Page 1

ЗАВТРА-ВСІ ПА ВИБОРИ!

ОРГАН,

БРО-ВАРСЬКОГО

МІСЬІ(О1

·І

МІСЬКОГО

PAfiOHHOJ

ІаЗІІt.t! ІИQИ!Іt з 17 квітня 1937 р«Жу

РАД

К-ОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

~V! 38

КОМУНІСТИ

ДЕПУТАТІВ

Субота, з

(6700 •

березнЯ

Цttta

. 2 К()П.

ГОЛОСУЄМО ЗА ИВР,r 83lб~~~~ 3 .А. КОМ У Н f:Н1.0.Тихоковим ..... м

1.

Відразу

Указу

ж

вІсц

П~іІ

надрукуванни

Верховио'і

Ради

міста

району

1

і';'- поJІіткчне

тІЙинх,

зроспо

будинок

ПрофспіJІКОВИХ,

п· ять

щшюrо

В

насепеНRJІ.

СТЩDІСJІ

пар­

успішне викованвя

Сіпьеькt

_

трудІвники,

як,

13

-

.N!! 10

наприк­

А копе:ктвв

CJJOBO , викоиа:ти КВарТаJІЬВІІЙ ПJJaR ПО продажу дер.авt м'яса до ціві зна-. меввоі події 1 дотримав йоrо а честю.

можна про­

АОЩКуватн .. За цвми прВJUІ8Дами · сто­ їть не Jфос·rвй трудовий еиуз183JІІ.

ПШат худоЖІІІЩа С.

СВій СОці­

аJІЬИВЙ опtОізм, · віру у ще краще маМутвt~; бо .І!)апть, що в нашій кра­ їві все робиn.са ,ц.ІUІ іх бJJara, пtдве­

ГрИІІЬка. (Фотохроніка

ВИСJІОВ.ПЮЮТЬ

сеиви 'добробуТу, мИрвої праці.

РАТАУ).

У.

Черненном.

-

депутати

заго-

взуттєвої фабри.ко·.ммуна»

переваrи

р0ЗП8Вlшлях,

в

свідчить про

• nартійну і гро-

coцia.Jdcтii1JIIoi мадську діяльність М. О.

Тихонова. Вона заклика-ла

системи, про їІ адатвість розв'яаати ввбоРІЦів У день виборів.

Пошашt:» ра,rц-осцу .tменt Кірова дав

Ц8м .. .ПЮДИ

}{

Даірена особа канди-

Усе це перекоИJІИВо

безпере'ІІІі

ПоrребЩ:ькоrо віддіJJка ордева ·сЗиак

ПоАібвий, перелік ще

в СНШІ(Цl Пол1тбщро · ЦН КПРС на чолІ 'з Гене-

.

~тL ,'liQВ8 8В. . . . . . . а;евь

радгоспу іменt

тракторів.

.Присуrні з nІДнесенням

ОІ

дива --' г~цод ~ть. .xct

60-річчи СРСР; достроково, до пер· шоrо березня; на Jilвlйxy rотоввостt 1ІостаВИJІИ

МІінолою

JЩ.ІМ.

та ~· ~· в~· · . м

заводу аJІЮмlвієвІіх будівепьиих кон­ струкцій провести напередодві даа: виборІJs- суботник 1 заробпеві гро­ шІ перерахувати у Фонд миру. щад, ~еханізатори · із

ва

парИ!,

нІсть усіх видів

rрудвевоrо

цеху

СРСР

Дц вас давно сtаЛи иорм,~ою;_пОв-~ · =~~;~ft~~,м-і, сещ>етарем цн

Щ!ршої дека,ци березви завершити до

копектнв

завдань

на зайиитіс'J'ь ·

з ких виuтупиJJИ з 'lІатрlотичвими Інl·

березви, а

aycJIJIJIJI

ro року ХІ-ої п'ятирічки.

ціатнвами, ІІЗ.ІІШІ пtдвищенt соцlаJІІ­ стичнt зобов'язання. Так, бриrада Із цеху .М 2 заводу порошковоі .мета­

4

ЦН

соціаJІlстнчвнх Зобов'язань четверто" ()брали nочесну . nрезИДію

єтьс~ Снтт• на

проrраму

'ІІJУдОІІІОІВ

здобуткІtми, (:пр8Мовують

р.} Пnеаrму ЦR КПРС, а ряд

вВ}Jобничу

СРСР

Політбюро

Аераццщ вро. во- НПРС, Го~ю Ради МІ­

ти тру,Jlищі відповІдаю'І'Ь

Проведена робота сприипа тому, що JіІСІ :КОJJехтиви активно вк.пюЧRтІ­

зобов'иІІа.паси

ЧJІеu()м

тeplaJJЬнoro і кyJJЬtyp8oro''plвRя ЖІІт- Олександровичем 'Тихоно­

.

.ІІурrІі, якою керує М. І. Мандрищух,

турбtпу

JІІІІJІІеиви добробуту, пtдвнЩеивя ·ІІа- н~с.трІов

пенt . заходи по проведенню аrlтацій.· во-пропаrанднстсько'і, куJІЬтурио-ма­ сово'і і виховної роботи в трудових коJІ~тивц і за місцем проживанни трудящих, ДЩІ їх викокаини бyJJo з~tqчено біJJьше двох тисяч аrlтато­ рlв, 430 по.літінформаторlв, створено 31 аrlтбриrаду і 8 tнформацtйио-про­ -nаrnндистських rруп міськк(»му пар­ тії, обJЩЦнано 1 веаи .роботу 72 аrtт-

рішень

Ради

партlі, РадJПІСЬКОІ

ведення виборів. Скрізь буJІИ розроб­

(1983

В

На постіЙНу бат~Цу

сЬЮіХ орrан1заціих широко роз­ rорнуJІаси підготовча робота до про­

ся ,у ввковаюrя·

t

району.

КОМСОМОJІЬ·

пункти.

.питя•пь

медичне,·

трудове

пtдиесеНRJІ.

іt8:/ШСЯ ЗУ-

років тут

Верховної Ради СРСР -одиІіа.ццитоrо

КО.ІІектЬах

театрІ

Взяти, виберів до

СРСР •ПР<» прнзmt'ІЄНRJІ виборів до

скликання• в

t:1'-APC). 1' бе-

вайскJІаднlшІ рробпеми, дати rІДиу відповідь IJI8 будь-JІКИЙ ВИКJІВR.

Завтра ми

прийдемо на

4

бе

резня. односта~но відввбор1JІ дат.и голоси за .нандИдаті!і

Діпьииці, щоб прогоJІосуваТй за ва- непорушного бJЮку кому-,

ших :кандидатів до Верховвої Ради нlс.тJв і безnартійних. СРСР --....: reвepmиoro авіакоиструк-

тОра

Героя · СоціаJdстичної Праці Onera Костянтивовича Антонова та оператО,В •аІJІИ'!JfОГО доїИИJі із рцГQСПУ •ШІЬІть:ківський»Rнєво-(;вя-

Пtіомов.ці, .які виступи­

JІИ на зустрічі, гово,ри.ли Про rre, що мосивич1 пов­ нtс-rю Шдтримують внут­ рішню і зовнІшню полtти­

тошивськоrо району ·героя .Coцiut- ну партії.· найвища мета стичиоІ Праці Аитоніцу Приопtвиу якої турбота про бл-а­ Солоrуб. Це JІЮДН відомі всій краІ- ro радявсь.ного нІ; 1, ~зеуіІІвtвво, .вови будуть· otipa- про збереження

ні .,цепутаtами Верховвої Ради СРСР. Вlддаючи одиостайво roJJocи за дидатів бпоку комунtстів 1 безпартійИИХ, . ми ти• с8ІІИМ. продеМОІІС\WУ-

вмо. мовоJІlтиу вдвість парТІї 1 uaроду, ВВСJІОвимо пЩІКу пtдтрІІІІКу

зовніШНій

і

в!Іутрішній

КПРС,

наро,цу, 1 зм.іц·

нення миру на: землі. Пі~­ ttреслювалося, що, втілю­ ючи в жнrrтя рішення nо­ аачергового лютневого

(1984 р.) Пленуму• ЦН КПРС, .трудоw :колективи

поJІІтицt прагнуть зберегти ний

.

темn,

на~а-

загальну на-

прогепосувмо за ДВJІЬШВЙ строєнtс.ть на nрцт.ичне економічинА .1 дУ7'ОВИВЙ розквіт JIIOязання завдань, нада~ бимої Батькtвщввв, муві'зм.

за

мир,

за ко- ти сталогі:,> ха-рактеру nо­ ЗИТИІВним тенденціям,

які

на-Мітилися в усіх сферах

Завтра _.:... всі ва виборнІ

життя

:країни.

