Page 1

Пролетарі всіх країн"

єдн,айтеся!

РІк видаННIІ 27-А

N! 155 (2539) ЧЕТВЕР

29

Рішення бюро райкому КП Украі,ни та виконк.ому раА?и­ Ради депутатів трудящих за успіхи, AOCllntrri в СОЦlа~. •lістичному змarаниі на честь 50 роковин ВеликО! ЖовтнеВОI

ГРУДН" 1966 р. Ціна

ної

соціалістичиої революції,

І(ОВ.

2

кварталі

заносяться

на

і за

кращу роботу

раАонну

Дошку

в

ч~рro~у

пошани

таКІ

ПІд­

приємства:

3а,в.од електротехнічних 'вироБLв (Дllрeк:rОРі т. г.!лООКіОНО'С В. І., оок,ретЗlр' r!lla'ртіЙ1НОЇ О)J1Мlніз.ацЬї т. іУJLЯ:lmцькии М. К.: голо'ва ,завкому т.

Лі:вши1ЦЬ О. с.,

секретар

КІОМСОМОЛЬСЬк.о!

opгaн,iвalЦї,ї т. ЗОЗУЛЯ :В. Є.). Піщ'П'РIll6МCТІІ!)" IІІ'РИС)'ІДЖене леr­

ше міоце КО\ІУ

ВрУ'чеНlН1Я,М лереХ.ідного ЧєP'JЮНОГО f1РЗІ/ІС1ра, pa~­ 'f,a ВIІ'КО1НIКІОІМУ ра,йонної Ради депутаТІВ

3

J\iП

У,КРІаlї:НIІ

трvдящих.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП

- 3авод порошкової металуprії (Д\l!ректOiJ' т. Коваленко А. М., секретар :nартій'ної оргаlніва'Ції т. Хар\ЛаІМОВ Є. о., ['0-

УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

.1'Ов,арООі11КОМУ' т.ШИНIКіЗ.рeullКО д.

Радісні підсумки, чудові перспективи IП~іlЩ~'М б):,,; m.ршиЙ

rlраIЦ~ВШlJк,ів

,ПРО:.lИIСЛОВОСТІ,

рі,к

НОВОІ

п ЯТltРI'ЧК~

техн,j,чних

ДЛ~ буп;-

да'тково

вмьних і тр,анОПОРТНИ'Х Орігаюзадій, зв'язку, то?Г~влі і іІІ'ііДПРИЄМСТ8 побутовоro oбcJJ1yrовуSl8іННіЯ на06lleRltя Броварцнн:и. Про !Це і 'В6ІІИ ''ЮНИ ділову, ко['иону ра3МОВУ .на. райmmі,А lНара.д.і, DpJtC1Вoячен'ій. IП<Jll1Є~~! 'підс.ум:кам роботи за 1966 р<ИQ І заІВД3lНIНItМ на ювілеііний P~K Ра-

~робltВ

пеРІUНіИ

I\IIJ

\ІУ

цьом,у

1/10

В.

О.

на

план

і

ра'ЙJКОО\"у

ВИIКQIІІЮМ,

раЙ'ко-

змага,IІіНЯ·

Кривош-

'прнємсТв

партії

і

,ПЇ.д!В1ів.ши

,рай-

підсум1КИ

1П,РОМИІСЛQlВИХ

району

шд-

четвертий

лик.

lШіІі,!>тал,

,нМОІЛегJllИiВО працювали колеk ти а»: 'fр')lдsщих вад успішним

лерех1..ztни.й' ЧервонDlЙлрапор. Він занесений також на 'район·

ВИ1кона,кнJIМ

ну ДOlШКУ ш)шаIН".

вltp'06ничих .пла'Ні.~

і

roціалїCТНIUIНX зобов'язань, над ТИ,~f, щоб ще 6iль1Пlе ВИlПУСТИТИ ВlІЮО1КоSlЮЇlCНOі прод}W!іі, дOlБИ'l"ООЯ НОВІ!.'< успіхів 'у торг)влі, робогі зв'·!ОК'у, .в IIJOJIЇ1І1шен;ні лвс,ажирСЬ;К<Jro і n<i6yroaoгo of:Jclly«Jllfy' ~. Це принесло добрі резУw'lIітати. P~ 3MIl1Г81IIВfI 5а гi~ l3}'C1"р<іч OO-JI101КOВ"H ,Вели";ОГО Жовтня, ,ро6і1'ilичі lЮJIеК'ТиВИ ,ПРОМ.lfCJЮВИХ підlприем<с1'J! ще 21 Г:РУДН1Я іІІоlІКOi/JЗЛИ план перщо-. ГО року п:,я:тирічки і, за попер~Р'іми 'пі'.lJJраIХ)ІНІКЗlМИJ, додаТl<iOБО до ЗЗвд13'Н!НЯ ВIfI1УСТИЛИ 'IJpOAYКЦiї

б і;1ЩШе , 1ііlЖ на

од.ин

м,з,JЮК :на РOlоітникіlВ

соібі.вар-

ЯКЩО коеф;­

цієнт 18ИrКОР'ИlCта,Н1ltя

печей в цеху

3.аліВlНИ'Х 1I10POWKi,B В МИ,НУЛOlм'У 'році СТЗf!l1()iВНВ Л!lllIe 0,35, то' те· пе-р ДQВедени'Й до 0,8. Пі;дБИВЩJl' ,п.іДОУМJrIJI зма.ган.нн 38 'IeТ.Oepr!"нIi КВЗJ)lr3Л, бюро райкому па,prrії і ·)JtII'Й!ВЮЮIfКО1\IJ llРИсудили

Зlj,воду

:несли

ся'чі

ПОШ3lНИ,

lКар6оваfЩі.в

економії.

ч&ах :п<ер~ї

Цьо-

таТ1КУ'ВlаіННlЯ

і

технолоl'И,

ЙОГО

д'руге

на

Проте,в

роботі

j

місце

ра<ЙОJI'Н'У

за­

дошку

промисловості

є

j. певн,і недолі,к.и, за ,хорошими fюкавникаr:\ш 'Та сереДН1іми цv.ф

ус-

·раціolн1а.nізаroрсыихx

еКХ:ПОIРТ. ВIШ<К»fа.н·а

чей конверюії :гав}".

тості щюдуооції, одержано 843 ти-

\ІУ СПРИЯЛО Вl11JЮВаlдiЖеІІІІІЯ у вир06н.иц-гво 100 баlгатьох П'4дIlР!reМ-

заваду

Колек'Ти~ом ,ве.1И1К,а ро­ бота ІПО ВДОСКOlИ а ле!f НЮ ви'робни­ цтва" зокрем·а а'В'І'СНllатИ13ЩЇЇ пе­

tМJi,дШїон

зн,и.жеНIН'Я

присуди'ли

.значно лоліl1ШИ1В СБ'ОЮ д.іЯ\і1Ь­ ність завод, IJОРОЩЮО!!О'Ї металур­ 'гі,ї. Починаючи 3 др'угоno квзр· тал,а, піIдlIlР!re'МіСl'80 освоїло 'ви­ пуок '3алі'ЗlНИIХ іПQlрошкі~в ВИlCОК'!'<

каробоВЗJИЦіrв. За,ра:ху.оок

знову

за

?arv:1f

'КРИЮТЬСЯ

невИlКОР и\: таl!іі

р'е­

ПРIOIJООlІІЦіЙ. Іх, на1ІІРИIК,13'Д, ВlПРОВ/ilД!Жен.о '528, що дало еКQномїі mJ<Нlад 400 'fИІСяч Кta'pOO'!!alН1цiB на

зеР'ВИ. На це допо&і\даЧЗltернув .особлll!ВУ увагу. ,Він п'іддав IКри­ ТИ1ЦЇ- ззлісыйй цегелыийй завlОІ1І:,

рік.

ма,йстерні

За ПОЧ"НОМ' Імооквячів градіців

IК!ОлектИ1ВИ

підіПРИ'ЄМ\:l1В ВlКJlЮЧИ\ЛIІІС.я за

еroномі-ю

ни

та

матеріалів,

електро·

і

l'OдИН l1,а,

2

б.1Iflзыоo

1000

енер-

'пох.оду Iдl() 500

мільйOlНИ кіOlюва'Т-

електроенергїlї,

Ікалорій

ен'ер<гіIЇ,

па.лИіВа.

ДЗIJIО цього

МОrЖлИ1В:СТЬ виготовити

Р·СІ<Йооо,жи:вопілки,

лла,ну

10 Т!llCЯ'Ч о\диНlИЦЬ дrитячо-

3000

які

ВИКОінали' .ПlJlаIНУ

х'олоди\J!ыиІк·і,в,'

ши:.ю,!>еМОНl1Н'И'Й,

БYtдівельний Іко.мбінат 1)а р'яд інШИ'Х підіПРIfl€МСТВ .>fe В'Иrко,нал,и пла1і:У

реал'ізації

ПpOlдуюцїї.

'негаТИ!мю

Це,

ві·дlБIlЛ'ОСЯ

н,а. інших teJGhiIKO-еІКоаюмі,ч;нrИIХ .по-

.Боротися ~ 'Честь заводської і фаб.ри'J/ЮЇ М18!Ж'и, вести' бороть­ бу З бр'акорсхб ством , l/J'іlш)"Че ВИІ-

ва ра'ХУ'!ІОК, C"ty1IIа'Ти ДОДj3,11КОIЮ до за;IJа'С~в

до

ПрOl:.l-

'каI3Нlfка,х.

За цей же періQД зеКОНОІмлеоо різн,И1Х матеріалі,в і сирови'нина 100 ТIfСЯ'Ч IКЗlРООВ&lЩіlВ, що

го т,рикотаvку,

ре

1,9 м,і.льЙо- I~MOВlH,a,

ТeIlЛOl3OЇ то.нн

'КOL\lfбi,наIТ

і

1966 року. в похід ПР·ИIК:РИI :.1Є і те, ЩО зз,водире­ СIІ!РOlВ,И- !Мон,тно'-мех аІН і Ч'НIfЙ , цеге.1ЬН:ИЙ,

тепJllOlВОії

гЇіЇ. РезУЛЬТ'ати IUbOro раtZl.УЮТЬ. .ЗеКОН10МJIe]Ю' roНіН метаJlly,

і леllJі,н-

nроМJIІСЛОВW'(

елеК1'!Ю:.lережі

ШТУ'Ква-

проти наДIНОjJ1м:а'fИ,ВНН'Х СИ1JIOВИ'НІИ., маrгеріалів -

обоз'язок кожнОІ'О

'ЮОЖ'lЮго

'КОЛ€1КТИ'В'У,

:робі'tнИІК'3f.

роч.н,и·х .ка,мер ДЛ:Я ВИlПV'CI</y а:вто· ПОКР'ИШОК. 44 'кytЗОВИ 8!В1ТОІхлitбо-

,ДОІбре ,щ)"І'РYlдИЛИІС,Я буді:велl>Н:И­ ки. НаЙ1юращнх YClГli:xiB добивсм

Р'ОЗІЮВОК,

КOJre1КТИВ

З1начн'У

кількість

лі18, \:вітлотеХНlіЧ;НIfХ 'іIlJlllОЇ IПРОДУ1Щії. Ba'ГOM~ Вlнесок в

В'lІ'рооів

меб-

та

спра~у екоСИРОВIfНИ і

бу.n.ЇіВ1еЛЬНQГО

У'Правлі,н­

БУ-5 тресту сУкрелеватормлинбуд»

КОІЛектlІ'В

СIЮЇ1мисилами'

діlВlНИЙ

ком<б:IН,а'Т.

і

'ра,йвиконком

БУідіі,вель/Юго

,на.

-

ВИ13яали

109

,юолектив

320 тонн це:.lенту, 1)20 кубо7.!ет·рі'!! щебеню, 1113 ТОН,Н металу і 51 ТИ'СЯ'~У 'к:лова'Т-ГОДИIlf електро-

вмьнИ'К'ів

енергії. Високих псщ.а:>.н,иків у 'JЮбorrі д.обll'ВrCЯ 'кол·ектlfВ за,вод:у електро-

йомуперех:днИ1Й Червониипраіпор і занесли на районну ДошК'у пошани.

МОЖlЦем

УП'p13lВ'ління

змаган:ня

райоку

і

серед

щре,оуді-

IЛР'"СУ1днли

ра,й{J:ННО'Г'О

стої

по

загальному

обсllГУ

виробни­

цтва і ви'пуску БІльшості наА­ важливіших ,видів продукції. Д.о кіиця року понад план бу-

де видобуто велику кільк,ість ву" гіЛЛІІ, нафти, газу, залізної і марганцеllої руди, вироблено ча­

"уну,

сталі,

прокату,

електро­

енергії, продукції хімічиої пр.о­ мисловості, машинобудування, KOJlЬOPOBOЇ металургії і товарів

дПв:

ківської фабрики

ви-

оБГО.l!<СіРЄ1н'ні

допові,ді

~ЗЯ.1И

участь директор за:в.оду Є1лектротехяі'ЧJНlllХ НОС,

виробів

секретар:

В.

І.

Плеско­

партко,:.І'У

за,в,ОІд)'

ТрОхимець

за,воду

·ХОІЛQДИVIbJшк.j-1\І

мозеров,нача\llы!fикK

В.

Корнач

!

ПJ>tlходько,

робітниця

у,часники

на.ради

1

Гермаш М(;Н11НОГО

д'опро,ково, року,

Вliliонати

ПIJIЗН'

('п,о

даlННЯ

внпустиrrи

ПРОДУ1КЦії

на

Одночас­ в зобов'язанні :на':.Іі'ЧЄ1ні ва,хо­

но ди

ПОО

ВНlllженню

~- соціалістиrЧ'ному зо'бов'ЯЗдііН; виз.,НіІі,чені пок atЗ'IIИ'КИ , Я'КИХ ПОВІІН­ Н1і ДО1бити,ся в роботі буд:ве.1Ь­ ники,

траНСПОРllНIІ'.КИ

і

ЗВ"Яlзків.ці,

праlців'ни'ки To.pгiВr.lli і побутового обслуГ.ОВУlВан's,я населення. Т,УТ накреслені· заіХОІдlf ПО ДOlCТ')J10ЛЮ­ вому 'ВИlко'н'а·н:ню 'Планів 1967 ро­ ку

і

взятих lЗоlбов"ЯlЗаlНЬ

5О-р,і,ч,чя

на

честь

Вел-и'кого ЖОВl1Н'Я.

