Page 1

ПРОЛЕТАР І

КОМ У Н І СТИ Ч НО І ПАРТ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС.ЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

ТРУДОВИЙ

День

завершують

першого

дванадцятої

року

п'ятирічки

труд;ІвниІКи

радгаслу і-ме­

ні Кірова. До кінця цього мІсяця державі буде про­ дано 2100 тонн м'яса, як і планувалося на цей рік, та 2050 тонн молока. що стан018ИТь 102 ІІJ)оценти pJRнoro зобов' я.зання. ПодолаtНню цих рубежів сnрия.ло

заnровадження

нолентивного яким

,

пІдряду. за

трудяться

ринники

ІВСі

тва-

rосподарства,

пе­

,рехІд на дв.азмінку опера­ ТDрІв машинного доїння корів. Попереду в трудо­ вому суперництві операто­ ри rro вІдrодівпі великоХ

рогатої худоби О. М. Осо­ ба, О. Я. Селюн, В. П. Щербак, М. Х. Якуша,

..

Днями трудіеники рад­ госпу с}Wасилівський• ви­ конаЛи план продажу дер· жаві овочів. Іх: реалJ.зова­ но 5575 тонн. Овочівники до 69-Х річниці ВеликоУ ЖоВ'І'НевоІ соцtалlстичноУ революції

ві.дnраmолять

600

столу трудЯ[ЦИХ понад

до

тонн

план.

Хороших слів ~є

тю.

Сидоренко,

начальниrк

ва,

готуючи

69-й

гІ:дну

річниці

ЛКСМУ, най·

до

накреслені КПРС.

П ЕРШЕ, що тут 'У вLчі, чисто

у

машньому,

справу

лює Валент.ина Іванівна Рижков·а, вод1У Олексій Олексійов·ич Москаленко,

сеиретар

сонце,

неголосно

·

і

партlйвоІ ор·

·

ра

двигунІв

чула ..про

бригаду

М.

формування

Вітриком

і груп·

вельних .. кОНІСТрунЦій. Мо­ лоді робітНИ'КИ n.л.анов1 защцання 'ВИробшщr·ВУ . цродуащtУ виконали :на -124,1 nІ)<щента, ріст про·

no

дУІКТНВНОСТі

. праЦі

nроцента.

114,6

ДОСЯГ

.

nроцета ви·

Кращими

кDі.tсО'МОJІЬСЬІ(о

люваний

на

кDрову

4940

ткаль

(ке:рівниg В. Стасюк;rруn· комсорг П. Таран) Гоrо· .ІJі8сьКоІ стрічкоткацькоt фа~ИКИ.; .

Значно пеа>екрипи пока:зники

ма·

бригада

(•КеріанИК С,_

ВСі названі

змагання за

к'опеюnн

9

місяцЬ • .ао·

ни наtородженl грамота· ми міськкому ЛКСМУ.

А. МИКОJІАЄНКО!

в

Не набагато стар­ віном колег,

ний, н.ик,

ініціативний робlт­ раціоналізатор. До

тоrо

ж

n'яти

'ІіЛенlв

це вже

Оrже, не Ііовачни в своІй npoфecit 1 групкам-

.

ні

для.

що

. успіХи

тому

.

Є..Srra

(Татарська

ДОМ колективу на бригад­

8

КОЛЕКТИВ,НИR ПОРТРЕТ БРИГАДИ

кого

не

Небайдужі до техніки, хлопці наполегливо освоІ­

ли суміжні професіІ, ста· лй універсалами. Кожний

s

тІсно

складом,

до мінІмуму участь водіїв у

звод~ти ремонті

цей

час

Колективу практично

них однаново усnішно розбирається в ·двигунах будь-яноІ моде.Лі. · Що­ nравда, встановити еді· агноз• поломки спо голо­ су• поки-що може тіЛЬки

можу'І'Ь

казни·ки

на

· ~ісяць:

nо­

'~'РУ·

·

бітноУ плати.

не біЛЬше чотирьох авто­ бусів. Кожна година nо­

наднормативних

простоів,

ocUmьolo неnоrод<>ю

. етатоіІИttрумевтат.ний вод-· nервенець

вер·

аа· оСS'едпа.и.·

му змаганню бригада З по ремонту і регу-

.Nr

пюванню гІдромеханІчних коробок передач, очолю­

вана

М.

Ф.

Ковбасою.

І теж перейшла · на бригадний rоспрозраху-

нок. ся

Іх приклад. готуєть-·

наслідуаати

копектив

епеитроцеху. А яні це ре­ зерви. дпя підвищення

. продуктивності

праці! На·

окіпьни швидше nіс.ІІJІ ре­

монту вийдуть автобуси\ Так,

це

лИJСом

шиті.

впровадити

разом

за­ всІ

не доведуть сnраву

до кіНЦя.

Тіm.кн на рахуику М. М. Осьvака аа остап-

дня

на

поки

JІlнi.Jo

що

зав·

хпопцІв, що виконує те­ пер прQграму, яка бупа

не

захоnпюв всіх. І не спокоюються, · nони

·

пернини по соціалістично­

жуть,

удосконапвти,

А вже зав­

даяня брнта,ци-та.к opra· візувати свою роботу, щоб в день простоювало

хіба су­

1

дання

вивчають всі сумлінно. Тому ідея одиого щось

домісткість та фонд аарО·

Ли поШтовх до зустрічних

ІнІціатив. сА ·ми гіршІ?•. заявили

бригадир. Це й зрОзумl· по асІ ·. . Ane й ,t~цu~. як 'rO ка­ Журнапн сМодепист-ион­ структор•. · сЗа рулем•

доводять

пише· даа

пере­

питань.

секрет.

брИгади

можлнв!сть

ний метод працІ. Адже він . передбачає взаємоза­ міиу і взаємодовіру. nо­ стійRий пошук _ нових, ефективних шпяхtв роз­ в'язання всіх виробничих

но·

Перед вирішальним етапом АРСР). Г1rавтський каnеntox-.дax с.на,дlВ• n~д

двигунах.

ходу на більш nрогресив­

можна.

меншим

(вони

вже аакlИ·

-

не

пересісти на інrиу маши­ ну і перевозити пасажи­ рів).

студент-зао'!lнии,

з

й

півроку

цювати

своІх мо­ досвідче­

запоруна успіmиоІ; ансо­ ~,<опродуктнвноr, якісної роботи.

одер~о

· перемошцями

чпени

кандидат

ний знаннями,

кіпоrрамl:В мono­ ka, що. аа 440 к.LnorpaiOI 61пьше заv..дання; вя3Нан<>

дир,

поломки

ни бригади, ноJІИ обгово­

пов'язані з переходом на нову форму організаціІ праці, копи вигІдно пра·

ться. А ДосвІд, пtднрЦШе­

очо·

А Малюгою та

тут

цієї

ч:ипи техвінуми за спеЦІ· альністю і двов · навчаю­

груll'Комсорrом О. Федо· ренко. за дев'ять мlcsщla

оо

героїв

Мико­ брига-·

бригади двов

молодіж·

сПлОС'RІlвсь.кий•.

конав ~*В' ятимісячве зав· колектив

nредста·

розnt>віді. Микола лайович Осьмак,

речі,

визнано

ний колетив операторів машинІЮго .доІння радrос·

пу

Рівно

майбутній технік-механік. Зараз якр~ на сесіІ. до

оеред моло­

дих тваринникИ!

данwr

комсомольсько-мо­

тепефоШІоІ

ВЖе

ний підряд продуюяв­ ність працІ в них зросла на 1О · процентів. У колективі авторемонтна! майстерні такІ усnіхи сусідів відразу да·

лагодити

рюваJІИ

лектив цей nершим на автопідприємстві виявив бажання nерейти на бригадний підряд. Причо­ му ініЦіатива була сзни­ зу•. РеМ<>НТНИКИ самі зробили розрахунни, еко­ НО$іЧно обгрунтували своє ·рішення. Тепер вже

Вони значно роботу ре·

читачам

ший за лодших

телефов1ст0н

станції (керівник Т. Бір· са, груnкомсорг Г. Рабо· щун).

пора

КПРС.

nідприємства та мол~не

склВtЦаJJЬникt.в,

комсорrом В. ·Щекою із заводу аJJJОМінієвих · буДі-

вити

тою та груrnюмсоргом П. ГDрохо.вським з автотра.к·

мІжімісько'і

очолювана

Та

булочних виробів, очолю-· ваний ttерlівником О. Юх·

сnортного М 11063

Інакше

монтників, економлять час, nідвищують продук­ тивність праЦі.

хпlбо­

якісно

мало. І це врахували чле-

висо-

иоХ· організованості і дис· ЦИПJІіНИ.

розnодільнИJ Шестерень і

перевезенню

Й не ДИВНО, ЩО З перехо­

Напевне, тільки одного бажання вкластися в нормативи тут було б за­

звичного

роботи,

таки

ентузіастів

nристосовані двигунів або

вання гіпьз. полегшують

порушує

m

цього

фонду заробітної плати. Звідси й вимога вчасно І

П'ятірка

ласа·

М,

не

розпорядку

н1 неповні два роки clv рацпропсзицій з економіч­ ним ефектом понад двІ тисячі нарбованців. То~у

во­

(Звичайно,

в другорядних ролях) оп­ лачується з

це згур­

цю модель!) радІоприйма· ча мелодія. Здається, давно вже \JНайома і з господарями цієї охайної майстериl- СJ!ІОСарями по

ли і зробили вони самі. Назви у них довгі, але

Вербоеоька, груrвкомсорг С. Федосенко) з ПМК М, 24 тресту сБровари­ сJ.льбуд•. колектив воді· по

в

-

тований колектив, де на· віть відсутність бригади­

ратно складені інструмен­ ти, ріЗноманІтні пристрої. Багато з них придума­

ЛАДАН,

сиmвськиЬ.

