftig aanwezigen woonden tussen 9u30 en 16u lezingen bij in een van de vier auditoria, bezochten de minibeurs in het centrale gedeelte van CeDuBo en keuvelden op informele wijze over de dagelijkse praktijk.

Tekst: Tim Janssens

Vlaamse wegenbouwsector verzamelt op Studiedag Beheer van Wegen

Boeiende studie- en netwerkdag biedt voor ieder wat wils Op 5 december vond in het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder de tiende editie van de Studiedag Beheer van Wegen plaats, een studie- en netwerkevent waarop diverse partijen uit de Vlaamse wegenbouwsector elkaar in een aangenaam, informeel kader konden ontmoeten. De meer dan honderdvijftig aanwezigen konden zich tegoed doen aan interessante lezingen, boeiende gesprekken en een minibeurs met verscheidene standhouders. MEER DAN ENKEL EEN STUDIEDAG De Studiedag Beheer van Wegen is in de eerste plaats een informatieve dag waarop ontwerp, beheer en onderhoud van wegen centraal staat, maar is tegelijk ook veel meer dan dat. Door een evenwichtig samengesteld lezingenprogramma lokt het evenement een breed scala vertegenwoordigers van diverse partijen uit de sector: gemeentebesturen, studie- en ingenieursbureaus, aannemers en wegenbouwfirma's, overheidsinstanties, producenten en fabrikanten, rioolbeheerders,

federaties, ... Meer dan honderdvijftig aanwezigen woonden tussen 9u30 en 16u tal van lezingen bij, met de centrale ontmoetingslocatie in de hal van het Centrum Duurzaam Bouwen als spil van het hele gebeuren. Door na elk lezingenblok een half uur pauze te voorzien, zwengelden de organisatoren en partners – CeDuBo, OCW, Copro,Vlario, VVSG, INFRAX,VLM,VIM, NAVB, Agentschap Wegen en Verkeer, Steunpunt Straten, Vlawebo, Toegankelijkheidsbureau, Bouwkroniek, ... – op ongedwongen, informele wijze menig interessant

debat aan. De aanwezigen werden voorts verwend met een lekkere, streekgebonden lunch en een afsluitende receptie met een speciaal bezoek van Sinterklaas.

BREED LEZINGENAANBOD De tiende editie van de Studiedag Beheer van Wegen mag gerust een succes genoemd worden, niet in het minst door het brede informatieve aanbod. In totaal vonden er zestien lezingen plaats, onderverdeeld in vier thematische blokken. ➤

| 17


Prefab beton voor rioleringssystemen

MABEGRA

www.febelco.org “Het BENOR keurmerk garandeert de kwaliteit van betonproducten.


HEUSDEN-ZOLDER | Studiedag Beheer van Wegen

De tiende Studiedag Beheer van Wegen lokte volk uit alle gelederen van de wegenbouwsector naar het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder.

Blok A handelde rond wet- en regelgeving en sneed enkele interessante onderwerpen aan. Zo had Dirk Van Loo van Copro het over de certificatie van wegenisproducten en de taken en verantwoordelijkheden van de gemeentes en overheden in dit verhaal. Karel de Winne van het AWV had het dan weer over automatische nummerplaatherkenning, een onderwerp van een heel andere orde, maar zeker even belangrijk. In Blok B zorgden de sprekers voor een praktische inslag, met topics als het aanbrengen van bestrijkingen en slemlagen, gekleurd uitgewassen beton voor doortochten en publieke ruimtes in steden en gemeenten en het gebruik van intelligente walsen om de kwaliteit van asfaltwegen te verbeteren. De lezingen in Blok C gingen dieper in op weginrichting: bomen en beplanting langs openbare wegen, het nut van grasbetontegels, duurzame aanleg van landelijke wegen, ... Tot slot was er ook nog een Blok D, waarin de lezingen draaiden rond water en nutsleidingen. Zo gaf Liesbeth Teunis van VLARIO toelichting bij de nieuwe verordening hemelwater die sinds 1 januari van kracht is, presenteerde JeanPhilippe Janssens van Haskoning DHV Nederland via een case in Landgraaf een innovatieve oplossing voor aanslepende wateroverlast en gaf Dirk Stove van Grontmij tips voor de toepassing en het

De knappe auditoria van het Centrum Duurzaam Bouwen leenden zich uitstekend tot een uitgebreid, praktisch georiĂŤnteerd lezingenprogramma.

onderhoud van drukrioleringen.

MINIBEURS

Alsof dit alles nog niet voldoende was, konden de aanwezigen tussen de lezingen door ook terecht op exposantenstanden, waar dertien exposanten informatie verschaften omtrent allerlei nieuwigheden. Op deze 'minibeurs' brachten Copro, Asphaltco, Koppen, Sika, Soprema, Steinzeug-Keramo, Stradus Infra, Tekstkar, Vlario, Van de Kreeke, Repro, Kurio en Vanbockrijk Beton de praktijk nog dichterbij.

Zijn er op deze studiedag belangrijke knopen doorgehakt? Allicht niet, maar dat was uiteraard ook niet de bedoeling. Veel belangrijker is dat de diverse partijen dichter bij elkaar gebracht zijn en dat ze voortaan weten met wie ze te doen hebben als ze zich ten volle in een wegenbouw- of infrastructuurproject storten. Dit kan de samenwerking alleen maar ten goede, en net dat is zo belangrijk: alleen samen kan men de resultaten boeken die nodig zijn om de kwaliteit van onze wegen verder op te trekken. Op naar nieuwe uitdagingen! â?š

| 19


GRASBETONTEGELS

Tekst: Tim Janssens

“Grasbetontegels kunnen schade bij bermongevallen fors reduceren”

“Zeker langs smalle wegen kunnen grasbetontegels een belangrijke meerwaarde vormen.”

Bermongevallen liggen aan de basis van heel wat verkeersslachtoffers. Een goede berminrichting kan echter het verschil maken tussen stoffelijke schade en menselijk leed. Lieve Vijverman van FEBE (de federatie van de Belgische prefabbetonindustrie) brak op de Studiedag Beheer van Wegen een lans voor het gebruik van grasbetontegels. Zonder het karakter van de bestaande weg aan te passen, zorgen ze er immers voor dat bestuurders ook naast de rijbaan de controle over hun stuur kunnen behouden. HET BELANG VAN VEILIGE BERMEN Bermongevallen zijn een niet te onderschatten fenomeen. In Nederland werd het al meermaals onderzocht door SWOV (Studiedienst Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), dat concludeerde dat een derde van alle verkeersdoden en een zesde van alle verkeersgewonden vallen in een bermongeval. Onthutsende cijfers die tot nadenken stemmen en schreeuwen om

20 |

maatregelen die de veiligheid langs onze wegen garanderen. Zeker bij 'controleerbare' incidenten – een bestuurder is afgeleid of vermoeid, geraakt uit koers en belandt gedeeltelijk in de berm – kunnen er mits een betere berminrichting heel wat onveilige situaties vermeden worden. Wie met zijn voertuig in een veilige berm terechtkomt, heeft immers nog de mogelijkheid om 'gecontroleerd' bij te sturen, hetgeen bij zogenaamde onveilige

bermen doorgaans onmogelijk is. Maar hoe zorg je er dan voor dat je berm 'veilig' ingericht is? Lieve Vijverman somt de belangrijkste criteria op: “Hanteer allereerst een juist wegontwerp. Voorts is het van belang dat de weg is uitgerust met geprofileerde kantmarkeringen, dat de berm vlak naast de rijbaan voldoende draagkrachtig is (semiverharde berm) en dat de overgang tussen berm en rijbaan vlak is. Daarnaast moet de kleur


GRASBETONTEGELS

“Met hun geperforeerde structuur zorgen grasbetontegels ervoor dat bestuurders ook naast de rijbaan de controle over hun voertuig kunnen behouden.” (Lieve Vijverman)

De Keistraat in De Pinte werd een aantal jaar geleden alternerend verbreed met een zestig centimeter brede strook grasbetontegels. Uitwijken kan er voortaan zonder de berm te beschadigen

en textuur van de bermverharding afwijken van die van de rijbaan, zodat de weg niet breder lijkt dan hij in werkelijkheid is en autobanden er meer grip hebben dan op de gewone weg.”

GRASBETONTEGELS: VEILIG EN FUNCTIONEEL Australisch onderzoek wees uit dat een verharde bermstrook van 0,6 tot 0,8 meter het aantal bermongevallen met letsels al veertig procent reduceert. In België heeft (nog) geen gelijkaardig onderzoek plaatsgevonden, al zeggen de vele kruistekens langs onze wegen voldoende over de gevaren die onverharde bermen met zich meebrengen. “Een goede manier om onze bermen veiliger te maken, is het plaatsen van grasbetontegels,” aldus Lieve Vijverman. “Met hun geperforeerde structuur zorgen ze ervoor dat bestuurders ook naast de rijbaan de controle over hun voertuig kunnen behouden. Bovendien zijn ze erg draagkrachtig en onderhoudsarm. Bermen met grasbetontegels hoef je immers weinig tot nooit te maaien.” Zeker langs smalle wegen kunnen grasbetontegels een belangrijke meerwaarde vormen. Knelpunten zoals verzakte en weggereden bermen worden in de driehoek De Pinte, Deinze en Nazareth grondig aangepakt. “Wilden voertuigen elkaar voorheen kruisen, dan moesten ze gedeeltelijk in de – al dan niet met grint bedekte berm – gaan rijden. Dit kwam de kwaliteit van de wegen niet ten goede en leidde tot tal van onveilige situaties. Dankzij de grasbetontegels werden de wegen in kwestie breder en werd vlotter en veiliger verkeer in de

hand gewerkt zonder sneller rijden te stimuleren of het specifieke karakter van de wegen aan te tasten. Sinds ze eind jaren negentig startten met het plaatsen van grasbetontegels, stelden de betrokken gemeenten bovendien een aanzienlijke daling van de onderhoudskosten vast.”

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN De standaardmaat van grasbetontegels bedraagt 60 x 40 millimeter, de dikte varieert van 80 tot 150 millimeter. De (ronde of vierkante) openingen

beslaan 25 procent van de totale tegeloppervlakte. Je kan kiezen voor een vlakke (weinig geluidsoverlast, goed te berijden voor fietsers) of een hobbelige bovenzijde (schokeffect voor bestuurder). De opbouw gebeurt in functie van de bestaande weg. De tegels kunnen na plaatsing worden ingezaaid. Kies je voor een opvulling met steenslag in combinatie met een doorlatende fundering, dan kunnen de grasbetontegels ook dienst doen als volwaardig infiltratie- en buffersysteem voor het hemelwater. Ook bij de aanleg van parkings, taludverstevigingen of grachtbekledingen vormen grasbetontegels een uitstekende oplossing. Een brochure hierover, met tal van toepassingen, informatie over de funderingswijze, plaatsing en onderhoud, kan gratis gedownload worden op www.febe.be. De grasbetontegels van de FEBElidbedrijven voldoen aan de PTV121 en worden onder BENOR geleverd. ❚

Een illustratie van de gevaren die onverharde bermen met zich kunnen meebrengen. Grasbetontegels vormen een veilig, onderhoudsarm alternatief dat het karakter van de bestaande weg respecteert.

| 21


DISA INTERNATIONAL Head office Ketelaarstraat 5c B-2340 Beerse Belgium Telephone : +32 14 62 04 11 +31 10 3400 522 Mail: Website:

(BE) (NL)

info@disa-international.com www.disa-international.com

We think concrete! www.lithobeton.be Meer informatie: info@lithobeton.be of +32 (0)59 27 60 60


ONDERWATERBETON

Tekst: Roel van Gils Beeldmateriaal: DISA Civiele Contructies

Onder water is alles mogelijk

Er zijn vrijwel geen onderwaterwerkzaamheden die we niet kunnen uitvoeren. Dat zegt Marc Dröge van DISA Civiele Constructies. “De vraag naar gewapend onderwaterbeton wordt in de toekomst alleen maar groter vanwege de financiële voordelen. De dimensies van de funderingspalen en damwanden kunnen dan aanzienlijk gereduceerd worden. Dat vereist wel goed overleg in het voortraject.” Als onderdeel van DISA International houdt DISA Civiele Constructies zich voornamelijk bezig met het aanbrengen van onderwaterbeton, al dan niet gewapend. “Behalve het storten van onderwaterbeton verzorgen we ook het ‘stortklaar’ maken van de bouwkuipen, waaronder inspecties op slotopeningen en slib, het schoonmaken van de wanden en palen, slibzuigen en het plaatsen van wapening,” licht Marc Dröge de werkzaamheden van DISA toe. “Maar ook alle las-, brand- en constructiewerkzaamheden beheersen onze gecertificeerde duikers. Denk dan onder andere aan lasreparaties van damwanden die uit het slot zijn gelopen, ankers die gelast moeten worden en het lassen van schotels op de palen. En dat allemaal onder water.”

COMBINATIE Dröge merkt dat de vraag naar gewapend onderwaterbeton steeds groter wordt. “Vloeren kunnen ranker worden uitgevoerd en damwanden en funderingspalen minder lang. Het biedt niet alleen financiële voordelen: een gewapende betonvloer is plantechnisch ook in een korter tijdsbestek te realiseren. Bovendien kan een gedeelte van de wapening van de bovenbouw aal mee in het onderwaterbeton gestort worden. Bij een dergelijke werkwijze neemt

het voortraject uiteraard wel meer tijd in beslag. We zitten graag al in een vroeg stadium rond de tafel om tot een zo economisch mogelijke oplossing te komen en eventuele obstakels al in een voortraject te elimineren. We streven ernaar om een combinatie te vormen met de grondaannemer en het bedrijf dat de palen moet maken om het werk gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Dat werkt in de praktijk namelijk vele malen efficiënter.” Belangrijk bij het storten van onderwaterbeton, al dan niet gewapend, is volgens Dröge de continuïteit van de aanvoer. “De kwaliteit van het beton is bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van de vloer. Daarbij moet de vloeimaat van het beton hoog genoeg zijn. We storten met behulp van een drijvende leiding en een dobber, die ervoor zorgen dat het beton niet ontmengt. Het beton moet blijven vloeien . Het proces mag niet stagneren. Een laser leidt het stortproces; we storten niet op waterstanden, dat is te onnauwkeurig. Met ons ingenieuze systeem kunnen we bijna alles maken onder water. Onder een helling storten, een dubbel afschot, het is allemaal mogelijk. Duikers monitoren voortdurend de voortgang van het proces, controleren het stortfront en zuigen indien nodig het slib weg.” ❚

| 23


PLAATSNAAM | Projectnaam

De meerwaarde van monolithische prefabbetonnen elektriciteitscabines

De nieuwe ontwikkeling speelt ook in de kaart van bedrijven. Monolithische MS-cabines vormen een efficiĂŤnt en veiliger alternatief om de middenspanning die toekomt om te zetten naar laagspanning.

24 |


LITHOBETON | Hoogwaardige betonproducten

De opbouw van elektriciteitscabines is de laatste jaren grondig geëvolueerd. Waar ze vroeger doorgaans uit twee delen bestonden (een betonkelder als basis en fundering en een bovenbouw uit metaal of polyester), worden ze onder invloed van de strengere technische vereisten voor de apparatuur tegenwoordig steeds meer uit één stuk gemaakt. Prefabbetonnen, monolithische MS-cabines voldoen ruimschoots aan alle normen en bieden tegelijk de nodige flexibiliteit. succes onderworpen aan diverse ontploffingsproeven in erkende laboratoria. Zowel kleine en middelgrote cabines (20 Ton) als zeer grote, met panelen opgebouwde cabines (45 Ton) behoren tot de mogelijkheden. De nieuwe ontwikkeling speelt ook in de kaart van bedrijven. De middenspanning die in een bedrijf toekomt moet namelijk worden omgezet naar laagspanning. Vroeger gebeurde dat meestal in een ruimte binnen het bedrijf, maar door de strengere AREI-normen is dat niet langer toegelaten. Explosievrije en brandveilige prefabbetonconstructie buiten de bedrijfsgebouwen (monolithische MS-cabines) vormen een efficiënt en veiliger alternatief. Inmiddels is Lithobeton dan ook uitgegroeid tot een belangrijke speler op de markt van de geprefabriceerde betonnen MS-Cabines, met diverse door de overkoepelende Synergrid-federatie erkende cabinetypes en duizenden gerealiseerde LV/MV-projecten. ❚

Een monolithische MS-cabine: boven- en onderbouw als één gewapende betonconstructie met een bijhorende tussenvloer en dakplaat.

“Monolithische MS-eenheden vormen veiliger alternatief voor klassieke tweeledige elektriciteitscabines” De firma Lithobeton legt zich toe op de productie van hoogwaardige prefabbetonproducten voor wegeniswerken en nutsleidingen. Het is onder meer gespecialiseerd in de productie van elektriciteitscabines, een activiteit die de laatste jaren danig geëvolueerd is. Eind jaren negentig dokterde Lithobeton samen met de belangrijkste netbeheerders een innovatief totaalconcept uit, waarbij het tweeledige cabines volgens de sleutel-op-dedeurformule op de werf installeerde. Oorspronkelijk vormde een betonkelder de basis en fundering voor de MS-cabine. Daarop werd dan een bovenbouw uit metaal of polyester gemonteerd. Op deze manier creëerde Lithobeton een toegankelijk bovengronds lokaal waar diverse technische apparatuur in werden ondergebracht.

cabines: boven- en onderbouw als één gewapende betonconstructie met een bijhorende tussenvloer en dakplaat. Dit volledig nieuw product werd met

In de loop der jaren werden de technische vereisten voor de apparatuur strenger en werd vastgelegd dat bovengrondse constructies uit nietdrukbestendige materialen niet meer toegelaten waren. Lithobeton speelde hierop in door over te schakelen op de productie van monolithische MS-

| 25


Sinds 1988

Waterdichte oplossingen voor burgerlijke en industriële doeleinden Solutions étanches Waterproof solutions Kwaliteit is onze prioriteit

Kalmthout - Essen

RENOVATIE

NIEUWBOUW Merksem brug kw 05

Grondelstraat,Anderlecht

Brussel zuid TGV brug

Anderlecht Aalst

MENDA NV Tel.: +32 (0)3 666 29 30

Kalmthoutsesteenweg 201 A Fax: +32 (0)3 666 86 32

Luik TGV brug

2990Wuustwezel info@menda.be


VARIO OT

VARIO OT-regenwaterput combineert diverse toepassingsmogelijkheden Het gros van de regenwaterputten is ontworpen om ondiep geplaatst te worden in groenzones of zones met geringe verkeersbelasting. Meer en meer worden ze – mits de nodige randvoorzieningen zoals plaatsing van een funderingsplaat onder de putten of aanvulling met gestabiliseerd zand – toegepast onder wegenis. O Beton ontwikkelde met de VARIO OT echter een put waarvan de sterkte en de verkeersklasse geïntegreerd zijn in het concept van het product.

De VARIO OT is een gewapende put in zelfverdichtend beton. Hij is ontworpen om probleemloos en zonder extra’s aan de intense verkeerslasten van vrachtwagens te kunnen weerstaan. Anderzijds kan hij tot 5 meter diep geplaatst worden. Put en afdekplaat kunnen afzonderlijk worden geleverd om plaatsing met graafkraan mogelijk

te maken. Op de werf wordt de afdekplaat vastgeschroefd op de basisput. Een dichtingsring garandeert de waterdichtheid tussen de elementen. De VARIO OT-put kan niet alleen als regenwaterput fungeren. Door de betonkwaliteit, het type dichtingsring of andere elementen aan te passen, zijn de toepassingsmogelijkheden van de VARIO

OT-opslagtank zeer variabel : slibvangput, basisput voor waterzuivering, ook met HSR-cement mogelijk, pompput voor industrieel afvalwater, KWS-afscheider, ... Zaken zoals doorvoeren met SBR-dichtingsringen ten behoeve van de koppeling van meerdere putten of ombouw tot septische put behoren tot de standaardopties. ❚

| 27


INTERVIEW | Willy Goossens – Groen Beton VZW

Tekst: Tim Janssens

Willy Goossens: “Groen Beton Vert vzw hoopt te kunnen uitgroeien tot een breed overlegplatform dat kan bijdragen aan een forse toename van het gebruik van groen beton."

