Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

o.r••

"O'A'C~KOГO MIC~KOГO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ Д'ЕПУТАТІВ КИІВСЬ коі ОБЛАСТІ' І 'АНОННОІ 'АД НАРОДНИХ

.'С"КОІ

Газета

•• х__ и,.

3

к.іти.

17

року

1937

*

*

JtW 87 (7788)

1"""'1 ..

МОСаА. (ТАРС). на 8It'1A. . . . . .7pUU 3'Іц

IIIC.U .........

АeIIJ1'ати

e6pu

.........

Т8ІСО8С

aaC'I'JIIII8OI8 1'.

....-

c:~...""W'"

..,х

poзr..JIIIf....

IIp8ЦeJU1lOl8

рівників?

DоmтичиоІ кул"турн керlвннкlв •.

тичннх

.ПОJliтнчиа КУJlьтура керlвннка., на якнй булн

з

ВчIТIІСI ніКОJlИ не пізно Мау. аерШl ДНІ ро­

цутаТІ.

С!»СР_

ленцІєю

Я uaжаю, та І досвІд

'O-ТеХIЮJIOr1ЧНОI

краІн.. перекоили­ саlдчить, що чнмало

ffawoI

8Нроби..-

во

комплек­

пpoБJi. .,

.К,

,ацlТ тресТУ сБроаарк. Промжит_у,,_ І мене

ПРОдОllOJlьча,

особмсто

ператорІ..

6iJnoшe

реии".

8CЬOfO

араакає обстаН08JCа демо­ кратН З·УздІ. Неприємне

ара_еННIІ

СDpa8JUПOТЬ

.

перетворити

аааемні

до

коо­

першочер­

темами

ДJlЯ

роз­

Jllпшення рlвнн життя п'нтнаДЦІІтимІльйонноІ ар­ мІI малозабезпечених пенсІонерІв. ннl одержу-

З:ІзJl • ДIІСNУсllниl К./Іуб, а lІСуааТIІ

е

мови. Так. нк І питання ПРИЙНІІТТЯ рІшень про по-

спроби OKpeМ1lX депутатІв вlДlleCТIІ ро3Моау. бік, намагамия

цІноутво­

ста8JIеиИJI

гоаимн

u

иаПРНКJlад,

ють

претен­

з11.

до

ник

завІдуючого

кафед­

Не

рою

наукового

,акиl

'JlдOlC проведення МУ в нашІй краІнІ тикується

конІв

по­

І

КУJlЬТУрИ

син.

СУ

полІтич­

алlстнчноІ

на

Союзу

реВOJJюцlI.

секретар цП.

днс-

парторганlза­

ше

пlсм

./ІІОJIII

В.

М81ОТ..

I'ОІІОрити

І.

ЛеНІна

МОЖJIивk:ть

те. що

в

ченні не на

)-же

ТIUIC.IІ1> ,

"ИХ рlwеи..

арнАи....

а

не

upooaНl

де­

Нашу

краІну

потрІбно

Пlдннти

на ноги,

а

І.

на

один­

мою

.культурl».

Однн з П: елементів­ повернення

стосУннів

Пора

нормальних

мІж

вже

ІдейнІсть

не

людьми.

зрозумІти: вище

МЕХАUlЗАТОРИ .. аJlІстичиого ред

змагання

roлодюк,

радгоспу мерськнй",

с Велнкоди-

тl*

РОКІІ тому

вІрив би. це нове нвище А тон на З'УЗДІ зцає Інте­ лlгенцlя. Думаю, що тан і повинно бутн. 60 це

IJ нашому суспІльствІ.

польовнх

роБІт.

НаАваГОМlших. резуль­

на 123 внІс доб­ рива пІд урожай нинlш­ НIоОГО року иа ПJlощl 675 гектарlв. }" VlСЛО передовнків

пають

rocny

К'''МАТОК'''' . . . . .1'10). , _

81r'" ......

YJ".

..,.ет..

.

.f8II.

....... Ае " •• rt,,·-..... ..,....-..-- .....-.":7::; .),С.),

....

" ".... ааМА. .....

СІІ.І.....'IоС.

ара

•.",

Н.

Т. . . .

І

Липко. Він такий.

вень

її

у

мас

1'рм

KO'VI','HiCTiB

за­

шу культуру. Вона в іде­ алІ

І

не

створює

показує,

повиннІ

якІ

якусь

стосунки

Існувати

усіма

членами

ін­

відстояти . Як спlв~lдносяться

мІж

суспІль-

літична

ра тав

суспільного

міста

життя,

стає

-

3

заступник

районного

КОЛЬВАК:

удо­

домоглися

а_1ЬНУ

С. КОЗІП. заступник го

віддІлом

завідуючо­ комсомоль-

СІ,КИХ

органlз а Ц j й

мІськкому

ко,"сомолу.

"к •• 1

переДП_lату

газет

частково,

а

не

все

вІдра­

АО

ремонтно-

цеху

.IАа.Щ),і

111),.""1'

заводу

металургІї.

у

своїх

то

вона

у

коленти­

ТНХ

ведеться

же

ду­

розпочнеться

кампанІя.

й досІ

не

пере.дп.lатою

зайняли­ на

заво­

У

"афед· liомунlзму

РОЗПОВіJlа про соцIОЛОI'I"J д()слідження. ан"ету,

нІ

ванн,;"

які вона буде про­ :1 питань lІолітич­

ВОДНТН

ної на

КУЛЬТУРИ заводІ

тижнів.

керІвників

протягом

двох

Анкетування

про­

ХОДИТИМР

вибіРIiОВО

і

анонімно

Т.

КУЛИК.

---_._-===

розповІдає

внроб­ фрук­

тоовоочесховнщ

прн­

иа

заводІ

ЛозІвсько­ метаJlОКОН­

струкцlй ХаркІвсько! омастІ. 3 Jlеrких ме­ таJlевнх комплектІв можна .будувати» за­ сІки вІдповІдно вІд однієі до трьох тн· CJlч тоин продукцІі. УЖе в цьому роцІ підприємство

внгото­

вить таких СКJlадlв гаJlЬИОЮ мІсткІстю

за­ до

начальнн~

.Союздрук,.

Г. П

ті та трестах ·~i.lb(jYA» і Il~омжитлобуд'). тивно

та

і

у

со-

.

(, Бровари­ .. Бровари­ Неак­

ведрться

переДЛ_13-

міському

чому

товаристві.

ЛІнні

торгівлі,

СПОЖИВ­ в

управ­

раЙ_lікар­

ні. А ПJспішати слід ще й тому. що нинішнього року

передплата на

1

закінчу­

місяць

раніше,

жо'ВТНЯ,

Згідно

з

:IИСТUМ

міні-

стерства зв'ЯЗНУ СРСР спеціальні. професійні. зарубіжні газети та Ж,І·Р­ нади можна оформити з

15-го ЧеРВНЯ.

У зв'язку 3

цим хочеться, щоб відом­ ча передплата пройшла оперативно.

Отже. ще раз нагадую: не відк_qадайте цю спра­ ву на потім, роБІть перед­ ПJJату заздаJJегідь і не за­

бувайте про міськрайон­ ну газету «Нове життя». Вона допоможе вам бути у КУІХ:І йону.

справ

мІста

С.

побуткомбІна·

До серІйного ннцтва збlриих

ступнлн

Рро"р. сьогодиl_

наукового

Вищої партійної ШКОЛИ ВалеНТИН<І гармовсыоі

Підприєм-

N2 4

ОВОЧЕСХОВИЩА

аа

на·

тобто

бозаводІ.

с.....ОІ'О

І(е· I(PX~'

сюджувачі

му

nl'.......... ,

л;

н'хбlOРО

ється

ді свІтлотехнІчному та хлІ­

аат

того

:1

чат,НИ"а

зу. На жаль, не всІ спов­ на ВИКОРИСТОВУЮТЬ . це. Якщо громадські розпов-

Ще

аРIІ­

Федо

Оннеьна

відділення

та журналів на 89-й ріК. Вважаю, це дуже зручно. бо є можлнвlсть П{'­ редплачувати необхідне

сн

..... n

І.

опрратор,*

за-

Уже п'ять мІСЯЦіВ оформляємо індивіду­

ми

вн­

Ф

7

_'\;'

ХУ, А Ф

нашому Міреспонденту

стоїлнся також комсо­ мольці-механізаторн, якІ високнх

Усатен­

Наша газета вже не раз повІдомляла про те, що з 2 ~t~ня потОчного року бу ло розпочато оформления' передплати періодики на наступний рІк. Про\'е-. як проходнть ця ваЖлива кампанІя

наго­

роБНнчнх показннкlв.

знання

Д.

РОБІТЬ nЕРЕАnЛАТУ 3А3ААЛЕГІАЬ

рункамн.

грамот

як

А.

СПіRробіТЮщя

заlIИ­

керівник

тим.

IlPX~'

~,И

Нушніренко.

ВИКОРИСТОВУЄ

1'\'11-

No 'І.

прокурора

ється

до

,'_leIiТpOep():lioHiCT<I

~ БУ ЛАТА..