їв

Але передусім

чисто лунає 13 старенько­ го (де тільки й знайшли

ремонту

І участь

!!JіЯ в ремонті

вала на автоnідприємстві. І ось тепер з цІкавістю оглядаю стелажі, де аку­

rанlзацlІ радrоспу сКра·

·

по­

так само, як

комсомольсько-моло­

діжної бригади Григорій Проскурко, а також Ми­ хайло Лукашенко, Юрій Левинець, Сергій Овчар. Про кожного ·можна ска­ зати. тільки добре слово.

Осьмака завжди, коли бу­

ЛеонтійОІВНЧ Дя·

NI·

при­

не

жирського АТП .!'19 13209. В уся~:tому разі, багато

зр<>;била бригада, яку очо-

Олексій

шибки

щедре

copr

впадає крізь

а на підвіконні буяють квіти. І вже зовсім по-до­

ра,цrоспу.

зага~ну

-

заливає

осінньому

з'їздом

уміпо організу.вав · людей на збирання дарів ооІн· НЬОГО DOJIЯ. ЧнМаЛИЙ .вклад

вимиті

міщення

л. хижняк.

дисnетчер

став­

Roro

заедания,

XXVII

·

працІ.

ФОІJ'о М. СеМ111101'8.

зустріч

моглася <Wигада слюсар~

ШТуШІІІ'ур19

JІЄИІІJІ

прізвище nостlйио назваа­ ють а ч:иw кращих.

ВеЛикого

в життя

в Dp11JU18ДOM

сумШ8воrо

МОЛОДІЖНИХ

мік:Іьююму

16. нові

икий

чесиоrо,

І1Jестерень та nідшиnникІв колінвалу. для випресу­

б;иьш ВЩ'ОМИХ резуЛЬТа· тів серед молодіжних фор· мувань nромисповоеті до·

подіЖН.Ий

·

НРАЩІ СЕРЕД

,

На

13 paдrOCIIf сАваи­

rард•,

Жовтня. усmlшно перекри­ вають дО'Веденl плани, вті­ люю.ть

працьови­

·суть одна: для зняття

в'язань стартового року дваиаддІЯТоУ п'ятирічюf. За пІдсумка~ дев' яти місяців, яні І!ІІдвеnо бюро

130,5

коrорт8

грамів молока. Наближа· ЮТЬСЯ ДО Ц'ЬОГО рубежу і Н. Ф. Барбон та О. К. Караrм. ТІРУдівники госпо;\арСТ·

овочевого

~mшне виконання І пере· криття планіІв та зобо-

:М.

Із

ненка

.

ЧЄШ\0.

Все ширшого розмаху набирає суперннцтм за

О.

aJrtoмoбJJdeтa

тих шоферІв · МІІ пред­ ставuвм ка ЦЬ0ІІf фото МвкоJІУ МихайJІоввч:а Від­

які до­

вели середньодобову ваrу кожної тварини вІдnовід­ но ДО 817, 783. 762, 752, 727 грамІв. А оператори машинно­ го доїння Г. О. Литвинен­ ко та О. М. Щиголь вже ІЩержали В".ід кожної ко­ рови більше 4300 кіпо­

заслуго­

цеху, комунісr Іван Анд­ рійович Кулібаба, який

111

І.

Ціва 3 воn.

се.пІ став теа,. иеобхІдвІс· ·

Надпланові овочі

.

городини

С.

*

24 жовтня 1986 року

не ТІJІЬКВ · СВJІТО труАfвви­ Jdв автотранспортвих пІд· привмств. А.в,омобШь ва

.Сприяє бригадний

:плани

ОБЛдер

f

у СПІШНО

11 У к·р А ІН И,

КИІВСЬКОІ

До Дня працівни~tів автоіІобіЛьного -транспорту

РИТМ П'ЯТИРІЧКИ підряд

ДЕПУТАТІВ

* П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітнл 1937 року •· .М 16~ (7249)

8 СІ Х КР А ІН, €Д НА Я Т ЕС'Я! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

прийдеmиього.

Ane він не ва горами. Зумtпа ж довести свою правоту

n' ятірна

завзятих

коJІИсь нормою Д.ІІJІ дев'я­ ти чоловІк. · Подо-пають тимчасові труднощІ 1 Іх nоспtдовнини. Інакше 1 бути не може. Цього ви· магав сучасний ритм всього. нашого

життя,

ребудова, яка ся в краІнl.

розпочала~

nе­

. Н. ЧЁМЕРНЧЕНКО.

ня сКамс.ьннй траtt'ЮJ)ний ЗІІ80д•. що будувтьсЯ. Всесоюзна будова roтYm·

В~иоінструментапь­ иий завод стартер кам­ СW<ого гігавта ма1ІІ11110бу•

ся до внрі.шаJІЬRоrо етаnу

ду.вання

-

nочатиу

мовтажу

по

. тex­ · версальних·

ffM<Jrl'Пforo 1СІ'8ТІСf8і~~~~

траюорlа,

. вицуску

уні· nросапиих

(ТАРС)!

. .


*

2. с.тор,.

24 жоs.тц.я 1986. року

«Н Q В Е

поЧинати1

чоrо

К. ВОРУШИЛІН

..-----------ЗаверПІВJІась

кампаиlя

в

пер­

тресту

nринциповІсть nередусім змІЦнити

·

необхідно

внутріспілкову

· •

мольських організаціях тресту •Броварипромжитлобуд•. заводу порошко­

дисциплІну, домогтися без­ умовного

дотримання

мог Статуту

ном

ви­

кожним

ВЛКСМ.

чле­

Успішне

роботи

активу на місцях, позиц11 кожного

активіста можна

зокрема.

миритися

в

ІІОмсомол,

облік,

не

не

стало

виконують

мог Статуту.

ви­

тах

комсомолу

лись давати

лець, а хто баласт, якого

кожний

другий

ВЛ1<СМ

взагалі

не

беруть

ціЯ, в якій нараховується

230

юнаків

і

дисциплінує,

дівчат,

а

людину,

чи

неї

·в

виховую­

не

активну

позицію,

а

при­

стосованість обивателя. Чимало необхідно по­ працювати, щоб демокра­ тичний централізм став дійсно організаційним принципом будови комсо­

молу. Без цього всі наші найкращі побажання за­ лишаться тільки словами. Адже

•минула

борна

звітно-ви­

кампанія

підтвердила,

знову

що

:r.жйже

50

процентів власних рі­ шень спілчани не вико· нують. таиий же стан

справ

і

з

постановами

пленуму, бюро міськкому момсомолу. Значна час.:rи­ на спілчанського активу недостатньо займається роз'ясненням положень постанов

органІв,

вищестончих

цим

самвм

при­

рікаючи заздалегідь їх на провал. Саме тому ;s ком­ сомольсьмих

організаціях

не

повин­

і не

nрава

по

К{)мітет

двох-трьох

за­

із

·

шувала

інше

-

ІРОзумію

на-

те

чи

СJІІlльної

діяльність

.КОМСОМОлу З<lВ(}-

алюміІНlєв.их

будівель­

них ко~укцій по поши­ руху

nрацювати

з

особистим клеймом «Ком­ сомольська

гарантія

сті• ІJjрИНОСИТЬ бlльще. виховної десятки

яко-

лекЦій

дитячого

і

бе­

трикотажу

рооrювідаІ<Ль

свій

дівчата

актовий

зал,

п,ро

моло-

діжний клуб, комітет ком­ сомолу. І адже ВОНіН

це

в

праці.

~озумlло,.

названі

вклали

об'єкти

чимало

В той

.'же

своєї

час у

радгоспі Імені І<lрова три­

валий час

ведутІ.ся деба­

ти

де

про

те,

молодь

винна Sі;щрацювати ри дНі -:- в клубі

Зазим' я

є

вJд

КЛС!JlУ. о.рганіза~ї розгля­

суnеречок

ву

одне,

так

!Важливими

. тичними

а

і

акти­

С'11>атегіч§а·

мета залишається і ,.нада­

-

лі єдина

l'у:рно-масової

виховайня мо­

лодої ЛЮДИІНИ

В . дУС1 ВіД·

будівницгва..

ям.

Причому тоДі,

дt!3'Чата

молу•.

марк­

систа;ко-ленt:нським

найбlдьший юна.ки

по-·

чоти­ села.