Nieuwe vzw ijvert voor definitieve doorbraak van groen beton Stortbeton met gerecycleerde granulaten bestaat al dertig jaar, maar is anno 2014 nog steeds aan zijn grote doorbraak toe. Hoewel recycleren zich meer dan ooit aandient als de productiemethode van de toekomst, lijken er twijfels te bestaan omtrent de kwaliteit en duurzaamheid van recyclingbeton. Om voor eens en altijd te bewijzen dat deze ongegrond zijn, werd Groen Beton Vert vzw opgericht, een organisatie die zwart op wit wil aantonen dat ‘groen’ beton minstens even performant is als zijn klassieke varianten.

28 |

NOG STEEDS NIET INGEBURGERD Groen Beton Vert vzw zag in september vorig jaar het levenslicht. Het verenigt een vijftiental producten van gerecycleerde granulaten die het beu zijn om stiefmoederlijk behandeld te worden. “Beton met gerecycleerde granulaten bestaat al lang, maar heeft om de een of andere reden nog alles te bewijzen,” vertelt Willy Goossens, voorzitter van FPRG (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten) en een van de drijvende krachten achter Groen Beton Vert vzw. “Hét argument dat de opmars van recyclingbeton tot nog toe heeft tegengehouden, is dat er niet voldoende wetenschappelijke evidentie zou zijn voor zijn kwaliteit en duurzaamheid. En dat terwijl bij de bouw van de Berendrechtsluis (1987-1989) ook al gerecycleerde granulaten gebruikt werden, toch een referentie om U tegen te zeggen. Anderzijds hebben we


INTERVIEW | Willy Goossens – Groen Beton VZW

“Ecologisch verantwoord stortbeton is wel degelijk dé toekomst, willen of niet.” (Willy Goossens) Willy Goossens. “Voorts onderzoekt men of we klassiek cement, waarvan de productie een enorm hoge CO2-uitstoot met zich meebrengt, op termijn zouden kunnen vervangen door oxyden en gels. Met het Cradle to Cradle-principe in het achterhoofd zoeken we actief naar minder vervuilende productiemethodes en vervangende grondstoffen die bij productie een lagere CO2-uitstoot veroorzaken. We hopen te kunnen uitgroeien tot een breed overlegplatform dat kan bijdragen aan een forse toename van het gebruik van groen beton. Gelijkgestemde bedrijven, organisaties en beroepsfederaties zijn met andere woorden zeer welkom in onze nieuwe vzw.”

De notie ‘groen’ beton impliceert meer dan enkel het gebruik van gerecycleerde granulaten. Er bestaan immers nog heel wat andere methodes om de ecologische voetafdruk van beton te reduceren (bijvoorbeeld dit ‘gelbeton’).

ook van het WTCB al de nodige duwtjes in de rug gekregen (het Recyhouse in Limelette, tweelaagse betonverhardingen in de wegenbouw zoals recent nog op de N49). Desalniettemin kunnen we ons ei voorlopig enkel kwijt in privéprojecten, want overheidscertificeringen zoals BENOR laten vooralsnog weinig of geen economisch verantwoorde toepassingen van beton met gerecycleerde granulaten toe. Hier willen we met Groen Beton Vert vzw definitief verandering in brengen, want ecologisch verantwoord stortbeton is wel degelijk dé toekomst, willen of niet.”

MEER DAN ENKEL RECYCLING De notie ‘groen’ beton impliceert overigens meer dan enkel het gebruik van gerecycleerde granulaten. Er bestaan immers ook nog heel wat andere methodes om de ecologische voetafdruk van beton te reduceren. “Zo biedt het gebruik van nieuwe cementsoorten zoals hoogovencement, metaalslakken (mits aandacht voor eventuele milieuhygiënische risico’s) of gerecycleerde zanden in dit verband een minstens even belangrijke meerwaarde,” aldus

Ondanks het feit dat stortbeton met gerecycleerde granulaten niet nieuw is, is het nog steeds aan de grote doorbraak toe. Deze wil Groen Beton Vert vzw nu definitief forceren.

BETON VOOR DE TOEKOMST 2014 wordt uiteraard een zeer belangrijk jaar voor Groen Beton Vert vzw. Een eerste prioriteit bestaat erin mensen bewust te maken van de mogelijkheden die groen beton biedt. In dat kader voert de vzw al overleg omtrent de uitbreiding van de BENOR-normen (verhoging sterkteklasse, verhoging vervangingspercentage van gerecycleerde granulaten in ongewapend beton, …). “Daarnaast komt het er voor ons op aan om onze realisaties zo goed mogelijk te documenteren, zodat we kunnen bewijzen dat groen beton wel degelijk kwalitatief is.

Het resultaat van een zuuraantastingsproef op een gewone tradtitionele cementbeton (links) en een innovatief ‘gelbeton’ (rechts). Aangezien gelbeton geen kalk bevat, liep het weinig tot geen schade op.

Onze participatie aan het NIB VIA-project ‘Beton voor de Toekomst’ is in dat opzicht van goudwaarde. Een van de drie pijlers die daarin centraal staan, is namelijk groen beton. We krijgen de komende drie jaar de kans om een vijftiental werven op te volgen. Het staat ons vrij om bouwheren en aannemers te tonen wat de mogelijkheden van groen beton zijn, een ideale kans om eindelijk de credibiliteit op te bouwen die we in feite al lang verdienen,” besluit Willy Goossens. ❚

| 29


WULPEN | Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Tekst: Tim Janssens

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen ondergaat forse capaciteitsuitbreiding Sinds vorige zomer wordt de door Aquafin beheerde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het West-Vlaamse Wulpen grondig gerenoveerd en uitgebreid. Na de werken zal de installatie elk uur ca. 4400 m続 afvalwater biologisch kunnen zuiveren (1200 liter per seconde). Aangezien het zuiveringsproces in de tussentijd niet zomaar kan worden stilgelegd, moet het aannemersconsortium een resem complexe bouwkundige ingrepen uitvoeren terwijl de huidige installatie normaal blijft functioneren.

De nieuwe RWZI moet vanaf de zomer van 2015 afvalwater van 122.400 inwoners kunnen zuiveren, maar liefst 48.000 meer dan nu het geval is. Dit vereist een hele reeks bouwkundige werken.

30 |


WULPEN | Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Op technisch vlak is het een vrij complex project. CEI-De Meyer voert bijvoorbeeld vier lange persingen uit (diameter 1000 en diameter 1600) onder enkele bestaande constructies

De bestaande installatie blijft voortdurend in dienst. “Dit maakt dat we doorgaans op de kleine beschikbare ruimte tussen de bestaande installaties moeten werken,” aldus projectleider Thomas Desmarez (CEI-De Meyer).

VEEL BOUWKUNDIGE INGREPEN De RWZI van Wulpen staat momenteel in voor de biologische verwerking van het huishoudelijk afvalwater van 74.400 inwoners. Dat ondergaat een zuiveringsproces met voorbezinking, denitrificatie, beluchting en nabezinking en komt nadien terecht in het Kanaal Veurne-Nieuwpoort. Op basis van de grootte van het zuiveringsgebied en de gangbare lozingsnormen moet de installatie echter gerenoveerd en uitgebreid worden. De nieuwe installatie moet vanaf de zomer van 2015 afvalwater van 122.400 inwoners kunnen zuiveren, maar liefst 48.000 meer dan nu het geval is. Dit alles vereist een reeks bouwkundige werken, die in goede banen geleid worden door de THV CEI-De Meyer-Deckx A.O.: de bouw van twee nabezinktanks, de plaatsing van een nieuwe zand- en vetvang met uitgebreide mechanische zuivering, de installatie van een nieuwe influentpompput en twee extra slibrecirculatieputten en overstortconstructies, de bouw van een nieuwe debietmetersput, het ombouwen van de voorbezinktank tot een selector en anaerobie, de renovatie en uitbreiding van het dienstgebouw, de vervanging en uitbreiding van de laagspanningsinstallatie en de bestaande hoogspanningscabine en de gedeeltelijke aanpassing van de groenbuffers rond de installatie aan de nieuwe buitengrenzen van het RWZI.

COMPLEXE OMSTANDIGHEDEN Een hele boterham, zeker als je weet hoe omzichtig CEI-De Meyer en Deckx A.O. te werk moeten gaan. De bestaande installatie blijft namelijk voortdurend in dienst, en dat maakt het de ingenieurs en de arbeiders zeker niet makkelijk. “Slechts per hoge uitzondering kunnen we de installatie maximum vier uur uitschakelen, maar daar blijft

het bij,” vertelt projectleider Thomas Desmarez (CEI-De Meyer). “Studiebureau Grontmij heeft dan ook een enorm gedetailleerde fasering voor het bouwen en het in dienst nemen van nieuwe constructies uitgewerkt. Dit vraagt heel wat organisatie en overleg, vooral omdat we doorgaans op de kleine beschikbare ruimte tussen de bestaande installaties moeten werken. Vlak naast installaties die volop draaien diepe bouwputten graven (tot elf meter diep), is eerder regel dan uitzondering. We voeren ook vier lange persingen uit (diameter 1000 en diameter 1600) onder enkele bestaande constructies, een ingreep die op zich al geen sinecure is, maar eens zo complex wordt wanneer op de site alles zijn normale gang blijft gaan.”

De RWZI in Wulpen wordt niet enkel gerenoveerd, maar ook uitgebreid. Zo komen er onder meer twee nieuwe nabezinktanks met een straal van 35 meter en een conische vloer.

DEADLINE 2015 Op dit moment zijn er heel wat bouwkundige werken aan de gang. Zo staan de twee grote nabezinktanks (met straal van 35 meter en conische vloer) en de zandvangers met fijnroosters volop in de steigers. Na deze zomer zal het grootste deel van de bouwkundige werken achter de rug zijn en kan de uitgebreide testfase beginnen. In het najaar en in 2015 komen de overstortconstructies en de slibrecirculatieputten nog aan bod. “Qua omvang valt het project goed mee, maar op technisch vlak is het andere koek: we moeten diepe bouwputten graven, de hoge grondwaterstand vraagt veel technisch vernuft, de bekisting van verschillende complexe structuren met lage toleranties is uitdagend voor onze werfleiding, ... Bovendien is de planning behoorlijk strak. Voorlopig loopt alles echter naar wens. Als alles goed blijft gaan, kan Aquafin de vernieuwde installatie eind juni 2015 in gebruik nemen,” besluit Thomas Desmarez. ❚

Technische fiche Renovatie RWZI Wulpen

OPDRACHTGEVER: Aquafin

STUDIEBUREAU: Grontmij Belgium

AANNEMER: THV CEI – De Meyer & Deckx A.O

START WERKEN: 17 juni 2013

EINDE WERKEN: eind juni 2015

| 31


CEI- De Meyer CEI-nvDe Meyer CEInv De MeyerCEInv De Meyer nv Antoon VanAntoon OsslaanVan 1, bus 2 Antoon Van 1, bus 2 Osslaan Antoon 1, Van bus Osslaan 2 1, busOsslaan 2

Verkeerswisselaar Lummen Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Lummen Lummen Lummen

B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel T: +32 (0) 2 719 46 (0) 11 2 719 T: +32 (0) 2 719 46 11 T: +32 T: +32 46 11 (0) 2 719 46 11

- openbare- openbare en private-en werken: -werken: openbare enwegenen private werken: openbare privatewegenen private werken: en wegenen wegen- en F: +32 (0) 2 725 04 (0) 61 2 725 F: +32 (0) 2 725 04 61 F: +32 F: +32 04 61 (0) 2 725 04 61 grondwerken, bruggen, tunnels, grondwerken, geluidswanbruggen, tunnels, geluidswangrondwerken, grondwerken, bruggen, tunnels, bruggen, geluidswantunnels, geluidswanCarmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, den, weginfrastructuur, waterbouwkundige waterbouwkundige werken, gebouwen en overlagingen in asfalt gebouwen en overlagingen info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be werken, gebouwen werken, gebouwen enwerken, overlagingen en overlagingen in asfalt in asfalt in asfalt info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be en beton en beton en beton en beton - BAM Asphalt: asfaltcentrale - BAM Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale - BAMultramoderne Asphalt: - BAM ultramoderne Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale asfaltcentrale met capaciteit van 320 ton asfalt per capaciteit uur 320per tonuur asfalt per uur met capaciteit met van capaciteit 320met tonvan asfalt 320per tonvan uur asfalt - eigen uitgebreid labo voor kwaliteitscontro- voor eigenkwaliteitscontrouitgebreid labo voor kwaliteitscontro- eigen uitgebreid - eigen labo uitgebreid labo voor kwaliteitscontroles van beton– enbeton– asfaltmengsels les van beton– en asfaltmengsels les van les van en asfaltmengsels beton– en asfaltmengsels

infrastructuurwerken: tunnels,  bruggen, infrastructuurwerken: tunnels, bruggen,  infrastructuurwerken:  infrastructuurwerken: tunnels, bruggen, tunnels, bruggen, metrowerken, spoorwerken, waterbouwmetrowerken, spoorwerken, metrowerken, metrowerken, spoorwerken, spoorwerken, waterbouwwaterbouw-waterbouwkundige werken kundige werken kundige werken kundige werken

utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw:  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen, kantoren, sportcomplexen, schoolgebouwen, shopping centra, schoolgebouwen, ziekenshopping centra, ziekenschoolgebouwen, schoolgebouwen, shopping centra, shopping ziekencentra, ziekenhuizen en zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en zorgcentra, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, hotels hotels hotels hotels

industrie: productiehallen voor  deproductiehallen staalnijindustrie: voor de staalnij industrie:  productiehallen industrie: voor de productiehallen staalnijvoor de staalnijverheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische verheid, petrochemische en chemische en chemische nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid

pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten

- Carmans- Spoorwerken: spoorinfrastructuur -Spoorwerken: Carmans Spoorwerken: spoorinfrastructuur Carmans -Spoorwerken: Carmans spoorinfrastructuur spoorinfrastructuur

Betonac nv Betonac nv Betonac nv Betonac nv Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden

Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen

 residentiële gebouwen  residentiële  residentiële  residentiële gebouwen gebouwen gebouwen T: +32 (0) 11T:70+32 21 (0) 00 11 70 T: +32 (0) 11 70 21 00Museum M Leuven T: +32 21 00 (0) 11 70 21 00 Museum M Museum Leuven M Museum Leuven M Leuven F: +32 (0) 11F:70+32 21 (0) 20 11 70 F: +32 (0) 11 70 21 20 F: +32 21 20 (0) 11 70 21 20 www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be

313 Ham - Tessenderlo E 313 Ham E- Tessenderlo 313 Ham -ETessenderlo 313 Ham - ETessenderlo

betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be

Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Diabolo Airport Brussels Airport


INTERVIEW | Grondbank vzw Tekst: Tim Janssens

"Goed bodembeheer vereist een evenwicht tussen projectondersteuning en controle" Andy Heurckmans, Afdelingshoofd Exploitatie van bodembeheerorganisatie Grondbank vzw In april zal het tien jaar geleden zijn dat de befaamde Vlaamse Grondverzetregeling van kracht werd. Intussen zijn de bijhorende eisen, verplichtingen en modaliteiten al behoorlijk goed ingeburgerd, al blijft het volgens Andy Heurckmans, Afdelingshoofd Exploitatie van bodembeheerdorganisatie Grondbank, voortdurend opletten voor onregelmatigheden. “Dit wil echter niet zeggen dat we moeten acteren als politieagenten: enkel met een constructieve houding en open communicatie kunnen tussen aannemers, opdrachtgevers en studiebureaus kunnen we de verdere verspreiding van bodemverontreiniging voorkomen.” STREVEN NAAR OPTIMAAL EVENWICHT Grondbank is in de eerste plaats een controleorganisme dat toekijkt op het beheer en de verwerking van afgegraven grond. Het brengt de grondstromen in Vlaanderen in kaart en tracht nieuwe bodemverontreiniging op die manier zo veel mogelijk te vermijden. Toch is Grondbank meer dan enkel een 'controleur', meent Andy Heurckmans: “We streven naar een optimaal evenwicht tussen projectondersteuning en controle. We controleren niet enkel of grondverzet in bouw- en infrastructuurprojecten naar behoren verloopt, maar geven aannemers, opdrachtgevers en studiebureaus ook de nodige input, zodat ze weten wat er nodig is om aan de regels te kunnen voldoen. Via een neutrale, constructieve en communicatieve aanpak trachten we ze bij het verhaal te betrekken, zodat ze zich enerzijds niet wagen aan onregelmatigheden en anderzijds maximaal gebruik maken van de mo-

gelijkheden die kwalitatief grondverzet hen biedt.” Zijn er dan nog steeds partijen die de modaliteiten van de Grondverzetsregeling proberen te ontlopen? Helaas wel, zo blijkt: “In het traceerbaarheidssysteem zijn er jammer genoeg nog een aantal achterpoortjes. Aannemers die het spel niet eerlijk spelen, maken het leven voor hun concullega's zo goed als onmogelijk, vooral omdat een lage inschrijvingsprijs nog steeds een van de belangrijkste criteria is om een

“Binnen de grondverzetssector werkt men soms nog te veel op een eiland.” werk te mogen uitvoeren. Het elimineren van structureel sjoemelen is dan ook een van onze belangrijkste prioriteiten. We steken veel tijd en energie in het verifiëren van informatie en bekijken regelmatig met de (Federale) politie hoe we misbruik kunnen tegengaan, want uiteindelijk willen we vooral de eigenaars van de site waar de grond uiteindelijk terecht zal komen beschermen tegen verontreiniging. Dat blijft immers de voornaamste taak van Grondbank.” ➤

Bij het opmaken van de fasering van een project wordt veel te weinig rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de grond, terwijl dat toch wel behoorlijk wat problemen en conflicten kan vermijden,” weet Andy Heurckmans.

| 33


www.nynas.com

Voor de moeilijkste uitdagingen

ADVERTENTIE 14980106_Nynas

Praat met ons over Nynas Endura Wanneer je uitgedaagd wordt om asfalt te ontwerpen die de meest veeleisende omstandigheden kan doorstaan breng die uitdaging dan bij ons. We zullen u tonen hoe we onze Nynas Endura, een premium bindmiddel, doorheen gans Europa hebben toegepast en zullen de juiste oplossing vinden voor uw uitdaging. Wil je hierover meer te weten komen? Bezoek www.nynas.com/endura DOKKEN

VLIEGVELDEN

CIRCUITS

ELK GEBIED MET ZWAAR VERKEER


INTERVIEW | Grondbank vzw

VOLWAARDIG KLANKBORD Enerzijds controleren, anderzijds ondersteunen: het lijkt een moeilijke spreidstand. Toch is die ondersteunende rol een logisch gevolg van de expertise die Grondbank als controle-instantie heeft opgebouwd. “Aangezien we doorheen de jaren tal van projecten vanaf de eerste rij hebben kunnen opvolgen, kennen we ook de bestaande knelpunten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwaardig klankbord voor opdrachtgevers, aannemers en studiebureaus en kunnen we dankzij onze praktisch georiënteerde expertise snel oplossingen aanreiken voor eventuele problemen. Zo komt het weleens voor dat aannemers – ondanks een grondig vooronderzoek – toch nog een oude stookolietank of gedumpt asbest in de bodem aantreffen. In dat geval kunnen ze bij onze Cel Ondersteuning terecht, die momenteel ook werkt aan een stappenplan voor de asbestproblematiek. Voorts hebben we al nota's geschreven voor de wegenbouw, bodemsaneringsdeskundigen, studiebureaus die grondverzet moeten vertalen in besteksposten, ... En natuurlijk organiseren we eveneens informatiesessies en workshops.” Grondverzet volgens de regels van de

“Gronden zouden meer gesaneerd moeten worden in functie van het uit te voeren grondverzet.” kunst is in de praktijk echter niet altijd even evident. Zeker in stedelijke gebieden bevatten gronden soms verschillende types vervuiling. “Vandaar dat we soms al naar de startvergadering van bepaalde projecten gaan, zodat we met aannemers kunnen overleggen hoe de grondwerken exact zullen worden uitgevoerd: waar begin je eerst te graven, welk gebouw wordt eerst gezet, ...? Wij proberen de resultaten van het technisch verslag van de bodemsaneringsdeskundige te enten op de praktijk. Bij het opmaken van de fasering wordt immers veel te weinig rekening gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de grond, terwijl dat toch wel behoorlijk wat problemen en conflicten kan vermijden. Zit je bijvoorbeeld met 1000 m3 propere en 1000 m³ licht aangereikte grond, dan zal de opdrachtgever er de voorkeur aan geven om de licht aangereikte grond zo veel mogelijk te hergebruiken. Zo spaart hij namelijk heel wat kosten. Maar dat is slechts mogelijk als de volgorde van uitgraving effectief toelaat om de licht verontreinigde grond nog te hergebruiken. Toch zien we dat opdrachtgevers, studiebureaus en aannemers deze denkoefening niet altijd maken.”

