Page 1

ПРОЛЕТАРІ гСІХ КРА/Н, ellHAFlTECl1l ]./і

Олава передовикам І

183 (4683)

новаторам

ВІВТОРОК

17

ва-прапороносцям

. .

ЖОВТНЯ

1978 ЦІна

а

ЦlаЛIСТИЧНОГО

р.

2

виробницт­

коп.

.

рІЧКИ,

, 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

.

за

ПІдвищення

ефективності виробниц­ тва і якості роботи!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОТ ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

(Із ЗCJJЮІИкІв ЦН НПРС).

ПОЛУМ'ЯНІ

Третій рік n~ятuрічкu­

ЗАКЛИКИ ПАРпl

рік

ударної

НА ЗАМОВЛЕННЯ ЛIТКlВЦIВ НО.'Іектив

праці

ханіЧНих ПО~lагає

прохання

НУ 1978 РОКУІ НАПОЛЕГЛИВО ДОБИВАПТЕ­

Во;:(ії роц!

'C1qJaBAI, натхненІ tСТОРJAJlИМИ рІшеннями XXV

l\Іи

В'ИРОБНИЦТВА

ЛІСТИЧНОГО

ВИКОНАННЯ

-

п'ятирІчки;

ПРАПОРОНОСЦЯМ СОЦІА­

ЗМАГАННЯ

ПЛАНУ

ЗА

ДЕСЯТОІ

ДОСТРОКОВЕ

П'ЯТИРІЧКИ,

ЗА . ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИ­ ЦТВА І ЯКОСТІ РОБОТИІ иаГОЛОШУЄТЬСJl в ЗаКJlRКах ЦК КПРС. Роковнни ЖОВТНJI колективи ПРОМІІСЛОВИХ пІд­ прнємств мІста

І

району

3"внконанням П~ТІану реалізації продунцlї за минулІ ДeJI'ять мІсяцІв І на сотнІ тисяч карбованцІв випус­ тнлИ її поиа,n плаи, ПартІя заКЛlшає прац!виикІв ИРОllJисловостl зБІльшувати виробництво, поліпшу­ вати якість І асортимент товарІв народного спожи­

ваННJl,ПОВНlше задовольнятн раДJlRСЬКИХ людей.

зростаючі

потреби

Добрими наслІдками зустрічають свято 8елиного Жовтня сільські труд!внини району. У вlдпов!дь на рlшеННJI липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС вони прагнуть внестн гідний вклад у всебlчннй роз­ !ІВТОК сIJlЬськогоr.по~арського виробництва. В райо­ ВІ в СК.ТІадннх погодних умовах в цьому роцІ внро­

щеио по

27,3

центнера ' зернових з гектара, незаба­

ром зак1НЧНТЬСJl збнрания картоплІ, вих

овочІв,

кормо­

.

культур.

Звертаючись до сІльських трудівникІв, паРТ!JI за­

JL1HKae

пІдвищуват!!

т

ефентивність

виробництва,

Хtlзще використов~'вати ресурси, добиватися макси­

.іа ,'1ЬНОЇ вІддачІ з кожного карбованця внлаДень.

ПРИКі!8Д саме ефективної працІ по втіленню в анття нанрес.1Jень. партіІ подають трудівникн орде­

на Жовтневої Революції радгоспу .П.1JоскІвськИЙ., JlКi до першої річннцl нової Конституції СРСР ус·

п1Шво справилнся з П.nаном трьох рокІв п·ятнрічки.

ДобрІ показники мають також радгосп-комбінат .КаJП!ТЯНСЬКИЙ. Ім. 50· річчя СРСР, ш. Щорса, JM- Кірова. - ЧЕСТЬ І СЛАВА ТРУДІВНИКАМ СЕЛА, ЯЮ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОВІДДАНОЮ ПРА­ ЦЕЮ ~'СПІШНЕ ВИКОНАННЯ І ПЕРЕВИКО­ НАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ВИРОБНИЦТВУ І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ЗЕРНА, t\'t'ЯСА ТА ІНШИХ ПРОДУКТІВ СІЛЬСЬКОГОС­ ПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВАІ пlдкрес­ moється в Закликах ЦК КПРС. Словом, радяиськІ JПOди все роблять, щоб lІаша храїна була ще мІцніШою, щоб зростав ЇХ Аобробут, розквІтала культура, наука. щоб був мир на землі. Ось чому Комунlстнчна партія Радянського Союзу :sакликає народн світу ПОСlfлювати боротьбу за усу­ нення загрози нової світової війни, за поглиблеННJl РОЗР!!l!КИ міжнародно! напруженост1І ХАН ЖИВЕ НАША ВЕЛИКА БАТЬКІВЩИ­ НА СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК! ПІД ПРАПОРОМ .МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ, ПЩ КЕРІВНИЦТВОМ . КОМУНІСТИЧНОІ ПАР­ ТІ! ВПЕРЕД, ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ У БУДІВ­ НИЦТВІ КОМУНІЗМУІ

тру.

Tar;oiК

-

майстерень зро­

били ДЛЯ

потреб П і;:(ше ф­

ного

в(f7г!/К~!lвЮIІСЬн..11.

"

ре~10нтна-ш!.

ханіЧНІІХ

3аК ..1ІІки U І( КП Ре до (іl-ї ріЧНІ/ці Ве.7ІІКПЇ СУБНИЙ

ГОСПО;Jарства

пере-

будино". . Зараз

Жав. невО! СОЦlаАlстичнО! РЄflO.1ЮЦ/l, праЦІвники Гоггн;вськпї г:тр;·чкоткаl{ькп(фабрu. в і,н Об.'13;:(НУЄТЬСЯ душоваки дружно ста 1и HГJ fliJ~Pf!!I в17.\ ТЧ· З

ЄНТ(jЗШ3}(П.н Т,f)I/дUТhrя ткаля-шести- ~1И

8e_Ulh'II,{(

установ"юlИ. 0_ ТК ,".ЧЕНІЮ, сеl\ретар парторгані-

верстаТНI/Ц q ЛІдІЯ I\PI1l<,J Н, яка ЩОЗ.нінu виnУС1>.ає ПО 3500 '~Ieтpiв високояr;існої І а тласної- стрічки.

Фото А. Козака.

зації;

"'дoi:TPOKOBiГ~;;:';;~~;;;~~~';~:;~~~~X::~~;=~~b:~~~::~o:~:.;;;;:;;~~:;~~~ з ;:(ержавним Зна "ом ю;о-

зустрічають високнми ви·

робничими досягненнями. Вонн успІшно справиJJИСЬ

ВИ;:(ілено

Робітни"и

внВовалн , роБІтники районного шляхового ремонтно­

НОВАТОРАМ

ти­

труби, вугілля, фарби.

будlвеJlЬRОГО управлlиня. А скІльки окремих цехІв, .

І

допомагає~ю

фальту.

хого' ремонтно-будівельного управлІння, ПДБП-2. РІ'tИRЙ пп ан до рІчницІ нової Коиституції СРСР

виконанням

2

варТіСТЮ

карбованців . На

500

дiBH!!Ha~1 ' поЛів та ферм 1 ~Іатерlалами. Радгоспу достаВ!lЛИ 202 тонни ас­

трьох рокІв десятої пятирlчкв колекти­

3

замов­ вантажів

рази.

ІІИ. .Гоrоnlвської СТРlчкоткац. ької фабрики, Д~HHЦЬ­

навІть

на

П.'1ан уже пере­ крито БІльш як У ЧОТИРК

а'ЇЗІУ КПРС, трудящІ нашого району, як І всІ ра­ ДJIRс;ькІ nюди, наполегливо борються за дострокове вихсщlния завдаиь третього року І п'ятирІчки в цІ­ JlО.Ч, Першнми рапортували про виконання держав­

ПЕРЕДОВИК.АМ

по­

сього;:(нl

Жовтня.

деякІ

ор­

нинішньо~!у

л ; ткlвц:,в

зага.'ІЬНОЮ

сячІ

в

перевезти

.1ення

~,;ilepeTBOPeHHJI в життя веJJИЧННХ Ідей ВеJJИКОГО

а

ми

майстерень

виннІ бу.111

2!1євневlстю в творчІ снлн народу, в його невичерп­ и1 оргаl;lізвторсью здІбностІ. Вонн кличуть не шко­ ~a:rH CBn в Ім'я дальшого роз.квlту рІдної ВІтчнз­

СЛАВА

радгоспу

ганізували та"ож вивезен. ня цієї ПРО;:(УJЩїі з поля.

СЯ НАПВИЩОІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ЯКОСТІ РО­ БОТИ! Полум'JUIt заltЛИкн партІІ ПРОЙНJlтt глибокою

-

Д~

рад!'

Згі;:(но 3 ДОГОЕОРОМ на.­ ш! працівни"и БИРОСТИЛК І зібрали "ОР;\lові бурякк Ва П.10щl 5 геюарів . На

ся ЗА ВИКОНАННЯ І ПЕРЕВИКОНАННЯ ПЛА­

JI,'!аном.

тру ;:(івникам

господарства.

тtAИa П,артlJ1 напередоднІ РОКОВННЖОВТНJI зверну­ ме. 40' раДJIRСЬКНХ людей ознаменуватн свято ввсо­ ПI\Щ виробннчими досяrнеНИJlМИ. ТfУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУІ БОРІТЬ­

бриrад, внробничннкІв вже справилися Із триріЧИНlI'

ремонтно-ме.

майстерень

госпу ~Лlпівський,> У збираннІ врожаю Пізні~ культур. у зміцненні ма­ тер: a.Tbho-теХНі чної бази

В ирее1 ввДруковаиt ЗaкJJИJnI ЦК КПРС дО 81-1 рl'IfJПЩl ВеJJИКОЇ Жовтневої соцlалlСТJAJlоІ РЄВОJПO1tiY. За nєв1Rською траднцlєю наша. рІдна Комунlс­

BnaHIB

виконан­

ня плану десятої п'яти-

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

ИП'

змагання

за дострокове

3

со-

ПрацІвники заводу по- сті

рощнової металургії імені

вО-рІччя Р аїни

Д ,lЯ

номплеиування п

Радянсь"ої у,,- Т-150 і .1ЬВ : ВСЬ"ИХ автобvтретьому році' ТІАЗ' • -

у

СІВ

десятої П'ятиріч"и виео"і

«,

.

В

,

В Jд праВ:Іено

,')

бов'язання. Бони

зо-

у ;:(осягнення

БаГОМI/Х

наміти- з;:(оt'iут"lв. збільшення Би-

табельн і сть. Це дало мож.1І!В \С ТЬ

рахунок

1979

взяли ;\lі,1ЬilОН 300 ТИСЯЧ шту".

соціалістичні

попнт І піДВИЩШіась рен-

-

камери

трас' ТО)) ' В

X;J"'I"ECbc'J/X І" п · .

