Page 1

СЕРЕДА

6 липня

2005 р. N!!52 (9661)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ 11 гривень.

Також нанесено

З

Про заходи щодо nоліn­

nитанням

дорожню розмітку nлощею

конкому,

6285

м• на суму 9З,З тис.

дітних сімей членів міськви­

дян міста до Збройних Сил

грн.

та

конкому

України восени

що

29

дило

прохо­

червня

під

встановлено

до­

шення

становища

багато­

інформувала

чергового

nризову

грома­

2005

рожніх

кількості

застуnник начальника війді­

вистуnив

го голови В. О. Анто­ ненка, було розгляну­

129 одиниць на суму 25,856 тисяч гривень то­

лу у сnравах сім"і та молоді

сар

Л.

військового

то

питань,

що. На даний час завер­

nриклад,

nродовжується

пов"язаних з функціо­

шені nоточні ремонти на вулицях Київській, Гагарі­

nрактика

nершочергового

військову службу восени бу­

оздоровлення дітей із бага­

дуть nризиватись броварча­

на, М. Лагунової, Дімітра-

тодітних сімей. Станом на

низку

нуванням

міського

господарства.

у

Ю.

Велієва.

Так,

на­

військовий

об'єднаного

В. М. Лутак.

ни

1987

комі­

міського

комісаріату На

строкову

року народження, а

також ті хлоnці старшого ві­

Перш за все було заслу· хано

інформацію

чальника

на­

уnравління

житлово-комунального

госnодарства В. О. Моро­ зової

про

міської лактики

хід

виконання

Програми

nрофі­

травматизму

не­

ПРЕРОrАТИВА В РОІОТІ МІСЦЕВИХ С.ПУЖІ

роки. Нагадає­

ном України •Про загальний військовий обов'язок і вій­ ськову службу.>. Також члени виконкому, заслухавши інформацію застуnника

начальника уn­

ва,

Кірова,

бульв.

Неза­

захисту

населення

сnівnраця з громадськими,

рішення про виділення ма­

дів,

релігійними,

теріальної доnомоги меш­

та

З96,625 тисяч гривень; nроведений каnремонт ді­

населен-

лянки бульвару Незалеж­

сnрямована на nоліnшення становища цих сімей. По­

•n""''"''

здоров'я

nu",

/А-. ремонт доріг,

на

nі-

nлощею

м• на суму

6727

доровлено

ного

лежності

сnрямованих

загальною

20 червня 2005 року вже оз­ 60 дітей. Триває

мо, що ця Програма nе­ редбачає комnлекс захо­ збереження

фондами,

благодійними

діяльність

яких

А. І. Петренко,

ухвалили

канцям міста. На соціаль­ но- nобутові

nотреби

їі

Травня загальною nлощею

сильну

надають

отримають сім чоловік, та вісім - на термінове хірур­

7З97 м• на суму З76,604

благодійні фонди «Перемо­

гічне втручання. Доnомога

зовнішнього освітлення, встановлення достатньої

тисяч

га•, «Неньчина ласка•,

буде

кількості

риття

~хідних

тротуарів,

забезnечення

J:

відстрочку, згідно із Зако­

равління nраці та соціаль­

виробничого характеру на

2002-2005

ку, котрі втратили nраво на

належного

зовнішніх

знаків

ності

та

вулиці

гривень.

Першого

Роботи

з

догюмоІ)'

ГО

надана

за

рахунок

nок­

«Асоціація доnомоги людям

коштів, nередбачених міс­

nродовжуються.

«Надія•, фірма «Буді~ьні технології», магазин «Віфле­

цевим бюджетом. глянуто

ремонту дорожнього

У ході засідання було роз­

ВІКНА»

Керівництво Північної реrіонаnьної митниці провело зустріч з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

року

головуванням місько­

знаків

JA ПРИНЦИПОМ «ЕдИНОFО

nроведення

ЧЕРГОВОМУ за­ Н Асіданні міськви­

ЗО червня

2005

року на митному

nосту •Бровари» Північної регіональ­ ної митниці відбулась зустріч керів­ ництва митниці з суб'єктами зовніш­ ньоекономічної діяльності, що здійснюють митне оформлення това­ рів. Зустріч nроводили застуnник на­ чальника митниці М, А. Циганок та начальник митного nоста «Бровари• І. І. Лук'яненко. Мета nроведення зустрічі вирішення nроблемних nитань, що виникають nри здійсненні митного контролю та оформлення, а також nідведення nерших nідсумків роботи nідрозділу за nринциnом «ЄДИНОГО вікна». Відnовідно до завдань, що nостав­ лені nеред митними органами Пре­ зидентом України, з nершого червня в обов'язковому nорядку митниця мала здійснювати митне оформлен­ ня за nринциnом •єдиного вікна•. З цією метою було розроблено та вве­ дено в дію наказ Державної митної служби України від 20.04.2005 року N2 З14 •Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й мит­ ного оформлення товарів із застосу­ ванням вантажної митної декларації». Відnовідно до цього наказу більшість митних nостів, у тому числі і митний nост «Бровари• Північної регіональ­ ної митниці, nочали nрацювати за цим nринциnом з 27 квітня. Протя­ гом часу, що минув, митницею вирі­ шувались nитання з nоліnшення умов

й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної дек­ ларації. Суб'єкт зовнішньоекономічної ді­ яльності, що nроходить до митниці, замість того, щоб шукати індивіду­ альний nідхід до кожного інсnектора, що здійснює митний контроль та оформлення, теnер надає документи у вікно, до чергового інсnектора, і там же їх забирає. Інформацію про nроходження етаnів митного контро­ лю та оформлення, nідnриємець от­ римує на сnеціальному моніторі, nе­ ребуваючи в облаштованій для цього кімнаті. І лише в окремих виnадках, коли у інсnекторів митниці виникають

обГрунтовані сумніви, час здійснення митного

оформлення може бути збільшено - nри необхідності вирі­ шення nитання не у nідрозділі митно­ го оформлення, а безnосередньо за місцем розташування адміністратив­ ного nриміщення митниці, у м. Києві.

Загалом суб'єкти зовнішньоеконо­ мічної діяльності задоволені новов­ веденням. Ряд зауважень стосувався

роботи суміжних служб. Так, за наяв­ ності nриміщень для їх розміщення,

тощо. Так, наnриклад, за рахунок коштів місцевого

Працівники комунальних nідnриємств nостійно кон­

бюджету міста nрацівника­ ми комунальних niдnpи-

тролюють

обладнання дитячих май­

єм• тощо. З метою nЩтрим­ ки nідnриємницької діяль­ ності багатодітних сімей

ємств замінено 1З8 л амn вуличного освітлення,

данчиків

nрибудинко­

уnравління економіки, в ме­

вих територіях та в nарко­

жах своєї комnетенції, надає

встановлено

вих зонах. Для заnобігання

також nрийняті відnовідні рі­

nроходження

шення.

оформлення. Застосування nринци­ nу дозволило nрискорити та оnтимі­ зувати здійснення митного контролю

Ілона БАХТІНА, nомічник начальника Північної

Найчастіше інвестиції сnрямову­ ються у харчову nромисловість, аг­

лення землі nід nриватну забудову не

на

стан

Для

дитячого травматизму ви­

багатодітним родинам кон­ сультації з nитань реєстра­

обслуговування світло­ форних об'єктів виконано

конано ремонт малих архі­

ції, одержання дозволів на

тектурних форм майданчиках.

відкриття nідnриємницької діяльності.

та

ЗО

світильників.

робіт На суму

+

56

дроселів

технічний

910,44

ТИСЯЧ

на

З5

низку

nитань,

nов'язаних з роботою війді­ лів житлових субсидій, каnі­ тального будівництва, уn­ равління комунальної власності тощо, з яких були

Лариса ШАПКА.

nроцедури

відсутність в одному nриміщенні за митним nостом nредставників вете­

ринарної,

екологічної та

служб

знаходження

та

санітарної їх

у

Києві,

nризводить до затримки nідготовки документів для здійснення

митного

оформлення.

митного

регіональної митниці.

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРО&ІТНИЦТВО Київська область наnовнить новим ~ом сnівnрацю з Мазовецьким /!81Ьдством Ресnубліки Польща. Як зазначив в інтерв'ю коресnондентові УНІАН голова Київської обласної дер­ жавної адміністрації Євген Жовтяк, nідnисана кілька років тому угода про сnівробітництво nрактично не діяла. •За результатами участі наnрикінці червня делегації Київської області в роботі Економічного форуму «Поль­ ща-Україна» у Гданську, ми готуємо ділові nроnозиції для nольських ін­ весторів у різних галузях економіки, а також nлануємо заnросити делегацію

з Мазовецького воєводства до себе. На сьогодні в Польщі існує великий інтерес до України, і ми маємо ско­

ристатися такою нагодою, щоб спіти гідними nартнерами не лише в еко­

номіці, бізнесі, але• і в громадсько­ культурному житті. Вnевнений, що Київщина буде дуже цікавим регіо­ ном для польських інвестицій»

голосив І)'бернатор.

-

на­

АДМІНІСТРАТИВНО· ТЕРИТОРІАІІЬНА РЕФОРМА

або районної влади, nроте на цьому рівні так і не вирішуються. •Наnрик­ лад, сільські ради на сьогодні не сnроможні вирішувати ані nроблеми благоустрою села, ані надання кому­ нальних nослуг•,- наголосив він.

На nроведення адмІнІстративно­ територіальної реформи в Київській області за nоnередніми розрахунка­ ми необхідно 600-800 мільйонів гри­ вень. Про це в інтерв'ю коресnонден­ ту УНІАН nовідомив nерший застуnник голови Київської обласної державної адміністрації, голова ро­ бочої груnи з адміністративно-тери­ торіальної реформи в Київській об­

ласті Анатолій Семенюк. У той же час, на думку nершого застуnника губернатора Київщини, ці кошти є цілком самоокуnними. «Ті величезні кошти, які сьогодні держава

витрачає на утримання ор­

ганів місцевого самоврядування, nрактично нічого не вирішують у жит­ ті nересічного громадянина• - заз­ начив А. Семенюк.