виконати

плановІ завдання та зобо­

СЛОВА ДОТРИМАЛИ . В'Іі.f'ІІІІІ._ в життя рЬпеІQІв rрудиєвоrо

(1983 &'-) паЄвуму цк

imPC. :працівииRи

~оі

стрlчко­

'

~

r~

фабрВЮІ ус-

=о=rдв~~~:· сjцІв;

д•твово

uaRy

8ІШУС!нтІ про­

А)'КІСІІ .ва

35

до

7ИеІІЧ :кар­

~. ПрагнуЧР

гІДно

зу­

с:і'р1П день в:Ибо,РШ до

ВерхомюІ РадJІ СРСР. ~Риrада тхаІПо, и·кою ке­

рує ~~етНа Г~на ['рнгорtвна

- Смирнова,

~обов'~лася

освоХ-

ТИ

Два

На честь знаменн.о.ї да ти

ВИДИ

стрічt-ш,

НОВОЇ

nіДвищити

продуюивнlсть

на

.2

nроценти

праці

і· виrо­

товити nо.над пл-ан nро­

дуІЩ!ї на н-арбованцlв.

30 , тисяч

Слова ентузІасти до• тримали !З

честю. Ос­

·воїли передбачені види стрічки.

n!Двищи.JЩ

цродуитивНість

цраці

на

1 . ви-

2,9.

nроцеНТа_

, nустили ..

надпланової

nродукцfї на 30,3 сячl карбоВанців.

R.

тне

!JЦЧІW,КОЗА.

tвжевер по :l&\ан1за~ цtХ соцзмаг

в'-ЖWІня на п'J;ІТирlчку в

.

Го.туючись

до виборІв

У ·верхоВну Раду .СРСР. трудів1ІНRН· ордена . Жовтнезої Рево.люцJ:І радгоспу 4:ПлосхІ.вськнй• · ~перераху~и у ~НІ{ миру ~466

дУ·ІЩії при плані- 844 то-н- шення- шотневого

ни. 205 тони НадІJлано~го молока надійщло з бригади .N2 2, яку очолює fюмуНіст Петро Іванович Булавенко. На' R9ЖJo/ :ко~

Ппену­

рі:к і .цtJІОму. В

1984

цеатрі Іх yвarJl питан­ ня інтенсифікації вироб­ ництва-, ЛІРискорене вnр<і­ ващження досягнень науки 1· технJки. вдосионВJІення системи упрішліwи е:ко-·

му ЦК КПРС, тварннни­ ки самовІддано трудят~ся, нЗ!РQщують. '{'еМ'Пи виробномtкою. боротьба за ежо· ницт.ва молона·. номію та бережливlс.ть, м об

f(ар6ованЦІ.'в. Вони переви- рову тут одержали по и Р · имu :вее, щоб підвищення як~ті IJiPOJU:K· конал.иrі!д. вищенt' соЦІ.,алІ- 964 кілограми ·щщцукціІ; зимівля худоби nройwла Щі, ~mцнення органtзова­ в госnqдарстві услtіuно. ност!. nорядку й дНІСцнп_­ с-т.ичн! зо6ов'.язаmrя, яні ·в авангардІ соЦІаліс- Твариннннй Ппоского· на л1ни. бn.o.mz, ,&"учи. назус"'rіІч ~. · ~ _..-••• 'lt'_. ТИЧНОГО З!\tаГанНя r~.рЬ ДіЛІ ДОВЄЛИ, ЩО 1 ЗИМа ВіД імені своїх иолек­ цій- важли:В.J.й оодН в жит- оператори :м-ашинного до- може стати nерІодом ви­ тИвlв nромовці запевнИли. ті. Кjраїни. 'J.'ак, nри nлан! їння Тетяна МихайлІвnасоКих ·''" Уи\Ів. з· в•""'айно, ЩО- :МОСІmич! не nОІ.ІІИОд,у· .670 1 зобов'язаннІ 775 и n....., r.-. л.ОІІЗЩfJчук, яка одержала при умові · повноцінних ють зусиль дц того, щоб 6:.ц1 ~~в no 1:Jfин:~~ по 1266 нілограмів моло- раціонів; за високо:.: тех- nід :керівництвом .партії "'.1:'""'"""..., на на ·корову. Галина Ми- нолоі'lVІої 1 трулової дис- самовlдданою працею граму молош на ·.корову, хайдівІіа Жереб та член що на 71 КІ.лоr.рам біль- . QRРJ'ЖНбї виборчої номlсії

ще. праrи відnов!:двоrо рtоду. иинулого

. року.

rre13

11'85 тонн про-

змі~ати еноuомічну та

Слоs~ в нас з ділом Ниєво-евятошинсьн~го ви- розходІЯТJ><:я.

борчого

онруrу

.ue

}{атерина

цілому у гос.подарстві ви· АнтоНівна Норотенхо.

роблено

цШІл1нк.

Глибеко схвалюючи рі-

П. ІІОГОРІЛИИ, секретар

парпому.

оборСІВну могуmtсть Ра­ дя:ис.ь.коr Вать~ни. Тепло зу,с.тр!нутий nри­ сутвJ.ми з промовою ви·

СТУПt'В М. О. Тихонов.


* ~ ·бер~ня

2. сrбР,.·

1984* ро~

сНО В Е

ЖИТТЯ~

, .

ми ·· ГОРДІ,

ТОБОЮ!

. llAPTIG, .·

ВзагалІ, робота як<~ ~): .діІ\'щни? ВОна в~(. l · д~', н· ·· ·· · . о».

F.. .Здавалось би. НІ~, .щ~ А ·~. ... ·ГМ:мадсь.к.у

ІІІдІ<І./JІ-15

з6o·. .. МiRt: ..'.} :fi ·.»:.,·...·.·.·..n·. . .•....·..· с,брати к~-

о, але Оле~ ·JІdaO- · тоЧИ!іп~ •...... ·.~с,..., ;: ~, . ...·~ . : .·. . •. . .... ....fОботу .. ...•

,

'JJ)iB!J1

я -

nocтHhio в ру- о. І. ~vщаПІ;8СЬка: g 1ерв- ·~ .. ня ~962' ро~ ;.,..."· ~ат JDI О . ' і ·~ три роки во~ · -НиУW:Ь~ ~ноt. ~щur.. )Іали 1 .

.маіr•'Ііже четвертИй ро31 народних

'деІіУтатів. ·не- napтli:

n

.

. . а

,

~·~

nрии-

. ,члени

· · · · ж~ · иа. де­

мас., н:tчим від Olлr&UJІOC:rl ряд. lke частіше спадало має особливоІ nотреби до- ЯІЦІЙ ~Щ роботи з сЩ>Іх . .ровесників не · в.Ід- на ·дУМ'КУ · продовжити водши важливІсть й вІд" людьми (секретар ко.мсо­ рl~няЄ'J'ЬСЯ. Така. ж, як 1 навч8.Шlя.. вонИ, молода, енергІйна, Інколи .категорична в Мір­ ;куваннях. І лише уважні­

МОЖНа

ПОМ'І.ТИТИ

НЯТКОВу

ЇЇ

ІЩ-

працелюбнІст~ ..

чесність, свідоме ставлен-

набутІ повlД&Л:Ьнtсть Цієї ·справи. мо.іІЬСЬl(ОІ органІзацІІ, де~

fOJIOBHE' В ІІ ІІТТІ

ше придивившись до неУ,

'

Знання,

------------------,.-.------------

ЩІ до робQ:Ти~ $JKa стала в техн1ку·1t11, вже . щ. задо- Учас'(ь у роботі. сесій об­ їХ nepniQю ЖJІТТЄвою ·, no- во.щ)JІ8ли · · Ц. Ро<Юта :tJa ласІЮ! .РадИ. комlсіХ, при-

тРебоЮ.

·

· ·· ·

заведІ

·

переЖ>нІUІа

йом . вибо.~.

·переmр:Ка

Батьки Олени мрlялн шлях обрано вірний. О. І. р!зно-.ан1тних заяв. сиарг про навчання дочки у фі- УІЦа!Повська вступає до надащ~ ОлеНІ ІЩ бlnьшоУ

.Н@Н · .. сово-економt .. :ЧНО<Му. ~туті.

Та

1н- RІqвського полlтехн .. l. чного серАозвост1, але 'Не зМіни·

І. JІахи.п.

як !н(.fитуту

на

в~.Qення ли УІ ВfiCЄJJOJ Вда~. Вона JJрС)~ДШ~Ь

;~ь. Ао ·.'І'очних наук .~льтету ІнфоJ]ІІіа~. Іі.но- така ж· ~~а• . mt1 ра­ виявився у неІ рано. І аиМ1рювальноІ тexJillm з Щше, ~на з: JЖ ІL1дІrвердження від- !ВЄЧ!рньою формою нав- woopr.-

,,

мІнИ!. ОЦіНки )ІІатечативи.