чи на буд1вн:ицт­

вl стадіону села Пог.реби.:

Тобто

ІВЄрХНіЬОГО

ак­

мова йде

котажу

ДИТЯЧОГО

всі

ТрИ·

перерахоВані

вище !JИтання вирішують­ t;.я nри urчacтl :комітету сnlлчан, то в нього є Від­

оовідно і авт01ритет, і ре­

Щоб с.пова

альне вирішення

реа.пьнtстю Зустрічаючись звWно~иборних

мольських

сомольськИх зборах. Цьо­ го

піД час комсо­

зборів з

1

установ,

не

скажеш

про

комсо­

мольські організаціІ біЛЬ­ шості

ба­

радгоспів

1

підпри­

ємств. Необхі\Цно, щоб на комсомольські збори вя­ носились не ~НаДумані в кабінетах питання, а •про­ дитованl життям. І тут без допомоги керівництва не обlйтИІСя. Ножен пови­

І\а'l'Ьма .к~tвннками пІд­ приємств. організацій, гос­ подарств

!Щl'аю.,

що цікавлять молодь. Є про що говорити на засі­ даннях ко~у або ком-

СТІJІИ

дова­

ДІНЛОСЬ .часто ч·ути 6дне і

. те

сnортИВ­

питаЮ>. іlкщо на фабриці

буде до­

коли

і

про реаль.ну участь комt­ те:тіІв RОмсомолу у вирі­ шенні дійсно реальн.нх

lде­

братимуть

пра­

ної роботи з участю nред­ ст.авника комітету камсо·

даності сп.равl J{омушстич­ ного

охорони

ці п!,цліткlв, евlльнешІя молоді, використання за­ собі-в на розвиток kуль­

так-

~вданнями

сnілчаJн;

ко:нrr~і

те,

що

ганізації,

ністю їх

що

за

має

приміщення.

ще

на збо­

рах? Що

ж.

у

цьому

ви-

·завдав·

економічно!

R.

секретар

міськкому

комсомолу

Ворушилін в своєму виступі іІорушвв важли­

ві пит8ІІІІJІ роботи

комсомольських opr8Jii3aцlй.

В ході піДrотовки · до коифереицtі на стор~вках нашої газети буде опубліковано ряд матеріаJІів з· питань, що ;свилюють мОJJодь. Своє слово по­

кІловат-годин,

бова.нцJ;в.

(Енергія,

кар­ що

використовується

ие

міськоі

звітио-виборвої

комсомольської коифереицtї•, яку ми започатко­ цьоrо

що 1

госnод'І,рІІ

nроходять тут

практи­

ку. допомогли будівельни­ кам прибра'ТИ територію. rшд час перевlрни ми зу­ ст.ріли їх в одиому із це­ хів за 11>0Ю у ... карти. Ягк бачимо. начальнИІКу

цтва починається з порsщ­

з

1

конт~и

звернули

ностl люДей у ленінській

кімнаті горить світло. Да­ ремно rqрить. І всі чо­ му;аь цьоrо не пом'ічають.

Звикли? Госnро3рахунноое моН'l'но.()уді.вельне

кІж

реуправ­

вище ;3гада-

·

ку

на

територі1.

Рейдова бpвraJta:

Ю.

РЖАНОВСЬКИИ,

В. КОНОНЕНКО, tи­ спектори Киівськоrо лlвобережиоrо міжра· йовиоrо віддІJІеввв еиер­

rоиаruду; НАR,

С.

ПОТУР­

~респондент

•Новоrо аситтs•.

З ІНДЕКGОМ

байдуже, чим

господарства, шко.ІПІ, оргавізац17і, з&КJІаду. Ці' матеріали будуть опубJІіковаиі під рубрикою

з

сnравжнього

уваrу

живе, над 'ІВМ працює, ІІКІ пробп:еми вирішує коІІІІсомоJІьська орrаиізаціа вашоrо підприємства,

вуємо

Складаєть·

враження,

на те. що :вдень у віД,сут­

за до-

реле часу.

Отже, запрошуємо до розмови ве тільки чле­

XXVIII

сміття.

·

нів ВЛКСМ, а й всіх, коиу

трибуву

та•ке

госn:розрахушювоrо РВУ л. Горбунооу є над чим поп;рацюваrrи, було б ба­ жання. Слід н.е заб,увати, що організація виробни·

можна

бІльше,

«На

-

ая:

що

для

які покJІИКані по-,ціловому

IJИ,!8IIIUI

ди

тут немає. Ось і поду:ма­ лось: краще б ці хлопці Із мlського професlйно­ тех;нІ:чноrо училища .N2 4,

сума

1296

ввииl сказати ·і секретарі партійних орrаиізацій, вирішувати

чі. ТериторіЯ цієІ органі­ заціІ захаращена. повсю­

що

JJ}JШІІІ. що по вулицl Ку­ т~. Цt rо.спо.царство

керівництва комсомолом.

І ще про одне ХОЧЄ'rЬСЯ

11 І!(арнОТІРатні ви· трати складуть 12 тисяч

960

електро­

сказати, що відіРазу нам, ПЕW-е84f>ЯЮЧИІМ, впало у Ві•

зон

збитків досягне

всього

обладнання.

за весь опалю.вальн.ий ее- '"'

магазину,

'перший

ІІІЛуатацlї

J>ОІНено, це є грубим пору­

Виходячи

ВІД РЕДАНЦІІ:

вельного ущ>а·вnіння дано

електро­

ПІДрахува.nи,

rocnpoзpa·

ремонтно.()уДl­

наказ s короткий час усу~ нути недоліки і створити умови для безпечнеІ еКІС­

енергію для обігріву забо­

помогою

ше першочергове

Нер.івНИ·цт.DУ

Теnло то т.еnло. але ВИ·

шенням.

еле~сrроустаткуван:ня

хуннового

не

соціальної 1 перебудови.,.

вогнИка

нен усвіДомлювати, ·що на­

обо­

стан

засоб~. ~чний

тут иезадовtль.ний.

і

освітлеН!Ня

них·

електрозахясні Одне слово,

црацює. корнетовувати

1

ВНЛ екс:mлуатації елеюро­ облІіднання. Тут не nро­ ведено їх лабор~торних вицt>обувань, вJдс)'ТІНі за­ соби пожежагасІння в електрообладнанні та

домовле­

обіrрівати

творенню .в життя завдань

виконуJОТь

Знайшли в УІП:РЗІВЛінні

1

інші І'\РУбl ПІОіРУШенІОІ цра­

магазину холодно

ськаго

не

ключити цех від мережі запломбувати рубиль.ник.

у

ня сmільне для всіх сприяти. У'с.nішному пере­

Qрганізацlї

поклаДІених на

U~СТЯ. Змушені були вJд­

котельня сус.ідньоt . ор·

-

а

це М'O)fre nризвести ДО не­

господарст­

на

мали оголені

струмопровідні частини,

.вом. Ось вагончик по­ бутове примІйцення робіт­ ників. В ньому теnло, ае· зважаючн

виконана з

порушениями

та розсі'ка

.

lз' своїм

що

ІНки електробезnеки. вона не захищена від м.еханіч­ них nоІШ<оджень. В ру­ би.пьни!(у замість запобіж­ ників вставлені «жуч­ ки•. ПаІКетии.й nереминач

;еої таргJ.влі НиУвського облпостач:збуту. Fіого ди· peюrqp Ніна Федорівна Тиняноька ознайомила нас

цеху, де

цраJВил екоо~уатації і тех­

МаГ"азин оrrтов()і)О:щріб­

в'язкІв і чому у членів ВЛКСМ немає комсомоль­

заП:Итання:

Чому но·м·сомольські

ІІ'}JОВодка тут

на будівельні майданчики, а обрали саме таких неве­ личких сnоживачів елек­ т,роенергП

в

Побач.ипи.

11руби·ми

І СВІТИТЬ, І ГРІЄ

обЬцріву, Jюштує майже втричі дорожче 10 ко­ п!Ій:ок за кіловат-годину). Знайшли ми тут і ре· 3ерІВи її економіІ. Напри­ клад. включати зовнішнє

ж

--

ІНабагаТ() :користі,_.

сід на тему npo високу я~ість продукції. 3 _гор­ діс119 .на фабриці верхньо­ го

Як

дn:>y.re

до­

селі, в будь­ молодь ви.рl­

БезумDвно,

ніж

·Відвертатися

сЦраві.

це

практично

~OMl'r,eTy

маєttо

менш важ­

завдання

ренню

не

тивну участь )! конкретній СОЦіаJІЬНО - еіЮНОМі Ч Н 1 Й

п.раn;і. нехай .найменше. нехай найпростіше•.

Ду

ми

·

н"

"

БЛАГОВЄЩЕНСЬК. Випуск ориrІваJІьиих томі­ иесцевтивх свlтильииків Д1.uІ мебльових гарнітурів освоєно ва Амурському свіrJІотехиічиому заво,ці. Вони леrко монтуються в бари ДJІJІ віталеиь, КИJDККо­

ві•сrtики~. серваити. Новивці присвоєно tвдекс •Н•. (ТАРС).

комера rазети.

----------------~----------------~-------------------------------------------~---------------------------------------------

Раніше

Заводу Імен!

комсомолу. дУК'l'ИВН1сrю

C!poi(J Доне~. ня

Вlдва.итажен-

потужного

еJrС.Каватора

павтвськоrо

ро~l:зу. у верwил:н

то.н:в

роторного

для

гірникІв

вугільпоrо

Примор'і

аз­

трудівни;ки

До·

пець~оrо мащин()()удІІшоrо

nалива

товлено

на

ЛеніНІОЬftоЮ

:Arperaт ІІ,Р«ІJ-­ 3,5 міпьйсrq на .рік

два

з

в.иm~

полОdW~

ною місЯЦі. ранІше етрооу::.