За його

словами,

nриблизно

60

відсотків звернень громадян до об­ ласної держадміністрації- це nитан­ ня, які знаходяться у віданні місцевої

ІНВЕСТИЦІІ Київська область nосіла nерше місце в рейтинІ)' інвестиційної nри­ вабливості серед всіх регіонів Украї­ ни - такі дані були оnрилюднені на засіданні круглого столу ссСтан та наnрями вдосконалення інвестицій­ ного клімату в Україні», nроведеному Українським національним комітетом Міжнародної торгової nалати. Рей­ тинг був складений на основі анкету­ вання іноземних інвесторів, які nра­ цюють в Україні. Водночас, як nовідомив коресnон­ дентові УНІАН у Київській ·обласній державній адміністрації, на сьогодні обсяг nрямих іноземних інвестицій в економіку Київщини становить nонад 5ЗО мільйонів доларів, або майже ЗОО доларів на душу населення. Це третій за обсягом nоказник в Україні.

t

роnромисловий комnлекс, хімічну та нафтохімічну галузі. Найбільші інвес­ тиційні nроекти реалізуються у Бро­ варському, Вишгородському, Києво­ Святошинському, Баришівському та Борисnільському районах області.

nриймалося. ссУ цьому nитанні накладено мора­ торій.

Організатори мітингу добре знають про це», - зазначив губерна­

тор.

Натомість, за словами Є. Жовтяка, обласна держадміністрація має ін­ формацію, що рішення про виділення

JEMEJIЬHE ПИТАННІ

землі nід nриватну забудову десятка­ ми ухвалюються радами на рівні те­

50 мешканців Київщини - жителі nристоличних сіл Троєщина, Совки та Погреби - розбили nід Київською облдержадміністрацією nалатки, nротестуючи nроти земельної nоліти­ ки місцевих рад. Громадяни ствер­ джують, що на їхніх землях останнім часом здійснюється масове незакон­ не будівництво nриватного житла, а будівельники відмовляються оnри­

риторіальних громад. У цьому виnадку, за словами гу­ бернатора, якщо є nідстави вважати, що

земля,

яка знаходиться

в

межах

населеного nункту, була виділена не­ законно,

зацікавлена

звернутися

до

суду

з

особа

має

nозовом

про

неnравомірність таких дій. «Обласна держадміністрація в ме­

на

жах своїх nовноважень також шукає шляхи залагодження конфліктних си­

землю, видані начебто органами міс­

туацій щодо тих людей, які законно

люднювати

ордери

та

дозволи

nретендують

цевого самоврядування.

У телефонному інтерв'ю голова Ки­ ївської обласної державної адмініс­ трації Євген Жовтяк nовідомив ко­ ресnондентів

УНІАН,

що

за

нового

керівництва області рішень про виді-

Але

на

на

отримання

сьогодні

землі.

nікетувальники

не

nередали в адміністрацію ані сnисків скривджених, ані заяв від них. У роз­ мові nереважають емоції», сказав

коресnонденту УНІАН Є. Жовтяк.

ПІДrОТОВКА ДО ЗИМИ

•••А На

ЧАС СПЯИВАЕ

черговому

засіданні

оnеративного

на nроблемах деяких з них, зробила ана­ ліз стану nідготовки до роботи

взимку,

роз'яснила окремі асnекти, nов'язані з гід­

штабу nід головуванням начальника уnрав­

роnромивкою

ління житлово-комунального госnодарства

систем. Вона, зокрема, відзначила ті ор­

та

гідровиnробуванням

міськради В. О. Морозової обговорено ви­

ганізаціі, які відnовідально ставляться до

конання заходів, заnланованих nромисло­

цих важливих завдань (ссУкртелеком», nо­

вим nідnриємствам, торгівельним та іншим

жежна частина, кафе «Відень», гастроном

організаціям у ході їх nідготовки до роботи

«Тандем•,

в осінньо-зимовий nеріод.

«Сnорт» тощо) і тих, хто не готується на­

Директор

КП

•Броваритеnлоенергоме­

« Київобленерго»,

готель

лежним чином до оnалювальних сезонів:

режа» О. В. Коршак знову наголосила на

Броварський райвідділ земельних ресур­

необхідності

сів,

nогасити

заборгованість за

райвідділ

освіти,

Броварський

банк

Русь»,

ливе, аби вкластися у заnлановані строки

т. д. Члени штабу звернули особливу ува­

-

відділ

«Київська

одержане теnло, а також зробити усе мож­

статистики

і

для здачі систем теnлоnостачання за фор­

гу nрисутніх

мою Е-8 до

живачів на необхідності економно витра­

1 вересня

ц. р.

Усього таких nідnриємств і організацій

59, з них nромислових - 9, торгівельних - 29. Доnовідачка докладно зуnинилася

відповідальних осіб-спо­

чати теnлову енергію на усіх об'єктах. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


21

N!!S2 (9661) І

6.07

АНАІІІІ ВПІІИВУ Визначення проблеми, передбачається роз­

1.

Метою здійснення регулю­ вання орендних відносин є

яку в"язати шляхом державного

подальше

упорядкування

ності територіальної громади м.Бровари, та майнові відно­ сини між орендодавцями та орендарями шляхом прийнят­ тя вищезазначеного рішення Броварської міської ради на­ дає можливість: здійснювати належний

.

про­

цесу передачі в оренду комунального майна, його збе­ реження та ефективне вико­

регулювання.

Відповідно до Закону Украї­ ни «Про оренду державного та

комунального майна» передба­ чається врегулювати організа­ ційні відносини, пов'язані з пе­ редачею в оренду майна, що

ристання вільних площ, попов­ нення власних обігових коштів підприємств-орендодавців. З. Визначення та оцінка альтернативних способів до­ сягнення зазначених цілей.

перебуває в комунальній влас­ ності територіальної громади м.Бровари та майнові відноси­

АКТА

PErYIIIITOPHOFO

контроль

за

чається

визначати

за

Розмір· площ,

2.

ління таким майном та надан­

б. Характеристика очіку­ ваних результатів прийнят­

територіальної

ня дозволів на оренду такого

тя акта.

громади м.Бровари», що діє на цей час, не враховує всіх нап­ рямків діяльності орендарів. Орендні ставки, визначені у вказаному рішенні, значно нижчі, ніж ставки за оренду

майна 4. Опис механізму, який пропонується для розв·я­

Прийняття зазначеного рі­ шення надасть можливість ви­

ри.

конавчому комітету Бровар­ ської міської ради більш ефективно контролювати на­

ширюватись на Броварську міську раду, підприємства, ус­ танови, організаціі територі­ альної громади м.Бровари та

та

орендарями.

Рішення Броварської міської ради «Про затвердження типо­ вого

договору

вання

оренди

плати

майном

за

нежит­

користу­

Вказану проблему плануєть­ ся розв'язати шляхом прий­ няття рішення Броварської міської ради «Про затверджен­

державного майна, визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 04.10.95 NQ786 «Про методику розрахунку та порядок

використання

ня

Все

вищевикладене до

плати

тодики

них

обігових

призво­

недоотримання

коштів

ємствами,

влас­

-

оренди

плати

яким

альної громади м. Бровари на­ дасть можливість : збільшити надходження

пропонується

затверди­

використання

плати

за

комунальній власності терито­ ріальної громади м. Бровари, а також врегулювати інші пи­ тання, пов'язані з орендою

є

Впровадження

територі­

призначення

регулювання

метою

підвищення

ефективності

використання

ріальної громади м. Бровари та відповідно до п.З.1 ст.26, п.5 ст.60 Закону України •Про місцеве самовря­ дування в Україні•, ст.З та ст.5 Закону України •Про оренду державного та комунального майна•, врахову­ ючи рекомендації постійної комісії з питань комуналь­

ної власності та приватизації Броварська міська рада ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити методику розрахунку плати за корис­

тування майном територіальної громади м. Бровари в

1.

новій редакції згідно з додатком

2.

Затвердити Типовий договір оренди нежитлових

приміщень комунальної власності територіальної гро­ мади м. Бровари згідно з додатком

2.

З. Дане рішення набирає чинності з дати прийняття. Орендодавцям

4.

нежитлових

приміщень

внести

зміни до договорів оренди, які укладені до вступу в

орендованого

майна. 9. Заходи, за допомогою

дію даного рішення, в частині розрахунку орендної

яких

прийняття даного рішення.

буде

результатив­

ності акта: відстеження зростання

плати з першого числа місяця, наступного за місяцем

здійснюватися

відстеження

динаміки

надходжень

за

Визнати таким,

5.

що втратило чинність, рішення

Броварської міської ради

від

04.07.02 NQ 67-04-24

«Про затвердження типового договору оренди нежит­

на­

лових приміщень та Тимчасової методики розрахунку

дане в оренду нерухоме май-

плати за користування майном територіальної

но;

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи інших необ­ хібних випадках.

організаційних відносин, по­ в'язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у влас-

жавного регулювання.

майна

торного акта.

регуляторного акта.

тів для утримання та ремонту житлового фонду. 2. Визначення цілей дер­

використання

коштів; задовольнити потреби орендодавців за рахунок збільшення власних обігових коштів. 7. Обгрунтування строку діі запропонованого регуля­

майна територіальної громади м. Бровари. 5. Обгрунтування можли­ вості досягнення визначе­ них цілей у разі прийняття

од­

за

З

майна, що належить до комунальної власності терито­

фізичних і юридичних осіб, що є орендарями майна територі­ альної громади м.Бровари. Проектом рішення зазнача­ ються розміри орендних ста­ вок в залежності від цільового

орен­

нерухомого

оренду майна, що перебуває в

ним з джерел надходжень кош­

розміру

ріальної громади м. Бровари•,

ставок

устано­

Зазначене рішення буде по­

нерухомого

дних

та

законодавства

Підвищення

за

орендодавця­

обхідні для обслуговування житлового фонду, частиною якого є вбудовані приміщення, що надаються в оренду. Плата за оренду у відповідності до

оренду

користування майном терито­

рядок

ми. За останні роки значно зросли ціни на матеріали, не­

чинного

розрахунку

в

підприємствами,

вами та організаціями небюд­ жетної сфери. З. Заборгованість по сплаті орендної плати : а) бюджетних організ.ацій; б) підприємств, установ та організацій небюджетної сфе­

майна підприємствами та ор­ ганізаціями, що перебувають у власності територіальної гро­ мади м.Бровари.

ти: методику розрахунку та по­

підпри­

установами

організаціями

договору

дання

нежитлових приміщень та ме­

за оренду державного майна» зі змінами та доповненнями. дить

типового

б)

установ;

зання проблеми.

rромаАи м. Іровари

ми;

збереження та ефективне ви­ користання вільних площ; - поповнення власних обі­ гових коштів підприємств та

Н

користуваннІ маином територІаnьноІ

а) бюджетними організація­

процесу

t

V

наданих в

оренду:

передачі в оренду майна, його

Ja

МеІОАИКИ роарахунку nІІаІИ

плати;

розрахунку

орендодавцями

ореНАН НеЖИІІІОВИХ nрИМІЩеНЬ Іа

наступ­

ними критеріями: 1. Надходження від орендної

лових приміщень та методики

між

Про аатвердженн• тиnовоrо АОrовору

Показники результативності зазначеного рішення передба­

Рішення підготовлене з ме­ тою реалізації повноважень Броварської міської ради як представника власника майна територіальної громади м. Бровари та повноважень вико­ навчого комітету щодо управ­

ни

PIWEHHR

торного акта.

