Page 1

вІддАмо свої rолоси

SA КРАЩИХ СИНІВ І ДОЧОК НАРОДУ! •І

.N2 96 (3997) СУБОТА

14 ЧЕРВНЯ р.

1975 Ціна

коп.

2

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

РОЦІ

1935

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ YKPAiltИ, МІСЬКОJ І Р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НА ВИБОРИ!

ВСІ Завтра,

Плакат художника Ю.

П.

Мохора.

(Фотохроніка РАТАУ).

виборців

Зустріч

з товаришем М. В. Підгорним Ленінградського виборчого червня представники трудящих округу Москви зібралися у Великому театрі Союзу РСР. Тrт відбу­ лася зустр-іч з кандидатом у депутати Верховної Ради РРФСР по цьому округу - членом Політбюро ЦК КПРС, fоловою Президії

12

Верховної Ради СРСР М. В. Підгорним. Одностайно було обрано почесну президію у складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з fенеральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежневим. Довірена особа кандидата в депутати токар заводу «Ізолятор», ударник комуністичної праці В. Н. Бадейкін розповів про життевий і трудовий шлях М. В. Підгорного, його державну діяльність. Він закликав вибо·рців округу на виборах 15 червня одностайно віддати голоси за М. В. Підгорного. Представники трудящих, які виступили на зустрічі, запевнили, що всі виборці, голосуючи за кандидатів непорушного блоку кому­ ністів і безпартійних, тим саме голосуватимуть за дальший розк~іт

і зміцнення соціалістичної Батьківщини, за Комуністичну партІю Радянського Союзу, яка впевнено веде радянський народ до нових перемог комунізму.

На зустрічі з промовою виступив М. В. Підгорний, тепло зустрі­

нутий присутніми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881118111111111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

За мир, за щастя, за комунізм! Всенародне свято радянсько­ колектив за­ гrL..народовладдя у nорошкової металургії зу­ в.

п'я­

с· )lчає з nеревиконанням

зав-

виробничого

тимісячного

техніко-економіч­ дання з усіх від­ них nоказників. Приємно що в загальні досяг­ значити, посильний нення зробила свій вклад ху

наша

і

залізних

зміна,

яка

в

це­

порашків

впевнено

авангарді

соціалі­

нрооує

в

стичного

змагання.

патріотичний

Наслідуючи

почин знатних металургів. їни, наша зміна виріІШила:

кра­ ста­

ти nід праnор всенародного со­ ціалістичного змагання під деві­ 25 зом <<XXV з'їзду КПРС -

ударних декад~. Одночасно ви­ рішили боротися за nраво на­ зиватися колективом імені XXV з'їзду Комуністичної партії Ра­ ~янського Союзу.

Щоб удостоїтися такої висо­ кої честі, кожний робітник дав за ~лово боротися виробничих -rання

11енш як на зипуск

25

перевико­ не норм

nроцентів,

високоякісного

за

залізно-

го nорошку і економію тичних ресурсів.

енерге­

бо­ здружена, Зміна у нас йова і завзята до праЦі. У сі бе­ ремо nриклад із старшого nечо­

вого

Вячеслава

Миколайовича

у на­ Антонова, який першим високої шому цеху удостоївся урядової

нагороди

-

ордена

стуnеня. ІІІ Слави Трудової nо­ Наслідуючи його nриклад, ударному nрацюють nечові Вік­ Заnадловський тор Петрович Бредак. Петрович Олексій Віктор Ва­ старший апаратник сильович Білим, розмелювачка Надія Олександрівна Андрушко та інші. Як дружно і завзято _nрац_ю­ ємо в цеху, так дружно 1 з шд­ несеним

настроєм

підемо

зав·

тра до виборчих урн, щоб одно­ за стайно віддати свої голоси нашої дочок і кращих синів роз~шіт Віт·чизни, за дальший і економічну могутність Радян­ ської держави, за мир,

за ща­

стя, за комунізмІ

Микола

15

червня

день

-

виборів

до

Верховної Ради Української РСР і до об­ ласних, районних, міських, сільських і се­ лищних Рад депутатів трудящих. Трудів­ ники нашого міста і району, як і всі ра­ дянські люди, wужно прийдуть на вибор­ чі дільниці, щоб віддати свої голоси За кандидатів непорушного блоку комуністів

ВДОВИЧЕНКО,

печовнх начальІПІК змІни мета­ пороmковоі заводу лургії.

і безпартійних. Нинішня виборча кампанія проходить в обстановці високого політичного і трудово­ го піднесення, викликаного рішеннями квіт­ невого (1975 р.) Пленуму ЦІ( І(ПРС про партії, з'їзду скликання чергового ХХ V Перемоги Великої святкуванням ЗО-річчя над фашизмом. Трудящі Броварщипи спов­ нені рішучості і наполегливості достроково взяті виконати план дев'ятої п'ятирічки,

це результат стались в МІСТІ 1 районі, чисельної роботи копіткої, наполегливої армії народних обранців.

представниправа Використовуючи ків конституційного органу державної вла­ ди, вони проводять велику роботу по пере­

творенню нашого міста і району у місто і

культури і зразкового 11РОмадського поряд­

ку. Перші кроки в цій благородній бороть­ Тільки результати. бі принесли відрадні п1ротягом

1973

ним

прапором

і

приємств громадського харчування, здійсне­ но реконструкцію міського стадіону «Спар­

так». За цей час здано в експлуатаціЮ 45

кіломет.рів газопроводу, збудовано і рекон­ струйовано близько 15 кілометрів доріг із твердим

покриттям,

16

км

тротуарів.

підприємства, а Виросли нові виробничі саме: хлібозавод, побутовий комбінат на алю­ житловому масиві, зводиться завод Нині. конструкцій. мінієвих будівельних

йде спорудження нового кінотеатру. пункти Змінили свій вигляд і населені району. Народилось перше селище місько­ го типу Калита, де ств01рені всі необхідні

умови для

проживання

його жителів. Для

збу­ працівників радгоспів і птахофабрик довано 60140 квадратних метрів житлової площі, два будИJІКИ культури, б шкіл, 3 ди­ тячі садки. Значно поліпшився благоустрій. господарство З J(ожним роком сільське району все міцніше стає на промислІІву основу. Достроково вступив до ладу рад­ 50імені госп-комбінат «І(алитянський» 3авод, готу­ річчя СРСР, комбікормовий тваринниць­ ється до пуску Жердівський кий комплекс.

Відрадно відзначити, що

n·:

всі зміни, які

=w

?7'

=

ЦІ(

І(ПРС,

Ради Міністрів

Помітно

ВЛІ(СМ.

транспорту.

демократизму

ський» і Київська птахофабрика. Безперечно, ті зміни, які сталися в на­ шому місті і районі за чотири роки з часу засвід­ переконливо попередніх виборів, чують, що вироблений XXIV з'їздом КПРС курс політичної і економічної політики ус­ Невпізнанним пішно втілюється в життя. стало наше рідне місто. У 33 нових п'яти­ і дев'ятиповерхових будинках справили но­ восілля 2340 сімей. Для броварчан збудо­ вано дві школи, поліклініку, дитячу лік!Іір­ 1540 місць, ню, шість дитячих садків на під­ десять магазинів, розширено мережу

років трудівники ла­

зростає ефективність промисловості, будів­

лективи промислових року, но завершивши програму 5 місяців понад план виготовили продукції на суму 3 мільйони карбованців, а реалізували її На славу на 1,5 мільйона карбованців. попрацювали сільські трудівники, продав­ 697 тонн ши державі понад зобов'язання

яєць. У цілому колективи радгоспів і пта­ народно­ хофабрик району вже виконали господарський план дев'ятої п'ятирічки по здачі державі молока, м'яса та яєць. Пер­ «Плосків­ шими серед них були радгосп

1974

СРСР, ВЦРПС і ЦІ(. ництва

моЛока, 333 тонни м'яса, 4779 тисяч штук

і

нів і ферм Броварщини двічі завойовували за першість у Всесоюзному соцзмаганні, що район нагороджено Перехідним Черво­

соціалістичні зобов'язання. Приємно сьогодні відзначити,

ко­ що успіш­ підприємств,

високої

праці,

район високопродуктивної

Одним з яскравих проявів справжнього суспільства

ІРадянського

є

нинішня виборча кампанія, що проходить під знаком дальшої активізації діяльності

трудящими,

з

Рад, зміцнення їх зв'язків

демонструє згуртованість широких мас нав­

це Зокрема, коло Комуністичної партії. знайшло переконливе відображення в пе­ ріод висування і реєстрації кандидатів у депутати Верховноі Ради УРСР та місце­ вих Рад.

