Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАНТЕСl1!

-

.м.м

Стикування на орБІтІ

201-202

(4925-4926)

21 ГРУДНЯ

1979 2

Ціва

р. коп.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Виборча кампанія вступила у sажливий етап. 19 грудня поча­

принципи соціалІстично! демо­ кратН, на дІлІ забезпеченІ великІ права людини. НаступнІ вибори проходитимуть вперше пІсля прий­ няття нових конституцій союзних республІк, вІдповІдно до нових ви­ борчих законів. Учасники передвиборних зборів

лос. висування кандидатів у депу­

тати Верховних Рад союзних рес­ публІк. НазустрІч виборам до найви­

союзних

державної

автономних

1

владн

респуБЛіК

та до місцевих Рад народних де­ путатІв краУна йде, готуючись від8начити 110-у річницю з дня на­ родження Володимнра Ілліча Ле­

заявляють

про

те,

п'ятирІчки.

Кращим

Четвертий рік рік ВИПЕРЕДЖАЮЧИ,

rРАФІК

що

радянськІ

шістнадцятого

зМішторгу

універмагу.

достроково

роздрібного

Набравши високих ВИ- ту_ робничих темпІв, колек- ми тив Броварсь~ого ~ЗУТТ~-І ЗЗ

товарооборо-

сво!

зу-

Це

виконання 1978 рІк голова

зразки

дало креслень

Щоб

високо- слова,

~радуктивно'і праці показують Євгенія Ситникова, УспІшно

своІх

дань передовІ

на

-

повІдач Про

секретар

шень

виконкому

Ради

народних

установ

продавц~

ХХV

з'їзду у соцІалістичне

змагання (Г.

В.

(О. Т . взут'ІіІ

Медведєва),

яні

дотримати і CBoro цевих Рад..._Qсобливо CTd-

наші

прац ВНИЮі ранно працюють у цІ п(>-

С. РУДА, за~тупник директора ув вермагу.

талург!ї

стріЛи

перший

міськкому З

про­

секретар

Грязєв.

обговорених

сесІя

взяв з

Компартії Ук­

раїни А. Д.

р\­

прийняла

.

питань

вІдповІдні

рішення.

се::l'!

У вІдповІдь на постано-

60-Рlччя

трудівники

бисті них

п'ятирІчки.

КПРС на

заводі

ЩИРОI\О розгорнулось

со-

зу. ціалістичне змагання. Ко-

вихід лектив цеху.N2 І, У ЯКО-

CepI~Д БІтники І службовцІ даЛrt

передовики вир,)6- слово стати

-

ництва спікальник Фещенко, токарі БезуглиЙ.

В.

А.

В.

на

ударну

Г. 1\1. трудову вахту на честь Г. Ф. ленІнського ювілею, ни-

Данилея-

В. С.

пустити понад план певну

Гусєв, кІлькІсть

Кузнєцов та

багато

рошку,

залІзного

110,

організувати

екс-

400 робlт- курсіІ до киІвського ФілІ-

никІв достроково справн- алу музею

лися Із чотирирІчним зав-

В. І. ЛенІна,

всІм, як один дружно RП-

.NQ 5, ініІ . йти на суботник, присвяn Д Ael!l- . чений цій знаменнІй даті зом «40-тижневу трудову І по-комунівахту - гІдній зустрІчІ працювати

данням.

3а-

ціатор

докладають

П

мовою

сеСIІ

виступив

приємства завершили осо- лістичні зобов'язання. Ро-

ТРУ-

зробити

І

дня народження В_ І. Л':!- тій п'ятирІчцІ. взяв на ееніна» . 73 робітники пlд- бе новІ підвищенІ COЦla-

У сІх старань, щоб ДOCTP~л1н ршити

роботІ

актив­

обговоренні

постанови ЦК КПРС 'му 17 робітникІВ вже вl;х.Про 110-у річницю 3 крили рахунокодинадця-

перевиконують

заве року і

мlсь};­

Укра~ни

інших. БІльше

1979

взяли

в

рахунок

ІменІ

Радянсько'!

BepxoBHol Ради УРСР та ' Рад усІ робlТНI{ м1сцеви Х -

ково

В

участь

І" ву- ЦК на завод ПОРОШКОВОl м('-

В. І. ЛенІна І виборІв до

ВОНІ!

Депута.ти

З веJІИКИМ ПlднесеННЯ"1

В.

раз

комісl1

У відповідь - підвищені зобов'RЗ8ННR

Прагнучи ся якнайповнІше задовол.',- ловічого одягу (М. О. Не­

ремонтнн-

завд ання.

!.

голово;о

ЗвІт про роботу дoxo~iH буде надруковано.

за

рІчницІ з дня народження.

цеху

затвердила

них депутатІв О. В. Мн­ рончук та В. М. Лепехою.

депутатів

мІста

на іншу

Ванжули С.

Про виконання депутат­ ських обов'язкІв депута­ тами мІської Ради Hapo~­

міської

перевиконання

рік

У зв'яз­

MiCЬKO~ планової тов. ЄщеJU(а О. І.

(до­

затвердження

ко, печові

виробничі

рІк

1980

дову вахту на честь 11~). І

ки

сесІя

про виділення додаткових коштів на фlнансуванн.;}

зав-

ударну

роботу тов.

міської Ради народних де­

ки Григорій Смусенко та Любов Осляк. Ставши

ОрганІзацІйне.

бюджету Зd (доповідач­

на

міськ­

1980

ку з переходом

міСЬКВИКОНКОМУ

путатів

справляються

виконанням

на

Про перспективний ну участь комплексний план роботи доповідей.

володимир Зайченко, Катерина Шолойко та іншІ. •

\ 1980

розвитку

М. К. Фесик, співдопові­ дач вІд галузевих постІй ­ них комісій голона планово-бюджетної комі­ сії В. В. Ковальов);

початку п'ятирlчки силля на поліпшення ор- відділІв шерстяних тка­ продали товарів на гаиізаці~ пеР~Д}jоворічної нин (завідуюча М. д_ мільйони 775 тися'! торгівлІ. Вони стараЮ'Іh' Красицька), fOTOBEJrO чо­

дання по пошиттю НОВОГI) І ця року товарів на п!в- ніна і виборів до парла8ЗУТТЯ БІльш як на 14UO мІльйона карбованців. менту республІки та місі б у цеху

економІчного

мІста

на

(доповідач заступник голови мІськвиконкому Л. Х. ЧернеJU(О);

плану економІчного І со­ ціального розвитку мIСГ:1 за 1979 рік і звіт пр.>

перевикона-І КПРС, наш колектив даз на честь 110:0! рІчниці а першими вІдкрили рахун· ти одинадцятимІсячне зав- С,10ВО реалІзувати до кін- дня народщення В. І. )ІР.- ки 1980 року. кар ованц в.

план

Соб.

3

вогоцеху КИlВСЬКОl фа(,·. карбованціВ. графІка.

розпису

виконкому

соцІального

С.

затвердження

штатного

виконкому В. Я. Багиюк);

редсвяткові днІ

П.

Про

тапІ

рік та про стан виконаНІіІІ

пр ац і

спрямували · всІ

скликання.

обговорила

б;СДі;,ет

(ТАРС).

рики 4 Рем взуття 1> весь зробити свій гідний внлад нятн потреби наших вlд- ліп), парфюмерІї ча~ працює з випереджеd-, в успІшне виконання на- вІдувачів. Включившись Литвак), дитячого

"ям

Про і

в РАХУНОК 1980-го

ви·

І конали чотирирічний пл.ш

фІнвІдділом

чук);

питання:

n~яmuрічкu­

ударно ї Працівники

Сесія

жавИ.

предсТавни- .

міського бюджету (ДОПI)­ вlдач - завІдуючий м1сыf·

19 грудня цього року вІдбулось засідання шіст­ надцятої сесії міської Ра­ ди народних депутатів

кам робіТНИЧОГО класу, колгоспно­ го селянства, Інтелігенції виявляє народ високе довlр·я. Своїми першими кандидатами радянські люди одностайно нази­ вають видатного діяча нашої пар­ тН І держави, міжнародного ко­ мунІстичного І робіТНИЧОГО руху, вірного продовжувача справи Ле­ ніна, невтомного борця за мир І щастя людей товариша Л. І. Бреж­ нєва, інших керівників Комуніс­ тичної партії і Радянської дер­

люди всІ свої помисли І дІла зв'я­ зують з виконанням рІшень ХХУ з'їзду КПРС, листопадового (1979 р.) Пленуму ЦК партП, з успішним завершенням десятої

нІна. В цьому є особливий смисл. В. 1. Ленін засновник РадЯl!­ сьхоІ держави, в якій втілились

мщкливlсть

нових бо,"

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ПОЧАЛОСЬ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ органів

випробуваННJII

року

1979

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ. МІСЬКО! І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЩИХ

грудня

19

здІйснено стикування тових систем агрегатів та транспортного космІчного елементІв коиструкцН ко­ корабля «Союз Т. з на­ рабля в складі орбіталь­ уковою станцІєю .Са­ ного комплексу. лют-6», яка функцІонує БортовІ системи стан­ на навколоземній орБІтІ цП .Салют-6. і корабля з 29 вересня 1977 року . функціонують Програмою спІльного • Союз Т. польоту передбачаються нормально. (ТАРС). дальше опрацювання і

П'ЯТНИЦЯ,

І ІВ- І

А цех

змагання

110-ї рІчниці

Д ійний задІл для успlшно-

го · ста Р

ту в завершальний д . Ударною працею на БроваРСЬКОl>rу деревообробному КОl>rбінаті ві значаєтьс.ч рІк десятої п'ятирІчки. бригада nакувальників "О.l!уніста Олександра Олександровича Амана. Сам бригадир С. ГЛАДИШЕВСЬRА. показує зразки комуністичного ставлення до своїх обов'язків.

начальник цеху ом 4.

родження

ще

12

В

.

від дня

І

.

на-

Леніна~

стичному.

В.

про виконання плану '·10-

На знімку: О. О. АМАН готує до відправки холодильні камери.

АТРОЩЕНКО,

інженер по органІзаціі І і соц ал етнчного змагання заводу порошкової

грудня рапортуваJ3

тирьох рокІв.

металургі'.

~~eseseses~-.1!!!!!!Ies_~_~~_~~~-~_'!'"~~oeJ1I!!'~~~~-

СОЦІЛ.JIІСТИЧНІ

Народногосподарський

аОБов'яалння

ТВАРИННИКІВ ОРДЕНА ЖОВТНЕВОІ РЕВОЛЮЦІІ РАДГОСПУ .ПЛОСКІВСЬКИП. НА ПЕРІОД ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

Перетворюючи в життя рІшеННІ!

ХХУ

з'їзду

партії.

липневого

1979-1980

пІдвищені соцІалІстичні зобов'язання.

рр.

сяцlв його буде вироблено по центнерІв, або на

(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, КОлектив нашого радгоспу наполег-

На основі широкого впровадже l !ня досягнень науки І передового

досвІду, поліпшення племlнної ра-

бов'язання, десять

робництва

боти І рацІонального використання

перІод з

165

1875

центнеріВ

більше, ніж за цей час торІк. Переглянувши раніше взяті

з)-

виконає до ІІа-У рІчницІ з дня на­ родження В. І. Леніна. До 1 липня 1980 року понад п'ятирІчний план буде заготовлено 500 тонн молока. Забезпечимо

раЦіональне

ристання

кормів,

шинного доїння дали слово за пє-

центнер

молока

1 жовтня 1979 року :ю 1 липня 1980 року вІд кожної !{.)рови по 4000 к~лограмlв молока, або на 200 кІлограмів БІльше. нІж

тисячІ кІлограмІв молока вІд КОЖ-

ної корови, а майстри Є. М. Крнвець, Н. М. Бондар, Л. М. Касян

продуктивність

цтвІ підвищимо

няли ми постанову ЦК КПРС, Р!і' ди МіністрІв СРСР. ВЦРПС, ЦК

за цей час торік. Виробити йоrо не менше 4880 тонн І продати дер·

по

галузі доведемо до

союзного соціалістичного змага~ня працІвникІв тваринництва за

вІдно на 11 І 6,8 процента, ніж за відповідний перІод минулого року.

ливо бореться

подарських

і

за зБІльшення ви-

заготівлі

сільськогос-

продуктів. ·

Господар-

ство успішно справилося з 'планами чотирьох рокІв п'ятирічки 110

продажу їх державІ. 3 великим піднесенням

ВЛКСМ ~ Про

розгортання

сприй

Все·

зБІльшення виробництва і заготІвлІ

продуктів тваринництва в зимов.иЙ період 1979 1980 рр.». Включив· шись в це змагання, ми беремо

кормІв зобов'язуємося одержати в

жавІ 4650 тонн. що більше відпо-

Все молоко

реалІзуємо

першиr"

сортом І охолодженим. В рОЗрlхунку на 100 гектарІв сlльськогосподарських угідь 38 дев'ять мІ-

майстрІв

ма-

ріод зимІвлі одержати БІльше 4,5

зобов'язались надоїти

план де­

сято! п'ятирічки по виробництву 1 продажу державІ молока радгосп

більш

!іН

5000 кілограмів. Поліпшимо роБОту по вIДТВОРС!-І-

1.08

затрати

на

становитимуть

центнера кормових

Загальний

вико­ Іх

праці

на

рІвень

у

2

одиниць, тваринни­

проценти.

рентабеЛЬНОСТі

60

процентІв.

ню стада, забезпечимо повну :обе-

Запевняємо Центральний КомІ­ тет КПРС І Радянський уряд, що

ведемо кІлькІсть

трудовий Rолектив нашого pa;:tгоспу зробить все необхІдне для виконання цих зобов'язань, внесе

реженість І дальше зБІльшення по голів'я, до 1 липня 1980 POKV rtf)-

корів

до 1220,

ЩО В розрахунку на 100 геКТ;lрів сІльськогосподарських угідь становитиме 48 голІв.

гІдний вклад довольчих

у зБІльшення

про­

ресурсів краУни.

~Q~'"~~~Q~~~~~Q--_.~-=~' --~---Q~~

~


* 21

2 стор.

rрудня 1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

Про затвердження складу Окружних виборчих комісll по виборах до БроваРСЬКО'іраионно'і Ради народltИХ депутатів (Продовження. Поч. у .NV 200).

ГЕГА Петро

Павлович

хайлович вІд номуністичноt НАУМЕННа Олександр оргаНізації радгоспу .ГогОЛів­ Олександрович вІд робlТНІ'­ ський». ків та служБОВЦіВ радгоспу Заступник голови Окружної «ГоголІвський» . Голова ОкружноІ виборч!)! ЗАХАРЧЕНІЮ Іван АндІ..!ПОПКОВА СТАСЮК Микола Олекс!­ HOMiclї ХУТЬКО Васил" йович від робіТНИКіВ тз виборчої КОМIСН від колек­ йович Пилипович від комунlстич- службовців радгоспу «Гоголl~­ Галина ДенисІвна вІд роБІтникІв 'rз тиву медичних працІвників Го­ службовцІв радгоспу <Гоголів­ ної організації радгоспу «Ве- СЬКИЙ». голівської дІльничної лікарні. ський». ликодимерськиJ1". ОСЬМАН Іван Петрович Cet<perap О!{ружної виБОРЧt}і ГУТЬ Лідія Дмитрівна вІ;! Заступник голови Окружно! вІд робітників та службовцІв виборчої коМlсН _ І\УЗЬМИR радгоспу «ГоголІвський». комІсії ШЕВЕЛЬ Дмитро робіТНИКіВ та службовцІВ panвід комуністич­ госпу «Гоголівський». Ніна Павлівна вІд РОБIТНИТ~ЛАШ ВІнтор l\~ихаЙЛОВ!fЧ Макарович }(Ів та службовцІв радгОСПу «Ве- ВІД роБІтникІв, 1Нженерн)­ ноІ оргаНІзаЦіІ радгоспу .Гог('­ НАНОНЕЧНА НадІя Мико­ ли}(одимерсьииЙ». техн~чних пра~lвник.~в та слу'F- лівський». лаївна вІд робітникІв rз службовцІв Гоголівського кущ! Сеиретар ОиружJoIОУ виборчо1_ б~вЦlВ... ГоголlВ~ЬНOl стрlчкоЧлени Окружноі Броварського райпобуткомбіна­ }(оміСlї КРУН Григорій ІВ:і- тиаЦЬКОІ фабрик,:!, . виборчої комісії:

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКНИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ М 17

нович -

вІд робіТНИКіВ та службовцш радгоспу «Гоголівський».

вІд }(QмуніС1ИЧНОї ор-

ганізації

радгоспу

ПАТЬС?ЛА

«Велииоди- вич -

мерський». Члени Окружноі

KOTKaцbKOl

СЕЛЮН lV'.-plя Самійлівна-та

радгоспу «Великодимерський». вич

Іван

радгоспу

«Велииодимер-

ський».

-

Голова

радгоспу

«Вenикодимер

СЬКИЙ». ТОВСТЕНКО

нІвна

на

бовців радгоспу «Великодимер-

СЬКИЙ».

ЮШНОВЕЦЬ Гаm.­

-

від РОбіТllииlв

бовці в

радгоспу

та служ·

• Великодиме}J-

ський».

БЕЗСМЕРТНА Ніна ЯкІвн'і ~ від органІзаціІ професІЙної спlлии

вІд

-

організацІї

виборчої комісії

-

працІвникІв

державн"ї

комуні­

радгоспу

«Гоголівський». Заступник голови

ОКРУЖН(lУ ЖМІНЬНА

«ГоголІвський».

від робітрадгоспу

Секретар ОКРУЖНОї виборч"!

комІсії -

ШЕВЕЛЬ Галина Григорln­ від робітникІв та служ· бовців Гоголівського куща paJпобуткомбінату. МАРЧЕННО Григорій ОМР­ ляно вич від робітнинів та службовЦів радгоспу «Гоголіь­ ський». НАЩЕННО Марія Олексliь­ на вІд організації професІй­ ної спІлки працІвників держан­ ної торгів.'Іі І споживчої кооп~­

КОМАР

ЄфРОСИНlЛ

рації

Гоголівського радгоспрuu­

коопу.

СМІРНОВ Михайло Івано­ вич вІд робітникіВ, інженер­ но-технічних працівників 7а службовцІв ГоголІвської стріч­ коткацької фабрики. СТАСЮН Ольга СергПвна-­

від комуНіСТИ'I­

-

торгівлі і споживчоІ кооперації вич від роБІтників та слу;n­ Великодимерського раДГОСПРuQ- бовців радгоспу «Гоголівський». lЮОПУ. ОТРОХ Вячеслав МихаЙл.)ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИН вич від робітників та служВИБОРЧИЯ ОКРУГ .NV 18 бовців радгоспу «ГоголІвський ... Голова Оиружної виборчn! РИБНА Наталія Свиридівна

вІд

робітникІв,

Члени Окружиоі виборчоl комІсІ!:

ВАСЮР А

Людмила

Григо-

рівна від учителІв І техніч­ них працівникІв Великодимер· ської восьмирІчної школи. БАГНЮК ВІталій Миронович від робітників та слуи\­

бовцlв

радгоспу

«Великодимер­

СЬКИЙ!>.

САйНО Катерина

МихайлlR'

на від роБІтників та служ­ бовців радгоспу сВеликодимеі)­ СЬКИЙ».

ЛЕБЕДИНЕЦЬ

Ольrа

ДаН/і­

лівна від робітникІВ та службовцІв радгоспу «Велико­ димерський».

ГАРБУЗ

ТОБИЧ

Микола

-

від

Парфен­

робітникІв

службовців радгоспу

н

ту.

МИШНОРІЗ Василь вич від робітників та служ· бовців радгоспу «ГогоЛівськиЙ~.

ГОГОЛІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .NV Голова

комісії

-

Окружної

25

виборч(!f

ІВАНИЦЬКИй

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

.NV 23 ви б орчnJ

ГОГОЛІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .NV 21 Голова !{омlсії Іванович

Оиружної виборqnІ ЛИСЕННО Микою~ від комуніСТИЧIІО! органІзації Гоголівської стр, '1коткацької фабрики. Заступник

голови

виборчої комІсії

-

ОКРУЖІІОЇ

ДАВИДЕІ-::­

НО Галина Іванівна вІд ор­ ганІзації професійноІ спlл ... и працівникІв освІти, вищої шf(v­ ЛИ І наукових установ ГоголІв· ської середньої школи.

ського радгоспробкоопу.

ткацької фабрики.

сВеЛИИ 1 )­

КОМАРОrs.сьний Петро Маркович ~д комунІстично! органІзації радrоспу «Жердів­ СЬКИЙ».

М<І­

пу

«Жердівський».

ЯСЬ

Галина

ТИМОфlІв~

-

від робі тників і служБОВЦіВ радгоспу «ЖердіВський». ПОЛЯХ Параска ІванІзна -r'

від

комуністичної

оргаНlзаЦ\t

ІШ.

Заступник

голови

виборчої комісії НА Варвара

Окружн,)t

ТОЛПЕН!­

-

Панасівна

-

від

ський».

ЗАВОРИЦЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ .N9

28

організації професійНОї спlлнИ Голова Окружної виборчо! працівників державної торгів.'І\ комісії МІЩЕННО Іван І споживчої кооперації ГогоЛіВ- Гаврилович від комуністич­ ського радгоспробкоопу. ної організації радгоспу «Заво­ Секретар Окружної

виборчr.І рицьииЙ».

Заступник голови Окружно! виборчої комісії УМАРОВА Раїса Іванівна від роБІтникІв та службовців радгоспу' «3аворицькиЙ».

Секретар Окружної внборЧо! комІсії СНРИПНИН Віктор

середнь()ї школи.

КОРОТУН

Іван

НИКЩЮВІІЧ

радгоспу

.3аоо-

рицькиЙ».

Члени Окружно!

-від комунІстичної органlзації радгоспу «ГоголlвсьииЙ».

_

вІд роБІТНИКіВ та

виборчої комісії:

ЛЕНЬ Валентина Петрівнз КОЗЛОВА Тамара Миколаїв­ від робітників та службов- на - вІд робітникІв та служ·

ців радгоспу «Гоголівський.. СИВОКІНЬ Віктор Федорович від робітників та слуя:-

бовці в радгоспу «ГоголіВСЬКИЙ •. ГОЛУБЕНU'О Микола Тимоло -фlйович від робітникІЗ та службовцІв радгоспу «ГогоЛіВСЬКИЙ».

бовцlв кий".

радгоспу

ТРИГУБ б

сЗавориць-

Катерина

Іванівна б

- вІд ро ітникІв таслуж овців радгоспу «3аворицькиЙ •.

КОЖУР А НІна Олексіївна_

вІд роБІтникІв та службовЦіS радгоспу «ЗаворицькиЙ».

. ЛИТРОХIН Анатолій lВ8110ФЕЬІЮК СвІтлана Михайлі&! Секретар Окружної виборчс,t ВИЧ _ від робітників та слу;н- на - від робітників та служ­ КОМlсlI - МИШКОРІЗ Юр\~ бовцlв радгоспу «Гоголівський •. ~~~~i.B радгоспу «ЗаворицьЮрlЄВИЧ - вІд комуністично) ЖЕРД1ВСЬКИИ ГЕРАСИМЕНКО Галина Миорг;>иlзацlІ радгоспу «ГоголІв· ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N9 26 колаІвна _ вІд роБІтникІв та ський». Голова Окружно"! виборчо"! службовцІв радгоспу «3aBQoo Члеии Окружноі КОМіСії-ЦУКОР ВІталій Мит- рицькиЙ •. виборчо! комісlI: рофанович вІд комунlстичГ АЛАй Олександра ІванІв. МОСНОВЧЕННО ОлексаНДР1 ної органІзації радгоспу «Жер- на - вІд роБІтникІв та служАндрНвна від колективу ме- дІвський». бовцlв радгоспу «3авориць, дичннх lIрацlвників Гоголlвс!'-, Засту.?ник г~лови Окружно'! кий». кої дільничноІ лІкарнІ. виБОРЧОl комісіІ - БАЛА ВаЗАВОРИЦЬКИИ СЛДЛІНСЬНА Марія ~лек- лентина Степанівна вІд орВИБОРЧИП ОКРУГ .N9 29 сандрівна - вІд роБІтникІв, Ін- ганlзацlІ ЛеніНСЬКО'! KOMy~iC­ женерно-технlчних

та

службовцІв

працівникІн тичної Спілки МолодІ УкраіНИ

ГогоЛІвської раргоспу «Жердівський».

ІШЙ..

ДЕРНАЧ Василь ЛеОНІtйович вІд робітників та службовцІв

ський».

Члени Окружної виборчої комісІї:

~ени ОкружиоІ ви~рчої комісll:

від ко­

стрlчкоткацької фабрики. Секретар ОкружноІ виборчо! Т АЛАШ Василь ТерентІйо комІсії - ВОЛОХА Гали~а. вич від роБІтникІв та служ- Андрі.ївна. - від комунісtичноІ радгоспу сГоголlвсь- оргаюзацlї радгоспу «Жердіввиборче f бовцlв

Секретар Окружної комісІї ЛИТОШ Надія IBCJнІвна від комуністичної ОРГСі­ нізації Гоголівської стріЧhО

комуністич­

діВСЬМ{ЙI>.

від учителів і технІч· Петрович гівлі І споживчої нооперації го­ IІlівна них працівників Гоголівської службовців голlвського радгоспроБІШОПУ . ГОГОЛІВСЬКИй

від

-

органІзації радгоспу «Жер-.

радгоспу «ЖердІвський". ВОЄВОДЧЕННО Василь Ан­ муністичної організації Гог.)­ тонович вІд комуністИЧНО! лівської стрічкоткацької фабри· організаціІ радгоспу «ЖердІВ­

-

хайло Олександрович

інженерно-тех­

Голова Окружної КРИВОНОС Мико· Еомісії НОВАЛЬОВ ВlКТllР від робіТНllиіВ та служБОВ­ комісії ла Іванович - від комуністич Олександрович вІд КОМУ"" цlв радгоспу «гоголівсый>>.. . і і" Гого стичної органІзаціІ радrоспу ХОМЕННО Микола ДМИТР(, ної орган зац 1 радгоспу« лівський». ~ВеликодимерськиЙ». вич від робітників та служЇ З асту.?ник гол?ви О кружн;; Заступник голови 0"ружно1 бовців радгоспу «Гоголlвсьиий~ KOMicll ДEP~ виборчої комісії - КРУН Гали30ЗУ ЛЯ Володимир ПРОI>О­ виБОР!ЮІ ВЕЦЬ ЮлІя Панасівна.. ВІД на Євтухівна ~ вІд роБІТНИКІВ пович від робітників Т3 й І та службовцІв радгОСпу «"Вели СЛУllібовцlв радгоспу '«ГоголIВ- оргаНІзацІІ професі HOI сп Л,НН працІвникІв державно~. торгівлі }(одимерськиЙ». ський». Секретар Окружно! виборчnl ХАРЧ ЕННа Ольга ВасилІВНІ! 1 споживчоІ коопераціl ГоголІв· Еомісії СЕЛЮН Іван Арте- від робітників, інженерно-, МОВИЧ від комунІсТичної 01'- технічних працівників та слу.t­ ганізації радгоспу сВеликода- бовці в Гоголівської стріч:t\Оl\lерськиЙ». тнацької фабрики.

в~ильович

ної

ПОСТОЛ ГалиІЩ Миколаїв­ на вІд роБІтникІВ 1 службов­ цlв радгоспу «Жерді~ЬКИЙ». БОБНО Алла ІваНівн..а вІд РОБІТНИКіВ і служБОВЦіВ радгос­ Захаро­

ксмісії ШЕВЕЛЬ Галин.} від комуністичної ної організаЦії радгоспу «Гого­ нічних працівників та службоl3 Панасlвна радгоспу «ГОГО.'ІІВців Гоголівсьиої стрі чкоткаЦh­ організаціІ лівський». СЬНИЙ.. кої фабрики. Члени Окружно! Члени Окружиоі БРЕУС НадІя ФедорІвна виборчоl комісії: виборчоІ комісll: вІд організації профеСіЙНОї сп:л­ ТИМОШЕНКО МаріЯ КузьКАЛЮК Микола , Євдоииl\tО- lШ працlвнииів державної тор­

ЗАБЕРЕЖНА СофІя СергіїВ- Прокопівна

на -

виборчо1

Тетяна Семенівна Тихо- ників та службовцІв

Галина від робlТRикlв Та служ-

-

Окружної

Григорівна

стичної

РУБАННА МИКOJ:Iа ІваНОВііЧ від роБІтникІв 'l'a службов-

цlв

ВИБОРЧИй ОКРУГ .NV 20

ІваН:1-

вІд робітникІв та слу:-t,- комІсІї

-

бовцlв

фабрики.

ГОГОЛІВСЬКИй

службовціВ

ЛИТВИНЕНІ-Ю

Прокопс,

но-технІчних пр~цlвн~кlв 'іІ слуЖбовцl.~ ГОГОЛІвської стрlч-

виборчоl комісії:

від робітників

~lI{тOP

ВІД роБIТНИЮВ, ІнженеJ.J- на -

Секретар ОкружноІ виборчо! ~місії-ГЕРАСИМЕННО Іван

радгоспу

«Гоголі!!-

СЬКИЙ!>.

Голова Окружно! виборчо! комісії ЛЮБЕННО IBaR Михайлович вІд роБІТНИКіВ та службовцІв радгоспу «3аво·

рицькиЙ». Заступник голови Окружно! виборчої коМісlІ НАГОРНА

Олександра Миколаївна Члени Окружи~І роБІтникІв та службовцІв виборчоl комісії: МАНДРИКА Олександр. Іва- госпу «ЗаворицькиЙ».

нович

-:-

від комуністичної ор-

Секретар

ОкружноІ

ВІ,ц

рад­

виборчо!

ДОБРУХА Петро Федорович ганізації радгоспу «Жердlвсь- комlсіІ ТРОЦЕНКО Микола . Петрович вІд робітнннlв та ХАРЧЕННО Тамара Петріu­ _ вІд роБІтникІв та служБОВЦі~ кий». ШУСТЬ Раїса МаркІвна -. службовцІв експлуатаційно! - від роБІтникІв та служБОI\­ на - від робітників, Інженерно­ радгоспу «Гоголівський». БАХУРИНСЬНА Лідія Ми- від комуністичноІ органІзацІї дільницІ «Трубіжбуд~. ців радгоспу свеликодимер­ Технічних працівників та служ­ димерський». ВАСЮН Володимир ІваНОВИ'j

СЬКИЙ».

ГОГОЛІВСЬКИИ ВИБОРЧИЯ ОКРУГ ом Голова

Еомісії

-

расимович організації

окружиоІ

УЖВЛ

-

19

виборчоl

бовців Гоголівської стрічно­ ткацької фабрики. ТАРАН ВІктор Романович

-

вІд роБІтникіВ

та службов­

Микола Ге­ ців радгоспу «Гоголівський».

ПРИМАН Натерина від комунlсти':ноl від роБІтників, радгоСПу еГогоЛІВ­ нівна -

СЬКИЙ!>.

Заступник голови виборчої комІсії -

лина Євдокимівна

-

ників та службовців «Гоголівський».

Окружно} ЛЕНЬ ГIі­

вІд робіr­ радгоспу

Секретар ОкружноУ виборчо! Еомісії БУТКО Галина Ві.І­ силівна вІд комунІстичної" організації радгоспу «ГоголІв­ СЬКИЙ».

Члени Окружио! виборчоі комісlі: СТАСЬНО Галииа ІванІВНIІ від роБІтникІ!!, Інженерно­ технічних працlВЮікІв та служ­ бовців гоголlзсыtІI стр1чко-

-

1І-ШЦЬКОЇ фабрики.

Никоінжr·­ нерно-техні чних працівників т J службовців Гоголівської стріч­ коткацької фабрики. ПРОНОПЕННО Павло Гри­ горович вІд робітників, 11'1женерно-техні чних праЦІВНИКіВ та службовцІв Гоголівської стрічкоткацької фабрики. СУШНО Володимир Іванович - від робітників та служБОВЦIІ! радгоспу «Гоголівський». НИРІй НІна МихайлІвна -вІд ро:Jітників та службовцlu радгоспу «Г()голінсьниЙ».

ГОГОЛІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ N2 Голова :комісії -

Окружної 'ТРУШИН

22

колаївна -

службовцІв ський..

від

робітників гз радгоспу «Жердівський».

радгоспу «Гoгo~iH-

ГОГОЛІВСЬКИй

-

НОВАЛЬ Клавдія феДОБРІвна

раifр}Гl М~;r~~С~~~=~ВИЧ _ PO~~~BIP;:a c;~a':~~~~I;- p:h~

ВИБОРЧИй OKP~'Т N2 24 . від

Голова комісії рович

-

робітників

і

службоВЦІВ госпу «3аворицькнЙ •.

Окружно І виборчої радгоспу «Жердівський!>. ЛОСЬ Катерина ГУТЬ АндрІй Гри гоТРИШАПНА Фе-дір Платоно- від робітникІв та

вІд комуніСТИЧНОI ор- вич

ганізацІ'! радгоспу кий..

~бе:Ирчо?К:l:~~~

від роБІтникІв І служ овцlв

-

від роБІТНИКіВ І. служ- радгоспу «ЗаворицькиЙ •.

«Гоголlвсь- бовцlв радгоспу «Жердівський».

на ВасилІвна вІд робlтникіR кий". та службовцІв радгоспу «Гого-

лІвський..

Секретар Окружної виборчr,ї комісії ДЕРКАЧ Григорій Степанович вІд робітникІв та службовцІв радгоспу «ГоголlвсьииЙ..

Члени Окружноі виБОР'JO'l комісі!: nИВКО ОЛьга Данил1вна

КОШЕЛЕНКО Любов СеМе4

I\IАТВІйЧУН Олександр Іва- нІвна

Засту~ник голови Окружно} нович виборчої комісі'! - ГУТЬ ГаЛll- бовців

СавІвна _ службовцl~

-

від працівникІв TopгlВol

вІд робітників і служ- .'11 Семнполківського радгоспу «Жердlвсь- робкоопу.

радroсп~

ЖЕРДІВСЬКИй

КИРИЛЕНКО Галина Васи~ лівна вІд роБІТНИКІВ та

Голова Окружної виборчої комІсії _ ЛУКОМЕЦЬ Ана ТОлій АндрІйович _ від комуністичної органІзації радгоспу «Жердівський".

дІльницІ ",Трубіжбуд». ТИР А Ольга ІванІвна ВI18 медичних і тех!:ічних пра~!вни~ кІв 3аВОРИЦЬКОl дlЛЬНИЧНОl лl1 карні.

ВИБОРЧИй ОКРУГ N2 27

службовцІв

експлуатаційно.

Заступнии - голови ОкружноУ РОМАНЮН ВалерІй МнхаЙ.. виборчої комісії _ ШМАТНО лович - вІд робітникІв І СЛУЖІІ РаУса НичипорІвна - від ро- бовці в радгоспу ~3аворицЬ!t

виборч'lї від робітникІв та службовцІв БІтникІв і службовців Іван Ми- ра,l;lГОСПУ ~Гоголівський»! ,5<Жердівський»!

радгоспу кий •.

(Про~овжевнв: на

;3

стор.).!


'НОВЕ

Про з атверджеН·НJI

21

ЖИТТЯ

грудня

1919 року

*

І (ІТа,.

CKJlaay Окружних вибо рчих комісlИ

по виборах до Броварськоl районноl Ради народних депутаТіВ (ПРОРВ8еввя. По ... на

2 стор.).

від роБІтникІв та службовцl1l радгоспу «НрасилівськиЙ». КАЛИНІВСЬКИй РИЖИй Микола ВаСИЛЬОВlf'l 30 ВИБОРЧИП ОКРУГ .Nv 35 - вІд органІзацІї Ленінської Голова Окружної виборчо! Номуністичної Голова Окружної виборчої СпІлки' МололJ комІсl1 ВЛАСЕННО Володи­ України Зазимського вІддІль:а комІсії ОНАШНО Павло мир Васильович від вчите­ радгоспу Ім. Юрова. АндрІйовнч вІд роБІтникІв пІв І технічних працІвників За­ радгоспу «Нра­ ДУНЯ ЗЬя ФедорІвна в!д та службовців ворицькоІ середньої школи. організації Ленінської НОМУНІ­ силІвськиЙ •. Заступник голови Окружної стичної Спілки Заступник голови ОкружноІ МолодІ УкраУ­ lІиборчоІ комІсії СПІЛЬНИН ни Зазимського номІсlї­ ГАйДАй вІдділка рад. виборчої Олена ОлександрІвна вІд ро­ госпу Ім. Юрова. вІд робітГалина Сазонівна -

БІтникІв І службовцІв

радгос·

.ЗаворицькиЙ •.

пу

Секретар Окружно'! виборчnї иомlсlI· ЛЮБЕННО Анато· JIlй Олексійович від комуні­ етично'!

органІзацІІ

органІзації

радгоспу

сЗаворицькиЙ •. Члени Окружноl виборчоl комІсІ!: ШУЛЬГА ВlталІй Гнатови,! - вІд роБІтникІв І службовЦіВ радгоспу .ЗаворицькиЙ •. МИНАЛ Олена ФелІксІївпа - від роБІтникІв І службовціВ радгоспу «ЗаворицькиЙ •. ВІРОЗ'УБ Володимир МИК(І· JI~ЙОВИЧ вІд роБІтникІв та службовцІв радгоспу «Завориць кий •. ПАВЛИШИНА Тетяна Семе­ нІвна вІд роБІтникІв Т1 с~жбовцІврадгоспу • Завориць­ КИЙ •• ДЕНИСЕННО Петро Микn­ JIайович вІд роБІтникІв та службовцІв радгоспу «Заво­ рицькиЙ •. ЖИГАЛА Надія Іванівна -

ЯНОВЕННО сильович

лІкарнІ.

-

Володимир

Молоді

УкраІни

СпІлки

Зазимського

вІддІлка .радгоспу Ім. Юрова.

комІсІї Олексій

ГЕР АСИМЕННО

-

Юхимович

~унІстичної

-

органІзацІї

вІд

ко·

радгос·

пу .ЗаворицькиЙ •.

Члени Окружноl внборчо! комlсlІ: НОВОСЬОЛОВ Микола Нор· нІйович вІд органІзацІї Ле· нІнської Номунlстичної СпІлки МолодІ України радгоспу .3.1ворицькиЙ •. ВОЛОЩУН Ніна ОлексlYВНіІ -- вІд роБІтникІв та службов­ цІв

радгоспу

«ЗаворицькиЙ •.

МУЗИЧНА Іван Григорович -- вІд роБІтникІв та службов­ цІв радгоспу сЗаворицькиЙ •.

ШУЛЬГ А Олексій Григоро­ вич вІд роБІтникІв та служ· бовцlв радгоспу «ЗаворицькиЙ •. ФЕДОРОВСЬНА Ольга Іва· нІвна вІд працІвникІв BHK01" к.ому Заворицької сільської Ра· ди народних депутатІв.

