Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ /(PAlН, ЄДНАf1ТЕСЯI нl

ТРУАЯIUі РаАЯНСЬКОГО Сою­

175 (4899) СУБОТА,

ВУ! Зміцнюйте тру АО ВУ АВС­

3

ципліну, бережіть КОЖНУ ро­

ЛИСТОПАДА р.

1979 Ціва

бочу ХВИЛИНУ! Е к О ном н О і

коп.

2

u

ефеКТIІВ.О ГА3ЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

метал,

РАПОРТ 83УТТЄ8ИКІ8 Широко розгорнувши со~іаJliеТlAllе змагання за ус-

тисячі карбованців. Особ.ТIИВО великий вклад

3982

піш не втілення в життя на- У

дострокове

Іреелень ХХУ з'їзду КПРС, державних

пРацівники

київської

Jlаеноі фабрики

об- передовики

ших.

Підрахувавши свої мож­

виконання ливості,

колектив

підпри­

завдань внесли ємства дав слово до кінця

соціалістичного 1979 року надати додатко­

«Ремвзут- змагання на честь 62-ї річ- во

~.) АОСТРОКОВО рапортували ниці Великого Жовтня . Сепро завершення плану чо- ред них

,Ирьох років десятої п' яти- тов.тtенню

. побутових послуг не менш як на 130 тисяч кар­

шевці по виго- бованців.

-

нового

взуття

Г. СИРИЦЯ, секретар

річки. За цей періОА Ко.'Іек- Василь Іванович Андрух, тив піАпривмства реалізу- Михайло Іванович Костиря, !а! побутових послуг на закрійниця Євгенія Євста-

союзного

цІІ

парторганІза­

фабрики

сРем-

твариннинів

радгоспу «Го­

голівсыійІ>

ВИЙШЛа" май­

машинного

Ніна Вона

змагання

доїння

Степура. вІд нож­

ної корови по 4010 нlло­ грамІв молона. Валовий надій його по її групі ста­ НОRИТЬ 1038 центнерІв.

Переможця соцІалістич­

нІв

змагання·

тваринни­

господарства

. морально

вІдзна­ І

M;tTepl-

ально. На честь УІ нз щоглі ноло нонтори підня­

Червоний прапор. Ви­ продунтивності ху­ ремонту машин, ни пІдготуватися ДО вес­ доби добилися танож до­ ярни Олена МихайлІвна враховано обсяг няних польових РОБІТ. Норгелене І Галина Пав­ Механізатори, ' ремонг­ який проводит.:­ лІвна Логвиненно. Вони

У господарстві

ремонтникІв но план

Днlпропетровсько!

йосипІвна одержала

облас- в яному

ті за дострокову І висоно­

"кІсну пІдготовну машич - ремонту, но-тракторного парку до меться безпосереДНЬО

польових робіт 1980 ро- господарстві і 1<У. Іх девіз с Ту рБОТI\ нях ра n"'онного

то

снладе­ якісно І в найнращі стро­ сОної

в

, майстер-

нини

вже

приступили

виконання

до

взятих зобов'н-

об'єднан- зань. Т. ПОДОЛЯНИК, турбота ня сСільгосптехні1tа •• Все ' секрЄ'lар ' партіЙkоJ ор-

одержали

3995 молона

І

вІдповІдно

3754 ВІд

по

нІлограми

ножної

норо-

ВИ. С. КАР АНДА, пр() техніку зоотехнІк-селекцІонер. про врожай.. робиться для того, ~Jб гaвlзацII'Радroспу•. ."~,,Вв,,~~,,~~~,,~~,,--~~~-~~~:=,"~·e · ~.~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~

..

М~r(Jлурги Уралу f Сибіру, /(азахстану Закавказзя ~ідгУКНУАися на 3аКАи" sжz.r.ного стаАЄtюра ждаНОIІСIJ~ _воду "A~08CTaAb'» Г. Я. Горбаня розгОрнути з,\(а­ гання .nід девізом «П'ятирічці - СТБЛЬ від­ .JIiHHOl я"ості>. Ініціатор патріотичного

f

руху' успішно

освоїв

нову

теХНОАогію

напруженіших

залізничних

масовому

руху

що

працюють

ронів

доя!)нами

на

охо­

Фото А. Пlддубиоro.

Нолону

страц!ї

МИНУЛQ небагато ча­ і трудівницІ стали

вправними

доярнами,

на­

були висоноУ маЙСТЕ>РНnС­ по роздоюванню корІв та їх дог ляду. Трудове суперництво допомагало їм у роботІ. В, Галини ОвраМІВНИ та

'1'1

РАТАУ).

демон­

війни

А.

М.

Вітчизняної Єременнnм.

очолюватиме на­ Вона п'ять місяцІв займа­

де

ви- ла першІ

иачальнином

П. Л. Сич. За дев'ять місяцlв нинІшнього рону він винонав план по

ПРОДУНЦ!Ї на

випусну

100,2 про-

довl доярни одержують цента. по 9-10 нІлограмІв МОУ снладі добре згуртО­

~llсця

у

внутрl­

заводсьному соцІалістич­ ному змаганнІ.

По - ударному, продунтивно

висонопрацюють

В. І. Горячев, В. С. Но­ ва.'ІЬ . На їх трудовому на .lєндарl 19іЮ пlн.

-

Відрадних успІхІв дп· 1 нолеКТIІВ цеху грами БІльше, нІж в цlло- дано трудяться ветерани бився у иьом,' му по господарству. На пІдприємства, ордеНОНОСI\1 лиття. Заслуга них рівняються Інші пра- А. В. Марченко, Р. Д. О. Т . Форостенно, К П. Г. О. Гаври­ цІвнини ферми. Мельник, Г. Н. ДовгалІОН. ВаСllлеuь. О . КОВШУН, Найнращою зміною це- ЛІОН та Л. Р. Доброволь­ лона,

член

У Радянсьному СоюзІ перебуває делегацІя демо­ иратичної молОді Авст­

рІ!. Маршрут дружБИ про­

пласт­ ном ВелиноУ

лентив цеху пресових

робіВ,

Від кожної норови пере-

Ольги Минолаївни по 26 корів . Вони працюють

лІг через мІста-герої Москву, Ленінград, Ниїв. ДІТЯМИ гостІ знайомили:я зІ столицею РадІО/сьноІ Унраїни та Ниїпською об.'tастю. Група австрlЙСЬНИХ юнанів та дІвчат. у складІ якоУ пе-.

заводу

дев'ять минулих мас на святновІй

молочнотоварній ферМі місяцІв трудівниці одердержплемпта х о з а в о Д у жали по 3644 нІлограми молона вІд кожної нороРуnяя. Галина ОврамІв­ на Ненько та Ольга Ми­ ви, зайнявши першІсть у нола!вна Павленно . На соціалістичному змаганні ' ферму вони прийшли з доярон господарства. І нині вОни попереду. певним життєвим досвІ­ дом. СУ,

(Фотохроніка

ПОПЕРЕДУ- ПРЕСОВИЙ ЦЕХ

в одному норівнику, спіль-

но. За

ro

що

2-3

корпункту

ЖНТТЯІ}.

-

на

продажу хліба державІ

у літопис Радянського Казахстану, говориться в привітанні, .1979 рік увійде особливо знаменною сторінкою. В засіки Бать-

варного зерна. Від імені Центрального Комітету КПРС товариш Л. І. Брежнєв побажав тру.. дящим Казахської РСР І

ківщини засипано 1 мільярд 250 мільйонів пудів високоякісного зерна, в тому' числі мільярд пудів пшениці . Це результат по-

честю

слідовного

здійснення

виконати рішення з'їзду партії, липне­ вого (1978 р.) ПленУм1 ЦК КПРС, взяти нові рубе .. жі в завершальному році

XXV

аг- п'ятирічки,

рарної політики КПРС, самовідданої праці трудівників сільського господарства, всіх трудящих Казахської

внести

гідний

вклад у загальнонародну боротьбу за дальше пі,'\не­ сення народного добробуту і зміцнення могутності на­

РСР, великої цілеспрямова- шої Батьківщини. ної організаторської і масово-політичної роботи партійних, прОфспілкових і комсомольських організацій, радянських, сільськогосподаРСЬJtИl і заготівельних органів республіlCИ. Н цих досягненнях ще раз проявилася сила цілини;

волі

партії

За видатні успіхи, досяг.. нуті ТРУАЯЩИМИ КазахськоІ РСР у здійсненні рішень ХХУ з'їзду КПРС по збіль­ шенню виробництва зерна і продаж державі в 1979 році 1 мі.'Іьярда 250 мі.1Ь­ йонів пудів хліба Президія В'ерховної Ради СРСР на •

героїчною городила Казахську Радян­

раДЯНСЬКJ\:1. люд~Jі ..ську. Qоціа.'Іістичну Респуб.

(ТАРС).

Норlльськ (Нрасноярсь­ пІсню.

В ГОСПОДАРСТВІ пІдряд

ntt'

вклад у продовольчІ ресурси

HAa~CTPI·1 жовтню

На фото: двічі Герої Соціалістичної Пра­ ці Г. Я. ГОРБАНЬ та 1. 1. СТРЕЛЬ­ ЧЕНКО.