З

боротьба

прн.JУТf\У.

.1И винонати річн ий п :та н · П УС"У і П С)Л1 ІТШення я"ості колеЮIІВУ цеху ХО.l0;:(!!.lЬ- 19?91Jнр щ; аючи 27 грудня . П .РОТЯГО'\1 П РОJ\,.·"Ції значнш! вне~(ж і ре' ",'.'. наш снах КЗ}ІЄР Броварсь"ого ~O<;() , П ; 3.1істичного

жавний Зна" я"ост і ш ість виробі в З ~leTa .~o"ep"~I I "H,

UJJ! " т'J-Б~ЛЬ НІІ. иь І

r;омплексно

механ ізу ваТJ1

дільницю розпилення

.rrізного

порош"у.

'З3-

;JІ)ОИТИ-

ся зниження витрат.

І

коле"тив

П '.:ШРИЄМ -

СТЕа ~отримує даНI)ГО слова . План

винонав

;:(ев ' яти

з

м і еяц і в

усіх техні"о-

е"ономічних

по"азни"ів .

З реалізації

на 101

А найголовніше заВ1ання процент.

Ділом вІдповІдаючи

рІ шення

(1978 р.)

на

лип н е в о г о

робnять ПI')авофлаНГОВ J' со-

Серед

~:IІ~.. гання

~

ту

за

БРИГЗJа

it;апя

В АНJjlfЄ-

.з"13J У

Горбань,

l\Ізрії Петрінни

~І ')ГОЮ

;:(оручєно

В іДПОВ і JRЛЬНУ

Н і ни

НПХ

дерев оо брОбного

Фе ;юр і вни

вої,

ЄВ;:(О" і ї

Р lз зненко

та

СІ';Ч.l,11.

ЄГОР [ ІіН!!

інших.

1'\1

"ЮI1UННХ

І

зносост ' І1I; ИХ

Jрталей з деРЖ<'J R НЮ1 Зна-

"ач яності. Все .в они 1'об-

"омбіна-

ВТілення

H ,~"peC.1eHb

. },ПРС

ве.1l!J; О Ю

рахунок

Б

" , \. ~ Б язаБ~Я

НІВ

ЦІВ .

ЦІВ.

С.1 GЗ О

з

на ~'ii_lb"аDб~взн. не

дi .1 0 ~1. \'Сі

розі-

ви­

JССТР:ЖОВЮl БИ- РОБННЧНIН;И і на::!?.'і прп­

-

;:( еСЯ ІОЇ

цей періо;:( на

п · ятиріЧIiIl ,

випущено

13

м ' ЛhЙО-

ПіД!3I!щеню!

ПГ'и" ,,~д

тивн ої

,60 тисяч "аРбоваН-1 ВС'.'10д"рс;а

Значних уСПіХів

доснг. газети

внпус"у

впробів

ЕИЩОї праці

цент ів , ВИСОКОПРОДУКТИВНО

ше з початку н'ИНIШ~ЬОГО

120-1:)0 ' про- "атегорії якості Так ЛН- Б

працювати

3

еНТУЗ'33~ln~l.

В[!С О h () П!')/);J\'К-

прац і

п()казу є

якості

"yor;a

реданц і ї

ня:\! теХНО.'10Г і ї. ВИliОН\'ЮТЬ

на

оо

йшлося

.1ЯТЬ з точним ДОТРИ,\lан- нуто у сп раВ і з6і .1ьшення бригаJа Н/')І!ЩИ

. у.

випустити

Х:\У ;:!ІІ , п!'Н!ІХ "a~lep 400 УRінча.1асн Нон ' Щ ~ тисяч

ТРУJОВОЮ Пr?ре-

П РО;:(і,:!іUі ї

Н ІВ

"r,.le;':T ; ~B

чет sєртr:IІУ " варта_1і хо.10-

l; онаННЯ~1 П.lіШУ трьох ро- ,:{ОВffi'·ЮТЬ

роботу: підгот овлm и шах- 3а

ту для виготовлення ННСО-

успішне

І'

ниніш-

3 ~lільі10нн 500 тисяч f\арбованців

до

Р ОКУ виріЩИЛи преJставити до атестації на де!)-

підп"';!-

почап у

ньої l1'ЯТllріЧ"и

року

Напо .1 егл пsа,

одер;t;ати

ОIСТВу

~!jсь"р?fiонної

~HOBe

жнття»

-

н r,~l уніс тичноr

l\ІННОilИ

Івановича

яка

винонує

аСЬflа,

Плену~!у ЦН ТРУJЯТЬСЯ в цеху метало- рсну за\І '~ 8ни"ам відправ. 3~I'HHl НОР~ІИ на 135НПРС , ПОРОШКОВІІКИ особ- "ераМіни і роо і тнИfШ З~lі- :тено ХОЛОJ!J.1lЬНИХ "a~lep 140 процентів І працює

.'Іиво· велику увагу придl- ни, яку ллють своєчасному

ВІІКО-

Петрович

очолює

котрІ

випускають

ногосподарсь"у

Так,

наприклад.

тут

значно

Мlшола

по

Салівони,

Володимир

Ва-

. Іван С

дисків та рІзних деталей Іванович Руденко. УсІ ви- ~ з металонерамlки для готовленІ ними металонерамІчнІ

вироби

здаються

комбайнІв «Нолос. І ~ Ни- з першого пред' явлення. '

ва.,

сІвалок

'І!!

та

Інщих

'І!! '!! '!!!!FXV"! '!!!!

ПІВТОРАРІЧНИП

нlи.а

заготовлено

го

Налl-

по

'І!!

"'!!!

""!!:"'F

.

ВМlнар

. ~2 вересня

В1Доувся

20

загону

. 1978 рону

семша,р сенрета-

рІв первинних комсомоль-

З питанням про

продовжує підготовну до проведення

збl .'1ьщувати запас кормів Всесоюзних зборів «Запо-

за рахунок

стебел нуку-

вітам

Леніна

вірні'>

та

вІдзначення свята 60· руд зи, БУРЯКОВО-l- гич~и. n Це найвищий показник у ~rеханізатори поставили річчя з дня народження

ТОНН СИЛОСУ

на

Гребінківсьному

норову.

районі

на ПолтаВЩИНі. Но.lектр..9

за мету створити півтора-

річР.иЙ запас силосу.

ВЛНСМ

,дуючий

В. КОБИЛКО,

нача:JЬНИК

• ДЮIЬНIfХ

виступив

завІ­

щ>ганізаційним

ц<'ху -. "амер

холо-

Бро-

варсьного ДОКу.

комсомольських

ських органІзаЦій міста І

збиральна _ транспортно- району.

ЗАПАС СИЛОСУ У ко.'1госпі ІменІ

А. ГАВРИЛЕНКО.

'!! '-!!k'l!!

кар ованців

Володимирович

фринцlйНИх сильович Хомен,ко.

тракторІв Т-150, зернов!ІХ

',fСЯЧ РІЧН

б

. . при Володимирович та Міль~~~а.завданНl ПJ:втора

ються в роБОТі брати Гри-

техніку . горій

держа 8НИМ Зна"ом без жодного вlJстаючсго. 2 ~lі.1ЬЙОНИ 727

я"ості на

відзнача- т

сільсь-

перевиконали завдання

виробництву

Степан з

Глущ е н "о.

нанню замовлень заводів. Особливо

ватаЖКl'В

відділом Міського ту ком со молу В .

номіте­ Рогач.

~ПроведеР.ня річноТ звір"и 06Л і "у членів ВЛf\СМ І піДГОТОБка до­ кумент і в -!{О~ІСОМОЛЬСЬЮ{JC організацій

для

та"а

здачі

арх і в,>

-

Te~'la

ступу

завідуючої

в

ви­

сеКТ0-

ром об ,lіку місь"ого 1\0м.1р тету

комсомолу

гільової.

.

К

Дір­

Г. ПЕТРОВА.


______

о

-

___

ПАРТІЯПЕ ЖИТТЯ:

__

недбалість протягом .року ПРН~Nfl'Ь ~

РЕАJІІЗУВАТИ

рlзмінні

ПОТЕНЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

вражає розмІрами. - Що не кажи,

'Іериторія солlд.на,

Б;VІ~'-35.

Володимирович. Уже можна говорити про . бу,:(іве.1ЬНУ тотовність ЛУСКО,ВОГО комплексу. Дах, ліхтарІ, основна частина обла,:(наНН.l. 1іе05хідного

для

здачІ

першої

черги.

АlУ,

що

зрнваються

;виявили

У

прочитати

власні

виробн!!чих

!Важко

невдоволен­

працювати

не

жує

людям

морально

...

дівеЛhНlІfШ

ня J7StF

НА

ПОРЯДОН денний дев'ято!

Нняжицької ди

сесії

сільської Ра­

народtlих

депутатів

було винесене важливе питання «Про підвищен­ ·ня ролі сім'У, шноли та ГРо:\1адськості у комунІс­ тичному

ді

в

вихованні

світлІ

моло­

рішень

XXV

з'їзду НПРС •. Доповідач директор середньої школи депутат О. С. Заєць ска­ зав,

що,

, винонуючи

станову дальше

виховання

уч­

nектив

шо:оли

разqм

з

батьнаМИ,громадсь~{\стю ;намагається навчання

!

виховання молоді здій­ снювати в комплексі. Але є у нас свої трудно­ щі. Школа розрахована ІНа 520 учнів. а їх БЛИЗJ,­

Тому вс!

700.

16

клас-

них кімнат протягом тиж­

:ня зайняті з

!

Хви.'1ИН ДlІНИ

години зо

8

до

восьмо! го­

вечора.

на це, ко-

Незважаючи

r:

W

шень. Такі ЗiJсі;lання про­ В'ОДИЛl!СЯ в с:м'ях грома­ дян Л. ПсаРhОВiJ. В. Лах­ !на, 1\1. Лук'яненка. Питання про ста,н сl-

тання

школ!

щороку

здійсню-

що

членів

НПРС,

чих

У

зять, то ВИВОЗЯТЬ. Іноді І

просто

Я живу поруч бачу,

зокрема,

про

стан

же

рідко. Певних

нуто

в

приклад у цій казує

Виховання

д~peктop

У той

.

спільна

же

час

,

ла

лявся,

"1 оо процентів, б.1ИЗЬКО 40 процеНТіВ учн:в Н;1вчається на «4» і ~" l'е не <!І.")". vвичаl~НО. це І, Є Р уб:ж працювати над чим: ЯК

же

дапомагають

складав

rг.ОШlдсьні

ства

бlбліоте-

На

Зоnорізькій

д

вве ЄН0

в

састеЩІ

позаклас.: логі'U/IІМIІ

ДР ЕС nраємства

nfЮШ/С.иву

nлуотоцію

копує І

єкс-

~

~Півдеl/.техеl/.ер-

б

го»

QІНОJoштизовану

виро flllчого С оюзтєхеl/.єрго».

