Page 1

... ОРГАН

БР О В АР С ЬКОГО

МІСЬКОІ

І

- Гааt•та BШHJJtiiTb ;і 17 квітни ш:п

В· ч

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ pUK)'

РАД

КОМ І ТЕТ У

ДЕПУТАТІВ

JV! 185 (6~33) •

КОМ УНІСТИЧНО І

НАРОДНИХ

Субота'

20 листоnада 1982 року •

ТВАРИППИЦТВО­

• ентузІасти

УДАРВJіІЙ ФРОНТ

и те л

На сервневих учитuьських конференціях, що вІдбу· напередо,.нІ

нового

навчальвого

року,

вІдзвача­

лисІІ певні усnІхи педаrогІчних ко.~~ективІа у навчаннІ і вихованні пІ,.ростаючого поколІвв•. Школі активно допомагають виробничі ко.wективн, rромадськість, сім'•· Л..е, як І ранІше, вирІwаава ро.sь тут нuежить уч~~те.~~ю. І саме вІА Aoro арофе­ сіАноі майстерності, вІмавостІ обранІй спрааІ, актив­ ності, твор~остІ залежнть, як успішно вирІшуватиметь­ са головне завданна n'атнрічкн спІданщитн акІсть на~чаин11, трудового і морального внховавв• в школІ, зжІІТИ формалІзм в оцінцІ результатІв праці вчите.tІв · і учнІв, на ділі зміцнити зв'11зок навча.ния з життам, ПОJІІDНІИТИ ПІАГОТОІКJ ШКО.ІЯрів ДО суспІ.Іьно корІІСНОJ ІІраці». Над цим І nрацюють сьогоАНІ ко.tективн шкі.t ;td,;:тa І району. На правому фланзі роботи - ос:аІтнвн­ JверJtІ, ентузіасти, ,jІJОДИ, які щиро закохані в свою .-:npaay, якІ сповна віддають дІтям любов і знання, до~~~ І мудрІс~ ·

Jaux трудівників ми иеріАко ІІUІІваемо акт-.k:тами :rроІІААСЬКОІ"О .ЖИ'І'ТR, Адае те, ІЦО 1101111 aBKOII)'IDТit ва ЛQro Іитересfа шко.tи, оі,І.ростаІDІІоі зміни, о~.а.ико не •хецn. в межІ іх робо'Іого АН;.. 6ІльшІсть 3 нІD:, ••· яаннх oeAaroris, ИАе раІ011нІ 'ІН мІа.кІ, ВІ....._І; мІЖВІКІ.н.ІІJ

о4J'еАІІ&ІІU вuтuІа,

постІІно

семІ­

AIID'II

нари, ІІІКNИ аереАового досвІАу. )'ІІІІТQька ІсторІІ Ка-

' •'1'1111Ськоі ~••J•

-

cqe•МAJ ІUКо.tн ІмuІ

В. І. Л•ІІІа Л. І.

RP'-•

постІІно АІІочоrо семІнару a'IJI'I'C.fa ~IJ ра1811у. Іі уроки- зразок чн не .~.о~~• ко. .оrо істОгвu.

І ЛІАІ• Іваніана врине, -.об ко..

c.wyxa•lll.

•01111-

Тому так pnuwro ІІ,І,ІІрВті JPOD, yu..a ,1.0 AOII881Aet. з &КІІІUІ австувum. кo.unr. ВоІІа • opra· иЬоау• річІІІ оаІмоІцн пра1них завь. Іншимв с.ІІО­ вами, Jl. І. Савчук веАе всю rромао~.ську роботу з ICTopiiUMH шкІ.І раІову. си._ sамnв sбаrаТІLІо rотуе UU lore pe45on,

І таких Імен сnрав•нІх ноааторіа чимало.

Серед НИХ

8 .•.

~.1.-КО

(KU. .Q,IoU

с:ередІІ8 ІІІКО•

JІа) •. В. І. Мапько (Д.ІЮСW), С. В. &мкОІІСІtU (мЬа

cept~.~~t~ 16 і), Jl. О. -6угаА (мІсьu ~ 16 7). &ее­ ~'1\іааІІн upialauwiM меТОАИЧІІІІХ о6 8,І.ІІ&НЬ СТ&ІВ ~

ни ocai1'111C1tКoJ сnрааи Р. Т. І(ІІрJ.нао (Гоrсмt.), КІІПІ (ТребухІв). Вони пІсJІ& ІІІХОАУ на nекЬо

n.

рнуJІися в шк0.11у І nро,ІІ.овжують nрац10аати,

nepe-

IO'ttl МОJІО,ІІ.ИМ свіА баrатиА AOCifA, ~ ре"Іі, CUI8 , те.tІ-пеисІонери в кожкІА шкоJІІ, 3•ебІльwого, npo·

.о.uть велику наставниu.ьку ро6оту. Це І В. М. Пас­ rушеико, Н. В. СеАJІХ З ІІfсЬКОі сереАНЬОі .М 2, П. П. Ky.І.ht з Wевченківськоі середньоJ школи І багато Ін­

шо.

·Цемра.u.ввй воJdтет КПРС, РІМ МЬd~ СРСР, ВЦРПС і ЦК МКСМ 8pldllur.1пl поста_, «Про р0аrортаІІІІ8 Всесоюзвого ..соза успІm-

- цt1Udcтa1&6i'O 311araRJal

не иро.еАеВD 3ІІІІЬJІ1 худо6в, збіm.вrеІІІЬІ ввробввцтаа І закупок прод18ТІа тарІІІІІІІІЦтаа в 88110-

ввІ Період 1882 .:.... 1883 ~-

я . ПJІJОТа

1\0

3

3

)'

3

n..оского,

У цьому документі відзначається.

що колГоспники,

робітники

дІіРСТВа та інших

галузей

радгос-

.ПІв, усі . праціввини сільського ГQСПО· миспового

комплексу,

агропро-

вт!лЮЩЧИ

в

Життя р!шення XXVI з'Узду партіІ. травневого

року) Пленуму ЦR

(1982

нацолегливо працюють

над

автономиих

встановлено

аір'ям

колективу,

Aoro

акі

-

opoф­

турбота спрнІІІаІОТЬ

АО-.

•• caoJ

•ласиІ, готоаІ аu.ждн АОПомоnи. Кілька рокІв очолюе прDфсnіАк08нІ комітет мІськоі ІUOU_Jt І В. В. Дао­ рон. І в тому, що шхо.wа неоАворазово займаu ари~

зоаІ иісІUІ у coцlukrвuoмy змаrаввІ, ВеJІІІu І ti заслуга. До6росовІсно викоиуе таке а · нелеrке rpollaA· ~•ке АоручеІІІІJІ голова оро.кому І ачитела.аа мlcltaoJ юколи .М

5

.

В. П. Герман.

Не nере.ІЇ'ІВ"І'Н всіх гuy:tel життв . wкІ.п.ннх, тру­ дових ко..ектuІв, м І не зиаАшов мk:а.е заетос:уаuu

своіх здІбнОстеІ у..те.а.. Він - .иктер І о~.еаутат, .,.. ваг&НАІКт І UІ&top с•еви... І тuнх арІІUІ.І.ів та. . немuо. 3 чес118 88~ 38UU АtІІ)'ТІТ& . . . . . . . .

КалнтиІІQКеt

.нм

QPeJ.I8tOI

ІІІКО.tа В.

•·

Пк.,.ао. Імі­

провагаиАJІСТОІІ заре&ОІІМJtУІала себе вІІІІТUІtХ& llicJoi!Oi ..ке.~~~ .м 2 н. ВІТНІкІn: ...а 011о.аюе ме­ тоАичву РІА)' ІІNІтосаіn врн Jldouoмl KOJICOIIUJ.

r.

Та яку б реІету І'ІІІТUЬ не аuовував, ааа-...в nе­

ребуаае на npa8011y taнsl. А.І.•е обов'•зок у НІtОІ'О 8JАПО81АаАІІиІ сІІІтн ,11.обре, розумне, аІІІне.

з

вадійmло

5 до 15 'rи-

ша драбвв,

СКJІада-

понад

1

пр(>м.ислових

Ца DpoдYJЩls корвету-

nідсобних сІльських

-

1 споавваm. НезабаJIOII ва діт.ввцl ввrо-

пlд:п'РИ·

Почес-

1000

товтrrвмутьсs

них rрамот з rроuювимв премІями .від 3 до 5 тисяч карбоваJЩІв.

зобов'язань. взятих на честь 60-ріЧ· чя утворення СРСР.

мережу

220

гослодарст.в

та організа.цtй.

також

варввав, імlrоааві під стару. бронзу, вlmamm

Постановою ·Передбачено. що п!дсумки Всесоюзноrо соціалістН'Іного

ДJІJІ одяrУ, івmІ вироби. Ввсокопродуктвввій

У постанові с~валено !ніцlа'rиву передових колективів тварИ1ІНИЦьних

змагання за успішне nроведення ·зи- роботі сприяв добра мівлl худоби. збільшення виро6ннцт- :товкмtх ~

rосподарських підприємств і орган!зацJй СLльГQспrехнlки, харчо.воУ, м'яс-

будуть підбиті з урахуванням показникІв за lV квартал 1982 року і пер-

mовавв1 працІОВ8J.ІІІ аа~в:а~М::

робіоn~1ч.воІ промисловості. рибного rосп@,мрсnа. передовикІв вJtробиицтаа, ЯКІ оВІSJІЛИ вНІООК1 ообов'язаиня t

Цептра;wний НОІИlтет КПРС. Рада М .нtстрtз СРСР. Всесоюзна Центр_!!льна Рада Професійних СпІлок і

.110а, епектрІІВ АватоJ111 ФедороВІІ'І Лвв· ввк, брвrадвр електрв-

Всесоюзве

вили тверду впе~rненість У тому, що

бригад 1 ферм колгоспів, радгосп:в. мlжrооподарських та lнmнх сільська-

· иоt 1 моло'ПІоУ, к~ІИормовоУ,

ва і закупок продуктів т.варинmщтва в зивомий 'пер:од 1982 1983 року

мlк-

вистуw;~и.ІІИ з пропозІЩівю .розгорнути

coцluicnrчae

3а усn1щне проведення зимівлІ худо-

заку-

пок продуктів т-р.ривництва в

зимо-

вий ·період 1t)82 -

труді

і

вюFки с льсьного

кІв

Л. ЖИМАНОВА . .