110-

визнача­

родженІ почеснимн гра­ мотами мІськкому комс о­ молу та цlнннмн пода­

Почесннх

І.

ко·

НІ,

Сидорович

рова

культу­

лІння. Ії рІвень

соціаліс-

змагання

з

Правова;,' скоріше стосується сф~рlt управ­

.ВелнкоднмерськнЙ.. ВІ­ талІй Ткач з радгоспу .ГоголlвськнЙ •. тичного

Ю.

він

до

Під_'1Рглих

_.-

Ііа

-

радгоспу

ПереможцІ

рравова

керівннкІв?

ства. ЯКЩО заглянути. І1римlром, в традиції зрозумІлим, що фунда­ ментом політичної куль­ тури також є неписані закони людської ~lОралі. Як оцІнювати рівень

і

вІдпускна

ЗВАНКО,

с.ецl ..... IІ.

a...s.u

....11'..

рі­

і

ставлрннн

запитання

вІдді­ партії

який

де

Леонід

воду. Партком 'також по­

педагогІв

_1' ... ОІ'. . . . х

Т......

""аа.

І.

КУЛhТУ-

та сфера.

Чієнко відповІв т;шож 'на

завідую­

же-дуже повільно. І це в той час. КО.1И ось-ось У

'1',11. .... 386e:sne.),e •• ТО".­ ,..... • •• т.,.... аа ре_н .. о .. «.1'....... СМи. • •• ро .. I.IОС".ТРОІІ

лектора

ідеологІчним міськкому

політична

Гt:О~13ДЯН.

підлеглих.

вах певну роз'яснюваль­ ну роботу І уже здали нам БІльше половини пе­

сБобрицькнЙ •.

•• ре...

аа.

чий лом

провели

парткому рад­

1I01'),• • k , .

«А....... е_

запитав

А

лt'Г

голов­

J{иІвської >птахофабрики. трестІв «Теплицятехмонтаж», ""l{иївшляхб у Д»

....................................... . І

їх

соціальної

виробницт

ра·

виявляє

А як доВідатися про рІвень полІтичної культури паРТКО~IУ?

порошково!

парткому

В.

.....

Пар­

ТУТ

-

ства,

.ти

СОНЦЕМ

вІдновлення

не­

полІтичної

транспортного

l{ОМУНlcтичноІ партІї, громадських органІзацІЙ, аграрннки. ДелегацІя з Уnраїнн в основному вІд­ мовчується, вичІкує чо­ гось, хоча пpoБJlем у республІці не менше, ніж в IншНх регІонах країни.

с

культури

СТОЇТІ>

гІдностІ.

Але

рівень

школах

секретар

ПІД WТ)'ЧНИМ

се­

Jlодlжних колективІв ра­ йону. за успішие прове­

111.11

депутати

-

не

редплатн,

наАпрогресКlІнlШI люди на сьогодНIШНіі день. Днвує. що мало висту­ наРОАН1

гостро

Звичайно.

знань.

для

на.

культури

винен знати настрої лю­ дей, вміти їх вне ЛОВИТИ

порнна

комсомольсько-мо­

весняннх

лю·

КОНіВ

рфеКТИВН()('Ті

важливий рІвень їх lIолі­

змагання увlйшлн Анато­ лІй Слюсар з радгоспу іменІ КІрова, ВІктор Ка­

Підбито пlдсумкн соцl-

IlтЄJdrеиціl Якби

людя-

КР.~П{І

ТОІ задає меиl сказа"lІ. що буде таlСНЙ З 'Ізд, то JI не по­

«полl­ Наго­

потрІбно ставнти «полІтичнІй,., а на

в

І.

секретар

6araTo

зайвого.

ЖИnЯ ./Іюдеl І краІни цілому.

ионкрет'

З'їзд ще

ГOВOPlIТь путат..

пройшов

200

словосполу­

IUiМ чекаємо рІшень, нкl дадуть змогу полІпшити

дИХаС нас: ііа роботу, аJlе

во

цьому

lІо.е 38вД8ННЯ процентн. Він

ми балачкамн ЦЬОГО не зробнш. Немає І чІткої JllиН З'Ізду. 3 нетерпlн­

AYMaIOТЬ_

З'1зд проходит!> загалом демократично_ ВІн на· "Х8I1./1IОЄ.

немало

l{YMKY.

близько

та тіа домІгся механІза­ тор радгоспу • Бобрнць­ КІІЙ. Володимир Крав­ чеико, ЦИЙ виконав пла­

Неlа lонкретних рІшень в цІ трааневl днІ впер­

пнтання

людської

визначень термІну тнчна культура,.. лос

менш

комунІз­

тІя

Існує

-

вища

полІтичної

П.

Тупчlєн­

ко.

дення

С. ЛЕРМАН,

Багато ча­

витрачається

вІдно-

зміцнення

РСР, захисту завоювань ВeJJикоІ Жовтневої соцl­

них Jlебатl8. взкмнlй по83зі, чІткому формулю­

ванню JlУМОК.

ІнтересІв

мІжнацІональних

демо­

кратlІ потрІбно вчитися. Промовцям слІд иавчитися

захнст

кожної людини. Важли­ Вими є вирllllення питаиь

фору. прак­

вперше

на

С.

_.

Вона

дЯнІСть.

на мІснць, вироблення за­

Безперечно.

ності.

заступ­

карбованцІв

60

перед при­

виступив

ми ВПШ Л.

КУСII з заraлЬНИХ питань.

РобlтНІ(­

упраuІRНЯ

• 1.

мІськкому

запрошеиl секретарІ цехових парторганІзацІй, партгрупорги, активlстн заводУ.

сутнІмИ

бот. 3'1аду UРОДНИХ де.

комісІя

партlі, яка вивчав рІзнІ аспектн цlві проблемн. А нещодавно вІдбувся .круглнЙ стІл. З темн

ае­

..... 3'1ам.

в червня на бюро мІськкому Компартll Ук­ раІни С./lухатнмеТЬСJl пнтання .3вІт парткому 3880АУ порошковоl метаJlургlІ з формування Зараз на заводІ працює

"'1'81П0, 1108'.

JNIA

88IIU 3

JIJtc....

1IIIJQf8

аЦао­

1 ......... aiNl1 8oehJlO8J.

СРСР

........ A8II1Q_

ЛЮДЯНОСТІ

сmоло.Al-

л. І.

Ціна З коп.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ДЖЕРЕЛ

3~~mpi" за "нрзгАllоІІ

" 1'1111 """"

*

Середа. ЗІ травня 1989 року

НА

-

300

І

ра­

КОСМАЧ.

ПОТОЦІ тнсяч

покупцямн

тонн.

стануть

Іх гос­

подарства України, БІ­ JlорусlІ, Казахстан)', Російсько! ФедерацІї. Реконс.трукція під­ прнємства, стання тнвного з

викорн-

високопродУКустаткувани.

програмннм

лІнням далн

управ­

змогу

томатнзуватн

нових

вироБІв,

ступному

вейєра іх більше.

році

ав­

ВНПу.ск

І

в на­ 3

кои­

зІйде вдвІчІ (РАТАУ,


,._.

,

~ ~ ~~~ ""~"'O""

"О ~""""", ...... ,"

нове

2 'сторінка.

ЖИТТЯ '

хоча

досить

часто

вважаємо,

чотири роки перебудовиого звільнитися від иих .

Проте

процеси,

які

що

перІоду

проходять

у

Правильну відповідь на це повинні передусіМ дати ідеологічні працівники . Але наскільки вони готовІ до роботи в НОВих умовах про це ми ведемо

розмов;)' із

відділом

ЛИПКОМ.

завІдуючнм

міськкому

КомпартlІ

ідеологічиим

УкраІни

П.

І.

Минулого Н о го яні

я др о м

в

апарат

тії .

такого

простого

питаиня :

хідно

в

не

тільки

го,

,нl,нських принципів. 3 0крема дискусії. 3 НО'ВИХ

досить

часто

його

мають

уявлеиня

про

зміст.

-

-

Ідеологія

стема

поглядів

кла:::у.

с и­

ленІнським

словом .

ми

рувати

тоді .

вильно почуття

це

певного

ви­

зможемо

ке­

коли

пра­

відображатимемо народу . Для то­

го ж. щоб зрозуміти. ми робимо сьогодні . обхідне нулим .

що не­

порі.вняння з ми­ Якщо раніше

ідеолотічний

:працlвюlК,

ідеологія

намаг~"~ся

контролю'Вати

гроl'1оС1'дСЬ-

ку

знахЬдити

думк у.

випрандання долікам.

різним

проводити

не­ пев­

заходи . щоб «відзвІт у ­ тобто існував «іде­ ологічний вал », то тепер наше

основне

створення

завдання

відп овідно­

го

морально·психологіч­

ного

клімату

в

колекти­

вах .

Було і ТаІ<, що гІчні· працівники ли~ь

передусім

ідеоло­ надія­ на

пре­

стиж своєї посади . а не на доказовІсть . логічність своїх виступів .

