Page 1

~

ЧЕТВЕР

б січня

р.

2005

N21

Виходить з 17 квітня 1937 року

(9610)

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціt

1JiJd6oм

1J

Xfucmo8uм1

вітаю людину щедрої долі, відомого поета, котрий у своїй творчості неодноразово оспівував

шаио6иі

Миколу Даниловича СОМА

наше місто, члена Національної

JемляІси!

з ювілейною датою 70-річям від дня ·народженнЯ!

~иколуДаниловича СОМА

спілки письменників України

ЩІІрого серця бажаємо

Big

ювіляру

З 70-ріЧЧЯ!ІІ.

віку goвroro, зgоров'я

-

З

gоброго, щастя роgинного, всіляких гаразgів, творчої наснаги

Дороrі 6раrн і еееrрн!

сприймається

ЕРДЕЧНО вітаю вас із радіс­ с ним святом Різдва Христового! Сьогодні у всіх храмах урочис­ ~о звучать піснеспіви народженому

'

у Вифлеємі від Діви Марії Божому Сину. Гv1инають часи, усе на землі змінюється,

але~ світло

Вифлеєм­

ської зірки, що опромінило Христо­ ві ясла, не вгасає в серцях людей.

NІи знову. як пастухи два тисячо­ ліття тому, чуємо предивну ангель.,ську пісню: «Слава у вишніх Богові

-на землі мир, в людях благоволін­ ня!» (Лк.

2,14).

Нині серця віруючих людей на­ повнені духовною радістю і благо­ говійним трепетом. Христос Своїм пречистим Різдвом, життям на зем­

лі, хресною смертю і Святим Вос­ що

через

гріхопадіння

прабатьків втратило єдність зі сво­

їм Творцем. У цю Різдвяну ніч ми згадуємо

явлення

Божественної

у

світ

втіленої

-

Господь

Любові

зберігається

ною людиною окремо. тільки чим

особливий

земним не

життя,

союз

ні

ше на небі, в єдності Осіб Святої Трійці. Там невимовна любов Отця,

Особи у Єдину Сутність, а на землі саме християнська любов поклика­

на бути основою для єднання окре­ мих людей у Єдине Тіло

-

Церкву

Христову. «Всіх нас Господь закли­ кає до єдності віри, єдності істини,

єдності святості і вищої форми єд­

-

ності чає

єдності в любові»,

святитель

Лука

-

пов­

(ВойІ):о-Ясе­

нецький).

У ЦІ

СВЯТІ дні в християнських

храмах

слова

переможно

церковного

«Христос

звучать

піснеі::піву:

рождається,

славіте!н.

Саме «рождаєтьсян, а не «народив­ ся», тому що ми сприймаємо Різдво

ТаИна

Богавтілення

багненним

тво,

яке

ми

сьогодні

святкуємо:

Христове

не

просто

чином,

Святого Духа,

що

дивним, дією

нез­

благодаті

завжди перебу­

прихІд Бога до людей для того, щоб

ває у Святій Церкві, робить і зараз

~ш прийшли до Бога; або, точніше,

свій життєдайний відблиск у хрис­

щоб

тиянських душах.

ми

повернулися

до

Нього

і,

Спаситель світу

скинувши з себе стародавню люди­

знову і знову народжується в кож­

ну, ОДЯГЛИСЯ у НОВу, і, ЯК ВМерЛИ В

ній людині,

Адамі. так само знайшли життя в

ред Ним своє серце, бажає прийня­

Христі, народилися і воскресли ра­

ти

зом

-

з Ним»,

виголошує

святи­

тель Григорій Богослов.

Я. урочисті лавляоrо

дні,

Христа

Його

яка,

у

розкриваючи пе­

свою

душу,

як

у

Вифлеємську печеру, зробити себе вмістилищем Духа Святого. Будемо

К ВАЖЛИВО, особливо у ці коли

ми

прос­

молити Бога, дорогі мої, щоб це чу­ десне

народження

відбувалося

в

народженого,

душі кожної людини, щоб усім нам

прагнути і нам самим уподібнитися

прийти в пізнання істини, влашту­

тому

вати життя суспільства за Законом

духовному

єднанню,

яке

ми

бачи!\ю біля Його пречистих ясел.

Божим, і в християнському духов­

Тут Янголи Небесні оспівують на­

но:-.rу

родженого

Христа;

радіючи

При­

шестю у світ Спасителя, схиляють свої

коліна

пастухи;

єднанні,

проводячи

наше

життя у всякому благочесті і чисто­

ті.

неухильно

прямувати,

хоч

поспішають

складним, але благодатним, спасен­

принести свої дари волхви, прооб­

ним шляхом, що веде в обійми От­

разуючи собою всі земні народи, і

ця Небесного.

навіть тварини безсловесні намага­ ються своїм подихом зігріти Богом­ ладенця. Саме про цю єдність хрис­ тиян згодом молив Бога Отця Сам

!ісус Христос: «Отче Святий!

Збе­

режи їх в Ім'я Твоє, котрих Ти дав ·Мені,

щоб вони були єдине, як і

Ми .... Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у 1\Іене за сло­ вом їхнім, щоб усі були єдине: як

Ти, Отче, в Мені, і Я в Тобі, так і вони

нехай

будуть

в

Нас

єдине»

17, 11, 20-21). У цих словах Спасителя вся сутність церков­ (Ін.

Хрис'Гиянство абстрактне

ИРОСЕРДЕЧНО вітаю усіх

Щвас.

дорогі брати і сестри, з

радісним святом Різдва Господа на­

шого !ісуса Христа, а також з Но­ вим роком. Хай Господь Бог сподо­ бить

нас

прожити

2005

рік

у

доброму здоров'ї, благочесті, чисто­ ті, благополуччі. взаєморозумінні з ближніми,

з

користю

для

Святої

Церкви, Батьківщини і для власно­ го спасіння.

-

вчення

це

не

або

просте те,

що

постачання по бульвару Не­

му, що проходило під голо­ вуванням міського голови В. О. Антоненка, було роз­

по вул. Кірова-Гагаріна; пе­ редбачається реконструкція зливової каналізації, водао­ чисних сnоруд тощо. Зрос­ тання загального обсягу роз­ дрібного товарообороту

глянуто

низку

питань,

пов'язаних з функціонуван­ ням міського господарства. Зокрема. було заслухано ін­ формацію начаАьника уп­ равління економіки С. Воз­ ияка про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік. Програма є ком­ плексною мою

за

ширення

рахунок

торгових

роз­

площ,

енергозбереження

новлення

ТQДИ

десяти

регуляторів дігрітої

по

води

відпуску фірми

впровадження

механізмах котлів

логій

і

вання.

методів

2005

У

обслугову­ році у місті

установка

регульованого

котельнях та

ЦТП

авто;';І'атичних

фас»,

техно­

раху­

частотно­

приводу

на

пі­

«Дан­

на

на

трьох

насосах

хо­

лодної води ЦТП по вулиці Незалежності. 15. встановлення

час-

тотних регуляторів температури на

роз~'язання

ви~нАЧЕНО ..

соціальних і економічних проблем

міста,

на

підприємства

підвищення ефективності роботи підприємств торгівлі, нових

за

нок коштів бюджету розвит­ ку міста здійснюється вста­

на

прогнозує

об'єктах бюджетної сфери виконується проектна доку"'rен-

к· о· м· ПЯЕКСНУ

динаміку основних показників еконо-

тація

на

в про-

вадження «Еверr о зберігаючої

мічного та соціаль- СИСТЕМУ JАВДАН ь системи З КО-З ке-

ного розвитку Бро-

варів. Одним із н а й в а ж ли в іших завдань

рування та оптимі-

,__________________________.

