Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІСЬКО'

Газета ВИХОJl.иrь з

17

І КОНТРОЛЬНО­ РЕВІ31ЯНОІ

КОМІСП МІСЬКОІ ПАРТІЯНО'

просив

1988

відповісти

roЛОВу

викоикому

Требухів­

Пру,цкоro.

13 'fpaBJUr вlдбуВсJl

за велtннлм чар1в.нОї па­ лични. До цього успіху

ПРИЧе'1'Ш

1. Про роботу бюро

СРСР і завдан­

ВИИQНКОМУ, і вуличні ном1-

Це і закупки CiJJЬCQKOroc-

Про підсумкн вн­ народних

І

ти ті завдання і пла'Ни, яні перед нами стояли.

року.

татів

людей.

тети. Всі наполег л.иво П'f)3,'цювали, щоб викона­

міськкому moтий-квl~

борІв

багато

праціВоНИНИ депутаТJI, і

пнтащш:

подарсьної

депу­

продукції,

бла-rоустрій ротьба

ь паР'f1йннх opraвl­ зацlй по оволод1ннJO поmтн'lJlJlМН метод.ами роботи у ,свІтлі рішень квітиевоtо (1989 року) Пленуму ЦlС КПРС. 3. Інформація про хід виконання комп­

села,

і

І

бо-

з алкоголізмом

та

саМОГОН'QВарtиням, і пи­ та'Ння нультури, торгівлі,

побуту,

догляд

за

сынмии могилами; каjWИ

брат­

06еліс­

перспектив­

щодеНlНа

ми.

робота

Адже

з

саме

людь­

від

них,

від їхньої активної ЖИf­ тєвої ІЮзиції залежить

роботу опублі­

благополуччя, добробут се­ ла. Великого значення

.

Як

бт:тих підсобних госпо­ дарс'1'В .. І це приносить хороші

результати.

А які конкретно, Василю Степановичу? Торік ЖИ'І'еЛі села продали ,держаВі 805 тонн молока, 159 тонн

-

м'яса.

54 тисячі штук яєць, 116 1'Онн картоплі. Збільшилось на 126 го­ великої

рогатоІ

худоби, на 255 ПОГО-' лів'я поросят, на 45 І ніз, lqЮЛЇ1 В на 118 ГОЛІв, нутріЙ на 17. Збільшилась і кількість ВУЛНlКLв: ЛIQДИ відчули піДтримку

бок,"

І

допомогу

Радянської

з

влади,

сектор

увarи

в

орrанізацll

таких ярмаркІв у' містах і на підприємствах? ПIЮ' це ва проханнн кореспондента РАТАУ роз­ вов1дав завlДУЮ1J'а вl,цдtлом республшавєьквrо

прaвл1нilя

Союзу

наукових та інженерних то­

вариств СРСР Л. Н. ШАРАПОВ~. на

ЗОваЮfIЙ у ХаРКОВі.

1ІаНИХ

ярмарках специфІчний. Тут ,ПРОПОНУЮ4'ься науно-' новиини,

вищення УІ якості, на ено­ номlю ресурсів, охорону середови­

ща. )f минулому році. підзакупили

впровадили близьно ТИСЯЧ новинон.

І

40

Сам час викликав до життя' тані ярмарки. Госпрозрахунок вчить Пlдnpив.мництву, вимагає ефеюивннх технічних ·ВИ·

поназав

ярмарок,

уже

органІ-

нерівники

-

Тут

підпри,ємств

організацІй конались,

спря­

мовані на збільшення ви­ роб.ництва продунцП, під­

р:Шень. Це

три

роки

на

смі­

ЦЇІіа3 коп.

що ніяких проблем у ви­ ROHl\OJ'tr-у не,має. Якби ж то так. Цроблем вистачає, В пер­

вимоги

тих,

кого

щу

ЩJитикуємо

-

члені·В тетів

А хто

ріг,

з депутатів,

вуличних

відчутно

виконувати

допомагає

плани

немає. Оде.ржують влас­ НИІКИ особис1'ИХ пІдсоб­ них гОсподарств 1 номбі­ корм.

А

ду,вати ди із

коли ~

чим

зяйнують; продають лиш' ки

державі,

од~ржують

чималі прибутни. от ви сназали,

-

треба з

проводити

людьми.

.

Яним

що

роботу

чииом?

-'- Форми тут різні. Сходки села, Иідивіду­ альна робorrа через де­ путатів,

вулнчнІ

коміте­

ти. Не<рідно ВlfCтупаю сам по

місцевому

paдl0M()B~

ленню. звертаЮсь до зем­ ляків

У

rnrrаннях

устрою,

ших

благо­

'Називаю

господа,ріlВ

,.за

хто

не

у

впо­

ЛИЦЮ.

Але

підП'риєм­

говорити

про

це,

тим біЛ'ьше уклад<1.ти ДOd'ов1іР ііе бажає. От вам взаємовідНосини міс-

і

с~ла.

ПРОдУ1<цію

сільсьногосподарсьну а

якісь

там

дорог<у ~ до'Помагаt

дай,

ві'дХОДИ

на

за!сь. Не дуже ВПОРЯДковува­

ти ву лиці і радгосч імені 60-Річчя СРСР, хоча ко­ РИJCТYЄТЬСl1

і

ними

щодня,

немало.

ЯКі

-

пла,ни

викон­

комуна liин~шній рік,

маЙбутнє?

Виконати

по ти

село

ще

на

завдання

заwy,nкaх

лишків

сільгосппродукції,

зроби­

красивішим,

впоряд,кова!Нішим,

!ЮСИ­

ЛІОвати

.насе­

ВПJI.ИВ

.на

лення, П_ИІЦуІВати культуру, добробут.

' Василю

ні

, ні

лLває за роботу сільської Ради, а й бере в ній без­ посеред'НЮ участь. Зонре"ма у благоустрої Требу­ Хова з його допомогою ми' ВИСИ'паJIИ щебнем ву-

чу, з можна

ДОlIDмагати

гроші.

ство

тар lВИКонному Ганна Яківна Нлепно. Добре слово треба сназати і на адресу пенсіонера Павла Федоровича Мель'Ничен­ ка, яний не тіЛЬни вбо-

-

-хоро­

дворів,

тих,

.

до­

ВОДопромду.

p~l доріг і заlїОД «ТОРl1Маш». Не задарма,

Таних людей у нас не­ мало. Серед них Антон Олександрович Нален­ ченко, Раїса l\\инолаївна Овдієнно, Людмила Се­ менів'на Зінченко, се'кре-

го­

ву­

ремонт

хоче.

внно.н­

.-

живнJсть, то лю­ задОвQJIендям ха­

освітлення

ВЛОРЯдJК~ання

Звернулись було в Гого­ лів, щоб продали нам niCHY - віДмовились. Не

комі­

ному?

зараз.

черrу

лиць,

привселюдно.

яка бryла

ТОМУ,

ооійстя,

винонує

переможцем?

вовк

їхню

Степанови­

вашої зробити

Інтерв'ю взяв І. БАБЕНКО.

розповіді висновок,

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ПО ПРОДАЖУ

МЕТАЛОБРУХТ)" СТАНОМ НА

КНВУ"'"

.. .... О

Назвн

палнти.

наочно яКі

пере­

велині

ви­

годи за розробками. .Ве­ ликий інтерес, напринлад, винли.нала схема беЗВіД­ ХіДно! технології виробни­ цтва крохмалю на Зару­ бинсьному спиртзаводі

(Тернопільська

вона

-

дає

зити

витрати

сять

разІв .•

Бага-то росли

в

аукціони.

r зни­

область

змогу води

в

де­

= .,=::r ", ..

rocnoAapcTB

с,.-

о:

ярмаp1tlв

пере­ діючі

Створено

тим­

дістали постНІну «ПРОПІІС­

•.

НУ

у ку

Миколаєві цього ро­

буде

.НоВе

ROбудуванні~.. 6удіВ'ПlЩТІВі.

народного

ня».

В роботі тимчасових

ТВО{JЧИХ руть

по"а.

суму

Премll,О

Аа­

I(ПУ8

па­

Із

зарплати.

ремно

ве

R",апт".

лнтн-

то

.ае

«Бобрицький:.

па"'8ТИ

на­ ЦІО

«Великоднмерський»

ваЗ".А8.

споживан­

нолеwrивів

участь

учені

бе­

і

спе-

ки учених, а підприємств.

ХУНОН зростає леність

них

у

лентИ!Вів

за

деН0

договори

блИ3ЬКО 40. карбоваНЦіВ. ємствам

на

суму

мІльйонів

дають підпри­

і невелиним

міс­

там міні-ярмарни. Іх про­ водять первинні організаhayhobo-теХНіЧНОГО

вариства.

Тут

розробки

то­

пропону­ не

тіль-

.

техніч-

Зараз

охорону

колишнього

,нав­

середовища.

ПІдприємства

-шукають

розробо~ оо очищенню

ництва.

ума-

нових

заці кац-

підвищується відповідальність трудов-и" ко­

перер~ці

організаціями

,

їх

вирішеннях.

ЦіаЛісТК. З підприємC'tВa­ і

й новаторів

·за ярмарнами велике, ма'Йбутнє. Пр~ переходІ ПіДПРИЄМСТВ на гЬспр6зра­

ми

ються

вони

в маши­ .Нове -в' .Ярмарок

рах

кою.

міст

1

три

hayhobo-rеХНіЧНОГО попи­ ту 1 ПJЮІЮ'3ицtЙ' по това-

ції

ряді

проведено

ярмарки:

часові творчі нолективи, яні живлять їх і темаТtI­

В

ЗН08У

t:: ~.~

Курс-науцово-технічнuй прогрес

Н~мало

постійно

хто

пlс... одер_жавн. премlТ, ПРНJtlвцl року BIApaxylOТ1o

1

відходів 'вироб-

Виходячи

го, харн1вс.ькиЙ .НоН\циціонеР1> і

наУКОВ~ВИІ>обнИ'Че

з цьо­ завод місцеве

об' єд­

нання .Иарбонат", унла­ ли договір на виготовлення по

ню

спеціального Додатноввму

відходів

після

апарата очищен­

камер­

;НОГ(j ЦИJIовловлю~ча. Це,

думаю, зацінавить бага­ тьох виробничників.