Колектив робітників заводу порошкової

металургії одностайно висунув кандидатом у депутати найвищого державного органу нашої республіки першого секретаря місь­ України Ю. М. кого комітету Компартії

Соколова. Учасники окружної передвибор­

ної наради гаряче підтр.имали цю кандида­

туру,

Бровар­

виборча комісія

а ОКІружна

ського виборчого округу J& 264 зареєстру­ вала тов. Соколова Ю. М. кандидатом у депутати Верховної Ради УРСР,

Серед кандидатів до Київської обласної Ради депутатів трудящих - бригадир мо­

лочнотоварної

Герой

ський»

ферми

«Русанів­

радгоспу

Соціалістичної Праці М. З.

Пильтяй, бригадир закритого грунту рад­

Губська,

госпу «Великодимерський» М. А. заступник

начальника

виробничо-диспет­

черського відділу заводу електІротехнічних ви,робів О. П. Коротенко.

Кандидатами районної Ради депутатів тру­

дящих названі кращі виробничники т,рик радгоспу «Великодимерський»

елек­ Д. І.

Федун, бригадир Гоголівської стрічкаткаць­ кої фабрики Н. І. Литош, оператор рад­ госпу-комбінату

«Калитянський»

імені

50-

річчя СРСР Н. Ф. Буйвол. Правофлангові заводу соціалістичного змагання печовий порошкової металургії В. С. Гусєв,

ПМІ<-8 В. М.

громадського

муляр

Поліщук, кухар комбінату

харчування

Козлова,

Д.

Н.

водій АТП 09034 О. В. Ласточкін висунуті

колективами своїх підприємств

до органv

державної влади нашого міста. Всього по

місту .і району зареєстровано 2175

канди­

. Товариші виборці! Всі як один

завтра

датів

у

депутати

місцевих

Рад.

вщдамо свої голоси за кращих синів і до­ блоку кандидатів чок нашого на,роду -

комуністів і безпартійних, проголосуємо за

дальший розквіт любимої Вітчизни, за ле­

нінську політику партії, за щастя мир ко' ' мунізм\


*з * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * РОКИ ЗРОСТАННЯ N'2 17 биеrе зобов':язаІНн.я на n'ятирічку і НИІНі nра­ І\ЮЄ в рахунок 1978 року. Зус"Dрічний nлан

АВТРА виборці Ленінського виборчого окру-

гу

голосуватимуть

за робітницю

за ·вершального

nабрики верхнього дитячого трикотажного одягу І. П. Проскурничу, 3 кандидатом у депутати

Ііиївської обласної Ради депутатів трудящих зу­ ~трівся наш кореспондент.

на

І ННІ Пр 0 уперше

і високе до­ го вор ить вона,

висунути

мене

кандидатом

у

сах навколо

верес­

коотролю.

НА ЗУСТРІЧІ борці

1'

ви-

давали н а -

своє·му

кандидату

в деnутати . Інна пили­ лівна .розуміє, що то-

міста,-це

завдання номер

один.

ЩЕ

ОДНЕ, що розкриває духовний світ ро­ бітющі. Інна Пилиnі"Вна вдома ма-є біб­ ліотечку. В осноІШому збирає літераТУІРУ про Велику В і тчизн~у, а це в·се від батька вже, котрий у роки віЙІНи боронив Батьківщину в ід фашиІСтів. Середня Інна у батьнів, народила-ся сороко вого року . Тож у її пам'яті війна по­

депута­

на Шкуропадська, майстер в'язального цеху Інна Олек.с андрівна Розова, по:д руги по прац і . Ні, н е скажеш, що це було неспод і,ва;нкою

на фабриці . У.сі аустрі.1н. як налеЖJН€. Адже Інна Пилн·п івна :v~ає в колект иві такий авто­ ритет, що ним лише гордитися треба. Той ав­

с тає з розповіді батька-фронтовика. Дван:ад­ цятеро дітей виростили ПилИІП Панасович і Поліна Григорі•вн.а Бу.ряченки. І всі здобули чи то вищу, середню сnеціальну або середню освіту. І всі трудяться чесно, сумлінно, як батьки виховали. Отже, можна зрозуміти зв ідки лрацьовитість Інни Пилилівни . Л. ЗЛОТНІКОВА.

торитет її роб ітнича совість, її принципо­ вість, її сшра ведл ив іс ть, її працьо в ит і~ ть , здо­

буті .день за днем,- і так дес•ять рою в. В есь цей час вона в 'я заль ниця. Д осконало во­ лодіє своєю спеціальністю. Одна з тих деся­ тьох, котрі перейшли на підвищену зону об­ верстатів у минулому

у

енсамен на її громадян­ СІ,ку зрLЛІсть Адже усіх турбує збережеІНня природи. І .добитися, аби з nідприємства не ви­ возилася сміття і не робилися звалища у лі­

на са·:vr·перед до­

ти обласної Ради. Ії :пропо зицію підтримали нача-.JІ ь ник мотальної дільниці Кла,вдія Петрів­

слуговування жається. Щ е

народного

КАН ДИДА

вір''я робітничоnа колективу. Розхвилювалася так, коли на зборах сек· ретар парторган ізації фабрики Євдокія Хомівна Кузьмич запроло­ нувала

виконати

кази

Для мене це ви со ·

ка честь вір 'я, -

групи

вручено

:vrа!Ндат депутата.

-

слово

'U' РОБІТНИЧИИ

ПюlИПіВ·~J

СК у р НИІЧJІ І

буде

дала

ні. Десь місяців на ші•сть обі.гнала свою това­ ришку no зм аганню Галину Авра;мівну Какун. Характерна риса Інни ПилИІПі·вни дисцип­ лінованіІс ть. Вона й с~ма nідкреслює: дисциn­ ліна на виробництві це зекюпюмлений час, це зна.ння до наЙІМенших дрі6ниць технології, це, вреш'l'і-решт, якіJСть. А які·сть її виробів завжди лише відмінна. з УОТРІЛИСЯ ми з Інною Пилиnі,вною п і.сля закtнІЧення зміни. Ії енергійність, жваві.сть відбива-.JІи:ся на врівноваженості. Вто­ ма на н ій і не nозначилася, а натомість рішу­ чість. з ібра·нrсть підкреслювалися . Вся вона була ще там, на робочому .місці. А в цех;,у дав­ но всі знають, що Інну Прос.курничу проси-ти не треба . Сама не витримає, коли в когось не ладиться щось. Знайде хв.и.пИJІку, nідійде, розкаж·е і .доnоМІоже . Новачки це Від'Чувають зразу і звертають.с я до н~r. ІІ:Іое соромлячись. Для кожного знайде ПGТрібне слово, з тактом ло~снить . І ча•с то так ЗаJв'язується робітнича дружба, відбуваються новJ. ~найомс'l1В<І'. Мож­ на твердитw, що І. П. ПроскУ:рнича наст:ав­ ющя для всіх, хто звернеться. Взагалі нав­ чила професії в'я;за·льниці десятьох. - До цього .мене зобов'язує званІНя ударни­ ці комуністиЧ1!юї nраці, розповідає, і на:rороди знаками <<Переможець соціалістич­ ного зма гання 1973 і 1974 років >>, <<Ударник дев'ятої п'ятирічі<И». Так , трудиться вона nо-комуністичІНому. Живе за принцИІПами морального код·ексу ко­ муніс1Му. Тож закономірним є те, що кому­ ністи Н. К Кост.рикіна , І . О. Р.озова і Є . Х. Ну.аь.:vшч рекомендунали її ка•ндидатом у чле­ ни КПРС. З березня цьо.го року почався кан­ дида'])ський стаж І . П . Проскурничої. Перше партійне доручення а гітатор. На фабриці її зн ають як профс.пі.лкового акти.віста шість років член фабкому, принциnового чле­

На фото: І. П. Проскуриича. Фото А.

