Page 1

Газета

Внходнть

17 квітня 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

NQ 77 (9894)

Субс:>ТСІІ,

..

з

>І<С>ІВТ ... Я

рс:>к:у

2007

участі керівників центральних органів виконавчої влади у прямій телефонній лінії Кабінету Міністрів (жовтень 2007 р.)

ЗаАзвоняmь Азвонu

Сторчак Сергій Олександрович

IJ

UАемо на храм

Попов Георгій Дмитрович Голова Державного КО\Іітсту у справах

У неділю православні відзначають одне зі своїх найулюбленіших, найвеличніших свят - Покрову Пресвятої Богородиці. У багатьох церквах цього дня будуть храмувати, адже багато з них споруджено на честь Божої Матері, з великої любові і пошани до неї. Історія Православ'я засвідчує приклади диво­

вижного явлення світлого образу Матері Божої, який охороняв народ у хвилини скрути, зміцнював його у вірі й надії. Під їі святим омофором перебувають і віруючі з броварської парафії Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП. Завтра у цій церкві- храмове свято. Уперше служ­ бу відправлятимуть у новому храмі, де два тижні то­ му Святійший патріарх Філарет освятив і було вста­ новлено хрести. Настоятель протоієрей Михайло Лесюк розповідає, шо завдяки підтримці багатьох доброчинців уже завершено усі основні роботи все­ редині і зовні будівлі храму. Триватимуть роботи із впорядкування його території. Навколо храму буде викладено бруківку- 7-метрову доріжку, щоб віру­ ючі могли здійснювати хресні ходи навколо храму під час величних свят. Буде облаштовано головні ворота, адже центральний вхід на церковне подвір'я буде з боку парку Перемоги. Якщо підведуть газ опоряджувальні роботи можна буде продовжувати взимку, а бригада художників зможе священ­ нодіяти над розписами храму та його іконостасом. За словами отця Михайла, з 2004 року, відколи він очолив парафію, все більше і більше парафіян знаходять дорогу до цього храму, і нині їх число зросло до двох тисяч. У дні великих свят піднести молитву до Бога сюди приходить уже до 5-7 тисяч прихожан. Все більше і більше подружніх пар різно-

16 жовтня

-

Голова Державного ко..мітсту з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

19 жовтня

юТціональностей тарслігііі

Кощинець Василь Васильович

-

23

виконання покарань

Шнипко Олександр Сергійович

26 жовтня

-

Голова Державного КО\!ітету з питань

технічного регулювання лі споживчої політики Тітенко Сергій Михайлович

ЗО жовтня

-

Голова Національної ко:-.~ісії регулювання електроенергетики го віку стають тут під вінець, а ~1аленькі (а часом і дорослі) наші земляки проходять таїнелю хрешсн­

Примітка: пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів (тел.

ня.

Загалом на Броваршині - три храми Киїl.!ського патріархату: окрім броварської Свято-Покровської церкви, у Красипівці діє Свято-Михайлівська, у Літках- Свято-Покровська, а в Літочках нсшодав­ но було закладено наріжний ка:vrінь ~rаіібутнього храму Успіння Божої Матері. Слово- отцю Михайлу Лесюку:

брифінг для представників засобів масової інформації проводяться ;д,пт,со·н, вул. Інститутська,

14.00до

rPOMAДSIH

-Дорогі браття і сестрИ'

святковому богослужінні, адже наша парафія Покрови Божої Матері. Почнеться служба о 9-ій го­

дині водахресним богослужінням. Будс~ю ОСІ3Я'ІУ­ вати воду, а потім, о 9.30 розпочнеться Божественна літургія. Запрошуємо'

поверх, кі.м. М!

15 жовтня І 11

І

з

14.00,

і

2007року

Ще Ппократ сказав, що хворо-·

думку про те, що медицина май­

бутнього

-

це медицина профі­

лактична.

Сьогодні Броварська санітар­ но-епідеміологічна станція - це чітко структурована державна служба, яка повинна відслідкову­ вати негативні фактори зовніш­ нього середовища, що впливають

на здоров'я, прогнозувати епідси­ туацію, вживати заходів щодо по­ передження інфекційних спа­ лахів, отруєнь, професійних захворювань, радіаційних ура­ жень. Фахівцями-гігієністами та епідеміологами щорічно прово­ диться більше 5 тисяч перевірок об'єктів різних форм власності, більше 20 тисяч лабораторних та інструментальних

досліджень,

понад З тисяч санітарно-гігіє­ нічних експертиз проектів розмі­ щення об'єктів землекористуван­ ня і будівництва. За матеріалами перевірок, результатами лабора­ торних досліджень надаються вис­ новки, рекомендації, приписи. Фахівці СЕС беруть участь у розробці і виконанні багатьох міських· і районних програм, що торкаються здоров'я людей. Це, зокрема, "Програма імуноп­ рофілактики населення", "Прог­ рама боротьби з туберкульозом", "Програма попередженні ВІЛ­ інфекції", "Програма розвитку во­ допровідно-каналізаційного гос­ подарства", "Питна вода" та ін. Сьогодні в Броварській СЕС працює 28 лікарів, 48 фахівців з середньою медичною освітою. Про їх високу кваліфікацію свід­ чить відсоток атестованих на ви­ щу кваліфікаційну категорію,

який становить 72%. Сім лабора­ торій СЕС успішно пройшли атестацію і акредитацію в системі Держстандарту на право прове­ дення вимірювань з показників безпеки. Сьогодні наша лабора­ торна база - одна з найпо­ тужніших в області. Щорічно ла­ бораторіями проводиться понад І ОО тисяч бактеріологічних дослід­ жень, більше 20 тисяч санітарно­ хімічних лабораторних та інстру­ ментальних досліджень та 5 тисяч радіологічних вимірів. Здійснення державного санітар­ ного нагляду, організація проти­ епідемічних заходів у осередках інфекційних захворювань дозво­ лила тримати під контролем спідситуацію в місті і районі, за­ побігти поширенню багатьох інфекційних хвороб, масових спалахів та отруєнь. Про ефек­ тивність протиепідемічного наг­ ляду свідчить відсутність впро­ довж багатьох років масових спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь, випадків диф­ терії, поліомієліту. Зведена до по­ одиноких випадків захворю­ ваність на дитячі інфекції. Спостерігається стійке зниження вірусних гепатитів, дизентерії. Разом з тим тривожить спідси­ туація з туберкульозу. Ця інфек­ ція має соціальне коріння, і на жаль, не спостерігається знижен­ ня активності епідпроцссу. Зріс рівень смертності від туберкульо­ зу, залишається високим відсоток хворих, виявлених занадто пізно.

Особливо невтішний цей показ­ ник по .селах. Саме тому зростає відповідальність служби держав­ ного

санітарного

нагляду

за

здійсненням тих профілактичних заходів, які лежать в компетенції СЕС.

Усвідомлюю'ІИ, що від санітар­ но-епідемічного благополуччя за­ лежить національна безпека країни, лікарі-гігієністи беруть на себе всю повноту відповідаль­ ності за безпечність для здоров'я людей, умов їх життєдіяльності, зокрема питної води, повітря, продуктів харчування, умов праці, навчання тошо. Останніми роками значно збільшилось число об'єктів, що знаходяться на контролі у всіх підрозділах СЕС. Відкриття нових підприємств і установ різних форм власності ВИ\!агає перебу­ дови роботи відділень СЕС. Особ­ ливої уваги потребують вироб­ ничі цехи і промислові підпри­ ємства, оскільки власники, маю­

по вул. Красовського,

І

3~Я30К 17 жовтня 2007 року з 10 ДО 11 години

і!