HPАМАРЕННО Микола Іна­ нович. вІд роБІтникІв та С.1ТУжбовцІв експлуатацІйно'! дільннцІ .ТруБІжБуд •. ЗАЗИМ'ЯНСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ :NЬ

32

Голова Окружної виборчо! комІсІї МЕЛЬНИК МИКОЛil Якович вІд комунІстичної органІзації Зазимського вІддІл­ ка радгоспу Ім. Юрова. Заступник голови Окружно! внборчої КОМlСlY ПРИХОДЬ· НО АнастасІя ІванІвна вІд роБІтникІв та службовцІв З,1зимського вІддІлка радгоспу ім.

Нірова. Секретар Окружної виборчо! комІсІї Г АЛИЦЬНА Олек­ сандра ІванІвна від кому­ нІстичної органІзації Зазимсь· кого вІддІлка радгоспу ІМ. Ш­ рова.

Члени ОкружноІ внборчої комІс1і: ГАЛИЦЬНА МарІя Микола­ ївна вІд робітникІв та служ­ бовцІв Зазимського вlддlЛнз рqДГОСПУ Ім. Юрова.

ПРИХОДЬНО сандрович

-

вІДДі.'Т.

тинаОлексІївна "'""" вІд комун:. сти чної

го

організацІУЗазимсько,

вІДдІлка радгоспу Ім. Шро·

ва.

Члени ОкружиоJ виборчоl КОМІсІ!:

БАРБОН

НадІк

МиколаУВН:l

рович

-

ганІзацІї

Григr).

вІд комунІстнчної ор­

Зазнмського

вІдд1лкcl

радгоспу Ім. Нірова.

-

ТРЕТЯК Павло Петрович

виборчо!

Василь

Олек­

вІд комунІстичної

вич

-

від комуністичної

орга­

нІзації радгоспу-комбінату «На­ JlИТЯНСЬКИЙ» ім. 50-річчя СРСР. ТЕСЕЛЬНО Тамара Васи­ лІвна

-

від

комуністичної

ор­

ганізацІІ радгоспу-комбінату «Налитянський» Ім. 50-річчя СРСР. ЗІНЕННО Ганна ДмитрІвна - вІд органІзації Ленінської НомунІстичної СпІлки Молоді України радгоспу-комбінату «Налитянсьний» ім. 50-річчя СРСР.

- вІд робітниКІв та службов­ цlв радгоспу - комБІнату «Нали­ тянський~ Ім. 50-рІччя СРСР•. СТРИЖЕНЮН Ольга Маи~­ рІвна вІд оргаНізацlY ЛенІн­ ської НомунlстичНОї Спlлни МолодІ України радгоспу

бінату

.

«НаЛИТЯНСЬRИЙ. ім.

ном­

50-

річчя СРСР. АНДРІЯШ

Євген ПаВЛОВIА вІд комунІстичної організацІІ радгоспу - комБІнату «Наліі~

тянський. Ім. 50-рІччя СРСР. КАЛИТЯНСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

40

Голова ОкружноІ виборчо! комісії ГЕйНО Леонід Іва­ нович від комуністичНОї ор­

ганІзації

Налитянського

комбі.

вІд роБІтникІв та службов­ організацІї радгоспу-комБІнату органІзації Калитянського КОМ­ виборчоУ КОМlсlI СЕЛЮ{ ім. 50-рІччя бікормового заводу. Ганна Ностянтинівна вІд ро· цІв радгоспу «НрасилівськиЙ •. «Налитянський» БРОДЮН Натерина Володи­ СРСР. БІтникІв та службовцІв Зазим, Члени ОкружноІ мирІвна вІд робітникІв та Заступник голови Окружно! ського вІддІлка радгоспу ім. виборчоІ комІсії: службовцІв радгоспу «Нраси­ Шрова. виборчої комісії - НОЛІСНІ· НРИНДА Ч Людмила МефО­ лІвськиЙ •. ЧЕНКО Раїса ЛеонІдІвна -В1Д дІївна Секретар ОКРУЖf{ОЇ ВИборчо! вІд організацІї ЛеніН· БОНДАРЕННО Тамара Ми­ роБІтникІв І службовців радгос­ комІсІї ОГАРНОВА Вален· ської Номунlстичної СпlЛЮf

j:!QБІтників І служБОВЦіВ радroс' госпу Ім. Юрова. «ЗаворицькиЙ •. Секретар Окружно!

ДОМlЧ вІд комунІстичноІ ор­ ганізацІІ радгоспу-комбінату сНалитянський» Ім. 50-річчя СРСР. ЮСЕЛЬОВ Віктор Сергійо­

ДОВГОПОЛОВА Ольга Іва­ кормового заводу. нІвна вІд робітникІв та Заступник голови Окружно1 службовцІв радгоспу-комБІнату виборчої комlсlI - ВОЛЧНО· «НаЛИТЯНСЬКИЙ:l> Ім. 50-рІччя ВА Тетяна МИRолаївна - від СРСР. роБІтниКіВ та службовців Нали­ КАЛИТЯНСЬНИП тянського комБІкормового заво~ рович вІд робітникІв та ВИБОРЧИй ОКРУГ .Nv 38 горqвич вІд комунІстично! ду. службовцІв радгоспу «Нраси­ Голова Окружної виборчо! органІзацІІ Зазимського віддl,,­ Сенретар Окружної виборч:)! лІвський •. ка радгоспу Ім. Юрова. к()Місії ОГОЛЬ Станіслав коміСП СУ ДОМА Євгенія ІВАШНО Надія МихайлІвна Петрович від комунІстичної ВасилІвна Заступник голови Окружно' вІд номунІСТИЧНО'! Зазимського

ЩИГОЛЬ ольга .0.пекСlУВRа .вtд. КОм'Уніс.nr';IJI(').І~ргаRl-З;t:. qliI цІї ЗазиМського· вїДДілка рад·

-

дорович вІд комунІстичної органІзацІІ радгоспу «НрасилІв­

Члени ОнружноІ виборчої номlсlї: ка радгоспу Ім. Юрова. ПАВЛЕНКО Петро Якович ЗАЗИМ'ЯНСЬКИП - вІд робітникІв та службов' ВИБОРЧИП ОКРУГМЗЗ Голова ОкружноІ виборчої цІв радгоспу «НрасилівськиЙ». МОСНАЛЕННО Микола Пет­ комісії СЕЛИН Степан Гри· органІзацІІ

вІд робітникІв та СЛУЖБОd' цІв Зазимського вІддІлка рад.

ІллІч вІд роБІтникІв І служ· бовцІв радгоспу сЗавориць, kиЙ •. Заступник голови Окружнn! виборчоІ -КОМlсі! --НРИВО·

радгоспу

сНрасилІвсьниЙ •. Секретар Окружної виборчої комІсії НОВРИГА Гнат Фе­

. СТРЕЛЬЧЕННО Олександр Іванович вІд комунІстичноІ ський •.

ВИБОРЧИП ОКРУГ .м- 31 Голова ОкружноІ виборчоТ госпу ім. Юрова. ЗАХАВАЄВ Микола комІсІї МУХІН Володимир

riy

Ва­ никІв та службовців

-

ЗАВОРИЦЬКИП

t'VЗ НаталІя ВасиJIlвна

BiMI.'I-

вІд органІзацІІ· Ле·

нІнської НомуНістичної

вІд медичних І технІчних пра· цівникІв Заворицької дІльнич­ ної

Зазимського

ка радгоспу Ім. Юрова.

ЗАВОРИЦЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

-

вІд органІзації Ленінсьtюї Ко. мунІстнчної СпІлки Молоді Ук· раїни Зазнмського Q.lддlлкз радгоспу Ім. ШроВа.. .

хайлівна службовцІв

вІд робітникІв та радгоспу сНраси­

пу-комбінату «НалитянськиЙ. МолодІ України Налитянсько­ Ім. 50-річчя СРСР. го комБІкормового заводу. Секретар Окружної виборчої БАГ ЛАй Валентина Зайноп­ МЕЛЬНИН Віра l\ІИКО.'lаїв­ комісії НОНОНЕННО НадІq на вІд організацІї Ленінська'! на вІд робітнинІв та служ­ Іванівна вІд організації Ле­ Номуністичної СпІлки Молоді бовцІв радгоспу «Нрасилів­ нінської Номуністичної СпІлки України Налитянського комбі­ ськнй». МолодІ України радгоспу-комБІ­ кормового заводу. КАЛИНІВСЬКИП нату «Нал!JТЯНСЬКИЙ» ім. 50ОСНА Ч Микола Петрович ВИБОРЧИй ОКРУГ .Nv 36 річчя СРСР. вІд органІзації Ленінської Ному­ Голова Окружної виборчої Члени Окружної нІстичної Спілки МолодІ Укра­ комІсІї ТНА ЧЕННО Воло­ виборчої комісії: їни Налитянського комбікормо­ димир Володимирович вІд САЛУЯН Ганна Олександрів­ вого заводу. роБІтникІв та службовців рад­ на вІд організації ЛеніНС1·,· ЯЦНОВСЬНА Еалентинз госпу «НрасилівськиЙ •. ної Номуністичної Спілии Мо­ Олексіївна вІд роБІтниКіВ t Заступник голови Окружної лодІ України радгоспу-комБІна­ службовцІв Налитянського ком, ви~рчої комісії НАЛЕНІ­ ЧЕМНО Оленсандра ВасилІвна ту «Налитянський» ім. 50-РІ'!­ бікормового заводу. чя СРСР. ФЕДОРОВ Павло Євгеновч'l -вІдробІтникІв та службов­ ПУПНОВА Людмила Бuрп­ 'вЩ роБІтниКіВ І С"'1ужбов т йв цІв радгоспу «НрасилівськиЙ». _ Секретар Окружної ВИборчої сlвна - вІд робітникІв І служ­ Налитянського комбікормового комІсії ЦЬОВНА Микола бовців радгоспу-номБІнату «На­ заводу. Ім. 50рlччл ЛЕОНЕННО ЗІнаїда Іллlвпз Васильович вІд робі тииків литянський» - вІд роБІтникІв І службовu~13 та . службовцІв радгоспу «Нра­ СРСР. ШВА ЧНО Дмитро Митрофа­ Калитянського J{омбіКОРМОВОГО силlвсьниЙ». лІвський».

нович від комуністичної ор­ заводу. МІЩАН Іван Васильович Члени Окружноі ганІзацІї радгоспу - комбінату вІд органІзації ЛенІнської КО· внборчої комІс1'і: КАЛИТЯНСЬКИП Ім. 50річч~ мунІстичної СпІлки МолодІ Ук· ПОЗНЯН Микола Максимо­ «НалитянськиЙ. ВИБОРЧИП ОКРУГ ом ,'І СРСР. раїнн За;шмського 1IІддІЛН8 BH't вІд комунІстичної орга­ Голова Окружної виборчо! НУЗНЕЦОВ Євген Петрович радгоспу Ім. НІрова. нізацІї Налинівської 8-Річної комісіІ ЖУН Олексій Івано­ - від комуністичної органіаа­ вич - вІд комунІстичної ОРГ'!­ ПАРХОМЕННОТеТЯRа Фе· шиоли. дорlвна вІд органІзаціі' ЛР.­ . ГАРБУЗА Гнат Ничипоро­ цІї радгоспу - комбінату «Нали­ нlзацІ! Калитянського спеціалІ­ нІнської НомунІстично! СпІлки вич вІд робітникІв та служ­ тянсый •• Ім. 50 рІччя СРСР. зованого вІддІлення ",Сlльгосп­ НИСЕЛЬОВ Євген Петровнч МолодІ України Зазимського бовцІв радгоспу «НрасилІв­ TeXHIHa~. вІд комунІстичної органІза­ вІдділка' радгоспу Ім. Юрова. СЬКИЙ •. Заступник голови Окружно! цІХ радгоспу комбінату «Нали­ КАЛИНlВСЬКИП СТРОй Любов МихайлІвна виборчої комІсії ДЕРЕНА тянський. ім. 50рІччя СРСР. ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 34 - вІд робітників та службов, ЛІдІя ОлександрІвна вІд р1' ГНАТЮК Іван АндрійОВИ'1 БІтникІв та службовцІв Голова Окружної .виборчої цІв радгоспу «НрасилІвськиЙ». Нали­ вІд комунІстичної органІза­ комІсlI МИКАЛ Микола ШМИГОВСЬНИй Петро тянського спеціалізованого від­ «Кали­ Трохимович вІд роБІТНИКів Дмитрович вІд роБІТНИКіВ цІІ радгоспу-комбінату дІлення «СІльгосптехнІка •. та службовцІв оптово-роздрІб­ та службовцІв радгоспу «Нра­ тянський» Ім. 50 рІччя СРСР. Секретар Окружної виборчо! КАЛИТЯНСЬКИй ної контори ЛеНІнського плода­ силівсый>>.. комісІї НИСЛЕНЮН Євдо· ВИБОРЧИй ОКРУГ М 39 овощторгу. ПОГРЕБНА ВІра ПрокопІв­ кія Нирилlвна - вІд робітна­ Голова Окружної виборчої Заступник голови Окружно! на вІд робітників та служ­ кІв та службовцІв Калитянська, виборчої комІсlY - . БОйНО Пl')­ бовцІв ПЕТРУСЬ Михайло го спецІалізованого радгоспу «Нрасилів­ комІсії вІдділення ліна АндрІївна ВІд робіТRИ­ ський •. Івановпч вІд комунІстичної « СільгосптехнІка,.. радгоспу комбінату кІв та службовцІв оптово-роз­ ШУСТЬ Галина ДенисІвна організації Члени ОкружноІ ім. 50 рlч-:ся дрІбної контори ЛенІнського вІд робітникІв та службовцІв «Калитянський» виборчоі комІсії: плодоовощторгу. СРСР. радгоспу «НрасилівськиЙ». СИР Ай Вlpa Іванівна від Заступник голови Окружнnj Секретар Окружної. виборчо! КАЛИТЯНСЬКИй органІзацІї ЛенІнської НОМ:(.НІ­ виборчої Ko~riciї ВОГ!­ стичної Спілки МолодІ УКР81НИ КОМlсlI ЄВТУШЕННО Мп­ ВИБОРЧ ИП ОКРУГ М 37 вІ.'! хайло Омелянович вІд роБІт· Голова Окружної виборчої СТРИН Алла Василівна Налитянського спеціалізовано, никІв, Інженернр,технlчних пра· КОМlсl1 рад­ ЧОРНОБАй Воло­ робітників і службовців го відділення сСільгосптехні· госпу-комбінату « Налитянськин» цІвникІв та службовцІв заВОДI)­ димир Антонович вІд кому­ на». управлІННя будІвельних мате­ ністичної організації радгоспу­ ім. 50річчя СРСР. ВИБЛОВ Олександр олеr!· Секретар Окружної виборчої сlйович рІалів. комБІнату «НаЛИТ:lНСЬКИЙ» вІд комуністично'! Членн Окружноl комісІї ПУГАЧ Нінель Мн­ організацІІ Ім. 50-РіЧЧЯ СРСР. Налитянського спа­ виборчої ком1сIІ: від комунІстичної Заступник голови Окружної хайлівна ціалізованого вІдділення «Сіль' ПЕНЯЄВА ЮлІя Сергl!вн:'І виборчої комісії МОйСЕЄН­ організації радгоспу - комбіf!?­ ка •. - вІд вчителів та техніЧНИх НО Натерина Іванівна - вІд ту «Налитянський» Ім. 50-рІч'!я госптехнl ГИЧЕНКО Тамара ВолодипрацІвникІв НалинІвськоІ 8-РlЧ­ роБІТНИКіВ та службовцІв рад­ СРСР. 1ІІирівна - вІд. opгaHi~aцIї Ле· Члени Окружної ної школи. госпу-комБІнату «Налитян­ нlнської Номуюстичної СпІлки КУШНІР ВІктор Степанович СЬ'ШЙ» ім. 50-рІччя СРСР. виборчої комІсІї: МолодІ України Налитянського - від робітникІв та службор· СЕl\ШНЕННО Іван Андрlйо, Секретар Окружної виборчої спеціалізованого вlддlшяня цlв радгоспу .НрасилІвськиЙ". комІсії вІд комуністичної орг;!ПРЯДНО Олена вич «СільгосптехнІна •. ВАСЮНОВА Мотря ApT~­ ПетрІвна вІд комуністичної нізацІї радгоспу комбінату ВИБЛОВА Галина Олексан­ мІвна вІд вчителІв і технІч­ органІзацlY радгоспу-комбінату «Налитянський» Ім. 50-рIЧ'ІЯ дрІвна вІд органІзації Ленін· них працІвникІв КалинІвської «Калитянський» ім. 50-річчя СРСР. ської НомуністичНОЇ СпІлки Мп. СРСР. 8-Рlчної школи. ЧЕПЕЛЮН Ніна Олексlївнз лодІ України Налитянського Члени Окружної КАЛІНІЧЕННО Анатолій - вІд комуністичної органlз~­ спецІалІзованого відділеННІ! виборчої комісії: Іванович вІд робітникІв та цlї радгоспу комбінату «Налн­ «СільгосптехнІка •. С.'lужбовцІв радгоспу .НрасилІв­ ПОПОВА Єфросинія Заха­ тянський» Ім. 50 річчя СРСР. ПАНЧЕННО Григорій ЙОСI{' ський •. рІвна від органІзації ЛенІн­ ПЕЧЕВАЛ Василь МИКОЛі!­ пович від комуністичнnї ор· Г Аl\'IЕРНИН Натерина Ми­ ської НомунІстичної СпІлки йович від робітників тя ганІзації Налитянського спецІ­ радгоспу,ком­ службовцІв радгоспу - комбlна хайлІвна вІд роБІтникІв та МОJlодІ України алІзованого віддІлення «СІл~ службовців радгоспу • КрасилlВ­ БІнату «Калитянський» Ім. 50- ту «НаЛИТЯНСЬКИЙ:l> ім. 50-РІччя госптехнlка). рІччя СРСР. ський». СРСР. ЛИЗУН Тетяна ДенисlвваСЛИЗЬНИИ МИКQла ЛеонАСУХОНОС Дмитро Іванович (ПРОДОJOжеНl'lJl: на 4 стор.).


* 21

4 стор.

грудня ИН~ року

НОВЕ

ЖИТТЯ

Про затвердження скnаду Окружних виборчих комісlИ по виборах до Броварськоl раlОННОЇ Ради народних депутатів (Продовжевня. По'!. ва

С'1'ор.).

3

РОМАШКО

на

-

.

вІд

КАЛИТЯНСЬКіщ:

ВИБОРЧИй ОКРУГ ом Голова НО"іісії -

Степанович

вІд

службовцІВ

рович

-

Віктор

від

Григо­

робітникІв

службовЦІв радгоспу

комунIСТИ'І­

Заступник голови виборчої коміСН -

та

НАНДЕННО

'Та

ім. Щuр­

са.

ної організацІІ радгоспу «Аван­ гард».

робітників

радгоспу Ім. Щорса.

42

Окружної виборчої БЕСПАЛОВ Степан

-

ІванІВIІ.1

службовців радгоспу

Ім.

Щор-

Заступник

МАРЧЕНКО Володи м ип Дмитрович вІд робітникІв Окружної та службовців радгоспу Ім. ХВОРИ­ Щорса.

СТИНА Євдокія Іванівна

вІд

-

КНЯЖИЦЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

робіТНИКів і служБОВЦіВ радгос­

.

пу <1Авангард!>.

45

ної механізованої колони. МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОJ:il Степанович від робітнинів та службовців радгоспу Ім. Щор­

-

від робітників

-

ФеДОРівна

-

працівникІв

від

середньої

ськиЙ~.

ЯКУБОВСЬКИй Василь Ів&о!