1.05.89

р.

(В тонвах)

CHrapeTH

До

TorO,

ОС'fаин1м "Іасом ,цедш Dопулярнішимн ета­ ють ярмарки 1,цеЙ. Як підвищити ефеКТИВНість

перший

із сіном,

.не

І не тиrне те­ пер, сказав Лиато.. l. ДМІІТ­ ровнч. До Toro аза УІІО­ BOIO колектнввоrо' AOroBOPY у

ПРОДАЄТЬСЯ . ІДЕЯ

приємства

блеми

-

навнOJIИШНЬОГО

*,

ВИlюннохщ, депутатів. Це п'ринoc.wrь неабияний ефент, особливо впливає

Хто чим бажає.' Тепер це не забороняється, а нав­ паки заохочується. Є сінокоси, пасовища. Про­

що

ФО'fO В.' Б~НДИRA.

во-технічні

тить,

ділянці.

Вlдчутиу прибавку АО зар­ п.. ати одераав 1І0Втер колІТ XapKIBC"Koro метропо.. lтев), А. Д. 1(0.кllІ. Ному. ще ,цва,ццатlІ ОАИОIlУ. тру,цlвниКоВI пlдзеllКН '8РУЧИЛИ по П'nАе­ сат карбовавцl.· премlТ за те,

цеху' .NЬ 5. Володимирівиа

.ТО,вар.

всорядковує

господарюванням

присадибній

НЕ ПАЛИТЕ? 3АЯДІТЬ У КАСУ!

цUboп днСКів, ЩО вироб­

rr:lСПіJIКОВIЙ

05 Л А СТІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ

лоrpафом Лариеа Воло­ днмнрівна Гнатюк. Воиа ковтроmoв яКІсть фрик­

очо~

на

критИ!Кую

радгоспу.

В

У К РА' НИ.

КИ І В С Ь КО,

та

зацінавленості у веде.ннl осо­

рокІв сумлtнно ~py­ диться на ,aвOдl пор~ш­ ковоl металурrll ІменІ 60-річ'DI РадявсьJcоl )"к­ раlни лаБОР8В'fом-ме'rа­

JlЯЮТЬСJl Лариса'

,Матись

стати

надаємо населення

лів. стадо

тощо.

Снладові нашої спІль­ ної перемоги. Іх нілька. Насамперед копітка,

ноro плавУ роботн з кадрамн на ХІІ п'ятн­

10

)' ТАТ І В

В чому вони поля­ гають? - Нині кожна moди­ ІНа ма,є можливість заА­

ще

Перемога, звісно, не прийшла сама п~собі,

Мlсll мlськоl пар:rорr8Шзац1l. В1н розrлявув

ковано

JI

КОМ У НІС Т", Ч Н О І ПАР Т

Д'Е П

Вівторок, 16 тр_овня 1989' року

ськоl сlльськоl Ради народних. депутатІв В. С.

спІльний пленум міськ­ кому партіl І конт­ POJlbho-ревізШвоl ко­

рІчку. ЗвІт про пленуму буд.е

*

.N9 78 (7779)

На ці та 1нJПl запитаиня наш кореспондент по­

ОРГАНІ~АUП

лексноro

*

року

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

За під.сумками coц1MICТН1JHOro змагаНИJl

УКРАІНИ

2.

РАД

року Требуxlвська сільська Рада народних де" путатІв CTua переможцем серед сільських Рад КиУвськоl 'області. Ій' вручеио перехідний Чер­ воиий прапор І rрошову премІю у розмірІ 825 карбованців. ' Які 'ж .ClUJAДOBI' цьоrо великоrо успІху? Як потрІбно працювати, щоб стати переможцем?

КОМПАРТП

1989

1937

K8i'FHR

МІСЬК«ОМУ

тень

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

Рада: nО8новаження і дія

ПЛЕНУМ

і апарату партІІ З8

І

.

ОО

.

=:=:

"'

......

..=:со

"':с ~

53,3 . 50,7 55,0 62,3 55,0 52,3 53,3, 78,5 46,7 35,8 40,0 27,3 53,3 54,3. 53,3 40,9 35,0 32,6 41,7 . 32,8 53,3 53,0

«Гоголівський:. «Жердівський:. «3 аворицький:, «3апларний:, «Зоря:. «Красилівськнй:, «Літківський:. «Пухівський:. «Русанівський:. Радгосп-комбінат «Тепличний:. Імені Щорса Імені БО-річчя СРСР

11,0 55,0 53,3

9,5 57,4

Калнтянське ремпідприємство

33,3

.. = .) со

-~i t::~

..2.

01

"" ..

іІ

а:І

"";r::~~g. .... :::

~.~i~ ~.~ ~:.: »'" tI'):c

2,6 7,3 2,7 25,2 10,9 12,7 1,0 ' 12,4 2,4 8,9 0,3

15,9 15,0 17,7 13,3 22,6 22,7 13,3 15,7 12,4 20,6 13,6

1,5

4,5 15,0 13,3

24,5

8,8

17,2

Броварськнй ППР

53,7 53,7 52,3 35,0

44,6 40,5 44,1 23,6

9,1 13,2 9,2 11,4

22,4 26,5 22,5 21,4

Птахорадгосп «Богданівський:.

86,7

77,4.

9,3

31,0

Кнївська птахофабрика

68,3

56,9

11,4

30,0

Радгосп-комбінат «Калитянськн~:,

«Авангард:. «Плосківськнй:,

Птахорадгосп «Семиполківський:,

54,б

«Рудня:.

Облплемоб' цtнання

2,4 1,2

86,7 112,6

25,9

58,6 5,8

10,З

121,7 137,3 21,3 15,6 48,З 45.6

15,6

1377,0 1330,0

89,0

ДержплемптаХQзавод

48,3 8,4

21,7 2,6

Ремонтно-транспортне підприємство .,ПридеснянськиА:.

Райагропостач Всього по району

.

=: .. =: . ....Q::CI')== -=

13,3 5,0 Зl,7

6,3 2,7

11,6 16,0

138,4 486,0

.


, о. О. ' , . 0 •• 00.18 •• О. О о. оо. о 0 •• 0 о оо •• 0.0. 0 • .0 •• о о. о о о ••• '000' ее. ' ••• t .00 О о ••••• ~ •••••••••••••••.•••• о •• о ••••••••• о •• о. о о •• 0.0 •••• о •••• ~ •• о о .0 . . . . . . . . . . . . . . . о. ~ о о .0 ••• ом. ~~

нове

сторІнка.

2

ж и ТТ Я

Jб ТРАВНЯ

). О О О о. о. о о. о ••• ,. о t О. о ••• о. о о., ••••••••• о о о о. о о о. о. о .0 ••••••••••••••••••• о ••• о 0 ••• 6 •••• о оо •••••••• ее о о м. о. е о ••• о о ооо ••• 0:0. О е ••• е

'..._,....

. ._

..

_~

у КОЖНОМУ

такі

мІСТі є

БУДівельнІ

мадськості. Не -буде пе­ 'QебільшенНІЯІМ СRaGaТИ: у Броварах це дитяча.

60

Введення

в

МІО, спо­

рудження

якої

ції,

.....

....._ ... _ _ . _.....

~_

~

---r~~

Фотозвивувачевна:

документа-

яка і досі

Замовни­

ком не затверджена,

фі­

нансування будови в 1989poU!1 ще не вJ.дкрите. Об'єкт не- готовий до здаЧі в експлуатацію.

веде

тресту

llMK-15

. .__

кошторисної

ЗДАЧІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВАЖЛИВИХ ОБ~ЄКТІВ

експлуата­

школи

~

будівельно-монтажних ро­ біт на 1.04.1989 року сягають 87 тнсяч карбо­ ванців. У зв'язку З ко,регуванням проект н о -

ГРАФІКИ

і

г/калоріЙ.

цію

.._ _ ......

"ПОМАНДРУВАЛИ"•••

оо'єктн,

що привеprrають увагу гро­

лікарня, школа М 10 котельня потужністю

~

РОКУ

1989

••••••• ~ о о 0·0 о ••• о O~ •• 0. о. О"" о о ••• о. о •••~

«Брова-

Зрив строків наслі­ було біт вІдне~ний ... На ~eT' кому). Через розбіжності неоперативності за­ заплановане Ііа перший вертий квартал!? ОргаНі- У строках здачі об'єкта док несвоєчасного . квартал 1989 року. У зація будівництва з віддІлення Про~будбанку 'мовника, заявои на ' зв'язку. з невиконанням урахуванням роботи суб­ не 'Може фінансувати бу. оформлення

рипромжитлоруд»,

планІв будІвннцтва

підрядників і

1987

1 1988 'рОків строк

вве- ція об'єкта

комплекта-

незадовільна.

дення в експлуатацію за . Роботи ведуться мебіль­ узгодженням ком

з замовнн-

вІддІлом

шого в одну зміну, кІль-

капl-

кість

працюючих

недо·

тального будівництва статня. Ще не приступамІськвнконкому пере- ли до робіТ по інженер­ несений на лнстопад 1989 ному забезпеченню і бла-

дову.

Роботи тут організов ані переважно в одну зміну, крім допоміжннх, які проводить БМУ-35. Практично не ведуться роботи, які передують оз-

обладнання,

погану КООР-

ди націю робіт виконав­ ців . Невже строки здачі і цих важливнх об'єитів знову змliщуватимуться? Саме до цього йдеться. Не варто нагадувати

І 'знову завершення будівництва викликає сер-

доблювальним. будівельникам , як мріють Не приступали до ро- учні 1 верес.ня сісти за станції, партн нової. школи, як Не вирІшені питання біт на насосній забезпечена необхідні місту, ~итяча з постачанням труб, сто­ І\отельна не

років

лювально'і

_

року.