гімназії ім. Олійника

3

гігієнічними нормами, не дбаючи

завідуючий

про освітленість, норму робочого

П.О. Власюк, завідуюча баклабо­ раторією Л. Б. Сердечна, завідую­ чий кабінстом саносвіти О.М. Литвиненко. Завжди старанні і сумлінні в ро­ боті, ініціативні, справжні фахівці своєї справи - помічники лікаря М.М. Мазур, Т.В. Єфремова, М.М. Опалинська, Т.Г. Руденко,

основною

мстою

отримання

часу, побутові умови. В торгівлі, громадському харчуванні вияв­ ляємо факти реалізації продо­ вольчих товарів з вичерпаним терміном реалізації, а іноді і без документів, що підтверджують якість продукту. Щорічно притягуємодо адмін­

відповідальності близько 500 по­ рушників санітарного законодав­ ства. Постановою головного державного санітарного лікаря щорічно призупиняється робота до \ОО об'єктів. Вилучається з ре­ алізації до 500 кг недобронкі.сних харчових продуктів. Роботу фахівців будуємо з вра­ хуванням спідситуації комплекс­ но: з іншими відділення:-.~и і лабо­ раторіями, за необхідності спільно з ветеринарною, еко­ логічною службами, прокурату­ рою, службами райдержадмі-

сангіглабораторією

Є.І. Касперович, лаборант Н.М. Коuальчук і багато-багато інших. У переддень професійного свя­ та ХО'ІУ побажати всім жителям ~1іста і району міцного здоров'я, а всі~1 моїм колегам-працівникам санітарно-епідеміологічної стан­ ції низький уклін за вашу са­ мовіддану працю, вірність обо­ в'язку, щирі побажання міцного здоров'я, благополуччя вашим ро­ динам, довголіття, щастя і добра. Віталій ПРОКОПЕНКО, ГОЛОВНИЙ лікар Броварської райсанепідстанції,

І І

з жителями міста заступник міського голови

міського голови

прибутку, намагаються викорис­ тати кожен метр площі, нехтуючи

І

телефонний зв'язок!і

АНДРЄЄВ ВАСИЛЬ І

ВОЛОДИМИР

ністрації та міськвиконкому. Систематично проводиться ро­ бота з навчання лікарів лікуваль­ но-профілактичних закладів, медсестер шкіл та дошкільних закладів. Лікарі СЕС часто висту­ пають в засобах масової інфор­ \!ацїі. "Золотий" фонд служби - це лікарі і їх помічники, фахівці з се­ редньою медичною освітою. Ма­ ють великий стаж роботи, знані в місті і районі, користуються зас­ луженим авторитетом у колег і населення завідуюча відділення\! гігієни харчування, заслужений лікар України О.Г. Строй, завіду­ юча санітарно-гігієнічним від­ ділом В.С. Товстоног, завідую'Іа відділенням гігієни дітей та підлітків Л.П. Муніна, завідую­ чий відділенням гігієни праці М.С.Голіков, завідуючий відді­

І

буде проводити прямий

·

б~де проводити виїзний прином громадян заступник

ленням комунальної гігієни І.Я Сергієнко. Творчо і професійно ставляться до службових обов'яз­ ків завідуюча спідвідділом О . А Левченко, лікар-епідеміолог В.Д. Сич, лікар-гігієніст О.М. Гумен,

чи

-

ГПі»sіминііІї!Фон-иий-1 і

16 до 18 години в приміщенні

l ВОЛОДИМИРОВИЧ РУДЕНКО.

На ІІРІІ ВІІІОrО 3ДОРОВ'R

206).

пряма телефоюtа лінія

16.00.

Гвііїіний-ііРИиомl

Свято Покрови Божої Матері цього року припало на недільний день, і я запрошую вас взяти участь у

7 (другий

проведення: брифінг- з ІЗ.40 до

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

11

за телефоном:

no

бу легше попередити, ніж виліку­ вати. Славетний М.І.Пирогов ще півтора століття тому висловив

жовтня

Голова Державною департаменту з питань

5-32-47.

•АІОН

500-й читач Саме стільки читачів стало у нашій сільській бібліотеці. Вона розташована у Будинку культу­ ри, який після грунтовного ре­ монту,

персжив

свое

друге

на­

родження.

Книжковий нараховує

до

фонд бібліотеки І

S

тисяч

різних

книг. Одержус\!о і '!И\!ало жур­ налів. Серед них - "Малятко", "Яблунька", "Барвінок" (для ма­ лечі), "Однокласник" - для підлітків, та журнали "Дніпро" і "Дивослово" (для вчителів). Чи­ мало літературної класики, є довідкова література.

до

Молодь активно хошпь до нас 7-8 класів, потім вона почи­

нає

а

захоплювапн:я дискотекою,

натомість

студенти,

приходять до

нас

старшокласники,

пенсіонери та ті, хто працює на якихосьохоронних роботах, де є можливість почитати. Тут же, у Будинку культури, діє комп'ютерний зал. За 3 гривні ви можете впродовж го­ дини паблукати у "всесвітній па­

вутині". Студентство шукає в Інтернеті матеріали для рефе­ ратів, інші - різно:-.~анітну інфор­ мацію. А ще прикметною особ­ ливістю нашого Будинку культу­ ри є гуртки для молоді - авіамо­ делювання, танцювальний, а для жінок старшого віку - працює ансамбль "Молодичсньки". Великою мірою усе це відро­ дилося

старанням

нашого

сільського голови і \1ецената Л.А. Пінчук, яка шукає спон­ сорів для підтримання нашого "вогника культури". Радіє серце, коли бачиш, як йдуть до нас і мо­ лоді, і старші віком, і зовсім літні

люди. Їм у нас цікаво, а нам приємно, що люди цінують нашу працю.

Любов СЛІПКО, завідуюча Літкінською сільською бібліотекою.

1

J


2

Субота,

жовтня

2007

--ПОВЕ ЖИТТЯ--------

року

ьо. годні, як ніколи, гостро стоїть питання аварійності на автош­ Qляхах нашої держави. Страш11і звістки з автомагістралей України останнім часом нагадують фронтові повідомлення. Статистика стверджує, що протягом останніх років під колесами навіжених авто за­ гинуло чи серйозно травмувалось набагато більше наших співвітчизників, ніж тих, котрі загинули під час воєнної кампанії в Афганістані за 10 років. За кожним з цих випадків стоїть трагічна доля сімей, набирає обертів інвалідизація працездатного населення. І Броварщипа тут не ви­

вила пристойності та nопелінки в громадських місцях, забувши, шо дорога, переnовнена автомобілями,- це теж "громадське місце". Знизити аварійність на автошляхах нашого регіону - це одне з

няток.

Мало не щодня ми стаємо свідками дорожньо-транспортних пригод, які трапляються на вулицях міста чи району, у пам 'ять про них букети червоних квітів з 'являються на узбіччях доріг, перехрестях, пішохідних переходах. Ці пробле.ми хвилюють не лише громадськість, а в першу чергу, безпосе­ редньо співробітників правоохоронних органів. Тож природно було дізна­ тись про стан аварійності в Броварах та за їх межами, які профілак­ тичні заходи вживаються, щоб запобігти травмуванню мешканців Броварщипи під час дорожнього руху. З цією мстою днями я відвідала відділ Державної автомобільної інспекціі з обслуговування Бро­ варського району при уnравлінні

ДАІ ГУ МВС України в Київській області, який броварчанам та жи­ телям сіл і селищ району раніше був більш відомий як 4-й міськ­

районний відділ ДАІ УДАІ ГУ МВС України в Київській області. Начальник відділу підполковник міліції Олекс<Індр Миколайович Глад'ІУК nояснив, що це - резуль­ тат структурних змін, які nрово­ дить Міністерство внутрішніх справ по всій Україні в цілому. Ui зміни nокликані покращити ситу­ ацію в країні стосовно аварійності на дорогах. Перш за все, відновле­ но дорожньо-патрульну службу. Зараз 22 інсnектори ДПС обслуго­ вують місто і район. Протягом до­ би працює 5 патрулів, з них З вдень, 2 - вночі. Якщо сюди іще додати патрулі, які постійно вис­

тавляють Шоста рота ДПС ДАІ ГУ МВС України в Київській області, що в Калинівці, та міський відділ міліції, то в системі єдиної дисло­ кацїі все це спрацьовує результа­

тивно. Шоденно інспектори ДПС

основних завдань, яке повиннІ ви-

паважне ставлення до

конувати

личного руху.

співробітники

відділу

ДАІ з обслуговування Броварського району. Зрозуміло, це не просто, оскільки кількість машин лише зростає, пропускна спроможність наших доріг nадає. Слабка законодавча база теж не сприяє nоліпшенню ситунllїі: мізерні штрафи не лякають водіїв. Якщо раніше власники авто боялися втратити посвідчення водія чи номерні знаки, то сьогодні лише складаються nротоколи, які не дуже лякають порушників. Олександр Гладчук розnовів, шо рсобовий склад дорожньо-пат-

фіксують до 100 порушень, виявля ють до 10 водіїв, котрі перебувають за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Ui горе-водії після оформлення докумснтаllїі та судавих рішень nозбавляються права керувати транспортним засобом. Взагалі ж статистика з аварійності по Броварщині досить невтішна: якшо в 2006 polli трапилось ІЗЗ дорожньо-трансnортні пригоди, під час яких 20 чоловік загинуло і 150 травчувалось, то в 2007 році - вже зафіксовано 249 ДТП, внаслідок яких пішла з життя 21 особа та травмовано 292, тобто ріст аварійності зріс на 187,2%. Що спрИ'Іиняє дорожньо-транспортні пригоди'І Учасники доражнього руху часто-густо порушують правила дорожнього руху: швидкісний рсжю1, проїзд на пе-