нович вІд комуНіСтично! O~ ганізацІ'! радгоспу «КраСИJ'Il~ ський">. ДЯЧЕНКО Ганна Володими­ рІвна вІд робіТНИRlв та службовцІв радгоспу «красилt.. ський».

вчителів та

Краси­ школи.

Членн ОкружноІ виборчої ком1сіІ: УСТЕНКО Марія ЯкІвна від робітникІв та службовцІв

ПЕТРЕНКО Таїса Павлівна - вІд роБІтникІв та службов­ цІв радгоспу ІМ. Щорса. СЛУЖЕНКО Петро Федоро­ вич

ДЯЧЕНКО Тетяна IB"8HiBtr.\ від органІзаціІ ЛенІнсьііЮ! Комуністичної СпІлки Молоді ~;країни радгоспу «}{раСИЛІВ~

ОКРУЖНОІ

технічних

ліВСЬІ'ОЇ

са.

БОІщlв радгоспу ім. СОКОЛ Минола

голови

виборчої комісії ВОРОНОВ Микола Миколайович від ор­ ганізаЦії Ленінської КомунІ­ стичної Спілни МолодІ України радгоспу сКрасиЛlвськиЙ~. Секретар Окружної виборчо'! комісії БРАТУСЬ СофLё{

са.

Члени ОкружноІ МОРОЗ Ольга СтепанІвна вИборчої комісіІ: Молоді від робітників та службовц[В спеЦІа­ МАЛЯРЕНКО Григорій І13іІ­ «СІль­ радгоспу і1ll. Щорса. НОВИЧ вІд робітникІв та служ­ ВІТЕР Марія йосипівна бовцІв спеЦІалІзованої пересуй­

вІд оргаНІзаЦІ'! Ленlн~ька'!

Комуністичної СПІлки України Калитяиського лізованого вІддlлеННJt госптехнІка!>

Любов

вІд робітників та службов­ ЦІв радгоспу ім. Щорса.

-

ЧИКИРИС Наталlя ВІКТОРІВ­

радгоспу

«КрасилІвський».

ШИБІНО

та служ­

Щорса. ФеДОРОВІ1Ч

від

-

ЛІТКІВСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ

Надія

Миколаївна

організаціІ

Ленінської

КОМУНістичної СпІлки МолодІ ної України радгоспу «КрасиЛІВ­

Голова ОКРУЖНОї виборчої від робітникlв та службов­ комісії БОРИСЕНКО Ана­ ців радгоспу ім. Щорса. СЬКИЙ». толій Гнатович вІд роБIТН!!­ ЗЕЛЕНКО Катерина АндрlУв· ЯКУБОВСЬКИИ Олексій В2організації радгоспу «Аван­ Ііів та службовцІв радгоспу Ім. на вІд робітникІв та служБОН­ сильович від комунlстичноУ Щорса. гард». ців радгоспу ім. Щорса. організації радгоспу «КраСИЛІв­ Заступник голови ОКРУЖНf)! сьний». Члевн ОКРУЖНО'l КНЯЖИЦЬКИй виборчої комісії - МОЗГОВА виборчоІ ком1сlІ: ТАРАН Уляна Луківна­ ВИБОРЧИП ОКРУГ .NiI 48 вІд робітНІ:­ від робітників та службовцІв ШУЛЬГА Микола ПеТРОВИ'1 Любов Іванівна Голова Окружної виборчоІ від організацН Ленінськr)ї ків, інженерно-технічних праЦіВ­ радгоспу .КрасилівськиЙ». комісіІ КИРИЧЕНКО 8а­ КОмуністичної СПілки МолодІ ників та службовцІв дослідно[/) МОСRАЛЕНКО Микола Ва­ силь Гаврилович вІд роБІ Т­ заводу металоконструкцІй. України .радгоспу сАвангард». сильович вІд робітникІв т:іІ ників та службовцІв радгосгу Секретар Окружної виборчо~ ШУЛЬГА Григорій ВасиЛьо­ службовцІв радгоспу «Красилів­ СЛУЦЕНКО Гав ри.'!\) ім. Щорса. ський». вич вІд комуністичної орга­ комісії Заступник голови Окружне! Костянтинович від робіТНИК1В . нізації радгоспу «Авангард». КАЛАШНШОВ Борис Мивнборчої комlСН МАЗJИ та службовців радгоспу ім. САМОДШ Марія МаркіВНіі хайлович від робітників та Іван Дмитрович вІд робіТНІ!­ Щорса. - вІд робіТНИКІв І службовЦІВ службовців радгоспу «КрасилІЕ­ кІв та службовцІв радгосау радгоспу «Авангард». Члевн Окружно! сьниЙ». Ім. Щорса. виборчої коМlсіl: ПАНЧЕНКО Петро Васильо­ КР АСИЛІВСЬRИй Сенретар ОкружноІ виборчn'! ГЛІБ Сеня ДенисІвна вІД вич від робітникІв І служ­ ВИБОРЧИй ОКРУГ .NiI 51 номісії ГАНЖА Любов Мп­ бовцІв радгоспу «Авангард». робlтниніВ та службовцІв рад­ хайлІвна від вчителів І тех­ Голова Окружної виборчої ШЕНДЕРЕЦЬКА Ніна Ва­ госпу ім. Щорса. нІчних праЦІвників Княжицьксї комісії JlОБКО Михай,ю силівна від комуністичнрї БІЛОУС Мотря ІванІвна­

Секретар Окружної виборчої

комісії колаївна

організацlї

радгоспу

«Аван­

ЧИЖ Володимир Онисимович

-

від

організаціІ

Ленlнськuї

вІд робітнинІв, Інженерно-тех­ нічних працІвників та службов­ ців

дослідного

заводу

метаЛI)­

нонструкЦіЙ.

середньої

Олексійович -

школи.

рад­

- від робітників та службов­ ців радгоспу ім. Щорса.

Секретар Окружної виБОРЧf)ї :комісії ПАНЧЕНКО МИКОJЇ;! Іванович від комуніСТИЧIIf)Ї організації радгоспу «Аван­

КНЯЖИЦЬКИП

ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

46

Голова Окружної виборчсІ комісії ШЕВЦОВ Володtf­ гард». Jl1:ир СергІйович від вчитеЛІВ Члени Окружної та технічних працІвникІв Кпя­ виборчо! комісlі: жицької середньої школИ. СЕРГІЄНКО ВалеНТИjiа Іва­ Заступник голови Окружнс,'! нІвна вІд роБІТНИКІВ та служ­ виборчої комісії КРАВЧЕН· бовців радгоспу «Авангард •. КО Наталія Василівна - від ГРИБОВА АнастасІя Bac,f- робітників та службовціВ рад­ лівна від комуністичної ор­ госпу ім. Щорса. ганізації радгоспу «Авангард». Секретар Окружної виборчо! ПІНЧУК Володимир Микола­ комісії ЗАГЛИНСЬКИй Во­ йович вІд органІзації ЛеніН­ лодимир Федорович вІд РО-. ської Комуністичної Спілки Мо­ бітників та службовців радгосг.у лоді Унраїни радгоспу «Аван­ ім. Щорса. гард».

КУЧЕРУК Оксана Дмитрівна від робітників та слу]Кбовців

-

радгоспу «Авангард •. ЗГОННІК Михайло Григоро­ вич від органІзацІ'! Ленінсь­ ної Комуністичної Спlлни Моло­

ді

України

радгоспу

«Аван­

гард».

СКОК СвІтлана

.-

від

органІзацІ'!

Микола'!вна ЛеНІнської

}{омуністичної СпІлки Молоді України радгоспу «Авангард •.

КНЯЖИЦЬКИП

ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

44

Члени Окружно! виборчоІ комlсlІ: НАСЯН Михайло ГригорCl­ вич від робітників та слуш­

бовцІ в радгоспу Ім. КЛИМЧУ}{

Щорса.

Володимир

Євг.;­

нович від роБІтникІв та служ­ бовців радгоспу Ім. Щорса. КАСЯН Володимир ПеТРОВИ'1

-

від робітників

та службов­

цІв радгоспу Ім. Щорса. КАСЯН Катерина Феодосl!в­ на від роБІтникІв та слу:з­ бовцlв радгоспу ім. Щорса. ЗАЛОЗНА Любов ІванІвна -

та служБОВЦІв Окружно'! виборчо'! вІд робітникІв ЗАЛОЗНИй Федось радгоспу ім. ПЦорса. МАЛЯРЕНКО СвІтлана Фе­ Макарович від роБІтНикІв та Голо в'!

:комісії

-

службовЦІв радгоспу са.

від учителів та ТЄ!С­ ім. Щор­ дорІвна нічних працівників КняжицькоІ

Заступник голови Окружно! середньої школи. виборчої коміс!'! -КЛИМЧУ}{ КНЯЖИЦЬКИП Софія Григорівна ВІд вчи­ ВИБОРЧИП ОКРУГ .N!!

47

1,

виборчої

номісії

ЧУК Тетяна

організаЦії

ОМЕЛр.

--

Сергl};.вна

працівників

освіти

від

-

професійоо'!

спІлки

ца

ВИЩQІ

школи І наукових устащ:>в Лі~ ні ВС ької середньої школи.. Секретар Окружної виб~)рчоt Rомі"П СКРИЛЬ ГавРИЛІ) ДаН! IОВИЧ від комуніС'ЦИt)~

ноІ

.рганізації

рат jpспу

віддІлка

.N'I? 1,

«Літківський».

Члеии ОRружноІ виборчої комІсії: ДОНЦОВА Катерина Посл­ пlвна вІд колентиву медИ"J~ них працівників Літкlвськоl дільничної ЛікарнІ.

ТРОХИМЕНКО Володимир Іванович від комунlстичноІ

«Кра- госпу «ЛіткіВСЬRИЙ».

силівсьниЙ~. ПАРХОМЕНКО Ольга ГjщЗаступник голови Окружноl горівна вІд організацІІ Ле­ МАЗШ Тамара Михайлівна - вІд роБІтникІв та службой­ виборчої HOMiclї - МАРЧЕН· нінської КОМУНіСТИЧНОЇ СпlЛКіІ НО Василь Нестерqвич вІд МолодІ України радгоспу .ЛIТ-­ ців радгоспу ім. Щорса.

КомуністичноІ Спілки Молоді МЕЛЬНИЧЕНКО Тамара ~'нраїни радгоспу «Авангард •. l\lиколаївна від роБІтник! 1, КАЛИТЯНСЬКИй інженерно-технічних працівнИКІв НЕЧИПОРЕНКО Любов Іва­ робітників та службовцІв радта службовців дослідного заво­ нІвна ВИБОРЧИй ОКРУГ .NV 43 вІд робітникІв та СЛУ'm­ госпу «НрасилівськиЙ~. Секретар Окружної виборчо'! Голова Окружної виборчої ду металоконструкцІй. бовців радгоспу Ім. Щорса. ЧУНЯК МихаЙl,і) ЛИСЕІ-ШО МарІя ПетрlВIJОі БОРИСЕНКО Петро Гри;'С­ комісії :комісії БЕЗСОНОВ Мико:в від комунlсти'!від робітників та службов­ рович Олександрович вІд комунІ­ вІд робітників Т-1 Олексійович стичної органІзаці! раДГОСІІУ' ців радгоспу ім. Щорса. СJjу)!\.БР,вцlв радгоспу ім. Щорса. ної організаціІ радгоспу «Кра«Авангард». . МАКСИМЕНКО Микола 1.'1МАЗІй Катерина Павлівн;:! силівськиЙ». Члени ОкружноІ Заступник голови .оКРУЖIIОЇ лlч·...,.. від робітникІв та служ­ від роБІтниКІв та службо!>­ виборчої комісії: ців радгоспу ім. Щорса. виборчої КОМIСН МАТВІЄН­ бовців радгоспу Ім. Щорса. ПРУ ДКА Ольга ІванІвна ГОРО БЕй Марія СамсонІвна КО Наталія Дмитрівна - B\:t КРАВЧЕНКО НадІя Маркі.03робітників та службовцІв госпу «Авангард •.

відділка М

вІд КОМУНіСТИ'І~ органІзації відділка ,N'g 1 рад­

ної' організації радгоспу

Члевн Окружно! ilиборчоІ комісі!:

організаціІ

радгоспу .ЛіткlвськиЙ~. Заступник голо.ви Окружно)!

АДАМЧУК Алла Ми­ - вІд комуністичної

гард».

.NV 53

Голова Окружної виборчо! комІсії БИСТРИК ПаВJТ1) Федорович .:... від номунlсти'і­

на від вчитеЛів та технІчни'! працlВНИRlв КНЯЖИЦЬКОї серед­ ньої школи. }{РЩЬКА Євдокія Олексіїв­ на від робlТНИRlв та службов­ ЦІв радгоспу ім. Щорса.

КРАСИЛІВСЬКИП

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'q 49 Голова комlС!І нович ганlзацlУ ськиЙ~.

Окружної виборчоХ ЛОБНО Петро Іва­ ВІд комуністично! ор­ радгоспу .КраСИЛ!J-.­

вІд

оргаЩзації

ЛенІнської

кІвський».

КАБАН Галина Іванівна -' вІд робітників та службовцІВ Літківського радгоспробкоопу. КАРПЕНКО Лідія Олексаf'Д­ рівна вІд органІзаціІ ЛеНlаської КОМуністичної Спілки Мо-

лодl УкраїНИ Л1ткlвської швей, ної фабрики «ЮнІсть •. САВЧЕНКО Василь Мико.rтз-

Ко- йович

від

-

робіТНИRlв

муністичноІ Спілки Молоді Ук- службовців віддlлиа ,N'g раїни радгоспу сКрасилlн- госпу .ЛіткІвсьииЙ».

ськиЙ~.. . ПАВЛЕНКО

Ніна

1

ЛІТКІВСЬRИП ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

ІванІвна

- від організаціІ Ленінсько! Комуністичної Спілки МолодІ Голова України радгоспу «КраСИЛ1Е- комісії ський».

ГАМУРЯК

на -

Тамара

вІд учителІв І

т:І

рад-

54

Окружної внборчоt ЩЕРБИНА Михаtt­ ло Васильович вІд комуні-

ВасилІв. стичної

організацІї

ВІддІлка

технIЧНІ(1[ ,N'Q 1 радгоспу «ЛlткlвськиЙ~. и Заступник голови Окружноt працівників nрасилівської се- виборчої комісії КОСТЕНредньої школи. иО О ПРУ ДКА НІна Іванівна _ n лександра Іванівна вІд

Заступник голови ОКРУЖЖJ'f вІд робітникІв та службовЦIJ3 виборчої комІсІї ДЯЧЕНКО радгоспу «КрасилlвськиЙ~. Петро Федорович вІд робl~­ СКИДАН Анатолій Сергlйоників та службовцІв радгоспу вич вІд роБІтнИКіВ та служ«КрасилlвськиЙ~. бовцlв радгоспу «}{расилівСекретар Окружно! виборчо! ський». HOMlclї ЯКУБОВСЬКА Га­ ДАЛЬКО ГенадІй Іванович лина Михайлівна вІд органі­ _ від роБІТникІв та службоuзаЦІІ ЛенІнської КомуНістично! цlв радгоспу «НрасилівськиЙ.. СпІлки МолодІ України радгос­ КР АСИЛІВСЬКИП пу .КрасилlвськиЙ •. ВИБОРЧИй ОКРУГ .NiI 52 Члени Окружно! Голова Окружно'! виборчо'! виборчо'! коміСіІ: комісії - ПАЛІйЧУК ДмиrРАДЧЕНКО Іван Андрійович Іванович вІд КОМУ- вІд робlТНИRlв та службов­ ро ністичноr оргаНІзацІІ радгоспу цІв радгоспу сКрасилівськиЙ» . «КрасилІвський.. ЗІНЧЕННО Любов Созонl!!­ Заступник голови Окружне! на- вІд роБІтникІв та службов виборчої комісії ЧОРНОцlв радгоспу «НрасИЛlвськиЙ •. МАЗ Василь ІллІч від робlrЛАДАН Марія МихайлІвна - від організацІІ ЛенІнсько'! никІв та службовцІв раДГОСПі «КрасилІвський». КомуністичноІ Спілки МОЛОДІ Секретар ОкружноІ виборчоІ УкраІни радгоспу «Красилів­ комісії ОЛЕФІРЕНRО воСЬКИЙ •. лодимир Трохимович від коПРУДКИй Михайло Федо­ муністичноІ органІзацІї радгосрович від комуністичної ор­ пу «Красилівський». гаНізаЦІІ радгоспу «КрасилІв­ Члеии Окружно! ський •. вцборчоІ комІсіІ: ГОРДІЄНКО Іван Семеновиq ПОЛІЩУК НІна Володими-· - від робіТНИКІВ та службов­ рівна від органІзації ЛенlfJЦ1В радгоспу сКрасилівськиЙ •. МЕНЖЕГ А Марія Романівна ськоІ КомуНістично'! Спілки мо- від робіТНИКіВ та службов­ лоді України радгоспу 4: Красплівський». ців радгоспу сКрасилІвськиЙ,,>.

професійно! спІлки праціВНИ1-іIВ освІти та вищої школи 1 наУК0вих закладІв Л1ткlвсьної се­

редньої школи. Секретар Окружної виборч')!

комісії

Степан

НОВОХАЦЬКИИ

Кирилович -

від ко­

мунІстичної органІзацІІ ЛІтКіВ­

ського радгоспробкоопу.

Члени Окружио!

виборчої комісії: ПРИМАН

вич

-

Олександр

нlзац1У упраВ.lіння «ЛіТRІвськиЙ~.

-

Івано-

від комунlстичноІ орга. радгоСпу

ЗУБАК Лариса вІд робітникІв,

ГригорІвна Інженерно­

технІчних працівників та служ­

бовцlв ЛіТRІвської фабрики ім. Т. Г. Шевченка. ЛЕБЕДУНЕЦЬ Борис Федоро вич від робіТНИКіВ, iH)l-.Jo нерно-технlчних працІвникІв та службовців цеху ,N'g 6 КиІвсько­ го виробничого швейного об'єднання «ЮнІсть •.

ВЛЕЗКОВА РаІса ОленсіІвна від організаціІ ЛеНIНСЬкоІ Номуністичної Спілки мо· лоді України радгоспу «Літкі~

Голова Окружної виборчо! комісії МАЛЯРЕНКО Ан­ Секретар Окружно! виборчо! дрій Олександрович - ВІд ро­ сЬ!шЙ •. комісії - КУЦЕНКО Петро бітників та служБОВЦіВ радгос­ КОНОНЕНКО Надія ІванІвна - вІд організації Ленінсько! Миколайович вІд робlТник\в пу ім. Щорса. та службовців радгоспу іМ. КУЧМА Валентин Вікторо- Комуністичної Спілии Молоді Заступник голови ОКРУЖНО! КР АСИЛІВСЬКИП Щорса. вич від органІзацІ! ЛенІн. України радtоспу «ЛІткІВвиборчої комісії АНДРІЄПЬ ВИБОРЧИй ОКРУГ .NiI 50 Члени Окружноt ЛІдія Миколаївна вІд роБІт­ ської Комуністичної СIІІлки ський». виборчоУ комісіl: ників та службовців радгоспу ПОВ'ЯКЕЛЬ Галина IBaн1B~ Голова Окружної виборчс,ї Молоді України радгоспу <1Кра}{ОРЧАГ А Любов МиколаІв­ ім. Щорса. на від робitникlв та СЛУJКкомІсії ЛАДАН Іван Макси силіВСЬЮIЙ». телів та технічнихпрацівниК1В }{няжицької середиьо'! школи.

на від вчителІв та tеХНІчни'{ Секретар Окружної виборчо] мович працівників Княжицької серед­ комісії КОТИК Олег Ф.;о­ ганІзації ньої школи. АОСійович ,-о віЛ робіТНИКів Та ський.!