Цьоrо дослmуто впроваджевню

на

за.в-Ц"SІШ: підnрl*­

єМІСТв! МЄ!'І'<JМ суміщеи~ІЧ5>

цроект~ 1101

цроробЮІ

проду,JщЦ~;

техн~оr!l~~· ВИПУN<·~

АЕН6

PECR

Підводна ферма :Керч. Вагатим

вІfявив·

ся .nерший урожай мідій. вІtрОЩ$ИЙ на 'експеря­ мета.~ьІііt\ пІдВМІіІй фер·

У·61{11

мі в Н.ерче.нській · п,ротоці. З допомогою 'fехнології, роЗіробленоі радянськими

ІВЧеними, видобуто 72 тон­ Ю! молюсків. м'ясо яких за цоживнlстю nеревер­ шує ялоВИІЧН'Ну. Почато С'l'Воревня першої дослlд­ но-nроr.Іислової ферми що­ Р.Jчною продуктивністю

до тисячі

тонн

мlдlй

-ШвВАКі

везень

з

nо-'Новому.

Чуrуів (Харківська об­ ласть). Доставляють· ван­ таЖів значно _бІльше. ніЖ раніше. · без з61ЛЬшеиня кількості машин, у Чугу­

РАПО.

госnодарствам

Тут

nраво

урахуванням

якості трансnортного об­ слуrо.вуБан.ня. flрацюmи

рейси

ї:в.ському

дали

самостійно встанов.лювати гІіуч!кі ро~ахуикові тари­ фи на окремі види nере­

nереробної бази.

на·

·

робітники цращоють у ~Ці вJд. .. біди. ,Електро­

невелич­

ких цифр її економlі: ма­ ленькими організац~

nередусІм .за­ це в себе. І «чому• відпа­ б просто про­

здивовані

м'mнНІКИ.

електроенергії'

складакль•ся

читати статтю .N2 200-у Кодексу законів про пра­ Цю УРСР. В ній, зокрема, заnисано: сФабричний, за­ водсьЮІй, місцевий комі­ те'Т црофсп:ілни 1 адміні­

про те,

і

завдання свого

{\удь-якому яко~ МІ!сті

'

що

сягнуто

вчання необхідно ставити так, щоб кожного дня в

розбещує

молоду

життєву

не

комсомолу:

вихQВНий ефект

завдання

.... Всі

участі

nрацювати

наПjрямах, чи по всіх~ ЯЩtХ більше двохсот. ·Вва­

.RK заповідав В. І. Ленін,

внески. спІлчан

в громадському акиттl колективу. В результаті комсомольська організа-

винен

боті !КОЖНОї номсомоль­ сЬК9і організації. Адже.

це де

ведуть­

ся роомовп цро те. як оо­

мОМ'Ис.я конкретності в ро-

несвоєчасно

сплачує членські процентів

але

напол.егпиво

~уге ливе

член

75

наших рядів,

ді.повитіе1ь

усією рішучістю визначи­ ти, хто справді комсомо­

зації. Як, зокрема. сталося в райлікарні,

Ми по­

В освову­

ням принципову політич­ ну оцінку? Давно пора з

закінчиться

паДку їм би nmrати IJIPO тоді багато ло б. Варто

виготовляють ·мозаїчні па­

нtповат-годин

гуртожитку.

номітети ном­

ні вести боротьбу і за їх

повним розкладом органі­

розмов сnрави

не йдуть. Останнім часом

тисячі

ВЗІННя.

таким пwrан­

принципність

Але дaJri

ли

ощадженої

му виступі перший секретар міськкому ЛКСМУ Костянтин Ворушиліи. '

дe­

Але nо-ооравжньЬму бу·

з

спмчанських актюнетів що важл:ив:іше дозвілля чи трудове вихо­

чистоту.

сліД позбавитися. В ін­ шому випадку наша без­

щоб знову ве опинитися Ва старих позиціях? · Часткову відповІдь ва це ПИТаJІІІJІ дає у сВоє­

складається

ВС'і

малого. ТІ десятки, сотні,

му у день :перевірки ми пLnmи не на ІВеликl про­ .мислові п.Ідnриємс.тва чи

менш

розучи­

Велике

робити,

дає питання п,р~мlювания молодих робlтникm і службовців. розподілу для нИх житла і місця в

ріст

люди, втрачені для к,ом­ сомолу. Чому В KOMlTe-,

питаJІІІJІ:

що иеобхlдво

Не

пра­

винні активно виступати за

По суті, це

починати,

та установами. З цим не можна не рахуватися. То­

заlljії неможливе.

на

закономірве

чого

піДп:риємства; за­

чи

СВОЮ уJВСІГу на ДИСЦИПJІі•ні, . бо без неї kнувания су­ слІільно-п.олlт.ичної органі­

що в радгоспах району 1!ід 20 до 40 процентів ~oJtoдi, прийиятої раніше

виникає

електро­

енергію.

страЦія

чіткого

тим,

редків повинні зосередити

тим,

М1J!РНО витрачати

заовітили

сві'l'Ильників. Lнак­ ше й не .розціниш: оотре.би вдень в цьому не було, та й робітни·ки знаходи­ лись в 'tншій кімнаті ..

csm.

продовжує

1

будь-якого питання. сnра­ ви, що цjd<а;вить молодь.

немає за

сомолу, бюро цехових осе­

Хіба

з

«3абуtВає~

віД застарілих шаблонів і стереотипів. ВоДJtочас в більшості нових виборвих комсомольських ор­

:-- 3

воду і

наша пере­

об'єднання

Словом:

комсомольського

чата праrнуть осмислити 1 оцівити ,цімьиість спілчаиських активів з нових позицій, віДійти

rавів

,показала

в;;рка, пам'sm. иа це не в усіх однако.ва, тому дехто

нчаю.

цюють комсомольці 'ЧО­ тири днІ на об'єктах соцкультпобуту, як вони· зобов'язались, чи ні.

сnілчанськог?.

ян

дів­

вої металургії, виробни­ чого деревообробного нонтролю

вирішення цього завдання у значній мірі залежить

від

•Броварисільбуд•

досі не завершено будів­ ництво спортивного май­ не обладнано данчика, дисноклуб. А в комсо­

1

н.цt магазин. І · споживає .воно бJльше елентроенер­ гп~ А чи З'З.ВЖДН ,раціо· наJІЬІНо? Заходимо в ,nерший цех. Гостm~но nриймають нас тут. Мабуть, з цього nри­

Пам'ятаємо й про те, що особливого значення по­ силення режиму П екоВ'О­ мії набуває сьогодні. Але,

відчула дух перебудови, пройвмася ІUІМ і ие ба­ жає жити і працю ва~ по-старому. Юнаки

Електроенергію треба заощаджу.ваТтИ. Це добре вЩомо кожному з нас.

міt!>кого комітету ЛКСМУ

звітио-виборна

І ще раз

ПОВІДОМЛ.Я€ РЕЯДОВА І

перший секретар

-

вииинх комсомольських орrаиізаціих. В ході її було п~реобраио 40 процентів rрупкомсорrів, 31 процент секретарів цехових комсомольських осередків і 36 процентів ватажків_ первиииих комсомольських організацій. В більшості орга­ нізацій відбулася криТJАВа розмова, з глибоким аналізом стану справ, комсомольці конкретно вказували ва недоJІіки в роботі свого активу. В КІЛькох осередках роботу комітетів комсомо· пу визиаво незадовільною. Безумовно, цей факт насторожує, але водночас 1 радує. Отже, мо~дь

Принциповість

Ж И ТТ .Я»

ники му

оезонl

nлану

120

автотрансnорtr­

РАПО

в нинішньододаТКово до

nеревезли

понад

тисяч ТОН·Н сільrосп·

продукціІ.

.J..

(PATAY).IIIr


сНОВЕ

3

<.'1'0р.

Виконання плану

БУДІВНИЦТВУ­

ЧІТКИЙ РИТМ сРадJПІськt споруджуйте

*

;,:4 жовтня 1986 року ,

ЖИТТЯ•

будівеJІьІІІІМІІ орrав13ацІsмв за сіЧень

вересень

-

р. (За даввмв міськоrо ІвформацІйво­ об'ІІІсmовальвоrо центру держстатиствки.

1986

будІвеJІЬІІІІКІІІ Якісво об'вктв ввробввчоІ 1

У процентах)

1 в строк соціат.воІ

сферІ

ПІдІІищуйте ефективвість буд1веm.воrо кома· лексуІ•. (Із Закпикm ЦК КПРС до 69-У річНJЩl ВеликоУ ЖовтневоІ цщ.

нала

.плановІ

Всього в

вино.

.

1

місті

районі

план

з

Трест

мого

початКІу

року

nершому

ген­

кварталі

спра­

вилися

ванці'в.

в дРугому ж кварталі во­

Здобутки були б ще ми, ту

будіробіт вл,асними силами. а його ІПІ.дроздlли ПМК·15 та

·

обсягами та

ТИІВНосТl

по

цраці

бу­

колективи

комбlнаСПМК-2

цими днями. побувала на екскурсlІ в столнц1 Білорусії, місті-героУ МLнську. Туристи вІД­ БІдали меморіальний

ce.nl Ха·

тинь. поклали квіти до бjратської могили ЖИТ#" л.ям села. вшанували Іх пам'ять ХІВИЛЯНОЮ МОВ· чання.

також на

Нургані Слави, вІдаlда· ли м:узей велиної Віт· чнзнлноУ війни, огляну· ли виставку картин на·

родного художника Бі· лоор,усlї Михайла АндР!· йовнча Савицькосо, ко­ лишнього а' язня табору смерті в &ухенвал:ьд.l. Картини розповІдають цро страх:J.ття, які до· велося

nщ>ежити

ДJІНС1>ІКИМ ЛІQДЯМ В

.

