Page 1

ХАЙ ЖИВУТЬ 42-і роковини ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕQОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛIОUlІ! ПРJJлern,а-р.і вс(х

краІн, єднайтеся!

Рік видання ХХІІ

СТIІХIlПОВЕОЬ

Н!!

Ціна

Киівської області

р.

В пер е Д,

-

перемоги

до

комунізму!

коп.

15

ОО

пар Т І І

ЛИСТОПАДА

Комуністичної

кеРІВНИЦТВОМ

ПІД

7 1959

.

о

СУБОТА

Орган Броварського районного комітету КомунІстичної партії У країни та районної Р/lAИ АепутаТіВ ТРУАЯЩИХ

Під прапором марксизму-ленінізму,

132 (1887)

Украї·на рапортує Батьківщині Український народ у братній сім'ї народів

сокоякісного силосу, або в середньому по 12 тонн на корову. Тепер у колгоспах і радгоспах республіки

Радянського Союзу з величезни~ піднесенням

бореться за здійснення історичних рішень ХХІ з'їзду КПРС, величних планів семирічки.

відгодовується близько

У рапорті Центральному Комітетові КПРС і Раді Міністрів СРСР, який опубліковано в республіканських газетах 5 листопада, Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР доповідають про успіхи, яких досягли трудівники сільського господарства України в

1959

році.

шення

Україна дост-роково виконала план прода-

виробництва

всіх

сільськогосподарсь-

ких продуктів У 1960 році.

жу державі зерна, м'яса, молока, яєць, вовни, фруктів та іншої сільськогосподарської про-

В рапорті наводяться приклади про успіхи, яких Д0СЯГЛИ передові області, райони, колгос-

дукції.

пи, радгоспи, бригади, ланки.

державі продано 4'50,1 мільйона пудів ВИсокоякісного зерна, в тому числі пшениці 371 мільйон пудів.

Всіх цих успіхів, - говориться У рапорті, - досягнуто завдяки повсякденній допомозі ЦК КПРС і Радянського уряду, братерській

В ск,'тадних погодних умовах цього року вирощено цукрових буряків 195-200 центнерів з гектара на площі 1.384 тисячі гектарів, а ва-

підтримці всіх народів Радянського Союзу, підвищенню рівня організаторської і масовополітичної роботи на селі, поліпшенню керів-

ловий збір коренів на 16 процентів вищий від

ництва сільським господарством.

середньорічного збору за останні 5 років.

.........

мільйонів голів свн-

5

ней, або майже на мільйон голів більше, великої рогатої худоби 1,1 мільйона голів, або в 1,6 раза більше, ніж торік на цю дату. Хлібороби і тваринники республіки, завершуючи нинішній сільськогосподарський рік, створюють необхідні передумови для збіль-

ЦК КП України і Рада Міністрів

В республіці збільшилось поголів'я худоби та виробництво продуктів тваринництва. На 1 листопада закуплено м'яса 1 мільйон 367 тисяч тонн, молока - 5.660 тисяч тонн, яєць - 1.557 мільйонів штук, вовни - 289 тисяч центнерів - набагато більше, ніж було продано за цей самий

період

минулого

УРСР

запевняють ЦК КПРС і Радянський уряд, що

колгоспне селянство і всі трудящі України не пошкодують своїх СШІ і праці для того, щоб добитися дальшого різкого піднесення всіх галузей сільського господарства іщеширше розгорнуть змагання за дострокове виконання семирічного плану .

року.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міні-

Підрахувавши свої резерви і можливості, колгоспи і радгоспи республіки вирішили до-

стрів СРСР сердечно поздоровили трудівників сільського господарства України з досягнутими

датково продати

успіхами і побажали їм нових перемог у даль-

державі

менш як 100 тисяч

до кінця року не

тонн

м'яса і 400 тисяч

шому розвитку сільського господарства, в роз-

тонн молока.

в'язанні найважливішого економічного завдан-

Колгоспи і радгоспи республіки в складних

ня

умовах цього року тільки завдяки кукурудзі, якої було посіяно 7,2 мільйона гектарів, змог.'Іи забезпечити худобу зеленими кормами в літній період і заклали 49 мільйонів тонн ви-

/fj}~ZM/

наздогнати і випередити Сполучені Шта-

--~--=---

Трудові подарунки ВеdИКОИУ Жовтню

~.&7!;;

Трудящі України, як і весь радянський народ,

//lrP/>%,,/;,/ ;;/;)

зустрічають 42-і роковини

соціалістичної

~

7'~"D./....

-

ти Америки по виробництву' сільськогосподарських продуктів на душу населення, в боротьбі за побудову комуністичного суспільства в нашій країні. (РАТАУ).

перемогами.

На

честь

Великого

42-х

Жовтня

революції

роковин

колектив

Харківсшо,г'О TpalКTopHOГO

Великої

новими

хідний агр'єгат, який не тіль-

Жовтневої

ки здійснює відбивання Мllр-

виробничими

ганцю,

***

ЦУікрові заводи ПолтавсЬІКО-

аа- го цукрот'р,есту

ви.ро6или

навант:tжування іо.го

у вагонетки, але й підтримує Пlройдені виробки.

***

у

У Червоногnа.ді, Львівської

воду виготовив до'слідні партії жовтні понад П.'Іан 264 тися- ~бла'СТі' напередодні 42-х ІЮ­

нових вузькогабари'l1НИХ гусе- чі пудів цукру. ничних

дизельним двигуном ного

20

о,холодження

Вже кіЛЬІКа ковин ВеликCtго Жовтня, 140

«Т-18» з днів заводи о,бласті що'дня ви- сімей гі~ниКів одержали впо­

TpaK'l1OpiB

по вітря-

потужністю

кінських сил.

* **

робляють

понад заВДIlННЯ

9-10 тисяч пудів цукру.

06-

ядков:tНl КВЩРТИРИ.

* **

***

КолelItтив Хар,ківського туру нікополь-маргаІщівсык-- бінного заводу напередодні му басейні на руднику імені 42-х роковин Великого Жовт-

Колвктив Долинського наф . - 40-tPіччя Жовтня

тCtпромислу Ста~іславської

по

4

ли.СТOOlада

ня

виго,товив

введено в дію велику меХіні- ТУlрбіну в

першу

150

МР'ОВУ

тисяч кіловаlТ

ласті виконав своє :юбов'язан- зовану шахту :М 6 і потуж- для Назаровської ТelПЛОВОЇ електростанції Кр.асноярського б ня видо ув по'над план 10 ний Мар'ївський кар'єр. На тисяч тонн нафти.

,краю.3а технічно,-економічни-

ша~ті буде· прапювати само- ми показниками

цей агрегат

немає собі рівних в Є8Jнші. Колектив

равління

*** будівельного

«УwрзахідшахТО'буд» кого

раДнарго,спу

заlltїНJЧИВ м1l сящі

C'l\P'OKY

УІІІ-

комбінату

5

Ль'вівсь­ до,строоtQIю

будівництво і на

раніше

ввів в

шахту :М

8

2

встановленого

eIre'плуатацію

«Новово-ли,нська­

комсомоль'ська»

потужністю

тисяч

палива на

450 рік..

тонн

(РАТАУ).


Трудовими діnами просnавимо nюбиму Вітчизну, пе~ о

о

о

шим

_7

місяців, райком

КП У'краіни і райвикоиком

КОЛГОСПИ

-

364,3

цнт.

Імені' Калініна, с. Літки. Вивезено добрив на 24,6 тонни. Вироблено на 100 га угідь': м' яса -

-

387,3

19,7 цнт. на UH'l, молока .. .

цнт .

