Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСS1!

ОРГАН

МІС Ь КО ГОК О МІ

6РОВАРСЬКОГО

М

Ь КО,

Газета 811ХОАМТЬ

І

РАД

Р А Я О- Н НО,

*

s 17 К8іТНJlІ937 року

r Е ТУК ОМ)' НІС ТИЧ НО,

НАРОДНИХ

*

.N'z 58 (7759)

Д-ЕП)'ТАТІВ

Вівторок,

JI )' КРА' Н

ПАР Т

КИ,ВСЬКО,

Н,

ОБЛАСТІ

*

11 квітня 1989 року

Ціна 3 коп.

в і т а в м

Петро ФедосlАович BOnOXA~ 'ffАРОДНИЯ ДЕПУТАТ СРСР: В РЕЗУЛЬТАТІ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ 9 КВІТНЯ 1989 РО КУ ВІН НАБРАВ 125375 ГОЛОСІВ

борах. • обраиням членом наАвищого органу влади в

перших

висунув

каидида-

нашlА

ТОм

иародиl

депутати

кого

у

СРСР

по

ському

ВИБОРЦІВ, ЩО НА 21316 ГОЛОСІВ БІЛЬШЕ, НІЖ JtOfO ОПОНЕНТ Г. М. ГРІНЧЕНКО. BIТA€MO П. ~. ВОЛОХУ З ПЕРЕМОГОЮ!

01

Наш Колектиа дереllооб­ роби Ого комбlиату 8 числІ

КИЄВО-СВІІТОШИН­

територІальному

борчому округу ". роя Соцlалlстичиої диреltТора

досlАовича

П.

'BfcTKY

повторного

Ф.

Петра

Волоха

родним

Фе­

Волоху,

колектив

радlсиу док

Ге­ ПрацІ.

держплем.аводу

с ПлоскlвськиА. Вчора

ви­

472

отримав

внаслІ­

-

голосуваиня

обраниА

депутатом

на­

-

країнІ

радянсь­

парламенту,

Впевнені,

що П, Ф. Волоха гІдно ви­ конуватиме оБОll'ЯЗКИ на­ родного обранця, втІлить в життя' свою передвиборну платформу, спрямоваиу на ро.а'я.ания однієї • иаА-, важливІших ни'нl проблем

-

-стаорення

дуктІв шеиня

достатку

про­

харчувания, вирl­ на.рlлих соцlальиих

питан",

СРСР,

За доручеННRМ всього ко­ аективу комБІнату щиро вІ­ таю Петра ФедосlАО8ИЧ8 •

ції

нелегкою

бiHaTy'

перемогою

на, 8И-

В_

КРИВОШЛИК.

секретар

парторгаНіза­

деревообробного ком­

• НАРОДИЛАСЯ ця пре­ красна

традиція

більш

як десять років тому., То­ ді

на

запрошення

інського

Укра­

республІкансь­

кого

комітету

миру,

УкраїИСЬКОГОВіДДі­

захисту

ления

Радянського фон­

ДУ миру та редакц1У газе­

тн

«.Радянська Україна»

ДЗВОНИ па",'яті кпи ч у т ь:

З r а Д а й '" о! ТРУДЯЩІ РЕСПУБЛІКИ ПРОПОНУЮТЬ ПРОВЕСТИ З 9 КВІТНЯ ПО 9 ТРАВНЯ 1989 РОКУ ВАХТУ ПАМ'ЯТІ - ВАХТУ МИРУ

зібралися ,'активіСТИ бла­

========= РЕП 26

ОРТ А ж=======

ді- клали прихІд на виборчу школі, під час літніх ка­ НезвцеUO'IJI на те. що знаю, що це людина наше дільницю до ,останнІх нікул двічІ працював ПО­ березня' виборн У на­ ла, вІн виправдає

роди1 . депутати по Києво­ довір'я, постоІть за нашІ СВИТОПlИИськомутерито­ Інтереси у парламентІ,сказав КостянріаJIЬИОМУ виборчому ок­ коротко pyry .Ni 472 Не випилн тин Іванович. \ Серед тих, хто повторпереможци. 9/ квІтни тру­ був секредящІ мІста І району взя­ но голосував, JJН

активну

~ча~ть

У

пов­

торному голосувaнвl, ,чим продемонструваJJН вІдда­

нІсть передвнборнlй плат­ форМІ КПРС, курсу ХІХ ВсесоюзноІ партконфе;­ ренцІі на реформу поJJi­ , тнчноІ снстемн, ' утвердЖенню прииципів справж­ ньогонародовладдя.

На

N.! 12

виборЧіЙ дільниЦІ по вулиЦІ Гагарі­

на, розміщенІй в актово­ му залІ адмІнбудинку тресту «Теплицятехмон­ таж»

,

до

початку

голосу­

вання все було готове. Рівно о 7-й годинІ, ранку голова ~!льничноУ виб9р­

чоІ комlс1і ренко

І.

К.

запросив

Сидо­

тих,

якІ

першимн прийшли вико­ нати свій почесний обо­ в'язок громадянина на­ шоІ краІни. 77 рокІв життя за плечима пенсlо­

нера К. -І. Дарагана. Не­

зважаючи

на

лІтнІй

вІк, вІн сам прийшов виборчу дІльницю.

Як

так

І

І

26

сьогоднІ

на

березня, я

вІддав

свій голос за Петра Фе­ досlЙовича Волоху, бо

хвилин або І зовсІм не прийшли, щоб виконати свІй почесний обов'язок.

мічником комбайнера У свого батька Анатолія

В

врожаю.

цьому

ЛИ

недопрацюва-

У пеJ2!llУ

тійна

І

чергу

пар­

комсомольська

тар обкому КомпарТIІ УкраІни АнатолІй Мнкитович Амелькін І його

органІзації 'заводу пласт­ мас, агІтатори, члени дільничної виборчої комl­

дружина

сії.

на.

rалина

молоде

ІванІв-

-

подружжя

Першими

прийшли

Іва~овича

на

збираННі

,Тепер

Олек­

сандр трудиться

водІєм

У

радгоспі.

Вперше брали участь У виборах молоді вибор­ ці Володимир Лазаренко, Наталя Кулик та інші Іх ровесники.

Ковальчуків: Олександр, на нашу виборчу дlльни­ }" залі для' глядачів який працює слюсарем цю N.! 104. яка розМtiще­ будинку культури перед на

свІтлотехнІчному

водІ. ла кого

за-

на у

сІльському

будин­

дружина Людми- КУ культури , Требухова, студентка Київсь- працівннки тваринницт­ Інженерио-будlвель- ва радгоспу іменІ 60-рlч­

НОГО' Інєтитуту.

чя СРСР.

Попередньо

-

-

сказав

го-

виборцями виступили на­ родний хор та інші учас­ НИКИ

художньо!

яльності.

ній з

голосував

за

~истаНJ\ОЮ

родних

кандидата присвяченоІ

них з урною та виборчи- як вони потІм заявили,­

зокрема

побувати

у

бюлетенями. щоб во-

оператор

другого

КОМП­

ни повторно проголосува- лексу ГаДина Сергіївна ли вдома, але м, айже всі, Грінченко. а також УІ ЧОза

винятком

кількох,

са-

ловlк

Станіслав

йосипо­

Мі прийшли на виборчу вич, який працює механІ­ дільницю. СКазав го- затором. Треба сказати, лова М С

.

.

виборчо! А і

комісії

Й

лад НСЬКИ .

що

повторне

ня

У

нас

голосував-

, проходило

більш активно, нІж голо-

АЛе прикро те, ,ЩО як- сування 26 березня.

що

люди

середнього і лІт-

нього віку, дружно

пов-

торно

час-

голосували,

од­

то

З

молодих

одними

з

творЧОСті

умільЦів

дня

ми

в

виборці

Kil'.1HaT

БІльше 30 виборців похн- 'в народні депутати Петлого ' вІку І хворих, І ми ра Федосійовича Волоху, намір

самоді­

поруч

з

ми ви- лова дільничної виборчої інтересом знайомилися

значили. що на нашій комісІї М. П. Фесюк. виборчій дільницІ N9 5 Серед , тих, хто повторно мали

А

перших

при­

тина молодих виборцІв йшли на виборчу дlльни­ виявила' пасивнІсть. Чи- цю Олександр Григорчук, мало було таких, що вІД- який. ще навчаючись у

А

Т.

з Г.

бажаючі,

молодь,

на

ста­

діоні. що недалеко від будинку культури, СПО­ стерІгали за поєдинками футболістів Требухова, Красилівки і Княжич. У результаті активного повторного

виборці

М

голосування

Києво-Свято-

ШИнського

ного

виборціВ

на­

села,

175-РІЧЧЮ

народження

Шевченка.

з

територіаль-

виборчого

472

обрали

округу

народним

депутатом СРСР П. Ф Волоху, з чим ЙОГО щиро вітаємо;

А. ГАВРИЛЕНКО.

городного руху за відвер­ нення ядерноі катастро­

фн, яка навиСла над пла­ нетою.

Іхній заклнк ударну

провести

трудову

Вахту

пам'ятІ Вахту миру ПОЧУJJН тоді в усІх куточ­ ках респуБJJiки. Колекти­ ви сотень бригад, цехів, підпрнємств, колгоспів І радгоспІв зарахували до своіх рядІв загиблих ге­

роїв І протягом місяця 'працювали за себе І за них. Зароблені ж кошти перерахуваJJН у Радянсь­ кий фонд миру. ВідтодІ ця прекрасиа траднція иабирає силн і розмаху, завойовуючн де­ далі більше ків по всій

послідовни­ Украіні_ В і щастя иа

ім'я миру ЗемлІ, в ім'я збереження людської, пам'ятІ про тих, хто віддав своє жит­ тя

9

за

наше

квітня по

сьогодення,

9

травня

з

в

трудових колективах' про­ водиться Вахта пам'яті

Незабаром відбудеться Пленум ЦК КПРС, який розгляне проблемн полІп­ ,шення

носи~.

міжнародннх

вІд­

Стаючн на, вaJl!"Y ~

згадаймо, lЦа Велнка Вітчизняиа була великим випробуванням д р у ж­ бн нашнх народів. Вша­ нуймо ж працею пам'ять синів рlзннх національ­ ностей, які віддалн жнт­ тя за свободу Радянськоі УкраІни! Хай Вахта пам'яті Вахта миру допоможе вlдкрнти иові імена геро­ ів, якІ будуть занесені до

Всесоюзно! ті.

