Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕСSI!

ОРГАН

6РО8АРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета вихо.ить 3

І

квіТоНЯ

17

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

*

року

1937

КОМІТЕТУ

КОМ У НІС Т К Ч НО, П' АР Т

*

.N9 79 (7780)

ІНТЕРВ'Ю

і відповідальноro періоду у житті ШКО.IIJI­ СКJJaдання перевідннх та випускних екзаменів, проведеиия якнх викликає підвищену yвary

родноі освітн, який иакрес.ІІИВ шляхи иа доко­ рінне оновлеиия всієї системи иародної освіти,

газети «Нове життя. зустрівся з іиспектором шкіл районного віддіп народиої освіти М. В. Литвиненком і попросив його відповlстн

уі дальшу демократизацію і гуманізацію. годиі освітяни · райоиу

Сьо­

Насамперед. Мико­ ло Васильовичу, як йде підготовка до перевідннх

грамового матеріалу,

та

тично, школи проведення

-

водяться

екзамеиів

якІ

-

На сьогодні вже за­ вершилась організацій­ на робота по пІдготовцІ до екзаменів в школах району: проведена нара­ да керІвникІв шкіл, на вІ

опрацьованІ

директивнІ питань

Кор.:

по

кожному

в

аа­

самій

кла­

нІ

певний мен,

розширено

у

ІспитІв

-

ло

права

пе­

днІ

завг­

це

да­

в

ре­

господарюван­

ня. Зокрема, подвоєно в порі'вняннl з 1986 ро· ном надій .молока на ко­ рову, що дало змогу біль. ше я.к на 1300 ТОНІ'! : !більшити валове вироб­ Перебудонз

ці

11 <'nOHlJMiоснова основ. Особ­

-

ливо,

ся

якщо

це

стосуєть­

сІльськогосподарського

вJUЮбництва.

Вона

гає

сміЛИ1ВИХ,

них

к'рокЬв

вІть

в

ризикова-

-

інколи

невідоме .

такому

вима­

ВИllIаДl<У

на­

Але ці

в

кроки

повинні бути обгрунтова­ ними, зрозумілими всьо­ му колективу робіТНИКі.в

і

спеціалістів.

був

перший

реннІ

Таким

крок

у

СТВО- '

птахорадгоспу

,ми.полківськиЙ»: дарс1'.в

«Се-

З

спеціалізованих

і

двох госпо-

С'l1Ворип!

одне

-

багатогалузеве.

Процеси,

що

вLдбува­

ються в країні, му ві,Цгукну ли.сь

по-ново· І в сер-

цях лось

трудівників . їх

Зміни-

ставлення

до

сnpа·ви, 3Мінип.аёь психо­ логія застійного мислен­ wя,

вони

націлились

на

пошук нового. За перший рік було проведено повну модерНізацію молочното­

варно!

ферми

рога то!

худоби,

НУТО тва

CTPyq<TYPY кормІІВ .

великої пе,реГJJЯ­

виробнюt­

ництво

складання

ших рада

його.

великі

янІ

І

трудовІ

господарство

зменшило

У

.ви.дIЛЯЛИСI.

кошти

ресурси,

1988

зокрема,

ДОЗВОЛИТJJ

по

складатн

господарству

пис

та

не

тань

надходить

введення дальше

нИКів

А

вищим

запи­

що

деся­ це

но­

оціню­

наших

з

шко­

приводу

навчання,

середнІм

но-техніЧним

пускати

них

вільнІ оцінки», дозволено переведення учнів .сьомих

складання

і

непов­

середніХ

шкіл, які мають доцтві

загаль-

(спів­

випускників

середніХ

в

про неповну

сві­ серед-

не

суму

прибутку.

роцІ

при бутон

ним

прапором

нагOjр"ОДУ

І

директор

ге

пта­

об'єднання об­ Г. Столярчун справа внизу). «Семипол·

ківського» окрилені УС' пlхами у праці, ВИСОКОЮ офнкою і нагородою. ВсІ роботи ведуть нині зве· ликою вимогливістю де, якості,

з

приЦілом

сягти

ще

це:вих

результатІв .

до -

кращих

кін­

Цьо­

продумана

екс­

неМічна система орг.аlнізс.­ цlІ та оплати праці. А тому кожен робіТНИК, КО­ жен виробничий підроз­ діл прагне виконати зав­ дання якнайкраще.

На 'молочнотоварній феРМІ напружений ритм . адже намІчено вийти' в

цьому

році

на

5-тисяч­

ний наД;ій молока від ко­ рови. Велику J(Мітли:вість і вмІння У цІй справі проявляють неруючий тва· ринниц'Гвом В. Г. Загу­ менний та бригадир

М. С.

Батрак.

Першість

в соцlалlстWtНОМУ ганнІ утримують

змаНаДІЯ

гранул

злІва

байнер

внизу

М.

забезпечує мих

( .на

-

Животенюк косовицю

для

ози­

виготовлення

наладці машинІстом В. О. СемчеflНО

..

та

Віра

Шев­

одержуючи

нині

на корову щодОби по 21 кІлограму молока. (На фото зліва вгорі дояр­ ка НадІя Семченко). Добре йдуть діла й на всіх інших виробничих дільницях. Зокрема, у «СеМИ:ПОЛ'Кі'ОСЬКОМУ» З початку

вана двох

тра.вня

оргаНіЗО­

двозмінна робота агрегаті,в АВМ-О,65.

Ножеf!

день

ляють більше

тут

Кор.:

Миколо Васи­

-

льовичу, цікаво дізнати­ ся про ваші думкн щодо

особливостІ проведення перевідннх та випускних екзаменів

у

нашому

ра­

Як відомо, в нашого району

шко­ про·

йоні?

лах

дослІдно-експе­

риментальна

робота

удосконаленню

по

управлІн­

ня народною освІтою. Перші наслідки ЦІєї творчої роботи позитивнІ . Чекаємо результатІв ек­ заменІв уЛітківській,

Мокрецькій, ШевченкІв­ ській, ПлосківськіЙ. Руса3азим'янськlй

перименту.

якІ

умовах

,Нас

екс­

цікавить

рівень знань школярів у школах, які працювали

на довір'Ї. Це ТребухІВ­ ська, Руднянська, 3а­ зим 'янська середні шко­ ли . Сьогодні У школах району 15 претендентів

на золоті

медал1.

28 -

на срІБНі. Хотілося б по­ бажати всім, хто екзаме­ НУЄТЬСЯ ,

успІхів .

виготов­

1О TOflH

ві-

Єрмоленком (на фото В. Єрмоленко БІля агре­ гата АВМ).

ВодІй

однополчан

фо­

Безперебійно працюють АВМ-О,65 при вмілій їх

ченко

ставах.

ком­

гранул).

першою

вручив

ТІХУДі внИки

сприяє

то

Черво­

"рошовою премією Держ. агропрому УРСР І Рес пу6ліканського комІтету профсПіЛ'КИ праці.вникlв АПК НещО'дaJ!IНО цю ви·

му

тамlнних

колекти!! нагородже

перехідним

і

пІд·

на зустріч

стаНОВИIJ

ний

хлопців

загальних

Запрошують

м1льйона карбован­ цІв, що на 1,5 мІльйонс більше IJiPOТИ 1986 року. За високІ показники гос· пода,рювання а 1988 ро· цІ трудов-ий птахорадгоспу

таких на

в

вказівку до­

вступних екзаменІв бесІд)

класи

школи дев'яті

працювали

середню

до

ЗагальноосвітнІ прийматимуть у дІвчат

З

предметів.