.

техв.шуму

ел~ктРQниих ~~·1дає• тQQреrичиа меха~ цей ,jрЖ.

КраІвв

ще: Лk:п.и. . рq~и ін· стцтут, . ДороГа за()Щ>ав б.ДИ.Зьно · тррох Годив. Майже весь ·вільний час

ВРІІJJІІІЦІІВ.

НІка й Інженерна J'Р~фІВа. су. .:

·+>-

nередовий мех&JJІ.заі18р вперше в

·.

ЖІІУтІ

вИRОваЄ ~{ей. гром:цлвсі.кЩt, об~'іІзок.

нЯ

плановО- попереджу~

·

Іх

ІІІсmr...

.творчої

1

-

щого органу державно! влсщи

ховної Ради

t;J:'CP. .

цн1в був позначений ~о~ nодІя­ ми,

залишив

1стор1і

nам'яТну'

·

села.

· ·сторJніtу

Пройдlться в Ці днJ. вуJЩJі,яіІв . Руд· ні,

зустр.і'ньтеса з

nеренонаєтеся,

1

щасливо

п.

що

.~ми.

сеЛьчанJІ

1

ВІІ

ділянках .

ii~мJrrЦ<t'-!..RВOJtY

«Рудня• вІДомІ далеко з~ м~ В~варщини. Цро •те. що uт~ники, тваринники

.

. пяти Інтереси

гро.мади в

· rорДН1.ося

такими

сільсьКІй

3.

В. д. Мороз, бригадир б,ригади мо­ лодlІ..Ца m·иЦ1 ,М 3 . В. .6. МеЛЬНИК' та

1

м!Jіь~ .::f54 ' тн~·

схЧJ. ка~ва!Щів-.

_Разом

зріс і

багато

зросl'аіІн.\ІМ

дооробу.т

~кономlки

.меlllКШЩJ.В

як вони,

вин житловий масив, який спорудже­ но в центрі населеного JІУНжтУ. У ба-

обов · язково

~фбротиих

індивІДуалЬноМу сеНТQрt.

·

о.селЬ у

У .reQawlй

ІОЩР'І'ИР.і. оееЛІ fёДев~ори, краси­ ві меблі, ІнШІ Цінні pe:!J.,, А Х16а ~фо

зро.ст8.Шlя добробуту сеЛЬ'чан не .: С!ІJД­ на..<,;щщща;

чнть те, що

руІЦнян нал!_чуєтЬС$1 майже

К'liJUJp(ax .

2

)tJ.і~Ьіtо-

ни карбоВ31Щl;в ВНе<;.КljJ, в особ.щ:тоt~У ко.ристу·ваwіі є понад ·40 ;urюмобі­ лі.в, десятки иотоциМІВІ

наси~ен.е 1 .цІ.кав,е ~ховн.е житr~

труіЦ!іШШdв

Р)'днl. .

~;у льт~но~и.,асово.У

, ень

будцнон

;,удожньої

Ц~~рсw ·.усієХ

Р9(5оти . став кра·

кy~'J1yPR• в .~рткц

сцмодіящ,носrі;

щюртu-

силу.

оглядаючи досягнуте,

зщцуемр

1

про

ми

перспек·

тН'Ви. ПопередУ в Рудні 1 її жнт~лів світ л1 о6р11, натхненна nраця. Це ту.Р-

J!Ише за nеріод, Що минув вІ.д . J.'!оіІе­

вали власникИ

усі ру(іежl піД

ПОдіУМНИ

гатоКвартирних будинках тут прожи· вають ниНі десятки' cift!eй рудЩІН.

Ще блиЗько 40 · новосіль 81д~і1Ятну·

Нонн не лише показу-

, суть зва11ня обранця rроМадц. таним, ·

Спра:вжньою окРас.оЮ седЩца є но­

.РеднІх ВJЮор1в. на масц•ві з'JЦШ:Лося о нових бyJUUІRlв · н~ 94 ква,v.rJфи.

ініпих.

ють приаtл.ад у n.раці, а й . з честю не-

Руд,нl.

·

боти. про -. підвищення сtл.ьськоrосnодарсьного

1

полlпШеюоі

установ

села,

ефективності виробництва

д1я.щ,но стl створе:цЩІ

закла.цlв, людям ще

кращих ~В . ДЛЯ 'ЦрЗЦі Й ~іДПОЧНИ~

ку, по.си:Лення ВЩОWfОЇ роботи серед населення.

Qд.нн.м

багаТо ·1 всі вQіни

Завтра.

·.·,_;..

слщ~О!4, завдань

найВ~ливtшl.

.Т.РУДІІВНИКИ

прІfй,цуть иа

Рудні зно&~

в~ дільниц~. щоо

вщца.ти ~о~ l'О.ІІО<;И за. хандицаrrів ~епq,руІЩІ~rо блQІtу ..цомуЩстlв 1 без-

дію,

добиваючись

виробницт-

· ~

делегація «Тауха» округу

Демократич­

сnільно.му дои.t·

~. ~м~~JІИо.

rcmosa

ёі.пЬаиЕ~~

в.

або

6,5

ва·

у

штук

більше,

ганні ваш перехіАнні . прапор

штук

ніz

на курку-несучку.

ЗбіJі&Шимо · також .цаж птахівничої ду&ціі дерsаві.

&

то­

про: про­

АО великого . свя­

.та rотувадис.и робітви­ ки пtахоtабрпв АО ,ІІ;НЯ ВИООріВ У Верхов­ ну Раду СРСР і досяг-: ці. Так, за січень і .пю­ тий виробництво яєць

зма-

889

хо.лектив, Червовий

залишився

тисяч.

' днями

йш.ла 11\Є ОJІИ& звістка: - а&

при­

,аЮсна

резуn•та­

ки pQбO!fll в

1983

році

птахоtабрці првсуАае.:.

не перехідиd Червмt• прапор

Міиtстерёпа

c~oro господарства. УРСР · та рееu.убліаан~­

вого

єW.сь­

rееnо)Іарства.

п'sтиріЧІtи

-

nrraxotsfpпir;

М11

на-

Державі

мільйони

при

пwда­

перев.ищує

saBNlHHя.

На

курку-

несучку за о.церuно по

2 І#ісаці 38,8 .вйц.и при плані 37, звачи~ зросм, порівняно s то­ рішв~к пок~никок, · збе­ реs&ність

поголів'я

птиці.

.і ,u.c

веде'!'Ься tf!ЄJІ~ бу.,.

·~~ - Иіаа6арем с+. не .ао · Щу ще одни ЧІ-

. .,,

JІІЮІМІ:.

··

.•..,.......

~ ; .~.. ІІJПt · ва · ·

.· ......._ .~

.,.f...

mей-несучок~ ]{о с:еа: ta 8 ' ~. . . tto в.. еІс~• xJrJ6

:м fll:f:я ~& ..... СІІОР'І'ИВВИЙ :,&JI. птах'Ьівиків

1Jf,

.· · Серє.ц

m~ш~

.

po~.s.

СОЦІ&Щ~8· аа

УСІЇЇІВD

' ••

· ,, · . .

своіх Зобов'язаНі. у· чеУ' верто~у році · п'~ ки. ПопередУ

в

вьо:іrУ

йдуть бриrа.ца М 2, очоЛювана ·Антовіною Олексан,а;рівною ltушнір,

пташпиці Любов Пан'І'Є­ леймонівна Слуценко

-

лауреат ·.JePIJ&ВII•i. пре­ мії УРСР,

На.ція

Іва­

нівна Бореввх, аюее)­

оператQр . ІІе1jю Воло~.:.

мировІ{Ч Iticm та Ьr•то

інших

ваРОбИвЧви­

ків.