Кілька

І внесли ваrомиіі країни.

лику базу виробництва то-

пив усю вугіАЬНУ промисловість "раїни.

ПЕРШІ

культур, перевиконали соціа­

лістичнІ зобов'язання

у Казахстані створено Be~ ліку орденом Леніна.

трас.

«тисячників>,

урожай зеРНО8ИХ

працею

Та"и,\( же ,\(айстро'\( своєї справи заре­ lСо,\(ендував себе і донбасівець прослав­ лений гірни" донецької шахти «Трудів­ сыс> 1. 1. СтреАьченко. його бригада, до­ сконаАО освоївши вузь"озахватний "ОМ­ байн, першою 8 басейні почала видавати на-гера по тисячі та більше тонн вугіАЛЯ НIJ добу. Приклад новатора поклав поча­ ток

Товариw Л. І. 6режнєв поздоровив трудящих Казахської РСР 3 видатним успіхом. Хлібороби республіКи виростили ниніWНlооrо року високиА

3

ви­

робництва легованої сталі, я"а йде на ви­ гоrО8АЄННЯ рейо" для меТРОnОАітенів і най­

oii""~

Видатний успіх трудящих Казахстану

передовика

ного

Підтримали 'почин

соцlаЛістичного

=-

За пlдсу~П{ами десяти місяців переможцем со­ ціалІстичного змагання

чено

. ХлІбороби радгоспу .ЖердIВСЬНИЙ. пІдтрима­ ли почин ІніціаторІв Все­

(Із Зaкmndв ЦК КПРС).

На честь

стер

паливно­

..... ~1IiiI~ ...~~...IIiiI~IIiiIIIiiI~...

ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

хіівна Бєлоусова, фрезеру­ вальниця Галина Семенів­ на Кравець та багато ін-

сировину,

енергетичні ресурси!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКOJ ОБЛАСТІ

ВЕЛИНОМУ ЖОВТНЮ -

використовунте

кlло- ваного колентиву самовІд­

«Ново-

ЗАРУБІЖНІ

ху

по

І зміну,

ГОСТІ

праву

називають сыії.

очолювану

БРОВАРЩИНИ

янІ

ВИНj)нали

нультурне

З~айомство з передовим досвідом реважно молодІ КОМУНlСти, вІдвІдали Броварсьний район. У супроводІ пер­ шого секретаря місь/{ному ЛНСМ Унраїни В. Рогача гості здійснили поУздну в радгосп іменІ Щорса.

1\1.

Директор господарства С. Адамнович розпо­

нняжичан.

Він вІдповІв тзнож на за­ питання гостей. У бесІдІ взяв участь перший сек · ретар мІсьнкому НОМСОМО лу Н . Рогач . яниt:\ на ПП"

.

про

ІменІ Нарlманова Багат­ ського району КОМПО;JИ­ тор Ш. ФаЙзуллаєв. Шс­

побутове,

ЛНСМ

Унраїни.

-

трудІвнинам

хорезмського

колгоспу

на Норlльсьному гlрничо­ м::талург!йному номбlна­ ню внлюtfено в репертуар тІ. Стільни Цінного мета­ народного ансамблю лу додатново до плану ви­ сХалдиргач. (<<Ластівплавили на пІдприємствІ на.). Цим твором но.лгосп­ з початну рону . нІ артисти вІДнрили цин"

Павлоград

(ДНіпропет­

РОВСЬНОї областІ). Першу в ЗахІдному ДонбасІ но· ворlчну ялинну засвІТИЛІІ гlрнини шахти «Степова. на честь бригади почесно­ го шахтаря С. Ф. АнФlногенова.

днІ

.

переджовтневого

соцІалІстичного

змаганнн

шахтарІ ЗахІдного Донба· су довели нlлькІсть вугlл­ .rtя. видобутого з пnчатку

п'ятиРlчни понад план, до 900 ТИСЯЧ тонн. Ташкент. .Святнову ДДНІ

Рllйсlльгоспуправлlння

чоти­

вІв представнинам авст­ хання австрійцІв висвІтлив рlйсьної молодІ про тру­ окреМі напрями діялыlсc довІ успіхи КО,1ективу у місьноХ організації винонанні завдань десятої тІ

п'ятирічни,

сяч нарбованцІв видано д,] свята Велиного ГНовтня

про надоі молока В радгоспах району на 2 Лllстопада и. р.

І медичне об ­

слуговування

своІм

землянам

ветера- рирічну. Л. ДАНИЛОВА.

---

присвятив

ний нраЙ). «Зливок. но­ бальту вартІстю сотнІ ти­

(Перша но

га ти

МО .10ка

-

графа на

-

нало€-

корову.

дру.

пnрівняно дп цієї 1\~1978 року. В кілогра.

мах).

«Тре6ухів,ькиі\»

"ПлосківсЬКИі\»

І імеНі . Кірова імені Щорса

«A"aitrllp,::o

13.2 12,7 10.4 8.6

+0,9 +0.2 +0.6

~

-о.;

концертІв,

присвяченюс

ГНовтнJO.

ТбілІсІ. Масове

зрІзан­

ня квІтів почалось у суб­ тропічних господарства~

Абхазії тисяч

І

Аджарії.

троянд,

Сотні

гвоздик,

нарцисІв, анемон, гладlо­ готуються до вІд­

J1YCIB

ПР>tRЮі ЮІ БАМ І в іншІ райони нраїни. Всього з ГрузlI буде вІдпр!!влено по свята Велиного ГНовт­ ня понад чверть міЛЬЙОН1

нвітlв.

(ТАРС-РАТАУ). ПлемзавоД «Рудня:> «Гоголівський:о «ЗаплавннА:>

«Бобрнuький" "РусаНівський»

"Зоря"

«ЛіткіRСЬКИЙ" "Завориuький:, «ЖеР!lіВСЬКI1Й:О «Пухівський" «Кf\а,нліRськиі\» ВеЛНкn.1имер . :о мені Мічуріна ме.ні

докучаєва

Всього по

naiioHv

7,2 6.7 6.4 6,2 6.2 6,1 6.0 5.4 5.3 5.2 5,2 5,1 4.6 3,4

....

-0,2 +0,6 +0.1 -0.1 -о.') -О.Ї

-0.2 -1.1 -o.~

-13 -0.4 -0,2 -0,3

II _~7 -n. ~q


! стор.

»

*

з листопада 1979 року

RРИТичНІ зауваження.

рез

'ІНІ ВИСЛОвлюють учасин­ r;лав ни звІтно-виборних зборІв нити

НОВЕ

пару днІв шофер по­ заяву: сПрошу звІль­

за

власним

автобуси по трич1 на р1К. ЧастІ випадки зам1ни вуз­

адресу міських органі. ням.....

ВІн

вІдверто

ханізмом

--,.,...-ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ--

Мільйон без

запитань

чимо,

лежать,

там,

де

ІІК

ба­

!WTpe-

не

6ується капітаЛОl!кладень, а необхідна вимогливість І відповІдальність кому­ нІстів.

Є й іншІ резерви. '1а.'ІЬНИК

відповіді

обласного

транспортного

В.

В.

На­ авто­

управління

Горохівський в

терв'ю .сНовому

ін­

життю.

рів простояла на зупии- його не звІльнено за від­ сказав: ках більше. нІж передба- повІдною статтею трудо­ - На автопідприємстві чено Інтервалами. У цей вого закОнодавства? То­ глибоко не вникають у

час у кожного з них ви- МУ. що. як вважають тут. суть питання. Група на­ никло природне запитан- кадри на вагу золота. Але ших спеЦіалІстІв протя­ ня: чому знову 1 знову ж лібералізмом. добряцт- гОм двох тижнІв вивчала

автопідприємство

підво-

дить броварчан?

вом плинність не знизиш. його І прийшла до виснов­

Як повІдомив

нам по-

ку.

що

в

роботІ

служби си­

Невідомо, скІльки ще тім начальник вІддІлу експлуатації відсутня оу Броварах подібної риторики пролу- кадрІв комунІст Ф. П. Та­ стема. нає до кінця року. Адже расов. якщо

ці

в

останньому

дев'ятої

ро-

з

звІльнилося

п'ятирlчки ло

початку

44

є року можливість для поліпшен­

водlУ. Ста­

розраховуватися

роцІ

десятої

-

не

витримують

ня руху автобусІв, але для треба працювати цілеспрямовано.

все цього

АТП-09034 перевезло 17 БІльше старих, досвlдче­ мільйонів пасажирІв. то в них автомоБІлІстІв. Вони третьому

обстанов­ А.

У

виступі

комуніста

Чепіса

внслов.лено

А.

лише 14 мільйонІв. А за ки безгосподарностІ, не­ пропозиції: забезпечувати цей період населення вимогливостІ, неДИСЦИП-'ІI- вихід водія в рейс обо­ Броварів зросло. нованостІ. в'язково з кондуктором І для контролю Чим же зумовлене це У цьому виннІ не тlль- залучити вІдставання, як

можна вище?

І

виправити

.

Пригадуються

з головними

коли ки перші

стано-

керівники.