чотирма розnоряд­ році виконала осо-

Козак.а.

* * ** * ** * ** *** * ** **** ** **

~~ >~

it Е 11 ~ rr А r1.,

і н іціати•в.ш1й.

Батькн П ет ра Прокоnович а Хи11рого були ко.мунарами. Спільно з іншими жердівча.на· ми боролись за встановлення у селі Ра,дянської влади, за'Кла · дали основи •НОВО·!'О суспіль­

Сllва. В ажкі то були часи. До­ водилось Т€Ірпіти нестатки. Та долаючи

.перешкоди ,

І-Іомуна все -т ак и жила, бор·О· ла.сь за нове, сві"Тле майбу т · нє

д.'ІЯ

трудящих.

Неспок·і·й,ний cepue~r виріс і Петро . Вчи в.ся у батькі·в муж­ но.сті, волі, працелюбн ості. А трудитись ві,н звик з раннього дитинства. Подобзлись йому по.'!я, гуркіт 11ракт ора . Отож, після с.1ужби в армії не розду· мува.в

- ··

п і шов

.навчатись

у

шкм у механізаторів. Ось вже 22 роки не .розлучи· ється Петро Прок опович :J 11ра .ктором. Любить свою робо· ту і віддає їй всі сили. Це

к.1асний

мехаиіз.а:гор.

йому,

як кому.ністу, ча·сто доручають наЙІвідпо.відальніш і ділянки ро­ ботн. Знають , що він не пі две­ де. Баг ато рокі.в очолював

П. П. Хит.рий механізовану лаН· ку

но

вирощуванню куку,рудзи.

Трудові здобу тки мав високі. Ста•в працювати на ка•ртопля· но:І!у лані і зно:ву його лан­ ка зби1рає наЙІВищі :в радгосп і врожаї. Ордени Жовтневої Ре­ волюції та Трудо.вого Червоно­ го Прапора то ві.J.1ІІ а1'а їюго сам ові·дданої 1 1раці. Про П етра Прокоп ови ч а ІJ

2

ст.ор.

Ці

в

цю

загальнона родну

справу

За чотири роки п'ятирічки збілr,шилося

на

фуражну корову становив

5004

кукурудзи

великої

кілограми, а на сто

гектарів

Таких ре зультатів досягнут о за рахунок поліпшення племін­

них якостей дійно го стада, зм іцнення кормової ба зи . Порівняно

з 1970 роком кількість корів четвертого покоління і чистопо­ рідних збільшила.ся втричі, а першо.го класу і вище на 72 проценти . Якщо в останньому році вось·мої п'ятирічки в радгос­ пі було лише дві корови з надоєм більше п'яти тисяч кілогра­ мів молока, то торік , яrк уже було сказано, се,редній надій по ферм і становив 5004 кілограми. Створено міцну кормову ба зу для

громадського

тв_аринни­

цтва насамперед за рахунок підвищ ення врожайності вс1х куль­

тур . Торік, наприклад, зернових зібра}fо по 42,2 центнера, в тому числі пшениці по 48,3. Вирощено по 1350 центнерів кормових буряків , 37 4 центнери кукурудзи на зелений корм і силос. У Цілому ж заготівля власних кор м ів із ро з рахунку на умовну голову худоби зросла з 32,4 центнера кормових одис

ниць у 1970 році до 50,7 центІНера в 1974. Прагнемо мак­ симально заuеЗUІечити г-ромадське тваринництво кормами. Ріст урожайності всіх сільськогосподарських культур, ви · робництва тваринницької продукЦії сприяв збільш ен ню доходів радгоспу,

підвищенню

зароб ітно ї nл а·ти праців ник ів, що спри­

ятли·во відбилося на їх д обро:буті . Tene,p не :знайти такої роди­ ни, де б не було одного-двох велосипедів, мотоцикла. З'явили­

ся і власні легкові автомашини , а в квартирах тел ев ізори, електронагрівальні прилади . газові

-

нові меблі, плити, холо­

дильники. До послуг робітників і їх родин добротний нлуб, бібліотена . Курсує автобус до Києва. Споруджена двоповерхова

школа, продовжується житлове бу,дівниц'l'во.

Нещодавно Уназам Президії Верховної

Ради СРСР

наш

радгосТІ за виконання завдань по збільшенню виробництва і за­

готівель продуктів землеробства і тваринництва дев'ятої п'яти­ річки за чотири ро·ки і перевИІконання планів 197 4 року наго­ роджено орденом Жовтневої Революції. Відзначено також сум­ лінну роботу багатьох трудівників орденами і медалями Сою зу РСР.

Внеона нагорода зобов'язує працю вап І ще краще. На завер­ шальний рік n 'я тирічки взяли підвищені зобов'язання . Керів­

ництво радгоспу, партійна і про фспілкова організації спрямо­ вують зусилля трудівників н а виконання зобов'язань .

П.