Зац•rра Всі , ваіпі

ро­

бітнЩ .ІЩJМuці, спе:. ЦІаЛІС'І'И

~~~

ПрИ­

ЙДУТЬ ва вiiOOj)m .а;іль­

На tабриці з почат­ ку

.uyroi

ву..чоrо

колектив

штук

но їх 30,4 мільйона штук, що майже на 2

коr.о кQ.М.іте'l'У ІПЮtспіл­ ки uраціввuів

мільйонів

29

тисяч

плані 28 мільйонів 860

у

ньоrо.

А цими

:.

· ке · Wiiraawte

рік, (І.Церzати іх .По 250

ц~му

іитеркаціовщиІ)му

І

ся.

мільІона

становить

переміr

Б. ХАРЧ~.

циплІнв не. припиняєть­

.ивць,

що

веJТd• . рік о•вцциої

за ща~тя

Ш'і'УК

ли нових успіхів у пра­

гополуччя всієї :Краrни.

го;юсува'ІJUdУТЬ :-: за

саме: вііро6вти 195 кі­

льіонів

ної Республіки, з вою змагавмоси. ІІідвЩІІІ ПЇАСУІІ1t11 1 і ВИ.ІІВИЛОСr;,

дальіnий роз~іт Баr1Що!вщини, .бла­

ВОШі

женна її собівартості, а

нас

Внеові соЦІашgо.ичні sобов'манuя ваяв на ниніUUІій .рік . - чеr­

парт~их.

зах~J (Jjetta

РЕ . З е . р ВИ

проrр&ІІою Аій . для ко­ лективу Київської n'tа­ хоtабрики. · Перетворю­ ючи іх у . житта, наші птахівники постііно вюnукують приховані

Німецвхоі

колектив

nриоутків на су·му

...· ~

· . ..

81WУКУЄМО

0 .983

дороговказом,

а .ІІеІвцігсьJtОго

Куцен­

ПОЧЕJЩІО.

ництва · ПІІОАУКції і зни­

є

П'Р,ХОtа6ІЧІКИ

ко, Г. П. Новwун, тонар І. В. Гуаій, . зав!дую'ІtІй ме~анlчною майЄтернею

одержав .

дуже

партії

приі&Ажала

C'fjja долають висон1 т.рудов1 руQ.еж1, СВіДЧИТЬ ХО.Ча б ТОЙ q>ЗІК:І', ЩО ТОрік n.лемnтахозаводУ

.AW.U.Нa.

A'J!e й дуже вJдnов1далrь1ю

мітили д<И:.иrти .ц~шо­ го збільшеин.и вироб­

Нещодавно

народними

·

оорющями, як mашницt Т.

.~oдap­

· вона 1 .~е·

ІІЮбить.

червневоМу ча,

JІЮТИеВОГО fілеиуму Цен­ ТJІ&JІЬНОГО Комітету

ва продукціі.

Раді нарРДних депутатів. · Ми по пра-

ву

Зан1 них на

поа&чергового

збіп:ьшенна

ВИ­

села. .Кращим з кращих своІХ О.ІРІО­ се.ащів дощрили РУАНЯНИ nредстав~

вони своє ·щастя 1 рЗДlсіЬ. : СЬОrоднl

механізатори,

с1лЬС.ЬКОГО.СПОДаJ)СЬКОГО

'1\&'ож

у

роб,ниЦТва, ~ у_с1;ановах і органl.заціях

ЖJІВ~

· ~··

реаерви і приво~ть ·їх

cnpa~ ТрудmьСя · ~ьоrодНІ на різних

заможно. В труtІЦ :ш&йшпи

ус.~~Іхи труДівників

а

най.біJІЬШОІ'О баrа:Рс.тва. СІtlльки чудо­ вих тр:м1вни.Іd'В. сумлінних і квалl­ q>іковаиих, спРав)ЩІtх майстрів с.воєХ

в

- JW!rий '

р.) ІІленумів ІЦ.' КПРС,

вЄлнкl 1 зші~і наші здобутки. І ми постійно. .пам'ща.ємо, що вони реЗультат · ~ людей, нашого ·

'1'a.·RO'f{eн .· з цих

ж

вого і грудневого

ку ·вl~вtдує б1ЛЬше тисячі читаЧІв.

Вер­

показу-

жди бути на передньо,му ському / Cc>Ie~JY· ь краІ. Гл.нбО.ко, в дУШУ за- сісти з.а 4!0~ami~ '•11\U. nа.ли tOneнl с~ва. :тОВар.и-. дпя себе,· .· д.JI'Jt· .· ІІJІУ . .. ша К. У. Червеmtа, ска· От"-'' JОна ней~

РІШЕННЯ листопадо­

·ногО. проведt!ння до~віJrяя в.І.ІrІУSа­ ється н у тому, що сl.цьську бt~оте'.

ти с.воХ rолосц за ·ІUіJЩЩ(~'іtв найви•

НJ.стом, · зsачить

воГо (1982 р.), червне­

них сеІЩJ..ях якого займаються десят­ ки рудиян. Пот-яг ·людей до культn>·

хоАИJіи на виборЧу д.lJІЬlЩЦІР в:\ДДава­

. соро· ~.. та ' r.~·~-с-~

секретар нОмсо- вати приклад ІНШИ. ·. м, зав- тцчн . 1· :nод!)ро.· ·. • -"' по

nрацелюбнІсть у ЦlєІ тен-

ІІАСТІ У CDIIIIIНONY АІМІ насна.rв

'l'&mf'

•ЧИ

А.дl&е бути . :коІіу- Я1іЬн!СТЮ..

ре- ЦІ.леспрямован1сть, ве.-.ка ~oroAНl

JA

Дн1, сповненІ

уваtи.

БулИ вагщіня, nяк,

.

ваяьних ремонтів апара.: Сnу•аю 1· думаю:: з.stдки (198а р.) Пл~:Мl . ЦК ~ СЩ>авою. . ту-ри,. · ІJМlн'а термопар · береrься така сила волі, КПРС: · ~Бути ~оіІуи!~м УЩаповсьна. еnенrроnриладів,

Фото М. Семввоrа.

п;рацt ва ~ · ВІтчизни. . qшЛЬ!tИ їх було за ц1 п mь років. Зда•ь~~,тіль,. ки вчора сОтні ІЮU' одиосе.ф.чан при­

пот,Ребуmь

· аnаратурі, що авrома.тич- м&льсІЩОХ органl~ацlІ но регулює темnер&'fУ•РУ дtльвицІ'. пресів. І побіі'ли ,цИJ,, точА вона тільки посщаН1ше змІни. Винонан- fh'ьc~t:· «Вже втяrнупа.ся,

рист орАева ЖовrвевОl .Ре•оЩоАіt ріщrсК:пf, ·. •JIRoc· Кінський• Микола Топlха, 1f11Rro u. бачвте ва тоrраф1ї.

на заводІ · ви

·пп.аст.мас. •. на елеитронній · О.лена -

првйду.rь ва іВВборчt .цІ.ІІьJЩЦt, _щоt · вJмаrв евоJ •rO.. ./ІОСВ 38 каJІАВдатJ.в QроДу. В , Ji Вс.ві -J.трапо­

ЖИ.'r'rl\ о. · І.

<ет~ _ : Вона · СІ!'Моа ка - . 'fлеи.и КПРС. Не раптом ви.РЩІJJла Олена :;,ро6вrи

закJ.нчення . нав- · Та й нС>.ІІІсомоп~Ькl CJlPa~ .іпосьт•

чання 11рацює

Рад

~•lioJKei~

У .~:~:l~~==

фі:ЗИJ{И• .Але д1вmш1 не до ;,wiuJ., .бyJJa сси:дИ'lа», за їУ висловом, робота, 1 вона здала докумен.ти до Вlнницького ПІещ~

Завтра мtт.йовв мо.ІІОАЦ uборців

в шкот · з .ІШння.! Вступити - взжко. · аlІЄ й ~ не .пеr-

~~и-

половнии кв­

року

ворощ­

zено брИJ'&АНИЙ ІІі;Qц у всіх виробничих пі.ц­ розN.лах. Але робота по ,~;альшому вдосіонален­ ню оргавіаа~і праці, зміцнеmш .,Ру.цовоі дис-

ниці і OAНOO!fdao дадуть

свої

канJІ,идатів

. в~. -

голоси

непорушноrо

блоку ммувістів і . 6ез­

партііиц, за.

даnшкі.

розкві'l Вітчизр..

.

.

. f.

ХJDОПКА,

АвреІСТОР

ПТ&J~

рвкв.


сН О

·;.. . ,·, ;:

: ...

:, ,). ~·в с .·'<.

'

·;

.

··~ ..

/~

. .

;

'

·{ . < .....

. . '. ·.

8 Е

Ж ИМ'Я;-

З ~ерезнн

*

рGку

1984

3 стор.

'

.

' .· · . .

.

. . .

····:;· '

.

:'Jечір

ЦіКаво

ІаШівсь­ клубі . гоЛова вИ­

'..fІІЬс:ЬІt<імУ .

. йоГо

JtO,fWІ)(y . сі.11ьради іІ. М,

;Пу·

спря.моваІЩХ

на

підви-

заІdн.чив Остерський бу~

ЩеннЯ ДQfрооуту ра..внських ЛЮДеЙ..

дівельний технікум. По­

РозмовЛ•ю ·з

Організатор позаклас­

дJ!УЖЖЯ

__:_ УдІіРН И К И комуністичної праці,

. Ганною

ної

і

позашкільної

ро­

боти місцевої rш>ол и П. Г. Вальчук розповів присутніJІІ

Р.А .Д/:С . ТЬ flOBOCEЛIB .

про

нашу

демократичну

виборчу

систе~1у. Про

каіrдидаJ

тів у депутати до Вер­ ховноі Ра.ци СРСР гово­ рила

вчителька

В.

В.

Кеуш.

Федорівною

та

Григо-

рієм ІваІrіІВичем пенками. ·Вони -

веЛьники.

Більше,

по

·,11;есsтилітт.11

,11;ва

нео,11;норазово

Астабуді-

участь Початок · одинадцято.І · ІП' ятирічки ознаменувався длs колекТиву МQСТО­ поІG,ца

N! 814

зміни в евІДохості .пюдЩt.

мІють, що Ух ycпJxu чк ИЩ;іЧl 'зна­

ІЩРЄХОДОJrt на nроrре­

ходяться у них самих.

СНВІІУ фррІсу opr~I іІJі)8Ц1 :брвгадІНИЙ mдPQ. . Хочу ~ ж . за­

:w>~дІ. а,

глибоие. .~н.Іt .

який :WЛснюєт.ьіся

сил.

якІ

дозволять

ефектJ8111ше,

&wm

глибинних

нам

Вfllino

дооюднлося

парІікання на J)Q(}9тy

наших

бЙfтад.

-

а,рмат.урнJІКіВ,

беfонуВа.ПьникІJв

- .у

КЩІащІЯ завд~

чути

стипо­

то ~я: з.мtл ~· Прmспад

oQeimx

cti

знаходв,ли

конує,

·

м1а3dІв0і6' сеетеdю ш зас1'0СуВа.ниям коефІqtевта трудовоl участІ, зуєипля всЦ ! _кожного СІJіРRМОВУЮТЬСЯ ва те,

як

лективі,

nочесними

·

шек.

.

ст~м

·:м:олощ., ·

ІWди

добрим

.ввте;рана

тtварн­

nрИЩ>ашають

>мен ТруД6воrо Червоноrо Праnора, ~.,~.~.

Roro

ім'я занесено

~о~~~<щіаР ~У •Мос~уд-1•

l мосrоооУ~а. Не ІВJдС1'аІОТЬ вІд ньо­

:'0 1 кадрОВ! ви.робщічники ....,. . ~~~а­ rурни.ки І. Ф. Фідіmв, М. Г. Юрчеи­ '<0, В. І. 'І'о-.1101'180, Ф. І. Птощ. Дещо :ІІзrШWе Щ>В'ЙДІ.JJИ у б,риrаду, але тру­ Ці!АуХ, О. м. Шнво, М. М. Басеч:ко,

ЧЗІС Понаеіш, що·~о.циа з найгопов­ ІІJ.швх п~ брт'аАиоrо ·пtдJ;щц.v · - ·

ппастмас,

Калитянеького 'ра,~~;госпуКОМбінату,

споруд

нашого

міста,

·ми в цирк. А влітку­ обов'язкаві

домооудів-

ний комбінат. А чить, новосіль

знабуде

ж

до

ни Федорівни,

присвячує вільний час 'Народній вишивці. Ви­ rаптувані з витонченим

Приємні зміни за періо,ц,

що

~~мавом

після:

рих сусідів, з якими ж'или, ЯR-то кажуть, дУ­ ша в душу. Майже· всі мешканці під'їзду до­

пого

помагали

1

продУк­

за~на

плата.

ДО дня вв6ерt.& у. Верховну Раду СРСР копцrвs бригади· 6j)ts ·зобоВ' я:. з(НВlЯ ІЦост,ро:ково ~ви:rи весь ·Оснщщий обсяr еат3обеrови.их кон­ стWJЩШ НЮ кубоtsет~ 1 1'0· ва.р~t · арм~ . дu ~е'!еН:Ня вaиuuraol 1!(11t06yД(tn •'Я'І'ІЧ>іЧfаІ ..._ зaiiiiDВliЧRoro ~- на _стщщtІ Батєво