школах,

училищам,

загальну

освІту, дано

одного-трьох

нівській,

зак­

За'

«прослухав/ла»

середніх

якІ дають поряд з профе­ сІєю

освіту

їх

спецІ­

навчальним

<lП'СТаті

11

то

ладам, а також професІй­

переведення і випуск уч­ нів, які мають незадо­

класів

І

альним

пе­

випуск­

та

об'єктивно

лярІв.

на

по­

дозволить

знання

а60

середню

водиться

иавчання

Вважаю,

за­ або

на

восьмоro класів?

БІльш

сьомих та дєв'.тих масів? . - НаКц,10М Державно· го комІтету СРСР «Про

дев'ятих

цих

це ново­

ВПJJННе

вовведення

реведеввя учнів до на­ ступвнх класів, зокрема

1

з

. «прослухала» . Кор.: А як

ви·

щодо

екза­

освітУ

дальшого

Багат~

рі­

предметів робиться пис: 4:прослухав»

річних.

-

за

повторно

середню

вати

Кои:

одного­

мени з цих предметів. В разІ одержання незадо­ вільної оцінки в свlдоцт, вІ про неповну середню освІту або в атестаті про

ковІ

виставляються

засвоїли предметІв,

складати

TOro -

підставі

класів,

шенням педагогічної ра­ ди школи до 1 вересня

Школам надано право звільняти за бажанням учнів перевідних класів. які мають річну оцінку «5» з усіх або окремих предметів . ВІд екзаменІв з цих дисциплін. Шдсум­ падках

десятих

Ціна З ке ••

ОСlSіТу

оцінки з одного-трьох предметІв, до наступних класІв. Учням же вось­

трьох

оцінки.

ІІЮ про

які

лідви-

оцінки в таких

,'Ііі­ ріЧНі

4.4

тваринницькихпримІ·

щень І лlк.вiJДaцlєю без· лічl виробничих недолІ· на

слід

Педагогічна

школи,

Добре йдуть справи 1 неральний в головН'ій .вироБНИЧіЙ га­ хівничого лузІ птаХівництвІ. Во· ласті д. дночас з .реконструкці · (див. фото

ків,

Серед ін­

нововведень

такі.

та

учні хочуть

І щити свої річні

на

запити

учнів.

назвати

соку

єю

іСIJитів

ян их

нкі

"СВМИПОЛКіВСЬКОГО"

зміни

ЗУЛіЬтатах

громадсь­

кий огляд знань. Під час

додаткові іспитtI з тих предметів, що вивчають­ ся в даному класі, з

екза­

все

разючі

екзаменІв

під

на

Добрі умови утриман­ ня корів, повноцінний наБІр кормІв власного виробництва, упе·вненісгь рашньому

ко­

пров~сти

може

колективІв

праці

час

педагогічним

виносити

ритм

людини

та

Інтереси

предмет

Трудовий

цІям

лективам

дирек­

навІть

змогу

дагогІчних

про-

рекомеНДУ8f1В

вуватимуться

що

дальша демокра­ Так, учителі, уч­

мали

вно

проведен­

процедурІ

помІтна тизацІя.

менацІйних комісІй мож­ на включати п1»едставни­ кІв громадськості, базо­ вих пІдприємств, вузІв, членІв ради ШКОЛИ. Рай­

Вlдбу лися

І

..зміни,

щодо визначення форми І змісту іспитІв. До екза­

практиці зJllйснюватиметься диФеренційоВаний пІдхіД, тобто врахо­

екзаменІв

суттєві

екзамени,

повторення

викликають

оргаНІзаЦії

нІ

складено розклади. Всі школи забезпечені необ­ хідною екзаменаЦІйною документацією. Завершу­ ється

Цьоroрічні ек­

-

СЛІд зазначити,

-

випускних

визначено

27

проведеииі?

пе-

екзаменаційнІ

комісІЇ,

до

цікавленість у вчителів, батьків та учнів. Які зміии Відбудуться у їх

затверджено

шкільнІ

готовІ

екзаменІв,

розпочинаються

замеии

документи

та

екзаменів,

Прак­

травня.

но-

проведення

ревідних

су

всі

про­

шкіл,

незадовІльні

мих

иа кілька запитань:

консультації

для учнІв та інше.

у школах району?

якій

ноосвlтніх ють

батьків та уЧldв. З цього приводу кореспондент

roтуються до важ.IIJIВОГО

*

Середа, 17 травня 1989 року

дні залишнлися до закінчения 1988/1989 навчального року в школах РIiЙОНУ. Особливого иавчального року. Важливою поді­ єю його був Всесоюзний з'їзд працівників на­

Лічені

випускних

11 УКР А ІНИ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ'

Д'ЕПУТАТI8

НАРОДНИХ

НА ПОРОЗІ ЕКЗАМЕНІВ

,~КТУАЛЬНЕ

з

РАД

.григорІй

Булах

В1ДJВОЗИТЬ

гранули

на

кормовий

склад.

у такому трудовому РИТМі в боротьбІ за кра­ ще як у ВИРОБНИЦТВі, так і в соЦіальній сфері ведуть свої робочі буднІ трудівники птахорадгоспу

«СемипоJtкіВСЬЮIЙ» .

М. Ф.ЕДОРЕНКО. Фото автора.

Президія радн вете­ ранів 29-1 Пмоцькоl ордена Суворова стрі­ лецької днвізll, 68-1 окремоІ

морськоІ

стрі­

лецько! і IO-І окремої стрілецько! бригад ве­ де пошук своІх вете­ раНів - однополчан І одночасно повідомляє, що в лнПні цьоro ро­ ку відбудеться зуст-

річ

з

від-

Віданням

однополчан

місць

боІв

дивізіУ,

Присвячена

рІччю

45 -

з

зволення вІд.

дня

ви­

Білорусі!

фашнстськоІ

оку­

паціІ.

Президія сить

радн

датів,

хто

воював

служив у днвізіі

бригадах на

І

чи

територlІ

йону,

та

це

міста

ра­

повідомитн на

255770,

чи

проживає

Броварського

про

сол­

сержантів і офі­

церів,

чн

про­

відгукнутися

адресу:

смт.

Боро-

дянка Київської обла­ стІ,

вулиця

будинок

ра

Опанасовнчу( за­

ступник

roловн

діі ради вlзіl

=

кварти­

Балашову Мн­

44,

копі

Паркова,

.N9 3,

і

прези­

ветеранів ди­

брнгад).


:.+:-

17 ТРАВНЯ 1989 РОКУ Наші інтерв'ю 29 квІтня у газетІ .Труд. був опублІкований проект Закону СРСР .Про права професlйннх спІлок СРСР,.. Чим же виклнкаиа иеобхlдність прнйняття цього Закону? Про це бесіда корес­ пондента газети з головою райкому профспІлкн працІВНИКів агропромислового комплексу Леоні­ дом Володнмнровичем СЛОБОДЯНЮКОМ.

Кор. :

Життя

-

це

людина

Д

В. Слободянюк: - Вважаю, що новий Закон СРСР «Про права профеСіЙНИХ спілок

стане

довгий

на дуже

висміювалися

життя.

Чому так сталося? Де­ рокІв

валася

влада в

концентру­

руках

ад­

мінІстрації, а профкоМІ­ тет розглядався майже як вІддіЛ при керівНИКУ. Тому ще й досІ трапля­ ються

випадки,

міністратор них

чи

коли

на

Інших

документах

» ... проф­

кому розібратися» . На

жаль,

все

це

комітетів

вважають

голів ПРОфКОМіВ своїми підлеглими, які повинні .виконувати всі їхні до­ ручення.