ВОЛОХА,

директор

радгоспу.

~~~~'""~~~~~~"'-'-'-'-'-'-~~~'-~'-"'-~~'-'-'-~'-'-'-'-'-~~'-~ Рівно два роки тому в нашому мі­ розnочалися роботи по споруджен~ заводу алюмінієвих конструкцlіі . А

сті ню

зараз

вже

височать

велетенські

кор­

пуси

молодого підприємства. Дивлюся я на ці споруди, ка­ же бригадир монтажників Київського спеціалізованого управління .Ni 2 (БЗБК) Микола Васильович Бишо­ вець , і серце nроймається великою гордістю. Адже нашій бригаді виnала

-

своєму

на

поголrв н

Затрати кормів на виробництво ц ен тн ера молока зме нши­ лись з 1,34 до 1 ,2 центнера кормо вих одиниць, затрати праЦі - з 6,44 до 4,45 людино-годин. Р ентабельність тваринництва торін становила 25,1 процент а. в тому числі молока 24.

ЧТЗ-5 ви·робив 1300 гектарів на е т ало нний т.рактор . Показ­ НІШ аідм.інний. У за·В'ЄІРШально­ :vrу році механізатор зобов'я· J ав.ся зібрати з гектара по 500 ц ентнері.в

радгоспу

сільгосПугідь 1781 ц ентн ер ,\юлока. або на 68 процентів більш~. ніж вироблялосІ, його в HJ70 році, м'нса, відповідно, 71 ,7 ц ентнера - на 88 процєнті н більше.

І>удь-яку роботу

в ін

колектив

рогатої худоби, зокрема корів на 29 процентів. Торік на сто гектарів сільськогосподарських угідь радгосп мав 79 голів великої рогатої худоби, у то му числі норів 38. Надій на

ВОГ·І!ИКОМ робИТЬ. Це ЛЮДИіНЗ діла і, кми вже візьме соціа­ .lі.с тич не зобов' язан.ня , то обо­ в'.я:зково його виконає. М'ину­ ро~у

і

П'ятирічний план по виробництву зерна і овочів радгосп ви­ конав торік, молока в січні цього року. Завдання на п'яти­ річчя по продажу державі зерна виконано минулого року, мо­ лока в січні, м'яса в лютому 1975 року. З урахуванням виконання планів виробництва і реалізаЦії продукції сільська· го господарства за ц ей рік понад п'ятирічниіt пл ан буде прода ­ но державі: :Jерна 261 тонну, овочів - 2816 тонн. мщюна - 3670 тонн, м'яса - 142 тонни .

1

.1ого

вносить

«Плосків.ський>>. За чотири роки п'ятир ічки з начно зросло ви­ робництво сільськогосподарської продукції. Так , середньоріч­ ний вихід зерна збільшився про'Ти І!Іолеред.нього п'ятиріччя в 1,7 ра за, овочів і молока - в 1,6, м'яса - в 1.4 ра за.

радгоспі «)Кер.дівський» гово­ рять , що його енерг ії на п 'ятьох стане. В і н з.а,вжди за•взятий,

ІІАШ

вперто

ІІ~ріод нід мннуJшх до нинішніх виборін у Ради збі гається в часі з знаменною лодією в житті партії і народу - XXIV з' їздом КПРС, плодотворною працею по перетворенню в життя величних накресл е нь партії на дев'яту п 'я тирічку. Частку пра­

честь

ставити

перші

колони

цієї

веяи­

кої новобудови, яка в недалекому маА­

бутньому

даватиме

прекрасні·

кон­

струкції для зведення світлих жит­ приміщень та культурно-побу­

лових тових

сил•ос.

закла д ів.

Ставши на трудову вахту, бригада М. В.

В і риться, що свого Петро Про· копавич доб 'ється. Запорука його су· ~І.тінна праця.

чає кожний день нормою виробітку.

На

Депутато~І Жердівської сіль­ ради П . П. Хи11рий оби.ра,вся нсоднор азова. Він також депу­ тат район.ної Ради делутаrгів тr\· дящнх. На йог·о роботу на­

фото:

М.

передз'їздІвську Бишовця відзна­

150-160-процентною

В.

БИШОВЕЦЬ,

трозаарник

Г. монтажники

С.

та

В. м.

І.

РОМАНОВСЬКИf П. ПРИМАЧЕНКО;

Ф. КОЛДИШЕВ, · м . rАнзюк.

М.

А.

елек-

КОХАН,

Фото А. Козака.

р іі~2нь з боку виборців не бу­

.ю. н .авпаки, одні r Іутат

за · вжди

з

nодяки. Де­

у.вагою

Нинішній рік для мене особ­ ливий 15 червня я вnерше nрийду до виборчої дільниці. щоu ві.ддати евій голос за кан­ дидатLв блоку комуяістtв і без­ партійних. Це глибоко :mилюю­ чий М·ОМеRТ ·МОГО ЖИТТЯ.

вислу­

хає с· воїх виборц і•в, доnоможе вИJрішrпи ту чи іншу сцра'Ву. Він багато зу.силь вкладає у 6 .1аrоус'І'рій села.

Депупт П. П. Хитрий корн-е· т у єть<:я у виборців за.служени:м авторнтетом ще й uиповюr

своїм

ставленням

до

Величезні зрушення, що від­ буваються в економічному,

прин­ недо­

культурному і духовному житті

.1іків у роботі, громадському ЖИТТі; З НИМИ ВіН ЗВІВЖДИ рі­ шуче бор·еться. Ш анують у Проксжовича. одностаіі•н істю знову

то~t дІі

у

.радянського

депутати

від виборів до вwборів, сталося і в нашому селі Плоско-му. Ви­ росли нові двоповерхов·і будИ11ки, лромтоварний ма.газин. По­ ліпшився добробут сільсь.ких

ка.н дида­

сіл"Ь·ської

[ІОвсякчас

зас.вLдчують вірність курсу на­ шої ларt1ії і уряду. Чимало по­ зитивних змін за час, що· МИІНУВ

Жердооі Петра Т ом•у з та•ІЮЮ ви.сунули його

о.д.носельчани

народу,

Ра­

;1е<путатів 11рудящих .

І. ШВАЧКО, громадський кореспондент.

трудівюшів, їх духовні заnити. Вели·ку роль у зростанні могут-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

голосую ності

ВПЕРШЕ

Радян· ського

грає плідна

Тому я з

Со юсу

,робота

великою

пщльно. го ро.ку

доїла· по ка

від корови, .

віді-, соціалістичні

депутатjв.

радістю і

внутрішнЬм ліднесенюrм йду на голосування.

бовий

надій

глядаю ,

п'ятирічки на-

нілограми моло­

2882

nеревиконавши

з обов'язання . До­

у

кілограма Докл:адаю

я.ну до­

rpyni,

становить

зараз

20,1

молока на норову. всіх сил, щоб про-

День виборів іюмсомольсько- ду:кцJя~. яку з~аю, була завжди

мо.лодіжний

колектив молочної

ферми N 2 1 у якому я працюю

'

'

високоl яко.стІ.

..

Завтра ~оЯІрки нашо1 фе.рми

разом

з ус~м

радянсь.ким наро-

зус'!'1річає з хорошими трудови- дом підійдуть до виборчих урн.

ми здобутками. По 26 нілогра- Голосуючи за

мі.в

молока надоює на·ставниця

молоді досвідчена доярка Ольга

Іванівна Волоха . Сумлінно т,ру-

дяться доярки Галина Антон ін на Строка.ч та Єв.докія Миколаївна Кривець. Я теж намагаюсь постLйно бу-ти серед нращих За п'ять М•іСІЩів завер-

Субота,

14

рушного

блоку

депутатів непо­ ко,муністів та

безпартійних, ми голосуватИме­ мо за дальший розквіт

нашої

Вітчизни, за мир, за світле май­ бутнє радян-ських людей. Н. ІКАСНН, доярка радгоспу <<Плосківський>>.

червня

1975

року


3 КОЖНИМ

роком

могутні-

шилась на З2,7 процента.

шає економіка нашої країни,

Кількісний

tюліпшуються умови життя і пра11і радянських тодеЇі, зростає їх добробут.

і якісний

ріст

ви-

робництва, безумовно, позитивно відбивається на добробуті робітників заводу «Торгмаш». Досить

Яскравою ілюс~рацією цього було б сказати, що середньомі,10же послужити експерименталь- сячна заробітна плата наших ви1111ї1 завод торговельного машино- рабвичників зараз більша майже будування. з року 8 рік зростає на 12 процентів, якщо порівняти обсяг виробництва продукції, яку , з тим, якою вона була чотири ми випускаємо: устаткування для І роки тому.

підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. Так у 1970 '

ШІ Jl

~

[[ (() ~

тии сумлшними трущвникам_и, яю дбають за честь рщного шдпри-

1

ш

ємства. На ~<Торгма~і»· тру~иться

749 ці.

tll1) п~ mw ш \Т)J.r 1\1 \U .(1 J.r J.D \!а ~ році за·вод винус.каІВ валова~ н.родукції на су:~~у 12484 тисячІ ка.р(Jованців, а нині цей показник ст21-

новить 171:34 тисячі карбованців. Реалізація товарної продукції зросла

" ~аводс~кии колект~в наш бага:

норі•внн.но

з

ударНИКІВ КОМУНІСТИЧНО! пра­ Задовго до кінця п'ятирічки

~~~r~~г~~гаі;~_б;~~~~~;;:::к;~ зварник В. Я. Духно та багато

інших. Понад сто робітників наго­ роджена почесним знаком «Пере­ можець соціалістичного змаган­ ня 1973 року» та «ПЄJреможець со· ціаліегичного зм·аганLНя 1974 року».

По праву

гордиться

трудівниками, ударну працю кот­

роком на 15 процентів. Високі темпн розвитку виробництва ві-

рих партія і уряд оцінили орде­ нами і медалями. Ордена Трудо­

діграють свою роль у забезпеченні дострокового виконання плаНІв

вого Червоного Прапора удостоє­ ні бригадир столярів О. М. Вал­

п'ятирічки по валовому виробництву продукції та її реалі~аці~. . Гlоліпшилися не лише КІЛЬКІСНІ пок·азІНики. У•ведення сара11овської

ков та інженер-конструктор В. Н. Брик, «Знаком Пошани» нагороджена директора заводу І. Г. Агапова, токаря Б. М. Воскобой­

системи

никова

бездефектного

виготов-

та

інших.

лення продукції і здачі її відділу технічного контролю з першого пред'явлення дало змогу поліпши-

Приємно відзначити LНаших вете­ ранів Ф. Т. Бущенка, П. П. Агеєва, М. О. Прескуріна та ін­

ти

ших.

