Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

квітня

17

МІСЬКОГО

РдйОННОl

року

1937

РАД

ЕДНАRТЕСЯ!

КОМІТЕТУ

НдРОДНИХ

175 (5314)

Середа,

С· .1 R в а о е.ІІІ ко Jl )' ра rl. R н с ь G о и )! • « • • • H8fJOr1,0BI- u)' ,:J.IBHHHOBI КО И )' НІ а И )·~ • « • 418 Jlllf)•' ПОС.1ІДОВНОИ)' uОрЦеВІ (І з За к.1ик в

Ш\

І-іПРС).

Бюро

ВРУЧЕННЯ ПРАПОР А АИ

на о а вrні пn р ош ­ ю~та.1 у рr і 1 і чені Р~дяnrhкої ;-.·кр~ Ї ·

В і д б\'fН'Я

тннr

-~

RCIHMn

"'І Ї ·

вrу ч ~rнr я

K!J·

нагrчи

,,~кти~ _, . СТА~

ур ()ЧІ1 С ТИЙ

nє- r r \ і .Jн Рг о n r~П\1 [1~

Ч (lp HnJ

Т•! р

Чf'lii\O

О.

ска з ~~ .

Г.

шо

ня

n~r c .1

ny c ~\·

ІІrТіІ.1~RПГ()

nnrnl\1·

nрапор

пfїє л наІ'но. стмь.>

З.

на

іх н ьо,~у

~ с І)ю :-: r n <'ІІ· Н.

:ІеІІа,

М.

днрек-

ro:toвa

13і-тисячнnі

n i Jnpн-

.JIAPTH,

Ударною

.

працеЮ

·fr.1:ІHY, зуrтріча>- RrPІІ~pn.J­ J~П'Of\11

ау ·

стр чають 64-у річницю Ве.1икого Жовтня трудів:

R~ сІ!ятn ТРУ.1ІШІИХ

тіінrhКИЙ

·. ЮІюІ · ХарківсJ.кого турбін·

ного заво11v Імені КІрова.

31\1! '1.1 .

ВІJ.'ІИ

ТИR l!hf1Гf1 .

Вnни достроково · І

рnбоче

~>o.1e<'n

д.1я

""

]nnpe 1'РУ.1ИТhІ'Я І;n.1РІ;­ ni .ЩJЩF.\IrrRa В

вигото.

вІдправн .1и

третє

rідротурбІ·

ПРf\ШІ1\І ~· ІН!І1Ї

Курпсаіtської

ГЕС . Тепер турбобудІR· НИКИ оброб.lІІЮТЬ ВУЗЛИ д.:tя четвертої rІдрот:vрбі · ШІ І1,яіСТРОІІ<'ької ГЕС. H::t :tнІмк~· : н r ' дротур­ бІ~нnм_\' ІІеХ)' :З<І. АОду. Фn то !\1. Ков:~ :н>•Іvка.

( Ф С' тп хrnніІ!і-1

РАТ·А~·)

1'~ .111-

n.1ИНЦІІЯТnЇ

n'ІПН[ІЇЧІ\И. н~\fЇТИІ!ІffИ BИ­

rnf;j ЇХ

r~oJP:!>i , JІІ .lа~ .

він

~

р;цrпспу-І>n).ІіІінату

нн '' hf\НН ,, і 'ІР ні ГР('Р . fІЦГfІrПУ

J1ni\Y

<· Ііа.-1И­

71f1-riчqя ,, Труііід-

.1И Бч~· - :~5 н rnl'нБ'r~-~ 6 ТрРrту " Бро1R~ РІІІ1j)fІ\ІЖІП.іР­ бУJ " JЦ !1ПJ1Т\ ва.ти про _ ВИІ\О­

:те>ну

нанн~ ІІ .1~НіІІ

на

одІНі\ІІt:Пnї

nPpmnrn pni\Y

n · ,пир і q~;ІІ .

ПР.

!(f\,lpf:ПIR П.l\П Г•ЧНИf:Ї'І! п.: В. h il JH;nR . If/H;~. 1\ІТ)'t:~Т)'рЇВ -

О . '' · n~IПPR~'n , І' f:.Нр і в -

О . ~f . 1 ' ~""1\'~ : r~ . !irtЧП.1PKr­

Fi

iipиr ?.J ff. nqn1~'!Щfi

ГІвr тчf)І!Н'І

l'a fJ .

n.

~f.

І . Жара­

в : нп:ч .

БрrІГаJир у Б\fІ-35 В. І. Ж а rаР ' ну - - к~ва.1еру ор­ дена Тр~·.1пмі Ст:нщ тр'!­ ть о го

ступеня

-

аа

доrяr-

Yrnixи

у

І1Ч0 ,1JІТИ

;\' ІІРХУ Г<!ННі

нimнr-.nrn

аавюу

.,;oмi

'IPTa .l~·pгjj

З

riЧЧR

Р.цяР-rнnі

та

3:tFІнду

очІJrню

fiCJІ>у­

Вет е ран Б і тч н:;нян пї рія

про'ІБУЗ·

«ПVХіВСЬfіИЙІ>

«П .1осківський• імРн І Док~r чаєва «Літк і вський» «іfіер;rІв с ькнй•

tмені Шорса сНраси.1івсьний• tмew :\11чУРіВЗ

95Л

93.0

90,1

парторгенІза ­

ц\1 тресту.

Ше

перен-;п .'1а

НЕ'

ПОF<ТОр!-!..Т ПС Я.

ПрисУтні на м і тннr v nдноrта йн n rхRалил~ р і ш е ння

пеитру

~ Ве.1иколимер~ький• <~аn:ті!вний-. «Зоря•

По Р4ЙО!ІJ

Р ~' ;:Іенно

яання

Фонл

про у

~1нру

процента

n.1aпr,

яідра .х у -

Радя:нrnкий

а

п;:~ногп

pofii тнпї

такпж

від-

85.8 працювати додатново 81 ,-5 сцн~· субот у , а зароб ­ 75 .3 лені грошІ перераху. 74,2 І вати для: сnрави зміц-

72 .6

68Я

63.3 62.1

53.3

83,-~

нення миру.

r

М.

СКОРИК.

мступннк секретаря парторrаиізацІї.

водія автобази

-

-

с .1юсаря за­

будівеЛЬНИХ

НОНСТ·

дирехтора

механізатора рц.

-

"_РУсанівський.".

Собмя О . О.

механізатора рад.

-

rorпy •Зоря~.

Скакуна Г. І. торгове .1ьного

~то .1яра

-

заво.:~у

машинобудування.

Таран К. П.

овоч!вницю pцroc­

-

~1-\расил!nсьний• .

rry

ФІ.11ь В. М.

чергову станції Бро·

-

Btlf1И .

Чу.rrанова

О.

ПМІ-\ - 24 .

П.

Хижняк В. М.

бригадира

закрl йницю рай.

-

nо6~"rnомб\нат у.

ШеіІ'Іенка В. Г.

токаря ремонт­

-

нn механІчного заводу .

по виборчому округу

N! 2

Рішення райвиконкому N! 497 ІіІІ 2 nистомnа 1981 р - - - - _ .

мнну ,1у

8(:\ страхіття в ііінн і ~а­ раз H i 'JI)Гn не пnшнn­ ;:~ую, Щ Об UhOГO lii.lb·

БОНДАРЕНКО,

1\f\.0 1 <<Тре6ухІв с ький• 1.03,11 «РусаніВСЬКИЙ• НЮ . () І •:Гого.lівсьннй• 98.3 І1 .1е:о.rзавод «Рудня• 97 .R <• Бо6рицький• 9 -5.n «Авангард• 94.1

Я

-

ІнформацІйио-об'Іис.'Іюва.JІьноrо

і~rені 1-\ірова

Серг і їв н а

орJе­

мо·

·

Про затвердженнR скnаду районної виборчої комІсІї по виборах народного суддІ Броварського районного народного суду

r:;ійни.

С!-;R .З<'! .'Іа:

--· oneparnpa

ні 50-р і ччя СРСР.

мі.

ВеликоУ в і йни ;І.tа ­

!'.іІЄІНромонтера ра ­

н~ Трудп;;nгп ЧерFІ) НОГО ПрапС>ра ра:х · rо r т·-номб \ н~п «Еа.1итян с ьний:о Іме­

проти

п· Я Т НІІЦІО.

кnяrтр~І;ц і й,

се~;ретар

нпвої

щп ві;:~був с я в

.1а та інmлх . В.

ВИСТУ · на

nротРст у

:з агр().ЗІJ

~-кrа ЇНА

rn n pнax

промовців

тино·

<~ержстатисти~;и про хід оранки rр~·нту на зяб у господарствах району на 2 ,,истопада ц. р . (у процентах до П.'Іаиу).

•3аворицький•

ра ­

об · є;:~нання

« Сі .lhГ ОС ПХ і МіЯ» пи

nnpnm-

ЗВЕДЕННЯ

м!ськоrо

с .'!у­

працівнюш

йонного

RИ­

аточін і >.вrн

.JівР.lьннх

Лемеrшю Г . Д.

І

хвнлювання.м

r . -...

бетонницю

Розгокюка М. М. секретаря nарт і йної організації Київської пта· хофабрики.

"пресувсt .1Ь·

-

йону Рлектр и чних мерrж .

не пошкодую" j

ny;yi -

і~ІРІ!Ї

Лобка п .

у ФОНД МИРУ І "Нічого

нnвІІХ

POfiY -

попжно~тях

q~;y

з \І і ни

Г. АНДРІЄНКО.

RO·

ііу:~ова:х

2,

Д.

рад­

- тракториста· "_ Бобрицький» .

N'g 814.

Ряооrо М. О. rоспу

11 .1:'!С В1аС.

Литвииен~>а .й. К. брнг<ІJира прдrна • :Знак П о шани» радо с n у іме­ ні 1\іrова .

у

на qа .1ьник

ха.н

пуr.,;пвих

BOJP

В. Іі . Б~І:.1~Н .

тре с ту.

Зараз пrнnвні rн.ти

випуrку

ііриrца :\~

•1 чn .11rн::

npaui .!OPY-

JР:ІІnнrтрантіп

nn

оі ікпr~ІУ пrред

3.

механ і затора

Приходько Е. О. r:>aзгocrry «Авангард"·

Кокнову Н. С. --- сенретаря паrтпрr· аніз~uії Г п го.1ів с ької с трічка· тн ;щh І> ої фнnrmm .

кr•r,riR .

СВІПF/18)'

3іІ<ІГі\Чt'ННЯ

:J aRo; t ~·

директора ком у на.чьноrо

директора Літ.

Панімат'Іенка В. Р.

медамбу .1атор ї .

ПjlP).fir;riв

Rупаічеи~>о

на­

шко,1и.

В. lUopca .

м;rу 1\ ,'ІЮМіRіЄВИХ ру;щ\й .

nатронажну

-

Ра;щ

-

-

Недосєк~· О. С.

ІрИНО·

НИІ!Ю

На IIJ ско ІН1Х poRy нуті

Поrр е б с ької

Г.

N9 3 .

птахоф::tбрики .

Кова.1евську Р. А. cerтp._v

ТО .10ЕУ ВИНОНКО·

-

сРре.:~ньої

снтпїзла

гrташницю Ни·

--

ма-

<~:Гоrо.,ів·

сІ.'Іьської

Мораль'Іика П. А.

завn .J \'.

Кова.1енко Б. І. ївrhкої

майстра

-

машинІста радгосп у J\1е,,ьник І. А. -

ма.1я:р~ ~яіт.'!С'тех:

-

змагав.

м\ськрайои­

радго с пу

не с тан:tартноrо

Мазія М. го с пу іменІ

в · яза ,,ьниuю ;ІИТЯ:ЧОГО

П.

Матвієнко Г. О.

J\9 1.

І.

на

;:Іе>!l у тат і в.

1\Івrької

60·

Ку.1ебу В. С. --- ст о.lяРа виробни­ чого .1Е'РЕ'R <юб рп і'5ноrо оn·є;rнання.

--- - --- -- - ------ - - -- -

HaПPfiP J ttJнi 64.-і ріqниці

Л.

райокноt

Мичака І. Г. -- транторн с та-м.аши­ ніста ра;ІГОСП)' «ЛіТКіВС'ЬІ\ИЙ» .

заво·

;нв n да\1 ~Іініrт~>11•·тя~ цгп1 і RP.1f, ~- prp Bi.lf\ '1НТ~ ЖІ'Нn :\11 П .l~Н~· б.1И~hfi(J j()() TnHH .J.lЯ

коn.

об.1аднання .

~<Jительку мІсь­

--

Г.

доІння

Лемnнцькоrо А. :зав().:Сv

завп ду .

імені

занести

Рон-;нів с ьк о ї

родних

дерево.

май с тра

-

І'РрХНЬ :'JГ()

Івкову о. І .

нічного

ЧЗЙ­

кnчі1і r;nr)-lnвюr

1\ИіІ ,, БarиminrhK'JГf) району

fBe .1!1 f: nrn іІіонтня дві Ііриг3- 'JPHn

О.

тажУ.

дn-

ТОНН J;nІІЇІЇfіОІJІІУ.

Y•'nimнn

fltІ'!a.l'l\)'

Ж~·рнбід~· фабf1ІІНИ

2;)f)f)

2

міськоІ

ЛисеЯНО М. Г. му

с ,тю с аря На.'ІИ·

~ІРтап~· рrії

Д~· бииеІ~Ь Н . Д.

~аБJ~ННЯ

Ціна

соціа.'Іісти'Іиоrо

Логвиненко

Md· ш н нноrо .1пїння прден~ іtіовтневої PeRO.liOUiї ра;:~rо с п у « ГІ .1о с к І вський:о.

Ппднпчаr

;І;Р

nп\fбіІ\(Ір).ІОВН:Й

ДІІ

В.

по рошІ-іоRn і

кої серЄJНhОЇ ШН О .1И

BЇ.JПP~B-lPHn

И,

виробництва: ш н нноrо С ЬН іf Й" .