гоустрою.

Адже ЛЯРНИХ виробів 1150 необхідним обладнаННЯМ. 1988 'квадратних метрів, оздоб­ Потрібно терМіново вирі-

йозні поБОювання! з 1987 по грудень освоєно

всього

по

плитl<и

для

шити питання 'про

лlюарня і кmельня! Та

дво-

хочеться

нагадати,

що зробити все

необхід­

об'єкту 459 тисяч карбо- фасаду :- 1200 ~BaдpaT­ змінку і збільшення кіль- не, щоб вкластися в уже ванців,

і так зМіщені строки-це а також не кості. пра·цюючнх. З серпня 1986 року громадянський обов'язок узгодженІ конкретні На строки поставкй обл ад­ ведетJl.ся будівництво КО-' кожного: від робітника­

будівельно·мон-

тажних робіТ на тисяч карбованців. нинішній

рік

них метрів,

406

залишиЛОСЯ

нання

для

монтажу,

а

освоїти 1632 тисячі кар- також меблів і IнвентаР.я. бованців капвкладень і Подібне становище виконати будівельно- склалося з будівництвом. монтажних робіт на 1215 дитячо'і ~iKapНi (генпід­ тнсяч карбованціВ. рядник БМУ-35 тресту При розподілі згадано- «Броварипромжитnоб у д»,

ГО плану основний обсяг замовник будівельно-монтажних ро- будівництва

відділ кап­ міськвикон-

тельні .Київтеплокомуненерго,> по вулиці Юрова. ТриваліСТь будіВНИЦ' тва 18,5 місяця. Ген-

підрядник

року. Обсяги

у

радrоспах

КерІвники

.

4ABaHrapA'>, • Велнко­

.ЗаворнцькНЙ •.

цнх

rосподарств

деяку

роботу

по

забезпечению жителІв· сІл живністю 1 кормамн проводять. Зокрема, IltaмІтилась' тенденцІя до

зростання поголів'я BemIКoI poraтoI . худоби', в тому числІ й корів У населення радrоспу .За­

ворицькНЙ,>. ЗБІльшили продаж МОЛОДНJIКа ве­ ликої poraTol худобн радroспи 4Aвaнrapд,> та «великодим,:рсыllнй.. Оце по суті і все.

На

сто ДІВорІв

ричах

люди'

всього

у

Заво­

утримують

десять

корів,

у

Великій Димерцl ще мен­ ше ,вісіМ. А що робиться на пІд­ собних свинофермах у

-

радгоспах

і

«ВеликодимерськиЙ. ?

Вони 'в

та'кому

й пером ну лого

тут

на

«ЗаворицькиЙ. стані,

що

не оп>Исати. Миpo~y

населенню

продали

відпО'Відно

316

менше,

та

428

ніЖ

рік

поросят тому.

ПіричинивіДОмі.

дуже

низьким

вихід

поросят,

а 'ще

мало

. утримуєть'tя

приклад, номатки

від

-

основ­

них свиноматок. . У «За'Вoрицькому», однієї

31,6 грубих -

тонни менше, на 243,6 тонни . У радгос­ п\.

~ЗаВОРИЦЬКИЙ1); на тонни менше продали І'рубих корм1Ів.

44

Завдання по реалізації м'яса радгоспи «Вели­ кодимерський. , «Заворицький'>, . «Авангард»

сви­

тваринники

та .

3ме·ншИ'ВСя

Отже

QCобщ:ті

господарства госпах

не

потрІбному

в

Підсобні цих

напрямку,

ють

належної

госпу, а ка8Л~ні . с06нНlМИ

тим, щоб забезпечити жи­

ці

серйозні

треба

ковбасою, . сосисками; 'си­ РОМ" сметаною. До того

рез незадовільне поста­ чання продуктів ха,рчу­

Ц

ж

вання. Те ж саме

дитячого

ються

харчуван- .

їдальні

рибою,

порушуються

строки

реалізацІї цих nроДук­ тl,в. Нке вж-е тут меню,

школах,

зати

і

«паперове.

про

можна

че­

інші

ска­

їдальнІ.

харчування

почала

тами харчоблоки шкіл. Час:Т'О вони завозяться без заявок,

переКИСJlа

ПСУ'ватися

готують

стравн

їх

будь-якого

допустимих

ван·ня.

з

сиру,

врахування

збалансованОСТі

реа­

У

лізації. М'ясо завозять на 8-10 дні,IІ, тоді як строк реалізаці'і його при іСНУIQЧОМУ

ковба)

риби. Зате заміна їх ро­ биться елементарно,' без .

кІлькість ПЄJревищує не­ обхіднІ норми в межах

строків

сметана,

са, пІдозрілий виг.ляд має м'ясо! OДHOMaHiТlНe меню в ПухlВіС.кіЙ середній шко­ лі. Не дивно, що обіди Дітей залишаються в та­ рілках. Тут ви;рай рідко

розроблене нове меню. Та ДJIiЯ кого ВОНО не ві.цомо. А\ЦЖе той же ком­ БІнат не забезnе'JУЄ сво­ єчасно якісними цродук­

врахування

посуду

ній

холодильному

обладнанні 5 діб. Вкрай погано забезпечу-

хар'{у­

НрасилlвськіЙ

серед­

школі гарячим

харчу­

ванням охоплено центLв Ді'тей, ХОЧ ливість охопИ'Ти ню

тут,

ЯК

і

68 є

80.

в

про­ мож­ Ме­

Інших

Мало

дітей

охоплено

га­

рячим харчуванням у За­ ЗИМ'Ї, ПЛОСКОМУ, Кали­ HIВJЦ.i, Великій Димерці.

Не оprанізооане дієтнчне

ХaJpЧYlВання іВ Плосківсь­ кіЙ середній школі.

Не

в

одержуЮть

МОЛОНО

натурально-му

учні

вигляді

молодших

-КалинівЦІ,

класів

Зазим'ї,

у

ее­

МИflOлках.

Не

працює

холодил'ьне

та

частково текнологlч­

не обл,щнання у

Велико­

димерській,' КалинівсьКіti, КрасиліВськІй

та

ку­

інвен­

таря? На жал.ь, ДОіlOДИТЬСЯ знову говоpwrи про недо­

лах коли

шеними.

громадського

столового

жирів

і

у ст.рави,

сухих незадо­

ВіЛЬНУ обробку ПОСУдУ. ТаКі випадки мають міс· це в Пухmcькlй, с.ll­ полкІвській середнІх шко­

"ПАПЕРОВЕ" МЕНЮ

ло питань з оргаиlза­ цією ' харчування І до­ сІ залишились невирі­ комбінатом

стаЧ!lЄ

хонного

вкла/дання

ше не захотів навести порядок у шкІльннх Iд8.llЬНЯх. Адже __ нма-

Справді,

М,4:емииorа •

сківсьнїЙ школах не ви­

речовин

школах.

.

Кричущими є тІ факти, що уВеликодимеРСЬКіЙ середнІй школі прн гігіє­ нічних змивах у90 ви­ падках ВИЯівлена кишко­ ва паличка, у 60 - ' у Калинівській, 46 Пу­ хівській, 10 Нрасилі.в: ській' школах. Тут хочеть­ ся закPlНУ'ТИ серйозний докІр бракеражним комі­ сІям і група,м роБІтничо­ го контролю . Доки мож­ на миритися з такнм?

Адже на

це

npямий

замах

здоров'я дітей.

за

В. -ПРОКОПЕНКО, завіщуючий позаштат­

стол~м, коли в Богданів­ ській, Калинівській, Пло-

ним відіділом комітету народного контролю.

Чн

навчимо

культурі

ми

дітей

поведІнки

в умовах · орендн. Вона уклала дого-

't

нас

упущення

.не

-

немає,

ін.­ адже

твари.нництва lIиста чає.

Д. ШАФАРУК, іиспекто,р

мітету І ралю.

Міського

народного

ко­

конт­

З rрудня минулого року колектив

а

рад­

нових

lQоб товари бу пи дешевими меблевоl фабрикн

допомоги

виnраВIJIЯТИ

птицею.

TQpiH у ,раДГОСПі «Ве­ лико.ци.мерський» прода­ ли ,ПО(рl'вняно з 1987 ро-

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ нав­ ~льний рік. І все ж пqвернення до пробле­

в

тому й не заці­ заЙіМатись підгосп::>Дарствами.

npоДУ~ів

практично не займаються

рад­

СКОЧtYються донизу. Чо­ му? Бо люди не віДЧУ'ва­

шого .виходу

села

продаж

роовиваються

пі

телі,в

і

молока.

од~ржали тільки по 2,6 поросяти. Курям на сміх, як говориться. У радгос­ «Великодимерський,>

"ТО

відповідно. на процен­

з боку адмІ.ністраціУ на­

.,

66,7, 21,7, , 88,8

Че­

рез беЗГОСПОДЩ::,: іі сть І безконтрольність відпові­ дал'ьних прафвннкlв за­ лишається

ком, кон:цкормів на

виконали

не виконаних

назватн тих, хто так І не спромІгся, а швид-

Як Іде сьоrоднl розвнток особистих пІдсобних

rосподарств

В. МИХНЕВИЧ, завідуючий позаштатним відділом КНК

ня' виправдане. Вн­ правдане, бо хочеться

СКОЧУЮТЬСЯ ДОНИЗУ

Ще • у мІстІ а8тобуснІ зупинки, икl своїм _ИГ"А40М псуют," "астрlll пасажирам: І 04на 3 н"х - на Р038нлцl 61118 8IААI­ ..ен". ~.'.з_y. Пр"сlсти ІІІ&,ІІ,И M.SкYT• .хlба Щ8 "а ФУ"Аамеи­ тІ 6y,ll,0.", а Alc-rаТИС8 АО "еТ ЛИlllt Rереступа_и 'Iepes. _а"южl та купи смlп., ме .И-":se....г. ще 3 ... lт"е8ИХ АнІ •.