управління тєхно-

т

еnрр

тут

о

б'єдІ/. а І/.І/.Я

на- IlnРПflліNIІЯ

організації. »шчах проводяться рідко, ставники з ЧIІС,lа кращих леПlllЮ,11

му

молодІ

педаГОГІЧНО-

нолективу

Сказати,

розваг

поза

шнол':!? клубу.

що все

справі дабре -

бі

в ЦІЙ

межами

не

всІ

' вони

Півдєнl/.ОУК-

На фото: за nУЛЬТО,\І уn-

панриви~ унла;1ено

між шкалою і

На жаль, жодного.:.сло-

О.

...

ГОЛОВІН.

Фото В. О.

аиРО<lтl'lOго nій-

--....-._. еА свого до- ІО В І ,ТН: А 11 И А

ставляться до

·В.

(ln:I(10гиеuа ко-

сумлІнно

Хороші шефсь!\і угоди ручення,

ПеСЛJlка,

ли (ГО.10ва В. Д. магче~

ко). його членами Бас!Ок,

І.. Ф.

J.

во:\у МЄТClJl()I{ОНСТРУІЩій і горнуте

~1' плівнових . теплиць

(ФотоХРОНіка

._е.

.е.

е..

... ·

IlIlина одержує взамін вантан;нl

і легновІ автома·

l-,уценком про,ведена пев

и '

на вихов·на робота з бать- угод. неблагополучних

бувся МІТИНГ з нагоди пе- ціяу вирабництві ак ре· реДiJчі 50-ПІСЯ'IНОГО к()м- ~шх ВУЗ,lів І деталей: пе­

фортабельного раДЯНСЬІШ:\1

рішення, у яко- Виробництво СІМ І,

автобуса редні

ПРОфСПlЛl;овІ

ному ВИХОl13НIlЮ

.

В

«Ікарусів» в п:,:(московному міст! Лі-

головний напрям роз- кі,н?,

гро-

. оргаш-

молоДІ.

НЕБРАТ . . .

осі до «Інарусів»,

за~lовнина:\l. наПrJикла,1. наро':(жуються

а. H~

«Жигулях~

CTalТЬ ЦІлии ряд деталеи

пун'пу цієї мадськості по номунIСП.І'r· вишу аВТО:\lо()і,1ЬНОЇ про- з

.

мисловості УНР в ·рамнах

РЕВ

С

.

.

марною

УНР»,

«зроблено в (ТАРС)

,пеЦlа.'llЗУЮЧИСЬ на І

«Повідомляю,

ВИСТУПІВ • НЕ РАХУЮТЬСЯ З ІНТЕРЕСАМИ МЕШІtАНЦІВ.)

(<<Нове життя»,

.N2 144).

1978

р.,

що

газ

до будиНl,У 2-А по вул, 5()·річ'lЯ ВЛНСl\1 трестом «БРОВflрисільбуд» подано 9 вересня., БУ;НІІІОК жиBllТhCH за постійною схемою

енеРГОllостачаннн

.

Гаряче

водопостача'ННЯI

бу : 1О

ві:\сутнє

~Ioнr

~Iicь!\oї

жі.'

через

ре-

теПЛО~lере-

В. МАЛИШ,

керуючий трестом варисІльбуд».

«Бро-

ВІД РЕДАКЦП ..Трест; ві;(НИХ здав

в

ЄІ,СП.1уавц'ю

(1стitнній

власний

аДМінзаХОДів

не, винуватцlв

до

становища,

в

бу;(и-

нон. Отже, Д.1Я ТОГО, щО')

ЯІ;е

бутнє,

потрапили

відповіді

мешкан-

це ста,10 YfJOKOM на май. ці бу;щнку. А про це у слід

вжити

відпо-

-

на

по

кІль­

стіну нехлюй­ Просимо

в!дповідних

дів.

ні

слова ...

-------------------.~1~----------------------О-------Н-О-В-Е---~-И-Т-Т~Я----~О~--------:B~in-T-op~OK, 17 -Ж-ОВ-Т-Н-Я-1978 року О 2 стор. ~

зах~

С. КАРПЕЦЬ.

ного

листа

А1налогіЧ­

одержали ми

1 в!д А. Г. Денисюка. У. ньому

тІ ж факти. Спо..

-

д!,ва:ємося,

цтво

що

нер!вни­

~мішторгу

зробить

відповідн!

висновки з ' цих

мальному

пункті.

лист!в 1 наведе належни/t порядок на склоприй.~

Просн,мо

тебе,

шанов­

на редакціє, допомогти нам. А справа t')cb у чо­

му.

На

ву лицІ

ринку

по

Кароленка

нашій

працю­

вав овочевий магазин. На.м, господаркам, це бу­ ло вигідно 1 зручно. Ад­ же по дорозі з роботи

можеш

зайти в магазин

придбати

все

Нещодавно

t

неоБХідне. магазин

за­

крили. Шшли чутки, ЩО замість 'Овочів тут будут", продавати господарчі то­ вари. Ми проти такого

рішення • '

~a::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ СЛІДАМИ НАШИХ

'Один

відпрошувалися

1 хамства.

вжити

РАТАУ).

складаннІ автобусі.в, Угор-

«ІКАРУС.> ДЛЯ СРСР

до му затверджено. п.~ан ро- _

Насяно. , Uharo ч а су ще не ВИІ;Оllа- поти школи,

Г: В. Стромовим, В. Г _І Лfl іІ.{о:\ноі'о

не

Нам це зручно

Красовського.

ти душ~ю, але певних ре_ установами, організація- Ба не сказали на сеСl1 кеБудапешт. На стаЛIfЧ- ШИНИ . Дедалі ширш'ого зультаТІВ уже досяг~у ми села про створення рівнини заводу метало- НОМУ заво;:tі « II;аРУС1> вlд- розмаху набуває коопера-

'ІО. Активним помlчНИК~М належної навчально-мit- КОН'струнцШ 1 СПМН-1, учителів у справІ. вихо- теріальної бази у школі. хоч діти їх робіТЮШіВ вання ! наБuЧflНН~ ДІтей є a'le а:jміllістрація J\ослід- також вчаться у ШКОЛІ . бзтьнівсьюlН КОМІтет ШІ{()~ l!·о.еКС;lеРllментальвого заНа сесії прийнято роз-

ящики

місяць. Я

Від редакції.

СТВОРЮЄТЬСЯ

11(10Цl'са.lШ єне,n-' АСУ ТП для

()сноmlllХ іп 0(1,1/0-

6аТЬІШ у вихованні учнів- ! тому молодь шукає со- праціВН!lків радгоспу, але

ської

в

людей, які

разів

. . ються

путат Г. М. ОлІйник в!дзначила, що не ,т!льки учні, але й батьки повинн!

заl{ріпленl

що

з роботи тільки ради того. щоб здати посуд, але кожного разу наштовху­

в

аБГОВО. ренні доповід!. Де­

Ння-' ГClнжею

пляшки

день, не один

" " п J н.Ч СУ СТUНОНtпь ,Ю ", ОЛЬСЬКІ' веСІ' ЛJfя, нnобре Л~" ними У'ІНЯМИ ГРИГОРI'єм ш тисяч КП/1І}(JА(INціlj нп рік. організовані вечори від- Ли-сен.ком, ВОЛОДИМИРОМ UЯ ОАТПЖ1ТU3{)ПОNО CIICT(,.~IO

У

оголосили,

продовжується

ну ється ще незаДОВІЛЬНО. до праВОПО'РУlllень. до . ро- '(1!1f(}'1l1Х ОnС(1пціЙ. ЕКОllо,чі'l- ка ,'''(ljlllll/.iCTU Є. О. БЄЛОВ УРОЧIfеТі ПРОВО:\ІІ ;10 Л<JВ боти в предметних гурт- пІІЙ ('фсп І;і!) Rll/){1воr)жсн- (на nрnедньомц плані) і Ра,~ЯН('Ь"о'l' А)). мП, !\омсо- "ах. За Ba)~иo' nJIX'OB"Bi!А тп ОUО <'

молоді

30.

на двор! 1 заносив їх ДО пункту. Номентарі, як кажуть, заііві. Повне са­ мообслуговування. 1 так

!\ох останніх років. вино- і в першу чергу СХ!lЛЬН!lХ ціЙно-о(j'{[{С.1/П11П . 1ЬНIІХ і КС- f'ПАліftня п'ятого енергобло­

починку

в'се-таки

працювати не будуть. Ледве вмовили, й .то ~ УМОВИ, щоб кожний сам,

присутні

коли

4 ЖОВТНЯ о десят!й ro-'

знаю

,на

5сіляко відмов­ а

дині ранку

ЄТЬСЯ восьмирічний і де- валося слаБО', ' B,~aCJlIДOK ної' роботи НняжицьнOl гопл()ко .М! 5 потужністю раїнеької атомної електросятирічний всеобуч, за- чого комплєкснИІ~ ... план середньої школи В. М. 800 ТlIС;'l "і.l0пат. стонції і для Чигирuнської роботи ШІ{ОJJИ. сш 1 І гро- Насян розповів. як колекАСУ ТП еНС(lгоfiлака ВіІ- ДРЕС. І rальна vспішн сть стано- '."~. дськосТі протягом кіль- 1'ИВ ШКО .ТlИ залучає учнів, 7 Ф ВИТЬ

ТрК

прий­

шей.

по­

ка

Організатор

неї

вмотивовуючи це тим, ЩО в HLOfO немає мідних гро­

часом.

науии. п

в

п'яний

копійок дав лише

36

ч,им

l

По­

прийняв посуд, то зам!сть

на-

участь

годин.

працівник!! нетверезому пару годнн

прийняти

обхідно усунути найближ­

активну

кілька

мальник

орган!за-

Депутати

контр(mю-

по

пляшки, а

ції НiJставницької роботи СПМИ-l і на заводі є ці­

взяли

прий-

чекати

Одного разу 11 ста, свідком такого випадку. Жінка з ДИТИ,НОЮ проси­

лий ряд недолік!в, як1 не­

Р а· В а

і змушують людей

їх знову немає.

'

господар­

в

чотирьох чо­

лов!'к

вертаються, пункту в · стані. Через

:тва М. С. Адамкович. Прикла.д свого керівни­ ка ;наслідують бригаД'ир К А. Чlгстіков,а, агрохі­ мік О. К Якименко, еко­ номіст В. О. Иожухар.

моподі­

б!льше

дефіцитним товаром.

досяг-

справі

й

відмічатися в черзІ, як за

ставницької роботи. У радгоспі імен! Щорса

...

