Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

1 7 КВЇТІUІ 1937 року

районної рад, районної державної адміністрації

ПОАІТИЧНА КУАІІtТУ'А­

УМОВИ вступу Украіни до НАТО Чи існують юридичні перешкоди всту­

пу України до НА ТО? У сучасному українському сусnільстві відсутня єдина думка щодо необхідності (доцільності) приєднання держави до Організації Північно-Атлантичного до­ говору (НАТО). Крім того, лунають заяви стосовно начебто визначеного nравового статусу України як "нейтральної nоза­ блокової держави". Тому варто деталь­ ніше розглянути питання, винесене у за­ головок цього допису.

Конституція України у статті \8 визна­ чає, що "зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення й національних інтересів і безпеки шляхом підтримання 1\Іирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально визш\•Існими принципами і нормами міжнародного

права. Жодного посилання на "нейтраль­ ний" чи позаблоковий статус держави Основний Закон України не містить. Деякі фахівці при цьому апелюють до ·амбули (nередмови) Конституції Ук­ ш, в який згадується Акт nроголо-

шення незалежності України від 24 серn­ 1991 року, схвалений І грудня 1991 року всенародним голосуванням. В дано­ му документі "Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність Ук­ раїни та створення са~юстійної українсь­

І ня

кої держави - УКРАЇНИ", в тому числі "здійснюючи декларацію про державний

суверенітет України". І от лише в Декларації про державний суверенітет України, яка була nрийнята

Верховною Радою України РСР \6 липня 1990 року, в розділі ІХ "Зовнішня і внутрішня безпека", записано, що Ук­ раїнська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбугньому nостійно нейтральною державою. яка не бере участь у військових блоках і дотримуєть­

І

СередСІ,.

{9937)

ся трьох неядерних принципів: не nрий­ мати, не виробляти і не набувати ядерної зброї". Зрозуміло, шо "наміри" та "юридичне 1начення нейтрального" чи nозаблоко­ :о статусу, -це, як кажуть, "дві великі різниці". До речі, чомусь ніколи не згадується й таке твердження з розділу Х "Міжнародні відносини" цієї ж Декларації: "Українсь­ ка РСР виступає рівноправним учасни­ ком міжнародного спілкування, активно сnрияє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бе­ ре участь у загальноєвропейському nро­ цесі та європейських структурах". Крім

ми вважаємо за належне. А от коли немає цих звичних побутових умов -поспішаємо нарікати на комунальників, мовляв, що вони там роблять інк

-

працюють? І не замислюємосн над тим, що труби старі та зношені, та й техніка може вийти з ла­ ду в будь-який момент. І основне (що вже гріха

разом зробили ще багато для громади району та

для громади кожного села і селища, жили в своїх оселях із комфортом та задоволенням. Естафету привітань перейняв Юрій Іванович Кушніренко, котрий у своему виступі відмітив, що свято працівників комунальної сфери - це

таїти): споживачі й самі бувають винні круг­ ленькі суми комунальникам за надані послуги. У п'ятницю, напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства і побуто­ вого обслуговування НСІселення, відбулося вша­ нування людей, котрі трудяться в цій сфері. Своєю працею вони роблять наше життя якіснішим та комфортнішим. На запрошення ведучої заходу Наталії Чирик на сцену для привітань та певного nідбиття підсумків nідня­ лися в.о. голови райдержадміністрації О. І. Дар­ мограй та голова райради Ю.І. Кушніренко. У своему виступі Олексій Іванович зазначив, що здобутки у комунальників вагомі й наш район по праву займас перше місце в області за соціально-економічним, культурним та духов­ ним розвитком. Це відмітили навіть перевіряючі із Секретаріату Президента. Адже майже 100 відсотків населених пунктів Броваршини та са­ дових товариств газифіковано, усnішно викону­ ються основні соціальні програми: асфальту­ вання доріг та освітлення вулиць. "Ви не лише свідки того, що робиться в районі, а й творці" підкреслив Олексій Іванович. Майже кожна сільська громада має (або праг­ не мати) свій комунгосп, щоб оперативно вирішувати ті чи інші комунальні проблеми гро­ мади. Звичайно, не все так добре - адже ще не­ має напрацьованої матеріальної бази, яка конче потрібна, немає кадрового потенціалу - та тим цінніші здобутки, котрі ми маємо. О. І. Дармог­ рай навів приклад: за кілька місяців у Калиті встановлено 7 котелень загальною потужністю І ,5 тис. кіловат, накрили дах на школі площею 12 тис. кв. метрів, а також ще 17 дахів над багато­ поверхівками - це ж цілий персворот у кому­ нальній сфері. І здійснили його працівники ко­ мунального господарства своїми натрудженими

одне з наймасовіших професійних свят. "Від ва­ шої злагодженої роботи залежить благоустрій сіл і селиш, тепло та затишок в оселях". Подяку­ вав за роботу, котру виконують комунальники. Побажав щастя, благополуччя, а також запев­ нив, шо Броварська районна рада разом з РДА докладе всіх зусиль, шоб наша комунальна служба була найкрашою в обласно:о.Іу і навіть державному масштабі. Після теплих слів привітань Олексій Іванович та Юрій І ван о вич персйшли до від-Значення кра­ ших працівників. Від Броварської райдерж­ адміністрації М.І. Климасю (начальнику кому­ нального підприсмства "Мрія", с. Пухівка) та Г. І. Товстснко (головному бухгалтеру Броварсь­ кого виробничого управління ЖКГ) були вру­ чені гра:~,юти та іменні годинники. А ще з наго­ ди свята було відзначено грошовими преміями та грамотами групу працівників ЖКГ з різних куточків району. Від райради була вручена Подяка та іменний годинник Плосківському сільському голові В. П. Шкарупіло, а також вручені подяки та грошові премії п'яти працівникам комунальної сфери. Як зазна•1ила ведуча заходу, щоденна праця комунальників - це коnітка робота, спрямована на підвишення добробуту населення. Тож у цей святковий день присутніх вітав і сам народ: на­ родний хор "Криниця" Броварського районного будинку культури. Своїми піснями він підняв настрій багатьом присутнім у залі. На завершення зібрання керівники району ще раз привітали зі святом та побажали шани та вдячності від людей, Затишку і тепла у домівках самих працівників житлово-комунальної сфери.

руками та натхненною працею.

Олексій Іванович привітав присутніх із їхнім професійним святом і від себе, і від колективу

Світлана ОБОДОВСЬКА.

rрафік осо6истоrо nрийому rромадян nосадовими особами &роварськоі о6't:днаноі державної nодаткової інсnекції

Лавров Олександр Сергійович

НБСЄ, РАПС, НАТО, ЗЄС. Безпосе­ реднє та повне членство України в такій • структурі створюватиме необхідні зовнішні гарантії й національної безnе­ ки. З огляду на кардинальні зміни, які

відбулися nісля розnаду СРСР і які виз­ начили сучасне геополітичне становище України, nроголошений нею свого часу намір стати в майбутньому нейтральною та nозаблоковою державою має бути адаптований (nристосований) до нових умов і не може вважатися перешкодою їі повномасштабної участі у загальноєвро­ пейській структурі безпеки. (продовження в наступному номері) Елеонард дАдАМУХАМЄДОВ.