На. НІа'р,аді прийнято звер:нен'НЯ до 8сіх колектИІ8:В "ру:дящих із шнроко

розгорнути '31:.1а­

ІЗ

ЦИІМ

УJЧqСНIIJКИ

новорічне

на,ра.ди

Iпри:вітан1НЯ

наш

.

слюсар

цеху

ЗЗ,.1ТЗНИХ

Григорови"!

В'УЛlКан.і'31аторник

-

ШlІІНоре-

МИКOlЛЗJ

IНlОкентіlйовl\'Ч

-

токар-розміт·

ГеоргійО1ВИЧ -

брига,дир ре~IОНТI!ИlIК~8: за-

слюоар аа'во,ду

фа'IIJГОВЩИЦЯ ф&брИ'ки ~epiX-

11р,ИКОІТаIЖУ.

Кравчук Єв'генія

I'Ba'HiВIН'a

ст.арша

ської раЙ.1іка,рні.

Перен.ос Гриroр,і,й Анд",ійови'ч

М>ЕЩсестра

Бровар-

6рига~НIJР слюсарів Бро-

ва рського, аВТО1ЛЇ!дIГ1рlЇеМС1)ва.

!

!

! ~

:~~:::::~H~::~_::~::::~#~:=-. "ЛУНА-13"

llовіЛО.IЦСННЛ

Радянська «Лу'на-13» граму

а.втама гич:на

у{)пішно

ДО'С.1і.д:жень

СТЗіlllЦі,я

.ВИІКЩІ/у€

.

і

,про­

п-родовжує

Іпереда·чу зображень ловерхні

1\'\:-

СЯЦЯ.

26 Гр'У':ЩЯ 1966 рО1К" в черго­ вому сеансі радіоов"яіЗ~У одерvкЗг но p~д фР'3I1м'ентів місЯЧіНОЇ па'­ нора.ми,

Я,кЛ.сть забр.ажень юбра. IВі.'ІІП'о,віщю до нatміченої IIl'POrрами tla'YКOB,i· .nриладИІ З1вто~а­ ти:чної

н.и,х

ст.ан:..{ії провели РЯ.д ЦlIН­ ВИМ і'рюв а,нь по ,визна,ч·ен.ню

,в.nастивостеЙ

до:помотою :.Ііраі

ПРО А о В 2ft У е

ВИКОНАННЯ

ТАРС

міся"!:ного грУ'НТУ .за

механ,ічного

'приладу,

ЯКИЙ

грунто­ реєструє

проrРАМИ

ГЗIМJМI8-Виnромі.нюваIШЯ, а т.акож rГlP.QдOlllЖИЛИl 'ПQЧarrr ПOnЄJ>(Щ:Нitми

М':!С!Я1ЧНЯМИ 'Же'НIН'Я ·за

,зIПЗlр,arга,мИІ спостере­ .j:НТ6llCИВlНістю IКОpjПус­ КYVЮЯ'р<fЮЇ ,р.адіа1ЦіI Ї та інщі 'ви.мі­

Рrюва.шfJl.

За ,дІЗІНим'И' телемеТРI!IЧJJЮI ІІН~MIil1ЦЇ'Ї,HaY'Koвi' ПРIМЗідИ і tбqp­ roвісJllCТieМИ ф~lmЦіонують :нор­ малЬІНО. Teмm ер аlТУР а, і ти1СК ІНа борту ста нці,ї :в ЗЗЩ'3іIf.IІ!Х Ме­ жа·х.

Результати обро/бки' одерiЖJ3l!tOJ наyпroвої

tmфopм,аці;ї,

зобра~ення міСЯ'IJНої бу.1дУТЬ qпубліковаНі.

а

такu'Ж

поверх~ні

ЗА ПРИКЛАДОМ БІЛОЦЕРКІВЦІВ

по­

тру­

дsrщи;м llЦе.тпковського району московсыlїї 06л.аlСТ.і,з ЯКИМ 3Іма­ гається

Борис

дитячо,го

гаНIН'Я ва, ІіідіНУ .зустрі'Ч сла:ВIНОГО ювілею радя'нсыоїї держа.ви. Ра­ слали

-

металур'Гj:ї.

Цвіткова Ніlн,а ПИЛlІІПі:ВlНа,

оOlбіваРТОС1'і

ПРО.;l;Уllщії, в:прова,:rжен,ню пере­ дової технології 'і раціоналі'зації у ви:робни!цтво, eKOHO~I:Ї :.Іа,теріа­ .тів, :.І~алу, СИР'ов,и'ни та елек­ l'роенергИ.

~а<:ильови,ч

джери'Вес'Вп'іl ':]1ИК ИО. ВОЛО!lLИ1М'ИР МИlхайлович

HbO'~O'

р{)-

900 тисям ка:рбоваIН1Ців.

ва'ВО'дУ

ooepa'fOp

торroвель,ного ма,ШИlнобуДУва.IІІНіЯ. . Дибнер ОlllCі·Й 1су.хєро8ИЧ - IJр.аців'ни'К зв'язку. Данішевський Бор~ р.оманови.ч бригаlдИР' мулярі.в Б;\\У «У'КО'ОІПГОЛО8постаIЧу». Кабан АН1аст,асі'я ГаВ.р<ИJlі'вdi,а продаlВЄЦЬ раймагу рай-

і

ку IП'ЯТИlр:rчки ,і ДOlдаl1lЮSО до· ЗClв­

-

заIВО.д'У.

Панько Борик:

1967

д,ругого

окла-

во.доБYlді:в'!юго КОІІІllбі:нату.

Гоroлів­

грудня

25

ВолодИмирович

ПОРОШКОВОЇ

Добровольський

Вони дали слово

ДО

Clкл,ада'nl>НИЦЯ

-

І!ИІ( 'peMOН'ТH01MexaHЇftmoro завод'У.

соціа.лісти'Чн'і з060В'Я­ ювілей,ний рік Рад'ЯIН­

СI>КОІЇ держа'ви.

ІВЗ1ні.В1на

цеху .заводу ХО,ЛОДlмьникі:в.

Г.

обгово.РИЛ'1f

на, ра.ЙОIl1Ну Дошку по­

Лобка Пи.1ИП Гера<:ИI:.lОВ'ИЧ бригади'!> ВИСОIЮВО·.1ЬТНИ'< .~;н'ій і ,під'стан.ці,ї Бро.ва'рсы((j,гоo району еле"'1'рIlМНОЇ мережі. Павленко Михайло· 'ВОЛQlДНlМИ'РОВИlЧ брига-ди,р 'КОМlплекс­ ної бригади Б-У-5. ПетреlЦ(О Анатол'і,й ГаВРИ\ЛIQВИЧ БР\l!гадир сл юс а'рі в ·будмо,мбінату N22. Міненко Василь О:l:l,еля,нович сlма.да..пыикK мебльового

cыroї ІСтріІЧКОВоО-11Кацької фабрики М. І. Фастовець, ДИlректор а·в­ тоnіДПРИЕмства С. П. Оp€шин і ди:ректор 'З:.l1і.wторгу І. В. Бесєд­ кін. 'при,йняли за,н.ня н.а

Аиатолій

по.р,ошкі,в .заводу

М.

Г.

і занесені

ПараСКОІвіlЯ

ВО.,ОДИ\ІІІІ>

Горєлов

Екштут,

ма,йстер ,раЙtПОіБУllком6і.н~ту

художніх вироБІв, упра,влНtня будіВН.В Ц11lа

Нffтанд,арТIІОГО ·КО:.l'jlН.альноro 06ла\д,нанIНЯ.

бу дівещ,;ного

)'ІІТра.вл.і'J!l!fЯ N2 5 Д. 'Л.

пластмас,

цех'У з,аво:ду е.lе:<тротехн,!IЧJНИХ ви;робів.

ПОР·QlШIООВ«)Ї метЗIJIУР'І'Ї'Ї €. О. Хар­ ламов, рО1бітниця за:водоIБУД':ВIНОго КСІ:.Ібі'lІ\ату Л. О. Репетунова, ви;конро6 бу дівельн-о-монтаIЖ'НОГО у,п-р.а,ВЛ'ЇКНЯ N2 39 О. М. Брагин­ ський, ro·.1Юва за.в.кому профаnілІки

обла,ll.Иания,

маlВиноБУ.liу.а,ния, nlт­

Д1!.1Ь1НОГО Щ'Х'У N2 І заlВQДУ елеН!тротех:иІч.н.ИIХ ,вИ/рotбів. . Країнський Ми,хайло, Да~ИДОВIfЧ начальник M~xaIHI"IIHOГO

..

Д)1BaТlI.

KOMYH~IoВOI'O

ВИЗ.н.аIН~ ,переможцями

~

Він

..

шани та.к,і Jilередов'ИКИ:

слуювУв,а.ння

Їх fJо·бат·і і '"0,неДО.1jl\:lf. :г',кві-

БКIllI­

.N! 10, автопіДПРIІЄМСТlва, райвузла зв'язку та побуткомбінату.

~

трудящи'х.

нестаиJ.l,артного

ремО'Итио-механjч~РІ"О, TOPГ~"'oro

шенrНю тор,г:влі і побутового об-

раlЙо.н.

ІЗ ЗАВДАННЯМ СПРАВИЛИСЬ УСПІШНО

механіваlТО­ .,.і є маilстернLЯ:Х «СіДЬГОС1l1техн\, KII~. Пер.ешко.щжаw1а & роботі від­ городжена грамота:ми і ці,кн,и:.ІИ cyrrHicTb Оr!(lj>eМИХ заласних час­ ПО\даР)1н,ка.:.ІИ раЙ1КОМ'У КП У:краї­ і8QНИ уопішно СЛР'31Вились з ре­ T~ rзер1НООРО'ВІО\д:В до с:ва"!ЮК, HW та ВIІКОНКОМу р.аЙради. MG.HTOМ ТР'аlкторі,в .j с'ільсько~ос, ПOJIЬО:ВlІ'х дощOlК Ідо ПJLу,Гі,в тощо, пода.рського Ї'lmеНі11З'І'Я. При пла­ але і з ЦИ'М' 33J8:д8Jl1liЯМ ремонт· .ні четвертоrго ·квартг.1:У 16 машин Н'НІКИ оправились ycurіШIfО. на, 20 ~руд'Н,я було полагоджено ВИOOlКоородуктИІВООЮ працею H~ 17,а до 1 оіmвя вийдуть з май­ ремонті T,poaoKTOPJ:в ri сільгоопLнщ~U!,­ народного С'ПОЖИВjlННЯ. Промисловість республіки пе- С'!'ерні ще 2 '!1раКТQРИ. та'ря :В'ЇдІ3на1ЧИЛIІСЬ п. ІЛ. Ла,вру­ СіЛЬГОСПІмашини й іНlВен'Тар 'ре­ ост, С. А. Була.х, І. ,Г. КР-ИІ:.ІЄ':Л> ревиконала завдання по ·підви­ щенню ПРОДУКТlІ<Вності ,праці і .мОНТУЮТЬ опеціально СТ:ВОlрені по та Їlн:ші механізатори . Вони 01\.1 а­ зниженню собівартості товарної 'Вlідlu..іЛ.КlЗIХ бриrаДIІ. І. ПИНДЮРА, головииі інженер .семипол­ іЦаllOТЬіС'Я 3 Ki~bl<OX механі.заторів, продукції. кі·вської птахосЬабрики. (РАТАУ). ~рar(то'РИ я~их сто'ять на ремон· Велwка

ГРУ1п,а

IпередовикПв

Промисловість Унраіни достроново винонала річний план Праці,виики промисловості Ук­ раінської РСР достроково, 26 грудня виконали план 1966 року

'ІІ)13.13

уваги, в своїй ;ДО'ПОrвіді т. Кр,И'вош.1ИК rю.1і,п-

крив недо.1:КИ в РЗіДИ1В, 'я-к .ці

т.

Бюро рзWкО>l'У партії та В,ИІІЮНІК'ОМ раИОНН011 РЗ\!t"! лепу1 а/тів Тр)'ЩЯ'Ц(f:I.х ВЇ!д'знаЧШJ]оИ добр'У роботу ·вl 1966 РОЦІ за:во­

ва,гонів.

Ба,гато придіmtВ

тру ;l:ЯIЩИХ.