мЕІКШl плану. Така ж . картина

1

не

· можна. До кінЦЯ року за· лишІ«Іfося обмаль часу. тому з~ання парт1йн~·х, црофсnІл.ко~их та комсо­ мQльських організацІй зробити все, щоб на кож.­ нlй новобудовІ мІста І ра­ йону, а особливо на пус· нових об'єюах, 'НІЄ допус­ кати наймеmпнх зри.вІв 1 простоІв.

досJІГНень

Янки

на­

народ­ в

селj

Везка, де 'Він народив­

ся

ВНУ'І'Рішнlх сnрав було за­

побував у нас, 1 водій ав­ тотраж:-портного rrідпрн­

тримано І

е~

ста.нl

ва

нермок

ми· інших спужб

вІддІлу

-цритяmуто до

вІДп~ІДапьностІ 230 воді~.

Аналізуючи громадлн. які цього

року

у

ємося. що

дані про nобували

ЯКИЙ НО·

сить ім'я поЄ'l'а.

.місто

з його

всім

1

велвкнми

mпощам_и,

Ш~ОКИМІВ

вулицями,

красивими

будtаmями. ми

ШІ.М'ятнина·

ст~внни.

ХвилююЧе враження

в усіх нас

.N2 11063

хто

Л. В.

Та спраВОІ(німи сре кордсменаіІ\І.И• стали водlУ у.правлtкня механtеаціУ 1ресту сТеплицятехмон·

nересв!дчу·

вели·ка

Серед тих.

ІІРнбов, якнй, добряче снабравшнсь•, почав ху­ лІl'анвти.

більше

медичному

ІВИТІ!(\резни~у.

частина

таж•.

в!щв1Ду!вач.fв nрацює якщо не в будівельних орrаиі· заціях, то водіями на різ·

Лише

кварrал жовтня

та· в

за

третій

І<lЛЬ:К.а

ДНіВ

медвн'І'верезник

гос•

потрапили Г. М. ВереМій.

подарствах міста І рай<>· ну. Зокрема , серед «не-

О. В. ГрІнченко, В. І. '11каченко, В. Б. Жу1<ов-

них

пІдцрнємствах,

Se3Ireкa

в

~уху

102,0 112,5 101,9 103,5 106,4 107,7 . 101,9

104,1 124,2 96,2 105,7 106,6 97,2 106,6

118.7

106,7

109,8

108,6 103,7 93,3 102,9 128,6 104,0

108.6 101.4 87;5 101,7 128,9 104,0

107,6 103.0 91,5 100,2 130,8 110.4

108,9

108,9

107.7

95,8

101,2

104,8 102,9

108,5 105,2

105,0 100,2

У ремовтво-ме:uвt'ІВо­ му цеху заводу ., cTopr-

uдвавв•.

Передо~вк ВИ·

робввцтва

успіmио повд·

мam• J.мені XXVI з',зду КПРС одним з кращих

кує сумШину працю ва підприємстві з вав'6ВВJІІІ

працівНИКІв Олександра

у :reutкyмt. Звають

иаsввають Миколайови­

в цеху ст1виоІ

ча Садка. БрІІІ'адир сто­ сарів-ремовтІІІІІdв проводить монт

і

toro

ак редактора rазетв «Ремовт­

ввк•.

На ЗІdмку: О. М. САД· ко. Фото Б. Удоввчеsа.

високоаJd.сввй ре­ - металорtжучоrо об-

СМ<Ий. У аs'яЗіКу з .леrкІfм стуnенем сп'яюняsі -не бу­

.св-кладені

ли

на

t хороше

за.nишипося

від ц~І по­

У3дКИ.

В. ХОJІОШВІІІ•

!

Вирі·

шеRня: йоrо сцрямоване передусІм. на охорону здо·

·611h1E

ров'я 1 ЖИТТЯ рад,яІНСЬ.КИХ

пю,цей.

Що

стосується

Державтоlнспе:кц!ї, то лю­

дині а мілІЦейських поrо­

.

иах 1з жезлом в руці вІд·

в~ена ропь '8ИХОаа'l'е.JІЯ, а необхідних випадках - . вчвтеля пішоходів і во­

діІв. ·

Вий.ш081ПІf із своrо до· му, посп1ша10чи в терМі· ·нових сцраsах. не аабу· вайте, що ви належите до катеrt>ріІ JUQДeA, спільна ~азва яких учаСни-ки руху.

Ваша

викна

культура

nроsrвлят~

по·

не

т!JІьJ(и в 'тому. щоб не на­ стуnити

комусь

не аачеnІІ'І'и

на . ноrу,

сусІДа

n.Іи­

'І'Е!М. ПО'ф16но не втрача.­ 'І'Н своеІ r.ІднОС'1'1 і копи nepexoдne вулицю. Дне· ципmнованІсrь, дотриман· ня правнJІ дорожнього ру­

ху

-

це

не 'І'ак

вже й

.

.

ється. Но.пи ж ви за кермом. то Jfe аа()уsайте, що

кожен водій

<Щінвть пе·

р~ІМ не ·ВЗUІ проф~lо­ налlз>М, а куnьтуру ,воДlн· ня тра.нспQРТу.

риста радгоспу

Імені

Мі·

чурlна І. А . Халlна серед дня

привезли

резни·к.

А де б

nрямо

т~rrep МОГЛИ

у

медВИТ>Ве·

з

nоля.

мумаймося , nобуваТИ ці

люди. якби їх вчасно не зуnинили. Немає ніякої гара'НТ!Х ,

ЩО

ЇХНЯ ПОХЗДКЗІ

не за•кІнчнлась би нЗ лаві

ві аа намв

сnостеріrаюrь

десяrки пар очей, в тому

чвслl кожен

1 а

дит.яч~tх. нас

Отже,

.водночас

в

вихователем . Своє10 rю­ ведШІ<ою на вулиці. свідо·

кер­

мом п'яниця . · Тож давайте вести спільну боротьбу з ними . Робитимемо все •для того. щоб було мен· ше т:l)агедій через те , що за кермом сидить п ' яний - потенційний злочинець .

Р. ЛИСТОПАД, завідуюча кабіветом профіnактикв медавтве­ Ре3ВВКа міськвідділу

чи

навчиться

дитина

перших кроків

ченому транспортом і ме·

ханізмаМJІ. А це 03Начав. що вдеІчі, :&тричІ збіJІь· шитьс.я ймовірність тра· ~rічних ІІиnадкJІІ Jq>H пору-

з·

nоважати

цравила дорожнього руху,

IliЗISIBWH

за

nриклад

пове­

Тому

о&tідно , щоб 1 водіУ 1

не·

nl·

шаходи були взаємно ввlч­ Jm•вими. щоб з часо~ все

подо­

но згубно діє на організм . Ж~нки не розуміютЬ/ що

ланню

заходів

цього

явища

по

нега,-ивного

в нашому

Сьогодні

ІМ,QВа

npo

цросто

ватись

1 роз.виватись . Цим

самн;м

ще

дитині правна

ально небезnечного зла . П~ед громадськими орга­ нІзаціями поставлено за·в­ да.ння

вестн

. стематичну яв.шцами .. >Не

рішучу .

си-

боротьбу

з

головна

nозитивного

став·

виннІ nередУСім рlднl. Во· ни

через

відсуrнlсть

ene·

м€онтарних знань про згуб• ну

роль

спиртного

дозво·

JІЯЮТЬ, а іmюли· й заохо­ чують ДО ЙОГО ВЖИваmіЯ своїх д.lтей. Тому громад­ ськІ.сть повинна вести від· nоsІдну роз'яснювальну роботу і домагатись. щоб дорослІ не доnускали під час nроведення днів на­ ро-джень. і'НШИХ СВЯТКОВИХ дат вживання дітьми на­ вІть сухих вин. Потрібна щоденна клопітка робота. Адже ми свідки того, що навіть в дн,тячнх садках пІд час ігор дІти наспіду­

.

Пияцrво 1 алкоголlз.м завдають величеаноУ шко·

ди не тlпьки ~оров'ю на· селення . великі 'І'акож економічн і 1 -моральнІ

В'І1раТИ вІ.ц них. Алкоголь не лише руйнує здоров ' я , в'І.н соотворює мораJІЬІНу f су.ть .пю,днии. ЗахвоJІ>ювання, тимчасова нещ>аЦІЩЦатнlсть, І.нвалід-

непо­

шкода .

лення до nияцтва і аmю· го.лlзму дІтей 1 nідл1ткІ.в

ЬІШНХ,

·мета

народження

Досить Часто в форму­ ваннІ

сумісними з комуністнttної

nоПІередИТИ

наша

до

ІНаноситься

соцlаnьну

·

ють

дорослих.

їх

застlл­

ність. І смертнІсть вІд сер·

пя.

ЦЄВD-СуДИ!ННИХ

Колектив медичних ІТ(рац~вників районноУ лl· карні , сХJВаливши 1 n~­ трнмавши Інlц!атнву 'І'ру·

ЗЗХІВОрІО­

виnадки.

отруєн·

.дівникlв

держплемптахо­

заводу сРудн:я• про пере. творення на·шого району

nостуrіа1011>с:я ІJІJ.·

ня особлиrво час.то в nря­ мим .наслІдком nияцтва. Одни-м із джерел пошн· рення т,уберкуJJЬОзу 1 ве­

Дякую . товари·шу Ін·

стають особи. що зловжи­

в зону тверезості, закли­ нає водиоч.ас всіх не на. словах . а на ділі nеретво· рювати їІ в жwrтя . вести рішучу боротьбу з ТаІ(ИМИ

вають

негативними

Проходьте. будь-пш:­ у

нашому

·завжди

місті

водії

рогою.

