Page 1

СЕРЕДА

23 березня

2005 р. N222 (9631)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Wановні

~~

;::;,

і' і І

,

,_

ру

д

:WШ•~@'i.i.W$~;»)1%mш_<w-.%W:::::::;:г::

.

Від імені Броварських районних держав~ ої адІ\Іініс~рації_ та ра- і Ж\

Верховної цьованих

Ради

пакет

доопра­

законопроектів. змін

і

доповнень до Державного бюд­

жету України на

рік. Очіку­

2005

ється, що парламент розгляне їх

вер

24

Від імені міської ради, її виконавчого КОІ\Ііте­

з професійним святом Всеукраїнським днем прац1вниюв культури та аматорів народного мистецтва! . . . " Українська культура бере свій початок з глибини ВlКІВ І, прои­ шовши складні етапи розвитку, залишається важливим елементом соціального і духовного буття нашого народу. Ми пишаємося ва­ шою сподвижницькою працею і дякуємо за те, що надаєте усІм не­ оціненну можливість спілкування з високим. мистецтвом. Адж~

вітання до професійного свята!

ухвалення

нулої

законопроектів,

суботи

засіданні

на

уряду,

ми­

відбулося

та

народних

депутатів

Прем'єр-міністр Юлія Тимошен­

зміни

поліпшенню

тично

сприяти­

житгя

кожній людині в

Зокрема, з І січня понується

прак­

Україні.

духовного

збагачує

його

щедри:.ш

ідеюш,

вел.ич­

своєю

діяльністю

при:чножують

Н<ШJІ

Далеко за :>-Іежа:--ш Броварtн ВІ,\ОЧІ творчІ здu­

. ·~ ·

'

бутки наших аматорІВ Нс1рuдногu :.шLтецтва Нехай ніколи не зникас глибоке і 'Шсте дже-

рело вашого натхнення, нехай ::-югутні крила та­ ланту піднімають вас до нових творчих злетІВ. І нехай

здійсняться всі

сподівання. Міцного здоров'я,

ваші найс:vІіливіші мріі і

щастя,

благополуччя,

дос­

татку вам і вашим родинам.

З повагою-

голова рай~ержадміністрації Леонід ВАИСФЕЛЬД.

соціально орієнтований бюджет і запропоновані

котрі

ного щастя і благополуччя, мистецької наснаги, душевного :епла, успіхів в роботі та професійного задоволення від її результаТІв.

засідання,

програпу

, культурю надбання, спрюювуючи 3)ТИ:\ЛЯ ІІ<І ~ вІдродження ІІародних ТJЩ\ИЦІЙ ТіІ естетичне і виховання брuнарчан.

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, великого родин­

ко зазначила, що уряд розробив

муть

, 1

них земляків, а творчість дарує людям радість, внутрішнє задово­

та держави.

житгя

кваліфіковані працівники, справжні ентузіасти.

лення та естетичну насолоду від спілкування з вами.

головного фінансового докумен­

в

У закладах культури міста працюють високо­

хавний потенціал нашого народу. Тож нехай ваше професійне свято принесе усмішки і тепло вдяч­

вплинути на прийняття змін до

втілює

ністю і самобутністю.

працює в сільських клубах і будинках культури, біблютеках, иузе- JІ

и, намагалися виявити всі ~.и.. и., .... їіr. .. ; питання, які можуть

Відкриваючи

тецтво,

ях, мистецьких навчально-виховних закладах, прю.шожуючи ду- , і:

за участю голів облдержадмініс-

хто

здоров'я народу, хто самовімано любить ~шс­

.І вироби з рідних матерІалІв. . . < ~\ Оберегами нашої багатогранної культури с вп, хто сююшмано ,%~1

розширеному яке

Це свято тих, хто причетний до світу прекрас­ ного,

настрій, виходячи на концертні майданчики, створюючи новІ му~ зичні твори, живописНІ та вишиваНІ полотна 1 панно, декоративНІ . .

березня. Аби прискорити

І

ту, від усієї громади міста прийІ\Ііть найщиріші

саме ви несете у кожну оселю, кожній людиНІ радІсть та добрии

на пленарному засіданні у чет­

і

ди, усіх жителів району щиро і сердечно впаємо вас 1 ваш.І род~ни

Кабінет Міністрів передав до

з

голова райради Леонід СЛОБОДЯНЮК

З повагою-

1

1 І

мІський голова Віктор АНТОНЕНКО.

~; ................................................................'.......':'....5."....3 ..7.?.~~1.~~~\ff.'...........,.~.\;,~:~:·~~

2005 року про­

збільшення

мінімальних пенсій на

розміру

17

відсот­

ків до 332 гривень на місяць. Розмір середньої пенсії має зрос­ на 23,5 відсотка з 315 до 383 гривень на місяць, що дасть

ти

змогу

поступово

ліквідувати

зрівнялівку у пенсійному забез­

печенні. Уряд також пропонує збільшити з 2б2 до 332 гривень розмір мінімальної заробітної плати,

тна

при

цьому

плата· у

зросте на

середня

відсотків,

57

заро-

бюджетній

сфері

за раху­

нок чого значно підвищиться ди­

ференціація в оплаті праці бюд­ жетників-

діапазон окладів зросте у 3,3 раза. Уряд вперше планує збільшити розмір міні­ мальної зарплати до розміру мі­ німальної пенсії, тобто до 332 гривень.

Передбачається також істотне збільшення виплат.

7б4 до

інших

розводячи

соціальних

Зокрема, в 11,7 раза (з 8,5 тисячі гривень) зросте

зу після народження дитини, ще по 42б гривень щомісячно протя­ гом

року.

Не

залишилися

поза

увагою й інші, соціально ·найне­ захищеніші

верстви

населення.

Скажімо, допомога одиноким ма­ терям на дітей до б років зросте з 33,5 до 188 гривень, на дітей з б до 18 років з 42,2 до 237,5 гривні.