Мир

книги пам'я­

наша найбіль­

-

ша, найзаповІтніша мрія: Стаючн на Вахту пам'я­ ті Вахту мнру, ми наближаємо її здійснен­ ня. Хай же в кожному, місті і селІ, у кожному трудовому ряться

колективі

ряди

ши­

приХ'Нльни­

ків миру. Нам потрібен мир, щоб усе иакреслене партІєю втілнти В життя. Станемо всі на ударну Вахту пам'яті -' Вахту мнру!

Згадаємо дав

тих, хто від­

своє жнття за

мир

і

щастя людей!

Зарахуємо героУв Ве­ лнкоі Вітчизняно! війни

-

до своіх рядів трудІвинків!

Проведемо героїв

ряді!!

за

воїиів­

одноденну

трудо­

ву Вахту пам'ят", а за­ роблеНі кошти перекаже­ мо в Радянськнй фонд миру!

ці

коштн

підут.!>

на

здійснеиня гуманнOl до­ помогн інвалідам війнн, однноким

матерям

і

вдо­

вам, на будівннцтво в області госпіталю для ін­ валідів- війни і воїнlв-ін­ терwщіоналістlв, упо­ рядкуванmr МDJ:НЛ ських

поховань

у

І

брат­ спале,

них фашистамн в роки_ війни селах Київщини,

КИІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ Р А­ ~.яНСЬКОГО ФОНДУ МИРУ; КИІВСЬКИй ОБЛАС­ НИЙ КОМІТЕТ ЗА­ ХИСТУ МИРУ,


нове

сторl'ИКIl.

2

квітня вІдбудеться

24

сесІя MICЬKO~ Радн народ"

вин також не ведеться. Н Е МЕНШ важливим

ннх депутатІВ. Вона розrJUlJlе питання .Про стан еколоrlчноl обстановкн • МliCтl та завдання місь­ коl Радн народннх депутатІв, пІдприємств І opraHI·

для

Тезн доповІдІ сесl! подаємо ИRЖ"е. СЬОГОДНІ у питаннях охорони

має

І не'

повинно

дрІбниць, будь нення

ного

то

бути

забруд­

повітряного

басейнІв

вими

f/e-

природи

І

вод­

промисло­

пІдприємствами

вихлоп ними

або

газами' авто-,

і ~I рирсіДООХОРОННI заходи. річку

на

12

п'яти­

комплексною

цільо­

перебудови.

кати

'Шляхи

принципово

:le:vJ

вирішення

нових

екологІї,

цього

проб­

залучити до

праЦівникІв

ських,

Шу­

радян­

господарських

ганІв,

всіх

широких

ор­

депутатІв '

верств

та

громад­

ськості. Ось єдиний вихід

з

напруженої

ситуаЦії,

екологІЧНОї

яка склалаСfl по­

всюдно в

результаті

тенсивного ведення

вою програмою «Інтенси­ фІкацІя промислового виробництва», ' Наприклад, Із двох' запланованих на заводІ СТЗ виконаний ли­

у

часи

у на:шому місті на еко' логІчну обстановку впли­

вають такІ фактори: залІз­ ниця Ниїв - ' Москва, ав­ томобільні шляхи ЛеНІН­ град Ниїв Одеса та .Прилуки,

иаяв­

ність двох радІостанЦІй та велика

кІлькІсть

промис­

лових підприємств.

В цілому за останн! роки розроблено природо­ охоронні заходи, які ста­ ЛИ неljід'ємною частиНОЮ

державного план~', Так, у

12

п'ятирічЦі

лІзацІЮ

на

їх

реа­

вико'ристано

мІльйона

ційну мережу цинк,

5 раЗів, рівень 2-5 децибеJt.

кість якого У

ких

2,9

карбованцІВ

і впроsадження безвІдход­ та

маловlдходних

ХНQJlогій

та

Так, у

1986-1988 речовин

процентІв,

п'ятирІчки

а

ро­

пІдприєм­

. викиди

знизили

бруднюючих

14

те­

інШе.

ках ,промислові ства

за­ на

до

кІнця

планується

до­

вести цей показник до 33 процентів,

2560

що

тонн.

цІя СТЗ,

становить

Така

тенден­

притаман",а «Торгмашу»,

Однак

ЗПМ, ВДО.

перевІрки

держ­

Інспекції по охоронІ ат­ мосферного повІтря свід­ чать,

що

на

всіх

підпри­

ємствах

є

резерви

ще

БІльшого

зниження

вики­

дІв.

Адже

минулого

року

їх кількІсть досягла СЯЧ тонн. Причому,

4 ти­ 2240

-

, тонн

на

рахунку

рошківців,

по­

тонни

141 ,5

зам1сть встановлених 57 (\внесок» СТЗ. 117 тонн замість 40 до­

-=-

слІдно

-

експерименталь­

ного заводу конструкцій,

будівельних 120 тонн за­

мlсть . запланованих

-

частка '

заводу

46.5

Броварського

будівельних конст­

рукЦій. Перевірка засвідчила. що майже на усІх піД­

приємствах існуючі пило­ га:зоочисні

но

споруди

оснащені

І

пога­

працюють

неефективн'о (fМЗ, «Торгмаир), ші). ту

Донині

ЗПМ

ВДО, та

немає

гранично

ін­

проек­

ДОІ:ІУСТИМИХ

,викидів на заводі будіве­ льних конструкцІй. Лише погоджують

нормативи

РМЗ і «Торгмаш". Таким чином, ДОНИНі не виконано рішення

мlськвиконному від 24 червня

М

«Про

llроектів

розробку

загазованІсть пе-

снидає в мІську каналlза­

3шуму -

разІв пе-

10

проблему загазованостІ не

нення иислотами,

знІме, Тому слІд рішуче переводити.' автотранспорт на ' БІльш дешеве та еко-

викиди. ці стоки потрап­ ллють у ТрубіЖ, а потім й у Дніпро, водою яиого

логічно чИСТе газове пали-

ми есі

во, як це робиться у виробничому упраВЛІнні ко-

Чому Ж не приймає рІ­ шучих заходІв до поруш-

мунального

та

господарства

управлІннІ

никІв

газового

залпові

нористуємося.

заступник

голови

мІськвиконкому В. І, Вла-

очищення

рОЦІ завершується СПОРУДе

демстанцІї

ження газонаповнювальної компресорної станції

пенно, начальник ничого УПРRвлlння

стали

ДаНІ

Нагадуємо адмІністрації

фак­

тичнІ викиди проаналізу­ вати неможливо через не­ правильно' оформлену до­ статистичного

цьому

500 заправок у ~MiHY. . !3елику послугу надають

експлуа-

прокурор

М.

В.

Гарник,

головний

лІкар

санепІ­

В.

А.

канаЛізаЦІйного

дарства

броварчанам санІтарнозахиснІ зони. На жаль, не забезпечеНІ необхідними нормативами до жит-

управ­

лІння, НезадовІльно

в

на'

кументацІю для централь­ ного

сенко, не б'ють на СПОЛОХ

автопІдприємств:

непри­

про

кіль-

О,

О.

Проко­ вироб­ водо­

госп 0-

Нраljчен-

ко? ВеликІ утруднення­ це й результат незадові­ ЛЬНИХ' темпІв будівницт-

те­

стано­

гектарів,

2158

ревищує нормативи у

господарства.

датними.

вить

Загальна

Броварів

гeKTapi~, а гос.подарств

в

-- 1865

т. Ч.землі міста

державних сІльськогос-

подарського виробництва 304 гектари. Із за­ гальної кількості. місь­

земель

промислові

підприємства

займають

гектарІв.

1015

крупних

Це

підприємств

194 1985 р.

норм гранично допустимих

викидів, забрудиюючих ат·

тивів

неможливо мІсто

тарів,

О ДНИМ них

зація

дІв.

також

Так,

кількІсть

що

пилоочисні

ла

спо­

вивозять

ЗПіМ,

кордоні саНІтарно ної

зони

ленено

'зареєстровано

РМЗ

. вІдповідно.

лася

і

на

ли

М

природоохорон­

монтажем

котельнІ

зволІкають

4.

систем

зоуловлювання но

-

з

пи.лога­

на

досл'їд­

експериментальному

заводІ будівельних конст­

парів

ацетону.

в

ии

установ­

.рекуперації

планується Не з

дІю

тим,

що

за

на

міста

вІдсутні

має,

го

середовища.

С

ЕРйОЗНОЮ

на

річно

порЦійно

зростанню

про· кіль­

косТі автомобілІв. Рейдові переВірlіИ по­ казують, що БІльше 30

середовища,

мІста

того,

чt:рги

воду

з

стання

процеНТіі

У

2-3

норму

рази,

а

пере-. викидів

прилад

« IнфаЛікт-8» ПО контролю за ними практично не дІє. облІк забруднюючих речо-

є

зро­ водо­

споживачів та збільшення чисельності міського на­ селення.

.

Однак це не означає, що відпала необхідніСТЬ у рацІональному, береж­ ливому

ставленні

них запасІв,

до

Так,

підприємства

вод­

не всі

ВИКОРИСТО­

вують 'оборотну та повтор­

ну воду

(ВДО,

-

40

на­

водо­

урахуванням

ШР3 та іншІ).

вищували

по­

резеРВі

промислових

обсягІв

біліВ

і

деснянського

.су вуглецю в 3-4 ра:ж. Так, на автобаЗІ М 2 автомо­

водо­

артезІанських сверд­ ловин. Передбачається та­ кож будівництво другої

нижче

перевірених

вод­

30

значно

є

Потуж­

в

процентІв машин переви, щують норми викидІв оки­

з

і

навко­

задовольняє щші

НріМ

автотранспорт,

збільшуються

стан

селення.

37

тонсичні ВИКИДИ якого що-

на

треби промисловості

процентІв загального за­ б~уднення атмосфери при­ ·падає

подальше

зростання

деснянського

воду

проб­

автотрас.

вплив

ність

навколишньо­

лемою є забруднення атмосферного повітря га­ зами автотранспорту. Пі­ сля проведеної нещодав­ но операЦіУ «Чисте по­ вітря » проаналІзовано ро­ боту автопарків та зага­

зованІсть

зеле­

мешкан,

ними ресурсами.