справлянням

уnорядкування

КИЇВСЬКОЇ О&JІАСТІ

Визначення показників результативності регуля­

8.

орендної плати та належний облік передачі майна в оренду;

-

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА

відстеження динаміки кількості укладених договорів

ди м.Бровари• з усіма змінами та доповненням

оренди (бюджетна сфера, не­ бюджетна сфера); - опитування орендодавців про неузгодженість прийнято­ го регуляторного акта існую­

на t-~іського голову В. О. Антоненка

чим умовам надання

6.

Контроль за виконанням цього рішення

Міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

м. Бровари

в оренду

від

нерухомого майна.

_ _ _ _ _ _ 2005

р.

NQ

ДОДАТОК1 до рішення Броварської

МЕТОДИКА РОJРАХУНКУ І ПОРІДОК ВИКОРИСТАННІ

міської ради від

_____________ _

ПІІАТИ JA ОРЕНДУ КОМУНАІІЬНОrО МАЙНА ТЕРИТОРІАІІЬНОЇ rРОМАДИ м. ІРОВАРИ

N!! 1. 1.

Загальні положення: Методику розроблено з метою

створення

єдиного

організаційно­

економічного механізму справлення плати за оренду цілісних майнових

Податок на додану вартість

річної орендної плати встановлюєть­

Нп

4.З. Орендна плата за цією Мето­

сплачується орендарями окремо від

ся розмір орендної плати за базовий

щення.

6.4. Розмір місячної орендної8;; ти розраховується за формулок'ІІ8"

4.8.

сами на їх утримання.

площа орендованого примі­

-

підпри­

дикою розраховується у такій послі­

орендної плати у розмірах та поряд­

місяць оренди, який фіксується у до­

ємств, їх структурних підрозділів (фі­

довності: визначається розмір річної

ку,

законо­

говорі оренди. З урахуванням розмі­

лії, цеху, дільниці) та окремого інди­

орендної

давством.

відуально

встановлюється

сплати

оренди розраховується розмір орен­

Опл.міс.

орендної плати нараховується пеня у

дної плати за перший та наступні мі­

де Опл

цій, установ, нерухомого майна (бу­

плати за базовий місяць оренди, що фіксується у договорі оренди. З ура­

розмірі подвійної ставки рефінансу­

сяці оренди.

дівель, споруд, приміщень).

хуванням розміру орендної плати за

вання Національного банку України за кожен прострочений день.

комплексів

комунальних

визначеного

майна

комунальних підприємств, організа­

1. 1.

Методика визначає механізм

нарахування орендної плати,

інших

плати,

на

основі

розмір

якого

орендної

базовий місяць оренди розрахову­ ється розмір орендної плати за пер­

встановлених

4.9.

У

4.10.

чинним

РУ орендної плати за базовий місяць разі

несвоєчасної

Розмір орендної плати може

ється шляхом коригування місячної орендної плати попереднього міся­

хунку,

плати

1.2.

Орендна плата є платежами у

підприємств

за формулою:

формах, визначених законодавством

Опл

України, яку вносить орендар орен­

де Опл

додавцеві

незалежно

від

наслідків

своєї господарської чи іншої діяль­ ності.

=

плати, грн.;

Вз

-

залишкова

(форма

NQ 1)

основних

що належить територіальній громаді

м. Бровари, незалежно від підстав і часу набуття, місця знаходження, мети

використання,

користувача,

підстав, часу чи порядку передачі. З. Суб'єкти, на які поширюється дія цієї Методики: З. 1. До суб'єктів, які можуть отри­ мати майно територіальної громади м. Бровари у користування, нале­ жать фізичні або юридичні особи, ді­

централізованих

цін

і

(за

балансом

вартість орендованих

засобів

на

час

оцінки

раїни. 5. Розрахунок орендної плати за оренду окремого індивідуально виз­ наченого майна (крім нерухомого

до

тну оцінку майна, що передається в

згідно з додатком

4.5.

У разі визначення орендаря на

конкурсних

засадах,

умовами

кон­

курсу може бути передбачено біль­ ший розмір орендної плати.

4.6.

Терміни

внесення

орендної

індивідуально визначеного майна не

плати визначаються у договорі. За

включаються

оренду цілісних майнових комплек­

орендованого

витрати

майна

на

та

плата

дати,

звітів

балансі якого перебуває це майно. 5.3. Податок на 'додану вартість

для

подання

оренду майна цілісних майнових комплексів комунальних підпри­

квартальних

10-

сплачується орендарями окремо від

ємств, їх структурних підрозділів

денний термін від дати, встановленої

орендної плати у розмірах та поряд­

оренди

між

(балансу), а за

lV

квартал

-

в

для подання квартальних бухгалтер­

ку,

ських звітів (балансу).

давством.

4.7.

орендодавцем та орендарем.

бухгалтерських

Суми орендної плати, зайво

6.

встановленому

чинним

Розрахунок орендної плати за

оренду нерухомого майна.

плата

наступних платежів, або повертають­

дикою розраховується у такій послі­

ся платнику в 5-денний термін

довності: визначається розмір річної

інші

видатки,

пов'язані

з

орендою майна, вносяться за раху­ нок коштів, передбачених коштори-

дня одержання письмової заяви.

від

6.1.

Орендна плата за цією Мето­

орендної плати.

шляхом,

На основі розміру

телерадіоорганізаціями, редакціями них видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними

Сор

-

орендна ставка у відсотках

вартості

орендованого

6

оцінки

є

місяців від дня їі

проведення.

Якщо

орендоване

установами,

ми,

приміщення

є

будівлі (споруди) в цілому за форму­ лою:

в

цілому,

яке

Пб.с

-

заклада­

журналістськими

пересування становить

визначена

1

гривню.

Орендна плата у розмірі, встанов­ леному згідно з абзацом першим цього

пункту,

не

застосовується

у

разі оренди нерухомого майна дл5104 розміщення засобів масової інфор­ мації: рекламного

та

еротичного

ха­

-

заснованих в Україні міжнарод­

ними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших

вартість будівлі (споруди) експертним

шляхом, грн;

(споруди);

і

рактеру;

дається в оренду, грн.;

-

трудовими

ку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів

Bn = (Вб.с. : Пб.с.) х Нп, де Bn - вартість приміщення, Вб.с.

науково-дослідними навчальними

колективами, підприємствами зв'яз­

2.

експертної

чинними протягом

майна

є частиною будівлі. (споруди) і пере­

перераховані до бюджету або орен­ додавцеві, зараховуються в рахунок

та

експертним

грн.;

законо­

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна

4.2.

вартість орендованого май­

-

визначена

ка вартості цього приміщення прово­ дитьсЯ безпосередньо або опосе­ редковано з урахуванням вартості

на

Розмір річної орендної плати

державних і комунальних періодич­

частиною будівлі (споруди), то оцін­

дарю комунальне підприємство,

встановленої

розмір річної орендної

за

щоквартально в 5-денний термін від

проводиться

Вп на,

утримання

но до законодавства України.

платежів

де

Результати

До сплати за оренду окремого

6.6.

жету, державними та комунальними

плати, грн.;

оренду.

5.2.

місяць.

ються за рахунок державного бюд­

х Сор,

сторін, але не менше, ніж 5 відсотків вартості орендованого майна. Орен­ додавець може здійснювати експер­

послуги, які відповідно до укладених

Розмір орендної плати вста­

= Bn Опл -

вартості орендованого майна, виз­

1.

за

жетними організаціями, які утриму­

майна)

начена згідно з додатком

у

цього майна за формулою:

визначеного майна (крім нерухомого

згодою

плати

місяць визнача­

сотках від експертної оцінки вартості

нальних підприємств, у відсотках до

за

орендної

наступний

за оренду нерухомого майна бюд­

ристання майнових комплексів кому­

встановлюється

Розмір

від­

Розмір річної орендної плати у

угод зобов'язується надавати орен­

4. 1.

встановлюється

разі оренди, окремого індивідуально

орендних

новлюється договором

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень)

6.5.

ця на індекс інфляції за наступний

об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за вико­

5.1.

добової

Розмір річної плати за оренду

Опл

сів, їх структурних підрозділів сплата

Розрахунок орендної плати за

6.3.

майна).

яльність яких легалізована відповід­

4.

розміру

розраховується

орендна плата.

бачених чинним законодавством Ук­

розмір річної орендної

-

змін

тарифів та в інших випадках, перед­

Вз х Сор.ц,

Об'єкти права власності терито­ ріальної громади м. Бровари, на які поширюється дія цієї Методики: 2.1. Все нерухоме і рухоме майно,

2.

визначається

зако­

індекс інфляції з дати про­

орендної

основі

нальних

чинного

-

погодинна

нодавства щодо методики їі розра­

Бровари.

зміни

Іп.р.

кожний

власності територіальної громади м.

разі

оренди

укладення договору.

сторін

у

термін

сячної орендної плати розраховуєть­ ся добова, а в разі необхідності - на

Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси кому­

4.4.

коли

один місяць, то на основі розміру мі­

на,

комунальної

ln.p.,

ведення експертної оцінки до дати

переглядатися

до

х

менший чи більший за одну добу або

ший та за наступні місяці оренди.

належить

вимогу однієї із

: 12

розмір річної орендної

плати, грн.;

У разі,

платежів, пов'язаних з орендою май­ що

на

6.2.

= Опл. -

площа приміщень будівлі

держав, осіб без·громадянства;

-

в яких понад

50

відсотків загаль­

ного обсягу випуску становлять ма­ теріали зарубіжних засобів масової інформації;


Jt{[l]#[)J!iii.J!д

6.07 ДОДАТОК

ДОfОВІР

від

ev

е

впасності rериrоріапьної rромади м. Вровари _________ ('<VIC/10, МІСЯЦЬ, РІІ<}

(nовна назеа Орендо.ц.авця}

(надалі- •Орендодавець•) в особі (nосада, ПРJЗВVІЩЄ, ім'я ТЗ ПО СііТЬКО61}

що діє на підставі -:---:с--:---:-:-::---с-:с:------с--с::-::--,----------<н•зва докуме .. ту, ~ р•шення викuнавчоrо комІтету

J

та рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

з одного боку та

(надалі- •Орендар•) в особі (nоса;д,а. nрІзвище."''" та по батьковІ)

що діє на підставі

___________________ (СТатуту, Д08ІренІСТІ, ТОЩО}

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче : 1 • Предмет договору 1.1. •Орендодавець• передає, а •Орендар• приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою

:

загальною площею

м',

в т. ч. на поверсі напівпідвал підвал м' інше

м', м' м',

що знаходиться на балансі ~------~------­ вартість якого визначена згідно з актом оцінки від N9

і становить за експертною оцінкою (залишковою_в_а=-р:-т~і""с-т-=ю')-

~--=--=-=--:-~-:::-~~:--::~~~~~:-:-~~~~~-~:--::~-:::--грн. Нежитлове приміщення передається в оренду з метою

1.2.