якість

устаткування,

яке

ви-

пускаємо. Процент здачі продукції

За чотири роки, що пройшли з

з першого пред'явлення за чотири роки становить 8З,5 процента. У нас було налагоджено випуск уста.ткува,нн.я «Україна-74», яке

часу виробів, чимало зроблено і в організації побуту та відпочинку робітників. Було здано в експлуа­ тацію етоквартирний житловий

за своїми економічними показниками значно перспективніше, ніж попереднє. Незабаром буде введеІю у виробництво устаткувавІІН «Уwраїна-75». Ові.дчешшм прогресу нашого ви-

будинок, диткомбінат на місць. Почав функціонувати

Бу­ динок культури заводу «Торг­ маш». Багато наших трудівників поліпшувала своє здоров'я в будниках відпочинку, санаторіях, на

робництва

базі

дів

по

ню

є

й

проведення

захо-

технічному

переозброєн-

підприємства,

застосування

нової прогресивної технології, механізації. За час, що минув від виборів до виборів, було реконст,руйовано ливар.ний цех; це дало змогу випускати близько 5 тисяч тонн литва в рік замість З тисяч. Оновлено і поновлено технічне устаткування, фізично зношені та морально застарілі механізми заміняємо новими. Наприклад, освоїли метод повітряноплазмового різання, що значно знизило трудомісткість, підвищило якість та культуру виробництва. Всього за останні 4 роки було здійснено 62 заходи по застосуванню нової техніки і прогресивних методів виробництва, що дало економічний ефект у сумі понад 4ЗЗ тисячі карбованців. Успіхи нашого заводу значною мірою завдячують і постійному зростанню продуктивності праці. По-

рівняна з 1970 роком вона

збіль-

відпочинку

280

підприємства.

Відчуваючи повсякденну турбо­ ту

і

піклування

партії

та

уряду

про трудящих, робітники нашого заводу, як і всі радянські люди, прагнуть відповідати на неї ви­ сокими трудовими успіхами, ідей­ ною і політичною зрілістю, духов­ ним і культурним ростом. Політв­ ка партії знаходить палке схва­ лення в серцях працівників нашо­ го підприємс-гва. Тому з та.ким піднесенням прийдуть вони на ви­ бори, щоб проголосувати за кан­ дидатів непорушного блоку кому­ · ністів і безпартійних. До речі, серед кандидатів у депутати місь­ кої Ради є й пащі представники. Своїми обранцями робітники за­ воду назвали найдостойніших, зокрема шліфувальника В. М. Іваницького, кокільника ливарно­ го цеху С. І. Туровця, директора підприємства І. Г. Агапова, ли­ варницю М. Н. Зарицьку та інших. В. СУХІНІН, f

секретар партбюро заводу.

ЗА ДАЛЬШИЙ РОЗКВІТ ВІТЧИЗНИ У Зверненні Центрального Комітету КПРС до партії, до радян­ ського народу, опублікованому на початку року, закликано нас, хлі­

боробів, ще ширше розгорнути соціалістичне змагання за успішне виконання завдань дев'ятої п'ятирічки. Колектив другого відділка радгоспу «Красилівський» гаряче сприйняв Звернення і зобов'язав­ ся виростити на кожному гектарі

210

центнерів овочів.

Над виконанням зобов'язання і працюємо зараз, несучи трудову вахту на честь виборів до Рад. Я особисто трактором «ЮМЗ-6» об­ робляю міжряддя помідорі·в. Виконую нор·му на

120-125

процентів.

Завтра разом із дружиною піду на виборчу дільницю і проголо­ сую за гідни•х кан:ди1да•ті·в у депутати, за дальший розк1віт Вітчизни. І. ШЕВЧЕНКО,

--

ПОВЕРХИ НОВОІ РУДНІ

колектив

сімдесятим

тракторист.

ВИГЛЯД сучасного села визначається нині зростанням рівня механізації й автоматизації

сільськогосподарського вироб­ ництва, характерним наближен­ ням його до міста. Газ, електро­ прилади, телевізори, холодильни­ ки стали невід'ємною части­

ною сільського побуту: машини, автоматизовані мінили

важку

працю

потужні лінії за­

орача,

тва­

ринника, кормодобувника. Новобудови в Рудні почали зростати буквально в останні ро­ ки. Протягом часу, що минув від останніх виборів до Верховної Ради УРСР, з'явилися нові май­ данчики птахіввичого комплексу, 4 корівники на 800 корів, адміні­ стративні й господарчі будівлі. Добре потрудилися у дев'ятій

п'ятирічці будівельники . ПМК-8 тресту «Броварисільбуд». Адже саме вони ведуть основні роботи на будівельних майданчиках Руд­ ні. 22 пташники здано в експлуа­ тацію. Більшість з них функціо­ нує, частина готується прийняти курей- несучок, яких за проектом має бути в господарстві близько 65. тисяч штук. Уже зараз завдя­ ки проведеній реконструкції плем­ птахозаводу різко підвищилась продуктивність праці, а рівень рентабельності з 18,7 процента у першому році п'ятиріччя зріс до З9,2 процента у 1974 році. Голова виконкому сільської Ра­ ди депутатів трудящих Н. й. Ку­ пиро

наводить

досить

переконли­

ві цифри: обсяг капітального бу­ дівництва в селі за 1970-1975 роки становить 6935,2 тисячі кар­ бованців, у тому числі за раху­ нок власних коштів 1З36,8 ти­ сячі. Проїжджаємо з секретарем партійної організаціі господар­ ства В. Ф. Максимцем мимо но­ вих корпусів, по-сучасному облад­ наних виробничих приміщень. Цифри, факти, імена ... Ними віль­ но алерує Володимир Федорович. Зупиняємося біля новеньких будинків, що виблискують чисти­ ми вікнами, свіжою фарбою. У одному з них розмістилася кон­ тора

господарства, інше споруд­ жене спеціально під їдальню, де незабаром буде змонтовано су­ часне обладнання, встановлено електроплити. Трохи далі ко­

тельня

(забезпечувати

побутові

та адміністративно-господарські приміщення теплом), а за LНею -будинок, де .роомі-стІМас-я лазня.

Змінилося і саме село. Не впіз-

у 197З році на завод пласт­

біографію Світлана Василівна Вотінова, котру колектив заво­

ціалістка-випускниця Дніпро­ петровського хіміко-технологіч­ ного технікуму. Дівчину швид­ ко запримітили в цеху лиття,

ше місце у соціалістичному змаганні цеху.

ду пластмас висунув своїм кандидатом у депутати міської

Праця ливарниці нелегка праця, вимагає чималих фі­ зичних зусиль. Часом, закін­ чивши зміну, Світлана відчу­ вала себе зовсім втомленою. Але завжди знаходила час для комсомольської та громадської роботи. Такий вже в неї не­ спокійний характер. Ії турбує все: і хід соцзмагання, і участь комсомольців у тому чи іншому заході, і виготов­

мас прийшла молода спе­

де

вона

працювала

спочатку

ливарницею. Виділялась серед інших своєю ініціативністю, активною участю в житті це-

ДОВІР'Я ху, його комсомольської орга­ нізації. Та й працювала так, що всі задивлялися. Брак дос­ віду компенсувала енергій­

ністю в роботі, сумлінністю, працелюбністю. Незабаром комсомольці зміни обрали її своїм ватажком. Так розпочала свою трудову

о

Субота,

14

Ради депутатів трудящих. щ Е в школі Світлана була колективісткою. Активну участь брала в усіх заходах, що проводились шкільною ком­ сомоль•ською о.ргаLНІізацією, зо· крема у паходах місцями бойо­ вої і трудової сла-ви. Такою ж енергійною комсомольською активісткою знали її і в тех­ нікумі. А як прийшла у робіт­ ничий колектив, розвинулися ще ширилось

поле

ці її якості більше: роз­ громадської

діяльності. В роботі вона за­ давала тон, до неї підтягува­ лись й інші молоді виробнич­ ники. Ударна праця неоднора­ зово забезпечувала зміні пер-

червив

1975

року

лення нового стенду, і виступи

«Комсомольського прожекто­ ра». Крім обов'язків комсорга зміни, Світлана бере активну участь в

раді молодих спеціа-

лістів, заводській раді фізкуль­ тури. Вона член комсомольського комітету гуртожитку.

о

НОВЕ

нати, наприклад, колишньої бедівки.