Уряд

також

пропонує

значно збільшити виплати інвалІ­ дам з дитинства в

З,б-4,5 раза

кожного місяця залежно від гру­

пи інвалідності. У разі ухвалення

Верховною Радою

запропонова­

них урядом змін бюджету діти­

сироти муть

до

б

років

щомісячну

отримувати­ виплату

у

розмірі 37б гривень, а старші за

ОЯ ГЕРОЇНЯ народила­ м . ся у великому україн­ ському селі Ново- Троїцьке на Донеччині в родині, в якій бу­ ло дев'ятеро дітей п'ятеро доньок і четверо синів. Їхня красуня-мама

студентам,

державну

які

стипендію,

отримують

-

на

17

відсотків.

знадвору

був

вересень,

«Мамо, впевнено

брати.

коли

Саме

прийшли

ду на руки, приголубив, як рід­

:-.іе

ну

дітям

змалку.

І

хоч

як

ченята зі сливками до солдатів.

Один з них взяв маленьку Лю­ дитину.

Після

визволення

тяжко не жилося цій великій

(такі були часи!) забрали бать­

родині,

ка (як це так!

--

знань, грали на різних народ­

тивіста

не

них

Три страшні роки без батька,

всі

діти

музичних

тяглися

до

інструментах.

німцІ

фахівця, ак­ знищили І).

..

чрія В'!ИТися

ве­

по життю. Якщо озирну­

довго

А ще в її дитинстві була вій­

-

холодні,

голодні

роки

окупації. Згадувати ті часи без

Л но. льоту.

Все

схоплювала

на

Вчителі дивувалися, як

гарно вона співає, по-дорослому

правильно,

інтонує,

Страждали. Че­ забрав

на

років пішла працювати

машинобудівний

завод.

А ще були у її житгі ательє з пошитгя верхнього одягу, хлі­ бобулочна школа ... І

галузь,

-

вечірня

марення сценою ...

Після десятого класу поїхала вступати до Харківського теат­ рального трrла

Інституту

свою

ного

долю,

.k._)рІя

Прокопенка,

Там

свого

зус­

судже­

Родюнонича

старшого

Аейте­

нанта, котрий вступав до авіа­

ційної академії. Зустрічі після іспитів, на

перші

жаль,

пройшла. ня.

Він

у студії ському

за

побачення ... конкурсом

Розлука.

-

у Харкові,

при

не

Листуван­ вона­

Ворошиловград­

(нині

Луганському)

виво­

драмтеатрі. Нарешті мрія здій­

актриса 1 Про­

Як

вижили,

дить,. бере, де треба, другий го­

снилася: вона

1 самш.

Рвалися

лос. Та хіба все пригадати? Не

фесІйна сцена, перші роліІ Але

снаряди, свистіли кулі. Мама з

було підручників, зошитів. Пи­

ж

маленькими дітьми ховаласЯ в

сали на сторінках старих книг,

на

сліз

неможливо. вІриться

нарІзно

рез

13

да,

ЮДА до школи пішла ра­

що

Листувалися.

У

діти почали вчитися.

навчилася

розу:.11ла,

підкорилися її працелюбству.

у

Людмила

не

З

І ось Юрій уже студент, а Лю­

п'ять,

те­

від­

називати сфери діяльності, які

на переїхала до Донецька. Всі

читати. Російську мову вивчи­

залишити

разу не З.\JОГ.\а. А ще по :--юло­

буде

ці тато Іван повернувся, роди­

ро­

1

достІ

Іванівна

від мами у Людмили Іванівни абсолютний слух. Рано, рочків

1947

uзя;и

про який так :-rріяла,

ла

без

існування.

тш<.

атр,

тися на прожитІ роки, Люд~ш­

Якось вижили. Коли в

до

серце• Розписалися Ja чоловіко:-1 J\.\P

ось

11

На свята збиралися всією ро­

засобів

1

«руку

непереборна

диною і гарно співали. Мабуть,

не

За матеріалами ЗМІ.

гукали

і

му слово «регент» буАо знайо­

на

всім

а

живі..

радісно

вродили сливи. Діти тягли ру­

тям-сиротам

відсотків,

чи

-

майже в чотири октави, голос, абсолютний слух, в дитинстві співала в церковному хорі. То­

ла за казками Пуш~іна.

75

знаєш,

наші війська. Того року рясно

б років 470 гривень. Крім то­ го, підвищуються стипендії ді­ на

Не

наші!»

рідкісний,

її

мала

погребІ, а старшІ хлопці сиділи в окопах неподалік Страшно.

глину

Требс1 JХати

ла

розмір допомоги при народженні

дитини. При цьому З тисячі 384 гривні випла<гуватиметься відра­

червону

Було важко, але жага до :знсtнь.

Юрій

-

Новий

-

однолюб: рік,

при1хав

запропонував

ЧОЛОВІКО:-І

два

ЖИТИ

роки

Не:>ІОЖЛ!ІВО.

~юлоду

дружину у військову частину. ПОЧАЛОСЯ! Скрізь,

-

І де

не служив їі Прокопен­ ко (під Ленінградом, у Білору­

сії

чи

в

Рязані),

Людмила

Іванівна свої таланти викорис­

товувала

повною

:чірою.

В ЇЇ ЖИТТІ хуДОЖНЯ

Бу,\а

са~JОДіЯЛЬ­

НІСТЬ НІЙСЬ/\ОБИХ ЧіСТеЧОІ<:, 00Тс1

J

l'ГІ'!J<lД!ІИЧl1

МИ,

ку.\ЬТ:'>Іі\СО!JС\,

робота

-

р0-

КОЛЄКПШсІ­ ~ІеТОДИЧ!Ісl

всього не перелІчи­

ти. Через все життя пронесла любов до сцени, до театру.

Під

час

своєї

«військової

служби• народила сина, закін­ чила Ленінградську профспіл­ кову

Вищу

школу

Всеросійську тецтв (тоді ще

-

-

шІс­

1\Іосковський

інститут культури) ЦІЯ

культури,

акаде:чію

(спеціаЛІза­

культпрацівник широко­

го профілю, режисер народно­ го театрального колективу).