комбІ-

нормової і .мJюробіолоr~чноІ ~ро:мис-

1983 року. своє-

'Іасну Іх nерер()бку. високу якість І

ловості. рибного !ГОСПодарства, nід· ·nриєжтв 1 ортан1зац1й С!льгоаtтехнІ-

колгоспам. радгоспам та і-ншим l!flAnpи-

ся нових утіх! в у з6ІЛЬШЄН'Иl вкро6-

повиу ~:rорощtІсть продукцlУ. ,парт!Аиим. радJІиським. проф· сп!пковим І комсомопьськ_им орfанам.

ємствам агропромислового ноr.а.uенсу

запропоновано посщrити оргаft1'38торсuу і ПО.'ІІТІІЧНУ роботу no широко·

КОНКУРС

КОНДИТЕРІВ

1ш, аК'fнвно включивилrсь У Всесоюзне соцlал:стичне змаrа·ння За ycn!mнe nроведения зимівМ хУдоби, .поб'ють·

Об'єдвавня громад ськоrо харчування райспожввспlJІКИ провепо

лицтва м'яса, мол·ока та інших ПРО-

ську майстерність.

конкурс на

дунт!в тварнwтцтва, гІдно зустрІ·нуть 60-р:ччя утворення

му розгортанню Всесоюзного соцІал!етичного змагання пІд лозунгом: с'ГвариRН'ИЦІІ'во ударний Ф.рант!•.

ВолодимиР Івано-

ВН'І Бовдарев:ко.

господарства

харчової, м'ясноr і ммочноУ

петІв, тістечок, печива, дврtжи1в та tиmвх со· лодких виробів преА-

ставили

Коваленко і ТаІса Ко-

КвІвськоУ

1

птахофабрвки. Вови успІDnІо вввовуJОТь вапі 30_

валенко. м присудж• но перше місце з вру-

ов ІІ38ВВJІ ва честь 80-·

Друге Іdсце ввборо-

б

,

рlчu

утворев~~~~

ченням оремІУ.

СРСР. І ла кондитер

ківськоrо ••фе ТетІІВа

цt. .

гоrолlнсьвого

На

цьому

передова

Авраменко, а третв

авlІІЕJ -

пт•ІІІІІВЦІІ

ЗаІка.

'Ше&

ВІДзначено

воааюІ курКІІ-вееучкв пова.ц :ЮО штук ввць.

ром поrребсьвоrо кафе Антоніною Боровик.

отримала вІД

А. ЗАРІЧНИП.

ПУТІВКИ

ІІет&.!І)'рr~ цер(J'иоr.ІJн зноВ){

ров перше

м1сще з ару-

талурги докладають усіХ

ОдночаС'Но присуджено дР.Уrе місце 1 відповІдну грошову п.ремlю КОJІекти-

четвертого нва,рталу за· вершити ще з кращими усnіха."\1!И.

ву

нів.

цеху зал!'Зних порош-

Вико.н:ком· ~Ї -: Ра­ д.н народ.вих децутатLв по­ вtдом.ляе• .що 'феТЯ сесіЯ районJІоІ Р•ди XVIII сми­ шния вl,цбу~еться 14 rрудвя 1962 року о 14-й rодяні дник!}'

в

·райоиному

культу.ри .

Бу­

старань,

в.

ПОВІДОМЛЕННЯ

щоб

такі nитання:

• 1.

Про план еКО'НОМІЧ·

ного

1

соцІального

J)ОІЗ­

про

ного

ня .

1982

рік .

1

району

за

ІІІНТан-

' РаІаВЕОІІJСОМ.

х

_,

в ЕіJІЬКRдеввих турист· сьІСВІ: Москви,

поtздках до ЛеВІиrрада,

НоворосlАсьха,

Одеси

та івШВХ мlст-героtв, по Закарпаттю, Прв­ баатвцІ,

nлан роботи районно! Ра­

1983 'QІИ. 3. Opraнlзaцlltrll

ввУзд.ІІТь у

repo • а·п•кu· у . вввІПІВЬОМУ роЦІ

місцевого

ди народних депутаТів на

роовитку

воrо AJI&>>

подорож за маршрутом МІвсьв _ Брест. Вови побуваtоть у фортеці-

бюжету за 1981 1>1.к. 2. Про nе,І>СІІеКТивний

внтку району на 1983 рІк і хід винонання плану економі'ПІого та соціаль­

уІJІІТЄ-

новою путівкою •ввхtд­

ІІІРОІІРаму

АТРОЩЕНКо.

·виконаН'НЯ

18

лів сільських mJdл району 38 короткотермі­

Про місцев.ий бюлжет району на 1983 рІИ 1 піт

На _розгляд сесії вино­ сяться

вчитЕлям

СьОrоДИІ

НатхненІ здобутою ne· ремогою, броварськ1 ме-

галузеваХ

продукцІІ,

пІДrотовлевоІ кондвте­

Фото М. Семвноrа.

ченкям перехі"_...о Чер--··~

хорошу

оІДrотовку

~------~,--------------~--~----~~~~~~

гІІ іІІеВІ 60-рtччя PQJm· cwrot Укра!RВ уже~ У · ННИІШІІьому роЦІ ввбо-

-

Гаnина

ВЛКСМ Вuевтвва БІбнк.

Во8а -вже

юаноrо зкаrаввя колеwrав ·ваво- · СРСР і ЦН JІJУ поропnwвоІ iМ'l&JJYP - п:рофаrLлк.и.

с:еМВІІОІІ·

ВаГому частку у Іх вико-

H8JIIIII виосяn. комсомоль-

воного праnора МІністерсrва чориоІ металургії

кондитери ка­

лнтявсьвого кафе Зоя

Добре Ідуть справи У

Вєесос<>ЦІалі:ст.нчвоrо

розмаІт-

тя тортів, короваІв, РУ·

ваго.'\1и~ вклад у в-икопаRня Продовольчо 1 про.грами СРСР. (ТАРС)

труД18ввJс!в

кондвтер-

НайбІпьmе

СРСР, внесуть

----~---------~~--~~--------------------------------~~~~·--

за nідсуJІІС4мн

та реrу-

хайпо Юр1йоВJ111 Сово-

Центральний Rомlтет ВЛКСМ висло-

зиаrаИИJІ

би. зб:пьшеиия виробиицтва і

вставоВJ.ІеRВІ

ше півріччя 1983 року.

1I.Yf8J

корнстуJОТЬСя

Почесних грамот

торrовеш.ву

втьса веJПІКВІІ попитом

ржтуетьси СІез:Jаперечннм авторитетом вихованців, СІа,...

JІЮJUІ,

mвй місsщь роботи. У

;районів

та Інших п!дприємс_:rв

r.

Це

і

колеитивів колгоспів, радгоспів, між-

Учитель peci~J 110811 І .tlfepa'IJPII мІсьаоІ ClflleA• ньоі ШKO.tR .м 2 І. ПІсоцьnІ ІІРdВІОІ у цеІ d.mtTHI не,цано. Нині він, ке2Івник Аес• того uacy, ко­

актиаІстів.

струкцій та товарів mвртквтку. Вже пtдбито пІДсумки за пер-

господарських

Але ЇJUІІІ rромаАська діяльність не о6межуетьса участю в роботі оСІ'еАНаtн., семІкарів. Це nерш за все баrатоrранна позакласна робота з учнями.

Особливе слово слід сказати про вuте.tІа

експервмеВІ'аІІЬІІу діJІьввцю нетипових кон-

тисвчу штук карввзів.

Калити А jншІ.

(:niJІKOJHX

200

ємств та органІ8ацlй

реалІзацією Продово.льчоІ nроrрами. виконанням . планІв 1 соц~алІс1'ІАНИХ

На заводі атоміи1євих будівельвих ионетрукцій введено у дію

сяч карбованців, а для нагородження

КниаІІ'І, старший учитель с. ю. Яцев-

вечорІ.

округів

грошовими преміями від

іх чииІ ачВtе.ІІt-МІТОАКТ

ків. Він не JІише АОбре знае свІІ преАмет, а І

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ СІМ'І

.1983 року. Для иагороджен-

1982 -

заиужена 8ІІНТUІtКа УРСР

днтичу. І успіхІв АОСІІГ завд11кн "'коnІткІІ аиховвІІ ро­ ботІ ilo:Ja уроками - у сім'ї, на вуJІнІ{І, на шкІ.u.ному

~

~--:::.-

проведення зимівлі худобИ, збільшення виробництВ'а і· ·закупок продуктів тваринництва в зимовий період

дистІв, старших вчитu.Ів, 3аиу1UІІВХ npaцi81uud8, аіА­ О. П. Дробот

-- ---_- =-===---- --- --- - - -----

ження nереможців у Всесоюзному соц:алістиЧному змаганнІ за успішне

Досвідчепі · ВЧИТелі ИАJТЬ і ШКО.ВН Dер8ДОІОІ'О ,І.ОС81· ду. КерІвниками, ак прUІІ.Іо, обІІра.и. ...тuJ8.мето. мінинкІв народ-ноі осаІти.

новини

Встановлено Почесні грамоти ЦR RПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛНСМ для нагород-

ня

Ціна 2 коп.

--

,

.

RПРС.

У І( РА ІНИ,

О&ЛАСТІ

1-

лисн

r.

ПАРТ 11

КИІВСЬКОІ

ВобуааJІо

·

зака:вкаазю

ПОВ8А

200

педаrоrів ~lльськнх ІПКі.ІІ. Г. АНДРІЄНКО.

------------- -

1


* 20

2 стор.