-

від трьох

' успІхІв

або

~~~~i;"a~;b !зп~l;:ре~~:

роботи

організації

часто

!

тягнуть за.

же вантажем. ЯКЩО вдасться їм застати прий­ мальників на робочому

технічний прогрес

мо­

ОГ'о­

візки, тачки, мішки, а по­ тім повертаються з тиМ:

z:

-

як люди

кілометр

ЯіШХ

АВТОМАТиКА

висить

4В понедlл~ Без зайвюt

пояснень.

в. ДОВГИЧ. Курс

так:

лошення закрито..

у передовики.

СЛОВО БЕРЕ

перед'ЧВAt

ПУННТ через ден!!> 81М критий. То тару завО'

а6солютна

прошарок

виявилась

ною.

1

БУДІВНИЦТВО

НЯТИХ рішень

д!crь

сім'ї, школи громадсь­ кості по вихованню .)(0ладІ слухається дуже-ду­

РАДЯНСЬКЕ

ди. але виконання

1.

ДИСЬ 1 простоювати там величезних черr.ах. Та ~

прац!вники

Ш

слухалося l' на заСІ·Д~Н. НЯХ ии і знайоми~ися з довиховати дітей справжНl-.'Л вииониому СІ'льсь ил о'l'пл, Ра- сягнеН'Нями педаГОГ1'ЧНОЇ П комун:сусп!льства. У

ведеться їздити з НИМ K~

лодІ. але на засІданнях робітничих ком!тетів пи­

ся працювати

:ми етичного

поназово,

Щt

~

В61 зрадІли: тепер не дr:ill

силивши партійне керівництво господар­ ською д!яльністю .на ,всіх ділянках ви­ робництва, комуністи неодм:нно до~'ю­ ться того, що БМJ'-35 Бийде з в!дстаю­

замuв­

всього

Але

каДРОВі

що

відкрили

по прийманню СКJIопосуд~

осо,оливо малий серед робітників. А по­

зації місцевих п!дпри­ ємств покликан! постійно займатися вихованням

проведення

...

~

?

лектИБ школи Н:а~а,га~Т:б мейного виховання дІтей бути читачами б \'Д 1вниками

ряди

завищен­

Р!зниця

=-~ зс '!!Ее

трудівникі,в,

С П

БМУ-35.

всі

'1 дво,рІ;ИQII

кагазкну,

розвилц!,

біnьшість KO~IYHiCTiB не зрадила рІдно­ го колективу. Тепер треба збільшувати

це ви­

ніж

черго.ве

стяжки.

своїх засідань безпосеред­ ньо в ci~l' ях, де діти схильні до правапору­

по­

:Нів загаЛЬНООСВіТНЬОї ШКОЛИ 1 підготовки їх до праці1>, педагагічний ка­

КО

практикувати

допусти.ли

товщи~и

сім' ях. Останнім часом батьк!вськніі комітет став

ЦИ ИПРС «Про удос"оналення

:навчання,

цементу,

. не

да.1СКО

ляє. Од.нан одержуваний матеріал ви.ко­ ристовує не по-господарськи. Днями бу­

Тут холо,:(но, хоч поруч збудована 1\Ііс­ иева котельня. Це впливає, в ПРЯМОі\1У

черговаї,

менше

ЛQЧ1ЮГО

ції. Про це ж говорить! той факт, що за рі!\ перебування в Броварах колек­ тнв управління виріс з 80 до 195 чоло­ ві'I' . Із столиці в наше м!сто перейшли

номуністи.

вдвоє

Не Т6R давно

н.а,м­

СЬІ':()ГО, М. І. Бондаря та Інших, за­ св!дчує боєздатність па.ртіЙної орган!за­

Ось приклад. Бl)1У-35 щомісяця одер­

...

лише

усі

цlлеспрямова.н.ої

КО:;lуністів В. Г, Прищепи, С. А. Лазан­

таl{

пла­

ніж за­

-

пlвр!чної

себе довго че!\ати ... При.нципова розмова про недолш.и, ВІшрнті у звlт,ній доповіді, У вж:тупах

вино·нання можливос­

ті надолужити втрачене? Були

дію додаТJЮВИХ

ством. Очевидно. її ааСЛ!Дl\И не змусять

ла­ всю на­ то­

Це справд! так. Але, :J другого боку, питання стоїть про ефеКТИВНіШУ роботу про неодмінне плану. Чи були

<сВЖИВІТ .. зАхОдІВ ...•

д~1д бо­

панією має стати боротьба з бракороб­

БОД.

готува­

прИМіщеннях

пуску

дн зводяться нижчи~1И темпами,

проектуваЛЬН1ИКИ

промахи

нри­

«заслуга»

при

працюЮ'rЬ

дні.в, то за той же пер10Д иин1шньorо - у 3 рази менше. На думку КО:\ІУН!СТ!.В, наступною кам­

нових оргаН:в. На жаль, загальновузло­ ві об'єкти промвузла, в тому числ! ~lichKa коте.'lhНЯ. Bo;:rOBi~ І очисні спору­

знають

,можна

А за цей час

строки

ОВCJfYГОВУЮ~!

панії: за '9 місяців. ми.нуJЮГО року було втрачено через riрогули 175 ЛЮАИНо­

опинилося

серйозного,

потр!бного підприємства,

га

-

якому

І В цьому рац! завод не стане до ду. Бу.l0 б неправильно звалити вину на генерального підрядника, на чаЛ hНи.І,а БМУ-33 В. М. Лисюка. У

уп.равл:ння, державного

тепер

в

Стано.вища

ти фундаменти під устаткування? - Цю ділянку підлоги закінчено ще років п'ять ТОМУ. на обличчі партор­ ня.

зультат

тичного.

амонтовані. Високоякісно виготовлена ,п:длога: праЦівники будівельно'монтаж­ ного управління М 35 ОДН!,!МИ з перших на Україн! унлали її за допомогою віб­ vувальної машини новинки інспrrу­ 'ІУ «Укроргтехбуд •. Раптом погляд падає на свІжі сліди lВі:\5ійного молотка. Навіщо ж псу!3аТ!! зроблене, чому саме тут почали

становища.

те,ЩО

1

JI1QДИ

в

ІВУ""

1'lPO

резервів. Це буде дійсно бор<У1'Ьба. З прогульництвом. пияцтвом. І ось ре­

І КО;\<lунІсти не могли не порушити

онін"у

зауважує l\IИНО'lа

-

ротьби за введення

їх на звітно-виборних зборах. Тон задав СЄі,ретар парторгаНlзщlї. М. В. Ромада­ но" у звітній ДОПОВі~і дав принципову

а в!сім геюарів

ДИ;ВУ8

У !\омун!ст1в БМУ-35

щ~реносному СМИСЛ!, на заморожування багатьох робіТ... . . Зрозуміла, що ,набол!лих питань ба­ гат().

простоІ.

нестач! робочої си,ли тільки в од;ну зм!ну.

1

До початку роБО'!и ЗВ Ітн()-виборн ИХ зборів залишається сорок хвилин, І, ~1~ З секретарем партійного бюро БМ~ -:J:J М. В. Ромцановим йдемо на БУД~1аіі­ данчик. Велетенський корпус ззводу алюм~нІєвих будІвельних конcrрукцій

п ВА.е

ма, рнотратства.

Є ще ОДИlнрезе.е.в. IдeTЬ~.

ЧІТі,.

1.1.111

~oox-тpьox caJr'mМeтprll.%, а 11 ~ ну на сотні ,,~адратних M8'l'1>LB 'ММ

------....-------.--...--

ЗВІТИ І ВИБОРИ

бо овочі потріб­

ні кожного дня, і ходити за ними на вулицю Гага­ ріна та Ниївсьну не ду­ же

зТJVЧНО .

Л. БРОВІЩ

Г. Журав­

льова, Г. ПасIШН!fR • К. Лукашенко, Т.· Со­ б()л€вська та інші. м. Бровари.

о

-


ОБЕРІГАТИ НАРОДНЕ ДОБРО ТВАРИННИЦЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ­ МинулоУ осенІ та зими в

го!юдарствах

нашого

ряд пожеж. яними значних збип,;в.

Так, ся

грудня

16

пожежа

на

району

виникло

завдано

Богдан;всЬКій птахо­

фабриці. Господарство кої шкоди BOrHe:VI крипя

пташни!,а,

сотиі

курей.

зазнало вели­ зІпсовано по­

в

а з

дш\!у загинуло

Пожежа

сталася

від

неспраВНОСТі'теплогенератора.

Випадки пожеж мали м:сцях зберігання грубих радгоспах

ський~

імені

осіб і провести з ними спец,іальний інструнтаж по дотри:манню протипо­

~ЛіткІв­

жежних

Це гов{)рить про те, що керівники вжили

господарств

заходів

пожежних

боти

по

своєчасно

проти­

підготовЦі

до ро-

вимог у

в осінньо-зимовий

Щоб

період.

протипожежний

ничих, складських,

раторні

обговорити

на нарадах

слід

усунути виявле.нІ

працівнині,в

На

недол1ки.

ВfІОпадщ(

щення

відсутності

освітлювати

ДОЗВОJlЯЄТЬСЯ

справни­

ми ліхтарями типу «летюча миша». При підготовцІ до зими слід відре­ монтувати

пожежнІ

водоймища,

типожежними

гіД­

ціЯ:\1И.

і>аIНТИ, крани і своєчасно утеплити їх та установити показники Ух розташу­

ням

вальних

по

забороняється жежнІ

депо

!Не за

опалю­

Натегорично

протипожежну В

дверима

В

техніку

утримаlННЯ

плакатами

та

інстру!(­

праці,вниками

кочегар"ши

ферм,

ПDовести

по­

посвідчень.

також

влаштуванню

кожному

бове чергування членів доброВільиих

:пожежних дружин. СЛІд очистити від

провести

групо.вих

роботу швидко­

ви­

г~цoдapL:ТBI

справ.

агрегатах

Не Рейдова

б~игада

пе.реві рці

ут­

громадської

ху­

доби виявила в радгоспах «Заплавний», «Русанівський», імені Юрова, «Зоря», «}}-'ерД;j,вськиЙ", «Пухівський" багато по­ рушень

праlВИЛ

6еЗПЄІШ І{ре:\1а,

на

пожежної

фермах.

l,люча.1ИСЛ

.1а~шочки в

ДИ

під­

е лек тро­

;;ип' ятильники,

6ез

Зо­

незадо.вільно

електро­

прЮТlщеннях

плафон&в,

еваІЮВИХО­

заставлені

бідонами,

п'дво;(а~lh,

траl,тора:v1И

,..

.

ре.ЧІ.

спали,

чурі,на,

«ПухІвський.,

«Пле~(lвський", .Гого­ лівtCЬНИЙ", іменІ Докуча­ єва, СеМИПОЛКівсь кої птахофабрики та Брова.р­ ського

Ilлемптахорепро­

дуюора~

Нині в усіх господар­ ствах треба створити спе­ ціальні комісії по пере­

в Ї.рц і

інш1

СО

б

курили,

що

протипожежного

ливу

.

увагу

СЛІД

збережеНlНЮ

бих кормів. переконалися, пожежі

Адже, як найчастіше не

пени.

ються.

Так, наприклад, скотар радгоспу .РусанїВСьниЙ»

соломи чи д:ти,. що

Василь

Івано,вич нічного

час

на

Часом

проході

стояв

автомобіль

го­

коЛісний тракl'ОР. фермах радгоспу ім.

скирт

сіна граються пізнІше стає

Соловей HaJC.1llДKOM

чергуван­

біля

пожежі.

наприклад,

скирти

соломи

в

вати пост,ій.ну охорону Ух.

liя

равління пожежноУ охо­ роtНИ спільно з добрОВіЛЬ­

роботи та}(ож член!.в юна­

ним

ної

по

програмі

цистерн

із

Щойно виготовлене бо-

!рошно слід протягомд,нох

діб зберігати на кормових площадках під накриттям для охолодження його. Мішки з борошном треба

п.РОТИ!Іо.жежним то.ва·

РИСТВОМ