Andy Heurckmans: “Dé uitdaging voor de sector bestaat erin uitgegraven bodem meer in te zetten in hoogwaardige toepassing waarvoor vandaag primaire delfstoffen worden gebruikt.”

NOOD AAN BETROKKENHEID Aangezien gereglementeerd grondverzet nog maar tien jaar bestaat, is er uiteraard nog heel wat ruimte voor verbetering. Denk maar aan het aanvragen van bodembeheerrapporten, een elementaire stap die op sommige werven helaas nog steeds overgeslagen wordt. Hoewel het aantal aanvragen de laatste jaren enorm gestegen is (mede dankzij het feit dat opdrachtgevers er hun facturatie aan koppelen), pleit Grondbank in dit verband voor meer betrokkenheid van de verschillende actoren in de sector. “We willen de verschillende betrokken partijen – en dan vooral opdrachtgevers en studiebureaus – nog meer betrekken in het grondverzet en de traceerbaarheid van de afgegraven gronden. Binnen de grondverzetssector werkt men soms nog te veel op een eiland,” aldus Andy Heurckmans. “We zijn eveneens vragende partij om zelf meer betrokken te worden, zodat we grondverzet eindelijk kunnen beginnen kaderen in een breder geheel. Ik licht toe: in Vlaanderen wordt er uit plaatsgebrek steeds meer gebouwd op historisch verontreinigde sites. Zulke gronden moeten dus gesaneerd worden, en dat gebeurt nog vaak zonder dat er rekening gehouden wordt met het uit te voeren grondverzet. Situaties waarbij een projectontwikkelaar een kelder wil graven en toch nog verontreiniging tegenkomt in zijn nochtans gesaneerde grond, komen nog te vaak voor. Er is met andere woorden nood aan een gemeenschappelijke aanpak, zodat men kan saneren in functie van het grondverzet. We hebben hiertoe een oproep gelanceerd op het Bodemcongres en overleggen inmiddels ook al met OVAM.”

FUNCTIONEEL HERGEBRUIK Toch is er wat grondverzet betreft de laatste jaren sprake van een heuse mentaliteitswijziging, niet zozeer inzake het naleven van de regels (wat het gros van de actoren vlekkeloos doet), maar wel qua inzet van de afgegraven grond. “Waar men afgegraven grond tien jaar geleden gemakkelijkheidshalve naar groeves transporteerde en putten op werven vulde met nieuw ontginningszand, hergebruikt men afgegraven grond tegenwoordig meer en meer op de werf zelf. Afgegraven grond wordt ook veel minder gestort: zandige varianten komen bijvoorbeeld meer en meer terecht in betoncentrales, waar ze verwerkt worden in nieuwe primaire bouwstoffen.” Maar alles kan beter, ook bijvoorbeeld de classificatie van gronden. Daarin ontbreken immers nog een aantal bouwtechnische parameters, waardoor aannemers niet meteen weten of ze een bepaalde grond wel functioneel zullen kunnen inzetten. “Een aannemer weet in feite enkel of een grond vuil of proper is, terwijl gegevens zoals het type grond of de korrelgrootteverdeling erg belangrijk kunnen zijn om te bepalen of een grond al dan niet geschikt is voor een bepaalde toepassing. Dé uitdaging voor de sector bestaat erin uitgegraven bodem meer in te zetten in hoogwaardige toepassing waarvoor vandaag primaire delfstoffen worden gebruikt. Vandaag worden namelijk nog veel primaire delfstoffen ingevoerd vanuit het buitenland om in die behoefte te kunnen voorzien. We zijn dan ook samen met opdrachtgevers en aannemers aan het bekijken welke nuttige informatie minimaal voorhanden zou moeten zijn om grondoverschotten hoogwaardig te kunnen blijven inzetten. Kortom: onze relatief jonge grondverzetssector doet het bijlange niet slecht, maar het blijft voortdurend zoeken naar optimalisering.” ❚

| 35


ANTWERPEN | Nyfoam 85

Tekst: Tim Janssens

Verontreinigde bodem van havensite ter plaatse omgetoverd in nieuwe fundering Vlaanderen telt heel wat verontreinigde gronden die smeken om een nieuwe invulling. Maar voor dit kan gebeuren, moeten ze doorgaans eerst worden afgegraven en/of gesaneerd, een kostelijke en tijdrovende bezigheid. Dankzij Nyfoam 85, een speciaal bitumen met schuimeigenschappen dat in staat is om verontreinigde funderingsmaterialen te binden tot een nieuwe, stabiele fundering, wordt deze stap in bepaalde gevallen overbodig. De vele voordelen van dit procedé werden door het Nederlandse BEL Wegenbouwservice geïllustreerd op een voormalig overslagterrein in de Antwerpse haven. 45000 TON VERONTREINIGING Omgaan met grondverontreiniging is een van de belangrijkste uitdagingen voor de bouw- en infrastructuursector. Er wordt dan ook volop gezocht naar technieken om mogelijke verontreinigingen snel en efficiënt weg te werken. De ondergrond van de site in de Antwerpse haven die door BEL Wegenbouwservice opgeknapt werd, bevatte resten van kolen en ertsen. Om er een nieuwe

De nieuwe Nyfoam 85-fundering bouwt zo snel voldoende stijfheid op dat ze onmiddellijk door zwaar verkeer kan worden bereden en dat de dikte van de bovenliggende warmasfaltlaag met dertig procent kan worden verminderd.

36 |

tankterminal voor de opslag van aardolieproducten te kunnen bouwen, moesten die resten dus eerst behandeld worden. In totaal ging het om 45.000 ton verontreinigd funderingsmateriaal, een klus die volgens de normale gang van zaken heel wat tijd en geld zou kosten. De ondergrond stabiliseren met cement bleek door de aanwezige vervuiling ook geen oplossing. Er werd dan ook gezocht naar een oplossing om het ter plaatse te

kunnen verwerken tot een nieuwe fundering. Na een rondje informeren kwam BEL Wegenbouwservice uit bij de firma Nynas, die het ideale product in huis bleek te hebben. In plaats van de vervuilde funderingsmaterialen af te voeren, te storten en te vervangen door nieuwe elementen, gebruikte BEL Nyfoam 85 om de verontreinigde funderingsmaterialen om te toveren in een nieuwe, stabiele fundering.


ANTWERPEN | Nyfoam 85

Een WR 2500-freesmachine, gekoppeld aan een bitumentruck.

VAN AFVAL TOT KWALITATIEF BOUWMATERIAAL Nyfoam 85 is een speciaal bitumen dat via vermenging met water schuim wordt en zo gaat fungeren als een uitstekend bindmiddel. Dankzij de schuimreactie kan het op zijn beurt efficiënt vermengd worden met de aanwezige afvalmaterialen in de ondergrond. Na een tijd breekt de schuimlaag en wordt er klevend bitumen afgezet rond de afvaldeeltjes, die zo als het ware omhuld worden door een nieuwe, propere laag. Tot slot hardt het bitumen uit, wat automatisch resulteert in een stevige, maar flexibele, stabiele fundering met beperkt uitlogingsgedrag. Het product is uitermate

voor uitloging, kan Nyfoam 85 worden toegepast in waterrijke (overstroom)gebieden en bestaat er veel minder kans op verontreiniging van het bodem- of oppervlaktewater. Hoewel de techniek in Nederland meer en meer ingang vindt, staat hij in België nog in zijn kinderschoenen. Aangezien hij (nog) niet is opgenomen in het Standaardbestek 250, kan hij momenteel immers alleen worden toegepast op privéterreinen. Nu het project in de Antwerpse haven heeft aangetoond dat Nyfoam 85 een ideale manier is om verontreinigde gronden opnieuw in omloop te brengen, lijkt het echter een kwestie van tijd vooraleer de techniek ook in ons land definitief doorbreekt. ❚

“Bitumenschuimmengsel zet vervuilde ondergrond om in stabiele, draagkrachtige fundering”

De vervuilde ondergrond van een voormalig overslagterrein in de Antwerpse haven werd via vermenging met het Nyfoam 85-schuimbitumen omgevormd tot een stabiele, draagkrachtige fundering.

geschikt voor ondergronden die metaalslakken, teerhoudend asfalt of andere uitlogende verontreinigingen bevatten. Het 'in situ' toepassen van Nyfoam 85 en het hergebruiken van de bestaande (verontreinigde) ondergrond biedt enkele belangrijke voordelen. Aangezien het bestaande funderingsmateriaal niet moet worden afgevoerd en vervangen, leidt het tot een aanzienlijke transportkosten-, CO2- en afvalbesparing. Afvalmaterialen worden opgewaardeerd tot kwalitatieve bouwstoffen. De nieuwe fundering bouwt bovendien zo snel voldoende stijfheid op dat ze onmiddellijk door zwaar verkeer kan worden bereden en dat de dikte van de bovenliggende warmasfaltlaag met dertig procent kan worden verminderd. Doordat de uiteindelijke substantie quasi ongevoelig is Het 'in situ' toepassen van Nyfoam 85 en het hergebruiken van de bestaande (verontreinigde) ondergrond biedt enkele belangrijke voordelen. Afvalmaterialen worden opgewaardeerd tot kwalitatieve bouwstoffen. | 37


VERHUUR EN VERKOOP VAN RIJPLATEN EN SCHOTTEN Stalen rijplaten 5000x1000x10mm 5000x1500x10 of 15mm

Stalenrijplaten.be Schrijnwerkerslaan 5 Industriezone De Zaat B-9140 Temse

Kunststof rijplaten Draglineschotten Lengtes van 5000 tot 7000mm Diktes van 70 tot 200mm

Tel. 03/710 5000 Fax 03/710 5001 info@stalenrijplaten.be www.stalenrijplaten.be


BREE | Lijnafwatering

Perfect geassembleerde lijnafwatering voor tennisacademie Kim Clijsters Het voormalige tenniscentrum De Boneput in Bree ondergaat momenteel een grondige metamorfose. Het complex werd onlangs omgedoopt tot de ‘Kim Clijsters Sports & Health Club’ en belooft het nieuwe tennismekka in België en Europa te worden. Een van de elementen die op constructief vlak in het oog springt, is de perfect geassembleerde lijnafwatering voor het terras. RENOVATIE EN UITBREIDING Toen tennisster Kim Clijsters zich engageerde voor de realisatie van de Kim Clijsters Sports & Health Club had ze een duidelijke visie voor ogen: een tennisacademie waar jonge Belgische en internationale talenten worden klaargestoomd voor een profcarrière. De nadruk zal er komen te liggen op fitness, conditietraining en professioneel tennisadvies. Om dit te realiseren diende de bestaande, totaal verouderde Boneput te worden omgebouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel sport- en tennismekka. De werken gingen in 2012 van start onder leiding van aannemer Mathieu Gijbels uit Opglabbeek. Aangezien het tenniscentrum open moest blijven, werden ze opgedeeld in twee fases. De eerste fase omvatte de renovatie van de voorzijde van het complex, met de bouw van het Energy Lab, onthaalruimtes, kantoren, fitness-, yoga-, pilates- en revalidatieruimtes. In mei vorig jaar volgde de tweede fase: de bouw van een nieuwe cafetaria met prachtig uitzicht op de buitenterreinen, grote terrassen en vergaderzalen voor verenigingen en bedrijven.

In de Kim Clijsters Sports & Health Club worden vanaf binnenkort jonge Belgische en internationale tennistalenten klaargestoomd voor een profcarrière.

GOTEN EN VETAFSCHEIDER Voor de afwatering van het terras deed Mathieu Gijbels een beroep op de expertise van Collinet. “We werden aangesproken door Mathieu Gijbels om perfect geassembleerde inoxgoten voor het nieuwe terras te leveren,”.vertelt Jean-Marie Dewalleff. “Geen sinecure als je weet dat de goten over een afstand van 35 meter volledig waterdicht moesten zijn. Gelukkig hebben we een goed uitgerust atelier waar we dergelijke zaken perfect kunnen realiseren.” Collinet leverde in totaal 55 meter RVS-goten. “Daarvan diende 35 meter in één stuk in ons atelier te worden geassembleerd. Eens ter plaatse, werden de goten dan afgelast om 100 procent waterdicht te zijn. Daarnaast bestelde men een vetafscheider voor de keuken van het sportcomplex, iets wat we bij Collinet ook produceren We hebben een ruimte expertise in het op maat maken van goten en sifons, PE- en HDPE-producten, maar ook olie- en vetafscheiders, dubbelwandige mazouttanks en stockagetanks tot 100.000 liter. Mathieu Gijbels was bij ons dus aan het juiste adres!” ❚ De perfect geassembleerde inoxgoten voor het nieuwe terras van de Kim Clijsters Sports & Health Club. | 39


Op bezoek

EEN DAG ACHTER DE SCHERMEN BIJ RITCHIE BROS IN MOERDIJK

‘KENNIS INTERNATIONALE MARKT ALS BASIS VOOR VERKOOP ZONDER UITZONDERING’ Al meer dan vijftig jaar vindt bijna wekelijks ergens op de wereld wel een veiling plaats waar grondverzetmaterieel, trucks, graafmachines, hijskranen en dergelijke worden verhandeld. In Nederland vindt dit plaats in Moerdijk, bij het internationaal opererende Ritchie Bros Auctioneers. De redactie van Bouwmat liep een dag mee en kon zowaar de zogenoemde Bidcatchers van dichtbij aan het werk zien. Conclusie: alles wordt verkocht.

Precies dat laatste aspect is interessant voor zowel de verkopers als de uit vele landen aanwezige inkopers. En dat laatste is geen understatement. Op de grote parkeerplaats – direct gelegen naast het terrein net buiten Moerdijk – ziet de rondkijkende bezoeker niet alleen kentekenplaten van de landen rond Nederland heen, maar ook die vanuit Frankrijk, Engeland, Polen, Oostenrijk en zelfs Servië. In de zaal zélf, waar wordt geboden, zijn het met name de Chinezen en Indiërs die voor de handel komen. Kortom, Moerdijk heeft zich goed gepositioneerd als The Place To Be, de plek waar groot ijzer in klinkende cash kan worden omgezet. De procedures zijn eenvoudig. Bedrijven die hun eigen materieel ter verkoop willen aanbieden, nemen contact op met Ritchie Bros, waarna ze ervoor zorgen dat alles naar het

40 |

terrein in Moerdijk wordt vervoerd. Daar kan Ritchie Bros overigens bij ondersteunen; vele transportbedrijven zijn verbonden aan de veiling, waardoor er nieuwe efficiency ontstaat door mogelijke combinaties van transport met andere aanbieders.

KLINKENDE CASH De redenen om materieel te verkopen zijn overigens net zo legitiem als divers: een machine kan weliswaar al economisch afgeschreven zijn, maar technisch nog perfect in orde zijn. Ook kan het aanwezige materieel bij de bedrijven overcapaciteit hebben veroorzaakt. Ooit zijn de machines immers ingekocht, maar door de economische crisis blijven ze ongebruikt. Logisch dus dat deze bedrijven kiezen voor verkoop. Een Spaanse ondernemer heeft op dit moment namelijk relatief weinig werk, terwijl het elders

op de wereld nog wél lekker loopt. Ritchie Bros. kan in die zin zelfs ook gezien worden als informatiemakelaar. Vraag en aanbod worden op basis van behoeften in de markt bij elkaar gebracht. Die behoeften verschillen overal in de wereld en omdat Ritchie Bros. internationaal opereert, is de kennis intrinsiek aanwezig om de klant ook goed te adviseren waar het materieel het beste in de verkoop kan worden gebracht. Dat hoeft dus niet altijd Moerdijk te zijn. Dat kan dus ook een veiling in Australië of Canada zijn. De markt bepaalt uiteindelijk de definitieve prijs waarvoor het materieel wordt verhandeld. Daarnaast zijn er verhuurbedrijven die hun fleet willen verkopen. Er is dus per definitie ook sprake van goed onderhouden materieel. Overigens wordt er ook materieel verkocht van bedrijven die failliet zijn gegaan. Toch blijkt dit percentage van het totale aanbod niet zo heel erg hoog.

BIEDERNUMMER De kopers kunnen – eventueel begeleid door eigen technische inspecteurs – van tevoren het materieel bekijken en inspecteren. Er zijn


Op bezoek

daartoe Kijkdagen, waarop over het immense terrein kan worden gewandeld. Elk ‘item’ heeft een eigen nummer. De nummers worden dan op chronologische volgorde verkocht. Potentiële kopers dienen zich wel eerst van tevoren te registreren. Nieuw geregistreerde bedrijven dienen een borg te betalen. Elke koper ontvangt dan een eigen uniek biedernummer. Overigens hoeft men niet ‘fysiek’ aanwezig te zijn op het terrein in Moerdijk omdat men ook online kan bieden. Dat gebeurt letterlijk vanuit het horecagedeelte, waar de kopers – mede ook door middel van uitstekende WIFI - gewoon met de zaal meebieden. Spannend! De aanvangsprijs wordt bepaald door de veilingmeester. Deze doet een inschatting van wat het materieel waard is. Omdat Ritchie Bros internationaal opereert, blijkt dat deze inschatting over het algemeen een goede is. Er is geen sprake van minimumbiedingen, alles wordt uiteindelijk verkocht. ➤

De Bidcatcher stimuleert de verkopen.

De bieders in de zaal kijken geconcentreerd toe.

| 41


Openbare veiling zonder voorbehoud

Veilinglocatie

27 & 28 februari | 8:30

U bent al vanaf 24 februari welkom op het veilingterrein om de machines te bekijken en te testen die tijdens de veiling verkocht zullen worden.

Moerdijk, Nederland

Mark S. Clarkelaan 21, Haven M530, Haven van Moerdijk, 4761 RK Zevenbergen, Nederland Tel: +31.168.392.200 I www.rbauction.com

2008 KOMATSU PC340NLC-8 1 / 2 – CATERPILLAR D9L

8 – 2008 & 4 – 2009 VOLVO A40E 6x6

CATERPILLAR 970F

2012 TEREX J1160

2 – GROVE AT635E

2006 VOEGELE S1603-2

MERCEDES-BENZ ACTROS 4146 8x4 w/ FAYMONVILLE MEGA Z-3HV-AT

UNUSED – 2008 & 1 / 2 – 2007 PRAKLA-BAUER RB8R

U wilt kopen, verkopen of meer informatie?

Daniel Gómez | +32.474.575.366 | dgomez@rbauction.com

NIEUW DISTRIBUTIESTATION VOOR POEDERKOOLVLIEGAS OP MOERDIJK OPERATIONEEL  Optimale logistieke faciliteiten  Constante productkwaliteit  KOMO en BENOR gecertificeerd  Reduceer uw bindmiddelkosten

info@vliegasunie.nl www.vliegasunie.nl Vliegasunie BV • Belle van Zuylenlaan 3 • 4105 JX Culemborg Nederland telefoon: + 31 (0)345 50 99 88 • fax: + 31 (0)345 50 99 80

Vliegasunie.indd 1

13-11-13 11:15


Op bezoek Het te koop staande materieel wordt getoond.