рі<JЧЯ Р::tдяrr с ької Україин . Дяченко В. Г. --- nпrр а тора

завкому .

інmюt

rn y ii.li-.;и

rто.1яра

---

к о :о.rбінормовогп

Грищенка

ду

відО.1ІВ~ .1ЬНЮІ rn•'Пf!.Japпвa).f .піі .нпі і рР.-

тоннИ кn:чбікnр:чу та лр~).Іі1\ І' ів , mn 3Н~чнп Ііі:тьте

таких передовкиів

r. r. - -

І.

викоfП(оми

підс~·мки

постанови.11п

Грнгор'Іука А. І. мєханізаира рад()(: Пу «ТреГ>ух і R С hКНЙ >>.

ПЛАН

та

року,

ксщб і нату.

тянchr> o rn

НОРМИ Б!fnY~K(IO,f

1981

І<варта,1і

Горового В. О . --

- - - - - - - - - - --

ПОНАД

}'краІнн,

розr:rянувши

Tf' ;J.'IIO Гnrn .1 l· С Трі 'J /'і()ТК!!ЦЬКОЇ ф~брИ К И .

о6рnбногn

ві.J н\nn пranпr і на.І<~ .lі · з .1.1н·

нача . тh н нІ,а Rcr - rr r нR r я nроч І~< .l nяnг() Е \.ІСТ Ві.

заст \· пннка Crti0 3 нorro

третьом~·

Васька М.

hy, Н ~о n.\Ї .1ІІО l'i y.JC rо .~в·я­ ЗйЙНЯ rr nrp rr 1e \.f ic rr~ У В с !'- _,,·яа тн R а ж.тнві с r ІІ; і ~.ть н о­ сnЮ 'J Н()\1\' rо аі а.1іпи ч н <1 '·1\' n о І'і~·т о ні nит а ння . R і н ~а­ -~\І а r?.нні С ~ре ;1 ІІ ЇJ ПrІІІ'\~СТВ ПE'RHIIR . ІНО K().1f'I\Tiffl ~а~n­ Г3.1узі ~а тrет і й 1\n~rтa.l. .1 \' .1nh.1a .1e fi Ci \ _, ,· rн.1h,

Прийчаючи

Комnартії

деn)·татів,

Бондаря І. С. -- сто с аря Г!.1ЄМ· nтах rо rадг о.-: п ~· • Бровар с ь кн й • . Ворону :\1. П . в н ш rі ва :Іьницю .l і тк ! всько: фабрики художніх виро­ бія.

І 1 rнняч з анn.1Сh~их ІJ()Т V Ж· 11 0\'T~ fr .1.1Я .< fi Ї .lJ, I I IЄ H ІІЯ . ~ І !·

3~

у

ВСЬfЮЇ

~о ­

-~~ R .1ан н я. І Іr;рІ'Ч і з рn .:<ши-

.\, і н і rт~р-

міськкому

народних

Анатієико

у 11 а r"tбутньом у СТ ()Я Т ІІ\1 \ ' f b ІН€ <'і J .1ЬШі

і)() ІІ Ї

листопада 1981 року •

4

иу Дошк~· пошани

D 0.1hlli{'-

. 1 Е' І\ТИ во11

Ч !'r·

\ІЕ'Та . т у r :· їі

:' ~ R0.1 Y

У К РА

J

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

ДОШКА ПОШАНИ Рад

Вчора к о вn ї 60-річч!!

П д Р Т І

КОМУНІСТИЧНОJ

ДЕПУТАТІВ

~· відnовідності з стат-тя­ ми ~~-54 З анонУ ~ ' краін ­ Сhкnї РаJ'Інськоі Couia.l i· стичної РеспІ·Іі.l іо и •Пrю

вибори

rайпнни х

нарпдних

с у дів

(чі ських)

У r; раінсь~ої

[>([>~ , RH I\ OH K0\.1 Р~ ,1н наро д ни х вирішив:

райnннnЇ д ~ n у та riR

Затвrрдитн районн v ви11 о f1Ч\' кп~tісію по вибор -ах

боl!янюк Леоні.tt Во .~оnнмирович від р о бітннкrв і ,,,~· жбовuів радгосn у «Ве .шr-; о дичерс ь кий:о. С е І\ретар районноі ~ибор ·

чо ї

2

в ск.1ці

таки х

п~вників . грn\tадсь:;:н

npc.'t· ор­

r·аніз_щ і А і трудових ко.JеК · тнRів:

Го.1ом раАDнн о ї виІ)орчпі коІІісії Мас.~юков Іван Романович в і д rа­ Йf1ннnї сійної

органі з аціі проф р . \П i.lJ-; 1! nрац і вкиків

Дячук Воло-

сіИноі с п і .1 ки .1е р ж тrо р гі ~ . 1і і

_

від nрофе-

прапівників сnоживч 'J Ї

І-; І)f1Пr р щі ї.

наrnдн() Г f') rу;:~ді Б р оварсh · 1\І')Г(! рі!Й О ННІ)ГСІ Н~рnд Н ОГО С\'.]1' ПО ВН6 О рЧ О М\' 0К[1\Т \'

s~

r->o Y. ir ri -

,1имир О .1ексіііови•! І ' іІііон н ої організаuії

Ч~енн ра~онноі

виборчої

комісії:

Мороз Біктор Олек~а.н.Jf.• ровнч від робітників, ;я. ж~нерно-технічнкх праців· ннr->Ів і с,, ,· жбовuів paйciJli>• гnс nтехн і ки .

Трохименко

Мико.~а

торович від в с.11 жбnвu і в

ВіІ<•

робітників радгосnу

«3авор:ш ьhи і1> . Жнтницька Галина

Петw

рівна ві.J робітників f С. І І' ЖІіовu і а П .1 €~1ПТЗХОЗаВО•

зі « Рудня~. Батуріяа

Наталія

Петоіа.

Кова.,,ець Мико.1а Івано- на.--:::-: від р.оt'ііrників і с.1~'Ж•

вич - ві.J р о бітників інже н ернt1-Т е.\ нічних пр~uівник і в і с. 1у ;кбовнів ордена Тр\'дО ·

во го

Ч е рв о ного

рад;- о rn І· -І\о :-1бінап·

· бовuів к и й:о.

радгоспу

«Бобрrщь.

Праnора

Го.1ова виконкому оа~онноі Ради

<:І\а.1Н·

наро.!lннх деnутатів

тя r;с пкніі» ім . 50-ріЧчя СРС!'.

Москвич Вододимир Анд· J'ЇЙОВИ'І ВЇ1 К(). ІО; тнв у .1~ржавнчх уст а нов . вчиr е . 1ів і техн і чних nраu:в·­ Заст у пнн!<: rс-~сви район ­ ників Сечипо.жівської се­ н.ої виборчої К(>Місії ..... Сдо· Ре.1!!ЬОЇ шкали.

м. СЕРГІЄНКО.

~иконкому раі!онноі Ради ·

Ce11ptrap

народних деnутатіа

N.

&ІJІИМА.


новЕ ,_........_ _ _ __ __ ТА ЕКОНОМІЧНОІ ОСВІТИ

fнІвииА осуд заЛНІПи~ься

у

пам'ятІ nрацівників деревообро6ноrо комбі· нату.

У

всІх

цей

день

виробничих

розділах nройшли ра:<.rках

І

ПропагаRДJІстський

у

Овиська

під·

стаж А. Ф.

років. За

5

-

цей

вІв здобув визнання не тільки

nідприємства мітинги в всесвітнього

~

'Іас

~,:

tІа

заводІ порошкової металургіІ Імевt 60·рі'І'ІЯ

Радянської

але й вважається

Тижня пІй за роззбро­

11.

1

України,

одним з

кра·

/1

лого

дому

та

Мі· Бl·

- СкажІть, б;\·дь лас­ ка, 'ІИ1!І ви займаєтесь під час (tкаиІку.1•>? Чи го·

заправнл

із НАТО .

Тувтееь

U!дтримуючи справу :.тру, ВОНИ ВИРІШИЛИ nерерахувати у Радяч­

с'ький фонд

процентів

миру

своrо

ленно­

1-іОЛР.К·

тив

-

лІсопи .1ьноrо

'!ального

КО .1еГ,

року що

поля·

nерегля·

знаю. які

страждання

nринесла наро­

навчання

сrема

дам Європи. сказав на мітингу в колективі механізаторів радгоспу

за!!аЄ

з

·з

L' В ід о~1.

літературою :

nошука~т.

nCJ·

І

вигострю·

часо~І.

Три:~~атн

з

в

до·

ro.1o;oi

ті :\Іf'тоди непрофес\она .~<'· ві не влається. А знати

СВій

єдина

партійної

науковою

r.тьсп

треба . Отже, заnисую ре­ но:-.тЕ'ндовані , бодай засто­ с у вати nідходящий в за· лсжпосr\ від темн, наяв· нопі :ІІатєр і а.'!у д.111 ус­ нnгІJ ІІиnладання, фантн•І·

глядаю готові записи про методи роботи пропагаи· ~нста?І) - Ножен пропаrанлист користується різними Фор· мами І меrода і\ш ідейн,..,. виховної роботи . з~rіст

миро·

усн'"

матер і а.'tу

чанітиюється

- Що малося на ува­ зІ, коли ви сказали: «Про·

Я - учасник Ве­ ВІтчизняної вій·

ни І добре

ДОПОВНЮЮ

лн-то:

ного

та

1.1юстративноrо.

- Розкажіть конІtрет­ н\mе про свою підготовку І роботу з слуха'Іамн. - ПОЧН:V З заnНСННІ\3. •Знання таких ди.:~акти-J·

с:-~­

освіти .

них nринuип І І! . як ЗІ')СТуТТ· ність, наочність. науно­ в і сть навчання, йоrо c;J· с те~Іатичність.

noc.:Ji;!'J!!·

НіСТЬ ,

ІНЛИВІZІУё.ЛЬНИЙ nід·

хід

процесі

у

навчання.

всеб і чнІсть впливу на С•1У· ха'Іа-не .1нше на йоrо p< J· з у.\t ,

а.1е

!

на

почуття,

-

:>азначав акаде~r і к В. м. Хв о стов. необхідне кожному

щоб

nроnаганлисту,

найкраще

вл.'Іива ти

на аудиторію•. Д.1я реалІзаuІУ nере­ чиспених прннuнп\в паганписr мусить ві л ьно во.1оділr ~атер!а .rrом дm1

тавруємо

в

СК<'Ізати

що,

наприюІад.

подати

с .1ухачеві нео6роб.1сниі% ~tатеріа.'! , то може внЙ"И так: •З метою. підвнщеR· ня

зниження

НОСТІ

І

неоднорі:~·

які

ран партІї nІдрозді с1у.

Піс:.1я

nepe·

1 достуn·ну фор~tУ

шень

1\Ін

мен І

також

нонкретrтІ

для

nриносить

вати

цеху

так

1

званІ

nитання.

1

с.1уха­

важкі

пи­

v ne.

що

виникають

радянсьних Людей. Треба

с~fіJІивІше робити nам ' ятаючи , що Ro.nи ми не вІдnовідаємо на них, то недруги

пrтно­

ви-к.ІJю<атн

нор:r с ть,

задовомння

тання . Політика нашоУ партіУ я<: на . І ми rотовt відnовІсти иа будь-як! М·

залово .lеННЯ

слухача~!

рознрит·

нашої

стараються

Hai\!Ten\B

ШНІ .!РЯ nla.'!IЗ~f•.

слу-

країни

П().

~норнстатис~r

co-

на

Чврез низьку якість З

треби суспі.ІJьсrва !VІО­ жvть бv.тн запово.1ен1

cr\.1

· тіЁ:ю Донеuька

Такі ж мІтинrп від· булнея на тваринниць·

мнр­

ну внутрішню і зов­ ніШню політику Кому­

партії

і

д.1я. виnробувачів

«Електромережізоляuія~ блискаRІ\а є rо­ .~ОВНІІМ «робочим інструментом>>. Т іТ виготовляються і nроход;пь nеревір~у

виготов.~ені з .~ амкого ск .1а. Як nока· зують розрахунки, нові ізо.~ятори да· дуть народному госnQдарству економі~­

бюро

-

всесоюзного

тсхноло·

Ра·

електроnередачі

уряду.

змінноrо

струму

11 ііО

меншою,

а.1е ви·

якості.

Про

це

добре

зна­

"

;\10.10КОЗаВО:J цента

28.3

~10 .1о~>а

СІJІНУ

та

n[IO·

др у гого

9,8. процента

нес о ртового . 1шас .1 і д ••н •юrо не доодер>!;а в І 7

бюнько п ' яти мі.1ьйонів вольтів. Фото Л. СамсQнова . (Ф о тохроні"а РАТА~').

Екібастуз - Uсвтр. ЛQВЖ 1 f· НОЮ 8 дВі З ПО,108ИНОЮ ТІtОІ'Іі кі .10Мt'Т· рів, слоа'яиські 1\онструкторн створи -1и

кі .1ьк і стю

ють керівннкн всіх го с· nодарсrв нашого райо ­ Н\' . На жа:Jь, ue скр і:І ь ПРИ.:Іі.1ЯЄТЬСІJ УІа.1ЄіІ\На ~-ваrа по .1 і пшенню янос­ ті про.:ІуІщії . зонре~tа тваринницької. Так. :>а дев ' ЯТЬ ~fЇ С ЯЦ і В n .1ЄЧ· пт<J. хо:.~ авод «Ру дня., рєа.1 і:1у вав ва ,,іСЬ!іІІЙ

бованців. На знімках: _зліва інженер-електрик Н . Ф . Тарасова і бригадир емктромr.н­ терів М . Ф . Киркач готують до ВИІІробу· вань нові зразкІІ nолімерннх ізоляторів ; справа 1 одній з дабораторііі дос.1і11.· ження високовольтних ізоляторів. Тут д.1я виnробувань tІОВІtх видів nродуrщ і ї «викрешують» блискавк•І напругою

кіловольтів. Для ЛЕП

Г. АНДРІПЧУК

щої

ний ефеt\Т майже в n ' ять мільйонів кар ­

зраЗКИ іЗОЛЯТОрів д.1Я В ! ІСОКОВОЛЬТІіИХ лінііі електроnередач. Тільки за останнііі 'Іас коІктруктоnи бюро здали д.1я nромислового ВІtробнц­ uтва полегшеві ізодятори з rюлімерннх матеріалів, ізолятори для переда•rі ПQ· стійного струму наnругою 1300 кі .,,n­ вольтів, а також для наддалеких лінііі

в

Інших пі.1розді .1ах pa;t· rоспу. Всі виступаючі схваmіЛІІ

об ' єднан.tя

ІзоляторІ!, які усnішно витримали ісnит грозовими розрядами . Вони на диво мі.t­ ні і довговічні, незважаючи на те, що

гічного

тори.