360,6

«Жовтень» , с. Требухtв. Вирощено зернових по

18,4 цнт на 1533 га, овочів - по 173 цнт на площі 115 га, картоплі 100 ЦНТ на площі 500 га .

пло­

щі

по

голова

колгоспу;

Я. В. Корнійко

бригадир. Бри'гада виростила пшениці по 28 цнт на площі 100 га;

В. О. Ковбасинська -

корову .

доярка, яка надоїла по 3545 1<г молока на

Колгосп «Червона україна», с. Гоголів

М. І . Винарський -

голова колгоспу. Вироблено на 100 га угідь:

молока - 250,2 цнт, м'яса - 51,2 цит; О. К. Харченко яка надоїла по 2874 кг молока на корову; Н. К. Харченко

2744

ка , яка надоїла по

кг молока на корову .

Колгосп !«Шлях ІллІча», с. Зазим'я

П.

С.

доярка, яка надоїла по 2382 кг

-

Шевченко

курку- несучку .

пташниця ,

голова

-

Бригада виростила по 20

-

доярка, яка

П. Т. Безпала

па

одержала

ІІа

коро-

130 яєць на

бачимо

перемоги

колгоспу;

Г. Г.

цнт зернових на

надоїла 110

Н. У. Яременко корову; М. В. Гайова корову .

КОМУНІЗМУ.

Рапорт

переиоr Колектив

Броварського

но~прокатного

10

план

заводу

-

на

змаганні

відзначились

на

токар

М . €1Ітушенко, слюсар О. Іва­ ненко, штампувальник Л. ,Білець­ ка, ливарник С. Пономаренко і заливник І. Гарбуза, які план жовтня виконали на 200-250 проценті,в. В. БОБКО, старший економіст.

* *

ІІІплан

Десятимісячний

продукції

Броварська

завдання

по

нагромад­

номії.

С.

корову;

ро&у; Г. М. Дяченко картоплі на IПлощі

8

Є

телевізорів.

200

зростає

----------------~

Сьогодні свято Від Балтики до бистрих вод Амура, Від Півночі до кримських берегІв Сьогодні ти, ВіТЧИЗН0, розгорнула

КУЛЬТУJ}НИ'Й

Насе:Jення .одержує щод­

Мільйони пурпурових прапорів.

еR3еМIПЛЯ'Р,ів газет, ЖУ'Р­

1700

На них палають зорІ п'ятикутні, Горить безсмертне Леніна ім'я,

До ПОСIlУГ

читачів-

Крокує гордо в радіСне майбутнє

тися' ч книг, які є в бібліо.те­ ках села. Три,чі на тиждень ~":­

25

Народів дружна, трудова сім ' я. Заграли скрізь фаифари золота1lі, Радянський гімн оповіща весь світ Про те, ~ ми у доблестІ і славі

монструються !Кінофільми.

Колго.спники,

працівниlКИ

мислvви'Х артілей, усе села

з

великvю

і однv'стайно

П'J)О'

Звершаєм свіА ,до , комунізму літ.

населе.ння

увагою

Ген, килимом лягли поля

схвалюють ріше'Ння

В борні за ,мир :мета ;братів єднае, І поруч \3 нами під знаменом Аде

пvвідь тvвариша МИІ;ИТИ Сефгійо­ вича Хрущова на сесії. Вvни бе~ руть

нові

сvціалістичні

200 цнт

ЦК КПРС

Мільйони чесних j

вершити

га. Радгосп «ВеликодимерськиА»

завда.ння

ДO'CTpOJКVBo _

за

5

1959

Від тих, хто

,року,

У труді,

Р'ОІКів, вико­

у доблесті, у славі

Один з краЩIІХ механізаторів­ нати се~Иlрічний план . М. Р. Базир - тракторист, якнй трактором «МТЗ-5» виробив Редколегія багаТОТllражноі 670 га умовної оранки; М. С. Постол - доя'рка, яка надоїла по раціоналізаторів радгоспу ' «Семи·

2900

полківськиli»

кг молока на корову .

Радгосп «Семиполківський»

ВlІконав

€. С. Примич - бригаднр овочевої бригади, яка виростила по 115 цнт овочів на площі 54 га; М. М. Бобко - доярка, яка надоі­ ла по 4736 кг молока на корову; О. Р. Бредак - комбайнер, який зібрав комбайно'м «С·4М» 550 га зернових і намолотив 6832 цнт зерна.

Радгосп «Зоря»

Л. С. Редько доярка, яка надоїла по 3088 кг молока на к::>­ РОВУ ; М. М. Москаленко тракторист, який виробив траК1'ОРОМ

«Бєларусь»

1180 га умо,вної ора'нки .

Радгосп «Богданівський»

А. С. Денисенко комбайнер, який комбайном «СК-3» зібрав 407 га зернових і намолотив 5119 цнт зерна; Л . Т. Кеуш - брига­ дир

120

по

заготівлі

і

вивазці

прtщентів .

Бригада

виконує завдання

на

-

доярка, яка надоіла по 2421 кг молока на шофер, який виконує норму виробітку на

проценті,в.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Б. Д.

Бабицький -

директор

раЙлромкомбінату .

Виробниче

зав,дання виконано на 113 процентів. І . Г. Добровольський - директор заводу холодильників . Вироб-

ниче завдання виконано на 105 процентів . М. К. Казимирчук - бригади,р бригади заводу холодильників, Виробниче завдання виконує на

М. К. Теплюк -

200-230

процентів.

робітник артілі «Промлозодрев» . Но,рму ВИ ко-

річне

150

на

К оли

Булах,

виробниче

завдан­

процеитів.

наші

нащадки

писати­

Зверwае свІй ДО комунізму літ.

М. ТИЩЕНКО,

газети «За Вітчизну». Кошосп «Червона Укра ї на., с. Гоголів.

ЯКИЙ

муть історію будівництва ко­ муністичного суспільства , ВОНІІ присвятять 42-му року Радя:нської влади, мабуть, велику главу . Цей

службовець.

м. Бровари.

мир Ілліч Лені'н ще біля колиски соціалістичної революції. Коли

ми

починали

Прапор Жовтия

будувати

НО1lИЙ світ, наша Батьківщина була однією з економічно в:ідста-

ці газету, читати, як щось само собою зрозуміле, повідомлення

в наше ж механіка .

рік

був настільки насиченнй по­ діЯМIІ, що навіть нам, їх учасни­

лих країн, а тепер Радянський Союз по виробництву промислової

про пуск нового за,воду , чергової КОМСQ<Мольської домни або шахти,

томатичні

кам і свідкам , важко уявити со­ бі, що всі вони сталися за такиli короткий строк.

продукЦії залишив далеко позаду автоматичної лінії, ел~ростанціі, Землю

Вступивши того

Радгосп «Бобрицький»

Н. А. Вашуленко корову; І . Л. Дяченко

150

добрив.

ня

Іван

великого Китаю,

простих людей.

Дзвеніть, ~звеніть, фанфари ЗОJ\OтавіІ Hapo,!taM світу лине хай привіт

ус: пішно за­

-

13

'Наш !Вірний друг

зо,бvв'g­

зз:ння на честь насту.пнvro Пле-­

HY:.lY

кг молока на ко­

безкраї.

Це наші піднялись заводів корпуси, Це ,наші зорі Місяць облітають, О краю мій безмірної краси!

вивчають

сесії Верхо.'внvї Ради СРСР і ДП'

ланкова, лаНКа якої виростила по

-

в життя ,наКРе'Слення pi)JjHoї

щих. Наше село по.вністю електрифікvванv і р.а­ діофікvванv.

ратури .

на корову.

4

па'J)тіі і у/ряду про подіпшення дvбробуту трудя­

налів та іншvї періvдичнvї літе­

Радгосп імені Щорса

3428

Опоруджено

вогнетривкихматеріаліll. Успіш­

но перетвор'юЄ'Ться

р, івень.