~~~ · oбaWr1.

ЬвОго

~ді.вникн до.JW,Ржали з

r.

ства

честю.

'l'I9Jmloв,

~.

~"~t::~.=: ~=-~ ..,........ · ~

керус

м.

с.

Фото м.

c--ora.

на роботі ми кійні рить школі,

за

·)І;й')1ячому

ли

сідами,- ,цодає

ми

звикли, що пл~rrа за корИ'стУваІВІя ~wreaд~

Ганна

всі

це

та інших.

Гаряче

.· ·ницю, щоб ві,uати свої бю,Utеті . А rолоси за нашу Ра.-ян­

ж

також завоював-

ия реального

Jfj: ,'

На

робоrі

Гриrорій

присутні

ний . спосіб життя.

·

Н.

аплодували і

декламатору

Ганні Булах .

ську вм.цу, соціалістич­

соціаліз-

бу­ різні

нанні Л. Г. Кириченко, Г. А. Лез, У. П. Пінчук

рцістш, як на свято, підУть на виборчу ·діль­

позначаєтьси на иашому

сімейному

ньому

представлені

виступи ансамблю на­ родної піені, до складу якого входять робітни­ ці радгоспу. Люблять літочківці пісні у вико­

новосели нашого 272·кваРтирноГо будинку . з

ком у країні мінімаJІЬпа і вона практично · не

влаштовано

На

Жанри мистецтва. Теп­ ло · сприймали слухачі

житися і з новими су­

Феяорівна.- Завтра

Всі

було

r>онцерт.

новосіпля.

створено всі умови для

розвитку.

чора

ВС'І'Иt';ІІи ми вже познайомитися, по,цру­

їх

роки війни .

нової літератури на військову тематику. А на закінчення ве­

·-

садку

·у

кої Вітчизняної війни І. І. Тайдак. . ЗавідУюча ·бібліотекою Т. С. Гай,.;ак зробила бібліографічний огляд

переселІТИся,

прийшли ва

CriO-

,І,ітей,- гов огосподиня. - У

СРСР,

радянських

участь і ветеран ~ли­

тирі. .· Майже nівроку .живе

Андрійц.

історії

Сил

Ветеран армії М. В. Антоненко розповів про будні радянських вої­ нів, спадкоємqів слави батьків. У вечорі взяв

різноманітні

мu:. У іх трИкімнатній квартирі вдосталь місця для ,цругокпасника Сергіі!:ка та· триріч-

зрqс;Ла

людей

скатерки, картини ство­

сім'я у rовій квартИ})~. Але не- забувають і ста­

виступ

мужності

вона

пенків. За цей час вони також стали новосела-

Значно

виборів

то

вування робо':ІИХ ·І'Іі1щь. . Усунення просто~. що виникали в результа.тІ ЗІДСЖремлення n~. також да­ ють · ~ екоио:м1ю робочоrо· · часу.

робІтвикJ:В у

попередніх

минув

свш

3_бройних

захопЛення Ган­

сії, і гордість за радянську Батьківщину, яка дбає про людину праці.

проведе-·

· Ветеран війни С. · П. МузичІ!нко присвятив

прогулянки

і любов до свооі профе-

зу­

льтури.

в ліс, за грибами, яго­ Дами, на рибалку. Що

більше. В цих словах-

вечір

ветеранами

ний в Літочківському сільському. будинку ку­

разом, · поїіауи з мали­

На черзі

з

війни і армії,

Ше часу У нас зали-

Та хіба все перелічиш!

-

сТJ)ічі

шається, що побути всім

БОДООЧИСНИХ

до Верхов-· СРСР був

присвячений

_ А як же інак­ ше,- каже він.~ Біль­

Верховної ' Ради І СРСР, . сталися і ;в сім'ї Лета-

!tЯТ~Я з поВааю JN.цдачею сил, Л. В.

fl. 1\4:• . !<)зьиів.

~порудженні

.та

Виборам ної Ради

браЛи у хатніJІ. справах.

б.Рищци АаЄ 1виграш ·за ра.хун'ов ско­

об'tЩВаІіН.Я

~ть, а в · СВ(НО ч~

сьяна ПеttрСІІІІИча НоломІйця, ІІЮІЙ є ВіНЗнаним майСтром свовІ сцрави, на­

Не соромиться госпо­

дар дому «зізнатися», що допомагає дружиНі

заводів порощковоі Мf· та-!!Урrіі

ветеранів

грамо~МJІ.

рюють затmіtок у квар­

забаІfИJІИся.