служби, якІ б вІдповідали охорону

1

забезпеченІсть

спеціальнІ

за

показника

лишнього

підприємствах

очИСН и Х

спору д' трестом . (\ Брова­ рипромжитлобуд», Так, у

карбованцІв,

у

минулому

1169 тисяч .нар­ - лише 850

бованЦіВ

чає

І

. ФВДТ,

проектних

ЗПМ, БЗАБК Не виста­

водовИмірюва.льних

приладів. ДедаЛІ'

загрожуючим

<:тає перевантаження кана­

лІзаційних очисних руд

заБРУJlненими

ми,

що

перевищує

спо­ стока­ про-

пусковому хідно

об'єктІ

виконати

роБІт .На

на

необ·

пІдрядних

тисячІ кар­

1232

бованЦіВ.

ДНЕ з джерел забруд­ нення водного басей­ ну є 91 Rвтотранспортне ГОСПОДі!рt'ТВО та більш як

7.4· ТИОІ Ч І

власників авто­ Нідсутність облад­

машин. наних

мийок

призвела

до

того. що нафтопродукти та спецзабруднення потра­ JlЛЯЮТІ> у пІдземнІ водо­ носні горизонти, озера, рІ­ ки, зокрема нраСИЛlііСЬ­

кий

канал.

Більшість

топідприємств

скидає

ав­ сто­

ки в ливневу каналізаЦій­ ну мережу (автобази NQ 2 та NQ 3, ШРЗ). Нон цент­ рація .нафтопродуКТіВ тут у десятки і сотні раЗіВ перевищує

пустимІ

. гранично

до­

норми.

•Для Дніпро

за-

красилівсько­

го каналу.

рІк

ТрубіЖ

,слід

та

спорудити

очисні споруди ливневої каналізації і обладнати

м'Нйни

. автотранспорту

зворотним

і

Із

водопостачан­

очисними

пристро­

ями (заводи пласт ' мас, алюмінієвих, буді вельних конструнцііі .

PlМЗ,

ШРЗ,

«Торгмаш'·

СТЗ, домобудівний бінат):

KO~I'

Хорошу справу розпо· чато по обладнанню ко· лодяЗі'В питної }lОДИ 1'<1 артезіанських свердловин. Так, на 1 квітня в місті

вже функціонує 380

"0-

JIодязів.

О ОНОВНЕ ство бота про

-

наше багат­ земля, Тур­ її · рацІональне

використання І підви­ щення продуктивностІ одне

змен­

на

звалище

«Т8РГ-

В

тому

-

4527 700

радгоспи

-

числі із

тонн, тонн,

із із'

1500

«Торгмашу»

«Нрасилівський», ІменІ тонн. Не 'секрет, що се­ Юрова, імені Щорса, об- ред відходів є ще при­ ласне племоб'єднання, датні д,ля переробкн де-

Проте підприємства часто використовують землі

не

за

надані

ревина,

пластмаси.

стоїть

питання

призначен-

криття

їх

самозахоплення,

без-

Нині

про

З'валища,

ням, допускають випадки проектування

за­

проте

і

будівни­

цтво нового так і не роз·

господарного використан- почато. ня (трест «Броварипром. Найближчим часом по­ житлобуд», ПМН-24 трес- ТРібно пожвавити приро­ ту «Броварисільбуд», доохоронну роботу. Для трест « Укрсільенергомон- цього насамперед слІд

таж» та УВТН цього ,тресту), Не відстають .від організацій і громадяни, якІ будують без І дозволу

гаражі

та

бивають

зміцни!и матеріальну ба­ З:(, зБІЛЬШИТИ обсяги !{~­ п~тальних вкладень. ~аи­

БІЛЬШ

неблагополучНІ

. екологі чного

і

нології,

погляду

об­

у

погреби,

~ленсною

очисних

з

мілtйонlв

порушення

винен

залишитися

увагою.

ком­ за­

житла

'):иоо

чоловік.

треба

головних

аавдань

І

Для

по­ поза

природи

-

це

І усПіх тут зале-

від

погоджених

радянських,

ських,

не

Адже' нове став-

до

господар­

природоохоронних

органів,

широкої

громад­

ськості.

Особливо

,велику

відповідальність деН0

на

родних

міську

по'кла­ Раду

на­

депутатів,

розсеJIИТИ

додатково

про еко­

логічні

квадратних

метрів

;'()

споруд.

Жоден сигнал

дІй

програмою

тех-

чу в ~К<:.ІІлуатацію під­ приємств без діючих

р()з- жатиме

відповідност~ із

нешкідливі

не допускати зда­

всерйоз.

городи.

цьu ОСНО':­

тн 534 гектари землі, :; них лише 424 r('I\Tit i ' ,1 наявні

в

межах

Недостаючі

міс І

l

площі МОЖ:І : І

во віднайти ПРИ умові несення радіостанції

H'~ '(1 , )

вущщі Ниївській (є НіІ\е' необхідні погодження lі: високому рівнІ).

Н

ЕЗБАЖАЮЧИ 11:17 проголошений ДВОМі СЯЧI!ИК благоvстрою, Bl' l - . няне МІСТО H~ радує 0"0

чистотою і

порядком.

Ба

га то вулиць 'ще не очи· щено від сміття і (jpy;.(~. потребують ремонту Ш.l;! хи,

тротуари,

Ос06ливо вигляд

турнікеТІ!

неJlрива6ЛИВJlі l мають

вутщ!

Щолковська, l\lеТ<lлургів. Енгельса, Чr;а .:roна, район (,ТоргмашУ')

Ііон

п06_1ИЗУ

:roКИїВЄЬКОЇ,

виключенlМІ

бруднення

ням

не

залишнів,

20 маш», ст:,з, які сягають і понад 1 О тисяч тонн на

1987 році, при плані буді- , безпечення населення вельно - монтаЖf!ИХ робіт Жит:roм до 2000 року, по­ 470 тисяч карбованЦіВ· чинаючи з 1985 рону, не­ освоєно лише 406 тисяч обхідНо побудувати 1025

О

дерев.

визначає

винятком

-

каналізацlйно

міських

вирощуванням

економІчне

і

черги

тисяч. До кІнця року

О ДНИМ з факторів, що

ЗПМ, заводу пластмас та ШРЗ

не

4 квадратних метрІв до 19 і довести загальну площу її з 487 гектарІв у 1980 році до 1022 гек­ тарів у 2000 роцІ.

році.

1991

миритися

другої

тІ' замІсть

ця з

ацетону

у

моЖна

на­

якІ

ної дІльниці на

Щороку ЗПМ викидає в повітря близько 1 тнся­ тонн

зеленими

відхо­

єити і пlДПРliємства необ­ хІдно взяти під особли­ вий контроль, добиватися їх переведення на безвід­

здатні знизити забруднен­ ня атмосфери технічними засобами, повинні компен­ сувати це БІологІчним шляхом, тобто садінням і

питомого

ДОНу:

Введення

Щерба­

В цілому ж по міСту треба ДО(jести зростання

рукцій та гІдрофІльтрІВ у фарбувальному цеху

чі

зайняті

підприємства,

них об'єктах. На ФВДТ не виконано роботи по

цеху

!!улицю

садженнями. Причому,

позначи­

реконструкції

«Торгмаш»,

кова, як це передбачено проентом ЗПМ. . НRГRльНа потреба є і в тому, щоб 45 процентІв території пІдприємств бу­

захис­

-

заводи

утилІ­

останні

БЗАБН,

ходнІ

СТЗ, АТП-13209. Не озе­

І')

2

п'ятирічки

лення

руди на асфальтобетон­ ному заводІ. ЗгІдно з ла­ бораторними вимІрами, на

за'

шено

з ПОЗИЦІЙ ПЕРЕБУДОВИ туються

невЦклад-

роки

народних депутатів

ва

з

завдань

промислових

радіостанції за- ,GiПМ площею 85 гек- ФВДТ

а

ЗР\''ІІІИМ

проживання.

180 дРібних та організа- рІк.

цій, двІ гальною

зробити

кра ' ;llIIИМ,

благоустроєним, для

-+-

1989РОl(У

наше

На трибуну сесії .міської Ради

державних капІтальних . вмІст окису вуглецю. що 30 вкладень. Це і зниження перевищує норму на фі­ викидІв твердих шкІдли­ проце",тlв. Затримка вих речовин У атмосферу, нансування реионструкції них

. мірою

Великою

риторІя

народ­

ного господарства

-

дoгlї,

логазоочисним обладнан­ НЯМ,' ГнучкІ рукави на ас­ пlрацlйних системах газо­

екс­

застою,

f\иїв

будіВНИ-

Проте реревищуєгранично допу­ конструкцІя її 'без будlв-' стимl норми, хром (у 15 ництва об'їзно1 ДОрОГИ' разів). Є випадки забруд­

моБІлІв. захаращення по­ двІр'я чи знищення ма­ ленького деревця, Вести ше ОДИН, на (\Торгмаші» про це розмову треба гла-' -:- жодний, сно, по-дІловому, з пози­ Або такі факти. На цІй вимог ХІХ Всесоюзної ШРЗ дІльНиця окислення партІйної конференції, з працює з відключеннм пи­

позицІй

є

сьогодення.

виннІ в цьому завод пластмас, автобази N!! 2 та М 3, молокозавод, ДОН, СТЗ. ОстаннІй, наприклад,

сько"Ї -

мосферу В Броварах». За.!Іишаються на папері

"'·"~дбачеНі

мІста

КВІТНЯ

JJ

ектні дані в 2-3 рази як з гідравлІки, так І з бlо­

ЦТВО об'їзної дороги. ПроведеНі заміри наочно свідчать про неблагополучн~ екологІчну обстановку вздовж вулиЦІ Ниїв-'

по П 03доровлеИИJO •.

зацІ й мІста

життя

на

Броварів.

харащені

близу

і

МіІ,рора­

H~' :"lЦi стара

'І<lСТIІ­

З/юну

ліСОfЮСRДI,1І

залізниці.

Ма­ за­ по­

в:щовж

ВУ.'lИці Димитрова. парк ПіонерІв. ЗрозуМіЛО. без активної допомоги всіх ГОРnДЛll

і

трудnвнх

r;ощ'н-

11<1

фото:·

тановна

по

вгорі

-

у('

допалюванню

ШБІДЛИВІІХ

газів на заво­

ді пластмас зиачио змен­ шила забрудиення повІт­ ря;

виизу

-

все

ще

ди­

мить' звалище в райоиl села Димитрово, отруюю­ чи

навколишиє

середови­

ще.