рульної служби nрацює в основному в місllЯХ концснтраllїі ДТП. Сnівробітники відділу постійно проводять аналіз nригод, :-о.tають карту-схе:-..tу, де і визначають проблечні зони. Н<Іnриклад, у Броварах nроблсмню.т с персхрсстя вулиць Київської- Г<Ігаріна, Київської - Пушкіна, ділянка бульвару Незалежності від будивку N2 7 по N2ІЗ та інші. Також до складу відділу входить група розшуку, що мас спр<Іву з

рехрсстях

вулиць, персїзд<Іх, Н<І пішохідних переходах. Вражає брутальна поведінка водіїв, досить

ви краденим автотранспорто\І чи трансnортом, що зник з місця nригоди, група дізнання, яка зай-

часто власників дорогих авто, котрі nривносять елемент кастовості в процес перссування по neреповнених трасах. На жаль, ба гато людей, сівши за кермо, забувають про елементарні пра-

маєтьсн розслідуванням ДТП. Інженерна служба обстежує стан доріг та дорожніх знаків, технічна -проводить технічні огляди транспортнихзасобів.Служб<Іадміністратинної пр<Іктики складає прото-

жовтня в Броварах за адресою вул. Олімпійська, 8. Під час дощу близько 20 години вечора було тяжко травмовано пішохода. Водій з місця ДТП зник, і сьогодні ні марка автомобіля, ні його колір і номерні знаки не відомі. Вся надія - на свідків, котрих просять звернутись до співробітників відділу ДАІ з обслуговування Бро­ варського району і надати вкраіі потрібну інформаuію. НагадаЄМО, ЩО З 2 ПО 2З ЖОВТІНІ на Броварщині, як і на Київшині в

коли для подальшої передачі до судових органів. Важливу функцію виконує профілактичне відділення. Інспектор з профілактики співпрацює з освітніми закладами, прищеплюючи молоді правил

ву­

Щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, то в 2007 році таких випадків зафіксован о 44, з них- 15 вдалося розкрити. До речі, жодна з викрадених машин не була обладнана протиугінними засобами. Якщо в місті досить часто зникають авто в місцях великого скупчення транспортних засобів, наприклад, в районі базарів, великих магазинів, поліклінік та ін., то в сільській місцевості люди іноді залишають своїх "сталевих коней" біля помешкань незачинсними, чим користуються крадії. Статистичні дані вказують, що, як правило, вдень машини викрадають з 14 до 16 години, а вночі у злодіїв актинність зростає з О до 6 години ранку. Невідомо чому викрадення здебільшого відбуваються у середу, четвер, суботу. Найулюбленіші марки автомобілів у крадіїв- ВАЗ, ДЕУ "Ланос", Фіат-"Дукато" та інші. Старший інспектор з розшуку Станіслав Заєць доповнив, шо се-

цілому,

проходить операuія nід назвою "Чисте nовітря", яка дасть змогу виявити авто\юбілі, вих­ лопні гази яких мають великий вміст вуглецю (СО). Спеці<L%ні виїзні пости оглядають авто, у ви­ падках перевищення вмісту вуглс­ цю власникам автомобілів заборо­ нясться експлуатувати свої транс­ портні засоби. Також Олександр Гладчук пові­ домив, що їх відділ вийшов з про­ позицією до міського голови сто­ совно створення комплексної схеми організації дорожнього ру­ ху. Міська рада відповідним рішенням підтримала ініціативу і зараз триває робота з відповідни­ ми службами, науковими інститу­ тами стосовної і-і реалізації. "Шануйте себе і тих, хто порнд, будьте толерантними і nоміркова­ ними під час дорожнього руху", такими були побажання cniвjjl робітників відділу ДАІ з обслуго .. вування Броварського району при УДАІ ГУ МВС України в Київ­ ській області. Дуже хочеться, щоб це стало реальністю.

ред пригод останнього часу є неза-

конне заволодіння транспортними засобами, які траnилися в Рудні та Калиті. Тож в розшуку зараз знаходиться "Тойота Ланд Крузср" з номерним знаком АІ 0050 АМ та "ВАЗ 21-01 З" з номернимзнакомАІ7-42ЧН. Трагічний випадок трапився 7