Як

всІх

інженерно-технІчних

Однак ми розповІдали в перервІ працівникІв. це неправиль­ учасники зборІв. ниніш- вважаємо ПотрІбно взагалі нІй начальник пасажирсь- ним.

розмови кої колОни В. Г. Орещен­

спецlалlста- ко серйозно

скоротити

штат

не займаєть­ рів. ввівши

кондукто­

У

місті та­

за

словами

ми пІдприємства. Як пра- ся вихованням кадрІв. А лОнну систему Обслугову­ вилО. в таких випадках от його попередник Р. Ф. вання і посиливши конт­ називаються

зовнІшнІ Локтєв

щодня

проводив роль,

який,

причини. ВнутрІшнІ ж ви- спІвбесіди з водіями. Пе­ комуністів .. взагалІ відсут­ ставляються на мІсце дру- редовикlв

заохочував.

а нІй.

Нача.'ІЬНИК облавто­ го рядних. Природно, нас вІдстаючим спуску не да­ тр<>нсу В. В. ГорохІвсь­ повністю пІдтримує цікавить позицІя комунlс- вав, суворо питав за упу­ кий тів вІдносно проблеми. що щения. Особливо ж дlста­ думку редакцН. НрlМ то­

виходить

за межІ АТП- валося

порушникам дис-

09034 І виступає в ролІ циnлІни І закону. Продов­

ГО. вІн пропонує запозичн­ ти досвІд білоцерківських

дружин­ МіСЬКоЇ, позначається на. жуючи порІвняння. нага­ аВ'І'ЬмобілlС1ів настрої і продуктивностІ даємо. ЩО раніше І паса­ никІв: за домовленІстю 3 праці кожного жителя мІ· жИрІв 'БІльше перевози­ міським шт'а'бом ДНД во­ ста І

району.

сподіватися.

тивну

СЛІд було ли ...

що

аргументовану.

відповІдь

чІтку,

KOHc'rPYK-

ни

ВиступаючІ

вказували

дадуть на те. що цехова партор­

несуть

манню

на

вахту

порядку

автобус!'{их

по

винятково

лІнІях.

зві:гно-виборнl збори пар- ганlзацlя (секретар А. А.

пІдприємства. добрий моральний клІмат . У звІтній доповІдІ сек- у пІдроздІлІ. Та як кому­ ретаря партбюро Л. І. нІстам І працювати з

прагнуло підготувати ЗВ1Т­

органlзац1У

авто- Будяк) теж не дбає про

резервів достат­ якби партбюро

но-виборні

збори

кОнструктивио!

їх

учасники

в

дусі

критики.

виробили

понад

допущено рами.

що

150 прогулІв. 180 вряди-годи. та

проводяться рІчки. Це була б конкрет­

й то для

на

вІдповІдь

Аналізуючи

наведенІ визначений строк.

дані. приходиш до висновку. що в колективІ полІ'Іико-виховна робота зане-

дбана. Поруч із д06росовісними працює чимало неСУlllлінних водіїв. п·ять років не виконував план тов. Салоїд. Нещодавно він проштрафився. І справу розглянув місцевком профспілки. ВирІшено було 4забрати сумку.. тоб-

'ІО перевести з сільського на

мІський маршрут.

Че-

новому партбюро і пере­ Обговорюючи доповідь обраному секретарю парт­ Л. І. Фоміна. комуністи організації Л. І. Фоміну до пи­ вказали на суттєвІ недо­ слІд повернутися ліки. якІ можна І треба тания І дати вІдповідь че­

виправити без зовнішньої рез газету. У роБОТі зборіВ узяли пІдмоги. Болюча річ запчастини. Та чи виправ­ участь член бюро Обкому данІ посилання на їх об· Rомпартії УкраІни, голо­ маль? Адже деталей І ва обласиого комітету на­ вузлів не настачиш, коли родного контролю М. С. І секретар одні водІ'! три роки не Степаненко парт1'! А. Г. ставлять машини на кап­ мІськкому ремонт, а ІншІ умудряю­ Мутило. В. ДОВГИЧ. ться капІтально ламати

J!!~!!!!!!!!'!!!!!!~!!!==~-=------""""'-------------- _SE::!!!!i-se* НQ Л уц"t<іfl МеАQНЖl!sіfl nрядиА"НО-ТК4цькіt2 '1'а 06робніtJ.

фабриці

тканин

з

приємство вже

стюмні,

випускає ко­

nлатт"ові.

декора­

тивні і n()pTьєp~i TKQ.HUHU лавсану І sіскози.

8

На знімку: інструктор ги­ робничою навчаНН1І Ганна Г ерасиміllна ВерезіtJ. (Аїва-

руч)

даа

паради

робітницям

Любові

молодиjl

КОJfсомолка.1І

Макар чу"

1

Вірі

!\ОС1ЮЧ()/(.

Фото Б. КрJПiJ1'y.па. (Фотохроиіка РАТАУ).

' цІативи сПравда.,

Радянського

Союзу.

М 19. Відродження

1979, чня:

ІсторичнІ дати

Досвід пінний повтОРЕ'Р""··. «ПІд прапором ленІнІзМу., 1979,

сRиївська правда., 1979, 13. 18. 19 жовтня. . Пlдвищувати ефеКТИВНіСТЬ ан­

N2 19.

ле­

РОбництва. поліпшувати якість роботи (Про збори партійного ак­ ТИІ!У області). «Rиївська правда., 1979. 6 жовтня. РУЧНУ працю на плечі мА' шин. сРадянська Україна., 1979, 10 жовтня. Виховна Функція соцІалістично­ го змагання. сТруд .. , 1979, 1З

радян­

ЦК RПРС І Ради МІнІстрІв СРСР про дальше вдосконалення госп!')­ дарського MeX1!Hi<lMY. сР::tnянськз

жовтня.

СьогоднІ руБІж краших. зав­ тра надбанн" усіх. сПраВД8 •• 1979, 12 жовтня.

жовт­

ня.

Ініціативі

трудових

колеКТИllіі!

--у ВИКОНКОМІ РАИОННОІ РАДИ

своєму

черговому

засіданні виконком райпн­ ноУ Ради народних депу­ татів розглянув питання про роботу дирекціУ рад­

еГоголівський"

tlАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ _ __

31ИТ.JJО

ІІРО

Пl)

аАБ~.JIII

плуатаціУ в зимnвий пе­ гіод 1979-1980 {.'оків не підготовлені. В усІх бу-

майданчики білизни.

динках.

одноразово

де

проживають

працівники господарства

1

'іх сІм 'У. не проведено ка­

підготовці житяового фОН­ пІтальних ремонтів, ВОДОду до зими. Як вІдзнач!!­ і каналlзаційнз лося на цьому засlданн!, провідна дирекція. профспілкова системи иесправні. Будинок готельного ти­ орrанlзація госпопарстаз проживає 20 сІ­ не подбали як слІд пр~ пу. де підготовку соціально-по­ мей гоголівців. УТРНМУ­ В антисанітарному бутових приміщень по зи­ ється двері пол~­ ми. До цього часу ТРУДіВ' стані, вхіднІ ники господарства не З1- манІ. не всІ вІкна заскле­ безпеченl паливом. а нІ. БІля будинку вlдсу'­ дитячі майданчики І житлов1 будиики до екс- ні

МОЛОДЦІ, ЗВ'ЯЗКІВЦІ! У центрІ · Троєшини зна­ Якшо ви звернетеся :і до працівни­ ходиться чепурний буди­ запитанням нок. Це вІдділення :зв·яз, ків пошти. вам завжди да­ вІдповІдь, ку. О'lОЛЮЄ його зовсl\t дуть вичерпну моJtодий склад працівни­ порадять. як краще офОI~­ кІп начальник віДj!ілен­ мити документи на поси:!­ ня В. Б. ТО1~кач та опер.і­ ку. телеграму, грошовиl! тор Г. О. Щибрик. Тут переказ тощо .

також працює

сім лист()­

НОШ.

Сюди завжди ПРИЄllffИ зайти. Адже нещодавно проведено ре~.fOНТ щення. на вікнах

-

ПРІімl­ при·

кольору штори.

на

столі li8lти. Все :Іе створює особливий зати­ Ш()К!

Уже плата

закІнчена газет

Особливо

комунізму.,

тивІ.

с"ких і господарських органІв per.публІки по виконанню постанn!~

,1979, 20, 21. 23

«Прапор

::20.

краJии

УкраІна •.

Haмny­

во;:>рожпению.

жовтня. Rультурна програма Олімпіа, ди-80. «Агитатор .. ; 1979. М 18. ПРИМІРНА ТЕМАТИКА БЕСІД До Жовтня з новими успіх.,­ ми_ «Правда .. , 1979. 16 жовтня. Вахта пам·яті. вахта перемог" (Про рІшення колективІв бригад об'єднання імені Артема продов­ жити ударну вахту пам'яті до 9 Травня 1980 року - Дня ПерР.­ моги)_ «Радянська 'Україна .. , 1979, 23 жовтня. сПрапор комунізму., 1979. 10. 23-24 жовтня. Про підсумки ударноУ перед­ жовтнево'! вахти в нашому колек­

З mrr8111t екояомt'l1lоro ЖRТТJI

Про завдання партійних.