стала паика

у

Bma_в:yвaJIJJ

нагор.оджені

до

що

тот~ бри:гада . · nІДт~ іВJЦ!В.­ ти:ву ··- •Всl - ~480 робочих хвнnии nродуJrrввНій nраці•. І резу.пьтатв не

бУ\!t&"ЯКИХ у.мов. іІ.Цром .,:КОМІІ1.1rеКС:іІОГО :КО~ек'ТВВу, ВRИЙ ИQСИ1'Ь ВНІСоне звання сБригада

На­

·· пере­

0д.ві8ю з перщих ІВ KOJieln'ИIII МОС·

щtJ(1,. _JQІІ(Онати' дове,цец:е завд81Шfя за

а~ . nіД . к~ЦТВQМ

Пракmвка

рочЄlШJІ mдrоrо.вчо-завершат.вого ne" PiQ<AY. зменшення часу на Обслуго-

:J]lcЛsf: 'о():~ . Іх У Ro.мiL!JЄXCIIy ·анорднt>-пре­

працІ•.

такеJJІЖ8ИКа.

mt,pa,

!ЩІ ДG~о •81МflfRJta<:я.

~иqноІ

беrо,ву.щп.іниха, арt~аТурщ~ка,, · т~c­

rrecupJs 1

вИРtР~JІ З!'ИВУ· ;rеп~р же . ситуа­

б,рі!та~r' · з · onлii.'l'OiQ · за

б та­

nоказуе ·~адіф Мщайпо . 9Jf.II&Вe· cri)OUII І(УJlЦІИИ; ЯКИй · ОСіВОІв npoфe­

випадку · неви­

.легко

дпя nрИкЛаду хоча

no

вкХ• rіі.ЦроД1л1в, md ·забеаnеЧJl(п'ь об!єкти ·.. збі.рними запіЗО6ет<ЩИіІtІИ к<ЕструкЦlями. Чпеви хрьох

членами

кий факт . .Всі зцробни.чвиии оGJЮїли дехіJІьш сумЬJших ВрQфесій. Не­ має робоrrи в арм:атурник.Ш 1 - вони nоспІшають .на ДQПом:огу ~тону.валь­ юшам: Явщо ж траоляється навnаки,

nрацювати

вИІ:Юрж:товувати

нЗІЯ.ВІd : резерви , іІ!іfІІО()нвцтва . РЩІlш~ не раз

всіма

зМІЩнення трm.овоІ днсЦUІПJІlни, твор­ чу анrrІІІІЩlсть робітlіИК\;8. ·

насамперед,

тщс

прЯМій залеащо:етl вІД Нас.крІзнай ИQНтроль,

бРІJІ'ади, також СУ'f'І'ЄВО . вплинув на

значити, що це було не фОрмальне наслJtдування Інших, або, lнаюпе ка­ жуЧИ', АаmцІа.Г

якt ро.зу­

як

ставаЛи

пере~n~жцви у tодіал:і., етичному змаганні в ко-

працюють . У ПМК-15 тресту «Броварнпромжитлобуд » . 3 гор.цістю

згадують,

Т. ЖУРБА, завІДуюча· клубом.

':ІЕМЕРИЧЕНКО,

М.

ГАRДАК,

художІІій

:керlвввк

будаику культури.

У буюашах · в1Дпочвнну теж водоуцравJІіння, учасниmв ху­ побували 42 заводчани, а в ту- дожньо~ самодІяльностІ І мо­ тиСтич.ип nодорожах по ріднІй поді.

Бa'J~l та

Іфаіиах соЦ!а-

лlC'l'lAROI cnl~жoocтt

Твм, хто

виЯІ8ІІВ

..._ 10.

Мину лоrо лІта з перших днів

червня вала

бажання RJ

1 до

вересня фуннцІону-

заводсЬІКа

<~:Сонячний

база

в1дпочин-

берег», що у

йааtИ участь у · М<фшрУтах ви- Jllтнax бl.mя Десни. Тут оздоро­ .Dдноrо· ,J5Ня,

ком:1теr

ки вида(111 ~ок.

••

вилося та: вІдІпочиJЮ 870 робіт­ 10 завод- НИКІв, інженерн.о-техн1'1Них пра·

npoфcnln-

~~.;....по у МосквІ а група цtвникlв , -p;rv. • Ух сІмей.

службовцІв та членів

робІткикІв спюсарно-ЗJМІРювальу mfнІшньому роцІ буде JIOro цеху - У Лен1Rr,JВІЦ1. ЦІ- 'оздоровлено ще більше завод­ І(а'ВОЮ бу'да поУ.з.цка .в ресnублі-

ки При(іІтВЮІ пра.никtз ~а-

чоо.

Г. АНДРІЄНКО.


*

етор.

4.

~P'UHJІ

3

«НО

1984 JI081Y

Ба.а·.~.олюдво було МИН;)-"ЛОї веді.пt На святковому ·Ярмарку •ПровСJАИ У· ньому вЗJІJІИ участь

закuди торrІвлt мrста,

ЖИТТЯ»

ltf

:JiriiiD.

DIQJIO ШВІШІІІR8МИ, ·1UІІІЩJІІІІfі народноУ :куsві. ·

:комбІнат rромадськоrо хаР'JУ­

·ваJІВJІ.

У шврокоау

асортвмевтt

покуDЦJІМ

бу.пв

4

також взяв

у"Іасть у міських та обласних змаган­ ДС.Т- •Трудові резерви», де вІд" значились найбІльшою масовістю і зайняли призовІ. місця. . НаJ,ІрикlнцІ тиж,ня у святковр прй­

РоЗІІочалась

. нях

участь у цих зма~

крашеному залі училища був nрове­

ганнях 1 досяг неnо.rан.их успіхів. Тан, наnриклад; учИІ нашого учіІ­ JlИЩа ~ій Безлю.цов та ВіКТор

дений вечІрозустріч З нращи:ми сnорте. сменами

та

65

Наші бош:ери поСіли друге 'мJ.сце в

командному заліку. В особистому за­ Лlн:у чемnІонами та призерами· О{)Щ)а­ ди стали ОлеКІСандР СМіЛенко та Кос­

Opsm -

тяв:тин,

Укрради

ми призе.Рами були Микола Корній­ чук, Irop . Базіfр та. ВікТор ·ДІдковсь­ кий, третіми Леонід Романенко та

. ли npo

Ол~саццр Єр.илов. ТренувЗJЛИ коман­

юнанів

і

дівчат

ПТУ М

вийшли

4.

спортсменати

·Сотні

стям

. лижню.

ти І

вечора

І

8.20 8.55 9.35

.3 ·

&ЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬ?rОСОЮЗНА ПРоtРАМА . ЦТ І(щщерт. Док. фІльми.

9-й

тираж

сСnортло-

·

то•.

9.45 10.15

Виставка Буратіко. д. Шостакович. · Пер­ ший 80НЦерт ДЛЯ фt)p'/.'e­

niaHO.

10.40По

з

оркестром.

музеях

і

·

них за.пах.

L1.10

сПора

виставоч-

добрих

сходів•.

Док. телефІльм із циклу сЛюди іІелиноr долІ•. І. Гайдн. Квартет ·до

11.40

мажор.

веде

nксьменник

П.

Загребельний. · 14.35 Для . дітей. сМаленький . Мук•. Вистава. 15.35 сМайбутні моряки•. 16.55 сМир дому твоєму•. Муз. фІльм.с 17.00 Факти свідчать. 17.30 ФІ..льм із субтитрами сСмак хліба•; 4 cepi.JI .. 18.45 сенарби музе$в Украї-

.

ни•.

19.00 19.40 20.45 21.00 21.35 23.05

Акту'а.пЬна RонцерТ.

:камера.

На добm!Иlч. діти/ сЧас•. Фільм сПочато:к•. 3а:к.арnатські візерун-

:ки.

11

ЗАГАJІЬНОСОК)ЗИА

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААіІсІ . НА

КИІВ

,tA

ОІJІАСТЬ

12.45

товариш nІсюІ.

8.15 Янщо хочеШ бути здо· ровим.· · 8.25 сени ВІтчиз:ин•. Нау.

14.30 14.45

новои. сПрапор

9.00 9 ..(5

12.00

ПоезІа.

Арнадій

Кулє-

-

шов.

1З.45 Це

ви

мо-те.

над

сfщ,ра·

дою•.

15.15 16.15 16..20 16.30

Тепежурна.п

сСіІІІ'я

школа•.

17.00

Чемnіонат СРСР з хо­ кею. сХJ.мlк• ·•Сnар­ так•. У nерервах Но­ вини. 1 Янщо хочеш бути здоровим.

19.15

Муль'І'фІльм

ська

19.35 . 21.00 21.35

З

сСолда\'·

казка•.

пtснею

по

життю.