паливом

повинна сягати 50 метрів, а до відкритих складів ,грубих кормів 150 .метрів. Резервуари з па­ JIИВОМ треба обов'язново ваземлити, пофарбу,вати в білий НОЛір.

в

кожнім

Р:'!.'1у.

Проходи між рядами мають БУТІ;! шириною не

менш

як

один

вздовж стіни -

метр,

а

оголосило

опера­

цію ~Ферми •• З цією метою було проведено ра­ йониі сем1нарські занят­ тя праЦЇlВників пожежно! охорони ра\Цгоспів і пта-

Варто

С

ТВОРИТИ

·- наДIИНИИ

захист

тварин

З настанням зимово- 'нІ засоби пожежогас!ння., сІння. Уже пройшов рік, стійлового утримання гро- На фермі другого в!дділ- лк завезли туди пожежні ма,дської

худоби

керівни-

ти піклування про проти-

на, де

утримуються

те-

чок висить без

напівгер-

пожежний стЗlН ферм. На метичних плафонів. жаль, перевірка . покаУ радгоспі «РусаНіВзала, що в

радгосПl «Го-

зберігати в складах віта- те~ніl!Ш безпени І пожеж·

мінного трав'яного борош-

с. ТРОХИМЕНКО,

старший

інспектор

~ержпожнагляду рай· вІддІлу внутрішніх справ.

о

ладнали пожежні щити з повним комплеJПОМ іввеи­ та,ря. УсІ працівники

ферм

через

залучити для

Ножеи будинок в нашо­

новлювати

по­

цієї

справа

ферм,

вста­

нозвільнюючі прив'язі, на запасних воротах зробили гачки, які легно відкри­ ваються. Словол'l, в госпо­ дарстві створено всі умо­ ви для запобігання поже­ жІ.

Велику допомогу доб­ ровільній пожежній дру­ жині радгоспу імені Щор­ са подають учні Ння­ жицької середньої школи. Юнацьку добрОВіЛЬНУ по­ жежну

дружину,

до

снла­

ду як,ої входить 23 учні, очолює вчитель праЦі ВІ­ талій Петро,вич Дубчак. У гарячу пору жнив юнІ пожежники брали ак­ тивну участь у збиранні

дружини. від

почали

групо.Вlі швид­

Переможці змагання

цької добровільної пожеж­

нормlв

склаJІИ' пожтехмінІ­

мум.

ПРО ЮНИХ

необхідно організу­

Охорона

в

ми об­

ПОЖЕЖНИКІВ

грубих

пожежі

вирощеного

кожного.

врожаю

хлі­

ба, оберігали хлібні поля від пожежі. Значну роз'­ яснювальну роботу прово­

М. СОЛОВЕfI, голова райради ДПТ,

щити,

але

СЬІШЙ"

(директо.р

О.

Я.

біля

вони

ПОНИНі

Мабуть, варто

жі.

за протипожежний стан радгоооів .Гоголіш:ЬкиЙ. та .ПлосківськиЙ. на­ віть не п:рибувають на се­

Уже три

члени в;лыtуy

ни

заняття, котр!

проводяться Держпожнаглядом та ДПД.

Як переконалися, тут Отже, Kep1BНlfКaM госта,кож мало уваги приді- подарств треба наsести

ллють питанню

НОІ безпеки

П. О. Дe~·

кИ

пожежної

сеМІНар-

ві,

Тан,

нап.риклад,

на

фермах першого і другого відділків господарства по.вністю відсутні первин-

Вівторок,

17

ЖОВТНЯ

1973

міщення. На ферМі другого відділка нема первинних засобів пожежога-

рОКУ

ніки безпеки і пожежної

j безпеки

району. Тоді тут знімали кіножурнали на протипожежн<ї теми.

HOE~

ЖИТТП

Q

добро­ дружи­

середньоУ

виходять

Ці'~1И шкіл

в

пере:\10Ж­

змаганні серед раЙо,ну. Успіху та

велика

підго­

товча робота,

яку постій­

но

з

проводить

ЮДПД

доБРОВіЛЬНої

ними

та

не­

члени

пожежної

дружини.

ї

Нині

юнІ

роблять : щоб під

тут опалення ДПД та інспекторів з тех- жежН1Й безпеЦІ.

на зиму, не побілено пги-

Нняжицької

ш~оли

рівник

ченко) мало уваги ПРИДІ- не депо. Зовсім не відре- ські заняття начальників І' ти P~o.TY по .х протипо-

ляють цій важливій спра- монтоване

запо­

роки під.ряд

юнацької пожежної

сприяє

М. У. BOPo.H~ЦЬHa) в і пу «РусаНіВСЬН~Й" ПРОВО- но якнайшвидше поліпши-

занедбаному стаю пожеЖ-І дилися показоВІ

з метою

бігання виникнення поже­

про те, що відповідальні

кормоцеху. мінарські

нема каму розвісити їх в корі.внинах?

трудІвникІв

с.казати

0,8 мет- І ГОJlів:,ький" .(директор НУЛИІН, інженер з техніки безпени ферм. А раніше, потрібний протипожежний ІРа. Суворо забороняється А. Я. ОЛlйНЮ:, ІнженеР з безпеки і пожежної безпе-І пригадую, на базі радгос- стан на фермах. Необхід­

ІНа будь-які інші речі.

складІ, майстерні

в

дять вони серед сільських

складати lliтабелями висо- кам господарств нашого лята, нема громовідвода. І стоять тою до 2 метрІв по два району необхідно посили- Більшість електролаМП0- Невже

!Мішки

спирт­

Нещодавно облас.не уп­

пожежно­

'Іехнічного мінімуму. Від­ \даль від місця роботи ~rperaTJB до ріЗних БУДі­ вель,

а-під

до­ на­

РОЗПОВІ.8~

надал.! не допустити втрат

жежі,

за

можна

радгос­

стояв посуд них налоїU'!.

по­

яких

Я. MOB~AH, на1lальиик дпд.

пах імені Щорса, ~Требу­ хінський., • Гоголівський~ На та імені' Докучаєва. Щоб Ю-

ж.ежної безпеки. НОРМ0добув<ники повинні пройти спеціальний курс навчан­

правил

в

брати води швидко і необхідній кlль,костl. На кожній ферм!,

ми­

'грубих кормів

АВМ-О,55 необхіДНQ до­

Т,римуватися

пожежН!і колонки, п.омогою

нулого зимо,во - стійЛОБО­ го утримання худоБИзго­ рів стіг сіна в радгоспі імені Юрова, а також

рова замість tRе06хІдних для га,сі,ння пожежі речей

d

.

Так,

протягом

їх

дають нам дирекція та спеціалісти місцевого господа.рства. Так, за<ВДЯКН їх активній підтримці на подвір'ї кожної бригади ми встановили спеціальні

господарства

гру­

трапл:'!ються

Проте

гасити

му селі обладна.ниЙ гро­ мовідв()'дом. На фермах

при-

тоді, коли корми заготов­ ляються, а коли зберіга­

під

на­

селах Богданівці, Шев­ ченковому, Семиполках. Значну допомогу по­

категорично заборонено прапилами пожежної без-

ловного зоотехнLка рад­ юспу, а з іншого боку -

АВМ-О,4

до,водилося

На жаль, на них не з'явилися ві.дпо­ відальні за ПРОТИ'!lожеж­ ний стан радгоспів .Руса­ ні ВСЬоНИЙ", .Запла,вниЙ~, «ЗаворицькиЙ., імені Мі­

ОкреМІ, ділити

чеРГОВl скотаРІ були в нетверезому стаю, деяк!

службовий

віта­

виникали пожежІ.

помилок

іНвентаря висять будь-яю І О

розпо,всюдили

ту. В !ffiШОМУ селі вже декілька ро.ків підряд не

тощо. На пожежних щи- стану ферм і негайно усугах заМІСТЬ необхщног~ нути наЯJвні недоЛіни. непотр:БЮ

напогото­

господ3!рств1

жини по черзі несуть вах­

~-----------

при хофа6ри'к.

СТlило.вого

рИМаННЯ

в

очну агітацію. Члени до­ бровільної пожежної дру­

допустити

минулих

нику

M!tнHorO трав'яного борош­ на на

-- - ---- --- - --- -

ня був У нетверезому ста­ ні. У той же час в корів­

БЕРЕГТИ БОРОШНО ВІД ПОЖЕЖІ виготовленні

~

постій­

в чистоті, автомашина

спра.вна,

Скрізь

широко

тварин. І

д. ГУЗІИ, начаnьник вІддІJ[ення пожежної охорони райвіддlлу' внутрішніх

господар­

необхідно організуватицілодо­

При

завжди

ві.

від

Пам'ятайте! Зима суворий ре­ візор всіх недоробок. А тому необхід­ но в найк()~хUJИЙ строк навести зразковий ПРОТИПОі~ЖНИЙ порядок

вико.ристовувати' по­

і

призначеНІНЯМ.

ствах

в

і

звільнюючих прИlВ' язей тварин на падок ВИНИlкнення пожежі.

пожежних

розмістити

ПРИ:\1!щеннях.

стінами

усіма

Необхідно

депо, занінчити їх ремонт, забезпечи­ ти палив,ом. Пожежну теХНіну та вогнега,снини

котли

жежно-технічний м:.німум· з ВрJ'чен­

І!остача,ння і тримати їх у справному стані.

стан

S

сторожами,

вань, Відремонтувати під'їзні шляхи до водоймищ та інших джерел водо­

СЛід перевірити

теплоге,не­

водогрівні

ріалів на го.рищах тваринницьких приміщень. Забезпечити всі примі­ щення первинними засобами пожежо­ гасіння. звукови:ми сигналами, про­

примі­

тільки

розміщати

!!риміще,нь для

Потрібно також і перевірити силову

Елеюроенергії,

ро­

ногнем.

установки і

мо багато зусиль. Пощежне депо но тримаємо спеціальна

газозварю­

птиц!. Установити по.стіЙний техніч­ ний нагляд за теплогенераторами і водо.нагрі.вними котлами, своєчасно ЇХ ремонтувати, не допускати засто­ суванн,я форсунок кустарного виго­ товлення. Перевірити та привести у належний ста,н місця зберігання та п.риroтування грубих норм ів. Не допустити зберігання соломи, сіна та іlНШИХ легнозаймистих мате­

та освітлювальну електромережу, провести заміну або реМ()І}іТ окремих Ділянок електропроводки з' пошкод­ женою ізоляцією, .а електричні лам­ почки помістити в напівгерметичиі

плафони.

проведеННі

електрозварювальних

типожежними

радгоспів, птахофабрик, підпри­ ємств та установ і найБЛИЖЧИ:\1 ча­ сом

і

протипожежних

безпосередньо в тваринницьких при­ міщеннях, пташниках або в дерев'я­ них добудовах, не відокремлених про­

міжних приміщень, винонаНtня про­ позиЦій держпожнагляду 1 відомчих перевірки

при

Заборонити

вироб­

службових І допо­

,наказ,ів., Результати

правил

відкритим

стан

птахівничих,

виконання

.

суворий по­

б!т та ознайомити з ними всіх пра­ Цівників. Натегорично заборони'ти підігрів.ання систем водопостачання

запобігти лиху в майбутньо­