-

Давайте більш кон, кретно. Чим відрізняєть­ ся робота нинішиього Іде· ологічиого віддІлу лишнього відділу

від ко­ пропа­

ганди і агітації міськ­ кому партіі? - Вважаю. що найго­ ловнІше нині -- це фор­ мування

ки .

куємо,

раніше

її

фік­

контролювали ,

то

rrепер необхідно форму­ вати . А ДЛЯ цього слід шукати нові форми і ме­ тоди роботи і підпорядко­ вувати

ві

її

передусім

забезпечення

спра­

перебу­

!дови. Зокрема RЧИТИ лю­ дей нових методів госпо­ дарювання,

належну

виховувати

політичну

куль­

туру. Водночас це пошук людей, які активно під­

ще

праити­

тодІ.

відх оду

коли

від

широко

навчання

гляді буну.

л е­

які ІО И практи­

не

у

ви­

лекцій через три ­ а безпос е р е ДНhО

через

діловІ

кування

ігри ,

під

ЗУС11річеЙ .

час

с пі л ­

різннх

Наприклад,

3

'молодими спеціалістами. молодими істориками, вчителями - філологами. Це, так би мовити, перші

кроки

на

ш л яху

переб у ­

дови .

дів

Які з форм і мето­ прижилнсь, заре­

вже

комендували себе позн­ тивно в роботі відділу?

илvб

ні "

Вважаю . що ПОЛіТ­ «Позиція » став ни­

міською

трибуною.

Там безпосередньо люди мають можливі : ть віД'нер­ висловлювати свої то думки. відстоювати свої по·зиції . Домоглися і до­ корінних

д е ннІ

змін

в

загальноміських

Якщо

раніше

проблеми

з

у,тримати

за­

були

тим.

людей

ян

на

та­

ких заходах. то сьогоднІ бажаючих потрапити сю-

ди

хоч

шення що ми

відбавляй. вбачаю віДійшли

реотипів , ди

коли

« допові д ь

Зру-

в ТОМУ. від сте­

таКі

проводились

мою

захо­

за

-

~xe­

висту­

ПИ».

ми

запрошуємо

і заЛ У Ч аЄ МО до них ар­ тистів - n ,;ІІсфесіоналів. ці­ ка:вих :І!од е й міста. райо­ ну, з Києва .. .

Попутньо невелике уточнення. Клуб «Пози­

дІлу

не

зробити.

основною в

цьому

нашого

нашою є

Тому опорою

первинні

тійнІ

організації .

через

них

ми

від­

пар ­

Саме

проводимо

досконалості .

сф е ра

своїх

ночас,

працюючи

зусиль.

апарат

в ч иться, т оди ,

людь­

відділу

які

і

сам

нові

ме­

підказує

з

спіл­

людьми.

Приміром. дено

Вод­

з

освоює

к ~вання

докла­

бул о

«круглий

участю

прове­

стіл ,)

за

партактиву

в

пл емптахорадгоспі « Руд­ ня». Працівники Ідеоло­ гl чно'г о віДділу ознайоми­ лис я

з

проблемами

дарства.

~ідповіли

госпо­ на

ряд

запитань комуністІв . ПО­ ді б ні форми , як І диску­ сії , ми І надалі практи­ хуватимемо ,

хоча

нас

І

вибивають з колії загаль­ ноМіСЬ.!{і заходи. Адже ІЮНИ займають чимало ча с у ,

х оча

сам

підготавк!! дять

про

них

кінцевом у

ріІ

фактично

йо­

проводяться

іншІй мірі оде ржують за ­ ІНф о рмаЦІЮ, для

окремою тиву.

ми

при­

с е кретар і В

Але .

як

кат е горією

працюємо

з

з

ак­ ними

недостатньо .

А якщо точніше, то

вонн

очевидио

вашого

поля

Не

-

випали

3

але нам

сЛІд Ьільш детально ви­ вчати їх роЬоту . Адже і fI НИХ Є певний досвід .

JOKpeMa на 3ГLIV1 -

лек­ пропаганди, на - в організації

Ційної БЗАБК єдиних

полІтднів,

ївській в

на

птахофабриці

полІтнавч.анні

далІ .

hи­

і

так

Очевидно , ми запрогазеті

рубри.ку «8 ідеОЛОГіЧНОМУ

ввести

запи,сник праЦівни-

НУ » .

- БезумоВно, це буде дієва ДоПомога всім ідео­ логі'llll 'м чис.а1

і

бійцям,

в

тому

заступникам

сек­

внступатимуть

комиетентні

тут

люди,

кваЛіфіковаио

які

вестимуть

це

ідеологІчного

виникає

--

партіі.

відділу

думка,

В мене

що

ви

по

ІДоб правильно від­ повІсти на це запитання" неоБХіДНО згадати істо­ рію створення «ПОЗИції » .

вишинувались

ся

марш.

Ж овтенята три жя

І

в

першу

чергу

мо­

жуть J(раще всього ' зроби­ ти B8..1Ui Ц1ВИlШи

6ажаю

-

активісти відділу.

успіху

легкій, боті.

але

в

і пра­ Отже,

кілометри б~здорIЖ­ нарешті , виишли в

гри.

знову

чекали

вання .

вів

ро­

заввід­

ділом партійного жит­ тя

них

було

швид­

карті пройти

марш­

лісом .

мавши

на

на

випробу­

Треба

ко по

рут

Там

Потім.

пакети,

отри­

вирушити

пошуки

«скарбу ».

Першим знайшов йо го З-А клас . Та цукерками ла'сували всі . Після цього почались

гання .

спортивнІ

Учні

зма­

змагалися

з

бігу , кидали гранати в цІ­ Лі, подавали першу ме­ дичну

ли

допомогу.

з

стрІля­

пневматичного

пІс­

толета.

, Переможці

подарунки . святковий

потІм

обід.

готува л и

ні .

отримали

А

в

повернулися

О.

був

який при ·

лісі

Лише

ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ

самі

уч­

надвеЧіР

всІ

У далеку дорогу за океан, у Канаду, виру­

заm в Москві ще ДО

шила картина, яку виставлено в музеl

великого

са

Шевчеи­

.місті

тридцять

Перше "

велике

внставлялось ральному

Кобзаря. я

За

створив

мІСтах . Украlин. • Заcnуженнй худож­ ник УРСР Л. М. Орлен­ ко з картиною " .мені не

. жаль •

років.

Фото Б. ДВОРНОГО.

Цент­

внставочному

моєl долі молодо! •. Напис на ЗВ9РОТНО­

му боці картини.

полотно

у

150-

народженвJl

сьогодні побачити не тільки в Запоріжжі, а й у Москві , lКиєві, іишнх

ленка.

майже

дня

кіщ.ка коliшозицІй за Ао- " ГО ' творами. ' Іх можна

Палермо.

- ШевчеНківська те­ ма меиі близька по ДУ- . ху, говорнть худож­ ник. Я П розробляю

з

минулі · роки

дар землЯКАМ-УК­ раїнцям відомого запо­ різького художника Ле­ оніда МихаЙJIовича Ор -.

(ФотохронІка

РАТАУ) .

])аРУI10!( иуЗею і,ч mГ' Ше8ченkct JlOHO'lG торонто ПОЛfJРМО

"Мені не жаЛh .Alоеї: t:jo.лі AlO.1.0'lOї'· KOfmON/0.4iil , 7'1 Ь:2. /9J>9p.811~NDNN~.

r

Q&ТOf ' O''''CН;CfO .~OH"9. "I!vХI1t.iло$ЦI(. /j'L~N" .!J

ЛУКАШЕНКО,

10

в

буде Тара­

. Це -

додому .

учениця

Гриторовича

ка

річчя

.зослужеf!UU

I

!:/ХI'С7і.:нц

X.YC;OHOIlIK

АІ. Vt:tПОf'ЖЖЯ

класу .

.

,

• РОЗПОВІдають

Книги

героів

про КНИГОЛЮБИ із Київ­ сьного клубу вІйськово­ патріотичної 'книги «ВІд­ вага » хотіли б через га­ зету

ПОДЯКУІвати

ветера­

на,м війни з БроварІв М. І. ЛагуновІй та І. В. Бєседкіну, які взяли участь у засіданні клубу.

на м.

громадяни-

Бр о варІв М.

гунову

знають

броварчани. пишуть

вІдають

А

на

не

Про

тільки

її

газетах,

в

долю розпо-

телепередачах.

'зустрічі

любами.

І . Ла­

з

книго­

студентами

дорожнього

авто ­

інституту Ма-

рІЯ

ІванІвна

розказала

про

,відомого

письменни­

ка С. ра

С.

Смирнова ,

книги

героїв

про

вІйни ,

авто­

невІДОМИХ

серед

була і вона .

яких

Сьогодні, че­

рез багато рокїіВ пІсля ви­ ходу

книги,

їзмом

І

перед

'водІя

геро­

бойової

«тридцятьчетвІрки»,

1

ред

муж­

повсяК!Денною

ністю лі

цієї

жІНJ<И

схиляєш

Про

пе­

мимово­

голову .