Виникають у

проблеми

1

взаємовідносинах з дер­

жавними органами, їх ке­

рівниками .

Дехто

намагається профспілкам

домчих

з них

вІдвести роль пІдвІ­

організацій,

не

рахуючись з їх статутни­ ми завданнями, дає різні вказівки,

проводить

пере­

вірки,

вимагає

ні'fНИХ

довІдок та іНфОр­

маЦії.

Тому

ну

різнома-.

прийняття

СРСР

ВlІзначені

Зако­

про

профСПіЛОК все щі свої мІсця.

права

поставить В ньому

правові

діяльності

основи

профСПіЛОК

вItрішеННі

питань

ж~вного,

У дер­

господарського,

норператнвного

І

СОЦіаль­

НО,КУЛЬТУРНОГО

будів­

ництва, взаємовідносин з державними та господ~р­ ськими них

органами

РІЗ­

рівНяХ .

-

Кор_:

жаєте

,Що

вн

вва­

головннМ У Зако­

ні? Л.

В.

-

Слободянюк:

Ножна

ньому

стаття

для

профСПіЛОК

ж

в

діяльності має

важливе все

на

дуже

значення.

основним

БРОВАРСЬКА

Закон захисну

в

скрутне

ще

ті

колективи,

інших

Звичайно,

це

тан,

Тому,

всІ

Та

вважаю

СТАНЦІЯ

головною функЦіЮ ,

Але не про те,

треба забувати що незвlльненl

щеплюючи tlнаАшли

На

любов

собі

фото:

пор.ому

тут

до

передбачено

арбітраж ,

масова

органІзацІя

тому,

ся

що

цим

Кор,:

ор­

трудових

природи

у

вІд

повнІй

залежності

керівника.

Бо

на

уваги

зосередити

тут дlYже багато. і для їх вирІшення ПОТРібно до­ класти

чимало

Страйк

трудящих . На сьогоднішній день можна нарахувати більше пІвсотнІ питань життя І

вІд нього залежить і зарплата, і переміщення по службі. і надання житла та й іншІ матеріальні

трудових

діяльності трудових колективів, які в тій чи ін-

стимули , РанІше профак­ тив не був захищений вІд

всІ його наслідки,

шlй мірі потребують свавілля адмІністратора. у.ваги профСПіЛКОВИХ Тепер же ст. 34 Закону комітетів. Це зміц- гарантує, що на робітнинення цИ'Пліни.

Т;РУДОВОї підвищення

дуктивності

працІ,

вадження

диспро-

впро-

прогресивних

методів . організації оплати

ня

праЦі,

профеСіЙНОї

ності,

та

підвищен-

майстер-

П('Ішир е н н Я

передового досвІду. організація соці1ілістичного змагання, створення на-

нів та службовців, обраних до складу щ)офСПіЛ ­ нового органу і не звіль· нених

від

виробничої

яльності. не може накладене

дl ­

бути

стягнення

попередньої сПілкового

без

згоди проф­

органу.

чле­

ном якого вІн є. З ініцІ­ ативи адміністр а Ц і ї звільнення працівника,

дІйних та безпечних умов який обирався до складу праці , профІлактика ви- виборного профСПіЛКОВОробничого

травматизму,

питання державного соцl-

го органу , не допускаєть-

ального

цього

ганізація

страхування,

ор-

санаторно-ку-

рортного

лікування

змістовного

й

бота тощо . Словом .

її

ють

у

всі

питання

родження

до

без

попередньої

органу

від на-

полі

і

аж

перебува-

уваги

спілок.

Тому й не дивно.

ще

протя-

б

можна

в

падку,

НОМ ' і

те,

ванні

всі

тверезо

страцІєю ти,

не

будуть

розвитку

міста,

13).

немає

що

в

неності . смІливосТі .

стане

Він

активніше і прин-

циповіш€

захищати оо

ін-

тереси членів СВОЄ І організації.

Кор . :

У статті

29

За­

цьому морі проблем деякі профСПіЛКОВі комітети та їх лідери згубились.

кону йдеться мова про права профспілок у роз­ в'язанні трудовнх супе­

Думаю, що Закон

речок.

стане

Там

йдеться зо­

Л.

можна

Є

край­

у нас досить. Тільки тре­ ба вміло ними користу­ ватися . Але коли вже справа дійшла до страй­ ку

і

вимоги

справедливі,

то ,

відставку . конІ

не

в

за

нок яких коштів fiомпенсуватися працюючим

ству, дуть

нанесені

страйком ,

ці

на

питання

них

Кор . :

По суТі не

го­

Які змінн, на

-

погляд,

справу,

кінцевих

цих

тується.

ваш

працІв­

загальну

результа-

тів, одержання рахункового

«Про

зараз

і'НЩlати:ви

збільшенні

здійснює заходи, спрямо­ вані на досягнення висо­

бу­

СРСР

у

кон­ увагу

кожного

необхідно

і

спрямова­

соцІалістичне

є

особою,

а

працює

змаган­

на

ного рІвня.

Кор,:

-

ну? Л.

В.

Ko~.: доснть

повернемось

до

положень

ор­

з

постано­

вою Президії ВЦРПС об­ говорення проенту Зако­ ну

буде

проводитис,Ь

в

траВНі-ЛИПНі на профспіЛ­ нових зборах в профгру­ пах, в цехових профСПіЛ­ кових

організаціях,

на

зборах антиву, пленумі райкому профспілки.

Проект «Про

Занону

права

СРСР

професійних

спілок СРСР» викликав велику зацікавленість людей, оснільки він сто­ сується ножного, його со-

Ціальної Сподl.ваюся, де

багато

зицій,

захищеності . що надій-

цінавих

змін,

пропо­

доповнень.

Всі вони будуть

числа

- Ваша думка полемічна. Але

буде

Слободянюк:

Згідно

райкомі

колективів

Як

ганізована робота по об­ говореиню проекту Зако­

рад

трудоних

громад­

СЬКИХ засадах. І це по­ трібно якось обумовити в проекті Закону або змІ­ нити структуру проф· спілкових органІв район­

робочою створена

адМіністрації .

яка

лише

ня, Так що виходить організація його справа і

внестн до проекту Зако­ ну? Л. В . Слободянюк: - Проект Закону

госпрозприбутку,

на вирішення

-

завдань

не

юридичною

-

«Про

рада

розвитку

ника

пояс ненІ

ЯКИЙ

ва·

пІдприємство головну

внеску

За­

підприєм­

СРСР

трудящих.

будуть зб~тки

конкретно

на­ З

В. Слободянюк:

центрує

раху­

та

Думаю,

справа.

погодяться

(об ' єднання)>>

пщпри­ іти у

Правда,

гір­

чнтачі

державне

вважаю,

сказано,

інша

Законом

колективу

адміністрації ємства потрібно

соц·

чи

Це так , але не за­ бувайте. що не так давно створені ради трудових колективів, І згідно з

Засобів для цього

органу . гром а Д -

тільки

ська рада по координації діяльності профспіЛКОВИХ

-

виріши­

(ст .

єдиного

профспІлкового

спілок.

адміні­

на

району

Як вІдомо, на цьому

рівнІ

ція соціалістнчного зма­ гання обов'язок проф­

що

між трудо­ і

чн

реалі­ плану­

економічного І со·

рівні

шою думкою, тнм біль­ ше, що і партійні органн вважають, що організа­

ви­

зваживши

вдаючись до

нощІв,

вряд

вдатися

колективом

то

-

чином

право в

ціального

Краще

Гадаю, наші

І

вважаю,

КОНфЛІкти

вим

ше

Зако'

яким

профспілки ЗОDувати

організацією

змагання.