Фото М,

СЕМИНОГА ,


'0''0. 'о

': м.м, омо' ': ':.,., ': '0'00 мм"",.. о' ':, 010'0010404 04 004100'040''0 '0'0' '00''0'0'0 'о 0'0'0' C'tO' О о' О О о' о' о' о' О 0.'0 О О оо., $' ОО О. О '.''00 е t о' 0.'0 О "

м е ~ ~"

І І

К В І НІ ~

І !JКЯ

РО" ~

:r.o о ': О ,.,. ,. ,. ': 'О,. ,. ,. ,. ,. ': ': ': М 'о ,. ': ': О ,. ': ,. ,. ,. t ': 'о 'о о' О О ,. 'о М ,. 'о ,. ,. 'о ,. 'О,.

,.______________

0''''' ,.

нове о'

ЩО ПОТРІБНО:

.механіз.н: у

лаканина

і

піти

додому),

dзеРlШлі перебудови

ра

йом~'

IJі\<lСТЬСЯ

Отож і не дивно, що коли привозять хліб У Шевчен­

ки

кове.

то

робота

в

і

профкому радгоспу і нІхто

уже

нупити

НІхто з виступаючих не дав принципової оцін-

роботи адмінІстрації

І

кормів. то виконано плани: по соковитих на 93 проценти, по концкор,

шили, ному довірити пра­ цювати з ними далІ, а кому, МОЖЛИВО, і «вказати

консервному

індивІдуальну

це­ бl­

тих

мах -по сіну

на

на

90,

-

лосу

ПРОl!.е~тів, на 59, по си­

99

дверІ».

ПО' кормових

норенеплодах

на

-

от

«нонференціях»

В таких випаднах завж­

ви працюючих І далі

тих

.

в

господарстві

дє."ільксх

Правда',

років

конання

колективного

Гerасименко та В. Г. Кот­

говору за

ляров.

няття

Головного агронома кри­

заочно,

бо

оголоше­

затримни

вІн

1988

до­

рlн і прий­

нолдоговору

на

1989

рік, а також про змі­

ни

радІ трудового

в

тоді,. коли 'знову потрІбно проводити збори,

'но­

Не сять

рІк,

а

рокІв

може

й

де­

говорять

гуртожитки,

де

про

немає

во­

навІть пальцем

становище.

залишається

ду­

контролерів

платити

І

агрономів,

5

інженерів,

8

обліковців-лаборантів

од-

менlнню

корів,

ку». А хіба мої

підвиди: ловну

ференцІя,

трибуну В. 13; М. М. Гераси­

то

раються

на

H~Ї

делегати,

оби­

але

менко та В. Г. Котляров?

буди нон КУЛЬТУРИ наступ­

Но ни

ного

пообіЦЯЛИ.

правлять

ЩО

ви­

становище,

дня

ПрJ:.lЙШЛИ

місії

трий

немов

ради

колентиву

мильні бульбашки. По силосу план по кор­

ники

двох

МОВИХ

лопають,

одиницях

викона­

ний, однан кожний день з тваринницьких вигортаються

корму

(особливо

.N!! 2).

мі

приміщень гори

якість

цього

на

фер­

Виходить,

силосу

дуже

ЩО

низь­

ка.

Таким чином через зни­ ження якості кормів не­

додано

49 тИСЯч

ванців.

що

НР;lnnrtержання

тонн

270

МО.ІР!;'І.

А

хіба

можна

нормаЛЬНИ:-'1

коли

овочевих

вважати

становище,

майже

500

нультур

гектарів

як

лі»,

недоліки кажуть,

поговорили, у

,

«своєму

ко­

а треба було б дове­

сти результати діяльнос'!;і ГОСllодарства до відома

всіх праIlЮЮЧИХ, щоб ро­ бітники дали принципову

якій

мало

.води,

члени

ло жодного механізатора з двох тракторних бригад, жодного праЦІвника ово­ чевих бригад відкритого грунту, а також робіт ни­ /{ів нормовиробництва,

фермах

і

в

підсумнах договору

збори

бригадах

приліllЛЮЮТЬСН

нІхто

не

нол­

прово­

див і делегатІв не обира­ ли.

на

ції»

де територІя не очищаєть­ ся Від смІття, а в кІмна­

часто моЖна побачити та­ нІ написи: «Приймання товарів», «СаніТ;ірна го­ Дl:Іна з 13 до 18 ГОДИНІ:І»,

«Продавець пішов у кон­

ТОру», «Продавець пішов на ПОШТУ». Ці написи оз­ що

магазин

бу­

2-6

де зачинений на

го­

ДИН, а то й зовсім цІлий

день.

в'язує

адмІністрацію

дгоспу виплачувати передбачено

ра- лов а профкому Р,.. І.

По­

всіх

ради,

боті колективу

радгоспу «Бобрицькому» вирІшують

Б б

« о рицький». чан ня

газу,

Ц

усі:

яко-

дирентор,

го не ОДИн рІк ідуть розмови. На очах керівнинів

молу, лІсти,

ринницькj

А якщо ви не купили яких

ремонтів

не

прово-

золюції.

сіданні

балансової

номі­

ciї~ понритикували, а в

свою

чергу,

обіцяли,

що

ТIЛЬ­

ни ~ тІєю різницею, що хлІб буває у другій половині дня. І нікого У

тІ, тут

знову

по­

виростять

селі

не

дивує,

що

норми і овочІ, надоять мо­

купують хліб по

локо і зроблять все від них залежне, щоб ... (щоб скорі ше закІнчилась ба-

ляниць,

люди

5-6

незважаючи

па­ на

лайку продавців, адже ні­ хто не вп~внений, чи' завт-

на

них

бно пdЬернути

нІкого

потрl-

М. ких

вІдомий і

:3

ро:зrIOВСЮД­

додер­ Личин·

РОЗll0ВСЮДЖУЮТЬ СИ!lНИЙ

тиф,

зворотний

-'

Ilе

миття' тіл<! і ріДIllР, lІіЖ ТИЖДЄЮ,).

на

тиф.

білизни,

СМАЛЬКО,

IІРОф\регулярне

ГОJlОВИ І раз

своєчасн<!

пості:lhfЮЇ

не

(не на З:\lі·

та натільнаї

часте

Н~ТРОЛl,­

вичісуваннн

дітей,

Як звільнитися від !lН­ разитів'? НеоБХідно ничі,

по ,трудОМіСТ­

процесах

'Іасів

лактика

бо

тріБНI:ІЙ паПір, про який у господарстві згадують тільни тодІ, ноли потрібно

інженер

Kpi~1

[ндивідуаЛl,r'lа

не звертає

селянина відзвІтуватись.

до землі. А що для цього робимо? У Шевчен­ ковому є дlлянна землі. на якій РОбіТIШнИ радгос­ пу, пенсіонери, інва.'1lди

110 які

тіЛ<l.

оволосіннн.

вошевий

ства запчастинами і мате- це не що інше, як непо­ ріалами все це не тур6ує. , Ми кажемо, що

частинах

Вони

нака­

не виконує,

ЛQб/{о

РОЗЛ<l:ШТI,СЯ

r=підемниіі

зи і розпорядження, то ні­

ШевченнЬвому,

але

спецІа­ не ко­

видаються

.)

ВОIІI<l

ни ВОlllей виходять 3 гнид через :")-7 днів. Весь процеt: від чііцн ДО НЙI,н ПРОДОВЖУЄТІ,(' Н 3 тижні,

приміщення, ся постанови, рішення, ре­

бо ніхто крІм побілки нl-

l{уёі;!ЮТI, ЛЮДИНИ

жений там. ДР не )/(УЮТЬСН гігієни.

і робітників валяться тва- лектив. І якщо приймають.

«ВИТЯГЛИ на трибуну» тих, на' за­

В

партком,

керівники, але тільки

відкла,

вид

воша,

давНіХ

е і поста- профком, ' комІтет. комсо­

навноло

кого

І

люди байдуже

пІднесли вгору руки...

одяЗі.

ПедикуЛl,О:;

і навіть І

рІг, 'забезпечення господар- уваги і

«витягали»

прізвища

це не покарав,

пальчиком не насварився. Багато недоліків у ра-

знову

в

голови. Довжина сами­ ці 1.5 ШІ. Гниди при­ кріПЛilЮТl,С}l до волоссн.

ня, однак ніхто нікого за тих, кого потрібно обрати.

половині ДНЯ, то в другій не купите. Те ж саме у

знову

і

вони

IIЛilТ}lН<І

мают"

'прізвища

тих, кого потрІбно виклю­ . чити (невідомо чому) а

складу

'lаЮТI, ПО'

('ІІИН~'

Другий

орва

покаран-

M~I.

МіСНllі.

«конферен­

їх у БІгай зачитав ,

1,5

ГНИДИ.

т<!

Живе

рад­

ВОЛОС­

}КИВУТl>

СIїЛ<!ДI{<!Х

груди

Го­

точно визначені строни, а за порушення цих стро-

кІв

ЙОГО

питання.

дить. БлаГОУСТРіЙ сІл І до- хто

нонференцlї

в

дО

ВС ІІІ і

сеЛНЮТl,С}l

даюТІ,

свої

го-

міСіЩI,.

ПлаТНllі ДОВЖИН.\' .'10

колекти­

вирlшувал<!

хліба у Бобрику в першій

На

тій

два

та

Паразити

приблизно

ко­

гос­

колективу

ганІзаційнІ

на начають,

по

винонання

Рада

госпу

представ­ тепличних

.

А що ж: рада ву?

м<lє

ІІЛ<1ТННу

вош~·

ся.

Колективний договір зобо- так І залишилаСh.

ЧИ ПАПІР?

ж,

бригад, двох ферм, два водії і представники тах взимну холодно. консервного цеху, Викли­ А як' працює торгівля кало подив, що на цій так на території радгоспу? На званій конференції не бу­ дверях магазинів дуже

дали

прибуток лише 14 тисяч нарбованців? Про назв<tні ВИЩе та Ін­ ші

напередодні:

карбо­ ферми .М 3 .. , Виявляється, Д\)

призведе

в

хто був на б'\.J!лаНСОВIЙ ко­

про­

те їхні обіЦЯНКИ уже в ко­ раз

тІ

ниця,

в

їх

На людині 2 види во·

ПеРIІІИЙ вид вошей во­

діти, які хочуть їсти, одяг- подарству своєю роботою. на той час був у відпуст­ лективу господарства. ди і каналізації, де про­ , ЯНЩО проводиться кон­ тінають дахи, де одна кри­ нутись, виннІ у 'rQMY, щО однак контора господарст­ ці. А що з того, ЩО ви­ немає грошей у банку? ва як була переIlОВНРН<І. йшли на Тищенко,

або

дитьсн ТіЛh"И 11<1 голові віДКJlадає гниди, нні

тобто ЛІО­

чи. 'ваші ристь та приносять

яєчками

Один з НИХ

2

мо­

на: «Немає грошей у бан- дей, які хоч якусь

видів,

IІриліплюючи

до волосся. параЗИТУЮТI, шеЙ.