воєнну

долю

І,вана Васильовича Бєеєд­ кІна,

котрий

на

'

зустрІчІ

розповІдає книга С. А. Андрєєва «Совершённое ими бессмертно», бровар­ чанам . 'мало ' що відо~fO : ",І

якби

Іван

прочитав

йора С. ливо , І про

те,

книзІ

розпо­

Полякова, мож­ не розповІв би як

молодим

пьот­

ЧИКОМ-Ш1'урмовикО'М

мив

ворожІ

гро­

колони

на

підступах до ЛенІнграда влІтку і восени 1941 ро­ ку, як БУ'В пщбитий йо­ го

штурмовик

ворожою

зен Іткою І як вдалося йо­ му

.перетягнути»

лІнІю фронту. в

кінці

авІацІя

ними

ДІТУРМ

І як потім,

у

коли

фронту

масова-

нальотами

зІрвала

фаШИс:rами

ЛенLнграда;

його був впав

через

жовтня,

підготовлений

збитий

Літак

вдруге

і

кілометрах десяти

вІд лінlr фронту.

Поране­

ний льотчик прагнув пе­ рейти ЛінІю фронту , але

був ми. ча

схоплений фашиста­ Потім перша вте­ Із

полону

І

Друга. спроба ла

командира,

захід.

якогО

у

вІдь про загибель свого командира полку Героя Радянського Союзу ма-

з книголюбами -ПТУ зга· дував свого бойового про

Васильович не

із

вагона

-+і!

залишилося

в

живих,

Іван Васильович не знає. А вІн зд,вома таким~ , ж

втіН2.чаМизнаЙш~в ";заl;'lн БІлоруських партизанів . Там льотчик, СТЗJвши пІд­ ривником, " воював

ня

Коли загІн

до

сІч­

(рОКУ.

1944

партизанський

влився

в

наступаю·

чІ частини Червоної Ар­ .мП, І,ван Васильович був направлений в тило-

вІ частини. його авІаполк на той час розформу,ва­ ли . І знайти однополчан не вдалося. Тільки через багато paк~B із книги С. Андрєєва дІзнався він, як

заги.нувкоманди.,р

ку .

Про

долю

ну

;tOI10МОГЛИ

нополчан ' І. також

В.

пол­

Інших

од­

БЄСєдкl­

дІзнатися

книголюби.

І · ми щиро вдячиl ва­ шим землякам М. І . Ла­ гуновій та І. В. БєсЄДкІ­ Ну' за участь в засІданнІ нашого илу6у, за допомо­

гу

в

ЩJопагандl

во-патріотичної

В.

невдача.

вІйсько­ книги.

СИРОТА,

втЕ!1(ти

бу­

засту:ІІНИК

поІзда ,

що

лl.ння Київської органІ­ заЦії Товариства книго­ люБІв .

віз віЙСЬКОВОіПолонених на СкІльки

втІкачів

голови

прав­

цій не­

потрібній

Спасибі.

Інтерв'ю

подолали

район

ПОДАРУНКИ МУЗЕЮ

пе-

ред шк о лою. Підняли прапори к'ожної жовтенятської групи. Розпочав­

Почесного

редній

ків

женні

зору'!

зовсІм,

автома­

І ось настав довгожда­ ний ранон. Класи в пов­ ному ВіЙСЬКОВОМу споряд­

логічної роботи . Який зв'язок між ними вашнм відділом? ці люди в тій чи

значену

макети

пістолетів.

по

і РО3R~иватимуть тему. А

працівнн­

І

результату.

під егідою і при безпосе­ участі

тів

су­

лише

п а ртосередків .

хо­

співати

стройову піс.ню, розпалю­ вати багаття , разом ви­

ки секретарів первинннх парторгаиізаЦій з ідео-

г а льну

«орлят»

строєм ,

Щодо такої катего­ актнву, як заступни­

-

у .

процес

невидимий,

бо

засідання

суті підміняєте комсо­ мол, займаєтесь дріб'яз­ ковою опікою замість то­ го, щоб дати простір для іНіЦіативи молоді.

силами

до

мально, го

срор­

процесі.

лише

настав

що

кажу

активну

роБОТУ

що

Я

руть

всю

Перед­

соМолу.

цьому

Звичайно,

про­

PeDpiв парторганізацІй з ідеоJiоrlI. Але прн умові,

Міськкому

в

щодо

ція. формально підпоряд­ кованнй міськкому ком­

тримують ділом і словом спра~у перебудови. бе­ участь

тому ,

понуємо

Тепер

руки

комсомолу .

тепер

дання

прове­

x6дilВ .

громад:ької дум­

Якщо

сували.

ЯКі

«круглІ столи».

ні

вати >"

старІ,

сьогоднl

за­

в

вистачає?

ми .

по

тумаине

А

нонкретна

можиа почу­ ти иа кожиому' кроці, хо­ ча Ті, хто вимовляє ' йо­

вчили

готовляли

ведення

клубу

!lрац~ати стало : клад­ ніше, але й цікавіше. Мається на увазі, що є

• ідеологія »

ками

всю

спра'ву

тижн)'

військово-спортивна гра ~Зірни.чка ». Велику ро­ боту по її пІдготовці про­ вів комІтет комсомолу. Вожаті-комсомольці ра­ зом з класними . нерівни­ дити

вели

І ВИКОРНСТОВУЄ від· своїй роботІ? Деякі з них це

було

розповіс­

злам стереотипі·в . Від старих методів роботи ми віДійшли , а новІ не до­

життя.

..

БоБРИЦЬКіЙ середній шко ­ лІ пройшла жовтенятська

ти , а й показати, як ро­ бити ту чи іншу справу . А з часом ми передамо

усім

тодн діл У

не

пар­

спеЦИфі­

Безумовно.

яка мета і цілі ідеоло­ гі'!ноі роботи в умовах перебудови? Бо ' слово

кувались

того ,

ка ідеологІчної роботи сьогодні така. що необ­

теж

Петре ~вановнчу, які саме новІ форми і ме·

:уті

міськ­

блем в роБОТі ідеологіч­ ного віДД1ЛУ . Напевне, іх

партії

-

в

міськкому

Окрім

-

ЖИТТЯ ідеї

Л ЮДИ,

КОМ::ОМОЛУ. а потім прийняті на роботу

міськкому

І РЕАЛЬНІСТЬ Петре Івановичу, давайте розпочиемо з

були

працювали

!юмі були

сідань

СЛОВО

~OOO мt6

ЖОВТЕНЯТ

зуміли

нииі, засвідчують, що єдиио правильиого осмис­ ления їх немає . Досить часто доводиться СТ, і катися з діаметрально протилежними погля­ дами на одну І ту ж подію. И тоді вииикає цілком заКОИОІ\'1lрне питания: «Де Ж зиаходиться істина?».

".ее ,о о 'о 'О"

ГРА ДІВ

за

суспільстві

ООО"

Зl - ТРАВНЯ ' 19'89 'і>О1(У

,,3IРПИЧКА "-

БезуlWОВНО, свІдомість наШа є вlддзеркален , ням реальностІ життя. Але водночас ми все ще не можемо позбутися старих стереотипів мис ­ лення,

О, о oo~, М"''''''' 0.,.000 ... мм о О, ... О 'о 'о О",., 'о О,. О ое 'о 'о"'''' 'о""

газети

Василь ТУГ ЛУК

КЛАС

НА

КОЛЕСАХ

ТОІ<ІО. ЯпонцІ ПРИJl,ума.llН новнА спосІб KopHCHoro аико­ рнстаННIІ Jl,opOrOQIHHoro часу , "киА Ім ЩОJl,НIІ Jl,ОВОJl,ИТЬСIІ

проводнти в давно .. Іж Одавара,

траиспортl. Ие­ І .. Істом

ТокІо

яке

зиаХОДИТЬСIІ

близно

за

~толицl .

почав

M'CЬ~"~

ООТЗJ1..

60

кlло~,етрlв lІурсувати

ОАН"

3

ПРИ­

вlJI, при'

8aГOHI~

якого е справжнІм навчальннм lI.JIaCOM на ко"с:ах, Jl,е паса­ жири вивчаlOТЬ аИГ.lllАську мо­

за

ву.

великих

І(урс навчаННIІ становить 12 тижиlв, а ПJlата цl.llКОМ приА­ ИlІтиа Jl,JlIІ багатьох 30 ти­ CII. lеи. Це приБJlИЗВО AeCIITa

рвцlТ

частина

сереАньо .. IСIlЧИОГО

роБІтку

IІпоисыtQоo

працІвник..

су.,.

причому

,,~ЛlOq.Е

)'

за­

иаllманого

себе

зазначеН44

І

n.llATY

ПРОТЗJl, .

.11I1РИlcтlО

.

ИаАбlJlЬШОIO

у

попу­

ко.. есах»

~а)'~ки,

КОРИСТУIOТ~С"

С.ІІужбовцlВ

приватних І Jl,ержав­ них компанlА, яаl активно 3АІАсиlOІОТЬ рІзиІ ' · Jl,1.lовl ' опе­

мн.

s

Іноземними

Але

учнІв»

І

партнера­ сереJl, ' &за .. lзнмчинх

е тІ.