•Час•. Чщ.mlонат світу з :ков-

заиярськоrо

Сnринт.

22.05

Чемnіонат

сnорту.

Євроnи

леrкоІ атлетии:и. Новини.. .

з

22.50

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.20 10.50

ФІльм-концерт. сДОброrо вам

здоро~

в'г:•.

11.20 ·Циркова nporpaмa. 12.00 сПрнзначається . поба­ чення•.

Естрадна

жальна

nередача.

12.30

но

Кіноnрограма мо•

неозора..

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• -

ro

ково-nопуля:рн~й фільм. Концерт. Сучасна література в борот:ьбі аа мир. •Ранкова no)Jiтa•. А. Бв.пікський. сП'Я­ тий десато10. ФІльм-ІІJІ"

10.40 11.10

У світі 'І':аарии. Новина. Весняний етюд.

розва­

сВітчиз­

става.· ' . 1З.ОО R.пуб мандрівників. ..::rемnіоиат СРСР з хо­

14.00

кращимн

почесні

s

иею м'ячем. (Красноrорськ) (Хабаровськ).

· 14.45 15.15

2

сЗоркий• СКА тайм

..

МузИчний кіоск. Міжна.РQднкй оr.ІUІд. 15.~5 Обговорюємо ·nроект . ЦК КПРС щю шКі.пьну реформу.

16.05 CrвrrииJ:C щоr~ча. 16.50 Муз. · переда'Ча для

лефІльм

про

А

Шкуро

лабуд•.; Цим ко~м слІА .щюс>и­ ти налеиmІ ВИСНОВRИ;

. ro.u:OJta

на дво­

і

.

.__ .

місце

::~f; де МІІ3!ЮР

.

ке

11.5.0

О'!Е!видне

..

Ф,\.ІЬИ

-

-

.

Леонід

Редакт.. Є. ФЕWІИ.

..

(c~e!:1f-

ша Птицин· ВИРОб.ІІЯ6. '·А:Е.-

рактер•.

г· синхренІКІrЬ

Кони:к-стри~уuец:ь». Міжнар<>.Цна nанорама. сЯ . про · Бат:ькtвщину сnіваю•. 19.25 Фі.пьм сСВі\'лий шпях•. 21.00 Час. .. 21.45 Світ І ·молоДь. 22.20 Чемnіонат .cJЦ;ry з ков­ спорту.

·з

УКРАІ~(;ЬКОГО

. 'fІЄЛЕ&АЧЕНИЯ . 10.00 Но&ии. рад~~нсь:кеі

nicиl. 10.20 Концерт. 10.50 ..ЦІ.жер&.;турна .. ІЦІ~а Укра1ни•. П. .· Безцощад­ ний на l{онеччикt, · · 11.2,0 Студія сЗо~отий клю-

·

сНаш СУ'І&ІІЦІІD>' сСJіава солдатськА•. СьоrоднІ день .ВИ-

борів ,до ВерхЩІноr. Ради СРСР. .

.

:s Е !

і

иеймовІР­

Д{ТЯJІІ:. САJІ.ЬО-

13.00. 9-а. отуД\8. .14.00 1\'ІІЖна'роцn!

.вмаrаі!:ия П11аваиня:

РlдвІ

та

ветс~ ж~иЩЩІа•.

14.55 РоЗіnовІдаю:n; коресnонденти.

.

ВІ.ТАННЯ І

дJtв іц~

вітають. тру4::

paдroeny •Зоря• Ольrу Петрtвву . '1'4і . ·~ RорІІ:І.йоввча Жир з · 25-рl'І'ІЯМ подруисВьоrо жи'І"l'и, бажаЮть. ІМ щастя, Мі:фІоrо , здоров' а.

.

1

JІІІІІІІІUІ.І,ІІІІІІІІІІІІІUUUНІnІtІtІІНІІІUІІІІtІІІІІІІІІІіІІІІЩІІІІІІІК

роЖИЛІ{

. СтрежеВОrо,., сУrрюм~рі:ка•. -.хошu,_ ЄІЮфf!Я ХабароІІа•. , 15.55 Груаипські · нароztИ1 n!c:RІ.

на приа : Журиа.пу .сСО- 16.30 Драматурrія

14.35 JI'OJC. Фf.rі:ьм. · 14.40·.Иароднt меnодіІ. ·

Дr;:f •Авак­

rард•.

сьиоr. n1си1.

10.50

В. МАНЬКО,

міськради

[JaWIC. ~т;-;;;.71

9.00. РосІйсЬка· мова. 9.30 Док. фІЛьми: 10.00 Ф. ШуОер'f.,' · СИМфОжІ.UІ

Мультфільм·· ссЗеJІений

чи.к•.

Любов

8.20' RіножуР,Наз.І . сНа~к.а і техніка•. · 8.30 Концерт . хору poctR·.

18.00 18.45

12.1Q 12.40 13.40

мами

Перше

ЗАГ~І1ЬНОСОІО3tІА.

11

Иовиии. Клуб мандріJЩииів.

ПРОГРАМА

зМ:аNмися

ПРОГРАМА ЦТ. J · ПЕРЕJІАІ-1~ НА КИfВ tA O&nAC'no

··

ваияреькоrо

·

мІсце

третє ~

Гулий.

юних rІм­

Cnpи:airi 22:50 Чемnіонат Євроnи · леrкоІ атлетики. · 23.35. Новини.

дру:.'е

Byлal'IRJu-

трикілометровій.

зайняли

виборів у Верховну · Раду CJ?CP. Репортаж. з вибор. чих ~іJІьнкць. · 12.30 СІльська roдm~a. 13.30. Музичний · :кІ.оск. 14.00 М. ПоІ'ОД!н. сRремлІв­ сьні куранти•. ФіJІ~·ви~

16.40 ).6.50 17.50

потім

на

,сРаи:кова-пЬІП'І'а». С1о0rоднІ День

става.

Лисен:ко,

Вадим

кілометровій дистан.ц1І, · а батьки

грамо~

настtв. 9.00 Пісні і танці народів СРСР. 9.30 Будильник. 10.00 Служу Радянському Союзу/ 11.00 Здоров'я.

11.45 12.15

ко·:мб~лмr;:.в ~~ -«:J3р()варнп.ро.аит:..

Андрій

Юрій. Сергієнко.

·

1 республіки гq­

вручено

став

зайняв

П. БИЧИНСЬRИИ; керівник· фізвиховання ПТУ .N'2 4.

Новини .. сНауна і час•. Шляхи інтеrраціУ. 13.35 сНові кииrи•. Переда­

СУ.&ОТАо

мlcra

з

чатка на кlлометровІr! дистанцІУ~ Леремоrли Тут ТРтsша Во­ ловодовtька; Світтіна Хоменк'О ·і Лю­

дів- ·

бов Зотова. У ·хлопчиків пеJ:)емuжцем

сувенІри.

12.55 13.05

Чу

училища

,,.,...с ~рМативи спорrивних розри­

дfв. На старт вийшли 18 виробничих брИгад, 43 сім'І. -Слід таноЖ зазначити, що на н~ть­ кому рівні Тиждень nройшав иа свІт· лотеюі!ЧП&му заводІ. заводООуюаномv

силами

.

училища.

Rу ль турників

учнІ стали спортсмес

64

НИХ БИК~

403

резерви»

На згадку .про цlкаву зустріч фlз­

Понад 70 у,чнів склали норми ком­

плексу ГПО,

<<Трудові

присутнІм п_ро свJ..й вид спорту, досягнутІ успlхв та про підготов­

першість

' Тиждень

на

ДСТ

ку до Олімnіади-84, а також щ)у<щ­ ли нагороди nереможцям змагань на

Тепла зустріч пройшов

уч.аС'І'ь

М. Федоруком. в6ни цікаво· рбзповl-

ди Г. М. Процик і Л. С. Новарський.

Організо~ано

.

спорту

Оленою

стри спорту з бонсу членом збірноУ

nерше місце, други­

лижного спорту в

майстром

лижного,, спорту

Лудковою, десятиборцями кандида­ тами в збірну · олімпійську краУни майстрами спорту міжнародного кла­ су Олександром Апайчевим, Ігорем Саболевським та кандидатом у май­

кілограмів.

90

міста

з

GPCP

Булах зайняли дРУГ! призові місця у

вазі до

Фотом.С~

.~:jбJ~ . ·х;~.ам~~~ ~.взяли

VI· літня сnарта:к'l~ учнів си­

вона змаганнями ·з нласичної бороТь­ би та боксу. Зовсім ще моЛОДИЙ ко-­ леюив фізкультури міського ПТУ

М

JІрма~.