та

область.

спеuіальноrо конструкторсько

силь Маркович Дави­ дю.к та інші механіза·

комплексі

Ж їУ

аб() ~

Сом .

машюwо· парку Ба·

тракторного

науко­

прогресу

ВИУІОГИ ДО ЯКОСТі с!JІЬ· ськогоспопарської про­ дукції зростають . По­

ВИ ·

за

розвитком

во-технічного

тракторист

начальник

ністичної

пружини,

І факти.

8 ~- eиrtiAJI

вима·

Петрович

дянського

І

намагаюсь

мітингу виступи­

гаряче

начальник

Ні!.йбі .lЬШЄ

переговорів.

кому

рі·

КПРС

С . Т . Кондрашов. ~r мате­ рІа .11 бу.1а і І нформація , І проб.'!с~ш. І порівняння. І nротистав.'Іення . і ;т:овІ:t. І nрик.1ад. О.:tне слово, сnJ'З.ва майстра боїтьсп.

нейтронної

бомби , сісти

В\юор

світлІ

~їзлу

XXVI

poзnoJJiв

на·

ПРИПИНІІТІJ

' робницт~ю

тr

внутр і шні

«Дуж-е Ва1f!JІНВ(), М. !Юр!!в на XXVI :а'Із$ ІШРО товариш .Л . І. Брежнєв, щоб пропа· ганда не обминала гостРі теУІи, не бояла<:ь nорушу.

колективу

11

ми

анах~

чам.

абtІ нерІвник Наприк.ІJад,

цеху

задо­

с~ухачамк

пропаrандисту,

зроби­

матер!а.'І nод і ї . 11ете­

за в дання

нашого

не

тя цього вислову, тоді :'5е•

все

сять rе!І-Іінари, на яних " nереваж11о :'оfовчу . ЗаБж:ш

&е>;tеннп

ДІС\!0

цифри

n()-

тя тан . 1110 ;taє учасник

В

нарощують

пруженІсть .

На

вдається

зне­

А от ко.JІИ

мора .1ьnе

Інколн

ноау

міЖнародну

гаємо

на

дУб.'!ю.ваrн

.1-ярн.;ацІї ... •.

з

с і да

втрачається

І

на:тІ­

ра з ом

ІІ с туrтне:

сттекrнвн регіону Е - 2, про· оnерацІю

вже

во.'Іьняють .

заняття.

гонку озброєнь І нагні· тають

с .1ухачю1

-

вари~.

тахт

адмІністрацію Білого дому, президента Рей­ гана.

;t{)тnн­

аргументи

nep·

ОПТИ1ІfІ:'!аU!'і

черrу

«Я ва~І розкажу швнле~ь· КО:> , І nСНХ0.10ГіЧНІІЙ КОН·

np'J· npo

викладення. Скажі'І1О, принцип поступностІ . Я!(·

nершу

с .1ухача~t .

~rуюся прави.1а - будь доброзичливн'І'! І вІдвер­ ти~І: ПіДГОТУЙ RСВе .1ИКІІЙ конкретний ~tатер!а.1, a:re так, щоб ~а нюt зав'яз'1.· п ась вепнка тема. Варто

•ТребухІвський,. Гри · горІй Данилович Вла· сенко. котрий працює в кормоцеху . Ми гнівно

~tатеріа .1

слухач

«ВК .'ІИRЮЄТЬСЯ!>

~tою розповІдь. Резуль­ тативність такого no.1e:.tiЧ· ного семінару висока. Бувають скмдні ситуа. ціУ, ноли nрактичне за· питання на деякий ча~ «з аганяє• в тупик . На­ прпн.lад : ~Чому n І дви­ щ у ють ціни? >> . З ага .1ьнІ фрази. як. 1'1!1· п р 1ш .1 ад , << Нар., :\Іархс у своїх творах nока :Іав , щt> бу де завжди рости ~а ро­ бітна nлата І цІни ка то·

ка

Прн внк .1апенн1 ~taтep!a­

.1 rчіною . cnopa~m та з·я· сув.анняУІн зброя прІJ . паган.:~нста. Вона урІзН::>·

«КОНДУЇТ».

агресорів

народу.

с f'чінарн

даю вже готові запнен про методи роботи nроп~· ГWДИСТа, І КОЛИ ПРОТЯГО\1 збіглого часу в око ВШІ · па є щось нове, з досвілу

американських

любиому

та

гає в тому.

Таврують

нашому

лропаrан­

пропаган ­

навчального

один

секретар партійвої організацП.

вІ.йна

скажу :

дист. А моя nідготовка ло

М. ЧУМАЧЕНКО.

-

-

дист

у~овно

!УМRа~

ВЖ:JІовити Іх.

навіть

нацька

уважно ви­

вІдповІсти на декілька запитань, поділитись досвідом роботи.

[lia.:I (П .lаІ\аТІІ , ZІіаПОЗИТ!!· ~<и тошо); са~rост\йна rо­ бота над першоджере.~юш

заздале­

завжди

nитання

день.

JІИКОЇ

року

n:

етаnи:

вчаю nрограУІу, nІдбираю матер!а.'І , І ~аводсьючй у наших фахівцІв в ro,.ry ЧВ С .11 . СК.'Іадаю КОНСПеІ\Т І оІ'іду~tую . як найкраще no·

( .:Jекції, бесідИ. РОЗПОВі:JЬ, лІJповідь): наочний ма ге·

НАВ·

На першу чacrm1y :з а­

-

цеху

відпрацювати

НОВОГО

от мР.тtци.

ni,!IMTOBKy. - самоnІд­

промrандиста.

Розnод1.1пю

.lY

даю ~ry

ІЮ·

якщо

м Дим~рки•.

датrі

uч1в а обиtк

ІЮ.ІІаrи

пurx пропаrавдис'rІа у мІеьRtІ иар­ тutи!й оргаиІзацІУ. Наш громадський коресnондент А. В. ЗГУРСЬКИП звернувся до Анатолія Федоровича з nроханням

вшцадення

гідь?

50

го заробітку . А

ДО

А

можна

сПерео}'а'І'и nме

'Іотири

службов­

ці ГНІВНО ОСУДИЛИ лІтаристський курс

еа.ме

rаи:

готовку

1

єння.

Робітники.

ж

'N

Ще npo Маю на увааІ

ПВРЕОРАТИ... ТУПИК

Минуяа n'ятниця на­ довго

====1 IJ'If

У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО НАВЧАJІНІІ

'У ФОНД МИРУ

8

житт"

ТііСЛ'І ходу.

~; арбовавці в д' Чю1а .1о коштів

·

ІТJ'8ТИЛИ &іД реа.11З!· ц! І мо.,она НИЗЬJ(Оі якостІ радгоспи ІменІ 1\Іічур!на та •Жердіs· ('ЬКИЙ ~. ЯН! Ж ВІІСНОВ· кн зроблено 3 цього?

І

в жовтні

~ п :н~м-

птахо;заводу а

~Ру;1,шr•.

такоі/(

радгосп !в

<<Авангард~ р 1 щьюrІі>> несортове

І « Зав'J· надходило

мо.1-оно .

s

а

радосп і в «Л l тк і я с ь ­ кий~. « Краси .1 І всь r:ийІ> та «ЖердіRСЬКІІЙ'> другого сорту. Звичай­ но. про.:ІаіІ( державі тRаринннцької nроду к ­ ції НІ!ЗЬКОЇ ЯКО С ТІ не­ ГЗПІВІІ О

ВП.'ІИВаЄ

еконо~1ічн у ніе:rь цтва І на господарс тв

ra.1 y:JI

На

єфентнв ­ тварвннн­ економ і к у в ці.1ому.

А ДОРОНІНА, завІдуюча паборато­ рІєю

молокозаводу.

Ми відстоrмо ІзА листАми І

мир На

заволІ

вих будівельних кон · струнцій відбувся бага ­ толюдний м і тинг, при ­ свячений боротьбі за відвернення нової св!· ТОВОЇ ВІЙНИ . Після КО· роткої інформації про Тиждень дІй за роз­ зброєння секретар парторганізаЦІї

ботовському .

До редакції газети <•Нове жнттл~ надійшов .'ІНСТ від великоі груnи працІвникІв завоnу

порошкової

І.

І І

Су- І

Поті~І вистуnили ке- І

рІвники

перепових

бригад Г. І. Бицюра та І. Ф . Фандіков. Во­ ни

ЗаКv1И.КаЛИ

ВСІХ

nри­

СУТНЇХ в\;щрацювати у І '

рахунок Радянського фонду миру по чотири

години. На 'іх заклики

. ;

металургії імен\

ськоУ України.

nІд·

В.

Вони

дружнюш

оплеска·

МИ.

Л. ЖИМАНОВА, ІнЖенер no орrанІза · цІї соцзмагання.

І

Радли­

скаржилися на

незаnо­

ного

-

ранку,

писали

вони,

-

на

зунннках

стоять сотнІ людЕ'й І <•шматують\) свої нерви, очікуючи автобусів. якІ ход11ть, кому ян за· манетьсл

... •>.

Із змістом листа бу.rпf ознайом .ІІенІ керівн . r­

нож з робош долому . l{И~.\Н ЛНІJ:\11! У ВИНОН· ко~Іі )tіської Ради народ· ннх лепутатів ві ~Ібулао:я 3у стріч nрел с тавниІіів нз· шоrо автопідприє)Іства :о ПрЄдСТаВНІІІ\Ю!ІІ f\ИЇВСЬІ\0

го АТП 0912:3. nкої sирішн .1и поrодженнrr

під ч1r УІ\.1асти

РІJЗrо .1ад

ру ху

кн партійних, радянських органів і автопІд· автобусів обох n!лпрнпрнємства . Наш кореспондент А. КОЗАК зу­ Є)tств . Зor;pe)Ja , внр і Ш Іі· стрівся з начальником Броварського автоnід· : ти проловrt\ІП І І рух авто прІІєnІсrва .N9 09034 В . Р. МАКСИМЕНІЮ'\1 СJ~· сів 41 -ro )Jаршруту :.to і попросив його розповІсти. що зроблено дл11 ,J аводу a .1JO)tiHlЄBIIX бу;tі по.1JІпшення

автобусного

обслуrоJіІування

nа ­

сажирів.

::tійсності. Ч :: · рез те. що піл час .1ітн і .х та ос і нніх по.1ьов н х РІJб і т на перевє зеннп роб і ТІІІІ К; н

CP..:Ja

ЩОдеННО

ІН' .lьних нак

Факти. ввк .1адені a!j

тора~ш листа . ці .11\О)І ві:J·

у

60-рІччя

вІльну роботу мІсь~;оrо автотранспорту . «Кож­

усі заводчани відпов і · / пові.:tають ли

РУХ

Гаряча пора у рибалок

ПОЛІПШИТЬСЯ

ПрИЄМСТВа Л. Г. ДО .1И· він надав слово учас­ никові Великої Вітчнз­

няної війни

АВТОБУСНИЙ

1 ТРУДЯЩИХ

алюм і ніє­

.10!"' J ІJ·

лося посипати JСІ 16 авт ·" · бус!в, порJ>шувався

rpa-

Ф і І'

р~· х~·

конструнцій.

nерел

цю1

на

з1 ·

0.1· чно ·

П;Jсажирсьно r () ІІУ вілрізІіу автотрасн на ­

<-~R т о трансnорту

на

ву.1н-

ІlЯХ ~J і ста . Зараз таІ\а потре б а ві.1ІІа.1а. і )!И пок.1а· ;tа ою Rcix l'Тарань л.1я ІІ сгаtіного по.1 і пшетт об· (" 1 \ТОf'\· ~ аНІJЯ

П;J(iHJ;HP i l' .

сс,.,б1Іt!"J nрп nеревез€НН і іх на ~uсце роботи, а та·

;_нчено

в1mонатн

РЯЛ

ро ·

Керч

СТаБНИ!Ш ад~ІІН!Сt]:)аЦІЇ З3.· водів п орошкової '\.tета -

.lургії. пааспrа с , a 'JIO~Ji· нієвих бул і вельних конс труІ;цій та з аводобулів ­ ного ІЮ~tбінат у , ЯН і Hi!І1i­ Til .lli сnільно внноІJа тн f>O~tп.let>c заход і в ІН) вri'J· ряднуванню БiJpiJJ;y а в­

~З нашого б о н _,. ЕНе­ сєно вілпов : дн і з.\r і нн у графік руху автобусів , я ;.: ;

-

r;ур с ують

По

ту чv

на

ну рсуватІІШ'

автоб у с,

-

RЄРТО\ІУ

про:~rву·

друго:~Іу \rаршру

тєпер

\JДНН

чопJ[Ні ,

-

ПО а

ТРЄТЬ'J по

чет ­

Tplt автоб у с:t .