економічного

зрос­

мережа

180

го

газинів

розвитку

промислового

виробництва. Адже Бровари індустріально-промисло­ вий центр, на території яко­ го працюють підприємства будівельної індустрії, мета­ лургійної, машинобудівної, хімічної, харчової. деревооб­ робної. легкої промисловос­ ті. Виходячи з прогнозних розрахунків,

магазинів

об'єктів, з них

тання є забезпечення стало­

nереважно

вольчого

nрофілю

водогрійних котлів КВГМ-30 (ст. N2 З, ст. N~ 5) котельні по вулиці Кірова, 96 тощо.

65 -

Також

На виконкомі було також заслухано директора Бро­

тенденція

варського базового міськра­

непродовольчого. спостерігається

щодо розширення відкритої мережі громадського харчу­

йонного

вання, що буде налічувати 82 заклади, збільшиться

вання

кількість

соціального

за

посадкових

рахунок

місць

розширення

за­

лів для відвідувачів у діючій мережі. І надалі активно функціонуватимуть Програ­ ма зайнятості населення,

що на 3,6% більше очікува­ них показників у поточному

Програма

році. Продовжує нарощува­ ти темпи будівельна галузь міст<!. Насамперед; це зрос­ таииц обсягів капіталовкла­ день та введення в дію під­ приємствами-забудовникам и усіх форм власності ос­ новних фондів. За рахунок усіх джерел фінансування введення в дію загальної площі житлових будинків складе 38.3 тис. кв. м, з них загальна площа введених ін­

ватимуться спорудженню

по

вулиці

роботИ

водопроводу

Старотроїцькій,

міні-котельні ЗОШ вільйону

по

N2

бюветного

З, па­ водо-

хисту

соціального

пенсіонерів,

за­

інвалідів

та соціально незахищених верств населення, Програма

ранньої реабілітації дітей-ін­ валідів та інші. В центрі ува­ ги залишаються найменш захищені верстви населен­ ня,

котрим

проц~у годля "Авох

ма­

nродо­

та

зації

рІННЯ»

складе

115-

обсяг вироб­ ництва промислової продук­ ції у діючих цінах в 2005 ро­ ці досягне 265,5 млн. грн.,

Славіте Його!

Олександр ЛЕВЧУК.

очікується

інформувала директор цього підприємства О. В. Коршак. Так, в рамках nрограми

наступний рік, що визначає цілі та ме-

Христос рождається!

Петра і Павла протоієрей

залежності, теплових мереж

систе-

завдань

дивідуальних будинків скла­ де 10,5 тис. кв. м. Продовжу­

Настоятель церкви св. апп.

ного єднання.

ОСТАННЬОМУ за­ НА сіданні міськвиконко­

і Сина, і Святого Духа з'єднує три

~мерті», приходить до нас, щоб да­

до

З повагою-

раз його можна знайти, мабуть, ли­

рувати нам спасіння. «Ось торжес­

«навіть

за Богом gаншї Ш(ІАанщ за

особистос­

давнини.

пам

рабан,

яскраву і неповтоzту шпорчісшь.

зрівнявний спосіб

людських

історичну

послужити

«образ

З повагою-

з

як

Себе

вgячності Ваших июнувсиьюІків

Ні, це нас­

світогляд,

двотисячолітньої

-._об

на

Щаспщ gобра, любові і ЩІІрої

ша НОВ/ІХ ВаГОМ/ІХ зgобуmкіВ На поепшчній НІІВі.

кож­

подію

приймає

й вogu Вам. шиновншї ювІЛярР!

тей у єдиному організмі, що прооб­

кресінням примирив з Богом людс­ тво,

і

pocu

держава

гаран­

1\·1.

Г.

центру

Пашпюка робочих

громадян,

зайнятості

про

броню­

місць

для

котрі потребують захисту

і

не

здатні на рівних конкурува­ ти

на

ринку

праці

на

2005

рік. Вирішено затвердити на

2005

рік для підприємств. ус­ та організацій міста, незалежно від форм влас­ ності, з чисельністю понад

танов

20

чоловік

квоту

в

розмірі

до 5 % загальної кількості робочих місць за робітничи­ ми професіями для окремих категорій громадян, котрі потребують соціального за­

тує міRімальні та соціальні гарантії, а саме: пенсіонери,

хисту.

інваліди, сім'ї. де виховують­

ухвалені після слухання ке­

ся

рівників інспекції Держарх­ будконтролю, об'єднаного

діти-інваліди,

малозабез­

печені сім'ї, безробітні. Про хід виконання підпри­ ємством

теплових

мереж

«Броваритепломережа» «Програми розвитку тепло­ забезпечення міста та впро­ вадження енергозберігаю­ чих технологій у 2004 році» членів міськвиконкому про-

Відповідні

рішення

були

міського військового коміса­ міжміського бюро технічної інвентаризації ріату,

тощо.

Лариса ШАПКА


N!!l (9610) ЗАПРОШЕННЯ ВЗЯТИ НА участь в роботі V звітно­

начено

виборної конференції районної

профспілки

працівників

з

цих

пропрацювавши

органах

хочеться

більше

14

в до

справ профспілкових сьогод­ нішніх, порівнятИ, що тут від­ булося коли я

за

їх

трудовІ

останніх 10 років, цю ниву. Не

колективи

пр.1цюють

високопродуктивна. Тут справжньому дбають про робничо-побутові умови,

років підряд очолює ділова, принципова, енергійна жінка Галина Володимирівна Тітарєва.

залишається колективний до­ Райком профспілки, говір. профкоми первинних організа­ цій всіляко намагаються ефек­ тивно використати цей інстру­

господ~рство «Журавушка», де

прав,

по­ ви­ оз­

доровлення і відпочинок працівників та членів їх сімей. Назвемо кілька цифр. За звіт­ ний період на оздоровлення 546 дітей в спеціалізованих закла­ дах України витрачено 172,9 тис. грн. Майже 2 тисячам спіл-

нуться люди. Якихось особли­ вих змін не відбулося. І дарем­ но. Ті господарники, які не беруть в свої партнери проф­ спілку, м'яко кажучи, недале­ коглядні. Вони просто недооці-

років,

доторкнутися

обов'язки

за порушення законодавства про профспілки, до цієї громадської організації ставлення потеплішає, потяг­

великим задоволен­

ням. Адже,

та

гарантії

відповідальність

агро­

промислового комплексу я від­ гукнувся

права

профспілок,

Її багатий досвід, знання, вмін­ ня орієнтуватись

мент в повсякденній діяльності. Заслуговує похвали практика укладання

колективних догово­

пе<rує в цілому успіх галузевій профспілці. І це не якісь дифі­ рамби, а безперечна істина.

рів на ВАТ «Комбінат «Теп­ личний», «Броваримолоко», кранабудівна фірма «Стріла». Наприклад, в тепличному ком-

Тож не дивно, що делегати од­

ноголосно знов

полишив

про ті

зміни,

голова

що тут сталися. У той час профспілка була сильною, ав­ центрі своєї діяльності трима­

про людину від П

народження до Сl\Іерті.

Прослухавши звітну доповідь голови

райкоі'ІУ

профспілки

Г. В. Тітарєвої, я був водночас нриошо вражений і дещо роз­ гублений. Почну з останнього. На початок звітного періоду до складу районної організації входило 49 первинних організа­ ціі при загальній кількості 10916 спілчан, а нині залиши­ лось відповідно 27 і З886 чоло­ вік. Наса~шеред, таке різке ско­ рочення відбулося внаслідок реформування підприємств та організацій, що тривало п'ять попередніх років. Щоправда не­ гативне ставлення керівників­ роботодавців до профспілок набрало масового характеру з перших

кроків

давцями,

-

порося же

конливо

купи

матимеш клопіт. Ад­

рівник, не плугається під нога­ постійно

висуваючи

й

іншими

аргументовано

і

про

доповідач делегати

тис. грн.

своїх зусиль до всіх здобутків, що творяться в райо­ ні. А в поточному році вагомі.

вано

санаторно-курор­

водиться

платити

повну

п думкою,

вар­

тість.

