Page 1

nРОАетарі всіх "раїн,

На ПJl8нумі ЦК КП України листопада в

26

Києві закінчив роботу

Пленум

єднаllтесяJ

PlI[ .uaвп 27-1 16 142 (2526) ВІВТОРОК

ЦК

29

КП України, ЯКИЙ' заслухав і обговорив доповідь члена

Політбюро ЦК КПРС. першого секретаря ЦК КП Украї­

ЛИСТОПАДА

ни П. Ю. Шелеста про завдання партійних організацій

1966 2

по дальшому поліпшенню організаторської роботи і пе­ ревірки виконання рішень партії і уряду.

р_

ЦІна

1[0n'

В дебатах взяло участь 22 чоловіка. З заключним словом на Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України 10В. П. Ю. Шелест. По обговореному питанню прийнято розгорнуте рішення.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП

"ЛУНА-12" ПРОДОВЖУЄ ПОЛІТ 2'5 жовтня 1966 РОКУ на орбіту штучного супугниrк8 Місяця було виведено радянс~ку автоматичну С1'анцію <-:Луна-12». За минулий період станція «Луна-12» зробила 22(} обертів навколо Місяця, пролетівши понад 'Гри мільйоНІ! кілометрів. ІІаукової і телеметричної інформацІЇі. З борту ста,нlЦЇЇ «Луна-12» передані на землю унікальні фотографії мі· сячної поверхні. Політ раДЯIНСЬКЮЇ a-втомаl'ИЧНОЇ стаНІЦІ! «Луна-12»

радіозв'язок.

По нашій Батьківщині ЛЕРШІ

НРОНИ НОВОГО СТАНА

Ряд КOJPГоспів Х~Р('JО!JЩИlnН

КРИВИИ РІГ. На м,іелць IC!J'POKY П1!О'ве'~ен:о га­

ра:нjше

ряче

'внпрООУ'8ан.н1Я

fiе:зп ерервВlМ о

стана.

П'ЯТQI'O

)р іооос OP1iНj)J'1)

споруджен'ого

«250»,

НJa Iме11аЛ}"j)l'ійmо,,}' за:Вf},:Q 'ilМе·

ні

ДЄ'H~f!Ia.

Пlро~у/Щіоо

Оде-рж'ЗlОО

atpMarrypy

-

за.л~ООЄ'1'Gmн:их

ЛІТАНИ

пе-ршу 'АЛИ

"нки

yv..

. 1reP~B

сіЛЬСІ>&(JI'ОС'ПOl~lрсьК!оі

авіщїj, '8ПОРИ:С'ГQlВуючк сЩ)и­

Jf'ГЛИВУ 1Н1f'ЩУ, Щ}'ТЬ пі'ДЖИ!В-

:ра,щгоопів

К-риму

вирі·

п:шен,иці з кожногО' 'ПО·

ли'Вн,ого

lГе1\та'ра.

,pe-с'П}'блщі

вже

леlliO .мінеральними

1П;,1\ЖИ.в­

добривами

1,2 мільйона гe:Kт:lJpiB ооимах, значно 'оольше,ні-ж 1)'00рЖ. ПЛАН

В П~8Дet",Них та лїІСостеп' о­ в ИІХ pa,OO!J8.X У к.раі:ни ПРatЦrв-

'l'а

шили оде:ржа.ти в ювілейному "'''''Іі IIІіЄ 'Мrorше Я'К по 50 цент-

КQНС11Р)'КJціЙ.

НАД ПОЛЯМИ

'Га

-

ДОСТРОНОВО!

, К'меКТJIIВИ ·пjдприєм·ств Мї­ ifістеРСТ8аПРООШСЛОВОСті б}'­ дrreлЬ.Н'иJX мме:ріалів УРСР, й,д)'чи наз~ьч 50·річчю Ра,дЯ;IІіСЬJltоі М3іДИ, добилися , нових уОО'іІхів. ВоlfИ дост,ро­

дetн.м озИ'Иих ПQсі'ві'в. ,Бага'1'О У'llаги при,~і.ляєrься

міМtfНИІЙ пми по ВИЩ1 СКУ 'ва­

підживленlfЮ

JЮ80Ї

Jюі

на

пшениці,

зрошених

посія­

"а'си'вах.

,к()во

завершllЛИ

ПРО>,1укціі

lІ,аЖЛJIIвіших

ОДИін,а')ЩЯТИ·

і

ря/~у JJi1\lii-

IІl1'р06ів.

ДІЛОВІЙ ОБСТАНОВЦІ

В

3ВІТНІ\ СЕСІЯ РІ\ЙРІ\ДИ ДЕПУТІ\ТІВ ТРУДЯЩИХ ДIЛОВ"й

В

Під ча'С сеансі,в радіозв'язк.у одержановеЛИКIИИ обся'г

триває. З станцією підггримується Сl'алий

УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

<Jб<:т, ановці

про· 13В', язюу. дооов.і~ЗіЧ З:У'ПIfН1ИII!CЯ

ХQ.'lЯТЬ .в ,РЗlfiСIІІ':, 3JВ~ТИ ІВНКІОН- 'IНІ(ЩQ,лМк,ах

в

на

.rtР(NIКCJIОІІЮСТі, ВЇЩ·

p<Jlботу ВJ~KOH'КIO,~iB за. Зlв:іlllПl'Й. неріф,

,roворять

про

с,вою

Д~Я,1Ь-

H:ЇtTb,

ПООllї1Й:НИХ

'КІ(жіСій.В~ри-

вають

НeдoJIЖili,

ШО, м,ають '~l'CЩ'

п,РОТЯroм ЗВ:11НОГО ПЕ1р'ЇOtду І&И·· .KOНJ(OIM

раЙ!рзд,к

ПfPид:.rntв

бмато

да.лЬШОМУ

сільсЬ<Іroro

ytВIЗlГИ

рOOlllИ'ТКУ

rooПОJljЗljJIC11ВЗ .

На

ее·

в РОl50rrі ,і IlilЖ:рес."юlOll'b захOlди п'о Ї,х 'усу,ненН!ю. ГО,lіОIВJНЗ тема аИСТУIJ:В ка сесіlЯХ: успішно виКОШlТИ ,ВЗlЯllі зобов' Я'3аIН'Н6І !ІІа

сі,я,х, ззсilда,НIIІ<Я'Х BIflКOJiКOМy систе~а"ГИЦfЮ оБГOJЮрюва.1lfСЬ mfТЗНlНlЯ 'ПIU!внщеImЯ врожаЙlносri і n ід:ноесення UJpo:t}'К'fllВНocтi 'J1I;З -

ЖОВ11НЯ"

ж'у аjЛЬІСblКQroОП~3/РСЬК()JЇ П\.!)i()jД,)'!К.

чес'l'Ь

50-х

РООЮ1ШН

~\11~~

ЗУСllРIТIt СЛ·ЗlВIJИ.И ЮВIJlеи

Раtll.ЯIН>СblКQI Д' ~Р~ЗI81~ 'НОВИ'Ми перемогЗlМИ! '"'31 'В'СІХ .дl,лянwзх кому·

Р'ИlНlНи.цтва, .ВИJроБНнцтв'а і n.рOlда·

го

путатів

і

ішл.а. Іна

сес : Ї

,Бровз,рсь-

юої .paJi,()НoHOЇ Р,адіІ д~пута'Гів ТРУ.J;ЯЩИ'Х, IЯкзвjщ6у.,/N"СЯВ 'ра'й' он'но~y БудИlнu.l,У ку.1ЬТУ'р'И. Із 3f1,iTкінь. У СВ-ОЇ'Й

ДОПС:ВIIд1

т.

Бі'/юК!іIJllЬ

ШІІХ ,пwrань СЇVIЬСЬКQIГOOпо'~а,рськО>-

Iм, роБКJЩ11ВЗ,расаJtЬНlЮВ,ЗіВСЯ

РООПОIВІСIОІдІЖУВЗ'ООЯ

доС'в.:,д

юрз-

рз'Йоftу, 8ІIІІКQffY1ЮЧИ ,зобоIВ',язаНІНіЯ. yrm'ЇіUJIЮ опр.авJi,ШСЯ із за,ад:ЗНtf!l!lМ

,відз.нЗЧIІВ. що" 'П'е!ре11ВОРЮЮЧ, и в :П'РОlда~'У хл,:6а, ЖИТТ,Я р'шення ХХ" І з'j,)Ду і я€ць деРЖ<llві, КПРС,

ВmIOн\'ЮЧИ

ПО'с."rЩIНС\ВУ

РаР. :J,enYT3ITi'B труд,ЯЩИIХ ПО:l1ТЗВсыкїї ()Іблзсті», Я'I\JЗ € ВЗЖЛJW.ИМ

докуменТОМ fЮ~

\д.~Я

Р'Зlй:ради

бас.зто

ви;,;онз.Ш

картоплі, ,~'яса а 23 .1ИОї'ОJlЗlд.oЗ

Iрічн.и,Й

П.'lан

I3ДЗіІІі, ІМО-

5Оір;"І,ч.я Велнкоro ЖОВ'l1IfЯ. робі11Н'I!ІКИ Ip'aд;rooniB і птахофЩр,IІК

K'e-р.:,вlН ИJЦтв а в :p!3tЙОНУ ви,р!іШILJI'IІІ 3,Д;ЗТИ державі

Зд

ува,ги

ЗlВітн'ий

пер:іо,д

пр ИДЇ-1Я В

IроБО11і

.

Іна

пocrійні

J

IKOOl:'CUI,

фз,БРIDК,

бу-

,в.и,n.iшенНlЯ

по·

""

перед

в ИtКОI!lаIIШЯ

п.'131нів

НИМИ

і

,зз,вд.зщь,

соціаЛ:СПIIЧ-

Н,Ю( в<Юов"я· зань. Ра' 30І\l з pa~KO-

,ГОІворя.ЧI[

.Ш' змз!'а,нJНlЯ і

переможuям

ча.1И

Червон,і

,п~хідlllі

8 __ резу,nьт,З'ті

мех,з,нізаlіСірЗМ:1

а--------------------------------------

ПІДСУМКИ

ЯРМАРКУ

ПіJlj61fТ01 nj;д,cУ'м.к:и ооі'JIIН'ЬОІ'О ОП-'

'ЮВОГО Я'рім.а.РКУ, ЯК!fЙ 3а1К'ЇНЧfUOCЯ в

Киоев.і . На ньому

6УllІІО nред-

РАДУЮТЬ

На ,я.рм·аIР'КУ ШИРОКО були пред-

CTaJВ.1eHi ТОВ3Іри

N('Я JljirrеЙ.

(P,A~AY).

.на

~~

в'lЯ (roлов.а . Є. Н. Фед/IіЙ), зв'я,з·

СЗlНlК!iIIli).

Пocrіlйн,і xa.'f.iciї Г~,·

ЯИ :і 'ItИНОСИЛИ на р<О3гЛlЯ'д сесіІЙ, іВ1ІК0ІНlКОІМЇВ

Ilштання

roc:nQД:ШРСЬ-

м·:ста 'і оіл РЗ~ОНlУ, Л:рооа1ІеЩeнtItIO зв.irrjв се<:і·йм'ї<сы(іоїї тз сілЬІСЬІКІИІХ

РЗД. ДJ6aВ 1Іро tНз, вча, НІНІЯ ~ДЯ'Н · CbfCMIX праu.ЙвннК'ів, ЗЗ1Йt~!JЗoВОЯ "іііPOдJНOЇ оавіrrи.. 6лil!lГОУС11рОЮ, тор. ,гі,в.лі lі гjю.\lадІсыгоo ХЗIр.Ч'~,

побуroВQГО обслутову.ванІНIЯ н.асе.

ус'піх,и,

передо-

ЖО3'l1НJЯ JIOзоТ

ТОІ.\І:У, СКЗ3а'В

8

на ЗЗl<і:н"l€!НlНЯ ~1КJtIIoїtZJ.tЗR. що ІМоіс·

ТИЦ'І'

'"

Ради депymamLв 'q}уJJ)IIIIЦjИ'Х,

'81Щ ' стаючі

радгоспи

«3зм.

IJТЗlх"""абрllКИ з-а

I~РОЖа.ЙlНість

ШІ~Х

IК\',;1ЬТ)··р.

вмии

u"t'

.зернОІВИ,Х

8

цьому

,д~пут~'Гів.

ЯіКі

низь-

'ГЗ

JH-

Д{).1111

працюють

в ЦИ,Х 'ГОIOIIQДЗ,рствзх.

Б.а:~аrrо деПУ11З1ТЬВ місщев:ИlХ Рад,

,ну.ють

,

ClвоїоООв'·Я3К1~ .

ЯІЮ Івірні

З 19ДУ

.

П

••

«Ве..1У.ІКD.1И1Мt'\ЖblКJИlЙ»," к;pёIJlИИ 'І

ПOJlківську

KV_

'''! \1

р.!1:ЦЬ~ИЙ»,

ООТ· ЗlНОIІ'у

' 01.... _ " .. 1'1 ЦК

v,npC

,

"" •

«Про роботУ місцевJlХ Рад ~.

~~TIВ' .а ·

ла"1Іі'»

Tpv,""""'uv J-,....,.~

'Пom~8С·ЬКOtI·

..

IІі'Х"О ,...

В"I'у

,,~ .тlЮЯ

об·

"""'"",,bClЯ Щ'" б'''' Ш " v у....

~. JJVU "".

'-

У """, ~·І'И·' f"""""" ~I'

ЗУС"~Ь до

."",.

HOВQIГ()

""""" •.... "'.

... ."....,.,..

"

д"'"'~a''''YТb """' .....