Там,

де колись,

Ле- І

як ка-

Справили тракторист

новосілля Василь

також

Григорович

жуть, не проїхати і не пройти бу-~ Ковшун та його дружина доярка ло, пролягла благоустроєна вули- Марія Федорівна, подружжя Но­ ця Кірова. ваків Микола Антонович (тесА в центрі Рудні владарюють .ля господарства) та Галина Ан­ крани, кипить робота. Першого тонінна (учителька місцевої шко­ вересня нова школа на 480 місць ли). У нових квартирах живуть гостинно розчинить двері перед доярка Лідія Михайлівна Терє­ юними руднянцями. У приміщенні ня, нагороджена медаллю «За її зараз господарюють штукатури трудову доблесть», пташниця Ві­ й маляри. А поруч лягають залі- ра Володимирівна Миночкіна, зобетопні плити під основу спорче;ханізатор Віктор Миколайович тивного залу та закритого пла- :\1нстюк та інші, нального басейну. Бурхливо зростає нова __ _Рудня. Майже навпроти екскаватоі) ' ~' кожно\ІУ із 680 дворів 11 є расвоєю потужною рукою востаннє ' діоточка, ~Іайже в кожному чет­ опускається на покрівлю призе- вертО\Іу-:чотоцикл чн автомобіль,

мистої будівлі,

де

колись

був j кожна друга сім'я має холодиль­

сільський клуб. 1 коли розсіюється хмара куряви, піднятої зі струхлявілого перекриття, на блакитному фоні неба чітко вимальовується

сучасна

цегла,

метал

бетон,

і

споруда-

велетенські

, ник,

дві третини користуються те­ левізорами. Заробітна плата за останні чотири роки зросла більш як на ЗО карбованців. Усе це свід­ чить

про

всезростаючий

добробут

села, про постійну турботу Ко:~Іу­

пройми вікон, в яких уява дома-

ністичної

льовує прозорий блиск скла. Тут р-озміститься кіно- та лек-ційн·ий зали, бібліотека з читальнею, спортивний зал, виконком сіль­ ської Ради, ряд служб комуналь­ ного і побутового призначення. Часу до відкриття залишилося не так багато: будівельники зо­ бов'язалися зробити руднянцям вагомий подарунок до 58-ї річни­ ці Великого >Ковтня здати комплекс в експлуатацію. Тому іі поспішають використати кожну погожу годину. Комплексна ~ри•гада Ф. І. Такоте завершує кладку стін центральної висотної частини палацу культури, а в ін­ ших приміщеннях повним ходом ідуть опоряджувальні роботи. У село прийшла сучасна житло­ ва архітектура. Для механізато­ рів, доярок і пташниць споруд­ жено два !б-квартирних і один 8-квартирний будинок, спеціалі­ сти сільського господарства одер­ жали чотири 2-квартирних ко-

уряду про людину-творця, люди­ ну-трудівннка. М. ПОЛІЩУК.

партії

і

Радянського

теджі. Тепер господарсТВо спро:Шffii~~~~~~q]i iiJ можне забезпечити житлом усіх і необхідних виробництву робітни­ ків і спеціалістів. Серед тих, хто одержав про­ сторі сучасні квартири у нових будинках, сім'ї бригадира пта­ хінничого комплексу Володимира Артемоновича Ковальчука та вет­ лікаря, секретаря комсомольської організації Віктора Івановича Радченка. Обидва прийшли в гос­ подарство молодими спеціаліста­ ми, заслужили шану й повагу в селі.

Цього року комсомольці до­ ручили іншу роботу. Тепер во­

На фото: вгорі загальний вигляд буJІівництва культ•ур-ноадміністративного комп.~ексу; вни­ зу бригада мулярів веде к.1ад,ку стін: на першому плані б,ригадир Ф. І. Такоте і ланковий І. П. ДрачеІВич.

Фото А. Козака.

і раніше. А особливо велику роботу проводить вона по

тань, ініціативність, колекти­ вістськнй характер завоювали Світлані Вотіновій міцний ав­ торитет у робітничому колек­ тиві не лише цеху, але й усьо­ го підприємства. Отож, певною мірою закономірно, що її

культурно-естетичному

назвали

на

працює

технологом

цеху.

Але трудове і громадське жит­ тя

рідної зміни цікавить її як

вихо­

ванню молоді цеху. Веде з тру­ дівниками бесіди про мисте­ цтво, радить бувати в музеях, театрах, організовує культпо­ ходи на перегляд вистав, ці­ кавих кінофільмів тощо. Вліт­ ку молодь цеху планує побу­ вати також в Корсунь-Шев­ ченківському, Бресті, Хатині та інШих місцях бойової та трудової слави батьків. Світла­ на ініціатор таких екскур· сій. Велика громадська робота, принциповість у вирішенні пн-

ЖИТТЯ

о

кандидато~t

у

депута­

ти.

Щоправда, для Світлани це було повною несподіванкою. Трішки аж страшно стало: адже

звання

депутата

покла­

дає такі серйозні обов'язки, чи справиться вона. А товари­ ші по роботі поздоровляли і підбадьорювали. І якщо Світ­ лана ще сумнівалась, то вони були цілком впевнені за свого кандидата. Знали, що довір'я Світлана Ботінова виправдає з честю.

М. КУХАРЧУК.

о

3

стор.

о


ЩАСЛИВУ

ЗА

Свій трудuвий шлях я тіль­

живt;пілки.

ки-но почаІІа. Одержавши се­ 'едню освіту, вирішила піти працювати в торгівлю. Закін­ чила школу продавців і зараз працюю

продавцем у

1\оJІектив

ЮНІСТЬ!

у

нас

не, щоб

.~РУЖНИЙ, І\ОЖ'ОМОЛЬСЬКО-МОЛО­ ,\ЇЖНИЙ. Дівчата веселі, життє­ радісні. Працюємо з вогником. Стараємося зробити людям як­ найбі.'Іьше приємного. Рад:имо, підбиравмо кожному щось rap-

віддІЛІ

подарунків універмагу райспо-

куплений у нашому

магазині сюрприз

приніс лю­

дині велику радість.

У праці я

ЗРОСТАЄ

ни Рад, візьму участь у вибо­ рах до Верховної Ради Україн-

ДОБРОБУТ

ської РСР і місцевих Рад де­

ТРУДЯЩИХ

путатів трудящих.

знайшла

своє

Голосуватиму юність!

щастя. А завтра в моєму жит­ ті відбудеться

дісна подія я вперше, як повноправна громадянка Краї­

за

Олена

привмпа і ра-

щасливу

У який би ви не зайшли ма­ - продовольчий чи пром­ товарний, у нашому місті, а чи у будь-якому селі, всюди поба­ чите великий вибір продовольчих

газин

ЩЕРБАК.

о

і промислових товарів. У широкій мережі по сучасному обладнаних

Минуло чотири роки

відтоді,

як у

КаJІИТі

виросло

нове

селвmце

міського вих

рах

типу.

сонячних

У

магазинів - завжди багатолюдно. Зростаючий попит па добротні то­ вар~и переконливо свідчить про

но­

:кварти­

справило новосіл­

ля 816 сімей робітни­ ків радгоспу <<Rалнтян­ сь:кий>> імені 50-річчя СРСР,

невпинне підвищення

:комбікормового

е~лення.

заводу та сільської ін­

Останніми

телігеНЦії. На фото: центр но­ вого селища Калити. Фото А. Нозана.

заки-

Армія визволила його, як

нула хорвата з Югославії І сячі інших.

Франца йосиповича Філіпчича військовополоненого до жердівського поміщика Воронкава. За кусень хліба коней доl'ЛЯдав. Тут він зустрівся з дівчиною-білорускою кухарною Ганною, одружився з нею. Ноли прийшла в Жердону Жовт-

нева революція,

Франц

Повернувся Павло

до б.ать.кі,в у село хворий_ , ви­ снажений. Ледве відходили і поставили на ноги. Почав пра­ цювати в колго-спі, а по·тім у радго.спі <•ЖердівсьJШЙ». У су­ сіДньому, підсобному господар­ стві, зустрів робітницю Ольгу._ . Побралися_ Виростили трьох си­

йоси- Інів ~ д~і дочни. Старший П~тро оу~шельник,

ПІД СОНЦЕМ

КОНСТИТУЦІЇ пович

прийняв радннсьне

пщ-

" В~гнали ~ом_іщИRа, І на ного з~мш, са·~~~ бщня~и 1 бат~а,ки с1л Свинощи, Пухt~ки,. Лt·тон створили в Жердою сшьсьноГ..?о~о~арсЬІRу "комуну, ..назвав~~ ІМ ям

людини -

- -

дружина

обліковець у

госпі -

І по.дарює

налдорожчоt ~..