справи,

«Броварююлоко», СВАТ <<Аrро­ комбінат <<Калита», ДПЗ <<Плос­ ківський», СТОВ «Княжицьке»,

сказати,

<<Требухівське»,

роботодавцем

Без

перебільшення що

треба

но-правовим

документом

і

робітниками

мі­

в

І

чергу,

як

підкреслив

відальним

завданням

справи­

лися.

У

роботі

конференції

взяла

участь і виступила голова обко­ му профспілки працівників АПК Л. П. Бойко. Учасники конференції

затвердили

склад

райкому профспілки, обрали його робочі органи і делегатів на обласну звітно-виборну кон­ ференцію. А ЗАКІНЧЕННЯ хочеться

н сказати,

що

профспілки

сьогодні потрібні кожному тру­

довому колективу, щоб самовід­ дано

і

наполегливо

захищати

інтереси трудівників. Це право гарантується

ЩО УСПІХ КОЖНОІ

першу

профспілки,

Леонід Аронович, з цим відпо­

давством

зале­

чинним

і ним

законо­

необхідно ско­

ристатися. І було б добре, якби

конкретного їі виконавця. Свідченням цьому є той факт, що районну проф­ спілку працівників АПК багато

між

вони

го ставлення до людини праці.

жить від людини,

основним юридич­

-

один

сягти лише за умови дбайливо­

питан­

Щоправда дирекція Бровар­ ського вімілення Фонду соці­

якості

на

Таких показників можливо до­

заохочення

суперництва,

них секцій, два спортклуби, 45 учасників яких стали спортсме­ нами-розрядниками. Непогані здобутки і на рахунку аматорів художньої самодіяльності. Від­ радно, що тут адміністрація здійснює відрахування профко­ му на ведення внугріспілкової діяльності та культурно-спор­ тивних заходів. На жаль, певна частина роботодавців ігнорує цю справу, забуваючи, що ці кошти йдуть для потреб їхніх же членів колективу. ЕВЕН, читачі погодяться З.

вину призначених процедур до­

фермерське

умови

ня охорони праці, розвитку спортивно-фізкультурної та культурно-масової роботи. Нині на комбінаті діє п'ять спортив­

тного обслуговування. Путівки значно зросли в ціні, а за поло­

як

номанітної продукції, валовий збір зерна сягнув 61 тис. тонн.

відбулась неординарна подія- фонд соціального стра­ хування, в свій час народжений профспілками, став д€ржавним.

лема

Більш

льярд гривень виготовлено різ­

трудового

вої втрати працездатності всіляко сприяла плавному і тер­ пимому переходу на нову фор­ му обслуговування. На перших порах виникло непорозуміння з виплатою лікарняних листків працівникам сільгосппідпри­ ємств. нині ГQстро стала проб­

значно вищі проти інших. Приклад? Будь ласка. Візьмімо ВАТ «Комбінат «Тепличний»,

Здавалося б, із прийняттям Закону України «Про професій­ ні спілки, їх права та гарантії діяльності» (грудень 2001 року), в якому чітко і конкретно виз-

суму

ального страхування з тимчасо­

ки

свої

вимоги.

загальну

п ду

конференції голови профкомів В. І. Калашник (ВАТ «Теплич­ ний комбінат»), В. П. Шкарупі­ ло (ДПЗ «Плосківський»), Л. М. Дрозд (Дарницьке РБУ), Т. 1\І. Руденко (голова СТОВ «Княжицьке») та інші. Дійсно, в тих сільгосппідприємствах, де діють профспілкові організаціі, і виробничі та соціальні здобут­

у нпх повна свобода Ніхто, як сказав один ке­

:-ш,

також

це говорили як Г. В. Тітарєва, так

так

дій.

а

на

РОТЯГОМ звітного періо­

об'єднаннями громадян. Пере­

реорганізації

принципу:

217,1

органах місцевого самовряду­ вання, у відносинах з робото­

виробництва. Знаю багатьох керівників, котрі не хочуть ма­ ти справу з профспілками, дот­ римуючись

допомогу

4

докладає

бінаті в двосторонніх зо­ бов'язаннях чітко регламенто­

чанам було надано матеріальну

держадмініс­

но оцінив діяльність профспіл­ ки АПК. Практично вона

(Нотатки з конференції) нюють роль профспілки в справі захисту тру до вих, соці­ ально-економічних прав та ін­ тересів членів колективу в органах державної влади та

районної

трації Л. А. Вайсфельд позитив-

nP:O·ФCni,.DKИ СЬОF:ОАНІ nОТР:ІВНІ

торитетною організацією, яка в

ла турботу

обрали Галину

Володимирівну своїм ватажком. Виступаючи на конференції,

хочу здатись наївним, але дос­ темен}Ц} не знав

в конкретній

ситуації, правильно обрати шлях до досягнення мети забез­

це усвідомили перші керівники господарств, всі роботодавці.

Сергій ПРИСТУПКО.

НАКАЗ ВІЙСЬКОВОrО КОМІСАРА &РОВАРСЬКОrО О&'ЄДНАНОrО

Він уміЕ захоnити ро6ото10 •••

м1ськоrо в1йськовоrо КОМІСАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ О&ІІАСТІ 1О. 12.2004

року

м. &рова ри

го фахівця його призначи­

N2 155

ли

ним

про приписку rромад11н J988 року

.

"

На

підставі

Закону України

<<Про

му

ня по З 1 березня

2005

ка

дільниці

до

призовної

11

БРОВАРИ Віктор У Анатолійович Дядюк

січ­

року оголошується припис­ Броварського

району

міста Бровари Київської області громадян

1988

і

ро-

_

ку народження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з включно,

І січня по З І грудня

1988

року

постійно або тимчасово проживають на

території Броварського району і міста Бровари, а також громадяни старшого призовного віку, які не

були приписані раніше.

З. Усі громадяни, яким належить з'явитись для приписки до призовної дільниці,

бути адресою:

м.

Бровари,

вул.

зобов'язані при­

Грушевського,

приїхав рівно сім років тому. Відтоді це чудове ~rісто під Києвом стало найулюбленішим, рожчим,

найдо­

найкращим.

На­

родився він у :vІальовничо­

му селі Тадіївка Володарського району на нашій рідній Київщині в сім'ї вчителя. Після закін­ чення сільської середньої школи

вступив

нарний

на ветери­

факультет

церківського

Біло­

сільськогос­

подарського

інституту. Там зустрів свою долю. І вже одружений з дипло­

січня

2005

року,

маючи при собі документи, які посвідчують особу.

4. На підставі Закону України <<Про загальний

дове

при:'-1іщення для

равління

медиЦини, повністю обно­ вив

машинний

для

Те­

визначення

важких

со­

металів,

ін­

На

жаль,

районі

зовсім

році,

в

більшість

щастя,

ринарної медицини уком­

лише

неспо­

плектовано

висококвалі­

рювання

кадрами,

Епізоотичне

йовича померла дружина. І він з двома діть~ІИ на велике прохання рідноі

контролювати

сестри,

яка

проживає

на

забезпечити їх своєчасну явку до об'єднаного місь­

Київщині,

КОІ'О військового ко~1ісаріа1у.

вари. Було це у січні 1998 року. Добрі люди допо­

приїхав у Бро­

ня

що

дотриман­

санітарно-ветеринар­ Особлиl!у

увагу,

-

Приємно те, що нині в ра­

на роботу, частково вирі­

йоні

шили

неблагополучних

.по

беркульозу,

у

житлове

питання.

Як тямущого, досвід чен о-

немає

господарств,

хоч

ту­

1998

ІЗО

по­

район

Е ТРИ чотири щ роки тому пого-

ді

могли йому влаштуватися

тійно

корІВ

у

приватному

секторі сягало 9 тисяч, то­ як у громадському помітно зменшувалося. І ось торік ситуація з тва­ ринницькою

галуззю

контролюють вико­

нання Закону України <<Про ветеринарну меди­ цину»

господарствами

та

організаціями незалежно від форм власності, діяль­

ність

яких

пов'язана

вирощуванням

виробництвом

з

тварин,

та

пере­

робкою тваринницької продукції. СІЧНЯ виповнилося

5 55 років

~каз.