~[рШІ~lШ.:JШ <З!:il)Jlli! • • 'li'ffi <З!:іl~Ш Ш 0/j)[J'ffic::Jffi~

G!ilf!~G30(J0 ~IPШl'.J'iJ'G3G:ІG.JG.Jill

Запитуйте-відповідаємо Роз'яснення деяких термінів

та

можливість

здійснюється згідно

Свириденко Володимир Вікторович

Нормативно-правовий офіційний мається

-

припиняє

з

идичних осіб

З

9.00 9.00 9.00

з

9.00

13.00

до

13.00

ДО

13.00

до

13.00

Четвер

З

9.00

З

9.00

-

начальник відділу погашення

1-----.:.:п=-==р'о::.:с:о-т очених податкових зобов'язань

до

13.00

ДО

13.00

П'ятниця

ДО

13.00

П'ятниця

-

1-----__.:.:н:.=а:..ч:.=альник відділ облік та звітності Буник Жанна Петрівна начальник відділу реєстрацїі та обліку платників податків

з

9.00

до

13.00

Вівторок

З

змінює,

конкретизує

певну

норму права. Ознаки, які має нор· мативно-правовий акт: прийнятий

уповноваженим органом; містить правові норми загального харак· теру,

встановлює

нові

права

та

обов'язки, вносить зміни або ска· совує їх; викладений у письмовій

формі та має визначені реквізити; приймається з дотриманням пев­ ної процедури; ДОВОДИТИ ДО ВіДО· ма населення шляхом офіційного оприлюднення

Експертиза

проектів

норма­

тивно-правових актів. Відповідно

до методичних рекомендацій, схвалених постановою колегії Міністерства

2000р.

юстицїі

закріплено,

експертиза

21. 11.

від

що

може

правова

1 1 Ї

j

проводитись

щодо: закону України, указу Пре· зидента України, Постанови КМУ,

nостанови НБУ, наказу міністер­ ства, іншого центрального органу виконавчої влади. Завданням об'єктивне

експертизи

і

поданого

повне

на

акту

є:

дослідження

розгляд експертів І'

nроекту відповідно до

предмета

експертизи виходячи із загально­

сусnільних та загальнодержавних інтересів, засад побудови право­ вої системи; розроблення у разі необхідності

пропозицій

щодо

внесення до

проекту або

інших

пов'язаних

з

ним

нормативно·

nравових актів необхідних змін і доповнень; ваного

підготовка

експертного

усебічною

оцінкою

обГрунто­

висновку

з

проекту нор·

мативно-правового акта.

Встановлення надбавок за розробку проектів нормативно­ правових актів, проведення екс­

пертизи

проектів

керівним

працівникам

таких і

актів

спеціа­

лістам органів державної влади. Умови оплати праці працівників

аnарату органів виконавчої влади,

прокуратури,

судів

j та 1

вою Кабінету Міністрів України від

9.04.2006 NQ 268.

9.00

ДО

13.00

бавку

пе сонал

з

-

завідувач сектора масово-роз'яснювальної

Відповідно до оплати

праці

за

високі

9.00

до

13.00

Середа

З

9.00

ДО

13.00

Запис громадян на особистий прийом здійснюється за телефоном 6-20-00 або в кімн. 221. Особистий прийом здійснюсться за адресою: м. Бровари, вул. Київська 286, кімн.226.

досягнення

у

праці або за виконання особливо І важливої

роботи;

керівним

пра·

цінникам і спеціалістам департа­ ментів,

уnравлінь,

структурних

відділів,

підрозділів,

які

інших

·

без­

nосередньо займаються розроб­ ленням nроектів нормативно-пра· вових

актів,

проводять

експер·

тизу таких актів (якщо положен· ням про підрозділи передбачено виконання такої роботи}, а також nрокурорам

та

прокуратури,

слідчим

керівним

органів

працівни·

кам і слідчим органів внутрішніх сnрав,

nосади яких віднесені до

відповідних категорій посад дер·

жавних

службовців

і

які

займа·

ються розслідуванням криміналь­ них сnрав

·

у

розмірі до

100%

посадового окладу з урахуванням

надбавки

за

ранг

державного

службовця та вислугу років. І Управління держслужби ~ Головного управління

державної служби України в Київській області.

Середа

-

Мазевич Людмила Анатоліївна

'---------"~оботи та зве нень г омадян

до

Середа

Берегун Марина Олександрівна

Крикун Лілія Володимирівна

9.00

з

-

1------==--.:..:начальник юридичного відділ

Фенюк Наталія Миколаївна

13.00

Четвер

-

інформатизації

процесів оподатк вання

1-------::-=--'начальник відділ

з

-

юридичних осіб

Крупка Алла Вікторівна

до

Понеділок

Чекмезона Ольга Володимирівна начальник управління

13.00

П'ятниця

-

Юрчик Анатолій Володимирович правління а дит

9.00

-

заступник начальника інспекції ) п авління оподатк вання ізичних осіб

начальник

з

до

Четвер

начальник

вання ю

9.00

-

1-------=-=з:::.аступник начальника інспекції

авління оподатк

з

П'ятниця

1--------:--:---з:::.аступник начальника інспекції

начальник уп

органом

встановлює, чи

прий­

надано право установлювати над·

Середа

1--------'н'-"а::::..,:чальник відділ податкової міліцїі Голуб Сергій Олексійович -

Микитенко Ольга Андріївна

і

·

акт

який

уповноваженим

держави

вердженого фонду

-

-

Кругляк Ігор Володимирович

документ,

згаданої постанови, у межах зат­

аварської ОДПІ

Козиренко Олександр Іванович

встановлення

надбавок.

інших органів визначені постано- ~­

-

начальник Броварської ОДПІ

перший заступник начальника Б

рс::»к:у

2008

органів

перший заступник начальника

ся, що "пріоритетного значення набуває · проблема створення загальноєвроnейсь­ кої структури безпеки на базі існуючих міжнародних інститутів, таких, як

Дні і ГОДИНИ

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Чорний Олександр Петрович

року були схвалені постановою ВР Ук­ раїни, що за статусом нижче Закону. Од­ нак, вже і в цьому документі відзначаєть­

берез .. я

РДА, і від керівника району М.Ф. Діденка, кот­ рий мас приступити до виконання своїх обов'язків найближчими днями. "І ми будемо все робити для того, щоб комунальні підпри­ ємства стали базою вирішення всіх комуналь­ них проблем кожної громади. І ми будемо долу­ 'Іатися до цього". Побажав доброго здоров'я на довгі літа, щоб у родинах був мир та злагода, і ми

Як кажуть у народі: "що маємо - не цінуємо, а втративши - плачемо". Це прислів 'я повною мірою можна застосувати до нашого повснкден­ ного життя. Коли з крану на кухні тече вода, взимку розчищені дороги від снігу та тепло в оселі

постановами Верховної Ради УРСР, є й таке речення: Віднині на територїі Ук­ раїни мають чинитись виключно Конс­ титуція і закони України". Таким чином "правовий ланцюжок" замкнувся. З Конституцією України все зрозуміло, а що проголошують чинні законодавчі акти?

1993

9

Творці тепла та затишку в оселях

того, у згаданих документах, схвалених

Основи зовнішньої політики від

Редакції газети "Нове життя"

[i)WJ>~ ~~ ~ ~'і7 заnуnника редактора.