мі1рі СТОСУ€ТЬС'Я за.1'k~Н'lIЧН()ої стан­ Ц:IЇ Бровари. Тут 3 вини Р'ЯIд)' піДПРИ€J:.ІСТВ .допус'каються :про­

зом

процентів. IБюро раJi1roму ;паlртіі

реЗУЛl,т:аті:в,

зв'~яIЗІКУ. Але як в fJ.оботі траlН­ ОПОРТНIІ'К'і,в, так і зв'яз.к"вщі'в. є певн'і неДО,1іIКИ. Це в ОДНlа'ковііі

Ч,ИlCJlі

мектроенергії зробив завО\дООу-

зекО1НОМ'ИВ

сяг

заКJ1ИІКOrМ

7>І'аггерї,а,лї,в,

'кр.ащих

(НЗlчаЛЬ!J'I'К

ТУl Д. л., сеК1ретар lЛаРlfійно,ї О,р.гЗlн,івацИ т. ЗагорQ\дН.я л. с., ГОЛОВrа місцев:кюм'У т. Строков А. п., секретар lЮМСОIМОЛЬСЬ­ "ої організації т. СеваСТI>ЯіНов,а ~. П.). БУЩіВе.:'blЮМУ ynра;в­ ,1:,ННЮ N2 5 ПРИС)1Д'жеНlO ,перше IМlще середбуДlяелЬ1НИХ ор'га­ рФзаlllій ра,йону з вручеНIІІЯМ IперехіДНОіЮ ЧерlВОНОГО rПра1По~а [J,аIЙIКОIМУ КП У'КРЗ':ЇНlI 'Та ІВИІКОІН,КОМУ райо,н:Н'ої Ради Д€lпута,Т;IВ

иі.ж торіlК, доби,вся ко.1~I\тив ав­ тon і Дlпр И€':І:І:СТ:В а , ЯКИЙ У<:IП:IUJIl'() 'в·икю.нав план по всіх 'ПОКа3IlИ­ ,ка,х. НепогаlНИlХ 'покаIЗН.И1Кі'в. до­

!ilЯ N2 .s тресту «Уюрелева7~Р­ М'ЛИilЮУ,д». НіН' в Иlкон а В р:чний IШllа!!іІ н.а 105,4 ПpOlцента, '8' тому

номі,ї

Ві·НІ

Наба'гз'то

10 до­

до ,зз,ВlД!l1IШЯ '8'ида,в св'іт­

БюJЮ

ПНТ!ІІННЮ

сек:ре11Зр

України

Вьн

ВIІКОНЗіВ

л.с~тех,нUчIЮЇ ПРОД~КlЦЇJЇ !lа 150 'l'и­ СІІЧ ка')убо'ва,Н'Ців. В результаті :ВІПровщджеНlН'Я !ряду орган,і'зацій­ Iho-теХіН<ЇЧНИХ аа/хо,дів і ,мех а.ні:за­ ціlї т·руlltомісl1К1ИХ процесів np'dріст лрQД~К'Ц':Ї в порівнянні (3 :.Іи­ ·НIУЛИ:.l рО1КОІМ на 'ТИХ же В'И'Ро,5Н.н,чиіХ площа,х ск·ладає 20,3 про­ цента.

ДЯ1НСЬІКОЇ .JItI!IPжави. Доповідь

виробів.

днівр.ан;~ше

комсомоль-

цєвкому т. ДЯ'fм п. П.).

3 НАРАДИ ПРАЦІВНІІІав ПРОМИСЛОВОСТІ РАЙОНУ

Щ ЕДРИМ,

А., сек,р>еТа.р

ської ор'ганівЗіЦЇ<Ї т. iIlоомblНЮК о. М.). , Районна електрична мережа (.директор т. Са.р. я'Н Д. ~., секретар ,партійнОІЇ орга'Н'~заIUJЇiЇ т. КУЧКQ' В. А., !Голова МІС­

на­

1-{QворіЧН'QIМУ

св,яту

ри нашої ПТЗlXофаю,р,IIJКИ lІ1ідготу­ вади гідіНИЙ трудоВtИІЙ ,"одарунок.


В ІсТОРJtllннх архівах збеper.lКIІ тис.чі лнетів

справу.

маАбутнє, за комунізм. Ось короткі ВИТIlГИ з JlИСТ]В, написаних револю­

успіху. ХаА живе

тих, хто В JЮlitн peao.llOЦli віддав ЖИТТЯ за CBiTJle

ХАН

ВЛАДАІ

Одного з пtaр;ійаіи,х i!tpa.ц~B fiиюі,в ЄгО'ра Олександрови· Мурv\Ичова

було

за.лl1llllен(>

в IГpaВIНli 1918 рОі,(;У в Pocroвi дл.я nідпільно'ї роботи. ЙО\lУ ЙШОВ ЛИlше два,дцятий .»:ІК. Восени того ж JYJKY він о,рга­ нізував друка'J}КЮ, щоб ВИ\ПУС­ кати п,рокла.м.аJЦії і відозви. НЮа>баQОМ Єго;>аМурVl'ИЧОВ3 СХOlпm,1а ,контррозвідка і ІВ бе­ резні 1919 року ві,н був ззру­ баний в ~юрмі. з тюрми У своєму л.исгі

мною, будь

засJfокоА

РаДlІнська влада І РІДНИМ

кров,

У

мене

завиру­

дода.,ИСЯ

сили.

продовжувати

почату

Колектив 'нашого

sз.'ООДу,.

·річчя Великого

Ж~В'!ІНІЯ, .не

зважмо.чи на

реКОIІСТРУІЩIЮ,

71

страт,и.

Ось

що Іписала

НИМ за

·ВQlна' .рід-

Через

дини

двадцять

мене

чотири

повісять

ку нащадкам».

«На

Хай

ум&ви iIte віАповідаmь

саві-

та.рНіИ'М в_агам. Де Ін·егати'в-

ціі, IнаЗПU~IJIНЯ її сOlбівар-

ва:Нlців. 'Собіварrіcrь проДІУ'КцП 3J11юженана 1О, 7 проце'н-

то держа.ва. твpnить великі зWPrки. €. КУЗЬМИЧ,

процеНll'а.

секретар партіііної opra-

Майже на dI' ять п.РСЩВНТЇlG проти пла,нової .піЛВИlЩилась

нІзації заводу нестандартного комуиальноrо

ціалiorичнorо

за.

о»,на,ццять 'M'~i:в перше 'міс­ це

і перехідн,И\Й

ПР1llIЮP

заводу

ле&'ГИВ

тр.уб.н<оі

Чврв&ний

завоюва.вко­

r.

дільшщ'ї,

де

МalЙC'Гром Чугрєєв. ІВИ­ сок,НlМИ IП()1\.а3Н1Иками в ,роботі віАЗНа.ЧlМИСЬ ООІ~ратари В. Шаооюв, В. К()рнач, О. ДalМЄР, Б. ДyJора:віН,наладчики О. L~atНeJljKO, П. Кра'ВlЦОВ та інші. На 'замдірозгорнуто е«)­

ціа.лістИl'Иlе зм!u'а;!mя між діль1rllЦПИ і бригадwи. Кок­ СО~I)ЛЬС1>IW-.М()JI.()Діж,на. брига­ да П. іІІівня 6о.реться sa пра80 1На,зИВ8.тиеь мле&1'IfВО'М іме­

ні

50-річчя Велихосо

Жо~'l'­

ня. IIlpиклад у j)O'БO'l'і .на ко­

будовах.

викоцробом,

зва.рювалыоїї QQiлыщі.. В лИІ1ні ге.нmіДРЯДНіИК BMY~39 зу­ ПИВИ)J будівництво ообуто:во­ го корпусу, ЯКИІЙ ПОВИJн·ен був стати

до

ладу

в

чtmDeртОМУ

. wв&рталі

цього JI'OIКy. Тме.р зд:tч.а його ,в екоолуата.цію за­ ТРИМУЄТЬС'Я. В цеху бітухуван­ НЯ теж ЗІІІМОjЮ3ИlЛи' буJtіоолыіi

,POOO'ГJl.

п.обутоВі л~иiriщ\ШНя

під час peiIt()НlCтру&ції цє·хі.в лікв"'уIВЮIИ, а .нових l)Му..зв· 'H~ пООудувало. Звичайно, тмсі lВирООничі

НОВ Е 29 грудн.я

ЖИТТЯ 196б

року.

Без

май­ шо ні

ЖИ.ТТЯ, ні одна крапля полеглих борці,в за сво­

боду не пропаде даремно... Я била

справед­

що

досІ,

дуже

але

мало

цього

зро­

не

вер-

неш.

буді­

~

N!! 2

даJIЬ' теXlНО­

логії в«робництва, зде­ шевленн~ продукціі і по­ ліпшення її якості.

Романенко підвищує

ідеЙ'ННІЙ

ток

вельноro комбінату

на

удосконалення

рівень.

виступає

Він

перед

з ім

ро­

бесідаlМИ. про вели-

наlШоі турботу

партії за дальший !розви­

начальником

\ POM~KOНCTPYIКTOPOM

СЕЛО ЛІТОЧКИ-QДНе з наіі-

ча

Вельroшу.

·в:.дlIаленішИlХ в на\llЮМУ ра­ Йоаі. Т.а хто пOlбу.ває в н·bIOtМlУ, не !1'Ом.ітнть цbOГQ. Оба6і:чрі,в­ ниtX вулtltЦb стоять доб.РО'rufі бу­ ДillНlЮИ IробіТЮIll\1~8. На.д IНИ'ми ви­

ЗИІ\ІИ

сочаrrь телевilзlііін,і ;цогли. Сел.:> ПOlВmстю електрифіковаlНе і ра­ д іоф:lКІОваlН е.

необх,ідну·

ЛітQtqк·и' здаів'на ДЮЧІІ~И

кою

сла.в.лЯl1Ь1СЯ

земо'ІіЯlМИІ,

Л)'ІКаIМIИ,

ПРОДУIcrИІВJJістю

ДQріJJJRИМИ ка'ртоплі .j

ро-

висо­

JCУдіОби

і

врожаlЯ,МИ зеpillОВ'IІІХ, овочі·в. Влітку с~лt)

ОДЯJГа'Єтьс-я

в

,пишне

народного

гооподар­

Сllва, піднесення добробу­ ту радянськ'Их людей. На фою: І. М. Романенко.

Фото

В.

По.оот,ня.ка.

ту:рисri!8

і

ві!дIJ1l0ЧИ­

ваючи'х зрізнах КУТОЧКЇІВ к:раIЇ'ИIf.

створ'ЮЮТЬ ТРУДОВ'У

слз-

8У.

З

заIВl3lЯТТЯ~

П0l1рau.юваlВ

K{)~

леКТIfIВ ,вімілка N2 4 Р3ідгО'Опу «ЛітюіI8.СЬІКиіІ» J! П~ріШО\lУ роиі нової п'ЯТІІІріЧки. На к;руг ВИlРО­ ЩetII!O пQ 20 цеlf11нерLв зеРЖJ'ВИIХ з гекта'ра, в ТОМУ чисnі I1шеНlІІЦі

пQ 23;5 IЦeнmrepa'.' ХO!JЮIШИІХ СJlЮllїa!JН.иiКИ.

ще

'М'lШІулоі лаlНКУ

кількіcrь

1~.інер.аtJIЬНИlХ

4

ОрігаlН~tJНих доБРIІІВ, провів СІ!'ОЄ­ чak:lн:е садіНІНЯ, оргз'нізуіВ8\В ста­ ІраНІНИЙ обробіток і ДОГЛЯД за ·РОСШIІН,ами.

Сумлі1flllа

праця

~еха'Нlі:зоваIНОЇ

лаlНIКИ д.а'ла qуLдОВ'И'Й IрезультаlТ. На' кожно~у з 13~ гекта'рі,в

дО' обраlННЯ

головою

сіЛЬСЬІКОЇ

~ди депутат Григорій ДмиrrроіВИ:Ч ЛClПУ1Х ПpiЗlцюваll Ї'ЗLдОВИ\І. Від­ Зін.аlЧаlВOЯ

БуlВ

виро6ни'чосо

тя

села.

У I!.ИІрї1 шеюl1Ї

і

ОО!раlВ

ГJ>O~aдCbКo,гo

КОЛИ

пон.у'1&али ,ват

ЧУИIН I :С1'Ю.

зЗіВ3ЯТТЯМ,

aКТНIВ'НIIiM

ж

виOOpiuі

очолити

Ж·IfТ­

ЗЗlIJiРО­

ВИJW\ll\КlOl~,

за­

наслї.цк·і,в ДО'СЯ:ГЛИ 38tВ(Ц,ЯЮf п:рЗ\ВИJИ,IНIO­

до,вто

в iдJН'Ї!KYBЗ\ВСя.

-

Ва:ж\ко

-

3tВи!ЧаЙIНО, То'іК

з

са.м

ЛЮДЬ\lИ

не

ПQТЯГНеш.

радься,

п.риIc.i1ly-

РАДЯНСЬКЕ ощержаJIIО (jjjJIНИХ

130 цент.нерів

,ПО

В'ід-

~ль.б.

Зін.а'ють і поважають в Літоч­ юа·х деІ1'ута:та сільсb\JiIOtї Ради Пе­ лагію Пеl1ріlВlНУ .Щур. 3 СВОЄЮ лаl!Пroю ВОІН'а ВИРОСТИ.rJ-а по 294 цеН11Н1еРИ

з

КQр!МОВИlХ

дає

КОЖllЮго

кореlЮплодіlВ,

найвищИlЙ

reкTalpa

що

арожай

С'кл·а­

по

В'ід

діЛІК'У. Теплим слово.м згщдують О\!ІІНО­ сельчаІНИ овоїх ООр,ан.ці,в Васил·я

ТРОХИ~ОВIfч.а С11раТOlВ'Ича

ГеР)'ІСа, ВасиUlrЯ ЄВ­ ГalЙ:ДаlКЗ, МИКОЛІУ

Петровича. Каціо,на. Іх С)1~ліlН\Не ставл€!НІН'Я

до

ВИ'К()IJfаIНlНЯ

rдмyrr.aTCblК'OlГO цем для

обов'ЯЗКУ

свого

є

.ВІ3ЇіР­

інших.

Гарія:че

ВЗЯlJ!oCЯ

за

ДМ.JI'І'РОіВ\І1Ч,

С'пфаву

хоч

ї

не

ГРИ­ легко

6у.10·, Постійні комісії були ство­ рені лише н,а Пl8JJJері. ТОіваIРItCЬ­ кий суд ·і .наlJJ'OtЩНа добрОіВЇJlьна

дружИ'на

не

фін-аIНООВИХ загрооою

ПРЗ«JjЮвали.

платеж.і'в

Плани

були

пІд

31РIІІВУ.