щоб д.......,.,...

ПЇіЩНіесeR'Н'Я

"""".

проми~·

Л. авІОІСl'і ,і сільського 'ГОІСІЮдаporaa,

зз6е31ПfqИ1',Н

IІІIІКОIliЗllfНЯ ~c.

т,ичких зо6ов"Я3ЗНЬ.ВЗSfТИ,х кз честь 5O-tP ЇlЧ ЧЯ 'Великого ЖOlВТ'Н 'Я'

18

С.,)'ГИ

обговopemr:і \l(onовщі rre:pШИlМ

IH3IPQ.!ty, ЗУ~Тір:'Чаються ~ іАНР- ф' розгор- СВОЇІМИ ВlІІбаРіЦЯ~:IІ . Це, 11 Пf1РШУ, взя'в уч,асть roJю~а ~ '._ І ~.

~~,а,га,ннlЯ Чf'iJ-ГУ, 'ТQКaop б)1д"ве.1ы'огоo "омбі- ИЗНСQоо·БIQДjЖe11lЮQ 'ІООМlСl1 рзн· нату .Y~ 2 8. І . IФщосенко, .який ВJIJК~oмy, ~8: ~_Гoпр.оМ-ИС,1ОВ : С:ТЬ 'роаlЙону в цьому po~i наГО:lЮджеНIllIЙ ор_ ~1I!CbКOI ~ВI,IIjIt І. мо '~KO.

честь

П.~а,н

В'РУ-

~раlП,OjРIІ.

широко

нутorо roціаЛ:С11и.ч.ного

своїми IП;J'Є~і;нни,ка,ми·

ПЩВlІЩилась іх

1ЮеІР'і.вНИll.l'ві

He\f,al€ су,м,ніау

П'ро

ЖJlМ КП Украї'ни 18ИКО!llКОІ~' КОЖ- :Ю!\'Р, ема районної, показують ного ква,ртзлу п.j,ДlВОIZЩВ rtідсу~· Щ.J'ИIК.1ЗД в роооті , CY\f)):·H.HO ВIiIlОО-

таМихайJЮ~ lпер~д ЇХ 'ltiu/ї:здом у ЗР\І:ЇЮ .

роботі.

в

СЬКИМ і lІОуль~МІ БУJJ;iв&lнцт· 'lЮ:.t'. До6,ре IІ1рацюв.а.ли· П<JIC11Жні комісіІЇ: фilнaжaвo.аоджerнз · (тro· JJOIВ<a І ,. М. Тиwкo) , :itЗ.pOIЦИОЇ ос· l&ilJ'lf, культури та ОХОРОН'И вдар0-

йоН!а Ш.Т)'!К , я·ець .

Зlв;сrноro ,пе- Богдан.1'8СЬІКУ, Пух,'lвcьку і Се\lИ-

ЗЗlВQ.:II"в,

\!ОIJ~шне

стаІМеНИIХ

:'з

Шення іВ

,pom.

в .'І·ЛО" . ''-', Т. Б'~КІ:.'НЬ Пl"дав Kn~k ВИIЮНl)1JOIЧ·ИІ .ріШffii'lfЯ хх.ИI з':їl'jД,У ц '''> M~ r vпрс ХХІІІ ,К ......-.-

.•

ОРГ3'НIЗЗІЦIИ .

РЗЙВИI<ОГ<І\КОМ.

ДЮ'В

Коваль

'!1Р)\діЯЩИХ fIмт.а,всЬіЮОТ 06-

ласт.і», IдОО~я ,дЗльuюro ,полїл·

д::я.1Ь1lюс,ті М'іСЦ6F!~I,Х Рад, 'Вт<ОН· ~О'~:'~я'~Л:нн Д~СVl~~Ц~ g,~KYмi~~ лення тз бз<гатЬІ~З 1tНІШИМЯ· .

Р 06;Т:Н:ИlКJіIВ

М.

:рЗ·

ЦК КПРС "Про ,;>оботу \І!РЦе8И'Х лака . П ра!'")",! ИІ щновід:ЗlfJЗIЧІWГК т,аННJIIМИ MioцeВ<JIГO бюджету, Ноа·

""'роя'мов'\ЛI!І8ЛН овою УВЗ'Г)' Р і""у "'...~, J' J на ~l(]fб:JI'із.Зlцію З)'СИ1.1.Ь КОД~КТИІВ~В

(лhвору.ч)

1Іа'ІіВ

n'РС:~1fC_1CfВ'И,Х піJljIJ,РИ€МСТВ тз бу- вих І'оаподаі!хта r всьо'го :роаIЙОНlУ Ц€lEli

у ЖIІТОМItр1 1.i-д6улооя П(JOl!o<QН юнажів у IРЯдіИ РадJЯlНCЬКОІЇ A(JIМЇЇ . На фото, : знаТfНIІІЙ мехаНJЇзаТQР колгоспу «У1КРЗlїIНЗ» Жи[ro~н'р­ Ch'KOГO ,рз'йону депут,аІІ' Верховної Рзди ОРСР Герой, Соц.:tЗl.1іст.ИI'I­

IlИКO\lКOlМ

ЩІРХ ІВ и,рООН.lJЧН' ltК:'В, УД<IlРНI\llк.~в к()Г.о і ,~.лЬТУ'РНQГо б)'ll{~ВIiМt;mа" КО\I~j'К;СТИЧ;IiОЇ ,пр.ащі. бpa.nlt alКТHBHY уч.3остЬ 18 Їх . BItКiO_ .[1(р,и;€,мifЮ уоМдо~:люв.ЗIJ"1\, _ ,н.аЮl'i. КОЮ ДОПOlВ'I(ДtlJ.Ю !mC'ГУПИВ IГОЛ.ав.а ЗЗЗlНlаIЧJI'В доповідз,\, що 1'І"уIВIІІЮlJlI<ОМР;Щ(>2I!Цf I/Ij~ 8И1КiQНIIЮ~у рзЙірци П. П_ Біло· .Л,Ї'ВНИІКИ ,радr<ЮIl#В і пта.хофа~ Y'a3'f1ypo6oтi ,В)'IJI>ИIIJIIiИX 1lЮlМrreтI!В

.а.~ЛУТЗТIІ' nРО11Яroм

Ilраці О.

м,іацевИІХ ІР'Ц

и.іі .дер<ЖЗlвірадroon·ам,И1 і []I11ЗХО· ку та БJ1ЩЇВННЦ11ВЗ (,Го.оова Д. А. фа'брИlКJalМИ - району. ОJljночасНlO з Cap"iJIII'), ШJNXОВОГО бущіМIІІЦ11В8 цим oбroвqpювалось БЗІГЗТО UH- 'та 6лlllГOус'І1рою (ГOJЮВа Л. Я.

Н:;'C'mIчнoroбудіJВJн.ИlЦllва. Серйозна ;р'оз~ова ПJЮ роботу ВИКОШЮМУ. постіЙІНІІХ коміс:,Й. ;де-

.

І"ОЇ

За ч.ас піоля І~ІІ!ІНУЛИ!Х вltборїІВ

.OOI~,iB \1;:'ацевих Рад депутатів знаЧlfВ, IJЮДQро6.тн;ност. і' в цій onра· Й.оНIНОЇ, 'MiCJ,lКOЇ, оіЛЬСьк.и>Х Рз:д, Тр)1дЯЩИ'Х. На них ВЇpillі CJIIyrlI ві .міоцевwх Рад, д.еПУТЗТІі'в і IП.о- 'l!QКОIfY'IOtfИ ПOO'l'знову ЦК КПРС нзр.оДу депуга'ти обг.ооорюЮїЬ стіЙнІІ.Х ко~ісіЙ. «ІПіро роООтум.іСЦ6IJ1ИХ Ра.д депу·

~;IBevJbfJItX

(:Т3Ін;слаIВОМ

дО

5О'Ч:~~\fЧЯ

IО~L'СЯ'L1iliв

П!р<);І,У'ЮЦ'ії

ВeJllllКOГQ

п· .о ВИlП)ЮЮУ Іва·

дeHO~

ЛеиіНJЗ.

ро6іі Пf.ИЦЯ ЗІЗІвадУ

Ві," .р0зпс8~ .!'Р<> . ~ +тан·

ВЯІ<Оналз ІНа П{)'Р()ШКСІВ'ОЇ чета.тryргії Г. П. Бо- co~enнol КQМЮIIІ" М'ИЗ· 103,6 л.роценrm. За цей чаlСвиro· б РИIГЗIд;r~() ЗЗ'ВОД"",]· rJ.., ЧИlВ.ШJII...... - , ,-, ".......... '..... .• 'Р'ИI ШПО,I1~ЦЬ. ....... 8Он'а ........ ........ІІІІЄ ...... тов.1ено IПlРQ.'lУ'I<lЦії . н,з. 4 М~ IL'I' ЬИОІ/і1И 11ІО ах JllЖерм JI1iX1>Ay, стежить ющр60аанців 6і.1ьше.

Н1і, ж з.а від- дшного ,комбінату І.

А.

ЯР М, 1ШlJ ,

ТЮІВі'Д'НIі'Й I~pioд ми:иулого року. г~й Соціа""j.cти,'1НОЇ Прallti, ;до- оо о·р ...- .... ~. . . . +і. . • :н~ . бю.РemtIx 1N'iI-<I8Qi8, Р 8і,Д)JНЗ'ІИlВШИ УСШ'ЇШllІ!у ;роботу Яірка 'pa~Г!OQll'y «J'СаНі'8СЬКlИlИ'" J-'П~petдОВ>ИХ К'OJIеютнвів

ВlНХ

ПРОМИlCЛО- М. 3. Пи,nьтя,й, Гі:\РОЇІ Соціа.lll:С- ~ .~~11IIIМ бtQper·

п:д·приеж11В, буД~вел'ЬіНИIХ і тичної

Тіра'IЮПOlpIJ1НИХ

орга,ніззцій

'l'а

Праці. JI'ЗlНIК08а' pa!ll.ГOOlY IfIfX aDI81I}'!88III", (3м," •

«ЗоРЯ» К. Т . дяченко.

на

2 ~).

СТЗIВ.тншо І!ЮІЩД 11 ТИСЯ:Ч МОіделей JIIUIШПlIIIШIIIIIIIIВlIIIIIIIIIIІІIIIIІІIІІIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111110І1111111111ІІ11111111111U0І111В1ll111О1І(11._ _ _ _ _ _ _• • •

ОідIЯ'!1У . з'а.га.llblНlа су,МtЗ У.КЛЗД61И1'Х УІЦЩ між торгови'М,И, QрІ1З1ні:ззц)Ї'Я­ ми

,!]ІіJljПРЖ'l~crВlЗiМИ

1111

Я' РДИ

.мЬльЙоні'в

170

-

2

мі.л'ь­

кз:рбов.ан-ців.

Стали

ДАР РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ДЕЛ І. Тут пjщпи,са,НО угцд,у про flЕ>рЕЩЗ'ЧУ Р,аL1;SlНlCЬКtИ\! Союзо:.t' як .д;аjpКЗljщдов,і і ур.я.д.ові І'н,дltї усгат,юувЗlНlНЯ і с'ільсыогoclпоідcllрсьlкихx МЗ.­ ШИН для lС1'оо,реНlН!Я 5 д~ржаl5НИХ

<Нас,!нIЮИЦЬІІШХ

фер'М

,П<ОО­

Щ f'ю 7,500---;! 0000 alКlplUв IКІОЖ!НІа,. ,віщповiuliно iДJO У'годи ' РадJЯН­ СЬК~Й Союз 003OlПЛЗ;ГНlO пере­ дасть

1,lUtiї

ДJlЯ

IЦИ.х

фер~

6ульдоо€\ри. IКЗlНіЗ:ВО· сів.з"жи. КОІМібайни, та

l1P3iKroPJII, копз,чі,

інші 'різномз!Н:rгні також

P€MOH'ТlНe

' М'ЗШННlИі,

З

устаТК)18оанНlЯ.

(ТАРС) .

І-ІОВОБУ ДОВИ КРАЇНИ * * щО'

ладу MiHari-

баї'ВlСЬ'КИ'Й (ТоЗІГа:рська АРСР) і Кар06юOlOOЬКИЙ (,вМГОЛРIЩ­ CЬtКa OOnасть) велН1Кlї ;!'шооен­ ЗИlн{)&і ЗІІ;ВGДИ.

Оо.lООі

В Pa;.'{JfIl'CЬJ~O(\I,y

сш. ру;wкуєrься

ще

шkтьгаки:х пі'~при'GМСт.в.

* oori 1700

У горах Вірменії, на ви· метрі.в Л&Д рФв.lІ"е:М

м(}ря,

С'п~ру джуєтьСІЯ

'Теплова

PaL1;J:a'НICbКA ДРЕСІІorrУJlOlfістю 600 ')1исл.ч ікілова:г. Вона .ма­ тиме три енергоолоки по 200

тисяч

li'iJl()BaT. Па.ТJИВQ''о! д:ш

неї буде та'з Ііарапазькorо ро·

ма-

(lУТ.

IПоч:а..і}lOСЯ

СПQРУідже:н:нн

в ЮРОВСЬк.іИ облаC'l'і Ве()ХНЬО­

ООМ,СЬ'К,ОО'О торфодоб.у,вно:го 'ПІі~­ приєМ'с:'Гва,

року

яке

близько

дав,ати.ме

ЧОТIllРЬОХ

що·

іМ,іль­

йонів топи оолива.