·о І т .. щоб забс:.~псчвти Н'! Безу:~ювно. внроваажен : Ія обхІдНІ ~· ~юви по лотр и ­ R ЖИТТЯ На:ІІіЧСНІІХ захО· \Іі!.Н ІІ Ю R СІ Х нор~1 бсзnеІ-аt діВ ДОПО.\ІОЖЄ .10I(OpiHH;J fl YXY а~;~тобуСІR. ІІ О .lіПUІІtТІJ обс : rуrовvван н; І

3

Чf'TOifl ВІіріШІ'ННЯ UЬІ1·

ro питанн:=! "l м!сьнвикон· н~:м б}'.'!И заnрошеНl

npe,;x-

ТРУдПШІР;

Ні\ШОГО

nаса;іШр С ЬІ\ ЮІ

том..

ха .\ІСИ.

~1іСТ~

обJІа­

Кt:'СЯЮ!

JIJ{OЇ ЙдУТЬ

з А:ивського в Чорне мо­ ре . JlOR ВЄJ .У ТЬ б.1 И ЗЬКО лвохсот ,".ден сьюrх ~;о .1госп1в

Росій с ької Грузії. Ве .1вку

тот раси.

з о .1.

КрнмсьиоІ

сті . В Керчен~ькій про­ тоцІ почався nрочисел

ФЕ-дерацІї

1

допо~ІОГ\'

rrpi)-

подають

екі ·

ро :~від у r:а .1ьни х

'11·

)JHC .lOBIIкa:~т

nажі

раба.1:.· Унраїн н ,

таків

І."І-14

судна

<' Південрибпро)tроз ­

В і .:ІКІІ •> .

їх

І

пошукові

екіпажі

no

радіо навІJдять риба.1он ~а

косяки.

Трулівники

rО.1У·

бої ІІІІВІJ апввно RK.1I0411· .litcь

у

з\Іагання

зі!

Г і .1Н ?

~J у стр і ч 6 -1-ї річНІші ВС.ІІJ­ Ііого /Ноятнп . Вони :>П· i')(>J:!;t :t ~ .·r i r c n

На.:І

70

Rll.:lOB I! ТJI ПІJ· TH CI!'J ТОНН р rt бИ,

траНСПОР

(РАТАУ),


НОВЕ

*

~ :tиcт~naJ!'.s 19Sf J'~Ky

ЖИТТЯ

З ст~р.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ по ВИБОРАХ НАРОДНОГО СУДДІ БРОВАРСЬКОГО РАЙОННОГО

ПРО

НАРОДНОГО

РІШЕННЯ РАйВИКОНКОМУ ~· відnовідності з с.т. ст. 2-5, 26, 28, 54 Закону Уr\раїнської Радяю..:ь­ кnї Соuіа.1істичної Рсспvб.1ікн

«Про вибори районннх (~Іісьrшх)

народних судів УІ\раїнськ.JЇ РСР> внконком раііонної Ради народнІІХ дснутатів вирішив : ЗатнсріlІІТІІ ді.lL•ІІІІЧНі внбnрчі

комісії rю внборах ІІ3 JJОдІ ІОІ"'> суд.1і Броварського районного н~­ родногn суду по виборчому окру­

гу .\~

в тако .11у ск.1аді:

2

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧЛ дІЛЬНИЦЯ Ns

l"n.JOB-'1 .1і.1ьннчної виборчої кп­ місії Суботенко Лндрій Лнто­ иович ВЇ.l. 1\О~f)'НЇСГІІ'ІНОЇ орга­ нізаціЇ радгоспу с:Ве.lикпдю·Іерсь­ кніі». Заступни к rп~ови ЛЇ.lЬf!ІІЧНОЇ КорніЕнко внборчnї r\очісії Катерина nрок~nівна -- ві ,1 ро­ рцгосnу біТІІНКіВ і С.І}'іІ\ООВЦІВ «В~-111кn.1ІІ щ·рськніі~.

Crr,peтap кочісі і вич -

ЗоUІЇ

ді "lЬНІІ•ІІІОЇ

янборч()Т

Васюк І 'ригn рііі Іванп­ Ві д КО)f\"НЇСТJІЧНnЇ ОГJГ~'ІЇ·

-

радІ"ОСІІ)'.

«Вс.ІІ\1\ПДІІЧСjІ·

СЬКІ!Йь .

Ч.н> fІІІ дІ . 1ьничноі виборчої комісії:

'l

нгоr і ІЮl.v)tІІрічної ШІ\і,1 . Зап' пнпк 1о.ІОGІ І ді:thНІІЧН'ІЇ виоорчої r;o)riciї -- npttмa Ніна

ФедоріВІІа - - "ід rобітннкія в с-: 1 п'u()вців радгосну «Ве.шкод.І· ~!С['СЬІ\НЇі». (<· крстар ді.rьннчної мrnonчnї кочісії Дерііі Грнгорііі 1\\ttхаіі­ ,'tо внч -- Від 1\ОЧУНіСТНЧІІОЇ opr·a· НІЗ8ll!Ї 8~.1111\<>дІІ;ІСІН'ЬІ\ОЇ C<'pC;t· НЬОЇ і ІJОСИЩІріЧНUЇ ШJ\i.l. Члени дільнн•tної виборчої комісії : Васttль

·

рицькнй:о.

ВасtІЛЬОВІІ'І

- - Ri ."l роtJіт1ІІІІ\ІR та с.•ужбоuців pa.tr ''''" ,. «Вс.' ІІІ,о;tІІ \Ісро, кн іі». Васюк 1\"\нко.~ а ВолодимІtрnв<І'І Ві."\ робіТІІІІ!'іВ та С.1~'іІ\UlІІЩіВ ра: tгосп ,. ~вс.lІІІ\О,1ІІ щ·рськІІіі». ЛбрамеІtко Михайло Григор()· ВИ'І - Ri.l J10tІіГНІJІ,іН 1d l',l)'ii\60~ ­ Ui~ pa.1Г<Jl' ll)" «Be."ІI!I\0.111\Ic'ГJl"f,I\IJHb. Тка•Іенко Шн<t Во "1О дІІМІtрівна ВЇіl робіТНІІІ\іІІ та L'.t)";Kfi<JBUiB ра дГ<>ОІ\" « Bc : ІJJK<>.lH чrрСІ.І\ІІіі:о.

-

BI:J/11 КОДИМF.РСЬКЛ \ ВИБОРЧА ДІ.ПЬІіИШІ .N't 3 , ' Г о1ова ді . Іьнвчної ввбор•юі ко­ міс r ї Плющ Mttкo.~a nав .~ ови·~ - ві.1 КО)f\'Нісrичноі' організаЦІЇ ра 1ГОСП\' «Be.llt~OДIJ.\ !PpCI, I\Hi i» . 3аоуПННJ.; І 0.101111 дi .lblllfЧHtlЇ виб орчnі К()~ісії Нас ти•• Л і дія МихаіІлівна -- ві.1 рn(ІіТІІІrків ra с.1у;кбnRuів радгоспу «Ве .1н.коди· МСрс'ЬІ\ІІіІ~ .

Секретар ді.lьничноі вrr6орчоі коміс і ї Ільченко Іван Юрійn­ вич від ко~Іvністнчної оrгані­

Члени ді.н.ничноі внбор•юї

комісії:

Москаленко Михаіідо Маркпвич від робіпІІІків та С.1)їК(ювц і в радГОСПУ «ВеЛІІІ\О.'J.ІІ~!СрСЬКІііі> . Довг<tнь Яніна Михайлівна від робітників та с:tужбовuів рад· ГОСІІУ .:Вс.lІІКОДЮ!СрСЬКІІіі» . Діаковський Дмитро Сергіі;ови•І від роuітннІ\ів та с.1ужбовців радоспу ~вс.ІНІ\ОдІІчсрсьІ'ІІіі». J1ебедІшеuь Микола Харитnно· вич від робітникііІ та с:rужбов­ ців радгосну «8С; ІІІКnдІІМСрСЬfіІІЙ:>.

-

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧЛ ДІJІЬНИЦЯ .Ni

4

1·n.1ова ді.1ьнн чної внбор чої кn­ ~rkiї Сслюк Микола Саміііло­ вич !!ід кочуніетичної органі­ занії радгоспу «ВС.1ІІІ\ОдІІ~Ісрсь­ кІtіі~.

3<tСТІ"ІІІ\ІІК

І ' О, І()ВІІ

внборчої

ко)tісії -

Катерина

Іванівна

с. r ужбовu ів

ДЇ.ll>НИЧН<JЇ

Варениченко віл робіТІІІt­

-

ВІД~ ЛИСТОПАДА

.Nt 498

Заст уп ник rо .1ов н ді.тІ,ннчної ІІІІборчої КО)Іісії Новосьолова Ольг<t Іванівна ві д робітrшків та с.1ужбовців радг оспу «Заво­

Від і\0\І~їІіСТІfІJНОЇ ра дгос п у «Вс.lІІКоди-

радоспу

.:Ве­

.11 І КОДИ Чt:pCbhll Й» .

Го . 10АіІ .1і.н,нІt< ІНОЇ внбпрчої кn­ >tіСІЇ 1\едснкn Мнкола .М ака ­ ро"tІ'4 -· Ri.l 1\(І)!)JІіСТИЧНОЇ Opi·;J· н: .•JUІЇ Б~· : rн r,o;tІІM~pct->1\r>i сєрс\­

,ТJашенкn

-

мсрськніі».

hін та

Федун Дмитро І.мі•t вііІ ро· бітників та сrужбовців радгосту ~ Вс .lнІ\оди )tсрсьІ\ІІіі» . Jlicy11o s Віктор Ів<Інович від робітнrtків і с:rужбовuів ріІдгоспу "в~ .l нr,одн \ t ерсь~-; 11 і і». Царик Микола ЄвгсІІович від роuітннків та с. І~їІ\бовuів радгос­ пу ~Ве .1ІІКОдНІІ<'РСf,І\ІІЇІ:>. Харченко КатерІІна Івані&на ві.t робітників та с.1ужбовпів радГОl'ІІУ «1:\е."ІНІ\О.lИ)ІЕ'J'СЬКІІЇі». ВЕJІІІКОШІМЕrСЬКЛ 81-!БОРЧА ДІJІЬНИЦЯ N~

Секретар ді.lьНІІ'НіОЇ внбnрчоі КО~І ЇС ЇЇ no.10BKO JlідіЯ ВОЛ()· ДІОІІІріВНЗ організації

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

СУДУ по

заuії радгоспу «за вор пцьІ\ІІіі» .

rоспу

РОКУ

1981

Андр/Аович

<Авангард>.

Ковалець

Василь

в і.l. робітни-ків і с.1ужбовців рад­ госпу «Авангард:.. nанченко Вододимир Грнгоро­ вич від робітннків і с.тужбов· цін ra дгncny «АІІангард». Закордонна Надія Панасівна від робітюшів і с.1уж6овців

радгоспу

пу

Гn 1011а .~і.1ьннчної внбоrчоі ко­ )Іісії Швачко Микола Сергійо· ВІРІ ві.l. кочуніончної орга;jі­ занії pa,1Гocrty .:!\ваш·ард :о. Заспнннк rо:юви ді.тьннчно!

~заворнцьюrі·і''·

пу . "Заворнцькніі» . Умаров Мико,lа Васн ,1 ьович -~ід комуністичної opt аr:ізації ра;r ­ !"()СПУ «3аворІІЦЬІ\ІІЇЇ».

КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

'-"1\а.lІІТЯІ!СЬІіІІЇІ»

і)\.

в;Ібор•rої 1\о~rісії -

50-рі•ІЧfІ

яід

-

аів

Швачко

H'l·

в і.'l ро6іт­ ра.1.госп у

роб ітннків та

радгоспу

с.lу;кбов­

«Лва н гар .І:> .

Члени JІі.lьннчІІоі виборчої комісії: ГаАоаий Микола Іванпвн•І 11і ,1 робітннІ\ів та с.1ужбовuів рад­ госпІ· «Лвангаrт•: Карпенко nоліна. ДмитріІІІІІІ r.ід робітнаків та с.l''Жбовців о pa.1ro cny «Аван гард> . Гаіідvк JІюбnв Іванівна ві.1