Зазначене у п.1.1. цього договору нежитлове примі-

8'щення передається Орендарю з устаткуванням ( за його на­

явністю) згідно з актом приймання-передачі, що додається до цього договору і є його невід'ємною частиною. 2. Умови передачі та повернення орендованого не­ житлового приміщення 2.1. Орендар вступає у строкове платне користування орендованим приміщенням у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі приміщення. 2.2. Передача приміщення в оренду не тягне за собою ви­ никнення в Орендаря права власності на це приміщення. Власником приміщення залишається територіальна громада м. Бровари, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

У разі припинення цього Договору приміщення повер­ тається Орендарем Орендодавцю. Орендар nовертає приміщення Орендодавцю аналогічно порядку, встанdеленому при передачі приміщення Оренда­ рю цим Договором. Приміщення вважається поверненим Орендодавцю з мо­ менту підписания сторонами акту приймання-передачі. 2.4. Обов'язІж по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає приміщення іншій сто­ роні Договору. З. Орендна плата 3.1. Орендна плата визначається на підставі методики розрахунку плати за користування майном територіальної . . г~ома,ІJ,И м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської

2.3.

мог приписів і постанов органів державного пожежного наг­ ляду. Утримувати у <':правному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку і інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування по­ давати Орендодавцю. Нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за збитки, спричинені пожежею та не­ забезпеченням пожежної безпеки орендованого майна. 5.5. Зберігати всі товарно-матеріальні цінності і документи на стелажах, які встановлені на висоті 0,5 м від підлоги та на відстані 1 м від інженерних комунікацій. 5.6. Не виставляти за межі орендованого приміщення то­ вар, тару та інше майно. 5.7. Протягом строку дії Договору, до передачі орендова­ ного приміщення Орендодавцю за актом. за свій рахунок проводити поточний ремонт та капітальний ремонт об'єкту оренди, необхідність якого виникла в зв'язку з особливостя­ ми діяльності Орендаря. Капітальний ремонт Орендар пови­ нен проводити у відповідності з затвердженою в установле­ ному порядку проектно- кошторисною документацією та за письмовою згодою власника або його виконавчого органу. Капітальний ремонт орендованого приміщення, необхід­ ність якого виникла в результаті нормально! амортизаціІ, проводиться за рахунок Орендодавця. При проведенні Орендарем капітального ремонту або пе­ реобладнання орендованого приміщення без письмової зго­ ди власника або його виконавчого органу Орендар відшкодо­ вує Орендодавцю всі витрати та збитки (враховуючи штрафні санкцїІ), пов'язані з ремонтом та утриманням орендованого майна та прилеглої територїІ. 5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору зас­ трахувати орендоване приміщення не менше, ніж на його ба­ лансову вартість на користь Орендодавця в порядку, визна­ ченому законодавством.

5. 10. У разі припинення або розірвання Договору поверну­ ти Орендодавцеві орендоване приміщення у належному ста­ ні, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з вра­ хуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. 5.11. Укласти з балансоутримувачем орендованого примі­ щення (та/або іншими виробниками комунальних послуг) до­ говір про відшкодування витрат баланеоутримувача на утри­ мання орендованого приміщення, прибудинкової території та надання комунальних послуг Орендарю. Якщо Орендодавець несе додаткові витрати на оплату комунальних послуг або на утримання орендованого приміщення, пов'язані з особливос­ тями підприємства Орендаря, останній ці витрати повністю оплачує.

б. Права Орендаря Орендар має право: 6. 1. Використовувати орендоване приміщення відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результа­ ті використання орендованого приміщення. 6.3. Виступати замовником на виготовлення проектно­ кошторисної документації та проведення необхідного ремон­ ту з дозволу власника або його виконавчого органу. • 6.4. Орендар має право на укладання Договору на новий строк в разі добросовісного виконання усіх зобов'язань за

місяць на індекс інфляції за місяць. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у

попереднім договором оренди. 7. Обов'язки Орендодавця Орендодавець зобов'язується: 7.1. Передати Орендарю в оренду приміщення згідно з цим Договором за актом приймання-пе;:Jедачі, який підпису­ ється одночасно з цим Договором. 7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю корис­ туватися приміщенням на умовах цього Договору . 7.3. У випадку реорганізацїІ Орендаря до припинення чин­ ності цього Договору переукласти цей Договір на таких са­ мих умовах з одним із правонаступників, якщо останній зго­ ден стати Орендарем. 8. Права Орендодавця Орендодавець має право: 8.1. Контролювати стан, напрями та ефективність вико­ ристання приміщення, переданого в оренду за цим Догово­

порядку, ви3ttа'ІеtІому чинним законодавством.

ром.

Орен,І))іа плата за кожний наступний місяць визначаєть­ ся шляхом корw:_ування орендної плати за попередній місяць на індекс інфfІяціІ за наступний місяць. 3.3. Орендна плата перераховується Орендодавцю на роз-

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору, або його розірвання в разі погіршення стану орен­ дованого приміщення внаслідок невиконання або неналеж­ ного виконання умов цього Договору. 9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 9. 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством Украіни. 9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судо­

.МІСЬКОІ раДИ

від ПДВ за базоеий

NQ місяць

і становить без

розрахунку

грн.

Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування орендно'І~.п=-л=а=-ти:-:-:з::-:а,----,б~а-::з-::о-::в:-:-и=й

3.2.

рахунковий рахунок щомісячно не пізніше

_________

числа наступного місяця. Сторони зобов'язуються щоквартально проводити звірку розрахунків. 3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу од­ нієї із сторін у разі зміни методики їІ розрахунку, змін цен­ тралізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених

вому порядку.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодав­

Особливі умови 10.1. Орендар не має права передавати зобов'язання за Договором, об'єкт оренди, обладнання, інвентар повністю або

цем відповідно до чинного законодавства України з ураху­

частково в користування іншим організаціям, особам.

чинним законодавством.

ванням nені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування nені від суми заборгованості, з урахуванням ін­ дексаціі за t~Ожний день прострочення, включаючи день

проплати. При сплаті платежів частинами внесена сума за­ раховується в nершу чергу на погашення нарахованої пені, без особливого повідомлення про це Орендаря. 3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку повернен­ ню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів. 4. ВикорtІfстання амортизаційних відрахувань 4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно за­ лишаються у розпорядженні Орендодавця. 4.2. Поліпшення орендованого приміщення, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною влас­ ністю термторіальної громади м. Бровари. 5. Обов'язки Орендаря Орендар зобов'язується: 5. 1. Використовувати орендоване приміщення відповідно до його призначення, обумовленого п. 1.1. цього Договору, та умов цього Договору. 5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну пла­ ту, незалежно від наслідків господарської діяльності. 5.3. Забезпечувати належне збереження - експлуатацію і санітарне утримання орендованого приміщення, його облад­ нання, інвентаря, прибудинкових територій та запобігати йо­ го пошкодженню і псуванню. 5.4. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безnеки. Забезпечувати додержання протипожеж­ них вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання ви-

1 О.

Питання передачі орендованого приміщення в субо­ ренду вирішується власником, або його виконавчим органом. 10.3. Орендар не має права укладання договорів (контрак­ тів, угод), у тому числі про спільну діяльність, пов'язаних з будь-яким використанням орендованих приміщень іншою юридичною чи фізичною особою. У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право на дострокове розірвання Договору оренди в установ­

10.2.

леному порядку.

10.4. У разі реорганізацїІ, приватизацїі, ліквідацїІ Орендаря або порушенні в господарському суді справи про банкрутс­

______________ _

NQ

оренАн нежитлових примІщень, що знаходІІrьсІІ в комунапьн•и Місто

2

до рішення Броварської міської ради

10.7. На період проведення ремонту чи переобладнання об'єкту оренди за ініціативою Орендаря, він не звільняється від внесення орендної плати, плати за комунальні послуги та інших платежів. 10.8. При припиненні використання приміщення Орендар протягом місяця письмово повідомляє Орендодавця. 10.9. У разі наявності в приміщенні декількох орендарів, Орендар несе солідарну відповідальність за належний тех­ нічний стан об'єкту оренди, його фасаду, прибудинкових те­ риторій, їх ремонту та благоустрою, а також бере участь у відшкодуванні витрат і збитків (включаючи штрафні санкціІ), пов'язані з ремонтом та експлуатацією орендованого майна та прилегла! території. 11. Строк чинності, умови, зміни та припинення Договору 11. 1. Цей Договір укладено строком на що діє з "--" 200_ р. до"--" 200_ р. включно.

11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, ко­ ли після його укладення законодавством встановлено пра­

вила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зо­ бов'язань Орендаря щодо орендної плати до виконання зобов'язань. 11.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнен­ ня,

що

пропонується

внести,

розглядаються

протягом

од­

ного місяця з дати Іх подання до розгляду іншою стороною. 11.4. За ініціативою однієІ· із сторін цей Договір може бу­ ти розірвано рішенням господарського суду у випадках не­ виконання сторонами своІх зобов'язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. 11. 5. При несплаті Орендарем орендної плати протягом

2-х місяців з дня закінчення строку платежу Орендодавець має

право

звернутись

до

господарського

суду

з

позовною

заявою про дострокове розірвання Договору та примусове виселення Орендаря. 11.6. У разі припинення або розірвання Договору, поліп­ шення орендованого майна, здійснені Орендарем за раху­ нок власних коштів, які можна відокремити від орендовано­ го майна, не завдаючи йому шкоди, визначаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокрем­ люваних поліпшень вирішуються при погоджені власником або його виконавчим органом проектно-кошторисної доку­ ментації на ремонт орендованого приміщення, його пере­ обладнання тощо. В разі відсутності указаного погодження невідомкремлювані поліпшення визначаються власністю Орендодавця без здійснення компенсаціІ. 11.7. Після закінчення строку діІ Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване приміщення має бути звільнене Орендарем і передане Орендодавцю за актом протягом 15 днів. У разі користування об'єктом оренди піс­ ля припинення строку дії Договору, Орендар зобов'язаний вносити плату за час фактичного користування приміщен­ ням до передачі його за актом Орендодавцю в розмірі орендноІ плати, а також відшкодовувати витрати на утри­ мання прибудинкавсі території та інші витрати загального користування, сплачувати комунальні послуги, витрати на обслуговування внутрішньо-будинкових мереж та облад­ нання.