*

ВеЛИlКИlЙ

~ЖЛЯ:НJIIЙ

цех

С'J1Wj)юється на СараТ{)ІВСЬКОМУ

за:вад:і

rrexH.ittHafo скла. Йог\)

п<лужнkть ква!Д>рат. них

-

N;ла

-

'lfa

рік

14 метрів

,мільиО!Нів ,віюrn:lЮГО

у півтора раза

ви.роблиє

.mльше,

піlД •

*

БУlдtВlfl1JlЦТВО

осушу,ва.льних

зшвер-

K}J6IЇ. зд&но

більш ЯIі півтори тисяЩ ['е1\­

'осушених

плаInТації і сої.

*

боліт

ЦУ'КРООИХ

ЧеІІ'У

Щ(lifJ8Wm8&

m~

БУ'Р\Я'К~В

пуоу

.Булlвшщ'llВ() fIIOOOГ() ІК-ор­ :П(R&Ло()СЬ

У

Таш'кенті

~JIJI !нWWльшоі в Сере.'\Нііі А..зіі швеЬоОі фірми «ЮЛДР» (бущНllOК як{)ї бу.в ЗJ)у, Йн.ова­

вий п'ідчat оснащенні

зetМJIe'l1pУIСУ) ., В

піДЩlИGХетва. .ві!3ь­

M}"Il'b участь ма.шипroБУДЇ1!'НИ'КИ

Птахоф&біl)Им-;вєлетень

сrюрytДЖУGТЬС'.я ВІ

:pa~

*

ЧОТИlJlЬOlX

систе:)(

ше. н 'о в ПрmvОРСЬКQМУ К·О'л,госпам і ра,1І'ОООа.м таІрів

Першу

IJ~ В ~qiю.'

ПРИЄ~'С11&О тепЄ/р.

при:м:ї,сЬtКООІу

(Вj-~ий»

(Мзь'К, ої області.

3&00-

Во.на.роора­

іХ' ОВаіНа ШІ. ІІ'ІІІРООНJЩ'ТВО 36 мільіі{)1fї3 штук явць ·і 820 т{)ІШ діEn'IfIUЮIГО )(' яса ЩІ, ірік.

Ра;д;ЯlНСЬ'К()(ІО Союзу, УI'QРЩJrН'И і

Че~()tCJJ1OtваЧ"Пtни.

т.ужВ'ісгь

иotопо·

п~двоіться.

Вlfпуска'l'lWе

ПО'JfЦ

Фі'l~''о!а півт-ора

мільйOlНЗ 1\QСТЮW:,в на 'рі",.

(РАТАУ).


Високі

т Р)'ДІВНИКИ

раДfОСПУ «Русанівс.....

в нииішиьому році

великих

........(я

аа 11& 350 центнерІ. s ~Tapa, &~i по 1\0, по 140, У тому. .Рl ••yn. , ~ по 200, помі­ .оріа- 122, ort,.IB 100, МОН •• C1O.ll0BOЇ - 180, 6ypsa&J. С1О.ІІ08ИХ - 250, tнWІІХ e.ooda - по 50 цент­ ..,..; .руктів - 110 50, ягід - 110 • ~HTHepiB.

успіхІв у '-~IO­

OJlt!)llI. -

ваииі. Тут вирощеltо дорідний урожай .ch tJaa,ltoгосподарських культур, значно більше ПJlану ~e­ но і npoда;ио державі продуктів твариини.,.... як пео­ ремоЖI'R соцІалістичного змагання радгосп наrOродже­ ио пе..,.. . . . . Чер8Oll8 . 1IJNtIIором і занесено на ра­ йонну доlЩLУ !Пошани. ВeJlllWзниА .клц в досягнення цієї трудової " пере­

п.. івкою на

з_лик

трудівии,Ків

cbKoro райму

tlро гідну зустріч Жовтневої соnіалістичноі революції.

села

НА 6

соцІалістичних

50-річчя Великої Підвівши ,підсум­

зобов'язаннях

виростити

ПО

рослин ни­

врожай зернових

по 20,4 центиера з гектара на площі 346 гектарів, у тому числі ,по 19,5 центнера озимої пшениці на кож­ иому з 151 гектара, кукурудзи на' зерно по 35. на силос в молочно-восковій стиглості з качанами по

240 центиерів. Добитися врожайності кормових буря-

закритого

Поч. на І стор.).

Б оr:дЗlнl;'вцJi,

ПОl'ре.бах,

Ве.1'И1Ю:Й

TQ;B: Ти,мко

OC1Ki.rt~K,1I

H€lP,:IB )' Б'D<Нj,а,ра Х, ОПОРТИlВНИ>Х за-, .1" в у IIItКО.1аIХ райану, бо s ба!Га·, тьс.х з них і досі Їl.'{ HeM,a€. У ,&111-

доов.ід.ом .

Деl11YТЗТ ,

П.1,ЗС'J1М'ЗlС

I IJ;ИІС11)'1П

М.

ди-реК'Тор Ф.

'"'РИОВlJl.ТИІВ

ріlШ,енпні ЦИІХ

ЗЗIВQJ.У

Поліщук

ма-

На.

c-ес іІ

си,ву Пlро)..!,иоооJЮro В'Уl3л.аі :]Юлі р'OtбіТНIIІІЦЯ т.а учаОСТ;і в цій 18З1ЖШlвій оrrрзlВ'Ї 'r1ПJр;авл,'IНlНlЯ ,вИIЮККClмі!8 ра,ifради>, )..!ік:~раIДИ' і ЩfIр-еК'Т~р ..юпута'ті,в. КJI'Й» М . ПСІТ'~)..!І ІSЗ<Я'В слOlВО депутат, за· 1Іідуючи,й РЗ!ЙОНН'ІІ,М від!ділом ~,a· РОJlJlfОЇ ОСВ '1"И О. -І. Хорлік()в. Віll 'B:,;J.GH:a"lНIВ, що за OCTaIH'Hi 'ро· КІНІ

іВ-

роЗІйОНі

.в.дJ6уЛИСЯ

ЧИlмало навИJх

ЛЇ'ПШ'ИlВСЯ'

IВИСГ)'1ПИЛН'

депутати :

БУдlЬве.1Ь'Н'О<-МОНТ, ЗIЖНorо, N2 39 О. Ф. РQманюк, 'ра:ДГООIllУ «Pyt:aH'i!ВICb' Л. Хазан, IНЗіР~J;Н'ИIЙ

СУJl!дя С. Д. Кравчук, пмова 'ВlиIIЮНlКО.му &ро-варс~кю,ї мkькрзідИ В. І. Ковпак, ГОЛOlВа)..!:сцеВ,КО\IУ tПlрсфс:піJ1JКН СемнлолкіВ<:Ь:lЮЇ пт~·

значні

хофа,брИlКи"

зм'rни lН'а освіllН'я:tfСЬК:Й ,н!нВІЇ: збу'

дC'ВalНO

З-ЗІ3н,а,ЧИ1! ви-

AaL1YTb я:к ВИ>КОІ:JIКІСІ)..! 'райради, та!к і, Cil.1bCIМi Ради на м'їc1uJях .

бл,аroУ'СТ~РОЮ

Б;РОВ<alрї'R, зокірем,а ЖІІТ.~ОВОГ'О

питЗlН'Ь,

(11)lпа, ючиlй, зн'ЗlЧНУ АОf1lOс\I'О'Гу по-

СВ1'И

criЙIlЮЇ

шкі,,'l, IПОо-

в':н

КСІ)..1\ісії

же

ГОЛClВ'ЗІ

по·

торгі'В.'JIі,1"і>OlЖ:L1 -

СblКОГО ,хatр,чу,ваlн.Н'я та поб},!ГОІВО~' О

IJIiЗlвч.аЛЬНО-,8И'ХО5НіИЙ

06с"'угов},в,а,нн:я МалііІ.

Всі

'ваН'ИI

\р'Зlй'ра,ди

В. Г.

ГОВ~РИV1И

л!р'о

Пrp<JЦе<: 8 Ш'колз,х. А це ОIllРJllя.10 П0l.1:пшення, З;КТ:IІІІ~:' заlllJію робог.И ·пі,д;нес€'IIIIf.Ю УlOп;:шносl'Ї УЧН~В . місцев'И'х РЗід, ІЮСТ,;IЙНltх ,К{)І~іСЇій, Тав,.

ХО,рлі'ков 'ПОір'УШИlВ IП,И1'.(І'НІІЯ IIlIpO Q}1Д:'ВlIf.IЩl1ВО НОВИІХ і 'РО'З'

Про ДОСЯі:'Н'УТ,:

в

c~pa!8i

4

.сільськаго

ПР'()І)..!lю.:ЮlВості ' вик,о·

Ради, д:епутаТ'і,в т:Руt.!l!ящи:х.

На сеєі,ї ВОСТ)'П'ИI8

,заСТРliНИ:К

Ра'д:1-І ,",а зв,Ї'l1НУ

кості 3елerlfИ:.'{ Kop:.tiB ДІЛЯ ху­ Д(J5и. 3а' бе3lfе'чували .!НИI:.tи по­ 'ГОЛіів'оЯ ХУ'~оби ttaBtTb і.НШИ:Х '.:\,ВОХ ві,'щі'Jl!Кі,в. 3aГOTOВJIe. Ho ДIJстатн' ю кі.1ЬКЇ'с.ть К:ОІнІів 'на {''1'і'ил,ови;Їf n~,pi:(ц.

,сам,()юритИіЧНИЙ

Л~вів.сЬІКа областІ>. 3.а lВиt.JIamн:і ,nIYТ<IТ~8', ВИlКоНlКОІМИ, постійні !КОГІДН'У

~y.

МНtCJЮВtOCті і ДОСЯ,ГНенlf.Я 'В<и<:оки.х СТ:РІ4 С.1а!Е.іЮI'O ЮВlІ.lею - 5О-Р':,4 ' теХНЬКQ'elКQ!IOмj"l'НИ,Х локазни.кі'в Б чя Ве.1ИUЮЇ ЖOlВl1нево,Ї соіц:lз",іс_ роботі Презид.Dя BepxOlВtHlo.Ї РгіДИ ТlIЧlН'О'Ї' реВOJJюuії. с.рср

ПРИ'С80ЇJlа

3ВЗІ!ІІlfЯ

геР'О'я)

«Ве.тrИЮОМОС1'lвська»

NQ 2 ~

тресту «~р!ІіоІнOl1P'аДВ}1Г'іЛЛЯ» Ми~~ Х>а'JМаМПОВlІІ:ЧУ Ки,ри.otлOJВlУ. ~ На tМmn: М. Х. Кириллов.

KOiIri .

ФоrJ~B~ Сильн'з,

. РАТАУ) ( Ф отохрон'ж,а . , НОВЕ

29

ЖИТТЯ

ЛИС1uпада

1966

року.

в галузі

по 450

грамів

на

п~оводити

технічні

догляди.

добиваються

підвищення

провадиться ремонт T~aKTopiB.

М. МІЩЕНКО,

ГО.lС>1!а' D06iTKO~IY ,

рі.lьникі!l,

lІі,1R :,,"\ИЛИ

,,\1'

ні'д­

сую\И ("щі:а,lі'l'ТИЧ-Н; J fО :.t"ara,lIН;Я і брали а о, :іilв'я~аIlНЯ ;1f.1

ро-

І,У ('в'ідчwrь, щО Х(}Ч МИ стоїмо

і :на

пра!RИ.1ЬНЮfУ ШЛЯХ у,

але ще жало зрfJoi'iи.1И ДЛЯ ();дер.жан\ІІ!Я ,СТ(ljJJОГО, (ЮI~аіі се­ рІ' Дlн' ьора'Й()!нн()го,

врожаю

сільсь'к'Оl'()сfllо~,рськи'Х

всіх 'куль-

тур.

як Я вже ск;аза'в,

щооои-

ному гектз!)}і 22 центне,ри, а

жита тілыии П'О 14,5. У,рож3JЙ же ви,ки с:ганоовив лише

88

ц-енrrн.ераз

,

'гек'тз;ра,

.

М'I-

ііОIГО

дені

площі

П~Рe;J;ників,

138-146 Знову ж

н;о.

на

ІЮШlll

цelfТHepiв

ВИЙ'IlIJJ

Тil'КИ' ,н,аче н,еПі}г,а­

КtЗртопnею

У

нас

I3аЙНJПО 133 ТЄlК'І'ари, 27 з них на 33;;ПЛЗJВі Tp}~e­ ж,а, це ,цу'же ;r,06pa земля. вeroюю

~О'~r,'в ' я'за,'1I1Я ювілрю

вcт.porми

го­

-

а 'Ви­

на:вт ІМ­

сін ня ,ОО 'J}овер.нУ'Ли., бо грунт н.з. 'п.10щі б}'в Ha,1..~ipHoO звмо­ ж~,н,иЙ. :рокіІВ,

МИінро я'к

вже

~ІИ

чима.l0

КОіРИСТ.ує~ося

3!'1м.1ЯlМIf31!Jпла:ви,

але

&:;;ІІП'О­

в.ідні орN.ні3ilції і досі 1Іе ла',l;нали

при~l'РОЇ ,

за

0:0-

,],І)П ; ІІ\І()-

ГОЮ ЯКIfХ ,\lо;&на ~роб рету-

Лlовати по.тріб.ниИ ріве'Н1> під-

ГРУН'Г()ІВИХВЩ.

У ,виступах на збl}рах С'ве-

ціалістИ' еільеь.КОIГО o,~·

рwlт.ниif\,И

,г()rllо,дар-

Вl,1Дlіl'ка

ед,в­ дер­

3-f"р'Н!}ВИХ,

20

1\ а Р'l'()<IІЛі

t;nЖJlЮМУ Г~Kт.api.