'(ЗакіRчення на 2-й стор.).


21 ЩО& ПОВІНЬ НЕ JAfPOЖYBAIIA МІСТУ Від бу лося

питань

засідання

комісії

з

техногенно-екологічної

ничого управління комунального

господарства

СО. Орлов.

кот­

розповів про технічні

~юж­

безпеки та надзвичайних ситуа­

рий

цій

ливості колективу щодо бороть­

під

головуванням

заступника

першого

міського

голови

О. А. Кияниці.

Одне було

з

нагальних

питань,

~

міської

побігання

«Про

равління

які стан

програми

підтоплення

за­

міста

З

І. На підставі Закону Укра­

військову службу, зобов'язані

висту­

прибуги на призовну дільни­

пили завідуючий відділом з над­

їн~ «Про ,загальний -~ійсько­ вии обов язок 1 вшськову

звичайних

службу» та Указу Президента

вул. Грушевського,

повінню

житлово-комунального

у

питання

місті.

також

ситуацій

В. П. Кон­

Ще

одним

важливим

комісії,

був

стан

програми техногенної· та пожеж­

повіла присутнім про те, що було

ної безпеки у місті до

2010

Про те, як організовано протипо­

зливової каналізації у місті, зок­

жежний захист міських об'єктів,

ре~Іа на «Розвилці», вул. Гагаріна та вул. Короленка (згідно з виді­ леними коштами). Чимало проб­ ле~! існує із повеневоприйомни­ ~ш

колодязями

районі

(наприклад,

«Торгмашу»),

у

а також із

відкритими каналюш, які потріб­ но розчищати. Необхідно також провести

експертне

обстеження

підземного переходу на «Розвил­ ці», який постійно затоплюється.

районного

управління

ГУ

вий

місаріат року,

кооперативів

підлягають

менти, які засвід'чують особу.

року народження,

кот­

мало цифр і фактів, які всебічно

також громадяни, які народи­

бу і тимчасово

характеризують

ко­

лися

у

на

увагу на де­

яких

закінчилась

акцентував

З обговорених питань прийня­ ті відповідні рішення.

роках,

1980-1987

Кор. «НОВОГО ЖИТТЯ».

призову

режисер, і

строкову

педагог,

наполегливий

-

на

і

на

ліал

цього

ІІриїхала

московського

столична

вузу,

професура.

Син почув по радіо оголошення, і

~итуся

(таємно

від чоловіка')

Іюдалася в абі·гурієнтки. А було

їй тоді вже за сорок, хоч більше тридцяти ніхто не давав. Своєю грою,

своїм

Людмила

темпераментом

Іванівна

буквально

на

дуду

~rузичне

вистав,

пошиття

косТЮ;\fІВ,

справа

їі

-

все

невтомних

рук.

КО.

наприклад,

кивали у її бік із

захопленням.

«Оптимістична трагедія>>, «Ан­ на

Кареніна>>,

венко, актор театру ляльок, ані­

маліст

."'!олоgця»

1991

школи

р.

-

Ng 7 -

Теашру російської gрами.

чи

артиста­

Той,

ОПЛl'СКИ

кого

він

-

ЗІ

принаймНІ

захопив

НІколи

не

по­ роз­

сценою

,160

затятим

теат­

стане

ралом на все життя.

Немає ні­

чого дивного в тому,

рьох

перебралася до брата

творчості

школярів. Сезон р. р. «Лісова піс­ ня» у новому склаgі. 28 травня 1996 р. - прем'єра комеgії «Пі­

Людмили

1994-1995

Прокопенко.

фагор». З вересня

фортепіано). Минулого року за­

щину.

18

Броварах. свій

на Київ­

років Прокопенки- у

Вирішила

театр.

І ось

улюбленим

створити

усі

дітищем

Іванівни

ці

роки

Людмили

Прокопенко

«Едельвейс».

є

Зародився колектив

у

її

1997

р.

-

років

на

що

Іванівни «З

-

Ярослав

ким

поведеш­

чав

ко­

займатися

музикою

кінчив

школи мистецтв. А сьогодні, са­

спектаклі:

Кали­

роки

«З Пушкіним

у

ме

сер­

у

!'tузвімілення День

свята

того Миколая>>, ''Синій тпах>> за Метерлінком, літературно­ музична композиція «Пам'ять>>,

ження. Вітаємо! Ярослава знає і

участь у Шевченківських gнях,

концертів, у яких бере участь. У Ярослава та у його колег по сце­

в

тей>>,

у

працює

МКЦ

«Проме­

міській

школі

залишається

його

всі

керівник

ці

роки

Людмила

Іванівна Прокопенко

---·

талано-

конкурсах,

любить

фес­

ні

!<.)'ДИ о!ЮІИ Ja гроші ВОДЯТЬ СВОІХ

ДІТОК

ЦЮ!

ДІТЯМ

Са:">ІЮІ

доплачувати»-

треба

говорить

А І. Прокопенко, бо знає, який солоний смак у їі творчих пере­

~юг.

Для того,

повноцінним бажання

щоб

театр жив

життям,

керівника

Кошти,

роз~rіння,

одного замало.

підтримка

колег, керівництва, влади

--

ось

що допо~юже театру і його ке­ впевнено

дивитися

у

~Іайбутнє.

Наснаги

l(ьому

вам

і

нелегко:-rу

терпіння

шляху,

н~

юН'ІІ

друзі 1\Іельпомени, Вам, шанов­

на Людмила Іванівно! Валентина КОВАЛІВСЬКА.

иісто

-

як

Він

безліч

-

талановитого окраса

нагород

і

усіх

грамот

різного rатунку. Він і його друзі з

gень gитячого театру,

школі .чистецтв

«Едельвейса»

переч<Ігали,

ДИІІЛОЧ<lНТсl\ІИ

п'єси

ЧОТИ

"СштІ

І

неодноразово

були

віgбулася вистава за чощивами Метерли-Іко

ІН' платний гурток.