110-

еконо-

3

в

нарахо­

250

білыll'.

гнидами,

грошІ.

~. господарстві

їх

ці паразити харчуються "ров'ю та ЛіМфою. Роз­

виправити лона, 3 роБІтнИКіВ по осі­

Відповідь

світі,

МНОЖУЮТhСЯ

трібно

не пово-

рухнув, щоб

розповсюджені

коло

рахІвникІв, яким теж

-

Воші усьому

вують

них

!

пеДИКУЛhО:3У

варах,

механізатори

рону мали мІсти, 13 бухгалтер1в,

мІсце частІ

випадки

rюча·

зустрічатисн

цеху кормовиробництва, овочівництва, тепличниці І іншІ робітники. Адже же багато

полік­

лініЦі не приймуТІ" бо ви не житель міста, iJ сіль­ сыій •.

Протягом

частіше

дітей 11Ікільного та до­ шкільного віку. Н<І жаЛІ" такі випадки f. і в Бро­

ио, що завтра вІдбудеться

є гсловний агроном В. І. Дідик, агроном В. В. Ти­ щенко, бригадири М. М.

тинували

лікар:

підряд

цасом

OCTaHHrM ЛИ

«конференцій» справа не на 3 і навіть 5 днів з зоотехнІки, 4 ветлІкарі, йде, бо керІвники госпо­ видачеюзаробlтноІ плаІй нІхто але коли справа Д шла конференція колективу дарства забувають про. ти. У господарствІ до скорочення штатІв, то радгоспу" на якій буде .них, як тІльки вийдуть з з керІвництва радгоспу скоротили 3 ветлікарІв, 3 обговорено підсумни ви- залу засідань, і згадують

Ними

протягом

останніх

було

ний

у Бобрику J

стоматологІчнІй

а

кудись

го, що перейдуть на оренд-

ЛОJДете у Бровари, то вас у

забудову,

знову

Говоримо' про индивlду­ альний і колективний під­ РЯД, про' оренду. Що з то­

протя­

працює

людей

хат.

соціально - побуТові умо- .Ш.~вченковому. А янщо ВИ

ди шукають винуватців по­

дібної «діяльності».

·не

говорять про не;задовlльні стоматолог

'ДОКУМЕНТ

73,7

процента.

рlї нікого немає,

сяців

Увага! ПВДИКУЛЬО3

ма­

відтіСНЯТh подалі від їхніх

адже з року в рік на та- гом ось уже декількох міких

ронів

20

городи, проте ке­

рівництво господарства під припиняється вирішило їх вІддати

А медичне обслуговування? СI,1Іьські жителІ звикли до такого: пІсля 4 якого ніхто не знав. А ян- 1 -ої години в амбулатощо І знали, то що з того,

майже

ють свої

підстав для різкої розмови. Однак така розМова від­ ГОВІр на 1989 рі\\. Люди булась на балаисовій комісії господарства, де зио­ баЙдуже пІдняли руки за ву, як і в попередні роки, критикували працівни­ ПРИЙИЯтТЯ докумен'Гу (вlрків ц~xy кормовиробиицтва. ніше паперу), про змІст проаналізувати .оцінну беЗДіЯЛЬНОСТІ окіз заготівлею Р~МИХ нерівників і вирі­

сторінка .......

3

, ••••• о ,. ,. ее 'о ,. ,. о' ,. о' о' 'о ,. 'о о' 10 О О 'о О 60 • О ••••• о о о о •• о • о о о,.., о 'о ,. О О ~. о ,. ,. ': ,. ': ~ ,. ,. О,. 'о" ,.,. ~

Мииулорічні результати Фlнансово-господарсt>Коі не поцІкавився, що ж со- ху І теплицях, бо всі діяльиості радгоспу «БобрицькнЙ. ніби й не дають бою являє колективний до- жать купити хліба.

Якщо. становище

О 'о ': 0''01000 0'0,. МО, О моео,:,.,. 'о ~ ~

життя

') 10 10 'о" О о' ,. • о' о' ,. 'о М О О о. О ,.. 'О,. О ,. О О ~ ,. 'о • О ,. 01 ,. е.о.о

Господарський

'060 'О' о' О о •• о. о. о. о о 01"

радгоспу

сувати

«Бобрицьний».

волосся

греБІнцем слідкувати,

і

,густи\!

при Щ,О~ІУ щоб HOllliH~

розсіювалИсн. ДЛЯ

ВАС,

САДІВНИКИ Першу

партію

побутових

електроиасосі8 ДЛЯ

поливу

дlЛIІНОК

му

-Каштан-2» саД080-городніх

випущено

у

КиТвсько­

8иробничому

об'єднаннІ У новинки Е перевага пере.ll. серlllно 8ироб­ ЛЮ8аннм тут насосом - Каш­ тан-, IІкиll КОРИСТУЄ1'ЬСА У по­

- Електроприлад».

Знайомтесь: Світлана Захарченко із світлотех­ нІчного заводу, Сверд­ лильницю механічного цеху

по

праву

називають

квалІфікованою цею

роБІтни-

підприємства.

Фото

М.

купцІв великим попитом. 3а­ смокТуlOчиА пристрІІІ перемІще­

Haropy,

но

ІІНИЗ:

тут

ДЛІІ

а

завжди

охолодження

АИНИ

І

апарат

заJlишається

частина

H~

Семииога.

Налагоджено також 8ИГОТО.­ електричних обприску.ва­ чі8 ДЛА хlмlчноТ боротьби 3 шкІдниками садІв. 3ro.ll.OM иа­ мlчаЄТЬСА пос~а8ЛЯТИ торгl ..лl соков"жнмалку с Рогие ... а». СпоживаlOЧИ невелику кІлькІсть електроенергlУ, 80на мо­ АеННА

же ти

протягом години перероби­ кІлограмІв моркви або

OCTaHHI~1

часом

полем іна

ве-

навколо

створення організації <. Народного руху України за П'еребудову» та ЙОГО програми. Хочу звернути ' увагу на деякІ моменти

IІИТе.ння. ,в

навиоло

цього

Адже справа не

програмІ.

За 71 ріН існування Радянської нлади було

багато рІзних програм. Всі вони без винятку бу­ ли

. правильними,

мованими

добробуту лення

на

спря­

поліпшення

народу,

поси­

деМQкратизації

су­

спільства. Але у бlль­ IІlОсті випадків вони так і ЛИШИЛИСЯ на uаперl. Чи є гарантія того, що програМа «Народного pyxy~ буде виконана?

Яними силами і засоба­ ми? ОрганІзатори «На­ родного

руху»,

очевидно,

сто

кlлограмІ8

самі не зможуть втілити в життя програму без ан­ тивного

сприяння

всього

населення.

Отже, якщо ми вступи­ мо до ,цІєї організації, ми

станемо

недоліки,

роботу

винривати

втручатися

МlсцеВI:ІХ

у

Рад

це робити? Якщо «Hapoд­ ний рух" не буде володі­ ти реальною владою, він

дій

що

не'

ВІ!І;ІІОНОІ,:

здатний.

маючи

ду,

в

рунах' вла­

«народорухівці»>

скористаються свою.

НОРИСТh,

а

пропозицій,

вивести нраїну мІчно важкого ,ща?

«Народному

руху ,) необхідно мати владу. Тобто мова йде про владу, А це ста­ ра пІсня. Хто гарантує, що,

Де 'конкретна ПРОГ-98ма чи

Безперечно. за дІяльнІстю Рад, керІвних

HiJ:j з

бону

щоб

із еконо­ станови­

добре ВllчрсаТIІ і голову. ПРОВО

ЛОСltати

водою

Можна

~IИТИ

ВОJlОССН

або

:3('Лl'НИ~1

ДУСТОВИ~І

ОТЦОМ.

милом.

Дл}!

IІРОфілаКТИЮІ

можна.

ЛОссн

а

змащувати

чемеричною

потІм

ГОЛОВне

доБРІ' --о

но-

ВОДОіО

Нl1минаТIІ,]

реГУШI рно

ретельно 'обстежувати лову та

І

1'0'

однг

Н.

ЖУКОВИЧ, педі"ТР·

пасивнІ

у

комсомолі,

IІРОфСllілці. партії,

~ІИ бу· б~'ДI,-НІ(ій

дe~1O

ГІ<!сивні

у

новій

ОРI'<lніЗ<lllїі.

проявля'

ти

антивнІст],

Сhогодні.

контроЛІ,

не

споді,ватиея,

місцевих органlза­

прийде і пІДНіме нас на активну ,діПЛhнісТI" !lеР"1 за ВСР, дl\в<!йт(, ду

По­

будь-яка виникає

не

на

нею

на

не

на

Будь-яна органІзаЦіЯ ІІЕ:' ми. иарод Нали

порожньому

з

Т!)ж давайт<'

народу

трІбний. Але організацІя не

І'ОЛОВ.\

РАТАУ.

благо всього народу?

на

хвилин ПОМИТИ

яблук.

ДИ1{тувати свої умови. А хто нам зараз забороняє

ні

З~lащувати

85

Кор,

деться

рі­

перегрI8.ЕТЬ~

Ti~1

БОРНИ~1 вазеліНО~I, :Ш~ІО' тувати 'целофаном, аврр ху ХУСТИНОЮ. Черt'З1О

СА.

• «НАРОАНИЙ РУХ»: СУМНІВИ, ВАГ ДННЯ

-

елеКТРОПРИ80.ll.

ЧОЛОВіl{іВ т<! дітей "р<! ще норотко остригти. По'

ХТОСІ,

.\І(lТИ.

А,

мІсці. ,заст.

\ІН

щО

НОМ"

КРІПАК,

секретарн

ЗПМ

парт-


t

~

С10рlн·ка.

ВIВТОРОI(,

І(ВІТНЯ

11

пРОГРАМА

Концерт

ських

сад>.