Лариса ШАПКА.

~~~~~~~~~~~~

ПОНЕДІЛОК

1.5

ЖОВПtЯ УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно'" 06.00 Ранкова молитва

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 06.40, 07.20, 06.55 Глобус 07.55, 08.40

08.1 О Спорт 08.15 Погода УкраІни Православний

календар

07.10 Ера бізнесу 07.ЗО Ера здоров'я 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.10 Погода 09.20 "Наркотики й мозок" 10.20 Цивілізація на ім'я "Україна

10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11 оо. 1З.ОО, 15.00, 19 оо. 21.00 Новини 11.10, 1З.10, 15.15, 21.50

20.15Т/с "Кадети- З"

15.20 Індиго 16. 15 Український

21.10 "Сонька- Золота 22.20 Tjc "Рим - 1"

тиждень

моди. Щоденник Лілія Пустовіт" 17.20 "Мустанги і люди" 18.20 Український вимір 19.20, 21.ЗО Діловий світ 19.ЗО Український тиждень моди. Щоденник 20.00 "Пологове відцілення" 21.45 Світ спорту 21.55 "ОДин за всіх" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

14.00 Х/ф "Римується злю-

1+1 06.00, 07.ЗО "Сніданок з 1+1" 07.00 "Чудеса на віражах" 09.15 Tjc "Кадети- З" 1О. 15 "Серцю не накажеш" 11.20 "Караоке на майдані" 12.15 "Шанс" 14.00 "Хто едомі господар?" 14.ЗО, 19.ЗО "ТСН"

ВІВТОРОК 16 жовтнЯ

14.05 "Спотикач - 2" 15.20 Індиго 16.15 Український тиждень

ра·Іно1"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини

06.З5, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.55, 08.20 Православний календар

07.10 Ера бізнесу 07.35 БудІвельний майданчик 07.45 Дай лапу' 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09. 1О Погода 09.20 "Мустанги і люди" 10.20 Кіно.uа 10 55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.10, 15.15, 21.55 Погода 11.15 Жипя триває 12.20, 15.45 Дjс "Собаки від А до Я"

1З. 1О "Один за всіх"

СЕРЕДА:

.....·

1т ЖовтнЯ УТ·1

06.00

"Доброго

моди. Щоденник 16.50 Дjф "Модні історіі. Ірина Каравай" 17.20 "Пологове вщцілення"

18.20

Український вимір.

Точка зору 19.З5, 21.ЗО Діловий світ 19.45, 21.45 Світ спорту 19.55 "Пологове відцілення"

19.20

22.00 "Світське жипя" 22.20 Український тиждень моди. Щоденник 22.55 Трійка, Кено

2З.ОО Підсумки

1+1 06.00, 07.ЗО "Сніданок з 1+1" 07.00 М/Ф "Гаррі та Гендерсони

09.15 1О. 20 11.25 12.25

Т/с "Кадети-З" "Серцю не накажеш"

"Не родись вродлива" "Янгол-охоронець" 1З.25 Сонька- Золота ручка" 14 ЗО, 19.ЗО "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.15 "Всі жінки - відьми"

16.05 "Сімейні справи" 06.55 Глобус Украіни 07.1 О Ера бізнесу 07.55, 08.20 Православний календар

ранку, Ук­

раїно' Країна оп-Ііпе.

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07 ОО, 08.00 Новини 06.З5, 07.15, 08.10 Спорт

06.40, 07.20, 08 15 Погода

ІНТЕР Профілактика

14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.15 "Всі жінки - відьми''

УТ-1

ручка"

16.50 Дjф "Модні історіі.

Погода 11.15 Жипя триває 12.20, 15.45 Дjс "Собаки

06.00 "Доброго ранку, Ук­

16.05 "Сімейні справи" 17.20 "Янгол-охоронець" 18.20 "Серцю не накажеш"

від А до Я" 1З.20 Наша пісня 14.05 Кордон 14.25 Служба розшуку дітей

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.10 Погода 09.20 Дjф "Дега і танець" 10.25 "Світське жипя" 10.45 Служба розшуку дітей 10.55, 12.55, 14.55 Ситуація 11.00, 1з.оо. 15.00, 21.00

бов'ю".

15.45 Х/ф "40". 17.25 Новини 17.40 "Жди меня" 18.55 Т jc "Багата і 20.00 "Подробиці".

кохана".

20.ЗО Т(с "Тетянин день". 21.ЗО Tjc "ВІКінг". 22.З5 Дjф "Відnустка. Кви­ ток в один юнець". ІСТV 05.45 Служба розшуку дітей 05 50 Факти тижня 06.15. 07.50 Ділові факти

Каламбур Х/ф "МаТ'< пойнт". Останній комік. Факти. День Tjc "Богиня прайм­ тайму". 14.00 Х/ф "Народжений захищати" 16.00 Галілео 16.ЗО, 20.20 Т/с "Опери". 17.З5 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів''. 18.45 Факти. Вечір 19.20 Т/с "Бальзаківський вік". 21.25 Х/ф "Вбивця, який плаче" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07 ОО, 08 ОО, 18.00, 22.00 Вікна-Новини 07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 "Павутина.Торгова мафія"

08.05 09.10 11.50 12.45 13.00

06.20, 0800, 0900, 19.15

08.15 Х;ф "Йшов четвертий

Погода 06.ЗО, 08.З5 ЗОО сек.ігод 06.З5 М/с "Місто ледарів". 07.00 Т/с "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт

рік ~ійни" 10.45 ХІф "Кар'єра

17.20 "Янгол-охоронець" 18.20 "Серцю не накажеш" 20.15 "Кадети-З" 21.1 О "Сонька - Золота ручка" 22.15 Т/с "Рим- 1"

06.25, 08.35 300 секjгод 06 ЗО М/с "Місто ледарів". 07.00 Tjc "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09 05, 17.З5 Т/с "Вулиці

ІНТЕР Об ОО, 07 ОО, 08 ОО, 12 ОО,

17.35

ром

08.50, 16.30 Tjc "Кріт-2". 09.55, 20.ЗО Т/с "Тетянин день".

10.55, 18.55 Tjc "Багата і кохана" 12.10, 21.ЗО

Tjc "Вікінг". 1З.10 Дjф "Відпустка. Кви­ ток в один кінець". ·-14.20 "Любов як любов". 15.ЗО "Знак якості".

17.50 "Ключовий момент". 20.00 "Подробиці". 22.З5 Дjф "Краса вимагає жертв

ІСТV 06.00, ОЗ.ОО Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08 ОО, 09.00, 19.15 Погода Новини

11.10, 15.15, 21.55 Погода 11.15 Жипя триває 12.20, 15.20 Дjс "Собаки

дорослі" 1З.55 "Таємне

життя

10.15,

14.05

Т/с

вець за старовиною". 11.15, 16.05 Галілео 11.50 Т/с "Втеча з в'язниці".

12.45

Факти. День

1З.ОО Tjc "Богиня тайму".

прайм­

15.05,

"Баль-

19.20 Tjc

заківський вік".

1З.15 В ГОСТ~Х у Д. Гордона 14.05 Здорово 15.50 Укрзінський тиждень моди. Щоденник

історіІ.

Ганна Бабенко 16.45 "Пологове відцілення"

06.ЗО Мультфільми

06.40, 07.40, 08.40, 22.45

НОВИЙ КАНАЛ

07.20 07.50 09.00 09.40 11.00 12.00 12.50 13.00 15.00 16.00 17.00 17.15 17.25

помога"

контроль

1З.З5

08.25,

М/с

"Злюки

бобри" 09.00 Tjc "Лепрекони" 10.00 "Солдати навиворіт" Х/ф "Цунамі. Удар із глибини-2"

11.05

1З.ЗО, 19.00 Репортер 14.25 т;с "Зак І Коді" 15.25 Круті тачки 15.55 Tjc "Таємниці Смол­ лвилю-З" 16.50 Х/Ф "Діти шпигунів-2" 19.15 Спортрепортер "Особисті

11.40

історії.

Кривавий цирк"

12.40 "За вікнами" 1З.40 "Сам собі режисер"

14.50 "УлюбленІ мультфільми· 17.00 -у пошуках пригод" 18.00 Вікна-Новини "Звана вечеря"

"Правила жипя. Ре­

цепт від знахаря" 20 25 "Російські сенсаціі. Ліки останньої надіі" 21.30 "Кулагін та nартнери" "Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ 05.40 Т jc "Прискорена до· помога"

16.З5, 20.20 Tjc "Опери" 18.45 Факти. Вечір 21.25 Х/Ф "По сліду" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00, 08.00, 22.00 Вікна­ Новини

06.05 Т ;с "Студенти " 06 50. 07.25, 08 05, 08.20, 08.55 "ПІДйом" 06.55, 1З.55 Mjc "Мумія" 07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський контроль

07.05, 08.10 "БІЗНЕС+" 07.10 Олександр Годунов. Хjф "Варвара краса

08.25.

1З.З5

Mjc "Злюки­

бобри

09.00, 17.55 Tjc "Одноклас­

Втеча в нікуди

08.15

"За вікнами"

-

довга коса"

10.45 "Паралельний СВІт"

ницІ

10 ОО, 19.25 Т/с "Солдати" 11.10 Х/Ф "Весільний пере-

17.45 Український вимір 18.20 Новини

22.20 УкрЗІНСЬКИЙ ТИЖДеНЬ

18.ЗО Діловий свІт 18.З5 Мегзлот

22.50 Лото, Трійка, Кено

матч

до

ЄВРО-2008.

Збірна УкраІни - збірна Фарерських островів. У nерерві: Погода 21.30 Діловий світ 21.45 Світ спорту

22.00

"Світське жипя"

моди. Щоденник

2З.ОО Підсумки

1+1 06.00, 07.ЗО "СнІДанок з 1+1" 07.00 "Гаррі та Гендерсони" 09.15 Tjc "Кадети-З" 10.20 "Серцю не накажеш" 11.25 "Не родись вродлива" 12.25 "Янгол-охоронець· 1З. 25 "Сонька - Золота ручка"

17.ЗО

18.ЗО

19.20 20.00 20.25 20.З5

20.45 21.10 06.00

"Autonews" Tjc "Клон" "Безмовний свідок" Х/Ф "Темний інстинкт" "Грошові хвилини" "Щиросерде зізнання" Погода Х/ф 'Тихий Дон" Т/с "Капкан" "Срібний апельсин" "ПодіІ" "Спортивні подіІ' Погода Т jc "Клон" "Щиросерде ЗІЗнання" "Безмовний свідок" "ПодіІ' "Спортивні подіІ' Погода "Критична точка" Х/ф "Убити БІлла" 5 КАНАЛ Програма передач