у нього- день народ­

гумориста.

численних міських за­

/ІІІ.

ЩР Й ДИТЯЧИЙ, Tf'-

«І ~е

працівників

НИЙ>>, згодооvІ перебрався у Бро­ «прописаниЙ>>

i!Т[J

міської

культури,

вари, змінював адресу. Нині він

1'<1

ТОJКhКІІЙ.

(клас

ці», «Катя і чуgеса>>, «Про Свя­

радгоспі

КОЖНЕ. далеко не н Екожне чісто має свІй ама­

ся ... >>. У п'ять років хлопчик по­

«Теплич­

при

гордістю за наших талановитих дітей.

онук

вого.

У настуnні

оvнського військового

з чоти­

сцені

лектив отримав звання Зразко­

цей

на

В. М. ЛУТАК,

рІВнику

загадковий свп Н'<1Т­

шостий сезон «Еgельвейс» зус­

у Броварській

робота. Театр

інших),

трічав у Броварському буgинку

Рязанське

роgний

Л. І. Прокопенко,

ру.

Свііі

ни~!

само!

Преч'єри,

казковий,

нині актриса

ди і почесні звання, та незмін­

висловом

ра~1ПИ,

прем'єра «Лі­

жественна комедіЯ>>

за

багато

ті були ці прекрасНІ ;~шті: вогні

уgалого

хоgах. Минулої неgілі, у Міжна­

Зухвала,

і

та-сшрільця,

атру-студії, здобувалися нагоро­

Што­

актори

ми. Головне, що в іхньо~ІУ ЖІН­

часи' .. Дипломна робота- «Бо­ І.

Цуріков,

стануть професійними

р., с. Калинівка:

1988

тивалях,

Гротеск.

Олег

червня

різно,\tанітюІх

за

(ЯК

жисер телебачення Світлана Ре­

Руденький

:-шстецтв. Змінювалися вистави,

Образцовим.

HdCTilВIHJI\<1

Із досьЕ «Едеnьвейса»:

актори, підвищунався статус те­

ком і С.

поезія

були

СВОГО

Марина Маньківська та Олексій

Сергія

То

світу

названа вже Тая Бойко, як ре­

ше­

неповторні

Єсеніна..

по

ПpoK(J!lc'll

ко­

Вище

нівці,

-

звання

мандне училище зв'язку. Родина

закінчив

аматорський

«Ось вона!>>

''Заручини>>}

//,

В<ІЖЛИВО, 'ІИ ГІІДУТЬ IJOHil

лучиться

«поклала на лопаткИ>> всю прий­ дивитися і викладачі, і студенти:

1 не

ШЛЯХОМ

шою Мавкою була Таїсія Бойко Син

їх

ко~rісаріату полковник.

Р О3Л!ТАІОТЬСЯ. ВИХОВ<1НЦІ ;\. 1

забезпечен­

справжньо~Гу',

чоловік.

забезпечення

прибуття

призовну дільницю.

КОМІС!!.

Зразкового театру

це про неі. Підбір ре­

сової пісні» Лесі Українки. Пер­

у запас

для

своєчасного

проходженнн

перепіgтверgження

квітня

мальну ко:чісію.

На неї ходили

ПрИЗОВНОІ

птах>> (частина

умі­

керівник.

жнець,

для

ні залишилося безліч таланови­

м ся

ряджень

Броварського об'єднаного

оvш.:арtат

прем'єра спектаклю «Про Феgо­

із

відкликати призовників з від­

ся у районний вtйп,ковий ко­

тих учнів, котрі па~r'ятають їі 1 Звільнив­

і

зобов'язані

службу з різних обставин.

А Філатова. 1989 р. - прем'єра «Божественної комеgії». 25

роки.

власності,

ВІЙСЬКОВИЙ КОМісар

«1\'lене звуть Арлекіна>>. У Ряза­

ИНАЛИ

незалеж­

підпорядкування

3'нвити­

та балету.

досі ...

негайно

навчально­

ного проживання та

щедрих людей,

історія. В Рязані відкривався фі­

зобов'язаНІ

та

закладів,

раніше на строкову військову

фів з Київського театру опери

«Скворечники», чудова вистава

Броварського

підпри­

організацій,

повернутися до чісця посТІй­

лягають

9

територй

району,

відстрочка

перебувають

від

форм

військо­

військову

керівники

установ,

виховних

но

і

від призову, або не призваНІ

Добре, якщо перепаде щось від

весела

у

З. Усі громадяни, котрІ ПІД­

це

Іванівни)

2005

собі доку­

Усі особи призовного ві­

4.

років, а

18

виготовлення декорацій

Людмили

квітня

при

на строкову військову служ­

ня

дусі

1-ЗО

маючи

ку, котрі підлягають призову

яких невирішених пробле:чах.

обов'язок

призову на строкову службу

зову виповниться

лективу,

«Про загальний

цю Броварського району для громадяни

ВіЙ­

несуть

законодавством.

ємств,

усі

ДО

На підставі Закону Укра­

службу>>

пертуару,

детективна, а насправді (саме в

повіс­

ву службу. зобов'язаНІ прибу­ Явці на призовну дільни­

«І швець,

майже

особистих

ти в районний військовий ко­

грець>>

вийшла

в

рим на період чергового при­

діяльність

ПОВІСТКОЮ комісаріату,

ним

іни

1987

Т. Алексєєнко. Він навів чи­

за

відповідальність згідно з чин­

призову на строкову військо­

травня

ухиля­

названі

мали особистих повІстоІ<. для

ЗІ

які

чений час з докуr.Іента~ш. що

МНС України в Київській облас­

l\il.

ються

СЬКОВОГО

на строкову військову служ­

витий

цим навчальним

Бровари,

2, у зазна­

проводиться призов громадян

лий,

РЕЧІ, з ДО закладо~І

о!.

ті

'(ї доповнив начальник вироб-

(Захінчеюиz. Поч. на 1-й епюр.).

адресою:

6.