Колгосп І-го Травня, с. Мокрець €. І . Отрох - доярка, яка надоїла по 2523 кг молока на коро­ ву; П. І. Чередничок бригадир траК1'орноі бригади, яка виро­ била на 15-снльний трактор 632 га умовної оранкн.

доярка, яка надоїла по

біб.1іотека.

Міцніє КО:JГОС'П, зро,стає добробут кvлгоспни­ ків. До 200 індивідуальних БУДИНlКів спорудже­ но і будується в цьому році . Більшість з них

ня

голова колгоспу.

-

обладнана

НеВlПИННО

артілі .

Колгосп «Більшовик», с . Рожни

А. І . Клименко

3Іразко.во

магазини, аптека і багато інших приміщень.

ВОЛКОВ,

кова, ланка я,кої виростила по 380 цнт помідорів на площі 2 га.

-

корівники, свинаРНИJlШ. В сел,і збудvванv нvвиА І Будино/К культури З залом на 600 місць, де

женню. Від зниження собівартос­ Все бі.1JЬше стає добрvтнvї мебе;Іі тІ продукції одержано три з по­ в будинках. В!ІІіють зі сма.ком лови ною тисячі карбованців еко- о.дягати,ся наші ДІОди .

Колгосп ім. ІКалініна, с. Літки

І. Мехед

Р, іст дохо.дів сприяв збільшечню відрахувань

із довговічних,

випуску

промартіль ім. 14 з'їзду КП(б)У виконала на 101 'процент. Пере­ виконано

ки Г. Крикун, д. Гуть, Г. ПРИХОДlЖо. та інші. Ко.;ІГо.сп про.дав державі 4224 центнери м'яса, 14670 центнерів , моло.ка і 139400 яєць,

тонкого ПП кр і­

соціалістичному свята

місяців є, ві)Jjповідно,

- на 104,9, пічно­ приміщень, сере'Д них : 2 будинки для дитячих C3:ДJKiB , pe!llo.Hrua майстерня, винvро.бниЙ ЦеХ, 106,2 процента.

вельного листа

Ф . С. Музиченко - голова колгоспу; Ворона €. С. - доярка , яка надоїла по 3585 кг молока на корову; Т. В. Марченко - лан­

В.

Значно. збільшився вихід IІроду,ктів тварин­

ни;цтва. Якщо. в 1955 році б}-.1JО одержано від кожної корови по 1439 кі.,ограмів мо'дока, 3: Hh

105,5 на каІ1італо.нк.'Іадення. Побудо.нано. 10 великих

місяці,в по валу на

процента, lВипуску му литву

ливар­

ДОЯРіКа, яка надоїла по 2215 кг молока на доярка, яка надоїла по 2206 кг молока на

-

цент­

18

нер'ів 3 ге, ктара. Створено. міцну ко.рмову базу.

виконав

- бригадир. площі 475 га; М. З. на

неСПРИЯТ.lиве діто., виро.щено. .озимих по.

центнера . НаЙікращих резу.,ьтз:тів дvБИIlИСЯ дояр­

..

Вірич

6209 кг молока по 5727 кг молока

стріли славніро.,ко.ВИIНИ Ве.,икого Жо.втня но.ви­

100 гектарів угідь по 131 центнеру, то за 10 по 2538 кілотрамів, що. станv'вИ1'Ь по. 250,2 центне:ра, м'я, са по. 51,2 с==== ![

голова

доярка, яка надоїла ,Колгосп ім. Кірова, с. Заворичі

-

джерело

з~поруку І

1

Колгосп jM. Сталіна, с. Русанів

М. Л. Хазан

Пильтяй

яка

молока

ми

(З доповіді товариша М . с. , Хрущова на 11 І сесії Верхов­ ної Ради СРСР , 31 жовтня 1959 р.) .

валової

Колгосп ім . ,Ватутіна, <с. Пухlвка

О. І. Заєць -

цьому

ПОВНО1

доярка - дояр­

В. М. Михайленко - комбайнер, який комбайном «С-4» зібрав 340 га зернових і скоси в 160 га СИЛОС1;lИХ культур; Д. З. Висоцька _ свинарка, яка відгодувала свиней живою вагою 104 цнт.

ву ;

В

честь

Колгосп «Жовтень», с. Требухів

І. М. Ковбасинський -

і

творчого !

всіх ~аших успіхі, в,

у

ПЕРЕДОВИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Гоголівці, ЯІК і весь

небу­

11

цнт.

-

є

політичної

його монолітної згуртованості і навколо Комуністичної :партії.

І га ОРНОІ зеМЛІ 74,5 цнт, молока

«Більшовик», с. Рожни. Вивезено добрив на І га орної землі, по 25,1 тоини. Вироблено на 100 га угіідЬ : м'яса - 63,7 ЦНТ, молока

найрадіснішим зростання

ентузіазму, комуністичної сві- [ '.ІН 'І1рудо.І!IfМИ перемо.гами . По.вністю завершено. дом ості радянського народу, ! весь ко.мплекс по.льових робіт . Не'зважаючи на

по с т а­

н о в или: визнати переможцями впереджовтневому соціаліс­ TIt'lHOMY зма,ганні та занести на районну Дошку пошани : Імені Сталіна, с. Русанів. Вирощено зернових по площі 985 га; вироблено на 100 га угідь : м'яса - 96,5

наипрекраСНI­

трудової активності,

У соціалістичному змага'нні на честь наступного Пленуму

10

і

вале

ЦК КПРС та 42-ї річниці Великого ЖОВТНЯ трудівники сільського господарства і промисловості району добилися пев­ них успіхів у виконанні зобов'язань першого року семирічки. Підві, вшн підсумки викоиання соціалісти, чних зобов'язань за

РІСТ ДОБРОБУТУ

,·1

наИГОЛОВНIШИМ,

.

о

. з усі". наших. Досягнен.ь І

t:;0IIIКA поШAШt4

.

о

ки

в

період

будів,ництва

що

взявшись

Мllрі'чного

цьому

році

розгорну­

комунізму, тіль· за

плану,

виконання

се­

п'рийнятого

історичним

дерзновенними задумами чудесним здійсненням.

про введення в експлуатацію новоі лінії газопроводу і відкритгя

збир

si.ll

заводі B~ управлі»юt

Жовтнева революція дала такі невідомого досі РОДQlВища вутіл- иі йому д,1

темпи розвиткові нашої соціаліс-І ЛЯіцнафти , руди, газу. роелеКТРОQ тичної економіки і культури, які е ~~дaBHO ми знали, що у ~8~ Середній не під силу навіть

найБІЛЬШій і

в краІНІ є одна , пе.рша

в

СВІТІ,

глядом

о)

найбагатшій капіталістичній дер- aToєMH~ е:\ектроста,НХIЯ, яка пра- сидить б ' радян­ жаві _ Сполученим Штатам ц~ ПІД OCKBOJ? В цьому ~,o- на відстаа своїми Америки. Порі'вняно з рівнем 1913 ЦІ нам бс.тало Відомо про БУДІВ: У капіт та їх Р 1958 ' ництво ІЛЬШ потужно І аТОМ,НОI матика CJL

ХХІ

дом Комуністичної партії, ський народ вражає світ

в з'їз­

себе всю Європу, а де в чому й Америку .

дей

Р О'БКУ о

в

ннцтво

в

РРОЩ промисловсе ви: елеК1'ростанції . у Воронезькій об- собом адянському

..