TeJI_:

4-ОЗ-76_


Якщо запитати, які асоціацІІ викликає у

рейшов ще й до спортивної діяльності і

відповіді будуть на

почав здобувати перемогу за перемогою

нас слово диво

"турист",

людина

схожими:

з

рюкзаком

на районних,

за

плечима, наметовий табір на березі річки

Наша газета неодноразово писала про

чи схилі гори, вечірнє вогнище, духмяна

юшка, пісні під гітару... І все це повною · мірою стосується туриста з багаторічним стажем

-

учителя Требухівської ЗОШ І-ІІІ

Микола

Іванович,

ною, зрозуміла, що настав час розповісти

туристська-краєзнавчий

про нього самого,

''Обрій". Зростаючи якісно і кількісно, від

лися його туристичні стежки. І я вируши­

роботи,

ла до Требухова знайомитися з родиною

пізнавально-краєзнавчої

женням . Туристи з Требухова те­

вони і в майбутньому. Приємно,

пер мають

tдо

груnами і удвох-втрьох з друзя-

що

місяців

кілька

вступив,

нічних виробів, навчався у Фас­ тові

мі с яні в. До трьох років, nоки та­

отримав

то й м а \НІ облаштовувалися на

знову nрацював на заводі . По­

новщ1у \Іісні. будували власний

вістку про nризов на nрохідну

водія

на

26

(nрава

квітня

йому nриніс тато. Школу моло­

сестричка Люда , отож турбот у

гарячим . Не оминули чорнобиль­ ські nроблеми - вивозили дітей у

своїй тр удовій кар'єрі nройшов

разу сержанта

шлях від техніка штучного осі­

військово-політичній підготовці Валерій був на висоті (бал його

(нині він уже сім років на nенсії.

шкільного атестата

До речі, як тато він суворий, ви­

добре

у хлопця все

зо­

- 4,52, до

кіломстрах від Праги .

за..1ишил ися хороші спогади .

n е рсдрукова ні автором і зшиті у

чснко не захотів

дв а солідні журнали Валерія за

20

-

доробок

років, вір ш і про

Гоголя. Його nокликанням ста­ ла географія-біологія.

Поряд з

щоденним

суnутни­

Требухінську школу В.Зінчсн­ військовим

1985

навчанням

р. Мрія стати

nривела

Ленінградс ь кого

його

ком

до

Пр оп онуємо увазі читачі в вір ш і Валер ія Зінче н ка.

ми. Сnочатку ходили недалеко Чернігівщиною, Київщиною. З роками географія nоходів знач­ но розширилася .

п

студентських

лерій біг марафон

км

195

ж иною стала nершоку-

досвідчен и й,

буднів став

(42

і д ча с навчання на n 'ято му курсі його дру­

рсни ця Світлана. У 1994 році у них народився син Олег, в 2006му - донечка Катруся . Тепер ту­ ристів у родині стало четверо .. . Нині Валерій М иколайович­

сnорт, легка атлетика. Були все­ українські змагання, двічі Ва­

залізничного

училища . Проте стати nомічни­

Цими днями В . Зінченко з' рів свою сорокону весну.

двоюрідної сестри встуnив у Н і­ жинський nедуніверситет ім . М .

кохання, рідний край, родину,

ко закінчив у

nо-туристському весело і точно .

за nрикладом

рядки, написані в nоходах.

м),

можна

сказати,

керівник шкільного туристичного гуртка "Обрій", маститий

слава про який вийшла далеко за

межі Київщини . У різних куrоч­ ках України і nоза їі межами nо­

залізничної

була робота в будзагонах, буді­

с танції хлопцеві так ·і не судило­ ся: з трьо х д рузів, котрі встуnали

вельній бригаді. Ще зі школи хлоnець серйозно захоnився фо­

того року, прохід ний бал набрав

тографі є ю .

Саме в студентські

Важко назвати кількість грамот , дипломів і кубків , здобутих

тільки од ин, Вадим. Він і нині

роки міцно увійшов у його ж1п-

В . Зінчснком та його вихованця-

ком

ко м снданта

Переяславі­

козинські" . Можливо, у ній не

І все ж військовим бути В . Зін­

-

в

дуже nоетичне закінчення, зате

Це була

російською - далася взнаки сл уж­

змаганнях

ристичної nісні : ''Ча-ча-ча, горби

служби

справжня школа життя, про яку

nісні.

вірші,

Хмельницькому на конкурсі ту­

а ще

шити з віршами (українською і .

біІ в ар~Іїі) . Нині вошІ дбайливо

них

керівник

військовий

нові

Прочитайте рядки з nісні В.Зін­ ченка, яка , до речі, у травні 2004 року зайняла ІІІ місце на облас­

М . І . Ковтун). Служити довелося в містечку Міловіце, у 35-ти

про

-

підготува в

шкільний

було як в усіх : школа, сnортивні мрії

У nоходах , біля вогнища, на­ роджуються

у фізичній та у

меніння ВРХ дсі голови сільради

хлоnчачі

ну .

йому nрисвоїли звання від­

-

набувати

nредставляючи нашу Броварши­

Молдову в табори . Не за красиві

o•ri

змогу тренуватися у

стінах рідної школи,

досвіду на численних змаганнях,

~ ·

Г

nідрозділі у Бердичеві. Літо було

те , що тато , Микол а І ванови•• . у

кар'єру військового, а ще

сnоряд-

року!),

1986

дого бійця nроходив в учбовому

змагання,

" обростає"

водія

Єлизавета у маминій рідній Ко­ бижчі . У 1973 році народилася

-

гурток

електротех­

заводі

варському

пім. Х-1оnчика доглядала бабуся

могливІІй) . А так

Зінченків.

ми. Є nеремоги сьогодні, будуrь

район). nеребралися у 1968 році, коли синові бул о всього кілька

б уло, мабуrь, тільки

з чого почина­

тя туризм. П ішки, на транс­ nорті, на байдарках, великими

армі ї) складав люстри на Бро­

його житті

про те,

Отож до училища Валерій не

nрацює за фахом у Воронежі .

ИКІІ Майнівського сіль­ ВІ . госптехнік у м у (Бобровицький

хлопчика дода.1ося . Відмінним у

вич друкував на шпальтах ''Нового життя "

гурток,

суто

та

опікується

яким

колективу,

В . Зінченко. Та й сам Валерій Миколайо­

який назвали ємким і поетичним словом

перших походів, гурток за кілька років пео Требухона батьки Ва­

·

1993 році у Требухівській ЗОШ запра­

цював

лері я Тамара Сергіївна

перемоги

розповіді про свої Туристські враження. СпостерігаюЧи · за цією скромною люди­

ст. Валерія Миколайовича Зінченка.

У

обласних і Всеукраїнських

змаганнях.

бували

туристи

з

Трсбухова .

Валерііі Зінченко: ~ш !](]@ IOЩJ'j/ Ш®@!МfJ®@ ~2/~® @Ш@'[l(§](J ПамАти ІІІОАСКОЙ nесчань1е чась1 За песчинкой песчинка убсгают минуть! . Вре\1Я наше уходит неизвестно куда . Если в жизни своей ть1 бьш нужен кому-то , Зн а чит, ть1 не уйд сшь в прах веков без сл сда .

3емньІми АОроrами Дороги, пороги, вокзаль1, nри•ІальІ ... И всчно измучен, и веч но усталь1й .. . Рюкзак за сnиною ... и встрьr со мною ... Я счастлив , довален судьбою такою .

И уже не исчсзнет она без следа.