2.

розповів начальник Броварсько­

го

березня

квітня

за

тках. Громадяни, які не отри­

по

1

бу.

року.

зроблено торік для реконструкції

1

цю

Громадяни,

5.

ються від призову і не з'явля­

2005 ро­ 2005 року

ку

виконання

господарства В. О. Морозова до­

З91 від

року з

2005

питан­

ням, яке розглядалося на засідан­ ні

N9

України

дратьєв та ін.

на

роки». Начальник уп­

2004-2010

із

названого

обговорено,

виконання

би

лауреата.чи, ЧИС/\\ 0 111!1

ДИПЛО\111

Н

l'jJil· .\

Іll'реЧИТ<lЛ<І

ПРОІІІЕМИ АВАРІЙНОСТІ 3АJ1ИWАЮТЬСЯ ... ! !Р.шажаючи на посилення контролю за

велосипедистів

зіткнення

Турбує

те,

що

транспор­

2004

року таких горе-водіїв на­

ція на дорогах залишається ще складною.

ху

на дорогах

зникли з місця події. Лише в ході опера­

кість таких порушників виявлено в Тре­

яких

нетверезому стані

19

водіїв

Протягом

тних

транспортноі дисципліни

засобів.

та

дuгрюІаJІІІЮІ учасника.чи дорожнього ру­

ми було затримано

174.

Найбільша кіль­

району, «вузьким місце:ю> в нашій щоден­

тивно-розшукових заходів було заТрима­

бухові,

Великій

ній роботі залишається аварійність. Лише

но

Зазим'ї.

В

протнго~r :чинулого року на території Бро­

також засвідчує, що понад

варщини було

селений пунктах

праці водіїв, передрейсові та післярейсовІ

зареєстровано

ньо-транспор11Іі

яких

7

пригоди,

чоловік загинуло та

в

84

дорож­

результаті

99 -

травмо­

таких злочинців. Аналіз аварійності

Димерці,

Княжичах,

при

водіїв. !\Ли зможемо

27

можна пояснити тим, що в багатьох гос­

печну обстановку при неухильному дот­

подарствах відсугні контроль за ~ювами

риманні всіма водіями і пішохода~ш пра­

від­

сугнє освплення вуличноі мережі.

~rедичні огляди.

вано. Всі ДТП скоєні власниками індиві­

Занепокоєння працівників ДАІ викли­

Водночас хочеться наго,\Осити на точу.

кає те, ще не перевелися водіІ, ЯКІ шсля

що аналіз шдс~п<.ш нашоt роботи .3<1 .~ва

ні види пригод

вживання

місяці поточного року показує, що ситуа-

це наїзд на пішоходів,

m,

А

ДТП ско­

дуа.І\Ьного транспорту. Найбільш пошире­

-

6

затримано в

єно в темний період доби. На жаль, в на­ району практично

таку

чоловік травмовано,

створити на дорога.х нашого району без­

60%

мірі

7

ситуацію

10

значній

За цей період вже скоєно

спиртного

сідають

за

кермо.

вил дорожнього

руху.

Юрій ВЕЛІДЧЕНКО, ІІ<І'І<L\ЬНІІІ'-

13).,.\1

J)роварського району, :чайор оrіліціІ.


23.03

IOIIIf І

·./· о ~

lfiMOitPA 1110

. і .;' · c·"'і ...··f · .i . '"'.......· · ··

;f

·,

·л-

·---'

Наші nомаранчеві сторінки («Нове життІІ>> від року та

9

пютоrо

rрудн11

22

2004

р.) сnравипи враженн11 на читачів. Наrадає­

q.

мо, що вони бупи nрисв11чені ставпенню наших 3емп11ків до вже історичних nодій пистоnада-rруднІІ минупоrо року. Все, що відчу­ вапн пюди в ті дні, чим бупи наnовнені їхні

cepq11,

у віршованій

формі вони ро3nовіпи на шnапьтах «Новоrо житrІІ>>. 3важаючи на те, що сторінки сnравді 3найшпи відrуки у читачів, редакqі11 на­

шої rа3ети вирішипа sаnочаткувати рубрику, 11ка б дапа 3моrу всім бажаючим висповитись або ж ро3nовісти про участь броварчан у справжній народній ревопюqії. робочому

кабінеті

Яна

Одне з найдорожчих фото в сімейному архіві.

можна

на інавгурацію Президента в Українській дім.

побачи­

ти численні на-

L-------------------------------~г---------------~ городи. Це ДНИМ із перших, хто відгук­ диплом лауреата загальнонаціональ­ був

на

це

нововведення,

Я. А. Тучковський.

яким

керує

Ян

Колектив,

21

за

зі

Львівщини

Михайло один

Бобнк ,

нСtйактивні­

J

ших учас ників подій,

них ремонтів, монтажних та пуско­

Майдані

листопада

налагоджувальних робіт, гарантова­

своїх шкільних та lt [ ~ j· · · · · · · · · · · · i · · · · · · · ~ реба в добровольцях uв••••••

ного

22

бурових

навпроти

Головпоштамту

листопада в

{н:rжньому наметовому містечку

і

сервісного

обслуговування

установок

СБШ-250;

5СБШ-200 і екскаваторів ЗКГ-5А та іншого гірничодобувного обладнан­

======"

ня,

диплом

почесної

лауреата

нагороди

«Золотий

Ягуар»

бездоганну

за

репута­

цію у бізнесі та висо­ ку

якість

продукції.

Є в арсеналі і Грамо­ та

Митрополита

Ки­

ївського і всієї Украї­ ни,

Предстоятеля

Української лавної

Правос­

Церкви

женнішого

Через декілька хвилин потяг попрямує на Луганщину.