?в~тt Леюна. в НlИ l иа-

·говари :культур­

РОІ\ОГО вжитку

У

подружжя п'ятеро ді1'ей: чо­ тири сини і дочка. Найс'!'аршій - шkть років, найменшому дев'ять -:місяців. ПартіІЙ!На і

тофони,

Поліпшується соціальне забезпечення

родини тринімнатну квартиру. - Ми дуже задоволені і се,р­

кращих

марок

холодильники і пральні

машини, сучасні меблі, мотоцик­ ли, автомобілі, модний одяг і

по.становою ЦН НПРС і Ради МінісТІрів СРСР про додат­ кові піЛьги для інвалідів Велик.ої Вітчизняної війни і сімей загиблих передбачено цілий ряд

допоміжних виплат. У відповtдності з рішеннями XXIV з'їз-

з-аход1в. Серед них по.тrовин­ ня, на вищий рівень на оолата за нористування жит­ культуру торгівлі.

взуття. І працівники

державної

та кооперативної торгівді роблять

все необхідне, щоб якомога кра­ ще задово.'Іьняти запити

У

торговельних

населен­

підняти

організаціях

nомогу багатьом еім'ЯІМ.

валідам І та 11 груп,

Верховної Ради СРСР від 21 листОІПада 1973 року у ,минулом,у році зроблено перерахУІНОК 1972 інвалідам війни 1 праці, сі-м'ям, ЯНІ! в'l'ратили годуваль-1

с·і·м' ям, що одержують пенсію варообіг за чотири роки, що ми­ ~а втрату .uгодувальІНина. Усі.м нули від попередніх виборів до швал,!дам вшни '!.Іадаєтьс!'І право Верховної Ради Української РСР.

ників. У середньому nенсії їх збілЬІШилося на 11 карбов•аfІІці:в і' 18 ноnійок, що с'!'ановить 21

нією з важливих статей Поста­ нови є ви:плата пенс,ій батьнам, діти яюІJх загинули на фронтах

964 нарбованЦі в

ці.тrому. Ще

війни, незалежно від того, були

ліди війни. . , Пр?тягом ниюшньоІ !!І ятирІч-

манні. З 1 травня цьо:го року 27 таних сімей уже почали

за

Уназом

Президії

більшу до.пла'l'у одержали ін.ва-

профСІІІіmюва організації, дирен­ ція радгоопу виділили дл<Я цІєї

-

телевізори, радіоприймачі і магні­

Турбота про людиау, про постійне забезпечення її потреб - основна в нашій країні. Свідченням цього може зокрема служити зростання nенсій та

Лише

він ковалем, вона гос-

в гуртожитку.

на висоІtоякісні

ду КПРС рядом указів і поста- лавою площею, опаленням, во­

Ок;ремо хочеться оказати п.ро дачну Софію. Разом з чоловіком Анатолієм т,рудиться в рад-

набагато

трудящих району

нов nідвИІ!Цено мжеріальну до- дою, газом, елоотраенергією ін­

иого

майстерні, два

\юлодші -- близнюки. Мшю­ :Іа -- тракторист, Ан·атолій фуражир.

.

данство.

н

і ти-

rнншми

:JІJосли по1'реuи

но-поGутового призначення і ши­

о П ЕРША світова війна

добробуту

як міського, так і rim.rькoro на­

ки зб1Льшено

т.анож

а також нам повідомили, як збільшився то­

беІзnл:атного про1зду у ю:мюму та ,місцевому

трансnортІ.

Працівники

Од­

змішторгу заплану­

вали продати в нинішньому році

товарів на 25 мільйонів карбован­ ців, тобто на 9 мільйонів карбо­ ванців біJІьше, ніж в 1970 році.

чи не були ·вони у них на утри­

Своє прагнення вони підкріплю­

ють добрими ділами. За 5 міся­ завдання прода­ nередб.ачено протягом рооу за­ ли різних товарів на 965 тисяч безпечити автомобілями <<Запо­

пе~!йне одерщу.вати пенсії.

Нрім того, ців лише понад

за6е1~ечення усах к~теrорщ коли~lХ . ~лrосnни~l:В, У тому Фи~~!"Ічичш_; Франц У шев- дечно дякуємо Номуніетичній ч~сЛl. мtн:1мум nеис1й по старос- рожець>> з ручним управлінням карбованців. ~ькш . маистерю, Га~на ~ партії і рідному урядові за по­ т:~ зрІс вщ 12 до 20 нарбован- у;сіх хто має на те право. Пожвавлено торгують і коопе­ ' Ідалью. [.Іри створ~н~1 на базі всянденну турботу. Та і мате­ цш, з.роблено :пере,ра·хунок ро- · ратори у сільській місцевості. За бітникwм і службовцям, .якІ те. Чим"аm> мо~на було б розпокомуни. сшьгоспа~ТlШ по,друж- ріально забезпечена, гово­ одерЖують не менше 45 юсти и про ШІдвищенІНІЯ виплат чотири роки річний товарообіг жю видшили садиоу, допо.юогли рить Софія Павлівна. :крім пер л~ш.илося: працювати подружжя

спо;рудити будинок. чоловінової і моєї заробітІНої Минал!'f роки. Н~уодилося . плати, наша с1м'я одержує що-

~воє сиюв -:- ~таріl!ни ~инола ! місяця від держави 1 Павло. ~щюв рщнии нол- ' 60 нарбованців.

додатново

;ка,рбованщів щомісячно.

Усього

інвалідам війни,

пі·двищено матеріальне забезпечеНіНя по староет,і майже 11 тисячам тру,дівників.

Особливою шаною і nовагою г_осп, пош_пшу·вався добробут Хороше трудяться і ветера­ колгоспниюв. Та мирн.у працю ни. Ольта Никифорівна вже ба­ нористуютьоя у нас інваліди Вітчизняної війни, порушили фаши·с_тсью загарб- гато рон·ів працює доярною, Великої С'іІМ'ям занини. Разом ~ шшими одно- Павло Францавич - комбайне- с:ім'ї по.тrег.тrи~. сельчана.юи

шшов

Вітчизну і

захищати

Микола.

В нерівно-

юу бою під Дніпропетровською затинув.

Під час окупації села молодшого сина Павла захопили фа-

гиблих підвищено мін•імум

ром

· · . . Тан шд -~рапором .Радянської

Нонс'l'итуц:t живуть. 1 працюють

У радгосщ <<Же~д~всьний» щадни старого Фшшчича.

шистські по<сіпани і відправили 10 німецьку неволю.

Радянсьна

на­

R. КУДРЯ, громадсьКІІЙ

кореспо~Цент.

«Бабусина парасо.пька». •Літери скриньки радиста». 1~.40 К. т. «У світі тварин• _ .

14

1'>.10

'1./JІІ Пrограма псре.~ач. ~1.\J,) К.. Т. ГіМІІЗСТНІ'\<-1

:1.20

т. <<АБВГДейка)>. «Д .ІJя вас, батьки». !ІJ.:Jo К. т. «По музеях і виставочних :.sалах». «Скарби Дре:1денської І'З· лереї». І!.ІНІ :\\узичва «Ранкова пошта:r.

1~.00 К.

т_

ІІриз

к.1уfіу

КонІ[ерт

незькогсr·

«Шкіряниіі

Державного

росіііськоrо

Воро-

народного

хору.

!З.ІЮ

1\.

т.

Завтра

ГІраціявика. участь

СРСР ський.

!:0.30

-

День

В

міністр

Концерт

на

медичного

передачі охорони

академік

Б.

бере

здоров'я

В.

Петров-

е~амов.ооння

медичних

працівників.

14.00 14.30

«Більше хороших товарів». К. т. Фільм - дітям. Програма короткометражних

художнього

телефільму

в Журавлиному».

21.:ю К. т. Чемпіонат СРСР з футбол а:

Новини.

~І.ЗО К.

К. т_ На м'яч».

«Літо

21.00 Інформаційна програма «Час».

10.00

ll.:JO

Прем'єра

із

!

•Підзорна

те-

_

«Торnедо».

(2-й тайм).

бала.

Чоловіки.

закінченні

-

(Югославія).

новини,

По

програма

передач. ПРОГРАМА УТ Ю.ІІІІ Наша афіша. IO.lJ.) Художній фільм «Член уряду». 1!.1.) Концерт заслуженого ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного

Київського військового округу_ 12.:3~ До дня виборів. «Екран молодих».