Дороги, тревоги . кшшь1 н н ачала ... Ть1 снова встрсчала и вновь провожала ... С друзья\Ш в дороге я как за стс ною ... Я счастлив, довален такою суш,бою.

Если в ж изни своей отдавая душу людям, Если в радости , в горе добротьІ не жалсл , ­

Пороги и двсри ... улмбки , довсрьс ... Друзе й я в походс давно уж nровсрил.

Значит , ск аж ут они : мь1 тебя не забудем, Значит . вернь1х друзсй ть1 в жизни имел.

И в бурю, и в даждь: они всюду со мною ... Я счастлив, довален судьбою такою .

Если бо,1ь ю в душе твой уход отразится ,

Если с горя сожмутся живьrе сердца, Значит. п а ~Іять л юдей сквозь века nросочится

31.05.1989 г. Розовь1е снь• После зимней ст ужи , в зелсни веснь1 Снятся нам все чаше розовь1с сньІ: Сад цветуший бель1й. легкий ветерок

И малиной спелой губ твоих цветок. Над речушкой тихой, вон у тех берез, Я задам любимой лишь один воnрос: "Мнс ВСе чаще СНЯТСЯ рОЗОВЬІС СНЬІ, Правда ли, что счастье nринесут они?" А в ответ молчанье , тихий nлеск реки; Значит , \ІЬІ стобою очень далски . По весне нам снятся розовь1с сньІ, Но обман ут сердце отзвуки вссньІ . Может , кто-то счастлив средь луч ей всснь1 Ну а мнс ли ш ь снятся ро"JовьІс снь1. JЗ.О7. 1989 г.

Причаль1, вокзальІ ... Мь1 сдетства мсчта..~ и ... МечтьІ не уrихли, хоть взросльІ~Іи стали . И в дальней дороге я вс юду с мечтою ...

26.08.1989 г. По нотам Наша жизнь теnерь словно клавиши: То в ней черное , то в ней белос ; А мелодин звук рьшающий Не поймаешь , не псредсласшь. Неизветно, КС\1 ноть1 писань1.

Кращеб-палку ковбаси. Травень

Может , нас оnьянит свободою . Ну, а чаще всего так уж сложится И не маршем судьба, и не одою,

2004 р.

* * *

А закружится грустной мелодией. Так nохожсй с осеннсй nогодою. То в ней лучик теnла nроглянст вдруг, То закружит nурга-мстслица; Среди серь1х дождсй, среди бель1х вьюг Ах как счастья дождаться не тсрnится .

Наnисать бь1 все ноть1 заново И создать бь1 такую мелодию , Чтобь1 звуки ес , как зарсво, Разжигали сердца холоднь1е .

Останню ніч - намети під смсрсками, А завтра в даль nокличуть nоїзди. Свої думки і спогади з лелеками Не раз ми nосилатимем сюди. Приспів: Карпати, краю смерековий,

В намети просяться дощі. Крізь роки пригадаєм знову Обличчя безтурботно -молоді. 23. 03. 90г.

Я счастлив, довален такою судьбою .

Дорожная nьІль, и леса, и nоля ... Ть1 явь, а не бьшь, родная земля! Я связанстобою незримой троnою ... Я счастлив, довален судьбою такою.

Після супернавантажень Не злякаємось Карnат . Ми вам пісеньку співали , Надривали голоси . Нам за це nрисудять бали .

Мь1 с тобой- лишь исnолнители И от нот зтих мь1 зависимь1, Как зависимь1 от родитслсй . Пробсжится судьба поклавишам И создает тотчас мелодию ; Может бьпь, она обезглавит нас ,

Ча-ча-ча, rор6и козииські (nісня) Доля нас звела з туризмом І з тих пір все й nочалось ... Зайнялись nатріотизмом,

Позаду залишись кілометри І рюкзаки, звичайно, вже не ті. Перед очима стежка на Говерлу­ Одна з тих, що nростелються в житті. Приспів.

Скільки з нас nоті в лилось ... Від світанку до світанку Мотузки все снуємо, Від змагання до змагання В класі ми додаємо. Резул ьтат не за горами, За горба:-.~и результат.

Великий світ , а в ньому є Карnати, Де дві декади юності сnливли ... А зранку нам в дорогу вирушати ,

Щоб розnовісти всім , де ми були . Сторінку nідготувала Валентина КОВАЛІВСЬКА.


. . АІКА.І IACTI.IfAIOTit

8F4Іі88!ШІІ

nAM'8Tit

Харчові отруЕннА

-

продукти, шо швидко псують­

ся, і готові страви зберігати в хо­

fоАОАомор: за6утт10 не nіААяrає

лодильниках. Не робити великих запасів таких продуктів, дотриму­ ватись термінів їх зберігання та

років

геноцид ук­

верхній зрізок над нижні\!, прово­

Питання голодомору не

підлягають

1932-1933

були густо набиті ск~L1КІІ

забуттю.

го

чавуну.

iJ

Обертаючи

ст::tро­

по

осІ

Здавна відомо, шо в деяких ви­ падках після вживання їжі, яка за

термІНІВ реалізації тошо. Частою

зовнішнім виглядом доброякісна,

готуються у великій кількості і в заправленому вигляді (олія, сме­ тана чи майонез) зберігаються де­

вживання;

раїнського народу, особливо селя­

дилось подрібнсння чу,lО\! збере­

не купувати продовольчі това­ ри на стихійних ринках, де відсут­

нства, створений тоталітарним сталінським режимом, повинен

який час до вживання без холо­ дильника або вживаються нас­

ній контроль за їх якістю та без­ печністю, де мають місце пору­

стати страшним уроком і мерт­ вим, і живим, і всім прийдсшні~І

жених З<l..'JИШОК Н'І\ІСНЮ, СО'ІСВІШі, жолудів з дуба та інших. так зва­ них, продуктів хар'Іуваннн. ЗІ·а;ш­

шення санітарно-гігієнічних норм;

поколінням.

НИХ

ретельно проварювати і сма­ жити харчові продукти, їжу, шо

Хвиля спогадів заполоняє душу про бачене, пережите, вистражда­

чір'ю! від бригад комнсзачішrів.

жсння мікробів, особливо при температурах 30-37" С, тому пору­

залишилася на другий день, але

не. Пригадую, як в с. Красилінці

не тільки забирали все їстівне. а і"!

зберігалась в холодильнику, перед

знишували подібні вироби. ро-зру­

шення санітарно-гігієнічних пра­ вил при кулінарній обробці про­

вживанням обов'язково піддати кип'ятінню або смаженню; - сирі і варені продукти оброб­

звозили трупи померлих від голо­ ду воза\ІІІ-бс:парками і зналювали до

прояви нслюдства.

у людей можуть виникати захво­

рювання, які називаються харчо­

вими отруєннями. Характерними ознаками харчових отруєнь є рап­

тове і масове ураження людей, які вживали одні і ті ж продукти хар­ чування, але можуть зустрічатися і поодинокі випадки харчових от­ руєнь.