Zodra de veilingmeester de bieding start, is het woord aan de zaal. In principe wordt al het rijdende materieel – wielladers, graafmachines en dump trucks - voorgereden. Kranen worden verkocht via de Virtual Ramp, een projectiescherm. De verkoop gaat in een hoog tempo. Het duurt gemiddeld vijftig seconden voordat een item van eigenaar is verwisseld. De Bidcatchers zijn natuurlijk degenen die het bieden op gang houden en de zaal stimuleren om te bieden. Aan het einde van de dag ontvangen de succesvolle hoogste bieders een inkoopoverzicht. Binnen drie weken moeten de gekochte items worden betaald. De kopers zijn zelf verantwoor-

delijk voor het ophalen van het gekochte materieel, maar ook hier geldt dat er meteen na de feitelijke inkoop in de zaal zaken kunnen worden gedaan kunnen worden met de op het terrein gevestigde transportbedrijven. Het terrein en de veiling zijn overigens vrij toegankelijk. In die zin is het dus een aanrader om – voordat men overweegt aan de handel mee te doen – eens te komen kijken. De zich oriënterende bezoeker zal dan ook aan het slot van het bezoek een heldere conclusie trekken: ‘Alles wordt verkocht’. De eerstvolgende veiling in Moerdijk vindt plaats op 27 en 28 februari 2014. Kijk op www. rbauction.com ❚

Het terrein waar alle machines te vinden zijn.

| 43


Dag van de Openbare Ruimte

Tekst: Tim Janssens

Zeer divers publiek op succesvolle Dag van de Openbare Ruimte Woensdag 5 en donderdag 6 februari stonden al enkele maanden met stip genoteerd in de agenda's van beleidsvoerders en professionals die nauw betrokken zijn bij publieke ruimte en mobiliteit. Dit bleek uit de meer dan behoorlijke opkomst op de Dag van de Openbare Ruimte, die voor het eerst samen met de Dag van Verkeer & Mobiliteit werd georganiseerd. Een goede zet, zo bleek, want meer dan ooit vonden Vlamingen, Walen, Brusselaars en Nederlanders hun gading in het ruime aanbod dat de exposanten hen gedurende de tweedaagse presenteerden. VAN KLEINSCHALIGE BEURS TOT TOPEVENEMENT Het was al de tiende keer dat de Dag van de Openbare Ruimte werd georganiseerd. De tweedaagse beurs is een initiatief van ExpoProof, dat naar goede traditie uitpakte met een boeiende mix van de meest actuele product-, diensten- en sectorinformatie. De Dag van de Openbare Ruimte is bestemd

44 |

voor beleidsvoerders en ambtenaren van lokale en regionale overheden en professionals uit sectoren die betrekking hebben op publieke ruimte. Doordat ze al voor de derde keer plaatsvond in Brussels Expo, heeft de beurs stilaan een vaste plaats in de agenda’s veroverd. Ook deze editie vonden niet alleen veel Vlamingen, maar ook heel wat Nederlanders en Franstaligen hun weg


Dag van de Openbare Ruimte

Voor het eerst vond het uitgebreide lezingenprogramma op de Dag van de Openbare Ruimte plaats in de vorm van een volwaardig congres, het zogenaamde Congres Publieke Ruimte.

Verlichting, bestrating en straatmeubilair was er in alle kleuren en vormen. Op een bepaalde stand nam het straatmeubilair zelfs de vorm van buitenfitnesstoestellen aan.

opdrachtgevers lijkt het me een enorm nuttig event, want door de veelheid aan exposanten mag je er toch van uitgaan dat quasi alle belangrijke nieuwigheden hier te vinden zijn. Op De Dag van de Openbare Ruimte zie je met andere woorden wat er allemaal mogelijk is. Bovendien kan je hier op een fijne, informele manier waardevolle contacten leggen. Veel meer dan op andere gelegenheden komen we rechtstreeks in contact met potentiële klanten, aan wie we onze innovaties uitgebreid kunnen voorstellen. Door te peilen naar hun noden komen we te weten wat ze eventueel missen in ons aanbod: bijzonder kostbare informatie die we maximaal zullen trachten te verwerken in onze toekomstige R&D-activiteiten.”

CROSS-OVER MET MOBILITEIT naar de Heizel. “In totaal mochten we zo’n 2.700 bezoekers ontvangen, een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar,” aldus Marc De Winter van beursorganisator ExpoProof. De unieke locatie is met andere woorden een grote troef, net als het stijlvolle kader waarin de beurs plaatsvindt. Net als de voorbije jaren deden de exposanten immers hun best om in het oog te springen met een ravissante, innovatieve of gezellige stand en droegen ze op die manier bij aan de gemoedelijke sfeer in Paleis 3. Dit alles maakt dat de ooit zo kleinschalige Dag van de Openbare Ruimte is uitgegroeid tot een volwassen, tweedaags topevenement. “Als je enigszins te maken hebt met publieke ruimte, kan je hier echt niet ontbreken,” hoorden we onder meer op de stand van Stradus Aqua en Marshalls. “Zeker voor

Opvallend wapenfeit dit jaar was dat de Dag van de Openbare Ruimte gelijktijdig plaatsvond met de Dag van Verkeer & Mobiliteit, een meesterzet die ervoor zorgde dat beide beurzen een surplus aan bezoekers over de vloer kregen. “Oorspronkelijk kwam ik de nieuwigheden inzake signalisatie bekijken, maar nu ben ik toch ook eens langsgegaan bij een aantal exposanten om te bekijken wat de nieuwste trends inzake bestrating en straatmeubilair zijn,” vernamen we bijvoorbeeld van een lokale politieagent. Een antwoord dat alles zegt over de steeds intensievere kruisbestuiving tussen mobiliteit en openbare ruimte. Geïntegreerde infrastructuurprojecten die doordachte mobiliteitsoplossingen koppelen aan verfraaiing van het straatbeeld worden steeds meer de norm. “Verkeer is net zo’n belangrijke sector binnen openbare ruimte als verlichting, straatmeubilair of bestrating. een van de belangrijkste segmenten in de openbare ruimte,” meent Marc De Winter (ExpoProof). ➤

| 45


Dag van de Openbare Ruimte

De Prijs Publieke Ruimte 2014 ging naar RivierPark Maasvallei in Limburg, een realisatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

“Hoe we steden en gemeenten bereikbaar kunnen houden, is een van de meest pertinente vragen die we ons moeten stellen. Wie slim ingerichte publieke ruimte zegt, zegt met andere woorden ook een verbeterde verkeersdoorstroming, veilige wegen en scheiding van sterke en zwakke weggebruikers.” Een thema dat in dit verband – samen met duurzame mobiliteit en veiligheid – alomtegenwoordig was op de Dag van de Openbare Ruimte, is

ma plaats in de vorm van een volwaardig congres, het zogenaamde Congres Publieke Ruimte. Steunpunt Straten nam de organisatie op zich en zorgde voor een leerrijke, praktisch georiënteerde invulling. Op woensdag was er de themadag ‘Ruimte voor Gezondheid’, die volledig in het teken stond van de onmiskenbare relatie tussen publieke ruimte en gezondheid. In de plenaire voormiddagsessie zorgde een panel van keynote speakers voor een goed ge-

“Boeiende mix van product-, dienstenen sectorinformatie spreekt meer dan drieduizend bezoekers aan” ‘groen’. Sommige exposanten slaagden erin heelder bomen of struiken in hun stand te integreren. Andere functioneel-esthetische accenten waren de vele ledverlichtingstoepassingen, bestrating in alle kleuren en vormen en intrigerend straatmeubilair dat op een bepaalde stand zelfs de vorm van buitenfitnesstoestellen aannam.

CONGRES PUBLIEKE RUIMTE De Dag van de Openbare Ruimte bood zijn bezoekers tot slot ook een boeiend randprogramma. Voor het eerst vond het uitgebreide lezingenprogram-

46 |

De winnaars van de Prijs Publieke Ruimte 2014.


Dag van de Openbare Ruimte

aan het drukke Madouplein, maar een jaar geleden afgevoerd werd door de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. De verkiezing van Walking Madou mag dan ook gerust als een statement gezien worden: goed ingerichte, gezonde publieke ruimte is een waardevol goed dat – zeker in drukke, stedelijke omgevingen – een enorme meerwaarde kan betekenen. Het zou zomaar de slogan van de Dag van de Openbare Ruimte kunnen zijn… ❚

Net als de voorbije jaren deden de exposanten immers hun best om in het oog te springen met een ravissante, innovatieve of gezellige stand en droegen ze op die manier bij aan de gemoedelijke sfeer in Paleis 3.

“In totaal mochten we zo’n 2.700 bezoekers ontvangen, een stijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar,” aldus Marc De Winter van beursorganisator ExpoProof.

stoffeerde inleiding (Lieselotte Wackenier van Departement LNE, Werner De Wael van Gezonde Gemeente, …), in de namiddagsessies gingen een aantal andere sprekers verder in op enkele onderwerpen die in de voormiddag al aan bod kwamen (burgemeester van Deinze Jan Vermeulen, Cristophe Cousaert van Departement WVG, …). Op donderdag konden bezoekers dan weer een hele reeks interessante praktijksessies rond onder meer Groen, Licht, Verkeer en mobiliteit, Planning en ontwerp en Water en verhardingen bijwonen.

Opvallend wapenfeit dit jaar was dat de Dag van de Openbare Ruimte gelijktijdig plaatsvond met de Dag van Verkeer & Mobiliteit, een meesterzet die ervoor zorgde dat beide beurzen een surplus aan bezoekers over de vloer kregen.

Kers op de taart waren de uitreikingen van de prijs Publieke Ruimte en de ]pyblik[ Prijs, twee onderscheidingen die kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten in de bloemetjes zetten. De Prijs Publieke Ruimte 2014 ging naar RivierPark Maasvallei in Limburg, een realisatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Vooral het feit dat het project het resultaat is van een creatieve samenwerking gaf voor de jury de doorslag. “Vijf Maaslandse gemeenten voeren samen veelal kleinschalige ingrepen uit, die tot een samenhangend geheel op regionaal niveau leiden. Het toepassen van een huisstijl op regionale schaal versterkt de identiteit van het landschap zelfs over de landsgrenzen heen. Dat is bijzonder sterk. Het project is een trendsetter en heeft in alle opzichten een hoge maatschappelijke relevantie,” luidde het lovende verdict. Anderzijds was er de eerste uitreiking van de ]pyblik[ Prijs, een award voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een ware cultuur van de publieke ruimte in Brussel. De eerste ]pyblik[ Prijs kreeg meteen een opvallende winnaar. Het was namelijk Walking Madou dat met de hoofdprijs aan de haal ging, een project dat ijverde voor een aantrekkelijke voetgangerszone

Het thema ‘groen’ was alomtegenwoordig op de Dag van de Openbare Ruimte. Sommige exposanten slaagden erin heelder bomen of struiken in hun stand te integreren.

| 47


SLAGVAARDIGE SPELER MET EEN STERK SPECIALISME

Fundamenteel in funderingstechnieken Jetmix BV is een inventieve en zorgvuldige partner voor uw bouwproces en sterk verankerd in de markt. Wij zijn actief in het ontwerpen en uitvoeren van een breed scala aan verankerings- en ankerpaalsystemen. ■ Groutankers met strengen P1 en P2 ■ Groutankers met (GEWI)-staven ■ Groutinjectie-ankers

■ Groutinjectie-ankerpalen ■ GEWI-ankerpalen ■ Verwijderen van verankeringen

Oudsas 11 | Postbus 25 | 4250 DA WERKENDAM (NL) T +31 – 183 50 56 66 | F +31 – 183 50 05 25 | E info@jetmix.nl | I www.jetmix.nl


BEDRIJFSREPORTAGE | Maris Natuursteen

tekst: Roxane Heeren

MARIS NATUURSTEEN:

EEN KEI IN NATUURSTEEN Steden en gemeenten maken de laatste jaren steeds meer gebruik van natuursteen in de (her)aanleg van hun kernen. De kans is daarbij groot dat u - waarschijnlijk zonder het te weten – regelmatig over een plein of straat loopt, die is aangelegd door de teams van Maris Natuursteen. De lijst met projecten die het bedrijf uitvoerde in de openbare ruimte is indrukwekkend en wordt steeds langer. In de vorige nummers van GWW zagen we enkele van hun recente realisaties in Deurne en Mechelen, en er staan nog een hele reeks stedelijke projecten op stapel. Tijd om het bedrijf zelf eens van naderbij te bekijken. 30 JAAR JONG Het verhaal van Maris Natuursteen begon in 1985 toen Jos Maris samen met zoon Peter een bedrijf voor de verkoop en plaatsing van natuursteen oprichtte. De sterke groei van het bedrijf bracht steeds grotere projecten - met eigen plaatsingsteams – en een diversifiëring van de activiteiten. Een eerste mijlpaal daarbij was de verhuis van Itegem naar een ruimere site in Heist-op-denBerg, een tweede de opsplitsing in twee aparte bedrijven met eigen activiteiten: Jos Maris en Maris Natuursteen. Samen staan ze in voor import, recuperatie,

verkoop en plaatsing van diverse soorten natuursteen, zowel op de openbare als de particuliere markt. Maris behoort ondertussen tot de Belgische top, maar ondanks het succes en de contacten met verre landen blijft het een echt familiebedrijf, stevig verankerd in Vlaamse bodem. Peter Maris: “Vertrouwen, kwaliteit en service zijn voor ons geen loze woorden. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, zodat onze klanten tevreden kunnen zijn met het resultaat. We worden dan ook graag zo vroeg mogelijk betrokken bij nieuwe projecten, zodat de klant maximaal kan profiteren van onze bijna drie decennia ervaring. Ook het feit dat wij

zowel kunnen leveren als plaatsen brengt hem veel voordelen, zoals flexibiliteit en tijdswinst.”

NAAR AZIË EN TERUG Sinds zo'n vijftien jaar was er een enorme vraag naar Aziatische natuursteen, maar het tij is stilaan aan het keren. “Door onstabiele wisselkoersen en de stijgende transport- en materiaalkosten raakt Azië het prijsvoordeel kwijt,” vertelt Peter Maris. “In Europa zijn de prijzen dankzij de eenheidsmunt niet onderhevig aan koersschommelingen en bovendien zijn de levertermijnen veel korter. De interesse voor Europese materialen neemt duidelijk weer toe en wij spelen daarop in door ons leveranciersnetwerk hier uit te breiden.” ➤

"Maris Natuursteen maakte gebruik van verzaagde, gerecupereerde kassei bij de heraanleg van de dorpskern van thuishaven Itegem." | 49


VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

Verrijkt met ‘Interactieve Print’ Breng uw vaktijdschrift tot leven! Layar is een gratis app voor de smartphone en tablet, die het papier van ‘Grond/Weg/Waterbouw’ tot leven brengt. Met behulp van Layar worden advertenties en redactionele content interactief gemaakt. Als lezer slaat u de brug tussen print en de digitale wereld. Het enige dat u nodig heeft, is een smartphone of tablet met de Layar app. U scant met uw smartphone of tablet een pagina, waarna de Layar-app de clickable elementen toevoegt op de pagina zoals: Video’s, foto’s, tekst, e-mailadressen, telefoonnummers, social media sharebuttons, etc.

Wat heeft u nodig? Het vaktijdschrift Een smartphone of tablet De gratis Layar-app

Download de gratis layar app

VAKTIJDSCHRIFT OVE R INFRASTRUCTUUR ,

Interactieve Print

I

JAARGANG 3 NUMM ER 1 2014

RUIMTELIJKE INRICHT ING, CIVIELE- EN OPE NBARE WERKEN

INFRASTRUCTUUR, RUIM TELIJKE INRICHTIN

Even de gratis Layar app downloaden in de Apple Store of de Google Play Store.

G, CIVIELE- EN OPEN

Open nu de Layar app op uw smartphone of tablet.

BARE WERKEN

Klik op het scan-icoon onderaan in de zoekbalk van uw smartphone of tablet.

I WWW.GWW-BOUW .BE

Veel lees en kijkplezier!

FEBRUARI - MAAR T

VAKTIJDSCHRIFT OVER

Hoe werkt het:

Klik in het scherm, nu opent de digitale laag en kunt u op de buttons klikken.

I

bekijk de layar!

WWW .GW W-B OUW

Stap voor stap

Houd uw smartphone of tablet boven een van de ‘Layarpagina’s’, herkenbaar aan het blauwe logo.

Scan de pagina

SCAN WITH

1

ONDERTUNNELING N74 | DE PEN | INFR ACONGRES | NABE STUDIEDAG BEHEER SCHOUWING DAG VAN WEGEN | GRAS VAN DE OPENBARE BETONTEGELS | RWZI RUIMTE | GRONDBAN WULPEN | LIJNAFWAT K ERING TENNISACADEM IE KIM CLIJSTERS GWW BE 2014.ind

d 1

24-02-14 12:41

.BE


BEDRIJFSREPORTAGE | Maris Natuursteen

Maris Natuursteen importeert materialen uit Azië, maar blijft ook trouw aan onze Belgische en Europese steengroeven.

In heel wat steden en gemeenten wordt natuursteen gebruikt om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. (Foto: Nationalestraat in Antwerpen)

ECOLOGIE EN DUURZAAMHEID De terugkeer naar Belgische en Europese, zeg maar 'lokale' materialen, past ook in het kader van de duurzame gedachte. Zo kost transport over lange afstand veel energie, om maar één voorbeeld te noemen. Lokale productie zorgt daarentegen ook voor lokale werkgelegenheid, wat goed

Een team van plaatsers aan het werk in de Nationalestraat in Antwerpen.

is voor onze eigen economie. Recuperatie van materialen verkleint dan weer de afvalberg. Ook Maris Natuursteen draagt hier zijn steentje aan bij. Peter Maris: “Een mooi voorbeeld is de heraanleg van Itegem centrum. De bestaande kassei uit de rijweg wordt gerecupereerd, verzaagd en het bovenvlak gevlamd. Deze keien worden opnieuw als

bestrating gebruikt in de nieuwe voetpaden en rijweg. Onze plaatsingsploeg bestaat bovendien uit mensen uit de gemeente Itegem zelf. Economisch en ecologisch een topper! Door deze boodschap mee uit te dragen naar besturen en studiebureaus hopen we zo onze bijdrage te leveren aan het ecologisch verantwoord ondernemen.” ❚

| 51


VIJFTIG JAAR HOOGMARTENS WEGENBOUW

Tekst: Kevin Moens

Hoogmartens Wegenbouw viert gouden jubileum

Al vijftig jaar dag en nacht op (de) weg

De kans is groot dat u de afgelopen halve eeuw over een stukje asfalt gewandeld of gereden heeft - hetzij met de auto, hetzij met de fiets - dat aangelegd werd door Hoogmartens Wegenbouw. Kwaliteit en creativiteit waren en zijn nog steeds de rode draad doorheen het verhaal van het familiebedrijf in Opglabbeek, dat eind vorig jaar vijftig kaarsjes uitblies. “Voorts trachten we ons te onderscheiden op het vlak van innovatieve technieken. Daarbij blijven we flexibiliteit hoog in het vaandel dragen,” aldus Tom Hoogmartens, de jongste telg van de bestuursploeg. Dat de creatieve ondernemingsgezindheid in het bloed zit bij de drie generaties Hoogmartens, getuigt de rijk gevulde vijftigjarige geschiedenis van het bedrijf. De vaderlandse eer verdedigen was niet meteen weggelegd voor Jaak Hoogmartens. Hij verlaat het leger en zoekt zijn heil in het ondernemerschap. Mits wat financiële steun van moederlief schaft hij zich in 1963 zijn eerste vrachtwagen aan, toen nog ter waarde van 300.000 Belgische frank, en zet hij zijn eerste stappen in

52 |

de grondwerksector. In de jaren die daarop volgen voert Jaak bestrijkingen uit voor industriële spelers zoals ESSO en Fina.

DRIE GENERATIES In 1978 stapt zoon Stefan mee in de zaak, die vier jaar later de eerste koudfees naar België haalt. Die investering doet het bedrijf floreren en in ’86 verkast het naar het industrieterrein in Opglabbeek. In 1998 neemt Stefan het roer over van zijn vader

en twee jaar later voert hij een forse investering door van 1,3 miljoen euro. In 2006 staat Stefans zoon Tom aan de bedrijfspoort te kloppen en gaat hij aan de slag bij Hoogmartens Wegenbouw. In 2011 splitst het bedrijf zijn freeswerken af en ziet dochteronderneming Top-Off het levenslicht.

GROEIKRACHT “Tijdens de periode 2010-2012 hebben we een forse groei gekend,” vertelt Tom. “Voor de lokale

SCAN WITH


VIJFTIG JAAR HOOGMARTENS WEGENBOUW

“We blijven ons focussen op kwaliteit, creativiteit, flexibiliteit en innovatie: onze beproefde succesformule.”

verkiezingen van 2012 hebben we onze omzet weten te verdubbelen door heel wat overheidsopdrachten uit te voeren. Tot 2011 werkten we met één asfaltploeg. In dat jaar hebben we ook de volledige set machines vernieuwd. Een jaar later hebben we een tweede ploeg in het leven geroepen waarvoor we geïnvesteerd hebben in een grote asfaltmachine, tandemwalsen, een trekker-dieplader, twee getrokken diepladers en twee kleinere asfaltmachines voor fiets- en voetpaden. Voor de bestrijkingsploegen hebben we ook nog twee vrachtwagens en twee begrindingstoestellen aangeschaft.” En de cijfers liegen er niet om: in 2011 stond Hoogmartens garant voor een productie van 40 tot 50.000 ton, in 2012 was dat 110.000 ton.