IПРО.10ВЖУfi..\І(\заt;да,д,ати оснО'ву rгi,Д 'наrту:пни:й в,рожа,Й. Ш;r;ЖИJВ.1ен,о <ОЗИІ ~ІИ­ ну- ' ПОО 4,2 це;нтН'е:ра мін!'­ міЦIfУ

р,ал,,"ниlХ д'ООрИlв на ІКОЖНІИ'Й ге:k.-та'р . НіДl'отО'вле' НI() зя,б rгї,

lВе' сь ярий IК:.'1ИIН. ПіД()В(lчі, lVа'jYГО'П.1Ю і IKYIi1'PY~3Y 31!Jпла­ ,нували внес1'И' 10.100 Т(lJlIІ r..рга;нічних ,'\об:ри'В і 320 Т()ІН111 мі.нерадь:Н'их . Вж~ ВИВе<Jенов поле 716 толн гною 1 447 'Гі}Н11t Т()ІРФУ . Нагр:омад:жеНіНЯ і,\IJ<ОРИ;В ТРlІІває. На ЗГНJрах було .RF,'lJЗIta;чен:! С,О П і алі С1'и'Ч'н'ОГо

зм, а і ган:ня,

Я'К'і

У

IIИН'іШНI>ОМУ

р(щl дООи.ш("я 'виrr.'I\ІІХ

п,(Указ-

ни,кі,в. П.

ЖИГАЛО,

керуючий

відділк()м.

ВІД РЕДАКЦIl. У всіх радгсюпах і' птахофабриках paAOtfy піДВОДІТЬСЯ підсумки сlЛЬСЬКOf'оcnодарського року в рільиицтві, обговорюються ио­ ві соціалістичні З600в'язаНИIІ і

заходи

кого

по

вирощению

врожаю,

робництва

ництва

продуктів

у

висо­

збільшенню

ювілейному

Редакція

вже

ви-

тварин-

році.

вмістила

на

сторіиках газети ряд матеріа-

лів на Іцю тему.

Просимо

• керів.никі~

дарств, спеЦІаЛІСТІВ

госпо-

СІЛЬСЬК()ГО

гoc.nодарства, бригадирів, лан-

кових, зок,рема механізованих

ланок, розповісти иа сторіиках газети

.

п'ро

наСЛІДКИ

ро

бо и т,

КУЛI>ТУРИ,ВИ' ЯIВІЛениІХ Jte~o~iKiB, ;Н'МІ'ЇТИЛИ

за зниження собівартості ~poдукції, високу рентабельНІСТЬ,

зе,:.t.'lі

д,ають

нжJы 'І •. &рожЗtl'.

кон'кр!"Гні

ВlН'о-

честь

ЦРІІТ­ НІ) 125 це Н!'ГIІ:ер і'l3, ();в()tчі'в 110 150, фру'кті:в по 75 і суниці , - ,по 40 центнер:'8 н1 'Іррів

лоблю, а JtосеН'и ,ВИi))'QCТе ці­

ЙШ.'1(} .н.авrми

113

РаДlllrrЬfiо,j

:lіilВИ: ВИ'І}(ІСТИТИ П()

лий віз. дУімали, що ta'Me 33;пдаrfкі землі виручать,

КI}.1екшв

('оціа.1k:ТІІчне

труднощі, з Я«IІіМИ зустрілися.

а. чи ,в.а;рто

-? П

110-

,, ' ,ста тн>!

6,У.'I'О

lіаж}"'І'Ь,

н< ,ве

IП'РОПООИlЦ'ії,

&ш"а ро це НІ ", !\І()ва Іна роБІТНИЧИХ 'зоораJ{ '.

Il'q

А.1е

си:rи

які

' Вllесен;а

ге-КТ<IJJ)а.

.1ИС-Я ЮД'()ІЮ. П-~ред на;ми 'lJiо-

ті

з-шід 'Кращих

: ои, 'Д()ІГ.'fЯlНРИ поtioви, 'зіl\lj)а­ ли картоплю боовтра:т . ЛІ)

ств.а,

пи'Ган:ня:

не(;'­

ТРUбу~а хлібороба !І

ВИlрощува.1И :на ,сол,онякі rn;cJIJI с.і'8l6и l3аюr,оо-

rTa.l0

усе

О.ll'l,санд'ра Кота св;ооч,асно і ВИСОК()Я"!·СIf:() по('ади.ш буль­

з

Н3Ш

приііня'в И ,І:ГIJ

кіЛl>кї.сТh ОРl'а,н'іЧ!Н;Иіхі "ііне­ ' раЛІ.них ~()[i.PIf'B. Механ.l!3(1Бапі ла.нки Вол(ци"и'ра Турчина j

11

\.т:li-о,р,обів

rrrря:мован'і

Ніа

в шара'ВлеНlf{1Я

Поділитися досвідом боротьби

заходи по вИ'роще!lfJl'Ю ВIfСОК~планами на другий рік п'ятиJ'O "рож' аю В· Н::lС'Г\lПНQ'МУ " ' 0 - ' • • • . Р . D · ' " • ." РІЧКИ - ЮВlлеинии РІК адянЦІ . 3<1 ПРИlI\JЩ(О," (ЖВИ'j)Cь.'КИІХ ської держави.

...___________________________ ' ---.,.,,-----------,-------,

~;~:I:~~;нClї г~~~хБРи~::.Р':~;~ ша'Х'Т'1І

аналіз :Нlа,CIJlil'Д­

кі,в сільс,,"к!/}господаljJ!Cl,Кf\ГО

ЗЗІСЛУ'111t 'У IІІ'Иlкон, аlНl'і'і с.е)..!И"'.ЇЧI Нoro )..!,ісії ШИIРОI\oО рOlЗ<ГОlрНУТИ ООUlіа·ку.1Ь1'ИВ}'ВЗТИ . . . . , З\lаг.гIННЯ. за

вентар,

ці зіfiр.ати ви с окиіі .вРlJoжа,іі 'каj)тnплі. Пїд неї fiри :В'іJ!ВР­

Ц'ЯХ,

.1.:<:ТИJч:не

і

коефіцієнта використання машин і тракторів до 85 про­ центів, зниження собівартості одно.го тракторо-ремонту на 5 процентів, зменшення витрат l1алыІгоo і мас­ ТlIЛЬНИХ матеріалів на 6 процентів П[lОТИ плану. Передбачається підвищити продуктивність праці по відділку на 5 процентів, знизити собівартість молока на 2. м'яса на 4 проценти, здешевнти виробництв.) всієї сільськогосподарської продукції на 2 процеНТІІ. що дозволить підвищити рентабельиість господа[Jства. Робітничий колектив відділка приступив 11.0 вико­ иаНIІЯ цих зобов'язань. ЗакладеllО міЦНllЙ фундамент під урожай наступного року, вже відремонтований ill -

1іИ'Х уап~хів. Так, НДifFРИlКJIЩ:l, на кожному з 372 ,геh-:га'рів зіо'рано по 16 це.нтне-рі'взер­ Ніа ІІІРИ п.аа:НI)і!","У заВ;Jаlн:ні 13,5, в тому числі ,пшеН.ИJці на 160 тектара.х О,1ержа.1И П() 22 цен",нери. Фруктів ПО 77 цент.нерів. Урож,а,й си­ Л'ОСНИ'Х к,у.льтур СТЗН(}'ВИ'В 151 ценrrlfе:р 3 геК'NlIр-а, К'Qiр,~ЮJВИХ ,б}'РЯlкїJВ ПО 214 цe,нrrнe:pi'B. Влітку було в д(}статНіїЙ -кіль­

хопи до полі:п.wен,н:я ,"""бо,ї'И: !М';<:'" ,..~ цmщх Ра,,], .1еЛlУl'а'Тlі;в ІВ ,MkTii ~,e.

mIЮ),,!,У накресл;ен,і за·

.1,а ,х ,раЙон:у. Сесія заКIЛИlКал,а де.

плаliУ JlO IРОЗВ1Иmку BYГ'll.1bHOI П:рЮ·

худоби

відділка

xiil;lIe, ЩОJ~ у. ItИllіШIІI>f."у ро­

.1'(~Jився

3ЄJ}.н.ИJЙ ооір 6У'В і ячмен:ю , бо

В

рогатої

своєчасно

Механізатори

l1~B-

'І,(І,lек,1'И'В

ДОООВЬдЬ IВ<HкoНtJro!)..!IY IПРИJЙ'Н:яла vi ·

шеНIНlЯ,

машини,

в то­

наш

~IOЇ пше.ниці ми 'мали 'Ніа кож-

голови ,8ІИlКОllfКО:,IУ КИJЇI8СЬ'IЮЇ 06· ,1,ак:н,ої Рз,ДИ депутат,і,в 'l"р:уд,я!ЩИlХ С«і,я 'Р'ЗОЙ\НІНОЇ

загото­

llаrТУЛНllіі рік. lіО.1('1J(ПI, В 3P ! ~iilf: B

.1 і 'Вlк;рай 6ід:ні 1fIa ІП flЖ'ИlВlН! речовИlIfИ. Одна,к, Г.1иЮОКИЙ

,Д8П1ут:а'т,

А. М. Шкуро.

ра:ДіГОС'Л'У

Р'ЗlйCtН,У

11 ерlШ Іьil c€lКlpoe:т.a,;> іР З,ШКЮЩУ КП У,к:ра ЇІН'ІІ В. О. КРИВОШJlИК. В ::н В ;Д;ЗНІЗІЧИ'В, що ГО.lОоВlНИМ на даllfOtМУ етаlпі є: ро.3roртаlJlН'Я пі'д'ГOl1CIВКИ ЩО '8 «' НЯJiОЇ t:<вБИI ,другого року :п '!Яти­ річки, зразкова органі:зз; ція ЗИlмів', лі ХУ~і{)Іби R РЗД:ЮОПЗІХ ': iIlТз,хо,· фаlБРИ;КЗIХ Іра йону . аНІМ:И п,и'Та,н, НIЯМJl П{)lВ'НlН Н і ЗЗlй: )..! а ТIi'CЯ і ')..!'ісце-

ві

і

великої

({ 3а&ОРWЦІ>ІШИ» 3аН'И:Н; ш.ННI ,р.:'к. По окр~:.tИХ ;1І0ка'ЗНИJl\,ах

успіх,и

ГОСlllо.д,ЗIРоСl'Ва,

C\'CIЇ Ї

,ві:ці .1ка

М'ОК-

H€:дJOV1iї·

розвит:ку

,на.

P~ЦЬКMO

пі)J~СУ"'IКИРIІ-

ріль,нИ!ків

:Н'а

н,аJПН,Я П.1 З1Н;IВ 'і 10бо,і'язаllЬ ' !'ООО'

,р и В

виростити

На леоршИIЙ погляд, неПО"J'а­ ПП. Ти,,,, бідьше, що наші зroc­

депутатів, .g,каЗ)lвали І\і"' і я!к ЇХ )1С}1НУТ:НІ.

ШИiJ>EI~IfЯ шк,ivt в ce.тt(}x Т'РОЄЩИlН\,

зобов'язались

'ltоти

'

IРОIЗlllОО"В , ClIЮ;>ТИ'В>Н:()IЇ ШtКО.1J1 і БУ1J.ИlНIКlУ пію·

таlКОЖ Il1'рО робот,у ВИlКО\НІК1ОI)..!уfоm:IІ:вlсыїї сільра,ди, fIОД;IЛИIВСЯ

грунту.

п ЩВЕДЕНІ

Кр,аСИ.1,;,В-

Димерц.і,

тично заС.lll\",Х,ОІВува.1,ИСЬ ~В'і:т;и ,пр,а,. тут IВОС~~IИ'Річ~.j ШКОЛОІІ ІВ ,мЗіЙlбут, ц~нИО<.irв 'р,аl'іфіНJВЇJLt:.1'\" n;po Іре. ІН'ЬОІ\І')' ,бу..1:\'ТЬ переведені Іна· де· ЗУЛЬТ8ТН П'€!;JеВ~р'КИI фі НlЗlнC<JВОЇ <:ЯЩрі:tfн:і 'і ті ПlР'ИІ)..!іщеНIНЯ, ЯlКі, €. :робо'ТИ> на ~e.1aIX, lЮ,на ,Е<жи>в,аl.'lJа не Iві,Дlпов,',,:tаТІІ:)..!УТЬ ВИI)..!о~а,)..!. :Він за,хо'ді,в ЛО '\'()\ 1:'€!НlН'Ю IВИ'ЯIв.1€!Н'И,Х т;а ,коіК говорив ЩJ<Q, будї'ВlН:И>Ц1'8Ю

'tte.дOЛЇlК')В.

з кожного квад­

-

відділка

АНАЛІЗУЮЧИ ПІДСУМКИ

Звітна сесія райради депутатів трудящих (Закінчення.

СКВИРЧАН

тонн ,грубих кормів для тваринництва,

1200

В ДІЛОВІЙ ОБСТ АПОВЦІ На ва,сі.11ШНЯХ ,кам',сії С'Иlстема. ці.

і

му чнслі 400 тони сіна, по 11 ТOfIи силосу на корову. Буде проведено !Юрін,ие поліпшення лук з ;1l0сівом багато,річних трав на ПJЮщі 40 J"eKTapiB. З метою підвищення .врожайності всіх сільськогос­ подарських культур механізатори восени і взимку ви­ везуть ІІа ПOJJЯ 10 тисяч тонн місцевих добрив, з ІІИХ 6 тисяч тонн гною, 3 тисячі тонн компостів, 10()0 ТОНН сечівки, внесуть :на кожен гектар землі по 5 центнерів мінеральних добрив . Щоб виростити високиil урожай і здійснити взяті соціалістичні ЗОбов'язания,РОбітни,ки відділка добива­ тимуться повиої механізації трудомістких процесів при обробітку просапних культур, зокре\lа кукурудзи, картоплі, овочів.