обладнанням .

1989

. J.(имерськиlt»,

ТЕц·в

УСТаНОВИВ свій строк зда­ чі другий кв~ртал

nрогра.ма: наш вК4ад

ffpoOO«JA.b'la

БМУ

до керівника.' . Адже по­ переду ще велика робо­ та по комплектації шко­ ли та лікарНі необхідним

.ДруЖба.

За мниуmiй рІК Dлан випуску рів

вІр про орендний пІдряд з обласннм виробиичим . об'єднанням 4Радуга..

першому

кварталі

поточного року

У

завдання

перекрито иа

4,3

процен-

процентІв.

До 1990·го року плану- чих ється

това-

HapOAHoro .споживання виконано на 100,5 процента, темпн зростання щодо 1987-ro POK~ становили 106

працює

збільшит.И

меблів на

випуск

витратах ·

причин

не

веде

аиалізу

t

мате­

rpyA-

процентів,., ріалн не розгл~да-є. На єди­

5

та . За цей час збільшено випуск кутових і .. підліт-

роБИ1'И 'іх більш дешевшими, знижу:~ати вартість

,ному П заdilданнІ у ні минулого року

кових

на окрем.1 ІХ внди.

була

тість

диванів,

відповідно

ІХ

вар-

зросла

Зараз, як і

торік,

на

списана

нею

дебіторська

'

на 9 і 17 процентів. У фабриці є невиробничі ~або~говаНіСТЬ на 2 -rися­ той же час виробничники витрати. За цей час пlд- чі м5 карбованців, при­ стали більше' виготовля- приємством виплачено о у, без відшкодування

ти диванів

Д-356, змен- 19,3 тнсячі

lliИВШИ їх вартість на

процентів.

10 штрафіВ.

Комісія

по

карбованців збитків.

і

невиробни-

Недостатньо контролює

роботу

пІдприємства

умовах

господарю­

ншня, а також збільшен­ ня випуску продукцН і її

в

здешевлення

~ група

на­

родного !!онтролю (голова

В. М. Тимків). Звернуто увагу директо­ ра фабрики П. І. Бло­ щинськotо на необхІд­ ність удосионалення ді­ яльності підприємства 1 його структурних підроз­ ділів в новИх умовах господарювання,

Голові групи народного контролю

В.

М.

Тимківу

вкаЗано.

І. інспектор

БОНКО,

міського

ко­

мітету народного конт­ ролю.

.


..... 16 ТРАВНЯ 1989 РОКУ

я

у «<СЕРВІСІ»

ДЕФІЦИТИ ...

ВАС ЧЕКАЮТЬ ...

ПРО ЗАПАС

Якось на початку року

зав,

3ІВернувся

го немає. І порадив: пі1lЬ нО<вИЙ».

леательє

у

міське

з

відремонтувати

.зор ні

те­

проханням

телеві­

.Воl\ник-2,>. відмовили,

те­

левізор застарілий і згід­ но

з. іС.НУЮЧИМ5[

інс тр ук-

цl.ями npийнятп його має

можливості.

не­

501Jіччя

Правда,

ВЛКСМ.

ремонтують

rrіс.u;я ТРИ1Валих перегово­ p.~ з.амовлення осеж оqroрмили і незабаром

надіслали до мене май­ стра. Тільки :він, на жаль, не став займатися телевізо;ром, а лише ска-

Раді

q:KyВін

ПО-і'НШОМУ мене зустрі­ ли у коопераТИВі 4 Сер­ ,віс'> , що розташований у пі~альному приміщенні будинк.у М 7 по вулиці

Але, ме­

мовллв,

що запчастин до НЬО-,

замІ.нити

потрібно,

мене, ,вала,

мене

був

і

кі­

за

ремонт

те-

дуЖе

тому

Правда,

як

працював.

сказав

май-

І. .ні

Треба

нl

.ньої школи ЗНaxQдять час 1 для. того, щоб пода.ти до-

ву лиці

ТребухiВtCької. с.еред­

А ста.рі люди завжди раді своїм юним помічникам.

з

готовні-

.

для збере-. 'Нак (і в першу чер.гу

~ паМ"aтt,

':І МИ.нулОму році

на

тради-

з

вини ред&кцlї) иа сторіН-

м.оральвнх

ках газети знову з'явило·

цЬпІостеЙ.

ся дискусіЙJa€ запиrrання.

С'1:'орінках «Навого життя. йшла дис.кусlя щодо

,0ICDJl~, !ВулиЦі Лe.нjtна: Тим більше, ЦРИКРО. що бути. f бути гарною, 'Впо- ПРОЗВУ'ЧaJIО воно з вуст

переіЙменуВМfНЛ

pядlroваною.

вулlЩ1.

краєзнавця

50-рlччя ВЛКСМ. Були Але НеІЦодавНК) в ,газей тоакl думки. щоб назва· 'l1~ (<<Нове ЖИТТЯ'> за 4 ти Ії іменем Леніна. кві'Гня цьОго року) з'яви-

ЗВ,ичаЙ!Jiо, :в багатьох читачів виникло заПИтан.

лася замі'11ка д. Гамалія «Історія у нв.з.вах ву.

ближчим чаСQМ?

к в,. .во

е

-

єна Ій . У С'корбоТНі ДiНif; t$ДКaм паіМ'ЯТЬ~. 1924 року, коли перестаЯк з цим не погодити-'

де

приклади

KOHKP€'l1Hl

лліча. На той період во- дбалості при

на була однією з кращих

у

Б

вулиць.

рова,рах.

І

не-

зазначає,

що...

Ц

уст,роїТИ.

а

«.Ім'я Леніна повинна но- ставити крапки

йшов час. Через недбал1сть відповІдних служб вулиця Леніна стала' не·

:впорядко~ною ...

І

ситИ 1НОБа, :красява вулиця, а не та, що загубилася в ла6ірин'lt· вули-

біль-

чок~.

Іх українсь-

шість авторІв відгуків. ЗОКf)eма Л. Беркович та

Звичайно, немає піднімати дискусію

О. Макогон, зійшлася. на тому, що вулицю леніна не перейменовувати треба, а блaroустроІти.

palЦII нав·

коло питання, у вирішенма,Є бути. однозначність. Це підтвердили і відгуки читачів. Од-

'RJ якого

усього карбованець. пІдодіяльник

взагалі ~ 50 так\ гроші

копійои. За 6УДЬ-Яl\JiЙ

колись

ВЕЛИКА

відповІдаль­

помадається

м1Cfaкр8lЙOННУ Товариства

р! а А у борот ь б и

за

до

тверезість.

JIКOгo BXOДJITЬ

собу життя серед підроз­ ділів заводу». В,Р'аховуєТіЬСЯ Юлькість

на

працюючих,

товариства.

складу

пер~

194

якІсть

цій

виниі організаціІ, ЩО на­ раховують в своІх рядах

поиад 8250 чоловік. Пе­ редУсім йоro діяльиІсть С8рямована

ду

на

одяг»

(деро-

го

універмагу

Вул.

ФОТО

Б.

ГагарІна .

здорового

ротьбу

з пияцтвом,

Горбачевського.

рада

будує

Еа

ос­

комсомольськими комітета­ ми. Там, де забезпечений тісний ЗВ'ЯЗ.ОК, є ко[юрет­ ні результатИ.

Нatn,риклад,

на

заводі

аЛЮм1'Нієвих будконструк­ цій первинною о.рганіза­

добровільного. .това­ боротьби

за

тве­

резість разом з профко­ мом розроблеНі і реалізу­ ються на практиці «':Імо­ ви

конкурсу

на

кращу

органlGацію ,роботи по ут­ вердженню

ветерани

оздorpoвления

нашого

су­

спільства має антиалко­ rO:JbHe виховання підрос-

управління

тверезого

спо-

сукеньки.

20

пЬДВодяться

один'

раз

лена грошова премія за перШі три місця вLдпо­

200-150-100

карбованців. Ці,наВі і дієві матеріального

стимулю­

застосовують

ад­

М,ініс.т.рація та профком автобази М 2 з участю neрвИ!Нної орг~,нізації бо­ ротьби за тверезість. Цри появі на робочому місці в нетверезому стаиі вин-

на

увагу

досвід первинної органі­ заціІ радгoc.ny-комбін-ату

«Тепличний'>'

(голова

Т.КалашНlНк В. І.), де про· тягом 1988 ~y з іНІ­ ціє ТИlВИ

форми

ва.н.ня, спрямовані на ви­ норенення ШКіДливих зви· чок. ~яцТ'Ва, паління цигарок.

Заслуговує

в

кварw.л на зборах трудо­ вого колективу. Встанов­

відно

Добру славу здобув кіно­ лекторій «Людина і за­

участі

було них

і

n,pи

членів

аКТИВuій ТОВЗJpІО:тва

проведено вечори

4

сімей­

віДпочинку,

театралі:зованих ·масових вистав, 3 безалГОГОJIbюіх вечори-проводи в ряди РадЯНСЬКОЇ Армії з врученням при­

4

завникамціНRихпода­ .рунні,в від трудових ко­

ЛeRТИв.іВ. словами

З на

напутніМи та,ких

вечо-

КОН»,

щО

регулярно

й

команією Ста",:ю перед

традицією,

. гольну ською

га,

форма

на

тему

Перед

молоддю

за­

теми

учні самі

юриста.

таких

віКовими

ливих

готу­

Про­

уроків

групами

за

учнів

звичон.

Важливо, щоб Кожний почин, спрямований на

учнів­

Y'l1Вер.дження

ЗДО,Р'о.во.го

способу життя, вав n1дтримку

виступа­

ють лікаРі--лектори това­

РИlCтва 4Знання» .Т. П. Шавула, Н. К. Долот, Л. М. Ноотородсьна та інші. Тут же; в с. Кали­ нищі, проведено 6 вечо-

яку

дає великий виховний ре­ .зультат, формує і зміц­ нює стійкість проти шкід­

антиалко-

рення

;

15

УlIаковок

. «Каш­

п('купці,

напевне,

ПОДЯКJI­

вали

контролерам

за

при~

.