,J.~~~.,д~~дЧ...і Вс~~ОО!{ЗЛ.·~И нор­

Нещодавно в Бlл.lй Церкві старту­ профтехосвіти.

зимовоrо

про-

наЩJ:-роз~нина:h· . ~га.ртуJJалися. :QсобР.иво :itJ:aч я hргІі }_Матвl&іко,:ьякий. І*>н орtй; І д~осло-

спартакіада вала

ріаиомаВітвІ

СПОР1~,. . . . .~.-------------------------------

Почалася літня

стеми

аапр&пововавІ

Jl,. !J!&

к. ТренJ;ов.

17.15 сОлеина•. вистава.

лі'Іівський порт.

і театр. 18.30 сМонолоr•.

сЛюбов Яро·

ЛВJІЬКОва

18.00 У нас ц колеk'І'виL І.п· церт.

морсьJdІ&

ФІ..льм-кон-

ва•. · . 19-.00 Актуа.пьна ·камера. 17.55 Відrукніться, сурма'UІ 19.30 сВnеJЩІ, · opшrraJ", Зуиаш1 с 18.25 ·Грає оркестр__..rнародстріЧ юнкорів, . 'УЮ>&ІВсьних

інструментів·

Куйби-,

15.25 В~датні радянські ВИ· шевського МУЗУ'ІИJІВЩа. коиавцІ с- лауреати. JJ.e· 18.45 Сьоrодні у світі. .иЩсьи,оr.· ~~~ ІІ.. сВ · ,ІfОИ- ·19.0(} Діпа 1 люди. Про 11.0цертах Свіі'tоwхЕІва Рі~те,. свІд рдботи об'є)UІа:Rвя ра•. ФІ..льм-коицерт. · сПрикарnат.ІІ!с». · 16.30 Te?J~IiM с.Ад'ютант 19.35 ФІльм сПрибор.каиня йоrо· oro ..превосходи· . воrию•. 1. серія. тель~тва•. 5 се~_?Іа. . 21 оо час 17.45 сВ цей день'40 p.oltlв. 2 (35 ФІльм сПрибориання то~у~.. ·До 40-рІ~чя••~ви-· · воrию•. 2 cepl.sl. з.волеиия .Корсуиь-J.Uев- .22.45. сьоrодні у світі. 'ченнівеьнQrо вІд 111Мець- ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО юнt»ашистських ваrарб_, ТЕЛЕ&АЧЕННR иинІв. · 18.45 сІ знову музн'ка•. 10.20 Доброrо вам здоtюв'я.

Філ~!ЩІf~• . ПрофІлактичні щеІШения. 19.25 Цф~виий' · Російсь- 10.50 Муз. фільм сСпіваиоч~ кий!·'··Jtу-8еk.';\'МИстецтво ки моі•. ..Р '19д9JІ.ИИИ... хvш 11.1. о .на. ро.дна творчіс\'Ь.. са'. · ,3· . . · м<!1ФJ.1І:Ьний скульnтор· В. 20.8 •В рІО! t<a~ . . Г9Р:цІtн:ко. 20.20 На землі;"Іі''Wеd'~сах 1 11."40 Шrtі.Льний е:краи. D и.п. ~ · р ій література

·. .

коrо

тепебачеиия

том В. }k)JI()'fJI'Ieм.

а. ·по.

20.40 Па добраніч, ді'І'JІІ 21.00 Час. 21.35 Зустріч з t'ea'rPOМ·

Державвий театр, молодІ Литовсько!: PCJ?.

... r•n ......0~ .. 1 с1 3 .. .,. ,. ·

ПРОГРАІІА І.&.'Т 1. · ·

НА. K"tB ТА ·j)PA

!'tl ·

13.45 сИаш теn.мtй дім. Теленарве. сІльська rодина. б 15.15 ТІЩему .· кюпюк 14.1;)'

с.(Це,црі.сть•. ·!6.15 д. ФонвІвtв:. сНедорос' то ...... JDrc:sТiiiRI. 18.1с~.Че~пfон4't' CJ'CP 8. бо~19.00 Служу Ра.,. ......'ЬьКОму .....Сща;sу; ,. ~о.оо вею~ JЩ:fi.Ca. ,

21.0~aq~ 12.15°';рі;~:;а сПочатоJО.' '20.15 'М11КнаJ)одиа Паіі:орама. 21.45 .ФІльм сВулиця .... nовна .. 13.45 Новии:и. . . . с 21.00 Час. . . . . . мода, мода•. несnодіванок•. 14.00 сІ{ау:ка і ча~•· А.пмаз 21.35 •Прощання з ЗИМОJО• Весняні си.пуети. ПО. . . К .&ЕР~.. ~}~..fllt 1удову.,. .·..··~.OpJI po.K:J». 16:55 сПІсня скликає ·:~'\ · зіа.. 'Те.пефестива.пь .~· Г ~7\ Д8180ЧОН. ~.'iiQ• · .аЩrаиия нерськоУ nісні. . - ЦТ 6 40 в рі - nісня. З синхро о ІШРІUІИІІ 17.45 .чемпіонат СРСР з xo~-gg 4.~і.м ..,... . дітям. сПід· 16:45 Телеф.І.пьм сДнf і ночі · на . прив . ЖуРна.пу сСо21.00 сЧас•. :КE!lQ. cCoкUQ. .Дина­ . снІЖНики•. . . :кордону•. ветСкая жевщииа•. 21.35 ФІ..льм сОсоблнво важ­ мо. tРИ'га). , 2_) .З nеріоди. 9.40 Концерт з творів . на­ ливе аавдаиня•. 1 і 2 ce19.15 Аk'!'уа.пьна камер&.;. родиоrо артвета · РРФСР pit. КопекТнв мІсJі,Иоrо ~nра.. ІннІІ тОІМімІ аиСJІоа19.55 Естрадний· кМейдо 'j;ОМПОЗИТОРа . С. ,Каqа. НЄДІЛЯ, 4 &ЕРQИІ'І . .JІЮС rпІіІбОНе сnІв~ . ~ро.навЦІО . Н. І. Сосноn. 10.10 У світі тварин,.. І ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА •ое.'ІІН s nPHJIOAY с~•тІ_,п 6ат.-ка. . .20.45 На добранІч, дітиl · 14.50 Пq СИ(;ір)'•,l Діше~ому Івана ОnеКСійЬвМЧ~ &АРАНА. ·. nРОГРАМА ЦТ' . 21.00 Час. 8.35 сГ~. ·док. те 21.45 ФіJІЬм .Доля М&рвнv. СходУ-.. д9:К. . фІльми·. cC'fa· юнацТва. 19.00 Здоров'Я. 19.45 Вечірня казка. 20.00 Кубок· СРСР з футбо­ лу. 1/4 фіиа.пу. 20.45 Науново - nопулярний фіщ;,м сШш!хи-дороrи» •.

орrаи BJ)OaapcНOJ'O I!OpdдcitiiO•

комитета Коммуиистичесной ·партии 'У~. rородсноrо н райовиоrо Советов иаJІОд!ІЬt&'• ,.епу. татов Киевской обпасти. (На унраивсном •вwхе). Редантор В:. ФВ:ДЯИ. Газета ВЬІХОДНТ с 17 aпpenJJ ·ІD37 1'0JUL ZІиИ ВЬІХОда: ВТОРВИК- среда, ІІІІТВІПІА, с)'СІСІота.

14.05 Концерт 15:·45· -cMI)J(a, ··

для виборців

'c"t

І

АДреса. реда:кцІІ:

255020,.

.

м. JUioiiAPИ КІЩІ9»КОІ QБщC'ft.

Б~JL RИПІСЬКА,

154. . . . Телефоі!В: pe/tiШ'l'opa - 19-3-82; аастущпrна · редІЩТ<>ра, віддІлу па~І.йиоrо . ~нття -:- 19-4-47: відпоіІtДа.пJ.воrо .~кретаря, вІдіЩ!у сі.іІьсько~~;~ rocnoдapства 18-З-18; кopeenolfД8JI'I'& місqевоrо радіомоіІііёіrия ·-.. 19-3-05: вtдд1.111в промис.повостt,

.uистtв

і

к-=овоt

,po&rr•

-... lt-Н'l.

·

1

с ,ІЩ~:кс ~:i:.!lss. •ДрУк. вИсокий•. ~І~-·

· І. .,·~mюй а:_к~':іса.~~;:.sо ~..:.·~ .• 917r0 уцраЩІікия у справах видавництв, ПЩІіrРаФО

1' кни)Ю(овоt тoprisпt. Адреса JФYJtapиft · 255020, м. БіЮвари · КиІвськоІ облаС'І'І, вуn. КВІвс.-, 114, 1D+37.

Тнефон

#38 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you