листоnада

НОВЕ

1982 року

ЖИТТЯ

-------------------------------------------------------------------------------------ПРОГРАМА: ·· НАШ ВНЛАД

-за

вІєвих

струицій

будівельвих

об.;rадuання. У бригаді

ІЮН­

О.пехС&ЩUІа

повнІстю

ХмельJІІІЦЬІЮrо. Друrнй секретар міСЬК­

кому

Компартії

триярусне

сві­

БКН.

_

д.озволило в кож.ному п;ри-

.. дОВІКУ · - - .

кість

aapr8o-.y. ·: , ~ ~:- , ·Фото~~:

міщенні

. бриі'аді ~ сячl голІв до

то

кращими

результата­

СРСР

утворення

-

115,2

ефективності

виробницт­

ва.

План по виnуску то­ варної продукцl'і викона­ ли на 103,8 процента, а

по реалізації Це

дало

ва

-

МОЖЛИВІСТЬ

ГОТОВИТИ

ДОДаТНОВО

103. ВИ­

Пр,)­

дукцlІ на 801 тисячу карбованців і .реалІЗувати

- . На 649

TИCft'l .

В Цілому за ців понад план но продукціІ

міся­ виробле­

10

5

на

йонІв

мІль­

101,0 101,1 103,6 101,1 102,1 103,7 101,4 .101,2 102,5 100,9 100,9 100,3 99,7 98,6

!J>ИКОТаЖу

102.4 102,8 101,6 ' 102.4

Завод а_люм.іНlєвих будівельних

··

·

Шиноре!\{онтний завод Виробниче деревообр-обне об'єднання

сnрияла наполеглива ротьба

за

бо­

підвищення

продуктивностІ працІ. Пе­ ревиконавши ник на

Цівники його

2,2

цей

показ­

процента, пра­

nромисловостІ за рахунок

досяrmі

71,2

процента приросту обсягу .виробництва про­

дуІщії.

Однак вагомими

поряд з цими здобутками до­

пущено

чимало

недолl­

виконав

м:сячних

планів.

ву товарів

виробющт- ~=~~~~~~~;;~

культурно-по-

Так. наприклад, ~ироб- бутового nризначення.

;

· самим

вони

Об'~

Великим недоліком є І поруц1ують ритм дtяльна­

дУRції недови!онало

~ав- дів J:ie Вf!Конує план~в по ків, вегативно вnливаЮть

·єл_нанн,я_ дQ .ТІША1ШJ110-~той факт, що багато заво- сті ·•'· Підnриємст.в-суміжни­ данІftГRіГ65-тисяч карб'О-' реатзаціІ

продунцlІ

з на- виковавня завдань то­

ванц:в. а по реалІзацlІ в_рахуванням договірних: варооборвrі_ ·В .: торгівлі. -_ на 91,5. Не справилися з поставок . В ЦіJІQАІУ по міОтЖе, ...-; юі. ' завер­ наміченими планами ко- сту 1 району це важтtве Шam.II08J" 4$'1111 .року, . ке-' лективи заводобудlвного завдання здІйснено лише рlвІІІІІЕИ ~ств1 комбінату, ремонтно-меха- на 93,4 проце11та. На 100 napтUIRl OJli'!*RI!I&IOI нічного заводу, дослІдно- nроцентів виконали доrо- вюцd aaroc експериментального заво- вір1]1 nоставнп замовн:и- nерш аа все, . на-ду тресту «УJ>рсlльбуд- кам колективи заво,цtв rіоІІС.ІІІf"Ценної poбottl. заводу ц:й.

дослідного торговельного

машинобу- ж е веобхF,дно

· металоконструк- дування іменІ XXVI з''їз- такоrо

Допущено ряд

недолі-

нtв щодо забезпечення якоr:ті роботи . Окремі но-

ду

го,

НПРС, ·-світлотехнічно- n лан

комб:.КормоJ;Jого,

доІІОІ'tІІ~

становища, · щоб

друrого

не- на,дцятої

-року

оди~

п'ятирічки -у.сІ

стандартного комунально- з аводи і - фабрики успіш­ го обладнання, фабрик но зав~ршили не . ті:JПоКИ

лективи не виконують стрічкоткацькоІ, верхньо- по загальних -показниках, планів у заданому . асор- го дитячого Т;Рикотажу і але й з у-рахуванням до­ тименті. Приміром , ре- художніх виробів. говірних· nоставок. Лише

моктио-механічний завод Не дотримуються ви- таким чнном ми зробимо завдання по випуску зап- конання nланів поставок свій гідний внесон у ЗДій­

частин

до

екскаваторів і деякІ заводи: пластмас. снеиня накреслень

виконав лише на 11,1 досліДно процента . Іllиноремонr- тальний,

ний завод і виробниче де- нічний,

ревообробне

об'єднання а також

XXVI

експеримен- з'1зду КПРС ! · підготовку ~монтно-меха- трудових дарунків на

шиноремонтний. честь

славного

дере.вообро_бний утворення СРСР.

60-річч.я

Господарства бережних, степових приступяті

південно- тів,

передгірких і районів Криму до

осіннього

які

не

бояться

фі-

локсери . Серед них; Нd­ приклаД; · такі, як аліготе. рислінг,

королева

вино­

маджувати цукру

..

· Масиви сад·жаіщів,

значно більше прищеплених що_ займають в

граДинка, · мускати. піно­ грі , -кардинал. Вони бага ­

області вже бЛИзько 58 ти· сяч гектарів, передбачено

ся тільки прищеплені жанці перспективних

ті на ароматичні і пожив­ ні речовини, здатні нагро-

розширити.

(РАТАУ).

переджовтtіевІй

трудо-

курки-несучки

по

лІв я. Так, ·на кожну кур-

ми,Іюлайовичем ТеплІОком вони: одержали по 194,5 ЯАц:я .на курку·

· ну-.неСУ"U'У одержали по несучку, а валове ви.роб· 172,2 яйця, або на 5,5 ницrгво їх становить 3 штуни бІльше, ніж за ,де~ мі~они 431 тиоячу м.и до6авнамн, але долати _сять мlсяцl'В 1981 року. штук. доо:уще. не в.ІДставаив:я, НаАвищоУ ва m.дnРиємМtськко:"vt · Номпартії зрозумІ.ло,

буJІ.о

важ:ко. стві

вродукТИВ1ЮСТ1 ПТ!f- Уюраїни. виконком район­

Теn.ер же аналіз кормів · ц1 Do 1~.4 лАци на но! Ради нароwrих депу­ та з6агаченн.я Іх прово- КУРкУ-несучку добила- татів та мІськком комсо­ дитиметься вчасно. Цього- ·. ся бо~ада М 3, очолюва- -молу !!ІдзначИли хорошу

рttІного

лІта

кормодо- .на .Іfідtєю ІваНівною Кор- . роботу . колеJ<тиву за де­ По 186,3 яйця в'ять ми.нулих ·мІсяцІв. Та

roroвИJJН воднених нr 400. ВеJnІКа

4ЗО тони обез- в1.І курк.и..,-.иесучки_ за звіт- домгнуте дЛя нае -~ кормів nри. tІ.М- ·ний період одернсали чле- межа. НИ'Нt богдавІв · ни .6рмгади N! 1 на чоді з птах!ІВВИІКИ~повуt9Т

бувники господарства за- ·нілеІОіо.

увага на maxo- иокув!С'РJСОЮ . Валентиною своІ зусилл _ я на · ·те. ,<Щ 00

ФІЩрИЦ1 nрJWJІЯЄ'І'ЬСЯ ntц- - Ва<:илlввою CanilroИ. А в

ц•~~-.15 ..........,., тут · вк~пnи ~· .· . иlл~нів 100 тиеsч штук ЯЄІІJР иайбlлЬше ва птахофабриці. КрІ!М того,

н.их знань та ІІІКІОЛа ·зоо- члени цих

очото- ·лися

бриіі'ад Доби-

ЗІНачної

....,

достроково, до .з ~. ~ИИОНЗ'l'И' р\ЧJПІЙ . П'JІМІ пс вироб9нцтву .. явnь t де славносо_ . 60-рlчноrо · ювl лею' СоюЗу · 'РСР__ виробиА--...

екооомlї ти дода-тково. і · ресин<>.J .,а-

ють комунJе:т, rОJЮВВВЙ кормів. На ви,робНИІЦТВо ти ·п'ять міЛьйонів Ш'І'УІі J.нжеиер Ю. Ф. Машкус, однtєІ тисячі штук яєць яєць m · 5О тонн пташи­ екоІЮМіст І. Я. Буряк та тут затр4"!ено вІJІnо.в4цно ноrо м·,я~а.

гмовв:ий зоотехнlх П. В.

1,75 ~ і 1,82 .цептнера· кор-

Певний внесок у ви·

кормових

програми внесЛи в

ванню

коренепло-

дів.

ПJЮдРвольчої

Сумлlнністю в робо­

ни­

ті

відзначалися

roJІOВRd ~OIIOIIk'f. панню

КоАектнвннА внесок конання

Н. ДЯЧЕНКО,

.

~Калиниченко. На - заня~ях мових одиниць nри МанІ

члени

т.ранспор,ту­

кормових

·

коре­

неnлодів ними було відnрацьовано 433 лю-

_

дино-днІ.

На зборах

трудових

.пІв,_ управпІВь • райви - :

кмективt:в район:них. в:цtл!в соцtальноrо забезпечеин.я, ·архІтек­

КОЛе1<ТИВЇВ зароблеНІ кошти -в сумі - 1.146 карбованців вирішено перерахувати _ у Фонд

і<ОВК<-.У,

тури,

миру-.

н~ шньому

-~ вики

.роЦІ

аnарату,

JІа

праців-

відді­

працюючи

pцroenl · - !мені

·

В

МІчурі­

переб~авнІ

і

картоплі до вирощувавпІ

·

ноУ

культури,

освІТи,

народ­

фінансово­

го.

ІЛише останнім ча­ сом .на роботах по ко-

_

С. ВОЧRОВСЬКИR, голова райкому профсПіJІRИ праЦіввиКів Аерzуставов.

.кращих

r.