ФіЛЬ",-

ансамблю

Сільські Новини.

Землі.

росій-

інструмен,

співають

Фестиваль

· фольклорних . ЧССР. 17.45 Прем'єра «Перший

18.00 18.45 19.00 19.30

.

з

комп'.ютером.

Сьогодні у світі,. Це "И можете.

Зустріч

з

Щетнніннм

педагогом

в

КонцеРТНІЙ

Останкіно.

Час.

21.00 2'1.40 21 50

Прожектор перебуJl,ОВН. Фільмн кіиорежисера О.

·Сокурова.

«Жертва

.Московська

ГО..

cqc~

чнй

ве!lIРИЯ.,

У

і

світі. фіJlьму-концер'

ТИ».

проГРАМА

9.15

рух

Веде

і

навколо

передачу

ідеологічним

ЛЮдJ1.

пам'ятІ. 9.45 Перлини

І(РИІІМЦЯ

ІІародиоТ. екран. '5 IUI. Роз· при-

Російська JliTepaTypa. виток момения. Опнс

.

роди.

.

Художній телефільм «Михайло Ломоносов.. Фільм другий. І -серія. 12.15 Народна творчість. На·

11.05

родний

майстер

ИО-ПРИlUlадного О. Зеленський. 12.40 Новини. 12.50 Грають юиl

16.30 16.45 17.15

ньо,

завідую·

відДілом

декоратив,

мистецтва

Новиии.

9.00 9.15

Відеомлии.

важальна

Музнчио,роз-

передача.

10.15 ТелефіЛЬМ

«ПолоиеИI

вІт­

риламн».

Шкільний екран. 4 КJI. Музика. Народна пісня І та­

музиканти.

НОВИИИ.

математична·

школа.

Алго·

РИТМН. Передача I'.L 17.45 Молоді голоси. коицерт. 18.00 Шляхо" оиомення. Новомосковська

агроторговельна

.

нець знчної

найдавніші творчості.

ВНАи

му·

Телевистава «Рекет" (із ЦНКIlУ «Ситуацlll.). 12.25 Молодіжиа студіІІ сГарт". 13.40 Новини.

1(0.нцерТ

13.50

!lарод·

OPl!'eCTP.y

ннх

ІнструмеНТІВ Кіровоград­ ського будинку· вчнтеля. 16.30 НОВІІНИ. 16.40 Для дітей. «У ,пісі на га· лявині.. Вистава Львівсько­ го ТЮГу.17.30 Наука і 'Іас. Виноградар· ство сьогодні і завтра. 18.00 Реклама. 18.10 Док. фільм «Особнстlсть і час. Антои Макаренко вчитель.,

Для діте4. Весеllка. Республікаись!,а фіЗИКО'

фї(>ма

VI(PAIHCbl(oro

ТЕЛЕ&АЧЕНН,.

11.05

Jl,уші

ШкіЛЬНIІ!!

10.35

ЦК Компартії Україии Л. М. Кравчук. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 Проже~тор переБVДОR"

елеl'ЇЯ».

Сьогодні Прем'єра

ту

родний

Преjol'єра. док.

· фільмів 23.35 23.50

~.

VI(PAIHCbl(Oro

Новини. Село і

9.00

ПРОГРАМА

~уз. фільм «Танцює Г. ШляпіН&». 1'9.00 Актуальна камера. 19.30 Спадщина. В Украіисько,

18.30

му

фонді культури. На добраНі'l, діти! ~I.OO Час. 21.40 Прожектор перебудови. 21.50 Художній телефільм .Ми·

20.45

хаlfло

.

Ломоносов..

Фільм

уI(рА.Інсы(гоo

Т~ЛЕБАЧЕН"'І

9.00 Нови ин. . , 9.15 Доброго вам здоров 11 • • 9.45 Художній телефіЛЬМ -:МихаЙЛО

ІО

Ломоносов..

перший.

ФІЛЬМ

серія.

3

.

55 ФJ>ескн. Музи"ні СТОРІН' · ки Кнєво·МогилЯIІСЬКОЇ ака· демії. 11.40 Шкільний екран. 8 КJI. Фізика.

Механічиі

Все про Новннн.

колнван,

днтячої

Художній телефільм «Ми· хайло Ломоносов.. Фільм

18.30

другий.

19.00 19.30

21.50

По залах.

музеях

і Молоді

худож·

I1

Одесн ..

еКОНОМІКОЮ

фільму • . світ, ЩО нас кл. Хай завжди

І

соціальиою сферою. Науково,популярний фіЛЬМ «Леся Україика. «Лісова

18.30

.

Фільм-концерт

Кіиожурнал «Наука і те]{­ ніка. НІ 18. 9.05 Німецька мова. І рік. 9.55 К,ножурнал «Наука техніка. НІ 19.

«Співає

Дарвін.

слово

17.00

Дня

Прем'єра

«Фараои..

фільм.

Програма телевіжн.

19.45 20.00

Вечірня.

.2

. Художній

серія

СТУ'

МУДРІ

.Ваш xiд ... ~. КомедІя Час.' . Прожектор переБУДО8И П'ять вечорів з .Тем] телевіжн. (продовження!

Хокей.

Чемпіонат

. СЕРЕДА. І

НДР 2 тайм.

6.30 120

«.Крила· телефіЛЬМ.

ЩетиніНИ". Новини.

Клуб мандрівникіВ. І ~.ЗО Новини. 15.45 Музична скарбниця. Романси і пісні Q. Даргомиж­

О.

конспекту.

Об­

Док.

Пісня

До

у

Дня

20.00 П.

менти

й

близька.

космонавтикн.

красуня>.

• НО8а.

<1(01 .

жизнь»

оргаи

Коммунистической

районного

Советов

Новн"и.

Прем'єра

."'ХОАа:

діти

пісні

.торник,

~ультфіЛЬМУ

шістнадцяти

.прннципи

і

стар·

системи

виборів. Прем'єра мультФільму для ДО~ЛИХ «Вікно•. 19.40 «ВеРШНllа Візбора.. Ху·

БРОВІРСК!lГО

партни

городского

}'кра*нЬІ,

Аепутато.

среда,

аятница,

сад.

Новини.

Художній

телефільм «3вlз·

2 серія. Сатирнчний

об'єктив. Чемпіонат СРСР з бас· кетболу. «будівельинк»

14.30 15.00

«Жальгіріс» .

Кіношкола.

Скарби музеТа Vкраіии. холодиий. «Колндка про дівчнну І паву». 16.45 Муз. фl",ьм «Гра •. 17.00 Суботні зустрічі. ТeJlера· Діоміст Киів Чорнобиль. ська АЕС Славутич. 18.30 Актуальна камера. 19.00 Чемпіонат СРСР 3 фут. болу. «nrHaMo» (Київ) «Спартак.. В перервІ ОпераТИВН!l1І пост АК. 20.45 На добраиІ'!, Jl,ітиl 21.00 Час. 21.40 ХудожнІй телефільм «Ми· . хвйло Ломоносов... ФІльм другий. 3 серія. 23.00 Вечірній вісник. • •. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМ" ЦТ 8.00 Гімиастика. 8.20 Сільська годииа. 9.20 «ГОJlОВИОЮ вулицею 3 ор· кестром.. Художиій фіЛЬм з субтитрами. 10.50 КіиonуБЛjцнстика союзнюt республік. 11.40 Програма компаиlі .«Темз телевіжн> ІВелнкобрнтаиія)_ «Фараои.. Художній теле· фільм .. 5 серія. «3 доброі

16.30

ПРОГРАМА VKPAJHCbl(OrO ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 9.00 Новини.

Ритмічна гімнастика. У неділю враиці. Інфор, маційио-музична програма. 10.40 Художиій телефільм «Ми· хайло ЛОМОИОСОВ». Фі... ьм

9.10 9.40

14

хвилин. «Чоловічка

М.

11 12:05 Прогр-ама

«Мертві

Пришвіи. 5 IUI. мова.

компанlі

намалював

Ху·

Прем'єра. Час. Прожектор перебудови. Прем'єра док. фіЛЬМУ «Служимо Вітчизні •.

22.10 Це було ... (SУЛО ... 22.30 ПОГІІЯД. 0.15 Прем'єра мультфільму. 0.30 ФІнал. Всесвітнього фес.· відеомузик.!І.

255020,

«Ко· .

РІК

2

«Тем з

НОВИИН.

Програма

компаНІ!

«Тем з

телевіжи" (ппрдовженнк). «Полудень.. Телевистава. 14.10 Рнтмічна гімнастнка. 14.40 Док. фільми. фільму 17.05 Прем'єра док. «Язеп Дроздович •. Рнтмічна гімна,стнка.

17.25 17.55 18.05

НОВИНІ! . ДёржтелерадіО УкраїНСЬ: кої РСР. Програма ОдеськОІ студії телебачення.

П.

18.55

ське

Чайковський.

«Італій·

капріччіо •.

Винайдено в СРСР. Обго· ворюємо проект :Закону про

19.15

винахідинцьку

ДІЯЛЬНІСТЬ

в

СРСР. Вечірня

П'ять

фільм.

5

казка.

вечорів

з

«Темз

(ВеликобрнтаНlЯ). Художній теле·

сеРІЯ.

«З

волі". 20.30 .Дошка>.

добpof

Комедійн'ий

фільм.

Час.

21.00 21.40 21.50

Прожектор перебудови. П'ять вечорів з • «Темз телевіжи:> (продовження).

'«Режисер

Інгмар

тайм. Новинн.

23.40

8.35 9.05

Л.

Село і люди. Соцlзльні проблеми сіл Полтавщнни. Роздуми після Пленуму цк КПРС. 15.00 Чемпіонат СРСР з бас· кетболу. «Будівельник. «Жальгіріс •.

С,ІІава солдатська. Реклама. ТеJlеафіша. По­ (експрес· інформація). Разумовська. «Майя •. Вистава Черкаського укра­ їиського музично-драматич­

16.30 17.30

года 17.40 Л.

ансамб"ю

і танцю Корейської ної армії. 14.30 НОВИНН.

піснІ

народ·

14.40 Прем'єра мультфІЛЬМіВ. 15.00 Телеміст Москва - ХельciHJC1. 16.30 Джерела. . 17.00 Фільми за участю АндріЯ «Мій

молодшнй

програма. ЖИТТЯ жlики.

Чаплін>.

Те·

лефільм. І серія. 21.00 Час. 21.40 Супутиик телеглядача.