СКВИР­

Радянської держави і ,визначили для себе нові рубежі своїх

метра

КорМОДОбувиики вити

на наступнlІЙ рік.

В

ЗАКЛИК

кілorрамів огірків іпо стільки ж

paTH~ГO

ки роботи за иинішній ,рік, вони ви,рішили включитися в соціалІстичне змагання на честь славного ювілею

цтву 'РУС8llіВці записали:

Парник~води

оВООіівни,ки д.али слово оде,жати 8 ....111. «о.ної рами по

роботи. Наполегливо Jlрацюють , і тваринники. Річний плаи продажу м'яса державі в~дділок виконав кілька місяців тому, а по иадою моЛОка працівиики фер'ми прагнуть здійснити своє завдаиня до Дня Радякської КоиституцIJ . Робіmики відділка із задоволенням і цілковитим зустріли

3000 квадратиих шрІ..

ко.лективу

голову; виробити молока 14205 центнерів, або 812 центиерів на 100 гектарів угідь, надоїти на кожну фуражну корову по 2680 кілограмів. Державі буде продано 1236 тон,и мол{)ка, 1\0 тонн м'яса, 1320 тонн овочів, 900 тонн картоплі, 80 тонн зерна, 300 тонн фруктів. У виконанні взятих зобов'язань русанівці велику роль відводять машинно-тракторному парку. Тому вони обіцяють закінчити ремонт тракторів. комбайнів та 'причіпного інвентаря до І березня наступного 'року. в процеєі виробництва бережливо ВИКJристовувати

і сонячних теплиць під світлоп~ liOJIіетиленовою

високиl YfOЖ" ~x, аартоалі, овочІв та I!lШИХ КУЛЬтУр, .... • жоатнl saeер.uи всі осlинl noлюві

схваленням

молодняка

Для дальшого розвитку п . . . .ово-тепличногогОС­ п()дарства вирішено збудувати ..apиuia иа 2000 рам

моги ВНІС poбftwи'чd l(оле&Тив .llPУrOro вl.lUl.lлка, якНІМ керує , Петро Пан8СО88.Ч ТуаиА. Ріл""нки ,виростили

зобов'язаИflЯ

тваринництва. Він вирішив мати иа кіиець 1967 року 1160 голів великої рогатої худоби, або по 66 голііІ на сто гектарів земельних УГідь, у тому числі 540 ко­ рів, або по 31 корові иа сто гектарів; одержати на 100 корів і нетелів по 92 телят. По виробництву П[)О­ дуктів тваринництва намічено такі рубежі: всього м'яса виробити 1300 tletlTHepiB, на 100 гектарів угідь­ по 74 центнери; добитися середньодоБОВ{)fО приросту

ПІД КАРТОПЛЮ І ОВОЧЕВІ КУ JЬТУРИ Напочатку •

:нашoory 'рііІі;ljl'Oс'Ш

ЛИСТООІЩJ,а в б ула ШSОіре-

,на ,Сlпеціа.1Ь1l1а 6:РИГlliда по :ви~ везеНlНЮ

ПОЛЯ.

В

МЇС'Це>ВИХ

її

IпеРl'да.1И :rOoiIi "ві траКТ(}lYн,і

д()(фи.в

н'а

, p-о;mО'РЯllже,fJIfiЯ. еКСКІІ,ваТ(І'Р ,і лопаТИ, ,~ва-

на,1ill.Я'ГЬ аВ1'оса.~оскидів, :в осНIО'ВНlОМУ

з Києва.

.

..

'ПРWКО·МЗН,'\ИРОВа.них

Не:Jв.aжаючи

на

несlfl'РИЯ'l'-

ливу !JI~О,1}", бригада за два

ЧИТь

дів,.

,1.'1

Я ПnТРf.'G парн.иКGВJ-

'ВИіВn'lИtЛз ІЮ 550-600 'Гr>нн3а:гатовлеН'і ,'\nl~рива ВИ,КОт(}....Ьу, ав,сь'(}Г() ~оста,ви.lа в ри,ста6М"0 ддя }"Д{:'бj)e!f:НЯ І"Ч' 'поле 6 'Тисяч нрім

l'

'ГіІГ(},

в

Т(),НlН

Д iJ'і'іри.в.

napHWK(}BP J'oc-

п:!)Дарство за'Ве:te:НО і заі}урто-,

з ПО.l'{)!ВИlНОЮ ти.жні ,вс,тиш;} ваll'О 4 ти,ся'ч; тоня пар'никоііага1'О' ;}роОи,l'И. ІЦО,J,Н'Я во'навоjз('~.lі . її по,вністю ВIН'та-

гp},fТY intiI 'картоплю 'І (',в,і

і 'ОВІ)-

к'~'льт\.',ри. J

J

І. ТКАЧ ЕНКО,

головний агроном радгоспу «Зоря •.


,....................

РОСТЕ ПЛЕМ'Я ДУЖИХ

і До ~О·річчJl РадянськоТ

:

і

влади ........................

СТОРІНКА Гасне в залі світло .•• Стнхають голоси дітей, ,в урочистій тнші наростають звуки музики і кар· 50вані кроки. В зал входять ко· лона за колоною з прапора.ми,

ШКОЛУ-ІНТЕРНА Т

ками. І як кульмінаційний номер вечора прозвучала пісня . « Черзо· иа гвоздика» у виконанні шкі.1Ьного хору під керівництвом В. С. Кіяшука. Присутні гості, старі

_

В

Ш l\'і.lf>НО~IУ

\Іузеї

громадянсь-

і НUlIІЩ

Ш.1ЯХО\l » ,

-

кої та Вітчизняної воєн тт. К.1И'мов П . В . та Божко ,'\\. д. з сльозами на очах встають з місць

іі .1 е\!О

Вh,а,з,аIН,IІМ

Н.ИJ\І

ДЯНСЬКОЇ влади «Червона Гвоздика» у школі·інтернаті. Шд час підготовки до кон,кур· су діти надЗВllчайно багато попрацювали над костюмами,

разом з усіма під час виконання партійного гімну «Інтернаціонал». Протягом двох годин пеі1ед переПОlJненим залом промаЙflула в образі п!сень МGл :)дість нашої

історії революційних

новлення Радянської

комуністи,

вивченням

класи

ніним,

І ось звучиТ!, пісня громадянсь· кої війни «Там, вдалииі, За рі· КОЮ», іксценоваиа і прекрасио виконаиа. Роль молодого біilця, пробитого кулею, майстерио викоиав учеиь 7 «б» класу Олексій були

буремні

визначило

З

бота

мова,н,а

чя

t~а'IIJ і·Й

11

на

8Е"ЛНК.ОГО

ми ція,х

до.

ЖОВТI!lЯ.

Пlj)ОВОдИl~Ю ста,ршltх

їх

оп,{)я­

50-річ­

З

о/'І'НIЯ'\lИ

ба,гато

.8J1tХОВУЮЧ;И

CllipalB.

!JI1((),·,.і

підіГОТО'ВIКIУ

ц;і,кави' ,

на

поко.лі,нь.

траtди­

С'l1ВOtрЮЄ­

м·о свої ЧУ ДClв,і Т'J)dДИ'Ц:'Ї. Кожен 'П:іоиер'сьКlИlЙ з3!гiJн, ПРИU<Jllащ,д!руЖtиrгь

з

Іна­

'l(о()лек-тиIВOМ

.

.

,

.

'

Cl1K';J.('T3'» 1l ~':Н~'РГ::'!lі

І

j:l lL 'i ..,....".""""""'..,.......,.. -

сід:у

'"'РО

І()артини,

Яlкі

т,а д . М_ ЛпоеНIК10.

З\І,аlГЗlllIiЯ

IКОIiЮYJ!J ­ IКljJtЗlШJИЙ

в: ;рш, 'Uпрашк'у. КОИ!К:УРС на в-и'я~­ .netlllНЯ талаlн:тіВС'8ред 'УЧJіlіlВ ТОJЩО. На вечор" діі ти 'заIПРОШУЮТЬ

Ста,раlННО

опу;б.l'іlкован і

НІЗ'

~' IIJKIIJ\I l'нте""'"'1'І1\І . . ' . ' . . ,..~~ . раТУI,Р'НИХ

Ш

2

чі Iна·магае~lOtсь п,ро8ОіДИ'ТИ 'YlРIO­ ЧIІCl'O, tJ>OмЗlН'т.и,чно , З\lісгOlВlНtO, 33х.()tплююче .

,

1 0,ЮВа 'Р ЗДИllі,онеР(ЬКQЇ JРУЖИІНН Л. Лемешко п іД:ВIО ДI IІТЬ

.

в ж'ГО Р ІІІИ

пзм'ЯllНИМ.И

б

. УЛИ

pe'KV

В

\

- V'I. . --, О. ~~

H181rOPoQ,:tffi СН :

пода'РYlНlками .

3З'j1З?

з

УЧІІЯ.МИ

пікум к.и

ИСока

3З'СТіР:ЛЬІІшк,ами 'р'і.зномоа,н,j:11Іf.И.Х

і

ПJ)оведе-Нlн'і

ВІІІЮВН И:Х

заtXо,J,; в

є

в.и ХОІВ а тел і К. Ф . ШтефаlН . 3. І. Ж<JJIyuIi6ва, М. І . СТ)1к:аIЧ, В. Н. .вОЛ'ОВIfК . Бови ШУlКають НОВИ'Х фОj)М роБОТИ' ДJlЯ тоro, щоб полі'lllШИТ,1! и.ав.ч.а.1ЬН()-ІВІИ'ХОВ­ JІИІЙ процес Ів школ·і і ,гїIдНo зу­ cтp.;Т1t 'В'е.11ftКleВС€lкзро.шне tClВЯТО. Для цього ІВ шко..тrі сгворено ме ·

ТDlдо6 ' ЄдlНаНlНЯ IВИIХQва:ТeJ\.ів, 'ка засilIаtНН!ЯХ ЯК()І'О ()ОгOtВQрюютьс.я наоtбiJIьш ао<туалыlfi ІПwгаIН:Н,Я , rгic­ но tIIОВ ' ЯЗЗlні з пі'ДГОТОВJI(І()Ю до C.~,aIIilНOГO

г' УДІВНИЦТВО

І}

т,ЗІК, на.~j)ик.lа.д. н,а останньом,у 331С': дЗlИlн'і ()Іб' €J.1lн:а,НlНЯ '-'1'11 З ЗJC.,j'IX а л'и допо.в:і.д:ь Н. Н . Коl8баююк на Te~y : 43ВИХО8З1Н1Н1Я Ів УЧIfЬв ,па'тріо­ ТИlЗму

на

,п,Р\llК\1lJаЩ,аlх

жиТ1~Я

ЯЛblНОІСТі . IЮ\llCQмо.пьц'IВ

·і

ati-

нем , вимага€

ус',є

~o

ю

.

Н аш

сериозНlСТЮ

колектив

З

усвідомлю€.

РІвень

..

~еда.гоrrЧНОI

П:СJJ:Я допові,ді това­ риші 'поБYlВIЗiЛlIf на ~іД:l\jрIМ"ОМУ гtР3lКТИ'І!Н()!М'У IзаlllЯіl1Ті в 7 «6» 'К.1а­

сі (IВИtХО8ЗіТе.ть ' В. ВоJЮВIIJК) ла тему «Бесіда . по .к.ар'щmах М . Гре-кова «Тачанка,» т,а «Тру -' бачі ,першої К::ІНІНОЇ». ЦікЗlОО і зм-ісТОІІІ!fО П'РОВОДИТЬ в.іlд.кіриті I1Ір3!ют,и,,,н:ізаия'rгя ІЗ об­ разотворчого МИlCТец,l1ва Є. І. Па-

l(ер: вниlК В.

П.

KOHK'YlpcIfOЇ

Власенко

'ком'ісії

Вlїд:бираЄКtращі

роботи ' \I·аТР\lа,ТlIЧ,НОГО КОНКУРСУ по виroТОІвленн:ю

ФОТО д.

,ському ~ місяць

IIЗООних

ЛисeutКа.

п'ос :,БНI~кіlВ

самоврядуванню.

проводимо

Раз

на

загальношкіль-

ПІСНЯ ПРО ІНТЕРНАТ Слова

Віталія ОЧЕРЕТЬКЛ

На м.ачтах рубінів намисто,

І веЧІР вогнем розцвіта. Над нашим супутником-

містом

Замріяна пісня зліта . То пісня про сині простори, Про місто зелене, мов сад ... То пісня про степ неозорий , Про наш Броварський

Для нас він -

і.нтернат.

і батько,

мати,

І радісний сміх дітвори. Ти в серці моїм, інтерна те, r ви, чарівні Бровари!

А в tl~бі зоріють узори ,

А в ВІкнах вогні і вогні ...

Жанна САй, ме..1С{'ІС,тр,а школыин:rе'1)ІНагта.

найліпший

-

под а р у нок

від учнів широкого

з н а нь .

висо~ии

Л. ЧЕПJГД,

б,,'р·еМlН'И' Х , - - - - - - - - - - -

20 ірІОІКlив.».

каlК ,г.1ь1іБы .

цe.nьнокроенJны,' Прави:т в (1)):)Q'Ч~И

нового су спільства , народ'Кеного Жовт-

старша вихователька .

j

юв.ілею.