Клінічні прояви захворювання на харчове отруєння різні, загаль­ ними є: нудота, блювання, біль в животі, головний біль, загальна слабкість, лихоманка, при саль­ манельазі висока температура. Що таке сальмонельоз? Ue гостра зоонозна кишкова інфекція, яка характеризується

ураженням

ор­

ганів травлення з розвитком син­ дрому інтоксикації. Основним джерелом сальмонельозу є твари­

ни - велика рогата худоба, свині, сільськогосподарська птиця. Дея­ ку роль в розповсюдженні саль­ монельозу відіграють гризуни. Хвора людина чи бацилоносій та­ кож може бути джерелом захво­ рювання. З виділеннями кишко­ вого тракту тварин, птиці та лю­ дини бактерії сальмонеп потрап­ ляють у навколишнє середовишс,

в тому числі і на харчові продукти. R більшості випадків сальмонели :ликають

захворювання

та

от­

причиною

отруєнь

є

Хар'юві продукти

ського харчування, так і в домаш­

ніх умовах та збереження готової їжі не на холоді часто призводить Шляхи

забруднення

при

висо­

ких температурах та вілбувається накопи•1ення токсинів. Слід зна­ ти, шо забруднені сальмонслою

харчових

продуктів мікробами найрізно­ манітніші. Вони можуть потрапи­ ти на продукти з брудних рук пер­ соналу, їх можуть занести мухи, гризуни, домашні тварини та інше. В харчових продуктах, особливо при

сприятливих

температурних

умовах та достатній вологості, де­ які мікроорганізми, розмножую­ чись, виділяють отруйні речовини, так звані токсини, які спричиня­ ють харчові токсикоінфекції та інтоксикації. Звертаю увагу, шо є страви, го­ тування яких вимагає особливої уваги, тобто дотримання техно­ логічних процесів, а їх порушення призвести

до

виникнення

Наприклад,

холодець, заливні риба та м'ясо, паштети,

окрошки,

"по-флотськи",

макарони

м'ясні,

молочні

хар<юві продукти :\Іожна знезара­

страви, салати, кондитерські ви­ роби з кремом, яйця та інші

зипІ тер~Іічною обробкою їх при

продукти,

шо

швидко

псуються,

100° с.

зберігання яких повинно прово­

Оскільки джерелом захворю­ вання може бути людина-баци­

дитись при низьких те\Іпературах

лоносій, до роботи в підприємства громадського хар'Іування повинні допускатись особи, шо пройшли медИ'ІНі огляди та обстеження. У виникненні харчових отруєнь найбільшу епідемічну небезпеку становлять харчові продукти, шо швидко

псуються,

а

саме:

моло­

копродукти, рибопродукти,

ков­

басні, кондитерські вироби та інші, придбані в \Іісцях стихійної торгівлі, а також на ринках 'ІИ щриємствах торгівлі, де мають сце порушення санітарно-гігіє­ нічних умов їх зберігання, недот­ римання температурних режимів,

-

-

ляти окремо; стіл, розрабочну дошку, ножі, м'ясорубку після ро­ боти з сирими продуктами ретель­ но мити і обдавати окропом;

до отруєнь.

харчового отруєння.

роЗ\Іножуються

це чудове

дуктів як в підприємствах громад­

харчових

легко

-

поживне ссредовише для роз\Іно­

може

в яких вони

шо

тупного дня.

руєння при великій їх кількості в продуктах,

салати,

в холодильниках, при дотриманні тср~Іінів їх зберігання. У зв'язку з високою бактеріаль­ ною нсбезпс'Іністю, в літній пері­ од, від вказаних страв взага.1і потрібно відмовитись. Просимо

сире молоко піддавати ретель­ ному кип·'ятінню, не вживати мо­

-

локо "самоквас", сир, виготовле­ ний із сирого молока без попе­ редньої термічної обробки; - харчові продукти, які вжива­ ються без термічної попередньої обробки (хліб, ковбаса, молоко і ін.), зберігати в загорнутому в чистий папір, в поліетиленовому пакеті, посуді; - не використовувати для збері­ гання і приготування їжі цинко­ вий чи мідний посуд; - вести постійну боротьбу з му­ хами і гризунами, не вживати продукти,

пошкоджені

гризуна­

та вживанням їжі обов'язково ви­ мити руки з милом;

-

дихальних шляхів використовува­ ти маску з 4 шарів марлі. Ретельно дотримуватись вказа­ них правил особистої гігієни, пра­ вил приготування, зберігання і реалізації продуктів харчування.

В.А. ПРОКОПЕНКО, головний державний

санітарний лікар Броварського району. О.Г.СТРОИ, завідуюча відділенням гігієни харчування СЕС.

Ui

теріалів різного призначення для

ва'Іів.

покриття підлоги, облицювання стін та стелі, при утепленні житла. Не обминуло це і жителів Бровар­

вувати лише за призначенням, ад­

ляться до питань тсплозбережсн­

робіт. Звернення надходилили від

ня,

мешканців

ров'я після проведення ремонтних

вироби слід використо­

же не всі наявні лаки, фарби та полімерні вироби допушені для внутрішніх робіт в житлових бу­ динках, дитячих, лікувальних зак­ ладах, офісах тошо. Необхідно звертати увагу на умови їх вико­ ристання, зокрема для зовнішніх чи внутрішніх робіт.

Требухів,

Необхідна інформація стосовно використання полімерних ма­

КняЖИ'Іі та інших після викорис­ тання монтажної піни для утеп­ лення житлових будинків. На

теріалів, лаків, фарб тошо міс­ титься у відповідних сертифікатах якості на продукцію та гігієнічному

жаль, зверталися вони уже після проведених робіт, за які сплачені великі кошти. Райсанепідстан­ цією при проведенні досліджень в

висновку Міністерства охорони здоров'я і їі необхідно вимагати в закладах торгівлі. Вимога про на­ дання споживачам якісних сер­

здешевлені \Іатеріали з хорошим

помешканнях

тифікатів на продукцію є обов'яз­

естетичним виглядом.

щення вмісту формальдегіду, ре­

ковою

Та подібна ситуація дає і зво­

човини, шо є сильним подразню­

ротні результати. Окремі наймачі і виконавці будівельних робіт з ме­ тою здешевлення робіт, а можли­ во через недостатню обізнаність,

вачем, викликає інтоксикацію організму, токсич но діє на органи

нізацій незалежно від форм влас­ ності. Громадянам слід знати, шо законодавством заборонено тор­

для

новітні

цього

використовують

технології,

нові

будма­

теріали. Великий вибір будівель­ них матеріалів ВіТ'ІИЗНЯНОГО Та імпортного виробництва та не­ достатня обізнаність громадян нерідко призводять до помилок, частіше вибір припадає на більш

не завжди використовують техно­

логії

і

будівельні

призначенням,

матеріали

ризикуючи

за

здо­

ров'ям власників помешкань. На сторінках засобів масової інфор­

мації

все

частіше

з'явлнються

по~домленняпропорушенняпри

застосуванні

полімерних

ма-

дихання,

міста,

сіл

виявлено

переви­

шлунково-кишкового

тракту, слизові оболонки і може викликати онкологічні хвороби. Тому суб'єктам підприємниць­ кої діяльності і громадянам раджу обережно ставитись при виборі полімерних матеріалів: лаків, фарб, лінолеуму, ламінату, стіно­ вого профілю, елементів для під­ вієних стель і особливо утеплю-

які з сатанинською несююІнпістІС

бую'ІИ їх на шматки. Бу;ш іі інші Після опнсаного нк чожна спри­ с.1ова

українонснавис­

ликаний неврожаС\1.