ОЮЗІ

. -

збільшилося в 36 раз а в США лаСТІ 1 ще ОдН1ЄІ . -

За один цей рік 'rP И KOCMi'rHi 4 В ракети, створеНі. ра",:~нськими ~ враЗIІ . 94 І людьми, вперше в ІСТОРІІ люд~т-

ва віді,рвались від Землі і поле-

нує на 197-277 проценті-в . тіли до Місяця. М. І. Денисенко ткаля артілі ім. 8-го березня . Норму вико · Пра'Пор Радянської робітничонує на 120-130 процентів . селянської держави піднявся над В. О. Ситников - заготОВЩИК -взуттєвого цеху артілі ім . Панфі· першим у світі атомним криголалова. Норму виконує на 180-200 процентіВ. мом «Ленин». Н . С. Гвоздана - крутильниця артілі ім. 14-го з'їзду КП(б)У. Радянський літак «TY-1l4» здиНорму ви-конує на 200-230 процентіІІ. вував увесь світ своєю велиCJИНОIО М. І. Панарина - оплітальниця цеху автотракторних проводів і досконаJ\істю конструкції ... раАпромхомбінату. Норму виконує на 160-170 процентів. Така сила розбудженої ВелиО. Т. Гуща - робіТlПIК ливарно,прокатного ваводу. Норму 8И- ким Жовтнем творчої енергії иа· J<ollye на 120-130 процентll. родних мас, яку передрік Володи-

ПІдготовлено а в США -

зб

У'

раЛІ . нашій кра

1\158" Чудом здається нам автоматична автоматик . Р?ЦІ у нас міжпланетиа станція , яка облеті- дини. Про ТИСЯЧІ ІНженеРІВ, ла Місяць казковими вироби ків семирі 35 тисяч. Нашим ' .. . з газу, що ІХ дають нам ТРУДІВ- і службо&/ . . . .

досягненням в науЦІ І техНІЦІ тепер аплодує вся земна куля . Сот-

ні тисяч американців бачили мо-

делі

на

радянських

ни'ки хімічних заводів . Вони адя-

чений

гають і взувають нас, постачають

то. <Іас, J{

ПРОМИСЛОВОС1'і

штучних супут- бачено

ників Землі і найкращі

в світі

турбобури на радянській виставці

гають

міцні

і

транспо:рту не- ротший у

матеріали, допома-

праці.вникам

господарства.

ро

коротши

сільського день.

й

Одн

РОбітиа ЛJ

в Нью-йорку. Тепер вони змоБудівни' ки }(омунізму примушу- тичній н8 жуть милуватися в музеї копією ють машини працювати за люди- може not радянського вимпела, доставлено-

ну,

неї

підвищен.н

го нашою ракетою на Місяць.

складні вироБН\lLЧі і наукові зада-

Вже даІ

Ми

звикли,

розгортаючи

вран-

чі .

лічити

3

і

розв'язувати

волі партії

за

Mi~HO входять дивує те,


воримо В ЖИТТЯ величн і нак ресл ення рідної партії! Q

Q

Q

ХОРОШИЙ РОЗГІН Самовіддано трудяться

мирічки колгоспнИіКИ

Колгоспники

нашої

артілі.

ва!

Вони за

130

центнерів кукурудзи

30

гектарів, зібрала

на

рільнича

сівозміни!

щуйте

шої

бригада, яку

Червоний пра.пор' і

грошову IJJремію. ВідзначеН:lJ ланка, яку очолює

Анаста' сія КостеІНКО, що о,дe'}Jжала по нери картоплі.

нерів м'яса і по

ні

100

гектарів сільськогосподар.сыІхx угідь . міСЯlЦів одержали по

10

з ста гек­

3074,5

-

колго,спу ім. Калініна, Переяслав­

соціалістичні колектив

на

син.ією Опанасівною Демиденко 3 Хмельницькогорайону,

зобов'язан­ Великого

радгоспу виконав

ла по

«Ве­

тар

РЕНКО,

парторганіза.ції,

голова

Я.

ке: до кінця року

по

Глянеш на подвір'я нашої ар­ ті.lі, і серце радіє: всюди доб:рот­ ви. Особ,lИВО привертають до се­

СИДО­

*

Добрий ,врожай зернових виро­

зріс загін переДО,ВИІків-тваринників, дс;свід яких стили цього року трудівники радпоказує, що в на,с є великі неВИіКористані ре'зе'р-

госпу «Семиполківський» -

ви для збільшюшя виробництва

центнера з гектара, в тому числі

продуктів. Це

свинарки

Галина

озимих по 17,3 центнера, переви­

конавшитаким чином взяті зо-

-

а----------------

числі

октябрьский рассвет горизонт октябрьский день ушел,

IRстанет

утро,

,.еющих

знамен

FTaeT

рассвет,

и

трудовыx

j!личием

и

осень

-

зто

третьої

нычеe Октябрю

ОТЧИЗНЬІ МЬІ

множить мой

J'учится

сердце ,радостно

кументах,

I1кетЬІ наши космос 60РОЗДЯТ, где

льды

могучие

русла

лежат,

пустыеe

полноводныx рек,

всюду

моего

неустанно

МЬІ

вершинам

зростання,

усіх

хо­

сил,

•••

•.

«Жовтень»,

ну ще більш квітучою і бага'l10Ю.

голова

колгоспу

план

ім. Калініна.

tlЯЄ ваШІ перемоrв

с.

прийшов

Требухів,

продав

намічено.

продажу

заступник

Достаток

колгосп

MOJlVНa

заявити

на

село. в

Чи

Перевиконано

результаті високих урожаїв, яких

з

зустрічали

якою

і

наступного Пленуму м,атимемо по

у Закавказзі і щою

(юють

і

сер~ньою

O~BiTO~

тепер

плани

достроково.

І

це

Василина Кваша,

який

-та управління ох кілометрів му світі авТО' ilпіталістові за· прибутку.

В

роду.

Поїздка

На

тому. повагок

М.

С.

систем.

двищиться за·

їдальні,

пекарні . деякі

\.ки в соціаліс· Щ'Щення праці

від імені

Ра·

дянського уряду М . С. Хрущовим на 14·Й сесії Генеральної Асамб·

колгоспи леї Організації

Об'єднаних

помога

міцними

узами

йо,го

до­

неве­

на'полегливої

роковин

пра­

ра

зернових

з

се,мирічки

15,9 Ц~H'!1Нe'"

Гlmтара,

в

тому

59,8

центнера

цеНТНeJРИ з ГЄIК'Гapa

33

-

брала наша бригада. По врожай­

Оlрг_ації

радгоспу

«Бобрицький»

підвели

зв'язали

всі народи цих країн. Єдиним фронтом йдуть вони до свого

підсумки

зма­

Перемога

бу за те, щоб семирічки }'І}}Ожай, тю

кНіМ

за боб}}ИіЦЬ­

відділк{)м,

ві)щілку

а

по

за третьою

-

в

гонки

Борючись

весн{)ю.

за

ОДНИМИ

ще

році ВИЩИЙ

першk­

Тепер

готуемо

гостroдарство

розсади

до

го.родніх

Наше праІ1нення

з

весь

бороть­

ВИIРО~

щення ВЗИМlКУ свіжих овочів, ви­

бригадою,

завершили

одержати

не поступитися

паРНИіКове

яку очолюю. перемогу,

заюалює

у Д!ругому

змаганні .

комплексною

перших

змага; нні

дові успіхи. Розгортаємю

гання ві,1Щілків і бригад.

_

в

ро'бітни:ків бригади на нові тру­

Першkть

році

семирічки

культур

у другому'

-

зро'бити

новий

комплек,е,

сільськогоспо­

к])ок вперед з тим, щ{),б забезпе­

дарсЬІКИ,Х

робіт:

чити

і

зібрали

зака,гатували ,картоп­

лю,

привели

овочі,

в

ПОірЯДО:К

забезпе,чили

зя­

високий врожай всіх сіль­

ськогосподарських

ного

культ}'ір,

рідній Батьківщині

ще

дати

більше

продуктів.