. ,

доровленню

~Іісько1·о військового комісаріату полковник

за

корис­

держвеТhІедицини району досягла значних успіхів. Фахівці нетмедицини пос­

цьому знано­

му в районі чоловіку Віктору Анатолійовичу

благополуччя

Наш

натхненно,

ня району. Під його муд­ рим керівництвом служба

захво­

на

медицини. трудиться

тується авторитетом і по­ вагою колег, керівників сільгосппідприємств усіх форм власності і населен­

-

стабільно благополучний.

ЛІВ я

Військовий ко~Іісар Броварського об'єднаного

випадки

собак

казниками.

розповідає Віктор Анато­ лійович, приділяємо оз­ стада.

два

визначається

них вп:мог в місті і районі.

--

творчо,

ровлено стадо.

вони

сповна

теринарної В.А. Дядюк

Поки

лейкозні. Найменше в Княжичах чотири голо­ ви, а також в Красилівці, Рожнах, Требухові. Є на­ дія, що в 2005 році в цих селах буде повністю оздо­

завдають

можливість

Начальник районного управління державної ве­

інша

вимальовується

з лейкозом.

2004

у

погіршилися

у;чови її утримання.

ним

дарують

значить,

всіх

Інші інфекційні захво­ рювання тварин зустріча­ ються рідко. Ми маємо

фікованими

В. М. ЛУТАК.

обстеження

ших небезпечних сполук у тваринній продукції. Усі служби управління вете­

а іншим

ринництва. Якщо селянин <<збуває>> годувальницю,

тварин.

ласть, де жив і працював протягом 25 років. Долі у людей різні. Од­

дає

і

парк.

пер в управлінні не стоїть на балансі жодної маши­ ни, старшої за сім років. Одночасно оновлено об­ ладнання районної ветла­ бораторії, куди щороку закуповують майже на 150 тисяч гривень різних сучасних препаратів, зок­

так, що у Віктора Анатолі­

необхідний для проходження приписки,

уп­

ветеринарної

йону стабілізувалася. Од­ нак у дядьківських хлівах кількість корів знижуєть­ ся. Індивідуальний сек­ тор це ніби лакмусовий папірець, який визначаєАІ державний підхід до тва­

періо­

ський», племоб'єднанні та ТОВ «Зоря», де утриму­ ється лише 26 корів. А в решті сільгосппідпри­ ємств майже половина ко­ рів інфікована лейкозом. Тривожний стан і в інди­ відуальному секторі. Так, із 4500 корів, перевірених

діваних ударів. Трапилося

на час,

по

є

Броварах Віктор Анатолі­ йович зу;чів збудувати чу­

військовий обов'язок і військову службу» керівни­

хідно прибути для приписки до призовної дільниці,

яким

на

вважаю,

що такої інфекції нема лише в ДПЗ <<Плосків­

ки підприємств, установ, організацій та навчальних

закладів зобов'язані звільнити юнаків, яким необ­

нею,

років. І ось за роки роботи в

рема

Громадяни, які не отримали повістку, зобов'язані

з

15-18

лей,

ючи при собі документи, що зазначені у повістці.

Єдиним шляхом боротьби

працювати

автомашинах,

поїхав

об­

примі­

В розпорядженні

картина

го лікаря за направленням

Донецьку

в землі, зокрема на тери­ торіях колишніх ферм.

доводилося

~юм вченого ветеринарно­

у

старо­

в

дичне

2,

11

Бровар­

роцІ ІХ було 10. Та це не заспокоює наших спеціа­ лістів. Адже туберкульоз неподалік від нас. Ця ін­ фекція постійно міститься

ветлікарів . був один ста­ ренький автомобіль У АЗ. А в дільничних лікарнях

Броварський ОМВК у визначений для них час, ма­

прибути за вказаною адресою

у

аварійному

щенні.

загальний

військовий обов'язок і військову службу» з

лікарем

розташовувалася

призовно1 д1пьниq1 І.

ветеринар­

ському районі. Наша служба, пригадує В. А Дядюк,

.

народженн11 до

головним

.

Дядюку. Колектив редак­ ції <<Нове життю> приєд­ нується до всіх найщирі­ ших вітань, які одержав у

цей день ювіляр, і бажає нашої газети, просто хорошій людині найкращих, найщедріших побажань на довгі-довгі

активісту

роки життя.

в

сільгосппідприємствах ра-

Галина ПОЛЯКОВА


6.01

РАДІЙМО ПОД,АРУНКАМІ Кожний

з

дорослих,

нас,

дітей

любить

та

ну,

отриму­

призначеної власне для

відпочинку,

де

буде

вати подарунки. І не тільки

новлено

до свят. До того ж є катего­

хітектурних форм. А ко­ лишній недобудований

рія

приємностей,

ють

усе

які

раду­

населення

без винятку.

міста

що

прикра­

сив головну вулицю житло-

міста

і

відтоді

стало

рунки

-

арною плиткою,

-

~Іи

лавами,

газонами,

ративними

елементами,

зокрема оригі'нальними сві­ тильникамн

та

ни~І освітленням популярним

архітектур­

-

він став

серед

власні

колективів

ОП

політика

«Брова­

у

ня

для проживання людей, ар­

людей

хітектурну виразність ново­

шинках,

а

також

максимуму

старшого віку. Тут призна­

будов.

чають

скеровує

побачення,

а

нещо­

Нині

міська

зусилля

забу­

дову

люційного

району, який складатиметь­ ся принаймі з п'яти мікро­

-

помаранчевого тисячі

бровар­

чан вийшли на ~Іітинг під­ тримки

свого

кандидата

пост Президента Віктора Ющенка. Нині

вже

на

НЬОГО характеризується,

самперед,

затверждено

09.05, 14 ОО, 15.35, 20.15, 21.25, 01.20 Погода. 09.15 Одвічні істини. 09.25 Хто там? 09.55 Служба розшуку дітей. 10.00 Чітко і ясно.

10.30 «Євробачення-2005». 10.35 Зірки, на сцену' 11.00 Місце під сонцем. 11.30 «Євробачення-2005». 11.35 Край 12.1 О «СІаssіс-прем'єр» з Т. Міленіною.

12.40 12.55 13.00 13.30 14.05 14.10

Для тих, хто вдома. «Євробачення-2005». Спорт і ми.

Я здивую світ. «Євробачення- 2005». Х/ф «Рок-н-рол для принцес». 1 серія.

15.20 Реліквіі та храми Укра­ їни.

t 15.30 «Євробачення-2005».

15.40 Х/ф «Рок-н-рол для принцес". 2 серія. 17.00 Дзеркало. 17.25 Феєрія життя. 18.00 Вікно в Америку. 18.30 КВК. Прем'єр-ліга. Фі-

20.05 «Євробачення-2005». 20.25 Вечірня казка. 20.40 «Супер ЛОТО», «Лото НЕДІЛЯ, 9 січня УТ-1

09.05, 17.10, 20.20, 22.05, 01.20 Погода. 09.1 О Клуб «Суnеркниги". 09.30 Крок до зірок. 10.00 Телефортуна. 1035 «Євробачення-2005». 10.40 Нова армія. 11.10 Територія безnеки. 11.25 Музичні теленовини. 11.45 Подружки 12.1 О Модна лінія 12.35 Здоров'я. 13.00 «Євробачення-2005». 13.05 «Сільський час» з К. Вороненко.

13.50 «Євробачення-2005". 14.00 Авторська програма В. Ілащука «Дорогами ук­ раїнців».

14.30 14.55 15.00 15.15 15.45

06.00 07.20

УТ-2

06.00 М/ф «Подорож у ми­ нуле».