INNOVATIE “Het afgelopen jaar is die groei ietwat gestagneerd, maar we hebben alle mensen, die we daarvoor hebben aangetrokken, weten aan boord te houden door ons te richten op de privésector en door meer in onderaanneming te werken,” stelt Tom. Nauwkeurig werken met zo weinig mogelijk materiaalverspilling is dan ook de boodschap volgens Tom. “We beschikken over een asfaltmachine met een op de millimeter nauwkeurige LPS-aansturing. De machinist kan zo uiterst nauwkeurig werken, en de projectleiders zijn te allen tijde op de hoogte van het verbruik en de productie.”

GEVULDE ORDERBOEK En dat die drang naar innovatie vruchten afwerpt, bewijzen zowel de voorbije als toekomstige pro-

50

jecten. “Het afgelopen jaar hebben we op de Euroterminal in Genk, een op- en overslagruimte voorzien van een nieuwe onder- en toplaag, goed voor 35.000 m2 verharding. Door nauwkeurigheid en efficiëntie wisten we er dagelijks de vooropgestelde productie te realiseren,’ licht Tom toe. “En op de terreinen van Bouwmaterialen Paesen in Houthalen-Helchteren zullen we dit jaar in totaal zo’n 45.000 m2 verharden. We kijken 2014 alleszins vol vertrouwen tegemoet. We blijven ons focussen op kwaliteit, creativiteit, flexibiliteit en innovatie: onze beproefde succesformule, die er wederom voor gezorgd heeft dat het orderboek voor 2014 al mooi gevuld is.” ❚ SCAN WITH

| 53


Het meest innovatieve freesbedrijf van België

NIEUW!

VANAF APRIL 2014 ZET TOP-OFF EEN REIKMACHINE IN DE VERHUUR MET ZWENKBARE BAND VOOR ZOWEL ASFALT ALS BETON.

Europark 2015 3530 Houthalen-Helchteren T 011/39 73 00 - F 011/39 73 01 E info@topoff.eu TdeuxR SA Rue De La Resistance 26 4681 Hermalle Sous Argenteau T 04/379 82 24 – F 04/374 85 08

WWW.TOPOFF.EU


AGIV | GIPOD

Tekst: Tim Janssens

GIPOD brengt hinder op Vlaamse wegen in kaart Op het GIPOD kunnen burgers voortaan op een zeer eenvoudige manier nagaan waar er wegenwerken, nutswerken, wielerwedstrijden, straatfeesten of andere manifestaties (zullen) plaatsvinden.

Voor wie snel zijn bestemming wil bereiken via de openbare weg, vormen omleidingen een grote bron van frustratie. Wegenwerken, nutswerken, wielerwedstrijden, straatfeesten, …: allen veroorzaken ze de nodige hinder en verrassen ze menig bestuurder of passagier. Om dit in de toekomst te kunnen vermijden, ontwikkelde AGIV het ‘GIPOD’, een uniek, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk webplatform waarop werkzaamheden, manifestaties en de bijhorende omleidingen ruim op voorhand worden aangekondigd. NUTTIGE INFORMATIE CENTRALISEREN Het letterwoord ‘GIPOD’ staat voor Generiek Informatieplatform Openbaar Domein. De handige webtool is het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) . Door zo veel mogelijk informatie over innames van het openbare

domein te centraliseren in het GIPOD, willen ze burgers snel en correct informeren over de hinder die hier eventueel mee gepaard gaat. “Niets zo vervelend als werken of manifestaties die het verkeer in de war brengen en bestuurders en passagiers onverwachts heel wat tijd doen verliezen,” weten ook Luc De Kock en Bart Coessens van het AGIV, de Vlaamse overheidsinstelling die instaat voor de ontwikkeling en de exploitatie van het GIPOD. “Vandaar dat er nood is aan een gebruiksvriendelijke webtool zoals het GIPOD, waarop nuttige

informatie ruim op voorhand gebundeld en gevisualiseerd kan worden. We mikken op een zeer breed publiek: inwoners, weggebruikers, politie, hulpdiensten, … Door in te zetten op de synergie tussen nuts- en vervoersmaatschappijen, beheerders, gemeenten en organisatoren willen we bovendien bijdragen aan een efficiënter beleid. Het GIPOD detecteert wanneer twee of meer activiteiten elkaar overlappen (zowel in tijd als in ruimte) en werkt op die manier het overleg tussen de betrokken partijen in de hand. ➤

| 55


BIM Freedom

Ingenieur? Aannemer? Bouw of Infra? BIM is het sleutelwoord voor conflictvrij bouwen! • Van constructie-model tot en met wapening • Veilig uw constructie berekenen en optimaliseren • Coherente buigstaten, hoeveelheden en tekeningen

“Delorge Business Park, Hasselt” Mathieu Gijbels

Iv-Infra b.v. “Fly-Over, Haarlem”

Ontdek meer van Scia, de projecten en BIM in ons gratis projectenboek

books.nemetschek-scia.com

Nemetschek Scia - Industrieweg 1007 - 3540 Herk-de-Stad - 013/551775 - info@scia-online.com - www.nemetschek-scia.com

Adv_GrondWegWaterbouw_022014.indd 1

2/6/2014 10:30:14 AM

specialist in freeswerken en borstelwerken - 24/24 SERVICE - KWALITEIT - NIEUWSTE MACHINES

HOLGO NV

EUROPARK 120 | 3620 LANAKEN T: +32 (0)89/72 10 95 | F: +32 (0)89/71 79 71 | E: info@holgo.be | W: www.holgo.be

14980132_Holgo.indd 1

NIEUW IN ONS GAMMA: fijnfreestrommel van 2m 25-02-14 10:42


AGIV | GIPOD

Het GIPOD heeft veel potentieel en biedt op lange termijn nog een heel aantal andere mogelijkheden. Denk maar aan de integratie met navigatiesoftware: GPS-toestellen die rekening houden met hinder of omleidingen op het gekozen traject. (Foto: Fietsbult)

“Laagdrempelig webplatform informeert bevolking over werkzaamheden, activiteiten op openbaar domein en eventuele omleidingen” Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat geplande nuts- en rioleringswerken gelijktijdig plaatsvinden, zodat de desbetreffende straat maar één keer moet worden afgesloten.”

HEEL WAT POTENTIEEL Een eerste cruciale voorwaarde voor het functioneren van de handige GIPOD-tool is het invoeren van informatie. Nuts- en vervoersmaatschappijen, beheerders en gemeenten kunnen hiervoor terecht op gipod.agiv.be, een webtoepassing waarop ze eveneens informatie omtrent andere werken of manifestaties op het openbare domein kunnen raadplegen. De informatie die ze delen wordt vervolgens gevisualiseerd op Geopunt (www.geopunt.be/hinder-in-kaart), de website die alle geografische informatie in Vlaanderen visueel weergeeft via een kaart. “Bezoekers kunnen er onder meer

zoeken op adres en gemeente, zodat ze snel te weten komen waar ze eventuele werken, manifestaties en omleidingen kunnen aantreffen,” verduidelijken Luc De Kock en Bart Coessens. “We geloven sterk in de kracht van het GIPOD. Dat beheerders binnenkort verplicht zullen zijn om de informatie omtrent hun projecten in te voeren, vinden we dan ook een erg goede zaak. Het GIPOD heeft veel potentieel en biedt op lange termijn nog een heel aantal andere mogelijkheden. Denk maar aan de integratie met navigatiesoftware: GPS-toestellen die rekening houden met hinder of omleidingen op het gekozen traject. Dat zal de mobiliteit en de leefbaarheid in Vlaanderen ongetwijfeld ten goede komen!” Meer informatie omtrent het GIPOD vindt u op www.agiv.be/producten/gipod ❚

| 57


Nieuwe hemelwaterverordening

Tekst: Tim Janssens

Nieuwe hemelwaterverordening van kracht Vlaanderen is sinds oudsher een regenrijke regio, maar heeft toch nog steeds de grootste moeite om efficiĂŤnt om te springen met regenwater. Om overstromingen en (grond)waterschaarste beter te kunnen voorkomen, keurde de Vlaamse Regering vorige zomer dan ook een nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goed. Deze is sinds 1 januari van kracht en heeft uiteraard ook invloed op wegenis- en infrastructuurprojecten.

STRENGERE VERPLICHTINGEN De voorbije jaren werd duidelijk dat Vlaanderen het behoorlijk moeilijk heeft om de prangende regenwaterproblematiek aan te pakken. Enerzijds veroorzaakt overvloedige regenval ernstige rivieren rioleringsoverstromingen, anderzijds is het door het permanent groeiende aandeel verharde oppervlakte erg moeilijk om het gevallen regenwa-

58 |

ter te laten infiltreren in de bodem. Dit maakt dat het grondwaterpeil ondanks een steeds grotere watervraag minder en minder aangevuld wordt. Kortom: overvloed en schaarste tegelijk, een complex probleem dat enkel op te lossen is door ervoor te zorgen dat regenwater sneller en efficiĂŤnter in onze bodem kan infiltreren. Via de nieuwe hemelwaterverordening hoopt de Vlaamse Rege-

ring deze broodnodige oplossing nu eindelijk ten volle te kunnen afdwingen. Wie sinds 1 januari een projectdossier indient, is dan ook onderhevig aan de normen van de nieuwe GSV inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze vervangt de verordening uit 2004 en omvat strengere verplichtingen om


Nieuwe hemelwaterverordening

“Slimmer regenwaterbeheer met verplichtingen omtrent infiltratie en buffering moet overstromingen en (grond)waterschaarste voorkomen”

Een mooi voorbeeld van een collectieve infiltratievoorziening, een fenomeen dat dankzij de nieuwe hemelwaterverordening meer en meer zal voorkomen. (Foto: Yelena Theyssens)

niet mogelijk is om regenwater te laten infiltreren, dient men een buffersysteem te plaatsen, een bekken dat het regenwater tijdelijk ophoudt en nadien vertraagd afvoert.

CONCRETE BEPALINGEN

Foto: ACO

regenwater op te vangen in een put en/of om het in de grond te laten infiltreren. De basisprincipes blijven echter dezelfde: regenwater scheiden van afvalwater, regenwater maximaal hergebruiken en overtollig regenwater in de grond laten infiltreren. Onnodige verhardingen zijn te vermijden, en regenwater moet ter plaatse opgevangen en zo weinig mogelijk afgevoerd worden. Waar het

De nieuwe hemelwaterverordening is onder meer van toepassing op projecten waarbij er verhardingen of overdekte constructies met een (nieuwe) oppervlakte groter dan 40 vierkante meter worden (her)aangelegd of uitgebreid. De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte bedragen, het buffervolume van de infiltratievoorziening minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte. Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare. Ook wanneer er een afwatering wordt geïnstalleerd op een verharde plek

waar het regenwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde of wanneer er in een nieuwe verkaveling wegenis wordt aangelegd, is de nieuwe hemelwaterverordening van toepassing. Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening onder de nieuwe wegenis in een verkaveling wordt – naast de individuele verplichtingen – uitgegaan van de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding, vermeerderd met 80 vierkante meter per kavel binnen de verkaveling. Op plannen moet dit alles zich weerspiegelen in de weergave van de plaats, omvang en diepte van de infiltratie- en/of buffervoorzieningen, het buffervolume (uitgedrukt in liter), de aangesloten oppervlakten (uitgedrukt in m²) en de locatie en het niveau van de overloop. Bij buffersystemen of gebundelde voorzieningen moeten respectievelijk ook de locatie en het niveau van de leegloop en de dimensionering en de aangesloten oppervlakten worden aangegeven. ❚

| 59


ANTWERPEN | VLARIO-dag

Tekst: Tim Janssens

Rioleringssector maakt zich op voor jaarlijkse VLARIO-dag Op dinsdag 1 april vindt in Antwerp Expo de jaarlijkse VLARIO-dag plaats, een leerrijke studie- en netwerkdag waarop het kruim van de Vlaamse rioleringssector verzamelt om gezamenlijk na te denken over de vele uitdagingen die deze dagen hun pad kruisen. Na een voormiddag die bol staat van de interessante presentaties, krijgen de aanwezigen een werklunch en een aangename netwerknamiddag voorgeschoteld. Wie begaan is met onze rioleringen, kan dus maar beter niet ontbreken. SECTORGERELATEERDE NIEUWTJES De VLARIO-dag is voor VLARIO, het Vlaamse kenniscentrum en overlegplatform op het gebied van gemeentelijke riolering en (kleine) waterzuiveringsinstallaties ten dienste van de rioolbeheer-

ders (gemeenten, intercommunales of waterbedrijven), de ideale gelegenheid om specialisten en professionals uit de rioleringssector samen te brengen en de laatste sectorgerelateerde nieuwtjes te delen. Ook dit jaar zal het niet anders zijn. Na een welkomstwoord van VLARIO-directeur Wendy Francken komt professor Jean Berlamont aan het woord, die sinds kort door het leven gaat als de nieuwe VLARIOvoorzitter. “Hij zal de wisselwerking tussen ons vernieuwde kenniscentrum en het overlegplatform met zijn werkgroepen voorstellen: hoe ondersteunt

De VLARIO-dag is voor professionals uit de rioleringssector de ideale gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

60 |

het kenniscentrum Riolering het overlegplatform VLARIO?” vertelt Wendy Francken. “Vervolgens zal Anne-Leen Erauw, Senior analyst Public Finance bij Belfius Bank & Verzekeringen, dieper ingaan op een kwestie die de sector al enige tijd in zijn greep houdt: hoe haalbaar zijn de financiële uitdagingen inzake riolering voor gemeenten? De vele vraagtekens omtrent de financiële draagkracht van gemeenten en hun rioleringsverplichtingen worden met andere woorden door een specialist ter zake uit de doeken gedaan. Nadien stelt Danny Verhulst, voorzitter van Werkgroep 7 van VLARIO, onze visie op de methodiek voor preassessment van steden en gemeenten voor.”

KENNIS- EN OVERLEGPLATFORM De presentatie van Danny Verhulst luidt het einde van het eerste gedeelte in. Om 11u15 kunnen de aanwezigen kiezen tussen twee programma's: VLARIO als kenniscentrum (blok A) of VLARIO als


ANTWERPEN | VLARIO-dag

overlegplatform (blok B). “In blok A richten we ons op alle professionals en brengen we een update van de rioleringsproblematiek en de meest geschikte aanpak. Liesbeth Theunis (projectleider VLARIO) overloopt de realisaties van de verschillende VLARIO-werkgroepen, professor Patrick Willems (KU Leuven) legt uit hoe we in het rioleringsbeheer nu al rekening kunnen houden met klimaatverandering en Geert Du Pont staat als afgevaardigde van de studiebureaus stil bij het nieuwe hemelwaterplan. Tot slot geven we nog een update van het VLARIO-project 'Warmterecuperatie uit gemeentelijke riolering',” licht Wendy Francken toe. Blok B staat dan weer in het teken van VLARIO als overlegplatform, de organisatie die zich ten dienste stelt van de sector door alle belanghebbende spelers (overheid, aannemers, rioolbeheerders, producenten, onderzoekers en adviesbureaus) uit te nodigen voor overleg. Op de VLARIO-dag 2014 zal dit gebeuren in de vorm van een boeiend paneldebat onder leiding van journalist en ex-hoofdredacteur van Knack Rik van Cauwelaert. “Aan de vooravond van de verkiezingen bespreekt een afvaardiging van politieke vertegenwoordigers – Tinne Rombouts (CD&V), Bart Martens (sp.a), Wilfried Vandaele (N-VA), Gwenny De Vroe (Open VLD) en Hermes Sanctorum (Groen!) – het VLARIO-memorandum dat we in september lanceerden. Dit is een aan de politiek gericht rapport dat zes grote actiepunten omvat: beleidsmatige en financiële stimulans voor gemeenten, sluitende financiering (wie loost, betaalt), integrale aanpak van het waterbeleid, bronbeleid en handhaving van de lozingsvoorschriften, efficiëntie van de watersector en aandacht voor kwaliteit en verant-

woord beheer van het bestaand stelsel. We zijn benieuwd hoe de partijen hierover denken.” In de namiddag krijgen de aanwezigen ruim de tijd om naar hartenlust te bespreken wat ze in de voormiddag gehoord hebben. Ze kunnen dan terecht op de rioleringsbeurs, waar ze informatie krijgen over de nieuwste producten en innovaties. Om

15u wordt bovendien de winnaar van de VLARIOfotowedstrijd bekendgemaakt. Wie ten laatste op 1 maart een mooie, verrassende of intrigerende foto rond water of riolering doorstuurt naar bestefoto@vlario.be, maakt kans op het winnen van een iPad. Het einde van de VLARIO-dag is voorzien omstreeks 17u. ❚

“'Boeiende studie- en netwerkdag zet financieel vraagstuk en nieuw memorandum inzake rioleringsbeheer in the picture”

Op de jaarlijkse VLARIO-dag krijgen de aanwezigen zowel een interessant lezingenprogramma als een rioleringsbeurs en een netwerknamiddag voorgeschoteld.

| 61


POSTEL | Ecoduct 'Kempengrens'

De brug is opgebouwd uit gewapend hogesterktebeton met naspanning (C40/50), de landhoofden uit klassiek sterk beton (C35/40). Wat wel speciaal is aan deze landhoofden, is dat ze opgevat zijn als een hol volume.

Vlaanderen en Nederland bouwen ecoduct 'Kempengrens' in Postel In Postel, een gehucht vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens, zijn AWV en Franki Construct onlangs gestart met de bouw van het ecoduct 'Kempengrens', een betonnen brugconstructie over de E34 die de plaatselijke diersoorten helpt om de snelwegbarrière probleemloos te overwinnen. Het project komt voort uit een samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid, die de impact van de menselijke wegeninfrastructuur op de plaatselijke ecosystemen willen reduceren. De specifieke vorm en inplanting van de brug zorgen voor een maximale integratie in de groene omgeving. ECODUCT De Kempen zijn een paradijs voor liefhebbers van inlandse fauna en flora. Het natuurrijke gebied strekt zich uit tot in het noorden van de provincie Antwerpen en loopt door tot voorbij de BelgischNederlandse grens. Dieren vertoeven er graag, maar ondervinden onder meer hinder van snelwegen zoals de E34 in Mol, die een sterk versnipperend effect blijken te hebben op de leefgebieden van de lokale dierenpopulaties. De dieren steken de snelweg dan ook regelmatig over, met tal van gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Om dit alles tegen te gaan, besloten Vlaanderen en Neder-

62 |

land de natuur een handje te helpen. Sinds kort realiseren ze in Postel een ecoduct, een betonnen brugconstructie die de natuur- en bosgebieden aan weerszijden van de E34 met elkaar zal verbinden.

SPECIAAL ONTWERP Het ecoduct, dat de toepasselijke naam 'Kempengrens' kreeg, is zestig meter breed. De brug heeft een diabolovorm die zich ook doorzet in de landhoofden, waardoor ze als het ware uitwaaiert in de omliggende natuur. “Via een talud van 1,5 meter hoog, die de dieren maximaal afschermt van

het verkeer, loopt de natuur in feite door over de brug,” vertelt ontwerpend ingenieur Marc Decoo (AWV). “De wanden van het ecoduct zijn gebogen en verwijzen zo naar de kronkelende beweging van een slang, een van de diersoorten die het ecoduct welllicht frequent zal gebruiken. De brug is opgebouwd uit gewapend hogesterktebeton met naspanning (C40/50), de landhoofden uit klassiek sterk beton (C35/40). Wat wel speciaal is aan deze landhoofden, is dat ze opgevat zijn als een hol volume. Door de specifieke vorm van de brug zijn ze vrij groot. In plaats van er één dikke wand van te maken, hebben we ze als het ware


POSTEL | Ecoduct 'Kempengrens'

Het bijzondere aan dit project is dat Vlaanderen en Nederland elk de helft van de natuurbrug financieren. “De samenwerking met Nederland verloopt zeer vlot,” vertelt werfleider Koen Wilmsen (AWV).

ontdubbeld, wat heel wat druk van de ondergrond wegneemt – de landhoofden zijn immers op volle grond gefundeerd.”

“Natuurbrug over E34 helpt dieren de drukke snelweg over” Dit alles vraagt van aannemer Franki Construct de nodige inventiviteit. “Door de ronde vormen van de brug en de ovaalvorm van de middenpei-

lers moeten we aangepaste bekisting voorzien, wat maakt dat het qua realisatie zeker geen standaardbrug is,” vertelt projectleider Günther Muyshondt. “Aangezien het hier gaat om een duurzame constructie die ook uitblinkt op architecturaal vlak, zijn we echter zeer blij dat we onze expertise op dit mooie project mogen botvieren.”