ІВД час сМвіЮго

комітету В. Дубовос), М4чур.іна (дещ:утат Т. В . у Наго:рва, голова вулИч.но-

-рltчч.я 'м:і-сті в було

нинlшньоху pQЦl го lЮм!Тету В. Ф. Жу­ розгориутQ соціал!- -рамьов). Це високе зва·н­

кий,

лІ.кар

,райлІ.карн

Ю. П. Rорсаког. У той же час на засі данні м.Іс.ькmиюнному, Д{ ви~на~алися перемо~

стичне змаrания за :к,ра- ня nІДтвердили також :жн­ зазначалося, що благо щий б:лагоустрій 1 савІ- тел.! вулиць Горького, Ли­ устроєм і вnор_лдкУваввлІ'f тарну очи~ тервторій cem<a, Гальбича, Куйби· вулJЩЬ 1 садиб в:ед.остат -пl.дцр}ІЄМСТВ, у~тавов, ор- .шева, Воро1!ськоrо, Сєдо­ m.o займалися мешканц гакіВЩІІІt, вулиць, сцвб ва. вулиць ЗаводськоІ, Тель· мана, ГлІнки, Плехавова ВУJЛИЦі захаращенІ бy.Jtl. · досягли ЖІітеІІl ву~ . 4-1Будинок · 3разкового вель-ними матерІалами

гр=Щих резу.чьтат1в вt::ЬВ:::НГ~::ШЯ~ ГорЬRого,

Гат.бича, Топ- · утРщtаиня•

· викоІПtо-м

стмо. Баrато бРОВаРІІJан м:ІськоІ Ради назва-в жи. j"І'р'ІІМУЮrЬ в зразковому :rелlв Броварів Ю. Я. До­ с-ан.Ітариому- етаиі ,д-вори roдfsa. -1. Н. Лобка, І. П.

1

них ~optl.

закладання виноградних плантацій. Використовуютьсадсор-

Ух

Рівняно з минуло,рtчним, ,проду-кти.внtсть поrо-

1f.ЯМ продунтивностt. Шеля того корми, зви.чайно, збагачувалися необхlдни-

своІх сQВб

ЗакладаЮться нові виноградвики

~алІ-

в ц!лоJІУ доево- сти'ПІОtо 3Ма.МRВя. t!kь J

КО}Іективу ··,достроко -

1

103,2 105,3 102,3 102,

99,9

112,3 103,6

нwщ. дере_в.~-<?.~Р._?бне

конструкцІя»,

птиця ва везвижев·

102,6 104,2 100,2 102,1

кІв. Ряд підприємств не відстають по

на

..

.виходи·

п~еМQІІЩ~м

--ооо тисяч IJJ!l'yк . Щомtся­ ця хороШих результатів у пращі добивається lшlla пташпицЯ з цІєї бр.игади - Мот,рн Петр ! вна Боб­ ·но. Разом з с.люсаремоnератором Михайлом

104,1

Молокозавод РайсІльгосптехНіка ГогоЛІвська стрlчкоткацька фабрика ЛІтк : вська фабрика художнІх .виробів Налитлиський комбікормовий Завод металоконструкцій Разом по місту і району

лило

Тан, при n.ланt '48 мільйоіІtв 600 тисяч штуR _Ух ви-ро6лено 53 мІльйони 83 тисячІ · штук, що на 6 мІЛЬІЙонlв 703 тисячІ штук бІльше, ніж т~. р!к. Значаю . 0росла, по-

103,4 100,1 105,8 102,9

Завод торговельного ма.Їuннобуду­

ла

Трудівни­

вк_рай ·иеобхlJ.іШ. . РанІmе одермtуван-1 корки д,ля про~;~едення анал1зу вІ.двозили на КиІвську птахоФабрику. Часто результати <>держували пІсля .зrо.дову.вання частини ков-

вання

-комунального

nошани.

195,8 яйця при плані Ді. JЮІІІаЛа ,11).sтв ~оветла- тимlсЯІЧним завданням по 184•3 . А валовий збір ~атор13. JUQ& була тут виробНІЩ'rву яєць. їх становить 3 мІльйони

ветнавч.аиня, які

нестандартного

ста- ку

ної

100,4

Завод

nримушує

те бi.ll,wu :ІІІС 3»tчl. жавl nташиного м яса, усД1ціми ва - mахофа6ри- пІШно сnравитися з де-ся-

101,3

Побуткомбінат

.:.'!'1'' за­

кІJІЬЮсть m~e,itleць зрос-. ро6нИІЦтву і nрода,жу цер- праці, одержала від кож­

обладнання

ся'!.

усnІхів

101,8 . 102,3 99,5 100,2 101,3 100,7

Здор()ІUЩь .

во, за десять мІсяцLв, ви- в:й вахті вона :до6и.лася конати річний план no ви- найк•ращих результатів у

97,9 105,5 122,1

·

Хлібзавод

· майстром своєІ справи

во, а значить творчо.

Вс•

2.

101,3 105,5 100,6

будконструкцій

~

-

резер- ти 103 тисячі штук яєць .

зоотехвtчні Иівну

нав.чаюm

......,., т .. .., рІвищеnrнv · ~овоrо ....,. Т'РУдtвиm<ів: З ·ЦІІвЮ метою ва nіАПРJІЄІІСТВі діют-ь дві mко.ли економlч·

ДослІдио-еt<спернментаЛЬний завод

·

витися до роботи ВдУМЛИ- ця неодноразово

.nри•мІ-

6pJireд1 м

ловнОІЦ!нНість

215 тисяч карбо­ ванців , а .реалі-зовано на 4 мільйони 650 ти­ ·Досягненню

.

Завод порошкової металургії Світлотехвtчий завод Завод плаетмас Деревообробний комбінат Заводобудівний комбінат . Дослідно-екопериментальний Ремонтно-механічний завод Фабрика верхнього дитячого

кокетрукцІй

1

центратlв, коли вже вl.Цреаrувала

Дру.карнн

тис.я-

Після закіичення рек;окструщії nl~ємства

Підприємства

ударних

60

тижнІв•, колективи бt.пь­ шостl заводів і фабрик у жовтнІ добилися вищоУ

і

'IO,S ти- знання . Така -оргав138ц!я несено на районнJі"~ Дош-

8врае JІ!РОІІОдиТЬСЯ таке

щеі8ь

процентах).

ми, ніж дев'ятимісячну. Працюючи пlд девІзам ((60-рlччю

1 М'

3

nереобмдн.шя

проІІІІС}ІОВІDІІІ підпрввмствап за 10 1ІіІе8ІР 1882 року (за даввмв місьвоrо ІНформ~ обчвстоват.иоrо центру держстатвСТВЮІ. У

йону завершщrи з набага­

·

можливих

- .в'я ПТ!f4U ТііПаи в ОдИіІі необхідиl

ВИІ\ОН АННЯJПЛАНУ

ДесятимІсячну виробни­ чу програму працt.вники nромисловості мІста .1 р~­

п

тисячі до ЦJ,2 тисячі. у робництво передових при- наІЗивають у нас ва пта _,,ЦІпОІІу Ю~Іф:'rЬ поголі- йомів _ працІ, одержують хофаб. риці Катериіtf ;)ва­

.••

роботи

gкІСТЬ

• ·

збільшити кіль- танн.ям

nтахомІсць з 11,8 в:в, .вmровадженнЯм У ви-

чі. .

П ОЛ і П W у d а

9

об

що з товаришами, всі разом 216 тонн кормів. що дозм'ркують над винорис волило до,~атково вироби-

доцтва про завесевня Jx

На фото: І. С. Рудав цручає . .СвідОІІТІ!е 0. X.e-

решести

воtх

лташникlв. старе облад- п€редовики вир иицтва 1, . раІКтачно лише ц нання ОБН замінене на діляться досвідом роботи дві бригади зекономили

Укра1нв

зиаr8ІІІUІ

уже

.N!! 4

проведено

конструкцію

І. С. Ру.цак вручив право­

фланговим

рахужж

uри..w!щень.

організаЦіІ заводу атомі­

пРилеглі до

rмоаrаоова,

В.

л~у,.

Ф.

Л.

Г.

несвоєчаС1іо

nроводИ'l'ьсs

боротьба з б)тj>'інамв. Ос ro,poRЬ роботи м юоряд

куванню територій -побли }(оо­ зу садИб перебува.пн й ву

Криво-

ЛИЧ·Нl · КОМ'іТеТИ.

ВИRояанн.я зах~Ів П< ~· ~у.мки соц- ІWІІІ~, Г. П . габея. О. І. ВИ!ІІаГаf змагаНН61, -м:Іс~овком · XWieRICa~ Ще 23 вJtасни: благоустрою не визнав перемоЖЦІDІН ornя- i kli бу--rtlд'І'Римали великих мат.ерtальних за лн.пrе, ЩО( АУ · за присВОЄВJ!Я ЩtЗ.ИНЯ ; це :' високе звання. Серед 'l'J>&T. Треба -~вул.ищя зразк:овоtо по- ких елеиrрозва;рнИІК рядку• . :МеіпКІUЩІВ, JUd Пмаt"-24 М. Г . Щербина , nрожиза.ІОТІЬ оо вУЩІЦІІХ ., п.et~tloнep , В . · П. Фlдіпое,

ко.жеп

Толстого . (,q_епутат І, В. водій J)адrосцу ІмеНі Кl­ Пасічнц, голова вуличноrо рова В. Ф . КовбІЮИІЮЬ"

рідІЮГо ,мІста.

часно

з броварчан своє провСІдив

н.алежн

роботи, ~вав ва. кра{:~

.

В. ШЕВV'К.


НОВЕ

+ Житт!І

ЖИТТЯ

mко J А ТРУДОВОГО -r А Р т У

В. І. Леніна ~ надихаю­

чий приклад для молоді.

+

Міжшкільному

ничому

комбінату

навчально-вироб-

виповнилося

ро-

5

Нові

форми

піонерськоІ

ЕТЮДІ!

ua

meм.u

виховаиил

натхненної []раці досяг певних усnіхів. Нині нав­ чально - матеріальна база

роботи.