07.00 Концерт «Хороші жар­ ти». 5 серія. 08.45 Т jc «Піратські острови)).

09.40 Х/Ф «Четверте бажан­ НЯ». 1 серія. 11. 1О «Золотий грамофон» 2002. 14.00 М/Ф «Залізний веле­ тень».

Х/ф

«Джентльмени

удачі».

17.00 Найрозумніший.

Фі­

нал.

18.30 Т jc «Моя прекрасна нянька».

19.30 ТСН. 19.45 Х/Ф «Шрек". 21.20 Х/ф «Пол(цейська ака­ демія-4». Цивільний пат­

Знак Благодаті.

«Євробачення-2005» Для тих, хто вдома. Рада.

Мультфільм на замов­

лення.

16. 15 В гостях у Д. Гордона. Віталій Коротич. 17.15 Аудієнція.

17.40 Х/ф «Красуня та чудо­ висько".

19.15 Сходинки гумористич­ но·, науки.

23.00 «Новокаїн». 00.45 Х/Ф «Машенька». УТ-З

19.50 20.30 20.40 20.50 21.00 21.20

вода

на­

глибині понад

«Дива

на

Тарасова церква. «Євробачення-2005». «Лото Трійка», «Кено». Вечірня казка. Вісті.

Ювілейна програма М. Поплавського «Я - ук­ раїнець». 22.10 «Євробачення-2005". 01.25 Служба розшуку ді­ тей.

із

зіркової ко­

«Смачно» з Б. Бурдою. Бадьорого ранку! Х/Ф «Авансцена». «Імена>~ з О. Марчен-

ко.

УТ-2

міняє профе,сію». Новорічний мюзикл «АлІ-Баба та 40 розбій­ ників".

16.50

18.30 Т Іс «Моя прекрасна нянька».

19.30 тсн. 19.45 «Криве дзеркало». 21.55 Х/ф «Поліцейська академія-5. Операція «Мая­ мі».

23.35 Бокс по-справжньому.

редактор

котрий загубив рукавичку, до

Подарункове

на

13.30 Школа майбутнього 14.00 Бережіть себе. 14.10 Це було нещодавно. запитан-

НЯ>>,

Т/с

11.55 Х/ф «Каспер». 13.40 Академія сміху. 14.25 ввс. 15.25 «Шанс». Гала-кон­

«Найгірша

церт.

18.15 Х/Ф «Особливості національного полювання».

20.00 Подробиці. 20.15 Інтерсnорт. 20.20 Хjф «Залізничний ро­ манс». 1, 2 серіі. 22.10 Х/Ф «Подвійний удар». 00.05 Х/Ф «Джіперс Кріn­ перс- 2».

КИЇВ Музична програма. Бережіть себе. стн. 5 хвилин з В. Заман­

ським.

08.05 Музичний калейдос­ коп.

09.00 Х/Ф «Супербрати Ма­

«Романсеро».

16.30

відьК.

Бу-

жинська.

17.30 СТН. 17.40 Гаряча тема. 17.55 Хіт·баGар. 18.20 Шлях до успіху. 18.35 Споживач. 19.00 Бережіть себе. 19.15 «Телепрес-клуб"

з В. Ткачуком. «Традиції сім\ традиції держави». 20.00 «Це бул~ нещодавно». Ю. Шифрін.

20.30 СТН. 21.00 Новини з вітрини. 21.10 Доброго вечора, кия-

Найкращі бо"і 2004 року. 00.40 Х/Ф «Сімейка Адам­ сів». УТ-З

06.00 ввс. 06.50 Х/ф «Особливості на­ ціонального полювання».

21.40 д/Ф «Остання війна». 23.40 СТН. 23.50 Музичний калейдос­ коп.

00.00 У храмі любові. 01.00 Хjф «Темрява вкрила

08.25 М/с «Чип і Дейл поспі­ шають на допомогу».

08.50 Mjc

«Кім

«n'ять з

09.15 Х/ф «Говард-качка». 11.1 О Караоке на майдані. 11.50 Усе для тебе. 12.45 LG-Еврика. 13.50 Х/ф «Залізничний ро­ маfіС». 1, 2 серіі. 15.45 Д/с 8ВС «Жива nриро­ да- 2». 16.45 Х/ф «Конан-руйнів­ ник».

18.25 Джентльмен-шоу. 18.55 «Шанс". Підведення nідсумків.

20.00 Подробиці. 20.10 Х/Ф «Життя одне". 22.00 Х/Ф «Гудзонський яструб».

23.45 Концерт В. Сердючки. 00.15 Х/ф «Кузени". КИЇВ 07.00 Музичний калейдос­ коп.

07.25 Бережіть себе. 07.30 СТН.

ТЕТ

06.30 «Дивись'"·

08.00 «Полундра». 08.30 Mjc «Мовільські

за

«У храмі любові». М. Луків. 09.00 Споживач. 09.20 М/Ф «Дванадцять місяців».

таєм­

«Рятуйте, ремонт!».

10.30 11.30 12.00

«Дивись!».

Концерт групи «Отпе-

тьІе мошенники».

13.00 «О СЛ-студія». 14.00 Х/ф «НіЧНИЙ ВІЗИТ» 16.00 Т/с «Одіссея" 17.00 «Рятуйте, ремонтІ" 18.00 «Дивись'"· 18.30 КВК. Укра1нська ЛІга. 20.DO Т jc «33 кв. метри». 20.30 ІсторіІ в деталях. 21.00 «Ти- супермодель 1 ». 22.00 «О.С.П.-студія». 23.00 «Дивись!». 23.30 Шоу Василя Стрель­ никова.

00.30 Tjc «Одіссея». 01.30 Хіт-ТБ. ІСТV Х/Ф «Ніби хворий». погода. Перехрестя. Погода.

05.50 06.55 07.00 07.30 07.35 09. 1О

динку з творчою

майстернею, що донедавна я тільки мріяв.

ті>>,

ТЕТ

06.30 «Дивись'"· 07.00 «Поклик nредків». 07.30 М/Ф «Мільйон у ланту«Полундра". М/с «Мовільські таєм­

лейна nрограма М. Поп­

Бережіть себе. Міжнародний фести­ валь «Мелодія двох сер­

дець».

15.10 Золота фортуна. 15.30 Алюр. 15.45 Подолання. 18.00 Візит. 16.30 «Це було нещодавно». Л. Утьосов. ' 17.30 Бренд року-2004. 18.00 Київ класичний. 18.30 Мерія. 18.55 Бережіть себе. 19.05 Tjc «Війна на морі». 20.00 Ки"івські мініатюри. 20.30 СТН-тижневик. 21.00 СТН-сnорт. 21.30 Музичний калейдос­ коп.

22.00 Tjc «Телефон поліціі 110». 23.30 Х/Ф «Темрява вкрила

10.30 «Зніміть це негайно'"· 11.30 «Дивись'"· 12.00 «Ти - супермодель 1 ». 13.00 «О.С.П.-студія». 14.00 Х/Ф «Мій дядя Бенжа16.00 «Крісло». 17.00 «Зніміть це негайно!». 18.00 «Дивись!". 18.30 Т/с «Обережно, Задов'"·

20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.30

Tjc «33

кв. метри».

Історії в деталях. «Ти - суnермодель'"· «О.С.П.-студія».

«Дивись'"· Шоу Василя Стрель­

никова.

00.30 «Крісло". 01.30 Хіт-ТБ. ІСТV

06 05 Х/Ф- «Ніби хворий». 06.50 Погода. 00.55 М/с «Таємничий ост-

Олімnу». «Родина

Mjc

08.45

чому­

М/с «КітПес».

09.10 09.35

«Посміхніться,

Вас

знімають'"· 10.05 За гроші. рів>>

М/Ф

11.45 Х/Ф

01.00

«Основний

інс­

тинкт». А

СТБ 07.10 Х/Ф «'-Іингачгук ликий Змій». 08.55 Прогноз погоди.