Ue

можуп, стверджувати .1ишс

ті, шо не мають уяви або не бажа­

чість. Згадую сусідку з бага­ тодітної сім'ї, мою ровесницю Галину Дем'янівну. Вона сиділа на

люди, які, нроживаючи на терснах

порозі своєї убогої хати набрякла

України,

від голоду, а з тріснутої шкіри на ногах стікала жовто-червона сук­

іншої держави. У ста.:ІінсІ,кі роки

ровиця. Галина померла. Автору цих рядків доводилось

ють

знати

істини:

дбаютu

лжсукраЇfІІlі, про

:юбробу1

таких осіб називали зра~tникачи, шпигунами,

ворогюнІ

народу

та

іншими спітста\ІІІ.

нишпорити на полях, де знаходив

Слава Богу, ше живі свідки, які

залишки крохмалю від перемерз­ лої картоплі, збирати ці крихти в

допомагають створювати справж­

ганчірку і приносити додому, шоб

вберегти від подібного варварства

мама

в майбутньому.

пекла

млинці,

які

мали

ню історію нашого народу, шоб

СИНЬО-'ІОРНИЙ колір. змайстрував

Мико,lа :\lЕІІЖЕГА,

круподерку з двох коротких зрізів товстої верби, в дотичні цих зрізів

ветеран віііни та праці.

Покійний

тато

с. Се\ІИПО.'ІКІІ.

АІОАИНА І ІАКОН

НЕПОВНОЛІТНЯ ЗЛОЧИННІСТЬ

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

для

торговельних

час

орга­

гівля продукцією, шо не забезпе­ чена сертифікатами якості та гігієнічними висновками Мініс­ терства охорони здоров'я.

Отож, раджу всім уважно стави­ тись при виборі будматеріалів для будівництва та ремонту житла. Іван СЕРГІЄНКО, лікар райсанепідстанції.

українська

ЙОГО СІНІВО.1іКІІ,

Ві.JПОВі_1:LlІ>ІІЇСТІ:

персбуває на стадії реформування і ввсдення нових підходів у роботі

за збереження і прю1ноженнн .Іу­ ховних і шtтеріальни\ н;uбань. створених ІІОІІСр<.:.JНі\Іи ІІОКР­

з засудженими.

ління\ІИ, ПО'ІУГТЯ В.'ІаСНОЇ ГіЛІОСТі

Ввсдення в дію в 200 І році ново­ го Кримінально Кодексу України

духовно норової гро\І<СІИ.

кримінально-виконавча

система

та

закріплення за кримінально­ виконав'ІОЮ інспекцією статусу органу виконання покарань, від­

повідно до ст. 11 КрюІінально-ви­ конавчого Кодексу України, при­ звело

до

деякого

:-.Істодичного

вакууму у організації роботи за ок­

ремими напрямками діяльності служби, в тому числі й у роботі з неповнолітніми. Кримінально-виконав'Іа інс­ пекція здійснює виконання пока­

Й ПОВаГИ ДО ОТОЧУЮ'ІІ!Х, С ОСНОВОЮ

Співробітники

БроварсІ,кого

міського підро3.1і.1у БроварсІ,кого \Ііжраі"Іонного ві.:uі.їу крІІ\Ііна.:Іь­ но-виконавчої

інспскІtії

управ­

ління Державного .1спарта\Існту України з питанІ, шtконаннн по­ карань в \І. Кисні та КІІївсІ,кііі об­ ласті на виконаннн угопи ІІРО співпрацю з Броварсьющ \ІісІ,КІІ\І центром

соціальних

служб

;снІ

сім'ї, дітей та мо.'юді та з \!стою ре­ алізації ШІХОВНОІ'О ВПJВІВ)' Та ПОІІС­

мати певні посади або займатись

редЖСННЯ неповнолітньої 3.'ІОЧІ!Н­ ності, згідно iJ Jатвср.Jжени\1 графіком, проводять лскuії :J

певною діяльністю; громадських робіт; виправних робіт; та здій­

старшокласників заr<L%ноосвітніх

рань шодо неповнолітніх засудже­ них до позбавлення

Підвишення цін на енергоносії, шо спіткало суб'єктів підприєм­ ницької діяльності та громадян за останні роки, докорінно змінило ставлення до енергозберігаючих технологій. На сьогодні при зве­ денні та експлуатації будівель будь-якого призна'Іення, в т.ч. житла, підприємства, організації та громадяни більш ретельно став­

появу в помешканнях сторонніх

ган­

ників, шо, мовляв, го.10_1 був вик­

У тспсрішюи

при запальних захворюваннях

ПОЛІМерНИХ матерІОЛІВ

запахів та погіршення стану здо­

прикриваючи

до \Іісця вічного спокою. Серед сільчан панувало трагічне збай­ дужіння, безпорадність, гнітю­

вими рукавичками;

Будьте уважні при застосуванні • • •

про

закутках,

Й\І<НИ

обов'язково користуватися гумо­

Забораннється вживати продукти, шо зберігались при кімнатній тем­ пературі більше 12 годин (борші, супи, салати, м'ясні, рибні страви, кондитерські вироби, особливо з кремом, компоти та інші). Щоб попередити харчові от­ руєння в побуті та під час прове-

громадяни

кладовиші.

ний виріб, НК \ІОГЛИ, XOШlcll! В ТС:\1-

супроводжував страшний вантаж

-при наявності на руках гній­ ників, під час приготування їжі

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Хворобу краще

звертаються

на

Ніхто не оплакував, не ридав, не

-дотримуватись правил особис­

попередити, ніж лікувати. Бережіть своє здоров'я і здоров'я оточуючих.

До райсанепідстанції все часті­

спільної н:~-1и

тої гігієни: перед приготуванням

врахувати це при проведенні ма­

ше

створений

ми;

сових урочистих подій (весілля, ювілеї, проводи в армію тошо).

шини.

Шту'ІНО

права обій­

r:нюс контроль за неповнолітніми, ->dСуджс·•ими до позбавлення волі, які на пщставі ст. 104 КК України звільнені від відбування покаран­ ня з випробуванням. Стан підліткової злочинності викликає занепокоєність та зу­ мовлює необхідність пошуку но­ вих засобів для їх попередження, вжиття додаткових заходів з боку державних органів і громадсь­ кості, які сприяли б поступовО\ІУ З\ІСНШеННЮ ЗЛОЧИННИХ ПрОЯВіВ у середовиші неповнолітніх. Станом на 01.01.2008 року у 10 виховних колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань перебуває І, 9 тис. неповнолітніх засуджених. На обліку кримінально-виконав­ чої інспекції м. Бровари персбувас 9 неповнолітніх засуджених,

профілактики правопоруІJJснІ, :L'НІ

шкіл \І. Бровари. СпоJіваl\юсь, шо ця робота дасть позІпІшний результат

у

з~1еншснні

непов­

нолітньої злочинності та усвідо\І­ лснні

неповно.:ІітнішІ

правових

наслідків за протинранні .:Іїі. Якшо ню1 не баіі.Jужі долі на­ ших з вюtи дітей, нкшо ШІ не хо­

чемо, шоб вони втіка:111 з до~Іу, крали,

вживали алкого.1ь чи

нар­

котики, нюх<L1И клей чи зриваю·І золоті ланцюжки і наповнювали виправні колонії або ставсLlІІ на облік кр1шінально-виконавчоі інспекції, якшо ~~~~ всі зацікавлені у побудові правової держави і без­ печного ссрсдовиша, на\І всі\І треба бути єдиною гро~Іадою і прикладом для наслідування не­

повнолітніми. Запрошуємо всі держанні та гро­ мадські організації

Бровари

рання з випробуванням, шо ста­

нолітніми засуджени~ІИ ло пока­ рань, не пов'язани~ІИ з позбавлен­

4%

від загальної кількості

засуджених

до

покарань,

не

пов'язаних з позбавленням волі. Приємно зазначити, шо міська влада та депутати спрямували всій погляд на формування духовності та культури неповнолітніх меш­ канців нашого міста, шо втілилось у міській програмі "З любов'ю до рідного міста". Саме виховання любові до рідного міста, поваги до

роботі

ням волі. Контактний телефон

з

.10

співпраці

новить

в

\!.