тваринницьких,

встановити

рядон

вальних

.

му, необхідно створити спеціальні ко­ мІсії, НКИ:\1 доручити протягом жовт­ ня перевірити

правил.

НеоохіlДНО

не

викона,нню

користування ТИlмчасо.вими печа­

ми. Треба призначити ВіДПОВіNJ,ЛЬНИХ

та імені Юрова.

згада,них

сантиметр (від димового каналу дерев'Я'них конструнцій). Заборо­

51 до

пожежна

держплемптахо­

заводу .Рудня» об'єднув в своїх рядах 200 членів товари<:Тва пожежної без­ пеки, 5 громадських конт­ ролерlв по ПQжежній охо­ Р!'!!і та 25 членіs юнаць­ ко! добровільної пожеж­ цої дружини. Наш девіз P~OTIi краще попере­ дити пожежу, ніж її пога­ СIiТlИ. Для цього докладае::-

для кухонних плит в приміщеннях ма,совям перебуванням людей-

нити

місце 1 в кормів У

Докучаєва,

Добромль-на дружина

сажі всі прилади опалення, зробити цегляні переділки (де їх нема) печей І димарів розміром 38 сантиметрів,

року стала­

19,77

на СТОРОЖІ

НАДІЙНУ ОХОРОНУ

окремих

державі

г РОМ8дськість-

М. БІЛОГУБ,

лового

віддіщ(()вий поЖlиспек· тор райвІДДІЛУ внутріШНіх справ.

не

пожежники

все для того, час зимово-стій­

утримання

допустити

худоби

втрат

гру­

бих .нормів через пожежі, л. ПОПОВ.

о

3

стор.

о

..


Jr9ТDЧDИ

І

:--::-- Бесіда

сВ IBTepel:ax IІRlllшвwro . _аlбутиlz пок О .. І •• •

СРСР

sдlilСИЮЮТЬСtl

ие045-

SaxOAB

е'У СІОНІСТСЬЮй ~ержазі немає

хl4иl lIJltl охороии І' наУКО80 обгрунтоваиого. lІа­

ДР931В

ЦIО!lLlЬНОГО

lзраї.1ЬСЬКИХ

ВИkорнстаннs

бмпечеНН8

родиих

JlIДТJlореиия

и. сере40Jlища,

яке

(3 КОІІСТНТУUД

оточу.

СРСР),

МВОЮВаіВ

CJIaBY.

Тут

34-

1 цитрусові 1 Ізраї:ІЮ

ПРИН.'Іад,

охороняються

Але

ще

ЖЮІУ

Особливо просл.аБИ.м АскаНіЮ мпов>ідна ціли­

кримlнauія,

lІ1і1

єдина І!І Євро­

ДІJІянка

нємйманого

'fипчаково-ковильнorо

сте­

який має ВЄJlИчеЗll.rЄ і!іау:кове. культурно· піз-

n)',

~В!.JТЬие І праКТR"tRе зn­ чення.

Бarато років У заПОБlд­ нш<у праЦЮЄ 'У~раїНСЬКRЙ

нзуя()м ститут

дослідний

ін­

тваринництва

сте­

-

п,ови.'С районів імен! М. Ф.

Іванова. його вчені РОЗ­ робляють м€тодину анлі­ матизащі'і

ДИКИХ

тварин, дальшого

відтворення

і

поліпшення

багатьох

рід Тут

домашньої

способи

na-

ліСОDозве;:ІЄННЯ

пJ.в;:(ня

точк1в асканійсьного

сте­

ФО'ТО О. ЗборЩНRа.

t-~4'''' .:t"...,:.-~#.c- . . :0'1:=.:'1"":-"""'"

,..,..,..с-

- ..:>~.::- " " , -С'"

сlАськоТ МОJlИ~. (М.).

АіІ .Ор"я>.

О. Грін. .Червоиі вітри-.

ла..

16.1~ .БеС!АИ про право~_ 16.4~ .Шсні І танцІ иародів

СРСР..

]7.15 -С"рави

kQ"СС"ОЛУ~.

18.00 НОВ"НИ. 18.15 -Bect,1

MOCK08CbKoro

ИОТКИ>.

18.3С -Житт. науки..

19.00 Кубок ЕвропеАських "емПlокlв з. футбо.оу:• .'\\альме~ .Ди"амо. (Київ)-

ІШвеція). (Харкl.,.

21.00 !lpcrpaMa .Чар. 21.30 Кубок УЕФА • футбо.,у: .Торпедо. _ (МОСКJlа) _ .Штуrrарт> (ФРН). По закінченні _ новини. 10.00 10.15 10.35 11.40 12.10

рівнянно

.. , . ~ ~ ..,..~ ... . : .q ,..~ • ...,....

Ко.,госпу Ім. В. І. ЛенІ1Іа

молtкулорно:кl-'

І!ортаж з ПJlОЩI ІменІ Лен.нського KOMCOMOJlY

м. Киева.

. иетичної теорії'. 19.00 К. т. Iнф"рмацIЙиа· про_' ПРОГРАМА УТ 19.00 К. т. ЧемпІонат СРСР! грама .Вістl.. К. Т. Новинн. хокею: .СокIJI.(КИЇ8) - 19.30 Р. Федоньов. _Сніги 8па-Україна -БАМу, Сибіру, .Динамо' (Рига). ЛИ'. Вистава MoeKOBC~KOДа.1екомуСходу>. 21.30 ХУАожн!1! ф1"ЬМ сСерьо_ го Центрального театру К. т. .Ма!!tтримистеЦТJI жа •. (.1\\.). Рад.нсько!' Армії. ;У'РС. Р.. Співав А. Со22.45 ДоаіДlЮва служба. 2С,45 К. Т.•• На добранІч, діти!~. 010. яненко. ЧЕТВЕР, 19 Ж08ТНЯ 21.00 Програма .Час •. (М.). ШК!.1ЬНИЙ екра!!. ек.,. ПРОГРАМА цт" 21.30 К. т. НашІ рад!!нськl об~~сИакат'I..'_:В' ті.,. ~.OO ЛрограмасЧас>. ~~::,;. С .л"";~~~М:~~~~~~,I~~ ,а заємоді. . V . ' К. т. Д.,я МL,ят._Сріб- В.55 .РDeи • иами. роби "к Cq~. ТУДІ. •• КРКІНОХРО-

н"й J,нІночо,..

M~· робн

"раще

нас..

HiKa~.

12.30 ХудожнІй фі.,ьм .ПОJlість 9.55 kНУ;'':!~іЙ теJlе"'lльм .Як 2!.50 ~E~~~B~~~~;. п·оис::к~н~ про сnрав",~ю J!ЮДИНР.'" 16.30 Д.,я шко_,.рівпісн!! .• Сурмач>. гарту_алас" CTa.~Ь'. 2 сечен ні - к.НАт. ОБЛАСТЬ Новини. 17.00 ,Рукот.орна •. ТмеР!.9.. _ • ВипроБУВ2.ННR>. ПРОГРАМА нарнс про народних ху- І 11.00 Ф1J1Ь1'!-КО"U~РТ .Моцав- 8.10.Шахова Ulк<+,а •. (М.). ДО.«НІ1КIВ По.наБWИНИ І с"кl ескіз!!'. 8.40, g.~O 2 к.' .• Музичні жан17.7П .Шахтарські иуркма програма.' ~IJlЬМИ со- 9.00, ри, 17.40 rорк,nнти'. 14.30 Д.ок~ме!!та.,ьиl u.а.1!ИНЧННХ кра,.. !О.ОО Пісня' .Слідна(М.). Мlніатюра~. у гірн;,кіз ШНТИ І" 1.11-" !5.20 .Рlдна ПРИРОА&>. 9.15, 11.15 у.ном ПТУ. 3 курс. " .••• ого u _ 6 .. . (М) ~'!ча ."рn«н о'«,є". 15.40 <SФРИАерик. Шопен~. ..Фізика 1 науков() • технання .CтaxaHoBByri./J"'" "'іЖН. аРОАнІ _ змагаННІ' .18.0П Реклама: Ого"ошенн,. . І .25 пожежно ПР"К .• адного І 10.10, Нlч"а IЇ.30 реВО.'ЮUIЯ'. lcnaHCbKa мова.

ІВ.ЗО .м •.,,,дї!

А .. р6аАджа-

його і;J;ео.10Г:Ю

до

я"ої

Ізраїлю щ~до

нраїни

rOBopIПb

Е;J;ається

;ІИС­

уря,:t

У

і

арабського

Оl-;уrюваних

рично заБОDонено грегаційні в

По­

ЖИТИ.

А

яних діють се­ ТИ:\І

са­

неєврея~!И

і

в

ЯКИХ

. Д по. огою Цілого КОМП.lексу принuа-

пів зоологічного

тоді, поли

шовінізму.3ем.1Я

«націона,lЬН\JЮ. не

вона є

ізраї.1ЬСЬНОЮ, а 3

sоли вона на.lежить євреям. еМ.1і, що належать неєвреям, називаються

зе~I.'ІЯ;'Ш <.ще не врятоваНИ~IИ"'. KOH~

..... '!'Існац:я

зе~lель УРЯДО~І у араб;в з метою на;J;ати району більш єврейсь-

ного харантеру називається «lу;:(аїза. ~ .. о

ЦІЄЮ'> аоо «євреlзацією» раиону, ЕкспансіоніСТСЬНИМ:

спрямуванням

с!оністського режиму в цій країні під-

порядкована вся систем! виховання.

З раннього віку молодому ПОНОлінНЮ вбива!()ть в ГО.10ВН афориз~1И ста-

РОіу;:(ейсьних жреців 1 середньовічних

рабин:в про

споконвічну

перевагу

евреїв над уСі)lа іншими на родами.

Про РОЗНВіт раСИ3~IУ в Ізраїлі сві;:(-

чать ЧИС.lенНl. аnти вандаліЗ;\IV сіОНіСтів, Я-Ю, не роз;:(умуючи, 'ліквідують навіть МіСця захоронення н·еєвРеів. А.lе не ті.1ЬКИ араби, а й 'ca~ll' ЄБ"

реї

- жертви расової ;:(ИСНРIНlінац:ї У цій державі. Тан, євреї, народжеНі

у двош.'Іюбності,

нащадки

вІ"

:ІВО-

ш.~юбних їхнІх бабусь або прабабусь, .J.

яю називаються «манцерім», за з'ано-

НОМ не мають права навіть ОДРУ'ж"ваО .... · J

тися. '!'щіино нількість людей, яким в ІзраїЛі заборонено брати шлюб, v

тисяч, а.1е20 професор Шахан натнс яч ча ПОВІ' С·.

10 зиває цифру

"

Расисти поділяють сучасних Ізраn

Їльтян на ;:(іти «цабр:в,> корінне нас€.1ення ранніх поселенців', за' Й HHM~. дуть «ко.1ЬОРОВі:!>, або «східНі. ЄBP€! -

«сефарди»: вище інших ста-

ЯТЬ сьогодні в Ізраїлі «аШJ-(еназі. -

Є ~ропеисью о. і америnансыі,' або «б!-

.11» євреї, яnі стаНОЕ.1ЯТЬ менше nо.,'rТовини Н асе.lення кра. їни і є т'-т

прав.1ЯЧОЮ пастою.

ни, сІонІсти застосовують ЩО;:(О ара60

СЬКИХ селищ акції облогового режи­

му. Тут в ходу. рекомен;:(ація: «КРЗ­

ще пристре.'!ИТИ а'раба, ніж мати j{Ло.

п;тз ЙОГО аDештом». І це мало М1СЦG

в смах Нафр Kacci~I,

E~la1le,

Бейr

Ну6а, Ялу, Халхул і ря;:(і інших, Заявивши в 1969 році, ніби «па­

:tес!инсьного

HaDo:!y не існує,>, сіо­

ністи-расисти віднри!о стали на Ш.1ЯJC

утвер;:(ження якщо

режиму

терпить

саМе

апартеї:!у,

єврейсьnе

Bi'~

насе­

.1енН,'!. Інанше й не може бути всу­ С!1і.1ьстві расової HeplBHocTi і терору, Так, щодо євреїв-емігрант:в з азі-

65

країн, які

проиентів

насел~нн"

Верхово.'1И

на роботу,

і в

поліТИЧНО~IУ

ПРИК.la;:r, сере:! ЧИС.1енннх фуннц:о· НI~piB lзраїльсьного ПРОфСПі.1КОВО!'О

РаСИ3~1 в Ізраїлі затверджується з

тут вважається

1

сегре­

Kpil\1

гації, апартеїду І геноциду. Ставши на шлях вигнання арабіВ 3 Палести­

манні

насе"ення

навіТь

~I

над знедолеНЕ:'.1И

масами,

житті, і в прос:уванні по c.l)їf\.si. На­

ці зе~I.1і правителі Те.lь-Авіва просто відібра:1И силою. О

СВОГО панування

і називаються <,сефаР;J;а~IИ~, З;ІіЙ' сню ється ДИСКРІНlінація і при праЙ'

занони, 'належить

Ізраї.1і

не­

Д.1Я підтриманнJt

атських і африnансыіхx

територ~Й.

бі:1ьшістьіе~lель, на

atio Виrнані .

сІоністських експлуататорів

сіоJ

центру

«Гїста;:ІРУТ'>

-

прсцент «сефарДіВ», зате

лише

о;zия

80 процен­ cej:e;:I 110.10.:l:i - cxj;:t-

тів безробітНИХ ні євреї. Б.'ІИЗЬНО 200 тисяч ізраїль­ тян, за визначення,,! ca~IOГO ізраї,1Ь­

CbKoro нів.

УРЯ;:ІV, ЖИВУТЬ

з них

в

YivlOBax злч;::­ євреї',З

процеНТів

90

арабських КDаїн. Бnизько 250 тисАч

;J;ітей у liра'{ні (:'Іайже О.'1на четверта частина :ІНТЯЧОГО населення Ізраїлю)

-'-

на межі оф:ційного Dівня злиднів.