ємну несподіВlанку).

Однак тів, . на рами

список

дефіци­

жаль, цими това­ не обмежується.

Наприклад, у магазиНі «Авангард» в їх чи:ло небезпідставно за­

.N'Q 37

раховують

велосипеди

та

спортивні kостюми, Інак­ ше навіщо було зберіга­ ти три веlIосипеди у під­

соБЦі. а ностюми (румун­ ського Вl1робництва) та

брюки (вітчизняні. бавов­ няні) в кабінеті заві­ дуючої? ... А які товари підви­ попиту

на

не

потрап­

при.лаВ9К

тільки-но

у

ва­

розпочали

діяльність,

ще

роз­

ставлять всі крапки «і» в цьому питаННі.

над

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

за

тіереЗіСТЬ

в

в

одержу­ і поши­

трудови.х

І{О·

леКТИ1Вах і навчальних за­

кладах. Виходить же не за,вжди так. ОкажLмо, не· 'ВИnраіВдано послабили бо-

житлово-еКСПJj.Yата­

вари»,

об'ЄідНанні управлінні

«Бро­ торгів­

лІ, радгоспах «Великоди­ 'мерський». ім. Щорса,

«Авангард» . та Значна частина

Щ)оти­

вихо.'ваНIІ~

молоді,

лікаря,

веден'Ня

докумetнтальними

фіЛЬмами

Сl1ій

TaHY>~. (Після ВИIte{!eRIiЯ його в торговельний зал

наТі,

відзначен­

ІВ ИlВчен.н я

«СпИіРТЮ>

що.

вати

день

rj:'eCTax

тех­

ють матеріал, а потім ви­ сту'лають в ро.лі соціоло­

1 токсикоманією.

1 прихо­

ротьбу

гуртків худож­

така

час

водиться в l)алинівській середній школі. Тут в простій і до'Хі;ЦЛИВіЙ фор­ мі обго.ворюються ПРОб­ леми боротьби з пи~цт­ вом і алкоголізмом, нар­

r:po

завтраШНl]J

Н.

комплексі

стосовує вчителька хімії Міської середньої школи .N'Q 7 З. А. М'8руняк. Під

npQ-

го, як П~1бати

які

'l'IВOIPчосТі.

шкільної

шших Під:приємствах та та, району.

[оспо­

мащзину

цій,ному

ня

таючого покоління, зо­ крема шкільної молоді.

продавЦі

дефіци.ту мийних ~co­ бів їм не лишилося н1чо­

свою

культурно-

алкогольного

проценrrі.в. Подібні при­ клади мают.ь місце й на

також

дарського

місцевому

Заслуговує

міс­

ВИЯВИЛИ-

«Тепл.ицятехмон­ таж», «Брова.рисільбуд». деревоо.бро.бному комбі­

нічної

.

підготовЦі і бооалноголь­ них обрядів і свят та J.и.. ше. ПіДСУМі<И змагання·

Запасливими

П'ять

ньої са'модіяльності і

в

·Ух

-

piJв відпо.чинку для мо­ лоді, відбулося 5 висту­ пів агітбритади на анти­ алкогольну тему. Для ор­ ганізації вїдпочинку в

працює

му, участь цроведенні

розміру

та ще три бюстгалтери теж було надійно захова­ но. Про запас.

шому магазині? Сподіваємося, KOMICJl робітничого контролю,

торгівлі:

спортивному

алво­

зокрема з партійни­ профсПіЛКОВИМИ і

риства

те·

8истynали

наркоманією.,

но.ві взаємо.дії з усіма IWOмадськими .оргаНіGаЦі­

цією

а:IН()ГUЛ!,НУ

13-ї зарплати, преміаль­ них. Нкщо не палить, то одержує плюс 15 процен­ ті,в до 13-ї за,рплати, }{о­ ЛИ ОО_1ИТЬ мЬнус 15

рах

ВіЙНИ 1 п·раці, воїни-ін­ тер.наЦіонаoJIіСТ1f .. Вели}{е значення длSJ

бо­

самогоиоварlнням, інши­ ми шкідливими звичками. Свою роботу міськра­

яМи, ми,

на

і

лек-

позбав­

процентів

трібного

ляють

ного хутра згубилася в цій .«непривілеЙованій» }{омпанії. Були в. наяв­ НОІСті (але не в продажу)

.

способу

непримиренну

йонна

КіЛь.кість

прочитаних

ста

НИКИ відділу спецобслу­ FовуваНIjЯ. Марно шукає якась наречена туфЛі по­

щеного

місько­

джемпер, туфлі, спідниці. Лише шубка з натуРаль­

пропarан­

життя,

ron:lзмом,

залучених. до

аттоматИЧно

ляється

цінностей,

.

Неабищо було захова­ но і у відділі «Дитячий

ги, тротуаРИ,водопоста­ чання) протягоМ останніх

ний

згодить­

копичування.

дитячі.

ність

та

в основі якої горезвіс­ ний, примітивний дух на'­

Бро вари.

ЛИ і забули: .. Не без гріха і праців­

сміш­

казатиl

Переоціlща

по-

десятиріч було· не·мало. Мабуть, настала пора дати ділову відповідь жи· телям вулиці Леніна: що

-

вартість

крам

иад усі-

Ії

вартістю

сяl А те, що янась бага­ тодітна мати залюбки придбала б' цей 4дефі­ ЦИТ'>. нікого не турбує.

~a 41». Обі\ця.нок же ко­ :му'Н.альникl~ та праЦd;в­ ;ників 4ншнх служб щодо

. впоряднуван.ня

панчохи

копійок чи шерстяні

но

І -<>л.аro.

им іСамИМ

бабусь-пенсіо­

тільки один А ДИТЯЧIlЙ

цю ЛеНіЦа. треба не пе:ре-

називанні ЙіМенову.вати,

від очей людсь­ ких', лежав цілий тюк (понад 100 метрів) дено­ ративної тканини. Покла­

.N'Q 42. В умовах гострого

але ж

Безперечним зали~а­ ло битися серце дорогого сяl Тут же автор наводить ється той факт, що вули-

І

подалі

І все Щ таки навіщо приховувати від малоза­

хустки до двох карбован­ Ців за штуку? Нехай би носили на здоров'я до­ бротні речі за безцінок. Та ж нН І не треба тоБІ той гіпюр або чемодан,

І

А. СЕРЕДА.

. сторичним традиціям, 3аПиrrує ІОн?

1\<1\)\;0-

ся

ретну .BiДnOBiдь і на пуб­ лікацП, в ЯКИХ. йшла мо­ ва про недоречні Щ).зви

ві,р.н сть

карбо-

20

ванців чи крепдешин по два карбованЦі за метр.

нерок

най'

!)азета. До речі, редакцl:я спо­

Де ж іспраВі едливlсть.

за сім

безпечених

дaK~l1 написав вІд імені окремих вулиць, помилки жителів :вулиці ЛеІОна в назвах, а т~кож ~oдo

є вулиця, як,а носить ІМ'я 'l'ЬC i я іСТн()аРінЯ сЗе ГЛаИшб~НмИваВі.

Леніна. Ця назва прис.во-

15

суму

ванців 80 копійок. Вчас­ но не подбали про асор­

Я" вас .обслуговують?

Таку відповідь чекає

м: як переЙме.новувати, лнць» Він пише що:в ;ветеран війни' і праці О. оформлення . КOJIИ В нашому місті уже назв3.~ вулиць 4збе.рігає- Макогон. . кою мовою.

НДР

карбованціВ

10

на кофта

зроблено

для її благоустрою

вщюбющтва

Так само. як і шерстя­

праЦimtИк

1{ОНКретно буде

віз

валяються.

В. РОМАНЕНКО,

люд и ~ и, .... фвається одержати КОНК'

-

яка несе молодим знаНl~ про ;історИЧНі традиціl. Про це з болем до ре·

това­

карбоаанці&. на дорозі не

Огляд листІв ження історичних

приміщенні

чи імпортний плащ за

ЗБЕРЕГТИ ПАМ'ЯТЬ Це в8Жmt80

хоча б пере­ знайдених у уцінених

вартістю

будь,яких доручень.

соціальний

цьому

рів. А~жеж, кавовий сер·

никам.

мl'l1И'1х дюдей,

випадок.

магазину

ня

став­

всяк

знайомих, людей, -а й

підсобному

з rювагою

тимент на ПРИ'лавку, ЧИ? .. Так само на Сlmаді,

бути лік речей,

помогу соціальним праців·

діти

тільки для 4 ПОТРібних »

. може

іме­

Поповича.'

jЯТЬСЯ до престарілих са­

штук на

Підтвердженням

ВАRНШТЕИН,

мешканець

Нічого не вдієш:· так би мовити, професійна хвороба. Ховають не

про

стю беруться за виконан·

і вдом.а ДОJIОМОГТИ. Та уч;

ляр,ів обмаль. Навчання в школі, праця на при-

Rолективу.

Хай БРОВЗрЧани знають, що тут працюють чесні, доБРОПОРЯДіНі люди.

НИ. Вільного часу в шко-

ремонт

От так мені допомог-' л,и у кооперативі «Сер­ віс». Спасибі за це його

ПОМІчникам

шк.ільНіЙ ділянЦІ..

оо

я вlдцш! Уllt'В1чі менше ра­ ніше визначеної суми.

задоволений

він' чудово

-

стер, кІнескоп міняти не довелося,

невеличкому

Теле­

в~зор, ян і пообіцяли, привезли мені додому. Я

'

юним

сума

Минуло два дні.

цього

забрав

бу­

пенсіонера, влашту­ -1 ми швидко домо­

,вилm:я.

пре~тавник

якщо

Запропонована

невелика

радіо-теле-

кооперативу

йде ОСТ1ШНЯ !tавчальн.а

д~

нескоп.