бом ярий КЛИ'Н; наступ­

М. бригадир

РОКУ.

РАПОРТИ

Проценко,

комплексної бригади.

ПЕРЕМОГ

Філія артілІ художньої вишивки ім. В-го березня викона­ Л,а річний виробничий план і 'в змаганнІ здобула перемогу, одержала грошову премію. Продукція філії була представле­ на на Брюссельській <всеСіВітній .виставцІ.

с.

Гоголів.

М. АНДРІЄНКО.

* * •

На· світлого майбутнього. Ми переко·

мають свої санаторії і будинки цій, ще одно пере.конливе свід- нані, що в мирному змаганні, ви· відпочи'нку. З громадських коштів чення миролюбності нашої дер' клик на яке радянські люди пер· 3 одночасним сільгоспартілі виплачують пенсії жави, яка почала свою законо· шими сміливо кинули старому, ітку. старим колгоспникам і стипендії давчу діяльність з Декрету про капіталістичному світові в' жовт-' аліcrичний світ молоді, яку вони посилають вчи· мир, підписаного В. І. Леніним ні 1917 року, переможе комуписьменна Ро· тись у вузи і технікуми. у жовтні 1917 року . нізмl А. Іл~'на.

шому місці.

ВелиlКОТО

спіЛК{)Іва

Китай,

Щоб успішно будувати кому- Болгарія, Чехословаччина, Поль· нізм, нам потрібен мир. Пропо- ща та інші соціалістичні країни . зиція про загальне і повне роз- Братерська дружба і взаємна до·

~ільських І зброєння, внесена

красуються НОВІ ІНколи, культури, магазини,

році

ності картоплі ми також на пер­

Іудує комуніЗJl, Іншою стала і селянська пра- му, кличе їх на нові Тlpудові поВ буді'вницт,ві нового, вільно, го ує працю лю· ця: тепер і тут машина виконує Д~иги в ім'я процвітання рідної життя ми не одні. Поруч з нами

вулицях будинки

В ці

у переддень всенародного свя­

нування

<lс .11ii~ найко- дують інтернати.

вкладена.

част:ка

з країни, де все

йдуть могутній народний

.

Б

-

першому

-

коли

двох

б

у

'РЩ~ГОсп одержав по

зі­

нік,

очий день, найробочий ТИЖ'

Вели:кої

по

ти видатна історична подія. Вона знаменує собою потепління в міжнародних відносинах, новий етап в боротьбі за мирне співіс·

liаші робітники дових колгоспах запроваджено путь на скоро· двозмінну роботу, грошову оплату нь. Недалеки'Й праці. Для школярів колгоспи бу·

рік

і

Ко,муністична партія і Радянський уряд все роблять в інтере· сах народу, для його блага. Па,р' тія вчить радянських людей ні'l

рших двох ро· за людину багато робіт. У пере- ВІТЧИЗНИ.

,п,р уги й

СЯf1Не,ння

працювати доярками, хлопЦі стають трактористами і комбайнер~' ми. А скільки нових професій з'явилося на селі: інженер, меха·

не зупинятись на досягнуто-

с. Русанів.

Галина

гекта'рів. Най­

Хрущова в США та її результз,

радіотехнік

Сталіна,

вищий ур'ожай цієї культури

10 класів, селянські дівчата .Йдуть шому році семирічки.

електротехнік,

ім.

H<J. кожному з

Сергійович;,

товариша

доярка.

Колгосп

'11Ру­

що

багато робиться для блага трудового на·

під на-І вже немало І на сеЛІ . ЗаКlНЧИ'ВШИ з них вже ділом доводять у пер·

'Спетчера,

Славно

5000.

дістю усвід{)млює,

миру і дружби

семирічні

М. Пильтяй,

по

22,4

заклади

виконати

одер'жала

КПРС

чис.'Іі пшениці по

.лІ «Е. іКади гід·

обіцяють

-

слова

ЦК

центнерів.

100

ми наШОl лю ИМОl атьКlВЩИНИ. І кожний че.СНИЙ трудівник з го,р-

жави прості люди Америки: адже М. С. Хрущов приїхав з місією

КИ

ТalКож

кілограм, ів, а зобов'язалася

народної освіти, почата в цьому для населення і сировини для році, ше більше наблизить учбові промисловості, сільські трудівни· ви·

Дірута

даного

треба дивуватись тому, як тепло вітали посланця Радянської дер'

з

П()

дотрима­

ності худоби. Щоб швидше забез· печити достаток ПРОДОВОЛЬС11ва

життя. Людей

є

гекта,рів

100

ЛО' г, рамів.

Жовтня дирекщія, Па<pvrіwна і Щ}оф-

дивуватись МикиТІУ

на

сільськ{)тосподарсмшх угідь, а до

колгоспу.

пошаною

центнера

96,5

заіра3

4600 кі­

передають на аро погоду. На ІЗ програмним ь ~M замовле·

до

від

впевнено:

конала: надоїла більше

t>матика і теле· сія за роки Радянської влади пе- ся колгоспники і робітники рад· Хрущова в урядових і ділових х Ар'ктики ав- ретворилася в країну, яка випе· госпів, в результаті зростання по- колах США: адже він глава без участі лю- редила всі держави за кількістю голів'я і підвищення продуктив, уряду наймогутнішої держави! Чи спеціалісті'в з вищою освітою, які випускаються щороку. Реформа

мол()ка

Достроко' во

корови, і вона вже його пе,реви­

та ~ 42-х

ПРУДКИП,

треба

самовідданою

працею добивають·

надаїти

-

.кілограмів

4500

личка

моркви.

голоВи

ських угідь.

йдуть ВПеіред.

першої

-

колгоспу.

тонни

1372

М.

с. Літки.

робітник.

до­

upиЙМаль.ниЙ

робництву м'яса. Піро це

1385 тонн картоплі, ка­ ці. 640 тонн замість 580 тонн,

пусти як було

за­

чого

на

10 ~[kяців його виробІ леlНО по 364,3 центнеіра на кож­ ні 100 ге, ктарів сільсьroогоспод(Щ}­

зобов'язання

Сорок

державі

Ф. Музиченко,

коммунизма.

плані

не

тим,

рікою

пункт. 3а

;іА ПЕРШІСТЬ В ;3МАГ АННІ

плану.

голова

При

вже

тече

Ря.бу або Пелагію Безпалу. Річне

дяться

П. МОНАСТИРСЬКИП,

Ми

натхненням,

клин наступногоЖовтненої соціалістичної : револю­ 740 гектарів зябу ції в~значений вешLКИМИ успіха-

значно більше

щоб пере­

наші, тва­

наші,

Заворичі, Івиконав на 110 процентів. Під ярий року піднято

люди

-

ПО ви-

* * *

бо­

voмож­

виконають

Річний план продажу м'яса державі колгосп ім. Кірова, села

бачать

з

надоїти по

300.

МИН'У'о1ИХ

тваринники і зобов'яза,ння

ла

А. КОВПАК, завідуючий фермою.

Верховної

взяли

проти плану

360

даними

3

От хоч би в'зяти доярок AHTOHjH}'

5750

Поголі:в'я свиней збільши­

лось до

рикою, зробити нашу Батьківщи­

вперед

Бровари.

-

програму

3Іртілі

ПО шкодуємо

А. КОЗЛОВ,

t.I.

центів.