З них !1ереважна більш'ість приna,:J.ає на сіМ'ї євреїВ-<1сефардів». Національна і расова ДИСКРИ:'vііна­ ція, еНОНNlічнє:<, соціальне і ПDлітиq.

не гноблення,'

яnі

ПРОЦВітають

В

Ізраїлі, рєзу.1ьтат впровцження Сіоніс!ської конпепц:ї про те, що

І~раїль

є державою

Сіоністи

завж;:rи

для

євреїв.

були

і

продовжу­

ю-ть лишатИС>і Д\,ХОЕНЮІИ братами І ПОС.1і;J;овниnа~1И фаШИСТіВ, їх УЧНЯ~IИ,

Ян У тих, тан і в інших одна й та ca~la ідеологічна природа. І Ті, It інші є виразнина11Н інтересів НРУПН.1І

1:IІ~еРlаЛіСТИЧНОї,

найбільш

реаnцій­

но! буржуазІї. СіоніСТИ. та!\ саме, ЯК і фашисти,. смертельні ВОРОІ\{ СОЦlашзму

і

liомуніЗ~IУ.

«Ми в~ажаємо, сказано в ДОНУ­ ментах XVIII з'їз;:(у НО!llпаРТії ІзраУ· :1Ю, шо боротьба проти IдеологіІ

1 прантини сіоніЗ~IУ не ті.'1ЬКИ ві::ІПО' відає IiлаСОВЮI iнтepeca~1 робітничого нласу і всіх труд.ящих Ізраї.1Ю, за­ г~.'1ЬНЮ! Iнтереса1! прогресу і ссщіа­ .'11З~IУ, а й не ~Іеншою мррою виражає

~правжню ІНтереси

ТУDботу

Ізра'іЛЮ,).

про

нац:она.lЬнl

.

Генеральна Асамблея ООН 10 ,'шс­ топа.1а 19ї 5 рону в своїй реЗОЛЮlJ.і'! .М 33ї9 засудила сіоніз~] у дії, його намагання знищити арабсьnий народ Палестини, поназала сіоніЗ~1 як «фор­

му раСИЗ:'.lуі расової дискриМінації.,

Прямим спіЛЬНИКО~1 расистськог() р~жиму Ізраїлю виступають імперіа­ ЛІсти Заходу, 1 насамперед США.

~OB~ фаза в розвитку політини імле. р:ал!стичних

держав,

Д.1Я

яних

ко.10.

НlamCTCЬHi і расистськІ порядни, як бальзам на душу,. має на ~leTi да.1Ь­ ше збереження нолонізації l' расиз· му

там,

де

їх

за.'ІИШnИ

ше

існують

у тому числі на Б.1ИЗЬКО~IУ Сході. • Ра;:ІЯНСЬНИЙ

Союз

заВЖJИ

рішуче

заСУ;J;жував, noc.li.1 n BHO виступав і виступає за ЛjJ-(В:.:rзц:ю всіЛЯIiИХ ра. с~стсьних режю!ів, на ni;:(Tp!!~IKY H~'

Hapo;:r!s.

Ц10наЛ~НО-ВИЗ!30.1ЬНОГО

руху

за

і де~I""!\nН:Ю, Т. RИЧНО • .

СОЦІальний

прогрес

(Л,.), H:CTCbnO'! F;,lіни Цієї ГРУПИ ізраїлі тів, 10.40, 11.40 СР(ОмСій)ська иародна як зав3>:Ті расисти, заЯБ.'JЯЮТЬ: «Ha:'J кандндат фіЛОсофських наук. ф{'Jльк.'!орноf . не п о;:(ооаються араои TO~IV, шо ВОНИ (РАТАУ). ]9.00J:Н"ДН:~Х К. т. інструментів. )Нфn!,маuНtна "ро- 1 . " KOHU~J'T пи .Ве.,икоrо диточого rpyха- 11.05 ПIс.ня~.. Кінnфі.,ьм .Книжка s маграна .Вlсті.. . РУ Центрз.1ЬНОГО тем6а. '.,юнками>. (М.). ?y;t;e схожі на наших СХ(;:(НИХ євD€19.30 ф;,'ы!кон!!€ртT .СпіваЕ ченн!! І Всесоюзного радІо. 12.)0 Студентам заочникам. ІВ». Про расову диенр' І'',іінацію.. ПРО . Т. Мlансароза.. ІВ.ОО НОВИНИ. Вища математика. 2 курс. 19.45 .К"мсомольс,ка традиuі2~. 18.15 ."!ен,нськиЙ уніве.рентет 14.10 ХУДОЖНІЙ фІЛЬМ І. субтигеноцид цих людиноне,·"ависників CB~;:(Редактор .~bBi'CЬKa об.,асна КОМСОMI .• b1l0HI8..Y братньому трами .Новиннl вбивцІ.. чать ПРИ!\.'1а;:ІИ деСЯТliів злочинів маЄ Ф _ 15.35 20,45 к. т. .На добраніч, .:.!_ 18.40 Л. Сн.Дельников. Рос!йсь- 16.45 .СідаЙмо за уроки •. (М.). KOHuepT 17.00 t 21.0n Програма .час>. (.1\\.). нО ! о"кестрсм. . вуЗіВ. Математilіа. .МеУ .ЗВ'язку З :tінвідацlєю Броварської інкубаторно21.30 К. т. Наші рнянські об19.00.с. Ми,аJlКОВ. СторІнки ТОД математичиої IИJlУК1 гості! РОАИ. Докум,нтальиий твоnчості'. UП'. ·(Л\.). 21 жовтня цього року птахівничої станції просимо організації пре;І'ЯВИТИ ф;,'ь," .На довгі роки, на 19.55 ХУДОЖНіЙ теJlефільм .Як lВ.ОО Екран CTY.!leHTa - .аочЗ 9 го. дини раю;у біЛЯ .до 1 Jшстопа,да наявні до нас претеНЗЇl·. щаст гартува.,ася ста.'ь'. 3 сеника. курс. термо_ Хі "і.. ун і Bepnlary З~lішторгу (на - ДирекцІя. науьФ~~ьм" СІК т)д о • НЇ8рія __ По~~"г'. .Е.lементиІ хімічної 21.50 Художній ф'.,ьм .ЗнаАом- 21.00 Програма .Час.. Jlннаміки. ·Кінетика хіМlЧновому. житлювому маснба,.!>. По .акінченних р,акціА.. вІ) В1'Д"УД Te<~, Б_а"уев!>. По sакіи- 21.30 .Прn 19.00 Чемпіонат СРСР _ хокею'. "'о еться ч,ннІ к.НАт. ОБЛАСТЬ Нn9ИНИ. ченнl - новнни.УТ ОСІННІИ ЯР!\"АР' 0..1' ПРОГРАМА ПРОГРАМА • Кр ...,а Рад> - • .Спар-' К Адмlиlстраul.,.. партІйна І профСПIJlкова органі'ацП З 'О М та.·. (20.15 ВечlРНА казПО продажу ПРОМИСЛОВИХ Пllофес1Аного пожежиого загону з глибо"им cvMOM пов'40. а"ина ШКО.,а.. (М.). 10.00 К.Т. Новими. ка). (~\.). !. 1 від,О",1АЮТЬ про передчасну смерть робlтиика пожеЖНОі . . 9,45двигуни. 9 KJI. ФІЗика 10.15 ,Зо"отl 'І СО .КиіВШI'.н а '. товар в та овоч в. (М).• Т,пло. Кі нанарнсЗіркипр" УкраТни' . •. ЛаCl'ав охорони 905 8111 ,_ У . пу' Р "А героs,21.зо ХУА"жнlй те.,еф1J1hМ _Цик,. О n росимо в 1дв1КОРЧАГИ . , c~~'a M~::M СТ, 1 ОСІ ССЦ'і·'ltтнчної Праl;ll J!DH почина"ьtя .ночі~. дати ярмарок. lааиа ПаВJlови"а ._ • _ _ _ . ' инон МИ 1'0_ бригадира КУК)РУДЗОВО~1.8 22.45 ДоВі.l1.кова служба. ДиреКЦlЯ змішторrу. І 81<С.'О]l.1ЮIO'ТЬ спlвчутт. сім'ї І БJlИЗЬКНМ покіАного. НР. концерт ОРНСТРУ на-

С!!ОРТУ.

з жителі їх зннщені

становлять

на:! 400 тисячам палестинсьних ара­ бів у багатьох МіСЦЯХ нраїни HaTero-

нують

9.S5 ("азаНВR Кінофі.1ЬМ «При.,етIJlR Ар!.lмзы.гоo району О.1есьs краю СВіту>. "ої обзасті П. П. Нов.ева. 10.10,17.30 НiMeUbKa мова. (М.). !О.ЗО .Народна ТJlорчlСТЬ КОН10.40,. І \.45М. Ю ..•"!еРМОНТОJl. uepT самодіяльного народ.ЛІСНА про KYnUA Ка.1ашHoro ансамблю пІснІ І инкова>. (М.). танцю .Карпати>. 11.05, 14.15 Науково _ попу., яр- 11.00 До,умента.1ЬНИЙ ф1.,ьм ний фільм' .J(iHr>. (М.). .НаJlпотрібніша J1ЮДнна~. 12.10 Студентам - заОЧНlІкам, 12.00 Маленький KOHuepT. ФІзика. 3 куРс .• Хвильовl 12.10 Для маЛАТ. «СРІБНИЙ дзвlмастивостІ свІтла>. Розночок'. в'l1зания знач. 13.25 Пмl· 12.30 х,дожн,q фі.1ЬМ .ЗнаЙомтнчна економія кап!Та .• 1Зтесь, Балуев!.. МУ .• Капітал' К. Маркса. 16.10 lЕс.I)ОЛlкзнська Передача 2. (М.). фІзико - матем ати.аочна чиа 14.25 .Н·аша б;ографі.. РІк шкма. .Деяк! ,адачl 3 1930-1\ •. (М.). комбіна!ОРЩЦI~. Передача 15.20 Haykobo-поп,·.,ярииА фі.1ЬМ 2. .Джвар! •. (М.). 16.40.КонцертниЙ ,а.. сДруж!5.30 _АБВГДеl!ка'. (М.). ба •. Виcrупають артистИ 16.00 ІсторіІІ світоваго хіно. Кабардино - Б·а ... арського Ко.1И кс ...... I. була короМУЗІІЧНОГО театру. .~eM'. (М.). .Наука і життя'. В переlе.45 .СілаПмо за уроки'. (Мо). 17.15 дачі беруть участь деле17.00 Д.,;, тих, хто 8ступа. до гати ХІ V Міжнародного 8узів. Російська мова. конгресу генетикІв. І .Син",,!ми .Народиl JlИ>. (М.). росlйськоJ мо- 18.00 ФI.,ьм-конuерт мелодії>. 18.00 Екран студеllта _ !аочни- 18.30 К. т. До БО-рІччя ВЛ.КСМ. ка. 2. xY!Jc. Фізика .• Пред.ММОдіжна орбіта.. Ремет мо.,.кул!!рної фІзики ·та уї методи>. Основне

і

!lІЮl палестинцяМ, ян их офЩ:ЙНО i~le­

(Фо!охро.н!ка РАТАУ).

.

9.40 Художній теJlефl.1ЬМ «Як гарту.а.,ася СТа.,Ь>. І серія _ .Народження>.' 10.45 .К .• уб l!.іНОПО.!lорожеЙ>. 14.30 Документа,'ЬНИR теле_ фl.~ьм .Сторіики ·дружби>. ]5.30 'Літературн! ЧliтаННI1>.

пеDеНСН.1ив;ше

рас изм у .

в

rry.

~.55

і ЦИТРУ­

Українн,

roловний корпус інститу­ ту; внизу ОДИН З ку­

ПРОГРАМА цт Конuертний !aJl TeJlecтy-

ТО~lати

ідеологія

також

біологія і еколОГіЯ рос­ лин, створюються нові са­ дово - паркові посадки. На знімках: вгорі

!~ ЖОВТНІ

діти І або, на­

Сіонізм

худоби.

вивчаються

умовах

ClPEllA,

рівні, то чому таК1п,!

nDO Daсист~ьний характер сіОН1СТСЬНОГО ре­

,рослини.

i!{~, Це -

неєврейська куку­

нунурудза,

сові:»

рідкісн1 види дикі тварИЮі,

Ікр:т і Б1рам. ці населені пуннти зруйноваНі європейськими расистами,

пограбованими

Аналогічно по­ ІзраїЛЬСЬКОМУ

чином ПіДРОЗД!:ІЯЮТЬСЯ

світову

Hi~ до здійснених У селах Дейр-ЯС1Н,

м1 ІСDаель Шахак. ставл-ена справа 1 в

..и ~

СОММ ізрз1,nьського расизму, 110дібо

має 1ншого Ш.'1яху

мадяни

3ЗJк,оном де<:ятки- пам'яток

природи: пернатих,

своїй J\низі еРа­

рудза, неєврейськ! томати і цитруса,в1. Якщо, ЯК заявляє уряд. усі гро­

еАскаНія-Нова.

давно

статис­

сизм ,:1;ержави Ізраїль. професор Єврейського університету в Єрусали­

ти

степу Херсонська оБJlасть.

з

щорічнинУ">, яний твердить, шо не існує ЯКОЇСЬ ізраїльської кукурудзи, томат1в чи цюрусових Є ТіЛЬКИ єврейсьна нунурудза, єврейські TO~la­

у заповІдному

повідник

ЗГ1дно

ськ1 діти, пише в

при­

багатст. І поліпшеи­

JlЮДИНУ>.

д1теЙ.

тичними данн;\ш, що їх публікУЄ уряд, є т1льни єврейські і неєврей­

seMJlI та ЇУ иадр; водних ре­ cyt)ciJl, РОСJlИИНОГО І тварин_ !loro свІту, 4J1. sбереженн. • "истотІ ПОJllтря І води, .а­

ПРIfPОДIf

на .міжнародні те

167.41~ 'РОСlйська МО....

=

мо.'ьська орган;заuіо. ТИ:,.

~ \

СОЮЗІ· респуб.'lКИ'. ки/l

Д.'Я фортеПlа-

...

.ЛіuеЙ, що не кінчаетьс.'. .;;:;:::~~~::~:=:::=~=:==~==~=~======~;.~~Е~Д~Я;;И;'~=====t

Д.,. ТИХ, хто вступа. Ао

Шановні броварчани