Не 'рooryби'вся комун·іст т. ЛоIІ'УХ. На

першому

!К()1"'Убyuю

ж

засі:даlН'Н'і

3tatCЛУJCаI!l'О

ВИіКо,н­

і обговоре­

НО питаlНiНrЯ про ПOJl'jпшенн:я робо­ ти

постійrНИ'Х

u.ію

,кюм [сій,

д,j;Я.rJьноm

н.із.аці·Й.

alКT lІіВІіз а -

громадськиlХ

ПіСJFЯ

цього

орга·

дen:утати

пOlбу,ва.n:и !на, свої,х ви·ООрчИІХ ді.nь­

У ДООЯlгиенні немала заСЛJ'1Га

ЧІО.о ,вогника В3Я'ВlCЯ за роботу НClВИЙ ГOJl\OВa. , за рік дOlхаGЯ'Й­ .Н) 1В'з.вся , 'I'alК з аи etд:tб а,в роботу сіЛЬСblКо,Ї Ради, що зОна. ОПRКИ­

вони

ЗLді,іЮнюють'

,аIВ8JНгаJ!IIШY

роль .на в lllр06н И:ЦТlsі , П~'Дl1jJ'IІМУ­ мують мі11!НИЙ зв',ЯI3QК. З своj.ми вИІбоptЦS!МИ, СУ,М\.'І'ЇНlНО їх накЗlЗИ, пок·азуооть праці і lЮlбyТі.

ВІІІКОЦУЮТЬ прlІІКlЛIItд у

Ось взwrи хоча б депутат.а сільської Радн І'8а:н.ао МRРОНО&И-

лаюя Ін,а остаlН'НЬО\lУ міСці' в р'айО-: Н:і. -

Год;і ТQбі, ЧOJlOlВІЇче, без ді­ ла сwдіти" ~ сказали йому ,ви60р­

жа:вою

по

ФіИ8lНСОВИ1Х

о,ptГаlН1lзоВl8НО лишк.Ш

провела,

платежа.х,

Зt8JКУfllіВJFЮ

сі.лЬСЬІКІОгоспоtДаl»СblКJIIХ

п'JЮд)~Ж У ,населtelНlН'Я ..

.

В

цент.рі

.С1'іЙІ!Ю

уіВ3IrИl

ВИJКОIffКОМУ

переБУ'ВаlЮТЬ

ПQ­

ПИТlЗlНlН'Я.

д аль.ш ого

впо»sr:ДКУ1В·ан.н.я

ішли,х1lВ,

IЮліiIJiШеіllНЯ.

.вулиць

ДРУЖІІІНІНІ!­

-

охо.РОН'ЯЮТЬ

споlК:Й

сво,їх од,носе.1ЬЧа'н, в-едуть боl)ЮТЬ­

бу з са~·ОГOlНОІва'ріlJ~НЮI, хулігЗlНІСТ­ і

іншими

амара.1ЬНIІІ\l1І

Пра.цюючи .з

вил

у

тіQНlі·Й

товарlІІСЬКИМ

вони

не

судО\.'і,

порушеНін,я

соціалісти,чного

наи­

сп;ї.в­ пр·а,­

спі,ВlЖИТТЯ

за.rJишають

без

уваги

і

реа.гу.ва,ння.

ВИКОН!КО\.\lО\l Лїточківської ci.~b­ рци зроблено, так би мовшги, перші ЮjJlQlКlІ. Багато ше :н'аlilе­ жнть йому зробити. П ерШо<Ч ер­ ГОВИІМ З8/Вд8/НIНЯ\l € ПОЖІВаlВlJlelНlНЯ

оолітмасової 1'18 ВИХOrВН'ої роботи ()еред труд.і.вникіlВ се."а. 3 при­ ооду цього депутаrrи на. остаНІНІ~Й сесії ГОСТ1РЇЙ 'КІ;J'Иl'flllці пі.дtдали ВlчwгелLв мі'Оцевої 8-річної Ш'КІОли.

'І OIIJраіВеДЛ'И!ІІО. Як не ДИВНО', ал.е вони

ЄЇ

ЧОм!уСЬ

ВЗlжлИlВlOЇ

СТОЯТЬ

ОСТО";:ЮНЬ

ЦІ­

Д:JII~НК и .

Не все га:разід

і з рс60crою

КlУЛЬТООВ'Їl1ніх yCTaIНOB. 3аlВі:щую­ чом~, КЛ')Ром т. Третя,ку і заlві'д)"ЮЧій 'бі.бдіотекою т. Б,абич слід ПIРОЯtВНТИ біль.ше творqої Н'ЩІЗfНlВJI,

J!lміло

ПРОIКЛЗ'д,аrrи

с:геж'ку до mодей, дбати прО' їх зМ:kтов'н~ і культур ~ ДОЗ'ВііЛ,lЯ. Радісне QВЯ·ro 5O-plі'ЧЧIЯ Вели­ косо ЖО;В'l'НЯ неЗЗlба'ром вїlдlЗна­ чати?l1y"ТЬ pt8JдIяIнсыкi люди. Діяль­ ГОТУЄТЬСЯ· 1110 нього ВИ:КОІН'ЮОІМ і· дetl1утати cїJJьcь.l<loї Ра!ди.. Дл.я

но

зycrрічі слаIВ.НОГQ ювілеюТl)'Т ІРО'З­

роблен6 ..к~ретн~ за:хOlДИ, в' ЯtКИІХ

Не Вlllпра.в,дав ТИ НОГО і ~еДIIIIJНОГО оБСЛYlговуван.н:я . дові,р'я. Отже, 6~'Воа:й ТРУідIЯIЩИХ..

РОШИІХ оправ.. ВонНІ під силу л,і­

На.шого З:ДОplO,виЙ.

...

П<)

поря,д­

'FОjJIООВель­

~i на сесії. -

рога

,аlКтивіtCті,в

ПИЛЬНО

д,ружності

ЯК tВiAONO, Л,іТОЧ4<іоську Ci,JbCbIК'Y ,Ю!1L\Я.Х, iIlОГОWРИ:ЛИ з ЛJOЩЬ.\lИ·, по­ РЩД'У створено ПОР~НЯl!Іонедав­ р'аДШllИСЬ 13 ними, Оп.раIВИ,Я'к ка.Ж!УТЬ, ЗРУlШи.1И з но, В ceplI'Hi 19б5 року. Тоді ж Pa!Zt'3 б.ул:о обрано BIIIКOНlКOM н,а чолі 3 MeqJТi00Ї ТОЧКИ,. СільсЬ1К18 Т. к.ИIС~ле~. Та без ДУШі і твор­ дострокоJ!oO ,розраJCУ'Валася з дер­

ської РаLдИ і і:ї Aenyт·a"i'l!. Депу­ татів тут лише 25. МаіїІже всі

25

"'у.

ведеться

гр.омаIДСЬКОГО

ЖOlдJНОіГО '!!ИlПа.діКУ

ха.йся ДО' ЇІХ го.оосу, опи.раЙся на ак-тнв, ра;ди.пи )~чаони:ки сесі.ї. rор:.Й

,робота

ДО'11РlІІма,нню

ща,~и..

БУДІВНИЦТВО

ОГОjJlOд'же­

села.

к:і:в

буде.

дереВ8JМИ,

JЮ !КlЛаДOtВище. Перед ЖОВ11llе­ ВІІІМ овя'ОО'~! в ~рочиcr:й обста­ навці ві,дюрито красив>ий па,м'ят­ ник BOЇIH'alM Р8ІдЯ.Н\СI>ЮОЇ A.p~,H, ЯІК:Ї загинули при ВIІІJволен:ні ЧIІІ~ала

Досвіду ж У мене .НelМає,

-

сем декораrrWЗНIІМ'И і

ФР'У,кroвill~И

alBC Я.

му 31аcrосуваllfН'Ю пеpetдOlВОЇ аtf'!Ю" техніки, О8IМОВоідllаllliїй lJIpаці одер­ жаlН() по 150 цeHТlНep~B ОВОЧ'iJв з гектара, що нз 20 цент.иер4ІВ пе­ .ре6IWlУЄВ'j)ож8ІЙ МІІІНУЛQГОРОКУ. ЦІІ\Х Н'З'С·ліlдІИІЇВ ви.КQlНК'ОІМіУ сіль­

ОІ3елеlЮН:НЯ

B()I~

В!бр!8'ННЯ дерев. Мо.:ЮдJШЗ к;раcyllfї-деони річка Любеч на свО'Ї ЧЗіjJ'Їів.ні беtJ'eги п pltВa6багато

ВіІи

мехаlНlіЗОl!І81Н1У

по ВИ,РОЩУJВанню Ka·p1'Oll1JFi без заrгратрУ''іНОЇ пра'ці. ДосвідJЧе­ ний Mex,aIнlїi3aTOp разом з овоїIМИ roваlри:ша.ми вивіз на пл,антаЦ'ії

Сес11Р а

лює

очолив

зелене

'ПРОДУКlЦiії,

котельно-

оп'рямовує

ше

тресту «У~релеваroРМЛIИ"-

МlЮжать

,реконст.РУ1lЩїя

в

(РАТАУ).

чезні досЯ<гнеlН'НЯ Вітчизни, про

майстром.

ЗaJраз член К:ПРС РО­ маІненко працює інжене­

~

ДОС1'аrroк,

дq

за

з вірою впевнена,

...

біТ!НtИl<ам'И Розповідає

ін.д:устріально-

БJ'lВ

він

часто

дільниці.

Al8lpIcыІ«>ї

IпиЧ'і умови були кращимm. Не за.кыllенаa на заво-

і Я

буд». Gвoi творчі пошYlКИ

свій

Після

ГO··TeXlHii<IYMY комсомолець пр.ацював на бага.тЬІОХ

ТЯК 'І'а інші.

ЄКОООМIl держ.а.ві, яюби вироб­

страху буmє...

жаJlКУ!О,

К:омУНіст систематично

розпрощаl ВСЯ з Дjpy­

закінчення

Та наЙ<6ільшою ціюніоою tCела Є тод к д'р )'ЖJНЇ, пр ЗЦbOl8.Иll1Ї. Це вони з року в .pi~ з6 іл bIW у­ ЮТЬ вироБНИІЦ'ПВо оільсЬІКІО\ГОСІІІО­

п.РОдУ·ктивнПnе, ~вати 6ільше

вона його і під ча-с служби. К:оли на-став час демо­ білізації, Іван Микола­

ЗЯМИ-ЛЬОТЧ'НІКами.

ТМЬJl1(КJва.рювалЬІН~Й діЛЬ>Н1Иці пок.а.зують М. Коса.н, М. Теплюк, Г. ДоценіКО, Л. Тре­ Та 'за.вод Іміг би працювати ..

... ЗиаА, що я вмираю, як і

Я вииухаа на смерть з

душею

чолові­

rодиrrьсяреволюціонерці.

СмеРТtlиіі вирок спокіАио і Аду справу

листі

п~аUl.а:

в СЕЛІ НАД ЛЮБЕЧЕМ

оо­

змага.JI1НЛ

І

зову ·в РаДЯН-СІ>КУ Армію.

обладнаиия.

Уlв:на.

При пi,iJ;би'М'і під,сумків

Мрія стати будівель­ ником зародилася у Іва­ на Романен,ка ще до при­

йович

У1п-

ваlfИ:Х ОО'єктШ. Адже :ві,д цьо-

діляGТЬСЯ ,велика

tВOIНa

ІВАНА РОМАНЕНКА

на.лі ва:рто

ТИСdlЧі .карбо-

виroТ&ВШ&ВМllОї ІЦІОДУIЩії при­

OCТaIOfbOMY

одно крові

відкритою

~ Не залишила

дову перемогу.

Якості

ре­

! \

у·мовах р('АбітН'Икк здобули тру-

N!! 39

Комуністична

розстрі­

'1'ВОРЧІ поm~КII

но вІШИвав на л&lсть iJI·РОД}"It- ~

БудівеЛЬRO-lІ()Нтажному

ПРОД)'ІКтИ'ВНї:сть прщі.

,в К{)ІВі

... Прошу вас: не плачте З3 мною, Aopora ро.'~ино. Я гину не за убивство, не за злочин.

ливу

тя з повною свІдомістю вико-

раВЛШНЮ

леr­

-

офіцери

нау·

пали:ва на

6,3

живе

Покидаю жит­

та'& пла'lfY'вати смю IРоботу, ЩОО Іпоменше 6уло нeдo~-

та IПJ>И !ПJLa:ні

як стаВJIЮСЬ я

смер­

li!олюція!

го-

Ч'~в і ленLН·ГРa;l;ців •.робітники З~К()JI1ОО1И'ЛИ елеКl1роонерг~ї.і

4,4

так,

моєї

коі свідомо. П.рощаАте.

1'QДИН>І ДО' с~е(Лі:

24

поставились до

Рl\ІТа· КОС'\'1Я­

ляли Риту.

ті

д.()

кі,

Леніна

дні 1917 ЖИlГТЯ З

нО8СІ&а!, Якій тоді було, 20 рокіВ. У ЧeJlмі1lСЬКУ вона. до­ no.\foгa.na пep.etCліДУ'В3tН<lіlМ під­ піЛblНIІІКІ8М, за6езпечуова.nа іх грішми, наUIJіЙНИIМ'1 ЯВlКAМИ, паmортзми. У KB:'fH·i 1919 ро­ ку ·Ї,Ї ареш'!1ylВаll\И', -а. в серпні колчаlКі,всь.кі

си

тисяча х.а.р:іованціз.

ПіДТРИ'МaJlШИ' П'~lИІмосJtВИ-

ПIl1'Т~

сті'вок. НЕІ3аба-ром iloroареш­ тува:"1И і 6 Т"'~И!,Н'Я 1919 року РQзстріляли. .

ВJlАДИ

дочці:

ці. Але ·1 при та&И'Х СКJIаіЩНМ

П)"'ІЦ~П,() IПРО:I)'1КЦЇЇ на СУІМУ

50-РІЧЧЯ

Мое бажання в нинішній момент, щоб усі ви, мої близь­

НЯ, ввятгіна

рік, з че.с-

Ще в мlrrHeBi роосу 98'"",аа С1!О'Є

ЯЛhНіcrь з ~ се· ред CGJJДaТiв нелега.ІІЬВИХ .lJИ­

в ОСіа'НИЇ хвилин·и ОВОІГО ж нпя в·ин шiot а в б arr ЬІК ЗJ\І, братам, сестр.аlМ, дру,жин.і і

тoori, іНа Щlоду·к.тИ'ВRiсть .пра-

1966

хло-

твоєму малюковІ зробити те, чО'rо не встиrла зробити я на революціЙ'ніА ниві.

roюї ·соці<WIЇіСТИЧН1ізсЮов'JЮaН-

ТЮ ви&·он·ав. ПОНЦ план ,ви-

СМЯНСЬКI!'іі

на ОЧОЛllла орга,:f.іl3а«I;ЇЛЮl'Й аід­ 11 а'р;і'ЙHOTG О'д.на ,з 9 KOМlY'II'ЇCТBB Oдecl:iК'OГO Л'Ї'д,п'ЇJlJlJЯ, ЗtaCуджеюlХ 4 січня 1920 IРОКУ віikblК1000,ПОЛЬОВИ:М судом Одіе­

І ПРИТPJJiНОШАХ=ПЕРЕмn-1 ГO'l'У'ючись .гідно зустріти 50-

СПРАВУ

fItЩЬ З ТюМl8Вi Павло Б}9ОИЇJI печа,в СВОІ!О ~ ді­

Заповідаю

РАДЯНСЬКОЇ

ШКОДУЮ, ЩО МАЛО ЗРОБИЛА

СПРАВЕДЛИВУ

20- річ;н;и,й

реВОJlюціонеркою,

маму.

ДО

з Херсона

... Милl рl,дніІ

Я не сумніеаюся, щО ВИ будете

.0

A'i.n Херсонсь.кого комітету. ІВана -

писав: листівку.

ЗА

нанoroобов'язку перед рево­ люцією. Люба сестро, не тужи з ..

з ЛИСТІВ ЗАГИБЛИ·Х

... Товаришl! Я ПРОЧИ!fав ва­

Ba.r.a

тверд.ою

булО' тільки 20 Р::>d\"!ЇВ, ІЮЛИ во-

ЖИВЕ

РАДЯНСЬКА

шу

З

КраенощокіlН+Й Іді

життя.

в:н

вмру

ЛИСТ

ціонерамн в останиі дні їх

-ча

Я

впевненістю, що ан так само бу.ете Ати до кІнця, пов­ иоj перемоrи. Побажаю вам

Скатертиною

тобі

до­

За

i-ніціат·иIВОIЮ деппаrгі,в в

Н'ЇШНЬО\lУ

році

було'

ни­

ПРОІВеден:о

передІбачено точкіlЩЯМ.

зробити

В.

баll'аro·

хо­

ПОЛОТНЯК.


Багатотиражки

в ІСТ І

з

повід о..ил лют'Ь

СЕЛF\

u

Пврвдноворічні

u

ВСТУПАЮЧИ В ЮВІЛЕИНИИ 1щерж.ати на юо~ному гекта.рі 'по 18 цемнерів зернOtВих, у

ТРУ~НIUtИ ,Paw'omry «Ji,т­

; ківсыиі\»

у ,lШнішньoory ро­

різко збrльши.лИви­

тому ЧlIJCIЛіпше.ниці цewnн.ери;ка.ртап.лі -

оо 24 iJlО 1,20

t роБНІІЩТВО

~ даж

н:ицтва

'lIlЩН'-Н'НИЦ'l'ва,

цeН'l'H-epi,в і CIl'ільки Ж Оов()Чів ю!, .К,Оож,ному гектарі. А пoviдо­

Пр08,е,lJ;е.но 'ВИ~ОКОоякkRИМ !на­ сіlНRЯМ і ~кращі а,гр()Тєх,Нііч­

рів і р&IІНЬОЇ капусти,

ві.щпо­

Jlї;що

цеwr­

ні СТРОКИ в да6ре 'підготовле­ НИ'Й Г.рушт. Всі раl!lні овочі ,ви­ rіватимуться ,в 'торфо-п~рег­

IпроДуктів ,рослин-

і

IliрОо­

іх Д6рж.аіві. Хороші '!ІІаІС­

лідки роБO'l'И, як заіВ'ЖДИ, lН!а­

~ ,1{Ихають на ,нові TPY~()Bi ~і.ла. \

Пе.pefI'варІОЮЧИJ .в

'РИlЧlfl ~ КПРС,

IПленуlМУ

~ партії, лitrківча'ни, за пачи­ ~ Н()!ІІ ПРЩПВlНИ'К'ів

CiдьCЬROoI'Oo

К()І'О

c.JroBO ОДЄlржа1lИ ·на кажНQМУ гeJCТa.pi ПОо 125 цeН'l'­ нерів К&ртоплі, а О. Юх,имен­ ка :по 130. Труд~вющі ланки Г. ГаlПОН планують ,ви­ ростити по 250 Цeн'l1HepїlB ПОО­ мі:дорі'в, 1,20 центнерів oг~p-

,р()ці ~()?wrи,ся ще IК}}аЩИХ J)eзультаТІВ.

На ООНОові п~есенн:я куль­ тури зем:лер06C'l1Вa, ,рацrовaJIЬ­ ,вIПЮJ)JlC'l'МllRЯ

цесі,в,

з.рема

вро­ жа'Й, на 'ПОоЛЯ буде вивезено 40 ТИlCЯЧ тон,н доори,в - ор-

зоБOtl'~

Свіжа рибn­

АІКА вж.е традиція в радян­ ських лщеіі-fI'е~д В, о­ ВИ рок,ом Ооглинутп nРOlЙдеJШЙ шлп, nЦcУ'МУі8ати з.ро6лене,

Т

!АО свяmkового ~ ~

столу

заглян)'1'И в З31wrра. Так 'ІЮ6ть і К(),lеК1'И8 четвеРТОТ(l

Висо.ltИМИ· вщюБНИЧIf!)(И 0.0k-азнИоIta.МК З}'IC'l'Pі-ч.аIO'l'Ь .робіт­ ники Л'ітківськ()го рибколгое­ пу ювitлЄlїfНИІЙ 1;967 рік. во-

Br,ItЦlJlкa

! !

К~щlllX

ВИК()ООIIfO

ПОКа3НИlRЇІВ

D(mюг-

ЛИ·OJ[ . окремі

,риБUКИ:

Ta~,

пеРПIlС'ГЬ

зм.а.гМПІІІ

ПОСІВ

У

\ OreШІІU Кузьм·ович Були, ви-

І

ловИ!ВППІ

поlЩ

c'ВOG

З8d1N\rНlНЯ

N.QoІ1Ра..ми · риби, ПЄ'J1PlO IПаВ'ловкч ПархоменкОо 275 K'ЇJIoгpaM.B. Хоро-ше m'.лrрацю­

4'&4

""вua Л3lНка Гр;игорія Федоро­ ~ аича

,Бонд,а.ря,

яка 'ВИ'lООнала

\ річ.ВИЙплаw Іна 109 Іпроцен­ ~ тів, а 1Іакож .рибалки Олех.сИі ~ Петрович Ден.исен.к,о,

~ Ва.СИJIЬ'Olвич

!

Микола

ДенисенкОо

та

\ lвalJ{ Захарович Мехед. 'Побажаємо ЇМ ще &іль.ше уопіхі,в у

1967

році.

К. КОСТЕНКО, секретар парroprаиlзацlі.

в.ІЮжа,Й

Взяти ХОЧ би лавку ,Га.ли­ ,НИ Гапон. На кожному гекта­ рі закрі:плеJЮЇ площі зібрала

році І ООО цент­

Р'~ЧIfИЙ :ПЛМl на 135 IІ1РОЦеН-

-

овочі'в.

ВИіJН)в.л~но в

1'ІВ.

посів .першість

о;tЄoРЖМlО ,н.\йв,ищиЙ

Д}'lК'l'iB хафчу·ваНIJIJI. lIри пла,н~

нерів l)1r6и, тобто

«Літкі,всь­

Усоціалkтичному :ша­

гаlllні .ві'н

ці УС1'Воре.IІН'Я доОО'атІСу про­

~ 'НIliН1ЇШНЬ()МУ

рад·гооп.у

кий». А ЙОМУ є ПРОо що го.во­ ,pиrnr.

11 ,вIl'ОС'ЯТЬ 'ї ,СВОЮ частку пра­

' 700 цe.нтн~piB

зоо0.8' Я'за.НlНЯ

ваяли іFН!ШЇ ланки. Щоб 'Оодерж..а.ти таки,й

вa~

ЩЮС8llIIRIХ,

.да.ла

. І\ів .• ПіД!ВИЩЄІНj

,КБЖJЮГО

гектара ооРі, ма КСИМ&JЩЮі ме.х:.а.н!ізаціі TPY~MiC'I'UX . .

ні

140

30В3'н:а ланка О. До6ровольсь­

\ Г()СП1ода.рства Ск.ви.РСЬ:К()ГОо ра­ ~ йаи, у, мрішили у ювілеіін·())(У

Jroro

і

За ще вищі поltaз!lJИiКИ бо­ 'ІНОТЬСЯ окремі бригади, ЛІаІн­ ІСИ, п·еред()вики. Так, lМеханї-

ХХНІ з'їзду

'береЗlfев(}го

160

нерів.

житrя 'ОСТО­

рішеlllНЯ

ІПО

-

лля НЄ3ВИ1Ча·Й-

НОої фізИЧООЇ

устзн-овки,.це пу­ чок невидимо.го . ()КО!4 ін­ фраче'lШ'онОО'о~ітла, було взятон-е ;ру1б~н.. як ЗВIfI'fo8lЙНО, а IЩЮ3ЩjіIGРИ.стали флюориТ}· 3 дооавкою pi~liIiCHOГO ,металу дисЩ>roію і pВJI.y і,ООІІО: при­ .н.а'р()~у'ється

нЗ;дтонюі'Й

•t

Е Е~

І

І

Е Е

~

оок.РКВ8і1І'ОІМ IвWr()ЧИ1ІаG ЗeиJlя, !Н,абнр.ається

сил.

В цей зюювий час не знаЮТЬ С1Іо1t()ю 'ваші .ex3llfisaтo­ ри. ]ЮКИ зaюrОВЛ.lО'І'ь і виво­ зять У поле орга.ніlЧні ~о6ри,ва ІІІ ід :ка:vrоп.лю, куltу,рудзу і ОIJ.OlЧеві культури. Опщіа;льн{) .ств орен и'й меха­ н.іоЗОваниЙ загін з

саМОСКИ1N'В

і

семи, 81ВТОо­

двох

Tpa~To,piB

працює ПО кіЛl>ка днів у КОЖ­

IfЮМУ відділку.

за Д6НЬ ві'll

.вивозить :попад фОо-ІМі~НlЄральнRX

TOIIН ТОР­

K.OoмnocT.B,

'м' яса.

кого

ІПО 263 Ц(\lН'!1неJjИ, капусти, це-Н11Нерів п'омідоріп і Цetl'J\неріВСТОЛ-()8(}Ї

199 121)

АБОо взяти мех а iffЗ()ва,ну ланку ОлеюсіlЯ Кор.нієН'ка, як, ви.РОощува.18 1к.а1I'т()плюна 13 ()

гектарах.

СУМЛ'ЬНlНО

працювала,

радні

по

-

в()На

по­

от і наслідки lJI.iДo

13 О

тр)"діlВll'.ИкіlВ.

КВНЩЯ р()ку буде по

СЬК()ГОо відділка, де ,наіібіль­ ше на ,корову ,н:аДОоїли Г. аку­ ша та В. Галицька. 3 честю виконала взяrrе зоБOOl "язаIlJН'Я і дОЯ'рка пог,реБсыоооo ,ві.ціл­ ~a М. Jleroдa . ДОРОГІ ГОСТІ

На IBWKOlf8olBHi ци,х забов' язань

зосереджена

вся

Напередод:н,і НОоВОГО ,року до

ува·га

літкі,вчан. І. МИХАйЛЕНКО.

.

РІВНЯТИСЯ яlК

560

величе3Н18

а. ВТЮlаlllИ1Н,

-

зібрала бульб. Щоб О~Ноочасн'О

а

!Доорива екскаватором .AщwЬЙ Ілліч ' ПКЛИ'ПООКО. Itрі,м ТОГО,

Ред до

БАБИЧ,

З ферм відпра.вляєrься іНа по­

ЛЯ ~ ~вa

тонн nнаю . )tHi т()му загі,н JHmIOo-

50

чав трмroпортуван.ня

ДОобрив

у КУЛМКИ:НJCЬ1Сому вІдділку. НА допом()гу ,ра~ООILНИІМ шо­ ферам прибуло ~ілька авто-м'о­ бrлtв з ЖУЛЯ'IОСЬКОl'О а:ВТОІПар.­ ку, які постійно

в ла'С пра­

цювaTимyTь.

3а ooiwhm-зимови'Й ми Л()Вlfнні ви.вооти ТОоин

пЧц

урожай

пеР:іl{}~

н,аст}'ІП!НОоГО

даіН,НІЯ буде У.СІІЬшнОо ВИlКОонане,

КУЛЬТУР'.

'ІІштори

1w

10

вже

Факт,

ЩО

ПААОВИНІВ «'Ма.г8l3ИIІІ

Пдеться про ,IЮDИЙ продоволь- • чий

агроном

На У,РОЧlWГе від&риття ма­ тру­ було Ц'і,ка.во ,по;щвитись l!IaКраCJIIЮ оафоptМлеlНУвИiltJЩЦКУ товарів, при,щба.1'И к,оЩJtИТерські lВ.lllIJоби, рибу, -бaatamАні та інші това­

в.роокаю

радгос­

..

ри

TOJ)I'6r&ЄJlМla МЄ;JЄж.а в селі РО3'lllИРЮЄТI.СЯ. РО:JП'очато 6у- ' ,цівництвОо НОов·ого магазИІНУ на

лазера

МОВОЮ Щ1ФР

«lспа.1JаlХа.14И'>" с.вітла і ~вати і

В цій і'НфОорма,ціі

безпере рв­

чальн.і.

БагаТОотиражка

;ба.жа.IIRЯМ ~~IІИ1ка.

стичну

Но.вкЙ тип лазера МОоже знайтизаоСТОСУ:ванltЯ Д.1Я .зв'язку в умовах 3емлі і

ЩОо

мог()ю 'і*ачеРВОоі/І()ГО п;раме­

'H~' маж.оо :бу де пі'д'І'РИМ}'ІВ8ТИ В

БУ~-Яі\У

веЛ, ИЧЮItИ'Х

.в~ оо·млі .!ІJ&a,ри

оо

і

ні 'І}'М3Н,

можуть

м:енlЯ,

який

зз,МОДIЮ .. частОоТОЮ

.o(j'CM

іНфор.мації.

ні

ста.ТИ

сер­

lПе-pooвt..q,цОоЮ· ~Л.. щю;

н, есе величеЗlfиlі

~TAPC).

пр ()ТЯГ ОМ

1966

пові ,щм.lяr;,

ро"у

у

118 '6ага~дітнях ~IaТep:8! одержують державну ~о<по-:

відд.а.лєRIiЯХ

,верс.аль,ни;Й. 'Він 'мооке 'з ЯКОІ()

'.

пог~ду

«За комуні­

працю»

Be-.1ИКій Димерці: - наРО:Щ.1ОоСЬ 170 д.і·теЛ; .в'ЇдБУ.l0~Ь 6ЗНоОовосі.l1>; - зі~ра.н,Оо 88 весіль; - ета.в до ладу 8-KBa'jYГIIP-. нийбпинО'к' :

',KOCIМ()CY. При ~'()M'Y, 'за ДОопо­

на

де,кіль":t

рцків. Але ' ВОНИ дО<сить поз­

ниіі;п'от~к ,ВИIIJр()](інюванн-я 3а

' ЗВ~JlЗок

IПарНlЯ.

XYTflpi

. ' ІГисЯ'Чі кіл-оJl.a.Т)

' IІеВИДИіМОоГОо СТРОГОПОС'Гfйниіі

у

г,аЗИllузtбрaJroC\Я: багато діJ!lНИItїВ села. К()ЖlRОІМу

пу «Зоря •.

тисяч тонн .

зОудовЗіIlИlЙ:

,виків.

І. ТКАЧЕНКО, головний

,вквеЗ,lИ· 6",ИЗl>-

,м ага ЗИ,Н,

Літка:х ваПРОПОозицівю. :JIa1Йо­

сіЛЬСЬІКОО'Остюдарських

меха­

ВЇАКРВЛ'О»

та.к озаглаВ.1ено ~нф()рмацію в газеті «,Прапор комунІзму:..

Від удО'брЄlН'ОЇ землі МИ мо-

40~43 тон,ни. Ва'нт8.lЖИТЬ

СВWIи,rь ,той

за,го­

То-рф,

а'ч,н<Оої 'ВОоди. чекatГи, ,високаго

комунІзму», ,рOGПовіли

Учні дали ДlЛЯ ~ОоС1'ей IGOoHцерт. ,в йarо ПРОl'рамі шоо,і чаеів іВеJlкК'оі Ві'l'Чи:mmоі віЯНоИ. ЗА ПРОПОЗИЦІЮ

м'ї'нералыимии добриваlМИ .Kaї'HiTOh'tl, ф()Clфа",~им БОо. РОШ·· нам, ф()ефаТ..;ШЛ8llOOМ. На кОоЖlНУ ТОоIІ'НУ добрИІВ добав.лJI'Є­ мо ІПО 10-20 кі'лоnрамів а,мі-

жемо

[10-

здорOlВ'я.

[IJИ1Х бр.а.ті.в.

переміlШуемо за· ДOlПОоIМ'ОоГОоЮ еl\ска.ваТОора і бульдозер& 3

26.300

·po.KQV,

в роки МИlНулоі ві,Йіни, заItJIи­

ЯlШЙ до(jyваемо в соое на ТО'р­ ф()ви,щах, склщдаємо в бу.рти по 20'-30 'l10WH і стара.НIНО

всіх

а.6Оо

йде

Нови!м

калиприсутнїХ в 1IJa1Rшні і праці М!ІЮЖ.И~исла.воНlі бойові 'l'Р8.АИції oCJЮЇх баТЬ'ків і .стар­

відділка.

ОДlн,очасн.Оо у нас

заiIt1,н·ченна в.чалмroго

ЮІМ.IКа.м і дLв.чаТАМ про тих, XTG. З честю ВоИк~)Н,авсві'Й об()в'язОоК lIIepe.:l Батькі.вщи,JlIO'Ю

.парторганізації

тіВlЛ'Я ТОорфОокомпостів.

ус·піШIllИ1'1

,ві_mних УоОпіхів ун,ав<чаIlJН'Ї. Гості, пише гаЗЄfГа «Впе­

'леіі'lfИlИ рік д'орід,ніИ'М ,врожа­ ЮІ всіх ГОРОодніх КуиІьтур. Б.

З

ПE:\lIloШ()Г()

бажали ЇМ МЇЦJЮГ'}

овочіВІНИКИ 1JeтBe,IYГOofO відi.'tіл­ ка ви.рішили відзн.3!чити юв'!­

секретар

дітf'Й ,НJI'М

піврrччя,

автоК'олона.

,Відповідаючи ділом оо заК­ ЛИК сквирсь'КIІ'Х хліБОр66іIВ,

цe'If'I1RЄ рі в

ВИХOlванщів PlyСМ!'іОСІ>ltОЇ ее­ рещньої ШК-ОоЛИ прийшли до­ р()гі гаеті. Ветерани ВелlВt' оі ВітчimнянlОЇ ,війН'И Федір Іл­ ліч Юкіфоров, Ан)фїй Свири­

~ов.ич ГуЛJfЙ, ЛООН'l'ЇЙ Федо­ 'РOOlИЧ ПаНЧООК()і та Федір ТИХОНОовИJЧ РЯJбий ПОЗДОРОовили

lПе,ревf'ЗТИ ве.сь вирощений ланкОоЮ lВ'р(}жай, ПОотрібнОо бі'ль­

ше,

3200.

іІІеред ,ведУ'ТЬ доя·рки зазим­

і П<l:j)н, і.

МflР,!;ВИ.

Таких чи маlйже Тlll\ИХ ПОока':!­ ии'Ків добили.ся і інші ла'нки.

КУЛЬТУ'РІЮ­

УМОов

переВИК()Н<lJНО.

ЦЮ», за станом !н!!. 20 гру.щн:я на кожну ко.РОВУ було &дов­ но [1'0 31-48 юіл()грамim,. А ~O

РИ 'В ДЇточкаlХ, РО3ПОЧlнетЬСЯ 6УДLВ>НИЦТВО сере",ньої mКIJIЛИ в дїтокаХ,магазинів у Рожкаос

ПРО;І).;тив.ності

НА

Зобо~' JI\3a'ННЯ

Будезакладе, но Іпарк імені 50.річчя РадЯНСЬКtJЇ держави, СПОРУДЖ6НО сп ()ртм.а Ща.ПЧИік , ДОо{іуд),6'ТЬСЯ Будинок культу­

ювілейнаго року. Що цє за.В­

Шофер

,й~но ю

jlелетенськЮlИ (птужніеl'ЮВ

шОо'МУ ПОЛFпmЄНlні

центнерів мо­

рі,ст

к,о,ж.JIIY It()J)OJ!Y по 3100 кіЛQl'J)амів NОЛОка­ та,к-е зобов'$3НJН1j[ взяли l1Іа перший рік п'ятиріЧки '!1Ва­ РJIIНJIiИ1ЮИ р~:гО\СПу іМ'еві Юро­

Як повіДОомляв багат()Ти!р8.ЖІ1ІJ. газет1\, «За соціалістичну пра­

зосерєдж.е.!!ІО ,на даль­

п()б}'т()вих

Колекти-в ЧЄ'J1ВеjYГОо·ГОо віддіш,а боретblСЯ за 2550 кілограмів МОJЮка ві,1\ коро.ви. Д(}ЯРКИ М. СаВЧ(\lНКО за 2900, Н. Шев'ЧffiI1К() 2850. M'iIЦHa корм()ва база з·аIJезпе-чи'І'ь

}'Ів·агу

'l1рактори.ст

КОожен

-

300

ca'~()K. Флюо.ритовИ'Й лазер У'Н1";

,« С1'ріляти~

ву

32001

ІНА

ва ,.

1967

потужного

Як OCHGtВy

600

ЦЄIНl'He.piв

55

T()J10,

телят. СОО·і,ва,ртїсть про­ Д)'кті,в 'JIвари.нництва 3Н1Изить­ снна 1О прєщєнт1в. У JOВіЛ'еин'ому році асооли­

иа К(}ЖJні

СЬКИІХ уідь

робиться ДЛЯ

Над()їти

96

сто гектарів сі'льськоroооод.ар­

Мl\а ·і

щ()б одє,ржати ІНа сто . корів по

рів. ,Вс· е

товля6'ТЬСЯ 1,200 ТИlсяч штук. Намітили ·нові , руі)ежіі 'І1ва­ РИНlНИКИ. НаДОЇТИМОоЛ'lJoка на ,кожну к(}рову па 2500 JSіло:­ Вирабитги

400

TMJ1IЦb ВЇДВИlсокоудіЙ.ни.хк,о­

t'УУПП""""""""""""'"''"""'"''"''"''""''"''''"'''· ""':;""""""'"""'"'" :Е· ЗИJI.A білою ков~ю:вк,рила ПІД УРОЖДИ о ІІІОЛЯ. ШД mШИN епіговifМ - Г

СТВОРЕНО НОВИЙ ТИП МООКВА. Нови.й ТИ'О п()туж­ н,ото Л8ІЗера СТ1Юрє н'ий неда.в­ ,но rpупою сmвробі1іНИ'Кlів Фі­ зичн·ого ін.сти.туту !'liAде.,,:іі наук СРСР під Iкері.вIlИЦТВОоУ акаде,Уік.а О. М. IПрох· оро.ва:

ня ,стада .. ВирОоЩУ6'ТЬСЯ

ІНійНИХ горшечках , яких ВИJ10-

грамі,в.

є

тва.РИlнництва. Намічено заLXО­ ди і для ~альm()го ,полі.п.шен­

ТOVфо­

l1НоОЙОВIfX Kooro(}CТ~B ПОо 2:5 ТОН'Н ,наюОоЖНИ~ Й гектар. Сівбу і ·саді'Нlнявоіх ІКУЛЬТУ'Р буде

,ці ДООИЛИІСЯ непо:га.них поок&3-

\ ни,IСUв -

ГМIІО-м:і'нералЬRИХ та

новини

І(оооктив молодого піДПDИЕмства

рооряд\них . лаМІ" -

-

'lI0Л'Т/І4І!Сьrroro заводу 1·~·З()·

уже виіпустиз бли'зько 20

МІЛЬИ{):!!В <іllюміне-

Cf.l.eJ!"ГIII~X · ,Ч&І.tп· і ·доБИВСЯ .збільшеин,я стр<жу Ї,Х · служби ГОДИІіі до. 7 ТИ'СЯЧ. На фате·: іІІереД,О51а

'JЮtSіТНIІ1ЦЯ заводу К.

І.

3

5

тися'!

Некрасова ~I\\Щ)()jбо·

B)t. Ж}'В'Ї ЛIЗ,мпп.

Фато П. lІ(екада

(Фотохрон'іоКі

РАТАУ) .

:

••

~~~:.~ ••••••••••••••••••••••••••••••;,•• .;

11'

НОВЕ

29

ГРУДНЯ

ЖИТТЯ

1966

року.

3


Куточок передплатника

СПРАВА ВСІХ, 'СПРАВА КОЖНОГО

НА ТИСЯЧУ-890

,Встати, суд ОголошуєтьсSl

ПО~РС'l1ВOрawoorry лівсыtlй),, тає

«Jtраси­

PIIВOJ( З 'l1Им зрос­

мате.рі&JIЬ'Н:ИЙ

.культур­

МіЙ 'Рівень "рmвнвїІВ полів і Ферм. Тїльк.и за ·оста<lfві IРО­

lItИ спору~ено .в селі ба.гatl'о .новихбу~ ,пі~ ~~Ю покрівлєчо. В· 'Ki1li6aTax Roві ,мЮлі, га.зо-і)а'Лoomi ·ycra-

оOВltИ, ра»ОО1іРII'hа:чі і теле­ візOiJ)И. Нема т&&оі ·роюши, де б ве RGРИСТУвaJПlCJI О~Н'Шl чи ~ешмwмa веJI()ClШе~, є МО'І'оциItJIИ,ВJlзсні мrroмашиllИ.

ООільшила.ся

таJroЖ :JМЬ-

кість пеРЮДlAlUIIХ $ИДа.нь, які IItIIЩXОДJfl'Ь D оело. До реВОJllЮ­ ціі, зга.)О'IЮТЬ лі'l1fi'~JIЮДИ, ли­ ше ІПШ ЧИJТа.в гa'3Є'f\Y, а тепер не зна.ЙТИ ']ІО.ЦIfIfК без тазети, жу,рнa.nу. У IНИнішньoory :році ба.гatrо поступає в село lВи~ань,

а ;в ювілeйlfі{)ому році буде .Щ~

бі,льше

іде! вщюк

-

К00It11'1ІМ po.1OQМ lІіЦНів ТОС­

3

по

Сіараві RасИJDЯ GКlіби з ЛИlКlOї ДимеріОИ. Чотнри

Бе­ ро­

~и у ТРYIZI.овj,й І«>ЛанШ для lНerIOiIII01I.i1'lUi·x ... А тепер р<Х!ІЮІІІіlМО, за що цей юиак onI\tК1ІІІСЯ на ЛlЗ<Ві під,ау~х. ... ТIРaJ1иvroсь це ОД:НОіГО осЬн­ !Нього Р8ІНІСу. Василь після ста f!PIIIMї:в ,під час С'н:і!ц,аІнк'у,

,разом

з

менlШИ'М·

браroм·

lв.а­

,!ЮМ, ~TpiB дpyDКIКilll своїх ,ВоЛОДИМ'lІІра Бут~а та, Васи­ ля МУЗИІЧенІ<<І-. Ра.зом з н:ИlМИ !доЛЯ сміwrи'вості JЮЗпив ще пі,в­ тора літ:рн OIКOIII·wгoї.

А дат? Далі пonа!8С'Я

йому

ек­

293

поперед'У.

Оки­

баl рооБИ!8 шибку у вікні су­ СШ'КИ А. В. ТерЛЮl<, і 0011!Н1ІВС.Я У неї в хаті. ЧИІМ за'Й­ НЯТИСЬ? ХулігaJН поча.в .бити cycЇiдi~y МОЛОll00М оо голові. КолИJ ж ,потерпіла, 'ВИРВ'ала у Rасиля з Ро/к холодну зброю, ТОЙ схваТИI!І га,рЮуз, я'ки" пО'·

&лику роооту ce.pe~ взсе­ ЛЄlIВJ[ по переюrпаті IIIJ)OБеЛи

ЛIЮI'ОКООІі

Г.

к.оlЮНЄoнко,Г.

Дяч~IП~, 'громадські

РWIIGВ­

с~вачі преси Л. Гл~ень­ ка, П. дООКО, Г. Менже.га. М. МЕНЖЕГА, начальник

бузом ПО ГОЛО'ІІЇ Терлюк. TaJК 3aJКЇlЖИ;~Я ту,

ЗI!'!4IІJIЩ)К:.

.ід),,.Іленни

зв'1І3КУ.

заявив. .B~H,

-

-

за,йнlЯТИlЙ на роботі, -ї вілЬ'ІЮ­ го часу у меие зовоі.м немае:..

!ВаСНIJIЮ .цЬОГО' і треба було. Вл.аlШ1'у!ВЗВШИСЬ н.а ОДІНе з КИЇВСЬіКИХ ПВдlП'ри€мств, _ він тільк'" 11Им ~ 9ИЩі.ля.воя, ЩО робив прооу..ли, Д<myCка'!! інші ПОРУШeнJНІЯ тroyдoвoї ДИСіЦип-

НА

ТЕМИ

ЗІ

громадяНV<lИ той

було взя-то

noтерпі.лим

ДНЧJНа

день.

під

&а.р­

H<8IдalН'a

ме­

допомог.а.

На цьому МОЖ~іоЗ було б ПОСТ8ІІІRmII крапку. Та ні. Да­ ва,Й1е,

читачу,

Пр!Оа<іІ'а.'l;З)'€МО

цей злочи>н, подивимось, Яlкі ж Ц'f.ИЧИ'НИ ОПРИЯЛИ йому, чим ві,н ННlGЛиканиЙ. ~ИlllCЯ в.acНlJlb погано . У 11Іюсмі ні'ЧИ:lr хорошим не від­ р:,зня.вся. А піС.IJЯ за'кі,lfчеltня 8СС~:И класів виріши.в, що ЇJ

жок

а60

газет

не

'читав.

l'і,рOOlШИ'j)ЮЙ св.іЙ По.'dтItЧНWЙ ! к'улы11рни,йй світоlГЛЯЩ!

Але у ВЗСІІІЛЯ інші «ту,р.оо­ ти». Йому об ВIllПИТИ та TatК 1П0Г'УЛЯТИ, щоб на sce смо «в·ііЩІіначwrись». І тут ми не можемо ще і ще раз сюаза­ ти ЩJlO віддовідальність бать­ І<'ів 3<8. &wховання ді·тей.

Прнnустимо, щО І8І8ІН На­ ЗЗ!роіІІИЦ дійсно заЙ'няТ1{'Й, хоч це і Н>ЄВlt!)раl!!!lаН'llЯ. ВdH, ЯК ,глава cilМ'Ї, в першу чергу, відіlЮві\доЗ€ за поведінку свого СИlка, ти,м більш негЮ'внолі'1-

нього .

НУ,

а

мarrи

ВЗlCи.1Ь ще спить, а Йо.МУ 1(0 СНЇіда,НlКУ добр~ чаРЧИ'на, C8>:l10-

гону,

~

.Мllalilа.

'І1вй; . паА, О-ІСУ, той

-, пБ.ц. Василя,

дичні

lІ"ооnoдарка

СІІСТ8М'М'IIIIнQ

-

вотаlновлен.ня тісни.х ЗіВ' язків м.іж сільс~ими орга'нізаціЯМIІ і • кооектИВЗ!МИ' підll1РJlЄ'М('Т.в, де праWOlC1l'ьробі11lllКИ з цьо­ го reла. ЙU1е1"ЬіСЯ ПРО пе.р·іО­

lІОН,а за

ci.AaIB

хати

СТ\іл.

Ось ваlМ і вихованНІЯ! .. Та Кlрім В!ip!CЖ'V С!у'Д зна,й­ шов за необхіll!lНе винести ок­ ,рем;у ух'валу. вон.а за змістом ll1уже в.ажлква. Plдетьоя' -про · ВJllХо.ваlН'ltя ти'х, Яlкі ЖИl8lУТЬ н,а селі, а nрашоють у MkTi. Пи­ та'НIНЯ,

пра.вда,

не

нове,

є,вфроси­

н і·я КУЗЬІ\ІЇІІІНІЗ. ? Я.К вона вruлн'­ вала .на Х.10ПlЦЯ? А ОСЬ я.к.

але

Н'ИМИ

Через

«неха.Й,.

добро

.

вьн, занех.аЯ9.

(Що т,воритьс,я 'із

хаrrою

Через 4Ulexali!:. -

QlXOl1Y-НeOtхоті

й С8іР a€·M! Вт

заll1eXJаlЯ1В ,Н,Зillіть

Через

«нехай»

і

ро6orny.

оту

-

J

.. . ..

РоЗібитlfIЙ

·"в.ерди'Й, не вір,

ЯІКІЩО

ПIРИlПлентав

.ДОДОМУ_ кузы.а.::

n ід:во'Л'ЬСЯ'

ПОС\lіЙсь.

Хула?

ПО'ГQДЬСЯ.

. . ..

Б.у.в

ООПОСИДЮЧИМ,

ну

йде бідолашному

телі,павсь

ПOlШIП}~РИ8 «Хоча.

я

той стадіон!» що .дір-і.М8111 .на стіл щі :

кота,

на

«р-озмо.чили»

р<а'ХУ.нок ... Гр 1!ІІЩ,і!:.

ао

піШО\I'\'

смерть

поході,

-

на

o~epTЬ

його

боялась,

з.а

ним.

бааоііМ, 'К'Оні ... ві'н же

смерті -11І!і-.

Де ві,н,

хто

XlВОІрого

до

з~орового

З

ДOnOlМОІГО'Ю mPOCT~HHX IКnїlщIЇlll, котрі, попа~ючн пі'д шкіру, перег.рИ!З8<ЮТЬ ВІ ній ходи ~ ·і

це :ВlfIклика€

и.естерпне евер­

б і.иня. ВнanтtіllЩКр03дIIJIЯIП!YIВ а,н­ кя й за6рудІНeJIiНIЯ з'·smлЯ€ТЬСЯ ВИlCИП із пуXl"рЩ~В, ~i пере­ ходять IПО1')М у гниючі &и'­ РаІЗЮИ. ПОдlj>8ІЗІІ18Иня шК'і,ри

іиоді "'IНI'ЗВOlдИТЬ до Y'J1BopeHня 'МOJOН)"'ЮЇ еJ03'еми. Ур'аlжен:ня шюіри НЗЙlЧасті­ ше епостер,kl8€ТЬСЯ 'на КИJC1'Я'Х

'РУК,

'М'іж

пальцяlМИ,В

облас­

ті Jl'Жтевнх ЗГИlНЇl! т& LІІІШИХ Д'ЇоЛя.НКООС. З8!рЗЖеНItЯ прОХО­ ДИ'ТЬ,

ЯІКІ

ПlраlВИJЮ,

п·ри

К'O~­

T8IК:ri людей p}IКOCTкc.кaH­ ІНЯ, корИ'СТ)І1ВЗІІІІІЯ Од,Ніїєю по­ сrі.ллю, РУШІІиком, nQCyl.дiOM. Сид:і'ННЯ у bepXlRbOM-У ОД'Яізі. на ч)1ЖОМУ лtJICКУ ОДІІІН З мо­

менті'!! пе~ачі КОРОСТ·И.Рід­ ше

за,рзйloa€1'ыся

K011Їd1, Тож

ообaJК, БYIZI.ьте

пестіть

JJюд:ина

корів, обереЖllfі

х:оор-и'х

ВЩ

юней .

-

не

твa,pН'll.

Якщо XJВOробу не mlК)І1Вати, вон·а МОЖІе 11рквалий час, на­ віть рок.а,ми, ТУр6у.вз.ти хворо­ го 'Ї, ВОдilllQl'lЗС, бути д:жере­ лом

ЗЗjpажеин.я

оточуючюс:.

ХЛОП"lИlК

до

чемності

Та,к же боЙOl!ИІЙ? Омерть іЮго зборо..лl8, .wy а вФи ... жнв.ИІЙ!

...

за'XlВО.рюваlll'НІЯ звертайтесь в медlllЧНИЙ заклад. ЛЙюу.Йтесь тільки під наглядО'м: л.іlКаіРЯ. Пам'ятаlЙте, що всі Хіворі в сї/м·'ї ЧИ в ,к.олектнві ООВIIIflf·і Л'ЇQQ}1В.ат.IІІСЯ QДIIЮЧ>ЗІОНО, 8\IlJЖе ВИIJIЇК)ІІІа.ниЙ може ПОВТОріОО

ЧЕт.ВЕР,

в И'Н'Н і

його

!Га,ти

ві,д

щї .•~Ha

ф~ніші

Ось

ВИlховvва-ти,

і

ТЬС'Я. UИlМ, .1Ю

ви.х:O\llИТЬ,

ЯК

лі

А ВО'НИ', ви.'Ходят·ь

хионий

тощо.

за'~ор'ЮВ8ІН­ треба

правил

тої гtl'ЇЕн.и, ос06лllВO в

супюро

аоо6И1С­

KOJJeК­

OnОР'Г:'.

jЮЮУ.

Пі.ДСУМI<И

.(М:).

опортИI!ІНОro

В. ОЛIННИI(, .lk.,-enIАeмio.Ior •

«А

22.00 -

Іде:.. Еаградн,иіі ~Оlщерт. дача, З Львова)'.

Друга програма.

Для

_

сЛеГІКі

У

тій

і

стають

шл.ях.

~

Ні, не зла,днати З НІІ\.\І ніяк­ Д:.sч>зтам по"азав кулак.

В Одеському тех.ніtию.му УЧНlJllІЩі N~ 1 навчаєтыся по­ над 700 юнаків .та д~вч.ат.,

Чо~ К)"РЯВУ збива ГУСТУ? Хлоп'ята'м П()l~азз.в . .. П'ЯТ'у!

ці аіwгаlМИ , стюа'РдЗlМИ

Вони.

Нема Д.1Я

нього

на

c~()гo

перепон?

Не\,·а для нього пе~пон! \ Борис ДЯЧЕККО. ~ Ка_шта.

суиllна,х

офі- .

стюар­ і

чорномор­

nараплаlJlC11lЗ.

Ва фото: Котеико (в

знайШЛИ ЙОМ:)' заl<ОИ. гр.ати с.ів. О той з.аIIЮН-

і

IП3сажИlpСЬКИlХ

1f8IIfТ8ІЖНИХ

OJtllfa:K За

CТ8JНIyть 'ГІ'ОІВа,рами,

десаlМИ·

Нем-а для нього пеРtШОН, ОокілЬІКИ' сам собі закон.

УЧ!JIIЯМ, як ви,й стіл .

Фото

1

ВИіКіІІЩLlач Л. К. центрі) ПОЯОНЮ€

сеРIВФру:вати. СВЯТКО­

А. ф,а,reєва (ФоТО'ХРО!Н.іка РАТАУ)

зіЙ.ниЙ фіЛМІ. 21.15 "УчИ'ТI'ЛЬ l' а,нців" . Фі..л>ьм-спектзIКЛЬ.

СУБОТА,

Телеві­

'Про­

18.00 -

телебачof'Н!Н'Я

першого

ку.рсу.

Англійсwа М06а. .Грynа 'ГI'O\llOB­ Ж'еН'lfХ 'ЧаеіІР. НарИІС!!Іагеомe-r­ рія. .,&аемне пеptЮіlЧення ·повер· XOНb:t. 19А() ~а.йстри рос ій . CЬJКlOГO БМЄ11У:t. Фільм-концерт. 21.00 - ClПQlrвиг:t. ДОкylМеитаJlЬ­ ftи·Й філw.t. 21 .55 - «ПоГОН-Я:'

«Чар1в>НlЩЯ

3

MkTa

23.15 ЮтіжаіВ».

фіЛЬМ-і(онцерт.

30

ГРУДНЯ Те­

іва. (М.). '12.15 «Шлях в на­ ук,)">. (J1ередача з л ен:і.н.гра да) .

..

..

.

Наша афіша.

16.55 -

17.00 -

Для дітей. "Чому у пі'Вника ~O" роткі штаНІЦі». (М.). 17.20«ЗДОРО&'Я». Науково-популярна програма. (М.). 18.00 ТеЛlE!: Мз:.Й,н·і 'Вісті. 18.10 Телевізій­ н·нй спacrа-кль. (М . ). 19.35лама. .19.50 г,раф». 20.15 -

«Музичниіі теле­ Еста.фета но!вин.

(f.\.). 21.1,5 - . «К,ВН-66:.. Лівфі­ H'alilblll3 ЗVC1'P·іЧ МОСКООСЬК\ІІХ KbMaJНД.

(М.).

. Друга програма. 17.30 ДЛЯ 16 р<Жі,в ДООВО-

дітей. 43Дi'TIfM до

~€тыс:'..

16.10 ХУДОІЖІН+Й мети., р!'К> .

Теле візійнНіЙ «ОсетИНСЬКЗ

вул. Київська,

ф·іЛЬ~I. .~eгeцдa:.

фільм.

19.35 -

«На­

метелltUЯ,

щастя

ці:m:й

КО'нцерт

OJЖестр-у .наpo,!UlИХ

Фнструмент~в. «На, 'r,рзверзі

(М.). 20.15Куба:.. Тe.nеві-

районного депута,тов

1'Рудящи-хоя Киевсхой Обл аси.

158.

I~KiBCbKOЇ

області,

·В)'Л.

Київська,.

158.

Т~лефон-:-4,57.

15.30-

телевіз:й,но,ї

16 . ЗО

пр·ограми.

ДЛЯ ШКСМЯР;'В. «Елек:т,j)ОН\ІІК -

ВИIlУСR

Дl8lна:.. Прем:'€ра СІІ1еКТ1llКJ!Ю. (М.).

телевіз'іЙ;fЮГО <ОК_~'уб

1ї.45 кІном alll~p iВIН и:кі\f!l» . ( "'\. ) . «Поштов.е 6Of"ИНIКа:..

відділення (М.).

ме.ридіа.ИІ8іХ

-

ВелтlfCТОВ ХЛОП'ЧИ:К 13 чем·о­

€.

18.45:""

.,Голубого

19.5(}' .,На 20.5 0 -

Украї>!{и» .

. ClCіЙos, ·РОДИСЯ .. .». Концерт.

(Пе­

редача З Львова). 21.25 «За годину до побачення» . .l\\ульти­ ІОЛікоац.і.іі:и1tЙ .фі.льм ,дл-я JlорgcЛ.ИIХ. 21.40 ~еРЗlціlЯ "ЧуЙ1НI:ОТЬ». НОllOрі·чн.иЙ IКОІн:цер'т. 22.30"Kaвк.w .російсыогоo .лісу:.. МУ'З'ИlЧ­ НІІ\Й огляд . (ЧаСТlllli,а 1). (М.). 23.45 З Навим PO}(l()lM, това­ Р·НlШі! (ТРЗlнслsщіlЯ з МОСЮ8lИ).

4:lКа'ЗКИ російського лі­ ,мУ'ЗIf\QНИЙ ОСJDЯід. (Част.инз (М.) . .

00.05 су». ІІ).

Друга програма. дошюільнlІКЇІВ

рів.

і

дЛА

16.00 -

Щ)JI од:ш ИХ шко.ля­

сНО'ІІорі,ЧlIИЙ хоровод».

(М.).

«ЗюмOlll<a фа,нтазія:.. Ба­ Лет ІНа' ЛЬОдJУ. 17.35 «<Штраф­ 'ний }lДаlj}:' . КЇНО'КІ()ме. дJія. 19.10 Я. Цегля.р «Дівчина і море:..

16.30 -

театр

мі·нq,ат.юр.

(М.).

22.30 -

I«Д06риlЙ

«<На

веч1,р!».

екрані­

естрада.:..

Гззрта ВИХОJJ.ить у Bllropo~ четвер та суботу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

друкзрн·я.

.

.

..

На,ша афіша. сПіонер·іIЯ». ОВІЯ'ТКО&И'Й

15.25

GпeК>rакль КIІІЇ1!СЬКОГО театру оперети. 21.25 ТелевіlЗіЙ.ниЙ

ТЕЛЕФОНИ: реАактора 3-82, вluілів парriАного ЖИТТІІ, Maco!Joї роботи, сіль(ЬkОГОСПОДарськоro, промислового та вlJJ.повіJ.ального секретари 4-67. ІНДЕКС 61964.

опортс мен а- nO<l аТ.юіВlJ;Я».

(,М.).

!.l.15 «Та:€мнИlЦЯ заЛlІІШається ,нерcnюритою». НОВ{)Ірічна виота­

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. OPf/Uf Броварск!)ГQ KOM"T~Ta КП УКlPЗИНЬІ и 'PaJ.MHoro Совета

М. БРОВАРИ,

ГРУДНЯ

НИ'Х f{Зlні·кул: І 1.00 «Л-1ЬОШЧИ­ не ,ПОЛЮВЗ,НН'Я». Ху..'l.ОЖНrn фі.1ЬМ.~ (1.1\\.). 12.00 Для школ,яр:,в,

о:,Шюола

В дні шкільних каиікул:

. . . . . . . . . . . . . . ІІІІІІІІІ . . . . . . . . 'І.'ІІ •••••• ІІ . . . . . . . . . -. .........................................,. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . " , . . . . . . . . . . . .,

НАША АДРЕСА:

3\

Перша програма. В дНі IШІКіVI~­ П'ЯТНИЦЯ,

«ТlІІСя'ча поРад:.. Телев>\з.іЙll.a ;рек­

!<'рОКИ:'.

cT,YДemв

ОН:"

(ПерС"

17.()()-;В. Ка­

Новий 'ХУдожній фі.льм.

ти:вах.

(Орд­

жон;кі.дІЗе). 20.30 Телевіз і й,ні JЮВИНИ. (М.). 21.00 "СОЮJ Р<8ДSJНCЬКИ'Х Соці.а·лістичних Рес­ п]1блі.к:.. Теле:візійни,й атлас на­ роді:в СРОР. (Передача ,перша). (М.). 22.00 -.,Фізкультура і

Но/ІВ'ІЗJШНОГО

Броварська

кож но·го.

ВОЛОДИМИРОВ.

ТО\I!У-ТО ОУід в окремі'Й ухва.ПU.lIКРСС.ІІИ·В ваlЖЛИlIltїСТЬ

рокр.

(ПерtЩача з QдесИI). 19.00 ТелевrзійниlЙ С11ектак.ль. (М.). 20.00 фі.ЛЬМИ f1~ШОГО Всесоюзного фесТlІІвал!Ю

г.РЗІМ,а

ДОТJ>'IINYllати

К.

гр)­

CII;J1]<J

КОРИСТУЮЧИСЬ з-під KO'HTP~

ГjJlO\1а ДСblкості,

на

ЮМ.

нього одягу ' та білиlЗН'ИІ 1!cL-м.з .щх:тyDRIDfИ засоБЗlМИJ: ",о­ IГлll'.IIIЖJY'ВII!III і щодеине про­ В'ітрІОІІІ8НІІІЯ, К1IП' яriиНІЯ і іп.р<а­

коросту,

оправа

-

!lIІМЗ­

Перша програма. 11.00 18.00 Телеві'3Ніні '8істі. 18.ЗО «Ра;Й\IlУ'га:. Телевrзі-іr.ни,й жур· лев'ЇоЗіЙін,і IfOВИlНИ. (М.).

спектаlКЛЬ.

ка

всі,х,

ЗР·ЗЗКОВllr;\

ПОРЯід'ОК

ЩJolllКазці : «IIBa'lf киває на Петра». М/JЛОДIfIМ.И робіТl\.И'ка­ .~и Н'Ї,ХТО фаlh1ТIJ1ЧНО H~ 3<8ймає-

с.

n~шого

з'ійнlf\Й

ню

ооротьба ва мадс~,",й

нього.

29 ГРУДНЯ

верь",

ззпООі.1'Ти

проже,,"Тора­

се.,·! ...

Перша програма. 1 1.00 ·«ІПО­ ·roH-Я». Новий .)(ІYlZl.CJIЖIні.Й фіflЬМ . 17.40 Наша афіша. 17.46 РішеИJНЯ ХХИІ з',Їзду КПРС у

заlJ!lЗSИТltCь. ОООв"ЯоЗIІЮ8а l1JЖ ..л'Ї'К'УlllaиНlі дезинфекція верх­

lІЦОб

3ВIІІК­

телефі.1ьм1'в.«МелО..'l.ії гір.

Отож 8ІИlCНООЮIС при оон,а.ка,х

С}1ВlІІННи

,не

ЯІЗ ИІК.

c~­

«Ком­

На се.1! ж міркують T·alК: хлопець цей «<не наш», n.paцює то він у місті. Там і по-

(ПередаlЧаз Дн.ЇіПрonет,РО'ВСliКа).

Bilf, як І!'ін?

ЯКЩО ХВОРОБУ НЕ ЛІКУ8А ти .від

.. .. .

мзет.ами,

ВИlJ.ан,"я.~и,

ми».

. .. ..

КїlilbltадеН'на :пі.д,готовка­ СерИ облав на ВООІІка ... П'кугь нещд,ахи оо стаlКаlЩlІІКУ, 'ВОІВК же в ді·да V KlH1-ljiаКЧ\ll(V.

сті'IIJНИМИ

со.мОЛЬСblIШМ ·И

кін,ця і дос. не Вlllj)ішене. Як ч.аcrrо БУ«Іає? Зак.itнцив юна'l<1 3IM~HY, і на П:РlfIмїСbl<ИЙ поУзд. Віонв цей де.н'ь і нор­ му, моокли/во, 8ІНlКо:н·ав. І ДИС­ цнпліни, не по,ру;ши,в. Ая~а його пов ед іlНіК а за ,МeJКа<М·И П;Щn'Р·ИЄІ:lliCт,ва., ЧИ'М в:,н за,йма€ться Bдo~a, ЯоІ\: підв'И'щу€ свій за,гаЛЬІНоосвітній рі­ В€Hb цим на п,іЩП1J'llЄІ\Істві не ц:!ка·вляться. Живе то· він

обговоренн,я

ЛИХОТВОр8J11Н:Я.

КО\I-

пр{)фспіJlOКОВИХ деn:vтатів. Р.ащ,

БУ1В

ПОРІ\ДИ ЛІКІ\РЯ

'КОІроста заразне заХ!ворюlWI<НIНЯ шК!і:ри. Передається

GiJРОВ08че

Б абус і 1!І000000З ЗІВ

сон:

«Чого

Кї.1ЬіКЗ\llенне

неговірким: гаlfЯlВ за смертю,

к,а11ма<:..

їсть, IНое

8р.аІЗ

-

Яа<іЩО ТИ досяга€ш в исі 'Х'j\1Иі н·е 6іl\'СЯ, Х'вали страшиоя!

BVH

.,Ko.мaHД~ хвалеиа", а· ТОЛЮУ Не

неслаоодухll'Й­

хули не слухай!

СflIіllЮНУООЯ

Х в.а·л а,?

. . .

ст:рзшн.у

хвороБУ і свою особу!

Вінза·неха.я,в

ЯІКІШО

xIIallJli

. ..

і

ТЩЖІ'ІНlИ"'1f

~~~~.~~~~~~~~I~'D'~~~~~I'~~'~~~~~~~~,~~~,~~##~~~~~~~ ~.~~~;~,~"

ШЕСТИРЯДКІВКИ HF\ чиJсь ГОЛІВКИ

h.а,ртіЙни,х,

Il·РОlllзаемІН'У іlllфор,ма,ЦіїЮ ПllJoO наlВч·аllЩfЯ і П<овед:IНІКУ ..~юдеЙ, Я'юі ЖИlВуть .в одному м.ісЦі, а працюють в mшо-му . Вlпправ· даШі себе OO!d':,IIJH,i КОІнцерти сільсblЮИХ і місы!tхx са мощі·я." ь· ·них колек.ТИlВlіli!, обмін лекція­ ми, ДОПО.8ІіД,ЯIМИ, бага;готи.раж-

до

НіЗ

зуст.річ~

СQlМо..льсЬІ"ИХ, З'КТИІВЇСтЇdI,

ВИХОВАННЯ

А МО ЖЛ \І'І!ОСТ і таюі у 'нього були. В pimнOM'Y' селі чу­ довий будинок культурw, В бібліотеці велИКJl1Й вибі;!> ріЗlЮ'Ї літератури. Тільки ба­ жанн'Я! Бери уч.асть в гурт­ ках ХУJ10ЖІНЬОЇ саlмодіялыіос-­

було

х'yvrіlГа'иа

lПере~Лl3Rено

I<JOЛ и

.,Я,

IilЯЄТЬСЯ,

селі

га3еТи «,HGВe ЖИТТЯ» В

ВИВСІЯ.

ліни . В г.ро~адсым'у житті ні·я;кої )'ІЧастіне.. б,рam, кни­

па'вся' .йому у вФчі, і тим, Гаір'

нОЇ

БЩLlЬОрювала

на .вічі ОЛeJlOCій rap6)-na, ЯIКJO­ ro нlІ'ІМ засу.lllЖен!IJЙ )'!да,рив по Г()..1Юllі. Та гол ОІВІІІе , ІИІІЯВ­

2·678 ЮІООМlМJlрів, тобто JШ xoowy ТИСJIIЧу жИтелів припаА3в іх 890. Раіон­ -

ЦЬОГО ідЛЯ нього ДООИ'ТЬ. Тре­ ба оказати, що батьКІ» Васи­ .~я 1lЮXа<н:ізатор РЗ!Дl'Ocnу "ВеЛИlкодимерськиil:. Іван> На.­ зароl\lИoЧ H~ і :IJOВ&дїH­ JOOЮ сиИ18 абсоJlЮТ'НO не Ц)ка­

Зам.

•• 1 . . . . . . . . . . .

5588-5205.

))едактор

€.

Ф ЕДЯ П.

155 номер 1966 рік  

155 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you