звільнених від відбування пока­

непов­

5-04-53.

Віра ПІКОЖ, начальник Броварського

М РВ КВІ Київської області УДUУПВП в м. Києві та Київській області,

підполковник внутрішньої служби

.


У КОАІ

MYJ

"Cnuaxи Ііаrапн": сnава nриходить ановv ші авторитетні митці. Вік учасни­ ків - від юного до поважного. І ось підсу\ІКИ конкурсу підби­ то, визначено лауреатів. До сто­ лиці запросили псре\южців, цен­ тральні та \Іісцеві ЗМІ. У церемонії нагородження взяли участь члени журі, представники журналу "Пізнайко", спонсори. Володарі призових місць ОТРЮ·\!1ли дипломи та грошові пре\.tії. Ім буде надано реко\Існдації та кон­ сультації на вступ до Європей­ ської спілки авторів, здійснюва­ пшvтьсн записи та випуски дис­

ків, 'нотних видань, збірок творів.

Благословенні грамоти Владики Філарета отрюшли Євген Юхни­ ця та автор пісні про Свнтого Ми­ калан Валерій Друга.1ьов. НаііприошіІШІ\І щщснто\І, JjKOTpC ІІСрСКО'ІаТИСН, НКІІІІ Та-

'

лановитий, як щс;rро \tут · но оо­ дарований український народ, а

зви'шйно, длн присутніх на цере­ монії броварсt,ких журнаJІістів було нагоралжсннн І (ГН'tшюю 1 ) премією вно\Іінації "/'. ·· . Іиіі на-

ївно-зворушливий твір"

("Дзві- і

ночки") нашої зс~шячки Анастасії Комлікової. Нещодавно в ма­ теріалі "Gioria" ("Слава") Анас­ тасїі Комлікової" ("Нове життя" від 20 лютого ц.р.) ми розповіда­ ли про її творчий вечір. ... Ось Анастасія піднімається на сцену зі своєю Музою - ссст­ РИ'Ікою Вікою (на фото). Отримавши нагороду, звору­ шена Настя сказ;ша слова вдЯ'І­ ності на адресу організаторів КОІІ­

'

курсу, а також кафедри ка\шо­ зиції Національної музичної ака­ де:чїі (там вона навчається на 4~ІУ курсі), а також нагащL~а слова К. Чvковського, шо для дітсіі тре­

Цими днями педагоги міської ЗОШ

конкурсу

ба пИсати так, як і !L~Я дорослих,

тільки ше краше. Віта ою нашу зіро'ІКУ з цісю чу­ довою перемогою. Так тримати, нових твор'ІІІХ успіхів!

3маrання з пауерпіфтинrу Нещодавно у Білій Церкві відбу-

Валентиtш КОВАJІІВСЬКА. Фото автора.

лися змагання з паусрліфтингу на першість Київської області серед юніорів і юнаків. У змаганнях взяли У'Іасть вихованці ДЮСШ СК "Металург". Слід відмітити успішві виступи наших спортсменів.

композитор­

Максим Тонковид (вагона категорія 75 кг; присідання зі штангою - 215 кг, жим - І 07, 5 кг, поштовх 205 кг). Він набрав у триборстві 527 кг, зайняв І місце і виконав нормативи І спортивного розряду. Максим Кайдан (вагова категорія 90 кг; присідання зі штангою - 235 кг, жим - 195 кг, поштовх 240 кг). Набрав у сумі 670 кг. Виконав нормативи кандидата у майстри спорту та виборов ІІ \Іісце. Павло Ковальчук (вагова кате-

ських т<L1аtпів "Сшшахи багаття".

Uc

свнто чудової \tузнки відбуло­

сн ~tинvло·І сvботи, 15 березня, у стотшІ, у центрі культури СБУ. У конкурсі, який стартував у Кисні у жовтні минулого року, взнли

участь 458 КО\ІПО1ІІТорів і пред­ ставили на суд журі понад півтори тисн'Іі власних \Іузичних творів у чотирьох номінацінх: "Повільна 'ІVТТСВа КО\ІnОЗІІЦія", "Свіжа ТаІІ­ ц'юв:t.1ЬНО-ПіССН' 1 \ІСЛОдін", "Ди­ ПІ'ІИЙ наївно-зворушливий твір", "Дитнча весела танцювальна мс­ лодін". Провошшсн цей твор'ІИЙ турнір за ініціативи та під патронатом українського поста Євгена Юх­ ниці та дитячого журналу "Піз­ найко". До складу журі, окрі\І ав, тора проекту, увійшли відомі ко\шозитори, лауреати Націо­ нальної премії ім. Т.Г. Шсв'Існка Ігор Шсрбаков та Лссн Дичка, ін-

,

Незабутні вражсннн залиши­ лись у \Існс післн зустрі'Іі з кри­ ничана\ІІІ. Нещодавно до нас у гості завіт<ши керівник літсратур­ НО-\ІИСТСІ!ЬКого об'сднаннн "Криницн" Марін Овдієнко та її колеги ІЮ перу.

В актовііі залі зібралися педаго­ ги та всі учні, які люблнть ху­ дожне слово. Зустріч почалася рядками Ліни Костенко, які чита­ ла В'tитслька української мови та літератури Л .А. Кло'ІКО. Лунала

тиха, спокійна музика ... Спочатку до мікрофона запросили учнів школи, наших місцевих nостів. Здасться, ~Іи виступили нскраво, заnам'япL'ІИСН гостю1. Uc були І. Патер, М.Самчик, С.Шульга, М.

РубаіІло, А. Воїнова, Х.Копитіна, О.Дмитренко, О.Мазур, Я.Га­ луцька. У'Існиці одинадцятого класу, які 'ІІІПШИ баладу про ко-

горія 75 кг; присідання зі штангою - 190 кг, жим - ІЗО кг, поштовх 205 кг). Набрав у сумі 525 кг, виконав нормативи кандидата у майстри спорту, зайняв 11 \Іісце. Ігор Комендант (вагона категорія 90 кг; присідання зі штангою - 257,5 кг, жим- 142 кг, поштовх220 кг). Набрав у сумі 620 кг, виконав нормативи кандидата у майстри спорту, зайняв ІІІ місце. Слід відзначити велику заслугу в успішному виступі броварських спортсменів тренера Едуарда МУрадова. Тепер у них попередур публіканські З\Іагання, які відЬудуться наприкінці березня в ІваноФранківську. Побажає:\10 нашим землякам успішних виступів. Ва.1енпtн ІВКОВ, завуч ДЮСШ "Металург".