11 .8. У разі звільнення Орендарем приміщення без пись­ мового попередження, а також без складання акту про по­ вернення об'єкту оренди в належному стані Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю. 11.9. Продовження строку дії цього Договору оренди на вказане приміщення можливе лише в разі видання нових розпорядчих документів власника або його виконавчого ор­ гану, тобто в порядку укладання договору оренди нежитло­ вих приміщень, що знаходяться в комунальній власності те­ риторіально·! громади м. Бровари. 11. 10. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: - закінчення строку, на який його було укладено; - приватизації (викупу) об'єкту оренди Орендарем (за участю Орендаря), з моменту набуття права власності Орендарем на орендоване приміщення. - загибелі об'єкту оренди; - банкрутства Орендаря; - ліквідації або реорганізаціІ юридичної особи Орендаря, якщо в установчих документах не вказано правонаступниц­ тво;

ням

достроково за взаємною згодою сторін або за рішен­ господарського суду;

- в інших випадках, прямо передбаченних законодавс­ твом Украіни. 11.11. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим До­ говором, регулюються чинним законодавством України. 11. 12. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірни­ ках,

кожен

з яких має однакову юридичну силу,

по два для

Орендодавця та Орендаря.

12.

Юридична адреса та реквізити сторін

«Орендодавець•:

___________________

«Орендар•:

р/р

МФО

N9

Банк

Кодз~к~п~о~----------------~----------------

13. Додатки Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються: - розрахунок орендної плати; - акт оцінки вартості майна, що передається в оренду; - акт приймання-передачі орендованого майна; договір з балансоутримувачем про відшкодування витрат на

тво, Орендар повинен письмово повідомити про це Орендо­

утримання орендованого нерухомого майна та надання кому­

давця в 1О-ти денний термін з моменту виникнення переліче­ них фактів, надати нотаріально посвідчені статут та установчий договір, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво. 10.5. Орендар з урахуванням особливостей свого підпри­ ємства або особливих вимог використання приміщення (зак­ лад освіти, медицини, тощо) повинен оформити необхідні дозволи Держнаглядохоронпраці, Броварської районної сане­ підемстанцїІ, Держпожежохорони, Держуправління охорони

нальних послуг орендарю;

договори на відпуск тепла, води, електроенергїІ, послуг зв'язку та інших комунально-побутових послуг, що укладають­ ся в установленому порядку з відповідними організаціями Орендарем не пізніше 1О-ти денного строку після укладення цього Договору.

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ•

«ОРЕНДАР"

навколишнього природного середовища тощо.

10.6. При проведенні Орендодавцем капремонту орендова­ ного приміщення, пов'язаного з тимчасовим звільненням цьо­ го приміщення, Орендар зобов'язаний протягом 1О днів звіль­ нити його. На період тимчасового звільнення приміщення Орендарем орендна плата Орендодавцем не нараховується.

м.п.

м.п.

«Погоджено" Начальник Управління комунальної власності Л. В. ЧЕРНИШОВА.


(З І N!!S2 (9661) І

..

Jt(i}:1#l)(i/iїiifl ДОДАТОК

6.07 ДОДАТОК

1

2

до методики розрахунку і порядку

до методики розрахунку і порядку використання плати за

використання плати за оренду комунального

оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари

майна територіальної громади м. Бровари

ОРЕНДНІ СТАВКИ

• • ЦІЛІсних

за викорисІ'ОННІІ

ОРЕНДНІ СТАВКИ

-

за викорисrанн11 нерухомоrо манна

.,

•• • rериrорІаЛЬНОІ

маннових

rромади м.

Вровари

комппексІв комунальних

• ВІДВрИЄМСІ'В

;:: -о

~

ID

8"82-

і5

·і:

ID U

~о ~

1. 2.

~

:s: :s:

З. Розміщення комерційних банків та їх відділень, ломбардів, пунктів обміну валют

U

~ ID м о

1- с;

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

4.

~о :z: :z:ctU ct о

5. 6. 7.

Розміщення туристичних агенцій та бюро подорожей

8.

Розміщення офісів підприємств, організацій та установ всіх форм власності

:

с ф

15 13

Розміщення офісів нерезидентів України Надання юридичних консультацій, нотаріальних послуг, розміщення адвокатських контор

У залежності від виду діяльності

(колективної та приватної)

орендаря

(не нижче

9.

Розміщення установ Ощадбанку, що приймають платежі від населення

10%)

2

Громадське харчування

10

випуску та проведення лотерей

8

виставкавої діяльності

1О. 11.

Розміщення ресторанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією горілчаних виробів)

12.

Розміщення дитячих закладів громадського харчування (дитячих кафе, кафе-морозиво,

сокових барів)

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної

6

морського і автомобільного транспорту, будівельних

матеріалів, побутового обслуговування, машинобудування та металообробки, освіти, науки та охорони

4

інші об'єкти

з

торгівлі

114.

торгівлі відео- та аудіопродукцією, компакт-дисками, засобами мобільного

115 _16 17. 18. 19. 20. 21.

5

здоров'я, легкої (крім швейної), паливної промисловості

І1З

"'""

4

20

ІИ

15

І зв'язку

нафтодобувної промисловості, лісового господарства, кольорової металургії

7

..

Об'єкти

промисловості, громадського харчування

(крім ресторанів)

15

Розміщення підприємств громадського харчування (їдалень, буфетів, кафе, закусочних без реалізації горілчаних виробів}

харчової промисловості, ресторанів, з організації

6.

ф

20

Розміщення бірж, брокерських та маклерських контор, рієлтерських та страхових

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності,

5.

СІ.

u w

компаній, реєстраторів

,gID ID1і

4.

...

Розміщення рекламних контор

:z:

~ ·-ID ·-1a.~~~:u ot-o о 1-

З.

3

Розміщення нічних клубів, казино, дискотек та інших закладів грального та шоу-бізнесу

~ІІІ: м

~ 3 )(

2.

3!~

ФІ-=.11

о о

1.

=: :Е

1::;

:::Е u о е :s: : с( о :::Е :"' :

·-

~·!о!;!

:-

П/П

І(

=СІ."':-

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

.. о

:

~ ІS

S

м.&ровори

N2

:::Е

u .а

•• • І'ерИІ'ОрІаЛЬНОІ rромади

15 15 10

іЯ торгівлі товарами підакцизної групи

іЯ ТОРГіВЛі тn""'""'' ІИ НеПf'""""""'іЯ ТОрГіВЛі ТОВараМИ

nnnn.

on'i

ГРУПИ

·групи

Здійснення торгівлі квітами

8

Рnсн.• ;",.,..,"іЯ магазинів "Оптика" з виготовлення та продажу торгівлі ~ ... ,..,..,."., ІИ

газетами та LL

• І

4

ПРІА""""'~М

Здійснення торгівлі з реалізації товарів: з

а) непродовольчої групи дитячого асортименту;

nr""""""'" ,,.,·;групи n••тaunrn 22. Розміщення фірмових магазинів б)

(відділів) вітчизняних виробників (крім тих, що виробляють товари nif'"~""'"'"'n'i групи)

2З. Здійснення т~оt:влі підпрИЄhпv' ао•••••· які за дорученням міської ради забезпечують харчуванням дітеІ в "'~і"'-'"'"'Х та дошкільних""'~"""""

-

заснованих

за

участю

юридич-

них або фізичних осіб, до сфери діяльності ництво

та

вироб-

належить

яких

постачання

тачання, каналізації за спеціальни-

щомісячно

10-го

ДО

орендодавцеві подаються

орендних платниками

установам банку до настання терміну платежу.

Суми,

перерахованої

зайво

рахунок

плати,

в

зараховуються

наступних

або

платежів

повертаються платникові в

5- ден-

ний термін від дня одержання його письмової заяви. Податок

на

сплачується

додану

вартість

орендарями

від орендної плати у

окремо

розмірах та

встановленому

порядку,

чинним

законодавством.

Ставки орендної плати є ці-

6.9.

нами (тарифами), зміна яких є підставою

для

відповідних

внесення

змін до договорів оренди.

Розмір орендної плати ко-

6.10.

ригується на коефіцієнти, що вра-

ховують місце розміщення орендованої площі у об'єкта майна: К

= 0,8

1

дах,

у підвалах, у мансар-

-

розташованих вище четверто-

го поверху, у будинках без ліфтів; К2

= 0,9- унапівпідвалах та

динкових

арках

(проходах,

бу-

підво-

рітнях), якщо переобладнання арки підворітні)

(проходу,

виконано

за

Орендна плата з урахуван-

ням їі індексації є істотною умовою договору і

може

бути

змінена

за

погодженням сторін договору у порядку,

а

рахунками,

частині

неподільній

в

пропорційно

-

розміру органі-

заціями загальної площі; У разі використання орен-

6. 14.

приміщення

да рем льовим

призначенням,

орендної

плати

на

дованої площі, складеного комісією у складі представників орендо-

6. 15. У разі несвоєчасної сплати орендної плати нараховується пеяку

орендар

сплачує

інших видатків. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може

перевищувати

розміру,

вета-

новленого законодавством.

Пеня зараховується на ра-

6.16.

хунок орендодавця і ється

ним

використову-

відповідно до

порядку

використання орендної плати.

7.

Порядок використання орен-

дної плати.

Орендна

7.1.

майнові

плата

комплекси

підприємств

визначеному

законода вс-

цілісні

за

комунальних

спрямовується

ДО

міського бюджету;

6.12. Нарахування орендної пла-

спря-

плата

плекс

цілісний

майновий

структурного

підрозділу

підприємства, організаціїсотків орендної плати

ком-

70

від-

підприємс-

тву, організації; ЗО відсотків

до

-

-

суборенду (у зв'язку зі зміною про-

но)

філю використання приміщення на

суборенди),

перевищує

- підприємству, організації; 7.3. Комунальні підприємства та

організації

використовують

орен-

їх

розмір орендної плати, різниця між

дну

ними

розпорядженні, на покриття видат-

перераховується

орендодав-

Витрати на утримання не-

рухомого часно

ЩО

залишається

в

ків, пов'язаних зі статутною діяль-

цю;

6.13.

плату,

майна,

що

здане

ністю.

одно-

кільком підприємствам,

ор-

з

здоров'я

Надання стоматологічних послуг ПrnR"".,..""'"'a _Іl_ЇДПJ>І

,., ..... ,., ,.... ~п;

діяльності в _Q3лу:зі.

12 8

здоров'я

Розміщення стоматологічних клінік, кабінетів, які обслуговують пільгові категорії

населення

ІЗ8

Рn,.міш"""" аптек різних форм ліки

"""'""u" ·

,,.,..,.,;,''"'"'"а ДИТЯЧИХ rтn•

які

,_,.,...,,;.,Y""'D

клінік

з

готові ліки, '-'"''~u._.,;.,но

від форм """'"'""'"'тІ

1

Заклади освіти, культури, фізкультури та спорту та Інші установИ гуманітарноІ- сфери 40. 41. 42. 43. 44.