Тут

усунути

а

a:tIajpaтypy та поРутову техніку. Моє замовлення тут же ПРИlйняли, у B~ значений час приїхав' до

левізор.

чверть, незабаром екзаме-

пообіцяв

ВСі дефекти,

них

,

і

профспілкових

гаlНізацій жає

.рем

інших. пз,ртій­

ще

і

ггонариств'о

для

ор­

досі

вва­ тяга­

себе.

ВідіВерто слід визнати, що немає й належної БИ­ моги

до

комуністів,

які

очолюють добровільні вариства по боротьбі

тверезість.

Не

то­ за

випадково

зме.ншилась кількість ба­ жаючих бути Йо.го члена­

ми.

Тому

необхідно

про­

аналізувати стан і під­ СУМКИ роботи пер.винних о.ргані:заЦ'іЙ товариства за перший квартал та по­ дат,и

практичну

допомогу

для її акти:візації. Пи­ яцтву все-таки ПОТРібно покласти КіРай.

Є.

ЛИСЕНКО,

ВЇ!дповідальний секре­ тар мі.сЬНlраЙоН'Ної ра­

ди Товариства бороть­ би за тверезість. , ••

Р


I)I&TO~OK; І

Час. Сходинки.

21.00 21.50

ЗАГАЛЬRОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

меа і ДЖУЛЬЕтта». Виста· ІІа Великого театру СОIO' зу

РСР. Дитяча година. З ура· ком фраИЦУЗЬКQЇ МІІВН.

9.00 9.20 10.25

12.10 НQВИНИ. 12.20 Це БУЛQ... БУЛQ ... 15.30 Новини. 15.40 Прем'єра док. телефіЛЬМУ сАміна».

Про

иародну

Казахської

ар·

РСР

Про

17.10

що

Землі. Пр!>грес.

Сllіваюtь

АіТи Рек,

та

не

внйшла

Художній

д()к.

Сьогодні

із

тут

не

хо·

екраи.

7

КЛ.

'ний

Док"

20.45 21.00 21 :50 23.10

На' добраніч. Ч8С.

.

тотехНіка.

/lа.

вчання.

.

З церт

20.00 20.15

-

кл.

КНР.

рік

2

Велогонка

з ЧССР. Час.

lJ'ерфіНВЛ. перерві -

І

на

Півночі..

11

дожній Те.ІІефіЛЬм. Прем'єр •. 22.50 Велогонка МНРУ. ча 3 нде. 23.05 Наш сад. 23.35 НОВIlIlИ.

,а;РЄДА,

17

що

ЗемлІ.

12.30 Навколо 15.30 Новини. 15,45 МУ3ИЧllа Прокоф'єв.

телефільм.

17.30 18.15

.Олександр

док

Джавад-.

,

за·

Альманах ..

для

змішаного

Прем'ора

С.

Нев·

меццо·

хору

і

телефіЛl>,ИУ

16.50 Новини. 16.55 Дитяча година. З урокоlІІ англіliської

'мови. Т130рчlсть ІІародів світу. (Китай). 18.45 Сьогодні v світІ. 19.00Агро. Тележурнал. 19.30' Прем'єра мультфіЛЬму • 51к чу.цово світить сьогод· иі Місlщь •.

18.00

.Новая

kOMHTeTa ского

ской

и

иародів

сВіту.

З

уроком

.

близьке.

tOBe1:0B

Док.

сЖуравлі

для

.

Сьогодні 19.00,Партком 19.50 Молоде·

у

світі. і перебудова. кіно. КіНОДОД8'

ток.

Час. Музнка і ми. СьогодНі· У світі.

.Сивцев Вражек,

СТВОР!!НRЯ

HecropoBa

ПРОГРАМА

MOCKBL

УКРА'НСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Новини. Для діте1l. ВеСe.llка, Республіканська фізико· математична школа. Підсум·

16.30 16.40 17.10

ки

фізичної

17,40 Грає . нічний го

18.00 у

18.30

по

19.00 19,30

олімпіади.

заслужений

народиЬІХ

симфо·

оркестр Українсько· телебачеНI;ІЯ' І радіо. Наука і час. Перебудова вищій школі. Муз. фi.JJьм «Прогулянка

Львову.

Актуалы!a

Художня

. камер •.

панорама.

депутатов

Киев·

области. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выодитT с (7 апреля 1937 года. Дни выода:: вториик, среда. пятница, суббота.

Броварська

друкарня

18.00 18.30

чеННlI

гімнастика.

І

навколо.

Те·

під·

ші.

Миру.

ВечіРНА

програ·

І.

казка ..

Спортивна

П'ЯТНИЦЯ,

І

На

20.15 20.30

ТРА8НЯ

19

Під зиаком У перерві Спортивна

винн.

9.50~ДИтя.чиli майданчик ... Художніli фільм. 11.30 Новини.

~3 •.

дітям.

•.

17.00 Новинн. 17.05 Ci./lbCbKi

горизонти. Пре· док. телефільмів '«1 на роздоріжжі., сДо·

м'єра знову свід

Гарніка

Гілояна».

17.45 Моє життя - музика. 18.35 Прем'єра мw.ьтфіЛЬМУ 18.45 19.00

трава».

Сьогодні Влада -

У

світі. Радам.

тивне

рішення:

чить

у

ЩQ

сщ;темі

Ко.лек,

ВОІІО

зна·

управлІння.

мислителя

дорова. 21.00 Час.

1

М.

Ф.

Фе·

Новини.

Молодіжна

студІя

«Гарт •.

БальнІ' танці. Виробнича гімнастика .. Шкільний екран. 8 кл, ІСТОІііЯ. Розвиток живопису на Україні в другій r'l'олови­

ні

'12.10 12.20 не

16.30 16.40

ХІХ століття. Новини.

ХУДОЖНій

J1iTO

сХолод·

TQeTbOro.

Новини.

На допомогу школі. Укра· їнська література. сПроВіс· НИК.. В Симоненко. Пере· дача 2. . Срнячне

тячих

союзних

18.00

да

18.30

коло.

художніх

Виступ

Шляхом оновлення. Н\І Львівщині.

На

Кнївській

Дн·

колективів

республ:к.

Орен·

хвилі.

Ін·

формаційний ВНПУСК. Актуальна камера. Земля моя. ОТ1!утохіміка­ тн ]І' сільському господа рст-

19.00 19.30

BL

.

20.3О Реклама. 20.45 На добраніЧ, 21.00 Час..

дітиl

.

Прожектор перебудови. Вперше на eKpasl. Ху· дожиijl фільм «Холодне лі· то п'ятдесят третього".

21.40 21.50 23.25 23.45

Новини.

.

Міжиар,одний турнір 3 художньої гімиастики на Ку·

раненько.

шнн

матн

учи·

зустріч,

Художній

Маркса.

15.00 І

Сe.llа

Абхазької АРСР. краіН'ах соціалізму.

Час.

Здрастуйте. І

Всесоюзний

краси. Бал Новини.

королеви.

з ви· дитя·

колу". БудапештсЬJtоro

жор.

Що є Істнна.? Вечірня каШ5а. Гандбол. Кубок європеЙ· ськнх чем·піонів. Чоловіки. Фінал. СКА (Мінськ) «Стяуа. (Румунія). .

18.50 20.00 20.15

Філь!!.

остання

К8НКУРС

20.50 21.00 21.40 21.55

Хроиіка Час.

22.45

Спортивиа

'наших

днів.

ЗАрастуйте, лікарюl .Щасливе дитинство •. 1\0' роткометражннй художній телефільм. ПреМ'єра.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новини. Ритмічна

ХОНКУРС

весняного феє?ивалю. РІ. ГIІ.Йдн. Концерт для трубн з о(жестром мі iSемоль ма·

аРОГРАМА 'УКРА'НСЬКОГО

9.00 9.15

ВсеСQlОзинА

фільму «По Концерти

23.40

мініатюри

Карла

Прем'єра,

18.30

фільм .

ОГn'ЯД.

драма­

ім.

краси.

лікарю!

Футбольиий

ФіЛЬМ·ВН'

теа'тру

18.00 Кінопубліцнстнка СОЮЗННХ . республік. Прем'єра док.

Вперше.

21.00 21.40 21.55 22.25

дочка-.

Саратовс ..кого

тичного

17.00 ci,!JbCbKa годииа. 18.00 Міжнародна панорама. 18.45 Недільний кінозал. Му-

19.30 сПерша . зустрІч,..

й

става

програма.

Док.

.

!(луб мандрівнйків. Показують театри кр«їнн. Ф. Абрамов .жилн собі

11.30 12.30

Сою·

льтфl.пьми сКартинки ставки., «Людина З

МолдавСь.

кої РСР. Програма Кнши, ИіВСЬКО; студії телебачен, ия. Скульптор Юрій Каиа·

іНформаційно'ПУ'

aKцellТOM..

союзних'

11.00 Держтелерадіо

ЦТ

Ранкова пошта . Клуб мандрівників.

чим

студій

респуБЛіК. «За ніllчю день іде,.. ХудожніА телефіЛьм. І і 2 серії .. Прем'ера, 10.50 Мультфільм.

ТРАВН,.

Радянському

Днтяча

•..

Фільми

Чемпіонат У перервІ

.

гІмнастика.

Європи. Жінки. Спорт Аля

- 23.05

всіх.

гімнастика.

-Глі,нки.

МультфіЛЬМ.

П ри

16.25 Сучасниця., Тележурнал. 1740 Міжнародна програма. 18:40 Фільми за участю Андрія

Миронова. сЗвичайне І і 2 серії. 21,00 Час.

Броварському

чудо".

кабінет,

Режим роботи

-

ви. Вихідний

красн.

співачки

Дайаин

ВІдлуння:

події

ПРОГРАМА

райпобуткомбінаті по

ВУЛ. 50-р~ччя ВЛКСМ, 7 працює косм,етичний

21,40 Сатира в МУЛЬТИПЛікаЦії. сЛев і 9 гієн •. 22.1 О І· Всесоюзний конкурс _ 22.55 Концерт америка НСЬКОІ Росс.