с.10018а.,

«Сяйте ,

/І\УЗlІка І

Василя

КlЯЩУКА

тихо шумлять осокори, 1\\0 в шепчуть про юність мені . А там, понад .1УI{И й діброви . Десна із Дніпром обнялась. І ген в синеві неозорій Встає СИВО } сий Тарас. І бачить дитинство він наше, І бачить поля і гаї . Клянемось , великий Тарасе, Ми здійснимо мрії твої!

роки семирічки побудовано на Далекому Сході м. -Находка, яке стало

ні

збори,

сів

на ЯКИХ старости

висвітлюють

ності

в

картину

кожному

класі

кла­

успіш ­

зокрема .

Потім на робочих· лінійках боти голова старостату О.

щосу­ Сухо·

вієнко

підводить підсумки ста.ну успішності класів за тиждень . Найбільш неприємне для вихо· ванця школи-інтернату потра· ПИІ и на засідання ради дружн­ ни .

І?ренці:я 111'01 IGIІ.Иlгах Н. К. К'Рj1П­ ."кої «Листи niolJlep.3J\\» та, С. ,ви , н()rра'ДСblК()Ї «іеК()lр,ка» .

,'v\ечту .nоющею, В у'Гро К:ОМ'\І)1Н' IІ I С'Т'ИІЧОСКorо ГРЯДУЩ€l[Х) ..

па,ртн.И мыо.1ью,'

ус піш ніс т ь

Іна честь ІОві_тею О:'О~ОІШеIlО о'он. ~ ДІЯЛЬНОСТІ, висока УСПІШНІСТЬ уч­ l'де~НІО1Iю.ліГИЧНIQ/МУ ви·хов.аIНlНЮ УЧlН1ЬВОIІ'РИlЯ€ ПlрОіооде l !· Н'Я бесід к'УрС Іна краще 'ВlИI ГОТ(JIв"lеНIIІIЯ H.j- ~ нів - найліпший подарунок слав­ Пlро жlf'ГТЯ і· ді,я"ьн;агь В. І . Ле­ ОЧlНlИIХ 'пос.іlБНIИ!К :IВ З матеМ'3IП!l!,-'I. \ ному ювілею Радянської влади. В боротьбі за високу успішІІіІна·, ооратНIІІКВВ Wждя. про по­ ·а, llЗ1Ко.ж ?б.таJі'І~'У€ТЬСЯ ,"О'ВІІ,Й ~I:I' \ \ ність надаємо ініціативу учнівдії 6УІреМН;IIJХ po~i'B, ДІІ'~ПУМ, об­ темаТ",ЧIНIІІН к,аБIlНоет. го&оренІНЯ Т'Ворів nИІСЬІ\lleНiНlНК)В. В школі відбу.'li31СЬ ttIllТ,ЗlЦl>к·а ІКОН -

аГ"1МУ

вз~Iыа'етT 'ракетой,

y'n'p'y1ro

11111111111111І0111111111111111111111111011111111І11111111І01111І1ІІІІІІІШІШІШІІІІІІІІІІІШІІІІІІШШІІІІІІІШllf

'вщ:/ювщд;С'н.

КUН;Ш ;н,з ,вчально,го

'!І'ИІК·И

т'р'уби'т

IНIJlC ТУ1 1l.18Н l fI,е .

тыя'ч8йй ,к тыщзJ~11

Вяже.Т

.1'8Н:'Н'СblКі зорі!».

YlкаЛI! в ~ Л: ' ~

дж€,р,ел~,х .

PT O~Г Пlре.~',l'CJ'Ж'("'і'И"ї

-

Б y'l{Jgbl-Лищ,;з,

tJY'CTIj)'i' розв Я''З)lвализадаЧI І .П,РИIJV.1аl'J.;!I'. \~ о~осяг у . ' В

своїх IПОчесн IfX гоoreЙ . Ці

Се.рд.ц'аВС>.1:нение.~

,п я тьдесяТ\"ю.

споо.іасlЬН [)

:

3 ВЬ/ІІ";J,,"ЧЗ'В ' I'РоО~ЮВ(}

IІСТO\fНЩ{

t!'Jj-

IВ·ИГОТОВо.?енИlХ cTefllДax. Ді'ги з ве-

фраз{)ю.

СТРЗl!ШЦУ

Ty~BaLlH!lCb до Н' И-Х учн,і. Питання

були

Каждою

Пllшt»'Г ,в'ремя, На устай(:,СТп Нlе 'PaTY~·

зм,а.льо­

веден,і м,аrrемаТIІ'Ч:IJIЗІ, ФіЗIІІЧlfа, істо

плечЗlМ И-ІIЮ.l{)н:.зШIl ,

дыІет МОЩЬЮ РаlбоЧle:11О класса K a,iК,j,O IO ТО'!ІЮЮ.

.1 е<1 11 ю,с КОІІ'Ю \'·беждеНIІЯ

,!\ое,,,ка. ОСOlбmшої у.в а 'ГIl З<J.с..1УГО- \ ІВУЮТЬ беС~_111 І ПО , ка.Р,Т,lшаIХ Гер J -, ('I:1\lCI~.a «Ле!! ЇI! I. НіІ Т JНІ.бу;н' і» , \ В . ЧеК31нюка .«ПеР· IІІИЛ КОМСО· \Ю:lI>Сl>КИЙ OC'€ipe~OK на с·е_т і». 3 іllперес.о!\ІІ п'рослухаЛІІ РІі'Т1l1 бе­

IВ'Уюrь СИ.1У й кра'су Ра,Д;ЯIIІСblк(іl AlРlмії . О.Щні'Єюз форм' робо'ти' на честь '50-'j):'ЧЧЯ РЗJI'ЯlНСblIЮЇ 18.1аД'1І є IП'lюведе~~я 6VКТQРіИН. Б,у"и ІПРО­

І

П()ЧЕ!Р1);'СI~1 ,ре~Q.~ЮЦИII " В -,(о·х. но,веннем генНІЯ. СтраlСТНССТЬЮ

,

ВОД,ЯТЬІС:Я

JМ'асами

Почерк революции

, 11

І

,РИ'Ін'а, tГeOII1Pафічна та л :rreра11УР­ Ін,і .ВtiuПОРIIJН'И . IнЬц і.атор.а,мн ЇХ l3и­ crY:n1f.lJ'1f IВtЧителі· Н. П . .вл,ас~о

м,;,ж

.:------------- ~

переможцям

певного ,[1Іilщl1jр.и€мст,ва . ОсоБЛ'ltlВОЇ Yl8а.ги зас"у,гOlВУЄ tпJPУЖtба н.аШIf,х ,J'ітей з робіт·нltкЗlМ'НІ ШИНQре\l(Jl}l1Т ­ ~lOro ЗЗlв.QДУ та IКItїilСblКОЇ птаlХО­ фа6РItКlI. На честь зна,мен.ної .дати аро­ IJосели'х і :БІІІНЗ'хіщ.JНilВИjХ, С!{ lJi!a ,кращого ЦIll11ЦЯ,

J

грома­

Виростимо справжНіХ громадян ро-

k:J -===='~ -~ = ~.C=.C=CC'- " ~~=C-.-.--~=~

д. ЛИСЕНКО. _

червоиими гвоздм. r-· .. ;-,...... _ ..._04... _____ ....__.:-r..... -

рево.вюції

~

роки

премії

квітами

~

до

БАГАТОIlРAlНtНАВlГхо.31~а

І ,\111

Ш.lЯХ-о.м.

конкурсу.

приколотими

_

одягу

скюа В\ IОІ,l(}ДИ, ЇІ Лен і н.

В ,l ади. Особ-

~

кОнкурсу

про

,

учасники

«,\\11 п'д('\1О

ДЯlIСЬКОЇ l!іЙНІІ, ЯКИМІ' поділились Павло Васильович Климов т;: Митрофан ДМИТРОВИ'І Божко, з особливою увагою бу.1И ПРОС.1У­ хані всіма присутніми. На закінчення вечора жюрі

Руденко. Всі

.1ell :!H ~ .

Спогади про зуст ;)іч з В . І . Ле­

коикурсу.

.

їхні

.

щоб

переможцями

J.

JІИВО ПРИЄМВО було 'ІУТИ п~ршу піонерську пісню «Взвейтесь ко· страми:., яку виконав XGp разом з усім залом.

.

зусиль,

виliШЛIІ

В.

країни, грамадянська війна і ста-

са·

мих пісень. Вихователі В. Н. Воловик, З. О. Німенко, К. Є. Боєва. Р. В. Харченко ДОК.1али багато

творчих

учасники

"

пісень і

.

колон,

владу

,

оформлениям

«За

~

написано:

"

яких

і/

· c~ . ~ ._ ._-__ - -_- ~~- I

Рад». Так почався традиціііний вечір.конкурс революційної пісні і спогадів про завоюваНllЯ Ра-

на

ПРО

На уроках мови, історії, мате­ матики 110 можливості викорис· товуються матеріали, пов' язані з . підготовкою до 50·річчя спав,но· го ювілею. Так, учні 5-7 класі,В часто

ми:

пишуть

«Ленін

ша

твори

за

картина·

у Смольномуао, сПер~

кінна»,

на

вільні

теми

~

«Мое село в минулому і тепер". «Трудящі Броварщини в бороть· бі за владу Рад», «Країна рідна моя,.. Кращими визнані твори семи,класників Анатолія Ковчана, Надії Галинської, Віктора Юхти.

Лідії

, Кравченко.

Воии

будуть

використаиі при оформлен,ні внс· тавки "Готуюсь до 50-річчя Вели­ кого Жовтня».

Школярі кавої

підготували

фізики.

На

ньому

вечір

ці·

учні

оз·

найомились з новітиіми досягнен· нями

радянських

Радянської зичного

цікаві

8

класі

частини

фізиків за

влади .

гуртка

фі­

продемонстрували

досліди.

про

роки

Учасники

Розповідаючи

міста

Російської

вчитель географії д.

у

€вропеilської Федерації, М.

Лисенко

звертає увагу учнів на те, як завдяки зусиллям партії інаро· ду за роки Радянської влади піднялись міста Півночі Кі­

ровськ, оновлені

Апатити, Воркута. як ' Мурманськ і Архан·

гельськ.

Вчитель наголошує на економічні показники промисловості. Так, в Західиому Сибі,ру в ра· дянську

епоху

матеріальна

база

створена

-

друга

КуЗбас.

За

першим

робці океані. В

портом

вантажів

школі

по

пере·

на

Тихому

проведено

науково·

практичну коиферен'цію, присвя· чену 50-річчю Великого ЖО,ВТНЯ.

Вчителі-предметники, керівни,ки нервожата

виховатеf1і,

гуртків, старша l1Ю· в коротких доповідях

.

ВJllCвітлили

зміст

роботи,

яку

проводить кожний з НИХ у пе ­ реддні знамеиної дети. Так, ІІа· прнкл;щ, вчителі МОІВ Л. Г, Тру·

нова та 1(. Є. Боєва р{)зповіли учасникам про те, як вони вико­ ристовують на уроках програмові художні творн про героізм радянського

народу

Гf)омаДIІНСЬКОЇ

иа

та

фронтах

Вітчизняної

воєн.

Цікаво поєднує з уроками ма­ теріали

про

господарства

успіхи за

народного

півві,ку

вчитель

В. П. Власенко, учителька І ~4 класів Н. В. Радченко часто проводнть екскурсії з учнямн tJa фер·ми, фабрикн. Вона наголо· шує на тому, що екскурсії є пре·

краснич

засобом

досягнення.ми

госпів

і

птаХОфаБРИl<,

прищеплення

праці.

учням

Цікаві

продукції

ознайомлення з

підприємств,

рад·

засобом

любові

цифри

до

зроста,ння

п,ромислового

та

сіль·

ськогосподарського

виробництва

можна

на

використати

урок а х

арифметики .

Вміло

використовує

репеРТУ:lr

революційних пісень як на уро­ ках, так і впозакласній роботі

вчитель СПІВІВ В. С. Кіящук. При,кладом цієї роботи є прове· дений конкурс на кращу рево­ люційну пісню до традиційного вечора «Червона гвоздика». Н. ДУНАЄНКО, GЗJCТУП:ИIIJК'

lдиреIOroiра

в ч allIы:о-- в IIXOIВ ній

IfIO

НОВЕ - життя

29

.1нсто;п,ца

1966

"а·

рообоrr і .

Р,Ql КУ.

3


• • • ..................... ....................................+~....++..... • + ..+++

I/&/I·-~ "ііі' .

РІКИ МІНЯЮТЬ РУСЛА В

ОДА -

lВеличез.на ц;"ні<:ть, "У­

.J!,ОВИЙ дар природн. ,Бejн.еї неМИCJfИМе ЖIff'ГЯ на зеМ'лі. З нею ЗВ'~8Jlі не тїлыии існу,ван:н,я сві1)1 ФвIllРIІІІ і РОСJliИЯf, але й уся .щitя.rwнicrь I1НОди'ИИ, розвиток Прой'­ МJroJI08OO'I'i і сionьського roanода.р­

CТLВa. Т.ак, :Щ»І анр06НІИІІ.Т>ІІіі <Wfiєї ТОН1lИ

чаву:ну ійого дЗl1lЬіША lJIe-

penлlllВЦі

"сталь

~

ll'dAже ІВ щВk:т.і рав

більше ВОІІІІИ, ІІ!ІЇІЖ ВЗJIOИТЬ ~a'Ma C'NWIb. jЦ(JIб одержати тонну целЮЛОЗИ, трооа 3а.тра1'11ТИ

ДР

8ОСЬiМ1ИКXJIJ'

,р~DJбача€ться, що Каспій через ме­ режу к.а.на.лhв одержить ще воду і тз!ких lІІелНЮlХ озер, ЯК &же, Лача. Кубинське. Потребу€ IIJОРЯТУНХУ й Азовсь­ ке море. &но 'iИlЗlжа€1'ЬСЯ чи не наооа,га1'ШIr>М на зеМlnій кулі що­ до р'і!БНWХ ззпасїІВ. Підраховано, що ПРOrдУ'lПИlВJlість його ,в п'ять ,рав ЗlІЩа I}POДyrк ти вн ост і най:кра­ ЩWX ,ри:БНИ'Х басеЙІН і в пл а нети.