(rкрстар ді.JІ,ІІИЧНОЇ 1\І!UО[ІЧ ОЇ СРСР. Заспнннк го.· ювн ,1Ї.1ЬНІІЧrJ!ІЇ комісії-М<tііборода Галина П~т ­ RнGor•Іuї ко\Іісії - С1изька М'І­ рівна від р обітнІffіі в та <;-lу;к­ віл робіт нІІІ\іВ та ёіn~аін р <~лосnу «Вс.тнt,одІtмер- рія Іванівна с:rуж uовців ордена Трудово;-о рпбітн1Їків та с.1ужбовці!! р~дгос­ ськнн~. Чєrвоного І Ірапора радІ· оспІ"-1\О~А­ пу .:Авангарл:о . Чмни ді.~ьничноі бінату «1\ а. ІІНЯНСЬКІІЇt» Ї .ЧСНі 5tJОсІІа't Лідія Григорівна ві.1 вибор•юї комісії: f'<обітнІІІ\ів та с.1ужбовнів ра.lГ О ·> Сидоренко Віра nантеліівна рЇЧЧЯ СРСР. (еІ\ретар ді.1ьннчноІ внборчої пу «Лвангард:о. від рnбІТНІІІ-;ів і с.tужбовців кnчісії Чорнобак Катер1ша радтспу «Ве.: шкоднщ~рськІІіі~. РУДИЯНСЬКА вr.1 кочvн істнчнnї .Цовга ВамнпtІІ<І Мt1хаіі .1і вна МJІколаївІІа ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 1'11 tl! 1\а .lНПІ НС ЬКОЇ ceprJ.· \І ЇД робі Г НІІКіВ і l'.Іу ЖООВUіВ оrr~ні.>аціі Г о . 1ов а :l.і.Іьнrt•tної виборчої ко ­ н:,оІ ш~-;о . "Ін імені В. І. иl снін~. радОСІІУ «8С . 111hОДН.\Іt'РСЬКІІЙ>. чіrії Стуnакоа Олексііі nет· Члени ді:аьнttчної Бочкарьов Анато.1ііі Борисов:tч рович від ко;Іуністнчної оrгd­ виборчої комісії: Від робІТІІІІКіВ Та С.І)А\ООВЦЇВ ні J анії п::емптахозаводу «Р у .J.­ Прокоnець Тетя11а Мико.~аївна pa.11ncn y «ВС.lІ!І\ОД\!Щ:рСЬКІІЙ>. ня» . Від pouiTHIIhЇR і C."IІ'Л\QOB!llFI Васюк Григорій ИосІІnОВІІ'І З;rсл · mІІ1К ro :rnвн .'Іі :н, ІJІІ<Інr•Ї 1 р1·.швоr · о Чсрв"Іі"І'J ві.1 робі І ІІіІІ\іn і с.rу;кбовців ра.;­ ор.1ен~ янбnр·ю·, кочі с· їІ Гузій 1-faniя !Jpar юpa рі\;\І!ІСІІу-коІtfіінап « 1\·І· ' oc_ny «Вс. 1rrr,o:tJJ )1срсьІ,ІІіі ». СтеІІ~нівна від rобітннків та mІТЯІІСЬІ\ІІіІ» і.І-1 . ;)0-річ•ІН CPlf>. ЗАВОРИЦЬКА с : 11· ж ііовu і в л:Іе \НІТ a.\oJa во.1 \' Машталер Сергііі Володимttро­ ВИБОРЧЛ ДІЛЬНИЦЯ .N't 5 «Рі:шя». · вич ~ ві;! роuі т ІІІІІ,ів і с:rужuов­ І 'о. r пва .1і.ІьнІrчної вrtборч<Jі· КО' СrкрсРр ,,і "ІЬННчнnі ~нбnn•І,)Т uів ор.н~ іtя Тру.J.оВІІІ о 1Ісrвон"~ о місії Науменко Олег nетрович кn'.Іісії ·-· Бурда Надія Стеnані'І­ І Іран ора радr осну-r,оІІііін<нІ· «1\dВ ід КО)J}'НіСТІІ'ІНОЇ орІ · ан ізаціЇ на --- в і .1 ~-;оІtІ"ністнчнnї иrг ~ні зd· .lHTЯJJcь~Іtii» ім. 50-річ•Іn ( [J(P. ралгоспу «Заворr:цький». ції п. ІсЧІІl а.\озаводу «Ру.:tня:о. Сrужук Ba:repiii Федоровнч ЗастІ·ІІннк го.ІОВІІ ,lі:JІ,ннчнn і яі ;t рпбітн:rків і с: rужбоGІ<ів ор· Чденн ді,".ьнttчної ~иборчt)Ї ко\Іісії Дзюбенко Те­ дена Трудоrш1·о Ч српоного і lpJ· ВІІборчnї комісії: тяна JІеонідівна ---· ві.1 робітннr;іа пора радJ ' (>СІІ\"· 1\О)!біІІаТІ' «1\а. І ІІ · Дужик Варвара І.~ .~а ріоніІJна та с.1ужбовпів радго спу .:Заво­ тя нсьІ\ІІіі» і)І · 50-рі• rчя СРСР . . ві;І р • н"'>іІНІІfііВ та С.1)"ЖООВІ!Ї!І рннь~ніі». nетренко М<~рія Володимирівна 1! .1 l' \ІІІТаХОЗіШОДV «fJ\"ДНЯ». (с~рстар ДЇ.lЬfІІfЧНОЇ НІ!Uор•ІJЇ ві.J. . роGітнн~ів і с.rужбuвrІів Мовчан Анатодій. ГрІІгорович 1\0\ticii nандишин ІВ<ІН МІІ­ nr,1cнa Т[ІІ " .1ОВОІ"О Ч ервоного 11 Р'І · ві :\ рl)йітннкіu та с.rужбовців хайловнч ві:t 1\0)1\'ІІістнчно ї о~­ поrа р~ ."\І"<ЮіУ·І\0\ІбіІІаТ\' «1\а . ІІJ· П"H'\IiiTJ.\OJiJBOJІ' «Р\".11\Я». гJніз;щ'ії радОСІІІ' .cJaБOjii!UbKHii>. ТЯІ:ськІІЇі» i)f. 50 - р і ччя СРСР. Пігнастніі О.~ексаіщр Андрійн­ Ч :1 енн ді,1ьничної Rftч в і .t роб ітІІІ ІІ,ів ТіІ с.rужІюв­ КА.J ІІПЯНСЬКА виборчої комісії: аін ІІ ."І rЧПТЗХОJі!ВСН\' «РІ'ДНЯ». ВИБОРЧА ДІJІЬНИЦЯ .М 8 Лнrвнн Ва ле нтина Федорі11на Haroprta НіІІа nетрівна від віJ. робітнІІків та с.Іужбовuів Гo.JORil .lі . ІІ·ІІІІ'ІНПЇ вн6ор•:пї кn­ ро(ІіТІІІІків та l'.JІ·жбовців ll.Je'd · ра,lІ"Оl'ПІ' «ЗаворІІЦЬКНіі.>. .ІtІСі Ї -- Шуrайло Лнато .1 ій Юхн ­ Іiтaлl)J<JBO.lY «fJy.l І·JИ» . J1юбенкп Ів<tн І\\ихаіі.1nвич · -· МО:ІІІЧ · Ві.~ J,O\I)"Jiil'l ІІ'ІІІ ОJ ор · ві.1 1\<J)J~rІіст ІІчнlІ Ї організ<І1ЇЇ р3д· І " <ІНІJ3ЦіЇ рі-І.!ІОёіІу «.\ваІІГ3f1.1~. СЕМИПОJІКІВСЬКА

ГlЧ'П\"

«3ЗВО[JІЩІ>КІІіі» .

Бnрttшньова Світ.1ана Івані~на -- ili.t р<,fіітннr,ів та •: .1уж6nвпів р3.1Г>1І'ІJ\' ~:~аворІШЬ"ІІіt~. Нсстер•Іук Катерина Дмитрівна Bl;:t ройІТННІ\іН ГіJ С.ІуЖ6ОВU:11 радгосnу «ЗавnrІІцьІ<ІІЙ» . ЗАВОРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІJ/ЬНИЦЯ

Xt 6

І·о .юва д і . rьннчної виборчої ;;.J· ~ rісії Денисенко Мнко.1а Фе· дорович від КО)J)'ІІістичної ор· ганізації ра д r·ос п у "ЗаворІІцькІІй•.

Засл ПНІІІ'

r·о .тоFІ!І

ВИБОРЧА ДІJІЬНИЦЯ

.1і ."І hНІІЧІІ'1Ї

FІІІііорjІ;JЇ ко)!ісії --- Шсндсрець і\а Ніна Baot.~iAHa ві.~ r!lfІiT!-!IIK!~ та

с . ту,ІJювніn

rа дrосІІу

}.\ 11

Гr, :lof! ~ .1і.tьн нчн оі внборчnТ кІ'І· '' Іlї і --- rомась Грнгорііі Л\икп­ -~аііович · -- ni1 ко,tуніпнчноі" ОР · 1ані:rаш·І Сечнпо .1~-;івської nтахо­

.:.\в:Jн­

гар.Р.

CehpeІdr ді.1ьннчноі вrrборчі1ї hО'Іісії- - Лдамчук А.~.1а Мнко .~аї в­ иа -- від ко.І1І"НІПН'ІН()І орїані .н­ ції радг оспу «.\вангар_Р.

фабрики.

Зап\·nник

rо . ,оІ!Ін

ді.1ьинчноі

внборч(Jі КО'tісії - Сердюк €вм· кіІІ . RаСН Іt івна --- в ід r обітник r~

Ч.~СНН ді.1hНІ1'1Нf!Ї вибор•Іоі комісії :

та

с.;І· жfіонців

С~'Анnо . lк і всь кої

пта \офаб рн:,н.

Сrкретаr кn~tісії -

Скок J ІюдмІtда Аркадіївна від робітннІ\ів 1 с.1уа\бnвпі в рад-

ді . 1ьинчrюї Хмарс~окніі

ПО.lКіВ~ЬКОЇ nталофабрІІІ\11 . Осrаnець Марія nетрівна від робітнІшів та с:Іу;r;бовщв ра-:1• Іоспу ім. ЛІічуріна . Муз11ченко Микола Іванови•І sід роб іт юшв та с.Іужбовщ в Рад.• rоспу і~1 . ,\1ічуріна .

9

С~:;рстар ді.l!.ю:•rнnі sн6орч()і !<О.Іtісії Карась Тетяна Івавів­ на

.N'2 7

Го:юв а ді:rьннчної внбоrчої ко · ~Іісії Бредак В«си.1ь Грнгоро­ вич Від 1\О)!уfІіСГІІ'ІНОЇ ОJ11"3ІІЇ· зації ордена ТrудонnІ · о Червоно­ го Прапора рцгосnу·КО\1бінатv

Новосад Микод<і. Якович віл. к о.>tу ністнчної органіJаuії Семи·

onAHACIBCbKA

дія М111рофанівна ннr;ів та с.тужбовців «.\Rа!І!'З f!Д>.

комуністичн~І

ської сср~:дньої шко;ш .

«А вангаР.д~ .

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ -"

від

-

організації Семиnо.жівської nта­ лоф•брики. Члени дільничної виборчої комісії: Батина Катерина МихаА.~івиа - від KO.lCKTHBY учите.lЇВ та ТЄ\.· нічннх нрацівннків Се~ІИІІО.1КЇВ•

Івановнq

Чмнн дільничної виборчої комісії: Добре.1я nетро І вановн•t від робітннІ\іВ та службовців радгос­ nрокоnенко Га .1и на Сергіївна від робітнІІІ\ів та с.rужбовців ралосп у «Заворнцькніі». Кисіл'! Віра Василівна від робітників та с.1ужбовців радгос­

N2 2

СЕМИnОЛКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Ні 12 Го:юва ді:tьнн•Іної виборчої t{D· місії Зикніі Володнмир Пет· рович від комунkшчної орга· нізації радгос11 у i~r . /1\ічуріна. Засппник го.1ови ді.: І ьшІчноІ

виборчuї Іван

та

КО )·tісії

Васндьович

телні<Іних

IJO.lfi ЇB CbKOЇ

нрацівннків

в чн те.1і а

нpattiBHifl(JB

СL'редНЬОЇ

Секретар кnмісії на иід

Широки/і

від

-

ді.lЬНІІчної Косенко вчнтс.1і в

Сс~ІИ·

ШKO.llf,

внборчоІ

Ніна ВасtІJІіІІ· та тrлнічннх

Ссмнпо.1ківської

середньої шко.ти . Члени ді.1ьннчноі виборчої комісії: Уnир Валентина І ' риrорівна від вчите.тів та технічних пращв­ wиків Сємнпо.тківської середнь •Jі ш~-;о;Іи .

Сизоненко Марія Опанасівна -від робітників та с:Іужбовuів Се· миІю;шівського

радІ осн роuкооn у.

Федірко Борис ДмитрОВІ!'~ В ід ВЧІІТе.lЇІІ 1а ТЄХН І 'ІНН .\ ІІрацІЗ ­

НИКіВ

Сошпо.жівської

середньої

ШІ\О."ІИ.

Боііко Володим11р Саве.~іІ"rов.Іч від робітник ів та с.l)"А\бОі:ЩІВ радоспу і.Іt. ,\\ічуріна .

-

Ш Е.Віf1:НКІ ВСЬКА ВИБОРЧА ДІJІЬНИЦЯ

.N'2 13

Гоаева- А'f;иmнчної внборчоі 1"'' ~~ kїЇ Скоробаrатько Олександр nєтрович від ктtуніончн ,1 opr аніJації Ш св•І снківсьІ,о ї сєр~д· НЬОЇ Шl\О;ІИ . Застуnник го.JОВІІ ді.lЬНІf'!НОЇ виборчої коміl·ії БсJштанько О.1на Кирилівна від робітнJ.І· ків та с.rужбовців радос : :у .:Ьоорнцькиіі». Секретар ді.lЬНН'ІНОЇ вноорчиї кочісії Виговська JІюбов і\\!1· ко.1а ївна від ко;ІуїІісгнчноі О}:>· ганіJації ра дг()СJІу .;:ЬобрІ:UЬhІІ•І•. Члени дільничної виборчої комісії: Дужик Костянтин Уляво1мч вц роС.ітників та с:tу;r;бпsпів п. Б о брнк ІІівд сн но-Західної Н· .Іі3t11!11Ї . Дідик Любов О.~сксіївна від робітників та С.1УА'6овшв радГО(ПУ сЬобрицькuй:о. Риж<t Наталія Миколаївна Rід робіТІІІfків та С.І)"ЖООБUІВ р3.1,• ; ОСІ!)' «БобрІІЦЬІ\ІІЙ>. Дудниський Тібtрій Іванович -від робітнаків та с.1у;кбовuів ра д• 'оспу «БобрІІUЬКІІЙ ~. Г1мова виконкому районної Ради народних деnутатів

М. СЕРІїЄНКО . Сt!кретар виконкому районної Ради народних депутатів Н. БІЛИМА

внборч ІЇ Григорі~%

У РІЗНІ КУТОЧКИ КРАЇНИ Бі .1 ЬШР

20

шсяч банок

нnнссрвnваннх,

них

і со:1":~нх

:~ІарІІІЮRа·

оІ · ір ків ,

\1і;юр : в Та іНІІІІ1Х напсрсдо ;(ІІ і о: нта І>ІІВ

до

ст о : r у

ІІ J·

ОВОЧІВ ві,1Щ>а ·

труднU . \hХ

;-;ІІ,:на та І1роварів нон с срвНіТЙ ~JaRo;t ра,lГОСІІ\

ТІІсяч нщ;

штук

у.ІІовиих

нонесрвовашrх

р:тованнх по .\Іідо рів,

То.н,ятті ( Куіібишевська область). Більш як дві тисячі надпланоRІtх «Жнrумв» ~іЙІІІЛ<' в цьому році з rюнвейЕра ВІІробнІІчого об'єднання «АвтпВАЗ». Ведикоr·о no ~.ІІtр~НІНІ серед рnбітннків набул11 такі відомі в країні nочинн, як « nраrtювати без від· tтаючих», «RироfінІt'ІУ прпграму меншпю •tисельністю tІр<ІІІЮЮ'ІНХ» . На баrатьо' д.і ,lЬІНІІtях

нпрпА~J\жсно ІІПRі npnr·p"cиnнi технплщ·і•tні нрпІІССІt. які слрияють зrnстан­ кю ПрОН'kТІІАНn(ТЇ Щ1~І.!і . RІІІ!Ї.nІ,НеННЮ pnfiiTI!TІ!<iR )\.1Я іИІ!ІІІХ Ri\Ж.IIt~illllfX QlleJ"3ІІiil.