~~~"'''''''~'''''''~'':--''~'''''''''''''''''''''''''....:J'''~#,..,...r-".....r''''''''''''''''~''''''''I.,., ,." ,.....,~..,......,.. ____ " , ' , . ___ ~ __ .НОВАЯ ЖИЗНЬ,. _ ор.г.& 6pOllap<Koro ropKnM. І 255020 ТЕЛЕФОНИ

КоммушстиqеСI<СЙ оартии УкраннЬІ. городского 8 р.Йо&&оrо Советов АаРnДНblХ .І1.еПУТ8ТО" Киевс,оА области.

І ндекс.

' ... -4' _ _

6Рl1ВДРИ HAiUA АЛРFС'А' • Л Киі.,. - I~ у .ко· u

Га,.та "!'ІЛОД81 88 -'''--.0-'' __vкраинском ...:<'.______ЯЗЬІке. ____ __ Б К _<?~ ~ . роварська друкарня ИІВСЬКОГО об,1управЛ1ННЯ

61964

\

O# _ _ _

..,#.,_~,,:1'~

: редактора - 19·3 82; ."С~УПНИkl редаКТОРІ - 19-4-471 вIДПОВlдал","от. секретар •. 81JlдlJlУ сільського NXПО4аретВ8. KopeCnOIl. дента радіомовленно - _193·18; 81ддlJll8 прС!миt:JIо'lOCтІ, маСОВОI_Мlсиевого ро60ТН. ФОI,,"ореСПОНll"НТ8 19+67 .

в справах 13."'2BHllur;; :"9-~гoacНi_ _ ,_,

"" ......~_~-~!

Г.зет. 8ИХОдИп, '. оlвгорок, середу, ;~ТRИUЮ суботу. сяr 0.5 І формату

rsзетв .np.RlI.~.

кнн"ЖКОБО1- ТОРГ1в.1" . --:"----::--,.,.~-=-~~,,:1' __ ..4956-11~OO:--' ---- - ее BY,~, КИJвська. 154. Зам.

-----,----"',.,.--,--",.,------

l'

І

163 номер 1978 рік  

163 номер 1978 рік

Advertisement