!3.0.) !3.3;)

«Скарби народу». д.,я дітей. •Клуб (Донецьк).

(Львів). трьох китів».

14.0.) 14.30 !5.00

Те.1ефільм •депутат сільради». Концерт. (>-'жгород).

«Екран молодих>. зустрічі». (Одеса)_

«Студентські

труба»·

зріс майже на 1О мільйонів кар­ бованців і на кінець нинішнього року він

збереження повної nенсії пра­ ни цюючим ін,валідам ІІІ груюи,

складатиме

карбованців.

мільйt

42

П'ятимісячний

про допомогу малозабе3Пе<tени,м план колектив райспоживспілки сім'ЯІм. Усе це - вияв велИІкої персвиконав на 582 тисячі кар­

леглоrо. Усього зроблено перерахун.оо 442 чоловtкам і підвищено суму виплат на 2387 кар-

18.30 19.00 19.30 19.45

Васька в третій клас перейшов». І(онцерт оркестру народних інструмент,ів Українського телебачення і радіо.

Інформаційна програма «Вісті». «Свої вірші читають поети». (Платон Воронько). 1(. т. Концерт Державного академічного рооійського народного

хору РРФСР ім. М. Пятницького. 20 .4 5 <На добраніч, діти!»· 21.30 Худощній фільм «Двері 6ез замка». 23.00 Вечірні новини, nрограма передач.

цІєю прав радянської людини. І. КОЗІКОВ, завідуючий райвіддівом со-

19.15 20.15

Наша

афіша.

Художній телефільм «Секретар nарткомр. (І серія). К. т. Музичний фільм «Оnерний

бал»К. т.

"Бути містом:..

І(и.єву

зразковим

20.4S В. 22.lc)

9.00 9.05 9.20 9.30

Бєлов. «Теслярські оповідання». Телевистава. Інформаційний випус.к «День за

днеМ» · НЕДІЛЯ, 15 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

Програма nередач. К. т. Ранкова гімнастика

дітей. Новини.

для

А. ЗАРІЧНИИ.

13.30 13.40

1(,

15.05

1(. т. еДі ти !(раїни Рад». Доку-

15.4()

Новини. т. На Художній рейс».

екран.і фільм

дящих.

кінокомедія. <Смугастий

ментальний телефільм третьому сВ».

К. т. «Міжнародна

lб.Ю Новини.

«Твір

12.40 13.25

у

14.25

панорама»,

телефільму «Свято. великої Перемоги».

19.05 19.30

17.00

І(. Сен-Санс. Другий концерт для

фортепіано з оркестром. К. т. Чемпіонат СРСР з футбол а: «динамо~ (Ки.їв) - «Динамо»

(Москва). У nерерві ський Союз очима

17.15 !8.00 18.30

«Радянзарубіжних

,.--

гостей:.. 20.20 21.15 Інформаційна nрограма «Час•. 21.45 «Пісні Вітчизни моєї~. КонцеjІт 20.50 21.15 естрадно-симфонічного оркестру 21.45

Центрального телебачення І Всесоюзного радіо. (Передача з Колоняого залу Будинку сnілок).

22.40

22.55

К. т. Чемn~онат Євроnи з баскетбола. Чоловіки. (Югославія). По

закінченні передача.

-

новини,

ПРОГРАМА

Наша афіша.

23.40

nрограма

18.00 18.05

УТ

Реnортаж з виборчої дільниці. Фільм-концерт

неІG».

<Зустрічі

з

19:15 19.45 20.15

nіс-

К. т. Для дітей. сСонечко>. К. т. «Книжкова nолиця», І

Всесоюзний

фестиваль

«Народні

та л антИ».

(Львів)_

14.40 16.20 К. т. Програма мультфільмів. 17.00 К. т . .:!(луб кіноnодорожей». 15.15 18 .00 Новини. 15.30 18.15 К. т. Прем'єра документального

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

18.00 18.05

мерський та Бобрицький радгосп­ робІtоопи.

Ціального забезпечення.

16.30 Циркова nрограма. К. т. сБудильник•. 17.20 сПравофлангові n'ятирічки». Те- 10.00 «Служу Радянському Союзу!•. 10.00 «Пожежа У флІ.rеЛJ» • •де це ба.1енарис npo знатну тракторист~<у 11.00 К. т. Концерт Великого дитячого 10.05 _ чено, де це чувано» з Полтавщини А. Дрижирук) хору Центрального телебачення і 10.2() І.о.ЗО «По концертних залах МосквИ>> \ Ії ;; «Екран передового досвіду». ТеВсесоюзн.ого радіо. 1615 «СторІнки вІтчизняноІ космонавлефільм «Земля і вода». 11.45 1(. т. «Поезія>. Вірші радян- 10.45 тики•. Ії >О «Містам і селам України бути ських nоетів про партію. 11.15 16 45 К. т. Концерт радянсько І піснІ зразковими•. (Запоріжжя). 12.00 сМузич·ний кіоск». 12.00 17.15 Політичний оглядач Ю. Жуков 18 20 Для дітей. Мультфільм «Як кіт 12.30 «Сільська година•. .1l•фільмів:

художніх

ЦСКА

К. т. «Вечір оnерети». 23.!:і К. т_ Чемnіонат Євроnи з баскет-

22.!;)

у зв'яз­

с:почат·ку з 21 до 27 турбти, оціика заслуг труді.в­ бованців. ОсобJІиво набагато пе­ карбова.нці'В, а в цьому році до нин,і-в і воїн.ів, реальне підтв.ерд- рекрили завдання по товарообі­ 33 к·арбоваLНЦі.а иа.. одиого II<F ження гарантованих Нонстит,у­ гу Семиполківський, Великоди­ nомоги

бованців.

відповідає ІІа запитання телеглядачів. Іі:і.ОО Новини. 1·~.1.1 К. т. Програма мультфільмів:

СУБОТА, ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

до-

яким

ну з переходом на nенсію по старо,сті збільшено розмір до­ помаги на 15 нарбованців, про

«Слава солдатська». (Одеса). К. т .. Концерт Державного заслу­ женого хору ім.

Українського Г. Верьовки.

народного

Сnеціальний виnуск новин «Сьо­ годні день виборі!!». Для молоді. сТвої наставни.ки». (Донецьк). <Високе довір'я>. (Юровоград). _Наші прем'єри. П. Загребельний. •І земля скакала мені назустріч•. Телевистава. К. т. Сьогодні День медичного nрацівника. Вистуn мІністра охо­ рони здоров'я УРСР тов. А. Ю. Романенка.

Концерт. Інформаційна

програма «Вісті». Першість СРСР з футбола: «Шахтар» «Зоря~. (Донецьк). Естрадний концерт. (Харків)_ •На добрані'!, діти!». Програма «Час». (М.). Вперше на телеекрані. Художній фільм «Новосілля•. Першість СРСР з футбола: "Дніnро» «Сnартак». (2-й тайм).

(Відеозапис). Вечірні новини, програма nередач. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ НаІВ.а афіша. Ху дожній телефільм «Секретар nарткому» (2 серія).

.

К. т. «Київ науковий•. «Любителям балету». •Київська nанорама•.

Заступник

само-

діяльної художньої творчості тру-

редактора

С. ПРИСТУП КО.

~~~-~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~g,~~~~~~~~~,~~~c~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Броварского горкома

Коммунистической nартни УкраиньІ, городекого и районного Советов

депутатов

трудящихся

Киевской

области.

І

НАША АДРЕСА: м.

вул.

255020,

БРОВАРИ, І(иївська,

154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

застуnника редактора

19-3-82,

-

19-4-47,

відt овідального секретаря, відділу сільського госnодарства, коресnон·

дента

масової

місцевого

радіомовлення -

роботи, фотокореспо~девта

-

19-3-18, відділів 19-4-67,

nромисловос'Гі,

І

Газета виходить

~·я~~;~~окі ~~g~~:

Обсяг 0,5 формату газети сПравда»,

~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~··~~~~~~~~,~~~~-#l##~~~~~~~~~~~~~q~qq,,,~~~~~~~~~~~~~~

ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуnравління в сnравах

видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам. 2929-11.305.

~

#96 1975  
#96 1975  
Advertisement