це

-

крайньому

Взагалі я

малнся

вирішення

кОНфпікТІв.

кінчення ви орних повно- в ЗаКОНІ важень . Це надасть профро- спілковому активу впев- страйки».

життєво

людини

смерті

згоди

гом двох років після за -

вІдпочинку ,

фізкультурно-масова важливІ

ся

міра

нього

лише

по

зусиль.

Не передбачено

говорнться

ня? Скількн пам'ятаю, профспілкн завждн заЙ·

трудовий

на ство­

них умов працІ. Проблем

про соціалістнчне змаган-

і

коМісії

примиренню,

до

-

і

середови­

реннІ здорових та безпеч­

(ст .

О п уст и т н

де

комітету

охороні

Нрlм того, є добротовариства, різні неформаЛЬНі об' єднання по охороНі природи. А профспілкам слід більше

Тому і відпо­

-

займати­

ща,

вважав би за не­ опустити повніс­

статтю,

ДОЦіЛЬНО

• вільні

компе­

Закону

Мабуть питанням

Державному

по

тю.

Законом :

гранична

вивчені

групою. яка при нашому

профспілки

досвідчених

спlлк()виХ

активу.

з

проф­

праЦівників

та

СподІваємося

допомогу

вашої

на

газети.

Закону. Л. В . Слободянюк: - Не зовсім згоден з викладенням ст. 21, де

НріМ того, всі бажаючі можуть внести свої про­ позиції 80 телефонах:

проблем , Бо прав без відповідних обов'язків не

йде мова профСПІлок

про права у сфері охо­

редакцію

буває ,

рони

І захисту нав­

значно

розширює

профсПІлок . тим

Але

права

разом

з

розuщрюється Й коло

або

40-4-79; 41-5-18

в

газети.

для нашого активу своєрІдним компасом в його дІяльності .

крема про те, що проф­ коми мають право припн­ нятн роботу на підприєм-

ЮНИХ

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ

ТЕХНІКІВ

станція·

про

юних

юним

те,

яку

Юна

ХУДОЖННЦ!!

-

складна

також

кування.

Майже

кожне

джерело

доходу

грома-

з

першнх

кро­

для

всенародно­

оподаткування.

ро­ по­

У

дян

система

оподат-

враховується

окре­

ннх

країнах

існують

снстема

деклараЦій

по

подаиня

про

повннй

органн.

мо, до того ж передбаче­ нІ чнсленні пільгн, де ­ які з ннх застосовуються

у иас же декларація внмагається лнше від не­ великоІ частнин грома­

Все

основ­

лнше

для

дян,

ному дО TO~, щоб зннжу­

горІй

платннкlв .

в

охоплюють

нині

дуже

пнтання:

зміну ставок прнбутково­ го податку від 80 до 1оо карбованців доходів та ,нще 700 карбованцІв,

окремнх

кате­

головннм

чнном

тнх,

не

хто займається Інднвіду­ аЛьною трудовою діяль­

прнйнято вивчатн І ана­ лізуватн снстему оподат­ кування в Іншнх краl­

Ністю. Прнчому, біль­ шість платнть лнше за патеи'l'В. І тому доходн Іх

Трнвалнй

нах. них

Саме

час

в

реально

рівень

було

БІльшості

з

врахову~ться

сукупннх

доходів

населення (заробітна пла­ та, кошти в результаті будь-якнх видів інднвІ­ дуально! діяльностІ). КрІм того, в зарубlж-

підготувала

Н.

ГАМАЛІЯ.

лузях

практично

неможлнво

народного

госпо­

дарства зараз збільшила. ся (особливо у коопера· торів) , існуюча снстема оподаткування

нeдoc~o-

нала, не відповідає прин· цнпу соціальноl справед­ лнвосТі.

Обговорюючи

річннй доход У фІнансовІ

даткові відносннн не гра­ ли важлнвоі ролі в гос­ подарському -, механізмі. зводнлося

Інтерв'ю

середовища.

рів

важливі

вся

праці

колишнього

члени

змінення порядку І розмі­

проекти

ІІкl

що

двІ ставкн податку. На­ прнклад, у ФРН 22 І 56 процентів, у Велнко­ брнтаніі -:- 25 І 40, про­ центів . По ш и р е н а

при­

броварчанам,

Думаю.

деяку зміну в наданні пільг у оподаткуваннІ, встановлено необкладува­ ний мінімум до 80 кар­ бованців. Зараз у країні Існує

до бру

технікІв,

8ПО.ll.об8.

3 папером.

це

саме

творчостІ

"'0

рад

статтІ

19. 20)

вирішення

суперечок

ли

найБІльш

-

ро з пові да ла

містІ

праці,

заняття

робота

пошуку.

вже

нашому

трудових

ки

ватн РОЗМlрн оподатку­ вання і вводитн додатко­ ві пільгн окремнм кате­ горіям грома'Дян. ВннесенІ на всенарод­ не обговорення законо­ життя»

та

конкрет­

но не визначенІ.

захисту

господарських

обхідне

про страйк, випробувати

статті

навколишнього

віднІ

нраїни.

сере­

в

зацію. винахІдництво та деЯКі інші питання ви­ роБНичого характеру пов­

колективів.

НіЖ прийня­

засоби

розгляд

Протягом багатьох ків в нашій краІні

у

перш

голови профкомів, весь профактив досІ перебува­

го обговорення проекти законодавчнх актів про

« Нов.

регіонах

навколишньог{)

довища

більш

ганів

про­

ти рішення потрібно

ліковані

робить

свою

проф­ захис­

організацію соцІалістич­ ного змагання. технічну творчІсть мас. рацІоналі -

тенЦії

яким

ту

прИміром,

ністю передали до

станови­

зет та журналів.

Одним

Га з. та

і

поставляють

ків на шляху податкової реформи в СРСР є опуб­

справу

припи­

Вони став­

лять

по сутІ те, заради чого і були створені профспlЛгромадська

вва­

жається нормальним. Та й деякі секретарі партІЙ­ них

де

а

права

питаннях

в

органІзацій, те, що визнає

ад­

доповід ­

пише резолюцію

не тільки

приділяли

інтересІв.

назви,

спІлок

ПРОФСПІЛКИ УТВЕРДЯТЬСЯ В ПРАВАХ

громадського

СЯТКИ

збитки

їх

дукЦіЮ. Це наочно пока­ зали події у Вірменії, АзербайджаНі, ГруЗІї і в

-

магогія та інші негативнІ сторони

приносять

нили роботу .

Л. В. Слободянюк:

де­

страйки

уваги

здебільшого порушуються законні інтересн трудя­ щнх, звІдтн надходить найбільше скарг у внщl інстанцП, редакцll га­

бюрокра­

бездіяльність,

показало,

великі

чолі організаціі людн­ на безпринцнпна, займає угодницьку познцію, там

низькому рівнІ, часто профспілковий працівник був героєм анекдотів, де тизм,

Життя

-

підприємству,

позбу­ Адже

був

і

тересн членів своєї орга­ нізацІІ. І навпакн, де на

авторитет

профСПіЛОК

страЙкн. Але це прино­ снть великІ збнткн пlд­ прнємству . Невже не можна обійтнся без ннх? Л. В. Слободянюк. що

важливим

час

то

Нрім

профспІлки тільки б ви­ грали вІд того, коли б профспілкові організації, виборні органи більше

в організаціі, уста­ тобто оголошуватн

профспілковнй комітет принципово відстоює ін­

кроком на шляху їх пе­ ребудови і оновлення, до­ помоЖе знайти гІдне міс­

це в суспільстві, тися безликості_

стві, нові,

принцнпова,

цілеспрямована,

СРСР»

пока­

зує, що рівень діяльнос­ ті, бойовнтості профспІл­ кової організаціі багато в чому залежнть від то­ го, хто їі очолює. Якщо

проек!