-

алноголь

1 аЛ7

нещасні

-

Кров ' ю

коголLзмом, а про повне оозбавлекня нашого су­ спі..лЬ,сtrва вlд цього соЦІ­

сnектQром

nішоходами

з

потра.nляє в орган13М тю­ ду, ЯJ<ИЙ nОЧИІНаЄ форму·

посилення

цейський свисток. І щоб дІалоги між державтоlн·

рІдше і рідше лунав мілі·

1

разом

житті .

ведеться

вань, органів дихаJmя 1 травлення в значній мІ,р1 nов'язані з вживанням сnиртного. Травматизм,

ка.

ньосо руху. Іде процес виховання: nідРОСТаючого fПОКМJінНЯ, ЯКОму ЖИТИ В світІ набаrато більш наси·

віть в невеликих дозах .во­

кальних

ОДНИХ,

лення:

дорож­

ради­

-

були приблИЗ'Но такі:

цра·ВІUІ

гітності. А. як відомо, на·

документамн

ра;дянських людей. Звlль­ ннти від мубноУ звич.ки

шен•нl nравил на дQРОгах . ТІJJЬки в.ід нас аа.лежнть,

спиvr­

визначено_ комплекс

нормами моралі, боротьбу за здо­ ровий спосtб життя всіх

ввутр1mв1х справ.

вживання

логlчвнмн

боротьби .З ПИЯЦ'l'ВОМ

за

дичного

ного жінками в nері.од ва­

не

коли

ся ІІеnоодннокі випадни систематичного або епl.зо·

му•. а Та&Ож !;нЩ~-м.н ана·

ється тоді,

мо чи несвідомо, ми вппи­ ваємо на дітей, їх став· до

ПостанОІВОю ЦК КПРС «Про за-ходи по подолан­ ню nияцтва 1 алкоголі'З ·

nІідсудних. оскільки най­ більше - т.ра;гедій трапля­

дLІ!:Ку . дсрослих .

nам'яrаймо. що на Доро~

медиків

свидобутих• Державтоlн· спекторамн з кабІн влас­ них аІІІіl'оМобlлів. А тракто·

В3ІЄІІНО ВІ/'111181

багато, що вІд вас вимага ­

точки зору

•Ідпочи·

ноJ(• ще декl.лька працlв­ ник!.а цього nідnриємства,

Ч'ЕРВОНЕ, ЖОВТЕ, ЗЕЛЕНЕ

це

заrальноде,ржав·

ПОJІіТИ'UІе ЗЗВJtа.ІОrЯ:.

в

Сподобалося

тверез:нкка бlльwе 110 воJ

теJШtlка•.

1

·

мед,ан·

тоІж:nекціІ та прІЩІвнІU<а·

nарк е.lдпоЧВ·ІШУ в міс· Мlкеhи;у,

прошенІІх rC>C:reй•

вона далеІЮ ще вlд ба· жаноУ. І виnадки цl пооди· нокими не назвеш. ЛИше за 9 місяців цього року сл:tв.робlrrникам~ Де;рж.а.в·

резОМjу

також

ті

виріс, а

l

Всьоrо по містr . і району

значно сиоротнлася, однак

ЦЬО·

БlnорусП

}\уnали

101,7 105,9 102,5 120,4 109,8 108.6 102.5

ра·

господарства;

поета

СПМК-1 С;ІІМК-2 РайШРБУ РВУ о.блмlсцевпрому РеспубJіlкансЬІКа СПМН-4 Управління · механізації сТепшЩятехмонтаж• Всьоrо по селу

чисель:нlсть осіб в нетве­

не, соцІально-економІчне

ного

Управління механізацІї спецбуду

дlУв, механ!еаторІІ8, 'І'раІ(· ториста. А найбІльше Іх нам постачають таІ<І орга· н1зац1У. як автотранспорт­ ні nlдп.риємqгва .N2 13209 таМ 11063, УМСР сКНїВ· сІлЬспецбуд•. СПМК-509, радгоспи сГоголіВСЬІКИй•. сКрасилlвський•. сПухів­ ськнй•. об' єднання сСlлЬ­ rОСІІШ{І.мія• та сСІльгосп­

. ПухІ!вчани в!даlдали сnортНіВІННй ·комnлекс в с. Раубнчl. а танож Ви· будинок-музей

ПМК-9 ПМК-24 СПМКо09 СПМК-503 . ПМН-5 тресту сУкрагро­ промбуд•

таким

миритися

ч. ЛМК-7

ПМК-8

у ре­

.важливе

родного

в . т.

103,4 110,9

і00,4

102,7

Всьоrо по місту Трест сБроварисільбуд'>

значно

му таборі.

тавку

CriMK-580

для тих. хто свідомо пq>у· шкв цю заnовіДЬ. І хоча

nрац!вникtв

Побували

ШБУ-,50

П'ЯШІЙ за HeP'f(IM злочинець . Це не новвна для водоlХВ, 11 тому числі

радrоспу сПухlвЬ.кнйL

в

в

І ХАЛИ МИ · І·ХАЛИ ...

У гості до .сяОрів комплеж:

по

110.2 106.5 106,0 99,4 108,4 91,6 79,9 93,2 100.4 97.2 120.4

НОРМА ЖИТТЯ- Т/J_ЕРЕЗІСТЬ

новини КУЛЬТУРИ

Груnа

та

npa.цl.

знову

становищем

цро~­

за:воДобудівного ту, РВУ-4 та

;робіт

•монтникlв РБУ-4. Звичайно, що з

Не сцра'Вилися Lз запла­ Дівницrва

" будmельно­

монтажних

оока•зники

БМУ-35 виконали не тіЛЬ­ ки ман з rенпІдіРяд.них .робіт, а й маоними сила­ ми, з Інших технlкQ-еконо­ мlЧ'НИх по:Казників.

новани-ми

програмою

ни ·ман не вн,конали . За .вlсLм мlсяціs колен:rив зу­ мів .надолужити црогаяне, але .вже у вересиl його

якби колектив трессБроварипромжит-

185

заплановааюю

nродуюивностl

будівничих вагомlши·

лобуд• доосвоtв тисяч 'Карбованців ве.111>НО·МО'.Н.'І'аЖШІХ

. Із

91,4 69,3 91 ,8 101.4 100,3 113,6 115,1 90,2 90,8 99,3 106.1 102,7

98,0 88,8 96;3 106,0 101,5 114,8 122.4 79,5 93,2

104,5

в т. ч. ПМК-15 ' БМУ-35 СБМУ-6 Мостазагін -112 ПДБП-2 Броварська ПМК РБУ · 4 БЗБИ ПМ,К-5

цра·

пІдр.я;ду на 2 мlльйони 781 тисячу tКар6о1Іа'нцШ, власними силами на 1 мІJJЬйо.н 160 тж:яч _ карбо­

сБроварипромжнтло ·

буд• (всьогО)

цюють неритмічно. Наnри­ клад. заводРбуд~ки. в

завдання.

п~евиконано

соЦіал1стичноІ револю­

тресту сТеплнцятехмон­ таж•. Ц1 колективи з .са·

За дев'ть місяців, що ми·нули , бІJJЬші<:ТЬ бу.ц1вельних колективів

()рrаи\зац\1

опектор

неричнюс

...

М. КАРПЕНКО,

ал-коголем.

Оrобливо

внкоиую'ПІЙ обов'аакв &а·

ВІТJІИ!ваЄ

'&ая~овик-. МРЕВ Держ­ авто1нсnе.щ1J . При мtськ·

голізм

в1дд1.111 ввутріmІdх справ.

захворювань

Скlльин

,

ПJІЯЦ'І'ВО

на

nPQ.

шкідливо та

алко­

nотомство.

це »Же ска·

зано , ~оте ще трамлtоТЬ·

явищами,

як

nняцrво

1 алкого:nlз.м. Первввиа орrав1зац18

товариства боротьби за тв.ере:tісn. цепраnвоІ

paAogo1

Ша!»вL


4

СТ.О,Р •..

*

ЖРDТНЯ

-24

у БЛИСНУЧІА:

пле.ІJДt

са•М<?1JІдда1ІИХ · борЦІІВ nроти царизму, які СТ()Я·

. .

ли біля колисни Номуиt· стичноt napтit ·1 Радянсь­ ко'і держЗІВи, видатне міс­ це належить Гриторію Ностян.тиновичу Орджонt­ Rі\ІtЗЄ. Про таЮІх, ян в!н, Володимир ІллІч ЛенІН nисав: сЦе рік,

не

а

все

Росію для nІдготовни м1с­

народом

1917 -

вн·nра.вдаз

цій навколо nартії.

органша­ ленінськоr

кІВ,

в

nерІод

ан.ачається головою ВРНГ,

rрудня

1918

квІтня

а в

ро­

де в-Ін nровІВ велику

no

ревоЛюЦІйного

по,рsщку.

У рони

ра­

бів, народом холоnіВ. З такими людьми росНtсь­ ний народ завоював собі

rромадя:нськоУ

Все своє життя вІн був бійцем. глашатаєм ленLн· ськоІ nравди. Народився Орджонікідзе 24 жовтня 1886 року в селі Горе· ша НутаїСЬІКоt І:Wбериl'і. Рано ·залишившись без

.