На знімку:

«Жигулі»

ВАЗ-2 !05 на r о .~ овнІJму

~(IH~eiifpi.

(Фо1охр о н1ка ТАРС

РАТАУ).

Ні.1

ЩJаВ.'ІСfІо у 1-\н<РНУЄ:ті Гр у :JІІІІСЬ!іО"і РСР. РанІше r: І\С

ж

.\І і сто,

а

таІ,Оm

в

о~тсьн, ГорЬhІІіі і СІІНТІІ~ Іі~р :1 1 1а~госпУ наJіііш.І r:• J 20 ТО НН СО .1СНІІХ ОГі}JІ\іо.

ЧІ')Г~

-

ІІІЮ:t}їЩіЇ

f\ ~)'..f;11 J-{~·

Cf'?- ( 1 H\"

ЧИ

~ І tptJr}J-i l i

RtP - ~"'~TI) ft J11ti

б<t­

Буде

\13 ·

капусти.

orip·

h' і И, ТО.\1аТНОГО і яб ,lуЧН<J · го ~:m;y, щав:r ю та інших <ню•J!в, відую'-!нй

і:О.lОЧ

ро з повіда~:: ІіОНС.:С)JВНІШ

J:ІІНТІЮ

... Г,oбpJtІJhtil!ii ''· Сті.lЬІіІ! ,; : ІіІІ'J 1\а с ян. -

СШІ'lІІОЇ

і

:Jа ­ <іі

1\ІІІ!і О.lаЙО ІІР ІІ п.Іан:

;Ю О ТІІОІЧ ()аноІі ГJО~ІІ д орін . ;<JІ>OiiCCPRYBa .їrJ

нува.1ІJ

7."і 'і

]-ір і \1

'ІО

)(fi."!E'IiT;-J [;

.ЧF;nJY

1~8 \\ і 1ЬШР 2(Н)

б:шзько 2 · ~Іі:Jьйон і в 300 нів, 35

бано:;_

П.''іШ

ог і р!іів.

Т ОІ"ІІ.

І :І•І1П'f!RІ· : пгn

з а:~t аr>:~ ­

тнсячІ

I! CpC Bfii\ CII<I."Iil !;онсєрвац; ї

і

rонн

,1~ ( '().

Г І1НН N ip

nо)Іідорів.

заІіваше>rи

Від:І'Іінно

тент

15

трудяться

консервно:ІІУ

цеху

в

робн-

ІНЩі Га.1нна .1 ьв і ена Нри­ іІіанівсьr;а. :\Іотрона Іва­ ніяна Бойr ю. 0.1ьга ;\І 'І · xaй.liRHn Л.:rшхова t .'l"o-

t'ioя :\1 нh·о .lаї вна Пон о.ІІ3. · рснгоо. На:~іІіно ч;аr;о· ВУЄ

ГОТОБУ

пpoдyf\UiJO

J.Ir!

відпракнв у торгову че­ gє;ку По.1 іна Іванівна В;{· l'Є' '!І-00 . В ІІСОІ\ОЛ К ! СІЮ ре .. 'юtнує бочгоотару, :.ar;y. !ІОрЮС боЧ!\11 ;1 СО .lіШJЯ\1И 6о11.1;< р ВасІІ.їf, :'11 І1Тf)(1Ф ~ · H()B/.f'-1

(,·r_,r.a _,'·ir.;Іi . ! І .

А.

ФІЩОРОВИ'Іt


*

4 с-тор.

4 листо п ада 1981 рок~

НОВЕ зу.'!ьтати .

СПОСІБ ЖИТТЯ

бов uю1.

ТУРБОТА • npo трудавника~

но

ВОІНО,

н ого

n

шо

~- сп;х~·

ї ѕѿJОJ а рстг-а

ят и р І ч u і

;.;ра"іни

.:::чзо.l Н.l іі

Jрп бІн и

н оsчі-і

r;,a~;;; cJ }.

npOfi у Rнр:ІІJЄНІ~j COii ! J .lbfiiiX ::<aв;Ji! i !l,, у TO~j\. 'IIJC 11 і В 1· а 1у.1: i."Ol l iЯ .'l bHO Г O 3 абезпєчення тру:ІнЩІІХ . ЗоІ;рС \1<1 . •J'> тан н : .\~ час,; _, , по . -І!ПІlН'Но пенсійне ;Ja·

RІІП .: ачує

ін ;:;а .1 і.1ач

з ІІ

ро:' .ІІ ' Р

;; о по .ч<JГН

мо;а н их ності

на

n і.1вишення

;Ja

п енс ·, а~<'РіR

~-

,: riJlB

npю1ipn~1.

на

Вr.и­

пр>

Вr.їи•:п і

TR iняa ­ р rн'Jоти. :Зара .J,

бе з п е чен н я . n іJ БИЩіПИ

с ій за Ка Ч .

1 1 r p ;>: 6aч e;;r,. рС'.l ЧІрН

в isn \1 та

; нRа .l і;;н і r т ю

!

C .'J\' ГEOn B I!."i \1

ПЄІ! ·

роі1 іТ НІІ ·

};0 .1ГО СІ1 НІ11,"3 \1 ,

а

'r2KO~ flE'HCi Й ~~ RT!1 dTi11(1 Г0;1Y R<I.їh '! [.j · на . В СРСР fi\·.1e n;ю.ивжено ;;a .'t hшe Е<Ир і БН11!В<1ННЯ ~· \r (; в соазаі'іс :нІ е· чення r;n.ІГСІсПfІ'1Е!f1 і р• 1fіітнн r; 1R J CP· ЖаБНі1Х n іJПр НЄ:\! С Т Е , 3і\і1є :щечено Гf'"J · стУn ОБЕ' на\J.lн а;rнu.я pnз•t l r iя . ран і ІІ І" пр :чн~ ч ечrп nе нс і й ;:rn r> іВ fІ Я пен сі й.

ян і о::rrр;+; у ють гр ·J ~1іцЯН І{ :hp aYr-; и PaJ н:.Jні. Ш .їИЙ /Ій.:: ca xo::r i R бу;:.е t;ЖІІТІ'І ;ря ;:t al ьш crn

Уча с н и nі а

п .·, ·1 · пшення

віііни

сі щ•і і

1!-о іні в . шнрнюго нерів

;:re>

прані

\' \ІОВ

за .1 )·ч енн я

я

життя

Jі1ГНО.l \ ІХ

nrнсі'1-

наро ;:rночv

Г()с rю-

;Іа р ст в і . Y JOCJ;rн-'<1.lPHHя фор \1 ~Іате· ріа .1 Ь Н <' rо : :?m:о чсння су:vr.1інно пра · Ц Ю!<lЧ НХ !ІЕ'Ч С' ОНСJІ ' R .

Свою Ч ?.СТf'~'

пrа ні ~'.

:ц~йсн ен чя

U ИХ

граН;іі С::'.і:' ІХ Hai-ip!'('.l i? HI> BII PC~' T h j Ч.і~НІf EП .lC n TiiH\1 \І іСЬЕОГО Ri ,l:t i ї у СОUіЗ .l Ь НПГn ЗRб f' :>Пе'JеНсІП. У НІІНіІІІ­ ЕЬО Чу )ЮІlі \ІІІ S pi!ПIЧ EtJ Лp CJ2 Ha.l i ."1y­ Ea .,H (- Rою :\ І Я .lЬНіс ть за п е р і о,1 .1 r~н ­ т ої n ·~пшіч sн. п єреr.ї ЯІІу:ш :~а ст ар і · лі фо р .\ІІІ і ж'тодн роботІ! . Го .1ов :-Іа

увага Rci x пран і вннкІ в зосе редже н а н а п ош ~· ку. Rпрова;:rжен н і і п о uш ре нrІі ;зер е ;:rово г о ::tос ві ,1у. !З;+; е є n ерші р е-

н!

І

і1

,,І І іІ

ІІ

.

f) : r; ~~

тр а R ~юю

:; .~

p ~JE ) R

І

і

І

ІІ І ! І

І

І І

І

і

І

І

і

~~70

Нr .lІН; н~т

n а рт і я

Пі .

ЧИ

1\;н'ш н а

п ; ::вн т нr ні

На

11 !1

Chom.1н!

о;tі•н оюtх

n.1е р ·.t;у ють

~

і

на

\Іатrр!в .

Нн н !

яr.;і

lfi - pi;: нoro

н анчаютьс :1,

СПН~fН;ІіЇ,

не

а .lЬ Н ОЇ

ЧИН().\!1,

nrогр~\ІН

у

11

в

лп :~ят и . 1

п арт і ї

« П ' яп.

вечорІ -в :~о .

ntмІтнчиt>Т І<nн ц е птн!А ст vА І і

нn .

J

Пn

го д ні

nlrиl 8 ОставкІ­

з ~ кtнq~HR{ -

у

с-.о

r в ітІ.

П Р О ГР А .'ІІ А

НІ.ОО А~~:туа .:-r ьн я. 10. 3 .~ Мнс т tцтво

n І<О Н І(ерт 11.3) • І х .• Іб .

..

УТ

к амr.ра . н ал ~жкт-.

•а­

Р • JІ.•нс-.коТ

му.

.1НКН .

додас ть сн ·

І eJІ nвn• .

П "НСЬМf'Н НИ Кf R

заводу

~

3устРІ•

10.4.; І(о н церт

іс т ор і ю».

R

16.10

•Срі6ни А

JІ.• •Iн n~n•• · ф i! RirO.

1 6 .~0 Р ес n уб.1 І ка ис ьц

шк n JІа .

Св ир нJІn в.

1 ~.пн 1\ орисні м р а А ІL 18.~ 0 Ф і.,ьм-кn н tttрт

КОНТРОЛЬ

к а б і н ет к а.

Іtt> .'І юцїі. Св я тковнА ко к.• U t. pт . T Jt aHc .тяu i A 3 П ала цу h:~· .tt.т y pи

~І ;щпв\::tь

ПРОГРАМ А

д! й ш!!а 11 rец а хц ію яід иа ча.'і ьн ю: а \І іr. ьнмо ві:~Jі ·

лу

в ну тр і ш н і х

Омслhченк а

мr ш ~>анців .'{~ 53. ,;\.;~

снаргу

будинк і в ІЮ вулиці

59

К ороленк а .

п ро т е.

с пра R l\1 .

на

ян і

писали

що м і;к І\Н М И бу­

дннк ~_ м н

во::r і ї в л анп~· вали

~: СІ RТО С ТОЯНН11 » : 4 .1 ИСТ n е р е­

віреНО.

фанти

п :.;:rтвс r\.lи ­

,1 Іfr я J\iй r нn . Іі!.~я ц и х бу­ ди т'І R ЇНТf'Н СІ! R НИЙ ryx. а

··()1!1іt:Іпе ­

вноч і

.l Я\·1 \І і с та б у:~ут ь п і.1 витuе ні ~..~ і н ! ­ \І а .1ьні ро:>м!рн пенгі ~ і .<ер;+;аn нн х допо~ю г н а ср1у 86 .000 r; я р6о R;нщ і в .

сто'іть

ба г ато

9.40 1\он ІІ~І'Т

.l a •rnrn 10.2-'

При

Яnни цьом~· янк и

n і.1Я

1!;.!;0 Вист у n

rтr o

ЖИТТR.

І О . з; По .11о нr ,

11 .35

•Микол кв -

Грао

ни х

JІА УІ>еат

иа~

кон к у рсів

м І жнарОJ:•

Л.

Т и мо фи.

Б АМ •, с Струи•

ІМ•

сС.,ор lв­

с З у ст J) І'І

Мр •тфІ .._ м с І( а нІкуJІІІ 8 П рnстпква ш мн І • . 1 4.М Ко нц.рт арт ис т І • lla JІ~rf, 1.; .00 •Л•м'пн F;<JІни А t n l•

14.0.;

s

С та с ю н а •тf'• .

t \· бт итрами ОП І ВЛ. М Ї », 1

ReA мo• ID R ~ . с ТроА П ро-

s

дрvж н а

19.00 ' І•мnІона т f: r CP ' х океІD: Ц С.І(А •Х і м! .. ( 8оскре• сtнс ~ок ). у n •r e pв l 19.20 Rf'чірюІ

rl м ' w .

ка з на .

2 1.00 • Ч о с•. 12.00 Тt.,еф І .• ьм

RMIA•. )· ч а r ннкІв

рr ІІО ~'ІН'нt f'І'•.

Rti(J.

1-~ ..н док. • •·• • ФІл ьми . 1і. Зn Е к ра N студента -~ а f'\ч-R~ка.. 1 куJ')с . В ища матt. ма тии:а..

мІrто .

мІ ж ІІА·

2

«І!оrІІІІІJИІ

<~РІІІ.