к

1979. 14

в житт! укра!,,­

еького нарrщу. сПlд прWIТО1'!nМ ніН 1 Зму". 1979. М 18 . .N'9 19.

НаМІІУ'ііІ.

трагедии

жовтня.

1975. 17, 18 ЖОВf.

ня.

от

М., Политиздат. 1979. Р. Носма­ пов. Оскорбление идеи. СКОММУ­ нист •• 1979, М 14. З mrr8111t КУЛЬТУРНОГО~ТJI країни ЛІтопис всенародного трудового подвигу (Про п'ятисерlйний ДOK~'­ ментальний телефІЛЬМ, створений за книгою Л. І. Брежнєва сВідродження .. ). сПравда,>, 1979, 14 жовтня. «Радянська УкраУиа .. , 1979. 13 жовтня . • Правда Украи­ НЬІ •• 1979, 10-13. 26 ЖОВТНif, «Ниївська правда., 1979,. 13

Велнка сила комунІстично'! перг­ конаност1 (Про Всесоюзну Р"U'І)ТУ іnеолnгlчних ПР1!пlвник!в). с РаДЯIJ­

ська УкраУна'>,

1нтернаціональний здійснения СРСР

широко! програми пІдготовки на­ Ціональних кадрІв для зарvбlЖНИХ країн). «ПІд прапором ленІнівму ••

краlии

ємного

жовтня.

1979, 7, 9, 12, 13, 25

Виконуючи обов'язок (Про

Шд прапором Жовтня по Jtен!п­ с"кому шляху. сАгитатор ... 1979, М 18. сПlд прапором леНіНіЗМу., 1979. ом 19.

госпу

24

жовтня.

З mrralllt поmтнчного ЖJlТТJI

На

23

комунlзму-,

З питань мІжнародного жнття · Нові конструктивнІ мирнІ ІнІ-

Ленін В. І. ДО річницІ Жовтне­ ва! революції. 1918-1922. Про­ мови. доповІді. СТ:>Т1'I. К, Політ­ vидав України, 1977. Про 60-у рІчницю ВеJtикоУ Жовтневої соціаЛіСтично! револю­ иії. Постанова ЦН RПРС вІд 31 сІчня 1977 року. сПlд прапоро'М ленІнІзму., 1977. ом 4. Заклики ЦН RПРС дО 62-1 рІч­ ниці Великої ЖОВТI'f>ВОЇ соцlрлl­ стично! реI!О,'ІюцlI. с Радянська Ун­ раУна., 1979; 14 жовтня. «Rи!всь, ка тrpaBдa •. 1979, 14 жовтня. Брежнєв Л. І. Великий Жовтень і прогрес людства. «ПІп прапором ленІнІзму •. 1977. М.22. Щербицький В. В. ПІд прап,)­ ром Жовтня до нових звер­ ШЕ'НЬ. «ТТlд прапором ленінізму., 1978. ом 1. До Жовтня з новими успІха­ ми. сПравпа,>. 1979, 16 жовтня. ЛенІн. Жовтень. комvнlзм. Мит;. сШд прапором ленІН1ЗМу., 1919, М 19. ПартІя веде. сРадянська Укра!На ... 1979. 14 жовтня. _ Світло Великого Жовтия. «Агп­ татор". 1979. М 18. ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ПОЛІТІНФОРМАЦJ'R

А

1979.

сПрапор

1979. 10. 20. 23 -

Ленін В. І. Про Жовтень. ЗбіР­ ник. К. П01lітвидав УкраїНИ. 1977.

во­

АОкна !гl!дено S дію 1074 ТКIJЦЬКШ: IІl!рстати, 153 ти­ сячі веретен, снуsальні, чє­ саАьні та інші машини. Під­

жовтня,

1977.

шо!кових

штаnl!АЬНf)го

сРаДlІнська УкраУна.,

ЖОВТНЯ · ЛІтература: ЛеНін В. І. Про соціалістЯЧRY революцію. ЗБІрник у 2-х томах, т. 1-2, К, Політвидав України,

мільйонам

пп рушень фІнансової І галочки! НаВІть звІтно- пасажирІв. які залишаю­ 220 транспортної дисцип- ВИборнІ збори зІрвали. не ться <tза бортом. автобу­ ліни. спромоглися провести У сів АТП-09034. Очевидно.

мІста Києва по продовженню вах­ ти пам' ятІ широку підтримку.

ДвІ поmТ1l'ПlОro 1вформувавва. областІ 1-8 .IDI~пада Те. .: ВСЕПЕРЕМАГАЮЧА СИЛА ІДЕЯВЕЛИКОГО

б

Фоміна названо цІлий людьми. коли їхнІ зусил­ чітку програму дІй на за­ ряд тривожних цифр. За ля не зцементованІ збо­ вершальний етап п'яти­ дев' ять мІсяцІв

політінформаторам і аг·ітаторам

дотри­

Отже, ньо. І

тІйної

На допомогу доповідачам,

бажан­ лІв, які

потребую'l'Ь лег­ по­ ких слІків.. АдмІністра­ заЦій, найчастіше С'1'Осую­ яснив. що з кондуктором цІя. особиста комуніст ться автопідприємства працювати не буде. Мов­ В. П. Прохорчук не КОН­ ~ 09034. Громадський ляв. товаришІ керівники. тролюють цих питань. транспорт не забезпечує спецІалісти. комуністи. Дивує й Інше. АТПРИТМічних перевезень па­ дайте мені можливість 09034, як вказав кому­ сажирів, ще низька куль­ ще років три не викону­ нІст Грибов. одержує тура їх Обслуговування. вати план І за рахунок стІльки запчастин, скІль­ . У нинішньому роцІ цього спокійно жити... Це ки п'ять деяких Інших ав­ АТП-09034 перевезло на натуральне рвацтво. Нев­ топаркІв. разом узятих! мільйон чолОвік менше, же ніхто з партійцІв не А дефіцит на деталІ рос­ ніж передбачено планом. помічав саЛОїдівської тен­ те. ДійОвІ ваЖелі управ­ Значить. мільйон пасажи- денції ранІше? Чому ж ління господарським ме­ на

ЖИТТ,.

перел­

і

журналІ ч.

добре

попрацю

для суШіНRЯ

РоБІ тники листами

і

радгоспу

скаргами у

щестоячі партійні І дянські органи. але

ра­ )Ііі·

становище

не

посп1~

шає.

Райвиконком вказав ди­ ректору радгоспу «Гого­

Лівський. А. Я. Олійнику на незадовІльну рОботу по пІдготовці

І

житла

зобов' язав

грудня

до зими

його

нииlшнього

виправити

до

понад 1200 карбованцІв. Подбали господарІ пр~ те. щоб і зимою тут бул!) тепло І затишно. повністю забезпечивши віддІлення зв'язку паливом.

Нещодавно виконком Троєщинсько'і сільсьКQ! Ради народних депутатів 3f1слухав звІт про роботу вІдділення зв·язку. У рі­ шенні і виступах членів р-иконкому сlльськоУРаДl1 народних депутатів бул~

села з Ухн\'{ ється

цей ко­ справля-

З покладеними Н1

передплаТИЛJl нього обов·язками.

газет і журнаЛіВ на суму

1

року

становище.

вІдзначено. що цях листоношІ О. В. Тру­ лектив успІшно хан та М. С. Новаленко.

Громадяни

3

ви­

рекція радгоспу виправлq~ ти

нали на :закрlплЕ'НИХ вулп­

д1льниць

не­

зверталися

В. МИКОЛА~НRО.


..

НОВ!

ЖИТТ}1

ТВАРИННИЦТВО-

ГОЛОВНА Зниження

npoдукцll

етапІ

СОБІвартоСтІ роботи,

на

сучасному

основний напря-

-

ринництва.

Що

ж

впли-

ос б

ферм, тичне

ЦІлvом

мок пІдвищення екон')- Бо і v Ф м чно. е ективності тм- цих

складу

змагання

соціаліс­ тваринни­

там де ви І ,р шенню набрало широкото розма­ питань приділяють ху, не висвІтлюється воно

Це

ники

пІдроздІлІв І спецІ­

ворив,

1 зменшення за- алІсти господарств повюіяскраво

видно на

прикладІ роботи колективІв двох молочнотоварних

що

нІнцева

енон,,­

цьому важливо рахунок

чого

знати,

саме

з

пасовищного

веРШИJІИ

тваринннки

публІки.

.

рес­

за

ДОСЯТ­

ником. До 400 тисяч гек­ тарів збільшено посівнІ

площІ на

кормових

культур

З90шуваffl{Х

землях .

На прохання кореспон­ Було вжито дента РАТАУ про готов­ заходІв для ність молочнотоварних ферм до зими розповІдає начальник Головного уп­ равлІння тваринництва І птахІвництва МІнІстерства

НА "ЗИМОВІ НВАРТИРИ"

мІчна мета змагання в нІ щодня пІдраховувати тому, щоб -виробляти БІль­ затрати на виробництво ше зерна, м'яса, молока продукцІІ. Прикро, але та Іншоl продукціІ J з факт: на фермІ - «Бобрик. меншими затратами. При

ферм радгоспу «Бобрицу,- навІть не можуть сказати, J<ИЙ. «Галле. і «Боtj- де телята вІд кращих ко­

стада

утримання на стІйлове за­

ває на здешевлення молоо ливу увагу, одержу- так, як треба. ють бажані результати. А На липневому (1978 ка І м'яса? Насамперед, СьогоднІ працювати по року) ПленумІ ЦН НПРС зБІльшення обсягу вироб- сі · ництва продукціі тварин- таринц не можна. Нерів- товариш Л. І. Брежнєв го­ иицтва трат.