-

Ве­

детективу". «Міс Марnл». Прогноз погоди.

полі­

ція!».

полі­

рів».

14. ЗО Т jc «Вавочка". 15.05 Х/Ф «Санта Хто?"_ 16.40 Х/ф «'-!ого хочуть Факти. Вечір.

полю-

вання».

«Основний

інс­

тинкт».

О 1.1 О Автопарк. Парк авто­ мобільного періоду.

СТБ 07.00 «Класика англійського детективу». «Міс Марnл».

09.50 Кіноконцерт «Підвіски

джунглі».

19.45

Х/ф «Вартовий меха­

нізм». А

21.20

Хjф «Ельвіра

-

воло­

дарка nітьми».

Х/Ф

23.00

«День

Валенти­

на". А 00.20 «Посміхніться,

Вас

знімають'"·

00.45 01.10

За гроші. Х/Ф «Ельвіра

-

воло­

18.00 20.10 21.15 21.20

Х/Ф «Блеф». «Весь Жванецький». Прогноз погоди.

Італійський

Серія

«А».

футбол.

«Палермо»

ссМілан)).

23.25 23.50

Автостиль. «Україна

енергетич-

Х/Ф «Дев'ять життів».

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 Церква Христова. 08.00 Mjc «Місто СВИНОК». 08.20 М/с «Ясон і герої Олімnу».

08.40

М/с

«Родина

чому­

чак>>.

09.05 Mjc «КітПес». 09.35 3х4. Найкумедніше домашнє відео.

10 05 М/с «Барби і Рапун­ циль»

11.30 Х/Ф «Новачок сезону». 13.1 О Х/Ф «Із джунглів у джунглі».

королеви».

10.55 Прогноз погоди. 11.00 «Рослинне життя». 11.30 «Їмо вдома». 12.1 О Х/Ф «Аліса у Задзеркаллі».

14.55 Х/ф «Головний ворог». 16.20 Х/ф «Веселий Захід». 18.00 Х/Ф «Годзілла». 19.45 Х/Ф «Шостий еле­ мент».

14.00 «Їхня мораль». 14.50 «Своя гра». 15.50 Італійський футбол. Серія

Амун­

17.00 Богатирські ігри 18.00 Хjф «Із джунглів у

00.15 жін-

Х/ф «Метеорити».

Х/Ф

«Пінгвін

на)).

ки)).

Х/Ф «Мишаче

Х/ф

дарка пітьми".

07.40 Погода. 07.45 Х/Ф «Ульотне Різдво". 09.35 Х/ф «Летюча миша» 12.00 Квартирне питання. 12.45 Факти. День. 13 05 М/ф «Інспектор Гад-

18.45 19.05 21.00

Х/Ф «Дивіться, хто за­

говорив".

дсен».

10.55 Прогноз погоди. 11.00 «Рослинне життя». 11.30 «Красива квартира». 12.10 Х/Ф «Мама». 14.00 «їхня мораль». 14.50 «Своя гра». 15.40 «Класика англійського

Х/Ф «Відчиніть, ція'- 2».

Х/ф «Загроза Різдву».

15.30

рія».

Х/ф «Відчиніть,

«Найменший

ГНОМ»

12.25 13.55

Хjф «Різдвяна місте-

09.05

22.45

мен>>,

«Нові українці».

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 М/с «Місто свинок". 08.20 М/с «Ясон і герої

10.35 М/Ф «Острів динозав­ Х/Ф "Брехня близню-

23.15

жет>>

НИЦІ».

Х/ф «Ляльки".

23.20 01.35

чак>>.

18.00 Квартирне питання. 18.45 Факти. Підсумок дня. 19.05 Х/Ф «Санта «Хто?" 21.00 Хjф «'-!ого хочуть жін-

21.1 О

09.00 Збірка мультфільмів. 10.00 Mjc «Тіммі та чарівни-

лавського.

Факти. День. М/ф «Таємничий ост-

нашої ери».

мобільного періоду. Х/Ф «Аліса в Дивосві-

09.50

Слово Андроникова.

14.00 14.05

бестсе­

13.55 м;с «Дятлоw's». 14.30 Х/ф «Ульотне Різдво». 16.20 Х/Ф «Мільйон років до

18.55 19.00

08 ОО 08.30

- украІі,ець». Юві-

12.45 13.05

про

Наталія ГОМЕНЮК.

Кулінарний

12.10

Х/ф «Якось на Різдво». Автопарк. Парк авто­

ху".

землю».

А усі разом ми взялися за роботу на ділянці забудови власного бу­

рів».

09.00 Збірка мультфільмів. 10.00 М/с «Тіммі та чарівни-

Мистецькі обереги Унікальна Укра1на. Хіт-базар. «Я

тором.

лер.

ниці».

08.00

10.20 10.50 11.20 11.50 13.00

«Мисливець

привидами».

ни.

землю».

ріо».

11.00 Золота фортуна. 11.30 Т jc «Війна на морі».

любов'ю

художник

КИ>>.

стн.

15.30 15.40

07.00 Tjc

... #-~ .1-ячого письмен­ · Юрія Винничука

Львоt:::

а ткож вирішили дізнатися про його

українець». Юві­

до

з

зе1ляк,

зі

творчі плани на С\Іайбутнє.

лейна nрограма М. Поп­

«Хазанову,

видання

наш

і пішли

...

Кость Лавро. Тож напередодні Но­ вого року ми поцікавилися у тала­ новитого митця, яким був 2004 рік для Костя Тихоновича та його сі:v1'ї,

гори­

-

нього колядувати

офор:vшв

метрів.

«Я

Іван Малкович- вдячні написали листа дідусеві,

звірята

ма>>,

ПЛЮСОМ».

06.00 Ранок з Киркоровим. 07.00 Бокс по-справжньому. Найкращі боі 2004 року. 08.00 Прихована камера. 09.00 Лото «Забава». 10.00 Х/ф «Четверте бажан­ НЯ». 2 серія. 11.30 «Золотий грамофон» 1999. 13.30 Х/Ф «Шрек». 15.00 Х/ф «Іван Васильович

300

12.30 віра-

манди».

07.00 07.25 07.30 08.00

ження, що його придумав головний

лавського.

Лайтера

08.05 08.40 09.15 11.20

вичку» ... Хто не знає цієї найпопу­ народної каз­ ки? Але тільки у нової книжки «Різдвяна рукавичка», яка нещодав­ но вийшла у видавництв! «А-БА-БА­ ГА-J\.А-1\ІА-ГА», є щасливе продов­

лярнішої української

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Хjф «Білосніжка». М/с

з

розташованого

доповнювали

«Цукровий півнию> та «Історія од­ ного поросятка>>. Думаю, що мої малюнки сподобаються маленьким читачам. Як і в новорічній казці-іг­ рашці про Снігуроньку в твердій обкладинці для найменшеньких. Що стосується успіхів членів моєї сім'ї, то я радію за дружину Світла­ ну лікаря-гастроентеролога Бро­ варської райлікарні, яка одержала І категорію. Син Юрко навчається у вИпускному класі Київської Дер­ жавної художньої школи ім. Т. Г. Шевченка і мріє стати архітек­

«Ішов дід лісом та й загубив рука­

раЙОНі

надходитиме

зонту,

лише

культового

ника

громад­

В

не

Торік я взяв участь у виданні кни­ жок

спорудження

-

вони

дорослих.

бульв. Незалежності. Чиста

07.45 Mjc «Пригоди Базза Співає

О.Пономарьов. 22.50 «Євробачення-2005». 01.20 Служба розшуку ді­ тей.

15.20

ОДНОГО

жах>>.

руль».

нал.

Ще

різноманітністю

Трійка», «Кено».

20.50 «Мегалот». 21.00 Вісті. 21.35 ТаКа мода. 22.00 «Я вас люблю».