MINIMUM AAN HINDER De bouw van ecoduct 'Kempengrens' is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de Nederlandse overheid. Vlaanderen en Nederland financieren elk de helft van de natuurbrug. “De samenwerking met Nederland verloopt zeer vlot,” vertelt werfleider Koen Wilmsen (AWV). “Vooraf zijn er op beleidsniveau zeer duidelijke afspraken

gemaakt en is er uit administratieve overwegingen beslist om de brug volledig op Vlaams grondgebied (Postel) te bouwen. Aangezien dit in het bosgebied nabij de landsgrens gebeurt, is er van hinder voor omwonenden dus geen sprake. We moeten ervoor zorgen dat er op de E34 richting Antwerpen en Eindhoven respectievelijk twee en één rijstrook beschikbaar blijven, maar voorts hebben we in feite vrij spel. Dit maakt het voor ons natuurlijk aangenaam werken.” ❚

Technische fiche OPDRACHTGEVER AWV

STUDIEBUREAU Expertise Beton en Staal (AWV)

HOOFDAANNEMER Franki Construct (Kontich)

START WERKEN 19 augustus

EINDE WERKEN juni 2014 Het ecoduct zal maar liefst zestig meter breed zijn.

| 63


JOURNAAL Dirk Vael (CRH) nieuwe voorzitter van FEBE Op 7 februari werd Dirk Vael verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Federatie van de Betonindustrie (FEBE). Hij volgt Ludo Panis op, die de Federatie zeven jaar in goede banen leidde en daarmee aan het einde van zijn mandaat was. Dirk Vael (1962) kent de bouw- en betonsector door en door. Hij studeerde af als burgerlijk ingenieur bouwkunde en ging in 1991 aan de slag bij Marlux als projectingenieur en later als productiedirecteur. In 1994 nam de Ierse beursgenoteerde holding CRH het bedrijf Marlux over. Van 1997 tot 2004 was Dirk Vael managing director van Marlux. Van 2004 tot 2012 werkte hij voornamelijk in het buitenland als managing director van CRH-Conctruction Accessories, waarbij hij de leiding had over een bedrijvengroep met onder meer bedrijven als Halfen en Plakabeton. Sinds maart 2013 is de nieuwe FEBE-voorzitter verantwoordelijk voor alle Belgische betonbedrijven van CRH, namelijk Prefaco, Oeterbeton, Ergon, Douterloigne, Echo, Schelfhout, Stradus Aqua, Stradus Infra, Marlux en Remacle.

ze getypeerd als harde werkers en zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen,” luidt de motivatie voor de naamkeuze. Sinds de introductie in september 2013 zijn de Ibex-sloophamers een groot succes. De Europese markt toont zichtbaar interesse en Dehaco heeft de nieuwe sloophamers al mogen leveren in onder andere Nederland, Groot-Brittanië, België, Tsjechië, Zwitserland en Roemenië. “Het binnenwerk van de IBEX-sloophamers is zoals men van ons gewend is: kwalitatief uitstekend, betrouwbaar, degelijk en onderhoudsvriendelijk. Bovendien wordt hier de nodige power geproduceerd,” licht Dehaco verder toe. “Daarnaast heeft de hamer een geheel nieuw uiterlijk gekregen. De omkasting ziet er niet alleen moderner uit, ook op de details is gelet: speciaal aangebrachte gaten voor het controleren van de trekstangen, verbeterde aansluiting voor onderwatergebruik, voorbereiding voor een automatisch vetsmeersysteem en zelfs een betere bevestiging van het CE-typeplaatje. Ook de prijs-kwaliteitsverhouding is zeer goed.”

De Federatie vertegenwoordigt 85% van de Belgische markt van prefabbetonbedrijven, verdeeld over 92 sites. Dirk Vael: “In deze tijden van crisis is het belang van een Federatie zowel voor grote als kleine bedrijven bijzonder groot. In een snel veranderend speelveld kan FEBE onze prefabbetonproducten op technisch, commercieel en politiek vlak verdedigen ten opzichte van concurrerende producten. Voorts is er voor de FEBE een belangrijke rol weggelegd in het bewaken van een gunstig sociaal klimaat zonder dat onze concurrentiepositie al te veel wordt aangetast. Ik kijk ernaar uit om hieraan een positieve bijdrage te leveren.”

Dehaco presenteert geheel vernieuwde sloophamerlijn Dehaco heeft zijn gamma hydraulische sloophamers grondig geactualiseerd. Niet langer pronkt de bekende DBH-serie in de schappen, maar zijn het de nieuwe IBEX-hamers die het nodige stof zullen laten opwaaien in slopersland. De nieuwe hamerlijn van Dehaco is vernoemd naar de steenbok, in het Latijn: Ibex. “Steenbokken kunnen namelijk met ieder obstakel overweg en zijn betrouwbaar en degelijk ingesteld. Bovendien worden

64 |

Gratis toegang tot Light+Building 2014 voor GWW-lezers Van zondag 30 maart tot en met vrijdag 4 april 2014 vindt in Frankfurt de tweejaarlijkse vakbeurs Light+Building plaats, ‘s werelds grootste beurs voor verlichting, elektrotechniek en huis- en gebouwautomatisering. Naast de verlichting van gebouwen staat ook de verlichting van wegen en publieke ruimtes steevast centraal. De belangrijkste fabrikanten maken gebruik van deze beurs om hun nieuwste ontwerpen en technische hoogstandjes in primeur voor te stellen.


JOURNAAL Circa 2.300 producenten uit meer dan vijftig landen vullen er een oppervlakte van 235.000 m². Bezoekers – in 2012 196.000 – krijgen in de Messe-gebouwen en op de centrale Agora het totale spectrum van de lichttechniek onder één dak te zien. Tijdens de beurs vinden diverse presentaties, lezingen, seminaries, workshops, prijsuitreikingen en andere manifestaties plaats. Tickets kosten aan de kassa 17 euro, maar Grond/Weg/ Waterbouw kan de twintig eerste lezers die reageren op dit bericht een gratis ticket aanbieden. Het volstaat een e-mailbericht te zenden naar kristof. nelis@messefrankfurt.be, met in de onderwerpregel de vermelding 'gratis ticket actie LB 2014 vakblad GWW'. In het mailbericht zelf vermeld je je naam, adres en de mededeling vakblad GWW. Je ontvangt dan een code waarmee je via www.tickets.messefrankfurt.com een toegangsticket kunt afdrukken.

De Vlaamse overheid is zich hier van bewust en is inmiddels dan ook gestart met de uitwerking van kwaliteitsnormen voor het gebruik van koudasfalt om putten te dichten (COPRO-label, vergelijkbaar met BENOR voor beton). Als enige Limburgse verdeler van ‘putvulsel’ dat door Wegen en Verkeer als voldoende kwalitatief wordt bestempeld, is Nijst uit Munsterbilzen gevraagd om in een adviesraad te zetelen die de strenge kwaliteitsnormen moet bepalen. “Een hele eer voor ons, aangezien we op heel korte tijd zijn uitgegroeid tot een referentie in deze productcategorie,” zegt Kim Lenaerts van Nijst. “De nakende normering heeft vele voordelen, want herstellingen moeten maar één keer gebeuren en kunnen onder alle weersomstandigheden worden uitgevoerd. Eens de nieuwe normen worden opgenomen in de standaardbestekken (250.2.2) zal de toestand van onze wegen zichtbaar verbeteren.”

Meer info: www.light-building.messefrankfurt.com

Nijst werkt aan norm voor beter putvulsel op wegen Nu de klachten over vervelende putten in het wegdek nooit zo talrijk waren, maakt de overheid werk van een kwaliteitsnorm voor het koudasfalt dat voor de vulling wordt gebruikt. De firma Nijst uit Bilzen zit mee aan tafel om deze normen uit te werken. Gezien de bijzonder strenge winter van vorig jaar, liggen veel wegen er erbarmelijk slecht bij. Bovendien kampen heel wat lokale overheidsdiensten met budgettaire problemen, waardoor er ofwel geen herstellingen worden uitgevoerd, ofwel een goedkoper mengsel wordt aangebracht om een tijdelijke oplossing te creëren. Het aantal klachten van autobestuurders is dan ook spectaculair gestegen.

Pas opgericht Kunststoftechniek DG richt zich op verwerking thermoplasten Vijf mensen met elk meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de kunststofwereld hebben een nieuw bedrijf opgericht: Kunststoftechniek DG. De in Wommelgem gevestigde firma zal zich toeleggen op het verwerken van thermoplasten. Vooral HDPE en PP worden het speerpunt (spiegellassen tot diameter 900mm, extrustielassen, polyfusielassen, ...) van Kunststoftechniek DG, dat er prat op gaat zijn klanten vanaf de start tot en met de oplevering van het project te begeleiden. De firma levert onder meer op toezichtputten, vetafscheiders, pompputten, goten, legbakken, opslagtanks, prefabriolering, … Uithangbord voor de nieuwe firma wordt zaakvoerder Danny Ghys. ➤

| 65


VIABUILD AFDICHTINGS& GIETASFALTWERKEN De overname van enerzijds de gietasfaltproductiesite BRUDA NV te Haren en anderzijds de bedrijfstak “Asphaltco Civil Engineering” van Asphaltco NV maakt Viabuild tot een ervaren en gespecialiseerde partner voor de uitvoering van uw afdichtings- en gietasfaltwerken in al zijn toepassingen.

Viabuild NV | Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 – Gebouw F 2800 Mechelen

Viabuild Sud SA Zoning Industriel | Avenue des Moissons 30a 1360 Perwez

T +32 15 616 303 F +32 15 616 319

info@viabuild.be - www.viabuild.be

T +32 81 654 070 F +32 81 226 044

Stallaert NV Antwerpselaan 20 1000 Brussel T +32 15 616 303 F +32 15 616 319

info@stallaert.be – www.stallaert.be


JOURNAAL Nieuwe cursus Betonwegen start in april 2014 De volgende cursus betonwegen, georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het OCW en FEBELCEM, start op donderdag 24 april. Reeks 1 en 2 gaan dit jaar door. Reeks 3 is voorzien voor het voorjaar van 2015. De cursus geeft inzicht in de verschillende aspecten van betonwegen. Hij is een logisch vervolg op de wintercursus van het OCW en de cursus betontechnologie van de BBG en vormt een onmisbare aanvulling voor iedereen die te maken heeft met betonwegen. Verschillende facetten komen aan bod: verhardingen in platenbeton, doorgaand gewapend beton en bestratingen in betonstraatstenen, de samenstelling van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen beton en printbeton en cementgebonden funderingen.

Nieuwe laad- en loskade voor Betonfabriek Coeck in Niel Aan de Rupel in Niel is op 20 januari de eerste heipaal voor de nieuwe laad- en loskade van Betonfabriek Coeck in de grond gegaan. Deze kade zal Coeck toelaten meer grondstoffen en afgewerkte producten te vervoeren via de Vlaamse binnenwateren.

Via een publiek-private samenwerking (PPS) met Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) realiseert Coeck een 150 meter lange laad- en loskade aan de Rupel. De huidige kade maakt momenteel al een permanente aanvoer van grondstoffen per schip mogelijk. Zo wordt er elke dag tot 5.000 ton grondstoffen aangevoerd om de productie te bevoorraden. Om de watergebonden ligging optimaal te kunnen benutten, is een verlenging van de bestaande kade echter noodzakelijk. Door de nieuwe kade zal de hoeveelheid grondstoffen die dagelijks wordt aangevoerd gevoelig verhogen. Coeck zal de kade voornamelijk gebruiken voor gepalletiseerde ladingen, de zogenaamde ‘derde golf’ in de binnenvaart (na bulkgoederen en containers). Dankzij de bouw van de nieuwe kade zullen in totaal meer dan 20.000 vrachtwagenritten kunnen worden uitgespaard. In eerste instantie is de plaats waar de nieuwe kade zal komen uitgebaggerd. Gelijktijdig werden er breukstenen gestort voor een stabiele ondergrond aan de kade zelf. Dan worden de stalen buispalen ingebracht waarop het steigerplateau zal rusten, waarna betonwerken zullen plaatsvinden om dit plateau te realiseren. Na een zettingsperiode volgt tot slot de aansluiting naar de bestaande terreinen.

Nieuwe Sales Manager bij BIA Benelux De groep BIA heeft Philippe Potier benoemd tot Sales Manager Benelux. Deze beslissing sluit aan bij de wil van Raf Cools, General Manager Benelux, om de verdere groei van BIA in de Benelux te stimuleren. Raf Cools verklaart: “Philippe Potier krijgt de opdracht om met zijn grote kennis van de markten van industrie, bouw, grondverzet en recycling mee te werken aan de groei van BIA in de Benelux.” ➤

| 67


JOURNAAL Builty: een nieuwe beurs voor grote aannemersbedrijven Artexis gaat dit najaar van start met Builty, een nieuwe beurs voor grote aannemersbedrijven. De beurs zal op 8 en 9 oktober plaatsvinden in Tour & Taxis. Het evenement is gericht op de zeshonderd grootste bouwbedrijven (van klasse vijf tot en met acht) en geeft veertig fabrikanten van bouwmaterialen de kans om hun innovaties voor te stellen. De innovatiebeurs komt er naar aanleiding van een marktonderzoek van Artexis. Uit dat onderzoek onder tachtig grote bouwbedrijven bleek dat er momenteel geen platform is voor de presentatie van en kennismaking met de nieuwste bouwmaterialen. De eerste editie van Builty zal dan ook voornamelijk inzetten op die kennisoverdracht. “Aannemers en specialisten kunnen elkaar ontmoeten, nieuwigheden ontdekken en in korte workshops bijleren over nieuwe producten. We verwachten vooral technisch directeurs, aankopers, werf- en projectleiders en calculatoren van de grootste Belgische bouwbedrijven,” aldus Artexis. Een stand op Builty is in het algemeen weggelegd voor fabrikanten van energiezuinige, innovatieve bouwmaterialen voor ruwbouw, de bouwschil en het wind- en waterdicht maken van gebouwen. Technische experts tonen de nieuwe materialen en technieken en geven ter plaatse toelichting bij de producten. Exposanten nemen een all-in stand van 9, 12 of 18 vierkante meter, volgens een vast design. Er is permanente catering voor alle bezoekers en exposanten. De toegangsprijs bedraagt 175 euro. De bezoekersdoelgroep krijgt gratis een uitnodiging in de bus.

Viabuild kiest voor bijkomende specialisatie in rioolrenovatie Viabuild breidt zijn activiteiten verder uit en legt zich voortaan ook toe op rioolrenovatie. Dankzij een investering in een UV-installatie voor het renoveren van bestaande riolen, wordt Viabuild Rioolrenovatie de enige aannemer in België die zowel de water- als de UVkousmethode kan aanbieden. De installatie maakt rioolrenovatie mogelijk in buizen met een diameter tussen 150 en 1500mm. “Met een beschikbaar vermogen van 18 x 1.000W kunnen we onze klanten snellere, hoogkwalitatieve uithardingen aanbieden, zelfs in de grootste diameters en eivormen,” aldus Viabuild Rioolrenovatie.

DE KOMATSU HB215LC-1 HYBRIDE GRAAFMACHINE IS VEILIG EN WEL AANGEKOMEN De Komatsu HB215LC-1 hybride graafmachine die door Komatsu Europe International en BIA aan de International Polar Foundation werd geschonken en op 3 december vorig jaar in Zeebrugge werd ingescheept, is midden januari, na een tussenstop in Cape Town, op Antarctica aangekomen. De HB215LC-1 werd ontscheept op een nieuwe werf op het ijsplateau van de Zuidpool. Vanwege de slechte weersomstandigheden kon deze niet gelost worden op de gebruikelijke basis van Crown Bay, waardoor het transport vertraging opliep. Met behulp van een satellietfoto moest er een alternatieve plek gevonden worden. De Deense kapitein vond, iets meer naar het oosten toe, uiteindelijk een plek waar het ijsplateau voldoende laag lag om de graafmachine wel te kunnen lossen. Bij aankomst werd er vrij-

wel onmiddellijk begonnen met het lossen om te voorkomen dat het schip vast kwam te zitten in het drijvende ijs. De operatie was tegen het einde van de dag reeds beëindigd dankzij de samenwerking tussen het team ter plaatse en de bemanning van het schip. Hierbij werden twee kranen tegelijk gebruikt om sneller te kunnen werken. Met sneeuwscooters werd vervolgens de weg verkend voor het graafmachinekonvooi dat op afstand volgde. Na het overwinnen van de nodige moeilijkheden en ondanks het zeer slechte zicht, heeft het konvooi niet minder dan 300 km met sneeuwscooters afgelegd over het ijsplateau, heen en terug, om uiteindelijk met het hele team op 19 januari op de eindbestemming aan te komen.

APEX 2014 groeit naar absolute recordhoogte Het aftellen is pas begonnen en nu al is het zeker dat de 8e editie van APEX, de vakbeurs op het gebied van mobiele werkplatforms, nieuwe records zal vestigen als het gaat om het aantal exposanten en de omvang van de beurs, die gehouden zal worden in Amsterdam RAI van 24 tot en met 26 juni, 2014. Meer dan 100 exposanten uit de hele wereld, waaronder China, hebben hun standruimte reeds bevestigd en zullen hun producten en diensten ‘life’ in Amsterdam komen demonstreren. APEX 2014 toont een aanzienlijke stijging ten opzichte van de laatste editie die in 2011 gehouden werd in het MECC te Maastricht. De beursoppervlakte binnen is 11.000 m2 en voor het buitenterrein is in totaal 10.000 m² gereserveerd - bijna het dubbele van de beurs in 2011. Het driedaagse evenement dient als een belangrijk platform

68 |


JOURNAAL om te kunnen netwerken, om kennis te delen en om richting te geven aan de uiteindelijke toekomst van de industrie. Bezoekers uit de hele wereld krijgen de kans om hun mening over actuele onderwerpen en trends te ventileren, om kennis en ervaring uit te wisselen, om state-ofthe-art technologie en innovatie te bekijken, en om verder onderzoek op het gebied van techniek en veiligheid te stimuleren. "We kunnen nu al zeggen dat op het gebied van mobiele werkplatforms APEX 2014 de grootste internationale vakbeurs ter wereld zal worden," vertelt Tony Kenter, directeur van Industrial Promotions International (IPI) uit Goor. "Met zijn kosmopolitische flair wordt Amsterdam tijdelijk het nieuwe centrum van de internationale access industrie. APEX is de etalage voor alle internationale topfabrikanten van verreikers, bouwliften, schaarliften, telescoophoogwerkers, hefsteigers, mast hoogwerkers en steigermateriaal. Nog nooit is de APEX zo groot geweest als straks in juni 2014. Wat voor type platform een bezoeker ook zoekt, op APEX zal hij het zeker vinden."

Kunst met kunststofbuizen van DYKA Begin juni ontving DYKA PLASTICS een offerteaanvraag van Atelier 340 Muzeum. Atelier 340 Muzeum is een onafhankelijk centrum voor hedendaagse kunst, ze richten zich op studie, promotie en verspreiding van beeldhouwkunst en driedimensionale kunst, zowel in België als in het buitenland. In het kader van hun herfstprojecten 2013, hadden ze de Duitse kunstenares Maren Dubnick uitgenodigd om een monumentale stedelijke installatie te creëren. Maren Dubnick herschikt de openbare ruimte, verandert het gebruik van functionele voorwerpen en van architecturale elementen. Zij omwikkelt, stapelt en verdikt. Haar werk Empilement (Stapeling), bestaat uit een omwikkeling van 3 lantaarnpalen met kunststofbuizen van verschillende kleur, in de Rivierendreef, vlak voor het Atelier 340 Muzeum in Jette, Brussel. Voor dit kunstwerk had men in totaal 1475 meter kabelbeschermingsbuis diameter 40mm nodig. De buizen werden geleverd in de kleuren zwart, wit, blauw, rood, groen en geel. Standaard heeft DYKA dit soort buis in deze diameter enkel op stock in de kleur rood. Maar via meedenken en meedoen, ook vanuit onze toeleverancier Polieco, zijn we er in geslaagd de buizen in de gevraagde kleuren tijdig bij het kunstencentrum te krijgen. Samen geven we nu kleur aan het straatbeeld van Jette. ❚

DE GREEF SPOORKRANEN Liezele Dorp 59 bus 1 2870 Puurs Tel: 03 / 899 00 35 Fax: 03 / 610 90 46 info@degreef-spoorkranen.be www.degreef-spoorkranen.be

Bouw Automotive Industrie

AFWATERINGSOPLOSSINGEN REHAU biedt een volledig assortiment buizen, koppelingen en inspectieputten uit polypropyleen. Dit hoogwaardig materiaal garandeert lekdichtheid en zekerheid tot 100 jaar.