поповнення запасІв кормІв за рахунок заготівель дикорОслих трав з лісІв, балок, ярІв та болІт, гІлкового корму, отави, побічної продукцІ! рослинництва 1 вІдходІв овочівництва.

Тепер

особлива

повинна найБІльш

J<И . по

продуктивностІ

ху-

феРМІ

одержують

6,5

доби. Якщо

на

Ще

в

першІ

дні

третІ

вІдстали. обхіднІ умОви

пере­

Чому, нарештІ, того, що щоб організовано провес­

в господар­

дарстві чи пІдроздІлІ, не до неї, враховуючи несп­

першІй ведення худоби на стІйло­ можливе в одному госпо-

по

ве утримання

для того,

ти зимівлю худоби, адже

J<ілограма молока вІд кож- стві були прийнятІ на за­ досягнуто в Іншому? ЧоиоІ J<ОРОВИ, то на другІй гальних зборах соцlалl­ му така велика ще амплі>- лише по 5,4 нІЛОГР:l- етичнІ зобов'язання пра- туда коливань у резульцІвникІв ферм на осlн- татах господарювання?

риятливl

погоднІ У:І:ОВН,

увага

бути придІлена рацІональному

використанню всіх кормо­ вих ресурсІв, суворому додержанню розроблених помісячних , подекадних планІв їх витрачання.

ченням безперебІйно! ро­ боти кормоцехІв І кормо­ кухонь .

Велика вІдповІдальнІсть лягає також І на мІжгосподарСькІ комБІ­ кормовІ заводн. Ставить­ ся завдання , щоб кожен

якІ СК.1<lЛИСЬ У Р2спуб.1Ї­ цІ, цього року готувались осоБJІИВО старанно . Велиньо-зимовий пеnlод. НИМf! А запоБІгти строкатос- ка увага придІлялась по­ грам кормІв не надходив велика роз- передбачено одержати З:І структури по­ у годlвннці тварин у не­ соБІвартостІ цей час по 1900 Кlлогрn­ тІ в показниках, забезпе- лlпшенню

ма.

ЗвІдси бlжнІсть у виробництва центнера мо- мІв молока вІд кожної ко­ чити вихІд вІдстаючих на сівних .пока.

Адже

чим

надоєно його вІд кожноІ

J<ОРОВИ,

ше. -

пІдвищилася

ПРОДj1(- нІсть

першу

чергу

цілеспрям~- ноцlнностl робота ке- них кормІв.

заГОТОВ_1юва­ тиме збереженню поголІ­ ЗдlЙСНI?ЮЧИ в ' я худоби, яке зБІльши­

умовах помІтно рівникІв І спецІалістІв по- заходи по зБІльшенню ви­

ПРОДУКТИ8'

тварин у

тивностІ, говорить бри- Доярон М. гадир І. Я. Ягола, ЗУ· но П. Гук, мОВЛене в

може тІльки вана, творча

З перших днІв робоги

тим воно дешев- в нових

Зростання

площ кормових переробленому виглядІ. правофлангових культур, пІдвищенню пов­ Це , чималою мірою спрня­

рІвень

БІльше рови.

люжної.

НинІ

року

майже

р~~ництва TelНY, в

П. Янчик, Тому керІвникам І спеВ. Г. Нака­ цlалlстам радгоспу «Боб- : сіви вони

цього

кормового про­ на 300 тисяч голІв. гОспОдарствах Важливо, щоб у перІод республІки розширили по­ зимІвлІ не тІльки не знн­

множена на сумЛІнну працю трудІвникІв ферм.

групах

лось

зернобобових

одер­

сумІ­

зити

продуктивнІсть

тва­

рицький. варто БІльше і шей до мІльйона гектарІв, ринництва, а й одержати полІпшенням годІвлІ ху· жують вІд кожноІ корови уваги придІлити вирlшен- І сої до 50 тисяч, горо­ продукції більше, ніж рік до мільйона гекта­ тому, і тим самим успІш­ доби І догляду за нею. БІльш як по 9 кІлограмІв ню головно'! умови п!) j ху . молока. На жаль, про шляху до великого МОЛО-j рІв, майже 800 тисяч но виконати соцІалІстичні

Багато залежить, звичай- здобутки

передовикІв не

ио, - і вІд рІвня племІнноІ знають ІншІ Наnиавмо адреси досвІду

працІвники

ка.

гектарІв

Г. ПОЛ8КОВА.

П'ЯТИРІЧНИИ ПЛАН Дніпропетровська область . Включившись у Всесоюзне соціалістичне

змагання

рудзи

за

соєю,

ДОСТРОКОВО

-

зобов' язаиня.

---

(РАТАУ).

пташники,

багато існуючихnрuм.іщень.

Аtільйонів яєць і пташиного м' яса.

як

К(1Аективфабрики

мільйонів 2500 тонн м'яса, а надцятій n'ятирічці шити вироБНUЦТtiО тівлі цієї продукЦіі

На основі впровадження у виРОбництво досягнень науки і прогресивної тех­ налагіі, високоефективного використання кормів, мате­

зоба:­

140

240 яєць, сабі­

тисяч галів праворуч З(JиранltЯ

руч -

один

внизу

Фото А.

карбованців за планам.

Велику даnoмогу у наро-

Наш

хліб

ДЛЯ

УЧЕНИХ

JJ'язані цим імукомелам. у н&роді знають здавна: І різного за якістю зернарізний хліб. А нині ті.1JЬКИ в нашій республіці хліб 0-

мольських

найрізноманітніших ІЛ10них продуктів. На ф&куль­ теті технології зерна, в за­ значеному іНСТИТуТі, під керівництвом прОфесора О. В. Кузьміної створено «рецепти» борошна спеці­

роби вирощують понад зо сортів самих лише пшеЮlЦЬ, І перед сучасними змогУ. незиінно одержувати з,льного

призначення. На-

М­

комсо­

зборах · но­

жен клас одержав тру­

довІ завдання, якІ сто­ сувалися

виготовлення

наочних посІбникІв, оформлення предметних каБІнеТів, примі­ щення

школи.

Напередодні рlЧ1;{ицl ВЛНСМ

61-1

виконання

зав­

про

сво;о

дання

рапортували

комсомольцІ 9-А І 10-А нласl.в. Юнаки І дІвча­ та оформили ЛеНІНСЬ­ кий нуточок 1 стенд, присвячений керІвній

вико-

у школІ тиждень '

планом

тижня,

членам

Так,

КОМ­

органІза­

наприклад.

обмІНЯІеТЬСЯ рапорта· ми «Зроблено на честь Великого Жовт­ ня. з трудовими нолек­

тивами

підприємств,

установ,

приклад, із зерна озимих твердих пшениць «мічурін­ ка»

і

«новомічурінка»

се­

лекції Ф. Г. Кириченка ви­ вищих і перших робляють макарони високої

Сучасні млини, оснащені напівавтоматами та автоматами, можуть до­ бувати із зерна білки, КРОХ­ маль, жири, вітаміни, мік­ роелементи, тобто все, що треба для виготовлення

на

гальношкlльних

окреМІ класнІ комсо­ мольськІ органІзації

PATAYJ.

ському технологічному ін- хлібом єдиним... ституті харчової промисло- високопродуктивні

но методику, яка дає мож-

заВАан.ия Нещодавно

ціІ.

типу італійських вважається одним з кращих нелегке завдання Сltлас- сортів, · скріЗь випікати пух­ якості Одержане ва світі. Спечені в сільській ти з них таку «компози- кий, смачний і поживний «спагетті». спеціальною технологією пекарні чи на великому цію», яка тільки й може хліб. міському хлібозаводі паху- дати смачний хліб. В ОдеАле, як кажуть, не високобілкове борошно йде

ливість з допомогою КОМп'ютера складати потрібні рецепти. Вона впроваджена на всіх підприємствах республіки, на багатьох завЬдах країни. Завдяки ій помольні партії зерна так збалансовані, що дають

Вии.кують тру."1

сомольськоІ

Запарв.

ХЛ і б а

слави,

проходив у ШКО_!і по 29 жовтня, до ВЛНСМ прийнято школярІв.