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих), засобів масової інформацїі

8

Розміщення комерційних закладів освіти, культури, кінотеатрів Розміщення платних навчальних курсів

5

Розміщення спортивних, тренажерних та оздоровчих центрів Розміщення видавництв та пунктів реалізацїі періодичних видань, теле- та радіо

компаній, інформаційних агенств

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

4

Розміщення дитячих розважальних закладів, комп'ютерних клvбів Розміщення книжкових та образотворчих виставок

з

Розміщення інтернет-кафе

Розміщення політичних партій Розміщення телестудій, що знаходяться у м.Бровари

2

Розміщення бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, музеїв

2

Розміщення закладів науки, крім бюджетних Розміщення громадських організацій, що не займаються комерційною діяльністю

з

Розміщення громадських неприбуткових організацій ветеранів, пенсіонерів,

наслідків ЧАЕС

Розміщення неприбуткових громадських та благодійних організацій, фондів, творчих

55. 56.

Розміщення релігійних організацій

57. 58.

Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

1

Розміщення дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, закладів фізкультури, спорту та культури для школярів і студентів, якщо одержувані ними прибутки спрямовуються на їх розвиток Розміщення майстерні, студіі художників, народних майстрів, архітекторів,

скульпторів, дизайнерів, письменників, театральних діячів, кінематографістів, журналістів, фотохудожників, музичних діячів та інших членів творчих спілок

нізаціі (в тому числі нерухоме май-

умовах

Об'єкти

134. І 35. 36.

Об'єкти

за окреме індивідуально виз-

орендарями. У разі, якщо плата за

суборенду

ni,....., ,,.,·;діяльності у сфері надання комунальних, ІХ ПОСЛУГ (крім ПОСЛУГ аІ

спілок, національних культурних товариств

орендна

начене майно підприємства, орга-

за

"'·

організація, за

5

І ЗЗ. Пr"""'"~' 0 ' іНЯ

54.

-

цтва

у підвалах, напівпідвалах

майна є комунальне підприємство,

здійснюється

ти

з реалізації книжок

інвалідів війни та прирівняних до них категорій, інвалідів, які постраждали від

7.2. У разі, коли орендодавцем

міського бюджету;

rвом України;

Розміщення cпeL•i,.ni,.nR"""'"

і"'· Іх сімей в частині площ, .,.", під такі 13ідціли 128. Розміщення складів для торгівлі та допоміжних приміщень: - в окремо стоячих будівлях ; - на першому і вищих поверхах;

орендо-

давцю окремо від орендної плати і

1

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових ~ .. , "' ~!"ій громадян .~УЧ< в ВВВ, учасників ліквідацїі аварії на ЧАЕС, діабет)

137.

давця і орендаря.

."

·~

РОЗМіЩеННЯ МОЛОЧНИХ КУХОНЬ

розрахунок

проводиться

підставі акту розмежування орен-

НЯ,

25. 26. ,27

ці-

різним

за

Розміщення cnet...,.~. ""'' м .. , .."..,"'" та відділів з реалізацїі хліба та хлі~~ виробів, молока та '"""~"'1Родуктів

24.

1-

мо вується:

кошти орендаря;

6. 11.

ми

займаної підприємствами,

Платіжні документи на перераху-

орендної

кількості,

риладів, систем тепло- і водопос-

числа наступного місяця.

платежів

наявності,

ними

потужності, часу роботи електроп-

6.7. Орендна плата сплачується

вання

від

залежно

між

по-

них засобів мовлення. орендарем

розподіляються

техніч-

паперу,

обладнання,

n1r рафічного

прибудинкової тери-

і

ганізаціям,

торії,

Секретар ради Л. ГОРБАТЮК.

59. 60.

виробничої

сфери

Здійснення обробки фотоматеріалів

15

Провадження виробництва (промисловість) та будівельно-ремонтних робіт

5

і (під виробничі потреби), виробництво сільськогосподарської nродукціі Розміщення видавництв, редакцій періодичних видань, засобів масової інформації, теле- та радіо компаній, інформаційних агенств

61.

62.

4,5

Розміщення підприємств по виробництву харчових продуктів

4

6З. Розміщення комунальних підприємств з частковим бюджетним Фінансуванням

64. 65.

Розміщення підприємств поштового зв'язку "Укрпошта"

66. 67.

Гаражі для спеціалізованих засобів пересування, що використовуються інвалідами

Розміщення бюджетних організацій, закладів та установ, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів Інше використання нерухомого майна

з

1

грн в рік

1

грн. в рік

10


,. · Н· А r· І' А :

.

__!

,.

.. .:

:

~

,, .

· · .......••

....•

..J

ВЧЕТВЕРТЕ на КП ••Київ­ В- ЖЕ ський завод алюмінієвих бу­ дівельних конструкцій»

·····

.

ною екзаменаційною комІСІЄЮ на

Ігор Безпалий та Ан­

чолі

тоніна

з

Валерієм

Григоровичем

Нестеровим, генеральним дирек­

провід­

-

3МІНА

... '

Сьомка.

У

свою чергу ми зроби­

тором асоціації підприємств «Ки­

мо все, аби зацікави­

випуску алюмінієвих профілів різ­

ївміськбудматеріали»,

ти

номанітних розрізів і конфігурацій

провідними фахівцями-виробнич­

перспективною спра­

(понад п'ять тисяч найменувань) відбувається захист дипломів ви­

никами, котрі всіляко допомагали

їм

вою, а й створити їй відповідні соціальні

ному

підприємстві

України

з

оволодівати

а

й

перед

практичними

на­

молодь

вичками згідно з обраною профе­

умови.

верситету будівництва та архітек­ тури. От і цього року п'ять

сією і темою диплому.

лад,

спеціалістів, котрі проходили пе­

справи

пускниками

Національного

уні­

Такий

-

підхід

до

поповнення

важливої

реддипломну практику на заводі,

перспективними

склали іспити на зрілість та май­

••вузьких спеціалізацій», повністю

стерність не лише перед Держав-

себе

кадрами,

виправдовує,

Леонтійович

виходить

зі

свіже

.апоєне

. вранішнє

цІлющим

повітря,

ароматом

будівельних профілів». актуальними,

квартири

товно .

вже

тування,

влилися

інженери­

тобто,

майже

шитися

Леонтійовичу

дісталися найпалкіші , найгуч­

найкраще

умієте

ви

хованців (у центрі

знань,

нієвих сплавів та відливок і виго­

ентузіазму молоді . Саме заради

товлення

цього колектив і налагодив тісні

виховав

з

своїх

честю

них

знімки, а потім з теплотою у підсумо­

••Немає тут пухлини.

Ця

вич опише знімки і поставить

років,

так

вже

Павло

попередній

повідомляти

пацієнтам

і

~евтішні речі, бо часто звер­

#;аємося до лікаря із запізнен­

зробити

Л.

і

сказала:

Леонтійо­

діагноз,

він

обов'язково підтверджуєть­ ся». Тому його думка є такою авторитетною .

Постать рентгенолога у лі­

О . О. Шанька,

талановитий

відчені

лікарі- рентгенологи

М . П. Олянецький, Г. А. Ле­ щенко, В . П . Заєць, рентген­ лаборанти

ням. А дівчина через деякий час завітала до Павла Леонті­

ється

в

йовича

роль, його досвід і професіо­

день.

налізм

важать

надзвичайно

багато .

Тому

користується

служба, незважаючи на зас­ таріле обладнання, завдячую­

Онкології у інституті не вияви­ ли. Маму пролікували в пуль­

лікар такою повагою колег і

чи високопрофесійним фахів­

хворих. Він має багато друзів,

цям,

монологічному

якісно.

вже готують до виписки . Мені

без яких не мислить свого життя . А приваблює людей до

довелося

бути

не

лише

ви­

цього

друзі вітали Павла Леонтійо ­

падковим

свідком

цього

ви­

поставою чоловіка, у волосся

вича

падку, а й побувати у ролі та­

якого вплелася сивина, інте­

чили

кої дівчини і так само відчути

лігентність,

увагу і стриману,

справедливість,

з

мамою

на

повтор­

ний знімок і повідомила,

його

діагноз

що

підтвердився .

відділенні

і

але непід­

робну доброту і шляхетність лікаря .

тіні,

і

статечного

чуйність,

але

з

його

гарною

шляхетність, порядність,

відповідальність

-

риси, які цінувалися в усі віки

Отож, не могла не поміти­

і були критерієм людської гід­

ти, що під час нагородження

ності . Такими ж відповідаль-

Л. І . Тодорчук, лов,

Тож

безвідмовно

щоб

йому

щастя,

президент економіко­

й для

цікавиться

технологічного університету

проблемами екологіі. Адже

Л. І. Сазанова охарактери­

цюють у його стінах .

сьогодні

зувала його як людину , кот­

методичного

відділу

ВДІІЧНІ ЗА

ЧУЙНІСТЬ

• 111111 111111

• a.,j. 111111

• • •

впливає

стан довкілля, є недостат­

цями.

до підвищення їхнього рівня

доробки старший викладач,

знань і університету в ціло­

ність екологічної орієнтаціі освітнього процесу . Опти­

му.

мізація

ділу Університету С. І. Редь­

Це

найомилися

зі

довідником

••Екологія

всіх",

підготував

який

словником­

кандидат

111111

ІІІІІІ ІІІІІІ

ІІІІІІ

ІІІІІІ

111111

• . •

Ю. Ільєнко . наукової ро­

словник-довід­

містить

понад

1200

~

кухарі Тамара Василівна Лавриненко

ліівна Литвинова .

помагав У вирішенні складних проблем цих скорботних днів . З усією щирістю душі на наше горе відгукнулися комерційний директор

логічного відділення ЦРЛ- завідуючаму Михайлу Григоровичу Курінному та медичним сестрам, які допомагали невиліковна хворому в останні дні життя .

підприємства «Київський завод алюмінієвих конструкцій" Володимир Володимирович Гребенніков, заступник ди-

Царство небесне покійним. Нехай Бог дарує здоров'я усім добрим людям, які відгукнулися на наше горе.

Віктор

Миколайович

Дмух,

Окрема подяка лікарям отоларинго-

Сім"і Глазунових, Гузовських.

••Екологіі

одним

ж

суспільства

і природи ,

в

на

в

сфері

навколишнього

шкідливих

речо­

знаннями

з

підготувавши

впливати

лекцій

них екологічних знань . Тому екологічна освіта є необхід­

посібник

ною

курсу «Фізичне виховання".