22.00 в

22.50 0.10

..

.

третій.

фестнваllЮ

позитор А. ЕшпаЙ. МультфIЛЬ,,!. Міжнаціональні Історичний

стар·

КОМ·

вlдиоси· І про·

досвІд

блеми. 20.50 НароднІ мелодІі, 21.00 Час. 21.40 Прем'єра док. фільму «Мело, мело по. всій зем' лі ... ». Про життя І твор' чість Б. Пастернака. 22.10 ХокеЙ.- Чемпіонат світу. Збірна СРСР збірна США. 0.10 Новнни.

теМОВСЬКОГО.

Четвертнй варіант. «Люди иа мосту.. Ху· дожній фільм. 15.40 Док. фільми фестивалю «ГлаСИіСТЬ.. «У неділю. ра· ИО ... ». 16.00 «Слоиеия". 16.10 Програма

Мультфільм. Свердловськоі студії телебачеНIfЯ . 17.15 Мультфіль". 17.55 Хокей. Чемпіонат світу. Збірна ФіНЛЯl1дії збірна ЧССР. У перерві Вечірия

10.00

Служу

казка.

20.30

ри.

В

пошта. світу.

гостях

казок

13.55 14.25

у

Сою·

Альма·

казки.

оркестром

ре

ської пісні Держтелерадіо СРСР. Хокей. Чемпіонат світу. ЗбріН8 ФРН-збіриа СРСР. 0.35 НОВИНН.

«Бал

22.35

•.

Музнчний

кІоск. відкрнтих

День

з

21.00 Час. 21.40 Здрастуйте, ... ікарюl 21.55 Шсні батьківщини Сергія €ceHiHa. Виконує хор росlЙ·

нах.

12.30

скрипки

мажор.

Радянському

Ранкова Навколо

НезабутнІ музнчиі вt:чо· С. Прокоф'єв. Концерт

для

переда·

зу!

11.00 11.30

серія.

13.05 14.00

НЕДІЛЯ, 18 КВІТНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗН" ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Новини. 8.15 Ритмічна гімиастика . 8.t5 Тираж «Спортлото •. 9.00 З ранку раненько .. Розва· жально-пізнавальна ча для дітей.

І

ВечірнІй вісник. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 На зарядку ставай! 8.15 Док. фільми. 8.55 «Гюллі». Художній фІльм. 10.15 Співає Н. Кущенкова. 10.25 На екрані ~ служба 01. Науково-популярні . фільми про протипожежну безпеку. 11.00 Якщо вам піСЛIІ ... 11.45 «Запорожець за Дуиаєм». Фільм за мотивами одно· ймениоі опеРIІ С. Гулака-Ар.

22.55

«Діалоги •.

дверей.

8И&АЧЕНН,.

Копктив &роаарс:ькorо .ирОбннчого упр .... lнн. KOMYMaJl~­ _е госпо.арства вибача8ТЬС. переА с1М'8Ю, рІдними І БJlИ3Ь' ".мн IЮкІІнСІІ'О 68.. ННИ О.llексl. Грнгоровича ,а иегlдну по· ·и_l.к,/ КОЛИШНЬОГQ працl.ника ритуальиоТ СJlужби Фе_орев­ М.

О.

пlА

час

В суБQrу ввечері. Сатнра мультнплікаціТ. Співає Борне Рубашкіи.

і

з

похорону •

прнводу

19

передчасної

ПЕт·роВОІ

висловлюють

щире

смерті

Тет_ни

співчуття

продавця

магазину

Якlвии

рідннм

та

близькнм

по·

кіАної.

КеР,івництво,

сумують

З

весь колектнв

приводу

смерті

Броварського ДОКу ГJllібоко

колИШНЬОї

працівниці

комбі·

нату,

і

ветерана праці, Чllена КПРС З"ВИТНЕ8ИЧ Марlt СПНРИАОнJвин ввсломюють співчуття рідннм і близьким покійної .

АJI,мінІстрація, партійна та профспілкова органІзації Броварського райпобуткомбінату висловлюють глибоке співчуття иачаnьнику виробннчо-технічного відділу ДРА· НІЯ НадІї Мусіївні з приводу смерті її матері Анастасlt I(НРН.ІІlвни -

колишньої

працівииці

райпобуткомбінату. І

Колективи міськоТ друкарнІ і редакції газети «Нове життя. висломюють глнбоке співчуття колишиій робітни, ці друкарнІ МИРОНЕНКО Надії Олексіївні та робітниці друкариі ЗАДОРОЖНІ Я Людмилі Григорівнl з приводу с"ерті їх чоловіка та батька. Колектнв броварського міського вІдділу внутрішніх справ глнбокО сумує з приводу смертІ колишиього правідділу ,

Цівника

і :висловлює

Відлуння: подіі тижня. ПРОfРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕНН,. . 9.00 НОВИИИ. 9.15 Рнтмічиа гімиастнка.

l(иї8са.ка об.tасть, м. БРО8ари, 8У",

..

ел и н и О .. е"'. сПівчуття рІдним і

Ред,актор А. І(иївса.ка,

-

об.ll.Сllога упраНІIІН. у "ПР •• ІІІ .1ІА •• И.ЦТ8, ПO.llігр.ФіІ І IІнижковоІ "",рка &.рУ.ІРlі: ХI1' ...а. ~.c,.. 81. 6роаар., .у... K.i8C~II" 11i4.

торгівлі.

Григоро..... а близьким покійного.

80ЛОШИНЕНКО. Індекс

154•

4-03-78; мсту_н••а ре_ •• тсіра; 8JA_'JlY nартl . ._ ••ТТ8 - 4·04-"; .1_по.'А• .1~.Ого секреТ.Р8, .IА.ІІІ.. у cIJlьc~••ro rOCnOAapCT'. 4·23·21; .I)I.)I.IJlY про .. К.....осТ. • ссщlаllWlIІХ пит •• ~ - 4-02·12; .1)1.)1.1 .., ".стl. І ",асов.Т робот. - 4·'4·81; .1)1.)1.1..,/ pa.lll.. ..феJ: .. ацll - 1·18·"_ ,Ііі" JI;,r.CIo&9r9

сто­

музичний професора

18.00 18.10

театру.

Актуальна камера. ПроДовженнн внстави «Майя •. 20.50 На добраиіч, дітиl 21.00 Час. 21.40 ХудожнІй телефІльм «Ми· хайло Ломоносов.. Фільм

зanо·

16.20 ...До шістиадцяти І щі. . 17.05 ВарJаціl иа тему.

ни:

иого

19.00 19.30

«Гласність..

НІ

5

скрнпкн і фортеПlаио. Пори року. Квітень. Мультфільми. Батьківський день су. -бота. 12.30 В країнах соціалізму. 13.00 Очевидне неймовірне.

18.50 Міжнародна 19.50 15 хвилин з 20.05 «Неві,ll.ОМИЙ

ВИНИ:.

Телевізійннй абонемеиТ. Кllас Яикелевича. 15.50 Док. фіЛЬМИ

сумують

.

аkадеМIЯ.

для

Мироиова. брат•.

знаки

•.

ЦЯ

«Аскаиія·Нова.

14.40

По·

Адміністрація, партійна та профспілкова оргаиізації Броварського упрsміння торгівлІ' міСЬКВИКОИКОМУ глибоко

ЦТ

Бетховен. Соната ~I

Концерт

вiJl.иикУ?'"

ка

9.30 10.30 11.00

14.00

справи,

паПорама.

14.30

телефІль.

напрнкіиці

серія.

КВІТН,.

15

ЗАГАЛЬНОСОЮЗН"

Домашня

док.

«Жигулі сЯк

Художня

вернути забуте ім'я. Худож· ник В. Пальмов. 12.35 Тарасові шляхи. Переда· ча 2 «В степу безкраїм за Уралом •. IЗ.40 Новнни. IЗ.50 дитячий· фольклорний те­ лефестиваль «Чнста крнни,

Берг-

Бергман>.

22.50 Футбол. Чемпіонат СРСР. «ТорпеД0. «Дніпро.. 2

ПРОГРАМА б.30 120 хвнлии.

ЦУ

ду.

телевіЖИ. (ВеликобритаНІЯ). «Фараон.. ХУДОЖНІЙ T~!IIe· фільм. 4 сеРІЯ. «СВІІІ ДІМ •. 12.35 Шоу бенні ХіЛllа.

І

21.00 21.40 21.50

реАа.тора

Гоголь.

мора СОНЦЯ». 05 АНГllійська

I(ВIТНlI

15.45 Народні мелодії. 16.00 Док. телефіЛЬМИ. 16.45 Прем'єра мультфільму, 16.5'S НОВННН. 17.00 Дітям про звірят. 17.30 На приз клубу .Золота шайба.. . 18.15 Мелодії Т. І(иряка. 18.40 Фотоконкурс «Я люблю тебе, ЖИТТЯ •. 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Інтерснгнал. 19.30 МультфіJ!ЬМИ. 19.50 Сімейний екран. Худож· ній телефіЛьм «Чужий ••

тивалю

М.

Іигмар

фіЛЬМ.

3

другий.

12.00

Комедійний

Док.

Новнни.

23.50

П.

мів

Ф~~-:ін

І(атаев.

CV&OTA,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Те .. ~.ои":

ХIІ"8"

.РУ •• Р'.

«Темз

п·еребудови.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ:

ГОРОJl,'

суббо,. •.

6ро•• ро..

3

Я.. Мультфільм. «Вершина' Візбора>. ДОЖИіЙ телефіЛьм. 10.50 НОВИНН. 11.00 Інстнтут ЛЮДННИ. 15.30 Новинн.

19.30

иародныx

Наш

В.

телевіжн» «Фараон..

9.30

ОСТроВІ •.

на

области. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета 8Ь1ХОДНТ С 17 апре... я 1937 гоА ••

Ди.

8,35

ЦТ

ансамблю

Твори

ХіІІла.

6.30 120.

година.

'Концерт

кратичні

Бенні

ПРОГРАМА

КВІТНЯ

Імпульс: ініціатнва, під·. приємлнвість, ·прибуток. 18.45 СьогоднІ у світі . 19.00 Влада Радам. Демо·

цїі і космонавтики. Прем·є­ ра док. телефільму .Крила Вітчнзни>. Фільм перший.