мира

за

перед

Бла­

Володизаслуги

Українською

Православною поряд з багатьма іншшчи був вста­ _а.влений наІчет під номером

21,

на

.му великими буквами було вид­ фірма

ком на складі. Вихо­ дець

давно

~ь на Майдані, а

руковано

Про­

комірни­

в

вже ввечері його більшість знаходи­

споруди

-

ного конкурсу «Вища проба»

Іван

був

високу якість проведення капіталь­

Антонович,

зробив свій вибір. Тож

центральну

борщ

Примітка автора: Я. А. Тучковський був запрошений

О нувся

першу

їдальню,

«Техноекспорт».

«Техноекспорт»

До речі,

успішно

цер­

квою. Та одна з найдорожчих наго­ род

-

орден князя Володимира тре­

тього

ті

дні

У . ковського,

інженера-будівель­

на

багатьох

студентських друзів.

для контролю за проведенням туру

19

виборів, вили

працівників фірми вия­

бажання

попрацювати

на дільницях

«Техноекспорту»

ків,

німецькою

є

шість

ро­

проведених

на

будівництві

БАМу.

А оскільки

іще

Від бів сить

виконували

наметами,

Адже

не

секрет,

була

рені

постачання

важких

екскаваторів,

привезли

експорту>>

першими

на вируючий Майдан

матраци,

ковдри,

подуш­

Ющенка.

Особливі

проблеми

виникли

в

Краснодоні, коли ви-

явилося, що залякані L-----~------~--------~~----------~--------~ місцеві жителі навід-

було докласти максИМ)'")'..! зусиль, щоб

розтопити

лід

взаємонерозуміння.

організаторські

4

йозний,

Та

JdГiL'lliHE'

піднесення віра

в

в

крс1іні,

свою

додавали вмію добре

і

працювати. Але в ко­

постачання гірничошахтного облад-

зованого

ничо-шахтне обладнання, укомплек­

товане

спеціалістами

підприємства,

цього

характеру.

органі­

Про

всяк

за

-

трашній день»,

бою плащ-накидки (на випадок, як­

коментує

що

цію керівник «Техно­

водометів почали б обливати

свою

експорту». А;vке від­

щеним попитом і успішно функціо­

згодом

робітника

нує

Степаненка

гірничих

підприємствах

не

лише України, а й Казахстану, Росії,

охорони

Монголії,

течка.

країн .

Гвінеї,

Грузії

та

інших

було

чуття

обрано

старши11-r

ПЛеЧСl

нижнього наметового

Афганець у минулому

міс­

Олег

Хоменко охороняв штаб «Пори» та

результат отримаємо усіх

наших

іірк у шах

справах,

обов'язково в а

ІІЄ

лише

на

паперу.

Лариса ШАПКА.

r====

так

і навіть респіратори. Трохи Михайла

і

пози­

людей)

фірми

багато

зав­

випадок чоловіки також взяли з со­ з

потрібно

почуваєшся

впевненітім

підви­

на

корист ус ться

набуло

Антоновича,

плідно працювати, і тоді позитивний

«Я

манді

не

шовши в новітню історію, на ДУJ"ІКУ Яна

багато

рожі,

все

люційні дні залишились позаду, ввій­

ідею

сил.

ки, спальні мішки, мотузки для ого­

4 нання та витратних матеріалів. Гір­

здібності

години на добу,

бурових установок, комплектація та

доки

рево-

до

оскільки обсяг роботи був дуже сер­

«Texнo-

президент­

коли

представників

доводилось лише

працівники

Зараз,

часто

ну

речі,

усіх турів

Обду­

ки наметів у критич­ До

під час

ських перегонів.

пропагандою

тоді проявив Микола Маслак. Спати

стали

міста

досить

напруженою.

наявність, тож пошу­

не

працювали та­

що

Особливі

хвилину

«Техноекспорту»

кож на виборчих дільницях нашого

обстановка в тих ре­

бізнесу передбачає їх

пробАемою.

новлювальні роботи з ремонту та

та

вид

ки

до­

вання новоприбульців. Тож потрібно

сьогоднішній

та

непросту місію.

ДОВОДИЛОСЬ

й

Гришуком

«Нашої України»

вони

різ відмовляються брати на прожи­

Користу­

Олександром

Анатолієм Кривоносом. Представни­

Святошинського

Байкалі досить часто ВаТИСЬ

L------------------,-------...J

на

І 'о головою Юрієм Кравцем, активіс­

тами

та Броварського шта­

ставилися

та

чо­

равлені в якості спос­

жителі

мовами,

12

були нап-

ським штабом «Нашої України», йо­

терігачів у Донецьк. г.============

місцеві

ською

Краснодона,

Суходольська, Алчевська. Іще

ловік з

вороже

поль-

най­

поїхали в Луганськ, де працювали в

комісіях

ської та

білоруською,

в

Пр<;Jбле мнішому регіоні й відразу ж

ника за фахом, котрий, окрім росій­

=====",

з перших днів на Майдані.

президентських

працює на ринку України . Сферою

добре володіє

Христина Тучковська, студентка коледжу,

третього

й діяльності є комплектувальна-від-

української,

11

Коли виникла пот- ІІ і6Н?с%

гіонах

ступеня.

ТРУДОВІЙ біографії Я. А. Туч-

зустрів

надійного ПОрЯД,

СПіАЬНа

мета об'єднує людей. Дуже

тісною

співпраця

з

була

бровар-

Святкуємо перемогу : броварська молодь разом зі своїм кумиром-однодумцем Святославом Вакарчуком.

L-------~----------------------------------~


23.03

24 березнІ -

Всесвіrній день 6ороrь6и з rу6еркупьозом

J:to·~: 50-річч~~-, <(_~p'Ji~иJ{i;?>-

v~

ПQІОРІМО ІПІІ,ДІМІІО РА30М Роки занедбаної еко-

від цирозу печін­

щеплення проти тубер­

поміхи в. нашій . країні

ки, бо зловживав алко-

кульозу, потім щорічно

іючали . давtни свої гіркі

голем:,

результати.

·

у віці

Збільшилася кількість важких хворих,

поєднуються

у яких

1уберку­

льоз і алкоголізм,

нар­

~оманія, ВІЛ-інфекція. З

1\}95

. рів»

року в Україні

оголошено епідемію ту­

.