складовою

і

сталого

сус­

навчально-методичний

навчання

«Безперервне з

теоретичного

Підсумовуючи зроблене і досягнуте ,

Л.

наголосила,

Вчитель-методист,

коледжу

ВНЗ

вик­

••ЕТУ»

С. І. Кирій акцентувала ува­

на

Максак, котрий напи­

сав

екологічно­

розвитку

пільства .

ладач

О . І.

тому,

що

школярі,

вивчаючи науку, повинні добре володіти терміноло­

Також

численні

гості

та

позитивні

-

підняти

вий,

якісний вона

новою

роботою

25

червня на центральному

майдані села Требухів лося

районне

свято

відбу­

до

Дня

Бібліотекар

бібліотеки-філії провела вікто­

представники художньої само­

рину, де присутнім було зап­

На

захід

Арутюнова,

пам'ятні призи .

талію Семеновичу Джумі (до речі, колишнім ДОКівцям) за допомогу в проведенні урочис-

• • •

да"

тостей

ІІІІІІ

святкування

бО-річчя Великої Перемоги.

_ .

_

ІІІІІІ 111111 111111

_

ВІД ІменІ ветеранІв

Віктор МОЗЕРОВ.

......................................

~

Требух і вської

з'їхалися

молоді.

президенту банку ••Аваль" Фе-

нагоди

відповідати

культури Олена Загорулько.

рами

з

і

варського районного будинку

багато" під керівництвом Ігоря

дорові Івановичу Шпигу та Ана- М

бути

конкурентос­

СВІТО МОЯОДІ У ІРЕ&УХОВІ

висловлюють глибоку вдячність М

М

повинна

Лариса ШАПКА.

доктора

гурт Броварського районного

ної війни з колишнього ДОКу

но­

запрошені ознайомилися з

ІІІІІІ

111111

на

рівень освіту .

європейському рівню .

діяльності

Вітчизня-

результа­

стоїть сьогодні перед осві­ тянами,

Великої

Сазанова

ти. А головне завдання , що

проможною

ді.

І.

що тісна спів­

праця викладачів і студентів дають

Адже

було

психо­

ший викладач, завідувач ка­

добротною ,

словника

••Оnорні з

федри фізичного виховання

природне

гією і пенятійним апаратом .

Головною мотивацією

від­

середовище

на

А довідник стане їм у приго­

-

свої

таким чином, щоб не завда­ вати шкоди, неможливі, як­ що людина не має відповід­

вин, що можуть впливати на

написання

науков­

навчального

здоров'я людини" . Ростислав

юними

Презентували

завідувач

ко,

в То­

своїми

логіі і педагогіки" , та стар­

гу

середовища.

ділиться

цілеспрямовано

сучасному

екологіі і

ви­

і

конспекти

безпечного

формі

критичний

ським університетом

роблення навиків активно і

гармонійного

доступній

чинників,

взаємовідносин

стислій

і

з

на

термінів, тлумачення яких в

Глазунов. Хочемо через газету висло-

голова профспілкового комітету Гали-

до

технічних

ТУР&ОТУ.І

Ніна Петрівна Швидак, Світлана Анато~

ректора

для

воду Іван Васильович Дяченко, водій

батько та чоловік Микола Миколайович

підняти

що

Коментуючи,

Ветерани

щоб

шлях

вузу.

••

йонного відділу містобудування та ар-

енергіі,

мостійної роботи СТV'J.ентів

основа

СПАСИ&І ЗА

Леонід Павлович Коваленко, водій ра-

і

будь - якого

-

на Дмитрівна Бондарчук, начальник

хітектури Анатолій Михайлович Какун,

вити щиру вдячність усім тих, хто до-

ім ідж навчального закладу .

ронто

основних

Надія ГАМАЛІЙ.

Протягом кількох днів померли наші

рідні бабуся Поліна Іванівна Коврига,

М. Ситника . Рецензент

Юхимович відзначив :

транспортного цеху алюмінієвого за-

Нашу сім'ю спіткало велике горе.

сил

що

природного

рібні людям .

ра вкладає багато власних

під редакцією академіка К .

ла,

від­

науково-мето­

Окремо наводиться перелік

досвід, талант лікаря так пот­

видання

як для навчальної, так і са­

охорони

ще довго залишався у Адже його знання ,

академічне

лише

тивно співпрацює з канад­

Покотило

що

поширених

строю .

є

Аркадій Володимирович ак­

етапі

здоров'я,

Україні

для

М.

дає формулювання понять,

зи­

одне

в

всіх" кандидат біологічних наук Т. С. Король наголоси­

К.

~--···································-~

••

до­

хто

викладача

робку викладачів, котрі пра­

ник

Днями колеги по роботі та з днем народження,

провідного

понований

і

посібником

ЕТУ ,

боти автора сказано: ••Про­

М . В. Моз­

Крушевського

ючи

всіх,

доступним

В.

ці! не лише для студентів , а

В анотаціі до

рентгенологічна

працює

••Економетрія». Представля­

користуванні,

А.

-

навчальним

презентація

наук доцент Р.

В. Є. Гаври­

В. Ф . Галка,

економічних наук професо­

-

друку

В . Я . Кривошлик,

процесі

такий

ра

Перш за все, присутні оз­

лікар і здібний керівник . У від­ діленні також працюють дос­

підготувати

за рівнем подання інформа­

дична література

наук

бажання

у

значив,

Колісниченком, медичних

РОМА­

Економ і ко- технологічний

ук

премуд­

кувальному

ніби

залиша­

кандидат

Володимира

ликим за об'ємом, зручним

кандидат філософських на­

у

ростям своєї справи! Добрі традицїі, започатко­ П.

Фото НОВА.

університет відбувся нова­

вач

кох молодих лікарів, рентген ­ навчив

А. А. Жда­

-

новський) .

молодечого

закладу

У вступному слові завіду­

будь-який час доби . А скіль­

вані

і

довідник, що був би неве­

науково-методичного

продовжує нинішній завідувач

••Якщо

На жаль, нерідко доводить­

можна

лаборантів

ідей

ви­

корпусу

навчального

ційний захід

чи іншого нагального випадку

сультацію

ся

щого

1985

І . П. Сокура, вона була реор­ ганізована на ургентну . Від­

жуть у нашій лікарні . А на кон­ можете поїхати».

до

Л.

сятки

бажанні

1975

П.

світла тінь рідина, що зіб­ ралася в легені . Вам допомо­ при

Нещодавно в приміщенні центрального

бу. І саме ним , під керівниц­ головного лікаря ЦРЛ

рентген

свіжих

Грунтовних

:ІОР.О&КИ

П . Л. Ко­

твом

мноrtї ntтA

сучасних

стала ліка­

стаж

ЦРЛ. У період з

від

дітей.

С.

ТАЯАНТ ІІІКАРІІІ

Довго і уважно вдивляється у твердо

алюмінієвих

понад 48 років, у Броварський

-

Антоніна

продовжує

-

Лікарський

лісниченка з них 31

з

що

тоді у разі травми, перелому

їі розгубленість і знову повер ­ тається на своє робоче місце.

вує:

працює з

Несте­

лоділа темою <<Технологія алюмі­

Г.

прочитати

Павло Леонтійович розуміє

але

відділення

пере­

Колісниченком понад три де-

їх.

голосі,

бути

Г.

заводчани уболівають за сво·Іх ви­

старша операційна сестра хі­

може

оплески

розуміє :

бутнє підприємства напряму за­

направляють на консультацію

сказали,

найтриваліші

котрий

лежить

зауважив,

лював рентгенологічну служ­

Мені

рев зачитує оцінки дипломникам;

Жданов­

На Фото: голова Державної ек­

Сьомка, наприклад, успішно ово­

ритету і поваги у колективі! А

-

май­

ський

ними

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Юлдашев,

Олександра Кузьменко, Анатолій Федоренко. Із n'яти нинішніх випус­ кників бажання зали­ виявили

проможна продукція броварчан .

заменаційної комісії В .

Авксентійович

року Павло Леонтійович очо­

чини .

оцінив

недавній

Задоволений поповненням і го­

Анатолій

рем .

котра

так

-

колег

успішно

ловний інженер Енвер Туреунович

Це Андрій Криворучко,

нас

де

конкурентнос­

го­

ючи захист своrх підопічних, ловний

у

галузі,

підприємства

ничу практику і захища­ ли дипломи на заводі.

справу батька

Брик,

зміна ,

молодших

випускник, технолог пресувально­

технолог

вельної

використовується

го цеху Анатолій Федоренко.

конливішим свідченням авто­

себе схвильований голос дів­

роботи

ній і фаховий рівень. Так, аналізу­

проходило у МКЦ ••Про­

рургічного

інші

<<Відмінно» підтвердили свій освіт­

колег.

почув позаду

сво·Іх

й

часу

тут

Лікарю, будь ласка, по­ дивіться знімки мами, нас

-

Гідна

-

Забігаючи наперед, зазначу : всі студентів-дипломників на

карняному подвір"!.

онколога,

броварчан були юнаків та дівчат.

безкош­

вироб­

свого

ним закладом, а також безпосе­ редньо із підприємствами буді­

лиженими до унікальних розробок

креди­

ги,

котрі

зв ' язки із вищеназваним навчаль­

наб­

п'ять

липи, що рясно квітне на лі­

до

Цікавими,

максимально

конструктори і техноло­

яке

Що

пільговими

колектив

ніші

-

за

умовами довгострокового

з нагоди професійного свята,

і

будівництво

надамо

Донька

Павлу

наприк­

запроекту­

156 - квартирного житлового будинку на вулиці Черняхов­ ського, де молодим спеціалістам

керівниками міста і району працівників охорони здоров'я

метей»,

лише

заводу Віктор Микола­ йович Дмух . У наш

проходили

свого кабінету і широко вди ­

ч.

директора

талановиті

ло

т.

говорить

-

заступник

чергування н АПРУЖЕНЕ видалося цієї ночі. Пав­

в

Так,

вже

вали

колективу

не

будинку

району,

культури

зокрема,

••Занадто

вокально- інстру­

ментальний ансамбль «Пірамі­ з

Калити

Гречиха). підготували

Кілька

фічний

Ігор

номерів

аматори

Требухівського тури-

(керівник

сцени

будинку куль­

виступили

колектив

хореогра­

спортивного

танцю (керівник Алла Корнійко

ропоновано

питання

по

стат­

тях Конституції України.

Переможці конкурсної прог·

О

та

22

вікторини

отримали

годині почалася свят­

кова дискотека.

Допомогу

в

організаціі

та

фінансову підтримку свята на­

дали

Броварська

державна

центр

районна

адміністрація

соціальних

служб

та

для

молоді .

та Настя Мельниченко), співа­ ла солістка Леся Гончаренко .