-

з

ДО

7;00

УКРА'НСЬКОГО

9.00

наш

Адміністрація.

Новини.

9.20 Ритм ічна гlмнастнка. 9.50 На хвилі дружби. Висту·

пає Північниli російський народний -хор. '. 10.20 Телефільм сНеобхlДНО 3)" стрітися».

11.00 Доброго

здоров' я.

BlrM

Нове в лікуванні

профілактиці аЛКQголізму.

Художніil;' намбурн".

телефіЛЬМ

11.30 Вперше

на

екранІ

та

УТ.

сТопі·

'

Л. Міикус.

Вистава

.

без перер­

,неділя.

космет'ичний кабінет.

ТИЖНЯ.,

21.00

Запрошуємо усіх бажаючих ві-ltвідати

ТЕЛЕБАЧЕНН,.

13.40

фільм

п'ятдесят

диржит

8.40

16.10 «Хто поїде на виставку?»

21.40 Прожектор перебудови. 21.50 2 .серія док. телефіЛЬМУ «Притча . про воскресІння». 22.40 Це було... було ... 23.00 Погляд.

9.00 9.15 10.30 11.30 11,40

Макаренко,

14.25 Новини. 1435 У світі тварин. 15.35 Симфонlчиі М.

Жінки.

Музичний хіоск. Здоров'я . СпІвають чоловічі робіт· иичі хори· і ансамблі Росії. 16.10 Прошу слова. Виступ пи· сьмениика в. КруПіна, 16.25 Об'єктив•

ООЛ~~~МQва по суті. ЯК иа·

0.15

ТЕЛЕБАЧЕННJ

ранку

кіно.

серія.

УКРА'НСЬКОГО

З

блlЦlІстична

13.20 Фотоконкурс «51 лJQ6лю тебе, жнття" . . 13.25. Екран ДРУЗІВ. Угорське

«Тімур

На заРIІДltУ, ставаАl 8.10 Концерт молодіжиого ест· радвоro ансамблlO сШул·

зуl

ЦТ

. годувати місто. 1230 Виступ ДОl3гожктелів 'Взиб 12.50 В

21'

ЦТ

8.00

г'іl!настика.

Європи.

ПРОГРАМА,

.

Частина НОВННН.

ni.

дітиl

СЬка весиі.,•. 22.50 Вечірній вІсннк. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

НОВИНН. Ритмічна riMHacTHKa. Тираж сСпортлото-.

11.00 11.30 12.30

ЗАГАЛЬноt()юзнА

11

18.45

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

10.00 Служу

ТРАВНЯ

20

сАнтон

-

На добраніч, Час.

ПРОДовжеиня концеР8, 3 вІдкриття' ХУІІ. Всесоюil'l!:ого фестивалю мистецтв сКиів·

СРСР.

.

пр.o.rРАМА

8.00 8.15 8.45 9.00

прохан·

на».

20.45 21.00 21.40

14.00 14.30 15.15

СУБОТА,

спорт·

cmeham-початкіВЦЯМ.

Вражек,

І

6.30 120 хвИЛНН. 8.35 Наш сад. 905 МультфіЛЬМ. 9'.15 Грає інструментальне тріО. . В . 9,40 Людина. ЗеМЛlI. Cf!CBIT. 10.40 Прем'єра дqK. фІЛЬМУ

ЦТ

6.30 129 хвилин. 8.35 Дітям про звірят. . 9.05 'Поради чемпіонів

команда

~азка. иа ваше

пРоГРАМА

ПРОГРАМА

його

Вечірня Повтор

ХУІІ Всесоюзного фестива. лю мистецтв сl\иївська вес·

Передача

казка.

НЕДІЛЯ,

ня. «І жартома, І всерйоз•. 21.00 Час. 21.40 Прожектriр перебудови. 21.50 Фільми студій союзних . республік. «Ііародження» . ХудожИій фІльм. І І 2 се· рії. У перерві 23.10 Но·

програ·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗ~НА

11.40. сСнвцев 15.30 Новини. 15.40 Фільм -

гімнастика . .

Ритмічна

ня.

Під зиаком ПL Частнна І.

Час.

Слава COJlДaTcЬKa. Му!,ЬТфіЛЬМ. на замов.пеи·

18.05 Телеспортарена. 18.50 Муз. телефілЬМ сВіДРОА' , ження •• 19.00 Актуальна камера. 19.35 Коицерт з відкриття

Киргизії.

17.55

16.00 17.00

14.00

.

Футбол. Кубок ПІВФІнал. У перерві

драма­

(ПНР).

15.30

ча

15.25 Док. фільми фестивалю - «Глаfність- _ «Кравець». 16.10 ТелевlSійний музичний абонемент. У cBi'tl \ імпрові. заціі. . 17.10 ... До шістиадцятн І стар­

Футбол. Кубок СРСР. Півфінал. сТорпедо» (Моск· ва) «Дннамо» (Київ). У перерві 19.15 &!погонка Миру. Передача з ЧССР.

ма. Частина 2. 21.00·Час. 21.50 Іліозіон. .Червоні дияво· лята». Художній фільм. 23.20 НеВИНИ.

17.15 про

43».

квартири· музею

жизнь" оргаи Броварского городского Коммунистическоit партии УкраинЬІ, ropoA-

районного

її

Фільм,концерт.

.м.

20.00 Вечірня 20.15 Арена.

пісні

До шістнадцяти і старШі. «Ленінградські акварелі».

21.00 21.50 22.50 23.05

Частина

ПРОГРАМА

мо!!и.

18.45

Спортивиа

!му «Притча про воскресін, ня.. Про вндатного. російсь,

Художиьо·пуб.

-

те ..

лєзнякова (фортепіано). Прем'єра док. телефіль·

програма.

Мері».

Аі'!'!!

'Скарбииця.

Кантат.а

оркестру.

.Це

оітУ.

Далеке

17.00

Арена.

. кого

хвилнн.

робота. 16.55 Новинн.

Док.

19.55

ЦТ

НОВИ/lИ. .коНцерт ансамблю і танцю .Сибір •. 16.і5 Док. телефільм. 16.25 Соціологія, людина

Пере"",·

співають

Переда·

15.30 15.45

ЗАГАЛЬНОСОЮЗ;НА пРОГРАМА ЦТ

Новини.

НО·

ТРАВНЯ

18

аиглійської

серія.

вийшла фільм.

моло·

Кіножур·

н,Овнни. Дитяча година:

10.35 10.45

Ху·

Лазо..

у нас в студії Т. KQp· чагін (віолончель) і Т. Же·

Сходннки.

9.20

на·

19.30

(Китай).

6.30 120 . хвМин. 8.35 Хокеli. Кубок ·ліги. СупеІ>: фінал. 2 і З періоди. 9.55 Істор:!! Асі Клячино~, яка

16.25

рік

2

МультфІльм.

«Біла

Творчість

8.35

У каз·

ТРАВНЯ

любила, та' не М:Ж». ХУДОЖRій

серія.

Централь· Пекіна.

Миру.

)Jіцистич~а

«Район

Ху·

3АГАЛЬНОСОЮЗlІЛ

120

б.30

ка.

Концерт. Час. .

пі8ночі».

,ПРОГРАМА

Су·

Вечірня

19.50

Новини.

ЧЕТ8Е~

2' і 3 періоди.

сопрано,

Пісні

Новини.

одним

серії.

23.35

I-ІОВ14НН.

.

иа·

«Район на Півночі.. Ху· дожній телефільм. 12 і 13

цирку

ліги.

•.

И!'·

ріК

під

Сибір.

ча

Ритм,іч.на гім.настика. 19.рО Мультфільм. .Фарук

Кубок

рік

2.

казка.

20.30

Прем'ера.

Хокей.

І

перерВі-18.00

Східний

«Сергіl!

ма.

Фільм,к<жцерт.

Вечірня

21.00 21.5()

13.25 Но,вини. 13.30 РН1мlчна гімнастика. 17.05 'Раl!Он на Півночі.. Ху· ДОЖRі\\ телефільм. 11 серія ..

;зумрад...

иа

нал.

.Петр.уш,

мова.

ПОЛОТНІ

нічного оркестру, ної консерваторії

рік

·1

.

нашнх фондів. Кон· молодіжного симфо·

19.05

СРСР.

мова.

на

звірі

У

ВННИ.

кл.

7.

в

дість>.

серії.

сСилуети

артнстів

ський..

рік

2

лена!JИС про проблеми літків Казані. 17.50 Новини.

Ілюзіон. сЧервоні дияволята.. Художніli фІльм.

17.05.«Раі!он на ПІвночі». Художній телефіЛЬ14! 12 і 13

наВ'Іання.

Про

людеА.

17.,()5

ЦТ

мова ..

і

моаа.

.

внни.

18.35 18.45 19.00

дожніli телефільм. II Новини. і3.10 «Румба, валЬС,і

ЦТ

Стравінськиli.

11.30 11.40

13.35 НQВИНИ . 13.40 Ритмічна 17:05' Ситуація ...

на­

лефіЛЬМ.

13.05

академія. Музика. 4

Виступ

Птахи

дахом.

иа},ково,попу,

кг·.

І

видатних

Іспанська

13.55

.

12.05 сРайон

природи

Бо·

пpqграма.

вчання.

програма.

11.0~ Французька

20,40 21.00 21.50

рік

сРайон на Півночі». Ху­ дожній т~ефlльм. 12 і 13 серії. У перерві 13.00 Но·

10.Р5 сПтахи • пересмішники-. Науково,популярН1lЙ фільм. 10.20 Наук . і справ великих '!'рудівник. Про В. Татище·

.11.35

Геdграф і.я.

поет

мова.

дітиl

Канта •.

11.35

Німецька

9.05

11.05 Німецька

фільму

Домашня

19.1&

І

вчання.