Уnравлінню вироІ'іничо-техно.~ оrІчноТ хомпл ектаuїі тресту « Бровариnромжнтл обуд» НА ПОСТІЯН У РОБОТ У ТЕР М ІНОВО ПОТ Р І Б НІ

n рn­

ст в о рення

мз.іі 1 та 2 к.:tасу з і стаж е м роб оти не мен­ ше 4 р о ків , І!!а нт а жники (р о б о т а у 2 зміни. о п.нта п раuі відрядно- п ре~Іі а .1ьна), фор~~У· ~ао1ЬНИКИ (робо т а )' 2 ЗМ І НИ, О П.'1ЗТЗ npauj -

в

р;~ ~онl п:Іа тної сто ­ редакцН:

ві .1рядна).

Поки ntJтnr тn.ч н .~ u ІІИ и~­ .ча~ і, .чк R щJ но ·' Rідпоеіді, RnHfl Н І! cA·oro J'.yiJe. Ма­ ишн І• ж і надалі ,1Ц п ІІн _qти­

Одинаки забезпечуються

гуртожи тком. ~ а

.lО Рідка ~Іи зверт ат ис я на а д рес у : м . Бр овари,

мц тh(.q п пfі;ІU..1І.І R K03a нux 6і1динків по вцлиц і Корп­

ву.ІІ . ,\1. Ла Г\' Нової, 2. У хат и автобусаМ'і: N2N2 41, 121. 3. 4, 2 д о з у n инок « Поро ши нка»

.1Рн ~о:.а .

або ~У н і ве;J ~1 аr».

аі'І w:г

8Г Тй!-ІnІ!,! РН О

т цт •

та~-:

і

н~

Cп P tjiй.-thHU й

АдмІнІстр аuІя:.

мfrпронНІиі !Но к. П рацівни­ ~о: n .юt ЛА ! не псжарано жпд н пго rюді.ч. чиї машtти

tunu тм niГJ R ікн а.чи . ппрtJ­ ІШІють спо~-:ій гроцаІj q·н. На чпш и дu ..ц А· _ц, ини! пра ц~ r1тu.rJ PThr.ч

R

Ко.•ектнв трес ~у •Теn.• нnктехмоІІта ж• вис .•nІ!.І!Юе r.•н ­ бо ке с n і ВЧ\' ТТА пр_апівннкnві .fl. І . єrьомі нfА 5 ПР!ІВО.ІІ:у смерт і

. ...

ФС1иетю.1 А. Ноз3КВ

---

П

б атьк а

І<РИШИНА

кпнхретн ій

Іввва

Д анило вича ,

---------------------------------~

вtдnoRini .c~ ir h>:eir'Jдiлц внцт­ рішніх rnr)(IB . пдже. ц .q --:іл ьІ-'ІІ Ri nntin a. Я І лу до осенІ,

І м:,

ревплюц!Т,

а в-то­

автпrран с п ор ту~>.

ВІ д

\'Ч Н .ІJ: Нша

Ж о вт не вої

1.40 П утів ка 11

ст n хя а шина• .

nудИНІ<іВ .

3 ве рнулиr я з

ханням

nи :<

ІЗ .n.;~·•- Ми б уJІуtмо 13.3;; Ф і .tІоМ •К ОНЦерт

тR n р ч о с тІ• .

Фім.м- к n н ntt-р т

f

«ГtМО5118

nt>кес тр у тем бр~>о ба•нt в Московськоrо

rе р ц я• .

Ос т рnнrьк нА.

f.t . ~ ~ r a, nм РІ . n.~ сЗиаА

О БЛА СТЬ

lt,npor·a •. t. 1.> І(nнІJерт

н-

•r ас т и на .

п ~rе в \рцІ

ЇХ

По

І<у ба нr•коrо

1 ~ . 1 0 {) • JеАНд И е 14.1-> Му.,hтфfл •м

НА

тмефІ JІь м

АО:\._,

ОБЛ А СТЬ

11 .~!1 Те .1ефІ .1h М • cTjн f J НИ КЯЮТ Ь

в<'ТаНОВ.lЄ!Ю,

.'1ЯТЬ

8.1іі Дnк .

11.0; Фі .• •м

:-<f11f' Y.

.'\уш рою

та нnж 11!() ба· г атп м е шканц і я мають оrобист \ м;нrлtни і rтяв­

Г . ЄЛ ІЧЕ В, аа в\дуючІtіt мі ським відділом соцзабезпечення.

М.

км

Jt . t .'i

машин .

б~r.:ю

(Гор"'

n e.

В

«Час• .

8.00

м у :Jн ч н о r о

-

П РОГРЛМ А НА R.OO .r. Ч ас• . SA> д~к. фільми .

ма ­

.- ).' кр а Т н а ».

Pe r• i - А ктуа .,. н а к а мера. 11 .00 с.Ча с • . 22.00 Ф І ,, . ". • ЖtнuІ • . П о tаКІІІ• q tн иf Н о яини .

cOrтaJto

ки А ). 2 І 3 n eploJiи . 20.4:; • t1a ло б ра ніч , JІІ т н ! • 21 .00 « 1 1 а с .. .

сСнбІрt.­

Л~ н і н а» .

ні М· А р Ічн иц І Вм н коt Жnкт н евої с n ІJ.і ::цістмчної ре.

ка м tІ!а .

•Ч • na•w•. Нnвмнм.

Лені н а • .

в у .tt и r~ я

« С nняч нс І<o.rro » , 17.55 Уро••исті з бор и , nр н<:вкчео

19.30 'Іеч.п Іо нот C Pf:P s xoк ~!Dt

2 1.:1.~ Ф і .1 h М хІ н•r еннf

(М:,

17.Z:)

.~t~nfloвl

c ("n к l .t •- « Tn~t n•JІ.o>

КнТІІtЬІrІІ\'

кnн с ер и ато рН

го о кру г у. 18.00 Новини. 16.!!1 «Ср і б нмд JІ3 • I HO'tol!:• 16.3,; Дnк. фі .1hІ'!И <СМОJІЬІІІІ.

Rec нnю •.

н ьnю

І~. м Лк п• ., • на

k&M • pa..

анс ам блю melll А т а н <Ію Ч ервпноnр а пориоrо Пр ика рпа тсь коrо вІІІськовСІ<

•Пат етн•wа

•РІка

УТ

12.40 І< о н нrрr

Jl ;t llf f)Ї» ,

ПРЕС·

JІІ\ а

C>c!t

Тt.1 ефі .t ьм

ІІе

Н () ВННИ.

П . І. tt а~ ковс ьк о го. Ф і .1ьм • 'Іа пає в• .

ІУ:J ·

Rrrcтawa.

м а тема ти чна

у tepo

•устрІч!• .

xnpy

д~ржаn н ої

Пf)'-

•f3

Кр ем;.

3

з'їз4І а.

сП.і с ні

1\of i') E: My » .

10 .00 Акту а ., •н а

p nбf TRNJOI­

« Л енІнськ а

ІО НаЦТВА.

Па .1 ацу

1\f

ня• .

12. \ .) Д.1 R

Тр:< н с.•яцІя

2J. оо « 'І іtс •. 22.00 • Тrатра.1 ьиІ за кі нч е-нні -

р п д nві .

11. 1

ко н цер т . .1І RC hJ\ O Г()

70.!і; І(і н nк n Н ІІерт

11 .111

« Ч а.с»,

2 1.3.> R е чі р

m- 1

під вікнами

доfіу .wент и

1..'5:'10

Ч а А кn•с•кn-

. на. r.н"ІІJІ. Jt n і-1) П . .11!t І ІІІаиа ,

СРСР

J~. 2n Ф i.1h \f

Гу дуть мотори

ОJ t'р ж уют ь

р Е':1У .1 '>Т<ІТі

а р т иста

t 7.M

д:п нІ !у.

T ?. fil01

ІіОЇ н nі'

ПР ОГРАМА

с вІтІ .

19.nO Р ома н с и П. ГІ') у вttк n на нн f

:1 а Сіда ННJІ , t!Pif8 n4-A рі чн ицІ Вел н­ Жn Rтн е- fЮЇ спu І а.ІJІс тнч­ rн·в f>.1юн Ії. Св ят ков нІ

свк ч •н •

nр а т nрі я• .

.10 18 ра кія . Всі ч oд ІJH Ofilf 'J .\І <ІТР.РЯ \1 , я кІ ч е nт:J ІНІа .:н г рошов аУ ;:rоnо .\ЮГІІ з !)і1· НІІХ П [1!-1ЧІ·ІН. <1 Та,:оа; ;ніН Х З \1 , ЯХІН! ;щп :І ат а лnп о \ЮПІ пр пnннена R ~я · я :; ­ х у ;\ .10СНГНЄ'f'НЯVІ ;1 11ТІІНОЮ 12 р і Ч НО­ ГО в' ~;у , б~· ;~е n оЕ оп.:є но ЩО\тісячну Р. і!П.і<ІТ\' ::Іn ПОМО ГИ у р01~1ір і 20 !\a JІ ­ ()o e><ІHll c B. ,:l.1 я ньогn необхіано пре:~­ rтRІщ тн у \ІІСЬfі ІfЙ нід ;tі.l сопіа .1ь нn~о на

Інтенс ифІ ко цІ •

инрQбниu тн а . 1~ . 4>' Ch nr-n ,l нl у

І

J8.55 Ур()•І НС Тf'

фi.lhM •Лrужбі І 11ра тtрс т ву

м і .1 h Ао н ів .

сТрем..

І мпс к он чІ . П ро кQф ' • • · Конц~ру .11-•• фортеn Іа но а оро

кrс тр ом .

Виступ Дf'.р ж:аwн nго а нса ч б . 1 ю ni cнt і та н шо Мnнгn .1ьсько1" НароJІ И ОТ Рес· n у б .1і tоїи . J8.1 11 .Пl' н і н сh кмlt у иІа~.рt мтет

17. DQ Г .

ВJ.fП "lаЧуВаТИ~ІеТ Ь·

відповідні

.16

Іt ірні • .

Іюкенер.

ся

:1абЄ';шєчР. н н я

16.3> С.

..

А. ЗГУРСЬКИП,

в і~:у. На J і тсй,

а .1е

ДО ПО \І ОГ а

Тн·

fіО· рЇЧЧR n{ JІ nиса НІНІ про t~с т~но вл ем н w

1~ . 00 Н nвин и .

в<1ни

;ю по:\І() ГУ

r.

І!истуа

IORHx.

ансамб л ю

Mm:•••

1~. 05

..'І ь о тч икnм ·

СРС Р

sакІІІ•

біта• .

Аnу;к ні х в ід н оси н r.ti A РР ФС Р j ,\\ nн І·n .!1h( ...(() IO н а Pnli.Hf'нo Рес n \· б .,ікn~ . Док .

в !;:r в Іду вач е:vt.

fiC' T·

Ве .l И h"Ої

на.1 : чупhr. я

І І l О .ІІ іся ч:;~·

До У г од и

ЦЯ .НЕ' :JЯИЧ<ІЙ ·

П<1;1 О Р(}Ж

:240

~І іе ті

к осмп н а вт о м

.'т и і ба .1ЬС1рnсті. За я\ т ;~ йт r на f'nch, 1 !1Н с тан ете П nостlйни:vt

!

Спюз у

д ит ячо го

РА·

По

ф! .tьмм.

15 ..Н Тноr чІсть

т~JІ е<:У у..

Гt tН1 f.M

3

вечорІв•. Держ авноrо р о.: ! Ась ко r о

н :tрод н ого xopv. Ч f'Н Н і Н о виНи. 14.30 Нови н и .

BH( ft•

ТО R И М.

ви !! Бnгп ,1 а в і 'JИ

f{OІJC'~'Hi .

TBOtl

1 4 . :;о Док .

«Op.l"»

17.! .;

ЧОВН!

.1 в і

-

шко л а . юн ко р j в:

.~tян с ькnrn

2 1.М

~І іНІ >І а .lЬсіі

,,

дії

с.•ужба.

8.-10 Іїмн ас т нк а . 9.05 Ф і.1 ь м « П ' • т • 1 0. Н І< '>н ц•р т О р е н бурз ь ко rn

фІ .,І>Н О JІ И ·

1 ~. 1 -' 1\ nн цс р т .

IU;(.\ORa

с ІІоМІRІІ1ІЙ

8.00 c 'lot c • .

т ру 11,

Зусч" і'І

3

м у ~икм

~ i н n npn rp aмa .

16ЛІ)

І

2

~(Тра дно ї

Н n о ин и .

16.30

(М~с. кв а ) .

П ' ЯТНИ Ц Я . 8 J1 И СТ ОП АДА ПРОГР А М А Ц Т

RP.

та » .

.:ж нни ї здн ло Б і л пї Церн RfІ. трох н І\!.1ьш е

о т о•Іують

'~'~.l ОR і І;и

14 .;111

вн е ону гр еб.1'0

Б рояа ра :-.пс

і

і

J4. 5!) « Т ві Н

що RСЄ ае :vta~жe nор~·ч

рn:; _,т ір ' 5 s ~ piJoR~:нuiв. яна неза6 а · )!r: \ 1 б у.1е nі .1R;ІЩЄ Н <t ,1() :Ю Н"!JІбован ­ ц l R . IL i ;:rоr.ююги од ннонН ,\І >І атсря\І n\"J\"Th RJII1.1<1'J\" R i!THC Я .10 ,J,!1;:' Я ГНІ'Н Н Я

їх ~1 ' тсй

На

С т еб.1еві ... А ще с .1і д

у

R;IOBa\ol 6 V· ).JО1\І l р н nЄ'НСіЙ. а ЇХ Hl!fi.l i\Ta :; а DiK збі :1t. · U I J!ТJ,CЯ На ) •1.00() к арб пБ :tі-Іі(іR . ;:r п1,

" ~ІНе Ш

ХІ міа .

tИМф(І•

ни.

llf'PH TШ .1 0

наяв ­

Це' сто суЕ,. Ь·

Фrо'п ~х

R ! .:ої

курс.

22.~" ЛnоІ JІко ва

cR~""І<fht

H a~· кnвn- nnn ~· л•pиl м м . Ло за кімчtннt -

В

!

ного та 1-\ nр rуня. чи я н -

'\llнiv.alr.­ R!JoP.ap'Іi!Ha VI. я •;t

і ~-;Jя.1 ;х інок .