пол ох" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 14.25 Tjc "Зак і Коді" 15.ЗО, 20.25 Фабрика зірок. 16.00 Tjc "Таємниці Смоллвіл ю-З" 17.00, 21.25 Tjc "Щасливі

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14. 15, 22.40 "Погода в Укра·Іні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм"

10.05, ІЗ.05, 16 05 "Час: СВІт'' 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференціІ' 11 05, 14 05, 17.05 "Час: реrюни

14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 16.10, 17.10 "Майдан" 18.15 "Хроніка дня" 19.20, 20.15 "Новий час"

5

чувак?"

УКРАЇНА 1З.00 1З.20 1З.25 1З.ЗО

"ПодіІ" "Спортивні подіІ"' Погода Х/ф 'Тихий Дон" 15.00 Т/с "Капкан" 16.00 "Срібний апельсин" 17.00 "Подіі"1

КАНАЛ

06,00 Програма передач 06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08 10, 09.50,

21.50

разом

19.15 Спортрепортер 21.10 Кунсткамера 22.30 Х/Ф "Де моя тачка,

"Бізнес-час"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11. 15, 14. 15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор­

17.15 "Спортивні nодіІ' 17.25 Погода 17.ЗО Tjc "Клон"

07.50 "Автопілот-новини"

18.ЗО "Щиросерде зізнання"

09.ЗО "Час-Тайм"

19.20 "Безмовний свідок" 20.00 "Подіі" 20.25 "Сnортивні подіІ'

10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ"

20.З5 Погода 20.45 "Критична точка" 21.15 Х/ф "Відьма" 14.ЗО, 19.ЗО 'ТСН"

14.55, 20.10 'ТСН. Погода" 15.15 "Всі жінки- відьми" 16.05 "Сімейні справи" 17.20 "Янгол-охоронець" 18.20 "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Кадети-З" 21.10 "Сонька- Золота ручка" 22.15 Т/с "Рим-1" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.З5 Новини

20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.25 "Час економіки" ТО НІС

"Погода у світі"

06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 21.50 "Бізнес-час"

06.05 Т/с "Студенти" 06.50, 07.25, 08 05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Мумія" 07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський

22.25

06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15

УКРАЇНА

"Кулагін та партнери"

05.40 Т/с "Прискорена до­

19.20

19.25 Tjc "Солдати 13" 20.25 Кунсткамера 21.25 Tjc "Щасливі разом" 22.30 Х/ф "Весільний переполох"

досп

21.25 22.25

18.10

"Мисли-

18.55 Футбол. Відбірковий

ВІД А до Я"

"Модні

Горіна" "Правила жипя. Не­

12.50

розбитих ліхтарів".

Новини

06.10 Т/с "Ваша Честь". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­

16. 15 Дjф

Діми

сіамських близнюків"

16.05 "імо вдома" 18.10 "Звана вечеря" 19.20 Х/Ф "Бог смутку і ра­

тах"

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференціІ"' 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент"

06.1 О "Гід країнами світу". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром

08.50, 16.25 Tjc "Кріт-2". 09.55, 20.ЗО Tjc "Тетянин день".

10.55, 18.55 Т/с "Багата і кохана".

12.10, 21.ЗО Т/с "Вікінг". 1З. 1О "Краса вимагає жертв" 14.20 "Любов як любов". 15.ЗО, 02.05 "Знак якості".

06.00 Клуб 700 06.ЗО Пристрасті за комахами 07.00 Чудернацькі світи 07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість"

08.15, 08.55, 18.50, 21.05 "Погода"

08.20 Спецпроект 09.00 Ток-шоу "Дві правди" 10.00, 21.10 Чиста наука 11. ОО Рятівники 11.ЗО, 19.00 ТаємницІ

розвідки

І

12.00, 17.50 Жіночий погляд~ 12.40 Замки Європи 1З.О5 Кращі готелі свІту 14.00 Ток-шоу "Дві правди" 15.00 Райський куточок 15.З5 Світ природи Бі бі сі

16.40 Секрети середньовІччя 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45, 21.00 "24 години. Спорт"

19.30 Цей дивовижний 20.00 Стихія 22.10 Tjc "Сумя Емі" 16.30

світ

Програма "Арсенал"

17.ЗО Програма "Драйв" 18.15 "Територія закону"

19.20, 20.15 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.25 "Час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб "700" 0630, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.З5, 15.З5 Світ природи

07.ЗО, 18.ЗО, 20.30 "24 години

07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.50, 21.05 Програма "Погода"

09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00 "Світські хроніки" 10.20, 15.00 Райський куточок 10.50, 20.00 Стихія 11.20, 19.00 Таємниці розвІдки 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.З5 Океани таємниць 1З.О5, 22.10 Т/с "Судця Емі"

16.40, 21.10 Чиста наука 19.ЗО Цей дивовижний світ

17.50 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці". 22.З5 Дjф "Жіноче рабство. Контракт зі смертю".

ІСТV

05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06. 15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

06.25, 08.З5 ЗОО сек(год 06.ЗО М/с "Місто ледарів".


---------------ПОВЕЖИПИ - - - - - Субота, 1З жовтня 2007 року

3

~@JIOU'[J)@J о m@G()[;) zw~®lШ:rxJ~[E@)

Краса в gуші

kpaca

на noAomнi

Прикрашати своє життя, ро­

Олександр Поліщук, Світлана Клочко, Людмила Рубінська,

бити його яскравим, різнобарв­ давно.

Інна Музиченко, Галина Цим­

Краса врятує світ! Ще ніхто не

бал, Надія Балакіна, Катерина

спростував цю сентенцію. Се­

Поливач, сімейна династія Володимир Кузовкін, його доч­ ка Марина Лобода та онука Ва­ лентина Лобода, Олексій Дзво­ нар, Ольга Балицька-Чиж та

ним

людина

навчилася

ред людей, яким, як кажуть, за покликанням доля

Його доля -типова, як для представника старшо­

вати життя в усьому його зримо­

Иого

ний невеличкий календарик, з якого колись вчився робити перші замальовки.

Пристрасть до малювання доnомагала не один раз робити визначальні кроки в житті. Не став винятком і встуn до козаuьких лав. У 2001 році під час демон­ страцїі своїх робіт на мистецькій алеї nід час дня міста М.Ф. Кащеєв привернув увагу представників МГО "Козацьке військо запорізьке України", а вже через певний період він nоnоввив Броварський полк цієї організаuії. Гість розnовів, що його російське прізвище Ка­ щеєв- від батька-росіянина. Мати ж його і дід мали українське nрізвище Бурченко. Досліджуючи свій

Нащадки своїх славних пращурів, в чиїх жилах те­ че козацька кров, і в наші неспокійні •1аси не хочуть залишатись осторонь бурхливого сьогодення. Вони

котрі мають nряме відношення до військової спра­ ви, органів безпеки ЧІ! внутрішніх справ. В той же час є представники від бізнесу, духовенства, суспільно значимих професій. ... Напередодні Дня українського козацтва, який небайдужі до історії наші співвітчизники відзнача­ ють традиційно в день Покрови Пресвятої Богоро­ диці, до нас в редакцію заІJітав радник Верховного отамана України та діаспори з мистецьких питань генерал-осавул Микола Федорович Кащеєв. Це доб­ ре знана в нашому місті людина, котра своєю актив­ ною життєвою позицією заслужила повагу бровар-

... А трішки пізніше отаман nідніме чарчину і ска­ же: "Будьмо!", а козаки у відповідь: "Гей!" Тож буде­

І

мо жити! Лариса ШАПКА.

!.l!JИ м віl! се?ез~млякам.

де

відбуватись

тільки

кон"

через суnутник

08.05 Каламбур 09.05, 17.35 Т/с

СТБ "Вулиці

розбитих ліхтарів".

09.55, 14.05 Т/с "Мисливець за старови ною··.

10.40, 16.05 Галілео 11.00 Т/с ··втеча з в'язниці". 11.45 ДІф ··nодіум". 12.45 Факти. День 13.00 Т/с ··Богиня nрайм­ тайму".

15.05,

19.20 Tjc

"Баль-

УТ-1 ·-доброго ранку, Ук­ ра'іно'··

06.00

06.00 Ранкова молитва 06 05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.1 О Сnорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус Украіни 07. 1О Ера бізнесу 07.50 Ера якості 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові nоради 09.00 Діловий світ 09.10 Погода 09.20 д/Ф ··секрети Сибірської мумі1'" 10.25 "Світське жипя'" 10.45 Служба розшуку дітей