не

32

озираючись,

Необхідно відкривати закриті б

стаціонари,

лікували таких

рих,

бо

самі

до

або перериваючи хіміотерапії рtлки

чи

курс

заради

го­

не

ви­

ності тrаралі'Зує рр з ум.).

",,:\ІіІQТЬ

препарати

для

такі

хворі

підтримки

на початку лікування.

Говорять, кульоз

що

так.

тубер­

невиліковне

захворювання.

Це

не

Хто бажає виліку­

ти. Просто це така хво­

перетворюються

роба,

яка

потребує

важких пацієнтів, яким

тривалого

уже

допомог­

стаціонарі. Потім необ­

інтенсивна

хідно продовжити ліку­

ти

навіть

терапія. життєво

Вражаються важливі

орга­

ни, які не можуть побо­

роти

наслідки

вання

рий

Б.,

ний

від

за

п'ять

вже

Так,

та

хво­

вилікува­

в

в

амбулаторних

-

санаторно-курортним.

Держава витрачає ве­

ликі

кошти

лактику

на

та

ючи

місяців

динку,

з

профі­

лікування

туберкульозу.

туберкульозу,

юго-

лікування

умовах і завершити

зловжи­

алкоголю

наркотиків.

вання

діти

~і:ощ5офілактИки, необхідно

ретельно

зу кіоска н.е почувся звук двигуна автомоІ;)і~

які

15

непроханому гостеві «допомогти» .розванта­ товар

напризволяще не

Божій

залишиш.

лося, як швиденько накивати п'ятами. Не минуло і двох годин, як йому знову за­ кортіло привласнити чужі гроші. Зайшов до :11агазину начеб за покупкою і, переконав­ шись, що відвідувачів там немає, накинувся

безкоштовно

являється

флщо­

підозра

на

протитуберкульозно­

із ножем на продавця і почав вимагати ви­ ручку. Вирвавшись із рук злодія, перелякана жінка стала гукати на поміч. Крики тещі по­ чув й зять, котрий босоніж подолав стаєр­

му відділенні. Колектив

ську дистанцію по снігу, наздогнав злочинця

туберкульоз, хворі у

то

такі

дообстежуються

тубвімілення

і

завжди

затримав

за

Із вірою н Tprtcнymнc

70

-

з минулого в майбутнє, Що ПРАВgою Всебожою могутнє. 3гоgаймо, українці, як вражая лrt•нши

Hug

Россю розіп'яли Божа-сшю

І антів вся poguнu несе в собі й понrші

Hrce

судом,

-

важку ;\ух-рану України

3гаgийми батьки /Jлеса і /(rщ й Богумира, Згаgшімо Бобреця, Kyncrлu й Лаgу Що ПРАВgою Сварожою сіяє. Згоgаймо ЗАПОВІТНЕ і gоля нам розквіпше, Бо шо є наши Мапш-Укриїна. Борімося й поборем! Любімося й побор<'м

.-J)

._І~Б.;.а_і_пьх_и_-_к_о_б__з_щ_Jя_н_е_о_с_о_р_о_м_r_rм_.______

ного

підприємства «Ліфтпо вул. Незалежності,

. сервіс»

9-А буде проводити виїзний прийом громадян з особис-

. тих питань заступник міська- . го голови Олександр Семе- ·

- ІИЖ8НІІІІ-еRІІПІПІКІ;

1

ІИЖ8118РІ 3 ВІДОDРІІОДV І КІІІВІІІ38ЦІЇ;

нович ДЬЯЧЕНКО.

- ІНасІІІеІІІ 3 ОRІІJІ8ІІНІІІІ8ІІПІJІІІІdЇ; quп~UІCt

році rоти

3юgаймо, ким були і що n1сксии.

березня 2005 року з до 17.00 в приміщенні адмінбудинку малого приват­

-

375

Яких мu преуків мали,

24 15.00

-

року.. на

І сrиа в нас заграє і слово зибуяс,

Марія МЕНЖЕГА. тубвімі,лення ЦРЛ.

справа

2001

:!J'(ЩаІімо, брШЩІ!>І К{ЮІJНІ,

Ірина ДРЕВИНСЬКА. старший інспектор групи громадських зв'язків райвімілу ГУ МВС України в Київській області.

го до лікаря.

отримують

Тепер

травня

12

в с. Синява Рокитнянськоrо

доблесних побратимів, лицарів Сонця).

рії.

шому звертанні хворо­

завідуюча

його.

ropi

району, на річці Рось, де в

який і поставить останню крапку в цій істо­

йде назустріч при пер­

бу­

рокуІ

розіп'яли Антськоrо князя Божа (Буса) і

нічному візитерові ючого іншого не залиша­

порядку

ви­

5 лютого 1952

влконана автором

Коли зловмисник вийшов за двері кіоска,

ро­

Якщо

.[

деіJь пам'яті Т. Шевченка, а вперше

товар. Машшщ, мовляв, не ч~катиме, а

ків, всі в обов'язковому

рографічно.

"'f::".?:;":>XX/.~;.;/

:;.:; _., М:ати-Україна

у нього за спиною загуркотіли засуви. Тож з

<

·., · (ПkінІ написана 10 березня 2001 року в

воЬІа не розгубилася і чемно запр

виконувати

обстежущться

Інар.

_ля, \JОС:Га~rqльн11ка :~;о вар у .. Др честі ЩJ•u.a,ш>tJ,>1;,·••

,

приймати

Починащчи

/ / ~-

чим би все скінчилося, якби цієї миті побли­

поради лікаря.

Почина­

пологового

Безкош­

протягом трьох місяців,

такі хворt дуже швидко

може

дообстежуються

відділенні.