Duurzaam watermanagement met REHAU

REHAU NV - Ambachtenlaan 22 - 3001 Heverlee (Leuven) Tel.: 016 39 99 11 - Fax: 016 39 99 13 - info.bel@rehau.com - www.rehau.be

| 69


Watertoren te Alsemberg

Tijdsparende - Veilige - Efficiënte Systemen

PERI, succesvol bouwen!

Bekistingen Steigers Engineering

www.peri.be

BE PERI/14.021

PERI Belgium-Luxemburg Nijverheidsstraat 6 B-1840 Londerzeel, België 2- 4, Rue Edmond Reuter L-5326 Contern, Luxemburg

PERI BE_14.021_197x130.indd 1

7/02/2014 12:15:39

Lineaire LEDverlichting voor openbare buitentoepassingen

Maatwerk – Projectbegeleiding - Installatie LEDtechnic bvba – Vliegplein 55F – B-9991 Maldegem – T +32 50 68 89 52 – F +32 50 68 69 64 info@ledtechnic.be - www.ledtechnic.be


LONDERZEEL | A12-Bruggen

BETONNEN TUNNELCONSTRUCTIE VERVANGT VEROUDERDE BRUG OVER MECHELSESTEENWEG

A12-bruggen in Londerzeel maken plaats voor nieuwe constructies In Londerzeel is de firma Artes Roegiers in december gestart met de voorbereidingen voor de afbraak van bruggen 07 en 08 van de A12. Brug 07 wordt vervangen door een betonnen tunnelconstructie met twee kokers van 500 ton, een enorm volume dat een speciaal type bekisting vereist. De verwijdering van de oude bruggen en de plaatsing van de nieuwe tunnel vinden plaats in het weekend van 5 april. Artes Roegiers gebruikt PERI DOMINO-paneelbekisting en PERI SKYDECK-vloerbekisting om respectievelijk de wanden en de dakplaat van de nieuwe tunnelconstructie vorm te geven.

NIEUWE BRUGGEN Bruggen 07 en 08 van de A12, oftewel de bruggen over de Mechelsestraat en de spoorlijn Mechelen-Dendermonde in Londerzeel, dateren uit de jaren dertig. Ze zijn dringend aan vernieuwing toe, en dus worden ze binnenkort afgebroken en vervangen. Op de plaats van de brug over de spoorweg komt een nieuwe, langere brug met bredere in- en uitvoegstroken. Om de doorstroming van het verkeer te garanderen, zullen er in eerste instantie echter twee tijdelijke bruggen gebouwd worden. De constructie van de definitieve brug zal plaatsvinden in drie fases (van april 2014 tot augustus 2015). Ook over de Mechelsesteenweg komt er een nieuwe brug: een tunnelconstructie die gedurende het eerste weekend van de paasvakantie definitief op zijn plaats geschoven wordt.

SPECIALE BEKISTING De grote tunnelconstructie wordt momenteel gebouwd op een terrein naast de A12. Artes Roegiers gebruikt PERI DOMINO-paneelbekisting en PERI SKYDECK-vloerbekisting om respectievelijk de wanden en de dakplaat vorm te geven. “PERI SKYDECK biedt het voordeel aan dat de hoofddrager slechts één schoor nodig heeft voor een

vloeroppervlakte van 3,45 m²,” licht bekistingsspecialist PERI toe. “De lichte aluminiumpanelen (max. 15 kg) en hoofddragers hebben druiplijsten aan de randen. De zijoppervlaktes blijven proper. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie van de benodigde reinigheidswerken en de algemene ontkistingstijd. Het is een recht bekistingsraster. Wan-

den en dakplaat worden hier in één keer samen gestort. De stelschoren zijn van het type Multiprop en laten een afstempelhoogte tot 6,25m uit één stuk toe. Deze lichtgewichtschoren bestaan eveneens uit aluminium. Zelfs bij hun maximale uitgedraaide lengte hebben ze een hoge draagcapaciteit.” ❚

| 71


COPRO | BENOR-gecertifieerde vangrails

Tekst: Kim Vandenhoeke

BENOR-gecertificeerde vangrails moeten motorrijders veilig op weg helpen In 2011 vielen er 114 doden en 686 zwaargewonden onder de motorrijders in BelgiĂŤ, ongeveer twee doden of zwaargewonden per dag. Motorrijders vertegenwoordigen ongeveer 12 % van het totaal aantal doden en zwaargewonden in het verkeer, maar zijn slechts verantwoordelijk voor 1 % van het totale aantal afgelegde kilometers op onze wegen. Het risico op een dodelijk ongeval per afgelegde kilometer is voor een motorrijder twintig keer groter dan voor een inzittende van een wagen. Er is dan ook nood aan BENOR-gecertificeerde vangrails die niet enkel de autobestuurders en hun passagiers, maar ook motorrijders het leven kunnen redden, vindt men bij COPRO.

Op Europees niveau zou het een belangrijke meerwaarde zijn mocht de technische specificatie TS 1317-8 evolueren naar een Europese norm EN 1317-8, net omdat dan alle MPS’en op eenzelfde basis zouden kunnen worden beoordeeld.

HET GEVAAR VAN VANGRAILS Het inrichten van een veilige weg begint met het inrichten van een veilige omgeving. Zowel voor inzittenden van een voertuig als voor motorrijders bestaat het risico om bij een ongeval in de lucht te worden geslingerd en terecht te komen tegen een obstakel langs de weg. Een eerste doelstelling om de veiligheid van de weggebruiker te bevorderen moet er dus in bestaan om alle overbodige obstakels langs onze wegen te verwijderen. Wanneer dit niet wenselijk of mogelijk is, kunnen ze

72 |

worden afgeschermd met behulp van een vangrail of obstakelbeveiliger. Toch is dit voor motorrijders lang niet de beste oplossing. Sterker nog: in het slechtste geval vormen bestaande vangrails voor motorrijders zelf een extra obstakel! Een klassieke vangrail bestaat uit een stalen of betonnen geleideconstructie. Stalen vangrails bestaan uit langwerpige planken die aan stalen palen bevestigd worden. Hierbij bestaat het risico dat een motorrijder een van deze palen raakt en zo ernstige verwondingen oploopt. Ook betonnen vangrails

vormen een groot gevaar. Ze hebben geen absorberend vermogen en vangen de klap dus niet op, wat maakt dat er bij een eventuele botsing sprake is van een enorme impact.

MPS De aandacht voor het wel en wee van onze motorrijders is de laatste jaren gelukkig een stuk toegenomen. Tegenwoordig bestaan er afschermende constructies die de impact van de botsing tussen een motorrijder en een vangrail of een achterlig-


COPRO | BENOR-gecertifieerde vangrails

1317-8 COPRO staat in voor de certificatie en de keuring ervan en is ook een drijvende kracht achter de normering van afschermende constructies voor wegen, met het Franse PTV 869-protocol als basisdocument voor BENOR-certificatie. Dit schrijft sinds 2008 voor dat het MPS moet worden getest volgens de procedure van het Franse botsproeflaboratorium L.I.E.R. De proefprocedure beschrijft twee proefopstellingen waarbij een testdummy van 80 kilogram aan een snelheid van 60 km/h onder een hoek van 30° tegen het MPS wordt gelanceerd. Vanaf komend jaar zal COPRO echter enkel nog MPS conform de Europese Technische Specificatie 1317-8 te aanvaarden, wat ook zo zal worden opgenomen in PTV 869 versie 3.0.

“Tegenwoordig bestaan er afschermende constructies die de impact van de botsing tussen een motorrijder en een vangrail of een achterliggend obstakel kunnen reduceren.”

De Europese Technische Specificatie 1317-8 is heel sterk gebaseerd op de Spaanse norm UNE 135900 en voorziet twee proefopstellingen waarbij een dummy van ongeveer 87,5 kilogram aan een snelheid van 60 of 70 km/h onder een hoek van 30° ter hoogte van de paal en tussenin de palen tegen het MPS wordt gegleden. Dit is opnieuw een stap voorwaarts omdat dergelijke systemen aan striktere eisen moeten voldoen en algemeen als nog veiligere afschermende systemen worden beschouwd. Op de Belgische markt zijn er momenteel twee verdelers van MPS conform TS 1317-8, namelijk de firma’s De Groote A & zn uit Deinze en Prins Dokkum uit Nederland.

BELANG VAN (EUROPESE) NORMEN Op Europees niveau zou het een belangrijke meerwaarde zijn mocht de technische specificatie TS 1317-8 evolueren naar een Europese norm EN 1317-8, net omdat dan alle MPS’en op eenzelfde basis zouden kunnen worden beoordeeld. Zolang het document een technische specificatie blijft, kunnen andere nationale technische specificaties met hetzelfde bereik naast de TS 1317-8 blijven bestaan. Ieder land heeft nu nog steeds de mogelijkheid om een eigen testprocedure te hanteren waardoor het heel moeilijk is om verschillende MPS’en afkomstig uit verschillende landen te vergelijken en op eenzelfde basis te beoordelen. CEN heeft echter de eerste stappen gezet om in de richting van Europese norm te evolueren.

gend obstakel kunnen reduceren. Dit heet een MPS (MotorrijderProtectieSysteem) en wordt geïnstalleerd aan een vangrail of in de onmiddellijke omgeving van de vangrail. Uit verschillende werfcontroles van COPRO is echter al wel gebleken dat

er nood is aan duidelijke installatievoorwaarden voor het toevoegen van een MPS aan vangrails. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van het MPS ten opzichte van het maaiveld van groot belang voor de werking van het MPS.

De Adviesraad van COPRO volgt dit gegeven op de voet en heeft dus recent beslist om vanaf 2014 enkel nog MPS conform TS 1317-8 te aanvaarden. De huidige BENOR-gecertificeerde MPS’en voldoen allen ruimschoots aan het vooropgestelde veiligheidsniveau en kunnen bijgevolg bijdragen aan de veiligheid van de motorrijder. Alle BENORgecertificeerde afschermende constructies voor wegen zijn terug te vinden op www.extranet.copro.eu onder het product afschermende constructies voor wegen. ❚

| 73


PLAATSNAAM | Projectnaam Bouwvoertuigen

Vernieuwing van de MAN TG-bouwvoertuigen

SCAN WITH

74 |

MAN is al tientallen jaren toonaangevend in het bouwsegment. De nieuwe MAN TG-bouwvoertuigen zijn op verschillende vlakken doorontwikkeld en verder verbeterd. Naast interessante nieuwigheden op het vlak van het chassis, de remmen en de aandrijflijn zijn het vooral de nieuwe motoren die met de aandacht gaan lopen.


PLAATSNAAM Bouwvoertuigen | Projectnaam

NIEUWE MOTOREN Met het oog op de nieuwste, strenge Euro 6-emissienorm, die van kracht is vanaf begin januari 2014, introduceert MAN immers nieuwe en krachtige types van de bekende D08-, D20-en D26-motoren, perfect op maat van de veeleisende bouwvoertuigen. De uitlaatgassen worden bij de Euro-6-generatie nabehandeld in een zogeheten CRT-roetfilter en een selectieve katalytische reductie (SCR) met AdBlue. Dit zijn stuk voor stuk technieken die zich over miljoenen kilometers hebben bewezen, niet in testlaboratoria, maar in reële omstandigheden op de Engelse wegen waar de motoren reeds ingezet werden.

DYNAMIEK MAN bouwvoertuigen worden gekenmerkt door hun bijzonder goede eigenschappen op de punten robuustheid, efficiency en veiligheid. De MAN TGS, in de gewichtsklasse van 18 tot 41 ton, is de zwaargewicht van het leveringsprogramma. De TGS is bedoeld voor de zwaarste bouw- en tractietoepassingen en is leverbaar in een zeer groot aantal varianten. Bijzonderheden zijn de unieke stuurrem en de MAN TipMatic®versnellingsbak met Off-Road-functie. Ook de MAN TGX, verkrijgbaar van 18 tot 41 ton, kan worden ingeschakeld voor bouwtoepassingen en is onder meer beschikbaar in een 6x4-configuratie. De MAN TGM (12 tot 26 ton) beschikt eveneens over superieure eigenschappen. Ook dit type kan op talloze manieren worden geconfigureerd voor uiteenlopende transporten en werkzaamheden rondom, en op de bouwplaats. De MAN TGL (7,5 tot 12 ton) is dan weer een echt multitalent, een alleskunner voor bijvoor-

beeld aannemers, wegenbouwers, hoveniers en tuincentra. MAN heeft voor dit type nu ook een dubbelcabine in het leveringsprogramma opgenomen, waarmee de gebruiksmogelijkheden nog verder toegenomen zijn en het model voor nóg meer ondernemers interessant is.

KNAP DESIGN Door het nieuwe front kregen de MAN bouwvoertuigen niet alleen het duidelijk herkenbare 'familiegezicht', maar bovendien stralen de trucks volop dynamiek uit. Zo kregen de voertuigen een compleet nieuw design, met een MANleeuw 'nieuwe stijl' in de chromen lijst van de grill. Daarnaast beschikken de trucks nu over een naadloos in het front geïntegreerde stalen bumper. Andere opmerkelijke vernieuwingen zijn de ruimere aerodynamische openingen in het front voor de extra koelcapaciteit die voor de Euro-6 motoren vereist is.

DIENSTVERLENING Ook op het vlak van dienstverlening maakte MAN een evolutie door. MAN bundelt de verschillende dienstenmerken voortaan onder de noemer 'MAN Solutions', een term waarbij de vlag duidelijk de lading dekt. Wat ook de behoeften zijn, MAN heeft steeds de gepaste oplossing klaar, aangepast aan de noden en het budget van de klant. MAN Solutions is geïntegreerd onder MAN Service, MAN Support – ProfiDrive, MAN Finance, MAN TopUsed en MAN Rental. In een economisch uitdagend klimaat kan zo de total cost of ownership maximaal onder controle worden gehouden. ❚

SCAN WITH

| 75


Wie vandaag wil meebouwen aan de toekomst van morgen zit goed bij ASWEBO. ASWEBO staat aan de top van de Vlaamse wegenbouw en werkt aan de meest uitdagende en dynamische projecten in de regio. Wil je mee je schouders zetten onder onze prestigieuze projecten? Kom dan ons team versterken!

ASWEBO ZOEKT VOOR KANTOOR TE DRONGEN:

CALCULATOR WEGENBOUW ASWEBO biedt een boeiende job in een jong en dynamisch team. In een innovatieve werkomgeving krijg je alle kansen voor persoonlijke ontplooiing. Je kan rekenen op een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen.

WAT BIEDEN WE

SOLLICITEREN

Je geniet van een aantrekkelijk salaris en werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf.

via de website: www.aswebo.be of neem contact op met onze personeelsdienst op het nummer 09 321 22 55

ASWEBO NV, Booiebos 4, 9031 Drongen www.aswebo.be, dirk.herman@aswebo.be


Wie doet wat

T +32 (0)11 605 540 w.fierens@louwersmediagroep.be p.opdebeeck@louwersmediagroep.be AANNEMERS GRONDWERKEN

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T ....................................................... +32 (0)11 254221 F .......................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

Grondwerken de Mol BVBA Bedrijvenlaan 28, 9080 LOCHRISTI T ..................................................... +32 (0)9 3569079 F ..................................................... +32 (0)9 3553891 E: info@grondwerkendemol.be W: www.grondwerkendemol.be

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ...................................................... +32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

Hoogmartens NV Wegenbouw Industrieweg-Noord 1137, 3660 Opglabbeek T ...................................................... +32 (0)89 810230 F ..................................................... +32 (0)89 857680 E info@hoogmartens.be W www.hoogmartens.be

AANNEMERS WEGENBOUW

Aswebo NV Booiebos 4 -9031 Drongen T .......................................................+32 (0)9 2826030 F .......................................................+32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

ATF NV Putsebaan 5, 2040 ANTWERPEN T ..................................................... +32 (0)3 5686949 E koen@atf.be W www.atf.be

Betonac NV Hasseltsesteenweg 172, 3800 Sint Truiden T ........................................................+32 (0)11 702100 F ........................................................+32 (0)11 702120 E betonac@betonac.be W www.betonac.be

Martens Group Mercuriuslaan 4, 3600 Genk T .......................................................+32 (0)89 819090 F ....................................................... +32 (0)89 819091 E info@martensgroup.be W www.martensgroup.be

Stadsbader NV Kanaalstraat 1 - 8530 Harelbeke T ...................................................... +32 (0)56 260666 E info@stadsbader.com W www.stadsbader.com

Viabuild Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 F, 2800 MECHELEN T ....................................................... +32 (0)15 616303 F ........................................................+32 (0)15 616319 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

AFBRAAK

Stallaert Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 F, 2800 MECHELEN T ...................................................... +32 (0)15 616303 F ........................................................+32 (0)15 616319 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

ARCHITECTENBUREAUS

Iglesias-Leenders-Bylois Architecten Grote Baan 88 - 3540 Herk de Stad T .......................................................+32 (0)13 296898 F .......................................................+32 (0)13 298988 E info@ilbarchitecten.be W www.ilbarchitecten.be

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Studiebureau Archeologie Bietenweg 20, 3300 Tienen T .................................................... +32 (0)474 587785 E info@studiebureau-archeologie.be W www.studiebureau-archeologie.be

ASFALT

NV VBG Welvaartstraat 14-1 b/8, 2200 Herentals T .......................................................+32 (0)14 244444 F .......................................................+32 (0)14 244430 E vbg@colas.be W www.vbg.be

NYNAS NV Excelsiorlaan 87, 1930 ZAVENTEM T ........................................................+32 (0)272 51818 E yves.mels@nynas.com W www.nynas.com

NV Wegebo Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel T .......................................................+32 (0)2 4820740 F ...................................................... +32 (0)2 4692224 E wegebo@colas.be W www.wegebo.be

Viabuild Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 F, 2800 MECHELEN T ....................................................... +32 (0)15 616303 F ........................................................+32 (0)15 616319 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Bel of mail Wim Fierens of Pascal Op de Beeck voor alle informatie over een vermelding

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW...