ШИБШО Ольга CTenaHiBHd бовців відділка від робітників та служБО~ «ЛіткіБСЬКИЙ~.

від комунІстично! ор­ радгоспу «КрасилІв­

$

paW'0CnY; «ИраСіілівський~!

,N'g

(Пfo,gовжеllЩ! ва

1 радгосп!.

5

~~olJ.!)J


}ІОВЕ

ІІ грудня

ЖИТТЯ

*

1979 роь.-у

~ сто,!,.

Про затвердження скnаду Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради народних депутатІв (ЙРОДОВЖенВя. По'!. на 4 стор.). .JIІТКІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ М

53

Голова Ot<РУЖНОї виборчо! J(омісП - СКУ ЛЬБИДА Василь Іванович

-

від

комуністичної

організації відділка .N'9 1 рад­ госпу .ЛіТКіВСЬКИЙ». Заступник голови Окружної вИборчої комісії МУЗИЧЕН1\0 Анастасія Григорівна­ ві-д робітників та службовців Літківської фабрики художніх виробіВ ім. Т. Г. Ulевченка. Секретар Окружної виборчої J(oMiclї МОЦЯ Олексій Ва­ сильович від комуністичної

службовцІв ЛІточківського вІд­ ділка радгоспу.Л1ТКіВСЬКИЙ". Члени Окружної виборчої комісії: ГАйДАК Минола Олексійо­ вич від робітників та с.1УЖ­ бовців Літочківського відділка радгоспу еЛітківський". МИРОНЕНКО Палажка Пав­ лівна ганізаціІ

ка

-

J<ОЬПУ.

ВОйТЕНКО

-

на

від

Надія

роБІТНИКіВ

БОlщів вlдділиа

від

Охтисович

комунІстичної

ції відділиа сЛі тКіВСЬИИЙ".

· СЛІПКА

м·

служ­

радгоспу

.N'9 1

"сЛі ткlВСЬИИЙ •. ВЛЕЗКОВ Юхим

_

Андріїв­ та

Літочківського

радгоспу

органІза­

радгоспу

1

Валентина

Іванів­

на від робітнииів, інженер­ но-технічних працівників та

службовців цеху .N'9 6 Київ­ ·ського виробничого швейного об'єднання .ЮніСть •. БОНДАР Микола Борисович ...... від оргаНlЗацН Ленінсьиої Комуністичної Спілки Молоді Уираїни радгоспу .Літків­ ський •.

МОЦЯ Петро Михайлович­ від робітнииів та службовців відділка .N~ 1 радгоспу .Літків­

ський •.

ЛІТКІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ М Голова

Окружної

56

виборчо'!

кінського

віддІл­

«Літківський".

відділка

сЛітківсьниЙ".

КИРІЄНКО

тович

-

ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 60 службовців ПогребіВСЬК9ГО відГолова Окружної виборчої ділка радгоспу ім. Юрова. комісії МІЩЕНКО Григорій Р АДЧЕНИО Микола Андрі­

ІЛЛІЧ ганізації від НОl\Iуністичної ор­ ський..

ВАКУЛА Натерина Григорів­ на від робітників та служ­ бовцІв Літочківського відділка радгоспу .Л1ткіВСЬКИЙI>. ГАйДАК Наталка Миколаївна від організації Ле­ організації управління радгос­ нінської Комуністичної СпІлки пу еЛітківський». МолодІ України Л1точкlвського відділка радгоспу еЛіткІв­ Члени Окружно! виборчо): комісії: ський". ПЕЗ Ганна АрсенІвна від ПОГИБА Марія Пантелі'!в­ на від робітників та служ­ робітників та службовцІв ЛІточ­

бовців Літківського радгоспроб­

ПАЛЬОХА Євдоиl!! сіІвна вІд роБІтниКіВ та бовці в ПогребіВСЬКОГО відділка комlсіІ ЛунІвна вІд робі тників та службовців радгоспу .Заплав­ радгоспу ім. Юрова . радгоспу .ПухІв­ НЕКР АUlЕВИЧ Анастасія службовцІв ний". ПЛОСКІВСЬКИП Данилівна від робітників та ський".

від

радгоспу

Олексій'

Мики­

комуністичної ор­

ганІзаціІ Літочківського від­ ділка радгоспу «Л1тнівськиЙ".

МОRРЕЦЬКИП

ВИGОРЧИП ОКРУГ .м

58

Голова Окружної виборчої комісії UlЕПІТЬИО Олек­ сій Якович вІд комуністич­ ної організації радгоспу .За­

плавний".

від комуністичної ор- йович від иомуністичної ор­ радгоспу ~Плосків- ганізації ПогребіВСЬКОГО відділ. на радгоспу ім. Кірова.

Заступник

голови Окружно І

виборчої комісії Ольга Миколаївна нинів та службовців

та службовців радгоспу .Плосківський".

Члеl'lR Окружио!

виборчої комісії: ВОЛОХА Дмитро АндРійович - від робіТНИКіВ та службовців радгоспу .Плосківський". МІЩЕНКО Степан ПРО1(ОПОвич - від робітників та служб П овців радгоспу ~ лосківський".

-

ПУЧОК

тичної

організації

«Заплавний". Члени

радгоспу

та

служ­

радгоспу

комісії:

59

Василь

Іванович

-

ВіД робітнинів та службовціВ відділка N2 1 радгоспу еЛітків­ ський •. НАРПЕНІЮ Олександр Ми­ колайович

ноУ

-

від

оргаНізацП

комуністич­

радгоспу

еЛіт­

кІвський •.

ЛІТОЧЮВСЬКИП ВИВОРЧИП ОКРУГ М Голова

ММіСіІ

-

Янимович

організації

ний..

-

від комунІстично'!

радгоспу сЗаплав-

Члени Окружно!

ської

-

Максимівна

та

від

службовців По-

відділка радгоспу

Комуністичної

Спілки ців

ПогребіВСЬКОГО

колаївна службовців

ний".

ний.

-

61

цlв радгоспу .ПЛОСКівськиЙ.. КАКУН

Минола

-

Г АИДАИ

Василь

радгоспу сЗаплавниЙ".

від

робітників

радгоспу

та

служ­

«ПухІвський ••

СУUlИНА Ольга ІванІвна

вІд робітнинів

та

службовцІВ

радгоспу «Пухівський". МАРЧЕНКО Петро Панталі­ порович від робітників та службовцІв радгоспу «Пухів­ ський". ГЛАЗОВ АдонІс Давидович

ВИБОРЧИП ОКРУГ М

Голова комісії -

-

лович

66

Окружної виборчоІ ТРУБА Іван Михай­ від комуністичної ор­

ганізацІї

радгоспу

сПухів­

ський •. Заступник

Петрівна службовців ський •.

від робітників та радгоспу «Пухів­

Члени Окружно!

виборчоl комісі!:

МАРЧЕНКО Петро Панталі­ - від робітникІв та службовцІв радгоспу «ПухІв­

нівна від робітників та ців радгоспу .ПухівськиЙ •. службовцІв Погребівського від­ .ГЕРАЩЕНКО Ольга Анд­ ділка радгоспу ім. Юрова. ріївна від робітників та МАРЧЕНИО Микола Федо- службовцІв радгоспу «Пухів­

рович від робітникІв. та СЬh"ИЙI>. службовців Погребівського вlдМИХАйЛЕННО·

ців радгоспу сПлосківськиЙ..

Петро

Іва­

робітників

та

ділка радгоспу ім. Юрова.

нович

ПУХІВСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ М 64 Голова Окружної виборчої комІсії ДЗЮБА Микола Іванович від робітників та службовців радгоспу сПухів­ ський •. Заступник голови Окружної виборчої комісії НІМЕНКО Ганна СергІІвна вІд робітни-

службовців радгоспу «Пухів" ський". ГИРЕНИО Олексій Павло­ вич від робітників та служ­ бовцІв радгоспу сПухівськиЙ.!

кІв

та

службовців

радгоспу

ський".

-

від

ПУХІВСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .м

67

Голова Окружної виборчоІ комісlI СТЕПЧЕННО Мико­ ла Миколайович від 'Кому­ ністичної ського

організації

Бровар­

племптахорадгоспу.

Заступн:щ голови Онружно1 виборчої комісії БОЦВИН РаУса Леонтіївна від робіт­ ників

та

службовців

Бровар­

ського племптахорадгоспу. МІЩЕНКО Тихін Ілліч Члени Окружноl Секретар Окружної виборчо! від робітників та службовців виборчоі комісії: радгоспу СПЛОСКіВСькиЙ.. КОВАЛЬ Трохим ХарлампІ- иомісlї - ЯШНИИ Віра Васи­ від робіТНИКів та ТОПІХА Софія Денисівна йович-від робітників та служ- лівна Броварського плем­ від робітників та службовцІв бовців радгоспу сПухівськиЙ". службовців радгоспу . ~ПлосківськиЙ.. МИКАЛ СвіТЛё.на ЛеонтlІв- птахорадгоспу. Члени Окружноl ПОГРЕБІВСЬКИП на від робітникІв та служ-

ВИБОРЧИl1 ОКРУГ .м

Голова

Окружної

62

виборчоІ

бовців

радгоспу ~ПухівськиЙ ••

РІЗАНЕНКО Іван Янович _

комісії БОРИШПОЛЕЦЬ від робітників та службовцІв Петро Дмитрович - від кому- радгоспу .ПуХіВСЬкиЙ". на

ХОЛОUlВlPI -

від

Віра ДмитрІв-

робітників

та

служ-

виборчо! коміс!!:

ГИРЕНКО Микола Павлович - від робітників та службов­ цІв Броварського племптахорад­ госпу.

АДАМКОВИЧ Любов Яківна

бовців радгоспу ~ПухівськиЙ •. голови ОкружноІ ГИРЕНКО Анатолій Івано- ців

виборчої иоміс!ї Ольга Макарівна -

НАРСИМ вич -

від робітників та служ-

вІд

робіТНИК!в

Броварського

та

службов­

племптахо­

радгоспу.

МАРЧЕНКО Микола Івано-. від робіт- бовці в радгоспу сПухівськиЙ •. ників та службовціВ ПогребівМАРЧЕННО Надія Петрівна вич - від робітникІв та служ­ ського відділка радгоспу ім. Ю- від робітників та службов- бовців Броварського племпта~ хорадгоспу. рова. ців радгоспу .ПуХіВСЬКИЙ".

.Заплав- Василівна -

від робitників та

ПУХІВСЬRI:fП ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 65

Голова

службовціВ ПогребіВСЬКОГО вlд- КОМlсlI -

Окружної

виборчої

НАЛЬЧЕННО МикоПетрович - від комуніСтич-

ла ної орг?нізаЦ!.ї радгоспу ~ПухІвськиЙ». Заступник голови Окружної ського відділка радгоспу сЛіт­ «Заплавний.. від робітників та службовцІв виборчої комісії - ПИНДЮРА ківський •. БІЛОУС Марія Василівна ПогребіВСЬКОГО відділка радгос- Софія Степанівна від робітСекретар Окружної виборчої від робітників та службовців пу ім. Юрова. никІв та службовцІв радгоспу Овсійович- від робітників '1'а

-

на

бовців

Іван Воло­ йович

Олисейович сПухlвськиЙ».

Заступник голови Окружної ВЕРЕМЕйЧИК Олександр ділка радгоспу ім. Н1роВа. виМрчоІ комісії ГАйДАК Прохорович від організації Члени ОКРУЖl101 Марія Леонтіївна від робіт­ Ленінської Комуністичної Сп ілвиборчоІ JtoMiciJ: ників та службовців Літочків­ ки Молоді України радгоспу ЛЕГКА Ольга Панасlвна

к6місН

4:Пухlв­

від комуністич- димирович від комуністич­ ної організації Погребівського ський". відділна; радгоспу ім. Юрова. , .ПlЦІДЮР А Лідія Василівна УСТИМЕНКО Галина Іва- - 'ВfД· робітників та службов­

ної організації радгоспу ~ПлоСКівськиЙ". Члени Окружної виборчої комісії: НРИВЕЦЬ Марія ІванівнавІд робітників та службовціВ радгоспу ~ПЛОС1(івськиЙ". СУКА Ч Віктор Олексійович - від робітників та службов-

від робітників та ім. Юрова. радгоспу .ЗаплавЗаступник

радгоспу

радгоспу

НЕГОДА Варвара СавівнаМИКАЛ Григорій Іванович від робітників та службовців від робітників та службов­ Погребівського відділка радгос­ цІв радгоспу сПухIВСЬКИЙI>.

Окружної виборчої пу ім. Юрова. БУЛАВЕНКО ПетНЕКРАШЕВИЧ

- від організаціІ Ленінської Секретар ОкружноІ виборчо! Комуністичної Спілки Молоді комlсlI ГУЗЕНКО Варвара

України

Воло­

КУ ЛІUl Таїса Михайлlвна-' від робітникІв та служБОВЦіВ радгоспу сПухівськиЙ". ГОЛОСНА Надія Микола1в­

віддІлка

Молоді України радгоспу сПло- радгоспу ім. Юрова.

організаціІ ПогребівД миВ;~~J~~ K~~iTC~~iHa Ми- ністичної ського віддІлка радгоспу

БОйКО Василь Миколайо57 вич - від робітникІв та служОкружної виборчо! бовців радгоспу ~Заплавний", МУЗИЧЕНКО Сер­ МОРОЗ Василь Сафронович

rій Петрович від комуніс­ тичної організації Літочківсько­ го відділка радгоспу еЛітків­ ський •.

Марія

робітнинів

Голова Окружної виборчоІ від робітників та службовСекретар Окружно! виборчої иомісії БРИГИНЕЦЬ Іван ців радгоспу .ПлосківськиЙ". комісії НІМЕНКО Оксана Петрович вІд комуністичної ВОЛОХА Віра Миколаївна Василівна - від робітників та оргйаНізаЦI! радгоспу .Заплав- від робітників та службов- службовців радгоспу сПухів-

Окружної !,АЛИЦЬКИЙ Артур АмБРОСіЙОВИЧ кІвський •. від робітників та службовців UlЕВЧЕННО Василь Івано­ радгоспу сЗаплавниЙ.. вич від роБІ тю.ків та служ­ Секретар Окружної виборчо'! бовців відділка М 1 радгоспу комісіІ ХАРЛАН Андрій .ЛіТКіВСЬКИЙ •.

Валентин

від робітників та

голови Окружно! вибррчоl комісll МИRАЛ Ольга Іванівна від рОбіТНИ­ Молоді Унраїни радгоспу .ПлоЧлени Окружної ків та службовців радгоспу сківськиЙ". виборчої комісії: сПухіВСЬКИЙI>. СМЄХОВА Ольга МихайлlвСУХОВІЄНКО Анастасія Секретар Окружно'! виборчо'! на від робітників та служ- йосипівна від робітників та комісії БІЛЬСЬКА СофіЯ

ро Іванович

.-

ДАСІН

КО

рович - від робітників та ім. Юрова. службовців радгоспу .ПЛОСКіВСенретар Окружної виборчої ський.. комісії БРУЄНКО Ольга ВАКУЛЮН Галина Дем 'я- Іванівна від робітників та нівна - від організації Ленін- службовців ПогребіВСЬКОГО відської Комуністичної Спілки ділка радгоспу ім. Юрова.

НАВРОЦЬКА Наталка Дмит­ Голова рівна від організаціІ ЛенІн­ номісії ської Номуністичної Спілки

ЛАЗО РКО Марія Юндратів­ на від оргаНіза~ії Ленін­ ни •. Засту~ник голови ськоІ КомуністичноІ Спілки виборчої комісії МолодІ України радгоспу сЛіт­

·

виборчоІ

-

комісії _ НЕГОДА Василь Іванович _ від комуніСтично'! організаціІ ПогребіВСЬКОГО відділка радгоспу ім. Юрова. - від робітників та службов­ Заступник голови Окружної цІв радгоспу «ПухівсьниЙ". виборчої комісії МАРЧЕНПУХІВСЬКИП

ЦИБАНЬОВ Григорій Федо- гребіВСЬКОГО

снівський.. ПЛОСКІВСЬКИП ВИБОРЧИl1 ОКРУГ .м

Окружної

виБОРЧОі

ВИБОРЧИl1 ОКРУГ .м

Андрійо­

Окружної

63

Заступник голови Окружно! виборчої комісії ДОВГОПО­ ЛОВА Віра Михайлівна від роБІТНИКіВ та службовців рад­ бовців радгоспу ~Плосків- службовців Погребівського відгоспу «Заплавний". ський". ділка радгоспу ім. Юрова. Секретар ОкружноІ виборчої МАЛЮГА Микола ФедороМАРЧЕНКО Ніна Іванівна комісії МИКИТАСЬ Євдо­ вич від організаціІ Ленін- від робітників та службов­ кіл Степанівна від комунІс­

н()міСlї ВОРОНІНА Віра плавний". Василівна від комуністичної НОРНУС Павло Євдокимо­ ОРганізації радгоспу сЛіткіВ­ вич від робітників та служ­ сьний •. бовців радгоспу ~ЗаплавнИЙ •. Члени Окружно! ПРОИОПЕНКО Федір Федо­ . внборчої комісії: рович від комуністичної ор­ НАБАН Варвара Микитівна ганізаціІ радгоспу .Заплав­ від робітників та службов­ ний". МОКРЕЦЬКИП ців відділка .N'9 1 радгоспу сЛі ткіВСЬКИЙ •. · ІВЧЕНКО Василь вич вІд робітникІв бо/,\ців відділка .N'9 1 .сЛІткіВсьниЙ •.

ПОГРЕБІВСЬКИП ВИБОРЧИl1 ОКРУГ .м

Голова

RЛИМАСЬ

димирович

служБОВЦіВ Іва­ ський".

СофіЯ

ТОПІХА нівна від робітників та від робіт- службовцІв Погребівського від­ радгоспу ділна радгоспу ім. Юрова. ~ПлосківськиЙ". БАЦАН Олексій Гаврилович Секретар Окружної виборчої від робітників та службовкомісії КРИВЕЦЬ Євдокія ців Погребівського відділка Миколаївна від робіТНИRіВ радгоспу ім. Юрова.

Молоді України радгоспу «За­ ної організацІІ радгоспу .ПлосГригорій плавний". ківський". Іванович від комуністичної ЗАЛІЗНЯК Андрій Андрійо­ Заступник голови Окружно! організації радгоспу еЛітків­ вич від робітників та служ­ виборчої комісlІ СТРОКАЧ СЬКИЙ •. бовцІв радгоспу сЗаплавниЙ". Ольга Іванівна від організа~ Заступнии голови ОиружноІ ОЛЕИСІЄНКО Іван Івано­ ції Ленінської Комуністичної виборчої комісі1 ПОЛІй­ вич від комуністичної орга­ Спілки Молоді України радгосЧУК Тетяна Іванівна від нІзацІ! радгоспу «Заплавний •. пу .ПлосківськиЙ.. медичних та технічних праців­ КОСТЮК Галина Михайлів­ Секретар Окружної виборчоІ ників Літківської дільничної на від організацІІ Ленін­ комісН КАКУН Кузьма .пікарні. сько! НоМУнlстичної Спілки . Секретар Окружно! виборчо! МолодІ Унраїни радгоспу «За­ Олисейович - від комуністич-

номісlI

БОНДАРЕНКО

Члени окружиоt виборчої комісі!:

БУГ лєнка Галина йосипlв- «Пухівський».

ЖОВТОУХОВА ,Євгенія Му- ні ,-, Bl.iI робітників та служ-

Се.ю;)еТaD ОКDYжної виБQDчоІ

UlЕВЧЕННО МарІя СергіІв­ на вІд роБІтникІв та служ­ бовцІв Броварського племпта" хорадгоспу.