Лlllську мму цІкавостІ.

хто

вивчае

просто

аиг-

зараДIІ

(ТАРС .І .

'


ТРАВНЯ

....-; 31

1989

нове

РОКУ

життя

-+-

сторінка.

3

На допомогу ПІД щедрим теплиці

COHцe~l

птахорадгоспу

.СемиполківськиЙ. ливаються

тугі

Сором'язливо

ховаються

ті

на­

бірюзою

огірочки. у

густому

лис­

matobo-зе.іІені./ помідо­

ри.

Пройде зовсім

неба­

гато часу, і почнуть визи­ рати

вони

нечками,

ючи :

червоними немов

і

мене

візьміть. ними

со­

пропону­

до

столу

Ласуватимуть

у

дитячому

садку

'та підшефній школі. ро­ бітничій їдальні. Дорос­ лі

і.

діти

лодняка,

у

хворобами

рослих тварин. під підлогою

батареї

господиням

Тут же проклали

опаJIення,

і

ком

У мами,

постелі,

а

на

рі Павлюченно

зверху

ще

ний

сантиметр

гуляє у них. дях

ростуть

салат,

Отже, проблему сала­ тів, занусок у .СемиполКіВСЬКОМУ. А що ж тут

вирішено . можуть по­

дати на друге? Було б м'ясо, а кухарі ТУТ вправні. Але й · за цим діло · не СТОЇТ1>. ·· Із підсоб­ ного но

господарства надходить

Купцти

її

справ-

і

додо­

му.

Свинокомплекс · подарстві

у . гос­

поставлено

на

побільше

ми добиваються приростів

у

а й підбором KaдpiB~ Пе­ рейшли у . минулому ро­ ці

на

сімейний

підряд.

опіку взяла сім ' я Зозху­ лів, Але справа у .них не . пішла. Напевно було ма­ лувато

зоотехні·чного,

Тому

новий

колективу,

ВеТJl:\diар

Олександр

горович

Борщ

нував

господарствах,

для

належні

утримання

голів'я,

по­

. розплачуються

насамперед

падежем

мо-

Гри-

запропо-

продовжувати

досвідченого · ра Вячеслава

не. створено

керівник

орендного

чи мудрість, що - скупий двічі платить. А ми знає­

умови

ве­

теринарного досвіду. ХО· ча бажання працювати було.

ли тут грщпей, пам'ятаю ­

де

орендний

Тварин під свою

ли

у

високих

господарстві,

працюв.ати_

що

було.

Проте не тіJIЬКИ. умова­

міЦну основу . Не пожалі-

мо,

сан­

обладнання.

Словом,

майстер

на

всі

руки .

Чи були у мене

труд­

нощі. сумніви при пере­ ХОДі в орендний колек· тив? Щодо своїх професійних здібностей я не

ву

орендного

також

муть

коленти·

вирощувати­

...

lіролів

НезабаРО~l придбають подрібнювач і будуть за­ готовляти кропиву. Цей Rітамінний корм пови­

нён допомогти взимн~' за· ощадити

ність

веJIИНУ

Kop~·!ill.

А

ніль,

ІЦ:

!ІЛIO С

ною

відставання

МИ

також

запроси-

молодого,

але

механізато­ Козодоя .

Розповідаєо. Г. Борщ: Це .наш, так би мо­ головний інженер. Він не тільки вправля­ ється з трактором, а й

-

вити,

сумнівався. логічно

А

важко

перебороти.

ся

от

психо·

бvло ·себе

Адже склав­

стереотип,

що

спеціа­

на

який

молодим

авторам

[уl ен і

Ів аН івна

-

З

~lрінння,

нонкретні

грань повинна була тися: і вила в руки

Адже їм тепер не дово­ диться їхати на базар

і

корм

роздавати.

Що ж,

О.

Г.

вчасно

зрозумів,

нретна

справа

Борщ що

-

кон­

вимога

сьогоднішнього дня . І цей ПіДХід обіцяє йому не

лише

матеріальну,

а

й моральну винагороду . Адже він позбувся стра­ ху

скорочення,

почуття

своєї

f!1·lІотрібності, що об 'є ктивно ВИНfiкає у працівників розбухлого управлінського

персоналу.

Виходимо

на

подвір'я

перед комплексом .

Олек­

сандр Григорович ділить­ ся своїми планами на

найБJIижче ректор

майбутнє .

В.

пропонує

Д.

Кудренко

взяти

приміщення

і

Ди­

ще

одне

почати

роз­

водити перепелів. З ініці-

у

а

справи.

ти,

шаються

і

«куса­

дуже

повинен

дуже

ці­

з

догово­ колектив

продати

населен­

ню 700 годів і\lОлодняна вагою не менше 12 кіло­ грамів кожний . Підходить обідня пора. Одександр Григорович Борщ запрошує 'І"Н.' ;\0 радгоспної їдаЛЬНІ і" \11'салати

собне ликі.

ЮТЬСЯ». Згідно PO~I орендний

з

зеЛl'Нl"

булі, свіжих мідорів.

; ( и­

огіркін. І!О­ наваристий

борщ і з <:вининою,

на

ви­

бір декілька других м'яс­ них страв. Иомпот. млин­ ці з щ'дом. Ціна яка? мене,

МіСЬКОГО жи­

теля, -- символічна! Тривалий час вважало­ ЩО

За

короткий

вдвіЧі

основною

на­

Головною

я

вважаю,

про ~IИ

час

зросли

людину

вже

є

пра­

багато

затратили

для

обладнання кімнат відпо­ чинку на фермі, на під­

седа.

ни

ся.

розпрямилися

Не так

жителі

де

не

ніхто

тепер у них

би

коштів

годи

і

них

врожаї.

зали­

поросят,

Як на

А

He'l-lOB

ніхто

про

не дбав.

виграші

купувати

ню

нюш

турбота ()рендного.

Наталія

Тіча :

працював,

плечі!

господарство, від

!(І>ОГО

Бачили

б

а

ви­

~laЄMO

ве-

ви,

з

задоволенням люди

у

нас

яким

купують гречану

кру­

пу . Невже немає землі у. радгоспах. важко дістати насінНЯ? А це ж медонос такий lIрекрасниЙ . що можна

влаштувати

і

па­

сіку, як це мй і зробили у

СТВОРЕНО КЛУБ САМОДІЯЛЬНОІ ТЕХНІЧНОІ ТВОРЧОСТІ

голова

комітету

Ilтахорадгоспу

причиною ,

ліст керує, а його підлег­ лі працюють . А тут ця

стер· бра­

.

Розповідає профспілкового

дої.

Плани. плани ... Але це не ПУ СТОfЮРОЖ­ нє

Мічуріна.

багато.

~lайже

К()РИСТl,

радгос­

був приєднаний, -люди. Мовляв. і працювати во­ ни не ХОЧУТІ" п 'ЯНИ!(1)

пу

ці. організмі

свинина .

можна

електропостачання,

технічне

ативи

не оnтu.жісmичнu.м.u виСНО8ка.м.и

не

кріп.

си"тему

Оnтu.місmuчнuЙ репортаж з далеко

-

У міжряд.

полагодити

ВАРТО ТІЛЬКИ ЗАХОТІТИ

Марії Жод-

землі

й

інфрачервоні ліхтарі під­ свічують. Це також для тепла і щоб . вітамінів у

та її до­

колеЗі Булах .

може

теплій

молодій тепличниці Тама­ свідченій Дмитрівні

ні­

жаться рожевенькі під бо­

дянуватимуть

дбайливим

до­

Нt:'щ оданн~)

місті.

підсобного що

дає

господарства,

пічстави

про

конкретну

про

людей.

няток . ніж чому

говорити

турботу

швидше

праfjИЛО .

ж

у

більшості

ви­

Бо

.q!1pe~TopiB

радt<OсП1В не

болять голови: Ь1Д . думки:

(. А які обіди Ь.ttержують мої rliдлегЛі У їдальнІ? » М.

причи-

ГОМЕНЮК.

лали

народн;

ли' невдоволенІ яністю заготовлених КОРМіВ. Іхиі претензlУ були Ц!лкоJYI справедливими. У нинІш­

ньому ррці група ' народ­

коliтролю

питання

госщщар­

це · серйозне під

контроль.

особливий

Днями '

пред­

ставники її побували D цеху кормовиробництва з метою перевlрни готов­ ності всіх служб до важ­ ливої кампанії .

Разом з головним інже­ нером В. О. МартинІО­ ном та бригадиром Г. Т. Чуприною оглянули тех­ НІну, в

адже

першу

вІд

якість

кормІв

чергу

залежить

надІЙНОСТІ

роботи

сільгоспмашин,

а

торІк

було чимало недолінів у ПIДГwrовЦІ нормозбираль ­ ної технІки . Тепер, як відзначають народнІ до­ зорці; справа . змІнилася на

краще .

Неабияку роль у цьому

нічної

творчості.

спонсорами

виступили

тисячі

неплодів мів.

та

чоловік.