чених

ліво­

------------

загалом борошно

вості імені М. В_ Ломоносова, де ось уже більш як півстоліття готують спеціалістів-мукомелів, розробле-

комсомольськоІ

який з 22 лав ще 8

належить

,

чі житні буханки і пишні біжі калачі, сірий хліб, що поєднав якості першого і жругого, незмінно смачні. Звичаііно, в цьому заслуга багатьох людей: селекціонерів, хліборобів, пекарів. Але в значній мірі ми зобо-

І. ЛенІна одержали

учнІв школи. Серед них активІсти пlонер­ ськоІ дружини IMeRI МОЛ9догвардlйцlв В. Тимченко, Л. Вильот­ ник, А. Мірошниченко. За перІод тижня

революцlйноІ слави, присвячений 62-й рі'!­ ницl Великоrо Жовтня. Значна роль у вико­ наннІ заходІв, передба­

s кормоцехів

(Фотохроніка

смачного

справедливо мельниками сто іть

11

зо жовтня

!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!@!!!!!!!!!!!!!-!!!!-!!!!-!!-!!!!!-!!!!-!!!-!!!!!-!!!-!!--. !!!!-!!!-!!!-!!!!!-!!!-!!!!!!!!!!-!!-!!!!!!--------------------~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

" Р. е цеп т "

~.

Із силуе­ революЦії

розпочався

птахОфабрики; внизу пра­ воруч кліткове утриман­ ня бройлерів.

ріод птахофабрика одержа­ ла 5754 тисячі карбованціВ прибутку проти 3600 тисяч

нинІшньому

ревоnюцlИкої спави

птиці; вгорі механізоване

яєць;

в

роцІ квитки том вождя

ТИЖА8КЬ

яєць І в оди­ збіль­ І заго­ 8 два

Н а знімках~ вгорІ лisо­ руч молоде noдружжя onератор Микола і nташни­ ця Катерина Семенко. Су­ часна техніка дав Їм мож­ ливість обслуговувати 12

вартість тисячі яєць зниже­ но до 47 карбованців при плані 60, nрадуктивність праці порівняно з дев'ятою nятирічкою підвищилась на 63 проценти. За цей пе­

У ЛАБОРАТОРІЯХ

ТІльки

Завершують

рази.

ріальних і трудових ресур­ сів середньорічну продук­ тивність курки-несучки до­

-------.----

вІдмІнникІв навчання, активІстІв пІонерської роботи постійно пере­ буває в полІ зору кО­ мІтету комсомолу.

в' язався - виробити до кін­ ця п'ятирічки ще не менш

2580 тонн

рядІв рахунок

нання своїх завдань 1 комсомольцІ 9- Б та 10-Б класІв, які облац­ нують 1 поповнюють навчальними ПОСlБНR­ ками БІологІчний каБІ­ нет, оформлюють пlо­ нерську кІмнату.

реКОНСТРУЮВаАи

виканав n' ЯТlІ:річний план виробництва і заготівель продукціі. З початку n' яти­ річки державі продана 175

ВЛНСМ Поповнення ВЛНСМ за

ролІ парті!.

абласті. В порядку шеф­ ської доnoмоги во/Ш збу, дуваАи нові механізовані

робництва і якості роботи, колектив Дніпропетровської птахофабрики достроково

до

нуку-

щуванні виробничих потуж­ ностей подали nтахофal5ри­ ці промислові nідnр.uємства

підвищення ефектиВНОСТі ви­

ведено

силосно'!

ущІльнено

ПОR,виюютьея Jlави

додаткових

рИК., якІ очолюють бри- РІв. Хоч У дОбрих госпо­ нуто найкращих резульгосподарству гадири Іван Якович Яго- дарІв . молодняк вІд висо­ татІв, в силу яких кон- сІльського господарства Ножному доведено завдання по теп­ ла · та ПарасковІя МаркІв- копродуктивних корІв ут­ нретних причин однІ ВИ- УРСР УАбl~~~~~tк·госпо_ лОвІй 1 хІмІчнІй обробцІ на Нонопля. Майже при римується на особливому йшли вперед, другІ зали- дарств, _ сказав Анато­ кормів. Необхідно посили­ однакових умовах працl0блІку, вІн видІлений в шилися на колншньому .11Й ЛеонІдович, є не­ ти контроль за забезпе­ тут мають рІзнІ покаЗНIі- окремІ групи.

рІвнІ , а

ВІСТІ ІЗ ШЕВЧЕННІВСЬКОІ СЕРЕДНЬОІ ШКОЛИ

ПЕРЕВЕДЕННЯ молоч­ люпином, бобами і соняш­ ного

кІв у господарствІ ще не

справедливо.

n

оскільки

з cтott

УДАРНИИ фРОнт----------------------~~~~~~~~~~

УМОВА

ЯRlсиого

тварин.

*

• ~истопада 1979 року

на виготовлення хлібців для хворих на діабет. Ши­ роко використовуються й інші пропозиції учених.

Незважаючи на багатові­ ковий досвід, одна з най­ давніших прОфесій і сьогод­ ні залишається цілком су­ часною. Не випадково бага­ то юнаків і дівчат ни­ нішніх студентів інститу­ ту із захопленням ви­ вчають і старі і наііновіші способи зберігання та пе­ реробки зерна. (Нор.

РАТА}'!!

КАМ'ЯНІ СКАРБИ ПОЛІССЯ Житомир.

дІстав

Іршанський гірничо-збага чувальний номбlнат, який дає краІнІ титановий коч­ центрат : тут почав дІяти

великий ванню І тивного

цех по обробці

видобу­ декора­

прове­

обговорення кІнофІльмІв на

комсомольську

Додаткову

«спецІальнІсть.

дуть книг І

села,

темати­

ку, зустрІнуться з учасниками революцій­ них подІй.

Планом тижня пе­ редбачено провести чи­ мало

рІзноманітних

ходів за участю Hepl~ школи.

В.

за­

пlо­

ШЕВЧУК.

каменю.

Насос

на

фер.і

На фермах велико! ро­ йову масу в гноеприйма­ гатої худоби та на свин~­ чах подрІбнюють І пода­ фермах найскладнІшою ють через трубопровІднІ

проблемою вання

є

транспорту­ системи у гноєсховище. Насос встаНОВЛЮЄТЬС1l полегшити цю на рамІ гноєприймача або

гною.

Щоб важну роботу, щоб якось гноєсховища І приводить­ механізувати її, у дослід ­ СЯ в дІю електродвиryном

ківському

АОП-2-516 . І ще одна важлива об­ ставина. Насос можна ви­

вили І альний

року.

А

лнше

ОДНН

ному

гос под а р с твl

ВНДІl\ЮЖ, шо У Василь­

ний

районІ, ВИГОТl) впровадили спецІ ­ високоnр()дунтив­

стаціонарний

насос.

З його лопомогою гНО,

fiористовувати

ПРОТЯГОІІ

оБСЛУГОEjУЄ його чоловІк.

:Q! КРАСНИlЮВ!


*

Істор.

.

з листопада

СЕМІНАР ПІОНЕРСЬКИХ НАСТАВНИКІВ Черговий

цlя пlонерсько! загону. Свою вона

нувся

ськІй

вожатих

завуч

вступним

звер­

школи

Іван

шкоЛІ .

словом

до

З

піо ·

Ол ександрович Гречаний. який ро зповів про тради· цП

школи ,

про

те,

яку

роботу проводить педаг о · гlчний колектив, готую· чись до 110-ї рІчницІ з дня народження В . І. Ле· ніна . Старша вожата школи Тетяна Миколаївна Нау · менко

ро з повіла ,

повинна

бути

доповнювала

ведення

семінар піо­

середній

ДРУЖНRR , розповІдь вдало

пlдlбраною наочнІстю . З порадами щодо про·

нерсь"их КОМісарІв цього разу проходив у Погреб· нерських

НОВЕ

року

1979

якою

документа·

комсомольських

заходІв виступила секре­ тар мІськкому комсомолу

Н.

І . Рубан. Роботу районних пІо ­ нерських штаБІв охарак· теризував директор бу ' динку пІонерІв В. П. Острянко. СемІнар пІонерських наставників закІНЧИВСJII оглядом шкІльного музею бойової та трудової сла­

ви, який провів тор позакласної

органІза­ та поза ­ шкільної роботи Іван Гри­ горович Марухненко .

КАРПЕЦЬ, керІвник rYPTKoBOI ра­ боти будиику пІонерІв.

моподІ Вро11 Ю' БИТЕ nЬ допризовно! варщиии по повнІй про-

~отографія

один

-

літнього

багатобор-

ства ГПО, в яких

взяnо

найпоширеніших видІв за-fучасть 15 команд. Юнанн хоплень людей різних 8а ~ змагалися 3 п'яти видів

вІком .

ПІдраховано,

що • спорту.

у наш час кожний п'ятий І

_ фотолюбитель.

НайкращІ показRНКИ бу­ на 1ОО мет-

пи в бігуи1в

у сім'ї залІзничникІв Опанасенків всІ захоплю­ ються фотографією. Олек­ сандру Петровнчу залюб­ ки допомагають діти:

СИlr

Володимир

Md-

І донька

у

підвальному

СПОРТ

примІ­

12,4 сек . І за Результативними

но вмикається світпо.

Нуди б не йшла в года-І і змагання

лІтера- «БРОНХІТУ курців. затруд- ни дозвІлля

ця

з ними

дружна Першим

протягом

одни- рення

неспецифlчно:-о , ЗНіМКів-пейзаЖів,

СШ

були

II.1авання.