РОПАН

Іван Артемович

від робітників Броварського

_

та службовців племптахорад­

госпу.

ТОПОЛЬСЬИИЙ нович

-

від

Дмитро Іва­

робітників

та

службовцІв Броварського плем" птахорадгоспу.

(ПРОl!овженнн на

6

стор.).


5

стор.

*

грудня

21

1979

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

..

Про затвердження скnаду Окружних виборчих KOMicl1 по виборах до БроварськоJ районної Ради народних депутатів (Продовження. По'!. на

5

стор.).

СТРИГУН Борис БорисовИ1 службовцІв племптахозаводу Секретар Окружно! виборчо! рій Ілліч иід номун1стнчноІ - вІд робітникІв та служб~ сРудня,>. комісії НЕЩЕРЕТ Домна організаціІ радгоспу .Зоря •. РОЖНlВСЬКИП ЖУГ АРІЛО Петро Михайло- Минівна вІд комуністичної Заступник голови ОкружноІ ців радгоспу .Зоря». ВИБОРЧИй ОКРУГ ~ 68 від комуністичної орга- організаціІ радгоспу ",РусаНіВ­ виборчої коміс1У НЕСТЕ­ СЕМИПОЛКІВСЬКИП Голова Окружної виборчо! вич нІзацІї племптахозаводУ сРуд- ський •. РЕННа Галина Миколаївна ВИБОРЧИП ОКРУГ М 79 номісlI довгодыю Антон ня.. Члени ОкружноІ від робітникІв та служБОВЦіВ Петрович від комуністично~ Голова Окружно! виборчо! ЛЕОНЕННа НадІя Петрівна виборчої комісії: радгоспу .Зоря!>. організації Рожнівського від­ комісlI ГЕРУС Микола Ти­ - від комуністичної організаСОЛОВЕРІ Микола ОмеляноСекретар ОкружноІ виборчо'! ділка радгоспу .Л1тківський. •• хонович від комуністично! вич від робіТНИКів та служ- комісії ШУЛЬГА Василь Заступник голови Окружної цП племптахозавОДУ «Рудня.. організаціІ радгоспу ім. МІчу" СНОРОБАГАТЬНО Олена бовцlв радгоспу ",РусаНіВЯрмолаєвич вІд комуністич­ виборчої комісіІ НРИВАЛЬ ріна. Юріївна від робітників та ський •. ної органІзації радгоспу «30РЯ •. Любов Дмитрівна від робіТ­ Заступник голови Окружно! службовців племптахозаводУ ЖУН Іван РІосипович від Члени Окружно! ників та службовців Рожнів­ виборчої комісlI ПОЖИВИЛ .Рудня». комунІстичної організаціІ радвнборчої комісії: ського відділка радгоспу ",Літ­ Раїса Іванівна від робітни­ ХАВИЛО Микола Мансимо- госпу сРусанівськиЙ •. ПОВНА Любов ІлькІвна­ ків та службовців Семиполків" нівський •. від робітників та служСОЛОВЕй Петро Андрійu­ від Секретар Окружно! виборчої вич організації ПРОфеСійнС'І ськоІ птахофабрики. бовців племптахозаводУ .Рудвич від комунІстичної орг ... спілки працівників сlльсьного номіСії ГЕРАСИМ ЕННа Секретар Окружно'! виборчо! нізацlI радгоспу • РусанІв- господарства 1 заготівель рад­ комісії - ШЕЛЕСТ Іван Но­ Микола Олександрович від ня.. ЗАЄЦЬ Василь Іванович ський •. госпу «Зоря!>. комуністичної оргаиізаціІ Рож­ нонович від номуністичноt від комунІстичної організації ВІРИЧ Сергій Іванович-нівського відділка радгоспу ПРОНОПЕННО Володимир органІзації Семиполкlвсько! племптахозаводу «Рудня.. від робіТНИКів та службовцtв .ЛІтківськиЙ». Миколайович від робітниКіВ птахОфабрики. РУДНЯНСЬКИП радгоспу «Русанівський •. та службовЦів радгоспу сЗоря •. Члени Онружно! Члени ОкружноІ ВИБОРЧИй ОКРУГ М 71 СОЛОВЕРІ Надія Григорівна ННИШ Петро Васильович виборчої комІсІї: виборчої комісії: Голова Окружної виборчої - вІд робітників та служБОВЦіВ від робітників та службовців СУРОВА Ніна МихайлІвна комІсії ЧУМАН Борис Ми- радгоспу .РусанівськиЙ •. ПАВЛОВА Наталія Анато­ радгоспу «Зоря •.

- від комуністичної організа­ хайлович ції РожніВСького відділка рад­ організацП госпу «Літківський». ДОВГОДЬНО Петро Федоро­

вич бовців

від робітників та служ­ Рожнівського відділка

«Рудня>,>.

Заступник

від комуністичної. ЛИТОВЧЕННО Ольга Федолlївна вІд комуністичної ор­ НОРСУН Ольга Петрівна племптахозаводу рівна -від робітників та служганізаЦіІ радгоспу ім. Мічуріна. від робітникІв та служБОВЦіВ СМОЛОВИН Уляна Андріїв­ бовців радгоспу • РусаніВ- радгоспу сЗоря». голови Окружно'! ський •. на від роБІТНИКіВ та служ­

виборчої комісії

МАТЮШ-

-

РУСАНІВСЬКИП

НО Лідія Олексіївна - від робіТНИl}ів та службовціВ плем-

ВИБОРЧИП ОКРУГ .N9 74 Голова Окружної виборчо!

радгоспу .ЛітківськиЙ •. СУНАЛО Іван Федорович птахозаводу «Рудня •. від робітників та службовців Секретар Окружної Рожнівського відділка

радгоспу

комісії -

виборчо! комісії ПИЛЬТЯРІ Володl'{­ НОЗЮР А Лідія Ми- мир Дмитрович від комуні­

сЛ1ткіВСЬКИЙ». хайлівна від комуністично'! стичної організаціІ радгоспу ЗАХАРЧЕННО Тетяна Анд­ організації племптахозаводУ« Русанівський». Заступнин голови ОкружнuІ ріївна від робітНИКіВ та .Рудня.. службовціВ Рожнlвського від­ Членн ОкружноІ виборчої комісії РАН Ма-

ділка радгоспу «Літківський>'>. НРИМЕЦЬ Тетяна Петрівна

-

від комуністичної організа­ Рожні ВС ького відділка рад­

виборчо! комісії: ЖИЛІНСЬНИРІ Олександр

Олександрович -

вІд робітни-

ків та службовців племптахогоспу «Літківський». заводу «Рудня». ДОВГОДЬНО Іван Харито­ БЕЗШТАНЬНО Григорій нович від комуністичної ор­ Іванович від робітників та ганізації РожніВСЬКОГО відділка службовців племптаховаводу радгоспу .літківсый •• сРудня.. ціІ

ЛЕОНЕННО Василь Тихоно-

РОЖНlВСЬКИП

вич виборчої нізацlI

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

Голова Окружної номіСії - ГОЛ ІН Василь

69

Савко­ ня».

вич від робіТНИКіВ та служ­ бовців Рожнівського відділка радгоспу «Літківський •. Заступник голови Окружної

виборчої комісіУ Софія Федорівна

-

ЛИСЕННа від нмен­

тиву вчителів та технічних пра­

Цівників

Рожнівської

8-річної

бовцlв

ня..

СВІТИЛЬНЯНСЬКИП рики. ВИБОРЧИй ОКРУГ .NЬ 77 HP АСНИН Леонід Якович Голова Окружної виборчоІ рія Андріївна - від робітникІв від робітників та службовців НОРСУН Григорій та службовців радгоспу .Руса- 1\0Miclї Семиполкlвської птахофабрики. Пилипович від комуністич­ НіВСЬКИЙ». НИЧА Володимир Романо­ радгоспу «З')­ Секретар Окружно'! виборчо} ної організації вич від робітників та служ­ комісіУ СОЛОВЕРІ Юхим ря •. бовцІв Семиполкlвсько'! птахо~ Заступник голови ОкружноІ Олексійович від комуністичфабрики. ДЯЧЕННО ної органІзаціІ радгоспу сРусСі- виборчої комісН СЕМИПОЛКІВСЬКИП Натерина Василівна від ро­ НіВСЬКИЙ •. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 80 Члени ОкружноІ бітників та службовців радгос­

виборчої комісІї:

радгоспу «РусанІвський».

Пантелlй

Микито-

ДЯЧЕННО

від робітників та служ- на племптахозаводу

І;>АРИЛОВСЬНИРІ

Надія

номісlї:

Федір

Пили­

пович від комуністичної ор­ ганізаці'! Рожнівського відділ­ на радгоспу «Літківський».

від вчитеhlв та технічних

. ЖУН

ВИБОРЧ~й ОКРУГ ~

70

. Голова !{ОМlСіУ -

Окружної виборчої ДЕДЕНІЮ Василь Федорович вІд комуНIСтич­ Hb~ організаціІ ДУ .Рудня».

. Заступник

племптахозаво­

-

радгоспу

ім.

Мічу­

с3')­ ріна. Заступни~ голови Окружноt виборчої комісії ГУЗІРІ Ні­

Членн Окружно! внбор'lОУ комісії: НОВТУН Іван МиколаЙОВИ'1

Євдокія Євдокимівна­

Окружної виборчо! ВЛЕЗЬНО Микола вІд комуністичноі:

від комуністич­ організаціІ радгоспу

ря!>.

ньаі школи.

Михайло

на

-

Михайлівна

від

робітни­

Kil! та службовців Семиполків­

JlаЄИJIЬО)3ИЧ від робітникІв від роБІтників та службовців - . від робітників та службов­ ського радгоспробкоопу .. Секретар Окружної виборчо! ців радгоспу .Зоря!> . та службовців племптахозаводу радгоспу «Русанівський •.

• Рудня..

РАН

Михайло

тичної організації племnтахоза- службовців воду • Рудня!>. ський!>.

Степанови'l

радгоспу

«Русанів-

Заступник голови ОкружноІ РУСАНІВСЬКИП виборчої комісії ГУЗІй ВИБОРЧИй ОКРУГ М 75 Олександра ДорошІвна від Голова Окружної виборчоІ робітників та службовців плем- комісії ТОПІХА Петро Нзу­ птахозаводу «Рудня!>. мович вІд робітникІв та Секретар Окружної виборчої службовців радгоспу «Русанівкомісії ШЕВЧУН Олена СЬКИЙ». Іванівна від комунІстичної Заступник голови Окружн()І

НАРПЕНКО Поліна Свири­ дІвна від робітників та службовців Рожнівського від­ ділка радгоспу «Літківський •. ОНОПРІЄННО Олексій Сте­ племптахозаводу панович від робітників та організаці:! службовціВ Рожні ВС ькогО від­ «Рудня». Члени Окружно! ділка радгоспу ",Л1тківськиЙ». виборчо! комісі):: РОГОВЕЦЬ Ганна Іванівна ПЕТРЕННа Галина Петрівна - від робітникіВ та службов­ вІд робітників та службовців ців РожніВСького вІдділка рад­ племптахозаводу «Рудня.. госпу «Л1ТКівськиЙ». ПРИХОДЬНО Микола Тимо­ фіЙОВИЧ від комуністичноІ організації Рожнlвського вІд­ ділка радгоспу .ЛітківськиЙ •• ОНОПРІЄННО Віра Дмит­ рІвна вІд робі тникІв та службовцІВ Рожнlвського вІд­ дІлка радгоспу «Літківський •. РУДНЯНСЬКИй

Максимович

сРуд- працІвників РусанІвської серед·

НЕНЬНО Галина АрланІвна від роБІтникІв та службовцІв від робітників та службов- радгоспу ",РусанІвський». Сенретар Окружної виборчої НОВАЛЕННО Сергій ІваноHOM!clї ЛИСЕНКО Михайло ців ц,лемптахозаводу «Рудня.. РУДНЯНСЬКИП вич від робітників та служСеменович від комуністич­ ВИБОРЧИП ОКРУГ М 72 бовцlв радгоспу «РусаніВної організації Рожнівського відділка радгоспу ",ЛіткіВ­ Голова Окружної виборчої СЬКИЙ'>. номісlI НОВШУН ВолодиГАЛАТЕННО Натерина Сте­ ський>'>. мир Іванович від кому ніс- панівна від робітників т. Членн ОнружноІ виборчої

Голова

«Зоря •.

Григорі'3- ної організаЦії

школи.

НЕСТЕРЕНКО

пу

Секретар Окружно! виборчо! комІсії від комуністичної орг аБЕЗПАЛА Надія Іванівна ШМАТНО Пав,,') Іванович племптахозаводу .Руд- від робітників та служБОВЦіВ комісії -

СЕЛЮН

вич -

ПРОЦЕННа Микола Михай­ бовців Семиполківського рад­ лович від організації проф,,­ госпробкоопу. сійної спілки працівників сіль­ ГУЗIFI Ніна Гнатівна від ського господарства і заготІ­ комуністичної організаціІ рад­ вель радгоспу «Зоря!>. госпу ім. Мічуріна. ПРОЦЕННа Марія Сергіїв­ ГОРБАНЬ Ніна Нузьмівн! на вІд робітникІв та служ­ - від комуністичної організа­ бовцІв радгоспу «Зоря!>. ці'! Семиполкlвської птахофа~

виборчої комісії ПИЛЬТЯЙ: Олександр Петрович від ро-

бітників та службовців радгос-

пу

.РусанІвськиЙ». Секретар ОКРУЖНО'l виборчо'!

комlсіІ Тимофіївна

-

НОСТЮН ГаЛИ,1а вІд робітників T'l

САХНО Галина Романівна- службовців радгоспу

вІд робlтНИНів та службовціВ СЬКИЙ!>. племптахозаводу «Рудня». Членн

ЛЕОНЕННа НІна ІванІвнавІд робітникІв та службовців племптахозаводу

ПОЗНІРІ

вич

-

бовцlв

НЯ..

сРудня..

Микола

«Русанів­

ОкружноІ

внборчої комісії: СОЛОВЕй Іван Демидович вІд

_

комуністичної

органl1а-

Андрlйо- цП радгоспу ",РусанІвський,>.

вІд роБІТНИКіВ та служ-

ГУЛИй

племптахозаводу «Руд- від

ГАВРИЛЕННО Петро Опана-

Іван

Горд!йович'-­

роБІтників та

радгоспу

службовцlв

.РусанівськиЙ,>.

ВІРИЧ Петро Дмитрович - вІд комуністичної ор- вІд робітників та службовцІв ганізації племптахозаводу .Руд- радгоспу .РусанівськиЙ».

ПИЦАН

-

МАРНУЦЯ

Лідія

Михайл!в-

ШИПТА Тетяна АндрІІвна- на _ відробіТНИRів та служвід роtі!тників та службовців бовців радгоспу .Русанl!!-

Ніна

робіТНИКіВ

МакСИМівна

та

службов,

ців радгоспу «Зоря!>. ГРИШНО Ольга ДмитрІвна - від органlзац1У профеСіЙної спілки працівників сільського господарства і заготівель рад­ госпу «Зоря». ГРИШНО Ольга Іванівна від робітників та службовцІв радгоспу ",Зоря». ФЕЩЕННО ЗОЯ Петрівна від організаціІ профеСіЙНО! спілки працівників сільського господарства і заготівель PdAгоспу «Зоря,>.

номіс1У ПАВЛОВА Марга­ рита Валер'янівна від ро­

бітникІв пу

Ім.

та

службовціВ радгос­

Мічуріна.

Члени

Окружно'l

виборчоІ комlсіУ:

НОЛОМІЄЦЬ Микола Пили-

-

пович

вІД

робітників

службовців

птахофабрики.

БАТИНА від

та

СемиполківськоУ

Іван Григорович­

комуністичної

радгоспу ім.

СЕЛЮН

організаціІ

МічурІна.

Наталія Леонт1Увна

від робітників та службов­ ців радгоспу ім. Мічуріна. ШНАРУПА Володимир Єв· ВОРІТЕННа Ольга Олекмено вич від робітників та сІївна від робітників та службовців радгоспу ",Зоря!>. службовціВ радгоспу ім. Мічу­ ріна. СВІТИЛЬНЯНСЬКИП ВИБОРЧ ИП ОКРУГ .N9 78 СаРаНОВИРІ Микола Івано­ Голова Окружної виборчоІ вич вІд комуністичної орга:­ комісії ШИННАРЕННа Ми­ нізації радгоспу ім. Мічуріна. ГОРБАНЬ Надія Іванівна ...:. хайло Норнlйович вІд кому­ та службовців ністичної органІзації радгоспу від роБІТНИКіВ СемиполкlвськоІ птаХОфабрики~ «Зоря!>. Заступник голови ОКРУЖIlО'І СЕМИПОЛКІВСЬКИй виборчої комісії ТРУШ MnВИБОРЧИй ОКРУГ М 81

-

рія Прохорівна від роБІтни­ Голова Окружної виборчоl ків та службовЦіВ радгоспу komlcl-ГУЛЯНИЦЬНА Олек­ «30РЯ •. сандра Петрівна від кому­ Секретар Окружно'! виборчо! ністичної організацІІ радгоспу комісії СИЗОНЕННО Рос­ Ім. МічурІна. тислав МитрОфанович в!д Заступник голови ОкружноУ комуністичної органІзаціІ рад­ виборчої комІсії ВАСИЛЕН­ госпу «Зоря •.

сович

НЯ!>.

від

-

Членн Окружноl вибо,чої коміс1і: ТИЩЕННО Микола Іванови', від організаціІ професіЙН\JУ

спІлки працівників сільськог') господарства і заготівель РdД­ госпу «Зоря!>.

голови Окружно! племптахозаводу • Рудня». ський •. виборчої комісН ШЕВЧУН РУСАНІВСЬКИП СОЛОВЕРІ Євдокія ФедотІВ· ЛИТВИН ЕННа Світлана Ва­ Валентина Ностянтинівна - від ВИБОРЧИП ОКРУГ М73 на від робітників та СЛУМ- силівна від робітників,.а роБІТНИКіВ та службовців !tлем­ Голова Онружної виборчої БОВЦів радгоспу «Русанів­ службовців радгоспу «Зоря •. птахозаВQДУ ",Рудня». ЮРЧЕННО Григорій ський •. СТРИГУН Володимир Мино­ Секретар Окружної виборчої комісП від номуністично'! СОЛОВЕ;! Rатерина ІвааН!Е. вич НОМісіІ БУР ДА Михайло Минович ві,1'( робітників та СЛУіК <l:Русанlв- на від робітників та СЛУ1Н­ бовців радгоспу «Зоря». Миколайович вІд номунlс­ організаціІ радгоспу бовців радгоспу .РусаНіl:!тичної організаці~ племптахоза­ ський!>. ТРІПАНА Марія СтепаНіВ­ Заступнин голови ОнруЖНn'f ський». ВОдУ ",Рудня,>. на від робітників та служ­ Члени ОнружноІ виборчої КОМісії - БОЖНО СВІТИЛЬНЯНСЬКИП бовців радгоспу «Зоря •. виборчо'l номісії: Тетяна Іванівна від робlтннВИБОРЧИП ОКРУГ ом 76 СТРИГУН Наталія ВасиЛІв­ Голова Окружної виборчої на ·МАТЮШНО Микола Гераси- нів та службовців радгоспу еРуВіД робітників та служ­ t.lович вІД робітникІв 'l'а санівсьниЙ!>. комісіl г.ИЛИПЕННО AH~- бовцІв р3дгоспу «30D1' •.

НО Ганна Романівна

лектнву

медичних

СеМНПОЛКівської

-

від ко­

працІвникІв

ді"ьничноІ лі­

карні.