законодавчих актів зиlН1 ПОР8ДКУ І мІрів

оподаткування

про роз­ на­

селення, необхідно виро­ бнтн найбільш просту снстему з Мlиімальним розміром прнбутковоro податку.

Броварчаин!

Проснмо

ваші пропознціl з пнтань опо~аткуваиня

проконтролюватн. 'і'ОМУ й нам не заваднло б

у

впроваднтн познтивннй досвід зарубіжннх сусІ­

року.

фінвіддІл

кому

до

1

надснлатн

міськвикон­

червня

1989

В. КИХТЕНКО,

дів з цього пнтання . Враховуючн, що заро­

голооний ПО,l{атновий !peBiaop-'і!lС·ПЄJ<ТОР мlськ­

БІтна

фlН9lдділу.

плата

в

деякнх

га-


t О t О О t О О О О О О, О, О О О, о. О О О о. о. О О О О О О О О О О О О О о о о о о о о о о о о о

'. О о .... о •• о о о о о •• о •• о о о о о •• о о о о •• о О, •••• е •••••••••• о о •••• о. о. о о о о. о •••••••••••••• о. о о о о о о .. о о о е о о о о о О, М'"

:+ І7 ТРАВНЯ І989 РОК)'

НО В е

ж и тт Я

МММ М' M~

3 сторІнка.

-+-

)О'ООООООООО'ООООООООООО'ОООО"ООО"'ООIООI'ООООООО"О •• ОО ••••••••••••••••••• ОО ••• ОО.О •••••• ОО ••••••••••• О •• ООО ••• О •• О.О ••••••••••••••••••••••••• О ••• ООО.О,О,О.ОООOOOOOO, . .~

А ПЛАНИ СПРАВUО

НА ЗБОРАХ пайовикіВ БОІбрJ.ЩЬКОго коооу

Останніми роками тваринницька галузь радгоспу «Гоголівський. стала не тільки рентабельною, а й високопри-

ціалістичному змаганні серед шести ферм госпо­ дарства очолює колектив Миколи Наумовича Про­ скурка_ Доярки цієї мо­

бутковою_ Лише торік трудівники ферм принесли господарству майже

лочнотоварної ферми одержують по 12,5 кіло­ грама молОКа від корови_

півтора мільйона ванців прибутку.

А загалом по господа рст­ ву надій становить 11,6

но,

що

й

нинішнього

ро-

кілограма.

ку вони добре працюють. За

чотири місяці

опе-

Найкращих тів

у

результа-

радгоспі

добива­

ратори машинного доїння одержали від кожної ко-

ються ного

рови по 1066 кілограмів молока, що на 49 кілограмів більше, ніж торік, і виробили ЙОГО 3040 тонн, що на 163 тонни

своєї справи Софія Федо­ рівна Лисенко, Василь Іванович Лях, Віра Гри­ горівна Надточій, Ольга Корніївна Жмінька та

перевищує

інші трудівниці_

минулорічний

результат. Ось уже другий рік працІвники ферм прода­ ють тІльки

державі молоко першим сортом і

охолодженим. якість продукцП краще

Висока якнай­

позначається

на

економічних ПО1<азниках. Адже за кожен центнер охолодженогв сортного

платить

і

першо­

молона

держава

на

шістдесят

карбованців більше, ніж за другий сорт. Через те всі тваринники зацінав­ лені вироблятh лише високоянісну продукціЮ, бо ж від того. вони мають біЛЬШУ зарплату . Зараз першіСть у со-

оператори машин­ доїння, майстри

В ці дні тваринники всіх ферм, окрім третьо­

нІШнього

ванцШ!,

стадо

ній

переведуть

табір).

У

надходить маса,

у

хрестоцвІті.

Кщцри

навчилИ'ся

турно

рах

вирощують

картоплю

ків,

ня:

добре

зберегли

бульби 1 продали нІлька сотень тонн насІннєвого матерІалу по шІстде­ сят копІйок за кІлограм. РанІше ГоголІв його КУ­ пував,

Маємо

а

тепер

сховище

рІгання

продає.

для

картоплі

збе­

на

ти­

розпоча­

маси

сІємо

поукlСНі. Всі . двІсті гентарів кормових бурякІв люди бу дуть вирощувати за ІндивІдуальними

врожаю

одержить

цІвник,

го

хлІба».

вперше

ВУ

При

цьому

застосовуємо

технологІЮ

ландську, затори

тобто

но­

гол­

механІ­

підгортають

кар­

-

ма госп

матиме

45

себе

-

покаже

ЗакІнчили

Сівбу

час.

нуку-

А

чином

рад­

загото­

вить БІльше якІсних, живних кормІв.

топлю спецІальними фре­ зами. Чи виправдають во­ ни

хорошу

соток).

таким

рушеНJНЯ

госпу

данІ що

свІд­ мають

м'ясо,

молоко;

овочі.

й

ного занонодавства. тягом

1'10-

минулого

Про­ мІсяця

притягнуто 11P кримІналь­ ної :ВЩПОВlдал,ьностl за повторне

нерув анн Я

тракторами

в

нетверезо­

му станІ 5 чоловІк, зо­ крема тт. Кондратенка з радгоспу «ВеЛlfl{одимер­ СЬ'КИ'Й», Лисенка (с. }{.ня-

нрИМlнальних

НіВ, окрем.і розслідуванІ

з

злочи­

них уже матерІали

І

направленІ в народний суд. по рештІ прово­ диться СЛЇД'СТВО .

.вИЯІВлено

вогнищ

16

саіМогоноварlн.ня,

ви.нних

осіб оштрафовано на за­ гальну суму 1450 кар­

бованців. Так, в дянки Мироненко (.с.

Скибин)

дено

0,5

мають

держплем-

жичl) , Вереса (с. Требу­ хІ.в), ГОГОЛЬчу1(а (с_ Ка­ ЛИНіІЖа) , Петруся (с. ее­ миполни). Всього в наlтнl ц. р. в районі зареєстровано

2, Гого­ 27

IItPотиа./Ll(ОГОЛЬ­

грома­ О. М.

було

літра

знай­

самого-

І

не

продуктІв.

А

на

Цap~K

дено

М.

І.

Щ>имlнальну

оскільки року

вона

уже

І

заве­

справу,

протягом

притягалась

а.дміністратИ'Вної

дальності

за

до

відповІ­

зберІгання

вн.rОТОВJiення

самогону.

Не проходимо й повз такі факти, Ноли онре­ мІ

особи

цродовжують

СКУ'повувати

Так,

.на

самогон.

100

карбованцІв

оштрафовано

мешканку

с . Літок Нуценко Л. В., яка придбала 2.5 літра дО'машнього спи.ртного. ЗО кар60ванЦЇ'в сплатив

штрафу

q',Iешканець

Княжич

Ревега

д.

с.

О.,

ЯКИЙ КУПИВ 1,5 літра са­ могону . Як бачимо, не дешево обходяться такІ покупки.

А

П. наш

закуповують

ну і 40 лІтрІв занваски та самогонний апарат, за що її ошт.рафовано на 100 ItЗр60ванцШ. На ще більше розмах­ нулася меlШiанка с. Ве­ ЛИНОї Димерни Галай В. 1'4., в Яі<ої ,виявлено 11 О л І 'Пр Ів заlaВаски І апарат, ЇІ оштрафовано теж на 100 карбованцІв .