Щоб збеРе'ГТ1ІІ ПРИРЦiJJний аоовсыи'хx

'ВОД,

режим

вр.ят}'U!ати

його

IВOJJOГИ. ВwPoбленн,я тlICIIWi ~ CIl11l.1O в.имЗlГЗІЄ JIIВ>Ox

ТIЮЯ1Ч ~ИІХ ,мenpiB ВОІдіll' j Т . д. ,уоеце ~njlдсу.мою дослі!liжень,

пр08ещеиих моаАже В ісі,мдееятьм а tta.уі(ОВИМJI ЗШ<Ладами !фаїни, lІІІ<і пiиllРЗJXУВ&lJlf еиТРIrry ВQДИ в &ІІа-

в

від засолення , В>ОДaJМИ Чорного моря, 'генеральною схемою НЗJм,і­ чено бу.д:і.вницТlЮ ,величезної і!1реб­

peay.pcUi

Meтp'jв води щороку внп а POB.)"€T ь­

РЩДJIНCьк<Jro Союзу. Більшість 'fIаших , річок впatдає, я1{ вщомо, 8 ЛЬOUQOl8и:тий сжеа,н і

ПРИроДН', море за,гине.

rrїзчїЧнї

же на

JItlше

через

рі,ки

ca,~e

вес­

Д!В3ДЦЯ1'Ь

СЯ З ApaJl'bCbКoro моря. Якщо lІ!'е втрутитися в це СТИlх;йне дія",н ~ те, що ще

Anе ехо­

в нашому сто­

процентUI 13 'НІІХ припада€ на ni'l!- літті сибіреы(i рі'ки,велетн,і - Єні­ денні баюеііни. І от телер, Мд,НО з reй, Об, То6ол, І, рТltш тЗ1КОЖ

схемою, UJJIЯ.х.1І, !ІРОКЛІІЩ'еІІІ' ,ріАЮ- змі'НlЯТЬ звичні М'арш.рут и' свого 8J1Мolf ПОТ<Ж3'МИ ще 'в незап3lм'IWГні руху і' Іпотечуть зз;мість півнО'Чі

чаC'll', Зlзооають ,рtшу'ИlХ з.mн. Та- ",а південь і'і, ,напрИіКЛЗД з них, я'к ВИlЧегда, С:ухон:а, ПеЧQроа, Окега бyrдуть пOlВернут: Н'3зад для того, щo<S l1оаювнит" KacnittrcbКe море. По· мічено, ІЦО ва ОСТЗlliltі десятирічЧ1l Каспіll: CТIaJI lМіmйши'М 'НІЗ IJIjBCI Me'Гpllt. ЯJ<lЩО так триватиме Й далі, 1'0 найц:ннj,ши:й бз.оеЙн, в Я1К()Ому II<UjIIТЬСЯ ріДКіЇСні IIJОРОДIІ!р<и6, 8I1J1ВИТЬС:Я на грані загибелі. Пе-

наг:ромаджувати

щоб

,поті'м

паводкову

поступово

воду,

витр,ача'l'И

ЇЇ.

ПарmизансЬkа

реб цього !Найбільшого в краТні ПРОМИСо10,ВОГО ,району передбача,,· їься :Юу;дуваЛI' також ка,нал

Нам! їчено

збуtд:УIІ~ати

водОЙ,мищ!.'VIЯ

мережу

оослуговува,ння

жено

канем

&л,га-Уводь,

poorВИl1КУ

важ·

такого вели­

кого прсщислового центру, як міс­

то

Іваново.

В ,робат.і ао ск.lада,н.ню 'гене­ р:<м'ыоїї СсХем", ви.КОРИСТЗоНlН'Я й охо­

ТЕХНІКИ

І

1300

Москва, який б}1де п.роклаLдено в tlаступ,ні-й п'яти.рі,чці. Вже споруд JiНIВНЙ для

рони

ВО:Л,Н,ИХ

руть

участь

,ресурсів

ба,гато

країни

бе­

десятків ,н,ау­

KOo-,дослі.дних і ароектних інсти­ наіібільшихпромислових і 'К~ЛЬ~ ТУр!Них центрів краіни; на ,РІЧЦ: ТІ)1їів . ВС'lfiИ 'ро.зв'я,зують ,не тілЬІКІИ Цні, IНІЗІприкл3іЦ, для Та м,бо'В а , 'IlР'ЗJкти'чні. але й ваМЛНІВі теор-е­ тичні ПРО'блеми. Одна з 'Н'lІ'х на У'пі iдjIFЯ Тули, на Уфі вИ\Зна,чеНlНЯ заlга.1ЬНОЇ кіЛЬІКості для челябінlcы<a і Овердловська. НЗІ К,роаЙІН,ій ПirВНQЧі перед.ба"lа€­ ВОДИ', що нarпОіВЮО€ вс і назе~lні та ться .СТООPe!tКЯ !Глибоких неп:ро­ підзем,ні ,д,жерела і сховища IIJР'Имерзаючкх 'ВОІДоЙм,ищ. РСОДИ. В рі'з'ні 'пори року 'кіл,ькість

ІВмИ'Кі 1ІОДОЙМ'ИlЩа і ,магіcrра.лі СПQРУДЖУЮТь.ся в IбезводнНlХ райо­ нах Cepl!!дНbOЇ Азії 'НІЗ еи:р­ дар'ї, Аму-дар'ї т-а їх ,П:РIfiТОІКах. На ріці Н3ІpllJllбудуєтЬІСЯ ТОК1'О­ 'гульсыкe :вQДоймище, а на Вахш і

..... ...

'вс/.1,и

далеко

не

одна,кова,

та

А"е розв'язати Це важке завд;а,н­ треба, бо

на

його основі бу-

нішИ'х галу,зях н,ЗРОДНО'ГОГОСПО­ да,рства. . Вода 3М :'IІЮЄ зви,чні lШ1ЯХИ, по ЯКИХ

вона

рухалася

СПOlЮНlВіку.

Радянська людина 'ПРИ·ВОд,ить її СТРі)'1Менї' туди, де нз'йширше і всебі"l'НО 'ВlИ,ЯВЛЯ€Ть.ся ЇЇ творча дuяльиість В ім',я ов.:тло'го, БУТIНЬ(КО -КО~I,уніз,му.

м,а'й-

Б. ГЛ€БОВ_

~~

~~~~

~~~

СЕМИІПАJI.AТИНСЬК. Н,а'йбільша ущеЛИlна Т<а:роба.гатаЙ­

еХСПОоЖl.тами шкілЬІНОІГО

м}"зею

боАоIЮІі СЛ&ВR,.

Іна­

нам голов:} Т. к.оВШIiК,

ПRТаНllfямквизна чеll\lfЯ лиць

та

мерних

lВу­

'ВИIГOrГ()ВЛЄ.JIIНJI,М

3l!1а1Кі, в .викон.ком:

Мз.€ТЬСЯ 3 ,воони Ц .

'но­

заА­

р. ~гі)JJlfl)

рішення М'ЇІСІ;юради, будуть за:l\uнч~ні до 1967 року.

'ро601Г1І ,берit3НЯ

-<)-

ВІВТОРОК,

ЛИСТОПАДА

29

Перша пporр.lма.- 16.45 На­ ша .афіша. 16.50 ~КiJlуб чeprво­

КИ». (Пое:ред.а,ча ськ.а). 17.40 -

3 ДК:,ПРOlпетр()lВ­ Тел евr'оойн і вісті.

17 50 C;~yx.a чам П-<JI.lirтшкіл. «Основи 3Н1Шf!lЬ». сФорм~yrваl!ШЯ

поча1'JroIВlltХ 'fIiOI1I'іт.и!Ч!Ни.х

КОМj1Н' Х:ТИЦ­ :Н'ІІХ су{)пілыrи'хx ВЇlдJНОС'ИIІІ». (Пе.ре­ дar'lа 13 Свеptд.rЮВlCьrкa:). 18.ЗО -

"""~)ІОНlЗJpQД!н:а

roваоРИ/СblКJЗ

ЗУС1)рі,ч

3 хокея : ,аРСР Ш'Ве!І!і,я. В пе­ рер.Вlі телев.і'з :,й:н і 'НОВI\1НIН. (М.).

20.40 - ТелеsіlЗrЙ.ні НОВl\llllИ . (М.) . 21.00 «rРовеснillКИ:.. Т~kз':IЙ­ d-I'ІІІЙ ,наtР'И'С . 21.10 Л. Солашиrн, О. Л j1J<j"Я'Ji1()IВ , В. Луюашоо -

Н'ЗlВЧ.a.ll'ьн(),го

C1)1дeН'Т~B

реНЩlіaVIbIHі

і!tl'Я. Жителі Уджarрськоі ~OIJJи­

лю, ниан. Усі ці речі ~и

те.о1еба,ченн,я.

Д'РУГ()ГО

К:jlРСУ.

Теоретlll~Н1а Mexa~iк.a. ~УмQВИ РФВl/J'оваг:и неві.лblН:Оro ll00р.до:1О тіла». ВlІ\Ща матемаТНік.а. <дНlфе­

ни ,на:звали її Парти:за;н:ськ.ою.

іржаву шаб­

МІОТІ

Як І10в1~омив М~СblІ\!ВИlКОIfК()МУ

І'р;а,м а

мar~сьаюі віАни ба'зува.Б'СЯ паРТJmaIIfCЬ'КИЙ 3З11'ін « Червоні гірські орJlИ» , ~сгала ClIЮЄ

к.аз&НОК, riльзи',

У

ДIf\НКів.

ДЛЯ

vpo-

В ущелині ще зберегдися зе)(лJmКИ, 'K&L'('JlJli З38аЛИ, ~K-O­ ПИ, які,зарослИ' т.раIЮЮ.МИlН'У­ JЮГО лпз. ЮlІ!і CJI~изнай­ шли ')'6)( 'ПOOl' Я'l'И,Й оолдатськНІЙ

поря~ку

звах вулиіЦЬ та нумерації б)'­

«ПО(r)Т1аос~і дів'чата». Спet(l1'аlКЛЬ ПолтаrвсьКЮlГО музично-др.а,маТI!Ц­ 'HQrO теа11Р'У ім.' М. Го.голя. Друга програма_ 18.00 Про-­

ущелина

cblК()ll1() XPeQТa, де ,в роки

і\ОІГО

дуть 811'значені перопектНlВИ ,ВІ-ІКО- ІН'И'Х cJIIЇrДOnlfТliB». (Перед.зч.а .з Ка­ РИ ст анНlЯ ВОДІ! ,в наЙрі.ЗНОІманіт­ заlН':.), 17.20 «lsотопи-аЙ1МIЇЧН'И­

.. .... .. .

~

у , н.ашШ гa~eTi <від 15 жо.В'l1IfЯ під таким 3аіГОіЮв.ком ноадрукова'на а.амі1'Ка, в якїИ йшла іМ'ова про наведенltЯ чіт­

й

pirк на рік не СХОlжі; оди'н~бідь.ш .:ICrшовиЙ, ,другий ,бід,ьш сухий.

ня

БУДИНН'В»

flOT-

ДН'іпро-дО'нбас ДОВіЖИ,НОIЮ ІВ

Велику частину заосодm, намі­ ВОДИ з OдJНИlХ ,гeorрафі,чни'Х ра;йочених проектом генералЬІН<Jiї схе­ ні,в 'ВІ ікші. До іх числа належить ми', ,передбаіЧа€ться здійснити ~o ІКlЗН,~М Іpr1'1ІШ КarpaгaHдa, оорша 1980 раК'У. Але вже на lКІі:нець ни­ д;іля'нока, ,ІІКОГО вже при,Й'Н,яIIJ.З 8'0Н'ішнЬО!ї IIJ'ЯТJ!1рі'lIШ до ла;ltу дію­ ду. ,Більш ЯІК на тисячу rкіломет'tIOlІ\Х повинно ста,ти близько 100 рів J1)ЮСТЯІГС'Я Нелик!fЙ Каракумводой,мищ, ЯlКі Іпомітnо змvн,ять на сыийй канал. Він IпідіЙllUОВ до Ашк:р,аrще характер ПР'И:Р'Orдного роз­ ХaJбада, перетворивши його в {!ОР'Т. поділу іВО~НИХ ресурсів НЗIllIої На Україні недавно 'в,ведено КР'З'ЇНІ!. З їх допомогою МОЖ'Н<! ІДО ЛЗІП.У 1КJЗ,н.ar.l Північний ДонelЦЬ

.............~..........~........~..~++.

«УВАГА: НУМЕРАЦІЯ

за.дОВО.1ення

кіло.метр:,в. МОСК,Ва, додат,ково ОІЦер'жить воду 1I0 каналу Ока­

_ ~peцbКe. Спору.!J.ЖУ€ТЬСЯ ціла сі11КЗ каналів дл.я перєкюа IJjН Я

в АраЛЬІське iМOp~.