у-~.<-М"//М

»:

YhtA6'/-AO'/~p--.-yA<'-"'-HN~

до уваrи учасників фестивато "Криwтаnеве перо"

3а повідомленням оргкомітету, у зв'язку з об'єктивними обставинами, фестиваль відбудеться 25 березня, у вівторок, о 13-00 у приміщенні дитячої школи мистецтв. ТОВ "КиівфарNІ''

3<IJIJJ[j)0l!IIW<3 Ш<ІІ [1)0@011'\/ завіау10чоrо аnтеко10, фармацевта. nровізора,

Читали і слухали поезію хання,

як сказала Марія Гри­ горівна, запо'Іаткували твор'ІУ діяльність дустом. М.Г. Овдієнко, розповівши історію літературного об'єднання на Броварщині , запросила до слова В.Ковалівську, потім Г.Іва­ нюка, М . Вильотник, В.Холо­ швій, К.Єгорушкіну, які прО'ІИ­ тали сеої незабутні вірші. Улюб­ ленець публіки Геннадій Іванюк про'ІИтав лірику, написану росій­ ською. В.Холошвій с:-.1ішила нас, читаючи

прозу,

та вразила прав­

дивим ошtсо~І сучасної молоді. Гучними оплесками зустріли учні колишню ученицю нашоі· школи Катерину Єгорушкіну з їі ніжни­

ми та не зовсі:ч зрозумілими нам посзінми. Фотографував цю зуст-

річ відомий у місті і районі майс­ тер Олексій Мілько, який мав ба­ гато своїх виставок. Він подару­ вав шкільному музею Василя Стуса одну з найкраших своїх фо­ тографій. Рядками Ліни Костсн­ ко про nоезію як нсповторність, безсмертний допІк до душі закін­ чилася офіційна частина зустрі'Іі, але ше довго тривали теплі роз­ \Юви, а ше - колективне фото­ графування на подвір'ї школи. Зустріч надовго залишиться в пам'яті. Мені і моїм друзям вона дуже сподобалась. Ми йшли до­ дому, римували і мріяли, шо ста­ немо гідною зміною нашим досвідчеюІ\І творцнм слова. Марина РУБАИЛО, V

учениця 8-в класу.

медичну сестру

Наша адреса:

для роботи в аптеці смт. Калита. Тел: 8(044)-460-60-59, 8-063-

м. Бровари, вул. Грушевського,

680-50-02, 8-063-389-49-09.

9/1,

І На постійну роботу на. nc 330 ів

І

с. Красилінка Броварського

району потрібні інженеР і електромонтер з обслуговування

приладів релейного захисту.

І ДоаіАКИ за теn.: 249-15-48. Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради оголошує конкурс на

rоnовний cneqianicт

-

Вимоги: громадянин України, освіта nовна

вища

за

сnеціальністю

-

будівельник, вільне володіння держав­ ною мовою, досвід роботи за фахом не менше 3-х років, знання ПК). Заяви

подавати

протягом

місяця

з

за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна,

15,

412, 413, телефон 5-34-69, 5-30-49.

кімнати

довідок

для

,__Ремонт будинків, квартмJ;., rіпсокартон, ппитка, електропроводка, мадярка, степі, niдJJora, фасад, noкpi•n•. Ten: 8 (0981 050-62·06, 8(0681 703·32·77, 3·42·16.

Кумю земельну ділянку, будинок у власника, дачу. Тел.:

Ігоря Валентиновича, вважати недійсним. і::і Втрачене пенсійне посвідчення серія ААА N2739825, видане Управлінням Пенсійного Фонду Украіни у Броварс~кому районі на tм'я

;::: Втрачене пенсійне посвідчення серія ААБ N2 047689, видане УПФУ у Броварському районі на ім'я Красної Валентини Максимівни, недійсним.

Броварською РДА Кё

Броварські міська і районна ради, районна

Свідоцтво поо державну реєстрацію КІ Ng 259 вЩ 10. Індекс ·35064,

12. 1997 р.

ді/11 відомчої передплати

- 61285.

Редактор:

Ганна

5·56-96.

8 (067) 128-71-72, 53-192.

Правління та колектив Това· риства з обмеженою відпові· дальністю '" Броварський домо­ будівний комбінат "Меркурій" висловлюють

кої втрати

ПРОСЯПОВА

співчуття

·

смерті його батька .

2. Друк офсетний.

4-03-76.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

newlife@meta.ua

• РедакціfІ не .завжди поділи. познцію авторів. • за тоЧнісnо внкладенu фактів віІіnовЩає ввтор. • • Лнстуваннв з ~В'Ів- - на сrоріІІКВJ< rw,етн. ~ За. 3Міст.рекла- 8/дrц)вЩал;,ніоть ~е. р8КЛВМО(оІв~ец6о;

щире

заступнику голови правління з безпеки Попелусі Олександру Володимировичу з приводу тяж­

4·21-34; промисловості і соціальних питань, відповідальноrо секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, прийом оrолошень 4-23·26.

e-mail:

"Літківське" 24.12.99 р.

на ім'я Обивателя Василя Петровича, вважати недійсним. ;; Втрачений акт на право власності на земельну ділянку _серія ЯД N2 771274, виданий Броварським ваионним ВІДдІЛОМ земельних ресурсів за N2 10732500463 14.06 07 р. на ім'я Коломійця Дмитра Володимировича, вважати недійсним

Відділи: громадсько-політичного жиrrя

колектив редакцїІ газети,

держадміністрація.

Київська обл., м. Бровари, бупьв, Незалежності,

V

районної державної адміністрацїІ. СПІВЗАСНОВНИКИ:

07400,

вважати

~Втрачений сертифікат на земельну частку (пай) КВ N2 0314491 гfеєстр. N2 389, видании

у гарному стані, не дорого.

АДРЕСА:

вважати

земельних ресурсів 14.04.2004 р . на ім '~. Гераська Василя Денисовича, Герасько Лщrt СергіІвни, вважати неді йсним.

ПРОДАМ диван підлітковий б/в

газета Броварських

Михаиловича,

~. Втрачений Державний акт на право влас­ ності на земельну ділянку серія КВ N2027540, виданий Броварським міським відділом

Тел.:S-097-627-21-63.

-

Миколи

недійсним.

Обрізування плодових

міської та районної рад,

5-51-96.

999Е/1 серія АБ N2101006, видане Броварською інспекцією ДТН 11.02.2005 р. на ім'я Солодкого

д~ев, спилювання дерев.

Тел.:

тел.:

:;; Втрачене свідоцтво пgо право власності на ЖИТЛОВИЙ будИНОК N2195 Від 23.02.1995 видане Зазимською сіль.Qадою, реєстр. N214 ім я Загури Ганни ТимофіІвни, ввюІ< недійсним. ,>і Втрачене свідоцтво про реєстраl(ію тgанспортного засобу екскаватора АТЕК

Ячника

заміщення вакантної посади:

дня опублікування оголошення в газеті

•НОВЕ ЖИПН•

завітали до броварського поета

Фото Валентини КОВАЛІВСЬКОЇ.

ше - захоплено спостерігати за підтвсрджснюш цього я \tала шастшу нагоду під час нагород­ жсннн псрс\ІОЖtІів Всеукраїн­ ського

N2 6

Федора Петрова і привітали його з 85-річчям.

Газета виходить

з

17 квітWІ 1937 р. Дні

виходу:

середа, субота.

"Броварська друкарня".

569 2700

прим.

#21 2008