р чх :•а:їmу .1н н а J3іТ'і !ЛНЯН'"JЇ В l ЙН іі.

ЦТ

течії

о стрс ни nnб.llПY Гон н т ·

двоє

ні • Ін ої

6С·

.1ун

І

оrк~с тру

II .Jn

cшtп ::trд n ·

сnr>к ' й ні й J нinpa.

I!Pmt

стуJІеита·sаочинка. ·

2 1.00 •Ча с• . 2\ ..35 Т• л ефІ ль м м іс т • . І tep!R.

.1і т n •.

яn~ .1ін ня І! Ро~ ~> її ~ІЄ Н­ шо ї сестри Г а с тіія н ·

тан,>ж

n i r::ryR« H HЯ \ol

на

Екран

• !l и н ~мо• n~o l n .tн .

ЦТ

9. 3о Тс .нфі .1 ьм

10

r т рі ~ІНН\1Н

рі RНН'Н\"

я і ;r

тнr;r,ж

яхІ ~ают ь одн е ,

Гі м н ас тика . .\\ р ь т фі .1ьми .

1 0. 4 -і І<nНІІtРТ

J кр<~са так а снр\ ~ь. Ч т' т о n ідrш го р6а~т­ бер ега ,1Н вrооу nn теч ії

-:ra:t;y.

го;:rу~а :tьню:а.

с я г роч ~J ЯН , троє ;; і теіі.

• Ча о .

8.4n 9.Q.;

НЕ'ПО В ТО[J· Р[ Чh"У ;lO p iJ-

у ч о!'>Н

і

XR nrr;б oю.

;

збі.1ьше н!

r.енсі ї

Rт ра тrІ.ІІІ

І

Т3. ·

.lHuif' :JR i

pr,s ' в т p y ;:rr; ~r;ro

Бу:~~· т~>

І

:J m:p Є \ !.'1 ,

\t ; СІ ; \1~ ."1ЬІ!І1: :

R~'

т ах ' й СЯГ а Е

п і ;:r RІНІ\Е' Ні fі!' Н сі ї. Ви п .1 ата ЇХ .JЗ pifi ;з6 і .lЬШИТЬСЯ Н а 13.000 К8)1 · f>оРа нц іР..

І

Н а o ;:r нH <J JII Я T ~· п · я т ;Іпі'Іh"~· \:\\'[ з'ЇЗJ J .\1 1-іПР С !~І1,lНаЧЄ'НО ШІ!рnку і р !З НОб іЧU. \' л р•1 Г)'і1~1 У J<і .l І>ШОГО \'Д·'С ·

В

8.fiO

'!Е'І·І х іпсьfіо гr1, р І ч!'\а RІ-І·І

r•.lC!Jmi!Th

І

«Запо;ю;f,· еаь ., .1 Р УЧ'-'Р ~r ;;~:•рув;;н­ Н ЮІ і \101\)!; О.lЯС І;н; iHR::t.'ti;Ii1\1 )'l< X !'\ате гор і й ,Ja rю R н~· ;о;;;р т іст ь nca.l i:;•J· в а но І 6 і as т tчto!ii .li~ р і :.нтх ~tа[1'1І>.

!'Oili<t.1ЬH<J! ' O

нн·ю:;·,

І

Лі

:\! і ;~\

r y.

:\1 аю 1· ь

~60 !НБ <Ніді н і, 11. ІІІ гп· n. Яt->! FИ'і Ш. l И н а п rнсію в зн "я:ч;~: ~ вир п і'і ­

і

бовu і в. Ін;;а:''.1 R .\1 : Ір іІІ І і , Rіfіни, Інва­ лі .:rа :ч з ;:r ;п ; І г:ства :1 а P<JI->H .1С' с'Я о ї ' П.ЯТИ)ІіЧfі >і 01-.10 !<H::Ii!Hr> 4 ·~, ::tRН>\Юбl­

tr:CТr\:!1

:')

ні ст r,

в:tі·

В И ХОJ :

n}XI

17.30

~ ЛИ СТОПАДА

ПРОГРАМА

пrр етво рf{J·

]' І1l R ЩІ!Ч І І ІІО Ї :;: ; ас и

стаж! ;ю6nт:1 ;~ ;ію; а ч, і 6 l .1b!LiC ] і Т еЙ і ~H ­

fi<Ч p ! (j;; [)

J nc:1r ~~rння

- ·-

ни та сі'т · ~:-.т :;<Іп:б.чо; R і йсьr;овr,с .ї:: .-х ­

HOaa.leHHH

5

НС!~!~: ,] Н ."І ~1

грn .ч а.:ян

n і ;~прн ·

RіГІ ІІз нпнnУ

f.Т h ('Я

:>; n Fail·!· їх .1 0 р, rJС Ь ЧІ> річ н nг '' Ri ny. Та · t> i ;+; n '.l"'rн б уду т ь н а ;;аf! і ;t;ІНІ;а\т. Яf< і нap ·JJI I .'.I H ] i!Т i-lli ~' - iliBa ..l i .Ja і R:-!XfJ· P. a.l ;-J 'іі ,JO Я<Кh \! ИРі 'Іr!Ої(> HiJ;\'. ,'l .ї Я ;; ;m ;))~2'1E'I!Hil fіЕ'НС і Й Ц:Й К<! Т РГОр\ ї

є~1с т вах. в ~·ста нnвR х , о rч·і!н і ~ а•1 і >п ~!іста т рулт ь r:я 32 ; Іро!.Н~н т r! ві;:r 1 а­ rа.:І ьн о ї h" і :Іьх п .-:ті п rнс:онсрів. Д о .1 а т sn Fю (;:-,- .-;о на .l<~ :I r • п• .··r, гн ~

v час н ик .3 :.т

н~' п оніЮ \t~·

Я :-\[

:>R rt ix a вїe ·

прn 11 Нс.~аянх

Р ось

рНRа є. п,ся

в i fi <'•~·t

nро;rnв;.м'н н і

і\ ЬК(}Ї ,

пс н сііі ui i'i І; ;нN< • Р і ї r pO )!d .JЯ H збі .lЬ· Ш НТН' Я Н3 20 .000 1-i np611Bi1Hil l fl. B ш'pLue R І ІС НСіЙІі'"J.Ч:: :Ja!ic Ч n,1 a ~ ­ r T?.i іН";-. Є' r'10t1 1 1P f! O Л ЄНСЇі ПО СТ СІ рІ)С Г l

:>бl.l '>І:тР;ІІ'J

J'·

Я І'\ :

ЧЕТВЕР.

в ~· с і n CJpн p or;y . Ву3е­ СЕ' гrпr·:І1 Й СТ РУ'1 0ЧОК, Щ() tнІТ і !; <іf: :.: :>!':vtл i ві нн и ­

ре r а \І ІІ не с е вn ~ а сво ї FІ'./Ji·> ::о;.lя\І н B o.lo.:Ia[J к н . Б ! .l І)і І[ єркв и. f' ()r; ц т н п:n. fі о г~·с .1 а ва . На Ч ер fі ащ :r н :. hO.lO С т е б ­ .'Н' яа І ]-; о р С\' Н Ь - 1!.1 Є' В·

г;арбов ан ; І '">. ~Н1. <1 li1Fa.ll;:r a>1 r р\·!ін Jr> 2;) кар;5ованu іп. Д ер;+;аВС' Ю R<Е І і Т~· РЯ.1 :>3XOJ 'R . СПО Я

16

С! \(;1~·1.

най­

Y; J;c н нн нітшоьо :vІу p o u! б у ­ ,..l ~·т ь JІ ; JRH l І t P Hi .'r1 :н i .\ ta:rnн i pt,~Mi~Jи ІІ <: н сій .:n ;)() r;арбован ц ів ро6 І тн : І­ ;;а.ІІ і С. І у;t;біJВUЯ\1. Я!і і o,:; Cpni)'IO'!Ii п єн сі ю J <t Е іhО ~І у рщ\І ір і 4:> t :qрбо­ r;; ншп . Ц е п і ,:: R~nІІ Е'Н Н Я :І е нс і й · ст о­ с)·t-; тr,с я ,:;-;-о а..;нrr .їів :~ot: r тa , і внп .іа r а

ноі В : пІІ.зн яно'і ~іі~n І І. і ньа.1і.1а'1 • ;І ZІТ ИНСТБа Та ::r : т :l .\l ·i H ~ii .l i ;:ra\1 Jr> :6 j::он;в. Tas . ін в г .l'.1.'1'1 і гру :н• з ;:r :! · тин-: тва

,:.t (;· І \ 0.\І()П !

чн н е

ф!пиІІr

18.30 Ч емnіонат СРСР s zoиe»t 1. сСокІп • «TopneJІo• (Го~ькиА) . І n~ploJІ. (2 І 3 nерІоJІи s 1~.30 no nро­ трачІ ~· п. 2. • Спарта к• -

~т <І 1 ь овннчlшR р 1 чх а ца !-\ ;.(і r:щин і. В она вабит ь

д і ;rі1.

6 е3 П Є'1Е'Н!І .~ с: ·1l!Ш.ІНіХ HJ.lГ()Cf: H i!fiiB . Р озчір І"\Іііх п е1н::іі :>ріс в ссрЄ' ;:r н ь о­ :м у на 40 ~р;J!,е !пів. З б; ; ~ ШІ1'1 1 1 СЯ PJJ .\I : pІ! Г' " І"СІ Н Н І< ! д єр<t:аFа

Ро <: ь -

І

иа

ВЦРП С.

Завітайте на Рось

з роб ; е ­

катаник

ro

ПРИРОДА І МИ

Д•х яr ненnю

Ві:; J ІІ.>Rі ,lа:Іь н і J~ В;J ~н н н с т о:п ь 'І<'· ре;; ;;о. ·rс· ;;т Ін>'; .ч яі.1.1і .1у F. :~ а·п ;;ку з ;; р;J ЙНііТТ .1 .> 1 1!0' ;·з!!<ІR \[\( f; ] ІJ' C.: і Га JІІ :\І і< І іс-:р р. LI )C I' ІЦ<ІУJ :t<'. Ь Ш 'J · Гn І!:' . і і ПіІ!С: Н lІЯ crщ l a.Jt,IIІ.>ГrІ <i\UC:JПe · чс- ;;;::я HdCC. l CHIIЯ !1 C'•C i i.lf't-i E i1 _J ('jJ-

::rеся т ;й

s

ае

ст рm;.

Til інс п єн;то :"і П •> прІ-:;.;на•; е ннн • і ;;нш.вт і пенсій .1. С . :з : н'J ЄН І< О та .:·1. І. :3ro;:ra .

H?.P·J:<

роз в ;п:.;:;

r ро~tа;:rяна.ІІ

139

ти:<fінев нй

'fYIIIIfll7

JICJ,IICII'CI

8

nенсі ї t і с .;;:"-;т:­

в J:I '.l~' :\1. :\1 . ];озтр~-,;

матtр

в

nризн аче но роб і тн икач

-----------------------------------------

1981

ТаК"!:~ іJЕ'3~'.1 Ь НТ іВ Сn)'ііЯ .і О J і Й()ВС СО·

Н а ХХУ! з'ї.3;:rj !-\П РС нагtпош у ва ;то:я.

в

n і вріЧчя

Ula.l ..:Т H '! H E' 3Іl ilfil ~!1Я . R і'\ S 3 НІ· а р:Іі Я}(') r o ri;rYTh н:1ні , ..,anw:t~i б~· хг <І.н~· р

.

..

nерше

ро ну комісією Jo n c·:vюrи 387

РАДЯНСЬКИй

-

За

ЖИТТЯ

І

Ко.1 ект и в

бв н

M i •tri .ІЬrncnv

1' Р СР

r .•иfln кo

ПІJИ Вnду C 't rpтi k.n.1ИШRhOГO rЇраnі ВПИkЗ ба3И ТРИ З НИ

-

І

Редактор Є. ФЕДЯП.

вкс-1ов .•ює

Пн.• а

щире сnівчуття

сумуе

3

Аrеі!ович а

ріАНИМ

І

б .1И3ЬkНМ

netfl-

нoro .

~--~------------------------------~~~~==================~ Наша ТЕ.ІJ Е ФОНИ :

адреса

телефони:

255020,

м. БРОВАРИ,

вуn. Ниівсьна,

Броварська друкарня

154.

8

ЖИТТR да рство ,

1 9- ~ · 4 7 ;

РЄ.ІІа.kТ І'Іра

кnр•с поип.ент а

промнс.1овостІ.

19·3· 82;

aiJІ n oBI JІa .,. н oro

л истІв

І

sаст.

м Ісце • оrо

м асомУ

І!tАа ктора..

r . . ретарJІ,

О[ JІJІ І .1у

J!І JІІом n ... ен н я

робnтм

в І.ІІJІІ .1у

nap~IIIRorll

с І .1 ЬСЬКО ГО

19-3-1 8·

rocno• ІІ JІАІJІІ8

19-4-67.

Киівськоrо облn о.1іrр2'фвидаву. м. Бров ари, ву.~. Київська,

1.54,

Друк високий .. О бс~r

« Н оsа я

ж из н ь »

В~ РОіО ГІ')

Г' .?.ИНЬІ.

ron n .1 C Jo.ЛГO

С··н~ е тn в 1\н ~Rс ~о: о А

1

орга н

-

І' О О ().Н~К О ГО

f\. f1 ч:ч уіі и с 1 н ч е rкой на пn .1НЬІ Х о б .1а с т и.

друкований

И

Б ра ·

К <1 ~ И ТЄ'-Т 8

nrtр т ни

~' к·

Г а зе'!' з

се р едv .

І" дЙІ')ННО r О

д еп ут атов

ар куш.

1 ираж

!ИХС..З. И !Ь п'ятн ицю

І ндек с

12.!60,

~9 BI !'!'OtJO. . та суб оту.

6!961,

Зам.

449 ~.

#175 1981  
Advertisement