СIlОГО

Сіllьська година. Міжиародна паиорама. Мультфільми. «Невідомий Чаплін.. Те· lІефільм. 2 І 3 серії. 21.00 Час. 21.40 Здрастуйте, лікаРI9! 21.55 Футбольннй огляд. 22.25 Молоде кіио. Укр&інська

дар..

JlіттЯ~t

9.О5'fJ;";lйська "ов8. І рік.

19.45 20.00

вечорів

Прожектор

І

18.00

.Лускунчик.,

Шоу Час.

23.00

матч

шL

Чайковський. Фраг· балетів «СПЛЯЧ8

фондів.

П'ять вечорів з «Тема телевіжн. (продовженнн). «Полудень.. Телевнстава. 22.50 Новини.

танцю «ЮвіСТЬ". Прем'єра док. телефІльму

17.15 ... До

Всесвіт.

.п'ЯТЬ

20.30 21.00 21.40 21.50

Вітчизни.. Док. Фільм перший.

НОВИИИ.

«Троє

• Лебедине озеро., 11.00 Час. . 21.40 Прожектор переБУДОRИ. 21.50 До Всесвітнього дня авіг·

1<0.. итета

Днтяча"

16.50 16.55

світі.

Земля.

ввіч·

«Абдула' Каххар •.

годнна.

далека

Сьогодні

ЛЮДllиа.

11.25 15.30 16.45 16.15

Новини. Дитяча

Новини.

і

наших

музика.

телевіжн. (ВеликобританіЯ). «Фараон.. Художній теле· фільм 4 серія, «Свій дім».

«Крнла Вітчизни.. Док. телефільм. Фільм другий «Рица рі неба •.

фільм.

17.00 17.05 18.05 18.45 19.00

10.20 10.30

·рік.

затокою.,

Мендельсона. МультфіЛЬМИ. Новини. Ретро. Вечірня казка.

Збірна

Х8I1 ЛИИ . що спі8ають

Землі.

11.25

.Без

13

9.20

11.15

8иконанні

Про

8.35

З

запрошує

Туреччнни.

п.рОГРАМА

30 120 хвиnии. 8:35 цей фантастичнн!\ світ. 9.45 Зустріч з. педагогом М

у

18.00 18.30 18.45 19.45 20.00

ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА

ЦТ

б

разцової.

ЧЕТВЕР,

І

свіТу.

Вас

над

П'ЯТНИЦЯ,

~3.40 Новини.

НХЛ.

ЗАГАльноСОЮЗНА

ського

.

збірна

«ВІтрила

Ф.

теле·

ВідбірКовий

чемпіонату

КВІТНЯ

12

пРОГРАМА

1б.30

Футбол.

22.50

Концерт.

Новини.

Хок,еЙ. Чемпіонат НХЛ. І люзіои. Художній фіЛЬМ

Прожектор перебудови. П'ять вечорів з «Темз телевіжи. (продовження). .ДоМуШник.. Телефільм.

20.30 21.00 21.40 21.50

22.50 23.00

14.10 14.30 17.05

21.40 21.50

мавпИ:'.

'2

М.

13.05 13.10

ПОП-МУЗИКИ.

«Фараон.. Художній фільм. 3 серія «Візнт лиВості •. 20.30 "Аиглійський дім •. 21.00 Час.

м.

ливості:. . 12.З5 .АнгЛіЙСЬКНЙ дім •. Новини. Програ-ма компанії «Темз телевіжн. (продовжения). • ДомуШник.. Телефільм.

І(омедій-

кої студії телебачення. Вечірня казка. П'ять вечорів з' «Тем З телевіжн. (ВеликобритаНіЯ).

теле:

.Три

мудрі

19.45 20.00

вечорів з .Т~мз (ВеликобритаНІЯ!

«Фараон..

13.15 13.25

пуск.

17;00 18.00 18.45 19.15

иа

ГЛЯАачів_

13.40 PelUlaMa_ 13.45 Прем'єра

ГОРИIt".

Науково·популярниЙ

8.35, 9.35

13.05 13.10

«Фараон.. Художній теле, фільм. 3 серія, «Візит ввіч·

18.20 Мультфільм. 18.30 Новини. 18.40 Програма Горно-Алтайсь,

Р!,ФСР.

мова.

рік.

Програма компанії «T~M3 телевіжн> (ВеликобритаНІЯ).

_Гю.nnї:..

казка.

П'ять телевіжн.

фіЛЬм

14.1 О 17.00

го·

Програма МурмаНСЬКОI дії телебачення. 19.00 Рнтмічна гімнастнка.

запитаиня

ман..

Гімиастика. «Пока свободою

8.00 8.15

10.35, 11.35

12.05

компанії «Темз (продовження).

13.10

телефІльму

міст

МУСОРfСЬКИЙ.

11.05 Іспанська

теllе­

«Три

·хід......

Концеl'Т

про

серія.

ний фільм. 13.05 НОВННИ.

.

18.00 Новнни. 18.10 Телестудії

«Ваш

12.35

космонавтикн.

доповісти

«Росій­ кл. рік на·

Художній

2

мавпи».

автора

ЦТ

док.

«Прошу товність»

8.55 Кіножурнал. 9.05 Іспанська мова 9.55 Кіиожурнал. 10.05 Мама, тато і я. 10.35, 11.35 Музика. 7

Ч.

наукові

Програма компанії «T~M3 телевіжн» (ВеликобритаНІЯ).

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

До

і

12.05

· .Було колнсь на Україні.. ' проГРАМА

Біологія.

серія.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11

ші».

ЦУ

Кllас.

вчания.

сценарію В. Бойка. 23.10 Вечірній вісннк. 2340 Світ пеезії. Т. ШевчеllКО.

11

ЖИТТЯ

10.35, 11.35 О. Толстой. ськнй . характер". 6 11.05 Німецька мова. 2

програма.

Вступне

Доброго вам здороВ'я. СпІває Н. Яремчук. Живе слово. ВідповіАl

«Дошка». фільм. 12.40 «Режисер

Новини.

23.05

10.05

«Літати й вірнти.. Нау· ково-популярннй фільм. 8.35, 9.35 Природознавство. 2

..

праці.

20.4'5 На добраніч, дітн! 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудови. 21.50 Прем'єра телевиставн • Рекет. (з цнклу .Снтуа­ ціЯ.).

Учням' ПТУ.

10.05

иічного оркестру YKpaIHCb' кого телебачеиня і радіо. 20.15 Усім мнром. Громадсько· політнчиа

ПРОГРАМА

2

другий.

ризику.

Гімнастнка.

8.00 8.15

8.55

Іво Ліниа •. 19.00 Актуальна камера. 19.30 'Оперативиий пост АІ(. 19.40 !<;онцерт естрадно,си~фО'

.екологічного

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ото­ буде

соице!

18.00

пісня»

Прем'·

науково-популярного

8.35, 9.35 чує. 2

наспіви •.

Реклаaj,а. На добраніч, діти! Час. Прожектор перебудовн. Молодіжна студія «Гарт •. ВечірНlіІ' вісник.

20.30 20.45 21.00 21.40 21.50 23.05

ЦУ

«Над·

Актуальна камера. Земле МОЯ.. РнсОСіниня:

зона

З~ГАЛЬНОСОЮЗНА

єра

OdrOВOPIOEMO проект За­ гаЛЬИИJl принципів пе~уJl,О: керівиицтва

вісинк.

8.00 Гімиас;нка. 8.15 «Лист Мь06Iуса".

художиики

Фільм,концерт

дніпрянські

серія.

проtРАМА

l\иставо'lНИХ

17.45

ви

І Вечірній

23.00

иьої самодіяльності. 16.30 Новини. 16.40 Для дітей. Веселка.,

17.05

11.45 12.15 12.30

РОКУ

1989

Вища школа: гострі кути перебудовн. 15.10 'КонцерТ Державного аи· самблю танцю Абхазької АРСР «Шаратин". 16.00 Погляд. НедlllЬННЙ ви,

8ОЛі~.

кіно.

13.ЗО Концерт

Худо/Киій телефі"'Ьм сМн, хайло Ломоиосов»_ Фільм АРУГИЙ. 2 сер іІІ. 11.00 На ХВНІІІ дружби. Дер. жавний оренбурзький росlй, ськнй і/ародиий хор.

9.45

12.10

ня.

12.10 13.20

1(81ТНЯ

11

10.35

ТЕЛЕБАЧЕНН,.

Гуцков. сУріель Акос, та». Театральна вистава. У перерві 13.15 НОВИНН. 16.30 НОВИНН. 16.40 Мультфільм' «Де ТИ, міll КОНЮ?. 16.50 Прнкарпатські самоцвіти. 17.35 До Дня космонавтикн. Земиа пісня. 18.00 Муз. фільм «Свято». 18.30 Сонячне коло. 19.00 Актуальна к.меРІ. 19.30 Стосується кожного. На·

фіЛЬму

хмарн»,

ПрОГРАМА

12.1'0 К.

колективів

док.

віє

сійська література. Поема М .. .гоголя «МеРТВі душі» 8 художніх Ілюстраціях.

.

Jl,іти

Jl,и:rячих

стрибок •.

Діалог

студії

Новиии. Художиій фІльм «І(ора. бель пришеllьців •. 10.40 Народні тала ити. Худож· иі колективи м. Кремеичу. ка Полтавськоі області. 11.40 Шкільний екраи. 8 кл. Ро·

горнзонтн.

Про. що

)'КРАІНСЬІ(ОГО

ТЕЛЕ&АЧЕНН,.

тів.

16.15 16.55 17.00

21.00 21.40 21.50

ФiJlьм.

9.00 9.15

було ...

иародиих

дожній телефІльм. Прем'єра. Час. Прожектор перебудови. Благодійний коицерТ '/ Леиінакаиі. 23.20 Сьогод-ні у свІтІ, 23.35 Актуа ... ьииЙ об·єктив. Пре. м'єра док. фіЛЬму «Хто роз­

телефіль,

другий_

.ЦТ

годииа.

Новиии.

світІ. док.

ПРОГРАМА

Новини. Це було... Дитяча

у

Прем'єра

му сl(ри... а Вітчизии».

вистава.

11.10 11.20 11.35 15.30 15.45

Сьогодиl

22.50 23.05

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

6.30 120 ХВИЛНlI. 8.35 «Вишневий

ЖИТТЯ

нове

61285.

Друк офсетннЙ.

кований

аркуш.

Обсяг

І

Тираж

прнмірник.

Замовлення

2205.

дру.

16.261

#58 1989  
#58 1989  
Advertisement