Для

раlЙОIНИ ;і заll!l.діЗЮТЬ н,ашOJМУ rooпо­ да,рству ЧlІІмалої шкоди. &діОй­ МИlЩа допоможуть rЗаТРIІ'~аТIІ! і

НАУКИ

с в І ТІ

радному roonодаРCТlВІ. ці дослід- лі ,м:Ї'Ж цими <МОРЯ'МИ через Кер­ жек'IfЯ стаЛIf 8 цpНГQДi прироз- ч~CblКу протоку. робц,і і/'енерсмьноі схеми ВlfКориДо шістдJeCWГИ 'кубічних кіл'о­

моря.

проходить

~Донбас.

'IЮЮ.Вони ЗЗІТОПЛЮЮТЬ ,іноді ці.лі

ТОІІН

ЖЯВІІІОщоі

С'NIIIfЯ і ОКОроки! d!I()t!tIl\!IIIX

буде, напри.кдад, регудювати па· BOIД'KOBy ,воду. Ві,домо, що до де­ :в'яти десятих рі,чнorо стоку води

Н~.рmrНІЗ. ~x (),щJЮI'О з IFОВИ'Х буЮJН­

На фО1'О: ХУЩ~НИК М. Фигоnь (JRвopуч) і ffJ.loвa OO.la-с.Н{)ГО від:ді.'1У Спілки ХУ;І'О'ЖilfИlКі:в М. Нищук ()глядають ~озаіку п'а:НlНQ «.'1ic-r.Lwби»

кт baho--Фр.а.lFкі~1:ЛЦІ. З"ЯllПlТЬ'СЯ веЛНlке ,м' озаїч­

не п.а:IІ!R'о «Лісор)"6и». Ного а,В'Г[}р М. П. фИІГOlJJЬ ПРИlCJвятИ'в

ЦЮ

робот}"

50-рі'ччю

ВI!'I\[)нюrу в ,IЩУJ'(ші. Фото В. МИіговича

РаДЯН'СЬІЮЇ

( ФоТОХ'РОН'~К а Р,А ТАУ)

.влади.

р:в Ня.liНlЯ ».

СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА Перша щюrрама_ 15.55 На­ ша аф:lШа. 16.00 О. То:ютой­ «ПptlllI'Oдll Б~ір.аl1і'но». ВНlCТаll!iа, ідЛЯ дітей 'Вlі'д 4 .до 70 'j}OI<,;,в. rПОІКазу€ м:I!!IсыІІІйй 'теа11Р ЮН!ОІГО Г-ТЯtIlЩlа. 18.00 Прщїра'ма, УТ. Першість кrРЗlїIН'И (3 футООд,аr. СКА (Од'ЄСа) ---<~IIIH'a,мo» (Київ). (ПередаЦ/l1 з Одесн). · в пetреРВlі те.l)евіlЗ'Ї!Й­ ,ні вісті. 19.45 -<<Тlf1Cяча nopа;д». Те.певі'з':ЙІн,а, р,екла,~,а. 20.00 - «Чо­ 'І1ИРИ б.l(ЩЩIІІНlIЩ, ЧОТИ'iJ'И брюнет­ ки». Ф:VlЬ~'"КСl!ilЦер'Т. 20.30 Те­ леві'зіlЙ'Н1і ,HOВlНlHH'. (М.). 21.00 -

с:PlіДlна .юР:УВ». ХУДОЖI!~:іЙ фiwlЬМ. ГHi~дa дlбarє

ПРИРОДА І ЛЮДИ ОКРАСА

ПІВНІЧНО'

ПРИРОДИ НашаюраїІна ·бarгаrrа н,а фау­

ну. Вооа нал1~€ 720 I8~ЬB пта'х.В. І, м:абyrть, i!IIЗ1ЙJ<РЗІСI\ІВ!­ шВІ 3 Н!іХ potЖeВlа чЗfll:6<а житertыQa Я~УТСJ,IКоі ТУ'Н,дРИ і ,м()рСьки.хщюстоJ)iв А!ркти­ КИ_

J.j IІ'ЗlЗИlВаІОТЬ ТIЗJК тому, що f'P)\IIjИI у неї, черева і, !під­ хвістя '!Ю!qpЗlВОРОЖellЮГО KO~

JlbOpY· ,Рожев.а ча.ііка дуже рі'д­ кіои:НА .тах. &ер<ше ЛOJIIЯp!fИ­ ки N :noбаЧНІЛИІ в 1824 !рОЦі, ,1І,а

остіЮ8Ї

МмьвіlМЯ,

біля

Пї.в·

lJiіЧНJfХ 6ере!1і,в Karнaдм. Піооі­ ше ,іі зycrpіч3lllИl в різних час­ тинах apiI<IIWIIIIОСО босеЙіНу.

гIІІкц1lтыся 'БОНИ му ІОХОДD Як~ij

Нl3

-

nївніЦ1Ю­ по ,!»tfЦi

I\OnИімі і ІВ дельті ,pQки Яни, Цю~ч!Йfy <жрасу

на­

шОії 'П~ВlИіЧlЮі !1J>ИРОЩИ ро­ жевих чаАок -мято IIJЕД охо­ рону. ПалЮВЗi/ШlIЯ на IRlІ\Хза­ БQpoнено.

,метри, а зarвtдОВЖКl!' майже в п'ять метрьв. І\llІе 'І1реба бу­ ло .павити на дерева. Ко.,и

Маючи довгі наги 3 'пазуря­ 'ми 'у 7--8 CaJIIТ-IIмe1lp-ЇB, JljiIНlIIВ­ ці більшу чаcmну ЖИlТ1'Я про­ во\щять . У ви.ОЯ"lОму ста,ні. За­

їжі, то Iвнри'ва.111 Р::'Н-НЯМ.

чеПИIВIШИСЬ вони

ТЗІК:

JJЯЧИСЬ

ПОВІЛЬНОСТІ

Зразу скажемо, .що чеМlflJЇ.)­ иам оо .ПOll'і.лbl.llOC11ісеред тва­ J)іІІІІЮГО CBVгy IІШзжа€Ться лі­ нивець, а не чеp.enа'~а. Хоч часто ще rкaзНВЗ'ЮТЬ 1/10віль­ If~ черmзшачими Тf<МJпами.

гїJliки C1IТJIЯ1'Ь

,ЖИlВ­

і

'У1МIІ'­

РЗJЮТЬ. Са'МlІЦі та'к і іНЗІрод­ жують, 'ВИOSl'ЧИ НІЗ, .дереві . Ма­ люки зразу ж чіпляються с.ооїМИІ пазуряМ'и за шерсть .матері 'і тз!к 'ростуть. OI1lQi.a:ry вони

вт.а.моав:ують,

.л'и.ст.я

росу

аоо

злИ\Зуючи

з

З&I!I,ЦQЗЖ/КІІ ,і ,ва'гою IВЇtд чоти­ рьох др семи, ,ЮЇiJЮ!1рarмів. А от

600

тиея,ч

,\>ОКЇІВ

T<JIМy

ДffillНОЗJмернкаrнсь:ких

ли

'.lIіНИillЦі

в' 'ІІів­

лісах

3З1В1ВИlШЮf

в

бу­

'l1рll

ЛИСТЯ

ДЛ'Я

дерево з ко­

,IЮД.з'х Азії, АфрИ1К'ІІ і ки. :КОЛЮЧJКа ц,іКl3Іва км і>ТЛIІІВістю ї ос0<5лкВOCl'SlМ и. ,Г-ніЗlд.О самкою

rЇJЮpи

вь"

охороня€

виходу

її

що

ПОКИ не УСJ1I11УЛИ ЇЇ. І іНЗlреш­ т,і lПер~ іВХО'ДОМ у ,гН'іздо бу­ л,а

пов~.шetНа

каПlронО'ва

сітка

'r1j}УЗllла'~IІ, а ,потім з'аходИiJJИ­ ся знищувати сї11К-У.

СЗІмець.

молодь

за

К<)ЛlОЧКи.

'вона

,\I,аIРОЛЮ,

lВі,дкл!ЩЗlIfНЯ

до

біоJЮГИ lІІ'роІВеЛIt

спостережеllllllЯ

'Вlідкушува.ли

з ,QВИіНlцевИІМИ ,ГРУЗIfЛ,ЗlЮf.

з ,mізд.а.

ФqНlНцузькі ЖИГГl'Я'

Америсвоею

НИ'l1КОЮ

ЩJИpQд!НIІІМИ

готує

ооособом

В ИЯІВилося ,

завзято

\КOIJIюч.к'и,

Опо ­

РООfllраВlМИСЯ

«НОВАЯ

Tal<, 'КОLТIюч'ка кмітлива. Спо­ .ноІГО

'разу,

решкода,

коли

lВи\ItН!КЗ\ІІа

ри'бки

СПQC,іб 'БOtротьБи -в

м. БРОВАРИ, вул. Київська.

158.

1ЕЛЕФОНИ: редактора -

пе ·

зн.аХОДИ:JI1І

нею.

ОJМ'ЗіН

&роварс.,юго

ранон'ІІОГО

КОМ<lтета КП УКlраинЬІ и 'Р3:ЙОІННого Совета 1'ІРУ'діSDЩilХОЯ Киевской 06лаС7И.

депутаrrQ8

3-82, відділІв пар1'ійного життя,

друкар,н'я.

l~иївської

06ла'сті,

вул.

Київська,

I.5Я.

Nt 22

тресту «ПромтехмонтаЖ-2'" ПОТРІБНІ на.ПОСТіЙну РOlботу : слюсарі-монтажники, слюсарі-трубопровод чики, елеКТРО:l_арники,

газозварники, електрики.

ТИМ, хто не Ma€ uи,х спе­ • ціЗl1lьностей, ,приовоЮ€ться 1-11 :,p~. У,правліиня забезпечує тож.И1'ком і ти мчасО8ОЮ

гур­ про­

пискою.

Звє!ртат.ися їв-94. вул.

на адресу: К,Н­ К;>аСНО11Кіацька,

N2 59. І ~аГГIll "ра'МБ.alЯlМ' І N2 21, 27, 28, 29, 33, автооу6ус>8М1Н' N2 26, 41 до зупн'ню: ДШК.

Відділ

кадрів.

Телефон-4-57.

Зам.

лросІ)(:'lIі~'КІОва ,і ,комсом<JI.1ЬСЬка

N2

І

'&роІвз\рсыкІгоo 3М\і1Ш1'OJICГ'Y

ВІ\ОСЛОВЛЮЮТЬ 'lVJIиrбoке оn+вчут­ T~ ЗoaJВшуючі'й Вlи,робнщтвом юафе ctВоІ1Н.и,к» К8fЙіда:н ВЗIJleН­ ТlІН,і Миха'ЙIJ1~ВН'і з IIJ!>И,ВQlI\У OМ'eprri ЧОJЮвrїк а

Газета ВИХОДИТЬ у вівторок, четвер та суботу. ~

ё

спеціалізованому управл,інию

ор,гаН'klа!~і'ї, ,адмі~ftісграціlЯ', весь Ko..rDei<1'ГIIIB nopаQі,вн.иrк,ів чайноі

масмої роботи, сіль­

.... " .. ,.............. ,.. ,................................................................ .............. ..............."....... Брова,рська

КИЇВСЬКОМУ

• • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • 11 . . . . . . . . " . . . . . . . . . ",.,

с"коrосподарськоro, промисловоrо та відповідальноrо сехретаря ' - 4-67_

І Н,В,ЕКС 61964_

ФЕДЯЯ.

(РАТАУ).

за,хнщаi€

ЖИЗНЬ» -

з

стер,еженоНЯ ,rюкаl3а.JlИ. що 'кож-

................................ c~ ....................... ' I I I ' I . I . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,~. . . . . . . . . . . . . . , " , . . . . . . . . . . . . ,"-

НАША АДРЕСА:

€.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..

IIDКClJ.ОЮ д.l~ IЮЛЮ'іКИ і ~а'р,ле­ ва сіl1ка. якою бі0l.101ГИ ООплу­ таl'nН Гоні,здо. РИlбки ~І'ит,ка, за

чаmку

мя

же

КМНІ вчені оБГОРQДIМИ гн,:з­ ДО ка,МііНЦЯ'М11, рибки бра.ли їх рот.з,ми і віДIІЮСltли ІП<UЗ.ТЇ.. Пот,ім гніздо було обгородже­ не Ікіло'жа,ми. Спра,в'иLТIИСЯ !риб­ ки і з цією перешкодою. А.,є спочатку :ВОftи rn:ДРIІ~аl1И юі­ лочки 'в rPSHTi, з тоді IВже вItТЯlга,1И' їх . Не стала .nере­

РИБА

.колю'П<аrри6а з оімеik,твз костистих. Вона, ·невеЛlИ\аl ДО 20 СЗIfIТIIL\fЄТlpі.в. Мешкає у

ДОЩО8'У IВQДY.

Живуть лї'НИllщі в Південній Америці. Але тепер I800'И lILeвеJИІІкі в 70СaRТИ!Мet]JJі,в

дістаlВа.~и

КМІТЛИВА

дерева,

'пересymають.ся.

листям.

ЧЕМПІОН ПО

3'3

'не

Редактор

ЖlІlтел.

л.irнивець лещве п'рохOlдJИТЬ оо зе~LТlj. 1,50 метріl8 з.а 'ГОДIу. 'ну, а 'черепаха· 400-800.

ВОІІІИ

\Ві'Д непро'хаlНИХ гостей, flIрО ВE'lнти.пяцію своїх

~

5147-5205.

КАЯДАНА Петра Петровича.

142 номер 1966 рік  
142 номер 1966 рік  

142 номер 1966 рік

Advertisement