пока3lllИіКіЕ

на (жазати, що моло'ко з артілі

по

державі на 77 про­

могти в мирному змаПlнні з Аме­

труда частица

Jиролюбив и ,дружен мой народ, в мир 'ведет борьбу моя Отчизна, сияющим

дорогу

не

все лучше

ііі новостройках, что взметнулись ввыь

Рагаем

рік

роший розгін у се' миріЧіКУ.

жизнь,

t:Tb

гектарів.

9

порівняrи

ПP'Qдуктивності худоби, яких до­

всі обсаджені молодими деревами.

ся,гнуто ,сьогодні,

Готуючи гідну зустріч святу, колгосп «Шлях Ілліча», с. Зази­ м'я, перевиконав ,річний лланпро­

Ради

трудівники

Колгоспники

как страной Советов не .гордиться! каждыM днем стает

1960

3верне,нні

юраїн світу

-

"етут caды' пшеница созревает. IJ.~ с

Верховної

р.оТІ>би за мир між народами.

целину ,мы поднимаем;

Іуда пришел советский человек

на Іплощі

Коли

ків, то без пере.більшення

цюють

;ол;вн;й агроном.

рішеНlНЯ

Ради СРСР дО П3JрламеlГГЇВ

Вселенной.

Іх крушит ловко ледокол наш «Ленин». lеняем

ГОРОіЦини

дрryгий рік семир.ічки. В цих до­

11'0 "а Луне советский выпелл реет.

там,

сесії

жавний бюджет на

груди,

резаются в простор широт

аа ус-

3ак<ш про план розвитку на,родного госпо~а}}ства. і про Дер­ дажу м'яса

народ умеет, в

відзначе'ні

СРСР,

успехах.

гopды'

~Kopды

що

ріли наші колгоспни,ки

не помеха:

творческих

тих,

кі.rюграмів молока.

7000

з цетли, світлі і пр'осторі, майже

довольняються

свинини. В валем, вирощено по 500 центнерів

3 великим заДОВО.IJe1fНЯМ зуст-

шелк.

чуть отеснив зарю,

ОР03на крыахx

ЬІ рапортуем

поселке

развесит

центнери

менше

бився :колгосп в першому році се­

СПОіруджені

РИНIНИIlШ Яікзмінилися! Вони Щ)а­

піхи в роботі, і дояр Петро Тро- Ланкова О. Оснач. Зі~рала по о, ав ічне 1242 центнери ПОМІДорІВ, 93 химе,~о, ЯlкИ'И перевик:он р огірків і по 702 центнери капусти. зобов язання. В. КУДРЕНКО,

,вижу, как, скользя по кронам сосен,

ку 224

всього

не

миvічки,

вони капітальні,

це. Головне

В бригаді, очолюваній Я. Ко-

щоб

ко,рову

ня:

Але радісно бачити не тільки

бов'язання.

Катерина КостеН!Ко, що має на своєму Р'ахун-

кожну

бе увагу тваvинниць,кі п.риміщеІН­

13,6

Донцова, яка одержала 250 центнеІрів СВИІНИНИ, і

на

оде:ржати ще

кі.10' лра,мів,

700

мати

ні виробничі і господарські бу~о­

робіткому.

• *

я надої­

,RіЛОІіра,~[ів молока від

6300

ко}}ови. Прагнення тепер моє та.­

3

процентів.

100

по виро,бнищтву ПРОдУ'ктів твари.нництва, як ВИ­

та інших

порівнятися

перемоr

рішили, до настУ'ПНОГО Пленуму ЦК КПРС.

м'яса, молока

перший Ірік

з передовою дояркою о,бласті, Ге­

П. ЧЕБОТАРЬОВ, директор радгоспу, К. ВОЛИНКО, секре·

завда.нь

на

семирічки рубежу досягнуто. Бо­

чес­ тю. Закінчені іІІсі :польові роботи. План здачі молока деРЖlIJві вико­ нано на 100 процентів, м'яса на 105 процентів, підняття зябу

центнера м'я'са і по 387,3 центнера молока. Наше прагнення досягrи таких показників

У боротьбі за здійснення намічених

лико' го свята, доповіда-ю, що на­ міченого МІНою

рючись за те, щоб

ликодимерський»

бов'я·зання ВИСОlКе, але воно під силу, і ЙОГО з чес: тю виконуIJМО,. 3а

дові плоди. Сьогодні, в день ве­

біль­

роє:м Соціалістичної Праці ЄВФJ}О­

Жовтня

100 цент­

центнерів молока на кож­

425

лістичне змагання прино,сять чу­

сільськогоспо­

ня на честь 42-ї ,річниці

рік семирі"Ш\и, наші

тваР.ИННИlш дали слово одержати по

одержання

кількості

Взяті

Вступаючи у перший

підви­

Рапорти

цент-

103

llpИЄМIНО У'свідомлювати і мені натхненна праця, соціа­

самій:

таріlВ землї!

тійної органі'зації бригаді, як Пetpе,можцю в зма­ перехі)liНИЙ

інших доярок.

землеробства!

дарських продуктів

го свята за рішенням правління колгоспу і пар­

вручено

Всемірно

культуру

Добивайтесь

:КОЖНОМУ з

очолІОО Оле'ксій Ко,стенко. У переддень велико­

ганні,

Божук, Марія Соло'вей та багато

господарст­

Ведіть господарство ощад­

те

ГРЮІаДСЬКОЇ

худоби. Найвищий врожай зернових, BTO'~y чис­

лі по

натхнеННI,м,

ливо, 'краще використовуйте землю, швидше запроваджуй-

жай всіх сіЛЬСhкото~подарських культур, доби­ продуктивності

в труді

колгоспни­

ціалісти сільського

складних погодних умов одержали хороший в'РО­

ЛИіся підвищення

і

ці, прац.вники радгоспів і спе­

у першому році се­

О

Q

За 10 місяців цього року 11ІУДЯЩИМ столиці України зна. шого

заводу

план 'по

завезено

9661

валу виконаний на

тонну

105

молока.

процентІв.

Десятимісячний

План в

асорти­

менті - повністю. До кінця іРО ку завод виробить додатково дві тисячІ тонн молочноі продукціі. Г. АПАНАСЮК, директор БроварськOl'О молокозаводу.


Субота,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

.. передсвяткової·

4*

з

•••••

Він працює на

дружба.

Гарячі були передсвяткові дні у наших продавців. Кол:

заВоОдІ ріЗНQРQБQЧИМ, а .вQна о- ХРQНQмет­

-

раЖИСТQМ. Обидва

КQМСQМQльцl. З дня У день мІцнІшала

Вирішили АнаТQлій

ПаніВКQ

і

Раїса

Калюжна

ГОСПНИ1\И

'Одружитися.

-

ОДЯІГ,

В час добрий, сказали батьки. ЗіграЄМQ КQМСQМQльське весілля,

КQмlтеті

КQМСQМQЛУ

-

.вИСЛQВИЛИ

Зростає ПРИЙШЛQ на весілля. Серед ДQБРОВQЛЬСЬКИЙ І., секретар

БЮРQ партіЙНQЇ 'Організації т. Кузнецов І. За

щеДРQ накритим СТQЛQМ

в'я МQЛQДQЖQнів.

Всі

.

ПQбажали їМ

ню

ДQВГИХ РQків

на Де'сятки тисяч каР' бо­

кім,нати.

в

член ВЛКСМ.

справити

нові

вуть наші робітники. В кожній

рана, заборонована і обгород­

медичного

квартирі добра мебель, радіо.

жена. Зроблені алеї.

телеві,зори.

__

Зробимо

ку.'1ьтурним і

--

наш висело-к,

заявили пра­

цівники під' приєм.ства. Цю

.ініціативу

підтримали

дирmщія і ,профспілкова орга­

будуть

квітники,

фруктові

тивні дерева.