обговорення

розпочнеться

та індивідуальністю проек­ тів, високим ступенем ком-

проект третьої черги майда-

УТ-1

житлового

районів (від Радіостанції аж ДО лісу). Тож ЖИТЛО майбут­

України

СУБОТА, 8 січня

четвертого

аби

текст, а й були цікавими для дітей і

подій вирішено переоблад­ нати недіючий кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка. Серед життєво необхід­ них об'єктів- бювети пит­ ної води, до яких вже звик­ ли городяни. Незабаром

влада

на

ре­

ськості під палац урочистих

зручностей

давно майдан набрав рево­

відтінку

ного

Брова­

ма­

планується

Давно назріла необхід­ ність розширити міський віміл ЗАГСу. Після всебіч­

рах спрямована на створен­

товують

тут

конструкція пішохідного бульвару. Ця пішахідна зо­ на з благоустроєними міс­ цями відпочинку, закладами торгівлі, газонами, ліхтаря­ ми тощо з'єднає бульвар Незалежності й вулицю Ки­ ївську.

квартири

дітей, для яких улітку влаш­ на

часом

одержують жителі нашо­

будівна

молоді,

«перегони»

йону, де мешкають 8 тис. броварчан, то найближчим

рипромжитлобуд», ВАТ «Домобудівний комбінат «Меркурій» та ВАТ «Бро­ варський завод будівельних конструкцій». Взагалі місто­

красивими

багатьма деко­

Щодо удосконалення вже

го міста і від будівельників

із зручни­

з

-

-Окрім «Різдвяної рукавичкю>, я розпочав проект, про який давно мріяв, проілюструвати книгу, як­ то кажуть, «на всі часи» «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» J'vІиколи Гоголя. Я вважаю, що ніхто ще не відтворив дійсно колоритні, образні персонажі «Вечорів>> так,

забудованого 34-го мікрора­

Дійсно дорогоцінні пода­

улюбленим місцем відпо­ чинку. Опоряджений троту­

худо~ника

мережею

ньою кількістю соціально­ культурних об'єктів.

ар­

би, роЗкидані по місту.

r вого масиву. Відкриття дру­ ' гої його черги відбулося на День

малих

сучасною

життєзабезпечення, достат­

міськком партії у новому році прийме піД свій онов­ лений дах не лише міськви­ конком, а й усі його служ­

Саме такиІ'>І є

новий майдан,

багато

форту,

вста­

Щедрий ужино

«А».

«ЛіворНО».

«Ювентус»

21.30 Х/Ф «Ельвіра - воло­ дарка пітьми-2».

23.05 Х/Ф «Божевільна мей ка».

00.40 Х/Ф «Г


6.01 J}!Ф ~Q~ ~[Яф[D[D~Ш

НОВОРІІІНА За

підтримки міського

го­

відбулися

Ольги Устюжанової

ранки

з

подарунками

для

віміл

у

маленьким

«Снігова

Ляльок

виготови­

клубів

за

місцем

Солодкі подарунки одержа­ ли

й діти

ців

самотні,

близьких.

бідні,

сироти,

а

також ті,

в

кого

військовослужбов­

броварської

частини

вшськової

А-0836,

до

яких

на

новорічний ранок завітав Вік­ тор Олександрович.

* * *

Прем'єра пісні «Сало» (слова

Наталії

Багмут,

* * *

разу стала хітом, пролунала на

недавньому

чорі <<Я

-

Михайла

творчому

ве­

(народився

українець».

А під час

новорічних свят і відеокліп, в якому співаючий

ректор

ра­

зом зі студентами Київського університету

культури і ~истецтв втілив у

МОЯМАМА Так мама gля мене у світі. Та сонце не гріє зtІмою,

А .чама щоgенно зі мною.

життя дійсно народну пісню,

Така вона люба і 111ила,

показали

А руки у неї, мов крила,

ких донечок та синочків на­

каналах

родили

відтепер пісня броварчан

жінок. Перший

1325

і

по

центральних

телебачення.

Тож

-

Щоб високо в небо злетіти, Де зорі, мов росяні квіти.

день Нового року видався для

директора будинку дитячої та

Чи в лузі іти наg рікою,

лікарів

досить

юнацької творчості, депутата

За руку триматись рукою,

і

акушерок

вони прийняли

мПської ради, студентки цього

Чи в лісі листочки-багрянці

у свої добрі руки четверо не­

напруженим:

ВУЗу Наталії Багмут та аран­

мовлят.

жувальника

Із нею збирати уранці.

Першою

прийшла

світ дівчинка вагою яку

народила

у кг,

3,350

броварчешка

Юрія

Понома­

ренка радуватиме своїм опти­ чізмом,

добрим

гумором

та

Оксана Ти:чофєсва. А ІJJаГіІАі

святковим настроєм усіх гля­

протягом

дачів,

1

січня

народилися

Матуся gля '"rене

Колектив управлtннІІ державно'і

з ювілеєм!

ветмедицини

щиро і сердечно

вітає з ювJлейним

u

днем народжекня

З любов'ю і повагою­ колектив Требухівської ЗОШ 1-1/1 ст.

N2 612

з

1

січня

нюється nорядок розрахунків за теnлову енергію для сnоживачів nершої груnи (населення).

Одразу хочеться зауважити, що це в жодному разі не є nідвищен­ ням тарифів. Для всіх абонентів нарахування за оnалення 1 м кв. загальної nло­ щі буде nроводитися за затвер· дженим тарифом- 2 грн. 16 коn., в тому числі ПДВ, тільки nротягом оnалювального nеріоду, а саме: сі· чень, лютий, березень, з 1 no 15 квітня, з

15

жовтня, листоnад, гру·

день. Нарахування за оnалення nісля закінчення оnалювального nеріоду nроводитись не буде. Порядок розрахунків за оnален­ ня за nриладами обліку та за спо· житу nідігріту воду не змінюється. Залишаються діючі тарифи за 1 Гкал., зимові та літні тарифи за nідігрів води. Ми щиро сnодіваємося на ваше розуміння та nросимо вас nогаси­ ти існуючі борги за сnожиті nослу­ ги з оnалення та nідігріву води та надалі вчасно nроводити розра­

хунки за теnлову енергію. Від цьо· го залежить теnло та добробут у

Віктора Анатолійовича ДЯДЮ КА.

Адміністрація ПТМ ~<Броваритепломережа».

"

Н О В Е

Броварських

pilA,

Ж И Т Т Я • міської ma

-

raзema районної

раЇІонної &ержавної аАМінісmраuії.

~.-ІІВЗАСНОВНИКИ:

···

колекmuв

raзemu, Броварські міська і

·u,

раuонна

'ІіІUіЯ.

'-.державІІу ~ 259

~ ~с

61285

Цього дия і завжди зичимо м.іцного здоров'я, великого людськоtо щастя, сі.АІеітого благоnолу•tчя, дot'fn(jт/(_y, миру. люб~. і поват. Ми НаАІ бажаємо в цю І'шtmІmf!!t tlamy в цвіту it .иІщюв'і· .щстріти сотию літ. І в цеіІ .JІШ-ІІеІІІІІІіІ

світлий

ВАТ ''ірова•сuе ІІІJІІІ8-

tlnn,

з 65-річчм.t від дня народження! Щиро зичимо Вам при доброму здоровсі, в мирі,

l.J'J®C:З[(!.!J®ilil!ilill<!u що загальні збори акціо­ нерів відбудуться

того

року о

2005

адресою:

м.

вул. Кутузова 2-А.

Початок реєстрацїі з

Це вітер ласкавш1 у полі Моєі щасливої gолі,

Ноwом~1

8.20. Тел. (294) 6-29-79.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: про

Звіт

голови

результати

правління фінансово­

Господарської діяльності то­ вариства за

спективи

2004

рік та пер­

розвитку на

2005

рік.

2.

Висновок ревізійної ко­

місії про діяльність товарис­

тва за

З. за

2004

рік.