учень

міської

8

N2

спосте- ли подолав дистанцію за

го року в Англії 25000 ' бронхіту може ВИКЛИl'а-1 режень з оригІнальними 1 хв. 0,01 сек. чоловІк вІком від 35 ДІ) ти реактивацlю туберку- композиціями. Серед допризовно! мо65 рокІв стають жертва- л ьозу, а поєднання енд!)Захоплення фотогра- '; лоді з загальною сумою ми нІкотину . бронхІту з туберкульо , ' фlЄЮ робить дозвілnя очок 98 перше мІсце заЙ· Досліди підтверджу· зом легень ускладнює л!' сім'ї Опанасенків зміСТОR- · няв В. Глобенко, друге І ють 1 те, що при куріннІ кування захворюваннр. ним І цікавим . третє поділили В. Маррозвиваються передраК0 ' Через бронхи, враже.~і . Л НЕМОДРУК ченко (СШ N2 2) та І. ТовІ розростання слизової димом, затруднюєтьс:,, 1 Б' • кар (СШ .N9 7). бронхІв. Нурці У 15-30 всосування лікІв. Тому І м. ровари. у загальнокомандному

разів більше хворІють ІІа дуже важливо при понвl рак , нІж Ті , що не курять. кашлю звертатися до л!-

залІку серед допризовної молоді перше місце посІ-

ДО УВАГИ

Органи дихання - мІс- каря, проводити рентгенце первинної дії 300 рl,?- флюорографічне обстежен-

ЛІТСТУДІПЦІВ

ла СШ М 7, другеСШ М 8, третє - СШ

ном анІ тн их

речовин, ЯFІ ня органІв грудної КЛіТЧергове заняття Аітера- N2 5. tI тютюновому ки. Пам'ятайте, хв~робу ' TYPHOl студії «Криниця», Серед призовноJ моло.,1 димі. ВсІ тІ зміни, я;,\ легше попередити, ' Rlж ЯК! мало відбутися 4 Аис- призові місця завоювали тн викликає в тканинах вилІкувати. . І. ПРИСЯЖJlЮК і А. Гребе-

мІстяться

.легень, у сприяють

великій

мІрІ

виникненню

туберкульозу легень. Н.,явнІсть неспеЦИфlЧНОг;>

В. ЖУКОВА,

топада, переноситься на nlЗ- НЮК -

головний лІкар Броварського ру.

роБІтники ДОНу,

ніше, про що буде повідом- третє місце -

райтубднспансе-

лено.

Рада mтстудіl.

В. Борис-

полець з Гоголева. у KOMaHДHI~ першостІ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!S!!!!!!!!I~!!!!!! переважну f(l.лькІСть 'ОЧ,')К набрали призовники ДОНу. на

друге

місце

представники

ВИЙШЛІІ

заводу

маш І на третє лева . В.

торг·

с . ГОГО· КУКСА,

-

голова мlського комІтету.

спорт­

ТРАУЛЕР

100';1

БЕРЛІН . 100-й траупер ТИПУ «АТЛі!Нф'. пе­

редали суднобудlВНИНИ верфі в місті Штральзон­ дІ

[oaho-ФраНКівська область. У районному центрі Городенка відкрито новий Буди­ нок зв'язку один з найбіль ших на ПрикарпаТТі. В НЬОМУ розм істилися поштамт, телеграф і міжм іський переговорний пункт. Відвідувачів обслуговує комсомольсько1оІ0лодіЖfШЙ колектив зв'язківців.

На зніАI КУ: загальний вигляд Будинку зв 'язку.

~OTO В. Мнговича, І. Свернди.

(Фотохроиіка РАТАУ).

-

19.25 В . Мааковс"киll. .н. .ес .. 18_00 І!кран студент.-,аочни .... ... І курс. Нарисиа геометр І я. 19.40 Зустрlq , оперою. Т. ХРІН­ IО . Со) ЧемпІонат СРСР s футбо­ никав .• 8 бурІО •. 8нста ••. JlY: .Спарт.к> - сНефтчl». 21.00 еЧас. . 22.35 - .С"огоднl V перерві - аечlрна ".зк •. У свІтІ •. 20.45 • Київ - .. Істо "О.'. 21.15 )lрнвки 3 оперет. ПРОГРАМА УТ 21.10 ФІль... Дlти». 10.0IJ Н' , ви~и . 22.55 Дов І дкова слу_б.. ПОНЕДІЛОК. 5 ЛИСТОПАДА 10.15 Для .іlтеil . ТелефIJl .... ,Стора фортец.. . (3 с ерІ.) . ВІВТОРОК. 6 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА UT 11.20 .Доброго вам здоров·я •. ПРОГРАМА ЦТ 11.50 .Поезlя •.• Жо_тиевl сур· 8.0& .Час> 8.0!) .Час.. . 8.40 Гімнастика. ми •. ~ . 40 Гімиастика. 9.05 ТелефІльм для дlтеА .8дн 15.55 .Срlбииll дзвІночок •. 9.05 Телефіль .. для дlтеil .8ди­ вlться в це облнqчя •. І се· Iб.25 Док. телефІльм .Ч.с 3' вlться • це облиqq.. . 2 рlя . батькІвським годннннк"м' . серІя. 9.55 У свІтІ гварнн . 17.00 Грае В. Ілляшевич . 10.00 Клуб кIНОПОДОРОJКе •. 10.55 .Поема про робітниqнn 17.30 КаЮТ,-компан l я . Глобус •. 11.00 8. Троцюк. • Ранок н.шо , клас>. Фlльм,концерт. П .. .Жовтень крокуе по плане · го жнття>. По заklиqеннl закінченні новИНИ. ті .. . 14.ЗО НОВННИ . 18 . 0~ .Олlвець- .. алювець •. :4 . ЗО Новнни. . 14.50 Сі л ьс ьк І буднІ . К І нипрОГР'і' 18.30 .Актуальна Камер. ·•. • По СиБ І ру І Да"еко"у ма .• Хто . якщо не я •.• Д) 19.00 Чемп І онат СРСР 3 ~окею . 14.50Сходу> . Кlнопрограма . ми і турботи голови' .• Доб .Сокlл. - .Іжсталь. (І 12 16.00 Відг у .иіться. CypMlql! рІ сходИ> . (Киів) . періоди) . Г. Свиридов . Сюfт. 3 му ­ 15.55 Теле с тадіон. 20.30 • Говорять заруБІжнІ гостl Iб.35зики до кіНОфільму .Час». ]6.25 Концерт Московського мо . Укра їии>. уперед! •. лодlжного оркестру росІАсь· ~0 . 4 5 . На добран l q. дlтн ! •. 16.55 )lроqисте засІдання . при· ких народних Ін струменті в. ,1.00· Час>. свячене 62-А річниці 8елнко; 17 .~0 В п еред . ~лопчи.и! , І 35Чемп l оиат СРСР 3 хокею . Жовт н евоТ соціалlстичиої ре· 18.00 П ' ятирічка. Рі. четвертиА .Сокlл. - .Іжсталь. (3 пе волюції. СвятковиА канцеРІ. • ПрмАН Я ТlIД на пос адр . до ' І'іод) . ТрансляцІя 3 КремлІвського кументальниА телефІльм. І"~ ' О .СпіваЕ Микола Гнатюк •. Палацу з ·Уздlв .

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

rолос

f10~ИНИ.

18.ЗО.У кожиому сонцеІ>.

ма.r.юнку

18,45

.Сьогодиl У свІті. .

І9.ОО

Пісня - і9.

По закінченнІ новини.

ПРОГРАМА Iб.2:; Філь.. живуо.

·' 1 '~ n

НА 06ЛАСТЬ

.ДІ...

якому

21.45

.. Час».

.Театральнl зустрlчl.. перервІ .Сьогоднl У

ті».

-

радя,нським

кам.

Судно

замовни­

носить

.НоволадожскиЙ. .

Ім'я

За

30

років на штраЛЬЗОНДСЬКIЙ верфі Збудовано понад ти­ сячу суден різних типів на замовлення СРСР. (ТАРС) .

..

10.00 10.15

УТ

говори

попул.рноТ у и.

.. ....

II.O~ Т~"е.lльм ЦА

•. (4

.Ст.ра

снм­ форте-

серів) .

15.55 .СрlбниА дзвІночок •• 18.15 Му"~Тфlль". 18.26 Док . фІль.. .Дорога"н бать.I ••. 17.15 .Сон.чие коло». Канцер' ДИТllчоl

художньо'

вояжу

керІвниками

8

який виражає інтереси м,

війсьнОо ~paHцiI, ~едеративн()r хlднонімецьких концерРеспублІки Німеччини І во-промислових Біnьше розумІння. ВеликобританlІ. Якщо нів. пІдсумувати все те, щІ) ніж У ПарижІ і Бонні, кн­

краІн

пишуть

про

вояжу,

'''0

можна сказатн, що має двІ основні цІлІ .

вІн

цього

По-перше, ПекІн хотІ8 би заручитися підтримкою західноєвропе Ась ким и країнами

НАТО справІ

членами

зусиль Нитаю в нарощування його

ВОЄ~НО-ПРОМИСЛОВОГQ

по­

тенціалу і переоснащення його збройних сил новою технікою. Про це свід­ чить

насамперед

щений Інтерес

Гоф~·

-

Блом~, який ВІІробляє лІ­ вертольоти

ти. А в раніше закупити ки

з

і

раке­

Англії Пекін ще висловив наМіР реак т ивні

щувачі

вини­

бомбардувальни­

вертикальним

зльо­

том типу .Xapplep~ . Це пІдтвердив і англійський мІнІстр оборони ~. ПІм,

який повІдомив цими ДH '~­ М'1

в

парламентІ.