ПА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ ІЛЛІЧА Виховання учнtв на прикладі життя 1 діяльнос'ті В. І. Леніна, його ідеях і заповітах молоді завжди було 1 є головним

етапі, того, ЯІК втіmоються в життя лен:нські ідеї і заповіти. Однією з форм вивчен-

тельни

-

як на

ців

увагу

кабінетів

віД­

вимо-

А оце,

-

Мал.

В.

.

синочку, І

за тата і маму.

.і за тата,

1

за ма-

му.

Потапевка.

10 тисяч карбован­

мебл-ів,

обл.а.днання,

:нструментів.

З .метою задоволення потреб в робітниках для

-ців. Такий самозвіт вчить піонерів принциповості, об'єктивності, вимогливості до себе, товаришів.

ня біографії Ілліча є nиВажливою ланкою вистрижнем діяльності клас- тання за ·темою <<Ленін хован·ня активної життсного керівника 8 класу засновник Країни Рад>>. вої позиції учнів-.восьмиміської школи Ng 2, вчи- Мета ленінських читань класників є політінформасnрямувати

і

сучасним

гам. Тільки за остаН'Ній :рік -створений новий в'язальний цех, :реконстру­ йовані токарни-й і авто­ слюсарний. Зараз йде підготовк·а навчальної майстерні для будівет.:ни­ ків, уже закуnлено бі.Jl'ЬШ

З ДОСВІДУ

суспіль-

З ст-ор.

Колектив міЖшкільного

10 цехів .повідає

Історії і

*

ІJ)оку

1982

навчально - виробничого комібінату за п'ять років

ків.

+

лист-опа.в.а

20

уч- Ц::ї, які гартують в учнів

фа6-рИ!іи верхньо.го дитятрикотажу, я;ка буд.у­ ється, відкрито новий про­ філь навчання. nідго-

· чого

товка в'нзальниц.ь. З-начну да.nо.могу. у зм•іцненні бази нам пода­ ють базові nіДІІJриємства заводи

-

торговельноrо

Без СJІів.

ствознавства НаталІї н!в на більш глибоке ви- номунІетичну леренонаГаврилlвни Вітошніної. вчення літератури пр:) ні~т~. ідейно-моральну

машинобудування, порош­ ковоУ металургlУ, фабри-

ють до Всесоюзної nio- муністичної партії, вождя в повсякденному жи.тті. нерсьної організації ·імені народних мас, керlвнина По-друге, найрізнома-

трикотажу, аоо·обаза М 2, І-------------------------1 автоmіДІПриємство 09~14.

Шнолярl,

яні

вступа- Леніна ян засновника Ко- зрІЛІсть,

В. І. Ленmа, з гордістю вимовляють слова урочистої обіцянки: •Гаряче любити свою Батьні:вщи-

що

виявляється

першої в світі робітничоселянсьноІ держави, а танож допомогти учням зрозуміти, :ян під керівницr-

ка верхнього

Мал А, АндРєєва

дитячого

за ~І() пр~Аетнlсть

органІ-зЗції,

яка

до тя-mдвиг•

цроводились

ами виробництва,

вклю-

носить У вигляд! заочної подоро- чились в операцію <<Наго-

ім'я В. І. ЛенІна. І Ната- жі по мSсцях, де жив і Р?дж~ю 0 Рд~ном Леніна», з;,tя Гаврилі_вuа, прийняв- !Працював велиний Ленін: ~<.мею Лен_ша», готують ~. учнів-шестин.пасникІв, Моснва, Ленінград. Улья- ІЛЮ_ст~ативю матеріали

першим своі:м ·'завданням новськ, Шушенське,

вважала з'ясувати. що ж знають АІти про великоГQ вождя. про його життя 1 діяльнІсть, риси ха-

ОРJ;АНІЗАТОРІВ І СТАРШИХ БОЖАТИХ

лом 1 дl~ти відчували -брали участь і вожаті- дан~ ХІ п ятир1чни. Учні rорДlсть, відповідальність старшонласнини,- <<Жит- ~наиомляться з передови-

пристроїв

монтажного прОфілю тіль­

nіонерів

дитя­

дружині по маршу і по огляду шкільних номсо­ мольсьних організацій.

Принципово новою фор­ мою в .роботі з п:онерами

самодіяльної органі­ стало посвячення .в загін зації, спрямована на ви­ старших пlонері'в піонер­ конання завдань комуні­ ських нолективів 7 класів. стичного виховання під-

очнення для власнИх· оо­

мі- шефську .роботу

досвіду

чої

треб і зміцнення бази. Так, уч:ні швейного профілю іІІОВІІІіетю забеЗ-

печують ·потреби хлібаза­

дилась протяrом 2-х

переднього

уна­

Па- бесІд 1 виховних годин.

риж, Ж-енева, Прага, ЛонОсобливо корисною H.:J.дон. Подорож-г.ра прово- талія Гаврилівна вважає

· Програма Всесоюзного маршу юних ленінців на 1982 - 1983 ,рони, яка увібрала все нраще і.з по­

мовлень базових пі,д~при­ єм:ств, організацій, :Виго­ товлення

РАТАУ)

СЕМІНАР

пітніші види робіт пракУ нашому комбшаті тичного характеру, що зр~лено чотири випуски по-справжньому вихову- учиш - 2022 чоловmи, ють в дітях суспільну ак- 3 .них 1~?5_ автор~~етні ну, жити, учитись і бо- вом Номуніетичної пар- тивність. екзаменац:ию KOMICil nри'й В . своїли кваліфі~аційні JЮротися, як запов ів вели- тії в нашіи країні зд1 -се~ику ува~у Н. Г. В1- бітничі розряди. Основна кий ЛенlН, я:к учитЬ Но- нились грандіозні соці- то~~ІНа _пр~ДІ~~є лошу- кількість учнів _ бlлhШе муніетична партія•. альні і економічні пере- Н?ВІИ _рооотІ, . н !3-ихован- 80 nроцентів __:._ навча;Ян зребитИ, щоб клят- творення. ЦІ вивчають ІсторІю пщ- t;ться на <<5» І «4». Навва не за6улась,' щоб елоЗанятrя н~ступної темtf І_ІРИЄМСТВ, мінрорайону, . чання будується в основ­ на · пtдkрЬТлювались ді- ленінських читань, в яких їх вклад у, вико!fаяня зав- ному на викона.'!ІНІ за­ u

(Фотохроні-ка

JЮСТаючого

ПОКОЛіННЯ,

ВИ­

Тан,

заг:н

nіояерів

7-А

класу . (нласний керівник ЄунуТИХ в рішеннях XXVI О. Г. Вихор), який рішен­ з''ізду партії, ХІХ з'ї'Jням ради ~ружини було ду ВЛRСМ.

.

воду в ;ка.сетах для вІШіч­ ки хліІ§а. У·чні елентро­

Програма

маршу

має

визнано

кращим

сьомих класів,

серед

на урочис­

лями - предметникаин. В. І. Леніна у різних мі- BJ. Тому що активна житОсобливо .результатиn- стах РосіІ та - Західної тєва позиЦія ~ це перш

заводу 2.500 світильників, автослюсарі забеЗІПе­

ряд принципово нових nо­ тій лінійці посвятили в нять і настанов, яні вима­ загін старших піонерів і гають гдибокого педаго­ прн-к,ріпили до загонового г.ічного осмислення і се}J­ праnорця стрічку загаРу йозної роз'яснювальної старших nіонерів. Стрі'І­ роботи серед піонерів.

ми в процесі нолентивно- його nеребуванням там.

топідІЦриємства

дання і був

рактеру. Говорнла з діТJ,-

ми,· ·ЇХ батьнами,

сяців. УчНі nрочитали ба- У жовтенятському гато художньої

л;терату- над

ветеранами

нласі,

війни

і

вчите- ри про. життя і діяльність праці, допомогу радгос по-

нимn·.були ,бесіди з учня- Європи і nодії. зв'язаНі з за все

самостійність, іні-

ціативиість,

постійна

го-

го читання кииг про В. І. При вивченні біог.рафії товність дО!Помогти іншим, ленlНа. Під час· обгово- вождя Наталія Гаврилів- не чекаючи, поки тебе реиня nрочитаного

вияв- на ·звертає увагу

своїх nокличуть.

ляються ЇХ світогляд. Ух зиан.вя. •:П:.Шнане школярами ранІше, - говорить Нататя Га·:врилtвна, - оо-

винно

новими

Шефські

відомостями

і інтересами народу. Вона на Підготовну до святкудопомагає учням вчитися вання 60-річчя утворення

приведено в систему так. у Леніна, допомагає вияв- СРСР в учнів силалося ленню почуттів обов'язд ·

щоб

уявлення про ~:~елиний ре.. ні .. В . І . ку, нолентиві:зму, волю..у.пНИn nодвиг

ЛеНіна, про значення йо- дужосбті, го ·діяльності для історич""ної ,црл! нашої .D4ТЬКів-

щини і всього світу».

п озанласпа

робота

вихованню учнів на

нладі життя 1

По-пе_рше,

вального

вчення

·

прикладІ

ЖИТТі!

відповідальності Леніна було більш впли-

r

·

Про все це нласний ке- залучає до

цієї

роботи

рівннн докладно, не пос- батьків. Це і батьківські П') п1ш аю ч и . го в орить 1п з б ори, l· б есщи · · npo о бе та-

-ради

У зборах ланок, особисто.

nі,зна- збори на

характеру:

В.

ви-

вчитися

загону ·

на

і

Але

кінцевий

говорити

позитивні

nіонерські в поведінці

тему:

І. ленінсьКИ>>

Про

з кожним тат

Особливо ціна-

це різномd- во проходили

біог.рафії

на

за ее е особистО і за вовим, Р і зно б'Jчним, н атасвій nіонерський загін. л·ІЯ аврилJВна широко

діяльності д аннях

ведеться

робіт

ля того, щоб

небай- ня

вихован-

при- нласних годинах, на засі- новку в сім'ї Ульянових.

двох Н8ІІ1рямах.

нітні види

І чверть

навчального

нового

року виrото-.