з

них

у

доведеться

Новобудови

у

~;сдіяльним : творенні

бок

авторам

різних

і

по

науково

Фото

С,

({;lуб

має

ляє

корми.

просять

заготов­

Вони

навіть

тваринників

правити

свого

нина . ··як иЙ

зможуть

на

госпрозра­

хунковій основі викону­ вати роботи , необхідні Д.1Я

підприємств

міста.

Вже

жемо

проекти

мереж,

лових

контролював

потрібна

контролери ,

вали

ГіДЬ

бригадиру

подбати

частини,

інше

для

заздале-

про

запасні

електроди

та

аварІйного

ре-

монту . arperaTiJl, щоб не допустити простоїв тех­

.

під

час

смства ос ь

П. громадський

Ко-

Про

те.

часом

щu

важко

невеличке написав

імені

село

у

а

нили

від

. односельців

1

інва-

В.

Яшник.

Він

що

раніше

сю­

ходив

бус,

у

Рожівк:,,' .

реданцію

війни

пояснив ,

ди

O~TCiHHi"'l

дістатися

рейсовий

зараз

авто­

його

пустили

відмі­

на

рож­

Ji\BCI>Ki

КУДІН,

Для вжиття заходів і вІдповіді цей лист було надіслано директору па­

кореспон ­

дачі .

сажирського

дент.

автопідпри-

ЯК БОРОТИСЯ З ЖУКОМ Поради спеціадіста ·нaйбtJrыll" 'заrpoзy -ее­ ~IQКJAJP"'\a. АpтoвлJ: JIВJUIЄ колорадський жук.

3

метоJO IОГО

анвщевва

'різн~. _~a~0J!II б~~ОА~.!ьсяПі оротыі.. ри иевеJIВКО­ му

заселeивt

· картоплі

жуком · ПpoDодJI'fЬ

збираввя

1

шкІдника,

кладок

та лнчнноК Та методборотьбн

~!Ф,

вручну

знищення ВЄЦЬ

основвий - - хімlч­

СлІд .

що з

мати

1988

ство

СРСР

- ва

року Mlвlc~ep­

охорони

здоров'я

заборонило

1!УВання , ·1

" увазі,

засто-

'ВPO~8JВ- · насе­

ленню хлорофосу через небезпечність цього пре­ парату

для

ЗамІсть

людей_

троід1в, але іх поки нема

у

жу.

Бо воин

вІльному

що

прода­

надходять

по Імпорту для держав­ но[о сектора у велнкій тарі і не ПРНСТ(Jсовані

. для ній

X.1l0РОФосу бу­

ло дано дозвіл на засто­ сування препаратІв з класу сннтетичних пі~е-

В.

Р.

ЛОКТЄВУ .

надійшла

І

відповідь:

АДМіН іст рац і я розглянула .\Т П-13209 . ІИ.~ Т жителів Рожівки і I І Qв ід омля є. що ~. 1988 .. 1989 роках внаслідок

Лід

у

клуб

продажу торгівлі.

у

роздріб­

парат АНОМЕТРИН якіЦі

.vracoBoro

освоєння

садових

ділянок

25-

засто-

нових

на

літ­

ківському

напрямку

ко

Ilасажнропотік.

зріt:

Але у'

тих

автобуt:ів.

авт~Щідприємства.

статньо

вс іх

для

ки

нового

у

чені

11

є

недо­

роЦі

скла­

скоро·

на 75 процентів, на проц ентів скорочені

фонди

на

Цього час

які

(постав­

РУХОМОГО

1989

різ·

перевезення

бажаючих

ду

ав топальне). року

на

п()нихідних

центний

-

60

літній

грамів на

літрів водн, а також ДІЛОР 80-процентниt: 3-6 грамів на 10 літрів води; ДІЛОР 5-процент­ ннй 50-100 грамів літрів води ,

З біологІчних препара­ тів зустрічається БІТОК­ СІБАЦИЛІН, норма яко­ го 40-100 грамІв на 10

два

маршрути

Літочки " і Ро жни ». Перший обслуговують чо­ тири автобу::и, другий п·ять.

чкі

курсують

че­

рез Пухівку . На маРІІ!' руті «Київ .~ Зазим'я»

теж збільшено

кількіСТЬ

автобусів. Через це автопідприємств() бу ,13 змушене шунати додаткові автобуси на ці :1-1 арlll ру­ ти

за

рахунок

вантажених,

лІ

в

менш

тому

«Київ Рожівку

і у

м.аршрут жівка ». руху

телів

Ро­

ГрафіН з

побажань

цього

чис­

обслуговує

складено

хуванням

за­

Пухівка ». відкрито

« Ииїв яний

мікроа·втобус.

--

днях

10

10

відкрито

(. Бровари (. Бровари

го

COBY~TЬ В кількості 5 граМіВ на 10 літрів во­ дн; КОЛОРЦИД 10-про­ центний 70-140 гра­ мІв на 10 літрів водн; БЕНЗОФОСФАТ 10- про-

на

Із хІмічних препаратів продажу бувають: пре­

процентний,

створюва­

міста.

ділянна

жаль,

ся

· зелених

жнив.

який

відремрнту­

районах

в

Нам по

ніяк

ву­

не

можемо

приміщення. хто знає про кімнати

або

занедбаному

або

заго ­

пореноменду­

.

кортів),

обіцяє

підвали.

на­

народні

райком

телефону

ін­

ші будови, які знаходять­

фуражу.

Водночас

в

по

підібрати Можливо.

Отже, є пІдстави наді­ ятися, що ця проблема у господарствІ буде розв'я зана.

допомо­

з вертатися

пропозицІями

комсомолу

теп­

тиме свої осередки в різ­

ДІГТЯРА.

ПОСТіЙНО

якість

товлюваного

тепло­

тощо .

прохання

з

мо­ різні

економії

ресурсів

({ому га,

ми

виконувати

технічні вих

нашого

зараз

лиці Белінського, 1. Хочемо створити опор­ ний пункт і в районІ заводу « Торгмаш ». але.

представ­

би

можливість

о рганізу.вати тимчасові ТРУДО'Ві колективи, які

на

То­

та

не-

т ех­

-

мів.

виділена

зацінаВJIені

вирощує

народне

нраїни

нічних розробок. прил а­ дів, установон і механіа­

них

не тільни . покупцІ, а й тІ, хто

в

господарство

обхідних

при

самара­

можливості

впровадження

На.даЛі

Калн-

нор-

корми.

яностІ

с.

нlвки.

продавати

тваринникам му

раду

вати .

Питання якості стоїть першому планІ. Адже НИНіШНЬОМУ роЦі їм

на

в

клубу обрали ТРЬОХ ~ В . Ганова . А. Смалія В. Швеця. Головна мета нлубу­ допзмога (матеріальна. технічна. юридична) Са­

нісних

тонн

інших

об­

ласна рада ВТВР , місьна рада НТТМ і міСьнком ЛКСМУ. На жаль, на організаційні збори з'явилось лише 8

ЖЕО

зобов'язалися дві

тех­ Иого

Технічн ою базою нлубу буде павільйон по вулиці Возз ' єднання (біля те-

господар-

500 тонн сlнажу, 12000 - силосу, 7 тисяч 700· тонн норе-

відіграло те, що цех пе­ рейшов на орендну фор­

працІ.

з

сіна, дві тисячі

нІки

му організації

і

одержати

ТорІк твариннини рад­ госпу .Вобі>ИЦЬІ<ИЙ. бу­

ного

договІр

ством

контролери

ства взяла

лектив очолив В. В. Тищенко, Механізатори ук-

ФіЛіа'л

"амодіЯ.1ЬНОЇ

4-05-85 .

За роботою­

нашом\'

клубу

себе.

Отже. варто тільки за· хотіти. Така організація

н

створено

йо­

не

мають

використання,

повідомити

На

жи­

просимо

нас.

наших

опорних

пуннтах буде встановле­ но необхідне устаткування: т скар ні . фрезеРНі. свердлильні

верстати.

зварюва.1ьні

ше

апарати

необхідне

і

ін­

обладнан­

ня.

Ношти ня

на

Фін ансуван­

нлубу

виді ляют ься

ЦРнтралізовано, планується

але на­ пррейти

далі

на

повний

госпрозраху­

нок.

раз запрошуємо аматорів самодіяль­ технічної творч ос ті

Ute нсіх ної до

нашого

ура­

села.

стані

належного

клубу.

В.

МІГРИН,

інженер обласного ба­ зового клубу самодія­ льної технічної творчо­ СТ!.

літрів

води.

FlОГО

слід

застосовувати 2-3 рази через 6-10 днІв проти кожиого

До

речІ,

поколІння

вІн

безпечний

для людей, Необхідно пам'ятати, що при застосуванні хі­

мічних препаратІв треба суворо виконувати техні­ ку безпеки і зберігати ЇХ подалі вІд харчових дуктів та дітей.

І.

про­

КИРИЛОВ,

старшнй агроном ра­ йонної станції захнсту рослин.

МАСТИЛО ...

жука.