10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11 ОО, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.10, 13.10,15.15 Погода 11.15 Жипя триває 12.20, 15.45 Ще ··собаки вlц А до я··

05.30 Ранковий виграш 07 ОО, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05, 08.10 ""Бізнес+" . 07.10 ··Битва над океаном·· 12.45 "Правила жипя. Рецеnт вlц знахаря-

13.50 "Сам собі режисер" 14.50 ··улюблені мультфільми" 17.00 "У пошуках nригод" 18.10 "Звана вечеря" 13.20 Книга, ua 14.00 "613· 15.20 Індиго 16.15 Український тиждень моди. Щоденник

16.45 ДІф "Модні історіі. Олександр Гаnчук-

19.15

··зіркове

Землі"

18.20 Укра'інський вимір 19.20 Точка зору 19.35, 21.30 Діловий світ 19.45, 21.45 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Пологове відцілення" 22.05 ··світське жипя" 22.25 Український тиждень моди. Щоденник

22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 06.00, 07.30 ··сніданок з 1+1"" 07.00 М/Ф "Гаррі та Гендерсони"

09.15 Т/с "Кадети-З" 10.20 "Серцю не накажеш" 11.25 "Не родись вродлива12.25 -янгол-охоронець·· 13.25 "Сонька- Золота ручка·· 14.30, 19.30 -тсн· 14.55, 20.10 "ТСН. Погода"

життя.

Зірковий бебі-бум"

20.25 "Слідство вели·· 21.30 "Кулагін та партнери" 22.25 ··нез·ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ 05.40 т;с ··nрискорена до­ помога"

06.05 Т/с "Студенти " 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Пlцйом 06.55 М/с "Мумія" 07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський контроль

08.25, 13.35 Мjс "Злюки­

ни цІ"

10.00, 19.25 Т/с "Солдати" 11. 1О Х/Ф ·де моя тачка, чувак?··

1.3.30, 19.00 Реnортер 13.55 Mjc "Табір Лазла·· 14.25 Т/с ··закі Коді" 15.30, 20.25 Фабрика зірок. 16.00 Т/с "Таємниці Смоллвілю-3"

17.00, 21.25 Т jc ·щасливі разом" 19. 15 Спортреnортер 21.10 Кунсткамера 22.35 Х/Ф "Займемося лю­ бов·ю··

УКРАЇНА

бобри"

09.00, 17.55 Tjc "Одноклас-

06.30

·15.15 -всі жінки- відьми" 16.05 -сімейні справи" 17.20 ··янгол-охоронець" 18.20 "Серцю не накажеш" 20.15 Tjc "Кадети-З" 21. 1О "Сонька - Золота ручка·· 22.15 "Я так думаю"

06.25, 08.35 300 секjгод 06.30 М/с '"Місто ледарів". 07.00 т;с ··леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05, 17.35 Tjc "Вулиці

ІНТЕР

розбитих ліхтарів". 10.15, 14.05 Tjc "Мисливець за старовиною".

17.15 ДІф "Нове вбрання

06.00, 07 00,08.00, 12.00, 17.35 Новини 06.10 "Гід кра·інами світу··. 07.10, 08.10 "'Ранок з !нте­ ром

08.50, 16.25 Т/с '"Кріт-2". 09.55, 20.30 Т/с "Тетянин

··nодіІ"

11.10, 16.10 Галілео 11.50 Tjc "Очі Анжели". 12.45 Факти. День 13.00 Tjc "Богиня прайм·

Контракт зі смертю". 14.20 Т/с ··любов як любов·. 15.30 "Знак якості".

тайму". 15.05 Tjc "Бальзаківський вік". 16.35 Т/с ··опери". 18.45 Факти. Вечір 19.20 ··найкраще свято Фільм із серіалу ··Баль­ заківський вік21.25 Максимум в Україні 21.55 Т/с ··торчвуд".

17.50 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці". 22.30 ДІф ··замінник смерті".

05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00, 22.00

день··.

11.00, 18.55 Tjc "Багата і кохана".

12.10, 21.30 Tjc "Вікінг". 13.10 ДІф ""Жіноче рабство.

ІСТV

06.00, 03.30 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

ниця, учасниця багатьох виста­

і

з малюнка також. малюнки

вок Тетяна Чеброва. Вона на­

древніх,

розписаний

родила свій оригінальний стиль - тральфреалізм (іншими сло­

посуд,

вами - це радість і любов, яку можна побачити на полотні). Як сказала Тетяна, в Італії вона провела цікаву акцію під наз­ вою "Знайомство"

-

створених

ком газетної площі неможливо

власною рукою і уявою мете­

згадати всіх.

ликів вона знайомила з живими скромні, пензля й

екзотичними

метеликами

у

парку "Батерфляй агс".

щодень творять

Завтра у вас свято, шановні

диво. Є серед наших земляків відомі, маститі митці - учасни­

художники. Від імені усіх ша­ нувальників вітаємо вас і ба­

олівця,

котрі

ки багатьох виставок і нерні­ Левко

Воєдило,

Олексій

жаємо щастя, здоров'я, творчої наснаги на довгі роки'

Кость

Валентина КОВАШВСЬКА.

Міщенко

Сьогодні, о 20.00, на телеканалі "І+ І" стартує захоплююче шоу Міжнародний проект "Танці з зірка~Іи"-3. Одна з вось~Іи учасниць на

представлене на розсуд однодумців.

І' чан. Доброзичливий, енергійний, цікавий і сnіІJрозмовник, Микола Федорович, незІJажаючи на , поважний вік, іще може дати фору набагато молод­

заківський вік"

почалося

Живуть серед нас талановиті майстри

ли змогу свого часу nоповнити козацькі сотні. На моє заnитання, як стати членом організації, Микола Федорович nояснив, що перш за все потрібно мати рекомендацїі від людей, котрі заслу­ жили повагу серед козацтва, а nотім пройти виnро­ бувальний термін понад рік. Лише за таких умов ти стаєш nовноnравним членом організації. Мене ж "заспокоїв" - жінкам категорично заборонено всту­ пати до козацьких лав. Це теж залізне правило, що обговоренню не підлягає. 14 жовтня М.Ф. Кащеєв разом з іншими козаками урочисто відзначатиме День козацтва в столиці. Об'ємне полотно з символі•Іною назвою "Берегиня", котре у хвилини натхнення творив художник, буде

Сагайдака. Її склад на 90% представлений людьми,

16.35 Т ;с ··оnери:·. 18.45 Факти. Вечір 20.20 Tjc "Опери.". 21.25 Х/Ф ··червоний дра­

містя Падуї, повернулася чудо­ ва поетеса і самобутня худож­

родовід, він виявив, що в далекі часи кріпацтва його предки-українці були вивезені на російські землі в обмін на nородистих собак і за певних обставин ма­

об'єднуються, щоб разом творити вже сучасну історію. Чільне місце серед подібних організацій займає Міжнародна громадська організація Козаць­ ке Військо Запорізьке під орудою Верховного ота­ мана України і Діаспори, маршала козацтва Дмитра

07.00 Т/с "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.00 - 12.45 мовлення бу-

Щойно з італійського містеч­ ка Монтегрота Терме, перед­

першості

пам'ятки Трипільської культу­ ри ... Список можна продовжи­ ти. І все це - його величність Художник. Багато творчих, та­ лановитих людей живе у Брова­ рах, у селах району, та за бра­

дядько,

спи­

мені все-таки здається, що все

античний

До сьогоднішнього дня чоловік зберігає nодарова­

процесі.

пальма

-

ку, звичайно, було Слово. Але

Наскальні

котрий був художником, розпізнав в n'ятирічного

езалежна Україна,мабуть, ніколи б не ви­ никла, аби не наші далекі, неспокійні, во­ лелюбні козацькі предки. Саме на берегах Дніnра, Заnорізької Січі, Дикого поля закладалися осноІJи сучасної демократії. Козацтво стало осно­ вою української історії, хоча, як стІJсрджують самі історики, українське суспільство сьогодні іще не до кінця оцінило його роль і значення в істори•rному

ще багато й багато імен

сок можна продовжувати.

до сумного і навіть

-

належить художникам. Спочат­

хлопчика nриродний хист і допоміг його розвити.

н

му розмаїтті (від прекрасного, радісного

трагічного),

малювання, хоча себе Микола Федорович вважає художником-аматором-самоучкою.

призначила

місію створювати красу, фіксу­

го покоління, котре на своїх плечах винесло всі лиха минулого століття, і в той же час неординарна. Юність, обпалена війною, з ІЗ років- учасник за­ гонів народного ополчення, пізніше - нав•шння в школі авіації, а потім - служба в секретних військо­ вих частинах. Сухумі, Баку, Дніпродзержинськ- ось міста, в які закидало життя молодого хлопця з неве­ личкого села із Сталінградської області. Та все ж найкращі роки М.Ф. Кащеєв пов'язує з Броварами. Тут пройшло його становлення як особистості, в любові народились діти, вже підросли і тішать ону­ ки. Через все своє життя він проніс пристрасть до

СТБ

Вікна-Новини