посадж~ні і

декора­

К. Хорошун, слуЖБОJвець.

нізація. На честь 42-х роко­ вин Ве.1ИКОГО Жовтня тут за­

ТорфопіДf1РИЄМС'М1О

кладено ·парк

«Великое».

культи. Вся

динку

ка

'культури

художня

готується

веди­

свята

шанують вІддав

трудящІ

пам'ять

.СВQЄ

за

честь,

Г. Медведенко, пенсіонер .

СВQБQДУ і незалежність рlДНQЇ Батьківщини. В урочистій 'Об­ стаНQвці на мQгили ,ВQїнlв, що загинули у Велику Вітчизня­

ну війну, вінки.

будуть ПQкладені Я. ШВИДАК,

заступник ГQЛОВИ сільськаї Ради.

,в 'ОщаднІ

250

виконаНQ

продовжував

якої

Семенович

lПРQцентlв

БQбрику,

СеМИПQлках.

БОГУСЛАВСЬКА,

завідуюча центральною ощад· касою.

Рубанка

ковини Великого .жовтня. т. Рубанка

Костянтинівною Г. Карандюк,

депутат

сільської

святкову програ­

рішення,

прийняте

колеlКТИВУ

з величезною гордістю за свою Батькі.вщину

зустрічають

радян'

до

найвищого

життєвого

рівня в світі», - відзначає захід­ нонІмецька газета «Франкфуртер

у

на 'п'єса

--

виступу

нІ

-

«На

-

дальних

«Судьба

берегах»

«На

боннський

у

чеЛQвека»

-

тима»; у Зав'Оричах

кQвий

БQЙКQМ

у

хору, сольні

«Фа­

художнє

Концерт

нашого

уря·

буржуазні

газети.

паризький

кореспонденти

газети

роботи

сесії

Верховної

Ради

кого

20.30 ДЯНСЬКQЇ

Л. Грузд, l·го

21.30 -

клубом .

Союзу

й

ПРQйнята

духом

М.

С.

подією,

насамперед

не співіснування».

ни

тим,

що

вона

знову

покаЗ~1Ла-, вЄО\ичєзне піклування нашої держави про зміцнення за­

ггЛЬ!lОГО миру і безпеки народів,

До

того

прості

ж

люди і

ВИСНQВКУ

приходять

представники пере­

Хрущова

був

яка свідчить,

прагнуть

історичною

ща

забезпечити

«росія· мирне

співіснування~ .

Схвалюючи і вітаючи миролюб­

дОВQЇ громадськості в усіх кра' ї­ ну ПQлітику нашої держави, яка нах, у тому числі капіталістичних.

дістала свій яскравий вияв у до­

Хрущова, пише ської людини. Говорячи про прий ­ «Доповідь няті сесією Державний бюджет і французька газета «Юманіте-ді­ мг,нш», можна без перебіль· план розвитку народноОГО ГQСПО·

повіді М. С. Хрущова на сесії ВеРХQВНОЇ Ради СРСР, в її звер­

про підвищення ДQбробуту радян­

Д2.рства СРСР на 1960 рік, арген­ тінська газета «Пренса» писала: у Радянському Союзі «скорочують­ СЯ військові видатки і збільшу· ються асигнування, які йдуть на

шення назвати великим актом ми­

ненні до всіх країн

парламентів, народи дедалі наполеглИ!віше

щQ відпо:відає духові Леніна, вимагають, щоб такого ж курсу який 42 ро,ки тому підписав Де­ на мирне співіснування додержу­ крет про ми'р цей перший за­

pv.

кон

«СТАХАНОВЕЦ.

-

РаДЯНСЬКQЇ

влади».

вались і політичні діячі Заходу .

Жура­

«МlfстеЦТВQ нар'Одів Ра­ країни». Фільм-концерт; виступ українських ра·

21.45 - ве· ликий ecTpaдн~!i концерт за за­

, ДЯlfCьких гумористі1!;

Тра1!НЯ,

І

с. Мокрець.

явками

глядаilJl!В.

НАЙПЕКУЧІША ПРОБЛЕМА

ким закликом: Покласти край ГОН­ ці озбро€нь, зробити метод пере­ ГQворів єдиним методом РQЗВ ' Я­ Роззброєння найважливіше зання міжнародних питань. При повному і загальному ро'ззброєн­ завдання нашого часу, яке вима­ ні, вказується в Зверненні Вер· гає якнайшвидшого розв'язання. В світі вже тепер нагромадилося ховної Ради, «всі держави жи·

НАШОГО ЧАСУ

невели,каї

миролюбності і БОРQтьБи за мир·

і

МультиплікаціЙ.ниА фільм; «М. С. Хрущов в Амери­

19.30 -

«Нью· йорк таймс» повідомляють, що в США, Франції і Західній стільки всілякої зброї, що досить Ні,меччині велике задоволення

СРСР та її підсумки пояснюється

Мишки

«Старик

19.20 -

вель».

дуети,

іскри,

щоб

спалахнула

викликав об'єктивний і миролюб· ські люди 42·і роковини Велико· рундшау». небувала в історії пожежа сві­ Але найбільшу увагу в усьому ний тон доповіді. В цьому зв'яз· го Жовтня. На'родногосподарські тової війни. Народи світу не хо· ку газета пише: «ПРQмова пре· ДCrсягнення і успіхи зовнішньої світі привернула до себе доповідь чуть миритися з таким станови­ М. С. Хрущова про м'єра ХРУЩОва підбаДЬОРЛИВQ по­ rто,тlіп;ки нашої країни великі. Це товариша щем. ВQНИ вимагають заступити діяла на дипломатів, зайнятнх м,іжнародне становище і зовніш­ було продемонстровано на третій шлях війні. сесії Верховної Ради СРСР, яка ню ПQлітику СРСР. Вона, за вис­ пИ'Ганнями скликання wа,ради глав Шлях до ЦЬQГО вказали радян­ уряді'В, і сприяє якнайбільшому газети «Ра­ закінчилась цими днями і ви­ ловом болгарської ські пропозиції про загальне і СПlВІС' дело», «є чудовим поширенню ідеї мирного кликала широкі відгуки й за ру. ботническо повне РQззброєння, внесені това· нування». Англійська газета «Дей­ програмним докумеНТQМ зовніш­ бежем. ришем М. С. Хрущовим на роз­ що виступ (liтерес світової громадськості ньої політики великого Радянсь­ лі експресс» вважає, Г,'lяд Організації Об'єднаних Нз·

до

14.30 -

ПQДQРQЖ

цІ». Новий До·кументальниЙ фільм;

завідуюча

ім.

школярів;

нофільм; 16.30 святковий кон, церт для воїнів Радянської Ар­ мії; 19.00 останні вісті (Моск­

В ці дні відбудеться також

Колгосп

для

СтрекаЧQва». Новий ХУДQжній кі­

читання.

вечір молоді.

мистецтв

ЛИСТОПАДА

«Незвичайна

Калиті

ва) ;

номери,

майстрів

Неділя: 13.00 - «ДИТИНСТВQ золоте нам світлий ЖQвтень дав».

«Фатима»

месте»;

19.00 19.20

(Москва);

республік.

8

і

МQкре­

і

вісті

концерт

братніх

lr,оnцерm

забув», виступ

глави,

і

СПQ­

(І-а се­

рія); у ТРQєщині «Где ТЬІ, друг мQй» і «сверстницы>;; у Руд­

одноактна .'Іірич­

«Не

гQсти».