Сергій ЛИСЕНКО,

програму

директор районного

вела провідний методист Бро-

будинку культури.

Концертна- ігрову


N!52 (966

6.01

ЗМІНИ В ТЕХНІЧНОМУ ОrІІJІДІ Нагадуємо, що техніч­ ний

огляд

тних

засобів

альних

транспор­

індивіду­

спортних засобів; реєс­

транспортних

траційний документ на

за

транспортний

власників

посвідчення

засіб;

водія

від­

таннях

категорії;

ме­

звертатися

проводиться на терито­

повідної

рії ТОВ «Еко-Сервіс» за

дичну довідку (строк дії

адресою:

2

м.

вул. Фрунзе,

Бровари,

2

(старий

роки); квитанцію про

сплату

з

засобів

2004 та 2005 рік. 33219808500005. У

щодо платежів з техог­

пи­

ляду (див. табл.).

податку податко­

Микола КУРАСОВ,

вої інспекції за адресою:

старший державний

м.

до

Бровари,

ська,

власників

сплати

Нижче подаємо зміни

Р/р

Київ­

інспектор міського ДАІ,

5-10-03.

капітан міліціІ.

вул.

тел.:

286,

ринок).

Дні прийому: субота з

9.00

до

13.00.

При технічному огляді власник пред'являє ко­

місії

транспортний

стані;

міськрайонна

організація

Народного Руху України.

сіб у технічно справно­

му

Броварська

1.

за­

Броварська

2.

особистий

міська

партійна

організація

Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина•.

паспорт; страховий по­

ліс обов'язкового стра­ Голова міської виборчої комісіІ С. О. ОРЛОВ.

хування власників тран-

шановний керівник nідnриt:мспа, vспаеви, ІІrаніа•їl cnYJDA ОХОРОНИ

ПРЦІІРОІАРСІtКОrО МІООІІКОНКОМУ НАІ'ААУЄ, ЩО серед nерЇОДИ'ІНИХ ІИДаНІt На 2005 рік С ЩОміСІІІИИЙ всеукраЇНСІtКІІІЙ науковсниро6ниІІиі JКурнаІІ «Охорона npald• ІСІ нау.коанехніІІИий JICYPHOII 3 nИІСІИІt 6е3n8ІІИОЇ JІUІТІWВІІІоІІОС'Іі «Техиоnuісв.

Шановних

Григорія Григоровича

та Лідію Сильвестрівну МИРОНЕНКІВ вітаємо з 50-річчям подружнього життя! І з золотим весілЛJІм вас вітаємо,

Щоб молоіJими всі роки були, І щоб зав:нсіJи в літах на небокраї Дві зірки щастя соІtJІчно цвіли. Прийміть вітанІtJІ наші щирі,

Хай Ваша іJоля розквіта.

Хай

.11

зіJоров"ї, щасті й мирі

Рясні красуються літа. Що найкраще в серці маємо­

В цей святковий іJень ми вам

ОА••••

цех з 4-стороннім верстатом,

На сторінках журналу публікуються матеріали з усіх регіонів країни,

жипя

-

жипєдіяльності

соціальним

проблемам,

населення,

профілактики

охороні

довкілля,

аварійності,

Вартість оренди за домовленістю.

безпеки

Передплата

проводиться

всіма поштовими

відціленнями

зв'язку.

У

•Охорона праці•- 74З77- українською мовою; 74З78- російською мовою.

Загальні

Вартість передплати одного примірника на: місяць-

квартал півріччя

9

грн.

- 28 - 56

42

грн. грн.

46 52

Необхідно своєчасно провести оплату.

ООО «МеrакоМ»

поверх.

Н8ИНRІ, КПІРІІ

Початок зборів о 10.00. Реєс­ трація учасників зборів- з 9.00 до

продажи. Цена Ду

150 грн.

зарплата 945 грн.;

.. СІІІОСАР·РЕМОНТНИК

Тел.:

ЦЕХУ

Ду

3/4

дюйма

робництва; ділу;

- начальник цеху; - токарі; - слюсарі механоскладальних

Довідки за тел.:

5-94-40, 5-36-14, 8 (044) 240-46-77, 8 (050) 444-49-58.

~а~ вища

(294) 5-25-98.

робіт;

ТОВ

БМФ

•Дружба»

дуться

4

серпня

2005

пові­ збори відбу­ року о

за адресою: Київська обл., м. Бровари, вуn. Заліз­

14.00

нична,

5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Вибори

ради

ТQвариства,

голови ради товариства, заступ­ ника

голови

ради

товариства,

секретаря.

2.

Вибори ревізійної комісії.

З. Звіт адміністрації за прове­ дену роботу протягом

2004

ро­

ку.

4.

Звіт

ревізійної

комісії

та

затвердження акту комісії.

- різальники металу; - електромонтери;

5.

Затвердження балансу ТОВ

БМФ •Дружба• та ДП •Мебле­

вик• ТОВ БМФ •Дружба•.

6.

Затвердження нової редак­

ції статуту ТОВ БМФ •Дружба• (вихід

членів

товариства

придбання їхніх часток).

ААРЕСА: Броварськuх

pu,

міської

ma

раІіонноі

раІіонної Аержавноі uмiнicmpauii.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuіі газеmu, Броварські міська і раСюнна paAu, раСюнна АержаАМінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

07400,

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

8 Puaкmop: 4-03-76. Засmупнuк puaкmopa: 4-21-34. BiAAiAu: соuіальнuх бухгалтерія,

• • • •

сільського госnомрства 4-02-92; nромисловості і

numaнь,

лuсmів

і

npuuoм оголошень

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяе nозицію авторів.

За точність викладених фактів відnовідае автор. Аистування з читачами

-

22,

м.

фірма

Втрачене посвідчення ветерана

праці, серія АА N2 510З44, видане 20.02.2004 року управлінням соці­ ального захисту населення м. Бро­ вари на ім'я ХОТЯЧУК Марії Іванів­ ни, вважати недійсним.

8 Втрачене посвідчення учасника бойових дій N2 570729, видане Чер-· нігівським МВС України на ім'я СІ­

МОНОВА Володимира Григоровича, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення учасника

домляє, що загальні учасників товариства

МЕ&ІІІ

Тел.:

ronoвкoro СПЕЦІАІІІСТА•..

у

до vваrи акціонерів!

робництво -Україна, Польща.

ПШJU'®'Li'®Ш.Шilla:v

-

Ліквідаційна комісія.

ДОМУ: стінки,

НА 3АМОВІІЕННSІ.

адресою:

ліквідації наслідків аварії на Чорно­

спальні, кухні, дитячі, вітальні. Ви­

Ш:®ШШWСS ~ ~Q(!!]]ШШill

Вимоги:

AJISI

участі

-

1/2 дюйма- 120 грн.

(044) 494-30-42, 494-30-43.

МЕ&ІІІ

право

чує особу.

Ціни найнижчі в регіоні. Сертифікат якості

опублікування оголошення в газе­ ті. Звертатись за адресою: м. Бро­ вари, бульв. Незалежності, З. Тел.: 6-16-55.

на

зборах та документ, що посвід­

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ - НІМЕЧЧИНА.

стаж

документ, що посвідчує осо­

довіреність

ПРОДАЮ:

за фахом. не. менше трьох років. . Документи приймаються протя­ гом ЗО календарних днів з дня

8

бу; представникам акціонерів

газовЬІх колонках, бойлерах...

за

Затвердження ліквідаційно­

рах необхідно мати: акціонерам

СРОК СЛУЖБЬІ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ. Гарантия 12 месяцев со дня

звертися

Бровари, вул. Гагаріна, •ДІМ•.

Для реєстрації та участі у збо­

машинах, котлах отопления,

Бажаючим приватизувати квар­ тиру,

го балансу.

-

Госпрозрахункова група з при­ ватизації державного житлового фонду по Броварському району повідомляє про свою ліквідацію з 12 липня 2005 року.

за місцем проведення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

в стиральнЬІх и посудомоечньtх

КУВАННSІ ЦЕХУ ВОДОО· ЧИСНИХ СПОРУД -

10.00

зборів.

и предотвращения её образования

ТАЦІЇ СПОРУД ТА УСТАТ·

акціонерів

ціонерного товариства закри­ того типу «ТІКО•• відбудуться 26 серпня 2005 року за адре­ сою: Київська обл., м. Брова­ ри, вуn. Гагаріна, 21, другий

коп.; коп.

ЦЕХУ ВОДООЧИСН СПОРУД- зарплата 1070 грн.; - ІН.Ж:ЕНЕР 3 ІКСПІІУА·

збори

виробничого торговельно-ак­

коп.;

Простое решение удаления накипи

- начальник виробничого від­

Тел.: 5-42-tЗ.

каталозі передплатних видань України вони мають такі індеки: •Технополіс• - 40517; ·

МАrНИТНЬІЕ АИТИВАТОРЬІ

директора

м', на-

виробничого

С3КНОМИТ ВІІВИ АІНЬІИІП

заступник

15

травматизму.

З повагою - діти, внуки, правнук, родичі та друзі.

-

цтао:

телефони.

бажаємо!

-

лінійні пилорами, сушарку на

вантажувач, офісні та побутові приміщення. Є газо-та водопостачання,

розраховані на широкі верстви громадськості, фахівців з охорони праці, керівників підприємств усіх форм власності, присвячені актуальним темам

2

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відnовідальність несе рекламодавець.

та

бильській АЕС у 1986 р. (категорія серія А N2 188754, видане Київ­ ською облдержадміністрацією 26 листопада 1992 року на ім'я Кіма Леоніда Михайловича, вважати не­ дійсним.

2),

І Втрачене посвідчення ветерана праці, серія АА N2 145664 від 28.08.200З року, видане управлін­ ням праці та соціального захисту населення м. Бровари на ім'я МОНЬКО Пелагеї Андріївни, вважа­ ти недійсним.

І Втрачений атестат про середню освіту, серія КХ 19717748 від 2002 року, виданий на ім'!J Надії Святос­ лавівни ГАРНИЦЬКОІ, вважати не­ дійсним.

8 Втрачене посвідчення учасника ліквідації аварі! на Чорнобильській АЕС у 1986 році (категорія 2), серія А N2 171671 від 24.12.1992 року, ви­ дане Київською облдержадміністра­ цією на ім'я СЕРГІЄНКА Василя Ва­ сильовича, вважати недійсним.

8 Втрачений дублікат свідоцтва на право власності на частку в спільно­ му майні подружжя, виданий Державною нотаріальною конторою 27..04.96 року за р. N2 2272, вважа­ ти недійсним. Арук офсетний. Обсяг І Арукований аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах nреси

ma

інформаиіі Київської

облАержаАМінісmраиіі.

Зам.

2281

Тираж 18З5 прим.

#52 2005