Про розподіл прибутку результатами

ВАТ за

2004

життєрадісність, любов і nовагу до своїх близьких і друзів. ХиіІ доля дарує Вам дoвtuto віку,

ll(ofi

радість .. Jдоров'я

Леоніду Павповмчу

6УРЯКОВУ!

~

Всією родипою Вас ми вітаємо, ~

Довгого віку і щастя бажаємо, Щоб со1ще і Jopi

плекала тепло,

Щоб :ювжди .1доров'я у Вас було,

Хай радість і со11це :югля11уть в вікоице,

Відкриються двері для щастя й добра. Хай сила прибуде, Jдоров'я зміцІІіс На мириі та щедрі, ІІа довгі літа. Хай гар11ими будуть і будІІі і свята, Щод11я й щогоди11и в усьому щастить,

rJof'mamJcoAt були rш бсиат.і, /Jetmлi і лиха не 3ІtаЛІJ. !І хаті.

Xail

Вас .зіІріва.Е людська теплота

За те. що .Зfюбили .за цП літа. сонце Ва.м. иіжн.о всміхнеться

І все Вам в житті удається.

Щоб JІtов .Jустрічать ювілеї і дати

l

l аж до сторіччя в здоро:~~ить.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ БРОВАРСЬКОЇ

7.00

до

1.

сонцем і чистим небом nрожити довгі, щасливі, сповнені плідної діяльності роки, зберегти бадьорість і

XaiJ.

28 лю­ 8.00 3а

Бро•ари,

злагоді і достатку, nід ясним

в житті .ш•І!І>Лtu

довги спільио працювати і вipuJm в ttаl'ІІІ!ІІІІІі ,:;;;. Важае-~10 Блаtо<'ЛlJІІt'ІІІІЯ в ,IJCOM!J і .Jl/І<ЖІІІІ.

ОVДІвепьне VПРІІJІЬН. • •

4.

наших оселях.

БУРЯКОВА Леоніда Павnоаича

управління

до vваrи акаu••

року змі­

2005

Колектив Броварського будівельно-монтажного управління N! 5 щиро вітає голову nравпінН111

держнетмедицини

* * •

ку

це зорі,

Нічого ніgе не боюся,

начальника

Літературно-мистецьке об'єднання «Криниця••. редакція газети «Нове життя•• nриєднуються до всіх щирих nобажань колишньому керівнику літстудїі, давньому автору нашої газети. З роси і з води Вам, шановний ювіляре Микало Даниловичу!

Згідно з рішенням Броварського міськвиконкому від 28.12.2004 ро­

-

Це човнtІК у синьому морі,

Як поруч зі -'І-ІНою матуся.

Нехай доля усАtіхається Ва.АІ у житті! Нехай вона дарує Вам баtато дов111х літ без сивини в серці, а заклшr <•Требухівці всіх І!раїв, єднайтеся'• ще довго луиає у стінах Требухівrької школи. ОппшміJАІ!J і творчих успіхів Ba.Al ua довгі щасливі літа!

до відома аІіонентів ПТМ ІІІіроваритепяомережаІІ!

рокуІ

Як сонце єgине в зеніті,

Дорогого нашого поета-земляка

требухінську

l 937

пологовому будинку малень­

кого вже немає.

Миколу Сома гордість і славу - вітаємо

січня

25

Поплавського

По закінченні вечері на миску з кутею кладуть

ложки для тих,

АНАТОЛІЙ ЛЕМПІЦЬКИЙ

музика

Юрія Пономаренка), яка від­

Національного

Минулого року в міському

немає

родинам

добра і м:иру'

броварчанам

виставу

проживання.

люди

чани) та дівчинка у Софії Та­ ран з Гоголева. Бажаємо щас­

літкових

ся

у

(бровар­

ливим

Тут

ли та озвучили вихованці під­

Докладають усіх зусиль, щоб вона була якомога величнішою. Батько турбується про різдвяну ялинку для дітей і на покуті ставить дідуха, на стіл під обрус приносить сіно. Мати на святвечір готує традиційні 12 страв. Святвечір це сімейне свято, коли всі прагнуть зібратися разо~1. родиною. У хаті панує особливий духовний настрій. Коли з'являється перша зоря, мати ставить кутю на стіл. Батько запалює свічку і всі моляться: «Отче наш, що єси на небесах ... » Після цього вся родина сідає до столу. Починають вечерю з куті, яку беруть усі разом з однієї миски. У цей вечір на стіл не ставиться нічого спиртного. На вечерю запрошують­

хлопчик

<<Прометей».

королева».

У

Андрієць,

дітвори, в тому числі в МКЦ

зав

до появи першої зірки на небі, готуючись до святої вечері.

дівчинка

варах

новорічні

Юлії

-

у

лялькову

ПРОДОВЖ дня напередодні Різдва Христового дотри­ муються особливо строгаго посту не їдять до вечора,

ще троє немовлят

лови В. О. Антоненка у Бро­

справах сім'ї та :чолоді пока­

РізАвяний святве .. ір

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

діяльності

рік.

МІСЬКОЇ РАдИ ПОВІДОМЛЯЄ,

ААРЕСА:

код ЗКПО

20012991, припиняє свою діяльність. Претензіі

07403, м. Бровари, вул. Кутузова 125, Київська

мади

обл.,

м.

Бровари,

що

приймаються протягом двох місяців з моменту

публікаціі оголошення в газеті за адресою:

nідлягають

шляхом

або

за

телефоном

(04494) 6·45·45,

6-44·64.

nриватизацїі у ~005 році, а саме:

І Втрачене nосвідчення інваліда війни

викупу:

nи, серіі Б

-

Ng 016518

від

16.05.1996

вбудоване нежитлове nримі­ щення за адресою: 07400, м. Бро­ вари, бульв. Незалежності, 2;

дане

- вбудоване нежитлове nримі­ щення за адресою: 07400, м. Бра· вари, вул. Л. Українки, 2-А;

ності на земельну ділянку серїі БЯ виданий

2.

4·02·92;

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

Броварським міським

20

жовтня

N9 021644,

відціпом

2004

зе­

року на

Броварська міська рада та їі вико­ навчий комітет висловлюють щирі сnівчуття завідуючій загальним відці· nом ГНАТЮК Ніні Іванівні з nриво­ ду смерті їі батька МОТУЗЧЕНКд Івана Опанасовича.

nромuсловосmі і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoм оголошень 4·23·26.

Листування з читачами

ім'я

ім'я ПУСТОВОГО Віталія Анатолійовича, ПУС­

Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

сільського госnо.!!.арсmва

на

ТОВОЇ Ганни Сергїівни, вважати недійсним.

нок за аДресою: 07400. м. Бровари, вул. Київська, 135.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

облвійськкоматом

мельних ресурсів від

- вбудоване нежитлове nримі· щення за адресою: 07400, м. Бро­ вари, вул. М. Лагунової, 4;

07400,

гру­

І Втрачений Державний акт на nраво влас­

вбудоване нежитлове nримі­ щення за адресо10: 07400, м. Бро­ вари, вул. Кирnоноса, 13;

РеАакmор: 4·03-76.

Київським

11

року, ви­

АМАНЖОЛОВА Нурбая, вважати недійсним.

-

ВіААілu:

• • • •

~~

що 24 грудня 2004 року сесією Броварської міської ради затвер­ джено nерелік об'єктів комуналь· ної власності територіальної гро·

-

Правління.

родина.

І АТЗТ •Велта маркетинг АТ•,

шляхом продажу з аукціону: окремо розташоваСІий буди­

Зміни до статуту.

3 повагою і любов'ю­ дружина і вся наша велика

на сторінках ~азети.

За з.чіст реклами відповідальність несе рекла.чодавець.

Арук oфcemнuu. Обсяг

1

Арукованuu аркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарни" уnравління у сnравах

npecu

ma

інформаuії Кuївської облАержаАМінісmраuїі.

Зам. Тираж

1 1650

прим.

#1 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you