вили для світлотехнічного

чують значною мірою ав­

.1:-'озв·язанню

окремими

деrrаля.ми .. Наші вихованЦІ. ·дооома­ гають

nідприємствам

у

резуль-

рано.

зрушення

навчанні

<<Жити, учнів є. Досвід Н. Г.

nрацювати

Де ножен

по-

тошкіної

заслу!-'овує

хто слідування.

Ленmа і -йuго соратників,· носить черзоний гал~тун, питань номуНlстичного розповів npp винонання

будівmщтва на сучасному ним занонів юних

і

ще

ленін-

ВіH'l-

Л. ~АСИЛЕНКО,

методист

методичного

кабінету міськвно.

УЧНІ ОДЕР)ІfУІОТЬ

м:сьної

-

зуст.річі

з

с.mоса-

!нс'І'рументальником

зав.о,..·у торговельного ма-

"'

шинобудування в. ОнищеНІКо},Іl, тОІКарем

п. за-

воду порошкової металур-

r.

г:ї

З і і в

партійної

ції

О.

А.

ПіЩ:ум.ни nершої

ті свідчать, що учні одер­ жують

хо:роші

трудові

знання

зміст

ВЛКСМ

виступила

шень ХІХ з'Ізду ВЛКСМ по роботі з піонерамн і номсомольцями.

і

'!Вер-

цро

ну

Еручив

Особлива

увага

учас­

ників семінару була зверІ нена .на .роз'яснення по­ нять:

«'Піонерське

<<ціонерська

м. СИВЕНКО,

директор міжшкільноro навчально-внробничоrо ком~інату.

Лід час семlНару учаснини

його

побували на по­

літзанятті за програмою гурт,ка <<Закон комсо­

мольського ЖИТТЯ» у 8-А класі (класнлй керівних Н. Г. Вітошкіна). Знач­ ний акцент на семінарі бу ло зроблено на роботі

постів бережливих. Учні 1 - 10 класів

слово»,

шкільних меблів,

стей, за економне,

За підсумками трьом класам

честь>>,

7-А,

8-А

раціо-_

І

чверті 3-Б,

присвоєно

зван­

<<ПО­

аналі·зували

наочність і

документацію,

яка

на

піонерській

бути

в

повин­

прийняті

відповідні

реко­

мендації.

В. ЛІСОВА.

1\віm школу прикрашають

13 десятвкласнвків

із Семнполнівської

ють

великою увагою дба· учні,

nедагоги

кої середньої школи

місь­

NQ 1

середньоі шнолн стали повноправними гро­

про

маДJІНами Союзу РСР. В урочнетій обста­

к:мнат, подвір'я.- Тан, на­ ·приклад, зараз тут є 300 вазонів. Особливо багато їх в 3-Б, 1-В, 8-А. 2-В, 3-В класах. З ранньої весни і до

новці воп отрималИ паспорти.

На знімк_у: начальНик паспортного від­ діЛення райвідділу внутрішніх справ М. І. Коваленко вручає паспорт учениці Наталії Печурі. Фото В.

озеленення

класних

п:зньої осені нвітують Н'І території школи нлумби.

Рябннчика.

В.

,

наочнu­

нальне використання хлІ­ ба, води. електроенергії.

ПАСПОРТІJ

,

пед­

ня <<клас . бережливих>> і береж­ вірна~. Організатори і вручені паспорти старші піонервожаті про­ ливих. На семінарі були

і

навички.

35

номандир

загону заводУ <<Торгмаш•> В. М. Кашеєв.

школи· активно включи­ лозашкільноУ роботи шно­ лись в похі,д за економію ·ли Н. Ф. Лига. Вона озна­ Діти бо­ йомила nрисутніх з досві­ і бережливість. за бережливе дом :роботи школи ло рються ставлення до підручюшіа, пропаганді і реалізації рі­

орга:нІ-за-

..,.. Глуховим

багатьма іншими.

доповіддю

організатор позанласвої та

автопіпприємства

09014

шнош1

структуру піонерської ком-сомольської роботи світлі рішень ХІХ з'їз­

ду

Ф. Безутлим, секре·-

тарем

середньої

N'g 2.

юзацJй, :проводились енскурс··~· За · І. пам •ятались рем

зав­

нервожатих, який відбув­ ся цими днями на баз:

зустрІчались nе:редоmши 1 .~е:р_івники заводів, орга-

_.юним

ц"оrо

присnя'!"'НИЙ

семінар-ІПраКтиR'J'М орга­ нізаторав і старших nіГJ­

вихованців .на факти, які турботи в найбільшій мі- період л.ітн.wї виробни­ свідчать про високу йога рі і виховують всі ці ЯК')- чої пракrrики. Постійно відповідальність, принцtІ- сті. ведеться профоріЄІНтацій­ повість, непримиренність '·з арав зусилля класно- на робота. Протягом р_одоповнене до ворогів, вміння жити го нерівнина спрямовані ку а r'!НЯJ-Ш 9--,--10 .класtв

бути

В. І. Леніна

·ж

ни за

ПЕРЛОВСЬКИП.


*

4 сщр.

Задоволені

і:;

=

= §ЧИТАЧ

Іа

Нещод.авво

Ng 2

peпepryapl

Вони

кЕ!.ІВВ'Іа,

хо- в.

О.

ГрІІіl'а,

Поrвба. в.

дя:кУВІШИ

самодlяn.­

ленкtв.

На

додому

приІхав

маршрутам:и

.автобаов в цьому

DJIJreA-

нoмy роцІ. ПобуваJІІJ в Єреваа1, Тб1Jllc1, Т&uJal,

нам

з

В. ПЕТРАШ.

вшtоиу-

П.

С.

яким

Нот.

з8.в1Дув п,.....118,7 ....,...

Це, насампе- П. Є.

111en

лі·карІ О.

а ва-

R011081.W mrs

Задорож- ua,цu 'ІОрІ'ІаВ.

TatOl

п~ДRИ

Ао:му з повагою тиСJІR

стали у

·руку ~сІДИ,

нас_ традІЩією.

роооовІдей про життя _ІІавчанвя :курса:втtв.

цІІ.

1

Вать;ки • rордв.п.ис.я своІ• сином, своєю

JIUCTIB

кра·!вою, що дала всІМ ІІLРОСТір у виборі нав­

rосподаретва

ло

торану

4Пролісою~.

в ваковоrо

Іхвя Тищенко у .пвсті д.о

nродукція була га,рно с:~tачно nриготовлена.

Л. ТАТАРИН.

рhвепа обл-

Жителька lllicYa Л. І. ВВКОІІJЮМу 1 8118opns '

і дакціІ СТ8ВІШ8 про орrавІзацЬо

ре- Отже,

претевзlі

д.о пра.

ПВі'аІоІа цПвпІв IIIJdцll, ВІІС:.108JІ8про..,- В1 Uі'Орои вета, ве об·

л1к.арських

закрt!ІІІа

бlЛЬше

К!JJorpaмtв

400

му~>.

фІ.а..._

АО.ІІ:ІІІІІ фІ.п.м. •равцІ8.

21.00 Dporpaмa •Чк• 21.35 •)"І'Сіо.u.ваІІ or.uA. 22.00 Грае ВІАевс•квІ UІІер-

сПІс:.ва

ЧІІСТІІ

cuвue АРУ·

.J,ОІМ\d~>.

to.a.J,aтtІoU».

еАввс»t

.Ан.иmииа,

16.55 Ю.

·

Внаоrрцов.

ниток•.

Вистава

И'І8рв».

По Nв....-..: С~вІ у ant. • ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

Ху-

.

ТЕЛЕ&АЧЕИН.

НІ.ОО Ахтуа.в.ц uaepa. 1~.35 До6роrо аам SACIPOII'a.

11.10 ........-к-.ерт сІесе.Іва•. 11,40 Ш......._. еврu. 11 uae. Рос:Іkиа .аІтература.

Mys. фІnм. НоаІПDІ. &Срі6еаІ АSаіно.оа•. РІшенав XXVI s'Jцy КПРС • АІУ. сДепутат11 І .ІІUІТ1'11» •

12.10 16.00 18.10 16.35

сІ{овцертввІ 118.11 cAfy.-:ба•. Дер.каввd NC.I)'aeiUIA СІІ. .оВІ'ІВІІІ оркеnр ГруаіІ. 17.50 Те.ае4ІІ••• сІІ--.уАО&.

17.06

ЧІІТаІОЧИ МІцк_,.,

pQABU». 18.00 д••

сПоезІв ЛатвІf,., 14.10 Науково - 110пу.аарва арограма сІмпу.аw:•. 14.40 Худо.-:1111 тuефІ••м сКапІтаи Немо•. 2 І серІІ.

s

cтap-uac118Sfa.

сТоаарв•• (JielleAA• _,. •а). 18.30 Муз. фІ.а•м cCo•oa'Jnt1 ІІОІІІІІІІС•. 18.00 Лпу....ва к......_.

••• • · 18•• с8~РІІІ

ЛИІівІ:wІа

стума

,...._..

поВАевт.

маАстр/а мистецтв І ZJA88• ТЕ./1 ESA~HffJІ

нІх аолектваІа УРСР в КремлІвс•иому ПuацІ s'fsАІа. По sакІн•еввІ-а.-.. ДРІ!ГА ЗАГЛ.ПЬНОСОІО3ВА ПРОГРАМ~ ЦЕН1'РЛЛЬИОГО ТЕ.ІІЕБАЧЕННJІ І ПІ!РЦАЧІ НА КИІВ ТА ОІіоо1ІАСТЬ 8.00 На NР8АІІУ сrа181т8І

Ж И В Е В СЕРЦЯХ ПАМ'ЯТЬ

Сn о в о­ Андрію . Воєнтроnу

8.20

QX08101

ськвй•. А'.ие :муапа

-

сJІІкІа­

ве 8ЮІ&а йоrо тобов. ВІВ

безмеzво auoxaвd у .пІУературу, баrауо рокІв сам пише віршІ. ПершІ уроки поетвчJіоt майстер­ вості одерzав у 1846 1848 роках, ко.пв рааом з нинІ вІдоІІІІJІ поетом Єrоро:м Іеаавм був учасвв­ ком .пітературво1 студІІ при однІй. Із вІйськових rа­ зет.