коли

КУДІН,

громадський

ко-

респонде,нт .

це

в

квітнІ

притягнуто

до вІдповідальності 16 осіб. Іх оштрафовано на загальну суму ЗОО кар­ бованЦів.

Серед

затрима­

ни.х Касьян М. І. (С. Ння­ жичі) , Омельчук В. М . (с. Лlтки) та іншІ. З усього видно, що в рядІ 1іРУДОВИХ колективів послабили індивідуально­ ВИХQlВну роботу по боро-

1ьбі

з

пияцтвом.

Через

це зросла й кількість ху­ ліганських проявів. До адмінвідповідальності за це притягнуто 26 чоло­ ві-к, 7 з них відбули ад­ мінІстративний арешт, ре­ шта сплатили штрафи

від ЗО до ців

Житель треба не

карбован­

50

кожний .

В.

с.

Літок

висловлювання

сутностІ

а

в

громадян

фований .ва Ців,

Не­

Я. за нецензур­ при­

оштра­

карбован­

50

мешканці

с.

Заво­

рич Ошовський В. Г. і Міщук В. М. за вчинен­ ня

хуліганських

дІй

в

клуБІ с. Бервиці були за­ арештовані на 10 дІб кожний.

продається

спиртне у будь-якому дво­ оІ, то продовжується І розпи.'ГТя його В гpOMaд~ ських мІсцях. Тільки за

тор­

В_

ДОЛОТОВ,

заСТУIlНИН

начальнина

райвідділу внутрішніх оправ. майор міліції .

Дикуни

по­

-Наше

житло І

гlдиикіВ

також_

(це

захищати

об08'ЯЗОК

СТВОМ)

8увати.

агроном

нам

-

берегти.

А

перед

належним

Вчити

рад­

Жорик,

«ГоголІвський».

поштовимн

поруч

є

його ВіА

в

І

не­

сім'ях суспІль ­

чином

свotх

(3

В. ЗАЄЦЬ, головний

виробляють

цих

Радами:

питання

говельного обслуговуван­ н!! на засідан,нях ВИКОJj­ комі'В, 'Ревізійних коМіСій І вжити заходів щодо усунення недоліків .

А 01' магазинів овоче­ вих І молоч·них, базарів немає в жодному селІ. Заготівельники не прий­

«Жерд!:всь­

к,иJй»

лишки

сільськими

розглянути

пра­

оплату. Кожен зацІнав­ лений обробляти буряки, І через те люди беруть І двІ, і три норми (нор­

НинІ працІвники полІв ведуть обрОбІток «друго­

«Боб­

І

заяв­

JlOtOBO-

сячу тонн. Так що хазяй­ краще.

те,

лів, Се·мН;ItOЛ1<и). Не припи.няється

рами. Це вигІдно ігоспо­ дарству, І роБІтникам. Бо ж десять процентів

нувати

стали

про

4 (ЛіТКи -

-

лани,

Радгоспи

тяжких злочинів,Іх скоєно 8, в тому числі 2 пограбування (в селах Рожни І Семнпопкн), 3 злісні хулІганські прояви (Княжнчі, РусаНіВ, Калнта), замах на жнття працівників міліціі при затрнмaюr1 злочннців в с. Бобрику,

місце nош и ре ннЯ крадlmок державного мама 7 випаднlв, в ТОМ'У числІ з магази.нlв

вання

ми

забезпечуються

Статистичні

ванцІВ.

КУ

питан-

можли­

значио зросло порівняно з відповІдним періо­ дом 1988 рок)'\. ОсоБJIНВО збlльшнлась КіЛЬКість

чать

зеленої

вості?

фруктами?

ЦЬОГО

в квІтні цього року чиСло вчинених злочннlв

зоотехнік «Гоголівсь-

дев'ятсот Трактористи

ДЛ'Я

продав­

дають

ставили ВИМОГУ перед всі­

Служба ,,02" інформує

С. КАРАНДА,

ли мІжрядний обробlТОН кукурудзи . ПІсля сношу­

нинІшнього ро­

як

скажімо, на­

є

яйцями, є

питання

хліба.

невчасно

пе­

Ніяк

ки на базу. А робітни­ чий контроль поки що не дІє. Іх .вибрали. оце і все. 3ІБOjpИ пайовИКів по-

сом,

ри.цы\й»

надІй молока.

боронують

як

ди.

тане

вирішиться

ці

завод «Рудня. ~ яйця, «Заворицьний» кар­ топлю. В кожному дворІ

їх розв'язати спіль.но з мІсцевими ~ганами вла­

ВІзьмемо

не

для

товаріВ.

заlВезення

жи.телісеми сіл, що вхо­ дять ДО радгоспробкоопу, ОІВОчЗlМИ, молоком, м'я­ Які

випасають. Саме тому по господарству зБІль­ шився на 1,6 кілограма

но, а понад на силос.

недолІ­

ТОРГOlВельни­

,рекомендуLВaЛИ,

дійсності працює,

транспорт

р€везен:ия

ма

пайовики

немало

у роботі

ЦК

Зокрема обслуговуванню насе­

людей_ як же 8 ша торгівля?

якісно.

називали

кІв

Пленумах

відбнвається наша перебудова. Людн сподіваються на краще майбутнє і через те вірять у перебудову. Про це пишуть в газетах, про це чуємо від

виконувати

Виступаючі

шіст-

землероби нашого госпо­ дарства. ТорІк ця нуль­ тура вперше за багато років дала прибуток­ шІстнадцять тисяч карбо­ А

та

жито,

рудзи, двІстІ гентарІв якої вирощуємо на зер­

ляють

---:

лення, яке сьогоднІ відіграє важливу роль в нашому жнтті_ Зрештою, в ньому дзеркально

плани, а от потреби лю­ дей ЇtМ ще треба вчити­ ся задовольняти. Не тіль­ ки кІлькІсно, але й куль­

1'fовляв.

дівати.

танням на селІ.

На березиевому і квітневому

товарів

Вони

куди

КПРС велика увага прнділялась соціальним пн­

Я" вас оБСАугО8УЮ1fl,Ь?

і

навчання .

ПРОдУlщію.

немає

ВИКОНУЮТЬ

душу

усталились.

літ­

СТАЛИ КРАЩЕ гента­

на

цю

Радгоспний консервний завод теж не хоче приймати о;вочі та фрук­ ти від населення. І ТОМУ тонни доБРОЯКіСНОї про­ ду;КЦії пропадають . Не задовольняє трудів­ ників полів та ферм об­ СЛУЮВJ!iliання їх на ро­ бочих місцях. Нерівники радгоспів не завжди виді­

то­

промислових

проводиться

десят кілограмів на кожну корову УІ припа­ дає. До того ж тварин

головний радгоспу кий».

продано

про.-о-вольчих

годІвниці

По

план

ВЇДlIIов.іДНО .на 14 і 1 О карБОООНЦі;В БІльше, ніж 1987 рону. lВct магазини перейшли на госпрозрахунок.

поживна зелена

зокрема

рону

насемння

го відділка, вивели худо­ бу у ліТНі табори (на третьому незабаром теж

ХАЗЯЙНУВАТИ дев'ятистах

правління

вароо6оротуneревикона­ но на З15 тисяч карбо­

----------

На

roлOlВa

А. М. Абанаров навІв такі цифри: за 1988 рін та перши.Й квартал ни­

8'И&УІК081 fАJlУ3Ь

карбоВlдрад-

радгоспроб­

вихо-

Аlте ...... газет).