Серед

лає .в ряди РосІйськоІ со­ ціал-.демоІq>атично'і партlІ. В роки першої рос!.йської революції

'ВКJІад

він

був

одни.м

борот.qби

робітників

і

се­

лян

Закавназзя, за що в році його заарешто­ вано відnравлено на за­ слання в Єнісейську гу­

1909

за J(ордон. У сt·чнl

багатьох

в'

станови­

якій

1

на­ роз­

nрое1в

nроголосувала

конференц!:\

свого

делеrата

1 в

ричJе рІшення про зброй­

•Не

товариш

nовідають

про

Cepro

риша

звичайного

Cf\PI'O

плата газет і журналів. На те вільно nередnлатити

маеова

1987

всі

Ук-

вІйськради 14-ї армій,

16-ї, а потІм він бере без­

п,осередню

участь

громі і

в

деніІОнських армІй

звільненні ЛІвооережноУ

У!цраїни. А nісля закІн­ чення ІІрОМадЯНСЬКОЇ ВіЙ­ •НИ Орджонікідзе на вЩ­

го

1926 рок~ 1930 року -

ПО JРИСТОПад він голова ЦИН ВНП(б) і одночасно

НЗJ)ОДJНИ'Й

комісар

року

В листопаді Орджонl:І<!дзе

01

. .

газету

IJJ

зв'язку, у листояош і громадських розnовсюд­

жувачів nреси.

с.

віДдl•лення за

nри-

1:

Ння·жичl

Броварсь-

·

спеціальностями:

Зарахування

no 24

nрQводиться

сільського

листоnада

без

конкурсу атестатів пІсЛя співбесіди.

1986

екзаменів _по

До заяви додаються: документ про середню осві­ ту (оригінал), виписка з трудової ІКнижни, медична довідка (форма у), чотири фотонартни розміром

86

адреса:

НиІвська

область,

м.

3.

ТараЩа,

ДирекцІя.

Управлівmо виробІІИЧо-технопоrі"dІоІ комПJІектаціі · тресту сТеІІJІІЩJІтехмоитаж•

ПОТРІБНІ НА РОВОТУ:

1.

Звертатися на адресу: НиУвсмса обпасть, Бровар· ський район, с. Залісся. Спорт~вно-технічвий ипуб Броварського міського tюl'ttiтery ДТСААФ огопошує недійсними загублені

бланки свІдоцтв категоріХ

сА•.

с:В•,

еС•

ІІомерlв: Nll 512943, М 512945, Nll' 512948.

ro

таних

,МІІІн1етрацІs.

с~~~~=~;~=-=~=

==:

rородскоrо и ))6AGaнoro Со~в иаро,І\ІІwх деnу. ,.атов КІrе1Ю1СОЙ ОФІесТJІ, (На~NОМ II8WR'e).

·

газета в..:О~ 1•• :рем 1m J'Ода, , ~ни вЬІХода: II'I'OPJCIIIC, среда, D.lfi'IIIIЦ&, с~а.

І

2.

Начальник відділу реалізаціУ. НІ*енер •ВlддІ.Лу реалізаціУ (на час декретноУ

відпустки).

·

З. Інженер відділу номnлектаціХ. 4. Інженер по технагляду або виконавець· робіт.

5. 6.

робіт.

Майстер виробничого цеху. Майстер навантажувально-розвантажувальнюс

·

Вантажники (2 чоловіки). Наща адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна,

7.

..

сСпорrпо­

то•.

9.30 БУ'дНПЬИИR. 10.00 Служу . Р8ДІІНСЬНОМУ

Союзу І Раннова ІІОШ'І'&. 11.30 КЛуб ИІІІНДрLвникіа. 12.30 Міу8иJчний JІ!Юск.

11.00

ОІт.ська rоднна. гуморнствч· ний журк-ап сЄ~.

13.00

14.00 Двтя'ШR 14.10 15.10

Здоров'я. І<ЬІщерт

~

Держаrвноrо

оркестру

17.00 ИІІноафЬпа. 18.00 МІжиарQДНа ПІІІИОраме. 18.415 На чнrй ву'JІИІЦt свято? 19.25 НоВИІНИ; 19.30 ~НавкоJІо c.mty•. 21.00 Час. 21.45 Майе'І'рИ' опериоJ сце- , ни.

22.45 23.15

м.. Кабальє.

ФутбОЛЬ'ІІ!ІІІЙ ЧемпоіОІНоІІ!І'

класИ!ЧНОУ

ОГJІоІІІД. свІту

3

боротьби.

Н01І'ИІІІИ·. 11 ЗАГАnЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ-І ПЕРЕДАЧІ

МА

8.00 8.20

КИІВ

tA O&nACTb·

На зарядн'у ставай! Тел.ефІ.льм сЗооота

crrptJI18-.. 9.215 Pocl~ьiQ!I мова. 9.55 К01Нцер'І' JNІІУреатІ.в VIII МІЖН8РОІЦИ~rо 1м.

ROНIRYI>CY

П. Чайковськоrо. 0ЧевИ"ДНе неймовір-

10.50 не.

11.50

Сеіт і~·

Автограф • .л.пературие вІік'І'орИJRе. 13.40 Подорож у св\Іr ,пе.

12.25

r~.

14.10 tСJІЩство ведУ'І'Ь ЗНА· ТОКИ•. сВ!к десь т~. Ten~·a. ЧасrИНІИ 1 і

16.50

Розrюаід,аюІrь иашІ ио-

рес!ПОІНДевrІІ.

.

17.210 с-ЗаосnІваймо, друзі•. 18.55 М•улмфШІ.м. 19.05 ГрІІІЄ ~- симфо­

б~ІніrоІІІу

25 жовтня, 10 rо.цинІ. на

о

в

суботу,

,ЕСА РЕААНЦІJ: 265010, НмТаська о6ІІІСТІt,

11.

Воеч!Jрня

казка.

20.15 НовннІи.

210~ Із

СШІ·JІбНІЩ'

свh'овоt

ЯРМАРОК оо продажу продоволь­

21.45 На _екраЮ· JСІІ.н.оJООІМе~.

чих, n.ромисповтс і госnо­ дарчих това.рів, а також с1лЬгосrщродУЮі:в та о~о­ чів, продукції підnри­ ємств

громадського

хар­

21.00

У

ярмарку

участь

ПРОГРАМА

1 Q..OO 10.20

10.50

1

то.р­

громадського

хар­

чув•ання райсnожиасntJІЮІ.

26

жовтня, в ведІтО, в селах Велика Димерка,

Лlтки,

ТребухІВ,

rorcmlв,

РуДИJІ, смт. Калита прово­

дятьсs

сільські

базари

nродоволь­

ІІрОМНСJ!ОВНХ

.

.

ШАНОВНІ ПОЮ"ПЦІІ

25

жовтиИ о

бітІ

10

уиіВермаrу,

житловому деться

ярмарок.

У шцрокому асортимен­ ті будуть qредставлені ІJ!РОдовопьчі та npoмвcno­ Di то.в.арн. У ярм.а.рку з1ЗЬМу1'Ь участь замади уnраіШlн·

ня тoprtмt, .комбtнату .ф<>­ м~ького харчування. а також радгосnи, які реа· ліооВІУватир.~уть плодоово­ на· ярма·

·

УправJd:инs тoprtu1.

6роаари, •жn. Нмtвоьма, 154.

ТеІІtфонМ: редактора- t-01·71; аІддІJtу '1артІАноrо жиТТІС- t-04'1.t; аІдnоаІАаІІ~оноrо C8Kp8T8Pfl, аІАдfІІ)' сІІІІоСWСОrо rосnодарст .а - 1-02-t2; коресnондента МІСЦ88Оrо р8•

дІомоменнІІ · - 5-tS-11; аастуnнмна редактора, аІАдІІІІа nромttс:ІІ0180СтІ, ІІМстІа 1 ма· смоІ роеотм - t.М.St.

зу­

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ НОІІИІНІІ. РИ'І'МІІчна rt-acТИ1te:.

СьІ'ОАИІ

День

-

nра.-

ди..

11 .::о у

сУ КОН'Ц'е\)'І'ИІИХ а«нн..

запаос

12.20~-герапоу.рнrий теа:rр. І.

ФірІІИКО. cGJm'ЯЛ6 ЛНІСТЯ... Комn'ютер. 13.50 Циоркоее проrрама.

13.05

14.10 ТелефІJІьм

для

1&,00 17.00

Слава

19.15

Аіт'уаІІІЬ._

сапдаrrська..

ЧемnІонат СРСР 8 ХО• t!Єю. cColldn~ ,C'KpRI\'8 Рад•·. К8Мfф&.

Хоре<J:rрафtчиа номnо· зицІоя сСхdдиІ ~. 21045 на: ДО(Sран!ІЧ, АІТІtІ 21.00. Чае. 21.415 КіоJРQ'І'КІ04Мет<І>аЖКІ теле­ фtnЬМІИ' с-Три історІІ 8 те­

19.50

~.

212.40

Новини.

•ДІ811Ю1'•.

·

ar.

К011еКтмв раАонноrо роnроммсnовоrо об'сАНІН· НІІ 8ttc:IIOIIJIIOC ЩІtре сnІа­ ЧУТТІІ :sастуnнМІ()' rOII08M раАонноrо arpon~иcJІo­

eoro о6'сднамн11 no ОуДІа­ нмцтву МмхаАІІу МмхаА· ІІоамчу MИXARnOBY І npMaoAY

смерті

Aoro

Оат~ока.