-

Княжичах

останні

«Казка про Мальчиша-Кибальчиша». Мультиплікаційний фільм; . 19.40 - «ХмуриА раНQК». Новий художній кінофільм; 21.25«Співає І танцює МQЛОДЬ Украї­ НИ». концерт художньої самоді­ яльності; 22.05 великий свят­

ХУДQЖ­

«незванныe

і «ВQйна И мир»

вали великий концерт. В його програмі

-

У В.-Димерці буде ПQказаНQ «От­

худож­

ньоі сам{)діядьності. І ,під, го'l1У­

Вашінгтонський, прагне

деМQНСТРУЄТЬСЯ

кіНQфільм

СQціалісТИЧНQЇ револю-

ції. Репортаж з Хрещатика;

В. ЯЩУК.

Велипий

--

! ЖQвтнеВQЇ

СЬQГQдні на екрані міСЬКQГQ кі­ ній

ЛИСТОПАДА

1

ГQрбатенка.

«Отчий ДQМ» і «МаКЛQВИЯ».

В.-Димерка.

--

7

в кінотеатрах і сі ль ських клубах

і

Ради.

телепередачі

І,

Ng

,.".".".".". ".".".".".". ".".".'

нотеатру

.

==-

Суб'Ота: 9.50· передача, при" свячена 42-м РQковинам Великої

кою

Ольгою

."."."., .• "."."."., .• "."."."."." -- Д U8zться

присвяче-

ці

відмічають

ВЛАДНА ВИМОГ А НАРОДІВ

школи

«НеПQВТQримаявесна»;

ду на сесії Верхо}вної Ради СРСР

«Москва

хор

зіграє ве.сілля з своєю земляч-

Важливе значення і миролюбну

простої людини».

На

бачите

пісню,

М.

чий ДQМ»;

суть

благо

виконує

други»

Святу

~

ну партії Комуністів. Фото і текст

ляками святкуватиме 42-і ро­

с.

За

Урядові.

ви

В'річної

же він разом з рідними і зем­

уча,сниками

ЗРQСЛИ вклади трудящих у ГQ­

с.1ужби

ПРOlюдить в рідному селі . Тут

Мельник С.).

с. Требухів .

який

старший

медичноі

МИlКола

юнь!

Камуністичній

нашому фото

міської

закінчення

му!

С.

партії,

школі, після

лейтенант

радянська

рідній

цьому

він у середній

план ПQ вкладах у КНllжичах (КQНТРQлер т. ГQРQбей П.), на 173 - у Зазим'ї (КQНТРQлер тQв.

ГQлеві,

вдячна

Хомич.

ту трудящих є ВКJlади На

Щаслива

радісне дитинство вона гаряче

Мало хто в селі не пам'я­ тає Ми,колу Ру.банку. Вчився

Одним з ДQказів РQСТУ ДQБРQБу­ каси.

Ради.

Рожни.

Учерговии відпуск

ВільнІ кошти на заощадження

села

тих, хто

життя

с.

сільської

В дні відпуску

---------------

день

ГQлава

частина.

раїІна», с. Гогодів. У фойє Будинку обладнується

ІІІАНА ГЕРОЯМ

магазина

lПункту.

Чер:говий відпуск

промартілей та Простора сцена. Таким є нове НИКИ колгоспу, портрети !Кращих приміщення зarальносільського установ седа, Будинку культури, спорудженого люд~Й. До відкриття нового Бу­ на .кошти трудящих села, зокр~ма

приміщення

му учБОВ(1МУ закладі.

ЧУДОВИЙ ПОДАРУНОК

колгоспників артіді «Червона Ук­

В побут

ширше вхо­

навчання у військово-медично­

Великий, розрахований на 600 загальносільська Дошка пошани, місць, зал. Висо,кі блакитні стіни. на якій відо·бражатимуться ЛОКа;3-

в

новосілля.

І. Мехед,

Відбувся недільник, в якому взяли участь літні ро'бітники і комсомольці. Вони посіяли ти­ мофіївку. Весною в майбутньо­ му парку

готується

майбутньому

Незабаром село ПРИlКра.сять

площа в півтора гЄ'Ктара вио­

робітни'ків мають власні

РО'КУ

3--4

дять телевізори і мотоцикли.

жи­

125

сімей

10

недалекому

колгоспників все

ТУТ БУДЕ Пl\РК КУЛЬТУРИ заможно

В цьому

року. 23 сім'ї протятом СПОРУДИ' П!! БУДИНіКИ на

Завод холодильників, .м. Брова.ри.

і

трудящих.

ванців більше проти минулого

піднесеними у день КQМСQМQЛЬСЬКОГQ весілля.

О. СОШКО,

побут

році продано товарів населен­

були підняті тости за ЗДQРQ­

виступаючІ

взуття,

Ось декі.1ька цифр,

ДРУЖНQГQ життя, щастя, найкращих успІхІв у РQБQтl. Дирекція видІлила МQЛQДИМ у ГУРТQЖИТКу 'Окрему кІмнату, яка майже ПQВНістю обставлена мебеллю ПQдарунками,

ЩЛЬ1'УІ>но

,замовляли

інші речі. І всі замов­

лення слід будо виконати.

думку

.

... ПQнад 60 юиаків і дівчат ГQстей диреКТQР зав 'Оду т.

пошти

~Іовою JJИфр

НА ДОВГІ РОКИ!

в

року.

1959

~----~~~-.~.~.~.~.~.'~.~.~.~--~~~.~.~,~,~,~,~.,~.~.~._.--.~.~ ~.~.~.~.~.~,-,-,--,~,~.~.'~.~.~,~.~.~.~.~.~.~.".-.----~,~,~.~.~.~.~.~.~.~,~,-._,--.~.~,~.~,~.

~~

їх

nистопада

7

цій.

тимуть

як

добрі

сусіди .

ються

нові

можли:вості

ви,n<у

економічних,

торгавельних нами

і

Відкри·

дЛЯ

РQЗ'

культурних

зв'язків

між

і

КРаї'

народами».

Радянський Союз пропонує всім країнам не 'J1Їльки припинити гон­ ку озброєнь, ?ле й роззброїтись, а зекономлені гроші викаристати на мирне будівництво, на поліп­ шення

життя

народів, на

бороть­

бу із злиднями і хворобами. Благородний заклик нашої краї­ ни зустрічає підтримку всіх наро­

Всі люди доброї волі від душі дів світу. Відзначаючи це, член вітають ці миролюбні пропозиції. парламенту І,ндії Рам Субхаг Іх схвалили і всі члени ООН. Сінгх підк,реслює: «За.гальне і Але щоб провести їх в ж ИТГll , повне роззброєння можна здійс­ треба

силь, нах

докласти

БQ досі

в

ще

великих

капіталістичних

залишилось

зу­

краї­

немало

та·

ких політичних і військових дія­ чів, які хотіли б і далі посилю­ вати гонку озброєнь і міжнарод­ ну напруженість. У зв'язку з цим Верховна Рада СРСР звернулась до яарламентів усіх країн з пал-

нити

з

ховна

ДОПОМQГОЮ

Рада

народі'в.

зробила

но,

звернувшись

які

найповніше ви,ражають

народів» .

до

парламентів,

Т. І. о. редактора

~------~------------------~ 8а •• 3776 -4250,

5polapcloQ раlОНlа друкарю. об,ll8СНОГ. упраl,llіВВJI ху.пьтури,

думи

А. Мелікян.

М. ІВАНИЦЬКИА.

Броварского райкома І<Л УкраинЬІ _и pa!i~OBeтa д.епутатов :рудящихся. Гор. БрQllары' КиеllСКОЙ 'Области. орган Адреса редакцП. 11. Бровари, КИ1ВСЬКО1 обласn, вул. КИ1вська, N2 158.

Вер­

далекогляд,

132 номер 1959 рік  

132 номер 1959 рік

Advertisement