кiJI1Iай

з

скринькамн,

цілісінький

те­

.пефон-автомат. розби:ту проїжджу ну

і

лІ.Нвlдувати

части­ автосто-

ян·ку іНа перехресті.

лиць Андрєєва

Мал.

Б.

ву­

1 Куйби­

шева .

У вІдповіді,

слав

Порядок буде

нам

яну RЗ.дJ...

начальнин

робничого мун.аIЛЬН-ОГО

управЛіння ко­ господарс.тва

-

В третьому ICВapTaJJ1

нннlmиьоro року на

роз­

внлці вулиць Андрєєва та ре­

Куйбишева буде BiAH08JJe-

дакції броварчанка Н. Г.

но ЗJlИВову IІВнаJJ1зацlю

ВИноку,ров.а

зааСфаJlЬТО~НО майданчик

вІд

житеJIiв вулиnl nl)()('J4Л:l

~MeHi

Андрєєва

за;l('maЛЬТVR~Ти

для розвороту rмn'l'V .

І

автотранс­

і

відгодовувати

сви­

ней. За твердженням Плl­

3 "БІОГР А ФІі" СВИНЕЙ

ся:

до осені У своєму л,ис.ті до

вати

ви­

В. Г. Степанов, говорить­

наведено

Горба1fевськоro.

У сві ТО)30М;У виробниц­ тві і СПОЖН1!анні м'яса 'всіх вИДІв свинина зай­ має прomдне місце. Чого ,ва'Рта свиня. люди оці­ нили

ще за

старих

часів.

нія,

вати

50

римляни

могли

готу­

із свиней близько страв. 'l'вари.н відго­

довYQ3али сушеними СМО­ кі,В'ницяIМИ, потім. їхні ту­ ші вимочували у вині й

засмажували

Цілими.

черево засмаженої lн(Щі садили живих Ді,В, жайворонкі:в,

В

свннl дроз­ соло­

нину

того,

селезі'Нку,

піС.1Н хвіст.

внутрішній

щина

час

Угор-

була

під

яю

нещадно

турків,

гнітом гра­

бу~зали країну. Але якщо :в дворі угорця бігала сви­ ня або з якоїсь хати пах­

завдають

шкоди '

земле­

влаенинам_ Та їх ніхто не що

лом . В Єгиmі свнню в,ва­

мна

жали втІленням зла

ти.

1 сви-

у

ло

займає,

СТО'­

Тривалий

їсти

-

У деяних народів і до­ сІ зберет лося забобонне ставлення до сви.нl. В лі­ сах Південного Ірану во­ диться багато свин~й, які

тают.~Я

над

рік

але тільки як спалено jї

B'їlВ, а потІм милувалися, спостерігаючи, як розлі­ птахи

на

жир.

вміли

вирощу-

раз

свято ,

НаlfI;lшклад, у стародав­ ньому РимІ вже добре' розводити,

дозволялос"

лише

бо

свиня

і

тут вважають.

-

краще

тварина

її

по­

обми.ну­

копченою

ною

свининою.

туди

не

чи

смаже­ яничари

заходили.

адже

мусульманська ' релігіЯ СУ'ВОРО забороняє не тіль ­ ки забивати сви:;ей та ЇСТИ сви.ни'Ну. але й тор­

натися

СВИlНеЙ.

зрозуміли стала

для

стравою_

це, них

І

Угорці свинина. основною


otoooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooo.o •• o•• oooooo0 ••••••••• 0 ••••••• 6 ••••• 0.0 ......... 0 •••••••••••• 000.00 ••••••••••• 00 •• 0••• 00 ••• 00 •••• 0 •••••••••••••••••• 0 •••• ,.o~.

.... 4

нове

c~pl:~••

життя

І7 ТРАВНЯ

І989 РОКУ· і+

'.0 ••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••• 0 •• 000 ••••• 0 •••••• 000 ••• о.ооооо ••••••••••••••• о.о ••••• о ••••••••••••••••••••••••• ООО •• Оо.о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оо.еоо •••••• o •• o.~·

-

ОГОЛОШЕННЯ Броварський шиноремонтний заВОА ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ: шорохув!льника автошии (учня); складальника відновлюваних автошин (учня) ; -- вулканізаторника автошин (учнів); -- ремонтника автошин (учня); - стикувальника шин атмосферного тиску (учнів); різальника гуми; різальника гуми на борторізі; машиніста щприцмашини,

операторів

вузлів

посипання

охоло-

дження;

апаратників приготування криттів; -- слюсарів-ремонтників;

гумових

-

РЕКЛАМ,А

-

ОГОЛОШЕННЯ

Птахофабриці сКиlВСЬktА»

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ

для роботн на Заліському цегельному заводі (с. Калинівка) робітники: зрlзувальники цегли-сирцю; виставлювачі; обпалювальники: підсобні робітники. Оплата праці відрядна. Робітники, які пропрацювали на цегельно­ му заводі не менше 6 місяців, можуть прн­ дбати цеглу по собівартості.

по-

Звертатися у відділ кадрів

птахофабрики

«Київська:. або на Заліський вод в с. Калинівка.

цегельний за­

електромонтера

по

При Броварському вул. 50-річчя ВЛКСМ,

ремонту еле~трооб­

ладнання;

Режим роботи -- а 7.00 до 21.00 без перер­ ви . .вихідний -- неділя. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати наш креметичний кабінет.

Заробітна плата 140-350 крб. ЗаВОА має гуртожиток, базу відпочинку на Десні (с. Пу­ хівка) . Звертатися в бюро по . працеВJІаштуванню або безпосередньо на завод.

Адміністрація.

Броварське

В управління торгlвлі Бров"рського міськвиконкому

водження вагонів з тарою,

на адресу:

...

бухгалтер

--

02.06

заробітна плата оклад

200

28.05 12.06

Kp~.

працевлаштування звертатися вул. Київська, 139, відділ кадрів.

авіа, 225 крб. ЯЛТА 02.06 - 19.06, залізницею, авто, 228 крб. У вартість путівки вхОДИть проїзд в обид­ ва кінці, харчування, екскурсійне обслугову­

вання, проживання у приватному секторі у кімнатах по 3-5 чоловік. За дов1дками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Київська, 296-а, тел; 5-45-81.

139. відділ кадрів.

На Красилі,~"ке овочесховище ВатуТінськогq'·опт.ово-роздрібного плодокомбінату м. Києва ПОТРІБНІ: товарознавці (зарплата 130 крб.); два майстри по переробці овочів і коре­ неплодів (зарплата 115 крб.); -- комірник (90 крб.); -- водії авто- і електронавантажувачів

БРОВАРСЬКА пропонує

Ватутінсь­

Троєщина).

БРОВАРСЬКОІ РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

2. Перемотування паперу для розмножу­ вальних апаратів· типу РЕМ-620, РЕМ-420.

працевлаштуванню

Звертатися на адресу: 255020, м. Бровари, вул. Лісна, 2. Тел. 5-32-15.

або на адресу: м. Бровари, вул. Боженка,

5.

У зв'язку з пуском нової лінії Броварсько­ му хлібозаводу потрібні на постійну. роботу жінки 8 цех по випіканню хлІбобулочних ви­ робів. Робота в 1ри зміни. жизнь,.

-

оргаи

конструкторсько­

постійну

Броварському молокозаВОАУ на роботу потрібен головниА механІк.