ДЛЯ

СУГЛОБІВ

У Київському ному ІнститутІ

дуться нового

ваноТ рин. думку

науково-дослІд­ ортопедіТ ве­

клінІчнІ препарату

випробування ~

консерво­

СИНУВlальної рІдини тва­ застосуваННА якої. на медикІв,

дасть

полег­

шеННIІ

багатьом хворим. Кон­ синувіальна рІдина допомагає при дистрофlчиому сервована станІ.

коли

порушується

жив­

леННIІ суглоба, пlСЛIІ деяких операцІй І в рядІ Інших внпад­ кІв . П, зокрема, вже по"ина­ ють викорнстовувати при лІку­ ваннІ захворювань мlжфалаигових суглоБІв кистІ . .

'РАТАУ)


~M ~ " ~МVМ t е ... '~~ ' " , ~~"" ~OOO4)O е t ' " О t

4)

001 О. 01 е 0001 ооо О l' t 10'01' "

нове

~ ,МО, ......... " " " ~"'"

О' •••••• , 1" ••••••••••• '0" •••••••••••• '. , •• .• •••••• ,ее ет •• 01 , •• '•••••••••••••

життя

ТРАВНЯ

31

РОК)' , ае. е .............. .

1981

'~'M'M"'~'~M'~"'" о м.~', ~ooooo~, 01 01 ... 0'.0'001'0 4) О .0 •••• 0. М.'О' •••• 00100 ••• 8 ••••••••••••••• ае "І •••• ' . ее •••••

- Рекпама-оrопоwеННSI-рекnама .

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ

I(иl8сы(RR 6)'ДI8ЕЛЬНИR ТЕХНІК". ТРАнспо,тноrо 5УД'8ННЦТІ"

СЕРЕДНЄ

ПРОФЕСІRНО-ТЕХНІЧНЕ Що

иовоrо

пропо­

не

здрав,

етична апаратура. Ми змушенІ дообстежувати ",айже кожного прибуло­ го , щоб призначити йому

BcecOI03D

иує

8

иицJl

сезонІ?

иииlШньому

Про

це

прохания

на

кореспон­

дента

PATA~

розпо­

в І дає

заступник

rоло­

ви Трускавецькоі риторіалЬНОі ради управлІнню

курорта­

ми профспІлок ПРИRМА:

_.

Б.

нов-нику:

раЛhНИХ ниці

--

про

в

цент­

бюветах

здрав­

впроваджено

ронн у

систему

Г.

елект­ експрес­

пІдІгріву

«Нафтусі..

пер

тут

протягом

КОХ

сенунд

Те­ кІль­

можна

одер­

жати необхідну порцІЮ мІнеральної води . яка надходить

рел.

прямо

Таким

тично

з

чином

виключенІ

дже­

прак­

втрати

її фІЗіологІЧНИХ та БІо­ логІчних властивостей. Поряд З використанням

дбайливим уНікаш,· ПРИРОДНИХ факторів

НИХ ми

пра гнемо

пІдвиЩИТИ

ефективніСть ПІЇ . Правда. це непросто.

фізіотераздІйснювати Наше ку·

РОРТНР

задихається

вІд

Місто

наJlЛИВУ

прибуває

ЯІ< за

хто

лікування

путІвками.

без них.

жена

тих.

на

таl<

1

Особливо напру­

ситуацІя

Ножен

влІтку

гіСТЬ.

природ-

110. потребує медичної до­ помоги . квалІфІкованої І<онсультацlї . Однак. вва­ жають

І<УРОРТОЛОГИ .

І\ЬОГО

для

не завжди обов'яз­

ково їхати саме в Трус­ І<авець . який останнІм часом

чомусь

асоцІюЄТЬСЯ

з панацеєю. ДС н ібит о мо­ жна

вилІкуватись

ВіД усіх

хвороб . В одному з пІд­ роздІлІв територІальної ради ведуть аналіз са1\6торно-курортного o~.,­

говування. що на

Виявляє'п.6fI.

досить велика чаG'И­ ТИХ. хто приїхав з

точна

лlку­ додат·

ново

здрав­

оснащувати

ниці

апаратурою .

ніше

тут

не

яка

ра­

передбача­

виручку

сп е цІалісти

лідних

приходять

науково-дос­

інститутІв.

конст­

рукторських бюро про­ мислових пІдприємств 1 організацій . яиl мають у тр ускавецьких Jlансlона· тах

мlсц}!

для

своїх

пра­

цівників. Разом 3 члена­ ми илубу винахІдників І раціоналі~аторів 3 сусІд­ нього Дрогобича автома­ тизували

вІдпускання

ванн у другій курортнІй лІкарнІ. Тепер з допомо­ гою електронного моні­

рого

пІд

час

Обладнано

рецептуру

приготуван-

ня коитейлів карпатського

з

доданням з І л л я.

Більш рацІонально ви­ rrрачають І гІрський ВІск. якиА видобувається у сусІдньому Борисла­ вІ

. .-

комбінату

блаrоустрою

Аопоміжних

які

вирІшили

розумно

центру .

на

що

будинком побутового

споруджуєть­

кошти

вІд

комуні­

стичного суботника. пропонували віддати

3а­ йо­

го Під центр діагностики. Медики міських установ

І

профспІлкових

ниць ди

погодились

свою

кращу

літнІй ЛЮДН дефі­

ц}!х Нрім

цитних

дати тІнь на колег. Ад­ же до багатьох з них ще

числі І Багатьом обхідний, дати

П

у

тому

в Трускавець . вІн просто не· і ми готові на­

допомогу

потребує.

тим.

Однак

хто

наше

прохання ДО лІкарІв І хворих : будьте уважнІшІ з дІагнозами.

,

електроустат­

регулювання

Киівської області). 4. Електромонтер

та

по

обслугОвуванню

та

ДЛЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ В ЗАПАС З ЛАВ

ЖНЗНЬ~ ортам Броварскоrо rOPO.l.CKoro Ко"wуннстнческоА партни ~KpaH"ы' ropo.· раАонното СовеТ08 н.родныx деп у таТ08 K.r.· об.. асти . (Н. украннском ЯЗЬІке). РНОТОР А. ВОЛОШIiНЕНКО . Газета RыооІІнтT С 17 Inpe./lll 1937 r (lJIa .

аоl1

ДІІ 11

""",,6.:

--

8торнна.

..

СреДI.

""ТННI\8.

суббота.

22

до зупинки свул. Вінннцька •.

60ГfСЛАВСЬКЕ CE'EДH€

електромонтажник по освітленню, освіт­

-

лювальних

силових

мережах

та

ПРО.fСIRНО-ТЕХНIЧНЕ

електроус­

),ЧИJlНЩЕ 16 16 огОЛОШ)'Є ПРНRОМ )'ЧИI8 СПЕЦІАЛЬИОСТU:

таткуванню.

З

~-РІЧНИМ

СТРОКОМ

НА БАЗІ

НАВЧАННЯ ·

10 КЛАСІВ:

3

З-РІЧНЦМ СТРОКОМ

НА Б2\ЗІ

СИ.'!О8ИХ

~. Сmoea, 80 , .....'I'J cuqм1 В06JYOI8I ТUIdn.

Тер_Ін навчання 1 рІк. 3. Кравеца. .iHO'lOro .нncoro 0ДIII'J • ТеІ>МіН навчання 1.5 року. <а. ЗпріЙ.... .a081'1Oro. .......

НАВЧАННЯ

8 КЛАСІВ:

мережах

та

ОДJl"".

електроустат­

ТермІн

куванню .

2.

-

лініАник.

кабель­

роботи

..,uмro

ПриАмаюn.c" особи.

за

cneцiam.HlcTI8

_"'01'0

Учні зі строком навчання 3 рокн по закін­ ченні училища одержують професію і серед­ ню освіту. В училище прнймаються юнаки та дівчата. які закінчили 8-10 класів. у віці від 15 років

О...,. Прий_аIOТ1>СЯ

скра­

ocl6ll.

якІ мають стаж робоТИ за спeцlаm.нlстlО СlСр.ве$. не

менше

3

.

рокІв .

IJeР)'lСар .001І081.... ае,,.., ........ ТерМІн навчання 1 рік . ПриймаЮТlІС1І особи 3

6.

10

освітою

.

класІв.

Фотоrр••. ТермІн навчания

7.

і старші.

- 1 рІк. ПриймаlOТЬСЯ 10 класів. 8, В·язan.1UЩ8 811JЮбів .,ХIІІоОІ'О

освІтою

При вступі необхІдно мати при собі такі документ .. :

особи з

.

"'....,_ '. машинах з YMiHJlмt

1І0аотиа (на плоскофанrових

ви.конувати пошиття І ремонт трикотажних виРООlв).

закінчення

або

8

10

Учні знаХОДЯТЬСIІ на повному

Термін навчання освІтою 8 класІв.

класів

(оригінал) . 3. Характеристику із школи чи місця боти. 4. Медичну довідку (форма 086У). 5. П'ять фотокарток (3Х4).

8.

ро-

10. B31"1t08..

держа8НОМУ

квітня

N2 1

до ЗУПIlНКН

2

РOJ(И.