АдмІttІстрацІІІ,

nартІА-

на та nрофсnІnнова

opra·

нІ:sацІі МОJІОКО388ОАУ rІІМ• боно сумуют~о'а .nрма~

смертІ

HOIIMWHІoof

цІвницІ . Ніни Пе!9.ІанМ 80ЛЧАНІЦЬКОІ І

8МСІІО8111010ТІо

npa•

щире

сnІач)'ТТІІ сІм'і nонІАноt.

Індекс

81.285•.

Друк офсиииІ. Oбc:Jrr 1 друноаакнй аркуш. ТИраж

14Q10 nрІІМJ4МІИКІв, 3амовпенм НІ

1

АІrей 1

сІвакко І цар Поrа2ІИІD. , 15.30 Се.ло і люди.

rо.цинІ. що ва

масиві, відбу­

Запрошуємо

десь

цJ:внИ1!t\Ів автомо6Lп1Ьиоrо тpaяcnqpry. ТелефіJІЬм с-Поверн,ення до бриrа.

това·

рів. . Заnрошуємо вlд.вlдати ярмарок І базари. ПравлішuІ райспоживсJdтUІ.

tA

. .

3 вами сrrрlча.л.ись•.

візьмуть

підnриємства

Чае.

еМи

чування.

рокІ.

А.цмtнlстрац18.

ra•

ПРИІ3

~or 'RYli'Ь'I'Y'Pif. о. ГлвІЗІунІОІВ. С~ НІ 4.

чеву ·IIJXW'1Щlю.

22.

ШІ

аun:ловому

і

викоіtроб.

Дсж. фіпМІ. 43-й тираж

. •·

си-..

чих

Житло надаЄться за .цомовпенlстю.

rІ.мн&СТИКІІt.

аетн сЛитературнё.,і Рос·

масиві прово.цнтьеіІ

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: розрвдtв,

Час.·

РнrМtчна

19.30 МІжнародний 'J'YPKip з

продажу

вул. Б. Хмельницького,

старший механік,

9..10 9.20

2.

Заступввк редІЬстора А. YCERRO.

ІЮ

пlсомиСJПDІському rоеподарству

lV-V

. А ЯНОВЕНRО, uен СпіJІКН жypJWdc­ тlв СРСР.

ка або російська лІтература твір. За спецІальністю сЕлектрифlкацlя

Наша

8.00 8.40

23.45

цра•вди.

сМеханlзацlя сільсмеого господарства• і сЕлектрифlкацlя сІльського господарства•. Приймаються особи з освітою 1О класів без обмеження віну. . Прийо)ІІ заяв за сnеціальністю сМеханізація сіль­ ськоrо rосnодарства• до ЗО листоnада 1986 р. ВступнІ екзамени: математика усно 1 унраІнсь­

зх4 см.

затському державному заповt.цному

uектрИІС

нінсьної

гІВЛІl

року.

ба·гатьох

/

екскцаторlв,

господарства• прийом заяв

відділенні «Союздруку:., сільських відділе)'ІнЯХ

делегатом

ввв в

-

Передnлату можна оформити у районному

остан­

ЖОІТНІІ

28

3АГАnЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА ЦТ

20.00

на заочне

кож оформити передплату і на міськрайонну

1 до

nолум'яного глаша1ая ле­

1930

Таращаиськнй ра,цrосп-технікум lмевІ Героя Ра,цянськоrо Союзу О. ШевчеНІСа ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ,

ратурно-художніх журналів. Не забудьте та­

року

го nролетарського револю­ ціонера, вІЩатного керІІВ­ ника соціалІстичного бу­ діmrицтва, ВІ!jрноrо учня і соратника В. І. Ленlіна,

·· робІт­

1

СРСР.

1930

Народна пам'ять назав­ жди збереже Ім' я Григо­ рія Ностянтиновича Орд­ жонік!дзе безстрашно-

ничо-селянської !онспекЦІ/ї; застуnник Голови Ради НомісарІв та Народних Р~ди Праці Оборони

За довідками звертатися:

Не лімітовані тиражі ресnубліканських літе­

ТТ

.

повідальнlй па,ртІ.йн!.й ро­ боті в Закавказзі, з люто­

кого району, уnравління ме;tанізацІї.

nубліканські, міськрайояні і об'єднані газети.

пер­

партійних з'У3Д1D.

роз­

етосарі по -ремоНТ)' автомобlлів та механізмів.

рік ви може­

виконання

ніх ДНів житr я ОрджонІ­ кІдзе був членом Пол.іт­ бюро ЦН ВНП(б), чле:нем

трактористи,

перед­

у

ЦВН.

НЕДІЛЯ, І

іИ!ч.н.о'І "_ естрІІДНРІ музи1\Н МЬлда.всьноrо тепеба• чення і pap,to.

маmинlсти

центральні, рес­

ttH О В Е Jl І

номІса,ра

З

на

-

~repl.вRI.й політиЧJІJій робо­ ті в ЧерІЮНІ!й А,рмІУ. Зай­ маючи посаду Члена Рев­

ПОТ РІ Б Н машивІсти буль.цозерlв,

ПЕРЕДПЛАТНИКІВ! триває

това­

внtни ОрдЖонІкІдзе

УправJdІІІІІ'О-- мехаuізацІІ тресту сТеппІІЦЯ'lехМонтаж•

ДО . УВАГИ що

роль

на .посаді над­

Oro.zco Нагадуємо,

на з'J.здlІ

вlін першНІМ вистуnив nро­

ЦН для нерJвнищrва прак­

І

повстаf!іНя,

·ти явки ЛенІна· на qуд ТИмчасового уряду. і · Дркумеити архІів1в роз­

тичною ·. дlяльн.Ісrю бlль­ шовнцьних організацій в

Pocl'i.

говорив

«'ВіН наЙ·

люцІ.онf~Р•. Г. К ОрджонLкlдзе брав участь в пlдготоацl і nроведенні VI з'Ізду мр­ тlУ, який nрийняв !сто­

введено в Російське бюрО

ЕН'Гельса, а потім за за'В-

рокLв,

вірніший І дІловитий ре.во­

за

Празькій партійній кон­ фЩJеНЦІї, яка вІдбулася в оlч.Ю 1912 року, Орджо­ нЬн!дзе за рекомендацІєю В. І. Леніна було оqрано ЧJІеном ЦН РСДРП та

·

nисала, що з

про НЬОГО, ЩО

Qрджон!нідзе,

вибрала

1911

Маркса і

РСДРП,

про

органІзацІйну комІсІю. На

Ленtним. Тут вlн стає слухачем naprlйнo'i uшо­ ли в Лонжюмо (nоблизу Парржа), ян у організував Ілліч. Внечає фІлософію,

nраці

nовtlдають архівні доку­ менти, київсьна органІзацІя

цього часу Орджоиікідзе став рдним ·з най­ ближчих друзів Ілліча. В. І. ЛенІн, який знав QрджонІк!дзе протягом

їх

С'КJІИІЩННЯ

рону ОрджонінЬдзе в Па­ рижі Зустрічається з В. І.

1сто,рію,

Ух с:хюгадах

nершою

бернію. Звідти йому вда­ лося· зтенти і емІгрувати

J\іІулська в сво­

зоцрема Ннє.ва і Харкова,

роботу

1

К

обпвччя

ших п' яrrкрічок його було нагороджено орденом Ле­ нІна та Трудового Черво­ ного Праnора.

.ІJнформує

ще сnрав в nартії СІ',УІП'ИІ заmдання. Як

з керЬенинtВ революційної

Н.

і

1

корінно змJ.ннлИ

батька, він незабаром при­

Украіни, 1

МагнІтна

нашої Батьківщини. сНаш нарком•. так з JlЮбов'ю говорили npo НЬО'ГО робітнини·. І вІн зав­ жди з любов'ю сrавився до тодей працІ, завжди ~ахоДИ!ВС'я в гущі людей, цІін'ував Іх довІ;р'я 1 доро­ ЖІИВ янм. За великий

Г. К. ОРДЖОНІКІДЗЕ

органІзаціями

них

·

НjузнІецьа<. тракторні ав­ томобІіпмІl заводи. шахти І рудники, :нові міста І робітничі селища, які до­

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

лучається до праці 1 в 17 ІРОКіВ (у 1903 році) ВСТУ·

народним

гантів, якJ І сьогоДНі є гордістю .кашоУ кра'іни.

ПРАВДИ

повне визволення від уся­ ноУ екс:плуатаціt•.

році

ловості СРСР. Перебува­ ючи на цІй високІй 1 вІд· повlІцапьнІй nocaдt, вl:н вніс .великий _вмад у ство­ рення тдУсr:рlапь·цих гі­

роботу зм1цнеШІЮ 'Вnа­ ди робітникІв І селян та в

ЯЗІВеденні

1932

комісаром важкоУ цр<>мис•

ГЛАШАТАЙ ЛЕПІНСЬКОЇ

себе

російський народ лишився назавжди

раУни

nов.ністю

вання місцевих

лює зs'ткн з партІАними

сл.ужінню революц!У. на­ роду. Без. таких людей б

(так Аого називали ·В nар­ тЩ

довf!:>'я· Ілліча. ВІн доклав багато зусиль ·для .згурту­

цеви·х nартнtннх органІза­ ЦІй до загальноросійськоІ партконфере!Щ11, встанов­

своє

ТІtрИСВЯТИЛИ

ЖИТТЯ»

сНОВ.Е

данням nартИ: nІД· новим партійним nсевдонімом стовариш MИf(ona• Уде в

люди. якІ· не

два.

ЖИТТЯ

року

1986

5118.

#168 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you