Пекіном дуться

і

що

Лондоном

Mi;it ве­

переговори про по­

ставки Нитаю літакІв цьо­ го

типу .

Іншою метою вояжу китайського керІвника в Західну Європу, як пІд­ креС)1ила в СilоУА заяnl ПрезидlI правління НІ­ мецько! НомпартП . є СПрt 'l­ ба зробити альянс MIIft Ннтаєм і зз;:lдноєвропеи­ ськими

перед

'Країнами ,

спрям/')­

ваний проти Радянськог() Союзу І його союзникІв. Прикриваючись словеСНІ{­

Лондона. Щ8

зустріччю

кого візитера

пекІнсь­

з

англlп~

прем'єр-мІністром,

лондонська

с~айненis

таймс. не писала: с В рет Тетчер

без підстаs осоБІ Марга­ Хуа Гофеtl

зустрІне

людину ,

ян~

більш прихильно вислу­ хає його антирадянські висловлюв)t.НЮI, нІж прз­

зидент ~раиці'і І канцле., ~PH • .

підви­

Хуа

на до воєнних підпри­ ємств тих країн. якІ вІн відвідав . У ФРН китай­ ський прем'єр побував на заводах найбільшого авіз­ цlйно-ракетного концерну «Мессершмітт Бельков таки,

них колах

ським

Тим

часом

мислячі

реаnістичн()

політичнІ

діячі

на загострення мІжнарод­ но! напруженостІ, Hapt1 o '

щування рення

озброєнь,

нових

вогнищ

них конФліктІв .

ство-! вщ:я~

Так,

яка відображає ПОГЛЯДl{ частини керІвництва прав­

лячоІ в ~PH соціал - демо- ' кратичноУ партВ, закпи­ кала не йти на поводі 'f

ПекІна .

.Політики

єднос­

тІ мІж Бонном і ПекІном, писа.'Іа може.

-

не

права

вона, ФРН

-

втрачати

БУТlf не ма'3

почуття

реальності. Вона втрати­ ла б його , я кби . слухаю­ чи порад ~.-Fl. Штрауса, визнала, що з нитаЙСЬКОI\) допомогою

можна

вчини­

ти тиск на Москву.. Таку точку зору подlnяє і впл;і·

вова буржуазна газет~ с~ранкфуртер альгемай­ не" , яка застерІгає, ш,) «зближення Нитаю 3 ФРН веде в невІдоме ••

Поки ще рано пlдБИ8d­ о;-и остаточні пlДСУМЮI тритижневоІ поІздки Хуа

..•

не зміг їни. Залякуючи західна­ пекІнський лідер підтримкою європейські країни не Іс­ заручитися анти радянсько! по· нуючою «радянською за ­ своєІ з боку ~paHЦ1Y 1 грозою., пекlнсьний .'11· зиції

дер ,

як

відзначала ЯПОН-

«Акахата.,

СПідбу­

ФРН.

8

ше

Газета

цьому

Париж значення

Як і слід було чекаТ1f, такІ зак лики були Із за­ доволенням сприйняті ре-

ництва.

ної

копами

Європи,

ПИ,

що·

надає

рював Іх до нарощуваННА ядерних озброєнь

акційними

«Орор.

зв'язку,

розрядці,

вІдкриває в хи діалога

Захід-

великог" яка

ЄвропІ шnя­ 1 спІвробіТ­

В. СЄРОВ.

ворожими

справІ розрядки І заlнте- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!Т!!А!!Р!!С!!)!!'!!І ресованими

нІ гонки

в

продовжен­

озброєнь.

Пом-

РеДактор в. в. ФЕДЯИ,

.льностl.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

17.IО.Науково попу".рни. фl"ь" радощІв

.38

•.

18.10 .РЯ4КИ. обпа"енl I IIIHOIO'. JIITepaTypH. передача. 19.00 Че .. пlонат СРСР 3 хокею . ЦСКА - СКА . 8 перерві .е­ qlрня

казка .

)І ClI- 21.00 ~узиqниА кIОСІІ. 21.4S· Філь.. • Попутниil

вІтер

•.

га·

зета .НОЙе РУР'цайтунг",

самодІ·

17.55 Уроqисте lасlд.нн.. npHсвячене 62-. рІчницІ 8е"и ­ "01 Ж08тневоV соцl."іСТИ' ноТ ре.ОЛlOцll. Св.ткоан.1І концерт . ТрансляцІя , п.­ лацу .УЛhТУРИ .Украlна •. V 21.0;e~~~~~ :АКТУальн. 1І ... ер ••. 2 1 . 3~ Ф і ЛhМ .Л",lи У ЖОІтиl •. По закінченні НОІННИ.

в

Західній ЄвропІ розумІ­ ють всю небезпену noJtIтики ПекІна, спрямовано!

Гофена. яна повинна 3-'1ми запевненнями про прагнення до миру, Хуа ве:-шитись візитом в Іто\­ Гофен закликав країни лІю . Але вже тепер деян1 захІдноєвропейсь­ НАТО об'єднатися з Ни­ органи таєм, щоб «зупинити екс­ кої преси пишуть. що ЮІ­ пансІю. янихось 4тегемо­ тайському прем'єровІ н· нІстІв., пІд якими пенlн- вряд чи вдасться ДОСЯГТ,{ всІх тих результатів, ІІа ська пропаганда має на розраховує. З')­ увазІ Радянський Союз які вІн та інш І соцІалІстичнІ кра ­ крема , як свідчить преса ,

•.

Новним.

Концерт фонічна'

ОДНОГО

канцnерll ННР Хуа Гофена по За­ кандидаТ08і у хІдній Європі, його пере- від ХДС-ХСС Штраусу.

ська ПРОГРАМА

ТЕМИ

З&руmжна преса про­ пезниА прийом Хуа гофе. довжує номентувати по­ ну був вnаштований в Ба­ їздку прем'єра Держради варії, де вІв зробив візиТ

мету

100-метРівку

завжди проплив

МЕТА

них

допризовни" дихання І серцево-судин- пояснюють появу кашлю І Нолекцlя фотографій В. Шаповалов. Floro реної системи певним чином курІнням і не звертаЮТЬС .1 розповІдає не тільки пр'} зультат 59 секунд, а є наслІдком курІння. ' На до лікаря. Тому заГОС1'! вІдпочинок , 8 нІй багаrо В . Глобенко з цІєї ж шко­ приклад,

хворІ фотоапарат.

з

НА МІЖНАРОДНІ

--.'

полІтичнІ оглядачі, засо­ тайський прем'єр знаЙШОIІ би масово! Інформації рІз­ у правлячих консервати",

ЗА ПОВНОЮ ПРОГРАМОЮ

ринка.

тури свідчать про те, що нює раннє виявлення ту- родина,

ряд захворювань органі6 беркульозу. Часто

граМІ

при цьому стали 8 приг:)- j ів Т н ді знання електромехаНI- : р. а, В. Садовничи't ки у лабораторП застосо- ; (СШ N9 7) проБІг диста'f­ Ba~a а1!томатика' ВіДЧ'ІJ цію за 12,1 сек., а В. Б,)­ няєш дверІ _ а~томатич-' рисполець з Гоголева -

КУРІННЯ І ТУ&ЕРКУЛЬОЗ медичноІ

1 до­

ПРИЗ0вно!мonодl Відбули· ся змагания призовиоІ І

•.

БЕСІДА

облас­

них змагань прнзовноІ

щенні вІн обладнав оригl· нальну фотопабораторІЮ,

В.

РАДИТЬ ЛІКАР

Дані

НАПЕРЕДОДНІ

СВІТ ВАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ

• ФОТО n

ЖИТТЯ

8ИІІОИІІО..

раllонноТ

Ради

народниж

депутатІ.

.исло.­

лю~ r"нбоке <-пlвqутт. иачальнику ра1l8У3Л. з_ · .зку І . д . ДIТll і ВС.1І0МУ при_оду ТАЖ1l01 втрати смертІ б.т"".

,

-

ДЕМ ' ЯНА

Колективи

БЕРНАКДОВИЧА.

виробииqого

об 'Едианна

.КиТ.об.... г.,.

6""У-1 .Спецгаз"онтаж» та 6роварського мlжраllонного

внробничого упр._л I ННА га,ового господарств. глибоко С)' "ують ПРИводу переДч.сної смертІ г.зоз.арин ГОРОХІВСЬКОГО Івана ' Фе доровича

,

І

••

висловлюють

щире

покіАного.

Бро_арськн.

чутт. т.жкоl

мlськфlнв l ддl..

старшому ~тр.ти

CnlBqYTa

-

.. .. ертl

екоио lстові с

П

ріднн"

ТІ

внсловлlO8

н.

І.

IИДИJlО

батька

ГОРОХ 18СЬКОГО Іван. Федоро_ич

•.

близь.нм

щире

CIII.-

ПРИВОДУ

#175 1979  
Advertisement