Приймаються особи 3

Кравец. 'ІОоІІ0.1'101'О "'Х"8І'О

ВЗУ"ІІ

УМін.ням

ТермІн на'вчання З освІтою 8 к.1асlв. Учням ·3 освітою

OAJII'1.

роки .

2 ао

ПриАмаlOТЬСІІ

IIIД38iQ'UIollOl'f

виконуватн

-

OA.r,. . .......

2

ремонт

особи

. . ...,.. взуття).

РОКИ. ПрнАмаlOТlltCЯ осоБИ

10 масІ. СТllпеидl1l 8иплачу­

ЄТЬСЯ у розмІрІ 30 і Крб. на мІсяць . УчнІ 3 дворІчним строком навчання перебувают. на повному держзабеЗlJеченні.

1. 2. 3.

3

. .

10

-

*іио.оrо верхниro ТермІн навчання . 3 освІтою 8 класІв.

утриманні. Учням із середньою освітою про­ водиться доплата з підприємства 'до тарифноl ставки І-го розряду. В перІод виробничої практики виплачується 50 проценті. вlд. 3а­ робітної плати на виробництві. Учням, які не мають житла, надається гуртожиток. )'чням, які закінчують училище з відзнакою, 8М.ІІ.а­ ється направлення-рекомендація 8 технікуми вузи

рІК.

1

-

стаж

вець. не менше 3 рокІв. 5. З••рIАнlІІС .1......0 ТермІН навчання 1 рІк.

ник .

І. Заяву . 2. Атестат про

навчаНItII

MalOTb

які

Монтажник зв'язку

ТАКИХ

1.

І . Електромонтажник по освітленню, освіт­ лювальних

3

На базІ 1О класІв: ГОАIdIJIJIIIOиІ ••ае.,.р. ТермІн навчання 1 pl.l<.

радіомеханік по обс.lуговуванню та ре­ монту радіотелевізійної апаратурн (прийма­ ЮТЬСЯ за направленнями) .

-

ВС'І')'ПИНJCН подають такІ АО.)'• •'.: Заяву .на Ім'я директора.

Документ про освІту (оригІнал) . Характеристику 3 школи (для працюючих МІсця роботи). 4. Медичну довідку. 5. 4 фотокартки Зх4. 6. Свідоцтво про наро,дження . 7. Автоб\оrрафію. 8. ДОвІДКу 3 місця проживання. 9. Направлення побут.комбlнату.

До.),менти .рllA....,.~. а 1 "..... .. JO е8ІІІІ­ роІС)'. Во..ток аант. училнщl с гуртожиток,

. . 1889 При

художньо! самодІяльностІ спортнвнl секціі.

t

-

...

1 ....с працюють rуртки

технlчноl

Випускники направляються иа пІдприємства l\иlвсы<її об.,астl.

роботу

ДИРЕКЦІЯ

творчостІ,

на

базовІ

УЧИЛИЩА.

1989 ПеАаrоrічнн. ТІ учНіВСЬk.Й kOJltkTIIBH WіСЬІІоі сереl."JtOі UkOJl. НІ З Т./lIl60ІІО CYMYIOT~ 3 ПРИ80ДУ смерТі •••те",... • lІе.сіоиеРIІ.

і 811Со1108о111ОІОn

• ..

r._ .. . ...

СТО'.' ."рі епl8ЧУТТЯ

СМІІЗЬКИІІ

nOІІіАноі.

«Вул.

А . Г~рдинського». ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

СобоЛlвка .

,Но в ая КО"ИТ<,ТІ

ва

р АДЯНСЬКОІ АРМІІ:

Ухати тро.lеЙбусом

,' Koro •

крб. -

Адреса технікуму: 252151. м . Киі.-15t. вул. Вінницька. 10. Іхатн тролейбусами NtNt 9

13 СТРОКОМ НАВЧАННЯ 6 МІСЯЦІВ

року. Початок занять 1 вересня 1989 року. Адреса учИ.1Jища: 256400, м. Бі.'!а Церква Київської області, вул. Гординського. 94. Телефони: 5-85-31; 5-85-28.

с

30

загальних підставах. а ос06н. які наачаЮТЬСІІ по спеціальностях «Маркшейдерська справа» і «Будівництво тунелі. і метропол!теиіа •• одержують стнпендіlO у розмірі 37 крб. З І липн_ apaItIO.n' 81JU'0,o"J .YPCfI.

6. При60РНСТ; слюсар по контрольно-вимі­ рювальних приладах і автоматиці (прийма­ ються за направленнямн підприємств та ор­ ганізацій) .

ПRИЙОМ заяв ПРОВОДИТЬСЯ з

Онопрієнка.

на спеціаJI.ЬИіс'l'. (і тільк. ІОнаків) : будівництво тунелів і метроnoл4теиіа. .

требує; стипендією УРО:lмірі

Слюсар ло ремонту автомобілів з отрн­ манням прав водія категорії «С».

Період навчання в училищІ зараховуєтьс. в трудовиА стаж. Випускники училища забез­ печуються роботою за спеціальністю иа пІд­ приємствах і в організацІях ордена ТРУДО80го Червоного Прапора тресту «ЕАектромо .... таЖ-l-, тресту «Променергоавтоматика», ви­ робничого об'єднання «Побутрадіотехнlка», автотранспортних підприємств м. Києва та м. Бlлоі Церкви, виробничого об'еднанн. « Білоцерківшина».

ФОТО В .

маркшейдерська спра,а.

2. СереДИlOосаіту -

На заочну форму навчання приАмаютьс. на вказані спеціальності особи :І середньою освітою. На маркшейдерську справу Jla З8O'lну форму навчання приАому немає . Гуртожитком забезпечуються всі. хто по­

5.

та

На озерІ.

ріс

розвідування і будівництво заліЗIПЩЬ; мостн та інші штучні споруди;

-

управ­

електроустаткування.

спеціалІс­

путівон,

та

3. Монтажник радіоелектронної апаратурв та приладів (приймаються юнаки та дівчата

апарату­

Наближається

хороших

мережах

контро.lЮ.

сю­

курортний сезон. знову в пошунах

ру .

силових

Монтажник приладів і апаратів автома­

здрав­ дати

-

ління.

господарств,

розпорядитись торговельно ся

і

вилll\овувати свої хворо­ би в мІсцевих здравни­

лікарі не ~авжди довіря­ ють записам про дІагноз. які привозять з місць від с воїх мединlв хворІ. Ми не збираємося ки­

2.

тичного

озокерит .

підтрнмали комунІстІв

КЛАСІВ

10

куванню .

Допомагають нам І ко­ лективи міста. Депутати міськради ІнІцІативу

УЧНІВ

Електромонтажннк по освітленню, освіт­

1.

лювальних

иабlне­

ти мікрохвильової І MarНlтотерап1ї. розширено

ПРИRОМ

.88.

на

,......

на денну ~MY Haa~a"H. І od6 (переважно юна."). акі ••10'.: 1. Восltммрічн, ос.іту - на спеціальнос't:

НАВЧАЛЬНИR РІК

1989-1990

НА БАЗІ

процедур.

також

O:fOJlOIIIJI пр.Аом

JIte 15

З РІЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ:

тора можна спостерІга­ ти за ДІяльністю серце­ BO-СУДИННОї системи хво­

тів.

пРОФlлаl<торlях. того. трускавецькІ

ОГОЛОШУЄ НА

ласІ,.

Одеси, Миколаєва, ВІн­ ницІ, Донбасу та іНШИХ районІв республіки. мог­ ла б не менш успІшно

і

УЧИЛИЩЕ

дlагно­

необхідиий курс ваннн . Доводиться

На

Насамперед

таку

те­ по

дІйшла

РеАактор А. 8ОЛОWННЕИКО.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ; 255020. КИЇ8ська об"".ст". м. Бро.арм •• у.... Кllіl(.... 154. Те .. ефонн, ре ..... Тора 4-03-78; 38C1Yn"".8 ре".К10Р••• 'ААІ .. ), n.pTI."oro ••n. - 4.. 4-11; .I)І,по.I" .... Ного c:r"peT.p ••• I)І,)І,I .. у сl ..... "ого гОСПО .... IК'•• 4-21-2.; .11.)1,1 .. )' ПрОllllс:",оаостl • cOц .... ~H". 8.т.Н. - 4·02·.2; ........ 1.. )' ... с,l. І ••С0801 1'060.,. 4-04-81; 8'1..1''')' , ..... INФоr1С1ц11 1-13·01. ~.Ї8Q8.0ro

об.,.8СRоrо

Л&»М8

УnР8SАіИIІ.

&ру •• р. і:

"'.і.'

...... )'

~nl)a.aJ: ....д.IНІ"цТ. . (! .... T~. . . . 51''' ••

ttОАіrрафії

1'.,

8)-" .

і

КlIИ • • ОВQЇ

К.ЇВ,"t<А,

154.

tuргівлі.

IIІ.е.с

81286.

lIр)'к офее,н.. . Qjk.r І АР" ко••••1 IрКУIІІ. Т.р.. II.~ "Р·llір •• КIІ.

-

#87 1989  
#87 1989  
Advertisement