«Новая

спеціалізоване

технологічне бюро миАного обладнання прий­ мав від населення і організацій замовлення на друкарські роботи (машинописний текст). Виконує такі операції (для організацій): 1. Розмноження технічної документації.

96-3-69.

Звертатися в бюро по

- ліфтер вантажних ліфтів (2-змінний ре­ жим роботи). Спеціальність шліфувальника скловиробів можна цабути на заводі,. ліфтера в учбо­ во-курсовому комбінаті за рахунок підприєм­ ства.

Звертатися в бюро по або на адресу:

БСТЗ. Ухати до зупинки фон 40-3-79.

працевлаштуванню

м. Бровари, вул. Чкалова,

автобусами /N!~N!~

«Світлотехнічний завод:..

3,

331-е

3, 331,

БРОВАРСЬКИЯ ПОСТІЯНО БУДІВЕЛЬНИЯ ПОІЗД ом 2

Теле­

--

ДІЮЧИЯ (ПДБП-2)

на постійну роботу запрошує: мулярів 3-4 розрядів;

водіїв автомобіля (категорії Е, Д); екскаваТОРНjlків . Оплата праці відрядна. Характер роботи роз'їзний. Приймаються громадяни з пропис­ кою у Броварах або в районі, За довідками звертатись в бюро по праце­ влаштуванню або на адресу: м. Бровари,

ву.'!. Красовського, Тел.: 5-29-27.

18,

Київське обласне

ПДБП-2, відділ кадрів.

об'еднання по племінній

справі в тваринництві запрошує комбайнерів і інших· механізаторів на постійну роботу. Оплата праці відрядна. Наша адреса:_ м. Бровари, вул. Кутузова, 77. Дирекція ..

Виробниче управління водопровідно-кана­ лізаційного господарства доводить до відома всіх абонентів приватних будинків, що у від­ повідності з рішенням міськвиконкому 16 44 від І6.02.І988 р. ПОЛИВ ПРИСАДИБНИХ ДІ­ ЛЯНОК ІЗ МІСЬКОІ ВОДОПРОВlднm МЕРЕЖІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО. За порущення цього рішення абоненти при­ ватних будинків будуть притягуватися до ад­ міністративної відповідальності і відключені

від міської водопровідної мережі. АДМІНІСТРАЦІЯ.

Броварській СПМК-580 на постійну Головне

запрошує на роботу вантаж.ника в цех беs­ алкогольних напоїв. Звертатися на адресу: М. Бровари, вул.

тел.

БРОВАРСЬКОМУ СВІТЛОТЕХНІЧНО­ МУ ЗАВОДУ потрібні: - шліфувальники скловиробів (2-змінний режим роботи), оплата праЦІ відрядно­

5-02-27.

ПРОМКОМБІНАТ

22,

населенню:

Броварське рем6удуправління облпобутрем­ будтресту може реалізувати автомобілі ГАЗ53 (бортовий) і ММЗ-555 (самоскид) . Адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 2. Тел.:

кого ОРПК м. Києва (масиви Лісний і Вигу­

Красовського,

РЕМБУДДІЛЬНИЦЯ

автопослуги

~ зварювальні роботи по кузовах автомо­ білів; - антикорозійний обробіток кузовів автомобілів; - дрібний ремонт автомобілів. Адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 2. Години роботи з 9.00 до 18.00. Перерва з 13.00 до 14.00. Вихідні -- неділя, понеділок.

(130-150 крб.); -- робітники плодооази, 20 чоловік (120170 крб.); -- учні молодших продавців у школу-ма­ газин (не молодше 18 років). Термін навчан­ ня -- 3 місяці, стипендія 52-56 крб. --

. ПІЦУНДА 02.06, авіа, 172 крб . НОВИЯ АФОН

студенти та учні вищих і середніх учбових закладів на період канікул. З питань працевлаштування звертатися на

рівщина

маршрутами:

01.06 -- 15.06,

Запрошуються домогосподарки, пенсіонери,

Робота надається в магазинах

такими

ЛАЗАРЕВСЬКЕ (район Сочі) -- 26.06, авіа, 295 крб. . ГАГРА - 11.06, авіа, 246 крб. -- 26.06, авіа, 246 крб.

, 24,05 -

В управліliНЯ торгівлі Броварського міськВ"КОНКОМУ на сезон ну роботу по торгівлl ква­ сом, мінерал~ною водою, МQРОЗИВОМ Й Іншими товарами потрІбні продавці. .

адресу ву.'!. Київськ~,

бюро подорожеА та екскурсій

за

експедитори на тарний склад для супро­

-- 180 крб., -- головни~ ·3 питання

столярі.

Звертатися в бюро по працевлаштуванню або на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, 57, тел. 5-03-36, відділ кадрів.

ПРОПОНУ€ ПОДОРОЖІ

НА ПОС'tIЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

--

райпобуткомбінаті по 7 працює косметичний

кабінет.

вантажників.

-

електрозварники;

преміальна;

~ слюсаря-сантехніка;

-

.

слюсарі;

садчики;

слюсарів КВП і А;

-

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ на постійну роботу терміново потрібні: інженер-конструктор l-ї або 2-ї KaTeroрій;

Броварскоro

комитета Коммунистической партии ского и 'j)айоииого Сове'ІОВ иародиыx

ropoACKOrO

украииы. город­ депутатов Киев­

скоА областн. (На укрікнском ЯЗЬІке). Редактор. А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВlоІходит с 17 апреля 1937 Дни выода:: вториик. среда. пятница,

roA8.

су6бот8.

Бро.арська

"рукарня

Сільські комплексні приймальні пуикти Броварського райпобуткомбінату приймають в ремонт усі видишкіряного взуття і верхній трикотаж (перешивка, дов'язування манже­ тів, бейок, штопання дірок і ін.). АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Теn,фоин: редактора

-

255020, 4-08-76;

Адреса: м. Бровари, вул. Красовського, 1.6. Іхати автобусами .N'!!.N'!! 331, 331-е до зупинки «Торгмаш». Колектив птахорадгоспу «СемиполківськиА" ВИCJ!О8JIЮЕ щи· ре співчуття головному економісту ЛИСАЧУ Миколі Гри··., горовичу З приводу тяжкої втрати смерті батька. Адміиістрація. партіАиий та профСПілковиА комітети радго· спу імеиі 60·річчя СРСР ВИСЛОВJlЮЮТЬ щире співчуття голов· ному інженеру·енергетнку господарства Г ЛО.БІ Петр.у Фе­ доровичу з прнводу ТЯЖКОЇ втрати смерті його матерІ.

Редактор А.

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, sас:тупинка редаКІора, BlAдIJlY паРТlйиого ЖИТТя

-

I(Иівськоrо

-

6-13-91.

оБЛ8СНОro упра.ління у справах вндавництlІ, поліграфіі і кннжкової Адреса арукарИі: Киівська 06ласть. м. Бровари. вуn. Київська. 154.

ВОЛОШИНЕНКО.

154.

4-04-61:

вlдпоаlдаnьиого секретаря. BIAдlny сІльського господарства - 4-23-28; illA.. IJly промисловостІ І соцІальних питань 4-02-92; вlцlлу листІ. І масо.оТ роботи - 4-04-81; .1....IJly ра.. IО­ IнФоrма'lф

робо­

ту потрібен головний механік. За довідками звертатися в бюро по праце­ влащтуванню або в СПМК-580.

Індекс

61285.

друк офсетний. кованиА

аркуш.

Обсяг І Тираж

примірники.

ЗамовлеИИR М ТОРГіВЛі.

2868.

дру­

16.304

#79 1989  
#79 1989  
Advertisement