'~

''

ІЛЕМСЬКИЙ

ній із автомагістралей Броварщини пробрався грабіжник (а це, як з'ясувалося згодом, був громадянин К.) із ножем у руці. Хтозна,

протитуберкульозно­ таким діт,ям

ватися, той досягає ме­

не

в му

наркотиків,

на

кулін,

як до

торговельного кіоска, розташованого на од­

реагують на тубер­

трвно

Не

лікаря

хво­

но

ВОЛОДИМИР Іще й на світ не благословлялося,

Всі діти, котрі позитив­

залеж­

Особл>fво

шляхом.

де

вони

(С[1Ндрqм

потребують

звертаючись

чут­

вати

інфекційна. Розповсюд­ пельним

на

можуть себе контролю­

беркульозу. Хвороба ця жується повітряно-кра­

обстежуються

,''

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

ливість до туберкуліну.

років.

~,

Броварське міськрайонне управління юстиціі повідомляє_, що відповідно до статті 11 Закону України •Про політичні партіі в Україні• 23 лютого 2005 року зареєстровано:

• Броварську мІську організацію Партіі •Солідарність» (свідоцтво N2 б від року). ЮРидична адреса· м. Бровари Київської області, вул. Гагаріна, 29, кв.61. Керівні органи• збори, бюро. Голова організаціі: Кошелєва Олеся Ми­ колаївна.

23.02.2005

- Броварську районну організацію Кол­ госпної партії України ( свіцоцтво N2 7 вЩ

C.t

r. n.

20 т, 10 м.

до

стріnа

~аnрошує «Кр\;Ін\;Іця» о

У неділю, 27 березня, 13.00 у міському клубі (вул. Гагаріна,

Національна компанія України та національний фонд

«Україна - дітІІм» 1 березня по 15 квітня 2005 року проводить

6)

відбудеться чергове засідання літературно-мистецького об'єднання «Криниця».

з

ЕJІектроІнетрvмент нІмецької ІІІІРМИ

Всеукраїнський конкурс, nрисвячений бО-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні,

за оnтовими цінами:

«EINHELL>>

rapaиrta 1рІк;

«Вwановуємо Bawy пам'ять». 3аnроwуємо дітей віком від

14

9 до

сервІсне овсвvrовvванна;

ШИРОКИЙ 8СОІПИМІНJ; СерТИQІІКІТИ RКОСТІ.

років до участі в конкурсі.

Тема конкурсу: Велика Віт­

чизняна війна

1941-1945

р.р.

Е·mаІІ

Тел.: 5-63-93. einhell@ukr.net, www.einhell·ukr.com

На конкурс подаються впасні лі­

Адвокат надаЕ nocnyrи Ведення

спадкових

справ

по м. Бровари, Броварському району, господарські, цивільні та кримінальні справи.

тературні

більше

10

матеріали.

-

репортажу або сценарію.

На переможців конкурсу очіку­ ють призи та подарунки.

літературні

(Свідоцтво

N2 2147

кв. ЗО. від

24 лютого 2005

року Київської міської кваліфікаційно­ дисциплінарної комісіі адвокатури).

вари, вул. Лагунової, 3-А, служба неповнолітніх Бровар­

31.03.2005

року.

З умовами проведення конкурсу можна

· Юридична адреса: с. Красилівка Бровар­ ського району Київської області, вул. Лесі

Українки, 31 Керівні органи• збори. Голова організації: Менжега Сергійович.

Михайло

- Броварську міську організацію Партії Свободи (свіцоцтво N9 10 від 3.03.2005 року).

,

Юридична адреса• м. Бровари Киівської області вул. Вокзальна, 5. Керівні органи: збори, правління. Голова організаціі: Боровик Людмила Іва­

ознайомитись

у

службі

в

справах неповнолітніх (вул. М. Ла­ гунової, З·А, тел:

4-02-95).

І Втрачене посвідчення учасника вій·

твори

приймаються за адресою: м. Бро­

ської міської ради, до

10,

- Красилівську сільську первинну органі­ зацію Конгресу Українських Націоналістів (свіцоцтво N2 9 вЩ 24.02.2005 року).

повідно до заяви керівника Броварської ра­ йонної організаціі цієї партіі, 4 березня 2005 року до реєстру районних організацій та ін­ ших структурних утворень політичних партій внесені відповідні зміни до їі назви.

нарису;

у справах

Гагаріна,

Конгресу Укргінських нацюнатспв І свіцоцтво N2 8 вщ 23.02.2005 р.). Юридична адреса• с. Богданrвна Бровар· ського району Киівськоі області, вул. Ломо­ носова, 18. Керівні органи• збори. Голова організаціі: Хилько Людмила Ми­ хайлівна.

У зв'язку зі зміною назви партії •Реформи

Адреса: м.

вул.

- БогданІвську сільську первинну органІ· зацІю

і Порядок• на партію •Наша Україна» та від·

оповідання;

-віршів;

-

Юридична адРеса: м. Бровари Київської області, вул. Черняхівського, 17, кв. 66. Керівні ОРгани: загальні збори, рада. Голова організаціі: Назаров Олександр Васильович.

НІВНа.

формі:

5-66-62, (моб.) 8 (067) 501-16-86. Бровари,

не

друкованих аркушів, у

Друковані

Тел.:

обсягом

23.02.2005 року).

І Втрачене свідоцтво про реєстрацію трактора ЮМЗ-6АКЛ номерні знаки УМ 6278 1993 року випуску (номер свІдоц­ тва АК 09475 від 23.10.1995 року), вида­ не інспекцією Держтехнагляду, вважати недійсним.

ни, серія В-11 N2 617824 від 16 06.1999 року, видане Броварським управлІнням соціального забезпечення на ім'я ПРО­ ЦЕНКА Івана Архиповича, вважати недій· сним.

І ТОВ «Деснянка» припиняє свою ді­

І Втрачене посвідчення учасника вій­ ни, серія В-11 N2 582826 від 31.01.2001 року, видане управлінням соціального

яльність. Претензіі' приймаються протя­ гом двох місяців з моменту опублікуван­ ня оголошення в газеті.

захисту населення м. Бровари на ім'я ОПРА Леоніда Андрійовича, вважати не­ дійсним.

#22 2005  
#22 2005  
Advertisement