Нині А. Воєнтроп активввІ учасвиtс лІтера ­ турноУ студІІ «Крвввця• при ре.цахцІt rазети «Нове життя•. Сьоrо.цнl увазІ 'ІІІтачІв пропонувмо добІрку нових

віршІв.

)..еСНІІ

12.05 В rос:твх у

Розл ила Десну . Воду

п·ють

Всюди

Лиш

луги

Трави на красу ПІс:ш повені У

тепло

весни

к ришталь-росу

Мов гаnтовані. Заплелася в них ВмІло звич кою

Це був звичайний і

водночас

не

урок

-

для

му зич ної

шої областІ.

Провела йо­ МарІя

Овсіїв·

~нІхто

ЖІІття

нашої

Вітчизни . І в їх виконан­

Ш.Матка черствого :не .кине,

Бо знатиме, що з скибою загине

ні звучать « Варшав'ян­ на», <<Орля•>. << Пісня про

Батьк івщину >>,

<< Священ­

ІИ в!<tfна• й Інш!.

Глибоко

Снага людськоУ nраці

в душу запа­

дають слова nедагога

лану.

меморІали Києва,

11 ЕРШОК~1ЛСН DK

Чи

nриніс

мене

в школу

Чи знайшли в капусті

скраю. Чи, як дід казав Дейнека, 51 від пісні син і гаю. Тож якщо м ене шукали

Мали віднайти у Мабуть,

там

-

Першокласнина Миколу: << Ти в науцІ новобранець, Тож клади сБуквар~ у

ранець,

Не марнуй в дорозі

rai.

лелеки _клали,

,\1\оже здибали у житі

не запізнюйся до

(Хоч такого й не бувало).

класу» .

Як ·заплаче тут Мииолна ,

51 і в житі міг би жити,

Мов його штрикнула rолка.

Тільки б жито те співало.

<<Ну ,

а . це яка ще

н е знаю: перша nостільЖита сніп, трава пахуча? Знаю м аті р колисала -

драма?• Запитала сина мама. •Обіцяла ба6а І)>.нцю:

І

Буде ·класти в раиець

51

в родлиnа, і співуча.

' -----·

··-

-· -·-

..

- -- . ·-- -

--- - ·- - ---

•НОВАЯ ЖИЗНЬ~> орган Броварскоrо roJ)OAeкoro коми тета Коммунистической парnн УІQІаВІІDоІ, I'CJPOAcкoro и р айонного Советов народНЬІХ депутатов Киев­ ской области . (На украинском язЬІке). Редактор Е. ФЕдЯЯ. Газета вЬІходит с 17 апреля 1937 rода.

Дни

ВЬІХОДЗ :

ВТОр НИК,

ср еда,

ПЯТНИЦ8,

суббот а,

-

війни і пІслявоєнного nе-

Але головне на уроцІ­

музика.

-

яск;р-аве ві­

.подвигу ра­

І на завершення уроку

знову

старенька.

звучать

«Ніхто не забутий,

І раніше за Миколу Вже давно сиінчнла

не -'За-буто• . ність ~ів ПРОИОВJІJІЛа '

школу.

А тепер вона

-

слів.

1

слова:

ПLщо

Схвильова­ педагогІв

краще

вtд

С. МУСІІІ'ПК.

гарцює•.

Усмlхиу•вся хлопець радо І догнав шкільну громаду.

БШ'ато з вИІІюна­

дянських mодей.

маленька,

вже

Ніч за мишками

.

ріоду.

дображення

Білосніжка ж

црацює

зву­

раДянських

UJколярі демоне г­

них Пісень

киця. не

вІршІ

npo

Бреста,

рують Р,епродуІЩ!І нар­ тин. при с вячених рокам

книжку

Вілосніжку І• «Не наслІдУЙ, сину, Гриця У Грицька ж маленька

Б!лосніжна

часу

Fl

Де пташиний хор співає.

поетІв .

мені

Нашу кицю

Проводжма маМа

лелека,

й

за

ЖАРТ

чать

1:\ІІЦЮ.

Посади

з

на­

ЛенІнграда . ХатинІ ,

Чи приніс мене лелека?

зви­

педагогІв

.'ІІтератури

с торінкам

на

зовсім

чайний урок . :його небу­ ~енність визначалася тим, що це був відкритий

ТО>> розпочався . ДІти зга ­ дують п: с нІ , присвяченІ

сnравдішию цlну,

на си1111ин

2.

не забутий, _ нІщо не забу­

Хто знає хл-іба

В ній колишеться . Поблизу Десни Легко дищеться. Леrио дишеться, · Св!т.ІJо мріється, В да,р залишиться Ike, що дІється.

навк_руРи.

М

.

Зееуr-

)ІМІаОfа

А. ВОЛОШRНЕНRО.

Хо-

І

•ІІІWААІWІ

Ні\ ICIIR ТА О&.ІІАСТІt ИаJ'&ІВІ ...,..._... . . . . с)(оІІПІJІе8Т .._ .......... . 8.35, 8.35 О. С. DJIЬIIL .....евІІ 0..,.,., .І u. 9.06 D. Чak.-.ul, . . . . . роар, · 118,ава • •,....... iiiii8INII

8.16

re.•

фІАму

вертому класІ ської музично1

му­ четБроваршколи

Урок на тему:

ХЛІБ }\

В косах трав'яних РІчка стрічкою.

Снрив~ив JІ!д весну

АОК,

nрозвучали на уроці зичної л:тератури в

го nедагог на Рос11ч .

,ЦІ Н А

Прем'ера

«СоJІАат Семn МІІраІ~>. 8.40 •ВІцусrва аа С8ІІ PDJ· вок•. Te.aeaialllull ІtfA08· вІА фІ,..м. t І t серІ • ІО.ІЮ «В саІтІ таарn•. 11.50 Прем'ера тueвlalhoro Ао-

Васвль АвQІйовп Вo6Jii'poJI 8ІІВе у :мат.оІІІІІІ­ <<Ніхто не забутий, ні­ чо:му JІРВ,ЦЄСВІІWNСОІІ)' ceJI1 Лінах. За проtесtв10 що не ·забуто•. Ц1 слова

:му8ІІІС8ІІТ. ВL!ІьпІе 'l'РІІДЦПІІ роІdв верf8 оркестро• Вуд.ІІІІКУ · КJЛЬ'І'JРІІ рад.rоспу

18-

ІІІІС. . . . .к · Л.

го театру РЦІІІІСJ.&ОІ ApldY. PJ'UUII. 19.00 Актуао~~•ва Utlep&. 20.N ІW-.ерт хору )'араІвс..о19.30. До 80-рІ•ч• утворевu ro тuе6а•еав І . . . . СРСР. Концерт маІстр'-- 20.48 На Ао6рнІ•, Ahal стецтв І ХУАО:авІх ко.wевта- 21.00 Про..,._ •Час•. аІв УРСР у )(реІUІк•вому 21.35 Те.tе411ам ..........а ПаJІацІ з'ІsАІа. peвo.uoldUI•. 18 С8111а. П~t :Ю.45 На добрав!•, АІТВІ aaalaWIIIII - ....... 21.00 Прогр·ама сЧас•. · д•vгл ЗЛГА.Іt.ВСN:ОІDІНА 21.35 Продоваеnа KOQeiiТJ ПРОГРАМА ЦEIID~oro

Однак сnраву по­ трІбно .роз.вивати, иож­ . ЛИВОСТІ АJІЯ ЦЬОГО Є. П. КУДІН, rроІІВ,Цськвй корес­

квітів б~JJJІ увtвер•аrу ва rрувтовавl.

ТВІUІ&ацІІві

ва

Н. П. Матвеєв, О. П .

Комnаяець.

~...

19.20 сПара•вІ та~,.

12.56 сС..ааа 13.55 сЧуnв

готівельник В. А. Сту­ пак, ~ Г. Н. Нащеи­ ко, К. М. Протопопо­

Т. А .

18.і)О МІ.ІІ:ВАро.J,ва

18.45 сОх 1 Ах•, сНу, 8ІІС'Їрв- 21.08 DJOrpaмa сЧк~>. 881_1~>.1 сО..І..аІоІІІ&Р, Му.а•· 21.35 ...._.ІІМWТ ~І!Маеаі

12.35 ТелефІ.а•м сПершиІ sапк

- Серед 8К'1'ИВІІИХ збирачів, еtrазав за­

ва .

!1.30 Бу,J~.::;~ЧЕННJІ ::::::-;........ &.1141'18емсt 3 10.00 С..у.ку РаАnс•кому Сою· nlllulaa, ....,. - . .И· sy, - · с~ ІUІ~J ео· 11.00 3АОров'а, . 6еа~», сКаа\UІІІQЦ tul· 11.45 сРавкоаа пошта». І$.51~~12.15 сХо'І)' все sватн•. І(Іво...__ )"~. ••· .курІІІІХ. ..,.., . 12.30 СІ.а~~ика ro,ІUІU. 18.25 Мамана ІІІ&ола•. ІЗ.~ МуsnввІ аІоск. 16.55 ПІсіІІа sалишаsnса з .ІІЮ· 14.00 М, Гор•кd. сНа АJІІ•. AIUIOIO. •ІАІІ·актuа МОсІІокио- 17.46 СтААІо• ,ІІ.'Іа кІх. ro XYAqІBI.Oro ..........._.. 18.16 Чу.-са Сіез ·чуАес. ·ro ТU1'JJ СРСР 1111881 М. 18.46 ~АВІ у сІІІтІ, Г~оrе. lt.OO П ll'fllplua. CIIPU8 І ,aJ018.85 afвolroAOPQ&el, .Ц. fа:юпроаІА )'peiiJ'OI 1 17.16 с а крилах пІевІ•. ков- 19 30Yaro•lро.-. С церт. • . о~~•м с еІQІетар раІко-

пІсвІ. slв•,

сушевицt, шншпвин, деревІю та 1ІJІПJИХ.