Vanaf € 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet!

| 77 77 | WEGENBOUW


De bekistingsspecialisten

Framax Xlife Doka kaderbekistingen, beproefd aan alle bouwsituaties, snel en economisch werk, met of zonder kraanhulp ƒ Framax Xlife ƒ Alu-Framax Xlife ƒ Frami Xlife Doka Belgium | Handelsstraat 3 | 1740 Ternat | T 02 582 02 70 | F 02 582 29 14 | belgium@doka.com | www.doka.be


Sortimo bvba Schaarbeeklei 491 1800 Vilvoorde T .......................................................+32 (0)2 3550370 F .......................................................+32 (0)2 3550371 E info@sortimo.be W www.sortimo.be

BOUWVOERTUIGEN

Van Bockrijck Industrieweg 10 3840 BORGLOON T .......................................................+32 (0)12 744886 F .......................................................+32 (0)12 745559 E info@vanbockrijk.be W www.vanbockrijk.be BETON

M.A.N. TRUCK & BUS NV Brusselsesteenweg 406, 1730 KOBBEGEM T ...................................................+32 (0) 2 453 01 04 W www.mantruckandbus.be

BRUGGENBOUW DE BONTE

INRICHTING VAN BERDIJFSVOERTUIGEN

VTC BVBA Patrick Wagnonlaan 7, 7700 MOESKROEN T ....................................................+32 (0) 56 55 4966 F ....................................................+32 (0)56 34 86 62 E info@vtc.be W www.vtc.be

BEKISTING

PERI NV Nijverheidsstraat 6 PB 54 1840 LONDERZEEL T ....................................................... +32 (0)52 319931 F ...................................................... +32 (0)52 300830 E alice.vanderkerken@peri.be W www.peri.be

Doka NV Handelsstraat 3, 1740 TERNAT T ...................................................... +32 (0)2 5820270 F ..........................................................+32 (0)582 2914 E blegium@doka.com W www.doka.com

De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Janson Bridging Belgium NV Uitbreidingsstraat 84/3 - 2600 Antwerpen T .......................................................+32 (0)3 3159820 F .......................................................+32 (0)3 3159821 E info@jansonbridging.be W www.jansonbridging.be

DIENSTEN Lithobeton NV Kanaalstraat 18 8470 Gistel T ...................................................... +32 (0)59 276060 F .......................................................+32 (0)59 276503 E info@lithobeton.be W www.lithobeton.beB

BETON EN ASFALTCENTRALES

Assumax BV Belselestraat 83, 9250 Waasmunster T ...................................................... +32 (0)3 7350035 F ...................................................... +32 (0)3 7350036 W www.assumax.be

FONTEINBOUW

VBA Leuvensteenseweg 300, 3190 BOORTMEERBEEK T .......................................................+32 (0) 15 511430 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

BOOR- EN ZAAGWERKEN

BETON

Aquafontal Koolskampstraat 3, 8740 Pittem T ....................................................... +32 (0)51 464749 F .......................................................+32 (0)51 467934 E info@aquafontal.be W www.aquafontal.be

FEDERATIES

Beton De Clercq NV Steenkaai 111 8000 Brugge T ...................................................... +32 (0)50 317361 F ...................................................... +32 (0)50 317365 E info@declercq-beton.be W www.declercq-beton.be

Diabeton NV Centrum Zuid 1544, 3530 Houthalen T ........................................................+32 (0)11 291200 F ...................................................... +32 (0)11 291209 E info@diabeton.be W www.diabeton.be

BOUWGRONDSTOFFEN

SATIC

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW...

doet WieWie doet watwat

FEBE Federatie van de Betonindustrie Vorstlaan 68 1170 Brussel T ....................................................... +32 (0)2 7358015 F .......................................................+32 (0)2 7347795 E mail@febe.be W www.febe.be

MINERA CBS BETON Hooiemeersstraat 8, 8710 WIELSBEKE T ....................................................... +32 (0)56 617537 E info@cbs-beton.com W www.cbs-beton.com

SATIC NV - MINERA NV Rietschoorvelden 20, 2170 MERKSEM T .......................................................+32 (0)36 470768 F .......................................................+32 (0)36 447942 E info@satic-minera.be W www.satic-minera.be

Vlaamse Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5455749 F ...................................................... +32 (0)2 5455907 E info@vcb.be W www.vcb.be

| 79 79 | WEGENBOUW


CALCULATOR FUNCTIE Als calculator sta je in voor de voorbereiding en kostprijsberekening van onze projecten. Je verzamelt gegevens waarna er een grondige analyse gebeurt. Je analyseert namelijk o.a. de algemene en technische bestekbepalingen en de aanbestedingsplannen. Jouw functie vereist een nauw contact met project- en werfleiders. Opstellen van prijsoffertes behoort eveneens tot jouw takenpakket. Je rapporteert aan het hoofd van de calculatiedienst.

PROFIEL Je bent minstens in het bezit van een diploma industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig en kan terugblikken op relevante ervaring in deze materie. Voor deze functie kijken we uit naar een communicatieve teamplayer die proactief en zelfstandig kan werken. Deadlines zijn jou niet vreemd en tweetaligheid is een must. Je kan vlot overweg met MS Office/ERP pakketten en enige ervaring in de bouwsector is een pluspunt.

AANBOD Bij de Viabuild Group kom je terecht in een dynamische en expansieve omgeving, gericht op een langetermijnrelatie met ruimte voor groei- en ontplooiingskansen. Het verloningspakket is aantrekkelijk en competitief samengesteld met extralegale voordelen. Meer informatie over Viabuild Group op www.viabuild.be

INTERESSE Bezorg snel je sollicitatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Dhr. Steven Muyldermans, Talent Officer, op volgend adres: SchaliĂŤnhoevedreef 20F, 2800 Mechelen Tel. +32(0)15/61 85 79 | Fax +32(0)15/61 63 47 | job@viabuild.be


Top-Off NV Europark 2015, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN T ........................................................+32 (0)11-397300 F .....................................................+32 (0)11 39 73 01 E info@topoff.eu W www.topoff.eu

GRONDSTOFFEN

VLIEGASUNIE BV Belle van Zuylenlaan 3, 4105 JX CULEMBORG T ....................................................+31 (0)345 509988 F .................................................. +31 (0)345 509980 E info@vliegasunie.nl W www.vliegasunie.nl

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

HULPSTOFFEN, GIETMORTELS EN CURINGS

Holgo NV Europark 120, 3620 LANAKEN T .......................................................+32 (0)89 721095 F ....................................................... +32 (0)89 717971 E info@holgo.be W www.holgo.be

FUNDERINGEN

DEMULA NV Veldmeersstraat 5, 9270 Laarne T .................................................. +32 (0)9 369 54 93 F ................................................. +32 (0)9 368 20 13 E contact@demula.beL W www.demula.be

Grontmij Belgium NV/SA Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 3830640 F .................................................. +32 (0)2 3803608 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

LEDVERLICHTING futur e foundation t ec hnics

Lameire Funderingstechnieken NV Industrielaan 4, 9900 EEKLO T .................................................... +32 (0)3-379 72 77 E bart@lameireft.be W www.lameireft.be

GEWAPENDE GROND

LEDtechnic BVBA Vliegplein 55F, 9991 MALDEGEM T ....................................................+32 (0)50 68 89 52 F ....................................................+32 (0)50 68 69 64 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

LEDtechnic BVBA Vliegplein 55F, 9991 MALDEGEM T ....................................................+32 (0)50 68 89 52 F ....................................................+32 (0)50 68 69 64 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

LEVERANCIERS Terre Armée Postbus 318, 2740 AH Waddinxveen T ................................................... +31 (0)182 622735 F .................................................... +31 (0)182 636031 E info@terrearmee.nl W www.terrearmee.nl

GIETASFALT

ASWEBO NV Booiebos 4, 9031 Drongen T ..................................................... +32 (0)9 2826030 F .................................................... +32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

MACHINES EN UITRUSTING Viabuild Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 F, 2800 MECHELEN T ....................................................... +32 (0)15 616303 F ........................................................+32 (0)15 616319 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

BONAR TECHNICAL FABRICS Industriestraat 39, 9240 ZELE .................................... T ....................................................+32 (0)52 45 74 83 F ....................................................+32 (0)52 45 74 95 E info@bonartf.com W www.bonartf.com

GROND RECYCLAGE

BSV NV Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke T ....................................................... +32 (0)56 520911 F ....................................................... +32 (0)56 520911 E info@bsv-nv.nl W www.bsv-nv.be

De Bonte van Hecke NV St. Annastraat 55, 9250 Waasmunster T ..................................................... +32 (0)52 473320 F .................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte-vanhecke.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

FREESTECHNIEKEN

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW...

doet WieWie doet watwat

GM Recycling BVBA Krommeveldstraat 1, 9971 LEMBEKE T ....................................................+32 (0)9 378 39 47 E info@gmrecycling.be W www.gmrecycling.be

Smet Verhuur BVBA Kreek 106 9130 Kieldrecht (Beveren-Waas) T ...................................................... +32 (0)3 7735469 E info@smet-zeefmachines.be W www.smet-zeefmachines.be

| 81 81 | WEGENBOUW


Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW... Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat MACHINE VERHUUR

Vanlommel NV Ambachtsstraat 11, 2450 MEERHOUT T ....................................................+32 (0)475 589440 T ....................................................+32 (0)475 235900 F .......................................................+32 (0)14 867044 E info@vanlommelnv.com W www.vanlommelnv.com

MATERIEEL VERHUUR ATERIEELVERH

15 filialen in Belgie Loxam BE NV Vilvoordsesteenweg 152, 1120 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 6755902 T ................................................................ 0800 16 400 F ..................................................... +32 (0)2 2668875 E loxcall@hotmail.com W www.loxam.be

Eurorent Machineverhuur Bisschoppenhoflaan 633, 2100 Deurne T ..................................................... +32 (0)3 3254300 F ..................................................... +32 (0)3 3259903 E info@eurorent.be W www.eurorent.bema

OMGEVINGSWERKEN

Hertsens Wegenwerken NV Oeverkant 38, 2070 BURCHT T .................................................... +32 (0)3 2534040 F ................................................. + +32 (0)3 2534040 E helena@hertsens.be W www.hertsens.be

OVERHEID

Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5537901 F ...................................................... +32 (0)2 5537905 E wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be W www.wegenenverkeer.be

Ovam Stationsstraat 110 2800 Mechelen T .......................................................+32 (0)15 284284 F .......................................................+32 (0)15 203275 E info@ovam.be W www.ovam.be

PARKEREN

DE GREEF SPOORKRANEN Liezele Dorp 59 bus 1, 2870 PUURS T ...................................................... +32 (0)3 8990035 E:info@degreef-spoorkranen.be W: www.degreef-spoorkranen.be

Deschacht Plastics Antwerpsesteenweg 1068 B-9041 GENT-OOSTAKKER T .......................................................+32 (0)9 3557454 F .......................................................+32 (0)9 3557679 E oostakker@deschacht.eu W www.deschacht.eu

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

Rehau NV Ambachtenlaan 22 3001 Heverlee (Leuven) T ....................................................... +32 (0)16 399911 F ....................................................... +32 (0)16 399912 E info.bel@rehau.com W www.rehau.be

Indra BVBA Europaplein 41 bus 1c, 3620 Lanaken T ..................................................... +32 (0)89 680664 E jurgen@indrabvba.be W www.indrabvba.be

LANSAS BV Zoerbeemden 2, NL-9245 LR EIJSDEN T ....................................................+31 (0)43 4093650 F ................................................... +31 (0)43 4092200 E info@lansas.nl W www.lansas.nl

RIOOLRENOVATIE

RAILTECHNIEK

JANSSEN RIOLERINGSTECHNIEK BV Zoerbeemden 4, 6245 LR EIJSDEN (NL) T .....................................................+31 (0)43 4092013 F ....................................................+31 (0)43 4093425 E info@riotech.nl W www.riotech.nl

MEETAPPARATUUR

De Witte - Vandecaveye BVBA Tieltsteenweg 19, 8750 WINGENE T .................................................... +32 (0) 51 466527 E dewitte@dewittevdc.be W www.dewittevdc.be

Viabuild Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 F, 2800 MECHELEN T ....................................................... +32 (0)15 616303 F ........................................................+32 (0)15 616319 E info@viabuild.be W www.viabuild.be

SIGNALISATIE

RIOLERING

Couderé Geomatic Engineering Monnikenwerve 43, 8000 Brugge T ...................................................... +32 (0)50 389814 F .................................................... +32 (0)50 383105 E info@coudere.be W www.coudere.be - shop.coudere.be

82 82| | WEGENBOUW

Aquafix Belgium BVBA Bosstraat 75-4, 3560 Lummen T .......................................................+32 (0)13 668303 E info@aquafix.be W www.aquafix.be

STC Damstraat 195, 1980 ZEMST T ....................................................... +32 (0)15 618304 E info@viabuild.be W www.viabuild.be


AD Ultima Group NV Beneluxpark 7, 8500 KORTRIJK T ....................................................... +32 (0)56 740740 F .......................................................+32 (0)56 740700 E info@adultima.be W www.adultima.be

TUNNELBEVEILIGING

Philips Belgium Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel T ......................................................+32 (0))25 257575 F .......................................................+32 (0)25 257979 E lightinginfoservice@philips.com W www.philips.be

Promat International Bormstraat 24, 2830 TISSELT T ........................................................ +32 (0) 15712186 F ........................................................+32 (0) 15712690 E info-hti@promat.be W www.promat.be

STUDIEBUREAUS UITZENDBUREAUS

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

ARCADIS Belgium Koningsstraat 80 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5057500 F .......................................................+32 (0)2 5057501 E info@arcadisbelgium.be W www.arcadisbelgium.be

STAALBOUW

IEMANTS NV Hoge Mauw 200, 2370 ARENDONK........................ T ....................................................... +32 (0)14 672281 F .......................................................+32 (0)14 672092 E iemco@iemco.be W www.iemants.com

STRAATMEUBILAIR

Koppen.be BVBA Brechtsebaan 22 2900 Schoten T .......................................................+32 (0)3 6801234 F .......................................................+32 (0)3 6801230 E info@koppen.be W www.koppen.be

STRAATVERLICHTING

DAXXA Ringweg 1, 2910 ESSEN T ................................................... +32 (0)36 67 11 65 F ................................................... +32 (0)36 33 14 81 E info@daxxa.be W www.daxxa.be

UITZONDERLIJK VERVOER

`

D+A Consult Meiboom 26 - 1500 Halle T .......................................................+32 (0)2 3638910 F ....................................................... +32 (0)2 3638911 E info@daconsult.be W www.daconsult.be

Transport STB Ambachtsstraat 11, 2450 Meerhout T ....................................................+32 (0)475 589440 .......................................................+32 (0)475 955554 F ...................................................+32 (0)14 86 70 44 E info@transportstb.com W www.transportstb.com

VERHARDING

Grontmij Belgium nv Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 3830640 F .................................................. +32 (0)2 3803608 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

Technum Arianelaan 7 1200 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7137487 E info@technum-tractebel.be W www.technum.be

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T ....................................................... +32 (0)11 254221 F .......................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

SOFTWARE

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW...

doet WieWie doet watwat

NV FreesTechniek Dréve Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen T .................................................... +32 (0)473 860501 F .......................................................+32 (0)56 353510 E info@freestechniek.be W www.freestechniek.be

TRANSPORT

Maes Industriele Verlichting NV Boudewijnlaan 5 - 2243 Zandhoven T ...................................................... +32 (0)3 4846260 F ...................................................... +32 (0)3 3859792 E info@maesiv.be W www.maesiv.be

ALTEAD DEVRIENDT NV De Arend 13, 8210 Zedelgem T ...................................................... +32 (0)50 250310 E p.boels@altead.com W www.alteaddevriendt.be

TOP-OFF NV Europark 2015, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN T ........................................................+32 (0)11-397300 F .................................................. +32 (0)11 39 73 01 E info@topoff.eu W www.topoff.eu

| 83 83 | WEGENBOUW


Patent Pending

Gebrauchsmuster-Nr.: 202012012063.8 | Patentanmeldungsnr.: DE102013000547.7 Gemeinschaftsgeschmacksmuster: 002156208 | BE 2013/0163 | NL 2011020


WATERBUFFERING

WEGENBOUWMATERIAAL BETON

ACO PASSAVANT NV Preenakker 8 - 1785 Merchtem T .......................................................+32 (0)52 381770 F ...................................................... +32 (0)52 381771 E info@aco.be W www.aco.be

D.E.M.E. nv Haven 1025/Scheldedijk 30 - 2070 Zwijndrecht T ......................................................+32 (0)3 32505211 F ...................................................... +32 (0)3 2505650 E info@deme.be W www.deme.be

Herbosch-Kiere NV Haven 1558, 9130 KALLO T .......................................................+32 (0)3 5750282 F ........................................................+32 (0)3 5750310 E info@hk.eiffage.be W www.herbosch-kiere.com

Kantoor Ondernemingen Jan De Nul N.V. Tragel 60 - 9308 Hofstade (Aalst) T ....................................................... +32 (0)53 731511 F ..................................................... +32 (0)53 781760 E info@jandenul.com W www.jandenul.com

NV De Scheepvaart Havenstraat 44, 3500 Hasselt T .......................................................+32 (0)11 298400 F ........................................................+32 (0)11 221277 E josette@descheepvaart.be W www.descheepvaart.be

Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110 2830 Willebroek T ......................................................+32 (0)3 8606211 F ...................................................... +32 (0)3 8606200 E info@wenz.be W www.wenz.be

Wavin Belgium NV Leon Bekaertlaan 30, 9880 Aalter T .................................................... +32 (0)9 325 95 11 F ....................................................+32 (0)9 374 06 06 E info@wavin.be W www.wavin.be

WEGENBOUW

Martin Wegenbouw NV Kettingbrugweg 32, 3950 Bocholt T .......................................................+32 (0)11 440650 F .......................................................+32 (0)11 622056 E info@wegenbouwmartin.be W www.wegenbouwmartin.be

DE BONTE De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Peri NV Nijverheidsstraat 6 1840 Londerzeel T ....................................................... +32 (0)52 319931 F ...................................................... +32 (0)52 300830 E info@peri.be W www.peri.be

WEGENBOUWMACHINES

De Bruycker NV Klokhofstraat 16 8400 Oostende T ...................................................... +32 (0)59 703005 F ...................................................... +32 (0)59 506654 E info@debruycker.be W www.debruycker.be

Van Haut NV Hogenakkerhoekstraat 4 9150 Kruibeke T ........................................................+32 (0)3 2501111 F ........................................................+32 (0)3 2531819 E info@vanhaut.be W www.vanhaut.be

HMB NV Tervantstraat 19 3583 Paal-Beringen T .......................................................+32 (0)11 305020 F .......................................................+32 (0)11 378892 E info@hyundai-hmb.be W www.hyundai-hmb.be

Molcon Interwheels NV Hoogveld 56, 9200 Dendermonde T ..................................................... +32 (0) 52259020 E info@molconinterwheels.com W www.molconinterwheels.com

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

WEGMARKERINGEN

DE GROOTE ANDRE en ZOON BVBA Karrewegstraat 110, 9800 Deinze T ........................................................+32 (0)9 3801718 F ........................................................+32 (0)9 3801719 E degroote@wegmarkeringen.be W www.wegmarkeringen.be

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

WATERBOUW

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in STEDENBOUW...

doet WieWie doet watwat

WERFBEVEILIGING

Mechanic International BVBA Meersstraat 27, 1730 ASSE T ....................................................... +32 (0)2 4531307 F ...................................................... +32 (0)2 4530956 E info@m.i.be W www.m-i.be

| 85 85 | WEGENBOUW


Een duurzame weg begint met een goed product! G G G Certificatie

Inspectie

Werfondersteuning

Z.1 Researchpark – Kranenberg 190 – 1731 Zellik – www.copro.eu


EL

E

UW

NI

D MO

RITTERDAL XXL

maakt het gazon berijdbaar grote en stevige grasplaat voor een snelle plaatsing

GRAVELGRID

stabiliseert grind de plaat ontwikkeld voor grind

RITTERDAL gazon

natuurlijke doordringing van water de originele HD-PE grasplaat

RITTERDAL gravier

verlicht het riolennetwerk de originele HD-PE grindplaat

Een plaat voor iedere toepassing Insulco bvba Industriezone Zuid (1) Rue Buisson aux Loups 1a 1400 Nijvel Tel : 067 41 16 10 • Fax : 067 41 16 16 insulco@insulco.be Algemene website : www.insulco.be Gras- / grindtegels website : www.xtradal.be

Aangezien er verschillende domeinen zijn qua toepassing, heeft Insulco een volledig gamma HD-PE platen ontwikkeld om op die manier de meest aangepaste oplossing te kunnen bieden voor iedere uitvoering.

Sinds 20 jaar uw specialist in HD-PE platen Overtuigd van de talrijke esthetische, economische en ecologische voordelen van de HD-PE platen voor gras en grind, was Insulco de eerste om dit concept in BelgiĂŤ voor te stellen. Gesterkt door onze lange ervaring, helpt ons team met gespecialiseerde raadgevers u om de beste oplossing te vinden voor uw realisatie.


ACO. Totaaloplossingen voor efficiënt waterbeheer.

[COLLECT]

[CLEAN]

[HOLD]

Van de eerste druppel die op de oppervlakte valt tot het grootste, berekende debiet, alles wordt gecontroleerd opgevangen en in de gewenste richting gestuurd.

Is het regenwater verontreinigd of wordt er proceswater opgevangen? Vetten, oliën en slibdeeltjes worden eruit gehaald, omdat het milieu ons dierbaar is.

Het water wordt gestockeerd in buffer- of infiltratiebekkens om overstromingen in lager gelegen gebieden tegen te gaan.

AFVOERGOTEN

OLIE- EN VETAFSCHEIDERS

INFILTRATIE- EN BUFFERINGSBEKKENS

[RELEASE] Uiteindelijk wordt het water gedimensioneerd afgevoerd in de ondergrond, naar de riolering, een rivier of een natuurlijk wachtbekken.

POMPPUTTEN

ACO Passavant n.v. - Preenakker 8, 1785 Merchtem - Tel. 052 38 17 70 - Fax. 052 38 17 71 - www.aco.be - info@aco.be

Grond Weg Waterbouw BE 01 2014  
Grond Weg Waterbouw BE 01 2014  

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN