Page 1

пРОАетарі всіх краін, єднайтеся!

Товаришеві БРЕЖНЄВУ Леонідові Іnлічу і

Рада

Міністрів

СРСР

27-1 16 151 (2535) ВІВТОРОК

20 ГРУДНЯ р.

1966

Дорогий друже і това.ришу! Центральний Номітет КПРС, СРСР

Рік .идани.

Президія

Верховної

палко Вітають

і

Ради

сердечно

2

Ціна

по­

коп.

:.JДоровляють Вас видатного діяча Номуністичної партії І Радянської держави, міжнародного комуністичного і робіт­ ничого руху

в день Вашого шістдесятирІччя.

-

Все своє свідоме

життя

Ви

боретесь

за велику справу

ІІЗ шоУ .'1ен.інськоІ партії, за торжество ІдеалІв комунІзму . Активно відстоюючи генеральну лl'нlю партії, Ви пройшли

r;елнку життєву школу і набули багатостороннього політично1'0 досвіду. У роки перших п ' ятирічок, перебуваючи на керів­

ній радянській І паРl1іЙН!й роботі, Ви віддавали багато сил соціалістичному будівництву, були в перших рядах борців за

індустрІалізацію

нраїни

і

колентивlзацію

сlльсьного

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП

господар­

УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

ства.

У перІод тяжких випробувань Велиної Вlт~изняної ~іЙНИ

проти гітлерівських загарбників, очолюючи ПОЛітичний Вlдділ ~J.:MIY і політичні упраВЛіННЯ Південного і 4-го Унраїнсьного фроНТіВ, Ви брали безпосередню участь У роаробці і прове·

Указ Президії Верховної Ради СРСР

,~t'Hнi бойових операцій, пройшли через такі історичнІ битви, JIIС битва за Кавназ, визволення Нриму, України . Бійці ! І , омандири Радянської АрміІ знають Вас як чудового політич­ ного праЦівника, людину великої душІ

У післявоєнні роки

партія

і

ПРО ПРИСВОЕННЯ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТОВАРИШЕВІ БРЕЖНЄВУ JlEOHIIOBI IJlJlIЧУ

мужності .

доручала Вам найважливіші

За

дІлянки партійно1 і держа9ноІ роботи. І всюди на постах lІершого секретаря Запорізького і Дніпропет,ровського обноміВ

l1артlI, першого секретаря' ЦН компартій Молдавії і Назах­ ста.ну, сенретаря Центрального Номlтету КПРС, Голови Пре­

Протягом багатьох

років

Ви

входите

до складу кері,вного

Брежнєву Леонідові Іллічу у зв'я'зку з шістдесяти­ річчя.м з дня наlродження звання Героя Радянського Сою~ з врученням йому oР,J.e1иа Леніна і медалі

ндра нашо! партії. Як визнаного політичного керівника Цент­ ральний Номітет партІї на своєму жовтневому Пленумі

(1964 р.), який відіграв важливу роль у житті партії І країни, обрав Вас Першим секретарем Центрального Номітету ИПРС, а після ХХІІІ з'їзду партіІ Генеральним секретарем ЦИ

«Золота Зірка». Голова

ІШРС. Центральним КОМітетом партії з Вашою найбезпосередні­ шою участю за остаННі роки були розроблеНі і здійснюються схвалені ХХІІІ з'їздом НПРС найважливішІ заходи по роз­ витку ленlнсьних иормпарТіЙНОГО і державного життя, утвер­ ;{женню принципІв колективності в роботі, поліпшенню нерів­ ництва

народним

господарством,

дальшому

зростанню

заслуги перед KOMIYHic-гичною пар­

і відзначаючи великі заслуги в боротьбі проти німецько-фашистсыкхx за га,рбник ів на фронтах ВеJlИ~ОЇ Вітчизняної війни, присвоїти товаришеві

:lJtдlI Верховної Ради СРСР Ви з властивою Вам енергією і більшовицькою прист,расністю боролися за велину справу lІартіІ і народу.

вида11ні

тією і РаДЯНСl1КОЮ державою в комуніcrrичному будівництві, змі'цненні обороноздатнос,ті кра:їни

Президії

Верхоеноі М.

Секретар

Президії

СРСР

Верховної Ради М.

MOCКJBa.

Ради

ПІДГОРНИИ.

СРСР

ГЕОРГАДЗЕ.

KpeM.lb. 18 Г'Р' Уl!І.ня 1966 р .

еконо­

міки країни, пІднесенню добробуту і культури трудящих, зміц­

ненню

дружби

народів,

посиленню

оборонної

могутност·і

Вручення

Ра­

дянсько! держави. Перетворення в життя цих заходів ще більше зміцнює авторитет нашо! ленінської па;>-rlї як полі­ ПІЧНОГО вождя народу, організатора і вихователя мас.

Центральний r:одять

Номітет

ефентивну

і

Радянський уряд виробили

міжнародну

політику,

палко

і

19 гр),д!няв I<Jремлі Голова Президії Верхов­

про­

підтримуван у

по

зг,уртуванню

міжнародного

номуністичного

і

,

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

к і ЛЬІка

'!

ІКІЛО'61ат-го,Ди:Нt

г: !, .виплаlв.lено БIЛ~Ш

Я,К

::!:\ЛЬИО~ІІ. ТОНJИ

<)~I

куБОlм еТ.РI,В

газу,

що

в і діНИЙ К,t>а,j,и,

ція,

сум.аlj}!fItЙ пока3lНи.к раозом УЗЯТІІХ, я.к

ФІРН,

Іта.'І':Я,

Б ельг·і я ,

l1aIКilfX Фра,н­

Г0І.1 -

нас

пере~РИів'а'В

ОДИ'!і

~lале,ньк,ИlЙ ЛюксеМ1бург ... І ще. В ювілейному р:и.{! 13 \1'і льйоніIВ ра,д,янсыиІхx д'І(uей сп'р·а'вля·ть НОІоосі.1ЛЯ; ЗНЗІ'ШІО З<бklьшаtrJ>СЯ реаЛЬНlі да.ходи ра·­ ДЯНСЬ~ОЇ ЛІОдIl1НИ ; вона більше МОlже IliрИ'дбати товарі'в, ВlИіроб­ НІІОІ('І'ВО

якиlх

зна:чно

розширює ·

тьс·я.

Тахі справи першої К'Ра,ЇIНIІО со­ ціа :tізМlУ , ЯlІ\Jа неУХИЛblНО йде .,е­ нінським курсом. наll>о~lІоогооподарсыийй пл,ан на ювілеЙlІl'Й рік і державний бюд-

Героя

PaдIfH -

секреТЩJеві

ЦК !

.... .,...,,.,.... •

...,.. . . .

(ТАРС).

....

за,к.1ад:ів

для

і

шк':л, ДИТЯ -

та.ке

:і.Нlше.

ВелИ'ка ува1га у вистуJПз,х п.ро-

мо:вці,в

IlIри~і.ля€'І'ЬОЯ

економ,ЇЧlній

пром.иСЛОВ, J.CТі. Про це, говорил, и г.1Зів.а" У?,ЯДУ

В.

В. ,щерБицыlиIии _І

1'0'-

ІХ

виступах ЖИlютво.тmу силу Р,І-

шеНIЬ

березневого

П.1еНYlМIУ

КПРС ,про роо:аИJТОК

rocп одаР'С1'В а"

ЦК

сідаlННіЯ

Pa:дJt

! ,:щ, В.

І

Ф.

~ІЮМИ'СJЮВ,

Сеп<;,р е 1'iJР

ЦК КомпаРТIІ К,а!з<а.хстаIН У

О. С.

Колебаєв, сек'ретар Леніll·градсьКОГО обком'у I\іПР( Г . В. РОlма! ІЮВ та інші.

СОІІОзу-!Вчо.рашнє

на

яки.х

Бай­

~

За

н овою

СllrН"\10Ю

ПЛ3I1УНЗIІ·

ювілеЙ1НИЙ

ріlК повинен біУ ТИ оз­ .НОВИМИ

велwкими

,п,е,ремо'гаIМИ наасіх фРОlІта'х на­ шого КО\l'Ун істи'ЧlНОГО бу,д'іIВін:lIllП­

Го.ІОва

м'їсії

Пла'lfов~ю.'tжеТIНОЇ

Ради

СОЮЗУ

П.

Я.

••

в ЕР Х О В И о І

вості

ілюcrгрую<чи

це

яс-

Розе.н­

ДеРЖ1а,внОІГIQ

Т()Інн

хюба ,

12,4",м~й,она

ІЗ ТОМ'У ЧIІІСЛlI 2,3

м · іЛЬЙОIН13 ТОН'Н пона,д mna'H. Грошо, ві дохО!дИ У'юраIЇНСЬКИХ !Колгоопі:в по,рі'вня:но З 1964 РО,КОМ

лі,~IІЯЛИСЬ на 24 процеll'l'И, а оп-

к,ра,їни.

За

:teil' ЯТЬ

.року

вонИІ

свої 'ІltJ)иБУl1КИ на

400

на

Міі,1ЬЙОН':В

24 [lIРQIЦенти і карбова,нU)ів

алЇ'зуеали н,а.д!пл, аново, ї Це ЗНI3:ЧНО перевищує ло,вості

.ність 'нової в аНІН'Я.

за

СI1СТеми

ПРOlдYlюції . відщовідні

'господа 'рю-

но,в'ою

га.1узі

систе\юю

леГКОI

на

РеКОРД1Н'У

-

Р есп убл ік·а·

П.l а' н

ха.jJ'Чо.вої

яєць,

сирцю більше, НИ'М

-

су;ма.

ска'зав В;Н, П()l'!ИНlllа' БУ ТIІ нап.ран, .WH,a ІІЗ ВЛО'р,яджуваН 'IЯ міст, райоНlНИС" центрів і робі тничих

IКIlЛЬ~IСТЬ

а,

таIКОЖ., .

fIIIдIПРИIЄМС~,В

лузеи.. р,еп)паrrи

не06;.с : дmс'І'Ь

І НШИХ

га

j'за[lальнен-

світі

в ИI\.1 ИІК ал а

.1ітик'у

ве

ПРIDРОД:НО.

ріш€'Н1Н'Я

шу'ваЛ<~ь 'н а, сесl'l.

•1юваIНІНЯ ИОВИІХ

вості

:проблеми

оптових

і т. д.

ц ін

6Ctaho·me-ння

\'

ПР~ИСЛQ-

партії

в

Засідання 'І'ей

усьому

П'ОСТaJНо,ва

не-

Плену,м,у ЦК

допові.дь тов . Л . І. ,«ІПРО мі,жнаро.ДIllУ поСРСР і боротwу кп.рс

ЗТУРТОl!lаlНііоть

руху».

на

на

цюють

ч,іl1К<JГО врегу-

м'яса ,

реК'Ор!ДIН'У

резонанс в

да'вН1О Пlроведеноro

ня досвuу ПЇtдJПРI1ЄМСТВ, Яlкі праПО-НО' ВОМУ,

в И,КОIl1З'n а

караlК\ytJlЯ.

ВеличезНIІЇІ

~наЧ'Н~ Іза.

ПІЩІ< реС.і1ЮВI3.111

кращо'го

зер'Н·а.

IП.1аIllOМ. Та,ких факті.в на ,во,дилося багато.

заrot'lі, в

У~lр,а~lЛіIНІ НЯ,.

поря:д ~ Ци.м

lj'рОЧИСТl

НОl1ЮИ,

У про~о,в.а.х чут.1 КОЛИ

идет, ыся

комунkТИ1qного шо це

в.ажл,и­

Лені'll3' ПО. ру­

багаТЬОIХ

вист)шах

• • • РаДІ!

поча.l О СЯ

прп

Жовт'невої

зас іДlaIНIН'Ї Ради виcrу,пал& д-е-

Чу:котсьК!Ого ()IКijJIВRКOIНKOM'Y. пІднесенням,

З

заlявила

ІОна, зустрічають ВМlІОКий ювіна

на З8О ТИІС'Я'Ч 'ЮНІН н і,ж Нlа, мі'ЧІа\;10ЮЯ держав-

'IЦJOПOfнува' в

ВlІОюори­

рік.

1967

і

ІОві ·

Вс ' • . . , І ~ИС11УП.1ІО про'И.:іЯТI. леНIНСЬІІЮЮ ДІIЛОВИТlсrю, реалl3МОІ~1.

осоБЛIDВIІОМ

держа,ві зі'брав

на

на-

пута'І' Г. д . НутетегРlІІНе -гооо-

к ілыlіо1ьb баlВОIВІНИ, продавши дер­ Жalв,і 4 \І~лый'нии 80 тисяч roНIН

КПРС

стан:н,я ВIf~утр:і' шН'ьх резервів з~іv1Ь­ щити н,а 128 3 .1ИШКQlМ ~' і;lЬЙО­ HdB карбов.а1lщіlВ ВИ,ПУСК ткаlНИН, г.зуття та, і'нших 10варі:в, що ,дасть бюджету доаасгково, 120

всі піД;ПlРИlE>~IС'f1ва при.ла.д:обудув,а'НIНЯ . аВ'І'омаТИl3Іа.ці.ї і сисreм

достроко.В'О

NЗібекисїан

-

,1еЙIН,И'Й,

~a

кількість

Пlр'Оtдажу

во 'ани ',

робе''І'У

пе,рейд'У'ТЬ

І

депу­

плаlНj'

БЮджету

НаlП:РИlклад , на на.цtїон,алы,Qcтейй

.~aTa праЦlі колrocпник: ів _ 25-30 процентів .

сесі,ї

юаі.1еЙНО~IУ раці

u:.rnl

ре-

покаl3iНИJ(,и ооі;єї ПРО'МИІСі свjдчи.ть ПІРО ефекти'в-

cep<UHi

В

ми­

зб і ЛЬІШ ИЛИ

ЯСНО'ЗI3.

обговорен'ня

ВІТЧИЗНИ, ;~В::~~і~.і'Й ювілей

.Б.ре~НlЄва

Ця

О.

в,исту.пи,

Га·rЮIуі3ова.

продала. держа'В'1

промисловості,

кзрБО'ВЗIН1ці' в .

і

П-РОДОВ:)І(ІУ'ваVlИ

M':IHiCT€'pCTBa

МnЛl>йані'В

ва

ІІІИ:ВОЯ ~а.J10ВИlИ збl;? зерна, ~ ц~-

uiEЇ lЮО<М':СЇ<Ї, с:хвалюючи проект нового Держа.вного бю;J,.Ж ету , за­ I раХУН(11К

М.

к: ра'ВИіМИ КОliкр.еl1Н~И,МIf фа'К" Nl<ld~', 'МОСКВА. 17 :гр.уД,ия депутаТІ{ На 2,4 ~IІльи:она тонн з6мь- . і!іа роіздільни:х заСVДІЗ1ННЯХ палат

;ПРOlдаIВ .lєpliКaB': в цьому poui Ка­ Мlісяці В', з ахпан понад мі.1ьm))Щ ПУlI!і.в"

ПОР:В'НЯІНО з 'І'им же п~рі,одом

к'о­

КО у своїй сп і вдопо:в і,д і в ід і,мен,і

31а

депутата

почалися

сільсыlro татів п:о ДОіювіtдsvх тт . БайбаlКО­

РАД И ере р

н'я і еl\'ОН'ОІ\I·ічного СГIІ\lу .1ю в аIН­ Iі'Я телер працює 673 п.і;:rприє мот­ ва, на я'ких з,айнятl3 десята час­ тина всіх праlціl 6lНИіків промисло­

Н У.П0ГО

,ВИІСТ)-1rrи деl1утаті'в П [JO ЙНЯ'І'і п:tКJty:ваНIНIЯ,М і С6lіДQlмkтю, ЩО 'на,м,е,НОІван'Ий

пала,ти'

Потім

І ло.ва ви.К{)IН'КОМУ МОClКО'ВСЬКОI Ра- му роЦ1 на . y.КI~a'IIHI. Рес~'уБЛlка РОI:\,ногоопода, рського

,1 аIНIД;<Я , ЛюК'СetмбуР'Г... А бtув цас ва у Соl,а6lУ Великого 50-рІччя і (1920 рік), КОЛІ!! по зсіх ци'х {ІО­ Іна б.1аro ра,дЯ'!ОСької .1ЮДИ 1IIИ . ка :зниках

~

таj'С'та'І'КУ1ван.НlЯ

f ~ кр'а І ни

И АСЕ СІ f

102 В'еч6рн€ ,і сьоroд;н~шнє,

BЇlдiOOB'i,дa€ при6.лизн() 160 м'!ль­ йонам TOНlH нафт,и,. Кожен з ЦИ'Х ПОЮЗІ]ни.юі,в біЛblШИI!і, ньж в·іroпю­

__.,..- ... "......

; з?к·р~.ма,

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

стаю, . ВИlд~yro 06гOlJliQр:юютьс~ Д()fl\O'віді Тlт . \І !.:ьион тонн :ВУГІЛЛІЯ І 160 бакова і Гарбузова .

МIЛЬЯ'РДI, В

Зірка»

НА БЛАГО РАДЯНСЬКОІ ЛЮДИНИ

Щ)lІОКладіlВ,

е.1еКТР06нер ·

,, ~

1 рефо'р'М·ів

ІН? і.,~ру.ють б~га;и,JYCЬК'У ходу І же:. за,п,panо.нован~ урядом,3іУ ­ В I ~ИlЗНИ!. В ЮВk1еиному, 1.967 , СТlploч.;ІІЮТЬ ОДIІюстаиме охеа.nенн.я І)(Щ~ бу.де ВИJроблено 598 МІЛЬ- ..lепутаті,в" Це ' показаJlИ два 'За­ Я.~IltIlВ

«30.101'а

Ген'ераль'ном у

••

с·аlЖеННИіХ.

лише

Meдa~lb

У СЛАВУ ЮВІЛЕЮ РАДЯ НСЬКОЇ

моволі епли,вають зна\lеюt1' : ,рЯідКИ маmко:всыюю П,ро велич и аших планів роз,м,аос КРОКіі,в

Ось

СО-ЮЗУ

І чих

- - - - - -.........- - - - - - - -_ _ _..._.__________... MOC~BA . 16 грудня. (Кор. ТАРС) . Ко.1И СЛ У Х1-~Ш на сесії ВИСТ)-1ПИ промовці'в, У паl~I 'яті МИ­

і

СblКО'ГО

і селищ, на ПРllдб;И!:Іі'Я і~вента.ря .\. _ Депутати підJКj>еслюв-али у CB~ - ПОВІ! Планово-.БЮдJжет'ної комісі.ї

t

l;омунlзму.

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ КПРС

Ле:і,іна

КПРС Л, І. БрежIНЄВУ. .в залі ззсідаlllЬ ПреЗИtді,ї ВepXo8НtOЇ Ради СРСР булн ПРlOC1уТН'і кері:внИіКИ KOMyJRЇCTIf'lHOЇ Ilа:;>тії і рщ.'.\янсы:Qiго 'Уряду, секретарі ЦК Ком;па'ртій 'РЯд'У союзни.х .респ)'1бл,ік і облаоних КСI",і'Теті'в КПРС, м іIНііст.ри, СРСР, ГОЛ()lВИ KO\lliтеТ :IВ СРСР.

ро­

бітничого руху, зміцненню уз революційної солідарностІ з тру­ дящими всіх країн . В усій своїй повсянденній діяльностІ Ви, ЛеОl'lіде Ілліч, IЮltaзуєте принлад високої вимогливості і дІловитостІ в робо­ Ті, чуйного І уважного ставлення до надрів, скромностІ, нетер­ Jiимості до самовдоволення, глибокого підходу до розв'язання назрілих пита'~ь внутрішньої І зовнішньої полІтини, неприми­ l'еННОСТі в боротьбі за чистоту теорії марксизму-ленінізму. Усією своєю невт('мною і різнобічною дІяльністю на благо БаТЬНівщини Ви здобули глибону повагу комуністів, усіх ра­ J\ЯНСЬКИХ людей, Бажаємо Вам, дорогий ЛеонІде Ілліч, доброго здоров'я. довгих ронів життя І плодотворної працІ в ім'я ТОRжества

М . В. Пі.ДГОРЮIIЙ сеptдечно ПО'Зtдорови'в тов,а­ РИtша Л. І.Б,реЖІНЄва. ПРОМ{)Вlу,відnовї!дЬ \ВИГОЛОСИВ Л. І . БрelЖНЄ.В . При:сут,н;і па.nко П013lДОРОВИЛИ това:,риша Л . І . Б.реж'НlЄва 3 ДllfeM на,роджеНlНЯ і П'Р'ИСВОЄ'lIlН,Я.М зваН/ІІЯ Героя Ра.!l!ЯlIОСЬКОГIQ Союзу, по·баliКа.n.и йо­ му МЇlЦiНoro здоров'·я,веЛIm\И;Х ус.піх,ів у I1!p.alЦi і щаст,я в ОСООИСТlOfМ'У житті . Л. І . Брежнє'в сер.дечно ПОДЯlкував за ПOl3ідО-

ІІОЇ Р'ащи СРСР М. В . ПФДГОРilіН'Й вручив орден І

IJсім радянським народом. Наша партія і народ високо цінять Ваш велиний вклад у розробку цієї політики, спрямованої на :JМ!Цнення світової системи соціалізму, всіляку підтримну бо­ рОтьби народів проти імперіалізму, за національне і соціа.1ьне визволення трудящих і зм,lцнення миру в усьому світі, Вашу діяльність

І. Брежнєву нагороди Героя Радянсьиого Союзу

N.

Ha-ціОlна.1:ь.IІОС-

співдоповіддю

го-

"ей M,aVJЇ Ha,POДlHoc'гi Кр,аЙlliьоі ПіВНlQ<Чі, ЯІ<ІІІХ Ращя,ксм<а ,в.л<ltц~. врятувала

Ось

в:і,д

і,нши,й

загИlбелі.

р'аIЙОН

РаJLЯНСЬКО'Г{)

Союзу, розташооаRіИ'Й на Вlі;rСl1апі в

ч'вер'ть

~()I11J(И, паrrтя . За паrrя

Про ТУIП'і

ЗeJМIНО.ГО

-

екв'ато,ра

Р.аДЯ'Н'СЬІКе paд61'Hcы'іi ре.ки

стало

Кillі'І'У'ЧIІ~I.

це ровпо,вів депут,а'І' Ю.

Вl'д

Закар­ За.к~.р­

краєм.

у своєму вис­ В. Ільницький.

Депутати схва.1ЮЮТЬ р:шенн'Я остаlННЬОГО IlлеН'У'\І'У ЦК КПРС, з гніilЮМ ГО'ВОІРЯ'І'Ь п'ро 2' \lери­ КlЗ1НСЬКИЙDМlПеріаліЗ\I, ЯЮ :І."1 веде ЗЛIQ<ЧИН'НУ брудну війну ПРОТ'І B'el1Ha' McbКo.f'O Ha,polдy, ВИС.lОВ­ люють свое обурентня антира.ДЯ'I­ ською ПО.lі'І'ИКСЮ КІІ гаїіСЬКIІХ кс-

• • •

Patдa СОIOO'У Щ)И,ЙJНяла р,ішен­ ня ПРИfШНИТИ дебати на до,пові · ді про на,РО\дІНоroСПОДЩJСIr:ШЇI Щ1ан і ДержаВI/ИIЙ бюджет.

19 грудня Рада Нац :о'нальнос­ тей ІПРОДОВЖ)lв<а.1а обговореlllН~ :Qопов ~дей тг. БзЙ.бatко'вз і Гаlрбу­ soвa

. (ТАРС).


~~~E:~::;Ё~~:~~:~

Ш ~ ШШIlІР ffllJIКii ШД!lJl Ф IrФ

mjiffi ф Д,-

во Д.есвявського водопроводу.

Нині

гlї він був плідннм. Не· щодавно мн прнймалн в себе МОСI\оВСЬКНХ друзів, підписалн з ними умови соціалістичного змагання. Думаємо, що це принесе велику користь. КрІм цього, по всіх техиіко-екоиомічних показниках ми йдемо з перевиконанням. Перший рік п'ятирічкн підпрнємство закіичує иепоганими результатами в роботі. Товарної продукції буде здано на 126,1 про-

зв'язку з- цим будемо добиватися зввжения еобlвaртості продукціі, підвищения П якостІ, росту продуктивності праці. Адже виробиицтво залізиих порошків і вИР.обів із иих, 'а також виробів із тугоплавких сполук І сплавІв є однією з иайбlльш прогресивиих галузей иародного господарства. Тому партія і уряд в остailві десятирІччя,

річцІ його розвиток вабере ще більшого роз_аху. В давий час 1aкlвчено будіввицтво комплексу цеху залlзивх ПОРОmкlв І АОПОміжних - парonостачаввя та водопостачання з ОЧllсввми спорудаlUl, газовоro цеІУ з усІма КОМyвlкaцiяlur. Зак1Вчується осващeв)ul вв«:Окоточним металорЬвучви облаАИання_ lвструиент8JIWlОго та ремонтно-механІчного

цехів. У цій п'ятирІчці ста-

підвищиться в 2,5 раза. Поруч з розвитком виробиицтва проходитиме вдоскоиаления системи матеріальиого заохочення працюючих, перехІд заводу иа п'ятидениий робочнй тиждеиь, підвищеиия заробітноl плати і вннагорода за працю. Житлова проблема теж вирішуватиметься позитивио. В кінці грудня 66 сімей робітників справmlТЬ новосі.лля в новому будннк~. На

цента, тобто набагато більше, иіж у минулому році. Зокрема, залізного порошк~' країна одержнть на 6 про-

центів, металокерамічних виробів на 50 процентів більше проти завдання. Наші планв на майбутній рік велнкі. Перш за все ду-

річку, надають великоro значення розвитку порошковоУ металургії. Наш завод по об'єму ви-

робництва і по технологічному процесу (почниаючи Bi:~ вихідної сировини І кінчаючи готовою продукцією) ие має рівннх собі ні в Ра-

нуть до ладу два цехи металокераміки. Протяroм наступних років зусилля колективу будуть

першому поверсі цього будинку розташуються гастроиом і промтоварний магазин. В наступиому році

маємо боротись за те, щоб перехідний Червоний прапор райкому партії і райвикои-

дявському Союзі, ні за кордоном. Він випускає продукцію для різних галузей про-

рентабельним, а на кінець п'ятирІчки вів подешевшає у три рази. Все це дасть мож-

ступні роки нашим наймолодшим громадянам буде споруджеішй дитячий комбі-

новною продукцією на світо-

бітннків щорічно вводитиме-

кому втримувати в себе.

і особливо в поточну п'яти-

У

мисловості,

а

в

цій п'яти-

-============================ ; Працюємо в рахунок 1967-го З060В' яоо.'1I11ОЯ

ГРУДНЯ ЦЬ1ГО РОКУ ди­ ренор ре~IОfflНn-"\Іеха.н1IЧ'fl,ОГО

ве_1икі_

за'ВОДУ Мико;та Яковиrч Гайо­ ВИЙ зачита,в всі\! .при.сутН'іYL, ЩІ) 31'1.ра.тІИСЬ на З{ЮРІІ, ві­ тальний лиСт раИI\ЮIУ п,чпії

гру~н.я ПОН'1lД пл.а·н

МщJЖИ

«Е-158»

ТИігячі

J\:J.ij}БClв.а.н:ців;

та раііВИКf'НІ,ЮIУ в зв'язку З

ти

Вlпаmан.н:г,[річнот.І

3

НifЧОГО

rO{1iBapTirTb

ПР·~.:І}".J\ції.·

БататСІ

на

~o

вїдреМОІШГУ'вати ~ЮCJ\.ава.'Юj)И

2

на СУ/МУ

5,6

л~двwщи­

праці

на

ПРОЦе'IJ1111, а 1'а,ко,ж ЗНИlзити

("Гві

і.НЖР.нrр'ню­

Ю\1к'онати

і

ПРО;О1КТIiВlJість

зустрі.1И <ГLРИJві­

р,,~.іТIiИ:;И,

3ав~аIlfНЯ

28

П.l·ану.

()ПЛРІС'I\,а'іІ[ 'fаJIJi:П

річ,не

Вони

}"'ваги

піЛПРИЄ)l·

ннму 3'I<tгаwн.ю. ВИf}ішено роз­

1І.II'[щі

вивати

зав'rщ-.

Бо

це

їхні'ми

мі;!,

ВИI\·flШl,Н()

:ШІ\У

і

1967pil(

Пе'!юпекти:ви

rrі'Д'І'І}И'\lувати робі~НИlками.

пуик.тз-обав\sю3аJllНlЯ Зil'К.1И'кає дО Т()ГО, щоб .на воіх 'ВИР()lОНIIJЧИХ діЛЯ,ltках ро6ітн:к­ J\И

По всіх поkа.Зtlиkа.х

береж.lIfВn

іУІені Т.

j}aї.rIcDKi

ЧI)JI[fві,чі

С(J'j}r,tш;и

У

ЦЬГ:I'dУ

(~ра.НJцtю,

Це

Г.

НЦУ.

г.отуючи

:iO-р:ччю !іrt.1f'I\'ГИВ

РСІКІШО по

В'сіх

П!жазни,к.ах_

виро{~іIВ ва.lщів,

НД що

процента

І\а­

J:г,дцять

з

На

Уля.на

г.~гaT:~

інших

р:нІlті.

Вгltl!и

IшrОJ\'lякіrну зг;ачно

та

а

МИ.

.

,

.....

що

МОЖИЛЕВСЬКИй, директор фабрики.

20

ГРУдНЯ

ЖИТТЯ 1966 року.

{па­

КОЛf'КТИВ

він

цеху oДta:R

д(жл.а~

,всі·х

влади

за·воювати

1

ос-

нат на

місць.

280

ться житловий будннок. 3араз

рошку на прокатному стані займатнме провідне мІсце.

будівництвом коте.'lьвоі иа житловому масиві або тепло-

Намічеио ряд заходів по освовввю найрізноманітніших ввдІв металокерUIiчввх ви­ робів, особлвво внробів З

трасн від котельиоУ заводу. Плануємо початн будівницт-

тyroвлавквх

ко.вої мета.")'lкії постatчає з·а­ .1іlЗlННЙ ПО';ЮШО'К багатьом піДПРИIЄМlСтвам РаДЯIНIСЬІ"'l()tго

- дасть

сполук,

що

моаслввlсть збі.льшвтв

іх випуск за п'ятирІчку у

50

внрішується

IБ.р·ОІ8арськиИ

разІв. 3дача валовоl І товар­ ноl проЮ'JЩi1 зросте у п' ять з JlВlDКOM разІв, в той час ян чисельиlсть персоналу збіль­ шиться менше, ніж у ДВА

Союз\'_

рази. ПродуктивнІсть.

к{)м.

працІ

ро­

бота по благоустрою, а з на­ станиям

ненню

-

весвн

підприємство ку

по

території з

озеле­

тим,

за

щоб

п'ятиріч­

пере творилось

у

завод­

сад.

Приємно зиаЙОМИТIІСЬ із планОМ на наступні роки. Бо що ие цифра то турбота про нашого робітника, про його благо. Все це зроблено для того, щоб він повнІстю віддавав свої сили в ім'я по­ будовн комунізму. А. КОВАЛЕНКО,

------_.- _.. __

директор

заводу.

.. -

Для ро-

вий рннок. Так як і в семи-

На - фото:

готової

завод

з

цеXlУ

Антоніна

Кли~\Ова

банки

з а,к \'110-

~а,.ljЗНИ~1

ФОТО

А.

з

парош-

раб:тшщя

ПРО.lук.ц:ї

Демидівна РЮf

пнтання

ПОР::НU-

Ко.за.ка..

Більше ініціативи, наполегливості QАJННЧИЛИСЯ

внбо,р'И

rJ

"()'~IУІtЬcrИЧН'()ГJ.

заJ\'f1Д.

ра.йону.

звіТІІ

орга н·ізаці,я"(

а'КТИВ:НУ

,У"!аІОТЬ у всеНlарюд,Н'Ї'Й боР{)ТЬ­ бі за побудов:у ксшунkтично­ ІГО сусrr:льст:ва, ІОнаКIИ ТІа лі:!!­ чата з ве.~'ІІI;Ш\l піДlнесениям

П'Р:ИСТУIJlІІ·.ll1 .до виконання рі­ шень ХХІІІ з'ї·зд;у КПРС і з'j:зду

XV

рОIЗЮj)'Н1)"l11> г~ння

за

ВЛКСМ,

ШИРСІКО

со·ціа.1іпичне

дострокове

з·ма.­

перепю­

ЛОЛDпшеnн; Р'ООО'ТІІ', на

'\І,г<rеріали

го

ЖІІТТЯ

звітно-·в·и,бор/них зБОР'іlВ, можна оказати, що IкюмітеТI-І більшості КОМСОМОЛЬСЬІ!і:ИХ О:Р'г,аl!fізацій за зв;т­ НИІЙ період ДОМОlг.1110Я ПeJ!jНИIХ

таким

«Нове життя«

ва

po6oT~,

та

а'КТlІ:в%ість

піД·і!НіЩИ.1ась

член:в

На

звіТНО-,ВІІ60'Р'НИХ - зборах

вел·Иll\lУ УВ>3liУ приді.'ш.111 "0\1CQмюлwі добору С,80'Ї х .вожа­ ків. До складу 1·;I()·м·ітетів КОМ­ CQ,молу обрашlO ,кра:ЩIIХ 'В'Иlроб­ ни/чників, ініціаrrи,в,вї!х а'КТІІ­ ~:cтi.B. Серед них 19 сеКРе'Та­ Р:ІВ члеИІІ і каНДllдаТІІ н члени КПРС, 20 - мають ВИ1ЩУ та неЗЗlкінч·ену вищУ ос,ві,,),.

ці'ка8Н1Х

і

цього

року

увагу. на

оргаJНїзаU'іЯ!МIІ,

цехо­

навчання

аК'lІ'вістів.

заголовком

рукований

був

рейдовий

товки

машин

та

інвентаря

до постановки на зимове збе­

мив

над­

матерІ­

В ньому гоаорилось про

незадовільне зберІгання тех­ ніки в радгоспі Гоголівсь­ кий».

«

Питання про яність підго-

рігання розглян:IТО данні парткому, -

пі;.!

P"IHH"Llr.B~.

сенретар

госпу дирів

на засІ­ повідо­

парткому

рад­

т. СавелеЧI{О Брига­ тракторних бригад І

головного

Інженера

було

зо­

бов'язано виправити допущені недолІки протягом

двох

днів.

Тепер всі ВИЯВ.'ІеНі робии .~IKBiДOBaHI.

недо-

на

орга-

Доя,рки-комсо\ю.1-

~И Кіа'Тери'На ЖУІК та і·НlШі

Солов"й, Лідія вже Iшкон'а.1И

.ріЧне ЗОlб()в'.язання по н.адоя·х молока МИ!

вцд зак[>'іл.1еНІІХ

груп

.1ива

пс~ія

в

житті

ВЛКС,\1._

"'CIМCOКОЖ НО­

Ад,же С3Іме

б)їи проatн·а,.ізо­ робота за Зlвітни'Й пе­ lПЇ!две.деr;~ підсуМlЮИ ТО"

ЩО

зроблено

n.рацьо'витим.и;

М1ОJ1()ДИМІІ

оука:ми

гес­

под.арсЬ!юму і КУЛЬТlУ'Р'НОМУ ЖИІТТі піД1п.ри.емст:ва, р.аД1ГОС­ пу. нові

пта.хофаlБРIІIКИ,

нак,рес.1ені

за,В(.]..ання.

О.дінак

не

скрі'3Ь

КО!\I:Те'ТИ

комоомо.1У по--серй озн(}щу' під:­ Йш.1·И' до проведення з'В>ітів і ВIllОО'РЇН. Це, насаl \lперед, сто­ сується

I(о\Iсомольсыv1хx

'O'P'~a­

нізацій радгоспі.в "Гo:г().~iBCb­ кий», «треБухuвсы(и'',. заво.д.у Х'ОЖIДИЛЬ'іикі'в, з.\I~~Ор'ГУ,

РБД-7, БМУ-З9 та I'НlШИLХ. Тут звітні :з>бори декlі.1ыva 'ра­ зів

пе1еНОСИ.1ИСЯ.

ДIІ8НО,

ЩО

явка

То\!у

й

була

не

КО\lСО\Ю.1ьці!J

низькою,

збор"

ТИ.ВНІО

в·я.10,

п,;ЮХ!)­

безіlніlЦі.а­

.

ТаlКИЙ ТОМУ,

стан

щ.о

справ

ПРОТТЯГОIМ

м·ітеТИКОМСОIМJ()·.1У дарств

ОК.1аIВСЯ рІЖУ

ЦИlх

п'раЩOlваЛIІІ

ко­

!'ОСНО­

недостат­

ньо, в їх діялыІостіi не ві)l;ЧУ­ на.l0ая творчої і'ніц4ат."IВИ, нз­ ПО.1еГ.1и,вссті. «КО\IIСU\ЮЛblCЬКІІ'И П,т)'Ожек-

То.р» іСНIУЄ недавно.. Та за цей

К'С;рО11К1Н:Й час ві,н зарекомен­ дув·а.в себеаКТИВНІІМ поміlЧJIIИ­ КС,М партії ·В ПОШlY'iVаlХ і ВПlрО1\1а!д,ж€!н:ні Н€JВИl!юристаJ!lИIХ ре­ зерві'в ви;:н)6НИІЦl'ва, .в )'СІ)lНен­ ні недОс1іків., ЩО за,важають нам

РУ'ХJТИСЯ

Вlперед_

На нжгішніх з,вітно'-в,иоорIИ1!Х 3100ГЗХ .виступаючі КО!МСО­ ба г а то

ув.аНI

да.1ЬШOlМУ

ПІРИ:Д іл и­

Іюжва!вленн.ю

робоіТИ штшбіlВ «КП», аКТИlві32[lії Д;ЯЛЬНlОсті «прожекто­ Ішеті!!'». Пі й час преоведt:"ння З'Вlітіu і Вllбор:в члени в.пк.СМ об­ ГОIЮРІ!.lИ щення

ПИ'та,НіНЯ

п'ро

о·с()бl~СТ{)ІЇ

підви­

відп-ов~даль­

за ДОР'~1Чену CrtpaB'Y, по­ .1:lпшення і,деЙ'НО-ВИХЮ'ВlНQ,Ї ро­ бати, наJ!ч.анн!я т,а ор·га'ні·за­ цію КУЛhТУ'РНОГО і зміСТОВНJ­ ГО .1О1З.в!л..1Я молоді.

.!J,cCT·i

В

даНІІЙ час перед новос·б­ КІОмітета.ма КО'МСО<МО­ постаlвлено р.яд в іLlоПОВі-

ран,и,ми лу

дальнИ'х,

у

повинна

вана ріод, го,

НІ!­

збори~в.а;ж-

opгalНi!3a·ц;·ї,

члена

Т)Ї

за

КОІрів.

Зві,т,но-в-и60рні \Іо.1ЬСЬКОЇ

юер:IВНИЦТВО

моаа

·!fИіХ

\І С,_1b!Li

ра,ДIГОСПУ «.p~JC.Zllf:·BCbде секретаірем Ч.1ен Га.1ина Костюк. }:нв­ чата ферми, ЯІКУ В'она ОЧО.1ЮЄ, ДQбре РС'Зу1міЮIГЬ за&.l,3Н1НЯ па.ртії ЛІ() піЩВИЩСНJlЮ проду1К­ ТfIBH ОСТ і ГРОlмаЩСI>КО'ГО 1'ва-

~O

звернули

Йш.lа,

на

ДІІЛИ

.1И

нізації ю.й», КПРС

рах. Tal!i:, члени ВЛКСМ заво­ машивобу­

ВЛКіСМ.

ІЮ.\IСQl\ЮJJЬСblКОЇ

д'\"

ТО[Jг()вельно!'О

s<нtУЩJ<їопі.1Iко,в·аТ ЗК1'Иlв.ЖJсті КОЖН{)­

поклика'нн:я

зборшх

ко,рисних

пиrrа,нь 6у.10 порушено Вlа :Юо­

ноІ

ИОМСОМОJlЬСЬИЕ ЖИТТІ-

ро.1Ь

ВЛКСМ

у Вlllрішенні най,ва ГА<'llі,віШИIХ пи.т.а'Нtь Вllроб~іИ'ЧО'Ї діЯ.1Ь1ИОСlті lJіiдlПР'И€МСТВ, буд«),в, .pa;J!rocrlів і пта.хофа.брик_

К(л\fСОМОЛЬСЬКИХ

LJ

Ч.1е,.а'

н·аIГОЛОІШ\івали

Ко.МСOl\ю.1ьці люди кри­ лато·ї M!;J>iї, носі.Ї В'СЬОГО пре­ кра{:'н.о!'О, світлого. Про їх

успіхitв. Пом'ітно по.1'~[J1ШІІlJlась органі!3аlЦ)йна і внутріап;іл.кlО­

="=======

В газетІ

за1цій, еер·Иоз.Н:И1Йекзаlмен Н,З ЇХ Зр'іl'Тість. Саме про це гово­ ри.l11 комеомо.l'ьці Лі11К·і:ВСblКОЇ ШIЗІеЙНОІЇ фабр"'ки. ВиступгЮlі

,па.р"ії і уряду_ Все6і'ЧІIЮ проана'l'зувавtШи

ВИМИ

.ТЕХНІКА ЛЮБИТЬ ДБАПЛИВИХ»

з.в~'Ти і вибори бойовии ОГ.1'ЯД КQ~fCQ,мо"ьсь!шх органі­

ОДlно,стаlііно

в

;>.а.д:rоспу«Ве­

.1111~!О,1ИIМt:',Р'СЬКИЙ" ЗЗ'П:ІІ.са.111 В еВ:ОЄ'МIУ рішен:ні про ствюреНI;J:Я К:'dнатн-музею С."!зв.ного ~1ИIИ):­ лого се.1а, ВllР:ШИ,,!! спор'УДИ­ ТИ дО 5О-.рі'ччя Be.111KoIГO ЖОІВТНІЯ стадіон_

Haк,pec..1€1H·Ь

рення

н€!щ)ста,11НЄ

I/E"JI~~.O I'liiZ' .

l\ощ:омо.1ьці

І

пер:винннх

58

Беручи

дуваl!{IНЯ

ГУСАРУК.

в

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

Ба.гато

компресориик.

ал.

НОВЕ

ВИ'11ра;ти

ІЦClб ,10 50.,річчя Ра­

листопада

В.

і

С.

й

НІОР­

дООи.ВtCя 'еюон:юrіІ

J)("IІ1Н'1'Н~YLt'ханіч.НИЙ

не тільки Д~Ю'fI,

ШРО,,J,УJК;цію,

БО'J!­

Т[JaiKTO­

Рfiоіт,нИ!ки заво;!у ВИlКЛИlка.,Н на 3YLага.ЮfЯ х~рс(),Ifсы\:йй

Il'ят­

ПО

цеху

за.М3tпечували 1>IfТ-

:Joopax

зва.н.н.я

ІН/ВИХ.

ПО'ЩУТ

Пf>.реви·кон.ують

рвм()'Н'Гшrк

;jЯНfblКІУЇ

даНИJеНIКО

ПOlП'ОВ,

Шуть та інші_

ЗУ'СИ.1Ь,

З<tпровцже.но

Їх

1'.

ел()в,о,

У в Иijю5;шщ1'В'О . Іі'раrиві ВИР·fifl.и витот·ов.ТЯ­ ЮТЬ "а.Йtстри ручної худn.ж­

Il.lИ;'іІ,

і

ри . .цЬОIМУ (ЩРИl.Ялисп'щ:іалїtC­ ТИ ТТ. Іі'()Івадьчук і ДI!1С~Н>lШ.

план

ньпї вИIllИВ'J\И Мар'ія I\avaH, Jlа'fррина РудеНІI\О, Ана·с'fаІС:Я

Кj}аще.

a.BTOKj}a-

Т.ара.іlмович

е.1ектроенергії

джт­

YLалю l!І!і ів. них

ClК.тІадаo'lЬНИlI\If

:г,.цех. Вї:н

завдання.

:IРИ'гін:а,ll,НИ:Х

іменlJ.

УІі ч н і r,Tb ро(}lYftИ зав од і ~o­ ПIJlміЖНlі цt'хи, ОІсаБЛИIВО енеф­

ПJЩІаНО

35

ІЮЗпочав

П()I!J'j)1щював

Дf1')ре

ТИ'('ІЯЧ каРIЮ­ стан.овить 1ОО,!)

Р()lзр.абили

ХТО

уже

ЩО

ЄГlJрчеН1\О і Черв'як, ClК.тІа­

рів

ХУ:іОЖ:НИКИ Фаfiрики в ЦЬn­ чрлці

в:і:дмічаЛ'Q<СЬ,

)альН'ИJК е.к.скаlваторів т.

6-16

.10

теритn.рію

На:зи:ваЛИIСЬ

довrhI\И'Й,

зустріч

ріtIниіі

H.:J.iМi­

j}оfiіТНlfКИМО'Г()'j)Н{)<ГIО

ifin'В11НЯ,

ПЇ1jПРИЄYL:пва

'ВИ:Кnllав

ма­

)lЗJШИlIШf'

х,імі~ати.

J\fi:lеКТИIВ

-

т.

ПfJ'~И:DКIІ

гідну

ВР.1и.I\!)ГО

зборах

нів ''ГТ.

)lК­

А'It'РИI\У та

!УзелеНИIШ

тих,

жіночі

д.111

p.oui

Ч~НО

ВВСЬ

селі. 3Н1аtпrу кі.1lжі,rть ПjJ<r',l.}llщіі ВИГlJтr,'1JЛЯ.1И 'I-аРОJllі у,\[':с1Iщі ІЗ

фа!рбу,

1967 P'jK.

СУl\лі fiули пр е'дставлr:Нlі на міжнаро,-{нФй виrтавці у БрlO'('­

і

солярку,

мз;('.10,

H<J.

за 'l\'flpJ.QH ,lі:ткі'вська фiliори'ка ТаIК,

ВИТj}ачали

IJ і·."ІПIР И6YLМ"В'З .

У пrJ'Пере',J.Ні РО'ки не раз ві;j·пра:В:J1яла ,СВОЮ Щ)О;J.}:!\цlію

ви:рооі'В

3~'Вaд

.Кorжеон

тері.али:

Шt'вчеяка.

дїль­

ці.

у pfliilїT!lI1'I,ЇB завn,1У

ХУ,10ж,ні<Х

ИQГО

бj}ИJ'aда.ми,

нtЯ за'ВОДУ кому,нtСтИіЧ'Н'О:Ї пра-

на

нашою

заводу

продовжується

буде здаио в експлуатацію ще два будинки. Одни на 70, а другнй - на 80 квартир. Молодь одержить гуртожиток на 264 місця. В на-

річці, освоєння прокатки по-

З()l60lн'lЯзав('я баротИJСЬза зоо;н­

іПе'Рf''drlГУ_

ІП.1ани

і

цехюlИ,

'НИЦЯl'dИ,

ДО д;!-DЯ lirIН1СТИТ},ЦЙ 5 ГрУ',J,НIЯ_ Ін:іціати,ва, фаН'Тазія. НI'С.пок'іЙ ОСЬ риси, Я'кі ха­ г.а·к-тер IliЗУ ЮТ!, РЮIOlН~НИlків. 3аВ)ЯlI\И Ї:~I 3,lсбуто тажу в'е­

ливість вийти 3

і

ПРИ'.l.ід.яєтьс·я С'.оціаліlС'ГИіЧ­

'f'РХЛ'і,!н,j ЩШ(ВIІИ',j,И та сдужРі:;а:~Iи. річни.it П.lан

спрямовані на поліпшения якості залізного порошку, знижеивя йоro собівартості. Починаючн з 1968 року. виробництво порошку стане

колективом

почата

ва'ЖJlІІ'Вн.х

ві.lПОВ:.:ЩООТlі

XV l:і'Я

з

З3-ВіДань.

рішеНIНЯ~1

з'їВідУ ВЛКСМ з І"го січ­ рак'У розпочи'нається

1967

Gбм і,н

ко.мС'О!МIО.1ЬСЬКИIХ

·менті.в_ Цей ті ПОСИJ!И:ТІІ

Доку­

ззх·ід має на ме­ бооздатн'ЇСть пер­

ВИНlННIХ

h1ОМСОМОЛЬСblКi\f,Х

ор'га­

Н'ізз;щи,

зміlЩИТIІ

ря,д,и

ВЛКСМ. НІІЙ

поліПШИТІІ

їх

якіс­

еК.1аа.

Уже

заlраз

комlїТе'Т'И

М(),1іУ ПОІВИІнні к.ре1'н.і за.ходи

KO:~ICO­

розробllТИ KOI'!пю у.суненню

ВИЯВ.l('1НИХ на з.бо'ра~ 'IJ.eДО.'Fі­ ків, спрям)'в·ати зусилля ІОН'аків і дівчат H~' ДОС;'Г,РОКОІве за,вerршення

п.п,з·нів

першо·!'Q

ро,ку нової п'ятщ>іЧі1\lll, POO;-Q:PНУТИ .'lі.иове соці.алісТИlчне ЗlМа­ гаlJlНЯ за. гi:ДH~ зустріч С.пав­ ного ІОв,:"ею5(};р·іччя Вели'iVO­

го

Жовтня

на\родження член

і

JОО-річчя

з .ДНЯ

В. І. Лен~на. В. ТУРПІТКО • бюро

ЛКСМУ.

райкому


~~~~-~#~~~~#~#~#~~'~##~~~~~~~'~,

, .а -В ПОВНУ ГОТОВНІСТЬ tjї,~разу ж, 'ЯК t-Ї.lЬ:I\И закін­ ЧИЛИ'СЯ

осінні

польові

.1а,~и закінчив П'рИIМ'hщенIНЯ, ДІ(!

роботи,

"ехаН'і,'Йl'ОРИ їКf'j};tiBCbKMO відді' JIi~а j)ШДГООПУ «ВООРІІІЦЬ­ ,кии»

поста~ИJlИ

збира.lьн:і

та

Т-ИШКIУ

ре,~I·()IМ'}'вати

IПетро

торної

Т,РШК11{).1)Н.DЇ

БРl\!Гаl~И В.нсн·юlИ

СН'

лює

лаДО!d

БРlfll1ади,

за

6ілоцерк;в.ців,

щшк­

зобов' Я-

ка РТОІІ.І і

ЇІІШИ:Х

I\ОШ~IКіТИВ 'РЦГlюrrу

Вi~3I!,a-

с'ілI>сько<і'()І('Іпnда/J'сыихx т},р.

pa".roorv}, «требухівсыии» 3 0·{'е<РЄА'жен:і на T())fY, щоб у

2133 Ц~ll'Гнери ВIІ;е ~o­ IWН'диціі

пе,pnlОГО

.1руг:'го

-

Тепер

;rрlИ

БУДЬ­

ВИХ,

~O

·Х.1:,'lflр:Йr;,р'

K.la-

су.

Перечистк:у

наrіНIН.я

п()-

.парн>И!(rша.

лаНК,1

ЖRIlОЇ wraХ'офаUриIКИ. вир()С'ГИла своєчаснn і

Вона

на

QIJomoG ла.lІКу

вста,

j)011і'l'НIIЦЯ,

.дру'ж:ни,Й

стрічає

У

ВИР':l би'ти

j

J)(Jці щr бі.IЬНl~ РiJ,rлин-

ЩІ) вжр 3jюГ!.lеllО ,ря ЦI,"~i) і

ЩІ, , р : уои:тьrя? Всі

сіян:і

в,час,н;!) на

(І:IИ" ,і по-

П.Іf:щах з-.пі'l

І;ращих пнаере,JНИ:l\ l В ;\a6ipH~" IJlі;IО'НС!NіНЮI насіВіН'Я)!. ПшеІІІЩЯ і ЖІІТО ББ';ЙШ.ІИ 'Б зиl"\"

стані . ВеСН 'lЮ пп

Впевнеllі, що з')ере~IО

н:\ по

і'р"та:рі

Серед

тру,ди.та­

1\).lеI\ТИВ

МЕХАНІЗОВАНА ЛІНІЯ На Старииській птахофабриці введено цех. Його поточно-мехаJtїзована лінія дa€

корес-

ПРО,lТБТів

ництв~

t

опрацьовувати 2500 тушок нято лише 35 чоловік. ПО

інднків.

гоеподщ)ств

району p~'.l'

гооп «Требухtвськи(й» по вироо· ,НИЦТlВУ \40,10,ка йде в перші,Й ,п·яті,рці. · Хо;ро'Ше п-оп'р,ацюв'ав ко­

ЗУ'

31 вt'зе-н,а

Harpo.\la 'жt>IJНП

На ІІО і

а;lfВ,НИ:Х f10ршеЧI;ах 400 шсяч IІІ'Т}1К, а також ранніх ОВI)ЧЇr. 20 TOffilf. На'.1 ви,кrща!flН,ЮI ЦЬflГО за,вда,НІНЯ за,ра,l і пра· ЦЮЮТЬ паij}НIІІКt:lIЮІИ Пухгвсь- . К'ОI пrtlХОфа'ОРИ'К;t.

Е. ВАГІНА.

ЦЕНТНЕРА

31,3

",\Іироні вської·80В".

ПРОФІЛАКТОРій

............................................................... .........

О:\ЕСА. І,ОЩ'

R

снпу

ІЮ

с.IУЖUУ в,рожзєві ШТУЧІІ~ 0,11" ро l;O.ITOC'ilY iJI~'l!i Ііа.1іllіНl

Ц"

гюлї.в

рмпо)!

стру,{'он.ув

,',;!

300 - -100 ТОНН XI~- \ еы\г() рай " ну в;!.;II))ИСТ()ВУЮТЬ

ПQ.1Я

-

таl\е

п~ст,а,влеlf(} І

в'();на З

3atII'ДДН­

перед бpm'а­

у~.шішно()

(шра'В-

ЦIfМ.

RBf.'Ch ~аIГ,)ТIІВ,If>'н.и.іі ТОР1Р­ ] О ТИІСИЧ 1'0'1:111 і'іУ'Зf' ~a1\ rШ,((оОlr'ГlJlВа 11'0 ilеr.щлrе'ре.1:НЬО на

п.І, ощах,

.,\е

БIІІ)ощувати,чр-

О. КОВБАСА. бригадир

по

заготівлі

добрив.

могутні,й вибух. гі'г311!гсыийй Clf.іл 31'млі зле'І1ів дм(}ри.

Що трапилось? виЮJ}"Ч підійшла

Ось до~jСЩJl група ilю]ей:

одні зз,!d'Їряють 1\ 0'1'.1 ilва'н, YT~ope­ НJflЙ вибухо.м, інші ЩОСІ, пі.],ра,хо­ вують.

'Uyт, ІМ. ПО.ІЯХ . рц·г()спу « Рус<!.­ на.вськиJ.i», груrпа . ВЧf"НИ'.Х

ви,5ух,у дс;сді,!l)lfі

C6fC1\O{)&

Пlри АН УРСР пр()в()~иrrь роботи. ~lo;гp'Hьoi

сили

ви:бу,ху

/J':;біт набу;ває

ДЛJl все

ме.1іоративних І

дЛЯ М<1.'ЮГО

\ \

ЗРОШіва'н.н:я М,1У

озера ЛШІУХ.

\

t .1уН;~:.У~е~;:ав:~ЛО~~~lїrioЯ

чення в на;РI)~НЮIУ ГОСПОJа,рстВ'і,1.1Я

n,C'TaH.нf:

прюаТН:ЮI

Д;Н'ТЬ

pj''1!1('Ї

всі

праці.

ПУНКТ

-

ФУРГОН

ТА,1.1ІН.

'ПРРОШИ:Й

IПРИ'ИМ<І ,'1і>н,ий

П}"НІІ\Т

.МОЛОIКl'Ніа

авто­

'!аomиНJЇ, СТВО';Jl'IНИИ 1;IПіIСТРУКторами Та:РТУСЬК'і'О авторе'!НН'ГНОГО

'заводу,

I;ОЛlГn,Clпах

глиБИ,І1НIІLX

КУ'}}СУЄ

Пі)

·ра,Йонів.

Він l/ljриlї~"ає ·~(}ЛОJiО і дос-тав­

~

.1'IЧlюі 'ПРI)"и'словості. Ф}"РГО'If, 06ЛЦНil !ШЙ 'l'ePl\lOі зо.'1яці'Й:НИl\IК ус'таН(}ВI\МIИ. І31"іщує б.'1измm Піів'І'ОРИ тон­ (РАТАУ). Н'ІІ МО.1ока.

шени.х

зе'"Р.1I, у' I\a,~I:Ii/,-Ka­

'lІІи.рrы\щ::

раИО:lі.

ВСЬ/lГО

r,

о':l.lас'Гі ()сушено і ()rBoe:J'l з>а 20 тис' я'! г~ктa;piil

,

~ Р;I\&іля ІІ (; .,;т

\

~

та

заг.О:lIJчеil'ИХ

Зf\\lе.1Ь.

.

туристсьної поїздни

ТваРИН,lІи.I\И

вернувся

цими

додому

днями

В

по-

бригадир

рІльничої бригади радгоспу « Рvсанівсьний» Петро АндрШович Соловей, Він розпо.:

ЗО1IifВ' я-

вів

робітникам

кероваНОI

.,."ли,РЯ \.J 11.,'";I'і'j.~И'.~,'llі ,"ні .Чl:ве)оо, " " "

дружній соціалістичній І\раї-

ним бригади про бачене в

I; Гф\lП,

санаторне лінування І в БуДИНlШ відпочиниу видав У цьому році райком профспlЛКИ працівників сІльського

сти HIЦI~Ї .10 (t 1\ і.1IJIГРЮfй'В. Вгmи ста.lIf tr;.1f,Ш pt>Te.lbn', '1 зron. .1()18~"R'ати f/':I,~lгr'ТflIВ.I'П·ТИ· І'''' J , р:в.

І:раще

,'\\;Г.ІЯ,13ТИ

ні. поділився своїми враженнями про поїздну. Близько 700 путівон на

1\0-

В. ШИБІКА,

доярки.

стає

Це

Вllргнц)''ВаТIІ

ляє його на ,пі.;J)Щ>ИЮfства мо­

3

господарства

обліковець.

ги ПО.1війна K'lJP\IICТb -

()с}'шую-

ТЬСЯ заііо.ІоченіJ;і.'lЯIИ;И СТР,Щ' і СТІюрюються штучні ВО,1l)іі~Иіща,

РОбіт,нинам

і

та

заготівель

спеціалІстам

РО('іпа?ot

і

ра:rrоспа~,-

М. М. Сwrи:И. Зцо,вменИlИ

наС.'lі~кaJМИ

каже

ви;бу-

що заlб~;}Іlеча.ть пl/ля В1О.ІГ,С:ОЮ, 'Га- ху і ДИірetктор РШ,JiГО!.:\7У ,МихаlЙЛО І\"ю ,1І!.'і)БХ;.1liIIЮ в жаркі .1ітні .1ьво,вич Ха!3а'Н. Адже з 2000 ~1'!'('ЯЦ.і. І г('ктарів Оj)НИХ зе"едь ра,wос,пу ОСІ. і llУТ за ЯКИХОСь ,'.Іні ['0- 500 ге-кт,арів за,іі!dають c-теІТові

.1И'IІИ ст'ворено штучне во;дг,и.ми- б.'1Ю;ЩЯ.

ЩР. Б:;тьш лж

600 І\У~;ЧНИ'Х ~leT-

РО;В ЗI\'!.,і ВИ.JШ!fУТО О.l,НЮI ЛfШIС вибу'Х'О'!. Зр,члер:ии.ніЙ TeXIНl'цi .JJ.ІЯ Ubo.ro треба бул.() б ДСI:!ре пn,п'р'l' ц](н~ати, та и. ваIРТ:'СТЬ .p.~}iT зноач.Н.О ;'Ї.lьша . МИ ж "а·є"о ,lИШ~ ких КУ,1ЬТУР· іірита'.IУ пі,J'Рi1lВlнr;,ї'в 3 ч'uтирьО'х ШС.ІЯ ви6р,), в СТВliре,ни,j1 І\ІН- чом,віl\, . !ljвіг()ди.НИ пі:.JIГUТОВЧИ~Х ДОвал CT~Kaє ВОоІа 3 YC1,nГO б,IЮД- P'IJOH, ви6ух і іІУ.1Ь .1аС,К,1: а

1:':Ї.1асті.

\((II/:.ll1віrп.

~ nриііня.lа 8;)0 гепа))uв ' firy-

БолгарІю

І;,ОІР(}ВК.

бі.l!.ШОГО зна-ця,

Дз,рствз

в багатьох куточках країни

рік. На сто гeК'fap:'B }'lгі,.1Ь ВИ• е::08 Ц~НТН:~РІВ . ч· оj)ооле'но() пп., .'10I\а, абн по 2228 Iкі.'1Г;lJ'ра'\lін на ко'ропу, а Г. H~ciH та М. ВілеlflКО ' 1f.а]I()'Ї.1И ,8>... КО'іКН':'Ї К,IJРОВИ П() 350,5-2,872 К:Л(і'гpa,~I!. сере',J.ны}оij()1вийй ,H<1~iii - . • У ІХНІІХ !'ІР}1Пах знаЧНОВIІЩИИ,

на.ук лауреат .1ен:нсы\іi ПРlш:,j Микола М&кси,~fO'вич Сluиіі, щ" II\~PIYЄ ЦrИ'~И р.ООаПl1"И. Оте./юві б.'ІЮ,;ЩЯ ПРИ'РП 1 ні JЮЮIIЗ3Я, за,имають U.IИіЗblI\О 20 ЩЮЦ~l\ІТів усіх ОРНИХ 3P"le,~ь ре<СіП}'іі,'!Fки. B:I'irrl\}' "~ЩI}ва, на,весяі .та.та ВlО,1а crrtl\oaG сюди, за.оолочуючи ве.'1И'КЇ J;іЛЯ1J!\И ((o1);1'B. ЦІ' РоБИ'ть іх Нe<lIІРlI.JаТНЮIИ ДЛЯ вирощ}"ва!fН:Я с,і .1ЬСI>КНГfl(',Подаj)'CЬ-

ДО

Bf."C.I!K ЮВЇ;lеЇl.н(}го РOJ.у ,ГОС;ll,I­

дюволить

~

Тпщу

мехз!нпзо-

СТВОРЮЮТЬ

МОЛОКОПРИЙМАЛЬНИЙ

ароета1 ЮТІ.

ВИБУХИ

Тисячу

ва,них

рів. Іри,г.аТl~РИ СIП::lР}"дIЮИ тр н,ас()снт станцію, :ПРlжлали

---............ _.................................................. .................. .................................... МИРНІ

ІіА.1ПА.

ПРИЧ1fj)Н ІЛІ О Р'СЬ-

по'тав.'1РНО

'ГРlжа,~жеН'НIЯ ДОUРИR. дл'Я ЦЬОГО С1'В'.;реnа (шеціа.1hнаб,рна-а-

3а flrтанн:й час lІа .1С1Ї зростають і стан'омять 5,5 І(ідогра)/а 11:\ J(r~y від I;ОJl;НIІIЇ

всі

па· ,від­

\ пускаються оанни для рук. парафінові аплікації, світлові ванни, процедури: опромінення, гальванізація, елеКТlЮкварц. \ Всі процеси провадяться п'ід наглядом ",едичної сестри. , " \ , • • Сільські ВІСТІ ~ , . СТЕПОВІ ОЗЕРА ВСІ ПРОСАПНІ СЛУЖАТЬ УРОЖАЄВІ В РУКИ МЕХАНІЗАТОРІВ

"::цн:\

Тв,аринники рцгщшу « I\р.1rИUІіР.{'I,I\ИЙ» ус:піпшо зз,к,і,нчуЮТЬ сі;1ьсlщ(JгJсIп(J.lа~~ыl\1іі

рtВ'Н'ЛЮТЬс,я

НА ФЕРМІ

ПРОС;і'Пні ,I\РhТПJllfiез З3ТljJП

'ніж в ціЩ)lМ}, ,п(} ф~~і. На нИХ

агроном-овочі,вник.

зай­

В радгоспі «Промінь» відкрито профілакторііі для РИНltltків. Устаткований він сучасним обладначням -

,

"'"'

Шдві'вши піl('У'НіИ r'br)-fЇ роботи, лаю.а з ',іі·~ri' яза:Jд,/'ЯП 'наС'Т1}'ПН'О'\lу, ювіЛ6ИНЮЧУ р(щі. ВИРОf'iТИ1'И &00 l'И'с'ЯЧ шт)'.к . Р' J'зс ади, R ''Го'!}' чиrдl у .пп-

операціях

.Р , ,:1,1і .lh.IIЯЖI,КlrГI раіі'іl!'У . ВtIІМ ааЛ"·ilЄ П/!ІІЦ :J50 l'i'I~Ta-

лекти'в. Особ.1ИіВ:J ві,'ljзначИ.1ЗС'Я доярка Софі'Я ПОТlЗlп,;,в'на Зінчен­ 'ко, я'ку ви ба'чи,те ііа фото . Вона наДО,Ї.ла, 'Bi~ "'ОоЖНОЇ К'і>Р'ОНlИ ПJ' 3365 кіло'грам, :,в МО.юка.

Вжf'

всіх

Хлібороби рад~~пу "ВороньківськнЙ,. ,ВИРОСТИ,lИ на кож­ НС\ІУ гектарі BCI€I площі по 27.В центнера пшениці. На 3!11 reKTar>Ї зрошуваних земель одержано по 31,3 центнерд

\

~

На

в дію забійний .змогу аа зміну

Il\реча (;а'j}ТlІп.'1і та овочів. 3.аrrlТО'ВЛІ'!И 31Я'lJ, а за'jI:Ш йде н.а-

ЛЯЄТЬСЯ

потріl~иііі 1\'1.1;'КОСТ: зе'!.lЯ, ~а,бурт()ований іщ).егн:іі. ПРО-

'ОIl'Ж}'ІПЬС'Я

юві.ІеііНI(:іМУ

,10Ю.

n

fiіОП<lлива.

,,~

ШВАЧКО,

громадськиіі

НЯ

рокі!';

вс еазбрrIШ;-;,!:

IJчищеf(!іК'lугл:ова~ll1,

І.

I1И'В

СЯ на ПIliРНИК<lХ, а після 3:1І:і.н.чен:ня ' курсів /lСЬ ВіКе тре­ тій ріlК ачолює да;ffКУ. Третю весцу

рц­

<f(Jo('.ПУ. Й;~е зат,отівд,я ~fісц.{\вих

RIІВ'Г;'ЗИl'И

сто

Марія ' Й'о-

8

сциііі

РАДЯТЬСЯ

У Борисполі відбулася раЙон.на нарада працівників сіль­ ського госпедарства, на якій підведено підсумки нннішнього сіЛЬСЬКOf'осподарськOf'О року і заходи по забезпеченню вико­ иаиня соціалkтичних зобов'язань Іпо ВИРОбиицтву і продажу продуктів твариниицтвав ювілейному 1967 році. На нараді було вирішено ПРОдоВжити соціалістичне зма­ гання і в наступному році з Броварським районом.

.1ще)) та Bk~Тi'()B':JHa l,ількїIСТh \ 'Г(JIСIП().JJа<j)СТ'ВУ :Jрошуват:и С 'IТlНі тра,Н,Шflрrrних ~асобі'в. щ.о;~нlЯ 'Г!.'l\та.рів. Іі lІ.lпr-Шf БІІЛГРaJ.­

If.l\ісиу

П.l0ЩУ

Безн.ось'\,о.

я.к

црнтральн:і,и

~

\

ХЛІБОРОБИ

.'а. За ,нею 3а1к:рjп.'1ен,0 &уль- ~ Тlpуб(JПР(}ВОДИ.

reKT<llptB, ,ранньої ТfijJoO;І,И'ІІИ здала 250 ценrrНf1рі1l П'РИ зав­ :щюііі 13 О. сипівна

!при

l\Іурсах

працю ю'т І.

t

Or,нiI)Ba і П :, l Rрпж,а.іj ярах КУЛІ.ТУІР, . '30-

парниkоволи

ооочів

на

ю;і

3:l11\,'3ДНД

ЗвішуютЬ

plJlaC.a;~'

вч'аться

т,ра'l\ториС'Ті'в,

чо­

\

2:> ЦРНТІ:/І'Р;'В ~ерно'l:l"':, а пше'

-)--

,rrpoaцюв.аЛ<І

Л(lВ"'I\И

а ТРИ

~

ниці бу;!е ,П'О 30 црятне;рїв.

агроном.

н,еіПогаН'Г)

пі;r.виІЩ), ЮТЬ

свою ,кваліфікацію,

ЖИіВИ\Ю . 'К,)ЖН{І~ІУ

П. КУЗЬМИК, ГОЛОВНІІЙ

Меха:нбзатофи

"еРЗЛ : І -та.'10",У грунту Їх пі]-

клае,у.

року

сrваш:.и.

В .1·O{fP-:I~IУ

щ~о-

.~(1оВіІ:УЄ'.tО. Все r ·,~,H~ nре дп· Be;J.eHo

ЦЬОГО

''Га зерн~ві

пондент.

ценггнери нае~!fЯ ярих ЗeJРНО­

134

\/аши,н. Ш~О-

1\ а:jYНШ.lес а·;\жа.'пки

та інl!ПИ~

п,ерши:й ріl" НІ(}ВОЇ П ',Я'Ги'ріIЧ­ ЮІ

ОсrЮ.1И'В'У ув·а,гу нцаf'~'Ю пі;tгот,овці пюсіВ.f(flГn "атер::а­ .ту. В ра ,,!!ГО('іп і за,скпа,nn 3474

к.Іасу,

3fчше()nро1\IІИХ

Нагромаджуємо соки землі ~

ВІІ:{' :ІІ\ЮІ

,/(}'JЬ'llП)·

B~~H.o

бойову зустріч ~

тО'вляють

lJ\y.1bTYP.

З()/U(!В'я50-рІччя та

РО&ГНИК/І

ЗЄРООВИХ,

За прикла,W~ СІІ(ВИРСЬІ;И'Х хдіборобьв ,колектив JЖ}.ГOf'ПУ

держа RИ

мех.аnі'затор

f.ришко.

зались 'У стислі СТРІЖИ і якirн!(} пі~готува'fИjj,сю т'ехнік.у ДО be-ClItЯНИОС '((іОЛI,ОВИХ ро,біт, ВIliРfiСТIПИ виr01;ИЙ врожаіі

Все насіння буде кондицІйним «Ве.1И1КО;І;И:llерськиЙ» За1J()Я в:t,'~3Ноачити

досві;l:чен'ий

~

-

Свот слова ;\ОТРЮІУЮТ/,., Уже в і ,lРІЧІ О Нl'(на,н,о ЧЮfДЛIJ'

с,ЇЛlJl100п­

~мшини на ЗlйIове збеviгаНIfЯ. Ще восени ~Ю:J~І\ГИВ тра,,,­

Ра,дянсЬ'l\ОЇ

техн:,ку ,

будує ТаІ!WЖ К}'НЮ. дJtя пі'д'Т(}1'08КИ тех;ніки СТВ1)рено лан-

ЗЮlЛеООр()Q.кі,

інші

ClПОІ»У~Ж}'вати ~ожна в за-

І'; СНІ

Jl

ВО,;l;(lЙ~И'ще

ствО!рене.

~ На по.'1ях рцгасщ', - ,І,а­ же МихаИ.'lО .1 І,В flВИ 'І , С1'ВО­

ри:,,() ціЛі)' систе~lі)' таких 1\.000л,0Ba!{'~B. З іх ,~(ШОМОГОЮ ос.ушимо за,(}одоч-ені ділянки. В ж.арку поРУ BO'J;<I 'з ЦИХ во~оС'х()вищ Wти~Ie

ДЛЯ

п{)Диву

сільсыогосJ](цар--

ських КУЛЬТУІр. I\Jpi'M 1'0ТО, У ВО­

дой,'!ИіщаJX М'ОЖНоа й рибу разво­ диrrи,

радгоспІв

І

птахофабрик

Ліl<увався, набрався здо· ров'я в санаторН Сани пра­ цівнин тваринництва радгоспу «ЛітнIБСЬНИЙ» Оленсlй Шевченно . Побувала на НУ­ рортl «Чайна» в Одесі дояр­ ка радгоспу «3аворицьний» Галина Курмач. Іздив по туристсьнШ путівцl в ираї­ ни народної демонратії пар­ никовод радгоспу Імені

Щорса Олександр -

Янович

Гончаренно . Райиом профспілки видав танож ста членам профспіл­ ІіИ гроші для придбання пу­ тівои в санаторії, а ста со­ рона двом путівон В бу­ диюш

відпочинку.

ників,

спеціалістів

27

робіт-

І

служ-

бовцІв радгоспів і птахофабрик району по ТУРИСТСЬ­ них путІвках їздили В нраї­ ни народної демонратії і по нашІй Батьиівщині.

На оздоровлення членів профспілни райном витратив у цьому році близьио 50 ТИ­ сяч карбованцІв. Майже стіЛЬЮI ж путіВОI, В санаторії і в будинни вlд­ ПОЧИННУ видади робітнинам, інженерно-технічним праців­ нинам і службовцям міСцев­ номи

промислових

підпри­

ємств, будівельних та інших організацій і установ райо­ ну.

Г. АНДРІЄНКО.

що да:сть ,ра~ОСJIюві нем,а-

ВИ))ОЩУВ:IIШЯ сі;;ь~ы():'I)l'п: ' -Н'1Іші ~IИilжі вибухи приі1- лі при~'l'ffiИ. розповідає І\андидат Т:.'Хltічних (дарських крип. Отже, від ньо- 'AY'fb на ДОПО~ІО'Г}' 5а.гатьrщ КО.'lВ. КОЛОДЯЖНИ Й.

рз­

йону.

НОВЕ

ЖИТТЯ 20 tpудня 1966 року.


в життя рі­ П ЕРЕТВОРЮЮЧИ шення ХХІІІ з'їзду партії, господарства району ІЗ грудня завершили ви,конаиня річнОІ"О плану 'по здачі металолому.

Держава отримала , ЙОГО близько 6000 тонн. З них можна ,вигО­ товити 50(1 тра,кторів, 600 авто­ машин, близько 1000 плугів, 500 комбайнів і іншої сільсько­ господа!}ської техніки та запчас­ тнн до 1500 тонн. Це велика кількість техніки. ДЛЯ ТОІ"О, щоб виплавити БООО тонн бути

сталі і чавуну, треба до­ 15 тнсяч тонн руди, ЗООО

тонн вапна, 1800 тонн коксівно­ го вугілля і виплавити 4800 тони коксу. Все це коштуватиме 600 тисяч карбованців. А коли із зі­ б!}аного тонну

металолому стального

виплзвити

чи

чавунного

металу, то це коштуватнме в 10 разів дешевше. Ось 'юму партія

і

уряд

увагу талів .

прнділяють

здачі

Слід

такУ.

відходів

сказати,

велику

чо'рних

що

більша

ме­

час­

тн,на промнслових підприємств і господарств !}айону добре сп ра-

1)&Й()lН­ Ч ЕРГШlEза'сідз.ншя ної комі, сИ в лправ1ІіХ ное­ повнмітlt~х відбулося у Гог()­ .1р.ВІі. І;юв,сім не ТОІМУ, що на р()З'Гля:д

K,D'МlCIl

багато Clправ. Ух, бул() ВСЬОГОд'Ві. ВИЯВИЛИlСЬ

вими,

.~

вилась

із

приклад,

своїм завод

завданням. порошкової

На­ мета­

лургії давно виконав річний плаи і здав поиад норму 100 тонн металобрухту. Це иаслідок того,

що

весь

колектив,

очолю­

ваний партійним комітетом, за­ цікавлений у своечаснїй ліквіда­

ції відходів чорних металів. Як­ що 'в мltНУЛОМуJЮЦі на території з&водувалялись

нині

там

цьому

ТOftни

посаджені

велика

заслуга

лому,

то

дерева.

У

директора

т.

Коваленка. 3 випе!}едженням графіка ви­ конали річний план будкомбінат 1& 2 (директор т. ШИ1Юков) і за­ вод холодильників (директор т. Горбонос) , а також радгоспи

сБобрицький" (директор т. Ди­ льов), імені Щорса (директор т. Басюк), сКрасилівськиЙ,. (т. СвінтицькиЙ). Непоганих результатів досяг­ ли і колективи Семиполк~вської (ди!}ектор т. Горюк), Калитян-

знаЙ,ден~.

Вол()димир

А

в .кі'lЩі ЖО' ВІНІЯ Вол()ди­

. руючого. ві;~ф- Х ]\[)\{ ,мнщевого то

ж винен?

та

учнів мьсщевИ'Х всієї rpD'Maщcbl\;ocтi

са,мorону,

дНі

до

ролі 1!CJЇx по­

син' Т. Тин~и -

.jfі<щиЙ

ВО;i(lДИl'dИР .

В

ла Се"lеновича TapaeeJН.Ka 15-р.ічнщо Віктора та rlllШПХ ХЛОll1ців, яюі гуртом вИ!Парож­ :НООЮТЬПЛJшrкиз ()ІКОВИТОЮ.

не

'Знає.

1l10врді.нціВол()Д"имИJp

Сис'тематич­ Зри­

Це в Ш'КОЛІЇ. А поза нрю? Поза ІІИКО'.10Ю но,го ПО1l'едіНІка ще тірша. Не таli дав'но Во­ У

ГРD':lIЩ~ЯНИ'Н,'l

ОСТРИlЦЬ1\ОГО ве.l0сише;\а. Та що там тоо веЛОСИlпед! Мало! ЗГОДІ);\І зник МО'l'(щи:кл У тро­ \fаДЯ!fина РозбиIЦЬК()ГО, па ЯlКО­ му Волrцимир гасав ІПО Св,:­ ТИЛЬНОМУ, ПЛОСК()\ІУ, Перну­ дах і навіть Броварах . ДИlШО, як це його Н;ЇХ1'О!lе ' затришав, пр,ав ,не

яік

ШКCN1і

СJJ1Итан ...

час обіцяв, що план буде вико­ наииЙ. Але слова свого не до­

брав

більше 80 тони ред сільських Калитяиська.

в

участь

ряд

металолому.

шкіл

у

Се­

тримав.

відзиачилась

Дуже

знаіідете

заводів

комунального говельного

.нестандартного

Закінчується першочeprове ків заводів і

Обидва підприємства забopf'у­ вали державі ЗОО тони. Тут року

чити

запевняли,

що добиватимуться перед домствами, ЯКИМ иалежать

Тягся

ІВ

не

ПРОТJlГОМ

року

,ПРИІМусити

'В'ЧИТИСЯ і

бути

поведінці?

:JI)aако,м у

вашог() баку, цього

'кваліфЖУ'Вз.ти.

б~зві)І,ІІоmдаU1ьніcrгю ва!f1!Я

за

.?

мог"ивост.~.

Ми за!Йн'яті, і ,'dОГ.1И ві;щовісти

тіЛЬКll, ВОЛОJlИ~МИ'!І

-

Дмитрович та Марія Доан' илів­ ' на.

Таа. ,заііIfяті, що прога.вили,

вчителя"lИ,

нізовано

змагання

за

орга­

сять

днів

продати

школа

ІШІІГ

на

допомогла

суму

150

ВlОСлухати

іІ10літи~них

J(арбованців.

ГУДКОВА, иЮскер.

тупили Нffilовнолітні, хто

ж

вала на горищі! .. І не віриться, що так заяв­

винен

в першу чергу

тому,

Друга програма. 16.50 КОН ll;E\PfТ дwrячої ХУДОЖН,ЬОї cal~oД'i­ P..lbH<JiC1'i. (Передзча 3 Льво'ва), 17.20 сПо..1VМ'Я ;'v\eKOHra • . Де 6· х РОЮОВ'ЮН - ут.вореНlНIЯ Націо·

щос.тз.­

На

в'і,дді,lень

15 ГРУ.!l!!IЯ ло

Кня­

ЖИlЧах НЗЙ~Р'aJЩИlХ резу.lьтаrrі'в ДОС,ЯГ ли ЛИСТОlНоші МИ'І<ЮЛЗ Сте­ паlНОВИЧ ЛисеНІКО тз І 'ва,н ГIІ,а;то­ ви"! ПушеlllКО, Вони ОХО,ПИ.ll! пе­ Р~LUмаТОЮВ')lIJrювід,но 141 і 120 д,вор'lв. Нз Р'ЗLХУНКУ .шс,'(}ноші

селз КРЗІСилівки Галини Дмит­ рів.ни Коионе.Нlко 134 [}!}!ІІмір­ ни'Ки, се~з П,lОсюого Раїси Улі,я­ Hi'BHIf Голі,вець 102, Д,ндріЯ

ї8

-

ПРИ'М:'РНИlкі'в. иа

:-азеТ!у

«Но,ве

продо&жується

В.

до

27

БУТН ИКОВ,

райагентства

-

3-82,

з

,к ра­

РАТАУ).

ХOlкея:

СРСР

20.40

ІМ.).

чал'ыюгоo

денті'в

-

телебзчеНIНЯ .

пе­

Концерт

со.l.іст,і6

.12'НСЬКОГО тез'тру «Ла Скала».

М;·

ПJЮгрз,мlЗ нзвчаJlЬНQГО те.l00ачеll­

H~. дЛЯ cТ~1дeHTiIB ~PYГG!гo ЮУР­

C~. Тех.нО,lOnЯ М€'fЗ\ТИI8. «С тр')1К ту-

lJiРУ'ЮГО

К)'РСУ .

ц,іі).

22.20

лЯ'ва

леді

....о..-

Б.

Шоу

сонеті,в».

-

«Смуг..

СЕРЕДА, 21 ГРУДНЯ Перша ПРОІ"рама. 16.55 н.з~ ша зфішз. 17.00 СПЗCТJyШка і саж()тру'с». .мyvIЬТlfПlЛі1Gl~.йний

І

-

«КЗllітзл1е"!'И"Іне

~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~......-

Редактор

Bi\дTBopelfll~

і

158, Те.1ефои-4-57.

Ф ЕДЯ А.

З 20 грудня 1966 р. БРОВДРСЬКИРІ УНШБРМАГ п РОllОідИ~ Ь

L

ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ бавовняних тканин. 3' ШІІ:Р()ІКОМУ виборі - бз·ВО8lняні ткаlНИ'НИ ЗИ'~'О'ВОІГО та .1 і ТІНbOro, попи,ту.

: :

виставку І

Ласкаво

просимо

відвідати

.... ...

•• •••••••••••• II ......... w. . . . . . . . . . II.' •••••••• У

неділю

року

н,а

25 грудня

1966

Бро'варсЬІКОІМ'У

ГОlСпномуриІНК,У

кол­

'ВідбудеТI>СЯ

ПЕРЕДСВЯТКОВИИ НОВОРІЧНИИ ЯРМАРОк.

Нз

я,РIМ,арку

ШИIРОІКИ:\1

3

аСОР'ТЮlен,ro~l'

ПiJОДОВО.1ЬЧИХ

п'ромис.l0ВИ'Х

тоаа!}ів

пзють

31м'іштс,рг

і

і

'ви;сту­

РЗ'ЙОПОЖив­

с,піл'КоЗ.

Ращ,гоопи вивезуть

і

'ПТЗJхофЗ6ри,ки

мя

топлю, О'іУОчі, сало, ІПТtlЦJЮ,

,промIЖУ:

КОЗ~­

фрукти, м':ясо, ЯЙЙ.ІЧ, боРQШНО.

Громадяни, ласкаво проси- ~ мо відвідати наш передсвят- ~

4-67.

Газ~та .иходит" у вівторок, четвер та суботу.

€.

' ••••••••• "••••••• "........................ .

На допомогу ма:РОК:llіЗм-ленїн.ізм.

еКОІІІомїIЧНlі I\ІРИ3'И». 18.00 «Чем­ піон одерЖlУ€ нагороду.. (Трзнс-

-

теле;вачеНI1"1

Те."евізfйиИ'Й

спек.таIКJIЬ ~

фільм. 17.30 · ВИІ!\ІЧlЗючИ\М

студ 'ї

(М.).

СТУ­

1 &'Н'Оло­

t

..................... t .................................................................................... " .................................

Київська.

IІІа.НlБИИС!jЮОЇ

нав­

Пля

відділів пар'f'іііного ЖНТТJI, маСОilОЇ роботи, сіль-

області, вул.

22д5 -

ФіНЛЯlн,дія.

-

П[юг,ра ,\IЗ

!'Іія металі·в. «діа'ГР::".l1іl СТ1а,ну сп.l.3~і:в». ВИІЩ>3 :11 З'Т8.\fати кз. «Ди ференціа.т",н'і рі'81mrНIІІЯ.. (2 лек-

іLlШГОСПОДарського, промислового та відповіАального секретаря

J:иівськоі

В

OO''JPTV),

«ВдJlЮ€' бj,%ше, або .нічо'го». Но:!ІИІЙ ХУЩ()Жlнjй фільм (І ceJ1Ї'!l)

«МУЗИІЧНИЙ мз,як.. (М.). 17.50«Роки ВИlrrpOOуataIНЬ~. 18,ЗОМ'!жнз.рО'дlна 'f'ОІ8арИlCЬКЗ зус:тр'іЧ

r---~~~~f!~~-_·····;;;,~;;,··~;E~~f~ii;···~~;;;;····1ЕЛЕФОНИ: редактора

Пз.1ЗЦ'У

3

.н2J1Ь1Юro фронту визволеН1НlЯ Пі,В ­ дeНlIf{)гO В' €'f'НJЗIМ\у. (,М.). 17.,40 -

сі" років ЛРOlвів а,вт(}ма ШИ'ІІ'И

теаот: Р'У

ім. Лесі УЮРЗЇ'НlКIП.

'ки вони. Бо ВОН'И В першу чергу М<'іЮТЬ оо(),тівати за ДО-

Ke'P"~M

«3бережен'н,я і

російсЬІКОro ,!J;РЗМ'ЗТПЧНО'І'О

б3тыи •. І 'l'іль­

(ФотохрОНікз

друкзрн'я.

ЗВ'ЯЗК'У.

за,слуг,а .1ИС,ТО­

на,,,зльни'ків

P~ і ВЛ~С1іИВОQті ста.1'Ї та ч3'ВУ­ 'НІІІ8». Фlt!ИоКЗ'. сОПТIІІКЗ тіл, ЩО рух'а.ют~_я. Теорія в i'ДHOOНOlC.Т'i». Великою ЖОВ'f'НЯ . Звітують пол- (2 ЛеКІЦlІ). 19.00 М . ГОРЬКИЙ Т1І'вчзlНИ. Концерт. 2O.4Q Те- «T:pO€». Пре:\I'ЄРЗ телевіз'іЙIНОГО J1е.візmи~ НОВJm!И. (М.). 21 .00 спекТlЗlКЛЮ. (~ серія). (М.). 20.20 В. ЛЗl8peнfЬ€.В _ «Ша'Н)іЙ бать- ЕCТJРЗlД,нии КІС'Н':lерт. 21.00 -

І на пита.НIНЯ: в

3Н1З'НЬ.

«Ритми в:улиц і ». ЦJQтоетюд:tI. 18.40 ,«IПИХ:blмеНlНИ'К і сучасН1іоть». Виступ Н. РИlБЗіКЗ. 19.00 ' п,РО!1ра,ма, УТ. ДО 5О,рі~я

їх баrп,­

лос-я, 'дали ВИ'Че"рIІІilУ ві,lIIОВ~ДЬ:

Б,ровзрська

велика

та

кз С'ООІ"О». Спектзк.1Ь КИЇ'ВіСькаго «Вкрав дРУЖ'би» . П?,огрз'м,а Ду­

a.Jtгивkтп.

ІНДЕКС 61964.

нош

ССОIOЗДРУКIt_

Зlміцнеаия МИ1>)'». (М.),;. 18.30 -

Їх 'зау­

'Ки,

І

сьо­

240.

начальник

краще

розповсюдження художньої літератури. Тільки за де­

&же

ПРИ.lіляюТl,

Друга програма. 11.00 - Те­ СПОДІ&НІГ». ТелевізіJiн.иil З.lьмзка'х. леві\ЗІіЙIН,і НQlв1tIfи. (.\1.) . 11 .15 (М.) . 12.00 ПереДа<!З ідЛЯ «:СтзндаlYflf СЮР». ТeJ\еВ'ів~й'Ниіі шtroJDя.рів. (М . ). 16.5'> Нзша ЖУ'РlНал. (М . ) . 11.45 Тел€'ві­ афіша, 17.00 - Для дітей. «Олі зіЙ'н,ий Н31рИС Душаlн,5и,нсько:ї сп­ вeuь~~алювеоць». 17.30 _ Теле- ді'ї телебзчен'н,я. (М.). 17.00 .::.. В~(lі'Й'ні в'істі. 17.50 _ СЛlу1ХIIJЧЗIМ «llнС'Тиrrут ,землероост;ва Лиггви». почаl'КОIВIІХ ПOJIітшкіл. Осн,оои (Передачз, з Вільнюса). 17.20 -

Перед 'ЧлеиaJМИ "омісії вис­

tI"ппп"'п"уп"",,п"nJ

Світильнів­

-

цьому

читачів.

ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ прorрама. 11.00 _ Телеві3.Ї/ЙJНЇ 'новини. (М.). Н .10 -

важення і IJара.ди?

Фото п. Здорови.lа

ШКОЛИ

у,в'31г'у

телевізій.Н!і ВІїсті. 20.30Телеві!зій'ні НОВИНИ. (М). 21.00-

бувати в ШК 0.1 і , 'ПОГ01ЮРИТИ з

На фfl'О: п. А. Ященко.

класами

У

рерВ'і -

для вихованн'я своєї "ити,ни, або ж, як !ї Ти;нди, н.е знай­ дуть вільн{»ї го~н.и, щ~б по­

як Їх дll'tИ'lfа ста.lа Gлочи,пце~l, часто тікал,а з ДОЩ' а{;() Н'ОЧУ­

ляє ВОЛО,"\ИМИIР ДМ.ИТР(}ВІІ'Ч Тинда Л ЮДИ!ІІЗ. , яка пр()йш-

силіs!Цї

.1яція

А ЧИМ 'можуть вwnравда'ти негілну поведіlfК}" 8-кла1)НИка. ВіктораМИ!Ха.Ил() Семенович та Ольга Д.а.нИJFівна Та'ра,сенки?

«за'ЙllJЯті», ЩО 'не ,мають Ч<'ісу

пред'квл,яли йому ВИJCОК()Ї ви-

попе~дИ!Ти.

Перша

H~ н·е

скаlзати

Вели'ку

передlПЛз;ті у Ве.lикrй .1ИЖ~Plці, де ,пе-реДrl" ,а ЧeJIЮ 349 п'ри м ір НИlк і в ,гз'зети, КfI,ЯlЖичаLХ 384, КР'1-

К"ДАВИДОВ.

вихо­

заЙМа.лиеь 'ПО-СIllра.вжньому ви­ сина,

пе-ре­

Може, nіС.1Я цього Ти,НlДИ 'l'а т,а:ра.СI!ІНКИ зр()б."lЯТЬ для себl' Іправильні висн,ов'ки?

сим.а..

київсыомуy і"\Иl'ГЯЧ(}МУ iJFРи.Й(}м­ :пику? Ща, може і ВОНИ так

свого

жо,вт,чі

iJ1РУ,!J;НlЯ, після чо:-о перемоЖіЦЯ\( ЗlмЗІ!1ЗIННІЯ бу ДУТЬ вручен·і Пlре~ ії. Для підвед~ння підсумків КОН­ ~ypcy начальни'кам сільських і міськихвідділ~нь зв'язку до 29 грудня треба надіслати в ре­ дакцію газети списки кращих листонош та громадських розпо­ всюджувачів, я,кі заЛУЧИJlИ до передплати найбільшу кількість

не МОil;на

лі ВИЮІІКЛО питан:п.я:

в()ни

,'\ЮжН'а

ЖИlТl1Я»

Байджістю і

Чи не соромно їм, ЩО Віктор

ЧОМУ

вор()

IЩо

годні?

ПереД;П.1ата

ні, ,ВОЛ()ДИl!tllІІРе Дtмиl'jЮВИчу, ін.а'ІСШе, як ба,йд:ужitcтю 3

як безДl()ГЛЯДНИЙ )'ТРИМ)1!3!ВСІЯ У

були батык,,

на

в

"Нове житт.я:t.

ДЕІМ€,РКИ

нооо,в'НоЛЇт-

Тараісен,к.1. lreредати

рзйгззети'

()aTЬ'KiВCIIКJIX пра, в?

Ти!н~а. а де 11\

иа.в-

ви!ріШИ.1араЙООl на

в cfI;paвax

РеДЗlЩія

О:Г<NЮCIIIJI,З, КОНІКУРС між .ТИСтано­ шз~ИІ р3,іюну на .наWбі .lьше OXOllлення ,передJПЛЗJJНИlків гаЗ€'f1l

Олексі:йови,ча Нещеретз з Рус,;)­ ж)ва 94, Га.1И'НИ Миха,Й.l'іВ'1І1! ДЯ\ЧNl4h'О з Крзсилі,В<Ки 93. ;'v\,з,р',ї Івані'ВlНИ' Настич з ВеmlКОЇ

ВИХО&а1lll1l шк.Мі. вarrыt'BB су­

Невже забу,в він, як його ви­ х()вУ'Ва:ли? І не може за'ра.з своіх ви:кори.стати ПОJloНlicrю

дин,ник і рад'іолу « ,Мінськ».

8-річної

ЄГУПОВ, «ВТО,рчо.р­

ВОЛОДИІ.\lwра ТИIН,JУ Н<lJПра.ви­ ти ДО ОІНЩУЧИJDIща. ВЇIІ:Т()Іра.

сиН'а

рі..,.н~тоста.J)іа.ІtIЮ

пла­

недоробленості, не було таких у нинішньому.

Н!.х.

щwй в'одіЙТ'jJаН'С1l ЩЛ'IfО "'е<к с­ пеДИЦ1.и:н~ї контори Р()ВРІІІСЬ­ к()ї 06Л:Сіrro,жи~спіJfКИ 'Па,вл() Анj@і:іі()вич ЯщеIllКО. В деНІ> Й~ГО шістдесятиріччя тгмва,»И­ ші по рОО07Ї 1І')Ювщили Пав­ :I~ Ан:дрї.йО'Вича н.а заСо1У1l\е­ шfЙ В'Ї,'Щ'ОЧІИЮК. ВОІНИ . Вlручи­ ли ЙОМl}' імен.НIfIЙ ЗО.lІ()ТИ;Й Г()­

МІж

грудневого

. ?

6раку,Є І](,(}му.нїе,т()ві Тwнщі СИJlИ

волі, щоо

зз

ської

керіJЩИ­ забeзnе­

•.

ж

ЩО

6атькО'ві було легше? І ,НЄВІЖе

Тридцять

Учиі розповсюджують киш

виконан'ня

мету

Зараз

завдання фабрик -

О. jlП081Ю9З1жений

виконаним.

хвості

сора­

1966 рі".

ну, ліквідувати щоб у 1967 році непорозумінь, як

віпід­

приємства, зменшення плану. Але то була пуста балаканина. План залишається

поставлено

це багато разів говорилось і пи­ салось. Одна.к адміністрація за­ воду 'ніяких заходів не вживає.

обладнаН'НIІ і тор­ маШИifобуд~вання.

протягом

погано

ву із зберігаИНJlМ ломv і віАХО.rttB '!Ор,НИХ металів на заводі електротехнічних виробів. Про

Але в числі тих, хто рапорту­ вав .про закінчеННIІ ,річtlого пла­ ну по здачі металобрухту, .{ІИ не

То,мув ч.lf!'нів к()міlС'П мим()во­

ховаll'lFЯIМ

вкрав

І з ЦЬОГ()

в ИlClIІІОВ ()ОК ,

werhIIf{j,j'i

УРOlКи».

ніхто

зробити

да.1е"К(} I!lішов у свD'ЇЙ

'Но ІП()РУШУЄ ДИСЦИПJFі!fУ.

ЛО;\ИМJf.р

можна

15-

ПРО НЬОГО кажуть таlК: «Вчи­ ТИlСЬ не хоче. Вище ДВ,IИГlІ; оці,Н()ІК

xro.ma-

Батьки і діти

Мабуть, ДI()CWTb?

--

ває

змтр()шує

нії сина механ,гзатора Михай-

сел'а,.

у «толовніи»

слід поставити броварські шко­ ли. Тільки в жовтні 80tIИ здали

хто

металолому,

КI)М1Ї1сіл

Вl\lхід

мир вик'ра,даєв:до)!а дв.а літри

шкіл,

кращих

Серед тих, здачі

басу. Школа .)}ООЛничоі NОЛО­ ~. Навча.IIJJJЯ У сіЛЬСЬК()ІГОООО­ да'рсмаи aiK~e-)lH. Хі,ба To.'~i

були гроші. Але де ЇХв:JЯТИ?

На

треба

здати ще 130 тонн лому, щоб виконати одинадцятимїСJlЧНИЙ план. Директор т. Гайовий .есь

Ч<'іlf.Н'Я.

Н'еобх\ід:не РОЗlI'ЛЯЩ'ТП Їх без­ ПCfсе·редньо на місщі, в [}ІРИ­ CYT,Hoc:ri числеlШОГО aлtТП·ВУ. Що ж ТІ за справи? Д}-же і дуже не.приєwні . Не.приє~шіне Щfше ддя :ке­

телів

заВОА.

йому

.1Ю ді теli, їх ВИХ'1вашllЯ

за

р()вича Тищи, ЙОГО дружwни Ма,рії Да,нилівни, а- іІ для вчи-

день

ла велWRИІЙ і Н~,lеI'КИ'Й життє­

В щишен\ї деюі.1Ь'hа купюр, МD'1І\Н'з.· Їхати у Бровари, Ки­ Їв ...

раJI'ОІСПУ Володюшра ДМИ\Т-

ремонтно-механІчний

СЬОГОАнішній

вий IШЛJIХ. Радянська АРМ'1Я, 1>оООта '}ta І!'і~удозі ішахт Дон­

стає ,!ІІЗ. шлЯ'х нової крадіж.ки.

П{)lказо­

і

т. Кудренко), Остапець) пта­

Та й М~Т(ЩWКЛ не задоволь­

зібра:лося

ВИ1зна.щ

ської (директор Богдаиівської (т. хофабрик.

нивро:Юиша'ку. ЙОМУ потрі.бні

тих с,прав, Але вони

'настільки

що комkія

Активіст" .... "НОВОГО ЖИПИ-

Зам . 5454...,5205.

ковий ярмарок!

Адмініст!}щіJl

~

РItНКУ .

151 номер 1966 рік  

151 номер 1966 рік

151 номер 1966 рік  

151 номер 1966 рік

Advertisement