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 "Фатальне рішення" 08.15 Х/Ф ··шостий" 10.50 ··нез'ясовно. але факт··

ньому

-

юна

броварська

20.45 ··критична точка·· 21. 1О Х/Ф "Школа негщників' 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.10, 18.45 ··київський час·· 06.20, 09.20 -огляд nреси· 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 21.50 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

"Зіркове життя. Зірковий бебі-бум"

15,30, 20.25 Фабрика зірок. 16.00 Т/с "Таємниці Смол­

11.50

12.50, 20.25 "Слідство вели·· 13.50 ··сам собі режисер" 14.50 "Улюблені мультфільми· 17.00 ··у пошуках nригод" 18.10 "Звана вечеря· 19.15 ··моя правда. У го­ ловній ролі - С. Іванов·· 21.30 ··кулагін та Партнери" 22.25 "Паралельний світ·· НОВИЙ КАНАЛ 05.35 Т/с "Прискорена до­ помога··

06.05 Т/с "Студенти " 06.50, 07.25, 08 05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с ··табір Лазло··

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.45, 14.55 Батьківський контроль

08.25, 13.35 М/с ··злюки­ бобри"

09.00, 17.55 Tjc "Одноклас­ ниці"

10.00, 19.25 Tjc "Солдати· 11.05 Х/Ф ··займемося лю­ бов·ю··

"срібна"

призсрка

танцювального

відомий австрійський співак, псре~южсцu nісенного "Євробачення-2002", учасник австрійських "Танців" Мануель Ортсга. Отож не пропустіть початку ефіру. Повболіваймо разом'

07.00 "Спортивні nодіі" 07 05, 08.45, 12.50, 17.25, 20.35 Погода 07.20 ""Срібний аnельсин" 07.50 Т/с ··клон" 09.00 ··Безмовний свідок" 09.40 Т/с ·темний інстинкт" 11.00 Трошові хвилини" 12.00 "Щиросерде зізнання" 13.00 Х/ф ·тихий Дон·· 15.00 Т/с ·-капкан·· 17.00 ··nодіІ" 17.15 ""Спортивні nодіі'" 17.30 Т/с "Клон" 18.30 ·щиросерде ЗІзнання·· 19.20 "Безмовний свідок" 20.00 "Подіі" 20.25 "Спортивні nодіІ"

13.30, 19.00 Реnортер 14.25 Tjc "Зак і Коді""

красуюІ,

"Євробачення-2007" Юлія Окропірідзс. Її партнсро.ч на цьомутурнірі буде

··час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17. 15, 22.40 "Погода в Укра·іні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

лвилю-3"

17.00, 21.25

Т/с ·щасливі

19.15 Спортреnортер 21.10 Кунсткамера 22.30 Х/ф ··Класна nоїздоч­ чи

тах"

07.50 ""Автоnілот-новини 09.30 "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 1605 ··час: свіі' 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 ·лрес-конференцїІІ'

11.05,

14.05,

1705 "Час:

регіони

14.30, 15.30 "'5 елемент·· 16.30 "Не перший nогляд" 17.30 "Феєрія мандрів' 18.15 ··велика nолітика·· 19.20, 20.15 ··новий час·· 20.00, 22.00 ··час новин" 20.45

Х/Ф "Біжи і не огля­

дайся"

КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.10, 18.45 ··киівський час··

5

разом··

ка,

15.00. 16 ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час новин· 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 ··nогода на курор­

зажиматимуться

завжди·

УКРАЇНА

06.30 ··nоді,·· 07.00 ··спортивні nодіі" 07.05, 08.45, 12.50, 17.25, 20.35 Погода 07.20 ""Срібний аnельсин·· 07.50 т;с ··клон" 09.00 ""Безмовний свідок· 09.40 т;с ·темний інстинкт·· 11.00 Трошові хвилини" 12.00 "Щиросерде ЗІзнання·· 13.00 Х/ф "Тихий Дон·· 15.00 Т/с ··капкан·· 16.00 ··срібний аnельсин" 17.00 "ПодіІ17.15 "Спортивні nодіі" 17.30 Tjc "Клон" 18.30 ·щиросерде зізнання" 19.20 ··Безмовний свідок· 20.00 "Подіі" 20.25 "Спортивні подіІ"

06.20. 09.20 ··огляд nреси· 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 ··погода у світі"' 06.30, 07.10, 08 10. 09.50, 21.50 .. Бізнес-час·· 06.40, 0740, 08 40, 22.45 "Час спорту··

0650. 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 ··погода в Укра·іні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09 ОО, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час новин

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 ··погода на курор­ тах

07.50 "Автоnілот-новини·· 09.30 .. Час-Тайм .. 10.05, 13 05. 16.05 ··час світ'" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 ··прес-конференцііі""

11.05,

14.05,

регіони

17.05

··час:

21.00 22.25

··час

··час економІКИ"

ТОН!С ПРОФІЛАКТИКА до

14.00 14.00 Ток-шоу ··дві nравди" 15.00 Райський куточок 15.35 Світ nрироди 16.40. 21.10 Чиста наука 17.50 Жіночий погляд 18.30, 20.30 ··24 години" 18.45, 21.00 ""Сnорт" 18.50, 21.05 ·лагода·· 19.00 Таємниці розвlцки 19.30 Цей дивовижний світ 20.00 Стихія 22.10 Т/с ··сумя ЕмІ· 1430. 15.30 ··5 елемент" 16.30 ··велика nолітика· 17.30 Програма .. Мотор- ТV" 18.15 Програма ""Арсенал" 19.20. 20.15 ··новий час" 20 ОО. 22 ОО ··час новин·· 21.00 .. Час .. 22.25 ··час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 ··24 години. Спорт" 06 35. 15.35 Світ nрироди 07.30, 18.30, 20.30 ··24 години

07.55 Програма ··Банкнота· 08.00 ··нерухомість·· 08.20, 08.55, 18.50, 21.05 Програма ··nогода··

08.25, 19.30 Дивовижний СВІТ 09.00, 14.00 "Дві nравди·· 10.00 "'Світські хроНІки"· 10.20, 15.00 РайсьКІй куточок 10 50. 20.00 СтихІя 11.20. 19.00 Таємниці розвідки

11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.50, 22.10 Tjc .. Суддя Ем1 .. 16.40, 21.10 Чиста наука


4

Субота,

жовтня

2007

року

lltl з

1998

Авто план''

із смт. Велика Димерка 50-річчя від дня нароДЯ€ення. У день твого золотого ювілею,

Серед усмішок і щирих побажань, У тіснім колі з друзями й ріднею Ми всі тобі даруєм низку привітань:

V

наикраща

Щоб яскравіше сонце у житті світило, Щоб більше радощів траплялося земних, Щоб твоє серце ніколи не боліло,

ціна!

Щоб смуток не торкавсь очей твоїх!

Від дуба

тобі

• століття, від долі •

постійної удачі, від рідних затишку, від

друзів • привіту, з води та сонця здоров'я й тепла. Нехай своїм покровом Мати Божа тебе заступить від усяких бід,

Хай у гаю зозуля наворожить

щастя і достатку ще на багато літ! З повагою

-

дружина Валентина,

дочка Юлія, тьотя

всі рідні.

Інформація npo отримання дозвоnу дnя ознайомnення з не10 rромадськості Опис промислового об'єкта: ТОВ "СБС" (ринок), розташоване за ад­ ресою: м. Бровари, вул.Королен­ ка,72.

Керівник

-

Фіщев Андрій

Ген­

ги до оформлення документів, у яких об(рунтовуються обсяги викидів. Концентрація забруднюючих речо­ вин в продуктах згоряння не переви­ щує нормативних вимог.

надійович. Відповідальний за природоохо­ ронні заходи - Вовк Володимир

Згідно з проведеним розрахунком розсіювання по ряду речовин дове­ дено, що рівні забруднення призем­

Іванович. Тел.: (04494) 5-57-43. Підприємство має: 2 джерела ви­ кидів від дахової котельні, розташо­ ваної у критому ринку. Марка водогрійних котлів SIME PEGASUS FЗ 153, потужністю 153 КВт - кожний. Річна витрата природ­ ного газу - 8,5 ТИС.М 3 • Кількість забруднюючих атмосфе­ ру речовин складає 0,0142 гjс та 0,012 тjрік. ТОВ "СБС" викидається 2 шкідливі речовини (діоксид азоту, оксид вуг­ лецю). Підприємство відноситься до ІІІ групи інструкцїі про загальні вимо-

ного шару атмосфери на межі СЗЗ не

перевищують

гранично

допусти­

мих концентрацій. ВИСНОВОК: Згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу доведе­ но, що на даний час діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров'я місцевого населен­ ня і на різні складові довкілля. З приводу зауважень та пропо­ зицій звертатись до відділу екології райдержадміністрації протягом міся­ ця з дати подання повідомлення у ЗМІ за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

Мегамаркет "Термінал", фойє,

вхід з боку Льодової арени, вул. Київська, 316, т. (044) 223-99-12; ТК "Метроград", пл. Льва Толстого,

т.

(044) 247-57-26;

ТЦ "Магелан", пр-тАкадеміка Глушкова, 13-Б,

т.

(044) 496-86-93;

ТК "Сільпо", вул. Драйзера,

т.

ТРК "Плазма", Московський проспект, 20-Б, т. (044) 223-70-69; Салон АВТО ПЛАН, вул. Киівський шлях,