Секретар Окружної виборчо! комісії

-

Давидович

ДЯЧЕННО

-

від

;.1икола

комуністич­

ної організації радгоспу :м. М1чуріна.

Члени Окружно! виборчоУ комісії:

ПЕЧУР А вич

-

Володимир

Павло­

від номуністичної орга­

нізацІІ СеМИПОЛКіВСЬкої птахо­ фабрики. ПЕТРИН Іван Іванови'!·­ вІд робітникІв та службовцІв

СеМИIlОШ\ЇВСЬКОЇ

птахофаGрикн.

(Продовження иа7 стор.). '


НОВЕ

2! грудня 1979 року

ЖИТТЯ

*

7 стор.

Про затвердження скnаду Окружних виБОрчих комісій по виборах до Броварської районної Ради народних депутаТіВ (ПроДовжения. Поч. на 6 стор.). комісіІ ВЛАСЕНКО ГригоПОНОМАРЕНКО Минола рій Данилович від комунісГнатович

-

вІд комунІстично! ТИЧНОl

організацІІ

радгоспу

С/рганізаціt радгоспу ім. Мlчу- «Тре6ухlвськиЙ".

рlна.

Члени ~кружн~.І

ХМАРСЬКА Ольга Степаніввиборчої комісіІ: на вІд роБІТНИКіВ та служМАРЧЕНКО ФедІр" Леонтl(Ювцlв Семиполківського рад- йови~ - вІд організацІІ Ленін­

rосгробкоопу.

ської

ців радгоспу «ТребухівськиЙt>. ШТАКУН Василь Івановиоі - від комуністично! органіЗR­ ціІ радгоспу .ТребухівськиЙ •.

ТРЕБУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ ~

Голова Спілки комісії -

Комуністичної

Окружно!

.nікарні.

ної

організаціІ

Олександр Іва­ бухівськиЙ!>.

КОРНІйНО

від комуністич- _

радгоспу

Заступник голови робітників та комlсlI радгоспу «Требу- виборчої

службовців

ців

«Tpt'-

вІд робіТНИЮв та служ- ністичної Спілки Молоді Україрадгоспу сТребухівськиЙ.. СЕМИПОЛКІВСЬКИП ~~~::k~. радгоспу «Требухів- ни Секретар Окружної виборчо! ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 82 РОГА ЧАнатолій Миколайо- комісії ЧАйНА Іван КаГолова Окружної виборЧОї вич від роБІТНИКіВ та служ- леникович від комуністиоіИОМlсlI ДВОРНИК Петро бовцlв радгоспу «Требухів- ної організаціІ радгоспу «Tp~-

Заступник

IІкборчої

голови Окружної організаціі радгоспу «Требухів­

комІс!!

-

ПМіна ДмитрІвна -

ЛОПАТА ський!>.

Від вчи-

БОРДАКОВА

'fЄлів та техНі~.них працІвникІв

СемиполкіВСЬКОl

середньо! шко- радгоспу

.пи.

«'l'рєбухіВСЬhИЙ».

вІд иомуніСтичної ор­ СемиполківськоІ пта­

радгоспу

Секретар

Окружної виборчс)!

.Семиполківської птахофаБРИЮI. ДВОРНИК Надія Іванівна­

комІсії

від робітників

ністичної організаці'!

службовців

від робітників та службовціВ СемиполківськоІ птахофабрики.

службовців Троєщин­

«ТребуХіВСЬИИЙ".

рова.

робітнииів та службовців Троє­

Петро Федосійович

_

щинського

відділка

радгоспу

ім. Юрова. Секретар Окружно'! виборчої комісії КОСТЯНЕЦЬ Леовід Овсійович вІд комуніс­ тично! організації Троєщинського відділна радгоспу ім. Ю-

нівна від робітників та рова. службовців радгоспу «ТребуХі.зЧлени Окружно! ський.. виБОРЧОі комІсіі: КОВБАСИНСЬКА НадІя Ф.~ТРОЄЩИНСЬКИй ІГНАТЕННО Дмитро Гавривід вчителів та техВИБОРЧ ИП ОКРУГ .N2 90 лович від робітнииів та дорівна -

нічних працівників ТребуХіRГолова Окружної виБОРЧІ.'! службовців Троєщинського відської середньо! школи. комісії КО НДР АТОВЕЦЬ ділка радгоспу ім. Юрова. РИБАК Валентина СтепаНі'З- Іван Якимович від КОМУН1БУРЯК Ніна Іванівна від

мир

-

КОРНІйКО

Михайлович

-

Володи­

від

радгоспу

КОЛКО

Микола

- від робітників та служБОВ­ ців Троєщинського відділка радгоспу ім. Юрова. ТИЩЕННО Андрій Григорович від робітників та службовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова. ПИЛИПЕНКО Марія Іванівна від робітників та служ­

муністичної Спілии Молоді Ук- го відділка радгоспу ім. Юро- бовців Троєщинсьиого відділка радгоспу «Требухів- ва. радгоспу ім. Кірова. Члени ОкружноІ КОВТУН Анатолій Андрійо-

KOMV- раїни ськиЙ~.

«Требухівський,> . Члени Окружно! виборчоІ комІсІї:

виборчаї комісії СИДОРЕННО Наталиа Ільківна від робітників та службовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Юрова. Секретар Окружної виборчt>'! комісії СИДОРЕНКО Володимир Іванович від робітників та службовціВ Троєщинська-

СОКОЛОВСЬКА

ВалентИ'!а

виборчої комІсії:

Іванівна від робітників та ЄРЕДЕНКО службовців радгоспу «ТребуХіВ- мович - від

ГРИГОРОВІ-:оі сьииЙ!>.

вич

від-

-

ців

відділка

ТРОЄЩИНСЬКИП

ділка радгоспу ім. Кірова. КОВТУН Любов Романівна

-

від робітнииів та служ-

-

ГригоріЙ Яку!- бовців Троєщинського робітнииів та радгоспу ім. Юрова.

службовців Троєщинського

ТРЕБУХІВСЬКИП від робітників та службов­ ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 88 в.ід роБІТНИКіВ та службовцІв ців радгоспу «ТребухівськиЙ~. Голова Окружної виборчо! Семиполиlвсько! птахофабрики. ТЕПЛЮК Володимир Григо­ ЛІТОШЕНКО ВІра Мино- рович КОМіСіУ БАБИЧ Миио.па .ДІ')від організаціІ Ленlн­ .naїBHa вІд медичних працlв­ ськоІ від комуністично! Комуністично! Спілки нисович нииів СемиполківсьиоІ дільнич­ Молоді Уира!ни радгоспу «Тре- організації радгоспу «Требун01 лікарні. хівськиЙ'>. бухівсьииЙ.. . ЗАІКА Тетяна Федорівна­

та

бухівськиЙ.. Члени ОкружноІ виборчо! комісії:

йович від комуністично! f')PганізацП радгоспу «ТреБУХ1Рський!>. ВЕйНА Валентина Семенівна від роБІТНИКіВ та службовців радгоспу «ТребухівrанізацІІ радгоспу ім. Мічурі­ КО Раїса Сертавна від ро­ сьииЙ,>. Н!. бітникІв та службовців радгос­ СУПРУН Борис Іванович БУЛАХ Ніна Василівна пу «ТребухівськиЙ~. від організації Ленінської l~oвід рОБІтникІв та службовціВ та

Луківна нів

службов- ського відділиа радгоспу ім. Ю­

від робітників та службовців радгоспу «Требухівський!>. ГАНЖА Микола Гнатович _ від комуністичної організації радгоспу «Требухівський!>. МЕЛЬНИЧЕНКО Віра Іва-

комісії ГРІНЧЕНКО MhхОфабриии. хайло Васильович від КОМ/­ Члени ОкружноІ Ністично! органІзаціІ радгоспу виборчої комісії: «Требухівський ~. ВАСИЛЕНКО Іван Митрофа­ Заступник голови Окружно! нович вІд комуністично! ор­ виборчої комісІї КОРНШ­

СемиполківськоІ птахофабрики. ЧЕЧКО Любов 8горівна -

92

на вІд робітників та СЛУ'1t- СТИ чної організаціі Троєщиtl- робітників та службовців ТроєТРЕБУХІВСЬКИП бовців радгоспу <.tТреБУХ1В- ського відділка радгоспу ім. Кі- щинського вlдділиа радгоспу ВИБОРЧИП ОКРУГ .Nir 85 ський'>. рова. ім. Юрова. Голова Окружно! виБОРЧQУ КУЗЬМЕНКО Петро МиколаЗаступник голови Онружно'! КРУТЬКО Віра ОлексіІвна

Секретар ОкружноІ виборчоІ !(омісlI КРАСІК Іван Анто­ ВОВІА rанізацІІ

Надія ЯкІвна

від комуністичної оргаНізацП

-

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ .Nir

вІд­

ДРОВОСЄКОВ Микола ВіІЗаступник голови ОиружноІ Окружної сильович _ від комунІстичної виборчої комісії ШОФОФЕНЮХ організації радгоспу «ТребуХі.з. РОСТ Галина Сергіївна від

на -

ГордіЙович від комуністич- СЬКИЙ •. ної органІзації радгоспу Ім. МіБЕЗЛЮДА Григорій Во.10ДИчурІна. мирович вІд иомуністичної

Раїса

від робітників та

Людмила МиколаУвна від сьииЙ,>. ПЕЧУРА Євдокія Трохимlв- хівськиЙ •. СМИК иа - вІд роБІТНИКіВ та служКОРНІйКО Магд.а Михайлlв- організації Ленінської KOl\IY-

бовці в радгоспу ім. МІчурІна.

службовціВ Троєщинського ділка радгоспу ім. Юро ва.

Миколаївна від вчителІв TD Голова Окружної виборчо! 87 технічних працІвників Требу' комісі! ОНИЩЕНКО ДмитвиБОРЧОl хlвської середньої школи. ро Сергійович від робіТНИ-

ТОВСТЕНКО Семен

ШИНКАРЬОВА ЛідІя Кінд- Мо-,:оді України радгоспу «Тре­ Олексійович -

ратівна - від колеитиву ме- БУХІВСЬКИЙ!>. дичних та технІчних працівниКОРНШКО !(ів Семиполківської дільничної нович вІд

муністичноІ організаці'! радгос­ пу сТребухіВСЬКИЙI>. Члени Окружно! виборчо! комісії: КОСТЯНТИНІВСЬКА Олена

ВИБОРЧИй ОКРУГ .Nir

від робітникІв та службовві ілкз Т. роєщинсько г оа дд .

Голова

комісії панович

-

Окружної

93

~

виборчо'!

ІЛЬЄНКО Іван Стевід комуністичної

-

радгоспу ім. Ніров . організацІї Троєщинського відПИЖ Іван михаЙЛ9~И6в ~ .ділка радг.оспу ім. Кірова. від робітникіВ та слу б ц Заступник голови Окружно'!

Заступник голови Окружно'! Троєщинсьиого відділка рад- виборчої комісії СИДОПИНИЦЯ Надія Михайлівна ТРЕБУХІВСЬКИП РЕЦЬ Itатерина Якимівна _ - від органІзаці! ЛенінсьиоУ виборчої комісії-МАНДРОЛЬ- госпу ім. Юро ва. ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 83 Григорівна від КОВТУН Роман Іванович ~ вІд робітників та службовців Спілки МолодІ КО Ганна Голова Окружної виборчої Комуністичної служБОВU. Троєщинського відділка радрадгоспу «ТребухІв­ робітнииів та службовціВ рад- від робітників та !(омісії КАЛЕНЧЕНКО Іван України госпу «ТребухівсьииЙ.. Троєщинського відділка радгос- госпу ім. Кірова. Васильович від комуністич­ ський!>. Секретар Окружної виборчо'! пу ім. Юрова. Секретар Окружної виборчо'! ШИРОКОВА Тамара Оле',· ної організаці! радгоспу «Тре­ КАПЛУН Лідtl1 ГРИЦЮК Наталка ВОЛОД~і- комісlI - ПЕРЛОВСЬКА Ніна сандрівна від колективу ме­ комісії буХіВСЬкий!> . від иомуністичноl мирівна від роБІтникІв T~ Павлівна вІд комуністичної працІвни­ Іванівна Заступник голови Окружної дичних та технічних ТребуХіВСЬКОї дільничне! організації радгоспу <.tТребуХІ13- службовців Троєщинського від організації Троєщинської середвиборчої комісії МЕЛЬНИ­ ків

ЧЕНКО

Галина

ський..

Олександрівна лікарні.

від вчителів та технічних працівників ТребуХіВСЬКО! се­ редньої шиоли. Сеиретар Окружно! виборчої J<oMiciї ВЕЛІДЧЕНКО Гали­ на Лаврентіївна від кому­ ністичної організаціІ радгоспу

,-

_сТребухівськиЙ~.

Члени Окружно! виборчоl комісії: ІГНАТЕНКО Ніна МУСі!вна від медичних та технічних

ОСНА Ч! Олександра Михай­ лівна - вІд робітників та

дІлка радгоспу ім. Кірова.

Члени Окружноl

ГОРДІЄНКО Тамара

виборчо! комісіІ:

дівна -

ОВДІЄНКО Олександр МислужбовцІв радгоспу «ТребухІв­ хайлович від иомунlСТИЧIlОЇ ський •. організаціУ радгоспу «ТребухівФЕНЮК Микола Петрович

-

від комуністично!

ці!

радгоспу

організа­

.ТребуХіВСЬКИЙ ••

ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV

86

ський,>.

К ТИМЧЕН "'О патерина

нівна -

бовців

ський!>.

С еп т

робіТНИКіВ

ньоІ школи.

Членн Окружно!

та

внборчо! комісіі:

службовців Троєщин.ського вlд-

дІлка радгоспу ім. КІрова.

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 91

а-

Гол?,ва

від робітників та служ- комісіl -

радгоспу

від

І

ЛеОlk

О" КРУЖНОl

«ТреБУХіВ- колайович -

б

ДРОБОТУН

Натали а Дмит-

рівна - від робітників та службовців Троєщинського від-

"ділка радгоспу ім. Кірова.

ви ОрЧОI

БОВТ Максим Ми- _

МЕЛЬНИН Ніна Михайлівна

від робітників та службовців

вІд робітників та Троєщинського відділка радгос-

службовців Троєщинського від- пу ім. Кірова.

Голова Окружно!. виборчої ДАВИДЮК Василь Макаро- ділка радгоспу ім. Юрова. НАйДЕННО Пан ас Карпокомісії КУЗЬМЕНКО ВіТ:1- вич від комуністичної оргаЗаступник ~?лови Окружно'! вич від комуністичної оргавід комуні­ нізації радгоспу «ТребухIВ- виборчо! коміСІЇ ГОРДІЄН- нізацlY ТРОЄЩИНСЬКОГО відділка працІвників Тре6уХіВСЬКО! діль­ лій Вікторович стичної організації ра,~ГОСПУ ський!>. КО Євгенія Іванівна Sід ро- радгоспу 1м. Юрова. НИчної лікарні. «Требухівський •. ВИСОЦЬКА Ганна Павлівна бітників та слrжбовців ТроєКОВТУН Іван Дмитрович _. СОМ НадІя Іванівна від Заступник голови Окружної від органІзації префеСіЙНО~ щинського віДДІЛка радгоспу від робlтнииів та службовці З . робітників та службовцІв рад­ виборчоУ комlсlI МЕЛЬНИ­ спілки працівників rоспу «ТребухівськиЙ~. сільсько;"!) ім. Юрова. Троєщинського відділка радОпанасІв­ господарства і заготівель радСекретар Окружної виборчо'! госпу ім Юрова КОРНІйКО Ганна Василівна ЧЕНКО Олександра від оргаНІзаці! професІй­ госпу «ТребухІвський.. !{омісії ГЛУЩЕНКО Віктор ДРОБОТУН Микола МихайІ- від робітників та службов­ на працівн"!ків сіm,­ ців радгоспу «Требухівсь!{иЙ~. ної спілки ЖИГУН Микола Михайло- Хомович від робітників та лович вІд робітників та

від органІзації ЛенlнОВДІЄНКО Василь Микола­ ського господарства і заготівель вич ської Комуністичної СпіЛhИ йович від робітників та радгоспу «ТребухlвськиЙ~. Сеиретар ОИРУЖНОЇ виборч ")1 Молоді України радгоспу «ТреслужбовцІв радгоспу .Требу­ комісlI ПРУДКИй Анатолій :ХівськиЙ •. бухівськиЙ.. від комуністично'! ТОВСТУХА Антоніна ФедоРОГ А Ч Анатолій Миколайо­ Іванович від оргааіЗauіУ ЛенlнВИЧ від робітників та служ­ організаці'! радгоспу «ТребухіВ­ рівна бовціВ радгоспу .Требухів­ ський •. ської Комуністично'! Спілки Моський •. лоді України радгоспу «ТребуЧлени Окружноl хіВСЬКИЙ.. КУТАКОВ Леонід Микола­ виборчо! комісіІ: ТРЕБУХІВСЬКИП Йович від RомуністичноІ ор­ КНИШ Катерина Павлівна rанізаці'! радгоспу «Требухів­ - від вчителів та технІчних ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 89 ський •. працівників ТребухіВСЬКСІ се­ Голова О!:?УЖНОї виборчо'і редньоІ шиоли. ТРЕБУХІВСЬКИП комісії ЧАЛЕНКО Борис БАБИЧ Іван Зіньиович ВИБОРЧИП ОКРУГ ~ 84 В~~ильович від комуНіСТИЧта службовЦІВ НОl. організацlY радгоспу <.tTprГолова Окружно! виборчої від робітннків ТребухІвський!>. комісlI ЖИТИНА Микола радгоспу буХ1ВСЬКИЙ.. . ЖИГУН Єl3докія ПетрlВНR Гаврилович від комуністич­ Засту~ник _голови Окружнс! від робітників та службоР ної організації радгоспу «Тре­ виборчої КОІ'"lсі'! ТЕ.РТИШців радгоспу «Требу хіВСЬК~іЙ»_ бухіВСЬКИЙI>. НИН Валентина Євгеніївна Заступник голови Окружної МАНЕЛЮК Степан Федор" від медичних та технічних пр:\виборчої комісії БАБИЧ вич від робітників та сnу,I,­ цівни~lв. Требухівської дільСОфіЯ Григорівна гід вчите­ бовців радгоспу «ТреБУХ11' ННЧНОl ЛІкарні. лів та технічних працівникІв ський'>. Сенретар Окружної виборчої ТребухіВСЬКОІ середньої школи. ЗВЄРЄВ Петро ОпанаСОfJИ'j номісії ПІЩАНСЬКИП Секретар окружної виборчої від робітників та службvв- Олексій Васильович від ко-

службовців Троєщинсь!{ого

від- службовців Троєщинського ВlД-

ділка радгоспу ім. Кірова. Членн Окружної виборчо"і комІсії: ІГНАТЮ~КО Іван Павлович - Bi~ робlтнииів та служ.бопців . Троєщинського ВіДДІЛка радгоспу ім. Кірова. ІГНАТЕНКО

-

ців

. Віра Петрівна від робітників та службовТроєщинського

радгоспу ім. Юрова.

ділка радгоспу ім. Юрова. ЄРЕДЕНКО Василь Васильович вІд роБІтників та службовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Юрова. ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ НІ 94

Голова

відділиа комісіУ

Окружної

ГРИЩЕНКО

Іванович -

9

виборчоІ

Михайло

вІд комуністичної

ДЕНИСЮК Оксана Дмитрів- організаці'! Троєщинського відна _ від робітників та служ- дІлка радгоспу ім. Юрова. бовців Троєщинського вІдділка Заступник голови Окружноl радгоспу ім. Юрова. виборчої комісії ПОГРЕБ-

КОВАЛЕНКО

вич _

Іван Дмитро- НЯК Марія Олександрівна -

вІд робітників та служ- від робітників

бовців Троєщинського відділка Троєщинського радгоспу і;,I. Кірова.