сІfк»,

М)'м•.

9.?5 · ·:' - .-там. ..иеаІА.qІІІТІ 8r!IJIIP, Іо.зо- ~ - веамоаірае Оо S..._.. JІоаІІаІІ.

НІ!ДІ.ПJІ, 21 .IIHCTODAJIIIi .!_ЕРША ЗАГ лльиосо...-_ 11~ОГРАМА ЦЕНТРЛJІЬНЬІ'О

ПРОГРАМА VКРАІНСЬКОГО ТІ!ЛІ!БАЧЕИНJІ 10.00 Лпуu•аа камера. 10.35 еВІнок .uуа6н•. .ПІтературва переАача. 11.50 Те•ефеств..... пІовере•воt

боло'І'ЯВоУ

цаит•АЛьноru

· s · ; .-

TUUA.f.IIHJІ

Новап.

рослин,

.....-а

.

8,80 8.48

ииІІ оркестр ІменІ я. Штрауса. По закінченнІ (22.10) -

У цьому роцІ жите· села зІбрали чв:ма·

лі

.-1

3ІU'а.вьвообо-

nрацІ~

Корисна справа

вІ=~~о~ІІІСЬІDІІІ

ся в комбінат громадсько- І"'Vувавва І'ОJІО80:Ю ВУD'Іго харчуваБН!Я. з увагою воrо коІІітету•. п?рушевuм

1

чаmюя

вро:м-

« • • ВОВ8JІеІІВО КрЬІ ЦИІ'О • раІов1 8111у день сімдесятиріччя DрВТИІІІ)і'ВЙ .-о ЦІdІІІеі'- .1101101'0 • 8880.V до мене nриїхали. дРУЗі ра'І'ВВRоІ аІдвовІдааво- «Topl'llaJП• Д.1UІ цІєІ •еп . І З , стІ, капрамено і'ВВОZ пооднополчани, родич. а д8ВІUІ в .,c:wnunтDO• обп.цвавІ Raldeв. Вездоnомогою влаштувати про •оцІлІоІdСУЬ loro к~ і'ОрrІв.п8 у несвятковий стіл я звер~- ..ІІе- ВСUІІОВпеввх ІІІсцп є

***

односель­

чави. І, звичайно ж, ве обlйmпося без цІ:казвх

в. ТЕСJІ&ІІКО, espetap пар10р1'8111аа­

* * *

мо.влеН'!ІЯ працівники _рес-

хпсхщя:­

ми rапя•в м'JІІЧа, а вив.t

Да"нилець, Л. Ноломlйчеи- коrо вІддІпу ввутрІпudх '1'0 _вІМUоІІ. У вашоІІ)' ко й інші. Сласиб1 JJм за справ м. т. О.ет.•ев- ІІіСТІ в два рІІІІВІІ, Ае rрочуйність, ува~. ко· •8AIDDI ІІО81ТЬ peaJdayM, ДОВГИИ, • П Є Ко вап ІІІІрОЩеВ1 DI'I'JI.

поставилисЯ до ·МОІІ'О за-

щур­ суво­

Здається, ще зовсІ.м

0 ...._ : •ний, м. Резни:к, медсестНа воааtаіоау еварrу севко повІдОІІІІВ. сJІв~ ри М. Ножевнимва, Т. вІдповП вачаJD.8В'К ІІІа.- Л. І. Твщевво poarUJ11

ред,

І.хаШ

син Володимир, саІJТ КиІвського

веда:вво в!Н з

ють свої обов'яз.к.и; праГрупа RpІW-18 . ІІІ- жвтJЮВОму масвві цівники .пульмонологІчво- ськоrо f'ІІМ"ІІ-- nprla- вуuа. го віддіЛення рdоввоІ .111 RaJIIIC!8J18 ІІРО ~

ліJ\.арні,

каиlвулн

,ровського училища.

СJІІДАІИ ВІІААРfКОВ!НИХ

Вдячні за уваrу

Івана АндрІйовича.. Б1-

ВолrоrрадІ..

ІІІодорожуваяв ~

двsкв у

ни.м арnrета·м.

Мр&ІВІ

мо

ЦІк&вІППІ

лилася цими

сПроАаеnс:а

ІІІ&іра•. ТелеаІзІАаІІІ ХУАО&• 1111 tu•м. -Ма:АІ~ 22 ЛИСТОПАДА UEP_. 3MUЬJIOCOIOIJIA

·~~

Белина раДІсть посе­ сlм'І Ольrи 1Qр1Івви та

.. .

.

~ .

r

радість

соJІІстки

Л.

21.35

Сімейна

І\лущевко. JlітО'ІІdвц1 щи­

І. ро

a.uo •-

життям нЗ!родііt'братlв.

ІПОСТіАво

ознайомитися

1ес

IIDroJUI,

туриститmІ

Добросовісно

88ІЮВ&ІІа

1\lalk:!epiO

~аматори сцеив ІВ

:комітет

доnомдг~ь

х.,.

.иІl'р()двl Пlсвl.

ПОЇ3ДrRИ ПО нашІЙ ;кpa1Jt1. ближче

учасники

лективу-~~-

Поіадвв

організовує

----ВІСТІ - - - t З ШЕВЧЕВКОВОrо

концертом

каіІцертJЮJО ПJIOIWW''· у В. Чорве!ІЬКИЙ,

lmm:=J Профспlmювий

ЖИТТЯ

ху,!f)ЖКЬОІ - саходіJШЬвостІ своІ ролі ведr~а вонцерЛіток ВRCтynиJIR ІІЩРе,Ц , __ лlточкІ.Вця!Йи з JleJUU(OIO . ту А. uun.,...v, сrитець

Е

rABETA

автобази

'НОВЕ

20 листопада 1982 року

«r -,....

cocs- .,..~ I8J ....,.. 10.85, ІL41 1crtth. І u. 11.06 РесІІсма· ..._ 12.N І u. 12.40 ltNfiL t u. 13.05 ~ l!llruк. c..t•· •• ann. 13.50 Жlrrra II&JU. ".."..ТІІ =••ваu ....... . -ое, t рову • ruyst nуц І т..-.. · 14.36 ...... ·: 15.00 ЕІфЦ СТJМJІТ8•818......

r..,...._

кумепu•воrо фІ.а•му стАо6ре Ім'в•.

каsr.н. сДІІІІІ

о~~е6еАІ•. сМосквичІІа•. Телеuуб. РозпоаІ,ІІают• вашІ ворес:ПОВ,ІІСНТВ. -15.20 Лауреати Дераавввz вРе· мІА СРСР 1882 року в raJІузІ •Ітература, мнстецтва І архІтектура. 16.30 КамернІІІ ковцерт. 17.00 «Трудова ваша еІм'а•. Дарииц~окиА шовковкІ комбІнат. 17.45 ЧемпІона'!: СРСР s хокею. •динамо• (Москаа) сСо-

13.20 14.50

І

ІІ)'JІС.

ІІ8РІІаІа

rteмettla.

2 к,-,с. ...... . 17.00 Дов. ~ 17.65 сКвУІоІd 1'888РТ88•. cx..tll ва eтe.tt•. 18.15 Чемаfова't с•СJІ а ~•І~rа.а•• ЦСКА. 2 І І перІо,-в. Ве'І\рвв

20.00

apu...

казва.

с.......

.

2·1кІвопрограма. І З·І nepiOAB. :Ю,tІ! ~-·-10.15КІJІ». Док. 21.00 ~·-Проrрама с'Івс:8, · · 20.00 ВечІрви казка. 21.36 Te.мtt.t•м c ....tr ІUРВ· 20.15 Кубок СРСР s 6оfІ(Іт•би M)'8nC8». самбо. 22.50 ДоаІ,цоаа t-'1)'86a. 21 .00 Програма •Час•. 23.00 КамерnІ К081118117·.

ЗАПРОШУЄМО У ПОДОРОЖ

,

Білоцерківське бюро подорожей та екску.р­ сій ~рганізовує плановий туристичний поїзд, марщрут. якого проляже по Прикарпаттю, За·

-

каj'}паттю, Молдавії.

Відправлення туристичного поїзда ~ цент­

рального вокзалу :К.иєва відбудеться 12 !'руд­ ня ц. р. о 22 годині за маршрутом Киів Львів - Ужгород - Мукачеве - Яремча -

. Чернівці -

:Кишинів

раїни поїзд прибуде

-

І(.иїв. До столиці Ук­

19

ГІР:У-дня.

Під час подорожі туристи ознайомляться з пам'ятниками архітекту;ри, визначни~и місця­ ми у Львові, Ужгороді, Мукачевому, Чернів­ цях . Вони побачать також чудовий куточок Прикарnаття -'- Яремчу, відвідають столи­ цю Радянської Молдавії місто :К.иши·нів. • Ва,ртість путівки - · 85 юрб. До ·вартості її входять _проїзд за . ма1ршрутом, ха,.рчуваинЯ у вагонах-ресторанах, е-кскурсійне 116Uуrову­ ван.ня у _містах, apelfJ(a вагонів AJ!tl арожван­ ня.

За nутів.ками \ з:&"тайтеся ~· а.-ресу: Біла

· Церква,

вул. · ЧервоноарміІс...,_ 5·55-19, 5-77' 78. -

Адrеса редакцІf: 255020, м. БРОВАРИ І(ИІВСЬІ<ОІ ОБЛАСТІ, ВУЛ. І(ЮВСЬІ(А, 154. . Телефони: редактора - 19-З-82; nступииftа рЦактора, вІдділу пертіЬоrо а11,..,; - 19·4-47; вІдnоаІдальвого секретар~~, вІддІо~~у сІ.аJ.ськоrо госп.оАа)ІСТВІІ ,... ІН-18· кореспон~ента місцевого радІОМОВЛUВІІ 19-З-Об; в ІддІлІв npOMHCJIOВOCTI JІВстІ'Ї І масово1 роботи 19-4·67. · '

l

.З-а, тел.

185 номер 1982 рік  

185 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you