10-8, NQ101, т. (044) 223-95-68;

ринок "Зоряний", пав.

Торговий Центр, вул. Я. Мудрого,

ПС>ВІД.С>""ЛЕННЯ Рішенням Броварської міської ра­ ди

Київської області року

2006

створено

підприємство буд" з метою:

-

листопада

15

комунальне

"Бровариінвест­

>

ВАТ "ПДБП - 2" 19-поверховий монолітно-кар­

ності інвесторів;

пава";

нолітно-каркасний

захисту прав громадян, що вкла­

-

дають кошти в житлове будівництво;

- розвитку інвестиційної інфраст­ руктури та поліпшення інвестиційної привабливості міста. Предметом діяльності Підпри­ є:

забезпечення

єдиного

обліку

інформації;

-

своєчасне та достовірне інфор­

мування нення

громадськості

про

інвестиційних

здійс­

процесів

у

будівництві м. Бровари;

-

запобігання

випадкам

шахрай­

ства у сфері залучення коштів юри­ дичних та фізичних осіб для фінансу­ вання будівництва. На сьогоднішній день КП "Бро­

вариінвестбуд" зареєструвало та здійснює контроль за будівницт­ вом наступних об'єктів:

>

4,

будинок по

вул.

в районі басейну "Ку­

динок по вул. Незалежності,

14/1;

динок по вул. Шевченка, 4-А.

вул. Шевченка,

по

динок з вбудованими приміщеннями Черняховського, 21-Б. Адреса підприємства:

становить Оцінка

0,36

24.

гjсек.

впливу

викидів

на

стан

забруднення атмосферного повіт­

сягів викидів. Згідно зі "Звітом по

ря

повітря має

викидів

7

кидів,

в

(Київ-2007), стаціонарних

від

яких

в

повітря потрапляють

ПВП "Каман

забрудню­

"

підприємству

отримати в установ­

леному порядку Дозвіл на викиди

підприємство

забруднюючих

джерел

ви­

атмосферне

15

обсяг

речовин

в

наймену­

вул Закревського. 6112, (044) 533-30-50 РусанІвська Набережна, 16. ~044) 555-18-86

=~~ ~е~~r.аь~~~><~і>~~4~Гд·(g~f 468-99-90

б~~ н~~~~~~~і'в

~~·а~~~~:~ьt:л~~~· iJ.2(·a<.?:41~f-~~-~-~ 8 вул. Саксаганського. 69. (044) ~87-75-64 ~~~ \i~':.Ч:lo"sa8 ~}o;'~j 8s~-;~-g~5 вул. МироnІЛьська, З,(044) пр. ПовІтрофлотський.

Бровари, вул.

543-41-21 36. (044~ 244-05-17

=~~ ~~~~~~~~~~~к; І'Ш-.4\~іl.68~8~9 - 29

5,

:~~ ~~:~"'З~а.Іd~4 j~J-~~ 3o18 -6 8 вул Виборзька.

38119, (044) 453·17-82

:~~ gp~';;:'~"11§;11o;'~j~б~!5~~1

вул Солом·янська. 5. ~044) 244-01-03 пр. Перемоги. 22. (044 23~-04-48 вул. Городецького. 9. ( вул Б.Хмельницького,

44) 270-50-2В 50, (044) 230-25-50 15. (044) 570-56-67 вул Гагаріна. 2135 (044) 559-96-67

тань oronoweнь

вул Княжий Затон.

вул Навоконстянтинtвська. вул Артема.

.. амн

1. (044) 536-18-96

14. (044) 272-07-21 26. (044) 590-22-68

:~~. ~~'б:;;вJ·r~(8:f4~1~~~:1sss-22-51 вул. Хрещатик.

~~ ~~УVк~з,,Jк.. 0і:) ~6~~-)2gзr9з-04

вул. Мельникова. 32, (044} 489-36-19 с. ПетроnавлІв~ьІ<а Борщагівка, вул. ПетроnавлІвська. 12, (044) 45~-69-82

адміністрація та районна рада вис­

пр. Свободи. м.

м. Іііла Церtсаа, вул. Соборна.

голові с. Пухівка Трубі Миколі Григо­

м.

18129. (044) 463-50-98 6роаар10, вул Гаrаріна. 10 кв. 76. (044) 234-82-70 ОбухІа, вул. Київсь•а. 109, (04472) 7-20-66;

8 8QQ,500 23 50 {~ки зі ст~ЦК>нарних rелефо!ЩІ е УкраІні бе-~~оwтоені} Гоnоаним офІс: Ките, буnье. Л.Укрз1нки, 26

м.

ловлюють щирі співчуття сільському

111, (04463) 5-65-11;

ровичу, його рідним та близьким з

www.ukrprombank.ua info@ukrprombank.ua

приводу тяжкої втрати

і 2-цилІндровий прибалтІйський, і

в будь-якому станІ..

ТРУБИ ГАННИ АНДРІЇВНИ.

кому голові Трубі Миколі Григорови­

Прода-то.с• naнe.nl nерекри'І'ТА (са-овивІ:а).

j

~.,в ill~®0<DD~@!3~~0~.,

·ИОВЕ ЖИ1ТJІ•

-

АДРЕСА:

газета Броварських

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

СвШоцтво ооо деожавнv реєстацію КІ N2 259 вЩ JO. 1.2. 1997 р. Індекс 35064; дл11 відом'ІоУfrsредптітн '- 61285.

Вододимир lІ.ИШКО

та

близьким

-

07400,

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

2. Друк офсетний.

РедакцІя не завжди поділRє позицію ввторів.

+ Зв точність викладених фактів відп-овідає автор.

• ЛИстуІІаннІІ з читачамн - на стор/нJ<ВJ< газети. ·• За sмІст рекnаМ>І вІдлоеІдаn•нІоть несе реІ(JІамода•ец•.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

Газета виходить

3

17 КВЇТВJІ 1937 Р• Дні

виходу:

середа. субота.

з

смерті його

ТРУБИ ГАННИ АНДРІЇВНИ .

Редактор: 4-03· 76. Відділи: громадсько-політичного життя 4-21-34; промисловості і соціапьних nитань, вЩrювідапьного секретаря 4-04-81: листів і масоваіроботи 4-02-92; бухгаптерія, nрийом оголошень 4-23-26. e-mall: newlife@meta.ua •

рідним

матері

ir

районної державної адміністрації.

його

приводу тяжкої втрати

Микола Андрійович.

міської та районної рад,

смерті його

Виконком сільської ради с. Пухів­

!

!

-

матері

ка висловлює щирі співчуття сільсь­

приміщення.

)Ten.: 8-044-270-14-49, 8(063)561-72-41.j

4·23·26.

16( (044) 278-01-56

чу, г-кУпл~- ко..:.-;;·ресор гаражний

теnефонуйте

едакціі:

бул. Лесі Украінки,

Підприємство надає в оренду

викидів

Павловича, вважати недійсним. :.::Втрачене пенсійне посвідчення серія АВ NQ437681, видане управлінням Пенсійного фонду України у Броварському районі на ім'я Саченок Ніни Михайлівни, вважати недійсним. .~.Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АБ NQ116877, видане Рокитнівським РВК Рівненської обл. 9.05.2001 р. на ім'я Павлова Сергія Матвійовича, вважати недійсним.

пр Повітрофлотський. 1S12. (044) 249-40-91

Пропозицїі надсилайте до Бро­

07400, Гагаріна, 15.

7З~.~оrіт52.;П:~23-49

вул. Васильювська. 11111. &044/J57-49-13 ~~лн~;,;:,~9~(~4~65}2~4~-1 ~ 8 - -вв пр. Бажана. Зб. (044) 574-79-56 np. Гагаріна. З. (044) 573-37-77

атмос­

варської міської ради:

(пай) серія РН NQЗЗ 1590, виданий КСП Заnлавний" Мокрецької с[р за _реєстр. NQ488 від 02.11.2001 р. на ім'я Пікулика Івана

Відділення м.Киїе

ферне повітря.

кож: важкі метали та парникові га­

Загальний

можливість

атмосферне

вань забруднюючих речовин, а та­ зи.

дає

"Кмївсt.ке реrіоналt.не управління" м. Київ, вул.Солом'ннська,

Велико.

димерський" від 24.07.1997 р. за реєстр. NQ 28 на ім'я Гречухи Любові Миколаївни, вважати недійснИм. [~!Втрачений сертиФікат на земельну частку

до 25 років. 0°/о * або 5°/о

соціально-культурної сфери по вул.

ся документи з об(рунтування об­

речовин

..:і Втрачений сертифікат на земельнУ. часткtІ

К.Р·~дtтнtі~!'д.І'ю~rіЬс:я tщ придбання житла nё1oвi(,Hjj:9 •. "'..1У. ті! вторинному ринках

10-А;

07400 Київська обл., м. Брова­ вул. Незалежності, 2, тел. 3-41-57, www.briпbud.ua· Свідоцтво ДПА NQ 100057968 серія НБ Ng 066705 від 9.08.2007 р.

Тел.:

(пай) КВ NQ0111033, виданий КСП

> багатоквартирний житловий бу­

ри,

2 років. 7-90-45,. 7-90-54,. 7-90-61. роботи не менше

...

нредиту в руках

динок з вбудованими приміщеннями сфери

ІОРИСКОНСУJІЬТ з відповідною освітою та досвідом

Краще обирати житло, но~и ріцj~нн~банну про надання

> багатоквартирний житловий бу­

пи об'єктів, для яких розробляють­

ючих

Краще rmqmumu за кредит, ніж за оренду

ОП "Броварипромжитлобуд"

соціально-торговельної

ЗАТ "Камаз- Украіна "потрібен

~~~,~~7L

> багатоквартирний житловий бу­

-

lВ!ІІJ l/JФ<!:ІНJbrJJuq ]J>rl4<D!Щ'7

~

ЖИТЛО В КРЕДИТ

багатоквартирний житловий бу­

розташоване в Київській обл., м. Бровари за адресою: вул. Димитрова, ПВП "Каман" належить до З гру-

~ УКРПРОМБАНК

ТОВ ДБК "Меркурій"

поиватне виоо6ниче підпоиємство "Наман"

інвентаризацїі

{безкоштовно)

> 9-поверховий семисекційний мо­ Симоненка,

-

Салони по всій Україні:

8-800-500-348-0

касний будинок по вул. Короленка,

забезпечення дотримання пра­ вових та організаційних умов діяль­

ємства

40,

(04463) 3-29-18.

т.

74;

-

-

21,

(044) 331-56-49;

"Бро•арська .црукарнв".

#77 2007  
#77 2007  
Advertisement