ЛОПУХ Наталиа

-

ців

ОлексlYвна

госпу ім. Юрова.

відділка

рад-

CeK~eTap Окружної ви..50РЧО!

від робітників та службов- комІсії

Троєщинського

та службовців

-

ГРИЩЕННО Давид

відділка Олексійович -

від комуністич-

радгоспу ім. Юрова. ної організації ТРОЄЩИНСЬhОГ' ШОР!ДУРОВА Ольга Федо- Е'lдділка радгоспу ім. Юрова~

сіїв!"", -

від

робіТНИКіВ

та

(ЗакІнченШІ на 8 CTOp.)~


*

8 стор.

грудня

21

po~

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ nо В И Б О РАХ ДО Б РОВ А РС ЬКО Ї РА Ио Н НО Ї РА Д И Н А РОД Н ИХ ДЕ nУТ А ТІ В (Заю.нч:eJПUI. Поч. на

стор.).

7

САГ АНДАК Галина Степа­ хайлович від робітників та нівна від робітнинів та службовціВ Троєщинсьного від­ службовціВ Троєщинсьного від­ ділка радгоспу ім. Кірова. ділна радгоспу ім. Кірова. ФУРС Михайло ОлеНСіЙОВИЧ МИГ АШИО Петро Михайло­ вІд номуністичної організа­ вич від робітнинів та служ­ ції Троєщинсьного відділка бовців Троєщинсьного відділка радгоспу ім. Кірова. радгоспу ім. Кірова. ХРУЩ Тетяна Іванівна ХИМЧЕНКО Тетяна Григо­ від робітнинів та службовців рівна від робітнинів· та Троєщинсьного відділка рад­ службовціВ Троєщинсьного від­ госпу ім. Кірова. ділка радгоспу ім. Кірова. ШЕВЧЕНКІВСЬКИй ИУИСЕНИО Софія Оленсіїв­

Члеин Окружноt внборчоІ КОМісlI:

ГРИЩЕНІЮ Надія Опанасів­ на від робітнинів та служ­ бовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова. ЛИТВИНЕНІЮ Ніна Ісанів­ на від робітнинів та служ­ бовців Троєщинсьного відділна радгоспу ім. Кірова.

ІлыньІшйй

Сергій Павло­

вич від комуністичної орга­ нізації Троєщинсьного відділна радгоспу ім. Кірова. НАГОГ А Оленсаидра Іла­ ріонівна від робітнинів та службовців Троєщинського від­ ділка радгоспу ім. Кірова.

МИГ АШІЮ вич бовців

Іван

Василье-

радгоспу ім. Кірова. ИРУТЬІЮ Михайло Иирило­ ~ИЧ від робітнинів та служ­ Троєщинсьного

радгоспу

ім.

відділна

Кірова.

ТРОЄЩИНСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ XV

щинсьного ім.

робітників щинсьного

1м.

Кірова.

Кірова.

Сенретар

комісії

ло

ВИБОРЧИй ОКРУГ

орга­

-

відділна

середньої

XV 97

від комуністичної ор­ радгоспу • Бобриць­

Членн ОкружноІ виборчо! KGMlcll:

ПОЛИОВНІЧЕНКО Іван Іванович

-

ПЕРІСТИРІ Михай- ганізації

від номуністичн()ї ор­

ро- кий •.

та службовців Троє-

радгоспу

.Бобриць­

ИОМПАНЕЦЬ Катерина

Ва­

ЩИНСЬНОГО відділна радгоспу силівна від робітнинів та ім. Кірова. службовціВ Бобрицьного радАндріянівна від Члени Окружно! госпробноопу. та с.'ужБОВЦіВ Троє­ внборчої комlсіУ: ИОТ Натална Петрівнавідділна радгоспу ГРИЦЕНИО Вінтор Івано- від організації Ленінсьної nович від робітнинів та служ- муністичної Спілки МолодІ Ук­

Секретар Онружно'! виборчої комісії ТЕРЕЩЕНИО Дмитро Пилипович від номуністич­ ної організації Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова.

бовців

Троєщинсьного

відділна раїни

радгоспу Ім. Кірова. ДВОРАК Людмила Іванівна - від робітниніn та службов-

радгоспу

.БобрицьниЙ •.

УСТІН Натална ОленсаНДР1В· на від організації ЛенІн­ сьної Иомуністичної Спілни МІ)-

Заступник голови Окружно' виборчої комісії ИОЛИВАl1 АнастасІя

ції

-

та

Ві.

-

службовціВ стан­

Бобрик

Швденно-ЗахідноJ

залізниці.

Секретар Окружної виборчо1 комІсії ИОТ ВОЛОДИМИР Минолайович від робіТНИКі.

:га службовців механічної ма!!:.. стерні радгоспу .БобрицькиЙ., Члени Окружноl внборчої комісії:

НАИАЛЮЖНА Галина Ми. хайлівна від комуністично) організації головних матеріаль,

них

снладів

Швденно-Західно.1

залізниці.

ХОДАЮВСЬИА Лідія Ми. хайлівна від комуністично1 організаці'! радгоспу сБоб-! рицькиЙ •.

РІОВЕНИО Надія IBaн1BH~ від організації Ленінськоl Иомуністичної Спілки Молодt Унраїни радгоспу сБобрк~ цьний •.

-

ДУДЧЕНИО

Володимир

-

лодимирович

від

BQoo

організа.

ціХ Ленінсьної Иомуністичноl Спілни Молоді України paдгoc~ пу сБобрицьниЙ •.

ПІДДУБНА Валентина Олен. сандрівна від робітнинів та службовців головних мате-. ріальних складів Швденно-За, хідно1 залІзниці.

ГУРИН Минола Андрійович від робітників та С.'Іужбов­

-

ців

дистанції нонтантної Бобрик.

Mep~

Миха;t­ жl станції

Ольга

від робіТНИКів та нонсервного заво­ .БобрицькиЙ •.

Голова виконкому районно! Ради народннх депутатів

ШЕВЧЕНRlВСЬКИП від робітників та йович від робітників 1а САГ АйДАИ Іван Семенович горівна ВИБОРЧИй ОКРУГ XV 99 '- від робітників та службовців службовців Троєщинсьного від- службовціВ механічної майстерГолова Окружної виборчоІ ні радгоспу «БоБРИЦЬНИЙ$. Трзєщинського відділка радгос­ ділка радгоспу ім. Кірова. РОДІМЕНИО МИНОпу ім. Кірова. ГРИЦЕНИО Вячеслав Ми-· ХОРОШУН Сергій ПеТР9 SJР1 комісії -

Секретар виконкому районноІ Радн народних депутатів

ців ТРОЄЩИНСЬНОГО радгоспу ім. Кірова.

Члеии ОнружноІ виборчої комісії:

Г ЛУЩЕНИО

відділItа лоді України РИЦЬКИЙ"

Катерина

Гри-

сБоб- лівна

Мефодіївна

робітнинів

шноли.

ЯЛТИХОВА

радгоспу .Бо~

рицький •.

Заступник голови Онружн\)І виборчої комісії БІЛЕНИІ) Ольга Юр'ївна від робітни­ ків та службовців консервного заводу радгоспу • Бобрицький", Секретар Онружної виборчоІ номісії ІЛЬНИЦЬИА НадІя Іванівна від комуністично! організаціІ головних матері­ альних складів Швденно-Захі~­ ної залізниці. Членн Окружноl виборчоl комісі!: БІЛОУС Ірина Дмитрівна від організаціІ ЛеНінсьної Ко­ муністичної Спілни Молоді Ук­ раїни радгоспу .БоБРИЦЬКИЙ$. ИОЗЕЛ Надія ДМИТРівна від організації ЛеНінсько! Ио­ муністичної Спілни Молоді Ук­ раїни радгоспу • БобрицькиЙ._ РИБА Володимир Васильо­ вич від організаціІ ЛеніН­ ської Иомуністичної Спілки Мо­ лоді Унраїни радгоспу .Боб­ рицьний •. БУХАМЕТ Олександр Олек­ сандрович від комуністичноІ організації радгоспу «Бобриць­ кий •. ХОРОШУН Валерій Івано­ вич від робітнинів та служ­ бовців поштового відділеннл станції Бобрик.

Заступник голови ОкружнаІ Rиборчої номісіІ ДЯЧЕНИО Валентина Іванівна від ро­ бітників та службовціВ Бобриць­ кого радгоспробноопу. Сенретар Окружної виборчої номісії ГІРНИИ Надія Іва­ нівна ганізації ний •.

• Бобри­

радгоспу

від комуНіСТИ1І'!

-

ноІ організаціІ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИй ВИБОРЧИП ОКРУГ .NЬ 98 Голова Онружної виборчоІ комісії ПЛЕХАНОВ Василь Федорович від номуністич­ ноІ організаціІ ШевченнівськuІ

рицьниЙ •.

радгоспу від

УкраІни цькиЙ •.

Голова Онружної виборчої но місії РІОВЕНИО МихаЙJro Иузьмович від номуністич­ ної організації радгоспу сБоб­

Окружно'! виборчої

Костянтинович -

бітнинів

Заступнин голови Онружної виборчої комісії ВАСИЛЬЄ­ Надія

номуністичної

Галина Михайлівна від робітнинів та службовців Троє-

95

Голова Онружної виборчої комісії ИАРМАН Валентин Іларіонович від робітників та службовців Троєщинського відділка радгоспу ім. Кірова.

ВА

від

нізаціі Троєщинсьного відділка радгоспу ім. Кірова. МИГ АШКО Володимир Фе­ дорович від робітників та службовціВ Троєщинсьного від­ ділна радгоспу ім .. Кірова. ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ XV 96 Голова Окружної виборчої номісії СОМ Іван Лунич від робітнинів та службовціВ Троєщинсьного відділна радгос­ пу ім. Кірова. Заступнин голови Онружної виборчої номісіУ ПЕРІСТА

від робітнинів та служ­ Троєщинського відділна

бовців

-

на

ла Петрович

від організаціІ ЛенінськоІ Иомуністичної СпІлки Молоді

-

радгоспу

ДУ ЛИБ' ЯНИИ

службовців ду радгоспу

Іван МИКОЛI)-

М. СЕРГІЄНКО.

Н.

БІЛИМА. 4

ПРО ЗАТВ ЕР ДЖЕННЯ СКЛАДУ ОКРУЖНИХ ВИ БОРЧИХ КОМІСІЙ ПО ВИБОРАХ ДО БРОВАРСЬКОЇ МІСької РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ РішеННR ,Ng

451

виНОННОAlУ Броварсьної місьної Ради народних депутатів від

На пІдставі ст. 26 Закону раїни заводу порошнової метаЗАРІЦЕВ Михайло Павлович Унраїнської Радянсьної Со ці а- лургіі. - від організації Ленtнсьної ліСтичноЇ РеспуБЛіКИ сПро виСекретар Окружної виборчої Иомуністичної Спілни МолодІ бори до місцевих Рад народних номlсіі НАБОИА Павло Унраїни заводу порошкової ме­ депутатів Української РСР$, РІссипович від комуністич-. талургіІ. ВИН АНН ом мІсьної Ради народ-ної організації заводу порошноБРОВАРСЬКИй

них депутатів вирішив: Затвердити

Окружні

воі металургі1.

виборчі

Члени

номісlY по виборах до Бровар-

ного

Окружно!

Голова

Онружно!

від

БРОВАРСЬКИй

Голова

Онружної

женерно-технічних

.N2 1

та

службовців

виборчої нової металургlJ.

порош-

ців

виборчо!

ОнружноІ СВИНО-

-

ЛОБОВА Ірина Минолаївна від організації Ленінської Ио-

Сенретар HOMiclї Іванович -

1>!уНіСТИЧНОЇ Спілки Молоді Ук- талургl1.

Унраїни

-

ганізаціІ

номісії

Вінтор Григо­

вІд комуністично! ор­

Члени Окружноі виборчоі комісії:

ремонтно-механічного

ТИЩЕННО Валентина Пет. рівна вІд комуністичної ор­

НЕЛЮБІРІ Вячеслав Михай­ лович від робітників, служ­ бовців та інженерно-технічних

ганІзації

побуткомбінату.

(Закінчення

працівників pemohtho-меха:fіЧНо­ го

ЯЛОВЩИНА Тама­

-

ра Марнівна від номунlстич­ ної організації побутномбінату.

заводу.

від комуністичної

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ П'ЯТНИЦЯ, 21 грудня ПРОГРАМА ЦТ 8.00 .Час.. 8.40 Гімнастика.

9.05 ВІдгукнІться, сурмач/.

9.З5ф~~~М З-й. сСмак 10.50

О.

]4.50

До

б

хлl а..

ГлаЗУН08 .Пори РОКУ..

14.ЗО Новини.

50-рІччя

колгоспного

телефІльм

сМикола Кулешов. Мое жит-

15.з:Яt:\I-:~~;~~~иА турнІр кею на

тю•• :

прнз

збlриа

газети

s

зБІрна Канади. Виступ ансамблю с3ебо..

17.45

-

танцю

18.15 Подвиг. 18.45 сСьогоднl у ~BITI», 19.00 МІжнародний· турнІр 3 хокею иа ПS;ИЗ газети • ИЗ8еста •• : зБІрна СРСР - збlрна

21.00 21.35

ЧССР.

.Час..

ного

естрадно-сим фо-

оркестру

те.llебачеиня

ЦеитраllЬІ

Всесо-

у

В

перервІ

17.50 18.00 18.30

~BITI ••

ПРОГРАМА )'Т

10.00 10.20 10.50

Новини.

Дл.

юнацтва

МультфІльм.

Спlвае

дОК.

М.

Огренич.

фІльм

.Спlвдруж-

нісТЬ_.

.Орlєнтир •.

Спортивний фІльм . • У ритмІ самбо •. 11.00 • ПалІтра.. Виставка творІв художннкlв Львова.

11.40 «ШкlІІьниА екран •. 10 кл. РосІйська лІтература. 15.55 «Срlбниll Jlзвlночок,. 16.20 Грає К8артет IMeH~· М. Ли-

19.00 19.45

Для' школ.рlв. сСтартя на-

дІй •. 17.15 сМагІстраль кличе». ЛІтературна передача,

«Актуальна М. Гашпар

озером..

20.45 ·'1.00 21.35

сНа «Час

над

Вистава.

добранІч,

вІтає

Концерт.

По

• Верховина •• -

закІнченнІ

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

наступному

Екран курс.

19.00

ДОК.

І!

20.00 20.15

у

~тудент.-sаочннка. Вища матемlІтик.. wелефlльм еВажкиА

-

дОК. телефІльми сКвІтн_, «ЦІ дивовижнІ руки>. 21.40 ФІльм сФуенте Оаехуна.,

21.00

Саянах •.

Вечlрн.

«Кнї.

К8зка.

-

мІсто

Редактор Є.

мое».

Н. ФЕДfiя.

,ll:lтиl ••

•.

22.20 «І' ас

18.00

рІк

камера •. сПолум'.

Продовження вистави .По­ лум'я H8.l1. озером-.

сенка.

16.45

Концерт

нІчного

радІо.

сСьогоднl

хо.

,Изве~-

Фlнл.ндlУ

юз ного

номерІ) •

заводу.

ь

будІвництва. дОК.

СергНІ

Секретар Онружної ВИборчоІ

pemohtho-мехаНі чного

ШЕВЧЕНИО рович

ТЕПЛЮИ

-

3

виборчоІ

побутномбінату.

заводу.

Окружної виборчої ИОВАЛЬ Вінтор

заво­

ПЕРВИНА Міла Степанівна від організації ЛеніНсько! Иомуністичної Спілки МолодІ

них працівнинів та службовцІв ремонтно-механічного заводу.

технічних працівнинlв та службовців заводу ПОРОШНОВОї ме-

інженерно-тех­

ремонтно-механічного

Онружної

Григорович від номуністич­ ної організаціі ПОбутномбінату. Заступнин голови Онружної виборчої номісії ЛУИА­ ШЕНИО Надія Василівна­ від робітників та службовцІв

-

механічного заводу.

Г ЛАДНА Антоніна Янівна від робітнинів, інженерно-

комісії

ду.

номlсії ИУХАРЧУИ Ана ТОРОМАНЕНИО Минола ГриЗаступнин голови Окружної лій Григорович від комуні- горович від комуністичної виборчої комісії - БОБИО етичної органІзації заводу по- організації заводу порошкової Валентина СтепанІвна від РОШКОВОї металургії. металургil. роБІТНИНіВ, Інженерно-техніч3аступни!{ голови виборчої HOMiclї -

Голова

нічних працlвнинів та службов­

працівників ністичної організації ремонтно-

заводу

ВИБОРЧИй ОКРУГ XV

заводу.

робітнинів,

рону

1979

БРОВАРСЬКИй

ВАЛОВА Ніна Федорівна

еьної міської Ради наРОДН:іХ ШИНИАРЕНИО Лідія Олек- комісlI РУБАНИИ Володидепутатів в такому снладі. сандрівна вІд робітників, ін- мир Андрійович вІд комуВИБОРЧИй ОКРУГ

груднн

Членн Окружно! виборчої комісі!:

ВИБОРЧИй ОКРУГ XV 2

виборчо! комісії:

19

pemohtho-мехаНіЧ-

орrанlзаціІ

Дирекцl.,

органІзацІї

партІйна,

середньоі

профспІлкова

Шкоnи

І

комсомольська

Nt 3 3 глибоким

сумом

-

повІдомляють про передчасну смерть ветерана партlУ та Великоі Вlтчизняноі вІйни, помічника :\иректора

по го~подарськlй

.. астинl

.

ВААНТРОБА

НА

ОБЛАСТЬ

8.10 Для вас, батьки. 8.40-18.00 Навчаllьна

програма.

І ВИСЛОВЛlOlОть кlЙного.

Володимира

щире

Васильовича

~пlвчуття

рlдннм

І

близьким

ао­

,~~~~c~~~~~~,#,~~~~~~~~~~~~~~~~~~·,~~~~~~4~~~~~~~ ~~#~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~

І

сНОВАЯ жизнь» -

орган Вров.рско", ГОРК.ІІІ

Коммуннстической цартиа УкраинЬІ, ГОр84СКОГ8 8 раЙО8ИОге Советов народнЬІХ 4еПУТ8ТОВ Киевской области. Газета выоднІ1 на украинском IІзые,'

НАША АДРЕСА:

11, БРОВАРИ, вул. КиТвська, ІМ,

Друк високий. Обсяг ,

-

_

-

ТЕЛЕФОНИ: редаКТОРІ -

19-382.

,аступника реАllТОР· -

19·4-41,

вІдповІдального ceKpe18plI. вІ4дlлу сlльськоГ8 ГОСПО4аРСТ88, коресп.в, д~ита .. Ісцевого paAIOIlOВJIeHHA 19-3·18; вlд4Ілlв прокиCJI.ВСК:тt, .. асава! роботи. фотокореспондента - 19·4-67,

255020.

2

rr

raseTa виходит"

. п·.тннцю

І

суботу,

ПОЛО СВ формату А 2 •

- , . - _ _ _ ..:>_#~6_ _ _..:>__.,,.#.:>'..:>_..:>_~ _ _ _ _ ..;>,.Q~,.,_..,....:_~

~

вІвторок, середу,

--------,........-.-...".----------------------....

IH;e~;61964. 5рnварська друкарня Київського облуправління в справах ви·лзвниuтв, поліграфії і книжкової тоnгівлі

3ам. 7375-11.220.

#201 202 1979  
#201 202 1979  
Advertisement