наУКОВО·ПОПУЛЯРНIlIі фільм. 8.35, 9.35 Фізика. 8 кл. Робо·

.,ПоверНИС'l

ПРОГРАМА

~вчання.

18.05 18.15

мова.

12.05

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

вісник.

Французька

програма.

8.00 Гімиастика. . 8.10 Навчальна 8.15 «Qбличчя

. кіно.

8.00 Гімнастика. 8.10 Навчальна 8.15 Прем'єра

12.05

Життя

11.05

Громадсько·

депутат СРСР

JI

1'1' ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

І.

мнрЬм.

23.25

«Співа·

ф\JlЬМ

Все про Вечїрніl!

'O.~.

природи.

ЖуltовськиЙ. 10.35, 11.35' Музика. 6 кл. боротьби й протесту.

рис ОліЙннк. ВечірнІ! вісник.

прилади.

лися».

20.20

10.03-

мова.

Ілюзіон. «Червоні дняво· лята». Художній фільм.

12.05

ЗІбрання

М.

20.45 На добранІч, р.ітиl 21.00 Час~ 21.50 Від першої особи. Народ·

суб·

ночЮI мої>. 17.30 Док. фільм сЗал'ишатнсь самнм собою». \S.OO Екран молоднх. Шляхами дружби. . . 18.30 Грає «Моцарт,квартет». 19.00 Актуальиа камера. 19.30 Трава і бетон, З циклу .сЧерез обставинн, що скла·

ляЬного

Усім

20.15

Фільм,концерт

9.05

Відроджеиня.

ЧеМІІlонат

•'

міста

епохи

Англіl!ська

11.05

У

Вче·

театру.

Тарасові шляхи. Переда7. «Повериени,,". Для дітеli. Канал сд., Село І ЛЮДН. .

13.10

фІльм

субтитрамн.

19.55 20.10 21.00 21.40 2. 23.40

політична

Оптичні

О"орона

.Врубель

кл.

Художній

Велогонка з ЧССР .

Доброго вам здоров'я. ЯК попередити спадкові за.· )(вОрювання. 11.35 Новини. 16.30 Новини. 16.40 Дnя дітей. Веселка.

8.35, 9.35

народному

6

концерт

фільм

•. ·

.

ні

науково,попу-

Біологія.

вчання.

радіо.

в

.Історія.

сПарк..

КраКІВСЬКОГО

Г. Рождественський пред· ставляє... СимфоНічиа музи· . ха радянських композиторiJt. 13.00 Новини. '

Прем'єра док. телефільму «Діагноз". 13.15 МультфІльми. 13.55 Музичиий Новосибірськ. 14.25 Держтелерадіо Киргизь· кої РСР. Програма . телеба·

12.15

.

сЧужі

.ЖИВІІ.J\(·..

і"

Електроніка

10.35, 11.3&

з

Фізнка.

навчання.

. 9.05' Іспанська 10.05

ПТУ.

става

12.15

Гімнастика. Сільська roДИН8.

11.00

Інфор.

програма.

О. Фр~Д~. «Помста,., Ви­

ти'lног.о

цт

10.15 Прогрес. IНформаЦlя•. 1Рек, лама. '.

рік

за·

1\,05

17.10

телебачення

навчання.

мова.

світі.

10.з6 ШкіJlьниli Фізика.

творів

Англіliська

10.05 Учням

програма.

фільму

Києві •.. 8.35, 9.35

СТРУНІІ серця. Концерт. На кнївськіl! хвилі. Ін· формаЦі!lниli випуск. 19.00 Актуальна камера. 19.30 Оперативннl! пост АК. 19.40 Концерт хору УкраїНСЬ·

УКРА'НСЬКОГО

Новини. Художній

ДН'!'Ь

лярного

18.00 18.30

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТИ'!'рами

.Дитя­

.

єтта».

9.05

господарстві.

8'.00 Гімнастика. 8.10 Навчальна 8.15 Прем'єра

і ДЖУЛl>'

'

у

ПРОГРАМА

9.00 '9.20

Прокоф'єв. .Ромео

телеба·

ПРОГРАМА цТ

Ук·

трав.НІ».

КОГО

8.35, 9.35

вранці.

маціliно,музична

10.45

Повтор Н8 ваше IIJIOхj{И, ия. НайБІльший музей свl· ТУ. .)1увр. 8 І 9 серlі.

Науково. популярний фІльм, Музика. 6 кл. С.

3 иа

.

чення.

література. «Про­ В. СИМQненко. Пе.

Мусоргськи!l.

у

Українського

8.00 8.15 9.15

неділю

9.45 '11

НІ

телеба­

.. ПРОГРАМА

8.10 Навчальна програма. 8.15 «Томмазо • Кампанелла •.

JI ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА школі.

AOI!OMory

М.

турнІр

гімнастикн

'гlмнас"Икн

УкраїнсьКОГО

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗИА

Гімнастика.

8.00'

вісник.

Міжнародний

чення

ПРОГРАМА' ЦТ

об'єктнв. Пре· телефіJlЬМУ сПо·

зиЧковий денЬ». 22.20 Авторський Т. Хрєнннкова.

2.3.20

Відряджен·

Куоок

фільм.

.Вперше. 21.00 Час. 21.50 Актуальний м'ера

люди.

ча». ВОJ<альниЙ ",ИКЛ. 17'.30 .док, тел~фіЛЬМ сЧотири.

18.45 Сьогодні у СВІТІ. 19.00 Жнве лісова казка. . 19.25 «Історія Асі Клячіної, яка міЖ",..

На

ДНІ

Інформація.

і

Вечірні'lі

Кубок

листом.

Новини.

'17.10

лама.

любнла,

за

художньої

телеба·

JI ЗАГАЛЬН()СОЮЗНА

На добраніч, діти! Чае,. Молодіжна студія сГарт•.

художньої

Новини.

редача 'І.

Умарзакову.

18.00

Село

раїнська вісннк-.

А.

16. і-О концерт фольклорної . групи провінці'j Шансі (КНР). 16.45 МультфіЛЬМ. 17.05 НовІІни.

20,45 21.00 21.50 23.05 23.35

УКРА'НСЬКОГО

Мультипанорама.

ня

"країиськ()rо

чення.

на··.

Новнни.

10.55 16.30 16,40

бок

rлазу·

Концерт жіночого во· кального ансамблю сЧарів,

світІ.

ТЕЛЕБАЧЕНН,.

11.10

Іллі

20.20

Художньо.пуб­ програма.

Сьогодні

23.05

творів

ИQва.

ліцистнчна

ЦТ

6.30 120 хвилии. 8.35 Балет С. Прокоф'єва еРо·

ТНСТКУ

вl«:тавці

i9.~0 nісня·89.

ТРА8Н,.

16

сДон \(іхот" .

Донецького

театру

опери та балету. 15.55 Спадщина. СП'р8ва вагн наДЗВJIчаЙної. (Про Цент· ральну наукову бібліотеку АН УРСР).

16.55

Художніl!

молодІї •.

18.10

Жнве

фіЛЬМ

слово.

ТопонімІя

Шевченківських

Скарби Невідомий

18.45

ливська

19.00 19.30 19.40

сЛіта

камера.

по~т

АК

КQлектнви

Ровенської

об·

ласті ... 20.45 На добраНіЧ, дІти! 21.00 Час. 21.40 Свято літератури· та ми­ CTeliTBa св сім'ї ВОЛЬИій,

иовій.,

присвячеие

від

Г.

МЕРЕЖІ

ПОЛИВ

ПРИСАДИБНИХ ДІ­

МІСЬКР' ВОДОПРОВІДНОІ

КАТЕГОРИЧНО

ЗВ:. порушення цього рішення

ЗАБОРОНЕНО. абоненти

при­

ватних будинків будуть притягуватися до ад­

міністративноТ відповідальності і відключені від міської водопровідної мережі.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

хоругва».

Оперативниli

чю

16.02.1988 р. ЛЯНОК 13

місць.

Телетурнір сСОЮlчні кларнети.. Самодіяльиі худож·

Т.

всіх абонентів приватних будинків, що У віА­ пов~дності З рІшенням міськвиконкому .м.44 вlА

музеїв Українн. художннх. «Мнс·

J\ктуальиа

ні

Виробничне. управління водопровідно-кана­ лізаціА1іОГО господарства ,доводить до відома.

дня

Шевченка.

Колектив БроварськOI'G. дослідного заводу обладиання «ФіІкел» виCJЮВЯюе щире співчуття працівнику Кутовому Івану Андрійовичу з приводу смерті його матерІ.

Адмінlстраціll

і

весь

колектив

Броварського д<>l\у

ви·

c;.nовлюють щире співчуття економісту пQ фіиаНСОВій ро. боті ВОДОП'ЯНОВІРІ. Тетяні ПанnівНі з ПРИВQДУ смерті Ії матерІ.

175·рlч-

народження

ВІдеорепор­

таж.

23.10

ВеЧірНій вісннк. 23.~0 Міжнародниjl турнір

3

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО~ І

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, 8УЛ. Київська, 154. Телефоин: реА8хтора 4-'03·78; ,аступника редактора, вlддІIlУ партlАиого ЖИnll - 4-04-81; вІдповlда.llЬИОГО секретар., Вlд... ln.у сІльського господарства 4-23·26; 8lд... lлу промнсловостl І 'соцlаll'ьних питвиь 4-02-92; вІддІІІ)' /lистlв І масовоТ роботи -< 4-0.4'81;. вlддln.у ра ... lО­ lиФоrмаці1 5-13191. КИЇl\СЬКОFО' обласного упра~лінн,:! у справах видавництв, поліграфії і киижкової Адреса ·друкаРНI: I(ИI8СЬ1<а об.nасть, М. Бровари,. вул. І\иївська, 1$"

'\'оргlвл1,

Індекс

61285.

Друк

офсетннЙ.

Обсяг

ховаllиli

аркуш.

Тираж

І

примірники.

.

Замовлення

Nt

28~I.

Дру.• 16.304

#78 1989  
#78 1989  
Advertisement